Diskmaskin SUPREMA 1 W/SS BRUKS OCH

Diskmaskin SUPREMA 1 W/SS
BRUKS OCH INSTALLATIONSANVISNING
1
VIKTIGT!
LÄS IGENOM DENNA MANUAL NOGGRANT OCH SPARA DEN FÖR FRAMTIDA
ANVÄNDARE! DENNA MANUAL INNEHÅLLER SÄKERHETSANVISNINGAR,
ANVÄNDARINSTRUKTIONER, TIPS FÖR PROBLEMLÖSNINGAR ETC.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
•
SÄKERHETEN FÖRST
SÄKERHETSINFORMATION………………4
Läs igenom före användning av
diskmaskinen!
•
INNAN NI TILLKALLAR
SERVICE!
GENOMLÄSNING AV
AVSNITTET OM
PROBLEMLÖSNINGAR
HJÄLPER ER ATT LÖSA DE
VANLIGASTE PROBLEMEN
UTAN ATT BEHÖVA
TILLKALLA EN
PROFESSIONELL
TEKNIKER.
LÄR KÄNNA DIN DISKMASKIN
KONTROLLPANEL………………………… 5
ÖVERSIKT AV DISKMASKINEN…………..6
•
LÄR DIG ANVÄNDA DIN
DISKMASKIN
MJUKARE VATTEN…………………………6
DISKMEDEL………………………………….8
SKÖLJ/GLANSMEDEL……………………...9
PLACERING AV DISK…………………11-15
STARTA ETT DISKPROGRAM………15-18
TÖMNING AV DISK……………………..,,,18
FILTERSYSTEM……………………………18
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV DIN
DISKMASKIN……………………………18-21
•
INNAN NI TILLKALLAR HJÄLP
PROBLEMLÖSNINGAR………………..22-25
FELKODER…………………………………..25
•
OBSERVERA!
TILLVERKAREN
FÖRBEHÅLLER SIG
RÄTTEN ATT MODIFIERA
PRODUKTER UTAN
FÖREGÅENDE AVISERING.
DIVERSE
ALLMÄN INFORMATION…………………..26
INSTALLATION………………………….28-32
SLUTKONTROLL FÖRE ANVÄNDNING.. 33
GARANTIVILLKOR………………………….34
KONTAKTA OSS……………………………35
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
LÄS IGENOM FÖRE ANVÄNDNING!
ELSÄKERHET
BARNSÄKERHET
•
•
•
•
•
•
OBSERVERA! Denna apparat
måste jordanslutas. Vid
eventuellt funktionsfel eller
avbrott, reducerar
jordanslutningen risk för en
strömstöt genom att ta vägen
med lägsta resistans.
Tillverkaren avsäger sig allt
ansvar för skador som uppstår
genom ej jordad apparat.
Under garantitiden skall alla
reparationer på denna apparat
endast utföras av auktoriserad
tekniker.
Använd aldrig maskinen om
elledningen är skadad.
Se sid 28-32 för
installationsprocedur.
FÖRE ANVÄNDNING
VISSA FÖREMÅL ÄR OLÄMPLIGA FÖR
MASKINDISK. SE LISTA PÅ SID 11.
MANIPULERA INTE MED KONTROLLERNA.
ATT TÄNKA PÅ NÄR NI LADDAR
MASKINEN:
1. Placera aldrig vassa föremål, som knivar i
närheten av luckpackningen.
2, Placera knivar med handtagen uppåt för
att undvika skador.
ANVÄND ALLTID DISKMEDEL AVSETT FÖR
MASKINDISK, EJ TVÅL ELLER TVÄTTMEDEL.
ANVÄND ALDRIG LÖSNINGSMEDEL DÅ DESSA
KAN ORSAKA EN EXPLOSION.
•
•
•
UTSÄTT ALDRIG MASKINEN
FÖR VÅLD ELLER SLAG. STÅ
ELLER SITT ALDRIG PÅ
LUCKAN ELLER
KORGGEJDRARNA. MASKINEN
KAN TIPPA FRAMÅT.
HÅLL BARN PÅ SÄKERT
AVSTÅND FRÅN DISK- &
SKÖLJ/GLANSMEDEL SAMT
FRÅN ÖPPEN MASKIN DÅ
DESSA KAN FINNAS KVAR PÅ
INSIDAN.
INSTRUERA BARN ATT
ALDRIG LEKA MED MASKINEN.
INSTRUERA OKUNNIGA
PERSONER OM DE MÅSTE
ANVÄNDA MASKINEN.
UNDER ANVÄNDNING
•
•
VIDRÖR EJ
VÄRMEELEMENTET UNDER
ELLER DIREKT EFTER
ANVÄNDNING.
ANVÄND EJ MASKINEN OM
INTE KÖKSLUCKAN ÄR PÅ
PLATS. ÖPPNA LUCKAN
MYCKET VARSAMT OM
MASKINEN ÄR IGÅNG.
RISKEN FINNS ATT VATTEN
SKVÄTTER UT.
EFTER ANVÄNDNING
•
•
•
HÅLL ALLTID DÖRREN STÄNGD FÖR ATT UNDVIKA TIPPNING.
KONTROLLERA ATT BEHÅLLAREN FÖR DISKMEDEL ÄR TOM EFTER AVSLUTAT
DISKPROGRAM.
OM DISKMASKINEN INTE SKALL ANVÄNDAS UNDER EN LÄNGRE TID BÖR
VATTENANSLUTNINGEN BORTKOPPLAS. SE SID 21, 29
LÄS OCH FÖLJ DENNA SÄKERHETSINFORMATION
NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER DISKMASKINEN FÖR
FÖRSTA GÅNGEN.
KONTROLLPANELEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Display: Visar återstående tid, fördröjd starttid, programindikering, vattentemperatur,
felkoder mm
Indikeringslampor för valt program
Indikeringslampa ”TILL”: Lyser när maskinen startas med startknappen.
TILL/FRÅN-knapp: För att slå på eller stänga av strömtillförseln.
Start/Paus knapp: Tryck på denna knapp för att starta eller stoppa diskmaskinen.
Knapp för programval: Tryck på knappen för val av diskprogram.
Dörrlås: Drag för att öppna luckan
Knapp för fördröjd starttid: Tryck på knappen för att ställa in önskad starttid.
Varningslampor för mjukmedel och skölj/glansmedel: Lyser när behållaren för
mjukmedel eller skölj/glansmedel behöver påfyllning.
