ELEKTRONISCH KASREGISTER
140CR
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Eu NL v.003
© 2009 POS-Line B.V.
Voorzorgsmaatregelen
• Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig
door en volg de instructies op.
Houd deze handleiding na lezing paraat, zodat u er makkelijk in kunt teruglezen.
Bewaar alle informatie goed.
• Neem altijd de waarschuwingen en speciale aanwijzingen op het product in acht.
De pictogrammen
In deze handleiding worden verschillende pictogrammen gebruikt om de veilige
bediening van dit product onder de aandacht te brengen. Door deze in acht te nemen,
kunt u lichamelijk letsel bij de bediende en ander personeel voorkomen, evenals
schade aan eigendommen en aan dit product. De betekenis van de pictogrammen
wordt hieronder uiteengezet.
Geeft aan dat bij verkeerd gebruik een risico bestaat van ernstig lichamelijk letsel of
zelfs overlijden.
Geeft aan dat verkeerd gebruik lichamelijk letsel of schade kan veroorzaken.
Voorbeelden van pictogrammen
De volgende pictogrammen worden gebruikt om risico’s en mogelijke schade onder
de aandacht te brengen.
Het symbool
geeft aan dat dit een symbool bevat om de aandacht te trekken
(waaronder een waarschuwing). In deze driehoek wordt aangegeven waartegen
voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen (in dit geval elektrische schokken).
Het symbool
geeft een verboden handeling aan. In dit symbool wordt aangegeven
welke soort handelingen verboden zijn (in dit geval demontage).
Het symbool geeft een beperking aan. In dit symbool wordt de soort beperking
aangegeven (in dit geval losmaken van de stekker uit het stopcontact).
Waarschuwing!
Het kasregister bedienen
Mocht het kasregister niet goed werken, rook of een vreemde geur afgeven
of anderszins abnormaal functioneren, dient u direct de stroom uit te
schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u toch doorgaat,
riskeert u brand en elektrische schokken.
• Neem contact op met een servicemonteur van CASIO.
Gebruik geen vloeistoffen in de buurt van het kasregister en laat er niets in
vallen. Mocht er toch vocht of iets anders in het kasregister terecht komen,
dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te
halen. Als u toch doorgaat, riskeert u kortsluiting, brand en elektrische
schokken.
• Neem contact op met een servicemonteur van CASIO.
Mocht u het kasregister laten vallen waardoor het beschadigd raakt, dient u
direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
Als u toch doorgaat, riskeert u kortsluiting, brand en elektrische schokken.
• Het is zeer gevaarlijk te proberen zelf het kasregister te repareren. Neem contact
op met een servicemonteur van CASIO.
2
© 2009 POS-Line B.V.
Waarschuwing!
Haal nooit het kasregister uit elkaar of breng er op geen enkele wijze
veranderingen in aan. Het kasregister bevat onderdelen die onder
hoogspanning staan, waardoor het risico op brand en elektrische schokken
bestaat.
• Neem contact op met een servicemonteur van CASIO voor alle reparaties en
onderhoudswerkzaamheden.
Stekker en stopcontact
Gebruik uitsluitend een toegestaan contactpunt (100V~240V). Als u een
contactpunt met een afwijkende spanning gebruikt, riskeert u brand,
elektrische schokken en het defect raken van het kasregister. Door
overbelasting van een stopcontact kan het risico op oververhitting en brand
ontstaan.
Controleer of de stekker zo ver mogelijk in het stopcontact is gestoken. Door
losse pluggen ontstaat het risico op elektrische schokken, oververhitting en
brand.
• Gebruik het kasregister nooit als de stekker beschadigd is. Steek de stekker nooit in
een contact dat los is geraakt.
Stof dat zich in de loop van de tijd op de pennen van de stekker heeft
verzameld, kunt u afvegen met een droge doek. Vocht heeft een nadelige
invloed op de isolatie.
