2011-05-31 - CS5 - AMW 393_436_483_497_498_MW 4200 SK

AMW 393 AMW 436 AMWR 483 AMW 497 AMW 498 MW 4200
Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Οδηγίες Χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso
Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
1
INŠTALÁCIA
MONTÁŽ SPOTREBIČA
PRI INŠTALÁCII SPOTREBIČA postupujte podľa
osobitne dodávaných pokynov na montáž.
PRED PRIPOJENÍM
SKONTROLUJTE, ČI NAPÄTIE na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.
NEODSTRAŇUJTE DOSKY NA OCHRANU PRED PRIVÁDZANÝMI MIKROVLNAMI umiestnené na bočnej stene vnútra rúry. Kryty bránia tomu,
aby sa tuk a zvyšky jedál
dostali do prívodných kanálov mikrovĺn.
PRED MONTÁŽOU sa presvedčte, či je vnútro rúry
prázdne.
SKONTROLUJTE, ČI SPOTREBIČ NIE JE POŠKODENÝ. Skontrolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie
je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru
vyprázdnite a vnútro vyčistite mäkkou vlhkou
handričkou.
RÚRU NEUVÁDZAJTE DO ČINNOSTI, ak je poškodený prívodný elektrický kábel alebo jeho zástrčka, ak rúra nepracuje správne, ak je poškodená alebo ak spadla. Prívodný elektrický kábel
ani elektrickú zástrčku neponárajte do vody.
Nepribližujte sa s napájacím káblom k horúcim
povrchom. Zabránite tak možnosti úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vzniku iných
nebezpečenstiev.
NEPOUŽÍVAJTE
PREDLŽOVACIE NAPÁJACIE KÁBLE.
AK JE PRÍVODNÝ ELEKTRICKÝ KÁBEL VEĽMI KRÁTKY, požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby v blízkosti spotrebiča nainštaloval
vhodnú zásuvku.
PO PRIPOJENÍ
RÚRU NEPOUŽÍVAJTE, ak jej dvierka nie sú pevne
zatvorené.
UZEMNENIE SPOTREBIČA je povinné. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat, ani za poškodenie vecí spôsobené nedodržaním tejto
požiadavky.
Výrobca nenesie zodpovednosť za
problémy spôsobené nedodržaním týchto
pokynov používateľom.
2
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZORNE PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE
NEZOHRIEVAJTE, ANI NEPOUŽÍVAJTE V RÚRE, ani v jej
blízkosti horľavé materiály. Spaliny môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
MIKROVLNNÚ RÚRU NEPOUŽÍVAJTE na sušenie textilu, papiera, korenia, bylín, dreva, kvetín, ovocia
ani iných horľavých materiálov. Môže to spôsobiť požiar.
PRI VZNIETENÍ MATERIÁLU V RÚRE ALEBO V JEJ BLÍZKOSTI
nechajte dvierka rúry zatvorené a rúru vypnite. Napájací kábel vytiahnite zo zásuvky alebo odpojte napájanie vyskrutkovaním poistky alebo vypnutím ističa.
ALEBO AK ZBADÁTE DYM,
JEDLÁ NEVARTE PRÍLIŠ DLHO. Môže to spôsobiť požiar.
NENECHÁVAJTE RÚRU BEZ DOZORU, predovšetkým,
ak pri varení používate papier, plasty alebo iné
horľavé materiály. Papier sa môže pri príprave jedál vznietiť a niektoré plasty sa môžu roztaviť.
NEPOUŽÍVAJTE v rúre žieravé chemikálie, ani výpary. Tento typ rúry bol osobitne vyvinutý na
zohrievanie a varenie jedál. Nebol skonštruovaný na priemyselné ani na laboratórne použitie.
OPRAVY SPOTREBIČA SMIE VYKONÁVAŤ IBA
VYŠKOLENÝ SERVISNÝ TECHNIK. Ak sa