Saltvarningslampa: Fyll på mer salt om denna tänds
VARNING! SE UPP MED HETT VATTEN OCH ÅNGA NÄR NI ÖPPNAR LUCKAN
ÖVERSIKT AV DISKMASKINEN
1. JUSTERBAR ÖVERKORG
5. HUVUDFILTER
9. GROV/RENSFILTER
2. SPOLARMAR
6. DISKMEDELSBEHÅLLARE
10. SKÖLJ/GLANSMEDELSBEHÅLLARE
3. UNDERKORG
7. ÖVERKORG
4. VATTEN”MJUKNING”
8. BESTICKKORG 12. VATTENANSLUTNING
11. AVLOPPSANSLUTNING
INFORMATION OM KEMIKALIER SOM ANVÄNDS TILL
DISKMASKINEN
Diskmaskinen är försedd med justerbara behållare för skölj/glansmedel samt salt för mjukare vatten.
Bästa diskresultat uppnås genom användning av separata diskmedel, skölj/glansmedel och salter
då det möjliggör rätt dos av resp medel för just Ditt behov. Användning av ”2- i- 1” eller ”3- i- 1”
tabletter kanske inte ger bästa resultat tillsammans med vattnet på just Din ort då de består av
fördoserade kvantiteter av disk- & skölj/glansmedel samt salt och inte kan doseras för just Ditt
individuella behov.
Om Ni tänker använda 2-i-1 eller 3-i-1 tabletter rekommenderar vi att Ni kontaktar tillverkaren av
dessa före användning eller om Ni upplever dåliga diskresultat.
KORRIGERING TILL
MJUKARE VATTEN
KALKEN I HÅRT VATTEN
FORMAR KRISTALLER SOM
LÄGGER SIG PÅ DISK OCH
MASKINDELAR. DENNA
DISKMASKIN ÄR FÖRSEDD
MED EN
VATTENKORRIGERARE SOM
ANVÄNDER ETT
SPECIALUTVECKLAT SALT
VILKET ELIMINERAR KALK
OCH MINERALER FRÅN
VATTNET.
VARNING!
ANVÄND ENDAST SALT AVSETT
FÖR DISKMASKINER I ER MASKIN.
OBS! OM NI ANVÄNDER 2-i-1 ELLER 3-i1 TABLETTER SKALL NI INTE TILLFÖRA
SALT ELLER SKÖLJ/GLANSMEDEL I
MASKINEN EFTERSOM DESSA
TABLETTER REDAN INNEHÅLLER
DETTA.
NI RISKERAR OCKSÅ ÖVERSVÄMNING
AV VATTEN ELLER SKUM.
PÅFYLLNING AV SALT I SALTBEHÅLLAREN
•
•
•
LYFT UR UNDERKORGEN.
SKRUVA AV OCH LYFT BORT
LOCKET TILL SALTBEHÅLLAREN.
VID 1:A GÅNGSPÅFYLLNING, FYLL
BEHÅLLAREN MED CA 1 L
VATTEN.
PLACERA DEN MEDFÖLJANDE
TRATTEN I HÅLET OCH HÄLL I CA
1,2 KG SALT. OBS! DET ÄR
NORMALT ATT EN LITEN MÄNGD
VATTEN KOMMER UPP UR HÅLET.
JUSTERING AV VATTENKORRIGERING
DET FINNS MÖJLIGHET ATT JUSTERA SALTMÄNGDEN SOM MJUKAR UPP
HÅRT VATTEN VID DISKNING FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA DISKRESULTAT
BEROENDE PÅ HÅRDHETEN I VATTNET PÅ JUST DIN ORT.
1. SKRUVA AV LOCKET
FRÅN SALTBEHÅLLAREN.
2. VRID RINGEN PÅ TOPPEN
AV BEHÅLLAREN
MOTSOLS FRÅN ”-”
TECKNET MOT ”+”
TECKNET BEROENDE PÅ
HÅRDHETEN I VATTNET
SOM ANVÄNDS. SE
TABELL NEDAN
JUSTERING SKALL GÖRAS ENLIGT
NEDANSTÅENDE TABELL:
OBSERVERA!
1. SALTBEHÅLLAREN MÅSTE
PÅFYLLAS NÄR
INDIKERINGSLAMPAN
LYSER. ÄVEN OM
SALTBEHÅLLAREN ÄR
FULL KAN LAMPAN LYSA
TILLS SALTET LÖSTS UPP.
2. ETT SKÖLJPROGRAM KAN
KÖRAS FÖR ATT
AVLÄGSNA SALTSPILL.
3. RENGÖR BEHÅLLARENS
ÖPPNING FRÅN
SALTKRISTALLER
Kontakta Er lokala vattenleverantör för uppgift om hårdheten i vattnet på Er ort.
DISKMEDEL Hur mycket skall jag använda?
L
Använd låsspärren på behållarens nedre del för att öppna luckan för påfyllning av diskmedel.
OBS! Se sid 16 – Tabell för diskprogram för rätt dosering av diskmedel.
OBSERVERA!
VARNING!
DISKMEDEL ÄR FRÄTANDE! SE TILL
ATT HÅLLA DET AVSKILJT FRÅN
BARN.
•
FÖLJ ALLTID RÅDEN I
DISKPROGRAMSTABELLEN
FÖR RÄTT DOSERING.
ÖVERFYLL ALDRIG
BEHÅLLAREN.
•
ÖVERDOSERA ALDRIG FÖR
ATT UNDVIKA
AVLAGRINGAR. (ENHETEN
FÖR VATTENKORRIGERING
TAR HAND OM DETTA)
JU HÅRDARE VATTEN DESTO
MER DISKMEDEL KAN BEHÖVAS.
JUSTERA DOSERINGEN I SMÅ
STEG TILLS NI FUNNIT DEN NIVÅ
SOM PASSAR ER.
SKÖLJ-& GLANSMEDEL
1.FÖR ATT ÖPPNA
BEHÅLLAREN, VRID
LOCKET TILL ”ÖPPET”PILEN (VÄNSTER) OCH
LYFT AV DET.
2.HÄLL
SKÖLJ/GLANSMEDLET I
BEHÅLLAREN. ÖVERFYLL
INTE.
3. STÄNG BEHÅLLAREN
GENOM ATT
ÅTERPLACERA LOCKET
MOT ”ÖPPET”-PILEN OCH
VRID TILL HÖGER MOT
”STÄNGT”-PILEN.
•
•
•
SKÖLJ/GLANSMEDLET FRIGÖRS UNDER DEN SISTA SKÖLJNINGEN FÖR ATT
FÖRHINDRA SPÅR OCH FLÄCKAR EFTER DISKVATTNET PÅ DEN FÄRDIGA DISKEN.
DET PÅSKYNDAR OCKSÅ TORKNINGEN GENOM ATT VATTNET RINNER AV LÄTTARE.
ER DISKMASKIN ÄR KONSTRUERAD FÖR FLYTANDE SKÖLJ/GLANSMEDEL.