Daardoor ontstaat het risico op elektrische schokken en brand als stof op de
pennen is opgehoopt.
Voorkom beschadiging van snoeren en stekkers en breng er in geen geval
veranderingen in aan. Als u blijft werken met een beschadigd snoer, kan dit
de isolatie opheffen, de interne bedrading blootleggen en kortsluiting
veroorzaken, waardoor het risico op elektrische schokken en brand ontstaat.
• Neem contact op met een servicemonteur van CASIO als het snoer of de stekker
moeten worden gerepareerd of onderhouden.
Let op!
Plaats het kasregister nooit op een onstabiel of oneffen vlak. Hierdoor kan
het kasregister - vooral wanneer de lade geopend is - vallen, waardoor het
risico op brand, elektrische schokken en niet meer functioneren ontstaat.
Zet het kasregister nooit op de volgende plaatsen.
• In vochtige of stoffige ruimten of in ruimten waar het kasregister direct in contact
komt met hete of koude lucht.
• In de volle zon, in een afgesloten voertuig of in andere ruimten waar de
temperatuur hoog kan oplopen.
De hierboven genoemde omstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat
het kasregister niet meer werkt, waardoor brandgevaar ontstaat.
© 2009 POS-Line B.V.
3
Zorg dat er geen knikken in het snoer komen, laat het niet beklemd raken
tussen bureaus of ander meubilair en zet nooit zware voorwerpen op het
snoer. Als u dit doet, kan dit kortsluiting of breuk in het snoer veroorzaken,
waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat.
Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u aan de stekker te
trekken en nooit aan het snoer. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd
raken, kan de bedrading breken of kan kortsluiting ontstaan, waardoor
brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat.
Raak de stekker nooit met natte handen aan. Hierdoor riskeert u elektrische
schokken. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken, kan de
bedrading breken of kan kortsluiting ontstaan, waardoor brandgevaar en
gevaar van elektrische schokken ontstaat.
Raak nooit de printkop en schrijfrol aan.
4
© 2009 POS-Line B.V.
HET KASREGISTER UITPAKKEN ............................................................................................8
SNELSTART ...............................................................................................................................9
ALGEMENE INLEIDING CASIO 140CR................................................................................13
KASSAONDERDELEN BESCHREVEN ................................................................................................................................... 13
UITLEG STANDEN FUNCTIESLOT ...................................................................................................................................... 13
UITLEG BEDIENDEDISPLAYS ........................................................................................................................................... 14
TOETSENBORD LAYOUT ................................................................................................................................................... 14
BASISHANDELINGEN EN INSTELLINGEN..........................................................................15
TIJD EN DATUM WEERGEVEN ........................................................................................................................................... 15
WISSELGELD IN LADE DOEN............................................................................................................................................ 15
OMZETGROEPEN ZONDER VASTE PRIJS REGISTREREN .................................................16
REGISTRATIE OP OMZETGROEP ....................................................................................................................................... 16
OMZETGROEPEN MET VASTE PRIJS PROGRAMMEREN EN REGISTREREN...................17
PROGRAMMEREN VAN EEN VASTE PRIJS ........................................................................................................................... 17
KOPPELEN VAN DE BTW AAN EEN OMZETGROEP .............................................................................................................. 17
OMZET OP GROEPEN REGISTREREN MET INGESTELDE PRIJZEN .......................................................................................... 17
PLU’S PROGRAMMEREN EN REGISTREREN.......................................................................18
PROGRAMMEREN VAN EEN PLU PRIJS ............................................................................................................................. 18
PLU’S REGISTREREN ...................................................................................................................................................... 18
KORTING EN TOESLAG PROGRAMMEREN EN REGISTREREN.........................................20
VASTE KORTING PROGRAMMEREN ................................................................................................................................... 20
KORTING REGISTREREN .................................................................................................................................................. 20
RETOURNEREN.......................................................................................................................21
RETOURNEREN IN RF MODE ............................................................................................................................................ 21
DIVERSE HANDELINGEN ......................................................................................................21
REFERENTIE NUMMER TOEVOEGEN .................................................................................................................................. 21
ONTVANGEN GELD REGISTREREN..................................................................................................................................... 22
UITBETAALD GELD REGISTREREN .................................................................................................................................... 22
LADE OPENEN ZONDER VERKOOP OF RETOUR TE REGISTREREN ......................................................................................... 22
CORRECTIES...........................................................................................................................23
CORRECTIE VAN EEN INGEVOERD, MAAR NOG NIET GEREGISTREERD ARTIKEL .................................................................... 23
CORRECTIE VAN EEN GEREGISTREERD ARTIKEL ................................................................................................................ 23
RAPPORTEN............................................................................................................................24
DAGRAPPORTAGE AFDRUKKEN ........................................................................................................................................ 24
© 2009 POS-Line B.V.