pri oprave odmontuje akýkoľvek
ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť
opravu niekomu inému, ako vyškolenému servisnému technikovi.
NESNAŽTE SA ODMONTOVAŤ ŽIADNY KRYT.
DETI SMÚ SPOTREBIČ používať iba pod dozorom dospelej osoby a po dôkladnom poučení o bezpečnom používaní. Musia si uvedomovať nebezpečenstvo hroziace pri nesprávnom používaní.
TENTO SPOTREBIČ NIE JE URČENÝ, ABY HO používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami bez
dozoru osoby, ktorá je zodpovedaná za ich bezpečnosť.
UPOZORNENIE!
POČAS POUŽÍVANIA RÚRY SA PRÍSTUPNÉ ČASTI VEĽMI ZOHREJÚ, nedovoľte deťom, aby sa priblížili k rúre.
MIKROVLNNÚ RÚRU NEPOUŽÍVAJTE na
ohrievanie potravín vo vzduchotesných nádobách. Ohrevom sa
zvyšuje tlak a pri otváraní môže
spôsobiť škodu alebo explóziu.
PRAVIDELNE KONTROLUJTE, ČI NIE SÚ POŠKODENÉ tesnenia a dosadacie plochy tesnenia dvierok. Je zakázané uvádzať do činnosti spotrebič s poškodenými tesneniami a dosadacími plochami tesnenia
dvierok, kým nie je opravený kvalifikovaným servisným technikom.
VAJÍČKA
NEPOUŽÍVAJTE MIKROVLNNÚ RÚRU na prípravu alebo
ohrev celých vajíčok, so škrupinou alebo bez nej, pretože
môžu prasknúť, aj po ukončení
mikrovlnného ohrevu.
3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
SPOTREBIČ JE URČENÝ IBA NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI!
SPOTREBIČ SA NESMIE PRI POUŽITÍ mikrovĺn zapínať bez
potravín vo vnútri rúry. Takéto používanie spotrebiča s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí jeho
poškodenie.
PRI SKÚŠANÍ OVLÁDANIA vložte do rúry pohár s vodou. Voda pohltí mikrovlnnú energiu a rúra sa
nepoškodí.
VNÚTRO RÚRY NEPOUŽÍVAJTE na skladovanie.
PRED VLOŽENÍM DO RÚRY ODSTRÁŇTE z papierových alebo plastových vreciek
drôtené svorky.
SMAŽENIE
MIKROVLNNÚ RÚRU NEPOUŽÍVAJTE na smaženie, pretože teplotu oleja
nemožno kontrolovať.
VŽDY, KEĎ SA PO VARENÍ DOTÝKATE NÁDOB, rúry alebo
panvice, používajte chňapky, predídete tak popáleninám.
4
TEKUTINY
NAPR. NÁPOJE ALEBO VODA. Tekutiny sa môžu prehriať nad bod varu aj bez tvorby bubliniek. Horúca tekutina
môže v dôsledku toho náhle vykypieť.
Predídete tomu nasledujúcimi opatreniami:
1. Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami
a úzkym hrdlom.
2. Tekutinu v nádobe pred vložením do rúry
premiešajte a nechajte v nej čajovú lyžičku.
3. Po ohriatí nechajte tekutinu chvíľu odstáť
a pred opatrným vybratím nádoby z rúry
ju znova premiešajte.
BUĎTE OPATRNÍ
VŽDY DODRŽIAVAJTE podrobné pokyny uvedené v
kuchárskej knihe pre mikrovlnné rúry. Týka sa
to predovšetkým varenia alebo zohrievania jedál s obsahom alkoholu.
DETSKÉ JEDLÁ ALEBO NÁPOJE VO FĽAŠI NA
KŔMENIE po zohriatí vždy pre-
miešajte a pred podávaním skontrolujte ich teplotu.
Zabezpečíte tak rovnomerné rozloženie teploty a
predídete riziku obarenia, či dokonca vzniku popálenín.
Pred ohrevom vždy skontrolujte, či je vybraté viečko a cumlík!
PRÍSLUŠENSTVO
VŠEOBECNE
V SÚČASNOSTI je na trhu bohatá ponuka riadu.
Pred nákupom riadu sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.
