23” LCD-TV med digital tv-modtager og
DVD-afspiller & DVB
Model NO.: TFD-2370DVBT FULL HD
BETJENINGSVEJLEDNING
Indholdsfortegnelse
Forholdsregler
Strømforsyning
1
Installation
2
Brug og vedligehold
3
Vigtige sikkerhedsoplysninger
4~5
Oversigt
Oversigt over apparatets frontpanel
6
Oversigt over apparatets bagpanel / tilbehør
7
Opstilling på bord / opstillingsadvarsler
8
Tilslutning af antenne
9
Fjernbetjening
Forholdsregler / brug af fjernbetjening
10~11
12
Grundlæggende brug
Tænd/sluk / valg af signalkilde
13
Brug
Brug af menuerne
14
Billedindstilling
15
Lydindstilling
16
Timerindstilling
17
Opsætning
18
Tilpasning af blokeringsparametre
19
Stationsindstilling
20~21
Brug af DVD-afspiller
22~27
Håndtering af diske
28
Rengøring og vedligehold
Fejlafhjælpning
29
Forholdsregler
Strømforsyning
Advarsler
Rør ikke ved strømstikket
med våde hænder.
Brug ikke en beskadiget ledning
eller en løs stikkontakt.
Slut ikke flere apparater til den
samme stikkontakt.
Sæt stikket korrekt i
stikkontakten.
* Det kan medføre elektrisk
stød.
* Det kan medføre elektrisk stød
eller brand.
* Det kan få stikkontakten til
overophedes og forårsage
brand.
* Hvis stikket ikke er sat
korrekt i, kan det medføre
brand.
Bøj og klem ikke ledningen,
og anbring ikke genstande
på den.
* Det kan medføre elektrisk
stød eller brand.
Sørg for at jorde apparatet.
* Hvis apparatet ikke jordes, kan det medføre elektrisk stød i tilfælde af kortslutning eller
overbelastning. Tilslut eventuelt et fejlstrømsrelæ. Brug aldrig telefonlinjer, lynafledere
eller gas- eller vandrør som jordspyd. Det kan medføre brand, elektrisk stød eller andre
farer.
Forsigtig
Tag altid fat om selve
stikket, når du trækker
stikket ud af stikkontakten.
* Hvis du trækker i
ledningen, kan de
indvendige ledere blive
ødelagt og medføre
brand.
Tag altid stikket ud inden
rengøring.
Formålet med disse advarsler er at
sikre, at du ikke kommer til skade, og at
der ikke opstår tingskade.
Læs og overhold derfor alle sikkerhedsforskrifter.
* Ellers kan det medføre
elektrisk stød eller brand.
1
Installation
Advarsler
Anbring ikke genstande med
væske, f.eks. vaser fyldt med
vand, på apparatet.
Anbring ikke apparatet, hvor
det kan blive udsat for regn,
fugt eller fedt.
* Hvis der trænger vand ind
apparatet, eller hvis der
kommer fremmedlegemer af
metal ind i apparatet, kan
det forårsage kortslutning,
brand eller elektrisk stød.
* Det kan medføre brand,
elektrisk stød, fejlfunktion eller
deformering.
Anbring ikke levende lys,
myggelys eller tændte
cigaretter på apparatet.
Anbring ikke apparatet tæt
på varmekilder som f.eks.
pejse, brændeovne eller
varmeapparater.
Anbring ikke apparatet på
steder med dårlig ventilation
som f.eks. skabe.
* Det medfører risiko for brand.
Brug og opbevar ikke
brændbare eller antændelige
materialer i nærheden af
apparatet.
Det kan medføre brand eller
eksplosion.
Før ikke ledningen nær eller
hen over varmekilder som
f.eks. radiatorer, ovne eller
lignende.
* Den høje temperatur kan
smelte isoleringen, så lederne
fritlægges og kan medføre
brand eller elektrisk stød.
* Det medfører risiko for
brand.
Anbring ikke apparatet på
ustabile overflader som f.eks.
et leddeløst eller skrånende bord
eller på en flade, som er mindre
end apparatets sokkel.
* Hvis et barn kravler op på
bordet, kan det vælte og skade
barnet eller apparatet. Anbring
apparatet på et stabilt og plant
underlag.
Anbring antennen på sikker
afstand af højspændingsledninger
og telefonledninger og sørg for,
at den er monteret forsvarligt.
* Hvis antennen berører en
ledning, kan kontakt med
antennen medføre brand,
elektrisk stød, alvorlig skade eller
død.
Advarsler
Anbring apparatet på passende
afstand af mure og vægge,
så der er tilstrækkelig
ventilation omkring det.
* Hvis apparatet bliver
overophedet, kan det medføre
brand.
Tildæk ikke apparatet med
et klæde, gardin eller lignende.
Anbring apparatet på en
vandret flade.
* Hvis apparatet bliver
overophedet, kan det medføre
brand.
Lav en løkke på antennekablet,
så eventuel vand, der løber ned
ad ledningen, drypper af
ledningen, inden det når
apparatets antennestik.
Hvis der kommer vand ind i
apparatet, kan det medføre
brand eller elektrisk stød.
De følgende forholdsregler er opdelt i ”Advarsler” og ”Forsigtig”-noter.
Advarsel: Hvis du ikke overholder denne advarsel, kan det medføre død eller alvorlig personskade.
Forsigtig: Hvis du ikke overholder denne advarsel, kan det medføre person- eller tingskade.
2
Forholdsregler
Brug og vedligehold
Advarsler
Træk stikket ud af stikkontakten Stik ikke fremmedlegemer af
i tordenvejr.
metal som f.eks. skruetrækkere,
clips eller ledninger gennem
* Ellers kan det medføre
apparatets huller eller ind i
elektrisk stød eller brand.
apparatets stik.
Lad ikke børn klatre op på eller
læne sig op ad apparatet.
* Apparatet kan vælte ned over
barnet og forårsage alvorlig
skade.
* Det medfører risiko for brand
eller elektrisk stød.
Forsøg aldrig at skille apparatet
ad, og forsøg aldrig at ændre
det. Forsøg aldrig selv at
reparere apparatet.
* Det kan medføre elektrisk
stød eller brand. Kontakt en
kvalificeret servicetekniker,
hvis apparatet skal repareres.
Forsigtig
Advarsler
Træk stikket ud af stikkontakten,
hvis apparatet ikke skal bruges
i en længere periode.
Træk altid stikket ud af
stikkontakten, før du flytter
apparatet.
* Der kan samle sig støv på
apparatet, som kan få apparatet
til at overophedes eller
isoleringen til at nedbrydes, og
det kan medføre brand eller
stød.
