Roland | PCR-A30 | 2 - Roland Central Europe

Gebruikershandleiding
Gefeliciteerd met uw keuze voor de MIDI keyboard controller PCR-A30.
Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de
volgende secties zorgvuldig door te lezen: “HET APPARAAT OP
EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN” (pagina 2-3) en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (pagina 4). In deze secties vindt u
belangrijke informatie over het juiste gebruik van het apparaat.
Daarnaast dient deze gebruikershandleiding in zijn geheel gelezen
te worden, zodat u een goed beeld krijgt van alle mogelijkheden,
die uw nieuwe apparaat te bieden heeft. Bewaar deze handleiding
om er later aan te kunnen refereren.
Copyright © 2004 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden
verveelvoudigd in enige vorm of op enige wijze zonder schriftelijke
toestemming van ROLAND CORPORATION.
USING THE UNIT SAFELY
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG opmerkingen
Over de symbolen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Het
wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
001
•
WAARSCHUWING
008C
Voordat u het apparaat in gebruik neemt, leest u
onderstaande instructies en de gebruikershandleiding.
•
................................................................................................
002c
•
Maak het apparaat niet open, en voer geen
interne modificaties uit. Dit geldt tevens voor de
adapter.
................................................................................................
003
•
Tracht het apparaat niet te repareren of onderdelen in het apparaat te vervangen (behalve
wanneer daartoe specifieke instructies in de
handleiding staan.) Ga voor alle onderhoud naar
uw handelaar, het dichtstbijzijnde EDIROL/
Roland Service Centrum of een erkende
EDIROL/Roland distributeur, die u op de ‘Informatie’ pagina kunt vinden.
................................................................................................
004
•
Gebruik, of berg het apparaat nooit op, op
plaatsen die:
• aan extreme temperaturen onderhevig zijn
(bijvoorbeeld in direct zonlicht, in een
afgesloten voertuig, dichtbij een warmtekanaal
of bovenop warmte genererende apparatuur of
die
• vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers,
wasruimtes of natte vloeren hebben of die
• aan regen worden blootgesteld of die
• stoffig zijn of die
• aan een hoge mate van vibratie onderhevig zijn.
Gebruik alleen de bijgeleverde adapter. Ook
moet het voltage van de installatie overeenkomen
met het ingangsvoltage dat op de behuizing van
adapter wordt vermeld. Andere adapters kunnen
een andere polariteit hebben of op een ander
voltage ontworpen zijn, waardoor gebruik van
dergelijke adapters tot beschadiging, storing of
elektrische schok kan leiden.
................................................................................................
009
•
Buig of draai het netsnoer niet overmatig, en
plaats er geen zware objecten bovenop. Hierdoor
kan het snoer beschadigen, waardoor afgebroken
elementen en kortsluiting geproduceerd kan
worden. Beschadigde snoeren betekenen een risico op
brand en schokken!
................................................................................................
010
•
Dit apparaat, op zichzelf staand of in combinatie
met een versterker en koptelefoon of
luidsprekers, kan geluidsniveaus produceren die
in staat zijn permanent gehoorsverlies te veroorzaken. Werk nooit lange tijd achter elkaar op een
hoog of oncomfortabel volumeniveau. Wanneer
u een bepaalde mate van gehoorsverlies of een
piep in de oren bemerkt, moet u het apparaat
direct uitzetten en een oorarts consulteren.
................................................................................................
011
•
Zorg dat er geen objecten (bijvoorbeeld
brandbaar materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen (water, frisdrank, enz.) in het apparaat
terechtkomen.
................................................................................................
007
•
Zorg, dat u het apparaat zodanig plaatst dat het
waterpas staat en stabiel zal blijven. Plaats het
nooit op standaards die kunnen wiebelen of op
hellende oppervlakken.
................................................................................................
2
................................................................................................
WAARSCHUWING
013
•
Zet direct de stroom uit, haal het netsnoer uit het
stopcontact en breng het apparaat voor
onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde EDIROL/Roland Service Centrum of
een erkend EDIROL/Roland distributeur, te
vinden op de “Informatie” pagina, indien:
• Het netsnoer of de stekker is beschadigd, of
• Er rook of een ongewone geur optreedt
• Er objecten of vloeistof in het apparaat terecht
zijn gekomen, of
• Het apparaat in de regen heeft gestaan (of op
andere wijze nat is geworden), of
• Het apparaat niet normaal schijnt te functioneren of een duidelijke verandering in werking
laat zien.
VOORZICHTIG
101b
•
................................................................................................
102d
•
In huishoudens met kleine kinderen moet een
volwassene toezicht houden, totdat het kind in
staat is de regels die essentieel zijn voor een
veilige bediening van het apparaat op te volgen.
................................................................................................
•
Bescherm het apparaat tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!)
................................................................................................
015
Steek het netsnoer van dit apparaat niet in een
stopcontact, waar een buitensporig aantal andere
apparaten gebruik van maakt. Wees in het
bijzonder voorzichtig bij het gebruik van verlengsnoeren – de totale hoeveelheid stroom die door
alle aangesloten apparaten wordt gebruikt, mag
nooit de stroom classificatie (watts/ampères) van
het verlengsnoer overschrijden. Door overmatige
ladingen kan de isolatie van het snoer verhit raken, en
uiteindelijk smelten.
................................................................................................
016
•
Voordat u dit apparaat in het buitenland gaat
gebruiken, neemt u contact op met uw verkoper,
het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of
een erkend Roland distributeur. Deze zijn te
vinden op de ‘Informatie’ pagina.
................................................................................................
023
•
SPEEL GEEN CD-ROM disk op een conventionele CD speler af. Het geluidsniveau, dat
geproduceerd wordt, kan permanent gehoorsverlies veroorzaken. Dit kan resulteren in schade
aan luidsprekers of andere systeemcomponenten.
Probeer het in elkaar verwikkeld raken van
snoeren en kabels te voorkomen. Bovendien
zouden alle snoeren en kabels buiten het bereik
van kinderen geplaatst moeten worden.
................................................................................................
106
•
•
Haal de adapter regelmatig uit het stopcontact,
en maak deze met een droge doek schoon om stof
en andere opeenhopingen te verwijderen.
Verwijder de adapter ook uit het stopcontact,
wanneer u het apparaat langere tijd niet zult
gebruiken. Ophoping van stof tussen de stekker
en het stopcontact kan tot verminderde isolatie
leiden en brand veroorzaken.
................................................................................................
104
•
................................................................................................
014
•
Wanneer de stekker in het stopcontact of in dit
apparaat word gestoken of eruit wordt gehaald,
houdt u deze altijd bij de stekker zelf vast.
103b
................................................................................................
•
Het apparaat dient op een zodanige wijze
geplaatst te worden, dat er voldoende ventilatieruimte beschikbaar is.
Ga nooit boven op dit apparaat staan, en plaats er
geen zware objecten op.
................................................................................................
107d
•
Wanneer de stekker in het stopcontact of in dit
apparaat word gestoken of eruit wordt gehaald,
mogen uw handen nooit nat zijn.
................................................................................................
108b
•
Voordat u het apparaat gaat verplaatsen, haalt u
het netsnoer uit het stopcontact, en koppelt u de
snoeren van alle apparaten los.
................................................................................................
109b
•
Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, zet u
de stroom uit, en haalt u het netsnoer uit het
stopcontact. (p. 10).
................................................................................................
110b
•
Indien er onweer in uw omgeving wordt
verwacht, haalt u het netsnoer uit het stopcontact.
................................................................................................
................................................................................................
3
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Naast de onderdelen die onder “HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN” op pagina’s 2 en
3 worden genoemd, raden wij u aan het volgende te lezen en in acht nemen:
Stroomvoorziening
Aanvullende voorzorgsmaatregelen
•
•
•
•
Gebruik dit apparaat niet op hetzelfde stroomcircuit, waar
apparaten die lijn ruis genereren (zoals een elektrische motor of
een variabel belichtingssysteem) ook gebruik van maken.
De adapter zal na vele uren opeenvolgend gebruik warmte
gaan genereren. Dit is normaal en niets om u zorgen over te
maken.
Voordat dit apparaat op andere apparaten wordt aangesloten,
zet u de stroom van alle apparaten uit. Dit zal storingen en/of
schade aan luidsprekers of andere apparaten helpen voorkomen.
Plaatsing
•
•
•
•
•
•
Het gebruik van dit apparaat in de nabijheid van versterkers (of
andere apparatuur, die grote stroom transformatoren bevat)
kan tot een brom leiden. Om dit probleem op te heffen, verandert u de richting van dit apparaat of zet het verder van de storingsbron weg.
Dit apparaat kan de ontvangst van radio of televisie verstoren.
Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van dit soort ontvangers.
Ruis kan geproduceerd worden, wanneer draadloze communicatie apparaten, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit
apparaat worden gebruikt. Dit soort ruis kan optreden tijdens
bellen of gebeld worden of tijdens het converseren. Als u dit
soort problemen ondervindt, moet u de draadloze apparaten
op meer afstand van dit apparaat plaatsen of deze uitzetten.
Stel dit apparaat niet aan direct zonlicht bloot, plaats het niet bij
apparaten, die warmte verspreiden, laat het niet in een afgesloten voertuig achter, en stel het niet aan extreme temperaturen
bloot. Door overmatige hitte kan het apparaat misvormen of
verkleuren.
Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt verplaatst,
waar de temperatuur en/of vochtigheid verschilt van de vorige
locatie, kunnen binnen het apparaat waterdruppels (condensatie) gevormd worden. Als u het apparaat in deze staat gebruikt,
kunnen schade of storingen ontstaan. Voordat u het apparaat
op de nieuwe locatie gaat gebruiken, laat u het enige uren acclimatiseren, totdat de condensatie volledig is verdampt.
Plaats geen voorwerpen bovenop het keyboard. Dit kan de oorzaak zijn van storingen in het apparaat, zoals het uitvallen van
toetsen.
Onderhoud
•
•
Voor het dagelijks schoonmaken van het apparaat gebruikt u
een droge, zachte doek of één die enigszins vochtig is. Voor het
verwijderen van hardnekkig vuil, gebruikt u een doek met een
mild, niet schurend schoonmaakmiddel. Daarna veegt u het
apparaat met een zachte, droge doek goed af.
Gebruik nooit wasbenzine, verdunners, alcohol of oplosmiddelen om de mogelijkheid van verkleuring en/of misvorming te
voorkomen.
Reparatie en data
•
4
Wees er op bedacht dat de inhoud van het geheugen verloren
kan gaan als u het apparaat laat repareren. Van belangrijke
gegevens moet u altijd een reservekopie maken, in een ander
MIDI apparaat (bijvoorbeeld een sequencer), computer of op
papier opgeschreven (indien mogelijk). Tijdens reparaties wordt
getracht het verlies van data te vermijden. Echter, in bepaalde
gevallen (wanneer het schakelsysteem van het geheugen zelf
niet meer werkt) kan data helaas niet meer hersteld worden.
Roland is niet verantwoordelijk voor dit soort dataverlies.
•
•
•
•
•
•
•
•
Wees er op bedacht, dat de inhoud van het geheugen door storingen of onjuist gebruik van het apparaat onherstelbaar verloren kan gaan. Om uzelf tegen het risico van verlies van
belangrijke gegevens te beschermen, raden wij u aan om van
tijd tot tijd een reservekopie van belangrijke gegevens, die u in
het geheugen van het apparaat heeft opgeslagen, te maken.
De inhoud van data die in een ander MIDI apparaat (bijvoorbeeld een sequencer) of computer is opgeslagen, kan helaas niet
meer hersteld worden, wanneer deze verloren is gegaan.
Roland Corporation is niet verantwoordelijk voor dit soort
dataverlies.
Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere regelaars van
dit apparaat met gepaste voorzichtigheid;. Dit geldt ook voor
het gebruik van de stekkers en aansluitingen. Ruwe behandeling kan tot storingen leiden.
Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle kabels, houdt
u deze bij de aansluiting zelf vast – trek nooit aan de kabel. Op
deze manier vermijdt u kortsluiting of schade aan de interne
elementen van de kabel.
Om te vermijden, dat u uw buren stoort, probeert u het volume
van dit apparaat op een redelijk niveau te houden. U kunt
ervoor kiezen om een koptelefoon te gebruiken, zodat u zich
geen zorgen om de personen in uw naaste omgeving hoeft te
maken (‘s nachts in het bijzonder.)
Wanneer u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het in de
originele doos (inclusief schokabsorberend materiaal). Anders
zult u soortgelijk verpakkingsmateriaal moeten gebruiken.
Gebruik alleen het gespecificeerde expressiepedaal (EV-5, apart
verkrijgbaar). Als u andere expressiepedalen aansluit, riskeert u
storingen en/of schade aan het apparaat.
Gebruik een Roland kabel om de aansluiting te maken. Als u
een kabel van een ander merk gebruikt, neem dan notitie van
onderstaande voorzorgsmaatregelen.
Sommige aansluitingskabels bevatten weerstanden. Gebruik
voor het aansluiten van dit apparaat geen kabels die weerstanden hebben. Bij gebruik van dit soort kabels, kan het geluidsniveau extreem laag of zelfs niet hoorbaar zijn. Informatie over
kabelspecificaties kunt u bij de fabrikant van de kabel verkrijgen.
Behandeling van CD-rom’s
•
*
*
*
*
*
*
*
*
Vermijd het aanraken of krassen van de glanzende onderkant
(gecodeerd oppervlak) van de disk. Beschadigde of vuile CDrom’s kunnen niet goed gelezen worden. Zorg dat uw disks
schoon blijven, met een in de winkel verkrijgbaar CD reinigingsproduct.
Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
Afbeeldingen in dit document zijn herdrukken, met toestemming van
Microsoft Corporation.
Windows® staat officieel bekend als: “Microsoft® Windows® besturingssysteem”.
Apple en Macintosh zijn geregistreerde handelsmerken van Apple
Computer Inc.
MacOS is een handelsmerk van Apple Computer Inc.
Alle in dit document genoemde productnamen zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
OMS is een geregistreerd handelsmerk van Opcode Systems Inc.
FreeMIDI is een handelsmerk van Mark of the Unicorn Inc.
Inhoud van de verpakking
De PCR-A30 bevat de volgende onderdelen. Als u de verpakking openmaakt, dient u zich te vergewissen,
dat alle onderdelen aanwezig zijn. Indien er onderdelen ontbreken, zoek dan contact met de leverancier
waar u de PCR-A30 hebt gekocht.
● USB Audio Interface/MIDI Keyboard Controller PCR-A30
fig.pcr-30
● Adapter
Dit is de enige adapter die u dient te gebruiken met de PCR-A30. Gebruik geen andere dan de
geleverde adapter, om dit het apparaat kan beschadigen.
● USB snoer
Gebruik dit snoer om de USB connector van uw computer aan te sluiten op de USB connector van de
PCR-A30. Voor details betreffende aansluiting en installatie van de driver, zie Installatie (Windows:
p. 12/Macintosh: p. 25).
*
Gebruik alleen het bijgeleverde USB snoer. Indien u een nieuw snoer nodig hebt, vanwege verlies of
beschadiging van het bijgeleverde snoer, kunt u contact opnemen met een “EDIROL/Roland Service Center”.
Deze kunt u vinden in de lijst die is opgenomen in de “informatie” sectie van deze gebruiksaanwijzing.
● CD-ROM
Deze bevat de drivers en editors voor het gebruik van de PCR-A30.
Patroonvellen (2 vellen)
Een van deze vellen bevat de MIDI opdrachten, die aan de knoppen en schuiven door GM2 geheugen
(geheugenbank 0) zijn toegewezen. Een leeg vel is toegevoegd, zodat u uw eigen controller instellingen
kunt noteren.
● Gebruiksaanwijzing
De gebruiksaanwijzing die u nu leest. Gelieve deze bij de hand te houden ter referentie.
Auteursrecht
•
•
•
Het zonder toestemming opnemen, verspreiden, uitlenen, publiekelijk uitvoeren, uitzenden of dergelijke,
gedeeltelijk of geheel, van een werk (muziekstuk, video, uitzending, publieksuitvoering of dergelijke),
waarvan het auteursrecht toebehoort aan een derde, is bij wet verboden.
Bij uitwisseling van audiosignalen over een digitale verbinding met een extern apparaat kan dit apparaat
opnemen zonder de beperkingen van het zogenaamde Serial Copy Management System (SCMS). Dit
omdat de PCR-A30 uitsluitend bedoeld is voor de productie van nieuwe muziek, en daarom niet
onderhevig is aan de beperkingen, die bedoeld zijn voor het kopiëren van bestaande muziek. (SCMS is
een systeem dat tweedegeneratie kopiëren via een digitale verbinding onmogelijk maakt. Het is
ingebouwd in minidisk recorders en andere audioapparatuur om auteursrechten te beschermen).
Gebruik dit apparaat niet voor doeleinden, die het auteursrecht van derden kunnen schaden. Wij
accepteren geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot welke inbreuk dan ook op het
auteursrecht van derden door gebruik van dit apparaat.
5
Verkorte inhoudsopgave
6
Voor u begint
Driver Installatie
Instellingen
Namen en functies
Verschillende manieren van gebruik
Systeeminstellingen
p. 11
p. 38
p. 8
p. 45
p. 82
Gebruik van de audiofuncties
Audio en MIDI signaalroutes
Geluiden afspelen op uw computer
Geluid opnemen op uw computer
Het digitaal opnemen van het PCR-A30 signaal op een CD/MD/DAT
p. 36
p. 40
p. 41
p. 42
Het gebruik van de PCR-A30
als MIDI Keyboard
Een aangesloten geluidsmodule of expander bespelen
Handige kenmerken tijdens het spel
Pitch Bend
Modulatie
Hold
Expression
Octave Shift
Transpose
p. 43
p. 44
p. 44
p. 44
p. 44
p. 44
p. 44
p. 44
Het gebruik van de PCR-A30
als MIDI Controller
De geheugensets veranderen
Snapshot mode (SNAPSHOT)
MIDI commando’s toewijzen (EDIT)
Note Assign
Aftertouch Assign
Control Change Assign
Program Change Assign
RPN/NRPN Assign
Sys Ex. Assign
Tempo Assign
Een MIDI commando toewijzing kopiëren (ASSIGN COPY)
Een MIDI commando toewijzing annuleren (NO ASSIGN)
Een geheugenset opslaan (SAVE)
Verzenden en ontvangen van bulk dat (BULK)
Een geheugenbank beschermen (PROTECT)
V-LINK mode
p. 51
p. 52
p. 53
p. 55
p. 57
p. 59
p. 61
p. 64
p. 66
p. 73
p. 74
p. 75
p. 76
p. 77
p. 80
p. 81
Systeeminstellingen maken
F8 Clock
Velocity Offset, dynamisch bereik
Keyboard port set, welke USB poort wordt ingesteld
H-Activity Aan/Uit
USB MIDI Driver Mode
Startup Memory, welke geheugenset bij opstarten
Factory Reset, alles terugzetten naar standaardinstellingen
USB Audio Aan/Uit
USB Audio Sampling Frequency
USB Audio Driver Mode
Direct Monitor Aan/Uit
Instellingen voor apparaten die aan de input jacks zijn aangesloten
Speaker Aan/Uit
p. 83
p. 83
p. 83
p. 83
p. 83
p. 84
p. 84
p. 84
p. 84
p. 84
p. 85
p. 85
p. 85
Problemen
Problemen met de USB Driver
Problemen met het gebruik van de PCR-A30
p. 94
p. 97
Inhoud
BELANGRIJKE OPMERKINGEN ............. 4
Inhoud van de verpakking....................... 5
Verkorte inhoudsopgave ......................... 6
Namen en functies ................................... 8
Voorpaneel ..................................................................8
Achterpaneel.............................................................10
Setup
11
Aansluiten en drivers installeren
(Windows) ............................................... 12
De driver installeren ................................................12
Instellingen wijzigen................................................22
Aangeven van de ingangs- en uitgangsbronnen
voor audio en MIDI ...........................................22
Aansluiten en drivers installeren
(Macintosh) ............................................. 25
Mac OS X ...................................................................25
Installatie van de driver ....................................25
De geluidsinstellingen wijzigen.......................26
Mac OS 9 gebruikers................................................27
Installatie van de PCR-A30 driver...................27
De driver instellen .............................................28
Installatie van de ASIO driver. ........................33
Gebruik
35
Geluiden kiezen op een expander .........................48
Een RESET opdracht versturen ..............................50
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI
Controller ................................................ 51
De Memory Sets veranderen ..................................51
De huidige controller waardes allemaal tegelijk
sturen (SNAPSHOT) ................................................52
Toewijzen van MIDI opdrachten (EDIT) ..............53
NOTE ASSIGN ...................................................55
AFTERTOUCH ASSIGN...................................57
CONTROL CHANGE ASSIGN .......................59
PROGRAM CHANGE ASSIGN ......................61
RPN/NRPN ASSIGN........................................64
Sys Ex. ASSIGN ..................................................66
TEMPO ASSIGN ................................................73
Een MIDI opdrachttoewijzing kopiëren
(ASSIGN COPY) .......................................................74
Een MIDI opdracht toewijzing annuleren
(NO ASSIGN)............................................................75
Een geheugenset opslaan (SAVE) ..........................76
Verzenden en ontvangen van datapakketten
(BULK) .......................................................................77
Een geheugenset beschermen (PROTECT)...........80
V-LINK mode ...........................................................81
Systeeminstellingen............................... 82
Appendix
87
Basisgebruik........................................... 36
Geheugenbanken ................................... 88
Basisaansluitingen....................................................36
Audio en MIDI signaalstroom ...............................36
Ingangs- en uitgangsapparaten..............................38
Problemen............................................... 94
Gebruik van de audiofuncties............... 40
Specificaties ......................................... 106
Geluiden van uw computer afspelen ....................40
Geluid opnemen op uw computer ........................41
Digitale opname van uw computer.......................42
Index ...................................................... 107
MIDI implementatie............................... 101
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI
keyboard ................................................. 43
Handige eigenschappen tijdens het spelen ..........44
Toonhoogte verandering toepassen
op noten...............................................................44
Het geluid van noten bewerken ......................44
Een sustaineffect aan noten toevoegen...........44
Het volume of timbre van het geluid
beïnvloeden ........................................................44
De octaaf veranderen ........................................44
Het bereik van het toetsenbord verplaatsten.44
Tabel van werkmodes .............................................45
Het MIDI zendkanaal instellen ..............................46
7
Namen en functies
Voorpaneel
fig.panelA_50
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Master Volume knop
Dit regelt het uitgangsvolume van de koptelefoonuitgang, de master uitgangen en de luidspreker.
2 Controllers [R1]–[R8]
U kunt MIDI commando’s toewijzen aan deze regelaars
3 V-Link knop
Druk de V-Link knop in om in de V-Link mode te komen (p.81). Als de V-Link mode aanstaat, licht
deze knop op.
V-Link
V-LINK (
) is een functie, die het mogelijk maakt om muziek en beeld te combineren.
In combinatie met een V-Link compatible video apparaat kunt u genieten van diverse video
effecten, die gekoppeld zijn aan de gespeelde muziek.
4 Memory knop
Geeft toegang tot geheugenbanken, die zijn opgeslagen op de PCR-A30.
5 MIDI CH knop
Bepaalt het MIDI kanaal “current channel” waarover het keyboard en de pitch bend worden verstuurd.
6 PROGRAM CHANGE knop
Verstuurt program changes op het gekozen kanaal.
7 EDIT knop
Wordt gebruikt om MIDI commando’s toe te wijzen aan de controllers.
8 DEC knop
Verlaagt de waarde van een instelling met één (behalve in PLAY mode (p.44)).
9 INC knop
Verhoogt de waarde van een instelling met één (behalve in PLAY mode (p.44)).
10 HEX knop
In alle modes behalve PLAY mode (p.44) wordt de ingangsstand op hexadecimaal ingesteld (HEXADECIMAL Input Mode).
11 Decimal knop
In alle modes behalve PLAY mode (p.44) wordt de ingangsstand op Decimaal ingesteld (DECIMAL
Input Mode).
12 Controller knoppen [B1]-[B6]
U kunt MIDI commando’s toewijzen aan deze controllers.
8
Namen en functies
fig.panelB_50
13
14
13 Beeldscherm
Geeft de huidige status en diverse andere informatie weer.
USB
DATA OUT
HEX
Licht op als de PCR-30A met uw computer via USB is verbonden.
Dit knippert als MIDI commando’s worden verstuurd via USB of MIDI OUT.
Licht op als de waarde in het beeldscherm hexadecimaal wordt weergegeven.
14 Controller schuiven [S1]-[S8]
U kunt MIDI commando’s toewijzen aan de regelaars.
15 Controller knopen
fig.panelC_50
15
17
16
18
U kunt MIDI commando’s toewijzen aan de
regelaars.
* U kunt ook aan deze knoppen de MIDI
commando‘s toewijzen. (Edit mode (EDIT)
(p.53)
16 TRANSPOSE/ENTER knop
Gebruik [TRANSPOSE] + [OCTAVE -/+]
om de toonhoogte van het keyboard te transponeren in stappen van een semi-toon. Ook
fungeert het, in alle modes behalve de PLAY
mode, als de [ENTER] knop, die u nodig
hebt om de veranderde instellingen te bevestigen.
17 OCTAVE -/+
Druk op [OCTAVE -/+] om de toonhoogte
van het keyboard te transponeren in stappen
van een octaaf. Ook fungeert het, in alle modes behalve de PLAY mode, als de [BACK] knop, die u
nodig hebt om één stap terug te gaan in het menu of als de [CANCEL] knop, die u nodig hebt om de
verandering van een instelling ongedaan te maken en terug te keren naar de PLAY mode.
18 BENDER wiel
Dit wiel kan gebruikt worden om de toonhoogte aan te passen of vibrato te creëren.
U kunt de luidspreker aan of uit zetten door de [OCTAVE] of [TRANSPOSE] ingedrukt te houden,
terwijl u het apparaat aanzet.(➝“LUIDSPREKERS AAN/UIT” (p. 85))
fig.SP
Zet het apparaat aan, terwijl u de [OCTAVE+] knop ingedrukt houdt
Zet het apparaat aan, terwijl u de [TRANSPOSE] knop
ingedrukt houdt
SPEAKER OFF
SPEAKER ON
9
Namen en functies
Achterpaneel
fig.rear_50
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
19 Ingangsvolume
Deze dubbele draaiknop stelt het ingangsvolume van input jacks L en R in.
20 Input jacks (L, R)
Dit zijn jack plug-ingangen voor analoge audiosignalen. U kunt dynamische microfoons, gitaren of
audio-apparaten aansluiten. U dient de Input selector switch in relatie tot het aangesloten apparaat
te schakelen.
Indien u een gitaar of microfoon aansluit op slechts één van de twee ingangen, wordt het signaal mono.
21 Koptelefoon uitgang
Hierop kunt u een koptelefoon aansluiten. Het signaal is hetzelfde als van de Master output en de digital out. Geluid uit de master output uitgang wordt niet afgesloten door gebruik van een koptelefoon.
*Gebruik de Master Volumeknop van de Audio Control afdeling om het volume van de koptelefoonen Master uitgang te regelen. Het volume van de digitale uitgang kan niet geregeld worden.
22 Master ou put uitgangen
Dit zijn analoge audio uitgangen. U kunt hierop externe actieve monitors aansluiten of een audioversterker met passieve luidsprekers.
23 Digital Output uitgang
Gebruik deze uitgang om een digitaal apparaat zoals een CD/MD/DAT recorder aan te sluiten. Het
ingangssignaal op de PCR-A30 kan niet direct naar de digitale uitgang worden doorgestuurd.
24 AC adaptor ingang
Aansluiting voor de adapter. Sluit de adapter stevig aan om te voorkomen dat de plug er tijdens het
gebruik uitvalt.
25 Power schakelaar
DC
OFF
USB *1
Apparaat is aan via de adapter
Apparaat is uit
Apparaat is aan via de USB verbinding met de computer (als de adapter niet wordt gebruikt)
* 1 Bus power (USB)
BUS power kan worden gebruikt als de PCR-A30 is aangesloten op uw computer via een USB
snoer. In dit geval wordt de stroom geleverd door uw computer via de USB verbinding. Om de
PCR-A30 met bus power te gebruiken, dient u de schakelaar op USB te zetten.
* Op sommige computers zal dit niet werken. In dat geval dient u de meegeleverde adapter te gebruiken.
26 USB aansluiting
Gebruik deze om de PCR-A30 via een USB verbinding aan de computer aan te sluiten.
27 MIDI IN/OUT aansluitingen
Deze kunnen worden aangesloten aan andere MIDI apparaten om MIDI informatie te verzenden en
ontvangen.
28 Controllers [P1] en [P2]
U kunt hier de juiste types pedaal voor de betreffende aansluiting verbinden en ze als controllers
gebruiken.
HOLD
EXPRESSION
Verbind een sustainpedaal aan deze aansluiting en gebruik deze als een Hold pedaal.
Verbind een expressiepedaal aan deze aansluiting en gebruik het om de toon of het volume
tijdens het spelen bij te stellen.
* U kunt ook MIDI commando’s naar keuze toewijzen aan deze controllers ( ➝Edit mode ( EDIT ) (p. 53) Edit mode (EDIT)
(p. 53))
10
Setup
Dit deel van de gebruiksaanwijzing vertelt u, hoe u de drivers dient te installeren die nodig zijn
om de PCR-A30 aan een computer aan te sluiten, en hoe u de nodige instellingen kunt maken.
Aansluiten en drivers installeren (Windows) .................................. (p.12)
Aansluiten en drivers installeren (Macintosh) ................................ (p.25)
Wat is een driver?
Een “driver” is software, die de data-overdracht tussen de PCR-A30 en het programma op de
computer verzorgt, als de PCR-A30 aan de computer is aangesloten via een USB snoer. De
driver stuurt data van het programma naar de PCR-A30, en van de PCR-A30 naar het
programma.
11
Aansluiten en drivers installeren
(Windows)
De driver installeren
De procedure voor het installeren van de driver verschilt voor de verschillende
versies van Windows. Hieronder staat, waar u de juiste procedure kunt vinden.
• Voor Windows XP .................................................................. (p.12)
• Voor Windows 2000 ............................................................... (p. 17)
• Voor Windows Me/98 ........................................................... (p.21)
Windows XP gebruikers
1
Sluit de PCR-A30 nog niet aan. Start Windows.
Verwijder alle USB apparaten, behalve eventuele USB-muis en -toetsenbord.
Sluit uw virusscan software af.
2
Als u Windows XP Professional gebruikt, dient u
zich aan te melden als
gebruiker met beheerdersbevoegdheid. Voor details
kunt u zich vervoegen bij
de systeemadministrator
van uw computer.
Ga naar Systeem in uw configuratiescherm.
1. Klik op start, klik op configuratiescherm.
2. Bij “Kies een categorie”, klik op “Prestaties en Onderhoud”.
3. Bij “Of kies een pictogram”, klik op het systeem icoon.
fig.2-1
3
4
Klik op de Hardware knop, en klik dan op
Handtekeningverificatie.
Zorg dat bij “Wat wilt u dat Windows
doet?” de optie “negeren” is aangevinkt.
Indien dit reeds het geval is, kunt u op [OK]
drukken. Indien “waarschuwen” of
“blokkeren” is aangevinkt, dient u dit te
veranderen. Noteer de huidige instelling
om na de installatie deze te herstellen. Na
aanvinken van “negeren”: druk op [OK].
5
6
12
Indien u in “Wat wilt u dat
Windows doet?” de
instellingen hebt veranderd, dient u deze na
installatie van de driver
weer naar de oorspronkelijke instelling terug te zetten(p. 16).
Druk op [OK] om Systeemeigenschappen af te sluiten.
Sluit alle softwareprogramma’s af.
Sluit ook alle open explorer vensters. Indien u uw virusscan software nog niet
hebt uitgeschakeld, doe dat dan nu.
7
Afhankelijk van de instellingen van uw computer is
het mogelijk, dat u direct
in et configuratiescherm
het icoon systeem kunt
selecteren.
Steek de CD-ROM in de drive van uw computer.
Als het scherm aangeeft:
“Windows kan deze actie
voor u uitvoeren iedere
keer dat u een schijf
ingeeft of een apparaat
aansluit dat dit type
bestand bevat”, dient u
op [annuleren] te klikken.
Aansluiten en drivers installeren (Windows)
8
Klik op de Windows start knop, en selecteer “Uitvoeren”.
De dialoogbox “Uitvoeren” verschijnt.
fig.2-3_30
9
Bepaal de naam van het bestand, dat u wilt
openen.
Typ het volgende in het “Openen” veld, en
druk op [OK]:
(drive*):\Driver\USB_XP2K\SETUPINF.EXE
* In het voorbeeld dat hierboven wordt getoond, is de drive “D”. Bij uw computer kan
de CD-rom drive een andere letter hebben. Typ op de plaats van “drive” de letter van
uw CD-ROM of DVD drive, waarin u de meegeleverde CD-ROM heeft gedaan.
De Setupinf dialoogbox verschijnt.
U bent nu klaar om de driver te installeren.
10 Gebruik de volgende procedure om de PCR-A30 aan uw computer aan te
Om de letter die de CDROM of DVD drive aangeeft te controleren: dubbelklik op Deze
Computer. In het venster
dat verschijnt kunt u de
letter van de drive zien
waar de CD-ROM is ingestoken (stap 7). Geef deze
letter in op de plaats van
(drive)
.
sluiten.
1. Terwijl de stroomschakelaar op OFF staat: sluit de adapter aan op de
PCR-A30.
