Commax | CDV-40Q | MANUAL CZ 40Q-QM

COMMAX CDV-40Q/QM
(c) 2012, Stasanet s.r.o.
Instalační manuál
Stránka 1
COMMAX CDV-40Q/QM
Instalační manuál
Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte
požadovaný model s odpovídajícím napájením.
Důležité poznámky k bezpečnosti
1. Před vlastní instalací pozorně prostudujte všechny sekce instalačního manuálu
2. Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití
3. Používejte pouze příslušenství, které je doporučené výrobcem. Jiné než doporučené
příslušenství může poškodit produkt a vést ke zrušení záruky
4. Neumisťujte dome kameru na nestabilní nebo nedostatečně pevné místo. Umístění kamery
na nevhodné místo může vést k jejímu pádu a možnému zranění dítěte nebo dospělé
osoby. Při montáži používejte pouze montážní nástroje doporučené výrobcem nebo
dodávanéspolu s výrobkem.
5. Kamera může být napájena pouze z takového zdroje, který vyhovuje podmínkám uvedeným
na štítku kamery.
Bezpečnostní opatření
Provoz
 Před použitím ověřte správnost zapojení a ujistěte se, že používáte vhodný napájecí zdroj.
 Pokud při provozu zpozorujete jakékoliv chyby ve funkci zařízení, přestaňte jej okamžitě
používat a kontaktujte svého lokálního prodejce.
Manipulace
 Nerozebírejte vnitřní část výrobku.
 Zajistěte, aby výrobek nebyl vystaven silným rázům nebo vibracím.
 Při čištění display části zařízení dávejte pozor, aby jste jej nepoškrábali nebo na něm
nezůstával prach. To může snižovat kvalitu zobrazovaného obrazu.
Instalace a skladování
 Neinstalujte zařízení v místech, kde mohou být překročeny uvedené teplotní limity.
 Vyvarujte se instalaci ve vlhkém či prašném prostředí.
 Vyvarujte se instalaci v místech se zvýšenou radiací.
 Vyvarujte se instalaci v místech, kde je silné elmag. pole nebo silové rozvody elektřiny.
 Vyvarujte se instalaci v místech se silnými vibracemi.
(c) 2012, Stasanet s.r.o.
Stránka 2
COMMAX CDV-40Q/QM
Instalační manuál
Obsah balení
Kromě samotné jednotky naleznete v balení i nezbytné příslušenství pro její instalaci.
Instalace
Určení místa instalace monitoru
Zvolte místo pro instalaci přístroje i s ohledem na vedení kabelů. Doporučuje se umístění přístroje cca
ve výšce hlavy budoucího uživatele.
Montáž kovového držáku monitoru
Na stanovené místo přiložte držák a naznačte si místa montážních otvorů a vyvrtejte je. Uprostřed
držáku je nutno vyvrtat dostatečně velký otvor pro přivedení kabelů k monitoru (kabel od kamery a
ostatních přístrojů). Připevněte držák pomocí šroubů, případně použijte hmoždinek.
(c) 2012, Stasanet s.r.o.
Stránka 3
COMMAX CDV-40Q/QM
Instalační manuál
Připojení kabelů
Kameru, audiosluchátko připojíme k monitoru prostřednictvím 4-pinových konektorů, které jednoduše
nasuneme na příslušnou pozici . Jejich správnou orientaci zajišťuje výstupek na boční straně.
Zavěšení monitoru
Monitor mírně přitlačíme k držáku tak aby výstupky zapadly do oválných děr na zadní straně monitoru.
Mírným zatlačením monitoru směrem dolů dojde k jeho upevnění. Monitor se zajistí v této pozici
pojistným šroubem dle obrázku .
Zapojení přístroje do sítě
Napájecí přívod zapojte do sítě, která vyhovuje parametrům přístroje 240V/ 50 - 60 Hz.
Uvedení monitoru do provozu
Síťový vypínač zapněte do polohy "ON". Tento stav je indikován svítící LED diodou na přední straně
přístroje.
Vypnutí monitoru z provozu
Síťový vypínač přepněte do polohy "OFF", LED dioda zhasne. Tím je přístroj uveden do nečinného
stavu.
Umístění přístroje
Přístroj neinstalujte v takovém prostředí, kde by byly vystaveny extrémnímu působení prachu,
přímému slunečnímu světlu (nebo jinému silnému zdroji světla), dešti, vlhku nebo teplotám přes 40°C.
Nevystavujte přístroj vibracím.
Vyberte místo pro montáž monitoru blízko síťové zásuvky,nebo přívodu napájecího napětí a kde lze
jednoduše manipulovat s jeho obslužnými tlačítky.