* Hvis du flytter apparatet,
mens stikket sidder i
stikkontakten, kan du
beskadige ledningen, og det
kan medføre brand eller
elektrisk stød.
Vær altid to om at løfte eller
flytte apparatet.
* Hvis apparatet tabes, kan
det beskadiges eller
forårsage skade.
Fjern støv og snavs på
stikbenene med en ren tør
klud.
Hvis du registrerer unormal lugt
eller røg fra apparatet, skal du
omgående trække stikket ud af
stikkontakten og kontakte en
kvalificeret reparatør.
Når du tager batterierne ud af
fjernbetjeningen, skal du passe
på, at børn ikke sluger dem.
Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.
* Ellers kan det medføre
elektrisk stød eller brand.
* Hvis et barn sluger et batteri,
skal du omgående kontakte
en læge.
Det anbefales at få renset
apparatet indvendigt mindst
en gang om året. Kontakt en
kvalificeret servicetekniker for
at høre nærmere.
* Ellers kan det medføre
elektrisk stød eller brand.
* Hvis du bruger apparatet,
uden at det bliver renset
indvendigt, kan der samle sig
støv i det, som medfører
brand eller elektrisk stød.
3
Sluk altid for apparatet, og
træk stikket ud, inden du
rengør apparatet. Rengør
apparatet med en tør blød
klud.
* Brug aldrig industrielle
rengøringsmidler, polish,
voks, benzen, fortynder,
luftfrisker, smøremidler,
opløsningsmidler eller
lignende. Brug aldrig en
fugtig eller våd klud.
Forholdsregler
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Advarsler og forholdsregler
For at undgå risiko for personskade, skal du følge disse sikkerhedsforskrifter ved installation,
brug, vedligehold og reparation af apparatet.
Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug.
1˅Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem.
2˅Gem betjeningsvejledningen til senere brug.
3˅Overhold alle advarsler.
4˅Følg alle anvisningerne.
5˅Anvend ikke apparatet i nærheden af vand.
6˅Rengør kun apparatet med en tør klud.
7˅Undgå at blokere ventilationshullerne. Opstil apparatet i henhold til producentens
anvisninger.
8˅Undgå at opstille apparatet i nærheden af varmekilder som for eksempel radiatorer,
varmeblæsere, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), som afgiver varme.
9˅Du må ikke ændre sikkerhedsforanstaltningerne på stikket. Apparatet kan være
udstyret med et polariseret stik (dvs. et stik, hvor det ene stikben er bredere end det
andet). Apparatet kan være udstyret med et stik med to stikben og et jordben. Jordbenet
er monteret af sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i stikkontakten, skal du bede en elektriker om at skifte det.
10˅Anbring strømkablet et sikkert sted, hvor det ikke kan komme i klemme. Vær især
opmærksom på de steder, hvor strømkablet sidder i stikkontakten eller udgår fra apparatet.
11˅Brug kun det ekstraudstyr/tilbehør, som producenten har anvist.
12˅Brug kun en flade (f.eks. vogn, stativ, fod, beslag eller bord), som er solgt sammen
med apparatet, eller som anbefales af producenten. Hvis apparatet står på et rullebord
eller lignende, skal du flytte det forsigtigt, så apparatet og bordet ikke vælter.
4
Forholdsregler
Vigtige sikkerhedsoplysninger
13) Afbryd altid apparatet fra stikkontakten i tordenvejr, eller hvis du ikke skal bruge apparatet
i længere tid.
14) Overlad alt servicearbejde til kvalificeret servicepersonale. Send apparatet til service, hvis
dele af det er blevet beskadiget, herunder netledning og stik, hvis du har spildt væske på det,
eller hvis du har tabt genstande på det. Send ligeledes apparatet til service, hvis det er blevet
udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker korrekt, eller hvis du har tabt det.
* Beskyt apparatet mod dryp og stænk, og undlad at anbringe væskefyldte genstande,
f.eks. vaser, oven på apparatet.
Et lyn i en trekant betyder, at der kan forekomme farlig
netspænding i apparatet, som kan medføre fare for elektrisk stød.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD –
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG!
FJERN IKKE KABINETTET (ELLER BAGSIDEN), SÅ
DU UNDGÅR RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN KOMPONENTER I APPARATET,
SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. Overlad alt
servicearbejde til kvalificeret personale.
Et udråbstegn i en trekant betyder, at der findes vigtige
anvendelses- og vedligeholdelsesprocedurer i den medfølgende
dokumentation.
Apparater i Klasse I skal sluttes til en jordet stikkontakt.
ADVARSEL!
UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, SÅ DU UNDGÅR BRAND
ELLER STØD.
Forsigtig
- Disse serviceinstruktioner er kun beregnet til kvalificerede serviceteknikere.
For at undgå risiko for elektrisk stød, må du ikke foretage andet vedligehold end
beskrevet i denne betjeningsvejledning, medmindre du er kvalificeret dertil.
- Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan medføre forbud mod anvendelse af apparatet.
5
Oversigt
Oversigt over apparatets dele
Set forfra
1
2
3
4
5
6
7
Sæt en almindelig
12 cm DVD i apparatet.
9
8
LED-indikator
9
Fjernbetjeningssensor
(må ikke blokeres)
Start / pause afspilning
Skub disken ud
6
Oversigt
Oversigt over apparatets dele
2 SWITCH
1
13
Y
Pb
Pr
SCART
3
4
5
6
7
8
10
9
11
12
1
AC POWER IN
5
SCART
9
PC AUDIO IN
2
SWITCH
6
S-VIDEO
10
3
HDMI
7
VIDEO
HEADPHONE OUT
(hovedtelefon)
11
RF (antenne)
4
VGA (D-Sub 15 PIN)
8
AUDIO IN (R/L)
12
COAX OUT
13
YPbPr
7
Oversigt
Opstilling på bord
Apparatet kan opstilles på et bord som illustreret.
Apparatet er ikke beregnet til opstilling på gulvet.
Monteringsadvarsler
Vægmontering
Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet. (Se figur A og B).
Hvis apparatet monteres på et sted med ringe ventilation, kan det medføre brand eller beskadigelse
af apparatet på grund af høje temperaturer.
(Vægmontering)
Kontakt salgsstedet for at købe et passende vægbeslag til vægmontering af apparatet.
Vægmontering
Apparatet er udstyret med monteringshuller til beslag, der følger VESA-standarden (medfølger ikke).