2. Steek de adapter in het stopcontact.
3. Gebruik het meegeleverde USB snoer om de PCR-A30 op de
computer aan te sluiten.
11 Zet de stroomschakelaar op ‘DC”. De PCR-A30 staat nu aan.
Net boven de taakbalk verschijnt nu de melding “Nieuwe Hardware
gevonden”. Wacht op de dialoogbox.
12 De Wizard Nieuwe Hardware start nu op.
Zodra alles is verbonden,
zoals aangegeven, dient u
de apparaten aan te zetten
in de aangegeven
volgorde. Door ze in de
verkeerde volgorde aan te
zetten, riskeert u dat de
apparaten niet naar
behoren werken, en/of
beschadiging van
luidsprekers en andere
apparatuur.
Selecteer “Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)” en klik op [volgende].
fig.2-7_20
13 Op het scherm staat “Kies uw zoek- en
installatie-opties”.
Selecteer “Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk
installatieprogramma ik wil installeren” en
klik op [volgende].
14 Vergewis u ervan dat het “model” veld “Edirol
Dit apparaat is uitgerust
met een beschermingscircuit. Er is een korte pauze
(enkele secondes) tussen
het aanzetten van het
apparaat en het moment
dat het daadwerkelijk
functioneert.
PCR-A Wave” of “Edirol PCR-A MIDI” aangeeft, en klik op [volgende]. De
installatie begint nu.
13
Aansluiten en drivers installeren (Windows)
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” Optie op “waarschuwen” is ingesteld,
verschijnt een dialoogbox met een “!” Teken.
1. Klik op [doorgaan].
2. Ga verder met de installatie.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” Optie op “blokkeren” is ingesteld,
verschijnt een dialoogbox met een “x” Teken.
1. Klik op [OK].
2. Als de “Wizard Nieuwe Hardware” verschijnt, op [afsluiten] klikken.
3. Ga terug naar stap 1 (p. 12) en begin opnieuw met de installatie.
15 De dialoogbox “plaats installatiediskette of CD-ROM (etc.)“ verschijnt.
Klik op [OK].
16 De “Installeren vanaf schijf” dialoog verschijnt.
Bij “Bestanden van fabrikant kopiëren van” vult u in:
De boodschap “plaats
installatiediskette of CDROM (etc.)“ verschijnt niet
altijd. Bij het uitblijven
ervan kunt u gewoon
doorgaan naar de volgende stap.
(drive):\Driver\USB_XP2K
17 Klik nu op [OK].
* Wat u bij (drive) dient in te vullen verschilt per systeem. Typ hier de letter van de
CD-ROM of DVD drive, waarin u de meegeleverde CD-ROM hebt gestoken.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” optie (stap 4) niet op “negeren” is ingesteld, verschijnt de
“hardware installatie” dialoogbox.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” Optie op “waarschuwen” is ingesteld,
verschijnt een dialoogbox met een “!” Teken.
1. Klik op [doorgaan].
2. Ga verder met de installatie.
17 Het scherm toont nu: “Wizard Nieuwe Hardware Voltooien”.
Klik op [voltooien].
17 De Wizard Nieuwe Hardware start weer op.
Selecteer “Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)” En klik op [volgende].
14
Aansluiten en drivers installeren (Windows)
fig.2-7_20
18 Op het scherm staat “Kies uw zoek- en
installatie-opties”
Selecteer “Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk
installatieprogramma ik wil installeren” en
klik op [volgende].
19 Vergewis u ervan dat het “model” veld “Edirol PCR-A Wave” of “Edirol
PCR-A MIDI” aangeeft, en klik op [volgende]. De installatie begint nu.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” optie (stap 4) niet op “negeren” is ingesteld, verschijnt de
“hardware installatie” dialoogbox.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” Optie is ingesteld op “waarschuwen”
verschijnt een dialoogbox met een “!” Teken.
1. Klik op [doorgaan].
2. Ga verder met de installatie.
21 De dialoogbox “plaats installatiediskette of CD-ROM (etc.)“ verschijnt.
Klik op [OK].
22 De “Installeren vanaf schijf” dialoog verschijnt.
Bij “Bestanden van fabrikant kopiëren van” vult u in:
(drive):\Driver\USB_XP2K
De boodschap “plaats
installatiediskette of CDROM (etc.)“ verschijnt niet
altijd. Bij het uitblijven
ervan kunt u gewoon
doorgaan naar de volgende stap.
23 Klik nu op [OK].
* Wat u bij (drive) dient in te vullen verschilt per systeem. Typ hier de letter van de
CD-ROM of DVD drive, waarin u de meegeleverde CD-ROM hebt gestoken.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” optie (stap 4) niet op “negeren” is ingesteld, verschijnt de
“hardware installatie” dialoogbox.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” Optie op “waarschuwen” is ingesteld,
verschijnt een dialoogbox met een “!” Teken.
1. Klik op [doorgaan].
2. Ga verder met de installatie.
23 Het scherm toont nu: “Wizard Nieuwe Hardware Voltooien”.
Klik op [voltooien].
Wacht tot “Nieuwe Hardware gevonden” weer net boven de taakbalk
verschijnt.
23 Als de driver installatie klaar is, verschijnt er een dialoogbox die u vraagt of
de computer opnieuw moet worden opgestart.
Klik op [ja]. Windows start nu automatisch opnieuw op.
15
Aansluiten en drivers installeren (Windows)
Hiermee is de installatie voltooid.
Vervolgens adviseren wij om achtergrondservices van het
processorgebruik op uw computer in te schakelen, opdat MIDI en audio
processen beter verlopen.
(➔“Achtergrondservices van het processorgebruik inschakelen”
Achtergrondservices van het processorgebruik inschakelen
In Windows XP dient u de instellingen zo aan te passen, dat processen op de
achtergrond worden toegestaan. Indien u deze optie niet kiest, kan het geluid
af en toe worden onderbroken. Om dit te voorkomen dient u het volgende te
doen.
1
Ga naar Systeem in uw configuratiescherm.
1. Klik op start, klik op configuratiescherm.
2. Bij “Kies een categorie”, klik op “Prestaties en Onderhoud”.
3. Bij “Of kies een pictogram”, klik op het systeem icoon.
2
3
4
5
6
7
Klik op [geavanceerd]
Afhankelijk van de instellingen van uw computer is
het mogelijk, dat u direct
in het configuratiescherm
het icoon systeem kunt
selecteren.
Bij Prestaties klikt u op [instellingen]
Bij Instellingen voor prestaties klikt u op [geavanceerd]
Bij Processorgebruik vinkt u [achtergrondservices] aan. Klik nu op [OK]
In de Systeemeigenschappen dialoogbox klikt u op [OK]. De dialoogbox
wordt afgesloten.
Ga nu naar de instellingen voor MIDI en audio apparatuur (p. 22).
Indien u de optie “Wat wilt u dat Windows doet?” veranderd hebt.
Indien u de optie “Wat wilt u dat Windows doet?” veranderd hebt (p. 12), dient u deze nu weer
naar de oorspronkelijke instelling terug te zetten.
1. Meld u aan bij Windows als beheerder (dat wil zeggen als gebruiker, die in
gebruikersaccounts als beheerder is aangewezen)
2. Klik op start, klik op configuratiescherm.
3. Bij “Kies een categorie”, klik op “Prestaties en Onderhoud”.
4. Bij “Of kies een pictogram”, klik op het systeem icoon.
*Afhankelijk van de instellingen van uw computer is het mogelijk, dat u direct in het
configuratiescherm het icoon systeem kunt selecteren. (Klassieke weergave). Klik in dat geval direct
op het systeem pictogram.
5. Klik op de Hardware knop, en klik dan op Handtekeningverificatie.
6. Zorg dat bij “Wat wilt u dat Windows doet?” de optie is aangevinkt, zoals deze was vóór
deze installatieprocedure. Druk op [OK].
7. Druk op [OK] om Systeemeigenschappen af te sluiten.
16
Aansluiten en drivers installeren (Windows)
Windows 2000 gebruikers
1
Sluit de PCR-A30 nog niet aan. Start Windows.
Verwijder alle USB apparaten, behalve eventuele USB-muis en -toetsenbord.
Sluit uw virusscan software af.
2
Meld u aan bij Windows
als gebruiker met beheersbevoegdheid (zoals
“beheerder”)
Ga naar Systeem in uw configuratiescherm.
Klik op Start, en vanaf het menu, dat daar verschijnt, selecteer Instellingen /
Configuratiescherm. In het configuratiescherm, klik op Systeem.
fig.05-2-00_30
3
4
Klik op de Hardware knop, en klik dan
op Handtekeningverificatie.
Zorg dat bij “Wat wilt u dat Windows doet?” de optie “negeren” is
aangevinkt.
Indien dit reeds het geval is, kunt u op [OK] drukken. Indien
“waarschuwen” of “blokkeren” is aangevinkt, dient u dit te veranderen.
Noteer de huidige instelling om na de installatie deze te herstellen. Na
aanvinken van “negeren”: druk op [OK].
5
6
Druk op [OK] om Systeemeigenschappen af te sluiten.
Indien u in “Wat wilt u dat
Windows doet?” de
instellingen hebt veranderd, dient u deze na
installatie van de driver
weer naar de oorspronkelijke instelling (p. 20) terug
te zetten.
Sluit alle softwareprogramma’s af.
Sluit ook alle open explorervensters. Indien u uw virusscansoftware nog niet
hebt uitgeschakeld, doe dat dan nu.
7
8
Steek de CD-ROM in de drive van uw computer.
Klik op de Windows start knop, en selecteer “Uitvoeren”.
De dialoogbox “Uitvoeren” verschijnt.
17
Aansluiten en drivers installeren (Windows)
fig.05-5_30
9
Typ het volgende in het “Openen” veld, en
druk op [OK]:
(drive*):\Driver\USB_XP2K\SETUPINF.EXE
* In het voorbeeld, dat hierboven wordt getoond, is de drive “D”. Bij uw computer kan
de CD-rom drive een andere letter hebben. Typ op de plaats van “drive” de letter van
uw CD-ROM of DVD drive, waarin u de meegeleverde CD-ROM gedaan.
De Setupinf dialoogbox verschijnt.
U bent nu klaar om de driver te installeren.
10 Gebruik de volgende procedure om de PCR-A30 aan uw computer aan te
sluiten.
1. Terwijl de stroomschakelaar op OFF staat: sluit de adapter op de PCRA30 aan.
2. Steek de adapter in het stopcontact.
Om de letter die de CDROM of DVD drive aangeeft te controleren: dubbelklik op Deze Computer. In
het venster, dat verschijnt
kunt u de letter van de drive
zien waar de CD-ROM is
ingestoken (stap 7). Geef
deze letter in op de plaats
van (drive)
.
Zodra alles is verbonden,
zoals aangegeven, dient u de
apparaten aan te zetten in de
aangegeven volgorde. Door
ze in de verkeerde volgorde
aan te zetten, riskeert u dat
de apparaten niet naar
behoren werken, en/of
beschadiging van
luidsprekers en andere
apparatuur.
3. Gebruik het meegeleverde USB snoer om de PCR-A30 op de
computer aan te sluiten.
11 Zet de stroomschakelaar op ‘DC”. De PCR-A30 staat nu aan.
Dit apparaat is uitgerust
met een beschermingscircuit. Er is een korte pauze
(enkele secondes) tussen
het aanzetten van het
apparaat en het moment,
dat het daadwerkelijk
functioneert.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” optie (stap 4) niet op “negeren” is ingesteld, verschijnt de
“hardware installatie” dialoogbox.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” Optie op “waarschuwen” is ingesteld.
1. Klik op [doorgaan]
2. Ga verder met de installatie.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” Optie op “blokkeren” is ingesteld.
De dialoogbox “plaats installatiediskette of CD-ROM (etc.)“ verschijnt.
1. Klik op [OK].
2. Als de dialoogbox “Nieuwe Hardware Gevonden” verschijnt, klikt u
op [Annuleren].
3. Begin weer met stap 1 (p. 19) en installeer de driver opnieuw vanaf het begin van de
procedure.
12 De “Installeren vanaf schijf” dialoog verschijnt.
18
Aansluiten en drivers installeren (Windows)
13 Bij “Bestanden van fabrikant kopiëren van” vult u in:
(drive):\Driver\USB_XP2K
14 Klik nu op [OK]
* Wat u bij (drive) dient in te vullen verschilt per systeem. Typ hier de letter van de
CD-ROM of DVD drive, waarin u de meegeleverde CD-ROM hebt gestoken.
De boodschap “plaats
installatiediskette of CDROM (etc.)“ verschijnt niet
altijd. Bij het uitblijven
ervan kunt u gewoon
doorgaan naar de volgende stap.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” optie (stap 4) niet op “negeren” is ingesteld, verschijnt de
“hardware installatie” dialoogbox.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” Optie is ingesteld op “waarschuwen”
verschijnt een dialoogbox met een “!” Teken en de tekst: “deze driver is niet digitaal
ondertekend”.
1. Klik op [doorgaan]
2. Ga verder met de installatie.
14 Het scherm toont nu: “Wizard Nieuwe Hardware Voltooien”.
Klik op [voltooien].
15 In de dialoogbox wordt nu gevraagd of u de computer opnieuw wilt
opstarten. Klik op [ja]. Windows start nu automatisch opnieuw op. Meld u
aan als gebruiker met beheerdersbevoegdheid (zoals Administrator,
Beheerder of andere gebruikers met volledige bevoegdheid).
16 Nadat u weer bent aangemeld: de dialoogbox “plaats installatiediskette of
CD-ROM (etc.)“ verschijnt weer.
17 De “Installeren vanaf schijf” dialoog verschijnt.
Bij “Bestanden van fabrikant kopiëren van” vult u in:
(drive):\Driver\USB_XP2K
Klik nu op [OK]
* Wat u bij (drive) dient in te vullen verschilt per systeem. Typ hier de letter van de
CD-ROM of DVD drive, waarin u de meegeleverde CD-ROM hebt gestoken.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” optie (stap 4) niet op “negeren” is ingesteld, verschijnt de
“hardware installatie” dialoogbox.
Als de “Wat wilt u dat Windows doet?” Optie niet op “negeren” is ingesteld,
verschijnt een dialoogbox met een “!” teken en de tekst: “deze driver is niet digitaal
ondertekend”.
1. Klik op [doorgaan]
2. Ga verder met de installatie.
18 Het scherm toont nu: “Wizard Nieuwe Hardware Voltooien”.
Klik op [voltooien].
Als de dialoogbox
“Wizard Nieuwe Hardware” niet verschijnt, kunt
u doorgaan naar de volgende stap.
19
Aansluiten en drivers installeren (Windows)
19 Als de driver installatie klaar is, verschijnt er een dialoogbox, die u vraagt of
de computer opnieuw moet worden opgestart.
Klik op [ja]. Windows start nu automatisch opnieuw op.
Indien deze dialoogbox niet verschijnt, dient u de computer zelf opnieuw op
te starten.
Hiermee is de installatie voltooid.
Vervolgens adviseren wij om achtergrondservices van het
processorgebruik op uw computer in te schakelen, opdat MIDI en audio
processen beter verlopen.
(➔ “Achtergrondservices van het processorgebruik inschakelen” (p. 20))
Achtergrondservices van het processorgebruik inschakelen
In Windows 2000 dient u de instellingen zo aan te passen, dat processen op
de achtergrand worden toegestaan. Indien u deze optie niet kiest, kan het
geluid af en toe worden onderbroken. Om dit te voorkomen dient u het
volgende te doen.
1
Ga naar Systeem in uw configuratiescherm.
Klik op Start, en vanaf het menu dat verschijnt, selecteer Instellingen |
Configuratiescherm. In het Configuratiescherm selecteert u het Systeem
pictogram.
fig.back2000
2
3
4
5
6
Klik op [geavanceerd]
Klik op [Prestaties] | [Opties]
De dialoogbox Opties verschijnt.
Bij Applicaties vinkt u [achtergrondservices] aan. Klik nu op [OK].
Klik nu op [OK] om de dialoogbox Systeem af te sluiten.
Ga nu naar de instellingen voor MIDI en audio apparatuur (p. 22).
Indien u de optie “Wat wilt u dat Windows doet?” veranderd hebt.
Indien u de optie “Wat wilt u dat Windows doet?” veranderd hebt (p. 12), dient u deze nu weer
naar de oorspronkelijke instelling terug te zetten.
1. Meld u aan bij Windows als beheerder (dat wil zeggen als gebruiker, die in
gebruikersaccounts als beheerder is aangewezen)
2. Klik op start, klik op configuratiescherm.
3. Klik op Hardware, en klik dan op [Handtekeningverificatie]. De dialoogbox Instellingen
Handtekeningverificatie verschijnt.
4. Zet de instelling voor “Handtekeningverificatie” terug naar de oorspronkelijke instelling
(“Waarschuwen”of “Blokkeren”), en klik op [OK].
5. Klik op [OK]. De dialoogbox Systeem sluit.
20
Aansluiten en drivers installeren (Windows)
Windows Me/98 gebruikers
1
Sluit de PCR-A30 nog niet aan. Start Windows.
Verwijder alle USB apparaten, behalve eventuele USB-muis en -toetsenbord.
Sluit uw virusscan software af.
Sluit alle programma’s af en sluit alle vensters. Denk aan het afsluiten van uw
virusscansoftware!
2
3
Steek de CD-rom in de CD-ROM drive van uw computer.
Klik op Start. Vanaf het menu, dat dan verschijnt, klik op “Uitvoeren”. Er
verschijnt een dialoogbox.
fig.05-13_
30
4
In de dialoogbox dient u het volgende in
te typen in het “Open” veld:
D
Om de letter die de CDROM of DVD drive aangeeft te controleren: dubbelklik op Deze
Computer. In het venster,
dat verschijnt, kunt u de
letter van de drive zien
waar de CD-ROM is ingestoken (stap 7). Geef deze
letter in op de plaats van
(drive)
(drive):\Driver\USB_ME98\SETUPINF.EXE
* In het voorbeeld dat hierboven wordt getoond, is de drive “D”. Bij uw computer kan
de CD-rom drive een andere letter hebben. Typ op de plaats van “drive” de letter van
uw CD-ROM of DVD drive, waarin u de meegeleverde CD-ROM gedaan.
De SetupInf dialoogbox verschijnt nu. U bent nu klaar om de driver te
installeren.
5
Gebruik de volgende procedure om de PCR-A30 aan uw computer aan te
sluiten.
1. Terwijl de stroomschakelaar op OFF staat: sluit de adapter aan op de
PCR-A30.
2. Steek de adapter in het stopcontact.
3. Gebruik het meegeleverde USB snoer om de PCR-A30 op de
computer aan te sluiten.
7
7
Zodra alles is verbonden,
zoals aangegeven, dient u
de apparaten aan te zetten
in de aangegeven
volgorde. Door ze in de
verkeerde volgorde aan te
zetten, riskeert u dat de
apparaten niet naar
behoren werken, en/of
beschadiging van
luidsprekers en andere
apparatuur.
Het kan zijn dat u
gevraagd wordt een USB
hub te installeren. Volg in
dat geval de aanwijzingen
van de dialoogbox die verschijnt.
Zet de stroomschakelaar op ‘DC”. De PCR-A30 staat nu aan. De driver
wordt nu automatisch geïnstalleerd.
Klik in de SetupInf dialoogbox op [OK]
* Als er een boodschap verschijnt, waarin u aangeraden wordt om Windows opnieuw
op te starten, doe dat dan.
7
.
Stel vervolgens de MIDI en audio instellingen in (p. 22)
Dit apparaat is uitgerust
met een beschermingscircuit. Er is een korte pauze
(enkele secondes) tussen
het aanzetten van het
apparaat en het moment
dat het daadwerkelijk
functioneert.
21
Aansluiten en drivers installeren (Windows)
Instellingen wijzigen
■ Aangeven van de ingangs- en uitgangsbronnen voor
audio en MIDI
Windows XP gebruikers
1. Open het configuratiescherm
Klik op Start | Instellingen | Configuratiescherm
2. Open de dialoogbox Geluiden en Audioapparaten.
In “Kies een categorie”, klik op “Spraak, Geluid en Audioapparaten”.
Vervolgens klikt u in “Of kies een Pictogram” op het “Geluiden en
Audioapparaten” icoon.
3. Klik nu op Audio.
Afhankelijk van de instellingen van uw computer is
het mogelijk. dat u direct
in het configuratiescherm
het icoon systeem kunt
selecteren. (Klassieke
weergave). Klik in dat
geval direct op Geluiden
en audioapparaten.
fig.XP
4. Bij Standaardapparaat selecteer de volgende
instellingen:
Afspelen van geluid
Opnemen van geluid
Afspelen van MIDI muziek
EDIROL PCR-A
EDIROL PCR-A
EDIROL PCR-A MIDI OUT
Voor details over de
ingangs- en uitgangsbronnen van de PCR-A30, zie
“Ingangs- en uitgangsapparaten” (p. 38)
5. Sluit de dialoogbox Geluiden en Audioapparaten.
Klik op [OK] om de instellingen op te slaan.
Windows 2000/Me gebruikers
1. Open het configuratiescherm
Klik op Start | Instellingen | Configuratiescherm
2. Open de dialoogbox Geluiden en Audioapparaten.
Klik op het “Geluiden en Audioapparaten” pictogram.
3. Klik nu op Audio.
Voor details over aanpassingen aan de audio
latency en het gebruik van
de ASIO Direct Monitor,
zie “Gebruik maken van
alle voordelen” (p. 24)
fig.MEe
4. Voor het afspelen van muziek dient u in de lijst, die
verschijnt, de volgende instellngen te maken:
Afspelen van geluid
Opnemen van geluid
Afspelen van MIDI
muziek
Als het pictogram “Geluid
en Multimedia” niet wordt
weergegeven, klik dan op
“Toon alle opties” aan de
linkerkant van het venster.
EDIROL PCR-A
EDIROL PCR-A
EDIROL PCR-A MIDI OUT
5. Sluit de dialoogbox Geluiden en Audioapparaten.
Klik op [OK] om de instellingen op te slaan.
Hiermee zijn de instellingen voor de PCR-A30 met een programma, dat standaard Windows
instellingen gebruikt, zoals Windows Media Player, bepaald.
Voor details over deze instellingen kunt u de gebruiksaanwijzingen van uw software nalezen.
Voor details over de ingangs- en uitgangsbronnen van de PCR-A30, zie “Ingangs- en
uitgangsapparaten” (p. 38)
22
Aansluiten en drivers installeren (Windows)
Windows 98 gebruikers
1. Open het Configuratiescherm.
Klik op Start | Instellingen | Configuratiescherm
2. Open de Eigenschappen Multimedia Apparaten dialoogbox.
In het configuratiescherm dient u op “Multimedia” of “Audioapparaten” te
klikken.
3. Klik op [Audio].
fig.98a
4. Geef het Standaardapparaat aan.
Klik op Afspelen en selecteer EDIROL PCR-A
Klik op Opnemen en selecteer EDIROL PCR-A
Afspelen
Opnemen
Voor details over de
ingangs- en uitgangsbronnen van de PCR-A30, zie
“Ingangs- en uitgangsapparaten” (p. 38)
EDIROL PCR-A
EDIROL PCR-A
5. Klik nu op [MIDI]
fig.98m
6. Stel de MIDI Output in.
Selecteer [Eén instrument], en kies uit de lijst, die
verschijnt, EDIROL PCR-A MIDI OUT
MIDI output
EDIROL PCR-A MIDI OUT
7. Sluit de Eigenschappen Multimedia Apparaten
dialoogbox.
Klik op [Toepassen] om de gewijzigde instellingen
op te slaan.
Voor details over aanpassingen aan de audio
latency en het gebruik van
de ASIO Direct Monitor,
zie “Gebruik maken van
alle voordelen” (p. 24)
Hiermee zijn de instellingen voor de PCR-A30 met een programma, dat standaard Windows
instellingen gebruikt, zoals Windows Media Player, bepaald.
Voor details over deze instellingen kunt u de gebruiksaanwijzingen van uw software nalezen.
Voor details over de ingangs- en uitgangsbronnen van de PCR-A30, zie “Ingangs- en
uitgangsapparaten” (p. 38)
23
Aansluiten en drivers installeren (Windows)
Gebruik maken van alle voordelen
● De audio latency aanpassen
U kunt de driverinstellingen aanpassen om de audio latency aan te passen. Hiervoor dient u de
buffergrootte in de dialoogbox instellingen EDIROL PCR-A aan te passen. Latency is de
vertraging van het moment, dat een programma audiodata afspeelt, en het moment, dat het geluid
daadwerkelijk door een apparaat, zoals de PCR-A30, weergegeven wordt.
1. Zoals hieronder aangegeven opent u de dialoogbox driverinstellingen.
2. Pas de buffergrootte aan.
De volgende instelling geeft de kortste latency: zet de Audio Buffer Size schuif helemaal naar
links.
3. Klik op [OK] om de dialoogbox af te sluiten.
4. Herstart het programma, dat de PCR-A30 gebruikt. Indien u een
programma heeft, dat audioapparaten kan testen, start het
testprogramma.
5. Speel audio af met uw programma.
Indien het geluid af en toe onderbroken wordt, dient u de buffer (stap 2) te vergroten, en
opnieuw de test uit te voeren, net zolang tot de audio zonder horten en stoten weergegeven
wordt.
*
In sommige programma’s kan de audio latency direct worden ingesteld. Zie hiervoor de
gebruiksaanwijzing van uw programma.
● Het gebruik van de ASIO Direct Monitor
Indien u de PCR-A30 gebruikt met een programma, dat met ASIO 2.0 of hoger compatible is, dan
kan de PCR-A30 direct door het programma worden bestuurd.
1. Zoals hieronder aangegeven opent u de dialoogbox driverinstellingen.
2. Maak de volgende instellingen.
Vink de “Use ASIO Direct Monitor” optie aan.
3. Klik op [OK] om de dialoogbox af te sluiten.
*
Afhankelijk van uw programma kunt u de instellingen van de ASIO Direct Monitor direct vanuit het
programma aanpassen. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw programma.
*
Indien u de ASIO Direct Monitor gebruikt, kan deze op onverwachte momenten aan- en uitschakelen,
afhankelijk van de instellingen van het programma en de opnameprocedure. In dat geval kunt u beter de
ASIO Direct Monitor optie uitzetten.
Het openen van de dialoogbox driverinstellingen.
1. Open het configuratiescherm en dubbelklik op het EDIROL PCR-A
pictogram.
2. De dialoogbox driverinstellingen verschijnt.
24
*
In Windows XP dient u op “klassieke weergave” te klikken, links in het venster (tenzij de klassieke
weergave al is ingeschakeld, dan staat er “categorieweergave”. U hoeft dan niets te doen). Het
pictogram voor de Edirol PCR-A30 wordt alleen in de klassieke weergave weergegeven.
*
In Windows Me dient u op “Toon alle Configuratiescherm opties” te klikken.
Aansluiten en drivers installeren
(Macintosh)
De installatieprocedure is verschillend afhankelijk van uw systeem. Ga voor uw
systeem naar de volgende sectie:
• Mac OS X............................................................................ (p. 25)
• Mac OS9 ............................................................................. (p. 27)
Mac OS X
■ Installatie van de driver
1
2
3
4
5
6
7
8
Verwijder alle USB snoeren behalve die van de muis en het toetsenbord, en
herstart de computer.
Plaats de CD-ROM in de drive.
Dubbelklik op PCRAUSDriver.pkg in de Driver (Mac OS X) folder.
De boodschap “Welcome to the EDIROL PCR-A USB Driver installer”
verschijnt. Klik op [verder].
De boodschap “Kies bestemming” verschijnt.
Kies de drive, waarop het operating system is geïnstalleerd en klik op
[verder].
Indien u tijdens de installatie wordt gevraagd om
autorisatie, typ dan uw
wachtwoord en klik op
[OK].
Selecteer uw opstartpartitie als bestemming.
De boodschap “Eenvoudige Installatie” verschijnt.
Klik op [installeren], [vernieuwen] of [upgrade]
De boodschap “De installatie van deze software maakt het noodzakelijk
om de computer opnieuw op te starten, nadat de installatie is beëindigd” verschijnt.
Klik op [doorgaan met installatie].
Indien u tijdens de installatie wordt gevraagd om
autorisatie, typ dan uw
wachtwoord en klik op
[OK].
De boodschap “De software is met succes geïnstalleerd” verschijnt. Klik
op “Opnieuw opstarten”.
Hiermee is de installatie voltooid.
U dient nu nog de instellingen voor audio en MIDI aan te passen.
25
Aansluiten en drivers installeren (Macintosh)
■ De geluidsinstellingen wijzigen
1
Gebruik de volgende procedure om de PCR-A30 aan te sluiten.
1. Terwijl de stroomschakelaar op OFF staat: sluit de adapter op de PCRA30 aan.
2. Steek de adapter in het stopcontact.
3. Gebruik het meegeleverde USB snoer om de PCR-A30 op de
computer aan te sluiten.
2
3
4
5
6
Zet de stroomschakelaar op ‘DC”. De PCR-A30 staat nu aan.
Open “Systeeminstellingen” en klik op “geluid”
Zet in [geluidseffecten] “Afspelen van alarm en geluidseffecten” op
EDIROL PCR-A 44.1khZ.
Zet in [weergave] “Kies apparaat voor geluidsweergave” op EDIROL
PCR-A 44.1khZ.
Zet in [opname] “Kies apparaat voor geluidsopname” op EDIROL PCRA 44.1khZ.
Als u de instellingen gewijzigd hebt, dient u de dialoogbox te sluiten.
Gebruik van de PCR-A30 met uw software
Alvorens de PCR-A30 te gebruiken met uw software dient u het volgende in acht
te nemen.
• Zet de PCR-A30 aan, voordat u de software start.
• Zet nooit de PCR-A30 uit of haal het USB snoer eruit, terwijl de software
draait.
• Sluit uw software af alvorens de PCR-A30 uit te zetten.
• Zet de slaapfunctie van uw Macintosh uit.
• De PCR-A30 werkt niet in de Mac OS X classic omgeving. Gebruik de PCRA30 alleen, als de classic omgeving uit staat.
* Voor details omtrent deze instellingen kunt u de handleiding van uw software nalezen.
*
26
Zodra alles is verbonden,
zoals aangegeven, dient u
de apparaten aan te zetten
in de aangegeven volgorde. Door ze in de verkeerde volgorde aan te
zetten, riskeert u dat de
apparaten niet naar behoren werken, en/of beschadiging van luidsprekers en
andere apparatuur.
Voor details over de ingangs- en uitgangsbronnen van de PCR-A30, zie “Ingangsen uitgangsapparaten” (p. 38)
Dit apparaat is uitgerust
met een beschermingscircuit. Er is een korte pauze
(enkele secondes) tussen
het aanzetten van het
apparaat en het moment
dat het daadwerkelijk
functioneert.
Hoewel “44.1 kHz” in dit
voorbeeld wordt gebruikt,
is een andere instelling
nodig, afhankelijk van de
instelling van de sampling frequency select
schakelaar op uw PCRA30 (zie p. 84).
Eenmaal op deze wijze
ingesteld, zullen alle geluiden van uw Macintosh
(inclusief de alarm geluiden) alleen klinken uit de
luidsprekers van de PCRA30, en niet meer uit uw
Macintosh luidsprekers.
Aansluiten en drivers installeren (Macintosh)
Mac OS 9 gebruikers
■ Installatie van de PCR-A30 driver
Gebruik MOS of FreeMIDI als MIDI driver
De bijgesloten PCR-A driver driver is een module, die aan OMS of FreeMIDI
dient te worden toegevoegd.
* OMS of FreeMIDI moet op uw Macintosh zijn geïnstalleerd, afhankelijk van de
sequencer software, die u gebruikt.
* Indien u OMS of FreeMIDI installeert na de installatie van de PCR-A30 driver, dan
dient u laatstgenoemde opnieuw te installeren.
* De PCR-A30 mag pas worden aangesloten na de installatie van de drivers.
OMS kunt u vinden in de
OMS 2.3.8 E folder in de
OMS (Mac OS 9) folder op
de CD-ROM. Indien u
meer wilt weten over
OMS, lees dan het bestand
OMS_2.3_Mac.pdf, dat in
dezelfde folder te vinden
is.
Indien de PCR-A30 wordt vóór de installatie van de driver aangesloten, verschijnt er een
boodschap als de Macintosh opstart. Neem de stappen, die bij de betreffende boodschap horen.
Als de boodschap luidt:
“De software nodig voor USB apparaat “PCR-A” is niet beschikbaar. Wilt u op het
internet zoeken naar de software?” → klik op [annuleren]
Als de boodschap luidt:
“De software nodig voor USB apparaat “PCR-A” kan niet gevonden worden. Lees de
gebruiksaanwijzing bij uw apparaat zorgvuldig, en installeer de benodigde software.”
→ klik op [OK]
Volg de onderstaande procedure om de PCR-A30 driver te installeren.
1
2
3
4
5
Sluit alle software af.
Indien u een virusscan programma hebt, sluit ook dat af.
Plaats de CD-ROM in de drive.
Dubbelklik op het PCR-A Driver Installer pictogram, dat u in de Driver E
(Mac OS 9) folder op de CD-ROM kunt vinden om het installatieprogramma te starten.
Controleer de Installatielocatie, en klik op [installeer].
fig.05-20
6
Indien u wordt gemeld, dat de
computer na de installatie
opnieuw zal opstarten, klik dan op
[verder] en ga verder.