BEHÅLLAREN ÄR BELÄGEN PÅ LUCKANS INSIDA VID SIDAN AV
DISKMEDELSBEHÅLLAREN. FÖR ATT FYLLA BEHÅLLAREN, ÖPPNA LOCKET OCH
HÄLL MEDLET I BEHÅLLAREN TILLS NIVÅINDIKATORN BLIR HELT SVART. CA 100 ML
FLYTANDE SKÖLJ/GLANSMEDEL GÅR I BEHÅLLAREN.
VAR NOGA MED ATT INTE ÖVERFYLLA BEHÅLLAREN. DETTA KAN ORSAKA
LÖDDRING. TORKA AV SPILL MED EN FUKTIG TRASA. GLÖM INTE ATT SKRUVA PÅ
LOCKET INNAN NI STÄNGER LUCKAN.
OBS! OM NI HAR MJUKT VATTEN BEHÖVS EVENTUELLT INGET SKÖLJ/GLANSMEDEL.
DETTA MÄRKES GENOM ATT EN TUNN FILM UPPSTÅR PÅ DISKEN.
JUSTERING AV SKÖLJ- OCH GLANSMEDELSDOS
LIKSOM MED DISKMEDEL ÄR
ÄVEN KVANTITETEN AV SKÖLJ- &
GLANSMEDEL BEROENDE AV
HÅRDHETEN I VATTNET PÅ DIN
ORT.
FÖR STOR KVANTITET KAN
ORSAKA LÖDDRING SAMT MATT
ELLER STRIMMIG DISK. OM ERT
VATTEN ÄR MYCKET MJUKT
BEHÖVER NI EVENTUELLT INGET
SKÖLJ- ELLER GLANSMEDEL. NI
KAN ALLTID SPÄDA MEDLET MED
LIKA MÄNGD VATTEN.
Justeringen av skölj- & glansmedel har sex positioner. STARTA ALLTID I LÄGE ”1”. OM
PROBLEM UPPSTÅR MED FLÄCKAR ELLER DÅLIG TORKNING, ÖKA KVANTITETEN
SKÖLJ/GLANSMEDEL GENOM ATT ÖPPNA LOCKET PÅ BEHÅLLAREN OCH VRID TILL LÄGE
”2”. OM DISKEN FORTFARANDE INTE TORKAR ELLER FLÄCKAR ÄNNU UPPSTÅR, VRID TILL
NÄSTA HÖGRE LÄGE TILLS DISKEN ÄR FLÄCKFRI.
OBS! LÄS IGENOM AVSNITTET OM DISKMEDELSANVÄNDNING PÅ SID 16.
PÅFYLLNING AV
BEHÅLLARE FÖR
SKÖLJ- & GLANSMEDEL
– Om varningslampan för
skölj/glansmedel (se
kontrollpanelen) inte lyser kan
man bedöma nivån genom den
svarta punkten i nivåindikatorn.
Punkten krymper i takt med att
nivån sjunker. Låt aldrig nivån
sjunka under ¼ full.
När nivån på skölj/glansmedlet
avtar ändras storleken på den
svarta punkten i nivåindikatorn
enligt nedan:
PLACERING/LADDNING AV DISK
OBSERVERA!
FÖLJ DESSA RÅD FÖR
DISKPLACERING FÖR ATT NÅ
BÄSTA RESULTAT. UTSEENDE
OCH ANTAL PÅ KORGAR KAN
VARIERA PÅ ER MODELL.
FÖRE LADDNING!
•
•
•
AVLÄGSNA ALLA
MATRESTER
TÖM ALL VÄTSKA I GLAS
OCH KOPPAR
MJUKA UPP VIDBRÄND
MAT MED HETT VATTEN
PLACERA INTE DESSA FÖREMÅL I DISKMASKINEN
MÄSSINGSBESTICK
PANNOR MED
TRÄHANDTAG
BESTICK
HANDTAG AV
TRÄ, PORSLIN
ELLER PÄRLEMOR
PLASTFÖREMÅL
SOM EJ TÅL VÄRME
ÄLDRE BESTICK
MED LIMMADE
DELAR
STÅLFÖREMÅL SOM
KAN ROSTA
TRÄTALLRIKAR
LINDADE
BESTICK
ELLER PANNOR
TENN- ELLER
KOPPARFÖREMÅL
FÖREMÅL GJORDA MED
AV SYNTETISKA
FIBRER (T.EX
TVÄTTSVAMPAR)
SKÖRT,REPARERAT
MÅLAT/DEKORERAT
PORSLIN
OBSERVERA:
Diska inte bestick av rostfritt stål och silver tillsammans.
Järn/stålföremål kan rosta ner och korrodera andra föremål. Aluminium
tenderar att svartna. Koppar, tenn och mässing korroderar.
ANVÄNDNING AV ÖVERKORGEN
ÖVERKORGEN ÄR AVSEDD FÖR SKÖRARE LÄTTARE FÖREMÅL SOM
GLAS, KAFFE- & TEKOPPAR, TEFAT, ASSIETTER KANNOR OCH SMÅ
KASTRULLER (FÖRUTSATT ATT DESSA INTE ÄR FÖR SMUTSIGA).
PLACERA DISKEN SÅ ATT
DEN INTE FLYTTAS AV
SPREJANDE VATTEN.
VÄND ALLTID KOPPAR,
GLAS OCH BYTTOR UPP
OCH NED.
ER DISKMASKIN LEVERERAS MED EN JUSTERBAR ÖVERKORG ENLIGT BILD OVAN.
HÖJDEN KAN JUSTERAS GENOM ATT LÖSGÖRA DE FRÄMRE SKENCLIPSEN, TA UT HELA
HYLLAN OCH LÅSA HJULEN PÅ DEN LÄGRE NIVÅN (POS 1 OVAN) ELLER HÖGRE NIVÅN
(POS 2 OVAN) I SPÅRET PÅ SKENAN.
PLACERINGSGUIDE FÖR ÖVERKORG
1 KOPPAR
2 SMÅ SERVERINGSSKÅLAR
3 STORA
SERVERINGSSKÅLAR
4 GLAS
5 TEFAT
6 DJUPA SMÅFAT
7 ASSIETTER
ÖVERKORGEN HAR 4
SIDOKLAFFAR, (SE VIDSTÅENDE
BILD), 2 PÅ VARJE SIDA. DESSA
KAN JUSTERAS TILL 2 LÄGEN.
LÄGE 1, (HÖG), ELLER LÄGE 2,
(LÅG).
KLAFFARNA KAN FLYTTAS MELLAN
DESSA LÄGEN GENOM ATT DE 2
PLASTGÅNGJÄRNEN LÄNGST UT
PÅ VARJE KLAFF FÖRSIKTIGT
BÄNDS PÅ OCH AV
STÅLTRÅDSHYLLAN I ÖNSKAT
LÄGE.
VAR FÖRSIKTIG OM NI HAR LÅNGA
NAGLAR.