Fjern de to skruer, der holder soklen på plads i beslaget, og løft soklen af (fjern ikke beslaget). Monter
VESA-beslaget vha. 4 stk. M4x10-gevindskruer (medfølger ikke). Brug ikke skruer, som er længere end
10 mm, da det kan beskadige apparatets indvendige dele. Monter vægbeslaget forsvarligt på væggen
iht. producentens anvisninger.
Opstilling med soklen
Stil ikke apparatet på en flade, som er mindre end soklen.
Se nærmere i vejledningen til soklen.
(Opstilling med soklen)
8
Opstilling med soklen
Tilslutning af antenne
Y
Pb
Pb
SCART
Vægstik
Koaksial (rund) antenneledning
Analog+Digital 75 Ohm
Udendørs antenne
9
Oversigt
Fjernbetjening
Fjernbetjeningens funktion
Fjernbetjeningen fungerer ved infrarøde stråler (IR). Ret den mod sensoren på forsiden af apparatet. Fjernbetjeningen kan ikke bruges, hvis rækkevidden eller vinklen er overskredet.
Knapper til grundlæggende brug
TV-MENU
Tryk på denne knap for at få vist
OSD-menuen.
TV/AV
Viser menuen for indgangskilden.
CH+/Kanal/program +/-.
VOL+/Lydstyrke op/ned.
DTV
Skift til digital tv-modtagelse.
DVD-SETUP
Tryk på denne knap for at få vist
DVD-menuen.
EXIT
Tryk på denne knap for at forlade
OSD-menuen.
DISPLAY (visning)
Tryk på denne knap for at få vist
aktuelle oplysninger.
Tryk på denne knap for at få vist
oplysninger om dvd’en (ved DVDafspilning).
OK
Pileknapper
Bruges til at navigere i menuerne
og til at foretage indstillinger.
POWER (tænd/sluk)
Tænder apparatet eller sætter det
på standby.
Knapper til tekst-TV
Du kan kun bruge disse knapper i
forbindelse med tekst-TV.
TV/TXT
Slå tekst-TV til/fra.
CANCEL (annuller)
Annuller tekst-tv-visningen.
REVEAL (afslør)
Få vist skjult tekst.
HOLD
Fastfrys den aktuelle underside.
SIZE (størrelse)
Tryk én gang på SIZE for at få vist
den øverste halvdel af siden i
dobbelt størrelse. Tryk igen for at få
vist den nederste halvdel i dobbelt
størrelse. Tryk igen for at se siden i
normal størrelse.
SUBPAGE (underside)
Tryk på denne knap for at se
undersiden. Tryk igen for at
annullere.
INDEX
Gå til index-siden.
Farvekodede knapper
Disse knapper er genvejsknapper
til de farvede genveje på tekst-TV.
CHANNEL LIST
TV/RADIO
EPG
Numeriske knapper
Numeriske knapper til direkte
stationsvalg.
Indtast stationsnummeret med
knapperne, og tryk på knappen OK
for at få vist stationen.
Numeriske knapper ved DVDafspilning.
Tryk på knappen “-/--”for at få vist “
SELECT 10+”, og indtast et tal for
at afspille programmet.
Gå til den sidst viste station.
10
Oversigt
Fjernbetjening
PICTURE(BILLEDE)
Tryk flere gange på denne knap
for at skifte mellem de tilgængelige
billedindstillinger.
SOUND(LYD)
Press to cycle through the
different sound settings.
NICAM/A2
1.Skift mellem Nicam/A2-stereo;
2. vis lydsprogsmenu ved digital
TV-visning;
3. Skift lydkanal L+R/L+L/R+R.
MUTE (lyd fra)
Tryk på denne knap for at slå lyden
fra.
Tryk igen, eller tryk på knappen
VOL+ for at få lyden tilbage.
SLEEP
Shutdown timer.
INFO
Tryk på denne knap for at få vist
oplysningen om den aktuelle
station.
SUBTITLE (undertekst)
Skifter mellem de tilgængelige
undertekster.
CHANNEL LIST
Viser listen over stationer.
EPG
Viser den elektroniske
programguide, når menuerne ikke
er aktive.
TV/RADIO
Tryk på denne knap for at skifte
mellem tv- og radiomodtagelse.
FAV(foretrukne)
Viser listen over favoritstationer.
Knapper til dvd-funktioner
Du kan kun bruge disse knapper i
forbindelse med dvd-afspilning.
: Indlæs/udskyd disk.
: Start eller sæt afspilning på pause.
: Stop afspilning.
: Spol fremad.
: Spol tilbage.
: Forrige kapitel.
: Næste kapitel.
LANGUAGE(sprog)
Select DVD disc language.
ZOOM
Vælg det sprog, som disken skal
afspilles på.
SUBTITLE(undertekst)
Vælg det sprog, som disken skal
afspilles på.
MENU (PBC)
Åbn afspilningslisten/dvd’ens menu.
ANGLE (vinkel)
Vælg kameravinkel.
TITLE (titel)
Vælg dvd-titel.
GOTO (gå til)
Afspil specifik(t) titel/kapitel/spor.
PROGRAM
Programmeret afspilning.
SLOW (langsom)
Afspil ved langsom hastighed.
REPEAT (gentag)
Gentag afspilning af titel eller kapitel.
A-B(gentag fra punkt til punkt)
Gentag afspilningen af en sekvens fra
punkt A til punkt B ved at trykke på
denne knap ved de to punkter.
CHANNEL LIST
TV/RADIO
11
EPG
Oversigt
Forholdsregler
Undgå problemer med fjernbetjeningen
Kontroller, at batteriernes poler (+/-) vender korrekt i fjernbetjeningen.
Kontroller, at der er strøm på batterierne.
Kontroller, at apparatet er sluttet korrekt til lysnettet.
Undgå at anbringe lysstofrør eller neonrør i nærheden af apparatet.
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
Åbn batteridækslet.
Sæt de to medfølgende batterier i (AA, 1,5 V). Kontroller, at polerne vender korrekt.
Sæt batteridækslet på igen.
Sæt batterierne i, så polerne (+/-)
vender korrekt (som illustreret).
Trin 1
Trin 2
Trin 3
FORSIGTIG!: Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
Bortskaf brugte batterier i henhold til de regler, der gælder i din kommune.
Brug af fjernbetjening
Fjernbetjeningens rækkevidde er cirka 7 meter i en vinkel på 60 grader fra apparatets front.
Brugte batterier skal bortskaffes på en forsvarlig måde.
12
Grundlæggende brug
Tænd/sluk
Tænd/sluk
Tænd apparatet
Tryk på knappen POWER på apparatet.