De manier waarop de locatie van de installatiebestanden wordt weergegeven,
verschilt per computersysteem. Verzeker u ervan,
dat u de opstartschijf hebt
geselecteerd van het systeem, dat u gebruikt.
Een dialoogbox meldt u, dat de
installatie succesvol verlopen is.
Klik op [start opnieuw] om uw Macintosh opnieuw te starten.
27
Aansluiten en drivers installeren (Macintosh)
■ De driver instellen
Indien u FreeMIDI gebruikt, ga dan naar “FreeMIDI Instellingen” (p. 31)
OMS instellingen
1
Gebruik de volgende procedure om de PCR-A30 aan te sluiten.
1. Terwijl de stroomschakelaar op OFF staat: sluit de adapter op de PCRA30 aan.
2. Steek de adapter in het stopcontact.
3. Gebruik het meegeleverde USB snoer om de PCR-A30 op de
computer aan te sluiten.
2
Zet de stroomschakelaar op ‘DC”. De PCR-A30 staat nu aan.
fig.3-3
3
Kopieer de Driver E (Mac OS9) - OMS Setting folder van
de CD-ROM naar de Opcode - OMS Applications folder
op de harde schijf van uw Macintosh door hem ernaartoe
te slepen.
Zodra alles is verbonden,
zoals aangegeven, dient u
de apparaten aan te zetten
in de aangegeven volgorde. Door ze in de verkeerde volgorde aan te
zetten, riskeert u dat de
apparaten niet naar behoren werken, en/of beschadiging van luidsprekers en
andere apparatuur.
Dit apparaat is uitgerust
met een beschermingscircuit. Er is een korte pauze
(enkele secondes) tussen
het aanzetten van het
apparaat en het moment,
dat het daadwerkelijk
functioneert.
fig.3-4
4
Dubbelklik op OMS Setup in de Opcode - OMS Applications folder op de harde schijf.
fig.3-5_35
5
Indien u gevraagd wordt om appletalk aan te laten staan of af te zetten,
zet het dan af. Vervolgens verschijnt
een “maak een nieuwe studio
opstelling” dialoogbox.
Wij adviseren u om AppleTalk uit te zetten, door
vanuit het Apple menu
Kiezer te selecteren.
fig.3-6_35
6
28
Klik op [annuleer]. Mocht u per ongeluk op [OK] klikken, klik dan op
[annuleer] in het volgende scherm.
Indien u de PCR-A30
gebruikt tezamen met
andere MIDI apparaten,
dient u de instellingen te
zetten, zoals beschreven in
Readme.htm. Dit bestand
kunt u vinden in de Driver E (Mac OS 9) folder
op de CD-ROM.
Aansluiten en drivers installeren (Macintosh)
fig.3-8_35
7
Kies in het Bestand menu “open”.
Kies van de OMS Setting folder, die
u in stap 3 hebt gekopieerd, het
PCR-A bestand, en klik op [open].
Een scherm zoals hiernaast verschijnt.
fig.3-9_35
8
Kies in het Bewerken menu OMS
MIDI SETUP.
Vink in de dialoogbox, die
tevoorschijn komt “speel MIDI op
achtergrond af” aan, en klik op
[OK].
fig.3-10_40
9
Eeen ruit-vormig teken (◊) geeft de huidige instelling aan.
Kies in het Bestand menu “Huidig
Maken”.
Indien u deze optie niet kunt
selecteren, is deze instelling reeds
gemaakt en kunt u doorgaan met de
volgende stap.
10 Controleer of de MIDI opdrachten correct worden verzonden en ontvangen.
Kies van het Studio menu “Test Studio”.
29
Aansluiten en drivers installeren (Macintosh)
fig.OMS3
11 Beweeg de fader van de PCR-A30.
Als de pijl naast nummer 2 of 3 in
het diagram hiernaast knippert, zijn
de instellingen correct gemaakt.
Als u de muiscursor dichtbij het
MIDI connector pictogram beweegt,
verandert de cursor in een
muzieknoot.
Als een MIDI geluidsmodule
(voortaan te noemen: expander) is
aangesloten op de MIDI OUT van de
PCR-A30, klik dan op het MIDI
connector pictogram (zie hiernaast).
Indien u geluid hoort, zijn de instellingen correct gemaakt.
12 Sluit OMS Setup af.
Kies in het Bestand menu [uit] of [afsluiten]. Als de Appletalk
bevestigings-dialoogbox verschijnt, klik dan op [OK] om deze te sluiten.
Hiermee is de installatie van de driver voltooid.
Vervolgens dient u de MIDI instellingen in uw sequencer software aan te
passen. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw software aandachtig.
Voor details over de ingangs- en uitgangsbronnen van de PCR-A30, zie
“Ingangs- en uitgangsapparaten” (p. 38)
30
Voor details betreffende de
aansluiting van een expander dient u de gebruiksaanwijzing van dat
apparaat te lezen.
Voor details over de
ingangs- en uitgangsbronnen van de PCR-A30, zie
“Ingangs- en uitgangsapparaten” (p. 38)
Aansluiten en drivers installeren (Macintosh)
FreeMIDI instellingen
1
Gebruik de volgende procedure om de PCR-A30 aan te sluiten.
1. Terwijl de stroomschakelaar op OFF staat: sluit de adapter op de PCRA30 aan.
2. Steek de adapter in het stopcontact.
3. Gebruik het meegeleverde USB snoer om de PCR-A30 op de
computer aan te sluiten.
2
3
4
5
Zet de stroomschakelaar op ‘DC”. De PCR-A30 staat nu aan.
Kopieer de PCR-A Driver E (Mac OS9) - FreeMIDI Setting folder van de
CD-ROM naar de Opcode - OMS Applications folder op de harde schijf
van uw Macintosh door hem ernaartoe te slepen.
Volg de eerste keer dat u opstart de volgende procedure.
2. De dialoogbox FreeMIDI preferences verschijnt.
Klik op [Annuleren].
3. De dialoogbox About Quick Setup verschijnt.
Klik op [Annuleren].
7
8
Dit apparaat is uitgerust
met een beschermingscircuit. Er is een korte pauze
(enkele secondes) tussen
het aanzetten van het
apparaat en het moment
dat het daadwerkelijk
functioneert.
Dubbelklik op FreeMIDI Setup in de FreeMIDI Applications folder op de
harde schijf.
1. Een dialoogbox met “Welcome to FreeMIDI” verschijnt.
Klik op [verder].
6
Zodra alles is verbonden,
dient u de apparaten aan te
zetten in de aangegeven
volgorde. Door ze in de
verkeerde volgorde aan te
zetten, riskeert u beschadiging van luidsprekers en
andere apparatuur.
Kies Open uit het Bestand of File menu.
Selecteer PCR-A uit de folder FreeMIDI Setting, die u in stap 3 hebt gekopieerd, en klik op [Open].
Indien “OMS is geïnstalleerd op deze computer....” verschijnt, klik dan
op [FreeMIDI].
Indien het niet mogelijk is
om Open te selecteren,
maak dan de instellingen
als volgt:
1. Kies uit het File of
Bestand menu
FreeMIDI preference.
2. Vink “Use OMS when
available” af.
3. Sluit FreeMIDI.
4. Keer terug naar stap 4
en ga verder.
Controleer de verzending en ontvangst van MIDI.
Kies uit het MIDI menu Check Connections.
Indien u de PCR-A30
gebruikt tezamen met
andere MIDI apparaten,
dient u de instellingen te
zetten, zoals beschreven in
Readme.htm. Dit bestand
kunt u vinden in de Driver E (Mac OS 9) folder
op de CD-ROM.
31
Aansluiten en drivers installeren (Macintosh)
fig.FreeMIDI_40
9
Beweeg de fader van de PCR-A30.
Als het nummer 2 of 3 in de hiernaast getoonde afbeelding knippert, zijn de instellingen correct.
Als er een expander op de MIDI
OUT aansluiting van de PCR-A30 is
aangesloten, dient u nu het MIDI
connector icoon (zie afbeelding
hiernaast) aan te klikken. Indien u
nu geluid hoort uit de expander,
zijn de instellingen correct gemaakt.
10 Kies opnieuw Check Connections uit het MIDI menu om de test te beëindigen.
11 Kies Einde of Quit uit het Bestand of File menu. U verlaat nu het programma.
Hiermee is de installatie van de driver voltooid.
Vervolgens dient u de MIDI instellingen in uw sequencer software aan te
passen. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw software aandachtig.
Voor details over de ingangs- en uitgangsbronnen van de PCR-A30, zie
“Ingangs- en uitgangsapparaten” (p. 38)
32
Voor details over de
ingangs- en uitgangsbronnen van de PCR-A30, zie
“Ingangs- en uitgangsapparaten” (p. 38)
Voor details betreffende de
aansluiting van een expander dient u de gebruiksaanwijzing van dat
apparaat te lezen.
Aansluiten en drivers installeren (Macintosh)
■ Installatie van de ASIO driver.
U dient de PCR-A30 driver te installeren, zelfs wanneer u alleen het audio
gedeelte van de PCR-A30 gebruikt. Installeer de PCR-A30 driver altijd vóór
de installatie van de ASIO driver.
(➔ “Installatie van de PCR-A30 driver” (p. 27))
Dit deel legt uit hoe u de ASIO driver installeert, die u in staat stelt om de
PCR-A30 in een sequencer programma of geluidsbewerkingssoftware te
gebruiken.
Voor details over de installatie en instelling van de ASIO driver dient u ook
het document Driver E (Mac OS 9) - ReadmeE.htm op de CD-ROM te lezen.
De PCR-A30 kan geen geluidsbestanden van de geluidsmanager van de
Macintosh (zoals alarmgeluiden en audio CD’s) afspelen.
ASIO (Steinberg Audio
Stream In/Out Interface).
Dit is een audio interface
standaard, die door de
Steinberg Corporation is
ontwikkeld. Als de PCRA30 met ASIO compatible
software wordt gebruikt,
wordt de precisie van de
synchronisatie sterk verbeterd, wat het produceren
van muziek veel betrouwbaarder maakt.
DE ASIO driver van de PCR-A30 ondersteunt de volgende audio ingangs-/
uitgangssignalen:
• Audio ingang...... 24/16 bit 1 stereo kanaal (2 mono kanalen)
• Audio uitgang .... 24/16 bit 1 stereo kanaal (2 mono kanalen)
Hieronder leggen wij uit hoe u de ASIO 1.0 16 bit driver kunt installeren.
Als uw ASIO compatible software ASIO 2.0 of opname/weergave van 24 bit
audio data ondersteunt, kunt u het beste onderstaande drivers gebruiken om
een betere geluidskwaliteit te krijgen.
ASIO compatible software
ASIO2.0-compatible
24 bit compatible
✕
✕
✕
❍
❍
✕
❍
❍
1
2
3
Te gebruiken driver
PCR-A ASIO 1.0 16 bit
PCR-A ASIO 1.0 24 bit
PCR-A ASIO 2.0 16 bit
PCR-A ASIO 2.0 24 bit
Kopieer [PCR-A ASIO1.0 16bit] uit de Driver E (Mac OS 9)-ASIO Driver
folder op de CD-ROM naar de ASIO Drivers folder van uw ASIO
compatible software (d.w.z. Cubase VST, Logic Audio, Digital Performer of
Sparkle).
Start uw ASIO Compatible software op.
Open de AUDIO setting dialoogbox van het programma, en selecteer [PCRA ASIO1.0 16bit] als ASIO Device.
De Audio Setting dialoogbox kan anders heten in
verschillende programma’s. Details hierover kunt u in de
handleiding bij uw software lezen.
Voor details over aanpassingen aan de audio
latency en het gebruik van
de ASIO Direct Monitor,
zie “Gebruik maken van
alle voordelen” (p. 34)
33
Aansluiten en drivers installeren (Macintosh)
Gebruik maken van alle voordelen
● De audio latency aanpassen
U kunt de driverinstellingen aanpassen om de audio latency aan te passen. Hiervoor dient u de
buffergrootte in de dialoogbox driver settings aan te passen. Latency is de vertraging van het
moment, dat een programma audiodata afspeelt en het moment, dat het geluid daadwerkelijk door
een apparaat, zoals de PCR-A30, weergegeven wordt.
1. Zoals hieronder aangegeven opent u de dialoogbox driverinstellingen.
2. Pas de buffergrootte aan.
De volgende instelling geeft de kortste latency: zet de Audio Buffer Size schuif helemaal naar
links.
3. Klik op [OK] om de dialoogbox af te sluiten.
4. Herstart het programma, dat de PCR-A30 gebruikt. Indien u een programma heeft, dat
audioapparaten kan testen, start het testprogramma.
5. Speel audio af met uw programma.
Indien het geluid af en toe onderbroken wordt, dient u de buffer (stap 2) te vergroten, en opnieuw
de test uit te voeren, net zolang tot de audio zonder horten en stoten weergegeven wordt.
* In sommige programma’s kan de audio latency direct worden ingesteld. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing
van uw programma.
● Het gebruik van de ASIO Direct Monitor
Indien u de PCR-A30 gebruikt met een programma, dat met ASIO 2.0 of hoger compatible is, dan kan
de PCR-A30 direct door het programma worden bestuurd.
1. Zoals hieronder aangegeven opent u de dialoogbox driverinstellingen.
2. Maak de volgende instellingen.
Vink de “Use ASIO Direct Monitor” optie aan.
3. Klik op [OK] om de dialoogbox af te sluiten.
* Afhankelijk van uw programma kunt u de instellingen van de ASIO Direct Monitor direct vanuit het
programma aanpassen. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw programma.
* Indien u de ASIO Direct Monitor gebruikt kan deze op onverwachte momenten aan- en uitschakelen,
afhankelijk van de instellingen van het programma en de opnameprocedure. In dat geval kunt u beter de
ASIO Direct Monitor optie uitzetten.
Het openen van de dialoogbox driverinstellingen.
Open het ASIO Control Panel van het Audio Settings menu van uw ASIO compatible software. De
naam van het menu kan per programma verschillen. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw
software.
34
Gebruik
De PCR-A30 is een controller die MIDI opdrachten verstuurt. U kunt de PCR-A30 niet
gebruiken zonder expander of computer.
De verschillende controllers ([R1-R8], [S1-S8], [B1-B6], [L1-L3], [P1, P2]) kunnen worden
toegewezen aan bijna elke MIDI opdracht, die u nodig hebt om uw apparatuur en/of software
te besturen. Details betreffende de opdrachten, die kunnen worden toegewezen, kunt u nalezen
op pagina 53: “MIDI opdrachten toewijzen (EDIT)”.
35
Basisgebruik
Basisaansluitingen
fig.connect-basic
USB snoer
Adapter
DIGITAL
OUT
MIDI
OUT
EV-5 (niet inbegrepen)
DP-2 (niet inbegrepen)
MIDI IN
Koptelefoon
Stereo set/
cassetterecorder/
MIDI expander
MIDI expander (niet inbegrepen)
Monitor luidsprekers
Verbind met
INPUT L(MONO))
DIGITAL IN
CD / MD / DAT player, etc.
* Om te beschadiging van de PCR-A30 en aangesloten apparatuur te voorkomen, dient u altijd de volumes
van de aangesloten apparaten omlaag en uit te zetten alvorens de verbindingen te maken.
Indien u de verbindingen maakt, zoals aangegeven in de afbeelding, kunt u alle aangesloten
apparatuur en software beluisteren.
Audio en MIDI signaalstroom
■ Audio signaalstroom (blokdiagram)
fig.diagram
USB
INPUT
LEVEL
AUDIO INPUT
DIGITAL OUT(OPTICAL)
INPUT
GAIN (p.82)
AUDIO OUTPUT
MASTER
VOLUME
PHONES
SPEAKER
(LINE/GUITAR/MIC)
DIRECT MONITOR (p.82)
36
SPEAKER
ON/OFF (p.82)
Basisgebruik
■ MIDI signaalstroom
● Bij gebruik van een MIDI verbinding
fig.connect-out
Adapter
MIDI IN
MIDI expander
(niet inbegrepen)
MIDI OUT
fig.flow-MIDI1
Zoals gezien vanaf de PCR-A30, elk deel van het diagram is als volgt:
PCR-A30
PCR-A30
ALLE ONTVANGEN DATA Alle data wordt hier ontvangen
POORT 1
De data van het toetsenbord, de bender en andere controllers die
zijn ingesteld op poort 1 worden vanaf hier verstuurd
PORT 2
De data van het toetsenbord, de bender en andere controllers die
zijn ingesteld op poort 2 worden vanaf hier verstuurd
ALLE VERZONDEN DATA Alle data wordt vanaf hier verstuurd
MIDI OUT
BULK RECEPTION
MIDI OUT
BULK RECEPTION
MIDI
ININ
MIDI
PORTPORT
1
1
* Als u de PCR-A30 als een MIDI keyboard wilt gebruiken, hoeft u geen USB kabel
aan te sluiten.
PORTPORT
2/ 2/
TRANSMISSION
BULKBULK
TRANSMISSION
*
Voor details over het juiste gebruik, zie “Het gebruik van de PCR-A30 als
MIDI-keyboard” (p. 43).
● Bij gebruik van de USB aansluiting
fig.connect-usb
Adapter
USB snoer
PC
MIDI OUT DEVICE
fig.flow-usb
PCR-A30
USB
EDIROL PCR-A MIDI OUT
EDIROL PCR-A
Het is niet noodzakelijk om de adapter te gebruiken
als u een USB verbinding gebruikt. Echter, bij
sommige computers wordt de PCR-A30 niet van
stroom voorzien via de USB aansluiting. In dat
geval dient u de Power schakelaar op DC te zetten
en de adapter te gebruiken.
MIDI OUT
BULK RECEPTION
MIDI IN DEVICE
EDIROL PCR-A MIDI IN
EDIROL PCR-A 1
EDIROL PCR 2
MIDI IN
PORT 1
PORT 2 /
BULK TRANSMISSION
V-LINK OFF
* Voor vragen over de getoonde items zie
“Ingangs- en uitgangsapparaten” (p. 38)
* Als V-Link aanstaat worden PORT 1 en PORT
2 opdrachten verstuurd door zowel de USB als de
MIDI verbinding. (➔ “V-LINK mode” (p. 81))
* Zie “Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI
controller” (p. 51) voor details over het
daadwerkelijk gebruik.
37
Basisgebruik
Ingangs- en uitgangsapparaten
Om het beste resultaat van uw software te verkrijgen, moet u de juiste instellingen kiezen voor
de in- en uitgangen op alle aangesloten apparatuur.
Voor details over deze instellingen, zie de gebruiksaanwijzing van uw software.
* Indien u niet in staat bent om de PCR-A30 te selecteren in de apparaatinstellingen van uw software, is
het mogelijk dat de driver niet goed was geïnstalleerd. Installeer de driver opnieuw.
●Audio apparaten
Audio uit apparaten
EDIROL PCR-A
Dit stuurt audiosignalen van uw computer naar de PCR-A30. Indien u Media Player gebruikt moet u normaalgesproken deze kiezen. Ook indien u een programma zoals
SONAR in WDM driver mode of een DIRECT SOUND programma gebruikt, dient u hiervoor te kiezen.
MME EDIROL PCR-A Out
Dit stuurt audio signalen van uw computer naar de PCR-A30. Gebruik dit in combinatie
met een programma, dat geen WDM driver mode heeft of indien u 24 bit audio wilt gebruiken met een programma dat geen ASIO ondersteunt.
* Alleen Windows XP/20000.
Audio input devices
EDIROL PCR-A
Dit ontvangt audio signalen gestuurd van de PCR-A30 naar de computer. Gebruik dit
normalerwijze. Ook met programma’s zoals SONAR in WDM mode dient u dit te gebruiken.
MME EDIROL PCR-A In
Dit ontvangt audio signalen gestuurd van de PCR-A30 naar de computer. Gebruik dit
in combinatie met een programma dat geen WDM driver mode heeft of indien u 24 bit
audio wilt gebruiken met een programma dat geen ASIO ondersteunt.
* Alleen Windows XP/20000.
ASIO device
EDIROL PCR-A
Selecteer “EDIROL PCR-A” als ASIO instelling voor uw software, indien u de PCR-A30
gebruikt met een applicatie zoals Cubase.
* Om te voorkomen, dat audio loops oscillatie of dubbel geluid veroorzaken, dient u monitor af
te zetten in uw software of de ASIO Direct
●MIDI apparaten
MIDI OUT apparaten
PCR-A MIDI OUT (Mac OS 9: PCR-A MIDI IN, OUT)
Kies deze instelling om de MIDI OUT poort van de PCR-A30 te gebruiken in combinatie
met een expander.
PCR-A (Mac OS 9: PCR-A 1)
Kies deze instelling om opdrachten te sturen naar de PCR-A30 zelf.
MIDI IN device
PCR-A MIDI IN (Mac OS 9: PCR-A MIDI IN, OUT)
Indien u deze instelling kiest, ontvangt de computer de MIDI data die binnenkomt via
de MIDI IN poort van de PCR-A30.
PCR-A 1
PCR-A 2
Kies een van deze poorten om opdrachten van de controllers in uw sequencer software
te ontvangen. Voor iedere controller kunt u instellen welke poort wordt gebruikt. Zo
kunt u bijvoorbeeld de controllers om een synthesizer te besturen, binnen laten komen
op poort PCR-A 1, en de controllers voor besturing van de sequencer, zoals afspelen/
stoppen/opnemen of om te mixen op poort PCR-A 2.
38
Basisgebruik
Twee MIDI poorten
Sommige sequencer software, die MIDI controllers ondersteunt, laat u kiezen welke MIDI IN
poort wordt gebruikt voor de opname van MIDI sporen (de “MIDI IN poort”) en welke voor de
besturing van de software (de “CTRL IN poort”).
fig.midi-port.e
Sequencer software
Track
Track
Record on
tracks
THRU
Software
synthesizer
MIDI IN port
MIDI OUT port
CTRL IN port
MIDI sound module
PCR-A30
fig.midi-port2.e
Sequencer software
Record on tracks
Track
Track
THRU
Software
synthesizer
MIDI IN port
Normaalgesproken verbindt u het MIDI keyboard
aan de MIDI IN poort om het te gebruiken om MIDI
sporen op te nemen of om via de MIDI THRU functie
van de software expanders of software synthesizers
te bespelen. DE MIDI opdrachten, die vanaf hier
gestuurd worden, hebben de betekenis die hen is toegekend door de standaard MIDI specificatie. Met
andere woorden, als u het keyboard bespeelt worden
note on/off opdrachten verzonden en opgenomen
op het sequencerspoor, en de expander die de
opdrachten ontvangt produceert geluid.
MIDI OUT port
CTRL IN port
PCR-A30
Daartegenover wordt de data die van de CTRL IN
poort wordt ontvangen, gebruikt om de software aan
te sturen op dezelfde manier als data van uw computer muis of toetsenbord. Het wordt niet opgenomen
op het sequencer spoor of doorgestuurd naar de
expander of softsynth. DE MIDI opdrachten van
deze poort worden geïnterpreteerd op een volledig
ander manier dan zoals gespecificeerd in de MIDI
specificatie. Vandaar dat de data, die via de CTRL IN
poort binnenkomt, normaalgesproken niet wordt
doorgestuurd naar uw expander of softsynth.
Bijvoorbeeld, zelfs als u uw keyboard via de CTRL IN poort bespeelt, zal de software geen noot
produceren, maar de data interpreteren als opdracht zoals het aan-/uitzetten van de PLAY
knop.
* De ondernomen actie hangt af van uw software en de instellingen ervan.
Sequencer software
fig.midi-port3.e
Aangezien dezelfde MIDI opdracht op totaal
verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd,
zoals hierboven beschreven, laat de software u
kiezen welke MIDI poort geconfigureerd wordt als
Software
synthesizer
MIDI IN poort en welke als CTRL IN.
Als de PCR-A30 via USB is aangesloten, kunt u elk
MIDI IN port
MIDI OUT port
CTRL IN port
van de 2 MIDI poorten (PCR-A 1, PCR-A2) aanwijzen
als uitgang voor de data van de faders en knoppen
MIDI sound module
van de PCR-A30.
PCR-A 1
PCR-A 2
Met andere woorden, door “PCR-A 1” aan te wijzen
als MIDI IN poort en “PCR-A 2” als CTRL IN, kunt u
dingen doen zoals het gebruik van de faders en
draaiknoppen voor het gebruik van de sequencer en de mixer, en de drukknoppen om de
expander of softsynth te besturen.
De bestemming van de MIDI data verstuurd als u de faders, draai- en drukknoppen van de
PCR-A30 gebruikt kan worden ingesteld voor ieder controller apart. (➔ “MIDI opdrachten
toewijzen (EDIT)” (p. 53))
Track
Track
Record on tracks
THRU
39
Gebruik van de audiofuncties
Om geluiden uit uw computer op de PCR-A30 af te spelen, moet de driver geïnstalleerd zijn en
moeten de instellingen correct gezet zijn. (Windows (p.12), Macintosh (p. 25))
U dient ook de Audiofuncties van de PCR-A30 aan te zetten. (➔ “USB AUDIO ON/OFF” (P. 84))
Geluiden van uw computer afspelen
U kunt als volgt geluiden van uw computer afspelen op de PCR-A30 of de koptelefoon
aangesloten op de PCR-A30.
fig.connect-usb
Adapter
USB snoer
*
*
*
*
*
Het is niet noodzakelijk om de adapter te gebruiken
als u een USB verbinding gebruikt. Echter, bij
sommige computers wordt de PCR-A30 niet van
stroom voorzien via de USB aansluiting. In dat
geval dient u de Power schakelaar op DC te zetten
en de adapter te gebruiken.
Speel geluid (bijvoorbeeld een .WAV bestand) af. U zult het geluid horen uit de luidsprekers van
de PCR-A30 (of uit de koptelefoon, als u die hebt aangesloten).
U hoort geen geluid meer uit de interne luidspreker van uw computer.
Als de luidsprekerfunctie van de PCR-A30 afgezet is, zullen de luidsprekers geen geluid produceren.
(➔ “LUIDSPREKERS AAN/UIT” (P. 85))
Als de samplefrequentie is ingesteld op 96 kHz REC kunt u het geluid van uw programma niet horen.
(➔ “USB AUDIO MODE INSTELLING” (P. 84))
Sommige snoeren bevatten een weerstand. Gebruik geen snoer met een ingebouwde weerstand op de PCRA30. Indien u dat wel doet, wordt het geluid zeer zwak of zelfs onhoorbaar. Gebruik kabels zonder ingebouwde
weerstand (bijv. Roland PCS serie snoeren).
Betreffende het gebruik van de ingebouwde luidsprekers
Onder bepaalde omstandigheden zal de kwaliteit van de ingebouwde luidsprekers van de PCRA30 beneden verwachting zijn. Dit kan teveel ruis ten opzichte van het volume of vervorming van
het geluid zijn.
In dat geval kunt u één of meerdere van de volgende stappen nemen:
-
Verlaag het uitgangsvolume
-
Zet de interne luidsprekers af (p. 85) (gebruik koptelefoon)
-
Verbind de adapter en schakel de Power schakelaar over naar DC.
Om te beschadiging van de PCR-A30 en aangesloten apparatuur te voorkomen, dient u altijd
de volumes van de aangesloten apparaten omlaag en uit te zetten alvorens de verbindingen te
maken.
De PCR-A30 heeft geen ingebouwde MIDI geluidschip. Dat betekent dat MIDI data van uw
computer niet door de PCR-A30 kan worden afgespeeld.
40
Gebruik van de audiofuncties
Geluid opnemen op uw computer
(Het gebruik van uw software om geluid van een microfoon, gitaar of extern audioapparaat op te nemen)
fig.connect-PCrec
Adapter
USB snoer
Het is niet noodzakelijk om de adapter te gebruiken
als u een USB verbinding gebruikt. Echter, bij
sommige computers wordt de PCR-A30 niet van
stroom voorzien via de USB aansluiting. In dat
geval dient u de Power schakelaar op DC te zetten
en de adapter te gebruiken.
Verbind met INPUT
L(MONO)
⇑ Geluidsstroom
Stereo set/cassettedeck
/MIDI expander
⇑
Pas het
ingangsniveau
aan
Verbind met INPUT L(MONO)
Verbind niets aan audio
ingangen, die u niet
gebruikt.
Rondzingen kan worden
veroorzaakt afhankelijk van
de positie van microfoons
t.o.v. De luidsprekers. Dit
kan worden verholpen door:
1. Het veranderen van de
richting van de
microfoon(s).
2. De microfoon(s) verder
van de luidsprekers
plaatsen.
3. Het volume te verlagen.
LINE OUT
●Instelling
• Kies het ingangsvolume dat past bij het aangesloten apparaat (➔ “INGANGSVOLUME” (P. 85))
• Gebruik de trimpotmeter “LEVEL” aan de achterkant van de PCR-A30 (p. 10) om het ingangsvolume
aan te passen voor optimale opnamekwaliteit.
• U dient de sample frequentie van de PCR-A30 gelijk te zetten met die van uw software.
• (➔ “USB AUDIO MODE INSTELLING” (p. 84))
• Om de instellingen van de sample frequentie in werking te zetten dient u de software en de computer
af te sluiten en de PCR-A30 af te zetten, en vervolgens alles weer aan te zetten.
• Als Direct Monitor aanstaat, kunt u het monitorniveau aanpassen met de “MASTER VOLUME” knop.
* Als Direct Monitor aanstaat, komt er geen geluid meer uit de luidsprekers, koptelefoonuitgang of master
output.
* Veranderen van het monitorvolume heeft geen invloed op het opname volumeniveau.
●Verbindingen
Het geluid van het apparaat verbonden met INPUT L (MONO) wordt opgenomen op het L kanaal van
uw computer, en het apparaat verbonden met INPUT R wordt opgenomen op het R kanaal. Indien
alleen INPUT L (MONO) is verbonden, wordt er in mono opgenomen op de computer (bij gebruik van
een stereokanaal wordt er links en rechts hetzelfde signaal opgenomen).
Pas op voor lussen in uw verbinding
fig.loop.e
Als de PCR-A30 op de hierboven getoonde wijze is verbonden met een apparaat dat de ingang weer doorgeeft naar
de uitgang (zoals een cassetterecorder in opnamestand), en de op PCR-A30 de Input Monitor wordt aangezet zal
het geluid eindeloos worden rondgestuurd, wat oscillatie en rondzingen op extreem hoog volume veroorzaakt. Dit
kan de PCR-A30 en aangesloten apparaten zoals luidsprekers ernstig beschadigen.
41
Gebruik van de audiofuncties
Digitale opname van uw computer
fig.digital.e
Adapter
Het is niet noodzakelijk om de adapter te gebruiken
als u een USB verbinding gebruikt. Echter, bij
sommige computers wordt de PCR-A30 niet van
stroom voorzien via de USB aansluiting. In dat
geval dient u de Power schakelaar op DC te zetten
en de adapter te gebruiken.
Digitaal Audio signaal
USB snoer
DIGITAL IN
DIGITAL
OUT
MD/DAT RECORDER, etc.
● Verbindingen
Gebruik een optische digitaal snoer (TOSLINK) om uw digitale opnameapparaat op de digitale
uitgang van de PCR-A30 aan te sluiten.
● Sample Frequentie instellen
Stel uw audio afspeelsoftware, de PCR-A30 en het digitale opnameapparaat op dezelfde
sample frequentie in (p. 84).
* Indien u de sample frequentie hebt gewijzigd, dient u alle software af te sluiten, de computer, de PCRA30 en het opnameapparaat uit te zetten en weer aan te zetten.
Verbind niets aan de ingangen, die u niet gebruikt.
* De PCR-A30 ondersteunt geen professionele digitale audioformats.
* De PCR-A30 kan geen geluid dat op de audio ingangen binnenkomt, direct via de digitale uitgang
uitsturen.
De digitale uitgang kan alleen het audiosignaal van de computer uitsturen.
42
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI
keyboard
fig.connect-out1
Adapter
MIDI IN
MIDI expander
(niet inbegrepen)
MIDI flow
›
MIDI OUT
Indien u de PCR-A30 wilt gebruiken als MIDI keyboard, verbind dan niet het USB snoer.
Zodra het USB snoer is aangesloten, worden MIDI opdrachten niet meer uitgestuurd door de
MIDI OUT van de PCR-A30 als u het keyboard bespeelt (zie “MIDI FLOW” (p. 37))
(Indien u de MIDI OUT poort van de PCR-A30 terwijl het USB snoer is aangesloten, dient u
in uw software de MIDI THRU functie aan te zetten).
Gebruik de volgende procedure als u uw MIDI expander wilt aansturen met de PCR-A30:
1
Zet het MIDI zend (transmit) kanaal van de PCR-A30 gelijk aan het ontvangst (receive) kanaal
van de expander.
Gebruik MIDI Channel Mode om het zendkanaal in te stellen.
(➔ “MIDI Channel mode (MIDI CH)” (p. 46)).Kies een geluid op uw expander.
(➔ “Een geluid kiezen op een expander (Program Change /Bank Select opdrachten
sturen)” (p. 48)). Zodra de instellingen klaar zijn, kunt u het keyboard bespelen in de “PLAY
mode” (p. 44).
2
Als u het keyboard bespeelt u in de PLAY mode worden MIDI opdrachten naar de expander
gestuurd, die geluid produceert.
* Aangezien de PCR-A30 geen synthesizer chip bevat, kunt u geen MIDI data afspelen op de PCR-A30
zelf.
43
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI keyboard
● PLAY mode
Als u de PCR-A30 aanzet, start hij op in de PLAY mode.
Hierin kan het keyboard note on/off opdrachten sturen naar het aangesloten MIDI apparaat. Het
beeldscherm toont het huidige kanaal (“current channel” (p. 46)).