LÄGE 1
DET ÖVRE LÄGET PASSAR FÖR VINGLAS OCH DRICKSGLAS. VINGLAS KAN PLACERAS UPP
OCH NED SÅ ATT FOTEN LÅSES I KLAFFEN.
LÄGE 2
NÄR KLAFFARNA MONTERAS I DEN LÄGRE POSITIONEN LÅSER DE MINDRE GLAS,
MUGGAR OCH KOPPAR. KONTROLLERA ALLTID ATT NI PLACERAR DISKEN OCH
KLAFFARNA SÅ ATT KORGEN GÅR FRI I HÖJDLED MOT MASKINENS TAK NÄR NI SKJUTER
IN DEN, VAR SÄRSKILT FÖRSIKTIG MED HÖGFOTADE GLAS SOM CHAMPAGNEGLAS,
KROSSRISK!
PLACERINGSGUIDE FÖR UNDERKORG
PLACERA STÖRRE FÖREMÅL SOM ÄR SVÅRDISKADE I UNDERKORGEN: T.EX.
KASTRULLER, PANNOR, GRYTOR, LOCK, SERVERINGSPORSLIN
1 OVALA FAT
2 NORMALSTORA
TALLRIKAR
3 DJUPA TALLRIKAR
4 DESSERTTALLRIKAR
5 BESTICKKORG
•
•
•
GRYTOR, SERVERINGSSKÅLAR ETC MÅSTE ALLTID PLACERAS UPP OCH NED.
DJUPA GRYTOR SKALL LUTAS SÅ ATT VATTNET RINNER UT
KORGARNA I BOTTENHYLLAN KAN VIKAS NED SÅ ATT STÖRRE ELLER FLER
GRYTOR OCH PANNOR FÅR PLATS
BESTICKKORG
BESTICK SKALL ALLTID PLACERAS MED HANDTAGEN NEDÅT (MOT BOTTEN) I
BESTICKKORGEN. LÅNGA FÖREMÅL, T.EX. SLEVAR, SKALL PLACERAS HORISONTELLT I
FRÄMRE DELEN AV ÖVERKORGEN.
1 Gafflar
2. Soppskedar
3. Dessertskedar
4. Teskedar
5. Knivar
6. Serveringsskedar
7. Såsslev
8. Serveringsgaffel
VARNING!
Låt inte något föremål sticka ut genom
botten.
• NÄR NI
ÄR DISKPROGRAM
NÖJD MED PLACERINGEN AV ALL
STARTA
ETT
DISK SOM NI VILL DISKA OCH HAR TILLSATT
PASSANDE DOS AV DISKMEDEL, (GLÖM INTE
ATT KONTROLLERA MED TABELLEN PÅ SID 16
OM RÄTT DOSERING FÖR AKTUELLT
DISKPROGRAM), KONTROLLERA ATT
KORGARNA ÄR INSKJUTNA HELA VÄGEN IN I
DISKMASKINEN OCH STÄNG LUCKAN.
• NI ÄR NU KLAR ATT STARTA ETT
DISKPROGRAM
STARTA ETT DISKPROGRAM
1. KONTROLLERA ATT STICKPROPPEN ÄR ANSLUTEN TILL VÄGGUTTAGET.
2. KONTROLLERA ATT VATTNET ÄR ANSLUTET MED FULLT TRYCK.
3. LADDA DISKMASKINEN (SE AVSNITTET PLACERING/LADDNING AV DISK, SID 11
4. TILLFÖR DISKMEDEL (SE AVSNITTEN DISKMEDEL SAMT SKÖLJ- &GLANSMEDEL),
SID 8-9.
5. VRID RATTEN, PLACERAD TILL HÖGER PÅ DISKMASKINEN, TILLS NUMRET ELLER
SYMBOLEN FÖR ÖNSKAT PROGRAM VISAS (SE TABELL FÖR OLIKA DISKPROGRAM
PÅ NÄSTA SIDA)
6. TRYCK PÅ ”TILL/FRÅN” KNAPPEN. ”TILL” LAMPAN LYSER OCH DISKFÖRLOPPET
STARTAR
OBS!
Knappen för fördröjd starttid, (6 i figuren ovan), fördröjer starten med
30 minuter för varje intryckning. Ni kan fördröja starten upp till 9,5
timmar.
UNGEFÄRLIGA TIDER FÖR DE OLIKA DISKPROGRAMMEN
INTENSIV
134 min
NORMAL
114 min
EKONOMI
111 min
SKÖLJNING
50 min
GLAS
74 min
SNABB
48 min
BLÖTNING
8 min
TABELL FÖR OLIKA DISKPROGRAM
PROGRAM
ANVÄNDNING
BESKRIVNING
INTENSIV
För hårt smutsad
disk som grytor,
pannor, gratängformar samt
intorkad smuts.
Fördiskning i
varmt vatten
Diskning 55°C
Sköljning
Sköljning 70°C
Torkning
NORMAL
För normalt
smutsad disk
som grytor,
tallrikar, glas och
lätt smutsiga
pannor.
Dagligt
standardprogram
För lätt smutsad
disk som
tallrikar, glas,
skålar och lätt
smutsade
pannor.
För disk som
endast behöver
sköljas och
torkas.
En kortare
diskning för lätt
smutsad disk
som ej kräver
torkning.
En kortare
diskning för lätt
smutsad disk
som ej kräver
torkning
Nedblötning av
disk som skall
diskas senare
samma dag.
Fördiskning i
kallt vatten
Diskning 45°C
Sköljning i kallt
vatten
Sköljning 70°C
Torkning
4 g före/
20 g huvud
Diskning 45°C
Sköljning i kallt
vatten
Sköljning 70°C
Torkning
20 g huvud
EKONOMI
SKÖLJNING
GLAS
SNABB
BLÖTNING
SYMBOL
Sköljning kallt
vatten
Sköljning 70°C
Torkning
Kort diskning
45°C
Varm sköljning
Diskning 40°C
Sköljning
Sköljning 65°C
Kort kall
sköljning för att
förebygga
intorkad smuts
DISKMEDEL
FÖRDISK/
HUVUDDISK
4 g före/
20 g huvud
15 g huvud
15 g huvud
SKÖLJ/GLANS
MEDEL
ÖVERSVÄMNINGSSKYDD
ER BAUMATIC DISKMASKIN ÄR FÖRSEDD MED ETT ÖVERSVÄMNINGSSKYDD SOM
AUTOMATISKT STÄNGER VENTILEN FÖR INKOMMANDE VATTEN OCH STARTAR
AVLOPPSPUMPEN OM VATTEN FLÖDAR ÖVER. OM DETTA HÄNDER, STÄNG AV
ÖVERFYLLNADSSKYDD
HUVUDVATTENKRANEN FÖRE NI TILLKALLAR SERVICE. OM DET LIGGER VATTEN PÅ
BOTTEN I MASKINEN PÅ GRUND AV ÖVERFYLLNING ELLER EN LITEN LÄCKA SKALL
DETTA AVLÄGSNAS FÖRE MASKINEN OMSTARTAS.