Provedení kabeláže a zapojení systému:
Kamera a audiosluchátko se připojují k monitoru do svorkovnice na zadní straně přístroje
prostřednictvím 4 -pinových konektorů s krátkými vodiči, které jsou součástí jejich příslušenství. Pozor
při jejich zapojování! Červený vodič musí směřovat směrem k horní straně monitoru! Tyto připojovací
kabely se spojí s kabelem vedoucím k danému přístroji (kamera, druhý monitor atd.) pomocí vhodné
svorkovnice ukryté poblíž (pod) monitorem.
Zapojení proveďte dle zapojení z obr., které vyhovuje vašim zakoupeným komponentům. Propojovací
vodič není součástí dodávky. Pro propojení jednotlivých částí používejte kabel dle tabulky.
Stínění kabelu je nutno připojit na vodič.č.2 - GND.
Parametry propojovacího vedení
Systém videovrátného používá stíněný čtyřžilový kabel. Přibližné maximální vzdálenosti mezi kamerou
a nejvzdálenějším monitorem (audiosluchátkem) vzhledem k průměru jednotlivých vodičů jsou
uvedeny v následující tabulce. V místech s vysokou úrovní rušení lze na vedení videosignálu použít
75 Ohm koaxiální kabel.
(c) 2012, Stasanet s.r.o.
Stránka 4
COMMAX CDV-40Q/QM
Instalační manuál
Zapojení:
Jednotlivé součástí systému se k videotelefonu připojují prostřednictvím 4 -pinových konektorů se
čtyřbarevným sběrnicovým kabelem o délce cca 20cm. V této tabulce je popsán smysl a barvy vodičů
propojovacího kabelu.
Označení vodičů:
číslo
Barva
Patice CA1 a CA2
Patice INT (interphone)
1
Červená
Audio
Audio
2
Modrá
GND
GND
3
Žlutá
+12 V
+12 V
4
Bílá
Video
Interkomové zvonění
Většina typů videotelefonu značky Commax má napájení přímo na 230Vac. Přívodní napájecí šňůru
můžete podle potřeby ustřihnout na požadovanou délku a vodiče připojit přímo do elektroinstalační
krabičky, která může být umístěna přímo za videotelefonem. Tuto úpravu připojení napájení musí vždy
provádět odborná instalační firma. Tato úprava napájení nemá vliv na záruku přístroje.
Velkovu předností systému Commax je jejich variabilita v možnostech zapojení. V následujících
schématech zapojení se Vám budeme snažit popsat, jaké možnosti tyto systému nabízí a jakými
způsoby zapojení jich dosáhnete.
A) Základní zapojení jedné dveřní stanice a jednoho videotelefonu. Tento způsob propojení je
například u základních sad obsahujících jeden videotelefon a jednu dveřní stanici
(c) 2012, Stasanet s.r.o.
Stránka 5
COMMAX CDV-40Q/QM
Instalační manuál
B) V tomto schématu zapojení je uvedeno, jak se k základnímu systému s jedním videotelefonem a
jednou dveřní stanicí připojí domácí audiotelefon. V takovémto systému je možné interkomově
komunikovat mezi videotelefonem a dveřní stanicí. Interkomový vyzváněcí tón je odlišný od zvonění
z dveřní stanice.
C) Následující schéma zapojení popisuje systém dvou videotelefonů připojených k jednotlačítkové
dveřní stanici. Mezi těmito dvěma videotelefony je funkční interkomová komunikace. Tímto způsobem
je možné zapojit i více videotelefonů. Je možné také provést kombinaci různých modelů. Například
CDV-40Q/QM do obývacího pokoje a CDV-35N do prvního podlaží domu atd.
(c) 2012, Stasanet s.r.o.
Stránka 6
COMMAX CDV-40Q/QM
Instalační manuál
D) Do systému videotelefonů je možné zapojit také průmyslové kamery (CCTV kamery), pomocí
kterých můžete lépe sledovat okolí vašeho domu. Takováto kamera může být dále připojena do
samostatného kamerového systému a její obraz může být trvale nahráván pomocí Digitálního
videorekordéru (DVR). Zobrazení CCTV kamery na videotelefonu je možné v tzv. PIP režimu (obraz
v obraze) a je samozřejmě možné její obraz zvětšit na celou obrazovku (možnosti zobrazení závisí na
zvoleném typu videotelefonu). Zobrazení CCTV kamery je nutné povolit v menu videotelefonu.
Tento způsob zapojení je možné dále zdokonalit jednoduchou změnou v zapojení, jejímž účelem bude
záměna v zobrazení obrazu od dveřní stanice a od CCTV kamery. Tato změna je výhodná především
v případě, že CCTV kamera zabírá lépe prostor u vchodu do domu než kamerový modul ve dveřní
stanici. Tudíž obraz z externí kamery bude zobrazován na větší ploše, popřípadě bude tento obraz
primární. Zároveň při tomto zapojení se do videopaměti videotelefonu uloží přehlednější obrázek z
CCTV kamery místo obrázku z dveřní stanice. Audio komunikace a ovládání dveřního zámku zůstávají
beze změny.