In PLAY mode kunt u het keyboard bespelen om een expander aan te sturen, maar ook andere functies,
zoals de bender om de toonhoogte te variëren (pitch bend), modulatie zoals vibrato (Modulation) en
verandering van de octaaf (Octave Shift) werken in deze mode.
Handige eigenschappen tijdens het spelen
Toonhoogte verandering
toepassen op noten
Pitch Bend
Het geluid van noten
bewerken
Modulation
Een sustaineffect aan
noten toevoegen
Hold
Het volume of timbre van
het geluid beïnvloeden
Expression
De octaaf veranderen
Octave Shift
Het bereik van het
toetsenbord verplaatsten
Transpose
Beweeg de het Bender wiel naar links of rechts om Pitch Bend opdrachten te
zenden en daarmee de toonhoogte van de gespeelde noten te veranderen.
* Het bereik van het Pitch Bend effect kan worden ingesteld op de expander.
Beweeg de het Bender wiel omhoog of omlaag om Modulatie opdrachten te
zenden en het geluid direct te beïnvloeden (meestal door er vibrato op toe te
passen).
* De verandering, die met deze opdracht verkregen wordt, is afhankelijk van de instellingen op de en de geselecteerde klank.
Als een pedaalschakelaar of voetschakelaar (een van de DP serie of een
BOSS FS-5U, apart verkrijgbaar) wordt aangesloten op de HOLD ingang aan de
achterkant, kunt u de schakelaar indrukken om de noten door te laten klinken
zelfs nadat de toetsen zijn losgelaten (de HOLD functie). Dit stuurt de MIDI
opdracht Hold 1 (CC#64). De Hold On opdracht (dat 127) wordt verstuurd bij
het indrukken van de schakelaar, de Hold Off (dat 0) bij het loslaten. (➔ *1)
Indien een expressiepedaal (EV-5, los verkrijgbaar) wordt aangesloten op de
achterkant, in de EXPRESSION ingang, kunt u dit pedaal gebruiken om het volume of de toon van de gespeelde klank te veranderen. (➔ *2)
U kunt [OCTAVE -] of [OCTAVE +] indrukken om het bereik van het keyboard
te verplaatsen (de Octave Shift functie). Dit geeft u een veel groter bereik van
noten dan de 32 toetsen op het keyboard normaalgesproken mogelijk zouden
maken.
Druk een keer op [OCTAVE -] om het bereik een octaaf te verlagen. Nogmaals
drukken verlaagt het weer met een octaaf. Het bereik kan maximaal met 4
octaven verlaagd, en maximaal 5 octaven verhoogd worden.
* [OCTAVE -] of [OCTAVE +] zal oplichten naargelang de huidige situatie.
* Indien u [OCTAVE -] en [OCTAVE +] tegelijkertijd indrukt, wordt de Octave
Shift op 0 teruggezet, de standaard instelling van het keyboard.
U kunt [TRANSPOSE]+[OCTAVE +] of [TRANSPOSE]+[OCTAVE -] indrukken om het bereik met een semi-toon te verhogen of verlagen (de Transpose
functie).
U kunt het bereik maximaal met 12 semi-tonen verhogen of verlagen.
* Als u [TRANSPOSE] ingedrukt houdt, zal [OCTAVE +] of [OCTAVE -] oplichten naargelang de huidige Transpose instelling van het keyboard.
* Als u [TRANSPOSE] ingedrukt houdt, en [OCTAVE +] en [OCTAVE -] tegelijkertijd indrukt, wordt de Transpose instelling weer op 0 gezet.
*
*
Hold 1(CC#64) moet zijn toegewezen aan p1 (p. 59)
Expression(CC#11) moet zijn toegewezen aan p2 (p. 59)
fig.MEMO
Terwijl u het keyboard bespeelt, kunt u de Bender hendel naar links of rechts bewegen om de toon
te verlagen of verhogen. Dit heet pitch bend. U kunt ook vibrato aan het geluid toevoegen door
de hendel zachtjes naar onder of boven te bewegen. Dit heet modulatie.
Beide effecten kunnen tegelijkertijd worden toegepast door de hendel zowel horizontaal als
verticaal te bewegen.
De PCR-A30 naar PLAY mode omschakelen...
DE PCR-A30 start automatisch op in PLAY mode als u het apparaat aanzet.
Om vanuit een andere mode (zie “Tabel van werkmodes” (p. 45)) naar de PLAY mode terug te gaan,
kunt u de knop van de mode waarin de PCR-A30 zich bevindt indrukken (dat is de knop die verlicht is).
44
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI keyboard
Ook kunt u de [CANCEL] knop indrukken. In dat geval zullen de bewerkingen van de andere mode
worden gewist.
Tabel van werkmodes
U kunt op elk moment van mode wisselen, zoals hieronder aangegeven.
Mode
PLAY mode
(p. 44)
MIDI Channel
mode (MIDI CH)
(p. 46)
Program Change
mode (PROGRAM
CHANGE) (p. 48)
Van mode veranderen
Als u de PCR-A30 aanzet staat hij in PLAY mode.
Druk op de [MIDI CH] knop
Druk op de [PROGRAM
CHANGE] knop
Uitleg
Verzend MIDI opdrachten
door op het keyboard te
spelen of de controllers te
gebruiken.
Stel het zend kanaal in
(huidig kanaal, p. 46) voor
het keyboard en de BENDER hendel.
Zend Program Change opdrachten op het huidige
MIDI kanaal.
Bank mode
(BANK) (p. 49)
Druk gelijktijdig op de
[PROGRAM CHANGE] en
de [MIDI CH] knop.
Zend Bank Select opdrachten (MSB, LSB) op het
huidige MIDI kanaal.
Panic mode (PANIC)
(p. 50)
Druk gelijktijdig op de
[PROGRAM CHANGE] en
de [EDIT] knop.
Stop “hangende” noten of
andere problemen op de
aangesloten expander.
Memory mode
(MEMORY) (p. 51)
Snapshot mode
(SNAPSHOT)
(p. 52)
Druk op de [MEMORY]
knop.
Druk gelijktijdig op de
[MEMORY] en de [MIDI
CH] knop.
Druk op de [EDIT] knop.
Edit mode (EDIT)
(p. 53)
Roep een geheugenzet van
het interne geheugen op in
het huidige geheugen.
Zend alle instellingen van
alle controllers ([R1-R8]),
[S1-S8]) in één keer.
Wijs MIDI opdrachten toe
aan de controllers, zend/
ontvang datapakketten of
verander systeeminstellingen.
U keert automatisch terug naar de PLAY mode als u een proces in een van de andere modes
hebt afgesloten. Indien u wil terugkeren naar de PLAY mode zonder de bewerkingen te
bevestigen of opslaan, druk dan nogmaals op de knop van de huidige mode of druk op
[CANCEL]. De instelling, die u aan het maken was, vervalt dan.
45
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI keyboard
Het MIDI zendkanaal instellen
Om uw expander te besturen, dient u het MIDI kanaal dat de PCR-A30 gebruikt om te zenden
gelijk te zetten aan dat waarop de expander ontvangt. Gebruik de MIDI Channel mode om het
zendkanaal in te stellen.
● Midi Channel Mode (MIDI CH)
Deze mode laat u het zendkanaal (current channel) van het keyboard en de bender hendel instellen.
Ieder van deze heeft zijn eigen onafhankelijke kanaal. Echter, als OMNI mode (p. 47) aanstaat,
zenden alle controllers ook op het current channel, dat u hier aangeeft.
fig.MIDIch-1_60
3
1 2
fig.MIDIch
1
Druk op de [MIDI CH] knop.
De [MIDI CH] zal oplichten. Het beeldscherm toont het huidige kanaal
(current channel).
* De [HEX] of [DECIMAL] knop zal ook oplichten, naargelang de instelling van de
input mode (p. 47).
2
Gebruik de [DEC] [INC] of de [0]–[F] knoppen om het zendkanaal te veranderen.
DEC
INC
00–0F
3
Verander de huidige instelling met -1
Verander de huidige instelling met +1
De in te stellen waarde
HEX...00-0F
DECIMAL...1-16
Druk op de [ENTER] knop.
De instelling zal worden geannuleerd indien u een andere knop dan de [ENTER] indrukt. Het
huidige kanaal is ingesteld.
fig.MEMO
In geval van een multitimbrale expander: door het zendkanaal op de PCR-A30 te veranderen
kunt u kiezen welk kanaal van de expander u wilt aansturen.
Multitimbrale expander
Een MIDI geluidsmodule, die in staat is om meerdere geluiden tegelijkertijd te produceren,
noemt men een “multitimbrale expander” .
46
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI keyboard
OMNI
Indien u de OMNI instelling op On zet, worden alle MIDI opdrachten via het huidige kanaal
verzonden, ongeacht de kanaalkeuze die voor iedere controller apart is ingesteld.
Verder worden alle opdrachten verzonden naar de “KEYBOARD PORT SET” (p. 83) ongeacht
de instellingen van de poort voor elke controller.
fig.edt
1. Druk op de [EDIT] knop.
Het beeldscherm toont “EDT”.
fig.omn
2. Druk op de [OMNI] knop.
Het beeldscherm toont “OMN”.
3. Bevestig de getoonde instelling door op [ENTER] te drukken.
4. Het scherm toont de huidige instelling.
0
OMNI OFF
Opdrachten worden verzonden op het kanaal en de poort, zoals
ingesteld voor iedere controller.
1
OMNI ON
Opdrachten worden verzonden op het huidige kanaal vanaf de
Keyboard Poort, ongeacht de instellingen per controller.
5. Gebruik de [DEC] [INC] knoppen of de [1] [2] knoppen om de mode te veranderen.
6. Druk op de [ENTER] knop.
De input mode instellen
fig.hexdec
Wanneer u niet in de PLAY mode bent, kunt u 2 manieren gebruiken om een
numerieke waarde in te geven in de PCR-A30; Decimal input mode of
Hexadecimal input mode. Indien u decimale waardes wilt ingeven, druk dan op
de [DECIMAL] knop. Wilt u hexadecimale waardes ingeven, druk dan op de
[HEX] knop. De PCR-A30 start altijd op in de Decimal mode.
Decimale en hexadecimale waardes zien er als volgt uit:
Decimaal:.................................................................. 0-127
Hexadecimaal:.......................................................... 00-7F
Echter, voor MIDI CH en PROGRAM CHANGE zijn de waardes als volgt.
MIDI CH
PROGRAM CHANGE
Decimaal
1–16
1–128
Hexadecimaal
00-0F
00-7F
* Normaalgesproken toont het scherm 3 cijfers in de Decimal input mode. Er is dan geen plaats voor het
tonen van de parameter die u aan het instellen bent, en het kan onduidelijk zijn wat u instelt. Schakel in
dat geval tijdelijk over op de Hexadecimal Mode om de parameter, die u aan het veranderen bent te zien.
Schakel dan weer over op Decimal mode en ga verder.
47
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI keyboard
Geluiden kiezen op een expander
(Program Change /Bank Change opdrachten versturen)
Om een geluid op uw expander te selecteren, kunt u een Program Change versturen in Program
Change mode.
Om een geluid te selecteren uit een andere bank, kiest u eerst Bank Mode om een Bank Change
opdracht te sturen. Stuur daarna een Program Change opdracht.
* U moet de Bank Change opdracht altijd vóór de Program Change opdracht sturen. Een Bank Change
opdracht wordt pas effectief na een Program Change opdracht.
Wat is een Bank?
MIDI expanders organiseren hun geluiden in diverse groepen naargelang de categorie van het geluid.
Deze groepen heten “banks”.
Program Change opdrachten kunnen alleen geluiden in dezelfde bank kiezen, maar door deze in
samenwerking met Bank Change opdrachten te gebruiken, kunt u verschillende variaties van geluid
kiezen.
* De manier, waarop geluiden zijn gerangschikt, verschilt per expander. Voor details kunt u de handleiding van
de expander nalezen.
● Program Change Mode (PROGRAM CHANGE)
Deze mode stuurt een program change opdracht via het huidige MIDI kanaal.
fig.PC-1_60
3
1
2
fig.program
1
Druk op de [PROGRAM CHANGE] knop.
De [PROGRAM CHANGE] knop licht op. Het scherm geeft de laatst
gestuurde program change opdracht weer.
* De [HEX] of [DECIMAL] knop licht ook op, naargelang de instelling van de input
mode (p. 47).
2
Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[F] knoppen van het keyboard om de gewenste
program change in te geven.
DEC
INC
00–0F
3
48
Verander de huidige waarde met -1
Verander de huidige waarde met +1
De in te geven waarde
HEX...00-7F
DECIMAL...1-128
Druk op [ENTER].
De instelling wordt geannuleerd als u een ander knop dan de [ENTER] knop gebruikt.
De program change is nu verzonden.
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI keyboard
● Bank Mode (BANK)
Deze mode laat u een bank change (MSB, LSB) opdracht versturen op het huidige kanaal. De
program change opdracht die u het laatst hebt verzonden in de “Program Change Mode
(PROGRAM CHANGE)” wordt meegezonden na de bank change opdracht.
fig.BANK-1_60
3,5
1
2,4
fig.bank
1
Druk de knoppen [PROGRAM CHANGE] en [MIDI CH] gelijktijdig in.
De [PROGRAM CHANGE] en [MIDI CH] knoppen lichten op. Het scherm
geeft de laatst verzonden Bank Change waarde (MSB) weer.
* De [HEX] of [DECIMAL] knop licht ook op, naargelang de instelling van de input
mode (p. 47).
fig.BANK-2
2
Kies nu eerst de bank select MSB (CC#00)
Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[F] knoppen van het keyboard om
de gewenste bank change in te geven.
3
*1 Ter referentie
Druk op [ENTER].
De instelling wordt geannuleerd als u een ander knop dan de [ENTER] knop gebruikt.
fig.BANK-3
4
Kies vervolgens de bank select LSB (CC#32)
Het scherm geeft de laatst verzonden Bank Change waarde (LSB) weer.
Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[F] knoppen van het keyboard om
de gewenste bank change in te geven.
5
*1 Ter referentie
Druk op [ENTER].
De instelling wordt geannuleerd als u een ander knop dan de [ENTER] knop gebruikt.
De Bank select is nu verstuurd.
*1 De -- velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u
het type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is
verlicht als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
49
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI keyboard
Een RESET opdracht versturen
(Wat te doen als er “hangende” noten hoorbaar zijn)
Als noten op de aangesloten MIDI expander blijven “hangen” of als er iets anders mis is met
het geluid, kunt u de Panic functie gebruiken om het probleem op te lossen.
Als u de Panic functie gebruikt worden op alle kanalen de opdrachten All Sound Off, All Notes
of en Reset All Controllers verzonden.
● Panic Mode (PANIC)
fig.panic-1_60
2
1
1
Druk de knoppen [PROGRAM CHANGE] en [EDIT] gelijktijdig in.
fig.panic
De [PROGRAM CHANGE] en [EDIT] knoppen lichten op. Druk op
[ENTER].
2
De [PROGRAM CHANGE] en [EDIT] knoppen knipperen.
De Panic functie is uitgevoerd.
50
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI
Controller
De Memory Sets veranderen
Vanuit de fabriek bevat de PCR-A30 16 verschillende instellingen voor gebruik van de controllers.
Zie voor details over deze instellingen “Memory Sets” (p. 88)
In de Memory Mode kunt u deze sets veranderen.
● Memory mode (MEMORY)
fig.memory-1_60
3
1
1
2
Druk op de [MEMORY] knop.
fig.memory
De [MEMORY] knop licht op. Het scherm geeft het laatst gekozen
nummer aan.
2
3
Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[F] knoppen van het
keyboard om het gewenste memory nummer te kiezen.
Druk op [ENTER].
De instelling wordt geannuleerd als u een ander knop dan de [ENTER] knop gebruikt.
De geheugenbank is nu opgeroepen.
* Zie voor details over het aanpassen van de controller instellingen “Toewijzen van MIDI opdrachten
(EDIT)” (p. 53)
* Indien u de controller instellingen van een geheugenset aanpast en deze wil opslaan, dient u dat te doen,
voordat u de PCR-A30 uitzet. Zie voor de procedure “Een geheugenbank opslaan (SAVE)”. (p. 76)
51
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
De huidige controller waardes allemaal
tegelijk sturen (SNAPSHOT)
Als u eenmaal de diverse controllers op de gewenste waarde hebt ingesteld, kunt u een
gedetailleerde beschrijving ervan sturen naar de computer in de vorm van een “snapshot”. Als
u deze functie uitvoert, worden alle waardes van de controllers ([R1-R8], [S1-S8]) verstuurd.
fig.MEMO
Dit is handig als u deze instellingen tezamen wil opnemen aan het begin van een song
van uw sequencer, als beginwaardes.
● Snapshot mode (SNAPSHOT)
fig.snap-1_60
2
1
1
Druk de knoppen [MEMORY] en [MIDI CH] gelijktijdig in.
fig.snap
De [MEMORY] en [MIDI CH] knoppen lichten op.
2
Druk op [ENTER].
De [MEMORY] en [MIDI CH] knoppen knipperen.
De snapshot wordt verstuurd.
52
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Toewijzen van MIDI opdrachten (EDIT)
U kunt de volgende functies toewijze aan een controller.
Om de MIDI opdrachten te wijzigen, gaat u naar de Edit mode.
NOTE
AFTERTOUCH
CONTROL CHANGE
PROGRAM CHANGE
RPN
NRPN
Sys Ex
TEMPO (20-250)
NOTE ASSIGN (p. 55)
AFTERTOUCH ASSIGN (p. 57)
CONTROL CHANGE ASSIGN (p. 59)
PROGRAM CHANGE ASSIGN (p. 61)
RPN/NRPN ASSIGN (p. 64)
RPN/NRPN ASSIGN (p. 64)
Sys Ex. ASSIGN (p. 66)
TEMPO ASSIGN (p. 73)
U kunt toegewezen opdrachten naar een
ander controller kopiëren of een toewijziging annuleren. Zie voor details “Een MIDI
opdracht toewijzen (ASSIGN COPY)”
(p. 74) en “Een MIDI toewijziging annuleren (NO ASSIGN)” (p. 75).
* Indien u een single-bite systeemopdracht (system realtime message, tune request) of een niet-standaard
commando tot een maximum van 24 bytes wil toewijzen, zie “Sys Ex. Toewijzing” (p. 66)
● Edit mode ( EDIT )
fig.EDIT-1_60
1
2
fig.edt2
1
Druk of de [EDIT] knop.
Het scherm toont “EDT”.
2
Gebruik de controllers of het keyboard om het item te selecteren, dat u wilt instellen.
Het verschil tussen Basic mode en Advanced mode
De toewijzigingen “NOTE”, “AFTERTOUCH”, “CONTROL CHANGE”, “PROGRAM
CHANGE”, “RPN”, “NRPN” en “Sys Ex” kunnen zowel in Basic mode als in Advanced mode
worden ingesteld.
Gebruik de mode, die het beste werkt voor dit doeleinde.
• Basic mode:
U kunt eenvoudig, met een minimaal aantal stappen, toewijzigingen maken .
• Advanced mode:Een groter aantal stappen zijn nodig, maar u kunt meer parameters
instellen en de toewijzigingen meer aanpassen aan uw specifieke wensen.
* Voor deze toewijzigingen is het meest rechtse karakter op het scherm een nummer, dat aangeeft of u in
Basic of Advanced mode bent.
53
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
De button mode instellen (hoe de drukknoppen werken)
Als u in de Edit mode de instellingen voor de toewijzing maakt, dient u aan te geven hoe de
knoppen werken (button mode).
1. Druk op [0] of [1] om Latch mode (momentschakeling) of Toggle mode (aan/uit schakeling) te
kiezen.
0
Latch mode
(moment)
Deze instelling gaat aan als u de knop indrukt, en uit als
u hem loslaat. De knop blijft verlicht, zolang u hem ingedrukt houdt.
1
Toggle mode
(aan/uit)
Deze instelling zet de knop beurtelings aan en uit. De
knop licht op als een On opdracht wordt verstuurd, is onverlicht als een Off opdracht wordt verstuurd.
2. Druk op [ENTER].
* Als u een drukknop als controller gebruikt, wordt de maximale waarde verzonden als de knop aanstaat
en de minimale waarde als de knop uit staat.
De poort aangeven
Als u in de Edit mode instellingen voor de toewijzing maakt en de Advanced mode hebt
gekozen, dient u aan te geven via welke USB poort de boodschap moet worden verzonden als
u met een USB verbinding werkt.
1. Druk op knop [1]-[3] om de poort te selecteren.
1
POORT 1
Opdrachten worden verstuurd naar “PCR-A 1”
2
POORT 2
Opdrachten worden verstuurd naar “PCR-A 2”
3
POORT 1, 2
Opdrachten worden verstuurd naar “PCR-A 1” en
“PCR-A 2”
2. Druk op [ENTER].
* Indien u de PCR-A30 met een MIDI aansluiting worden de opdrachten uit de MIDI OUT gestuurd
ongeacht de poort instelling.
* Voor details over de poorten, zie “Ingangs- en uitgangsapparaten” (p. 38)
54
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
■ NOTE ASSIGN
Op onderstaande wijze kunt u een Note commando toewijzen aan een controller. Behalve om
geluiden te spelen, kunnen note opdrachten ook gebruikt worden om sequencers aan te sturen.
Mode
Basic mode
Advanced mode
Keyboard
0
1
Aanslagvolume
100 (64H)
Instelbaar
Poort
POORT 1
Instelbaar
Basic mode
fig.edt
1
Druk op [EDIT].
Het scherm toont “EDT”.
fig.r-1
2
Beweeg de controller waaraan u een note commando wil toewijzen. In het
geval van een drukknop, druk op die knop.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3
Controleer het nummer, en druk op [ENTER].
fig.nt0
4
Druk op de [NOTE] toets.
Het scherm toont nu “NT0”.
fig.c
5
Druk op [ENTER].
Het scherm toont “C-”.
6
*1 Ter referentie
Voer het MIDI kanaal in. Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om het kanaal te
kiezen.
fig.n
7
Druk op [ENTER].
Het scherm toont “N-”.
8
*1 Ter referentie
Voer het Note nummer in. Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om het kanaal te
kiezen.
9 Druk op [ENTER].
10 Indien u een toewijzing maakt voor een drukknop, bepaal de button mode.
(➔ “De button mode instellen (hoe de drukknoppen werken)” (p. 54))
*1 De — velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u
het type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is
verlicht als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
55
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Advanced mode 1
Advanced mode 1 van Note Assign laat u, naast de items van de basic mode, ook de waarde
van het aanslagvolume instellen.
1. Druk op [EDIT].
2. Beweeg de controller, waaraan u een note commando wil toewijzen. In het geval van een
drukknop, druk op die knop.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3. Controleer het nummer, en druk op [ENTER].
4. Druk op de [NOTE] toets en daarna op [1].
Het scherm toont nu “NT1”.
5. Druk op [ENTER].
6. Voer het MIDI kanaal in.
7. Druk op [ENTER].
8. Voer het Notenummer in.
fig.v
9. Druk op [ENTER].
Het scherm toont “V--”
10.Voer de het aanslagvolume in.
*1 Ter referentie
fig.p
11.Druk op [ENTER].
Het scherm toont “P--”.
12.Geef de uitgangspoort aan (➔“De button mode instellen (hoe de
drukknoppen werken)” (p. 54))
*1 Ter referentie
13.Indien u een toewijzing maakt voor een drukknop, bepaal de button mode.
(➔ “De button mode instellen (hoe de drukknoppen werken)” (p. 54))
• Als u [S1-S8], [R1-R8] of [P2] op Note Assign instelt, wordt door de controller op de maximale
waarde het aangegeven aanslagvolume gezonden. Met de schuif of draaipotmeter helemaal dicht
wordt de note opdracht met aanslagvolume waarde 0 verzonden.
• Als u dit toewijst aan [B1-B6] of [P1], wordt het ingestelde aanslagvolume gezonden met het note
nummer als de knop aangezet wordt. Als de knop uitgezet wordt, wordt het note nummer met
aanslagvolume 0 verzonden.
56
*1 De -- velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u
het type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is
verlicht als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
■ AFTERTOUCH ASSIGN
Hier volgt hoe u aftertouch opdrachten kunt toewijzen aan een controller.
Mode
Basic mode
Advanced mode 1
Advanced mode 2
Advanced mode 3
Keyboard
0
1
2
3
Opdracht
Channel Pressure
Channel Pressure
Polyphonic Key Pressure
Polyphonic Key Pressure
Waarde bereik
0-127 (00-7F)
Instelbaar
0-127 (00-7F)
Instelbaar
Poort
Poort 1
Vrij toe te wijzen
Poort 1
Vrij toe te wijzen
Basic mode
fig.edt
1
Druk op [EDIT].
Het scherm toont “EDT”
fig.r-1
2
Beweeg de controller aan welke u een Aftertouch opdracht wilt toewijzen. In
geval van een drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3
Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
fig.at1
4
Druk op de [AFTERTOUCH] toets.
Het scherm toont “AT0”
fig.c
5
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het scherm toont “C--”.
6
7
8
*1 Ter referentie
Voer het juiste MIDI kanaal in. Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om het kanaal te
selecteren.
Druk op [ENTER].
Als u Aftertouch aan een drukknop toewijst, dient u nu de button mode toe te wijzen.
(➔“De button mode instellen (hoe de drukknoppen werken)“ (p. 54))
*1 De -- velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u het
type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is verlicht
als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
57
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Advanced mode 1–3
Advanced mode 1 van AFTERTOUCH ASSIGN laat u de onder- en bovengrens van de
aftertouch waarde zelf toewijzen. Dit als extra parameter bovenop de in basic mode in te stellen
items. Advanced modes 2 en 3 laten u een aftertouch opdracht toewijzen aan een aparte noot
(Polyphonic Key Pressure) in plaats van aan een compleet kanaal.
1. Druk op [EDIT]
2. Beweeg de controller aan welke u een Aftertouch opdracht wilt toewijzen. In geval van een
drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3. Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
fig.at1
4. Druk op de [AFTERTOUCH] toets en druk dan op toets [1]-[3].
Het scherm toont de geselecteerde mode.
5. Druk op [ENTER].
6. Voer het gewenste kanaal in.
7. Druk op [ENTER].
8. In het geval van Advanced modes 2 of 3, voer het note nummer in.
9. In het geval van Advanced modes 2 of 3, Druk op [ENTER].
10.In geval van Advanced modes 1 en 3, geef de boven- en ondergrens van de waarde aan, zoals
hieronder beschreven in “Hoe stel ik het bereik van de waardes (boven- en ondergrens) in“,
en geef de poort aan.
11.Als u Aftertouch toewijst aan een drukknop dient u nu de button mode toe te wijzen.
(➔“De button mode instellen (hoe de drukknoppen werken)“ (p. 54))
Hoe stel ik het bereik van de waardes (boven- en ondergrens) in
Indien u in EDIT mode een Assign type hebt ingesteld dat u het bereik laat instellen van de in
te geven waardes, dient u de boven- en ondergrens in te stellen.
fig.max
1. Het volgende scherm komt op.
2. Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om de bovengrens in te
stellen.
*1 Ter referentie
fig.min
3. Druk op [ENTER].
Het volgende scherm komt op.
4. Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om de ondergrens in te
stellen.
*1 Ter referentie
5. Druk op [ENTER].
* Normaalgesproken toont het scherm 3 cijfers in de Decimal input mode. Er is dan geen plaats voor het
tonen van de parameter, die u aan het instellen bent, en het kan onduidelijk zijn wat u instelt. Schakel in
dat geval tijdelijk over op de Hexadecimal Mode om de parameter die u aan het veranderen bent te zien.
Schakel dan weer over op Decimal mode en ga verder.
58
*1 De -- velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u
het type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is
verlicht als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
■ CONTROL CHANGE ASSIGN
U wijst een control change opdracht als volgt aan een controller toe:
Mode
Basic mode
Advanced mode 1
Advanced mode 2
keyboard
0
1
2
Value range
00–7FH
Toewijsbaar
Simulates a rotary encoder
Poort
POORT 1
Toewijsbaar
Toewijsbaar
Basic mode
fig.edt
1
Druk op [EDIT]
Het scherm toont “EDT”
fig.r-1
2
Beweeg de controller aan welke u een Control Change opdracht wilt
toewijzen. In geval van een drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3
Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
fig.cc0
4
Druk op de [CONTROL CHANGE] toets.
Het scherm toont “CC0”
fig.c
5
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het scherm toont “C--”.
6
*1 Ter referentie
Voer het juiste MIDI kanaal in. Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om het kanaal te
selecteren.
fig.n
7
Druk op [ENTER].
Het scherm toont “N--”.
*1 Ter referentie
8 Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om het control change nummer te selecteren.
9 Druk op [ENTER]
10 Als u control change aan een drukknop toewijst, dient u nu de button mode toe te wijzen.
(➔“De button mode instellen (hoe de drukknoppen werken)“ (p. 54))
*1 De -- velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u het
type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is verlicht
als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
59
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Advanced mode 1
Advanced mode 1 van CONTROL CHANGE ASSIGN laat u de boven- en ondergrens van de control
change waarde instellen, als extra parameter bovenop de items van de Basic mode.
1. Druk op [EDIT].
2. Beweeg de controller aan welke u een Control Change opdracht wilt toewijzen. In geval van een
drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3. Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
4. Druk op de [CONTROL CHANGE] toets, en druk dan op toets [1].
Het scherm toont “CC1”.
5. Druk op [ENTER].
6. Voer het gewenste kanaal in.
7. Druk op [ENTER].
8. Voer het gewenste control change nummer in.
9. Druk op [ENTER].
fig.p
10.Stel het bereik in. (➔“Hoe stel ik het bereik van de waardes (boven- en
ondergrens) in” (p. 58))
Het scherm toont “P–”.
*1 Ter referentie
11.Stel de output poort in. (➔“De poort aangeven” (p. 54))
12.Indien u een drukknop toewijst, geef de button mode aan. (➔“De button mode instellen (hoe
de drukknoppen werken)“ (p. 54))
Advanced mode 2
Advanced mode 2 simuleert het gebruik van een conventionele “Rotary Encoder” (draaipot encoder)
zoals die te vinden waren op oude (monofone) synths. Als deze is toegewezen aan een controller, heeft
het bewegen naar rechts van het midden (of boven het midden bij verticale controllers) hetzelfde effect
als het met de klok meedraaien van de encoder, en het bewegen naar links van het midden (of onder
het midden) hetzelfde als het tegen de klok in draaien van de encoder. Verder van het midden , naar
het einde van de controller zal het resultaat hetzelfde zijn alsof de encoder sneller wordt gedraaid. Het
toewijzen van deze functie aan een drukknop is mogelijk, maar zinloos.
1. Druk op [EDIT].
2. Beweeg de controller aan welke u een Control Change opdracht wilt toewijzen. Het scherm toont
het nummer van de geselecteerde controller.
3. Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
4. Druk op de [CONTROL CHANGE] toets en druk dan op toets [2].
Het scherm toont “CC2”.
5. Druk op [ENTER].
6. Voer het gewenste kanaal in.
7. Druk op [ENTER].
8. Voer het gewenste control change nummer in. Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om
het control change nummer te selecteren.
fig.p
9. Druk op [ENTER].
Het scherm toont “P--”.
10.Stel de output poort in. (➔“De poort aangeven” (p. 54))
60
*1 Ter referentie
*1 De -- velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u
het type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is
verlicht als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
■ PROGRAM CHANGE ASSIGN
U kunt een program change opdracht als volgt toewijzen aan een controller.
Mode
Basic mode
Advanced mode 1
Nummer
0
1
Advanced mode 2
Advanced mode 3
Advanced mode 4
2
3
4
Effect
Vaste waarde
Instelbaar bereik van
waardes
Vaste waarde
PC DEC
PC INC
Bank
Bank change niet uitgestuurd
Bank change niet uitgestuurd
Poort
POORT 1
POORT 1
Bank change wel uitgestuurd
Bank change niet uitgestuurd
Bank change niet uitgestuurd
Instelbaar
POORT 1
POORT 1
Basic mode
fig.edt
1
Druk op [EDIT]
Het scherm toont “EDT”.
fig.r-1
2
Beweeg de controller aan welke u een Program Change opdracht wilt
toewijzen. In geval van een drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3
Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
fig.pc0
4
Druk op de [PROGRAM CHANGE] toets.
Het scherm toont “PC0”
fig.c
5
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het scherm toont “C--”.
6
*1 Ter referentie
Voer het juiste MIDI kanaal in. Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om het kanaal te
selecteren.
fig.n
7
Druk op [ENTER].
Het scherm toont “N--”.
8
9
*1 Ter referentie
Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om het program change nummer te selecteren.
Druk op [ENTER]
* Indien u Basic mode toewijst aan een draai- of schuifcontroller zal de program change opdracht worden
gestuurd als u de controller beweegt van minimum tot maximum.
*1 De -- velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u het
type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is verlicht
als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
61
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Advance mode 1, 2
Advanced mode 1 van PROGRAM CHANGE ASSIGN laat u aangeven wat de boven- en
ondergrens van de program change waarde is. Advanced mode 2 laat u een BANK LSB/MSB
opdracht uitsturen samen met de program change.