DETTA VISAS PÅ DISPLAYEN
Digitala siffror: Visar fördröjd starttid, återstående tid
samt felkoder
Fördröjningssymbol: Visas vid fördröjd starttid
Disksymbol: Visar att diskning pågår
Programindikering: Visas när ett diskprogram körs.
Flimrar inte vid stopp
Temperaturindikering: Visar disktemperaturen i alla
lägen
GLÖMT NÅGON DISK?
GLÖMD DISK KAN LÄGGAS TILL NÄR SOM HELST INNAN DISKMEDELSLUCKAN
ÖPPNATS.
•
•
•
•
ÖPPNA LUCKAN NÅGOT FÖR ATT STOPPA DISKFÖRLOPPET
VÄNTA CA 10 SEKUNDER. NÄR SPOLARMARNA STANNAT KAN LUCKAN
ÖPPNAS HELT.
LÄGG TILL GLÖMD DISK
STÄNG LUCKAN. DISKMASKINEN STARTAR EFTER CA 10 SEKUNDER
HAR NI STÄLLT IN FEL DISKPROGRAM?
1. TRYCK PÅ ”TILL/FRÅN” KNAPPEN FÖR ATT STOPPA DISKNINGEN
2. TRYCK PÅ PROGRAMKNAPPEN FÖR ATT VÄLJS NYTT PROGRAM
3. TRYCK ÅTER PÅ ”TILL/FRÅN” KNAPPEN FÖR ATT STARTA DISKNINGEN
OBS! EVENTUELLT MÅSTE NYTT DISKMEDEL PÅFYLLAS OM PROGRAMMET
KÖRT EN LÄNGRE TID. SE SID 8 FÖR DETTA
NÄR DISKPROGRAMMET ÄR SLUTFÖRT
NÄR DISKFÖRLOPPET I DISKMASKINEN ÄR SLUTFÖRT KOMMER DISPLAYEN ATT
BLINKA I CA 8 SEKUNDER OCH LARMET ATT LJUDA. EFTER EN DISKNING MED
FÖRDRÖJD STARTTID LJUDER INTE LARMET.
VI REKOMMENDERAR ATT NI VÄNTAR EN ½ TIMMA INNAN NI TÖMMER DISKEN UR
MASKINEN EFTERSOM DEN FORTFARANDE ÄR VARM OCH LÄTTARE KAN
KROSSAS SAMT FÖR ATT UNDVIKA SKÅLLSKADOR.
FILTRERINGSSYSTEM
FILTRERINGSSYSTEMET ÄR BEKVÄMLIGT PLACERAT, LÄTT ÅTKOMLIGT INNE I BOTTEN PÅ
MASKINEN. I FILTREN FÅNGAS MATRESTER UPP FRÅN DISKVATTNET SOM DÄRMED KAN
RECIRKULERA UNDER DISKFÖRLOPPET. FILTRERINGSSYSTEMET BESTÅR AV TRE DELAR:
1) HUVUDFILTER, 2) GROVFILTER OCH 3) FINFILTER.
1. HUVUDFILTER
Mat- & smutspartiklar fångade i detta filter pulvriseras av en
speciell jetstråle från den undre spolarmen och sköljs bort med
avloppsvattnet.
2. GROVFILTER
Större bitar, t.ex. flisor från ben och glas som kan täppa igen
avloppet fångas upp i grovfiltret. För att avlägsna dessa bitar,
pressa varsamt på anvisningarna på filtrets topp och lyft ur
det.
3. FINFILTER
Detta filter samlar upp smuts och matrester i avloppsdelen och
förhindrar att de returneras till disken under diskförloppet.
SKÖT OM ER DISKMASKIN!
RENGÖRING AV YTTRE YTOR PÅ ER MASKIN
•
FÖR ATT RENGÖRA DE YTTRE YTORNA PÅ ER DISKMASKIN, (INKLUSIVE
KONTROLLPANELEN), ANVÄND EN LÄTT FUKTAD TRASA OCH EFTERTORKA
NOGA. ANVÄND ALDRIG VASSA VERKTYG, SKURMEDEL ELLER LÖSNINGSMEDEL
PÅ NÅGON DEL AV MASKINEN. VISSA PAPPERSHANDDUKAR KAN REPA.
•
RENGÖR ALLTID
DÖRRKANTERNA MED EN MJUK
VARMFUKTIG TRASA. ANVÄND
INTE SPRAYFLASKA HÄR ELLER
PÅ DÖRRPANELEN DÅ DETTA
KAN SKADA LUCKLÅSET OCH
ELEKTRISKA DELAR.
RENGÖRING AV SPOLARMARNA
SPOLARMARNA KRÄVER REGELBUNDEN RENGÖRING EFTERSOM AVLAGRINGAR FRÅN
HÅRT VATTEN SÄTTER SIG I JETMUNSTYCKEN OCH LAGER. LOSSA MUTTERN OCH
AVLÄGSNA BRICKAN PÅ TOPPEN AV SPOLARMEN FÖR ATT LÖSGÖRA DEN. TVÄTTA
ARMEN I VARMT TVÅLVATTEN OCH RENGÖR JETMUNSTYCKENA MED EN MJUK BORSTE.
SKÖLJ ORDENTLIGT OCH ÅTERMONTERA ARMEN.
RENGÖRING AV FILTREN
•
FILTERENHETEN MÅSTE HÅLLAS REN FÖR BÄSTA DISKRESULTAT. Avlägsna större
matrester som fångats upp i filtret efter varje diskning genom att skölja ur det
halvcirkelformiga filtret och koppen under rinnande vatten. Lyft i handtaget på koppen för
att ta ut filterenheten.
•
Hela filterenheten skall rengöras minst en gång i månaden.
•
Använd en diskborste för att rengöra grovfiltret och finfiltret. Montera sedan ihop filterdelarna
enligt figuren ovan och återplacera hela enheten på dess plats. Tryck ner för att låsa den.
•
Felaktig återplacering av filtren kan påverka maskinens prestanda och skada disk samt
maskindelar.
• Varning! Kör aldrig maskinen utan att filtren är på plats!
• Varning! För att undvika brännskador, vänta alltid minst 30
minuter för elementet att kallna innan Ni börjar rengöra
maskinen invändigt.
SÅ HÄR BEHÅLLER NI DISKMASKINEN I GOTT SKICK
LÄMNA LUCKAN ÖPPEN NÅGOT efter varje diskning för att undvika att fukt och odörer blir kvar i
maskinen.