Sluk apparatet
Tryk på knappen POWER på apparatet.
Tænd/sluk med fjernbetjeningen
Tryk på knappen
på fjernbetjeningen.
Valg af signalkilde
Du kan vælge mellem tv-signalet og signaler fra tilsluttet udstyr.
Brug denne funktion til at vælge den ønskede signalkilde.
Tryk på knappen
på fjernbetjeningen.
Brug knappen
til at markere den ønskede signalkilde.
Tryk på knappen
for at bekræfte.
13
DTV
ATV
SCART
AV
S-VIDEO
YPbPr
DVD
VGA
HDMI
Brug
Brug af menuerne
Tryk på knappen POWER for at tænde for apparatet.
Tryk på knappen TV-MENU på fjernbetjeningen for at få vist skærmmenuen.
MENUEN PICTURE (billedindstillinger)
Her kan du ændre dine billedindstillinger.
(Tv vist som eksempel).
MENUEN SOUND (lydindstillinger)
Her kan du ændre dine lydindstillinger og –effekter.
(Tv vist som eksempel).
SOUND
SoundMode
Standard
Treble
50
Bass
50
Balance
Tint
50
AutoVolume
On
SurroundSound
Off
MENUEN TIMER (tidsindstillinger)
MENUEN OPTION (opsætning)
Her kan du ændre forskellige tidsindstillinger.
(Tv vist som eksempel).
Her kan du ændre forskellige opsætningsmuligheder.
(TV vist som eksempel).
OPTION
TIME
Off Time
Off
On Time
Off
Sleep Timer
Off
Audio Language
English
Subtilte Language
English
Country
Australia
Restore Setting
On
Auto Sleep
TimeZone
English
Language
Clock
Western Australia GMT+8
MENUEN LOCK (lås)
MENUEN CHANNEL (stationer)
Her kan du ændre forskellige blokeringsindstillinger.
(TV vist som eksempel).
Her kan du søge efter stationer og ændre forskellige
stationsindstillinger.
LOCK
Scan
Lock Channel
Scan
Off
Scan
Set Password
Block Program
Parental Guidance
On Block
Tryk på knappen EXIT for at forlade menuen.
Bemærk:
Visse punkter kan kun vælges, hvis der modtages et passende signal.
14
Brug
Billedindstillinger
PICTURE
Picture Mode
PICTURE
Color Temperature
Standard
Contrast
50
Brightness
50
Colour
50
Sharpness
50
Tint
Medium
Red
50
Green
50
Blue
Aspect Ratio
Noise Reduction
0
50
16:9
On
gå til denne menu.
Menuen Picture indeholder følgende menupunkter:
Her kan du vælge mellem forskellige indstillinger: Standard, Dynamic
Picture Mode (billedindstilling) (dynamisk), User (brugerdefineret), Mild.
Contrast (kontrast)
Her kan du indstille forskellen mellem de lyseste og mørkeste områder i billedet.
Brightness (lysstyrke)
Her kan du indstille billedets lysstyrke.
Colour (farve)
Her kan du indstille billedets farve.
Sharpness (skarphed)
Øg denne værdi, hvis du vil have klarere kanter i billedet, eller sænk den, hvis
du vil have blødere kanter.
Tint (nuance)
Her kan du indstille billedets nuance.
Color Temperature
(farvetemperatur)
Her kan du vælge mellem disse farvetemperaturindstillinger: User
(brugerdefineret), Cool (kølig), Standard, Warm (varm). Hvis du vælger indstillingen User, kan du selv indstille parametrene for rød, grøn og blå.
Aspect Ratio
(skærmforhold)
Noise Reduction
(støjreduktion)
Her kan du vælge mellem forskellige indstillinger: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.
Her kan du reducere støjen i billedet, hvis du vælger indstillingen On.
(fungerer kun i PC-RGB-tilstand).
Screen (skærm)
PICTURE
Auto Adjust
Horizontal Pos.
50
Vertical Pos.
50
Clock
50
Phase
50
15
Brug
Lydindstilling
SOUND
SoundMode
Standard
Treble
50
Bass
50
Balance
0
AutoVolume
On
SurroundSound
Off
%UXJNQDSSHUQHŻRJŹWLODWPDUNHUHPHQXHQ6RXQGVRPYLVWSnELOOHGHWRJWU\NSnNQDSSHQźIRUDWJnWLO
denne menu.
Menuen Sound indeholder følgende menupunkter:
Sound Mode(Lydindstilling)
Her kan du vælge mellem: Standard, Music, Movie (film), Sports and User
(brugerdefineret).
Treble (diskant)
(Kan indstilles, når lydindstillingen User er valgt.)
Fremhæver eller nedtoner de høje toner.
Bass (bas)
Kan indstilles, når lydindstillingen User er valgt.
Fremhæver eller nedtoner de dybe toner.
Balance
Her kan du indstille balancen mellem højre og venstre kanal, eller skru helt
ned for lydstyrken i en af kanalerne.
Auto Volume (aut. lydstyrke)
Indstiller automatisk programmets lydstyrke, når funktionen er slået til.
Surround Sound
Slå surround sound til/fra ved at vælge on/off.
16
Brug
Timerindstilling
TIME
Clock
Off Time
Off
On Time
Off
Sleep Timer
Off
Auto Sleep
TimeZone
On
Western Australia GMT+8
denne menu.
Menuen Timer indeholder følgende menupunkter:
Clock (ur)
Off Time (sluttid)
On Time (starttid)
Sleep Timer
(automatisk slukning)
indstille uret.
Bemærk: Du kan ikke manuelt ændre klokkeslættet ved digital tv-modtagelse, da det korrekte
klokkeslæt modtages sammen med tv-signalet.
apparatet skal slukke automatisk. Du kan også indstille frekvensen.
apparatet skal tænde automatisk. Du kan også indstille frekvensen, lydstyrken og programmet.
Denne funktion slukker automatisk for apparatet efter det valgte tidsrum. Du kan vælge
mellem: 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min,120 min, 180 min, 240 min og fra.
Auto sleep
Her kan du slå funktionen Auto Standby til og fra.
TimeZone
(tidszone)
Her kan du vælge din tidszone.
17
Brug
Opsætning
OPTION
Language
English
Audio Language
English
Subtilte Language
Country
English
Australia
Restore Setting
denne menu.
Menuen Setup indeholder følgende menupunkter:
Language(sprog)
Her kan du indstille menusproget.
Audio Language (lydsprog)
(Kan vælges ved tv-visning).
Her kan du indstille lydsproget.
Subtitle Language (Kan vælges ved tv-visning)
Her kan du indstille undertekstsproget.