(c) 2012, Stasanet s.r.o.
Stránka 7
COMMAX CDV-40Q/QM
Instalační manuál
E) V případě, že požadujete mít dvě dveřní stanice na různých místech, například u první branky a
druhou u vstupu do domu, tak je to maličkost. Všechny typy videotelefonů značky Commax mají
možnost připojení minimálně dvou dveřních stanic. Některé modely jako například CDV-71BE,
umožnují připojení až čtyř dveřních stanic popřípadě CCTV kamer.
Obsluha
Komunikace mezi telefonem a dveřní stanicí
(c) 2012, Stasanet s.r.o.
Stránka 8
COMMAX CDV-40Q/QM
Instalační manuál
Interkomová komunikce
(c) 2012, Stasanet s.r.o.
Stránka 9
COMMAX CDV-40Q/QM
Instalační manuál
Funkce videopaměti (CDV-40QM):
videotelefon umožňuje uložit až 128 snímků do paměti, v případě naplnění kapacity paměti
jsou postupně odmazávány nejstarší snímky.
Do menu “videopaměť“ se lze dostat pouze ve chvíli, kdy není zobrazován obraz z kamer.
Stiskněte tl. MENU na pravém boku videotelefonu.
K pohybu v menu slouží tlačítka nahoru a dolů a tl. SELECT
Pro krok zpět zvolte tl. MENU
Ukládání snímků (AUTO – PICTURE SAVE)
je-li tato funkce povolena, dojde při každém zvonění k pořízení snímku a uložení do paměti.
podržíte-li tlačítko pro zobrazení déle než 1 vteřinu, dojde k uložení snímku do paměti
Ukládání snímků (MANUAL – PICTURE SAVE)
podržíte-li tlačítko pro zobrazení déle než 1 vteřinu, dojde k uložení snímku do paměti
Ukládání video záznamů (AUTO – VIDEO SAVE)
ukládá 30 vteřin záznamu od zazvonění i když hovor není přijat
v případě, že hovor příjmete, ukládá max.60 sekund video záznamu včetně audio stopy
maximální doba záznamu je tedy 90 vteřin (30+60)
podržíte-li tlačítko pro zobrazení déle než 1 vteřinu, dojde k uložení snímku do paměti i
v případě ukládání video záznamu.
Ukládání video záznamů (MANUAL – VIDEO SAVE)
podržíte-li tlačítko pro zobrazení déle než 1 vteřinu, zahájíte nahrávání video záznamu
podržíte-li tlačítko pro zobrazení déle než 1 vteřinu a nahrávání videa je v té době aktivní,
dojde k uložení snímku do paměti.
v tomto módu je možné ukládat video i z přídavných CCTV kamer. Přepněte na obraz
z požadované kamery a podržte déle než 1 vteřinu tlačítko pro zobrazení. Tím dojde
k pořízení video záznamu o délce max. 60 vteřin.
snímky jsou ukládány ve formátu .jpg
video záznam je ukládán ve formátu .mp4
(c) 2012, Stasanet s.r.o.
Stránka 10
COMMAX CDV-40Q/QM
Instalační manuál
Informace o kapacitě
Nastavení
V menu NASTAVENÍ je možné konfigurovat tyto funkce: LED PODSVÍCENÍ, ZVONEK, ČAS, CCTV
LED podsvícení:
stiskněte tl. SELECT na pravém boku videotelefonu pro vstup do menu LED podsvícení
tl. NAHORU a DOLŮ vyberte možnosti efektů podsvícení dotykových tlačítek
(c) 2012, Stasanet s.r.o.
Stránka 11
COMMAX CDV-40Q/QM
Instalační manuál
Zvonek:
stiskněte tl. SELECT na pravém boku videotelefonu pro vstup do menu Zvonek
tl. NAHORU a DOLŮ vyberte možnost Off nebo On a potvrďte tl. SELECT
Čas:
stiskněte tl. SELECT na pravém boku videotelefonu pro vstup do menu ČAS
použijte virtuální klávesnici pro nastavení data a času
pro pohyb v menu použijte tlačítka NAHORU,DOLŮ a potvrďte SELECT
(c) 2012, Stasanet s.r.o.
Stránka 12
COMMAX CDV-40Q/QM
Instalační manuál
CCTV:
stiskněte tl. SELECT na pravém boku videotelefonu pro vstup do menu CCTV
v tomto menu můžete povolit nebo zakázat použití externích CCTV kamer
Údržba zařízení
Monitor je nenáročný na údržbu. Doporučuje se občas, podle stupně znečištění přístroje otřít jej
vlhkým hadrem.
Pozor!
Přístroj je nutno před čištěním uvést do beznapěťového stavu odpojením síťového přívodu ze
sítě!
Technický popis výrobku
(c) 2012, Stasanet s.r.o.
Stránka 13
Download PDF