DRA UR STICKPROPPEN före rengöring eller underhåll. Riskera aldrig en elektrisk stöt.
ANVÄND ALDRIG LÖSNINGSMEDEL ELLER KORROSIVA MEDEL för att rengöra maskinens
ytor eller gummidelar. Använd endast trasa och varmt tvålvatten. Använd en fuktig trasa och lite
vinäger för att avlägsna fläckar och stänk inne i maskinen. Eller ett rengöringsmedel framtaget
speciellt för diskmaskiner.
Kör ett diskprogram med tom maskin när NI SKALL ÅKA PÅ SEMESTER. Drag därefter ut
stickproppen, stäng av vattnet och lämna luckan öppen något för att undvika fukt och dålig lukt.
MASKINEN ÄR FLYTTBAR men detta skall göras STÅENDE UPPRÄTT.
Matrester kan fastna på TÄTNINGARNA. Regelbunden rengöring med fuktig trasa eller svamp
förhindrar att detta blir ett problem.
SKYDDA ER DISKMASKIN MOT FRYSNING
Om Er diskmaskin skall stå på en ouppvärmd plats över vintern, be en servicetekniker att:
1. Stänga av strömmen till diskmaskinen genom att skruva ur säkringen eller slå av
automatsäkringen.
2. Stänga av vattentillförseln genom att demontera slangen för inkommande vatten
från ventilen.
3. Tömma vattnet i slangen och vattenventilen. (Använd en hink eller bunke)
4. Återanslut vattenslangen till ventilen.
5. Öppna plastlocket i botten på maskinen och fånga upp allt vatten i gummiluckan
med en svamp.
INNAN NI TILLKALLAR HJÄLP AV
SERVICETEKNIKER…
NI KANSKE FINNER LÖSNINGEN PÅ PROBLEMET I NEDANSTÅENDE TABELL.
PROBLEM
Maskinen startar inte!
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
Säkringen eller
automatsäkringen har löst ut
Byt säkring eller återställ
automatsäkringen
Kontrollera att inga fler
apparater är anslutna till
samma grupp
Kontrollera att maskinen
är tillslagen och luckan
helt stängd
Kontrollera att
vattenanslutningen är tät
och kranen på
Systemet är konstruerat
för att skydda mot
översvämning.
Cirkulationspumpen
stängs av och
avloppspumpen startar.
Kontakta en auktoriserad
Baumatictekniker.
Strömmen är inte tillslagen
Lågt vattentryck
Avloppspumpen
stoppar inte!
Översvämning
Vissa ljud är normala
Oljud!
Diskföremål står inte stadigt i
korgarna eller något har
tappats i korgen och ligger
löst.
Brum från motorer
Lödder i diskutrymmet!
Felaktigt diskmedel
Fläckar i diskutrymmet!
Spillt sköljmedel
Sköljmedel med färgämne
har använts
Ljud från mjuka matrester
och öppning av
diskmedelslucka. Detta är
inte några problem.
Kontrollera att allting i
korgarna är rätt och
stadigt placerat.
Diskmaskinen har inte
använts regelbundet. Om
den ej används ofta, kom
ihåg att fylla upp och
tömma den i gång i
veckan. (Se tabell för
programval) Detta håller
tätningar fuktiga.
Använd endast diskmedel
avsett för maskindisk för
att undvika överlöddning.
Torka alltid av spillt
sköljmedel omedelbart
Använd aldrig
skölj/glansmedel med
färgämne
Disken är inte torr!
Disken är inte ren!
Behållaren för
skölj/glansmedel är tom
Fel diskprogram
Fyll på skölj/glansmedel
Felplacering av disk
Järnpartiklar i vattnet kan
orsaka en heltäckande
beläggning
Kontrollera att inget
föremål blockerar
spolarmar och
disk/sköljmedelsbehållaren
För att avlägsna
fläckar:
1. Ta ut alla
metallföremål ur
maskinen.
2. Tillsätt inte
diskmedel
3. Välj det längsta
programmet
4. Starta maskinen
och låt den gå i
18-22 minuter – då
har den kommit till
huvuddisk.
5. Öppna luckan och
häll 2 koppar vit
vinäger i botten på
maskinen.
6. Stäng luckan och
låt maskinen
fullfölja
programmet.
7. Om vinägern inte
fungerar, gör om
proceduren med ¼
kopp
citronkristaller i
stället för vinäger.
Använd mindre
diskmedel om Ni har
mjukt vatten och välj ett
kortare diskprogram.
Använd en lösning av ½
kopp blekmedel och 3
koppar varmt vatten för
att avlägsna fläckarna för
hand. Skölj noggrant.
Kontakta
vattenleverantören för ett
speciellt filter.
Hårda vattenmineraler
Använd en fuktig svamp
•
•
Fläckar och beläggning
på glas och tallrikar!
•
•
•
•
Extremt hårt vatten
Låg inströmningstemperatur
För mycket disk
Gammalt eller fuktigt
diskmedel
Behållaren för
skölj/glansmedel är
tom
Feldosering av
diskmedel
Glas mörktonas!
Kombination av mjukt vatten
och för mycket diskmedel
Gul eller brun
beläggning på
maskinens insidor!
Vit beläggning på
maskinens insidor!
Te- eller kaffestänk
Välj starkare program
Diskmedelsbehållarens
lock låser inte!
Knappen är ej i ”FRÅN” läge
Disk- & sköljmedel
kvar i behållaren!
Disk blockerar behållaren
Normalt fenomen
Ånga!
Svarta eller grå
märken på disken!
Aluminiumföremål har
kommit i kontakt med disken
Detta är normalt
Vatten står kvar i
botten på maskinen!
Spillning från överfylld
skölj/glansmedelsbehållare
Diskmaskinen läcker!
Diskmaskinen står ej i nivå
3-i-1 tabletter
Maskinen står ej i nivå
med diskmedel och
skyddshandskar för
rengöring av behållaren
inuti. Använd aldrig annat
rengöringsmedel än
diskmedel då Ni riskerar
överlöddning
Ställ knappen i ”FRÅN”
läge och skjut lucklåset åt
vänster
Omplacera disken rätt
Det flödar ut lite ånga
genom ventilen i lucklåset
under torkning och
vattensköljning
Använd ett milt slipmedel
för att eliminera dessa
märken för hand
En liten mängd rent
vatten runt utloppet på
bakre delen av
maskinens botten håller
vattenpackningen
insmord. Kräver ingen
åtgärd.
• Var noga med att
inte överfylla
behållaren
• Spillt
skölj/glansmedel
kan orsaka
överlöddning som
leder till
översvämning
• Torka bort all
överflödigt spill
med en fuktig
trasa
Kontrollera med
justeringsskruvarna att
maskinen står rätt
Försäkra Er om att Ni inte
använder
skölj/glansmedel och salt
tillsammans med 3-i-1
tabletter
Kontrollera med
justerings-skruvarna att
maskinen står rätt och
kontrollera att
toppskruvarna som fäster
maskinen i
köksinredningen, inte
lyfter maskinens vikt
Luckan öppnar sig!