(undertekstsprog)
Country
(land)
Her kan du vælge dit land (nødvendigt, når du skal foretage automatisk
stationssøgning).
Restore Setting (nulstil)
Tryk på knappen 000 for at gendanne fabriksindstillingerne.
18
Brug
Tilpasning af blokeringsparametre
LOCK
Off
Lock Channel
Set Password
Block Program
Parental Guidance
On Block
til denne menu.
Bemærk: Du skal indtaste koden for at kunne åbne denne menu. (Fabrikskoden er 0000).
Please enter password
Menuen Lock indeholder følgende menupunkter:
Lock Channel
(lås station)
Her kan du låse en station eller låse den op. Når du har valgt On, er
stationsmenuen låst.
Set Password
(indstil kode)
Tryk på knappen 000 for at gå til undermenuen, hvor du kan ændre koden.
Block Program
(bloker program)
Parental Guidance
(børnelås)
højre, hvor du kan vælge et program og trykke på
den grønne knap for at blokere den.
Her kan du indstille alderen fra 4,5,6...18 år, eller du kan slå funktionen fra.
19
Brug
Stationsindstilling
CHANNEL
Auto Scan
DTV Manual Scan
ATV Manual Scan
Programme Edit
denne menu.
Menuen Channel indeholder følgende menupunkter:
Auto Scan
(automatisk indstilling)
automatiske søgning (både analoge og digitale stationer).
DTV Manual Scan
(manuel indstilling af
digitale stationer)
vælge en kanal, og tryk på knappen OK for
at starte søgningen.
20
Brug
Stationsindstilling
ATV Manual Scan
(manuel indstilling af
analoge stationer)
Storage To (gem på plads #)
Vælg det programnummer, stationen skal gemmes på.
Current CH (aktuel kanal)
Vælg det program, du vil indstille.
Search (søg)
Tryk på knapperne 000 og 000 for at søge manuelt.
Fine tune (finindstil)
Tryk på knapperne 000 og 000 for at finindstille.
Skip (spring over)
Vælg Yes for at springe programmet over, når du bladrer i listen med
knapperne CH+/CH-.
Frequency
Viser den aktuelle stations frekvens.
Tryk på den røde knap for at gemme alle ændringer.
nedenstående billede.
Delete (slet)
Vælg et program, og tryk på den røde knap. Til højre for programmet
vises teksten Delete. Tryk på den røde knap igen for at slette programmet. Hvis du trykker på den røde knap én gang, men ikke ønsker at
slette programmet, skal du trykke på knappen MENU for at annullere.
Rename (omdøb)
Vælg et program, og tryk på den grønne knap. Herefter kan du vælge
SWAP
ændringen. Tryk på knappen MENU for at forlade menuen og automatisk
gemme det nye navn (du kan kun omdøbe analoge stationer).
Move (flyt)
gule knap igen for at bekræfte flytningen. Tryk på knappen MENU for at forlade menuen og automatisk gemme
den nye placering.
Swap (spring over)
Vælg et program, og tryk på den blå knap for at markere programmet. Når programmet er markeret, bliver det
sprunget over, når du bladrer i programmerne med knapperne CH+/CH-.
FAV (favoritter)
Vælg et program, og tryk på knappen FAV for at vælge programmet som en af dine favoritsstationer.
Bemærk:
Funktionerne Rename (omdøb) og Move (flyt) kan ikke bruges ved digital modtagelse.
21
Brug
Brug af dvd-afspiller
Tryk på knappen POWER på apparatet eller på fjernbetjeningen, og tryk derefter på knappen TV/AV for
at vælge dvd-afspilning. Hvis der ikke er en disk i dvd-afspilleren, viser skærmen NO DISC.
Kom en dvd i afspilleren
Hold disken på dens kanter og i centerhullet. Apparatet trækker automatisk disken ind i afspilleren.
EJECT
Afspilning
Indholdet af en dvd afhænger af, hvordan dvd'en blev optaget, og hvilke funktioner den indeholder.
Nogle diske begynder afspilningen, når de er indlæst, mens andre skal sættes i gang fra diskens menu.
Der findes forskellige afspilningsfunktioner som f.eks. menuafspilning, programmeret afspilning m.m.
Menuafspilning
Kompatibel med dvd, svcd og vcd 2.0.
Hvis du har sat en dvd i apparatet, vises rodmenuen på skærmen. Hvis du har sat en svcd eller vcd 2.0 i
apparatet, skal du trykke på knappen MENU for at få vist menuen.
Når du har sat en dvd i apparatet, skal du bruge pileknapperne til at markeret det menupunkt, du vil
vælge. Hvis du har sat en svcd eller en vcd 2.0 i apparatet, skal du bruge de numeriske knapper til at
vælge det spor, du vil afspille.
Tryk på knappen Enter eller Play for at starte afspilningen.
Retur til menu under afspilning Når du afspiller en dvd, skal du trykke på knappen MENU for at gå
tilbage til rodmenuen. Når du afspiller en svcd eller en vcd 2.0, og PCB er slået til, skal du trykke på
knappen MENU eller RETURN for at gå tilbage til diskmenuen.
Title Play (titelafspilning)
Kun kompatibel med dvd.
Hvis du trykker på knappen TITLE under afspilning af en dvd, vises titlerne på dvd'en.
Brug pileknapperne til at markere den ønskede titel, og brug de numeriske knapper eller tryk på knappen ENTER for at afspille titlen.
Afspilningen begynder med kapitel 1 i den valgte titel.
Sekventiel afspilning
Kompatibel med dvd, svcd, vcd, cd, hd-cd, wma, musikfiler og jpg-filer.
Når du har sat en svcd eller en vcd i apparatet, og PCB er slået til, skal du trykke på knappen MENU én
gang for at slå PBC fra. Apparatet kan nu afspille sekventielt. Tryk på knappen MENU for at slå PBC til
igen.
Hvis afspilningen er standset, skal du trykke på knappen PLAY for at afspille sekventielt (gælder ikke
svcd og vcd). Dette gælder alle øvrige diske.
Programmeret afspilning
Kompatibel med dvd, svcd, vcd, cd, hd-cd, wma, musikfiler og jpg-filer.
Med programmeringsfunktionen kan du selv angive den rækkefølge, du vil afspille kapitler eller spor i
(maks. 16 kapitler/spor).
Programmenu Hvis PBC er slået til, bliver det automatisk slået fra, mens den programmerede afspilning
er i gang.