1. Druk op [EDIT]
2. Beweeg de controller aan welke u een Program Change opdracht wilt toewijzen. In geval van een
drukknop, druk deze in. Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3. Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
Advanced mode 1
- het bereik aangeven
4. Druk op de [PROGRAM CHANGE] toets en dan op [1].
5. Druk op [ENTER].
6. Voer het MIDI kanaal in.
7. Druk op [ENTER].
8. Stel het bereik in. (➔“Hoe stel ik het bereik van de waardes (boven- en ondergrens) in” (p.
58))
Advanced mode 2
- Bank data zenden
4. Druk op de [PROGRAM CHANGE] toets en dan op [2].
5. Druk op [ENTER].
6. Voer het MIDI kanaal in.
7. Druk op [ENTER].
fig.bank-2
8. Bepaal de Bank select MSB (CC#00). Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F]
knoppen om de MSB in te stellen.
9. Druk op [ENTER].
*1 Ter referentie
fig.l--
10.Bepaal de Bank select LSB (CC#32). Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om
de MSB in te stellen.
11.Druk op [ENTER].
*1 Ter referentie
12.Voer het program change nummer in.
fig.p
13.Druk op [ENTER].
Het scherm toont “P--”.
14.Stel de output poort in. (➔“De poort aangeven” (p. 54))
62
*1 Ter referentie
*1 De -- velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u
het type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is
verlicht als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Advanced modes 3 en 4
Advanced mode 3 laat u de Program Change Decrement functie (PC DEC) aan een controller
toewijzen.
Advanced mode 3 laat u de Program Change Increment functie (PC INC) aan een controller
toewijzen.
1. Druk op [EDIT].
2. Beweeg de controller aan welke u een Program Change opdracht (DEC/INC) wilt toewijzen. In
geval van een drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3. Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
4. Druk op de [PROGRAM CHANGE] toets en dan op [3] of [4].
5. Druk op [ENTER].
Program Change Decrement (verminder) functie (PC DEC)
Dit stuurt een program change opdracht die 1 minder is dan de vorige verzonden program
change.
Program Change Increment (vermeerder) functie (PC INC)
Dit stuurt een program change opdracht die 1 meer is dan de vorige verzonden program
change.
De PC DEC of PC INC wordt verzonden vanaf het huidige MIDI kanaal, net zoals in “Program
Change Mode (PROGRAM CHANGE)” (p. 48). De verstuurde waarde wordt weergegeven op
het scherm.
* In deze uitleg wordt met “vorige verzonden program change” bedoeld de program change die werd
verstuurd met PC DEC of PC INC, óf in “Program Change Mode (PROGRAM CHANGE)” (p.
48).
* Program change opdrachten verstuurd in basic mode of advanced modes 1 en 2 hebben geen invloed op
de increment/decrement functies.
63
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
■ RPN/NRPN ASSIGN
U kunt een RPN of NRPN boodschap als volgt aan een controller toewijzen.
Mode
Keyboard
Basic mode
Advanced mode 1
0
1
Data entry MSB
(CC#6) bereik
0-127 (00–7FH)
Instelbaar
Data entry LSB
(CC#38) bereik
Niet verzonden
00–7FH
Port
PORT 1
Instelbaar
fig.edt
1
Druk op [EDIT]
Het scherm toont “EDT”.
fig.r-1
2
Beweeg de controller aan welke u een RPN of NRPN opdracht wilt
toewijzen. In geval van een drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3
4
Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
fig.rp0
Druk op de [RPN] toets.
Het scherm toont “RP0”
fig.np0
* Indien u een NRPN opdracht wilt versturen, druk dan op de NRPN toets. De
procedure is verder hetzelfde als voor RPN.
fig.c
5
6
7
8
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het scherm toont “C--”.
*1 Ter referentie
Voer het juiste MIDI kanaal in. Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om het kanaal te
selecteren.
Druk op [ENTER].
fig.BANK-2
9
Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om het RPN MSB (CC#101) of
NRPN MSB (CC#99) nummer te selecteren.
*1 Ter referentie
Druk op [ENTER].
fig.BANK-3
10 Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om het RPN LSB (CC#100) of
NRPN LSB (CC#98) nummer te selecteren.
11 Druk op [ENTER].
12 Indien u een drukknop toewijst, geef de button mode aan.
*1 Ter referentie
(➔“De button mode instellen (hoe de drukknoppen werken)“ (p. 54))
64
*1 De -- velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u
het type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is
verlicht als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Advanced mode
In advanced mode voor RPN/NRPN kunt u de boven- en ondergrens van de ingevoerde MSB
(CC#6) data aangeven bij verzending. Verder zijn de instellingen gelijk aan basic mode.
1. Druk op [EDIT]
2. Beweeg de controller aan welke u een RPN of NRPN opdracht wilt toewijzen. In geval van een
drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3. Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
4. Druk op de [RPN] toets en vervolgens op [1].
* Indien u een NRPN opdracht wilt versturen, druk dan op de NRPN toets. De procedure is verder
hetzelfde als voor RPN.
5. Druk op [ENTER].
6. Voer het juiste MIDI kanaal in. Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om het kanaal te
selecteren.
7. Druk op [ENTER].
8. Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om het RPN MSB (CC#101) of NRPN MSB (CC#99)
nummer te selecteren.
9. Druk op [ENTER].
10.Gebruik de [DEC][INC] of de [0]-[F] knoppen om het RPN LSB (CC#100) of NRPN LSB (CC#98)
nummer te selecteren.
11.Druk op [ENTER].
fig.p
12.Stel het bereik van de MSB (CC#6) data in. ( ➔“Hoe stel ik het bereik van
de waardes (boven- en ondergrens) in” (p. 58))
13.Stel de output poort in. (➔“De poort aangeven” (p. 54))
*1 Ter referentie
14.Indien u een drukknop toewijst, geef de button mode aan. (➔“De button
mode instellen (hoe de drukknoppen werken)“ (p. 54))
*1 De -- velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u het
type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is verlicht
als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
65
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
■ Sys Ex. ASSIGN
Op de volgende wijzen kunt u een system exclusive opdracht aan een controller toewijzen.
Advanced mode 2 laat u een single-byte opdracht toewijzen (System realtime opdracht om de
sequencer sporen te synchroniseren, tune request om de oscillators van de synth opnieuw te
stemmen).
Mode
nummer
Keyboard
Basic mode
0
Advanced
mode 1
1
Advanced
mode 2
Advanced
mode 3
Advanced
mode 4
2
3
4
Standaardbereik
Instelbaar
Voer F7 in
Opmerkingen/
restricties
1e byte vast op F0
Voer F7 in
1e byte vast op F0
-
-
[0-5, 7,9,D, E][DATA][CHECKSUM]
Mode
Sys Ex. Opdracht
Sys Ex. Opdracht
Single Byte systeemopdracht
Vrij aan te geven
MIDI opdracht
Vrij aan te geven
MIDI opdracht
Bereik
Standaardbereik
Instelbaar
Vereist einde
Geef aantal bytes
aan
Geef aantal bytes
aan
knoppen zijn niet geldig.
[CHECKSUM] knop is
niet geldig.
[CHECKSUM] knop is
niet geldig.
Sys Ex. ASSIGN kan de checksum automatisch berekenen, en u een variabel databereik laten
aangeven of een kanaal/block nummer in de boodschap insluiten in de opdracht. (“Sys Ex.
ASSIGN items” (p. 68))
In Sys Ex. ASSIGN kunt u alleen data ingeven in HEX mode.
fig.edt
1
Druk op [EDIT]
Het scherm toont “EDT”.
fig.r-1
2
Beweeg de controller aan welke u een system exclusive opdracht wilt
toewijzen. In geval van een drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3
Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
fig.se0
4
5
Druk op de [SYSTEM Ex.] toets.
Indien u een advanced mode wilt selecteren, druk dan op [1]-[4].
De geselecteerde mode wordt getoond op het scherm.
6
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
* U kunt nu doorgaan met de procedure zoals beschreven in Basic mode of Advanced mode (p. 67).
Voor een aantal voorbeelden van instellingen, zie “Voorbeelden van
toegewezen System Exclusive opdrachten” (p. 70)
66
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Basic mode of Advanced mode 1
fig.f0
Het scherm geeft F0 (knipperend) aan. Dit is de eerste byte, die de beginstatus
aangeeft van een System Exclusive opdracht. (Deze kan niet veranderd worden.)
7. Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
8. Gebruik de [0]-[F] toetsen om de 2e byte in te voeren.
9. Druk op [ENTER].
10.Voer de derde en volgende bytes op dezelfde manier in.
11.Wanner u klaar bent met de opdracht, voer dan “F7” in, de einde-status byte.
12.Druk op [ENTER].
13.In Advanced mode 1 dient u nu het bereik van de waardes aan te geven. (➔“Hoe stel ik het
bereik van de waardes (boven- en ondergrens) in” (p. 58))
14.Stel de output poort in. (➔“De poort aangeven” (p. 54))
15.Indien u een drukknop toewijst, geef de button mode aan. (➔“De button mode instellen (hoe
de drukknoppen werken)“ (p. 54))
Advanced mode 2
fig.f-
Het scherm geeft “F-”aan.
7. Gebruik de [6], [8], [A-C] en [F] toetsen om de systeemopdracht te
specificeren.
8. Druk op [ENTER].
9. Stel de output poort in. (➔“De poort aangeven” (p. 54))
Advanced mode 3 of 4
fig.l--
Het scherm geeft “L–”.aan
7. Gebruik de [0]-[F] toetsen om het aantal bytes (decimaal) aan te geven die u
wilt invoeren.
8. Druk op [ENTER].
*1 Ter referentie
9. Gebruik de [0]-[F] toetsen om de eerste byte in te voeren.
10.Druk op [ENTER].
11.Voer de tweede en verdere bytes op dezelfde manier in.
12.Nadat u het in stap 7 aangegeven aantal bytes hebt ingevoerd, controleert de PCR-A30 of dit een
geldige MIDI opdracht is. In geval van een probleem geeft het scherm “ERR” weer.
Druk in dat geval op [ENTER], en u wordt teruggebracht naar stap 7, om de waardes opnieuw
in te geven.
13.In Advanced mode 4 dient u nu het bereik van de waardes aan te geven. (➔“Hoe stel ik het
bereik van de waardes (boven- en ondergrens) in” (p. 58))
14.Stel de output poort in. (➔“De poort aangeven” (p. 54))
15.Indien u een drukknop toewijst, geef de button mode aan. (➔“De button mode instellen (hoe
de drukknoppen werken)“ (p. 54))
Sys Ex. ASSIGN specificeren
•
•
•
“De checksum specificeren” (p. 68)
“De datalocatie specificeren” (p. 69)
“Channel /Block data invoeren” (p. 69)
Enkele voorbeelden van het invoeren van verschillende system exclusive opdrachten.
•
•
•
“GM2 System On” (p. 70)
“Master Volume” (p. 71)
“Pitch Bend Control” (p. 72)
*1 De -- velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u het
type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is verlicht
als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
67
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Sys Ex. ASSIGN items
● De checksum specificeren
De PCR-A30 kan automatisch de checksum van een System Exclusive opdracht berekenen en
insluiten in de opdracht. Om deze functie te gebruiken dient u in de volgende procedure de
beginlocatie aangeven van waaraf de checksum wordt berekend, en de locatie waar de checksum
wordt ingevoegd. U kunt ook het type checksum aangeven.
Zie voor een voorbeeld de Sys Ex. Sectie over “Bend Pitch Control” (p. 72).
fig.css
1. Druk op [CHECKSUM] alvorens u de byte invoert waar u de berekening
van de checksum wilt laten beginnen.
Het scherm geeft aan “CSS” (Checksum Start).
Indien u nogmaals de [CHECKSUM] toets indrukt wordt de “CSS”
(Checksum Start) geannuleerd.
2. Druk op [ENTER].
3. Ga verder met het invoeren van data.
fig.cs1
4. Druk op [CHECKSUM] op de locatie waar u de berekende checksum wilt
invoegen.
Het scherm geeft aan “CS1” (Checksum type 1).
5. Druk op [ENTER].
Soorten Checksum
Er zijn twee soorten checksum, als volgt.
1
CHECKSUM
TYPE 1
Dit is de methode van Roland en de meeste andere
fabrikanten.
2
CHECKSUM
TYPE 2
Selecteer deze methode als type 1 niet gebruikt wordt.
Van checksum type wisselen
fig.cs12
Indien u naar type 2, wilt wisselen,
druk dan in stap 4 op [2] nadat u
op [CHECKSUM] hebt gedrukt.
Om weer terug te keren naar type
1: druk op [1].
[CHECKSUM]
[2]
*1 Ter referentie
68
[1]
[CHECKSUM]
*1 De -- velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u
het type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is
verlicht als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
● De datalocatie specificeren
Op de hieronder uitgelegde manier kunt u de locatie en het soort data aangeven van de
variabelen in een System Exclusive opdracht.
Het bereik van de data zal als standaard worden ingesteld in Basic mode en Advanced mode 3.
In het geval van Advanced modes 1 en 4 kunt u het bereik zelf aangeven.
Zie voor een voorbeeld de Sys Ex. ASSIGN sectie “Master Volume” (p. 71).
1. Druk op [DATA] op de locatie waar u de variabele gegevens wilt invoeren.
Het scherm toont “DT0”.
2. Gebruik de toetsen [0]-[4] om het type data in te stellen.
Data
nummer
Data type
Standaardbereik
Doel van bereik instelling
Bepaal het databereik (00H7FH)
Bepaal het bereik van de eerste
4bit/4bit
0H/0H–FH/FH
byte (0H-FH), tweede byte
staat vast op 0H-FH
7bit/7bit
Bepaal het MSB bereik, LSB
00H/00H–7FH/7FH
(MSB/LSB)
staat vast op 0H-FH.
7bit/7bit
Bepaal het MSB bereik, LSB
00H/00H–7FH/7FH
(LSB/MSB)
staat vast op 0H-FH.
Bepaal de grenzen van positieve en negatieve verandering van 00H tot FFH, vanaf het
4bit/4bit/ 7H/FH/0H/1H–
middelpunt dat is ingesteld op
4bit/4bit
8H/0H/FH/FH
8000H.
7bit
DT0
DT1
DT2
DT3
DT4
00H–7F
8000H
min
FF
Voorbeeld (ingestelde bovenen ondergrenzen)
04–45
(ondergrens 4H, bovengrens 45H)
0/0-D/F
(ondergrens 0H, bovengrens DH)
23/00-68/7F
(ondergrens 23H, bovengrens 68H
00/23-7F/68
(ondergrens 23H, bovengrens 68H
7/F/0/2–8/0/5/0
(ondergrens FEH, bovengrens
50H)
max
FF
* In het geval van DT1-DT4 bytes (data die meer dan 2 bytes bevatten) wordt er automatisch een
datagebied toegekend voor de volgende byte, en verschijnt “-DT” op het scherm. (Dit kan niet worden
veranderd.)
3. Druk op [ENTER].
4. Indien u DT1 tot DT4 hebt geselecteerd, verschijnt er “-DT” op het scherm.
Druk op [ENTER].
● Channel/Block data invoeren.
Als een System Exclusive opdracht een kanaal of block nummer bevat, kunt u als volgt het type en
de waarde van de upper bits invoeren. Voor het kanaal- en blocknummer worden de instellingen
van het huidige kanaal ingevoerd als de lower bits. (Het blocknummer is niet een echt MIDI kanaal,
mar komt overeen met een “part’ in een GS expander. OP de PCR-A30 komt dit voor het gemak
overeen met een kanaal.)
Huidig
kanaal
CH
BL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
Zie voor een voorbeeld “Bend Pitch Control” (p. 72) in de Edit Mode sectie.
1. Druk verscheidene malen op [DATA], op de plaats waar u het channel of block nummer wilt
invoeren, om “0CH” voor het kanaal of “0BL” voor het block te kiezen.
fig.csbl
[DATA]
[DATA]
[DATA]
*1 Reference
[DATA]
2. Gebruik de [0]-[7] toetsen om de waarde van de upper bits in te stellen.
*1 De -- velden tonen de huidige ingestelde waarde. Als deze nog niet is ingesteld wordt de standaard instelling weergegeven. Zelfs als u
het type of de mode van de MIDI opdracht die wordt toegewezen wordt veranderd, wordt de standaard waarde weergegeven. Deze is
verlicht als deze hetzelfde is als de huidig ingestelde waarde of knipperen als deze anders is.
69
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
De “0” in het scherm verandert in de ingevoerde waarde.
3. Druk op [ENTER].
Voorbeelden van het toewijzen van system exclusive opdrachten
● GM2 System On
F0 7E 7F 09 03 F7
Op de hieronder getoonde manier kunt u een GM2 System On system exclusive opdracht in Basic
mode toewijzen.
1. Druk op [EDIT]
Het scherm toont “EDT”.
2. Beweeg de controller aan welke u een system exclusive opdracht wilt toewijzen. In geval van een
drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3. Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
4. Druk op de [SYSTEM Ex.] toets.
Het scherm toont “SE0”
5. Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het scherm geeft nu “F0” aan, wat de beginstatus byte is van een system exclusive opdracht.
(Dit kan niet veranderd worden.)
6. Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
7. Gebruik de [7] en [E] toetsen om de tweede byte “7E” in te voeren.
8. Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
9. Gebruik de [7] en [F] toetsen om de tweede byte “7F” in te voeren.
10.Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Voer de 4e en 5e byte op dezelfde manier in.
11.Gebruik tenslotte de [F] en [7] toetsen om de laatste byte “F7” in te voeren.
12.Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
13.Stel de output poort in. (➔“De poort aangeven” (p. 54))
14.Indien u een drukknop toewijst, geef de button mode aan. (➔“De button mode instellen (hoe
de drukknoppen werken)“ (p. 54))
De GM2 System On opdracht is nu toegewezen.
70
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
● Master Volume
F0 7F 7F 04 01 vL vM F7
Omdat een Master Volume opdracht een databereik heeft van 00 00-7F 7F en we het bereik niet
hoeven aan te passen, kiezen we voor Basic mode. Aangezien de twee databytes in de volgorde
eerst LSB, dan MSB zijn, selecteren we “DT3” als we data invoeren.
1. Druk op [EDIT]
Het scherm toont “EDT”.
2. Beweeg de controller aan welke u een System Exclusive opdracht wilt toewijzen. In geval van een
drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3. Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
4. Druk op de [SYSTEM Ex.] toets.
Het scherm toont “SE0”
5. Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het scherm geeft nu “F0” aan, wat de beginstatus byte is van een System Exclusive opdracht.
(Dit kan niet veranderd worden.)
6. Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
7. Gebruik de [7] en [F] toetsen om de tweede byte “7F” in te voeren.
8. Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Voer de 3e, 4e en 5e byte op dezelfde manier in.
9. Aangezien de 6e byte het datagebied is: druk op [DATA], en vervolgens op [3].
Het scherm toont nu “DT3”.
10.Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
11.Aangezien we “DT3” als 6e byte hebben gekozen, wordt de 7e byte automatisch gereserveerd als
datagebied die niet kan worden veranderd.
12.Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
13.Gebruik tenslotte de [F] en [7] toetsen om de laatste byte “F7” in te voeren.
14.Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
15.Stel de output poort in. (➔“De poort aangeven” (p. 54))
16.Indien u een drukknop toewijst, geef de button mode aan. (➔“De button mode instellen (hoe
de drukknoppen werken)“ (p. 54))
De Master Volume opdracht is nu toegewezen.
71
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
● Bend Pitch Control
Aangezien de GS Bend Pitch Control opdracht
een databereik heeft van 40H-58H (0-24 semitonen), selecteren we Advanced mode 1, die
ons het bereik vrij laat instellen. Aangezien het
dataformaat één byte is, kiezen we voor “DT0”
als we data invoeren.
1. Druk op [EDIT]
Het scherm toont “EDT”.
fig.checksum
block nummer
1 byte
F0 41 10 42 12 40 2x 10 DATA SUM F7
Address
Gebied waarover de checksum
wordt berekend
Data
Checksum
13.Om “2” te selecteren voor de upper bits: druk
op “2”.
Het scherm geeft “2BL” aan.
2. Beweeg de controller aan welke u een System
Exclusive opdracht wilt toewijzen. In geval van
een drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de
geselecteerde controller.
14.Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
3. Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
17.Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
4. Druk op de [SYSTEM Ex.] Toets en vervolgens
op de [1] toets.
Het scherm toont “SE1”
18.Druk nu op [CHECKSUM] om de 10e byte als
checksum in te voeren.
Het scherm knippert met de boodschap “CS1”
(Checksum type 1).
5. Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het scherm geeft nu “F0” aan, wat de
beginstatus byte is van een System Exclusive
opdracht. (Dit kan niet veranderd worden.)
6. Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
7. Gebruik de [4] en [1] toetsen om de tweede byte
“41” in te voeren.
8. Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Voer de 3e, 4e en 5e byte op dezelfde manier in.
9. Aangezien de 6e byte het begin is van de
checksum berekening: druk op [CHECKSUM]
om deze byte te kiezen als het begin van het
gebied waarover de checksum wordt berekend.
10.Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
11.Voer de 6e byte in.
12.Omdat de zevende byte “2” in de upper bits en
het block nummer in de lower bits heeft, dient
u nu drie keer op [DATA] te drukken.
Het scherm geeft “0BL” aan.
72
15.Voer op dezelfde wijze bytes 8 in.
16.Aangezien de 6e byte het datagebied is: druk
op [DATA].
Het scherm toont nu “DT0”.
19.Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
20.Gebruik nu de [F] en [7] toetsen om de laatste
byte “F7” in te voeren.
21.Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
22.Kies vervolgens een bovengrens van “58” voor
het datagebied.
23.Druk op [ENTER].
24.Kies als ondergrens voor het datagebied “40”.
25.Druk op [ENTER].
26.Stel de output poort in. (➔“De poort
aangeven” (p. 54))
27.Indien u een drukknop toewijst, geef de button
mode aan. (➔“De button mode instellen (hoe
de drukknoppen werken)“ (p. 54))
De GS Bend Pitch Control opdracht is
toegewezen.
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
■ TEMPO ASSIGN
U kunt een controller kiezen om de snelheid (20-250) van de F8 Clock opdracht te veranderen.
*
Om F8 Clock opdrachten te kunnen versturen, moet de F8 Clock instelling op “On” staan.
(➔“F8 CLOCK ON/OFF” (P. 83))
fig.edt
1
Druk op [EDIT]
Het scherm toont “EDT”.
fig.r-1
2
Beweeg de controller aan welke u een TEMPO opdracht wilt toewijzen. In
geval van een drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3
Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
fig.tmp
4
Druk op de [TEMPO] toets.
Het scherm toont “TMP”
5
6
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Indien u een drukknop toewijst, geef de button mode aan. (➔“De button mode instellen
(hoe de drukknoppen werken)“ (p. 54))
In het geval van een drukknop zal de waarde vastgesteld zijn op het maximum (250) voor ON,
en het minimum (20) voor OFF.
73
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Een MIDI opdrachttoewijzing kopiëren
(ASSIGN COPY)
Op de onderstaande manier kunt u de opdracht, die toegewezen is aan de ene controller, kopiëren
naar een andere.
fig.edt2
1
Druk op [EDIT]
Het scherm toont “EDT”.
fig.r-1
2
Beweeg de controller naar welke u een toewijzing wilt kopiëren (de
kopieerbestemming). In geval van een drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3
4
Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
Beweeg de controller vanaf welke u een toewijzing wilt kopiëren (de kopieerbron). In geval
van een drukknop, druk deze in.
fig.cpy
5
6
Het scherm toont “CPY”.
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het scherm geeft nu knipperend de kopieerbron weer.
fig.s-1
7
74
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Een MIDI opdracht toewijzing annuleren
(NO ASSIGN)
Op de onderstaanden manier kunt u een toewijzing aan een controller ongedaan maken. Na de
annulering geeft deze controller geen opdracht meer door.
fig.edt2
1
Druk op [EDIT]
Het scherm toont “EDT”.
fig.r-1
2
Beweeg de controller, waarvan u de toewijzing wilt annuleren. In geval van
een drukknop, druk deze in.
Het scherm toont het nummer van de geselecteerde controller.
3
Controleer of deze juist is, en druk op [ENTER].
fig.noa
4
Druk op [NO ASSIGN]
Het scherm toont “NOA”.
5
Druk op [ENTER].
fig.yes
6
Het scherm geeft knipperend de boodschap “YES” weer, dus druk
nogmaals op [ENTER].
75
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Een geheugenset opslaan (SAVE)
Op de volgende manier kunt u de instellingen van het huidige geheugen opslaan in het interne
geheugen.
U kunt de instellingen opslaan in geheugenbanken 1-F. Geheugenbank 0 kan niet overschreven
worden (GM2).
*
Nadat u uw instellingen hebt veranderd, moet u de “SAVE” operatie uitvoeren. Indien u de PCR-A30 uitzet
zonder “SAVE” te hebben uitgevoerd, zijn de instellingen verloren.
fig.edt2
1
Druk op [ENTER].
Het scherm toont “EDT”.
fig.sav
2
Druk op [SAVE].
Het scherm geeft knipperend de boodschap “SAV” weer
fig.ptc
3
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
* Indien het scherm “PTC” weergeeft, betekent dit dat de SAVE niet kan worden
uitgevoerd, omdat de PROTECT instelling (p. 80) aanstaat. Zet PROTECT uit en
begin opnieuw bij stap 1.
4
Kies een geheugennummer 1-F. Gebruik de [DEC][INC] toetsen of de [1]-[F] toetsen om de
geheugenbank te kiezen, waar u de instellingen wilt opslaan.
Het gekozen nummer knippert op het scherm.
5
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Over de geheugenbanken van de PCR
De PCR heeft de volgende 16 geheugenbanken.
Geheugenbank 0
Geheugenbank 1
:
Geheugenbank F
GM2 SET
Kan niet overschreven worden
Gebruikersbanken
(15)
Kan wel overschreven worden
“Current Memory” is de locatie, waarin u een van de opgeslagen banken kunt oproepen.
Om een van de opgeslagen geheugenbanken te gebruiken, dient u deze oproepen in het current
memory, zoals beschreven in “Memory mode (MEMORY)” (p. 51).
De inhoud van het current memory gaat verloren als u de PCR-A30 uitzet. Indien u de instellingen
van de current memory hebt gewijzigd, sla die dan op, voordat u de PCR-A30 uitzet als u uw
wijzigingen wilt opslaan.
U kunt zelf instellen welke geheugenbank u standaard wilt gebruiken bij het opstarten van de PCRA30 in “STARTUP MEMORY” (p. 84).
76
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Verzenden en ontvangen van
datapakketten (BULK)
Bulk dump maakt het mogelijk om een grote hoeveelheid data in één handeling te verzenden. Dit
kan bijvoorbeeld gebruikt worden om alle instellingen van een apparaat op te slaan op een
computer of sequencer en later terug te laden.
*
Als u bulk data verzendt of ontvangt, wordt de inhoud van het current memory gewist. Sla dit dus indien
gewenst op, voordat u deze handeling uitvoert.
● Receive mode
fig.edt2
1
Druk op [EDIT].
Het scherm toont “EDT”.
fig.blr
2
Druk op [BULK].
Het scherm geeft “BLR” (Bulk Receive”) knipperend weer.
fig.rs
3
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het beeldscherm geeft “RS” weer, de “S” knippert.
4
Gebruik de [DEC][INC] toetsen of de [0]-[1] toetsen om de mode te kiezen.
0
SINGLE BULK
De ontvangen data overschrijft het huidige geheugen. De geheugenbanken 1-F worden niet overschreven.
1
ALL BULK
De ontvangen data overschrijft geheugenbanken
1-F.
fig.rs1
5
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het derde symbool van het scherm knippert. DE PCR-A30 is klaar om bulk
data te ontvangen.
77
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Over het scherm in Bulk mode
fig.bulk-dis
1e symbool: Geeft Receive
mode (ontvangst) of Transmit
mode (verzending) aan.
Receive
SINGLE
BULK
Waiting to receive
(blinking)
Transmit
ALL
BULK
Waiting to transmit
(blinking)
3e symbool: Geeft status aan.
Verzenden/ Ontvangen/ Wachtstand
Ontvangen
Transmitting
2e symbool: Single Bulk of
All Bulk (p. 77).
6
Verzenden
Verzend bulk data van uw sequencer of ander apparaat.
Geef “PCR” (Mac OS9: PCR-A1) aan als MIDI output device in uw sequencer software.
Voor details welke poort te gebruiken om bulk data te versturen, zie “De poort aangeven”
(p. 54).
fig.end
7
Als de PCR met de ontvangst klaar is, toont het scherm “END”.
Foutmelding
fig.err
Als de data niet correct kon worden ontvangen, knippert het scherm met de boodschap “ERR”.
Druk in dat geval op [CANCEL” om het scherm te wissen.
Daarna kunt u de procedure opnieuw proberen.
8
78
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
● Transmit mode
fig.edt2
1
Transmit mode
Druk op [EDIT].
2
Druk op [BULK].
fig.blt
3
Druk op [1].
Het scherm geeft “BLT” (Bulk Transmit”) knipperend weer.
fig.ts
4
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het scherm toont “TS”, de “S” knippert.
5
6
Gebruik de [DEC][INC] toetsen of de [0]-[1] toetsen om de mode te kiezen.
0
SINGLE BULK
De PCR-A30 verstuurt alleen het huidige geheugen
(current memory).
1
ALL BULK
De PCR-A30 verstuurt geheugenbanken 1-F.
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
fig.ts-1
7
8
Het derde symbool van het scherm knippert, en de PCR-A30 is klaar om
bulk data te versturen.
Druk op [ENTER].
Op uw sequencer software dient u “PCR-A2” als MIDI input device in te
stellen. Lees voor details de handleiding van uw software.
Voor details welke poort te gebruiken om bulk data te versturen, zie “De
poort aangeven” (p. 54).
fig.end
9
Als de PCR klaar is met het verzenden van de bulk data toont het scherm de
boodschap “END”.
10 Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
79
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
Een geheugenset beschermen
(PROTECT)
Indien u de Protect instelling op ON zet, is het onmogelijk om All Bulk ontvangst (p. 77) of
Save (p. 76) handelingen uit te voeren.
fig.edt2
1
Druk op [EDIT].
Het scherm toont “EDT”.
fig.ptc
2
Druk op [PROTECT].
Het scherm geeft “PTC” knipperend weer.
3
4
5
6
80
Controleer de juistheid, en druk op [ENTER].
Het beeldscherm geeft de huidige instelling weer.
0
PROTECT OFF
Veranderingen
toegestaan
1
PROTECT ON
Veranderingen
niet toegestaan
Gebruik de [DEC][INC] toetsen of de [0]-[1] toetsen om de mode te kiezen.
Druk op [ENTER].
Het gebruik van de PCR-A30 als MIDI Controller
V-LINK mode
Als u de [V-LINK] knop indrukt, zendt de PCRA30 een V-LINK ON opdracht en schakelt over
naar de V-LINK mode. Als u daarna de [V-LINK]
knop nogmaals indrukt, wordt een V-LINK OFF
opdracht verstuurd en verlaat de PCR-A30 de VLINK mode.
Als de PCR-A30 in V-LINK mode overschakelt,
worden de volgende parameters naar het
aangesloten apparaat gestuurd:
•
Clip Ctrl Rx MIDI ch : 16
•
Color Ctrl Rx MIDI ch : 16
•
Sender Model Name : EDIROL PCR
In V-LINK werkt de PCR-A30 als volgt.
• Opdrachten van de PCR-A30 zelf worden
uitgestuurd naar zowel de MIDI poort als
naar de USB poort.
* In V-LINK mode kunt u de MIDI aansluitingen
niet als USB MIDI interface gebruiken.
• Als u het keyboard bespeelt, worden
program change en MSB bank select
opdrachten tezamen met note opdrachten
verstuurd.
* De program change en MSB bank select
opdrachten worden op kanaal 16 verstuurd.
fig.flow-USB2
PC
MIDI OUT DEVICE
PCR-A30
USB
EDIROL PCR MIDI OUT
EDIROL PCR
MIDI OUT
BULK RECEPTION
MIDI IN DEVICE
EDIROL PCR MIDI IN
MIDI IN
EDIROL PCR 1
PORT 1
EDIROL PCR 2
PORT 2 /
BULK TRANSMISSION
V-LINK ON
Noot
Nummer
C2
C#2
D2
D#2
E2
F2
F#2
G2
G#2
A2
A#2
B2
C3
C#3
D3
D#3
E3
F3
F#3
G3
G#3
A3
A#3
B3
C4
C#4
D4
D#4
E4
F4
F#4
G4
G#4
A4
A#4
B4
C5
C#5
D5
D#5
E5
F5
F#5
G5
G#5
A5
A#5
B5
C6
C#6
D6
D#6
E6
F6
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Program
Change
1
Bank Select
MSB
0
2
1
3
4
2
5
3
6
4
7
8
5
9
6
10
11
7
12
8
13
9
14
15
10
16
11
17
18
12
19
13
20
14
21
22
15
23
16
24
25
17
26
18
27
19
28
29
30
31
21
81
Systeeminstellingen
● SYSTEM
U kunt als volgt de verschillende systeeminstellingen voor de PCR-A30 maken.
fig.edt2
1
Druk op [EDIT].
Het scherm toont “EDT”.
2
Druk op [SYSTEM].
Het scherm geeft “SY0” knipperend weer.
fig.sy0
3
Gebruik de [0]-[8], [A]-[B] toetsen om de systeeminstelling te kiezen, die u wilt
veranderen, en druk op [ENTER].
Controleer de juistheid en gebruik de geëigende manier om de instelling aan
te passen.