VARNING!
VID EN EVENTUELL ÖVERSVÄMNING, VRID AV HUVUDKRANEN INNAN NI TILLKALLAR
SERVICETEKNIKER. OM DET LIGGER VATTEN I BOTTEN AV DISKUTRYMMET PÅ GRUND
AV ÖVERSVÄMNING ELLER ETT LITET LÄCKAGE, SKALL DETTA AVLÄGSNAS FÖRE
MASKINEN ÅTERSTARTAS.
FELKODER – VAD DE BETYDER
OM ETT EVENTUELLT FEL UPPSTÅR PÅ ER DISKMASKIN KOMMER EN KOD BESTÅENDE
AV ”E” SAMT ETT NUMMER FRÅN 1-7 ATT VISAS PÅ DISPLAYEN
ANVÄND FÖLJANDE TABELL FÖR ATT UTLÄSA VAD SOM ÄR FEL
OBS! TILLKALLA ALLTID EN AUKTORISERAD BAUMATICTEKNIKER
VID BEHOV AV REPARATION
KOD
SYMTOM
ORSAK
ÅTGÄRD
”E1”
”E2”
LÄNGRE
FYLLNINGSTID
LÄNGRE
AVLOPPSTID
Kontrollera att vattenslangen
inte är skadad eller viken
Kontrollera att
avloppssystemet är enligt
instruktionen och inte förlängt
”E3”
LÄNGRE
UPPVÄRMNINGSTID
– ÖNSKAD
TEMPERATUR
UPPNÅS EJ
KRANEN ÄR INTE
ÖPPEN
AVLOPPSRÖRET
PLACERADES FÖR
HÖGT VID
INSTALLATIONEN
FEL PÅ
TEMPERATURSENSOR
ELLER
VÄRMEELEMENT
FÖR MYCKET
INKOMMANDE VATTEN
Överdosering. 3-i-1 tablett
tillsammans med salt och
skölj/glansmedel=överdosering
”E4”
ÖVERSVÄMNING
OBS! DET FINNS
FLERA ORSAKER TILL
Tillkalla auktoriserad
servicetekniker
Det kan också vara problem
”E5”
*
”E6”
”E7”
MASKINEN STÄNGS
INTE AV
AUTOMATISKTPROGRAMMET
STOPPAR INTE
AVBRUTEN
STRÖMKRETS
KORTSLUTNING
EN ”E4” INDIKERING.
SE
ANVÄNDARAVSNITTET
I DENNA INSTRUKTION
FÖR RIKTLINJER OM
HUR MAN UNDVIKER
ÖVERSVÄMNING
FÖR LÅG SPÄNNING
ELLER FEL PÅ
RELÄET.
*DETTA FEL UPPSTÅR
EJ PÅ VISSA
MODELLER
TERMISTOR
TERMISTOR
med vattentrycket.
Tillkalla auktoriserad
servicetekniker
Tillkalla auktoriserad
servicetekniker
Tillkalla auktoriserad
servicetekniker
VARNING!
OM ÖVERSVÄMNING UPPSTÅR, STÄNG AV VATTNET VID KRANEN INNAN NI TILLKALLAR
SERVICETEKNIKER. OM DET LIGGER VATTEN I BOTTEN PÅ MASKINEN PÅ GRUND AV
ÖVERSVÄMNING ELLER EN LITEN LÄCKA, SKALL DETTA AVLÄGSNAS FÖRE
DISKMASKINEN ÅTERSTARTAS.
ALLMÄN INFORMATION OM ER DISKMASKIN
BAUAMATIC DISKMASKINSMODELL SUPREMA ÄR KONSTRUERAD FÖR ER BEKVÄMLIGHET.
UTÖVER SAMMA FUNKTIONER SOM FINNS PÅ DE FLESTA DISKMASKINER HAR DEN ETT
FLERTAL EXTRA KARAKTÄRSDRAG
AAA Diskmaskinens
prestanda –
Er diskmaskin har en A-klassad
diskprestanda, en A-klassad torkprestanda
och en A-klassad energieffektivitet.
Översvämningsskydd –
Er diskmaskin har ett program mot
överfyllning som automatisktDisplay
stängermed
av
felkoder
informerar
Er
om
något
inkommande vatten och startar onormalt
sker
i maskinen. om vattnet svämmar över.
avloppspumpen
Felalarm –
14 diskprogram – Ni
kan välja program beroende på smutsnivå.
Som intensivdisk, normaldisk, ekonomi,
sköljning, glas, snabb, fördiskning mm.
Justerbar
överkorg – Även större disk får
12 kuvert
– Plats för 12
plats på grund
av den justerbara
kuvert i en normal laddning.
överkorgen.
Fördröjd starttid –
Möjliggör startfördröjning av
diskprogrammet mellan 1 till 9,5 timmar, för
fullt utnyttjande av billigare elektricitet. Eller
Er bekvämlighet att programmet avslutas
precis när Ni vill.
Temperaturdisplay
– Visar disktemperaturen. Förhindrar
skållning vid lucköppning.
Saltvarningsindikator –
När saltnivån sjunker tänds denna signal på
kontrollpanelen som talar om att det är dags
för påfyllning av salt så maskinen kan
behålla sin optimala prestanda.
Indikator för
skölj/glansmedel - När
sköljmedelsnivån sjunker tänds denna
signal på kontrollpanelen som talar om att
det är dags för påfyllning av sköljmedel så
maskinen kan behålla sin optimala
prestanda.
Rosfritt stål – Ni
behöver inte oroa Er för rost och fläckar
i diskutrymmet.
4 olika disktemperaturer – för intensiv,
normal, ekonomi, sköljning, glas och
snabbprogrammen kan i välja
disktemperatur före Ni startar
programmet.
Språkdisplay –
Diskmaskinens display visar 5 olika
språk – engelska, spanska, franska,
italienska och tyska.
1-fas – Maskinen är 1faskopplad för enklaste installation och
underhåll. Försök att fördela
belastningen mellan faserna genom att
inkoppla maskinen till en ej så belastad
fas.
Automatisk
avstängningsfunktion
– Stänger av strömmen automatiskt
efter diskning.
Indikering av
återstående tid – längden
INSTALLATIONSINSTRUKTION
på återstående programtid visas klart på
displayen så Ni säkert vet när disken är
färdig.
OBS! DISKMASKINEN SKALL INSTALLERAS AV EN
PROFESSIONELL TEKNIKER.