Brug de numeriske knapper til at angive den rækkefølge, du vil afspille de markerede kapitel- eller
spornumre i. Tryk derefter på knappen PLAY, eller brug pileknapperne til at fremhæve punktet Play, og
tryk derefter på knappen ENTER for at bekræfte. De valgte kapitler/spor afspilles derefter i den programmerede rækkefølge. Du kan programmere op til 16 titler/kapitler/spor.
22
Brug
Brug af dvd-afspiller
Brug pileknapperne til at flytte markøren med.
Hvis du trykker på knappen PROGRAM under afspilningen, stopper afspilningen, og den programmerede rækkefølge vises på skærmen. Du kan også trykke på knappen STOP og derefter på knappen
PLAY for at gå tilbage til normal afspilning.
Bemærk!
Hvis du vil slette den programmerede rækkefølge, skal du markere punktet Clear med pileknapperne og
trykke på knappen OK.
Hvis du vil ændre den programmerede afspilningsrækkefølge, skal du bruge pileknapperne til af fremhæve det kapitel/spor, du vil redigere, og oven i det indtaste det nye nummer, kapitlet/sporet skal være i
rækkefølgen.
Programindikatoren og det aktuelle spor/kapitel lyser op.
Yderligere funktioner
Valg af spor
Kompatibel med dvd, svcd, vcd, cd, hd-cd, wma, musikfiler og jpg-filer.
Tryk på de numeriske knapper i dvd- eller titelmenuen for at gå direkte til et kapitel eller et spor. Under
dvd-afspilning kan du også indtaste titelnumre direkte.
Du kan også bruge de numeriske knapper til at gå direkte til et bestemt spor under sekventiel afspilning
af svcd eller vcd. (Du kan dog kun bruge knapperne PREV/NEXT under programafspilning, hvis PBC er
slået til).
Du kan bruge de numeriske knapper til at gå direkte til bestemte spor ved afspilning af cd og hd-cd.
Du kan bruge de numeriske knapper til at vælge forskellige fil i afspilningslisten ved afspilning af
jpeg-billedfiler eller wma- eller andre musikfiler.
Spring spor over
Kompatibel med dvd, svcd, vcd, cd, hd-cd, wma, musikfiler og jpg-filer.
Tryk på knappen NEXT for at springe til begyndelsen af næste titel/kapitel/spor på en disk.
Tryk på knappen PREV for at springe til begyndelsen af forrige titel/kapitel/spor på en disk.
Afspilning ved andre hastigheder
Kompatibel med dvd, svcd, vcd, cd, hd-cd, wma, musikfiler og jpg-filer.
Tryk på knappen MULTISPEED FAST på fjernbetjeningen under afspilning for at spole i filmen med høj
hastighed: x2, x4, x8, x20.
Ved hvert tryk på knappen øges hastigheden. Ved 5. tryk på knappen genoptages normal afspilning.
Hvis afspilningen af en dvd, svcd eller vcd når til den næste titel eller det næste kapitel/spor ved hurtig
hastighed, genoptages normal afspilning.
Afspilning ved langsom hastighed
Kompatibel med dvd, svcd, vcd, cd, hd-cd, wma, musikfiler og jpg-filer.
Du kan afspille ved 6 lavere hastigheder. Du kan vælge mellem 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 eller 1/7 af normal
hastighed ved at trykke en eller flere gange på knappen SLOW under afspilning.
Ved tryk på knappen PLAY eller ved 7. tryk på knappen SLOW, genoptages normal afspilning.
Pause
Kompatibel med dvd, svcd, vcd, cd, hd-cd, wma, musikfiler og jpg-filer.
Under afspilning af cd, hd-cd eller wma- eller jpeg-filer kan du sætte afspilningen på pause ved at trykke
på knappen PAUSE. Tryk på knappen PLAY for at genoptage normal afspilning.
Gentagelse
Kompatibel med dvd, svcd, vcd, cd, hd-cd, wma, musikfiler og jpg-filer.
23
Brug
Brug af dvd-afspiller
Tryk på knappen REPEAT under afspilning. Den valgte gentagelsesfunktion vises.
Gentagelsesfunktionen kan bruges ved sekventiel afspilning af svcd, vcd, cd, hd-cd samt wma- og
jpeg-filer. Tryk på knappen REPEAT igen for at slå gentagelsesfunktionen til. Tryk på knappen REPEAT
igen for at gå til næste gentagelsesfunktion. Der findes 3 valgmuligheder: Off (fra), Track Repeat (gentag
spor) og Disc Repeat (gentag hele disken). Ved hvert tryk på knappen ændres funktionen. Ved 4. tryk på
knappen genoptages normal afspilning.
Tryk på knappen REPEAT igen for at slå gentagelsesfunktionen til ved afspilning af dvd. Der findes 3
valgmuligheder: Off (fra), Chapter Repeat (gentag kapitel) og Title Repeat (gentag titel). Ved hvert tryk på
knappen ændres funktionen. Ved 4. tryk på knappen genoptages normal afspilning.
Tryk på knappen REPEAT igen for at slå gentagelsesfunktionen til ved afspilning af wma- eller jpeg-filer,
eller ved afspilning af digitale lyd-cd’er. Der findes 4 valgmuligheder: Off (fra), Track Repeat (gentag
spor), Directory Repeat (gentag folder) og Disc Repeat (gentag hele disken). Ved hvert tryk på knappen
ændres funktionen. Ved 5. tryk på knappen genoptages normal afspilning.
Displayvisning
Kompatibel med dvd, svcd, vcd, cd, hd-cd, wma og musikfiler.
Isætning og afspilning af dvd’er (to sider)
Tryk på knappen DISPLAY for at få vist første side:
Viser titlen og det samlede antal titler, det aktuelle kapitel og det samlede antal kapitler samt forløbet tid.
Tryk på knappen DISPLAY igen for at få vist anden side:
Sprog (nummeret på det aktuelle sprog og det samlede antal sprog eller fra), sprogtype, lydtype, undertekst (nummeret på underteksten og det samlede antal undertekster eller fra), kameravinkel (nummeret
på vinklen samt det samlede antal vinkler eller fra).
Ved 3. tryk på knappen forsvinder displayvisningen.
Isætning og afspilning af svcd (to sider)
Tryk på knappen DISPLAY for at få vist første side:
Disktype, spor (aktuelt spor og det samlede antal spor), lyd fra, PBC, gentagelsesfunktion, forløbet
spilletid for det aktuelle spor.
Tryk på knappen DISPLAY igen for at få vist anden side:
Sprog (nummeret på det aktuelle sprog og det samlede antal sprog eller fra), sprogtype, lydtype, undertekst (nummeret på underteksten og det samlede antal undertekster eller fra).