5
GEAVANCEERDE PROGRAMMA INSTELLINGEN................................................................26
NEGATIEVE PRIJS PROGRAMMEREN VOOR EEN OMZETGROEP ............................................................................................ 26
PROBLEMEN OPLOSSEN .......................................................................................................27
HET KASREGISTER WERKT HELEMAAL NIET ...................................................................................................................... 28
ALS DE KASSALADE NIET OPEN GAAT ............................................................................................................................... 28
ACCESSOIRES BIJ UW CASIO 140CR.................................................................................29
SPECIFICATIES 140CR .........................................................................................................30
6
© 2009 POS-Line B.V.
Gefeliciteerd! , met de aanschaf van uw CASIO 140CR!
Wij zijn blij met uw keuze voor het elektronische kasregister van CASIO, dat jarenlang mee
zal gaan. De bediening van een kasregister van CASIO is heel eenvoudig en kan zonder
speciale training worden aangeleerd. Alle basis handelingen staan in deze handleiding, dus is
het raadzaam deze altijd bij de hand te houden.
Neem contact op met uw CASIO leverancier als u vragen heeft over onderwerpen die niet
specifiek in deze handleiding aan de orde komen.
© 2009 POS-Line B.V.
7
Het kasregister uitpakken
Voordat u verder gaat is het verstandig om eerst te controleren of de inhoud van de
verpakking van uw CASIO kasregister compleet is.
De inhoud van de doos moet zijn:
1x
1x
2x
2x
2x
1x
1x
1x
CASIO 140CR afrekensysteem
Bonrol voor journaal of klantenbon
Sleutelset bestaande uit PGM en OP sleutel
Sleutels voor kassalade
Borghaken om de kassa te fixeren
Pennen- of accessoirebakje
Nederlandstalige gebruikshandleiding
Opwindspoel voor journaalrol, bestaande uit twee delen
Indien u één van de hierboven vermeldde onderdelen of accessoires ontbreekt neem dan
contact op met uw CASIO verkooppunt.
8
© 2009 POS-Line B.V.
Snelstart
In deze sectie van de handleiding wordt in 11 eenvoudige stappen uiteengezet hoe u het
CASIO kasregister klaar maakt voor gebruik. Het is raadzaam om dit gedeelte van de
handleiding goed door te nemen, ook indien u eerder met een kasregister heeft gewerkt.
Allereerst wordt de standaard installatieprocedure beschreven, gevolgd door een verwijzing
naar een pagina met uitgebreide informatie over de desbetreffende functie.
1. Haal het kasregister uit de verpakking.
Haal het kasregister uit de verpakking en controleer of alle onderdelen en accessoires
aanwezig zijn. Is dit niet het geval, neem dan contact op met het CASIO verkooppunt.
2. Verwijder de tape.
Verwijder de tape waarmee de losse onderdelen vast worden gehouden. Verwijder ook het
plasticfolie dat aan de printerkap bevestigd is.
3. Plaats drie batterijen voor back-up van het
geheugen.
open de printerkap.
let op de + en –
plaats de drie batterijen.
Belangrijk!