PRED VARENÍM SA PRESVEDČTE, že používané pomôcky sú vhodné do mikrovlnných rúr a či prepúšťajú mikrovlny.
PO VLOŽENÍ JEDLA S RIADOM do mikrovlnnej rúry
skontrolujte, či sa nedotýka vnútorných stien.
Týka sa to predovšetkým kovového riadu a
riadu s kovovými časťami.
DOTYK NÁDOB S KOVOVÝMI ČASŤAMI s vnútornými
stenami rúry počas jej prevádzky spôsobuje iskrenie, ktoré môže rúru poškodiť.
PRED ZAPNUTÍM RÚRY VŽDY SKONTROLUJTE, či sa otočný tanier voľne otáča.
DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA
DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA POUŽÍVAJTE
pod skleneným otočným tanierom. Na držiak otočného taniera
nikdy neklaďte iný riad.
Vložte držiak otočného taniera na jeho
miesto v rúre.
SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER
SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER sa používa pri všetkých
spôsoboch varenia. Zbiera kvapkajúcu šťavu a kúsky jedla, ktoré by sa inak usadzovali v rúre a
znečisťovali ju.
Položte sklenený otočný tanier na držiak
otočného taniera.
DRŽADLO ZAPEKACIEHO TANIERA CRISP
DODÁVANÉ ŠPECIÁLNE DRŽADLO CRISP
TANIERA POUŽÍVAJTE na vybratie horúceho taniera z rúry.
ZAPEKACÍ CRISP TANIER
POTRAVINY SA UKLADAJÚ PRIAMO NA ZAPEKACÍ CRISP TANIER.
So zapekacím Crisp tanierom sa vždy používa sklenený otočný tanier.
NEKLAĎTE ŽIADNE POMÔCKY na zapekací Crisp tanier, pretože sa rýchlo rozohrieva a môže spôsobiť ich poškodenie.
TANIER CRISP môžete pred použitím predhriať
(max. 3 min..). Na predhrievanie taniera Crisp
vždy používajte funkciu Crisp.
OCHRANA PRED ŠTARTOM / ZÁMOK
TÁTO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÁ FUNKCIA SA AKTIVUJE JEDNU MINÚTU POTOM, čo sa rúra vráti
do "pohotovostného režimu". Rúra je
v pohotovostnom režime, keď sa zobrazuje čas v 24-hodinovom formáte,
alebo, ak nie sú nastavené hodiny, keď je
displej prázdny.
BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK SA ODBLOKUJE OTVORENÍM A ZATVORENÍM DVIEROK , napr. pri vložení potravín. Inak
sa na displeji zobrazí "DOOR" (dvere)".
5
PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA
PRERUŠENIE VARENIA:
AK CHCETE JEDLO SKONTROLOVAŤ,
OBRÁTIŤ ALEBO PREMIEŠAŤ, VARENIE
PRERUŠÍTE otvorením dvierok.
Nastavené hodnoty sa udržia
10 minút.
AK NECHCETE VO VARENÍ POKRAČOVAŤ:
JEDLO VYBERTE, zatvorte dvierka a
stlačte tlačidlo STOP.
POKRAČOVANIE VARENIA:
ZATVORTE DVIERKA a RAZ stlačte tlačidlo Start. Varenie pokračuje ďalej
od okamihu prerušenia.
AK STLAČÍTE TLAČIDLO ŠTART DVAKRÁT, predĺžite
čas varenia o 30 sekúnd.
UKONČENIE VARENIA SIGNALIZUJE JEDNO ALEBO DVE PÍPNUTIA počas 10 minút. Stlačením
tlačidla STOP alebo otvorením
dvierok signál zrušíte.
POZNÁMKA: Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 60 sekúnd.
CHLADENIE
PO UKONČENÍ FUNKCIE môže rúra vykonať proces
chladenia. Je to normálne.
Po tomto procese sa rúra automaticky vypne.
PROCES CHLADENIA sa dá prerušiť, bez akéhokoľvek poškodenia rúry, jednoduchým otvorením
dvierok.
OTVORENIE DVIEROK
DVIERKA OTVORÍTE STLAČENÍM TLAČIDLA.
6
ČASOMER






TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE, keď potrebujete kuchynské minútky na odmeranie presného času pri rôznom použití, ako napr. varenie vajíčok, cestovín alebo kysnutie cesta pred pečením a pod.
STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte dobu, ktorá sa mmá merať.
OPAKOVANÝM STLÁČANÍM TLAČIDLA VÝKONU nastavte 0 W.
STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.
PO UPLYNUTÍ NASTAVENEJ DOBY zaznie zvukový signál.
HODINY



PODRŽTE STLAČENÉ TLAČIDLO STOP (3 sekundy), kým
nezačne blikať ľavá čislica (hodiny).




STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte hodiny.

PO PRVOM ZAPOJENÍ SPOTREBIČA DO
ELEKTRICKEJ SIETE alebo po výpadku
napájania je displej prázdny. Ak
nie sú hodiny nastavené, displej
ostane prázdny, kým nenastavíte
čas prípravy jedla.
STLAČTE TLAČIDLO ŠTART. (Blikajú dve pravé číslice (minúty)).
STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte minúty.
STLAČTE TLAČIDLO ŠTART EŠTE RAZ.
HODINY SÚ NASTAVENÉ a v chode.
POZNÁMKA:
HODINY SA NASTAVUJÚ PRI OTVORENÝCH DVIERKACH RÚRY. Na nastavenie hodín budete mať k dispozícii 10 minút. Inak musíte každý krok uskutočniť za 60 sekúnd.
7
VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI






POUŽITE TÚTO FUNKCIU pri bežnom
varení a ohreve zeleniny, rýb, zemiakov a mäsa.
STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte dobu.
OPAKOVANÝM STLÁČANÍM TLAČIDLA VÝKONU nastavte výkon.
STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.
PO ZAPNUTÍ PROCESU VARENIA:
Dobu jednoducho predĺžite stláčaním tlačidla Štart s krokom 30
sekúnd. Každé stlačenie predlžuje dobu o 30 sekúnd. Okrem toho
môžete zmeniť čas stláčaním tlačidiel +/-, aby ste nastavenie predĺžili alebo skrátili.
STLAČENÍM TLAČIDLA VÝKONU možno meniť aj výkon. Po prvom stlačení sa zobrazí nastavený výkon. Výkon zmeníte opakovaným stlačením tlačidla Power (Výkon).
ÚROVEŇ VÝKONU
IBA MIKROVLNY
VÝKON
ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
750 W
OHRIEVANIE NÁPOJOV, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom
vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvoľte nižší výkon.
Varenie rýb, zeleniny, mäsa a pod.
500 W
ŠETRNÉ VARENIE napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s
vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W
MIERNE DUSENIE V PARE, rozpustenie masla.
160 W
ROZMRAZOVANIE. Zmäkčovanie masla, syrov a zmrzliny.
0W
8
NASTAVENIE doby odstátia (pri samostatnom používaní časomeru).
JET ŠTART