INSTALLATION AV DISKMASKINEN
FÖRBEREDELSER
KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER FÖR PLATSEN NI VALT INNAN NI INSTALLERAR
MASKINEN :
•
Nära ett eluttag. 4 i figuren.
•
Sidobeläget skåp för enkel
dragning av avloppsslang
•
Nära diskbänken så Ni har
nära till vatten, 3 i figuren,
och avlopp, 2 i figuren.
INSTALLATION AV DISKMASKINEN I KÖKSINREDNINGEN
DISKMASKINENS YTTERMÅTT I MM:
Om diskmaskinen skall installeras vid
hörnskåp – kontrollera att plats finns
för öppen lucka
Avståndet mellan toppen på maskinen
och bänkskiva skall vara mindre än 5
mm. Kontrollera att luckan passar in.
PLACERA DISKMASKINEN I NIVÅ
DE BAKRE FÖTTERNA KAN JUSTERAS FRÅN DISKMASKINENS FRONT GENOM ATT VRIDA
SKRUVARNA PÅ HÖGER OCH VÄNSTER SIDA OM DISKUTRYMMET. ANVÄND EN
SKIFTNYCKEL FÖR ATT JUSTERA DE FRÄMRE FÖTTERNA OCH VRID DE FRÄMRE
FÖTTERNA TILLS DISKMASKINEN ÄR I NIVÅ, (SE ”MARKERING 2” I FIGUREN OVAN). NÄR
NI VRIDER JUSTERINGSSTÅNGEN MEDURS KOMMER DEN BAKRE FOTEN ATT HÖJA
DISKMASKINEN. (SE ”MARKERING 1” I FIGUREN OVAN). ”FÖRHÖJDA” FÖTTER
MEDLEVERERAS FÖR ATT ANVÄNDAS OM MASKINEN MONTERAS UTAN TOPPSKIVA.
VATTENANSLUTNING (SE FIGUR NEDAN)
Anslut slang C till kallvattenkranen A med en
¾ tums anslutning och kontrollera att det är tätt.
Om vattenledningen är ny eller inte har använts
under en lång tid, låt vattnet rinna och
kontrollera att det är klart och fritt från
smutspartiklar. Om anslutningen blockeras
skadas maskinen.
Kontrollera att vattentrycket ligger inom området
som anges på typskylten.
ANSLUT INTE TILL
VARMVATTENSYSTEMET.
Om maskinen är försedd med ett aqua stop
system måste detta monteras vertikalt (pekande
uppåt), ej nedåt eller åt sidorna.
AVLOPPSANSLUTNING (SE FIGUR NEDAN)
•
Avloppsslangens böjda ände skall hakas i det stående avloppsröret eller överkanten på
slasken.
Kontrollera under installationen att:
•
•
•
•
•
Avloppsslangen inte är skadad eller vriden
Slangändan måste placeras mellan 40 cm och 100 cm höjd i förhållande till toppen av
diskmaskinen. (SE FIGUREN NEDAN)
Slangändan får aldrig placeras i vatten
Avloppsslangen får aldrig vara längre än max 1 m. Eventuell förlängning måste ha samma
innerdiameter. Dessutom måste maxhöjden för placering av slangen reduceras från 100 cm
till 40 cm vid en förlängning.
Avloppsröret måste ha en innerdiameter på min 4 cm.
OBS! FÖRLÄNG INTE AVLOPPSLANGEN DÅ DETTA FÖRSÄMRAR
MASKINENS PRESTANDA.
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING!
ELEKTRICITET KAN VARA FARLIGT! LÄS DÄRFÖR
FÖLJANDE NOGGRANT:
VARNING!
För Er personliga säkerhet – använd aldrig en förlängningssladd eller ett grenuttag till denna
maskin. Klipp, under inga omständigheter, av eller koppla bort jordanslutningen.
Elektriska data
Diskmaskinen är konstruerad för 1-fas 240 V 50 Hz. Säkringens märkström: min 10A, helst 16A,
trög. Maskinen skall anslutas till ett separat uttag avsett endast för denna maskin. Uttaget
skall placeras i sidostående skåp.
VARNING – KONTROLLERA ATT UTTAGET ÄR KORREKT ANSLUTET
TILL JORD
Efter kontroll av att spänning, frekvens och ström i Er bostad överensstämmer med de data som
anges på typskylten kan stickproppen anslutas till det skyddsjordade uttaget.
PLACERING AV DISKMASKINEN PÅ GLIDSKENORNA
(Dessa medlevereras för att diskmaskinen enkelt skall kunna skjutas in och ut samt skyddar
golvet från märken. Se figur på nästa sida).
PLACERING AV KONDENSREMSAN
Kondensremsan måste placeras
på undersidan av bänksskivan
ovanför Er diskmaskin för att
skydda mot fukt.
• Kondensremsan
levereras inne i Er
diskmaskin
• Kontrollera att ytan är ren
på undersidan av
bänkskivan innan Ni
klistrar fast remsan.
• Dra loss pappret på
undersidan av remsan.
• Klistra fast remsan på
undersidan av
bänkskivan.
OBS! Om remsan inte
monteras kan undersidan på
Er bänksskiva skadas.
PLACERA DISKMASKINEN PÅ SIN PLATS (SE FIGUR
NEDAN)
OBS!
Kontrollera att diskmaskinen
är placerad på glidskenorna,
(steg vidstående figur).
OBS! Ni kan demontera
toppskivan (5) som
medlevereras om maskinen
skall placeras i
köksinredningen.
Skjut sedan in den i det
avsedda utrymmet (6 och 7 i
figuren) ända in till väggen.
KONTROLLERA ATT MASKINEN ÄR I NIVÅ I SIN NYA
POSITION
OBS!
DISKMASKINEN MÅSTE
STÅ I NIVÅ FÖR RÄTT
GEJDERFUNKTION OCH
BÄSTA PRESTANDA. (GÅ
TILLBAKA OCH SE FIGUR
PÅ SID 29).
DET ÄR VIKTIGT ATT
NIVÅKONTROLLERA
MASKINEN EN GÅNG TILL
EFTERSOM GOLVYTAN
KAN SKILJA SIG FRÅN DEN
PLATS NI GJORDE DEN
FÖRSTA INJUSTERINGEN.
VARNING! VAR FÖRSIKTIG NÄR NI PLACERAR MASKINEN I NIVÅ – DEN KAN TIPPA
ÖVER OCH SKADA ER. NÄR TOPPSKIVAN ÄR BORTTAGEN KAN MASKINEN FÖRANKRAS I
BÄNKSKIVAN MED TVÅ SKRUVAR I DE FÖRBEREDDA HÅLEN PÅ MASKINENS ÖVERDEL.
VÄNLIGEN SPARA DENNA INSTRUKTION FÖR
FRAMTIDA ÄNDAMÅL
Download PDF
Similar pages