Deze batterijen dienen ter bescherming van de informatie in het geheugen van het
kasregister bij stroomuitval of wanneer u de stekker van het kasregister uit het stopcontact
haalt. De batterijen moeten worden geplaatst.
Let op!
Onjuist gebruik van de batterijen kan breuk of lekkage veroorzaken die het binnenwerk van
het kasregister kan beschadigen. Let op het volgende.
• Gebruik nooit verschillende typen batterijen tegelijk.
• Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tegelijk.
• Laat lege batterijen nooit in de batterijhouder.
• Verwijder de batterijen als u het kasregister langere tijd niet gebruikt.
• Vervang de batterijen te minste eenmaal per jaar
WAARSCHUWING!
Stel de batterijen niet bloot aan een directe warmtebron, voorkom kortsluiting en haal
ze niet uit elkaar.
• Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen.
•
© 2009 POS-Line B.V.
9
4. Plaats het papier voor klanten- of controlebon.
Het CASIO kasregister heeft de mogelijkheid om een klanten- of controlebon af te drukken.
Installeer de klantenbonrol op de manier beschreven bij 4.1 en de controlebonrol zoals de
instructie bij 4.2
4.1 installeren klantenbon
Stap 1.
Stap 3.
Open de printerkap en
plaats de bonrol in de
houder.
Druk op de feed
toets om het papier
20-30cm door te
voeren.
Stap 2.
Stap 4.
Voer het papier vanaf de
onderkant van de rol in de
printer.
Voer het papier door
de opening in de
printerkap en sluit
deze vervolgens.
4.2 installeren controlebon
Volg eerst de stappen 1 t/m. 3 zoals op de vorige pagina beschreven, ga daarna verder
met de hieronder beschreven stap 4.
Stap 4.
Stap 7.
Haal de papiergeleider van
de opwindspoel.
Zet de opwindspoel
in de ruimte achter
de printer, boven de
papierrol.
Stap 5.
Stap 8.
Schuif de beginrand van
het papier in de groef op
de as van de opwindspoel
en draai het drie maal om
de spoel.
Druk op de feed
toets om het papier
zo nodig strak te
trekken en plaats de
printerkap terug.
Stap 6.
Zet de papiergeleider van
de opwindspoel terug.
Let op!
Gebruik altijd houtvrije bonrollen. Z.g.n. ‘Duplo’ rollen zijn niet geschikt voor de CASIO
140CR en verminderen de gebruiksduur van de printer aanzienlijk.
10 © 2009 POS-Line B.V.
5. Steek de stekker in de wandcontactdoos.
Controleer op de spanningssticker op de zijkant van het
kasregister of de vereiste spanning overeenstemt met de
beschikbare netspanning. Als dit het geval is steek dan de stekker
in de wandcontact doos.
Komt de netspanning niet overeen met de vereiste spanning neem
dan contact op met uw CASIO leverancier.
6. Datum en tijd instellen.
Steek de PGM sleutel in het functieslot.
Zet de sleutel in de stand PGM, het onderstaande beeld verschijnt in het display.
Stel de datum in volgens het formaat: dag – maand - jaar.
Bijvoorbeeld: 08 januari 2010 instellen als datum gaat als volgt:
08 – 08ste dag
01 – maand januari
10 – jaar 2010
Indien u een fout maakt tijdens het invoeren van de datum kunt u met
Stel de tijd in volgens het 24-uur formaat.
terug.
Bijvoorbeeld: achttien over een ‘s middags instellen als huidige tijd:
Indien u een fout maakt tijdens het invoeren van de datum kunt u met
terug.
7. BTW instellen.
Voor dat er met de kassa gewerkt kan worden dient de BTW ingesteld te worden.
© 2009 POS-Line B.V.
11
8. BTW koppelen aan een omzetgroep
Voor het gebruik van BTW dienen de ingestelde tarieven gekoppeld te worden aan een PLU
of omzetgroep.