Mode
F8 CLOCK ON/OFF
82
Keyboard
0
F8 CLOCK DEFAULT
TEMPO
1
F8 CLOCK PORT SET
2
VELOCITY OFFSET
3
KEYBOARD PORT SET
4
H-ACTIVITY ON/OFF
5
USB MIDI DRIVER
MODE
6
STARTUP MEMORY
7
FACTORY RESET
8
USB AUDIO ON/OFF
A
USB AUDIO MODE
SETTING
B
DIRECT MONITOR
ON/OFF
C
INPUT GAIN
D
SPEAKER ON/OFF
E
Betekenis van de instelling
Standaard
Bepaal of F8 Clock wordt verstuurd
OFF
Als “F8 CLOCK ON/OFF” op ON staat, kunt u hier de
standaardwaarde van F8 CLOCK instellen. Bij het op120
starten wordt deze waarde constant verstuurd tot u een
controller beweegt aan welke TEMPO is toegewezen.
Als “F8 CLOCK ON/OFF” op ON staat, kunt u hier aanPORT 1
geven uit welke poort F8 CLOCK wordt verstuurd.
De waarde die u hier instelt wordt opgeteld bij de
gespeelde aanslag op het keyboard.
0
* Als de optelsom meer is dan 7FH zal de aanslag 7FH
zijn.
Geef de poort aan van waaraf opdrachten van de Bender
PORT 1
hendel worden verstuurd.
Zet dit op ON bij het gebruik van bepaalde programma’s
(zoals ProTools LE).
OFF
Als dit aanstaat wordt de opdracht ’90 00 7F” ongeveer
elke 500 ms uitgestuurd via poort PCR2.
Geef aan wat voor type USB MIDI driver bij de USB
Original
verbinding wordt gebruikt.
Driver
Geef aan welke geheugenbank in het werkgeheugen
GM2
wordt geladen als de PCR-A30 opstart.
Herstel alle instellingen van de PCR-A30 naar de
fabrieksinstelling.
Zet de audiofunctionaliteit van de PCR-A30 aan/uit.
* Deze instelling treedt in werking nadat u de PCR-A30
ON
opnieuw hebt opgestart.
Stel de USB Audio sample frequentie en de driver mode
in.
44.1kHz
* De veranderde instelling wordt pas effectief, nadat u de (ADVANCE)
PCR-A30 opnieuw hebt opgestart.
Zet de Direct Monitor aan (het signaal dat wordt ingestuurd op de audio input ingangen wordt direct doorON
gestuurd naar de speakers en de koptelefoonuitgang.
Kies LINE, GUITAR of MIC afhankelijk van het apparaat,
LINE
dat u op de audio ingangen hebt aangesloten.
Schakel de speakers van de PCR-A30 aan/uit.
ON
Instelmethode
p. 83
p. 85
p. 85
p. 85
p. 85
p. 85
p. 85
p. 84
p. 86
p. 86
p. 84
p. 85
p. 87
p. 85
Systeeminstellingen
■ F8 CLOCK ON/OFF (Keyboard : 0)
fig.hyo
Volg stappen 1-3
4. Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[1] knoppen om F8 CLOCK
aan of uit te zetten.
Het scherm geeft nu “ON” of “OFF” weer.
5. Druk op [ENTER].
0
1
OFF
ON
■ F8 CLOCK DEFAULT TEMPO (keyboard : 1)
Volg stappen 1-3
4. Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[F] knoppen om F8 CLOCK DEFAULT TEMPO te
bepalen.
Het scherm geeft nu de ingestelde waarde weer.
5. Druk op [ENTER].
■ F8 CLOCK PORT SET (keyboard : 2)
Volg stappen 1-3
4. Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[F] knoppen om F8 CLOCK PORT SET te bepalen (“De
poort aangeven” (p. 54)).
De gekozen poortinstelling wordt op het scherm weergegeven.
5. Druk op [ENTER].
■ VELOCITY OFFSET (keyboard : 3)
Volg stappen 1-3
4. Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[F] knoppen om de VELOCITY OFFSET te bepalen.
(Bereik 0-127)
Het scherm geeft nu de ingestelde waarde weer.
5. Druk op [ENTER].
■ KEYBOARD PORT SET (keyboard : 4)
Volg stappen 1-3
4. Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[3] knoppen om de KEYBOARD PORT SET aan te
geven. (➔“De poort aangeven” (p. 54))
De gekozen poortinstelling wordt op het scherm weergegeven.
5. Druk op [ENTER].
■ H-ACTIVITY ON/OFF (keyboard : 5)
fifig.hyo
Volg stappen 1-3
4. Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[1] knoppen om
H-ACTIVITY aan of uit te zetten.
Het scherm geeft nu “ON” of “OFF” weer.
5. Druk op [ENTER].
0
1
OFF
ON
■ USB DRIVER MODE (keyboard : 6)
Volg stappen 1-3
4. Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[1] knoppen om de USB DRIVER MODE in te stellen.
0
Original driver
FPT technologie wordt gebruikt om MIDI data op hoge
snelheid te versturen. Deze methode raden wij voor de
meeste gevallen aan.
1
Generic driver
Gebruik deze als u de standaard MIDI driver van uw
systeem gebruikt.
5. Druk op [ENTER].
*FPT = Fast Processing Technology for MIDI Transmission.
Met deze technologie wordt optimaal gebruik gemaakt van de USB bandbreedte afhankelijk van de hoeveelheid MIDI data, die moet
worden verstuurd. Op deze manier wordt de dataverwerking snel en betrouwbaar uitgevoerd.
83
Systeeminstellingen
■ STARTUP MEMORY (Keyboard : 7)
Volg stappen 1-3
4. Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[1] knoppen om aan te geven of de PCR-A30 bij het
opstarten naar de GM2 geheugenbank of naar de laatst gebruikte geheugenbank moet gaan,
0
GM2 MEMORY
Als de PCR-A30 opstart wordt geheugenbank 0 (GM2)
in het current memory (p. 76) geladen, ongeacht de
situatie vóór het afsluiten.
1
LAST ACCESS
MEMORY
Als de PCR-A30 opstart wordt de geheugenbank die het
laatst gebruikt werd in het current memory (p. 76)
geladen.
5. Druk op [ENTER].
■ FACTORY RESET (Keyboard : 8)
Volg stappen 1-3
fig.rst
4. Het scherm geeft nu “RST” weer.
fig.yes
5. Druk op [ENTER].
Het scherm geeft nu knipperend “YES” weer.
6. Druk op [ENTER].
■ USB AUDIO ON/OFF (keyboard : A)
fifig.hyo
Volg stappen 1-3
4. Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[1] knoppen om USB AUDIO
aan of uit te zetten.
Het scherm geeft nu “ON” of “OFF” weer.
0
1
OFF
ON
5. Druk op [ENTER].
* De instelling wordt actief na het opnieuw opstarten van de PCR-A30
■ USB AUDIO MODE SETTING (Keyboard : B)
Volg stappen 1-3
4. Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[5] knoppen om USB AUDIO SAMPLING
FREQUENCY of DRIVER MODE te schakelen.
0
44.1kHz (ADVANCE)
1
48kHz (ADVANCE)
2
96kHz PLAY (ADVANCE)
3
96kHz REC (ADVANCE)
4
44.1kHz
5
48kHz
Advanced mode
De speciale driver wordt gebruikt, die het mogelijk
maakt om audio op te nemen en weer te geven op
hoge kwaliteit en stabiel timing. In Advanced mode
kunnen geluidssignalen tussen de PCR-A30 en de
computer worden uitgewisseld op een 24
bits resolutie en met frequenties van 44,1 /48 / 96
kHz. Gebruik deze methode als u software gebruikt
die hoogkwalitatieve opname/weergave ondersteunt, een programma dat 24 bit audio ondersteunt
of ASIO compatible is. Deze mode geeft de beste
resultaten.
Standard driver mode
De standaard driver van uw systeem wordt gebruikt. Geluidssignalen worden uitgewisseld tussen uw computer en de PCR-A30 met 16 bits diepte
op een frequentie van 44,1 /48 kHz. Gebruik deze
instelling als u de Mac OS 9 Sound Manager gebruikt.
5. Druk op [ENTER].
* De instelling wordt actief na het opnieuw opstarten van de PCR-A30.
84
Systeeminstellingen
■ DIRECT MONITOR ON/OFF (Keyboard : C)
Volg stappen 1-3
4. Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[2] knoppen om DIRECT MONITOR aan/uit te zetten.
0
OFF
Het ingangssignaal van de audio-ingangen wordt niet direct
doorgestuurd naar de speakers, koptelefoon- en masteruitgangen
van de PCR-A30.
1
AUTO
Instellingen of handelingen in uw ASIO 2.0 programma (zoals Cubase) schakelen Direct Monitor aan dan wel uit.
2
ON
Het ingangssignaal van de audio-ingangen wordt wel direct
doorgestuurd naar de speakers, koptelefoon- en masteruitgangen
van de PCR-A30.
5. Druk op [ENTER].
■ INPUT GAIN (Keyboard : D)
Volg stappen 1-3
4. Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[2] knoppen om het apparaat te selecteren, dat aan de
audio ingang is aangesloten.
0
LINE
Als een lijnniveau audio-apparaat, zoals een MIDI expander of
CD-speler, wordt aangesloten.
1
GUITAR
Als een gitaar of basgitaar wordt aangesloten.
2
MIC
Als een dynamische microfoon wordt aangesloten.
* Kleine microfoons zoals soms geleverd bij computers of
condensatormicrofoons worden niet ondersteund.
5. Druk op [ENTER].
■ SPEAKER ON/OFF (Keyboard : E)
fifig.hyo
Volg stappen 1-3
4. Gebruik de [DEC][INC] knoppen of de [0]-[1] knoppen om de speakers
van de PCR-A30 aan of uit te zetten. Het scherm geeft nu “ON” of
“OFF” weer.
0
1
OFF
ON
5. Druk op [ENTER].
U kunt ook de speakers aan/uit zetten door een van de volgende knoppen ingedrukt te
houden als u de PCR-A30 aanzet:
[OCTAVE+]
[TRANSPOSE]
OFF
ON
85
MEMO
86
Appendix
Dit hoofdstuk bevat informatie over eventuele problemen en uitleg over handige functies. U
kunt dit materiaal lezen indien nodig.
Geheugenbanken .............................................................. p. 88
Problemen ........................................................................... p. 94
MIDI implementatie ........................................................ p. 101
Specificaties ..................................................................... p. 106
87
Geheugenbanken
In geheugenbank 0 zijn de standaard GM2 (zie afbeelding) controllertoewijzingen actief, zoals getoond in de tabel
onderaan deze pagina.
Ook de volgende geheugenbanken worden geleverd.
GM2 set (MEMORY: 0)...................................... (p. 88)
MCR-8 MODE 3 (SONAR 2) SET .................... (p. 89)
MCR-8 MODE 3 (SONAR 2) - A (MEMORY: 1)...... (p. 89)
MCR-8 MODE 3 (SONAR 2) - B (MEMORY: 2) ...... (p. 89)
MCR-8 MODE 3 (SONAR 2) - C (MEMORY: 3) ...... (p. 89)
MCR-8 MODE 3 (SONAR 2) - D (MEMORY: 4)...... (p. 89)
H-COMPATIBLE (ProTools LE, Digital Performer 3)
SET (MEMORY: 9).................................................... (p. 91)
GS SET ....................................................................... (p. 91)
GS-A (MEMORY: A)........................................................... (p. 91)
GS-B (MEMORY: B) ............................................................ (p. 92)
GS-C (MEMORY: C) ........................................................... (p. 92)
MCR-8 MODE 4 (Cubase 5/SX) SET.............. (p. 90)
XG SET ....................................................................... (p. 93)
MCR-8 MODE 4 (Cubase 5/SX) - A (MEMORY: 5) (p. 90)
MCR-8 MODE 4 (Cubase 5/SX) - B (MEMORY: 6) (p. 90)
MCR-8 MODE 4 (Cubase 5/SX) - C (MEMORY: 7) (p. 90)
MCR-8 MODE 4 (Cubase 5/SX) - D (MEMORY: 8) (p. 90)
XG-A (MEMORY: D) .......................................................... (p. 93)
XG-B (MEMORY: E) ........................................................... (p. 93)
Zie voor details voor het gebruik van de geheugensets met uw software de Read Me bestanden voor elke
geheugenset. U kunt deze vinden op de CD-ROM, in de Memory Files folder .
■ GM2 set (MEMORY: 0)
fig.gm2-tmp
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
88
FILTER CUTOFF
FILTER RESONANCE
VIBRATO RATE
VIBRATO DEPTH
VIBRATO DELAY
COARSE TUNING
FINE TUNING
PAN (CHANNEL)
PORTAMENTO TIME
AFTERTOUCH
ENVELOPE ATTACK
ENVELOPE DECAY
ENVELOPE RELEASE
CHORUS
REVERB
VOLUME (CHANNEL)
PROGRAM CHANGE DEC
PROGRAM CHANGE INC
PORTAMENTO ON/OFF
POLY MODE ON
MONO MODE ON
GM2 SYSTEM ON
STOP
START
CONTINUE
HOLD
EXPRESSION
Message (Hex.)
CC 74(4A)
CC 71(47)
CC 76(4C)
CC 77(4D)
CC 78(4E)
RPN 0/2(00/02)
RPN 0/1(00/01)
CC 10(0A)
CC 5(05)
CHANNEL PRESSURE
CC 73(49)
CC 75(4B)
CC 72(48)
CC 93(5D)
CC 91(5B)
CC 7(07)
PROGRAM CHANGE
PROGRAM CHANGE
CC 65(41)
B0 7F 00
B0 7E 01
F0 7E 7F 09 03 F7
FC
FA
FB
CC 64(40)
CC 11(0B)
Range (Hex.)
Ch.
Port
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0/-(00/–) - 127/-(7F/–)
0/0(00/00) - 127/127(7F/7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
min:1(00)
max:128(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
Geheugenbanken
■ MCR-8 MODE 3 (SONAR 2) SET
Indien u deze geheugenbanken gebruikt, dient u de OMNI instelling van de PCR-A30 (p. 47) op OFF te zetten.
MCR-8 MODE 3 (SONAR 2) - A (MEMORY: 1)
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
TRACK 6
TRACK 7
TRACK 8
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
TRACK 6
TRACK 7
TRACK 8
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
TRACK 6
<<
■ Stop
> Play
HOLD
EXPRESSION
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*3
*3
*3
*3
*3
*3
Message
(Hex.)
Range (Hex.)
Ch.
Port
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 80(50)
CC 80(50)
CC 80(50)
CC 80(50)
CC 80(50)
CC 80(50)
CC 82(52)
CC 82(52)
CC 82(52)
CC 64(40)
CC 11(0B)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
13
14
15
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
MCR-8 MODE 3 (SONAR 2) - B (MEMORY: 2)
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
MCR-8 MODE 3 (SONAR 2) - C (MEMORY: 3)
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
TRACK 9
*1
TRACK 10
*1
TRACK 11
*1
TRACK 12
*1
TRACK 13
*1
TRACK 14
*1
TRACK 15
*1
TRACK 16
*1
TRACK 9
*2
TRACK 10
*2
TRACK 11
*2
TRACK 12
*2
TRACK 13
*2
TRACK 14
*2
TRACK 15
*2
TRACK 16
*2
TRACK 9
*3
TRACK 10
*3
TRACK 11
*3
TRACK 12
*3
TRACK 13
*3
TRACK 14
*3
Automation Write
■ Stop
Rec
HOLD
EXPRESSION
Message
(Hex.)
Range (Hex.)
Ch.
Port
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 80(50)
CC 80(50)
CC 80(50)
CC 80(50)
CC 80(50)
CC 80(50)
CC 82(52)
CC 82(52)
CC 82(52)
CC 64(40)
CC 11(0B)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
12
13
14
12
14
11
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
Generic Surface Preset
Roland MCR-8 (Aux Send 1)
Roland MCR-8 (Aux Send 2)
Roland MCR-8 (Mute + Solo)
Roland MCR-8 (Record Arming)
*1
Aux Send 1 Pan
Aux Send 2 Pan
Pan
Pan
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
TRACK 6
TRACK 7
TRACK 8
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
TRACK 6
TRACK 7
TRACK 8
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
TRACK 6
<<
■ Stop
> Play
HOLD
EXPRESSION
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*4
*4
*4
*4
*4
*4
Message
(Hex.)
Range (Hex.)
Ch.
Port
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 81(51)
CC 81(51)
CC 81(51)
CC 81(51)
CC 81(51)
CC 81(51)
CC 82(52)
CC 82(52)
CC 82(52)
CC 64(40)
CC 11(0B)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
13
14
15
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
MCR-8 MODE 3 (SONAR 2) - D (MEMORY: 4)
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
*2
Aux Send 1 Level
Aux Send 2 Level
Volume
Volume
TRACK 9
*1
TRACK 10
*1
TRACK 11
*1
TRACK 12
*1
TRACK 13
*1
TRACK 14
*1
TRACK 15
*1
TRACK 16
*1
TRACK 9
*2
TRACK 10
*2
TRACK 11
*2
TRACK 12
*2
TRACK 13
*2
TRACK 14
*2
TRACK 15
*2
TRACK 16
*2
TRACK 9
*4
TRACK 10
*4
TRACK 11
*4
TRACK 12
*4
TRACK 13
*4
TRACK 14
*4
Automation Write
■ Stop
Rec
HOLD
EXPRESSION
*3
Aux Send 1 Pre/Post
Aux Send 2 Pre/Post
Mute
White Arm
Message
(Hex.)
Range (Hex.)
Ch.
Port
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 16(10)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 17(11)
CC 81(51)
CC 81(51)
CC 81(51)
CC 81(51)
CC 81(51)
CC 81(51)
CC 82(52)
CC 82(52)
CC 82(52)
CC 64(40)
CC 11(0B)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
12
13
14
12
14
11
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
*4
Aux Send 1 Enable
Aux Send 2 Enable
Solo
Record Arm
89
Geheugenbanken
■ MCR-8 MODE 4 (Cubase 5/SX) SET
Indien u deze geheugenbanken gebruikt, dient u de OMNI instelling van de PCR-A30 (p. 47) op OFF te zetten.
MCR-8 MODE 4 (Cubase 5/SX) - A (MEMORY: 5)
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
TRACK 1 PAN
TRACK 2 PAN
TRACK 3 PAN
TRACK 4 PAN
TRACK 5 PAN
TRACK 6 PAN
TRACK 7 PAN
TRACK 8 PAN
TRACK 1 FADER
TRACK 2 FADER
TRACK 3 FADER
TRACK 4 FADER
TRACK 5 FADER
TRACK 6 FADER
TRACK 7 FADER
TRACK 8 FADER
TRACK 1 SOLO
TRACK 2 SOLO
TRACK 3 SOLO
TRACK 4 SOLO
TRACK 5 SOLO
TRACK 6 SOLO
<<
n Stop
> Play
HOLD
EXPRESSION
Message
(Hex.)
Range (Hex.)
Ch.
Port
CC 72(48)
CC 73(49)
CC 74(4A)
CC 75(4B)
CC 76(4C)
CC 77(4D)
CC 78(4E)
CC 79(4F)
CC 64(40)
CC 65(41)
CC 66(42)
CC 67(43)
CC 68(44)
CC 69(45)
CC 70(46)
CC 71(47)
CC 0(00)
CC 1(01)
CC 2(02)
CC 3(03)
CC 4(04)
CC 5(05)
CC 19(13)
CC 21(15)
CC 22(16)
CC 64(40)
CC 11(0B)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
MCR-8 MODE 4 (Cubase 5/SX) - C (MEMORY: 7)
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
90
TRACK 9 PAN
TRACK 10 PAN
TRACK 11 PAN
TRACK 12 PAN
TRACK 13 PAN
TRACK 14 PAN
TRACK 15 PAN
TRACK 16 PAN
TRACK 9 FADER
TRACK 10 FADER
TRACK 11 FADER
TRACK 12 FADER
TRACK 13 FADER
TRACK 14 FADER
TRACK 15 FADER
TRACK 16 FADER
TRACK 9 SOLO
TRACK 10 SOLO
TRACK 11 SOLO
TRACK 12 SOLO
TRACK 13 SOLO
TRACK 14 SOLO
<<
n Stop
Rec
HOLD
EXPRESSION
Message
(Hex.)
Range (Hex.)
Ch.
Port
CC 56(38)
CC 57(39)
CC 58(3A)
CC 59(3B)
CC 60(3C)
CC 61(3D)
CC 62(3E)
CC 63(3F)
CC 48(30)
CC 49(31)
CC 50(32)
CC 51(33)
CC 52(34)
CC 53(35)
CC 54(36)
CC 55(37)
CC 32(20)
CC 33(21)
CC 34(22)
CC 35(23)
CC 36(24)
CC 37(25)
CC 20(14)
CC 21(15)
CC 23(17)
CC 64(40)
CC 11(0B)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
MCR-8 MODE 4 (Cubase 5/SX) - B (MEMORY: 6)
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
TRACK 1 PAN
TRACK 2 PAN
TRACK 3 PAN
TRACK 4 PAN
TRACK 5 PAN
TRACK 6 PAN
TRACK 7 PAN
TRACK 8 PAN
TRACK 1 FADER
TRACK 2 FADER
TRACK 3 FADER
TRACK 4 FADER
TRACK 5 FADER
TRACK 6 FADER
TRACK 7 FADER
TRACK 8 FADER
TRACK 1 MUTE
TRACK 2 MUTE
TRACK 3 MUTE
TRACK 4 MUTE
TRACK 5 MUTE
TRACK 6 MUTE
<<
n Stop
> Play
HOLD
EXPRESSION
Message
(Hex.)
Range (Hex.)
Ch.
Port
CC 72(48)
CC 73(49)
CC 74(4A)
CC 75(4B)
CC 76(4C)
CC 77(4D)
CC 78(4E)
CC 79(4F)
CC 64(40)
CC 65(41)
CC 66(42)
CC 67(43)
CC 68(44)
CC 69(45)
CC 70(46)
CC 71(47)
CC 40(28)
CC 41(29)
CC 42(2A)
CC 43(2B)
CC 44(2C)
CC 45(2D)
CC 19(13)
CC 21(15)
CC 22(16)
CC 64(40)
CC 11(0B)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
MCR-8 MODE 4 (Cubase 5/SX) - D (MEMORY: 8)
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
TRACK 9 PAN
TRACK 10 PAN
TRACK 11 PAN
TRACK 12 PAN
TRACK 13 PAN
TRACK 14 PAN
TRACK 15 PAN
TRACK 16 PAN
TRACK 9 FADER
TRACK 10 FADER
TRACK 11 FADER
TRACK 12 FADER
TRACK 13 FADER
TRACK 14 FADER
TRACK 15 FADER
TRACK 16 FADER
TRACK 9 MUTE
TRACK 10 MUTE
TRACK 11 MUTE
TRACK 12 MUTE
TRACK 13 MUTE
TRACK 14 MUTE
<<
n Stop
Rec
HOLD
EXPRESSION
Message
(Hex.)
CC 56(38)
CC 57(39)
CC 58(3A)
CC 59(3B)
CC 60(3C)
CC 61(3D)
CC 62(3E)
CC 63(3F)
CC 48(30)
CC 49(31)
CC 50(32)
CC 51(33)
CC 52(34)
CC 53(35)
CC 54(36)
CC 55(37)
CC 88(58)
CC 89(59)
CC 90(5A)
CC 91(5B)
CC 92(5C)
CC 93(5D)
CC 20(14)
CC 21(15)
CC 23(17)
CC 64(40)
CC 11(0B)
Range (Hex.)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
Ch.
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1
1
Port
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
Geheugenbanken
■ H-COMPATIBLE (ProTools LE, Digital Performer 3) SET (MEMORY: 9)
Indien u deze geheugenbank gebruikt, dient u de OMNI instelling van de PCR-A30 (p. 47) op OFF te
zetten en de H-ACTIVITY (p. 83) aan te zetten.
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
ROTARY ENCODER 1
ROTARY ENCODER 2
ROTARY ENCODER 3
ROTARY ENCODER 4
ROTARY ENCODER 5
ROTARY ENCODER 6
ROTARY ENCODER 7
ROTARY ENCODER 8
FADER 1
FADER 2
FADER 3
FADER 4
FADER 5
FADER 6
FADER 7
FADER 8
MUTE 1
SOLO 1
REC 1
WRITE 1
TRACK <
TRACK >
REWIND
STOP
PLAY
HOLD
EXPRESSION
Message (Hex.)
B0 40 dd
B0 41 dd
B0 42 dd
B0 43 dd
B0 44 dd
B0 45 dd
B0 46 dd
B0 47 dd
B0 0F 00 B0 2F 40 B0 00 dd
B0 0F 01 B0 2F 40 B0 01 dd
B0 0F 02 B0 2F 40 B0 02 dd
B0 0F 03 B0 2F 40 B0 03 dd
B0 0F 04 B0 2F 40 B0 04 dd
B0 0F 05 B0 2F 40 B0 05 dd
B0 0F 06 B0 2F 40 B0 06 dd
B0 0F 07 B0 2F 40 B0 07 dd
B0 0F 00 B0 2F dd
B0 0F 00 B0 2F dd
B0 0F 00 B0 2F dd
B0 0F 00 B0 2F dd
B0 0F 0A B0 2F dd
B0 0F 0A B0 2F dd
B0 0F 0E B0 2F dd
B0 0F 0E B0 2F dd
B0 0F 0E B0 2F dd
CC 64(40)
CC 11(0B)
B0 20 00
B0 21 00
B0 22 00
B0 23 00
B0 24 00
B0 25 00
B0 26 00
B0 27 00
B0 0F 00
B0 0F 01
B0 0F 02
B0 0F 03
B0 0F 04
B0 0F 05
B0 0F 06
B0 0F 07
B0 2F 00
B0 2F 00
B0 2F 00
B0 2F 00
B0 2F 00
B0 2F 00
B0 2F 00
B0 2F 00
Range (Hex.)
Ch.
Port
DEC(01) /INC(41)
DEC(01) /INC(41)
DEC(01) /INC(41)
DEC(01) /INC(41)
DEC(01) /INC(41)
DEC(01) /INC(41)
DEC(01) /INC(41)
DEC(01) /INC(41)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
ON(42) /OFF(02)
ON(43) /OFF(03)
ON(47) /OFF(07)
ON(44) /OFF(04)
ON(40) /OFF(00)
ON(42) /OFF(02)
ON(41) /OFF(01)
ON(43) /OFF(03)
ON(44) /OFF(04)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
■ GS SET
Bij gebruik van deze geheugenbanken is het gemakkelijk om de OMNI instelling (p. 47) op ON te
zetten.
GS-A (MEMORY: A)
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
REVERB MACRO
REVERB CHARACTER
REVERB PRE-LPF
REVERB TIME
REVERB PREDELAY TIME
REVERB DELAY FEEDBACK
REVERB LEVEL
PART PANPOT
VIBRATO RATE
VIBRATO DEPTH
VIBRATO DELAY
TVF&TVA ENV.ATTACK
TVF&TVA ENV.DECAY
TVF&TVA ENV.RELEASE
REVERB SEND LEVEL
PART LEVEL
PROGRAM CHANGE DEC
PROGRAM CHANGE INC
NRPN ON/OFF
RANDOM PAN
MODE POLY/MONO
GS RESET
STOP
START
CONTINUE
HOLD
EXPRESSION
Message (Hex.)
F0 41 10 42 12 40 01 30 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 31 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 32 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 34 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 37 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 35 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 33 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 1C dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 30 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 31 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 37 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 34 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 35 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 36 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 22 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 19 dd SUM F7
PROGRAM CHANGE
PROGRAM CHANGE
F0 41 10 42 12 40 1x 0A dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 1C 00 SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 13 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 00 7F 00 41 F7
FC
FA
FB
CC 64(40)
CC 11(0B)
Range (Hex.))
Ch.
Port
0(00) - 7(07)
0(00) - 7(07)
0(00) - 7(07)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
1(01) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
min:1 (00)
max:128 (7F)
OFF(00) /ON(01)
MONO(00) /POLY(01)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
91
Geheugenbanken
GS-B (MEMORY: B)
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
CHORUS MACRO
CHORUS PRE-LPF
CHORUS DELAY
CHORUS RATE
CHORUS DEPTH
CHORUS FEEDBACK
CHORUS LEVEL
PART PANPOT
CHORUS SEND LEVEL TO REVERB
CHORUS SEND LEVEL TO DELAY
TVF CUTOFF FREQ
TVF RESONANCE
MODULATION DEPTH
BEND RANGE
CHORUS SEND LEVEL
PART LEVEL
PROGRAM CHANGE DEC
PROGRAM CHANGE INC
NRPN ON/OFF
RANDOM PAN
MODE POLY/MONO
GS RESET
STOP
START
CONTINUE
HOLD
EXPRESSION
Message (Hex.)
F0 41 10 42 12 40 01 38 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 39 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 3C dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 3D dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 3E dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 3B dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 3A dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 1C dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 3F dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 40 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 32 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 33 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 2x 04 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 2x 10 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 21 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 19 dd SUM F7
PROGRAM CHANGE
PROGRAM CHANGE
F0 41 10 42 12 40 1x 0A dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 1C 00 SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 13 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 00 7F 00 41 F7
FC
FA
FB
CC 64(40)
CC 11(0B)
Range (Hex.)
Ch.
Port
0(00) - 7(07)
0(00) - 7(07)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
1(01) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
64(40) - 88(58)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
min:1 (00)
max:128 (7F)
OFF(00) /ON(01)
MONO(00) /POLY(01)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
Range (Hex.)
Ch.
Port
0(00) - 9(09)
0(00) - 7(07)
1(01) - 120(78)
1(01) - 115(73)
1(01) - 120(78)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
1(01) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
22(34) - 64(40) - 76(4C)
22(34) - 64(40) - 76(4C)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
OFF(00) /ON(01)
200Hz(00) /400Hz(01)
3kHz(00) /6kHz(01)
MONO(00) /POLY(01)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
BLOCK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
GS-C (MEMORY: C)
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
92
DELAY MACRO
DELAY PRE-LPF
DELAY TIME RATIO LEFT
DELAY TIME CENTER
DELAY TIME RATIO RIGHT
DELAY FEEDBACK
DELAY LEVEL
PART PANPOT
DELAY SEND LEVEL TO REVERB
DELAY LEVEL LEFT
DELAY LEVEL CENTER
DELAY LEVEL RIGHT
EQ LOW GAIN
EQ HIGH GAIN
DELAY SEND LEVEL
PART LEVEL
EQ ON /OFF
EQ LOW FREQ (200Hz/400Hz)
EQ HIGH FREQ (3kHz/6kHz)
RANDOM PAN
MODE POLY/MONO
GS RESET
STOP
START
CONTINUE
HOLD
EXPRESSION
Message (Hex.)
F0 41 10 42 12 40 01 50 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 51 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 53 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 52 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 54 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 59 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 58 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 1C dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 5A dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 56 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 55 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 01 57 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 02 01 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 02 03 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 2C dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 19 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 4x 20 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 02 00 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 02 02 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 1C 00 SUM F7
F0 41 10 42 12 40 1x 13 dd SUM F7
F0 41 10 42 12 40 00 7F 00 41 F7
FC
FA
FB
CC 64(40)
CC 11(0B)
Geheugenbanken
■ XG SET
Bij gebruik van deze geheugenbanken is het gemakkelijk om de OMNI instelling (p. 47) op ON te
zetten.
XG-A (MEMORY: D)
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
BEND PITCH CONTROL
BEND FILTER CONTROL
BEND AMPLITUDE CONTROL
PITCH EG INITIAL LEVEL
PITCH EG ATTACK TIME
PITCH EG RELEASE LEVEL
PITCH EG RELEASE TIME
PAN
BEND LFO PMOD DEPTH
BEND LFO FMOD DEPTH
BEND LFO AMOD DEPTH
REVERB SEND
CHORUS SEND
VARIATION SEND
DRY LEVEL
VOLUME
PROGRAM CHANGE DEC
PROGRAM CHANGE INC
PART MODE NORMAL/DRUM
RANDOM PAN
MONO/POLY MODE
XG SYSTEM ON
STOP
START
CONTINUE
HOLD
EXPRESSION
Message (Hex.)
F0 43 10 4C 08 0ch 23 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 24 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 25 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 69 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 6A dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 6B dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 6C dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 0E dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 26 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 27 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 28 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 13 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 12 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 14 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 11 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 0B dd F7
PROGRAM CHANGE
PROGRAM CHANGE
F0 43 10 4C 08 0ch 07 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 0E 00 F7
F0 43 10 4C 08 0ch 05 dd F7
F0 43 10 4C 00 00 7E 00 F7
FC
FA
FB
CC 64(40)
CC 11(0B)
Range (Hex.)
Ch.
Port
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
1(01) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
min:1 (00)
max:128 (7F)
OFF(00) /ON(01)
MONO(00) /POLY(01)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
XG-B (MEMORY: E)
Parameter
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
L1
L2
L3
P1
P2
MW PITCH CONTROL
MW FILTER CONTROL
MW AMPLITUDE CONTROL
REVERB PAN
CHORUS PAN
VARIATION PAN
SEND VARIATION TO REVERB
SEND VARIATION TO CHORUS
MW LFO PMOD DEPTH
MW LFO FMOD DEPTH
MW LFO AMOD DEPTH
REVERB RETURN
CHORUS RETURN
VARIATION RETURN
SEND CHORUS TO REVERB
VOLUME
PROGRAM CHANGE DEC
PROGRAM CHANGE INC
PART MODE NORMAL/DRUM
RANDOM PAN
MONO/POLY MODE
XG SYSTEM ON
STOP
START
CONTINUE
HOLD
EXPRESSION
Message (Hex.)