TÁTO FUNKCIA SA POUŽÍVA na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako sú číre polievky,
káva alebo čaj.
STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.
TÁTO FUNKCIA ZAČÍNA ČINNOST AUTOMATICKY pri plnom mikrovlnnom výkone a doba procesu je nastavená na 30 sekúnd. Každé ďalšie stlačenie
predlžuje čas o 30 sekúnd. Čas možno skrátiť i predĺžiť aj stláčaním
tlačidiel +/- na zvýšenie alebo zníženie času po zapnutí funkcie.
MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE
POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV pre “varenie a ohrev
mikrovlnami" a pri manuálnom rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.
POTRAVINY PRAVIDELNE KONTROLUJTE. Skúsenosti vás
naučia nastaviť vhodnú dobu pre rôzne množstvá potravín.
MRAZENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH VRECKÁCH, fóliách
alebo v kartónových obaloch sa môžu vložiť
priamo do rúry, ak na obale nie sú žiadne
kovové časti (napr. svorky).
VEĽKÉ KUSY S KOSŤOU v polovici rozmrazovania
obráťte.
TVAR OBALU ovplyvňuje dobu rozmrazovania. Plytké balíčky sa rozmrazujú
rýchlejšie ako hrubý blok.
ODDEĽTE JEDNOTLIVÉ KUSY keď sa začínajú rozmrazovať.
Jednotlivé plátky sa rozmrazia ľahšie.
AK SA ČASTI POTRAVÍN začínajú zohrievať, ochráňte ich malými
kúskami alobalu (napr. nohy
a konce krídel kurčaťa).
VARENÉ POKRMY, GULÁŠ A MÄSOVÉ OMÁČKY sa
ľahšie rozmrazujú, ak sa pri rozmrazovaní premiešajú.
PRI ROZMRAZOVANÍ je lepšie pokrm nerozmraziť úplne, proces sa dokončí počas
odstátia.
DOBA ODSTÁTIA PO ROZMRAZOVANÍ VŽDY ZLEPŠUJE výsledok, pretože sa teplota rovnomerne rozloží v celom jedle.
9
ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE






STLAČTE TLAČIDLO ZRÝCHLENÉHO ROZMRAZOVANIA.
POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU iba ak je
čistá hmotnosť potravín 100 g2 kg.
POTRAVINY VŽDY ULOŽTE na sklenený
otočný tanier.
STLÁČANÍM TLAČIDIEL + / - nastavte hmotnosť potravín.
STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.
V POLOVICI DOBY ROZMRAZOVANIA SA RÚRA ZASTAVÍ A VYZVE VÁS NÁPISOM
OBRÁŤTE POTRAVINY (turn food) aby ste potraviny obrátili.
Otvorte dvierka.
Jedlo obráťte.
Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Štart.
POZNÁMKA: Rúra bude automaticky pokračovať v činnosti po 2 min.
v prípade, že potraviny neobrátite. V tomto prípade sa doba rozmrazovania predĺži.
HMOTNOSŤ:
MRAZENÉ POTRAVINY:
PRI TEJTO FUNKCII MUSÍ RÚRA POZNAŤ
čistú hmotnosť potravín. Rúra potom automaticky vypočíta potrebný čas, kedy sa má ukončiť proces.
AK JE HMOTNOSŤ NIŽŠIA ALEBO VYŠŠIA AKO
ODPORÚČANÁ: Postupujte podľa pokynov v časti
"Varenie a ohrev mikrovlnami" a pri rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.
POTRAVINY
AK JE TEPLOTA POTRAVÍN VYŠŠIA ako teplota hlboko
zmrazených potravín (-18°C), nastavte
nižšiu hmotnosť potravín.
AK JE TEPLOTA POTRAVÍN NIŽŠIA ako teplota hlbokého zmrazenia (-18°C),nastavte vyššiu hmotnosť potravín.
RADY
MÄSO (100g - 2,0 kg)
Mleté mäso, kotlety, rezne alebo mäso na pečenie.
KEĎ VÁS K TOMU RÚRA VYZVE, potraviny obráťte.
HYDINA (100g - 2,0 kg)
Celé kurča, kúsky alebo rezne.
KEĎ VÁS K TOMU RÚRA VYZVE, potraviny obráťte.
RYBY (100g - 2,0 kg)
Vcelku, kúsky alebo filé.
KEĎ VÁS K TOMU RÚRA VYZVE, potraviny obráťte.
PRE POTRAVINY, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V TEJTO TABUĽKE a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, použite postup uvedený v časti „Varenie a ohrev mikrovlnami" a nastavte pri
rozmrazovaní 160 W.
10
GRIL