BTW tarief toets
19%
6%
9. Klanten- of controlebon instellen.
Bij het afdrukken van de bon heeft u de keuze tussen het afdrukken van de klantenbon of
van een controlebon. Selecteer de afdrukmode die overeenkomt met de installatie van de
bonrol bij Stap 4.
Instellen als klantenbon:
Instellen als controlerol:
10. Afdrukken €-symbool.
Standaard wordt er als valuta symbool een • gebruikt, met de volgende handeling wijzigt u
dit in het €-symbool
Voer in plaats van 1 een 0 in indien u de BTW niet langer uitgesplitst wilt hebben.
11. BTW uitsplitsen op klanten bon.
Wilt u de BTW op de bon uitgesplitst hebben volg dan onderstaande handeling. Is dit voor u
niet van belang hoeft u niets te doen.
Voer in plaats van 200 een 0 in indien u de BTW niet langer uitgesplitst wilt hebben.
12 © 2009 POS-Line B.V.
Algemene inleiding CASIO 140CR
In dit gedeelte van de handleiding worden de verschillende onderdelen van de kassa
beschreven.
Kassaonderdelen beschreven
Bediendedisplay
Functieslot
Toetsenbord
LCD met achtergrond verlichting.
Hiermee selecteert u de mode waarin gewerkt wordt,
bijvoorbeeld: REG, PGM of RF.
Dit wordt gebruikt voor onder andere het registreren van
omzet.
Uitleg standen functieslot
Het functieslot heeft verschillende standen, elke stand staat voor een andere modus. Tijdens
het registreren dient de functiesleutel in de stand REG te staan. Aan het einde van de dag
bij het afdrukken van rapporten dient de X of Z stand gekozen te worden. Hieronder volgt
een overzicht van de verschillende standen en beschrijvingen.
Om het functieslot te gebruiken worden functiesleutels meegeleverd.
© 2009 POS-Line B.V.
sleutel
gebruiker
standen
PGM
manager/eigenaar
Alle
OP
bediende/verkoper
REG, CAL, OFF
13
Functieslot
CAL
Z
X
REG
OFF
RF
PGM
Modus
Beschrijving
Calculator
Reset
Calculator stand
Lees
Leest omzetgegevens uit het geheugen
zonder te wissen.
Registreren
Stand-by
Retour
Programmeren
Normale registratie.
Leest omzetgegevens uit het geheugen en
wist de gegevens.
Kasregister op stand-by.
Registratie van retourneringstransactie.
Programmeren van het kasregister.
Uitleg bediendedisplays
Het kasregister is voorzien een bediendedisplay, tijdens registratie worden op dit display
diverse informatie weergegeven.
1. omzetgroepnummer
Dit gedeelte geeft de geregistreerde
omzetgroep weer.
2. PLU nummer
Dit gedeelte geeft de geregistreerde PLU weer.
3. aantal bij herhaling
Geeft het aantal herhalingen weer.
4. numeriek
Hier worden ingevoerde bedragen
weergegeven.
Toetsenbord layout
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gebruik deze toets om papier van
de printer door te voeren.
Vermenigvuldigingstoets, laat
tevens datum en tijd zien.
Wist nog niet geregistreerde
gegevens.
Registreer een kortingsbedrag,
annuleer een volledige transactie.
Voer een PLU in m.b.v. het PLU
nummer.
Registreer een kortingspercentage
of meld een bediende aan.
14 © 2009 POS-Line B.V.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Programmeer de BTW tarieven.
Ontvangsten op rekening boeken. In
CALC mode: uit geheugen oproepen
Uitbetaald bedrag.
Geef referentie nummer in, Omzetgroep
shift.
Registreer een bedrag betaald met
cheques.
Geeft het subtotaal van de huidige
registraties.
13.
14.
15.
Registratie op rekening.
Registreer een contant betaald
bedrag.
16.
Toetsen voor numerieke invoer.
Decimaal toets.