Ved 3. tryk på knappen forsvinder displayvisningen. 4. Isætning og afspilning af vcd
Tryk på knappen DISPLAY for at få vist første side:
Disktype, spor (aktuelt spor og det samlede antal spor), lyd fra, PBC, gentagelsesfunktion, forløbet
spilletid for det aktuelle spor.
Ved 2. tryk på knappen forsvinder displayvisningen.
Isætning og afspilning cd, hd-cd, wma- og lydfiler og jpeg-filer. Tryk på knappen DISPLAY for at få vist
første side:
Disktype, spor (aktuelt spor og det samlede antal spor), lyd fra, gentagelsesfunktion, forløbet spilletid for
det aktuelle spor.
Ved 2. tryk på knappen forsvinder displayvisningen.
Søgning
Kompatibel med dvd, svcd, vcd, cd og hd-cd.
Du kan bruge søgefunktionen til at vælge titel-, kapitel- eller spornummer eller til at gå til et bestemt sted i
en titel. Tryk på knappen GOTO på fjernbetjeningen for at få vist søgemenuen. Tryk derefter på
pileknapperne for at markere den titel/det kapitel eller spor eller det tidspunkt, du vil springe til. Brug de
numeriske knapper til at indtaste den titel eller det kapitel eller spor, du vil afspille, eller det tidspunkt, du
vil springe til i titlen. Tryk på knappen ENTER for at bekræfte.
Hvis du f.eks. indtaster 012356, vil afspilningen starte 1 time, 23 minutter og 56 sekunder inde i titlen.
24
Brug
Bemærkninger
Bemærkninger
Denne funktion virker ikke ved programafspilning.
Hvis PBC er slået til, slås det automatisk fra, når søgningen starter.
Funktionen virker ikke ved afspilning af wma-, mp3- eller jpeg-filer.
Skift af lydsprog eller sprog
Kompatibel med dvd, svcd, vcd, cd, hd-cd, wma, musikfiler og jpg-filer.
Tryk på knappen LANGUAGE for at få vist det aktuelle lydsprog.
Tryk på knappen igen for at skifte lydsprog.
Tryk på knappen LANGUAGE igen for at gå til næste lydsprog.
Ved afspilning af svcd eller vcd er der 5 muligheder: Stereo (L/R), L/L, R/R, L/L Auto A/D Detect og
Auto A/D Detect. Ved hvert tryk på knappen ændres funktionen. Ved 6. tryk på knappen afspilles lyden
igen i stereo.
Ved afspilning af cd, hd-cd, wma- eller andre musikfiler er der 3 muligheder: Stereo (L/R), L/L og R/R.
Tryk på knappen LANGUAGE ved afspilning af dvd eller svcd for at få vist det aktuelle sprog. Tryk på
knappen igen for at skifte til det næste sprog, hvis disken indeholder flere sprog.
Undertekster
Kompatibel med dvd og svcd.
Tryk på knappen SUBTITLE på fjernbetjeningen. Undertekstoplysningerne vises.
Hvis disken er indspillet med undertekster, kan du få vist underteksterne på skærmen. Underteksterne
er som standard slået fra. Derfor vises teksten Off på skærmen.
Tryk på knappen SUBTITLE igen for at få vist undertekster. Standardsproget og det tilhørende nummer
vises, og underteksterne vises på det valgte sprog. Der understøttes følgende 8 undertekstsprog:
Kinesisk, engelsk, japansk, fransk, spansk, portugisisk, tysk og latin. Ved hvert tryk på knappen ændres
funktionen. Eksempel: "Sprogikon [1 engelsk DTS 6CH] eller [Off]" (sprogene afhænger af disken). Tryk
på knappen SUBTITLES til Off vises på skærmen for at slå underteksterne fra.
Slå lyd fra
Kompatibel med dvd, svcd, vcd, cd, hd-cd, wma, musikfiler og jpg-filer.
Slå lyden fra ved at trykke på knappen MUTE. Et særligt ikon vises på skærmen. Tryk på knappen
MUTE igen, eller tryk på knappen VOL+ for at slå lyden til igen.
Hvis der ikke afspilles lyd, skal du kontrollere, at lyden ikke er slået fra.
Zoom
Kompatibel med dvd, svcd, vcd og jpeg.
Du kan forstørre billedet med funktionen Zoom.
Tryk på knappen ZOOM flere gange for at slå funktionen til og for at vælge zoom-faktor: Zoom 2,
Zoom 3, Zoom 4, Zoom 1/2, Zoom 1/3, Zoom 1/4, Zoom Off (fra).
Gentag en bestemt passage på disken
Kompatibel med dvd, svcd, vcd, cd, hd-cd, wma og musikfiler.
Tryk én gang på knappen A-B under normal afspilning. Teksten Repeat A vises på skærmen. Det
indikerer startpunktet for passagen.
Tryk på knappen A-B igen. Teksten Repeat A-B vises på skærmen og indikerer slutpunktet for passagen.
Passagen gentages nu, til du trykker på knappen igen.
Tryk på knappen A-B igen for at slette start- og slutpunkterne.
Ved afspilning af svcd, vcd eller cd skal passagens punkter ligge inden for det samme spor. Når det
næste spor nås, afbrydes funktionen automatisk.
Ved afspilning af dvd skal passagens punkter ligge inden for den samme titel.
Digitale musikfiler på disk
Kompatibel med digitale musikdiske.
Apparatet indlæser diskens mapper og viser deres indhold på skærmen.
25
Brug
Brug af dvd-afspiller
3. Apparatet afspiller det første spor i den valgte mappe.
4. Brug pileknapperne til at skifte mappe.
Drift af dvd-systemet
Når du foretager indstillinger af systemet, gemmes de, til du ændrer dem igen.
Generelt om systemindstillingsmenuerne
1. Stands afspilningen, eller sæt afspilningen på pause. Tryk på knappen DVD SETUP på fjernbetjeningen.
Hovedmenuen vises som illustreret.
7U\NSnNQDSSHUQHŸRJźIRUDWPDUNHUHLNRQHWIRUGHQ
ønskede undermenu, f.eks. TV System, og tryk på knappen
ŹIRUDWnEQHPHQXHQ
7U\NSnNQDSSHUQHŸRJźIRUDWPDUNHUHGHW¡QVNHGH
SXQNWRJWU\NSnNQDSSHQŹIRUDWnEQHSXQNWHW
7U\NSnNQDSSHUQHŸRJźIRUDWY OJHGHQ¡QVNHGHLQGVWLOOLQJRJWU\NSnNQDSSHQ2.IRUDW
bekræfte indstillingen.