F0 43 10 4C 08 0ch 1D dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 1E dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 1F dd F7
F0 43 10 4C 02 01 0D dd F7
F0 43 10 4C 02 01 2D dd F7
F0 43 10 4C 02 01 57 dd F7
F0 43 10 4C 02 01 58 dd F7
F0 43 10 4C 02 01 59 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 20 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 21 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 22 dd F7
F0 43 10 4C 02 01 0C dd F7
F0 43 10 4C 02 01 2C dd F7
F0 43 10 4C 02 01 56 dd F7
F0 43 10 4C 02 01 2E dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 0B dd F7
PROGRAM CHANGE
PROGRAM CHANGE
F0 43 10 4C 08 0ch 07 dd F7
F0 43 10 4C 08 0ch 0E 00 F7
F0 43 10 4C 08 0ch 05 dd F7
F0 43 10 4C 00 00 7E 00 F7
FC
FA
FB
CC 64(40)
CC 11(0B)
Range (Hex.)
Ch.
Port
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 64(40) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
0(00) - 127(7F)
min:1 (00)
max:128 (7F)
OFF(00) /ON(01)
MONO(00) /POLY(01)
0(00) /127(7F)
0(00) - 127(7F)
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
CURRENT CH
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
93
Problemen
c
Problemen die voorkomen in
Windows en Macintosh
f
Problemen die alleen
voorkomen in Windows
f
Problemen die alleen
voorkomen in Macintosh
Dit hoofdstuk is georganiseerd in relatie met verschillende computers en
besturingssystemen
Zie de pictogrammen links om de items die u nodig hebt te vinden.
• Zie voor het gebruik van Windows en Macintosh de gebruiksaanwijzing
van uw computer en uw software.
• Gedetailleerde informatie over de driver kunt u vinden in het Read Me
bestand in de folder van uw driver op de CD-rom, die geleverd is bij de
PCR-A30. Lees deze aandachtig door.
Problemen in verband met de USB driver
Ik kan de driver niet correct installeren
Hebt u de verbindingen en instellingen correct gemaakt? Controleer elk van de volgende items.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Is de PCR-A30 correct aangesloten?
Controleer of de PCR-A30 met de juiste kabel aan de USB poort van uw computer is verbonden.
Is de stroomschakeling van de PCR-A30 op DC gezet?
Zelfs als u normaalgesproken de BUS stroom zou gebruiken, dient u bij de installatie de adapter te gebruiken en de
PCR-A30 op DC te zetten (opdat de stroom tijdens de installatie niet onderbroken wordt).
Zit de meegeleverde CD-rom in de juiste drive?
Installatie kan alleen maar met de meegeleverde CD-rom in uw CD-rom drive. Controleer of u de juiste CD-rom in
uw drive hebt gedaan.
Is de CD-rom of de lens van uw drive vuil?
Als de CD-rom of de lens van uw drive vuil is kan het zijn, dat de data niet goed gelezen worden en de installatie
niet goed verloopt. Maak de schijf en de lens schoon met de daarvoor in de handel verkrijgbare CD cleaner of lens
cleaner.
Installeert u de software van een netwerk drive?
De software kan niet worden geïnstalleerd vanaf een netwerk drive.
Kan het zijn dat er andere programma’s of residente software, zoals virusscan programma’s, actief zijn?
U dient tijdens de installatie alle programma’s af te sluiten, anders is het mogelijk dat de installatie niet goed
verloopt.
Is er een energiebeheerschema actief?
Zorg dat alle energiebeheerschema’s af staan. Voor details zie de Help functie van uw besturingssysteem.
Zijn er andere USB apparaten aangesloten?
Zorg tijdens de installatie dat alle USB apparaten zijn verwijderd, behalve eventuele USB-muis en/of -toetsenbord.
Is er genoeg lege ruimte op uw harde schijf?
Verwijder onnodige bestanden van uw computer om ruimte vrij te maken. Leeg na de verwijdering uw
“prullenbak”.
Is USB enabled on your computer? Zijn de USB poorten van uw computer actief?
Raadpleeg de handleiding van uw besturingssysteem en zet de USB verbinding op actief.
• Geeft apparaatbeheer een van de volgende items weer: “onbekend apparaat”, “?”, “!”, “x”?
Als de driver installatie niet correct is afgesloten, is deze onbruikbaar. Installeer opnieuw.
fig.wins
• u probeerde te installeren tijdens de “driver installatie” procedure, maar zonder het gewenste resultaat.
Gebruik de procedure “de driver verwijderen” om de installatie ongedaan te maken.
Zet de PCR-A30 dan op de volgende instellingen, herstart hem, en installeer de driver opnieuw.
“USB MIDI DRIVER MODE “ (p. 83)
0: Original driver
“USB AUDIO MODE SETTING” (p. 84) 0: 44.1kHz (ADVANCE)
94
Problemen
fig.wins
Is OMS of FreeMIDI geïnstalleerd (Mac OS 9)?
De PCR-A30 driver kan pas worden geïnstalleerd als OMS of FreeMIDI reeds is geïnstalleerd. Installeer OMS of
FreeMIDI nu.
fig.win
Ik kan de driver niet installeren, omdat de “Wizard Nieuwe Hardware”
niet automatisch opstart
fig.win
De “voer schijf in” dialoogbox verschijnt niet
fig.win
De “voer schijf in” dialoogbox verschijnt niet en de “Wizard Nieuwe
Hardware” sluit af, voordat het proces is beëindigd
•
•
•
•
•
•
Het kan ongeveer 15 seconden duren, nadat het USB snoer is aangesloten, voordat de PCR-A30 door de
computer wordt gezien.
Is het USB snoer correct aangesloten?
Controleer of de PCR-A30 met de juiste kabel aan de USB poort van uw computer is verbonden.
Zijn de USB poorten van de computer actief in uw software?
Raadpleeg de handleiding van uw besturingssysteem en zet de USB verbinding op actief.
Heeft uw computer of USB hub genoeg vermogen?
De PCR-A30 kan niet worden aangesloten als de stroomtoevoer onvoldoende is. Controleer of een van de volgende
gevallen zich voordoet:
- Indien u de PCR-A30 gebruikt met een notebook computer, die op de batterij werkt, kan de werking bij
sommige modellen onbetrouwbaar zijn. In dat geval kunt u beter de adapter gebruiken de schakelaar op DC
zetten.
- Het energieschema van uw computer kan de stroomtoevoer naar de USB poort beperken. Controleer de
instellingen van uw computer.
- In sommige gevallen kan de PCR-A30 niet werken met een bus-powered hub (een hub zonder eigen
stroomvoorziening). Gebruik dan een self-powered hub (een hub met stroomvoorziening) of gebruik de
adapter van de PCR-A30 en schakel over op DC.
Soms zijn bij aanschaf van de computer niet alle benodigde Windows bestanden die nodig zijn om audio
via USB te ondersteunen aanwezig op de computer.
Neem contact op met uw leverancier.
Voldoet uw computer aan alle USB specificaties?
Soms heeft een computer niet de juiste elektrische specificaties om USB te ondersteunen (te lichte voeding). In dat
geval kunt u een self-powered hub gebruiken om het probleem op te lossen.
Als deze oplossingen niet helpen, kan het zijn dat de computer de PCR-A30 verkeerd heeft gedetecteerd. Installeer
dan de driver vanaf het begin van de procedure. (➔“Aansluiten en drivers installeren (Windows)” (p. 12)).
fig.win
“Onbekend apparaat gevonden” verschijnt ondanks dat u de driver
hebt geïnstalleerd.
Als uw computer of USB hub meer dan een aansluiting heeft, kan het zijn dat u de PCR-A30 aansluit op een poort
die niet eerder gebruikt is, en dan kan de dialoogbox “Onbekend apparaat gevonden” verschijnen.
Zie “De Driver installeren” (p. 12) en installeer de driver opnieuw. Dit is geen fout. De andere USB poort kan niet
de driver van de andere poort gebruiken.
Als de boodschap evenwel verschijnt als u de PCR-A30 op dezelfde poort als eerder aansluit, is het mogelijk dat de
computer de PCR-A30 verkeerd ziet. Installeer dan de driver vanaf het begin van de procedure ( “Aansluiten en
drivers installeren (Windows)” (p. 12)).
fig.win
Ik kan de driver niet installeren/verwijderen/gebruiken in Windows XP/
2000
•
•
•
Bent u ingelogd als beheerder?
Om de driver te installeren/verwijderen/gebruiken, dient u in Windows XP/2000 in te loggen als gebruiker met
beheerdersbevoegdheid. Voor details dient u contact op te nemen met de systeembeheerder van uw computer.
Heeft u de juiste Handtekeningverificatie optie ingesteld?
Om de driver te (her-)installeren, moet u de instelling van de handtekeningverificatie juist instellen
(➔“Aansluiten en drivers installeren (Windows)” (p. 12)).
95
Problemen
fig.win
Windows XP/2000 geeft een “Hardware Installatie” of “Deze software is
niet digitaal ondertekend” boodschap weer
•
Heeft u de juiste Handtekeningverificatie optie ingesteld?
Om de driver te (her-)installeren, moet u de instelling van de handtekeningverificatie juist instellen
(➔“Handtekeningverificatie” (Windows XP: p. 12, Windows 2000: p. 17)).
fig.win
De dialoogbox “plaats installatiediskette of CD-ROM (etc.)“ verschijnt niet
Het is mogelijk dat de onjuist geïnstalleerde driver nog aanwezig is.
Start uw computer opnieuw op en installeer de driver opnieuw.
fig.mac
De PCR-A30 wordt niet gevonden als OMS of FreeMIDI instellingen
worden gewijzigd (Mac OS 9)
•
Wordt de PCR-A30 gevonden door de computer?
- Zet de PCR-A30 af en weer aan. Sluit het USB snoer opnieuw aan.
- Indien andere USB apparaten zijn aangesloten, verwijder deze dan.
- Het is mogelijk dat de Macintosh de PCR-A30 niet correct heeft geïntitialiseerd. Start de computer opnieuw
op. Als dat niet helpt, schakel dan de Macintosh volledig uit en start hem weer op.
- In sommige gevallen wordt de PCR-A30 niet gedetecteerd als hij is aangesloten via de USB poorten op het
toetsenbord. Gebruik een USB poort op de Macintosh zelf.
■ De driver verwijderen
Indien de installatie van de driver niet gelukt is volgens de aangegeven procedure, kan het zijn dat de
PCR-A30 niet door de computer wordt herkend. Gebruik in dat geval onderstaande procedure om de
driver te verwijderen, en volg dan de installatieprocedure vanaf het begin.
Windows
U verwijdert de betreffende driver als volgt.
1. Start Windows op zonder dat de PCR-A30 is aangesloten.
Verwijder alle USB-aansluitingen behalve het toetsenbord en de muis.
* Als u Windows XP/2000 gebruikt, log in als beheerder.
2. Stop de CD-rom in de drive van uw computer.
3. Van het Windows Start menu, open “uitvoeren”.
Voer in “open” in:
Windows XP/2000 users:
Windows Me/98 users:
D:\DRIVER\USB_XP2K\Uninstal.EXE
D:\DRIVER\USB_ME98\Uninstal.EXE
* De driveletter van de CD-rom drive kan op uw systeem anders zijn.
4. Volg de aanwijzingen op uw scherm om de driver te verwijderen.
Macintosh
1. Zet de PCR-A30 uit.
Verwijder alle USB-aansluitingen, behalve het toetsenbord en de muis.
2. Sleep vanuit de folder systeemextensies de bestanden “USB PCR-A Driver” en “USB PCR-A
Driver” naar de prullenbak om ze te verwijderen.
3. Verwijder PCR uit de OMS folder in de Systeem folder of sleep de PCR Driver uit de FreeMIDI
folder in de Systeem folder naar de prullenbak.
4. Herstart de Macintosh.
96
Problemen
Problemen bij het gebruik van de PCR-A30
fig.winmac
Besturingssysteem wordt instabiel
•
Het besturingssysteem wordt instabiel als de computer wordt opgestart met de PCR-A30 reeds
verbonden.
Start de computer op zonder de PCR-A30 aangesloten, en sluit deze daarna pas aan. Op een computer met een USB
toetsenbord kan het voorkomen, dat het systeem instabiel wordt. In zo’n geval verdient het aanbeveling om de PCRA30 pas ná het opstarten aan te sluiten.
fig.winmac
Er komt geen geluid uit de computer
•
•
•
•
•
•
•
•
Zijn de sample frequenties voor opname en weergave hetzelfde ingesteld?
Controleer of de sample frequenties voor opname en weergave hetzelfde zijn en stel ze eventueel bij.
De sample frequentie schakelaar van de PCR-A30 staat wellicht op ”96 kHz REC”.
Met deze instelling kan alleen worden opgenomen. Geluid van de computer kan niet worden afgespeeld.
Hebt u in uw software de bestemming van het uitgangssignaal correct ingesteld?
In sommige programma’s, zoals Cool Edit Pro LE, dient u de PCR-A30 aan te geven als “output destination” voor
audio data. Zie de handleiding van uw software voor deze instellingen.
Hebt u meerdere programma’s tegelijkertijd open?
Als u teveel programma’s draait voor uw systeem kan er een foutmelding verschijnen. Sluit in dat geval een of
enkele programma’s.
Zelfs als het venster van een programma is gesloten, kan het nog actief zijn. Kijk hiervoor op de taakbalk. Sluit alle
onnodige programma’s.
Is de driver correct geïnstalleerd?
Om audio data af te spelen via de PCR-A30 moet de driver correct zijn geïnstalleerd. Voor installatie zie:
“Aansluiten en drivers installeren” (Windows: p.12/Macintosh: p.25)
Staat uw computer in Standby of Slaap mode?
Zo ja, start de computer weer op en sluit alle programma’s die de PCR-A30 gebruiken. Herstart de PCR-A30 dan en
open de betreffende programma’s weer.
Hebt u het USB snoer van de PCR-A30 aangesloten of verwijderd tijdens het gebruik van een
programma dat de PCR-A30 gebruikt?
Zo ja, sluit alle programma’s die de PCR-A30 gebruiken en sluit de PCR-A30 opnieuw aan.
Hebt u een “Game port” of “Voice modem” gekozen als audio uitgang voor uw audio?
Als u een Game compatible apparaat of een voice modem (de werkelijke naam hangt af van de gebruikte hardware)
hebt gekozen voor het uitsturen van audio kan het zijn dat de audio niet wordt uitgestuurd. Kies een andere optie
in uw configuratie.
fig.winmac
Het volume van een aangesloten apparaat is te laag
•
•
Gebruikt u een snoer met een ingebouwde weerstand?
Gebruik een ander snoer (bijv. Roland PCS serie).
Is de volumeknop voldoende open gezet?
Draai de volumeknop met de klok mee om het volume aan te passen.
fig.winmac
Het geluid is vervormd
In sommige gevallen kan het zijn dat de prestatie van de ingebouwde luidsprekers van de PCR-A30 niet voldoet
aan uw normen. Er kan bijvoorbeeld teveel ruis in het signaal zitten of het signaal is vervormd. Neem in dat geval
een of meerdere van de volgende maatregelen.
Verlaag het master volume/Zet de ingebouwde luidsprekers af (p. 85) (gebruik een koptelefoon)/Gebruik de
adapter en zet de power schakelaar op DC.
97
Problemen
fig.winmac
Ik hoor een bijgeluid tijdens het afspelen van audio
Dit kan een aardingsprobleem zijn, dat kan worden verholpen door het chassis van de PCR-A30 aan aarde te
verbinden of de computer op een geaard stopcontact aan te sluiten. Verder kunt u onderzoeken of een apparaat
in de buurt een sterk elektromagnetisch veld veroorzaakt, zoals een televisie of een magnetron.
Is er nog een gitaar of microfoon aangesloten?
Zo ja, haal deze uit het apparaat en draai de Gain knop helemaal dicht. Sluit alleen audio-apparaten aan als u deze
gebruikt.
Is er nog een apparaat zoals de PCR-A30 aangesloten op de computer?
Probeer of de bijgeluiden verdwijnen als alleen de PCR-A30 is aangesloten. Als verschillende audio-apparaten
zijn aangesloten op de computer kan er brom ontstaan. Sluit dan alleen de PCR-A30 aan.
•
•
fig.macs
Ondersteunt uw software ASIO 2.0 of 24bit audio?
Als uw ASIO compatible software ASIO 2.0 audio niet ondersteunt, zal deze niet goed werken als u de drivers
[PCR-A ASIO2.0 16bit] of [PCR-A ASIO2.0 24bit] gebruikt.
Gebruik in dat geval PCR-A ASIO1.0 16bit] of [PCR-A ASIO1.0 24bit] als ASIO driver.
Als uw ASIO compatible software audio 24bit input/output niet ondersteunt zal deze niet goed werken als u de
drivers [PCR-A ASIO1.0 24bit] of [PCR-A ASIO2.0 24bit] gebruikt.
Gebruik in dat geval PCR-A ASIO1.0 16bit] of [PCR-A ASIO2.0 16bit] als ASIO driver.
fig.wins
De hardwareversnelling van uw grafische kaart kan bijgeluiden veroorzaken.
Gebruik de volgende procedure om de hardwareversnelling af te zetten.
1. Ga naar Start| Configuratiescherm en dubbelklik op Beeldscherm.
2. Klik op Instellingen en vervolgens op Geavanceerd. Klik voor Windows Me/98 op Prestaties en voor XP/
2000 op Probleem oplossen.
3. Zet de hardwareversnelling af, en druk op [OK]. Start de computer opnieuw op.
fig.wins
1.
2.
3.
4.
Probeer de volgende instelling te maken voor uw harde schijf.
Deze instelling is niet op elke computer mogelijk.
Ga naar Start| Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
Klik op Apparaatbeheer (WinXP/2000: Hardware| Apparaatbeheer) en bekijk de lijst van hardware.
Klik op de + schijfstations.
Dubbelklik op de eerste harde schijf.
5. Klik op Instellingen en vink de optie DMA aan indien mogelijk en klik op [OK].
* Afhankelijk van uw systeem is het wel/niet mogelijk om deze optie te kiezen.
6. Klik nogmaals op [OK] en start de computer opnieuw op.
fig.winmacs
Breid het geheugen van uw computer uit.
Meer intern geheugen voor de computer betekent beter prestaties. Voor details dient u de handleiding te raadplegen
of contact op te nemen met uw leverancier.
fig.winmacs
Voldoet uw computer aan alle USB specificaties?
Soms heeft een computer niet de juiste elektrische specificaties om USB te ondersteunen (te lichte voeding). In dat
geval kunt u een self-powered hub gebruiken om het probleem op te lossen.
fig.wins
In sommige gevallen kunt u het probleem oplossen in de dialoogbox “EDIROL PCR-A30 Driver settings“.
Zie voor details het onderdeel “Part of the playbacks wrong: e.g., notes are broken off prematurely, or some
notes are lost“ in het README_E bestand in de folder waar u de CD-rom hebt geïnstalleerd.
98
Problemen
fig.wins
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Op sommige computers kan de geluidsweergave worden onderbroken door de instellingen van Energiebeheer
in het Configuratiescherm.
De opties als u op Energiebeheer dubbelklikt in het Configuratiescherm verschillen per computer. Een voorbeeld wordt
hieronder gegeven, maar u dient de handleiding of het help bestand van uw besturingssysteem en uw computer na te
lezen voor de instellingen op uw systeem:
Klik op Instellingen| Configuratiescherm om naar het Configuratiescherm te gaan.
In het Configuratiescherm kiest u Systeem.
Dubbelklik op Apparaatbeheer.
Dubbelklik op Systeemapparaten.
Kies uit de lijst Geavanceerd Energiebeheer. Klik dan op Eigenschappen om de dialoogbox Geavanceerde
Energiebeheer Ondersteunigsopties te kiezen.
Klik op Instellingen, en in vink in Probleemoplosser de optie “Kies niet voor Energiebeheer Status“. Klik
vervolgens op [OK].
7. Klik in de dialoogbox Apparaatbeheer nogmaals op [OK].
8. Start Windows opnieuw op.
fig.wins
In sommige gevallen kunt u dit probleem oplossen in de dialoogbox “EDIROL PCR-A30 Driverinstellingen”.
• Voor details dient u het onderdeel “Part of the playback’s wrong: e.g., notes are broken off prematurely, or some
notes are lost” te lezen in het READ_ME bestand dat in de folder staat, waar u de CD-rom hebt geïnstalleerd.
fig.macs
•
•
•
Afhankelijk van de instellingen voor het virtuele geheugen of netwerk-instellingen kunnen bijgeluiden ontstaan.
Maak de volgende instellingen voor het gebruik van de PCR-A30:
Zet in Kiezer van het Apple menu Appletalk op “Niet Actief”. (Deze instelling is niet gemaakt toen u Appletalk afzette
in het OMS menu bij het opstarten van de sequencer software. U moet deze instelling zelf veranderen door “Kiezer” te
gebruiken.
Zet virtueel geheugen uit in de optie geheugen in het configuratiescherm.
Afhankelijk van uw aansluiting op het internet dient u de volgende instelling op de PCR-A30 te maken.
Als u verbonden bent via een LAN kabel.
Gebruik tijdens de verbinding.
Als u met het internet verbonden bent via een intern modem of niet verbonden bent met het internet.
Stel in het configuratiescherm “TCP/IP” de instelling “Verbind via” op “PPP”.
Start hierna de computer opnieuw op.
* Gebruik geen software die het netwerk (zoals uw internet browser) gebruikt tegelijkertijd met uw sequencer- of
geluidsbewerkingssoftware.
fig.macs
Kijk of het helpt als u de buffergrootte in uw ASIO Driver control panel vergroot.
fig.ASIO-04
De naam van de dialoogbox om deze instelling te veranderen, is
afhankelijk van de gebruikte software.
* Als u de buffergrootte verandert, moet u de software sluiten en opnieuw opstarten.
* Roland accepteert geen garantie of verleent ondersteuning betreffende uw sequencerof geluidsbewerkingssoftware. In geval van problemen dient u contact op te nemen met
de leverancier of fabrikant van uw software.
fig.winmac
Weergave of opname stopt halverwege, en wordt daarna onmogelijk
•
Was de computer bezig met een andere taak, die veel processorkracht kost, terwijl u de PCR-A30 gebruikte?
(De verbinding met een CD-rom of een netwerk kan veel rekenwerk opleveren voor de processor).
Indien u tegelijkertijd een taak uitvoert die veel van de processor vergt kan het functioneren van de PCR-A30 gehinderd
worden. In dat geval kunt u eerst proberen om de opname/weergave te stoppen en weer op te starten. Lukt dat niet, sluit
dan alle programma’s voor de PCR-A30 en start de PCR-A30 opnieuw op.
fig.mac
Ik kan niet opnemen of weergeven op 48kHz of 24 bits
•
Ondersteunt uw software 48kHz audio data?
•
Is de sample frequentie van de PCR-A30 op 48kHz gezet? (➔“USB AUDIO MODE SETTING” (p. 84))
•
Ondersteunt uw software 24 bits audio data?
•
Is uw software ingesteld om 24 bits audio data op te nemen/weer te geven?
•
Hebt u de [PCR-A ASIO1.0 24bit] of [PCR-A ASIO2.0 24bit] driver als ASIO driver gekozen?
99
Problemen
fig.win
Opname produceert alleen stilte (leeg bestand)
•
•
•
Probeer de bitrate op 16 bit of hoger in te stellen.
Als u Windows 98 Second Edition gebruikt en uw software is ingesteld op 8 bits kan er een leeg geluidsbestand worden
gecreëerd, die opname onmogelijk maakt. Zet in dat geval de bitrate op 16 bit of hoger, en u kunt normaal opnemen.
Is in het besturingssysteem de juiste geluidsinstelling voor het ingangsapparaat gekozen?
Is in de opnamesoftware de juiste geluidsinstelling voor het ingangsapparaat gekozen?
fig.winmac
Ik kan geen MIDI opnemen/afspelen.
•
Zijn alle MIDI apparaten die u gebruikt correct ingesteld?
Stel van alle apparaten de input/output instellingen correct in. (➔“Ingangs- en uitgangsapparaten” (p. 38))
Controleer of de PCR-A30 is geselecteerd als MIDI ingangs- en uitgangsapparaat (poort) in de software die u gebruikt.
Als de PCR-A30 via de USB poort is aangesloten dient u de poort instellingen te controleren. (➔“Audio en MIDI
signaalstroom”,(p. 36))
•
Zijn de uitgangen van de tracks/sporen correct ingesteld.
MIDI sporen, waaraan geen uitgang is toegekend, worden niet weergegeven. Zorg ervoor, dat u op de sporen die u wilt
afspelen de PCR-A30 hebt geselecteerd als MIDI uitgang. Zie voor details de handleiding van uw software.
•
Hebt u de MIDI uitgang van uw software ingesteld?
In sommige programma’s is het nodig om de PCR-A30 aan te geven als MIDI uitgang. Zie voor details de handleiding van
uw software.
•
Hebt u meerdere programma’s tegelijkertijd open?
Als u teveel programma’s voor uw systeem draait, kan er een foutmelding verschijnen. Sluit in dat geval een of enkele
programma’s.
Zelfs als het venster van een programma is gesloten kan het nog actief zijn. Kijk hiervoor op de taakbalk. Sluit alle
onnodige programma’s.
•
Is de driver correct geïnstalleerd?
Om audio data via de PCR-A30 af te spelen, moet de driver correct zijn geïnstalleerd. Voor installatie zie: “Aansluiten en
drivers installeren” (Windows: p.12/Macintosh: p.25)
•
Is het geluidssyteem correct aangesloten?
Controleer de USB verbinding tussen de computer en de PCR-A30. Controleer of de uitgang van de PCR-A30 correct is
aangesloten op de eventuele versterker. Zie voor de aansluitingen “Basisaansluitingen” (p. 36).
Staat één van de apparaten af?
Controleer of alle aangesloten apparaten aan staan.
Staan de volumeregelaars van de PCR-A30 open?
Gebruik de VOLUME knop aan de voorkant van de PCR-A30 om het volume in te stellen.
Staat uw computer in Standby of Slaap stand?
Zo ja, start de computer op en sluit alle programma’s voor de PCR-A30. Start de PCR-A30 opnieuw op.
Was de verbinding van het USB snoer van de PCR-A30 verbroken, terwijl een programma actief was?
Zo ja, sluit alle programma’s die de PCR-A30 gebruiken en sluit de PCR-A30 opnieuw aan.
•
•
•
•
fig.macs
Is OMS/FreeMIDI correct ingesteld?
Zie de hoofdstukken over het instellen van OMS (p. 28) en FreeMIDI (p. 31) om de instellingen te controleren. Controleer
ook of de MIDI IN/OUT instellingen in uw software correct gemaakt zijn.
fig.macs
Is de OMS setup geactiveerd?
Als een ruitvormig symbool niet zichtbaar is in de linkerhoek van het titelvak in het OMS setup venster, is de setup niet
geactiveerd. Kies in het OMS File menu “Make Current”. (➔“OMS instellingen” (p. 28))
fig.wins
Hebt u de MIDI poorten ingesteld in uw besturingssysteem?
U moet de PCR-A30 instellen als MIDI ingang en uitgang voor uw computer. Zie voor details p. 22 (Windows), p. 28
(Macintosh OMS) of p. 31 (FreeMIDI).
100
MIDI implementatie
1. Receive data
2. Transmit data
■System exclusive messages
■Channel voice messages
●Universal non-realtime system exclusive message
In addition to the channel voice messages that can be transmitted in each mode, the
PCR-A30 lets you assign any channel voice message to any controller and transmit it.
❍Identity request message
Status
F0H
Data byte
7EH, dev, 06H, 01H
Status
F7H
Byte
F0H
7EH
dev
06H
01H
F7H
Explanation
Exclusive status
ID number (Universal non-realtime system exclusive message)
Device ID (10 or 7FH (Broadcast))
Sub ID #1 (PCR-A30)
Sub ID #1 (PCR-A30)
EOX (End of Exclusive)
●Note off
Status
9nH
The PCR-A30 can use Bulk Dump (p. 104) to transfer its internal memory set data (p.
88).
3rd byte
00H
n = MIDI channel number:0H – FH (Ch.1 – 16)
kk = note number: 00H – 7FH (0 – 127)
*
Transmitted when you release a key in Play mode.
●Note on
Status
9nH
●Data transmission
2nd byte
kkH
2nd byte
kkH
3rd byte
vvH
❍Data Set 1 (DT1)
n = MIDI channel number:
kk = note number:
vv = note on velocity:
These messages transmit the actual data, and are used to transfer data settings to a
device.
*
Status
F0H
●Polyphonic key pressure
Byte
F0H
41H
10H
00H
62H
12H
aaH
ddH
:
:
:
eeH
sum
F7H
*
*
*
Data byte
41H, 10H, 00H, 62H, 12H,
aaH, ddH, ...eeH, sum
Status
F7H
Explanation
Exclusive status
ID number (Roland)
Device ID (For the PCR-A30, fixed at 10H)
Model ID #1 (PCR-A30)
Model ID #1 (PCR-A30)
Command ID (RQ1)
Address
Data
Data
Checksum
EOX (End of Exclusive)
The amount of data that can be transmitted at once is fixed for each type of data.
Data that does not have the specified starting address and data size will not be
received. Refer to the explanation in 3. Bulk Dump (p. 104).
There must be an interval of at least 40 ms between each exclusive message that is
sent.
Also, you must leave an interval of at least 500 ms after transmitting one set of
bulk dump data.
0H – FH (Ch.1 – 16)
00H – 7FH (0 – 127)
01H – 7FH (1 – 127)
Transmitted when you push a key in Play mode.
Status
AnH
2nd byte
kkH
n = MIDI channel number:
kk = note number:
vv = key pressure:
3rd byte
vvH
0H – FH (Ch.1 – 16)
00H – 7FH (0 – 127)
00H – 7FH (0 – 127)
●Control change
Status
BnH
2nd byte
ccH
n = MIDI channel number:
cc = controller number:
vv = control value:
3rd byte
vvH
0H – FH (Ch.1 – 16)
00H – 77H
00H – 7FH
❍Bank Select (Controller number 0, 32)
Status
BnH
BnH
2nd byte
00H
20H
n = MIDI channel number:
mm = Bank number MSB:
ll = Bank number LSB:
*
3rd byte
mmH
llH
0H – FH (Ch.1 – 16)
00H – 7FH
00H – 7FH
Transmitted in Bank mode.
❍Modulation (Controller number 1)
Status
BnH
2nd byte
01H
3rd byte
vvH
n = MIDI channel number:0H – FH (Ch.1 – 16)
vv = Modulation depth:00H – 7FH (0 – 127)
*
Transmitted by upward/downward operation of the BENDER lever in Play
mode.
101
MIDI implementatie
●Program change
■System common message
Status
CnH
On the PCR-A30 you can assign the following system common messages to any
controller and transmit them.
2nd byte
ppH
n = MIDI channel number:
pp = Program number:
*
0H – FH (Ch.1 – 16)
00H – 7FH (prog. 1 – prog. 128)
Transmitted in Program change mode.
●MTC quarter frame
Status
F1H
2nd byte
mmH
●Channel pressure
mm = Message type/value
Status
DnH
●Song position pointer
2nd byte
vvH
n = MIDI channel number:
vv = Channel pressure:
0H – FH (Ch.1 – 16)
00H – 7FH (0 – 127)
●Pitch bend change
Status
EnH
2nd byte
llH
3rd byte
mmH
n = MIDI channel number:
mm, ll = Pitch Bend value:
*
0H – FH (Ch.1 – 16)
00 00H – 40 00H – 7FH 7FH
(-8192 – 0 – +8191)
Transmitted by rightward/leftward operation of the BENDER lever in Play
mode.
■Channel mode messages
In addition to the channel mode messages that can be transmitted in Panic mode,
the PCR-A30 lets you assign any channel voice message to any controller and
transmit it.
●Channel mode messages
Status
BnH
2nd byte
ccH
n = MIDI channel number:
cc = controller number:
vv = control value:
3rd byte
vvH
0H – FH (Ch.1 – 16)
78H – 7FH
00H – 7FH
❍All sounds off (Controller number 120)
Status
BnH
2nd byte
78H
n = MIDI channel number:
*
3rd byte
00H
0H – FH (Ch.1 – 16)
Status
BnH
2nd byte
79H
n = MIDI channel number:
3rd byte
00H
0H – FH (Ch.1 – 16)
mm, ll = Song position:
3rd byte
llH
00 00H - 7F 7FH (0-16383)
●Song select
Status
F3H
2nd byte
mmH
mm = Song number:
00 00H - 7F 7FH (0-16383)
●Tune request
Status
F6H
■System realtime message
In addition to the Active Sensing messages that are transmitted constantly, the
PCR-A30 allows you to assign the following system realtime messages (other than
Active Sensing) to any controller and transmit them.
●Timing clock
Status
F8H
*
Transmitted if the System setting F8 CLOCK is ON.
●Start
Status
FAH
●Continue
Status
FBH
Status
BnH
2nd byte
7BH
n = MIDI channel number:
Transmitted in Panic mode.
102
●Stop
Status
FCH
●Active sensing
Status
FEH
Transmitted in Panic mode.
❍All notes off (Controller number 123)
*
2nd byte
mmH
Transmitted in Panic mode.
❍Reset all controllers (Controller number 121)
*
Status
F2H
3rd byte
00H
0H – FH (Ch.1 – 16)
*
*
Transmitted at intervals of approximately 250 ms.
Cannot be assigned to a controller.