Basishandelingen en instellingen
Tijd en datum weergeven
Wanneer er geen registratie plaats vindt is het
mogelijk om de huidige tijd en datum weer te geven in
het display.
Wisselgeld in lade doen
Het is mogelijk om de kassalade te openen zonder een
registratie uit te voeren. Dit is onder andere nodig bij
het aanvullen van het wisselgeld in de kassalade. (het
is ook mogelijk om hiervoor de RC toets te gebruiken)
Handeling
© 2009 POS-Line B.V.
Bon
15
Omzetgroepen zonder vaste prijs registreren
Het is mogelijk om zonder vooraf ingestelde prijzen
omzet direct te registreren met behulp van de
omzetgroeptoetsen op het kasregister. Hieronder
volgen een aantal voorbeelden hoe u kunt werken met
omzetgroepen.
Registratie op omzetgroep
Verkoop met
subtotaal
Handeling
Bon
Verkoop herhalen
Handeling
Bon
Verkoop op rekening
Handeling
Bon
16 © 2009 POS-Line B.V.
Deelbetaling
Handeling
Bon
Omzetgroepen met vaste prijs programmeren en
registreren
Het is mogelijk om een vaste prijs voor een omzetgroep te programmeren. Dit is niet persé
nodig, u kunt ook, zoals hierboven beschreven, handmatig de prijs ingeven.
Programmeren van een vaste prijs
Koppelen van de BTW aan een omzetgroep
BTW tarief toets
19%
6%
Omzet op groepen registreren met ingestelde prijzen
Het registreren van omzetgroepen met vooraf
ingestelde prijzen is eenvoudig, op de volgende pagina
een voorbeeld.
© 2009 POS-Line B.V.
17
Omzetgroep met vaste
prijs registreren
Handeling
Bon
PLU’s programmeren en registreren
Voordat u PLU’s kunt registreren dient u minimaal een prijs aan de PLU te koppelen. Het is
niet mogelijk om, zoals bij omzetgroepen, te registreren zonder ingestelde prijzen.
Programmeren van een PLU prijs
PLU’s registreren
Het registreren van PLU’s is vergelijkbaar met de
registratie van omzet op groepen.
Verkoop los artikel
18 © 2009 POS-Line B.V.
Handeling
Bon
Verkoop herhalen
© 2009 POS-Line B.V.
Handeling
Bon
19
Korting en toeslag programmeren en registreren
Met het CASIO kasregister kunt u op een eenvoudige manier korting en/of toeslagen
registreren. Dit kan onder andere nodig zijn bij het registreren van een aanbieding of het
reduceren van een prijs, bijvoorbeeld vanwege een lichte beschadiging.
U kunt een vooraf gestelde waarde gebruiken als korting of toeslag, maar het is ook
mogelijk om dit per geval apart te doen.
Vaste korting programmeren
Korting registreren
Registratie van een korting of toeslag kan op twee
verschillende manieren gebeuren. Hieronder een aantal
voorbeelden. Het eerste voorbeeld gaat om een 50 cent
korting, die niet vast geprogrammeerd staat.
Korting registreren
Vast en variabel
20 © 2009 POS-Line B.V.
Bon
Toeslag
Korting
Retourneren
Het kan natuurlijk voorkomen dat er artikelen door een klant, om welke reden dan ook,
teruggebracht wordt. Het terug nemen van artikelen gebeurd doorgaans in de retour mode
(RF)
Retourneren in RF mode
Registratie in de RF mode is niets anders dan in de
REG mode met als verschil dat alles wat in deze RF
mode wordt geregistreerd, teruggenomen wordt.
Handeling
Bon
Let op!
Draai na het registreren in de RF mode de sleutel direct terug naar de REG mode om
foutieve registraties te voorkomen.
Diverse handelingen
Referentie nummer toevoegen
Het is mogelijk om op de bon een extra referentie
nummer toe te voegen.
Handeling
© 2009 POS-Line B.V.