)RUODGPHQXHQYHGDWWU\NNHSnNQDSSHQ'9'6(783HOOHUWU\NSnNQDSSHQźIRUDWPDUNHUH
punktet Exit Setup (forlad opsætning), og tryk OK for at bekræfte.
5. Når systemindstillingsmenuen er aktiveret, kan indstillingerne gemmes og menuen forlades ved at
trykke på en af følgende knapper:
Menuoversigt
1. System Setup (systemopsætning)
Der er følgende systemindstillingsmuligheder:
TV System
Vælg den indstilling, der passer til dit tv’s farvesystem.
Password (adgangskode)
Som standard er adgangskodefunktionen låst. Du kan ikke ændre aldersgrænser eller ændre koden.
For at kunne ændre disse, skal du indtaste koden. Standardkoden er 0000. Flyt markøren til punktet
3DVVZRUGPHGNQDSSHUQHŸRJźWU\NSnNQDSSHQRJLQGWDVWNRGHQVRPHU'HUYLVHVHW
symbol med en åben hængelås. Du kan nu ændre punktet Rating (klassificering, aldersgrænse), eller
ændre koden.
+YLVOnVHV\PEROHWHUEOnWVNDOGXWU\NNHSnNQDSSHQŹIRUDWJnWLOOnVHSXQNWHW1nUOnVHV\PEROHW
skifter til gult, skal du indtaste en ny 4-cifret kode. Skriv koden ned og gem den på et sikkert sted.
26
Brug
Brug af dvd-afspiller
Rating (klassificering)
Klassificeringen bruges til at begrænse visningen af visse dvd’er. Dermed kan du bestemme, hvilke film
din familie kan se. Der er 8 klassificeringsniveauer, fra ”tilladt for alle” til ”kun for voksne”. Hvis klassificeringen Adult (kun for voksne) vælges, kan alle film afspilles.
2. Language setup (sprog)
Nedenfor kan du se de sprogindstillinger, du kan vælge imellem:
OSD Language (OSD-sprog)
OSD-sproget vises på det sprog, som du vælger.
Audio Lang (lydsprog)
Hvis disken, du afspiller, understøtter det pågældende sprog,
kommer lyden ud på det valgte sprog.
Subtitle Lang (undertekstsprog)
Hvis disken, du afspiller, understøtter det pågældende sprog, vises underteksterne på det valgte sprog.
Brug knappen SUBTITLE eller menuen til at vælge sproget. Du kan også slå underteksterne fra.
Menu Lang (menusprog)
Hvis disken, du afspiller, understøtter det pågældende sprog, vises menuen på det valgte sprog
3. Audio Setup (lydindstilling)
4. Digital Setup (digital indstilling)
Der er følgende videoindstillingsmuligheder:
Dynamic Range (dynamisk område)
indstille det dynamiske område.
Dual Mono Vælg den ønskede lydudgangssignal.
Der er fire valgmuligheder: STEREO, MONO L, MONO
R og MIX MONO.
27
Brug
Håndtering af diske
Håndtering af diske
Terminologi
Titel
Ofte er indholdet på en dvd delt op i flere overordnede dele, ”titler”.
Kapitel
Titlerne er ofte delt op i nummererede kapitler, så det er let at søge og navigere i titlens indhold. Visse
titler er dog ikke delt op i kapitler.
Spor
Et spor er f.eks. et musikstykke eller et billede på en cd. Spor er nummererede, så man kan navigere i
dem.
Pleje af diske
Dvd’er og lignende indeholder komprimerede data og skal behandles forsigtigt.
1. Hold altid ved disken i midterhullet og på kanten. Undgå at berøre diskens reflekterende overflade.
Undgå at bøje eller trykke på disken.
2. Beskyt disken mod direkte sollys og varmekilder. Opbevar disken lodret i sit etui på et tørt sted.
3. Undgå at udsætte disken for:
Direkte sollys
Varme eller luft fra en varmekilde
Høj luftfugtighed
Tør diskens overflade af med en blød tør klud. Tør disken af inde fra midten og ud.
Brug ikke fortynder, alkohol eller kemiske rengøringsmidler til at rense disken, da den så kan blive
beskadiget.
28
Rengøring og vedligehold
Fejlafhjælpning
Forsøg ikke at få apparatet til noget, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
Hvis der opstår et problem med apparatet, skal du først forsøge at afhjælpe det ved at følge
de nedenstående anvisninger.
Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte salgsstedet eller en kvalificeret reparatør.
Intet billede.
Intet billede.
Billedet kommer langsomt, efter at
apparatet er tændt.
Afhjælpning
Er stikket sat i? Sæt stikket i stikkontakten.
Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen.
Dette skyldes, at apparatet kan forsinke billedvisningen for at undgå,
at der er støj på skærmen. Hvis billedet ikke vises inden for 1 minut,
skal du kontakte salgsstedet eller en kvalificeret reparatør.
Billedet er for mørkt eller for lyst.
Indstil lysstyrke og kontrast.
Billedet er for stort eller for lille.
Indstil skærmstørrelsen.
Der er streger i billedet, og billedet ryster.
Undlad at bruge elektrisk udstyr i nærheden af apparatet.
Intet er frosset
Tryk på knappen PAUSE. Kontroller, om andet udstyr er sat på pause.
Der er billede, men ingen lyd.
Tryk på knappen MUTE.
Skru op for lyden.
Kontroller, om lydkablerne er sat korrekt i det eksterne udstyr.
Kontroller, om lydkablerne er forbundet korrekt.
Efterse det tilsluttede udstyr.
Hvis lyden stadig ikke afspilles, og tiltagene ikke ændrer noget, skal
du kontakte salgsstedet eller en kvalificeret reparatør.
Fjernbetjeningen virker ikke.
Kontroller, om apparatet er tændt på hovedafbryderen.
Kontroller, om batterierne er sat korrekt i fjernbetjeningen.
Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem apparatet og fjernbetjeningen.
Hvis batterierne er flade, skal de udskiftes.
Apparatet er beregnet til brug i private husholdninger og udsender ikke skadelige elektronmagnetiske bølger.
Derfor kan du bruge det overalt i huset.
29
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer,
komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet,
hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede
skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger,
der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i
overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og
andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere
information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
URHEBERRECHT DENVER ELECTRONICS A/S
www.denver-electronics.com
Download PDF
Similar pages
BRUKSANVISNING
Manual de Instrucciones
Beo DVD-1
Bedienung des dvd
Beo 6 - Radio & TV