●System reset
Status
FFH
MIDI implementatie
■System exclusive message
❍Sender Model Name
The PCR-A30 is able to transmit the following exclusive messages: exclusive
messages assigned to the controllers, Identity Reply, V-LINK messages, and Bulk
Dump.
●Universal non-realtime system exclusive
❍Identity reply
This message will be transmitted when an Identity Request message is received.
Status
F0H
Data byte
7EH,10H,06H,02H,41H,62H,01H,
00H,00H,01H,01H,00H,00H
Status
F7H
Byte
F0H
7EH
10H
06H
02H
41H
62H 01H
00H 00H
01H 01H
00H 00H
F7H
Explanation
Exclusive status
ID number (Universal non-realtime message)
Device ID (For the PCR-A30, fixed at 10H)
Sub ID #1 (General Information)
Sub ID #1 (Identity Reply)
ID number (Roland)
Device family code
Device family number code
Software revision level
:
EOX (End of Exclusive)
●V-LINK message
❍V-LINK ON
Transmitted when entering V-LINK mode.
Status
F0H
Data byte
41H,10H,00H,51H,12H,
10H,00H,00H,01H,0FH,0FH,51H
Status
F7H
Byte
F0H
41H
10H
00H 51H
12H
10H 00H 00H
01H
0FH
0FH
51H
F7H
Explanation
Exclusive status
ID number (Roland)
Device ID (For the PCR-A30, fixed at 10H)
Model ID (V-LINK)
Command ID (DT1)
Address
V-LINK ON
Clip Control Rx. MIDI Ch. (16ch)
Color Control Rx. MIDI Ch. (16ch)
Checksum
EOX (End of Exclusive)
Transmitted when entering V-LINK mode.
Status
Data byte
Status
F0H
41H,10H,00H,51H,12H,
F7H
10H,71H,00H,45H,44H,49H,52H,4FH,4CH,
20H,50H,43H,52H,00H,3BH
Byte
F0H
41H
10H
00H 51H
12H
aaH
10H 71H 00H
45H 44H 49H
52H 4FH 4CH
20H 50H 43H
52H 00H
3BH
F7H
●Data Set 1 DT1 (12H)
Transmitted when you execute Bulk TX in the Bulk mode.
Status
Data byte
Status
F0H
41H, 10H, 00H, 62H, 12H,
aaH, ddH, ...eeH, sum
F7H
Byte
F0H
41H
10H
00H
62H
12H
aaH
ddH
:
:
:
eeH
sum
F7H
*
*
❍V-LINK OFF
*
Transmitted when exiting V-LINK mode.
Status
F0H
Data byte
41H,10H,00H,51H,12H,
10H,00H,00H,00H,70H
Byte
F0H
41H
10H
00H 51H
12H
10H 00H 00H
00H
51H
F7H
Explanation
Exclusive status
ID number (Roland)
Device ID (For the PCR-A30, fixed at 10H)
Model ID (V-LINK)
Command ID (DT1)
Address
V-LINK OFF
Checksum
EOX (End of Exclusive)
Explanation
Exclusive status
ID number (Roland)
Device ID (For the PCR-A30, fixed at 10H)
Model ID (V-LINK)
Command ID (DT1)
Address
Data
Model name (EDIROL PCR)
:
:
:
Checksum
EOX (End of Exclusive)
Explanation
Exclusive status
ID number (Roland)
Device ID
Model ID #1 (PCR-A30)
Model ID #1 (PCR-A30)
Command ID (RQ1)
Address
Data
Data
Checksum
EOX (End of Exclusive)
The amount of data that can be transmitted at once is fixed for each type of data.
Data that does not have the specified starting address and data size will not be
received. Refer to the explanation in 3. Bulk Dump.
There must be an interval of at least 40 ms between each exclusive message that
is sent.
Also, you must leave an interval of at least 500 ms after transmitting one set of
bulk dump data.
Status
F7H
103
MIDI implementatie
3. Bulk dump
Bulk dump maakt het mogelijk om een grote hoeveelheid data in één handeling te
verzenden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om alle instellingen van een
apparaat op te slaan op een computer of sequencer en later terug te laden.
OP de PCR-A30 wordt bulk dump verzonden als u de Bulk Dump operatie BULK
TX uitvoert. De data wordt verstuurd als een serie System Exclusive
boodschappen.
Addres
Parameter
Pakketten
00H, 00H, 00H, 00H--00H, 00H, 1A, 7F Current memory
27
* U moet een pauze laten van minstens 40 ms tussen elke System Exclusive
boodschap.
* In het geval van ALL BULK worden de geheugens van banken 1-F verstuurd als
current memory in oplopende volgorde. Na elke set van bulk data moet u een
pauze van minstens 500 ms laten.
* Denkt u eraan dat het veranderen van de Bulk data die u hebt verzonden met de
PCR-A30, het veranderen de volgorde van de data, andere System Exclusive
data in te voegen tussen de bulk dump data af de snelheid van de transmissie
op te voeren of de pauzes te verkleinen, tot gevolg kan hebben dat de PCR-A30
deze bulk dump data niet meer herkent en niet meer kan terugladen.
4. Toegevoegde gegevens
●Decimale en hexadecimale tabel.
(een “H” is toegevoegd aan het eind van nummers in de hexadecimale notatie.)
<Voorbeeld 1>
Wat is de decimale weergave van 5AH?
Volgens de bovenstaande tabel: 5AH=90
<Voorbeeld 2>
Wat is de decimale weergave van de 7-bits hexadecimale waarde 12 34H?
Volgens de bovenstaande tabel: 12H=18, en 34H is 52.
Dus, 18 x 128 + 52 = 2356.
<Voorbeeld 3>
Wat is de decimale weergave van de “nibble-expressed” waarde 0A 03 09 0DH?
Volgens de bovenstaande tabel: 0AH=10, 03H=3, 09H=9, en 0DH=13.
Op deze wijze: ((10*16+3)*16+9)*16+33=41.885
<Voorbeeld 4>
Wat is de “nibble-expressed” hexadecimale weergave van het decimale getal 1258?
1258/16=78 (quotiënt) ... 10 (blijft over)
78/16=4 (quotiënt) ... 14 (blijft over)
4/16=0 (quotiënt) ... 4 (blijft over)
Uit de tabel: 0=00H, 4=04H, 14=0EH, 10=0AH.
OP deze wijze is de “nibble-expressed” hexadecimale waarde: 00 04 0E 0AH
●Voorbeeld van een daadwerkelijke MIDI opdracht.
In MIDI documentatie worden datawaardes en de adressen/groottes van System
Exclusive opdrachten aangegeven in hexadecimale nummers.
Onderstaande tabel toont hoe deze hexadecimale nummers corresponderen met
decimale nummers.
<Voorbeeld 1> CE 04
fig.11-22e
●Checksum berekening
*
*
*
*
Dec.
Hex.
Dec.
Hex.
Dec.
Hex.
Dec.
Hex.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
00H
01H
02H
03H
04H
05H
06H
07H
08H
09H
0AH
0BH
0CH
0DH
0EH
0FH
10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
19H
1AH
1BH
1CH
1DH
1EH
1FH
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
20H
21H
22H
23H
24H
25H
26H
27H
28H
29H
2AH
2BH
2CH
2DH
2EH
2FH
30H
31H
32H
33H
34H
35H
36H
37H
38H
39H
3AH
3BH
3CH
3DH
3EH
3FH
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
40H
41H
42H
43H
44H
45H
46H
47H
48H
49H
4AH
4BH
4CH
4DH
4EH
4FH
50H
51H
52H
53H
54H
55H
56H
57H
58H
59H
5AH
5BH
5CH
5DH
5EH
5FH
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
60H
61H
62H
63H
64H
65H
66H
67H
68H
69H
6AH
6BH
6CH
6DH
6EH
6FH
70H
71H
72H
73H
74H
75H
76H
77H
78H
79H
7AH
7BH
7CH
7DH
7EH
7FH
De decimale weergave van het MIDI kanaal, een Program Change, etc. is één
meer dan de decimale waarde die u in de tabel vindt.
De hexadecimale weergave voor elke 7 bits maakt het mogelijk om 128 stappen
(0-127) te kunnen beschrijven met één byte (00-7F). Meerdere bytes zijn nodig
als een grotere resolutie dan 128 stappen nodig is. Zo is de waarde weergegeven
door twee bytes “aa” en “bbH” aa x 128 + bb.
In het geval van data die zowel positief als negatief kan zijn, en waarvan de 0
waarde in het midden ligt (00H=-64, 40H= 0, 7FH= +63) is de hexadecimale
waarde 64 minder dan de waarde uit de tabel. In het geval van een waarde van
2 bytes is de decimale waarde van aa bbH - 40H: aa x 128 + bb -64 x 128.
In het geval van data die wordt aangegeven als “use nibble data” (gebruik
nibble data), wordt een hexadecimale weergave in eenheden van 4 bitss
gebruikt. Een als nibble data aangegeven waarde van de twee bytes 0a en 0bH
heeft de waarde a x 16 + b.
104
CnH is de Program Change status. “N” is het MIDI kanaal. EH=14, en 04H = 4. Dus
op MIDI kanaal 15 werd een Program Change uitgevoerd van nummer 5.
Om te controleren dat de boodschap correct werd ontvangen sturen Roland System
Exclusive opdrachten een checksum mee die volgt aan het eind van de data (vóór
de F7).
De waarde van de checksum wordt bepaald door het adres en de data (of
datagrootte) van de verzonden System Exclusive opdracht.
❍Het berekenen van de checksum
(een “H” is toegevoegd aan het eind van nummers in de hexadecimale notatie.)
De checksumnotatie is een waarde die verkregen wordt door de volgende
berekening:
(adres+grootte) gedeeld door 128 (quotiënt) ... (verschil).
128- (verschil) is de checksum.
Ter verduidelijking, de berekening is als volgt als een System Exclusive boodschap
een adres aa bb ccH heeft en een datagrootte van dd ee ffH.
aa + bb + cc + dd + ee + ff = totaal
totaal gedeeld door 128 = quotiënt .... (verschil)
128 - (verschil) = checksum
*
Echter, als uitzondering op deze regel: als verschil 0 is, dan is de checksum ook
00H (i.p.v. 80H).
MIDI implementatie
fig.midi-chart.e
USB AUDIO INTERFACE /
MIDI KEYBOARD CONTROLLER
MIDI Implementatiekaart
Model PCR-A30
Verzonden
Functie...
Herkend
Basic
Channel
Default
Changed
1
1–16
X
X
Default
Messages
Altered
Mode 3
Mode
X
X
X
OMNI ON/OFF, MONO, POLY
**************
Note
Number : True Voice
**************
X
X
0–127
Velocity
Note On
Note Off
O (9n v=1–127)
O (9n v=0)
X
X
After
Touch
Key's
Channel's
O
O
X
X
O
X
O
X
O (0–127)
**************
X
X
System Exclusive
O
O
: Song Position
System
: Song Select
Common
: Tune Request
O
O (0–127)
O
X
X
X
System
: Clock
Real Time : Commands
O
O
X
X
Pitch Bend
0-119
Versie : 1.00
Opmerkingen
Control
Change
Program
Change
: True Number
O *1 (120)
: All Sound Off
: Reset All Controllers O *1 (121)
Aux
O
: Local On/Off
Messages : All Notes Off
O *1 (123)
O
: Active Sensing
O
: System Reset
Notes
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
X
X
X
X
X
X
* 1 When PANIC is transmitted.
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Ja
X : Nee
105
Specificaties
PCR-A30: USB Audio Interface / MIDI Keyboard Controller
● Aantal kanalen voor audio opname/ weergave
Opname:
1 stereopaar
Weergave:
1 stereopaar
Full Duplex (behalve bij 96kHz)
● Audioconversie
AD/DA conversie:
PC Interface:
24 bits
24 bits.
Pitch Bend/ Modulation hendel
Toewijsbare draaiknoppen (R1-8)
Toewijsbare schuifpotmeters (S1-8)
Toewijsbare pedalen (P1, P2)
● Beeldscherm
7 segmenten, 3 symbolen (LED)
● Sample frequentie
44,1 / 48 / 96 kHz.
● Achterpaneel
Power schakelaar
Input Level (ingangsvolume)
● Nominaal Ingangsniveau (variabel)
-45 tot -10 dBu
● Stroomvoorziening
Adapter of USB Bus power
● Ingangsimpedantie
LINE:
27 kOhm
GUITAR:
680 kOhm
MIC:
27 kOhm
● Stroomverbruik
1000 mA (Adapter)
500 mA (USB Bus power)
● Nominaal uitgangsniveau
0 dBu
● Uitgangsimpedantie
1 kOhm
● Ruisniveau
80 dBu
(Ingang kortgesloten met 1 kOhm, INPUT GAIN:
LINE, INPUT LEVEL: MIN, INPUT MONITOR: OFF,
MASTER VOLUME: MAX, IHF-A, typ.)
● Aansluitingen
Ingangspluggen (L/MONO, R): 1/4 jackplug
Uitgangspluggen (L, R): RCA tulp plug
Digitale uitgang: optisch, TOSLINK
Koptelefoonuitgang: 1/4 stereo jack.
Hold pedaal: 1/4 jack
Expressie pedaal: 1/4 jack
MIDI connectors (IN, OUT)
● Keyboard
32 toetsen (met aanslaggevoeligheid)
● Controllers
Master Volume
Ingangsvolume
Memory
MIDI Channel
Program Change
Edit
V-LINK
Octave Shift + en Octave Shift Transpose
Toewijsbare drukknoppen (B1-6, L1-3)
106
● Afmetingen
600 (B) x 232 (D) x 86,4 (H) mm
● Gewicht
2,6 Kg
● Accessoires
Adapter
CD-rom
USB snoer
Gebruiksaanwijzing
Patroonvellen (GM2, Leeg)
● Opties
Voetschakelaar: DP serie
Expressie pedaal: EV serie
● Systeemeisen
Windows
OS: Microsoft Windows 98/98SE/ME/2000/XP
Computer: Windows compatible met USB connector*
CPU/ Clock: Intel Pentium ®, Celeron (TM) of Intel
Compatible processor 600 Mhz of hoger
Geheugen (RAM): 128MB of meer
Harde schijf: 200MB vrije ruimte
(0 dBu = 0,775 V rms)
*
De specificaties en/ of het uiterlijk van dit apparaat
kunnen, in het belang van de ontwikkeling,
veranderen zonder opgave.
Index
A
CHECKSUM........................................................ 66, 68, 104
Active sensing ................................................................. 102
Checksum berekenen ..................................................... 104
Adapter ................................................................................ 5
Continue........................................................................... 102
Advanced mode.......................................................... 53, 84
CONTROL CHANGE .............................................. 53, 101
AFTERTOUCH ................................................................. 53
CONTROL CHANGE ASSIGN ................................ 53, 59
AFTERTOUCH ASSIGN ........................................... 53, 57
Controllers ........................................................................8-9
Aftertouch opdracht......................................................... 57
COPY .................................................................................. 74
ALL BULK ................................................................... 77, 79
CTRL IN poort .................................................................. 39
All notes off ............................................................... 50, 102
Cubase ................................................................................ 85
All sounds off............................................................ 50, 102
Current channel ............................................................ 8, 46
Apparaatbeheer ................................................................ 98
Current memory .............................................................. 76
AppleTalk .................................................................... 28, 30
D
ASIO ............................................................................. 33, 99
ASIO Apparaat ........................................................... 33, 38
ASIO Direct Monitor.................................................. 24, 34
ASSIGN.............................................................................. 53
ASSIGN COPY.................................................................. 74
Audio Apparaten.............................................................. 38
Audio signaalstroom........................................................ 36
Audio Ingangsapparaten................................................. 38
Audio Uitgangsapparaten............................................... 38
Data............................................................................... 66, 69
Datagebied......................................................................... 72
Data invoeren .................................................................... 64
Datanummer ..................................................................... 69
DATA OUT.......................................................................... 9
Data set 1.................................................................. 101, 103
Data transmission ........................................................... 101
DC ....................................................................................... 10
DC aansluitplug................................................................ 10
B
DEC knop............................................................................. 8
BANK ............................................................................ 48-49
Decimal input mode............................................. 8, 47, 104
Bank mode......................................................................... 49
DECIMAL knop.................................................................. 8
Bank Select................................................................. 49, 101
Digital out plug................................................................. 10
Beeldscherm ........................................................................ 9
Digitale ondertekening .................................................... 96
Bend Pitch Control ........................................................... 72
Direct Monitor................................................. 24, 34, 82, 85
BENDER hendel ........................................................... 9, 44
DIRECT MONITOR ON/ OFF................................. 82, 85
Block nummer................................................................... 66
Driver ................................................................................. 11
Buffergrootte ............................................................... 24, 34
Driver verwijderen ........................................................... 96
BULK .................................................................................. 77
DT1............................................................................ 101, 103
Bulk Dump 77, 104
E
Bulk mode.......................................................................... 78
Bus Power .......................................................................... 10
Button mode...................................................................... 54
EDIROL PCR-A......................................................22-23, 38
EDIROL PCR-A MIDI OUT .......................................22-23
EDIT.................................................................................... 53
C
EDIT knop............................................................................ 8
CANCEL ........................................................................ 9, 45
Edit mode........................................................................... 53
Channel mode opdrachten............................................ 102
Energiebeheer.................................................................... 99
Channel Pressure...................................................... 57, 102
Error, foutmelding............................................................ 78
Channel Voice messages ............................................... 101
Expander............................................................................ 26
Expressie ...................................................................... 10, 44
107
Index
F
Koptelefoonuitgang.......................................................... 10
F8 Clock ............................................................................. 73
L
F8 CLOCK DEFAULT TEMPO ................................. 82-83
F8 CLOCK ON/OFF ................................................... 82-83
F8 CLOCK PORT SET................................................. 82-83
FACTORY RESET....................................................... 82, 84
FPT...................................................................................... 83
LAST ACCESS MEMORY ............................................... 84
Latch mode ........................................................................ 54
Latency ......................................................................... 24, 34
LSB ...................................................................................... 49
FreeMIDI...................................................................... 31, 96
M
G
Master uitgangen.............................................................. 10
Geheugenbank ............................................................ 76, 88
Geheugenbank beschermen............................................ 80
Geheugenbank nummer.................................................. 76
Geheugenbank opslaan ................................................... 76
Geluid, spraak en audioapparaten ................................ 22
Geluid en Multimedia...................................................... 22
Generic driver ................................................................... 83
GM2 MEMORY................................................................. 84
GM2 set ............................................................................. 88
GM2 System On................................................................ 70
GS SET................................................................................ 91
Master Volume.................................................................. 71
Master Volume knop.......................................................... 8
MCR-8 MODE 3 (SONAR) SET ...................................... 89
MCR-8 MODE 4 (Cubase 5/ SX) SET ............................ 90
MEMORY........................................................................... 51
MEMORY knop .................................................................. 8
Memory mode................................................................... 51
MIDI apparaten................................................................. 38
MIDI CH ............................................................................ 46
MIDI CH knop .................................................................... 8
MIDI Channel mode......................................................... 46
MIDI IN apparaat ............................................................. 38
H
MIDI IN poort ................................................................... 39
H-ACTIVITY ON/OFF............................................... 82-83
MIDI IN/ OUT connectors.............................................. 10
H-COMPATIBLE SET...................................................... 91
MIDI opdracht annuleren................................................ 75
Handtekeningverificatie.................................. 12, 16, 2010
MIDI opdracht kopiëren.................................................. 74
HEX knop ............................................................................ 8
MIDI OUT apparaat ......................................................... 38
Hexadecimaal........................................................ 8, 47, 104
MIDI stroom ...................................................................... 37
Hexadecimal input mode ............................................ 8, 47
MME EDIROL PCR-A In................................................. 38
Hold.............................................................................. 10, 44
MME EDIROL PCR-A Out.............................................. 38
Hold pedaal................................................................. 10, 44
Modulatie .................................................................. 44, 101
Huidige controller waardes allemaal tegelijk sturen .. 52
MSB..................................................................................... 49
MTC quarter frame......................................................... 102
I
Identity reply................................................................... 103
N
Identity request message............................................... 101
NO ASSIGN....................................................................... 75
INC knop ............................................................................ 8
NOTE.................................................................................. 53
INPUT GAIN .............................................................. 82, 85
NOTE ASSIGN.................................................................. 53
Ingangspluggen ................................................................ 10
Note off ............................................................................ 101
Input mode .................................................................. 47, 66
Note on............................................................................. 101
Ingangsvolume ................................................................. 10
NRPN ........................................................................... 53, 64
NRPN ASSIGN ................................................................. 53
K
Kanaal........................................................................... 66, 69
O
KEYBOARD PORT SET.............................................. 82-83
OCTAVE ........................................................................ 9, 44
OCTAVE +/- ....................................................................... 9
108
Index
Octave Shift ....................................................................... 44
Selecteer geluiden op een Expander .............................. 48
OMNI ................................................................................. 47
Sender Model Name....................................................... 103
OMS.............................................................................. 28, 96
SINGLE BULK ............................................................ 77, 79
Original driver .................................................................. 83
SNAPSHOT ....................................................................... 52
P
Snapshot mode.................................................................. 52
SONAR............................................................................... 89
PANIC................................................................................ 50
Song position pointer ..................................................... 102
Panic Mode........................................................................ 50
Song select ....................................................................... 102
Patroonvellen ...................................................................... 5
SPEAKER ON/OFF .................................................... 82,85
PC DEC .............................................................................. 63
Standard driver mode...................................................... 84
PC INC ............................................................................... 63
Start................................................................................... 102
PCR-A................................................................................. 38
STARTUP MEMORY ................................................. 82, 84
PCR-A 1........................................................................ 38, 54
Stop ................................................................................... 102
PCR-A 2........................................................................ 38, 54
Sys Ex. ASSIGN........................................................... 53, 66
PCR-A MIDI IN ................................................................ 38
Sysex ................................................................................... 53
PCR-A MIDI OUT ............................................................ 38
System common message.............................................. 102
Pedaalschakelaar .............................................................. 44
System exclusive opdracht/ message............ 66, 101, 103
Pitch ...................................................................................... 9
Systeemopdracht ........................................................ 53, 66
Pitch bend .......................................................................... 44
System Realtime message........................................ 66, 102
Pitch bend change .......................................................... 102
System reset..................................................................... 102
PLAY mode ....................................................................... 44
Polyphonic Key Pressure ........................................ 57, 101
T
Poort ................................................................................... 54
Tabel van werkmodes ...................................................... 45
PORT 1, 2 ........................................................................... 54
TEMPO............................................................................... 73
Power schakelaar.............................................................. 10
TEMPO ASSIGN......................................................... 53, 73
PROGRAM CHANGE ................................. 48, 53, 61, 102
Timing clock .................................................................... 102
PROGRAM CHANGE ASSIGN ............................... 53, 61
Toegevoegde gegevens .................................................. 104
PROGRAM CHANGE knop............................................. 8
Toewijzen van MIDI opdrachten ................................... 53
Program change mode..................................................... 48
Toggle mode...................................................................... 54
PROTECT .......................................................................... 80
Transmit data .................................................................. 102
PROTECT OFF, ON ......................................................... 80
TRANSPOSE ................................................................. 9, 44
R
TRANSPOSE / ENTER knop ........................................... 9
Tune request .............................................................. 66, 102
Receive data..................................................................... 101
Receive mode .................................................................... 77
U
Reset all controllers .................................................. 50, 102
Universal non-realtime system exclusive ........... 101, 103
Reset opdracht versturen ................................................ 50
USB ..................................................................................9-10
Rotary Encoder, draaipot encoder ................................. 60
USB AUDIO MODE SETTING ................................. 82, 84
RPN .............................................................................. 53, 64
USB AUDIO ON/OFF ............................................... 82, 84
RPN ASSIGN .................................................................... 53
USB snoer............................................................................. 5
RPN/NRPN ASSIGN ...................................................... 64
USB connector ................................................................... 10
S
USB MIDI DRIVER MODE ........................................82-83
Sample frequentie.................................................. 41-42, 84
V
SAVE .................................................................................. 76
VELOCITY OFFSET ....................................................82-83
109
Index
Verzenden en ontvangen van datapaketten (BULK) .. 77
Vibrato............................................................................ 9, 44
V-LINK................................................................................. 8
V-LINK knop....................................................................... 8
V-LINK message............................................................. 103
V-LINK mode.................................................................... 81
V-LINK OFF .................................................................... 103
V-LINK ON ............................................................... 81, 103
Voer schijf in...................................................................... 96
Voetschakelaar .................................................................. 44
W
WDM driver ...................................................................... 38
X
XG SET ............................................................................... 93
110
Voor EU-Landen
Dit product voldoet aan de voorwaarden van Europese Richtlijnen EMC 89/336/EEC en LVD 73/23/EEC.
For the USA
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment.
This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.
For Canada
NOTICE
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
AVIS
Cet appareil num rique de la classe B respecte toutes les exigences du R glement sur le mat riel brouilleur du Canada.
Informatie
Als u een reparatiedienst nodig heeft, belt u het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of erkend Roland distributeur in
uw land, zoals hieronder getoond.
EUROPE
EDIROL (Europe) Ltd.
Studio 3.4 114 Power Road
London W4 5PY
U. K.
TEL: +44 (0)20 8747 5949
FAX:+44 (0)20 8747 5948
http://www.edirol.com/europe
Deutschland
TEL: 0700 33 47 65 20
France
TEL: 0810 000 371
Italia
TEL: 02 93778329
U. S. A. / CANADA
EDIROL Corporation North
America
425 Sequoia Drive, Suite 114
Bellingham, WA 98226
U. S. A.
TEL: (360) 594-4276
FAX: (360) 594-4271
http://www.edirol.com/
HONG KONG
Parsons Music Ltd.
8th Floor, Railway Plaza, 39
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863
EGYPT
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar A1 Askalany Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis,
Cairo 11341, EGYPT
TEL: 20-2-417-1828
REUNION
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429
SOUTH AFRICA
That Other Music Shop
(PTY) Ltd.
11 Melle St., Braamfontein,
Johannesbourg, SOUTH AFRICA
P.O.Box 32918, Braamfontein 2017
Johannesbourg, SOUTH AFRICA
TEL: (011) 403 4105
Paul Bothner (PTY) Ltd.
ARGENTINA
Instrumentos Musicales S.A.
INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
409, Nirman Kendra Mahalaxmi
Flats Compound Off. Dr. Edwin
Moses Road, Mumbai-400011,
INDIA
TEL: (022) 2493 9051
INDONESIA
PT Citra IntiRama
J1. Cideng Timur No. 15J-150
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170
KOREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855
MALAYSIA
AFRICA
CENTRAL/LATIN
AMERICA
BENTLEY MUSIC SDN BHD
140 & 142, Jalan Bukit Bintang
55100 Kuala Lumpur, MALAYSIA
TEL: (03) 2144-3333
PHILIPPINES
G.A. Yupangco & Co. Inc.
Av.Santa Fe 2055
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700
BRAZIL
Roland Brasil Ltda
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666
CHILE
Roland Ireland
G2 Calmount Park, Calmount
Avenue, Dublin 12
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444
NORWAY
Roland Scandinavia Avd.
Kontor Norge
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar
de los Padres 01780 Mexico D.F.
MEXICO
TEL: (55) 5668-6699
URUGUAY
Viale delle Industrie 8,
20020 Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300
Lilleakerveien 2 Postboks 95
Lilleaker N-0216 Oslo
NORWAY
TEL: 2273 0074
Todo Musica S.A.
POLAND
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02) 899 9801
Francisco Acuna de Figueroa 1771
C.P.: 11.800
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335
P. P. H. Brzostowicz
UL. Gibraltarska 4.
PL-03664 Warszawa POLAND
TEL: (022) 679 44 19
SINGAPORE
VENEZUELA
PORTUGAL
CRISTOFORI MUSIC PTE
LTD
Blk 3014, Bedok Industrial Park E,
#02-2148, SINGAPORE 489980
TEL: 6243-9555
TAIWAN
Musicland Digital C.A.
Av. Francisco de Miranda,
Centro Parque de Cristal, Nivel
C2 Local 20 Caracas
VENEZUELA
TEL: (212) 285-8586
ROLAND TAIWAN
ENTERPRISE CO., LTD.
EUROPE
Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan
N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN,
R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339
AUSTRIA
THAILAND
Theera Music Co. , Ltd.
Saigon Music
Suite DP-8
40 Ba Huyen Thanh Quan Street
Hochiminh City, VIETNAM
Tel: (08) 930-1969
CHINA
2/F., No.30 Si You Nan Er Jie Yi
Xiang, Wu Yang Xin Cheng,
Guangzhou 510600, CHINA
Tel: (020) 8736-0428
IRELAND
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Roland Austria GES.M.B.H.
Siemensstrasse 4, P.O. Box 74,
A-6063 RUM, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260
Houtstraat 3, B-2260, Oevel
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
(GUANGZHOU OFFICE)
Warehouse Area DEPO Pf.83
H-2046 Torokbalint, HUNGARY
TEL: (23) 511011
MEXICO
VIETNAM
10F. No.18 Anhuaxili
Chaoyang District, Beijing 100011
CHINA
TEL: (010) 6426-5050
Roland East Europe Ltd.
Roland Italy S. p. A.
P.O.BOX 23032, Claremont 7735,
SOUTH AFRICA
TEL: (021) 674 4030
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
(BEIJING OFFICE)
HUNGARY
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540
BELGIUM/HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Benelux N. V.
5F. No.1500 Pingliang Road
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400
ITALY
330 Verng NakornKasem, Soi 2,
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 2248821
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
STOLLAS S.A.
Music Sound Light
Comercial Fancy II S.A.
17 Werdmuller Centre,
Main Road, Claremont 7708
SOUTH AFRICA
ASIA
GREECE
AUSTRALIA/
NEW ZEALAND
AUSTRALIA
Roland Corporation
Australia Pty., Ltd.
38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099
AUSTRALIA
TEL: (02) 9982 8266
NEW ZEALAND
Roland Corporation Ltd.
32 Shaddock Street, Mount Eden,
Auckland, NEW ZEALAND
TEL: (09) 3098 715
DENMARK
Roland Scandinavia A/S
Nordhavnsvej 7, Postbox 880,
DK-2100 Copenhagen
DENMARK
TEL: 3916 6200
FRANCE
Roland France SA
4, Rue Paul Henri SPAAK,
Parc de l’Esplanade, F 77 462 St.
Thibault, Lagny Cedex FRANCE
TEL: 01 600 73 500
FINLAND
Roland Scandinavia As,
Filial Finland
Elannontie 5
FIN-01510 Vantaa, FINLAND
TEL: (0)9 68 24 020
GERMANY
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Oststrasse 96, 22844 Norderstedt,
GERMANY
TEL: (040) 52 60090
Tecnologias Musica e Audio,
Roland Portugal, S.A.
Cais Das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465 PORTO
PORTUGAL
TEL: (022) 608 00 60
ROMANIA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
RO-4200 Gheorgheni
TEL: (066) 164-609
RUSSIA
MuTek
3-Bogatyrskaya Str. 1.k.l
107 564 Moscow, RUSSIA
TEL: (095) 169 5043
SPAIN
Roland Electronics
de España, S. A.
Calle Bolivia 239, 08020
Barcelona, SPAIN
TEL: (93) 308 1000
SWEDEN
Roland Scandinavia A/S
SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr.
S-131 30 Nacka SWEDEN
TEL: (0)8 702 00 20
SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen,
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383
UKRAINE
TIC-TAC
Mira Str. 19/108
P.O. Box 180
295400 Munkachevo, UKRAINE
TEL: (03131) 414-40
UNITED KINGDOM
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea
Enterprise Park, SWANSEA
SA7 9FJ,
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701
MIDDLE EAST
BAHRAIN
Moon Stores
No.16, Bab Al Bahrain Avenue,
P.O.Box 247, Manama 304,
State of BAHRAIN
TEL: 211 005
CYPRUS
Radex Sound Equipment Ltd.
17, Diagorou Street, Nicosia,
CYPRUS
TEL: (022) 66-9426
IRAN
MOCO, INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,
Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021) 285-4169
ISRAEL
Halilit P. Greenspoon &
Sons Ltd.
8 Retzif Ha aliya Hashnya St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666
JORDAN
AMMAN Trading Agency
245 Prince Mohammad St.,
Amman 1118, JORDAN
TEL: (06) 464-1200
KUWAIT
Easa Husain Al Yousifi Est.
Abdullah Salem Street,
Safat, KUWAIT
TEL: 243-6399
LEBANON
Chahine S.A.L.
Gerge Zeidan St., Chahine Bldg.,
Achrafieh, P.O.Box: 16-5857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441
QATAR
Badie Studio & Stores
P.O. Box 62,
Doha, QATAR
TEL: 423554
SAUDI ARABIA
aDawliah Universal
Electronics APL
Corniche Road, Aldossary Bldg.,
1st Floor, Alkhobar,
SAUDI ARABIA
P.O.Box 2154, Alkhobar 31952
SAUDI ARABIA
TEL: (03) 898 2081
SYRIA
Technical Light & Sound
Center
Khaled Ebn Al Walid St.
Bldg. No. 47, P.O.BOX 13520,
Damascus, SYRIA
TEL: (011) 223-5384
TURKEY
Barkat Muzik aletleri ithalat
ve ihracat Ltd Sti
Siraselviler Caddesi Siraselviler
Pasaji No:74/20
Taksim - Istanbul, TURKEY
TEL: (0212) 2499324
U.A.E.
Zak Electronics & Musical
Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg.,
No. 14, Grand Floor, Dubai, U.A.E.
TEL: (04) 3360715
Download PDF