Bon
21
Ontvangen geld registreren
Indien u geld ontvangt zonder direct een artikel, dienst
of anderszins te leveren kan dit via RA toets.
Handeling
Bon
Uitbetaald geld registreren
Indien u geld uit de kassalade halen zonder een artikel
retour te nemen gebruikt u de PO toets.
Handeling
Bon
Lade openen zonder verkoop of retour te registreren
Wilt u de kassalade openen oom bijvoorbeeld
wisselgeld bij te vullen kan dat via de CHK/NS toets.
Handeling
22 © 2009 POS-Line B.V.
Bon
Correcties
Correcties kunnen op twee manieren gebeuren:
• nadat een prijs of aantal is ingevoerd, maar nog geen artikel geregistreerd
• direct na het registreren van een artikel
Correctie na een ingevoerde prijs of aantal zonder artikel registratie
Correctie van een ingevoerd, maar nog niet
geregistreerd artikel gebeurd door na het invoeren op
de correctie,
Handeling
, toets te drukken.
Bon
Correctie van een geregistreerd artikel
Correctie van een geregistreerd artikel gebeurd door
na de registratie de errortoets
© 2009 POS-Line B.V.
, te gebruiken.
23
Handeling
Bon
Rapporten
Het is tijdens openingsuren op elk gewenst moment mogelijk om een X rapport af te
drukken, dit heeft géén invloed op de dagrapportage.
Na sluitingstijd dient u een Z rapport af te drukken, de dagomzettellers worden gereset.
Let op!
In alle volgende voorbeelden wordt de sleutelstand Z gebruikt, dit wist alle omzetgegevens,
om alleen gegevens uit te lezen dient u de sleutelstand X te gebruiken. Dit wijzigt verder
niets aan de te volgen handeling.
Dagrapportage afdrukken
Het omzetdagrapport bevat de
verkoopgegevens, van de huidige dag.
Sleutelstand X; uitlezen zonder omzet te
resetten (lezen)
Sleutelstand Z; uitlezen, daarna omzet
resetten (wissen)
Zie de volgende pagina voor het afdruk
voorbeeld.
24 © 2009 POS-Line B.V.
PLU rapportage afdrukken
Het plu omzetrapportage bevat de
verkoopgegevens, van alle PLU’s.
Sleutelstand X; uitlezen zonder de verkopen
te resetten (lezen).
Sleutelstand Z; uitlezen, daarna resetten
(wissen).
© 2009 POS-Line B.V.
25
Periodieke rapportage
Het periodieke rapport geeft een overzicht
van de omzetten over een bepaalde periode,
bijvoorbeeld de omzetten van een hele week.
Dit rapport is zowel in X als in Z mode af te
drukken.
De periode is afhankelijk van wanneer het
vorige periodieke rapport is afgedrukt.
Geavanceerde programma instellingen
In deze sectie van de handleiding komen een aantal geavanceerde programma instellingen
aan de orde. Door de instructies in deze sectie te volgen kunt u het kasregister verder
aanpassen aan uw eigen specifieke wensen en eisen.
Negatieve prijs programmeren voor een omzetgroep.
Stap 1:
Normale groep
Negatieve groep
programmacode
0
100
Stap 2:
Let op!
Draai na het registreren in de RF mode de sleutel direct terug naar de REG mode om
foutieve registraties te voorkomen.
26 © 2009 POS-Line B.V.
Problemen oplossen
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat zich tijdens gebruik een probleem voordoet, op de
volgende pagina’s kun u vinden hoe u deze problemen op kunt lossen.
Displaymelding
Betekenis
Actie
E001
De stand van het functieslot is
veranderd vóór afsluiting.
E008
E090
Registratie zonder een
verkopernummer te hebben
ingevoerd.
Totalen blijven in geheugen
Zet het functieslot terug in de
oorspronkelijke stand en sluit de
handeling af.
Voer een verkopernummer in.
E094
Printer probleem.
L
Back-up batterijen leeg
Geen datum of tijd geprint op
klantenbon, papier transporteert
onvoldoende uit de kassa
Lade opent na enkele
artikelgroep registratie direct
Omzet gegevens lijken niet
geschoond na printen rapport,
einde van de openingstijd
Programmatie lijkt geschoond
als stekker uit stopcontact is
geweest of spanning uit
Geld kan niet uit lade worden
gehaald
Kan niet negatief afslaan
Printer ingesteld als journaal printer
Als ik registreer krijg ik een
negatieve waarde
Komt geen BTW op de bon
© 2009 POS-Line B.V.
Positie sleutelstand in Z en druk op
CA/AMT
Verwijderd vastzittend papier. Draai
de sleutel naar OFF en vervolgens
naar REG. Blijft het probleem zich
voordoen neem dan contact op met
uw leverancier.
Vervang de back-up batterijen.
Let op! laat de stekker in het
stopcontact
Programmeer kassa op uitgifte
klantenbon
Status van artikelgroep is
enkelvoudige verkoop
Gebruik van positie X om rapporten
af te drukken
Programmeer groep toets met
status normaal
Positie sleutelstand in Z en druk op
CA/AMT
Geen of lege (onvoldoende spanning
) batterijen
Plaats nieuwe batterijen
Geen netspanning op het
stopcontact
Er is een beperking dat er niet
negatief aangeslagen mag worden.
Groep geprogrammeerd met een
negatieve waarde
Programmeringinstelling is niet
correct
Beweeg palletje onderzijde geldlade
Zie pagina 26
Zie pagina 26
Zie pagina 12
27
Het kasregister werkt helemaal niet
Als de kassalade niet open gaat
U kunt de kassalade ten allen tijde handmatig openen door de schakelaar onder de lade.
28 © 2009 POS-Line B.V.
Accessoires bij uw CASIO 140CR
WT-92, vochtwerende toetsenbordbeschermmat.
Optioneel kunt u bij uw 140CR een vochtwerende toetsenbordbeschermmat aanschaffen.
Deze beschermt het toetsenbord van de 140CR tegen lichte vochtschade.
P-5880H, houtvrije bonrol.
Het CASIO kasregister moet voorzien worden van een houtvrije bonrol 58 x 80mm (BxD)
Bij uw CASIO verkooppunt kunt u meer informatie krijgen m.b.t. deze accessoires.
© 2009 POS-Line B.V.
29
Specificaties 140CR
Toetsenbord
invoer
Display
bediendendisplay
10 toetsensysteem, buffergeheugen
Bedrag 8 cijfers (nulonderdrukking)
Omzetgroep/PLU nummer, aantal herhalingen
Printer
Bonprinter
opwindspoel
bonrol
Enkelvel thermische printer (afdrukken van klanten-/controlebonnen)
12 cijfers (bedrag 10 cijfers, 2 symbolen)
Automatisch oprollen
58 mm x 80 mm Ø (Max.), houtvrij
CASIO P-5880H
Datum/tijd
Automatisch afdrukken van datum op klanten-/controlebon
Automatische kalender
24-uurssysteem
Alarm
Invoer bevestigingssignaal; Foutalarm
Back-up batterij
De effectieve levensduur van de geheugenbeveiligingsbatterijen (drie nieuwe SUM-3
of UM-3 type batterijen) is ongeveer een jaar vanaf plaatsing in het kasregister.
Voedingsspanning
Als genoteerd op het plaatje aan de rechterzijde van het register.
Bedrijfstemperatuur
0 °C ~ 40 °C
Luchtvochtigheid
10 ~ 90%
Afmetingen en gewicht
205mm x 410mm x 450mm 8kg (grote lade)
* Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
POS-Line B.V.
www.pos-line.nl
info@pos-line.nl
30 © 2009 POS-Line B.V.
BLANCO PAGINA
© 2009 POS-Line B.V.
31
Download PDF
Similar pages
Handleiding SE-S10
SAM4S ER-650