TÚTO FUNKCIU POUŽÍVAJTE na zapečenie povrchu jedál položených na drôtenom rošte.
STLAČTE TLAČIDLO GRIL.
STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte dobu prípravy jedla.
STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.
POČAS GRILOVANIA NENECHÁVAJTE DVIERKA dlhší čas otvorené, pretože klesá teplota.
POZNÁMKA:
STLÁČANÍM TLAČIDLA GRILU počas grilovania sa grilovacie teleso zapína
a vypína. Časomiera bude odratávať dobu prípravy jedla aj keď je
grilovací článok vypnutý.
PRED GRILOVANÍM SA PRESVEDČTE, že je použitý riad odolný voči teplu a
vhodný na použitie v rúre.
PRI GRILOVANÍ NEPOUŽÍVAJTE plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú
vhodné drevené, ani papierové pomôcky.
11
GRIL KOMBI
POUŽÍVAJTE TÚTO FUNKCIU NA prípravu
gratinovaných jedál, lasagní, hydiny a pečených zemiakov.








STLAČTE TLAČIDLO GRIL.
STLÁČANÍM TLAČIDLA VÝKONU nastavte mikrovlnný výkon.
STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte čas.
STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.
STLAČENÍM TLAČIDLA GRIL POČAS PRÍPRAVY JEDLA zapnete alebo vypnete
grilovací článok.
MAXIMÁLNY MIKROVLNNÝ VÝKON počas používania grilu je obmedzený
nastavením z výroby.
Mikrovlnný výkon môžete vypnúť znížením mikrovlnného výkonu
na 0 W. Po nastavení 0 W sa rúra prepína do režimu Gril.
ÚROVEŇ VÝKONU
GRIL KOMBI
ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
VÝKON
350 - 500 W PRÍPRAVA hydiny, lasagní a zeleniny
160 - 350 W PRÍPRAVA rýb a mrazených gratinovaných jedál
160 W
0W
12
PRÍPRAVA mäsa
ZAPEČENIE iba počas prípravy
CRISP (ZAPEKANIE)






STLAČTE TLAČIDLO CRISP.
TÁTO FUNKCIA SA POUŽÍVA NA ohrievanie a pečenie pizze a iných
jedál z cesta.
Je vhodná aj na smaženie slaninky a vajíčok, klobás, hamburgerov a pod.
STLÁČANÍM TLAČIDIEL +/- nastavte čas.
STLAČTE TLAČIDLO ŠTART.
POČAS ČINNOSTI FUNKCIE CRISP NIE JE MOŽNÉ MENIŤ výkon, ani zapínať alebo vypínať gril.
RÚRA AUTOMATICKY zapína mikrovlny a gril, aby sa zohrial zapekací tanier Crisp. Zapekací Crisp tanier takto veľmi rýchlo dosiahne pracovnú teplotu a jedlo sa začne zapekať.
SKONTROLUJTE, či je zapekací tanier v strede skleneného otočného taniera.
PRI PEČENÍ SA RÚRA AJ TANIER CRISP veľmi zohrejú.
NEKLAĎTE TANIER CRISP na povrch, ktorý by sa mohol poškodiť teplom.
DÁVAJTE POZOR A NEDOTÝKAJTE SA hornej steny nad grilovacím článkom.
PRI VYBERANÍ HORÚCEHO ZAPEKACIEHO TANIERA POUŽÍVAJTE
CHŇAPKY alebo špeciálne držadlo zapekacieho
taniera dodávané v príslušenstve.
S TOUTO FUNKCIOU POUŽÍVAJTE IBA dodávaný crisp tanier. S inými taniermi na pečenie, ktoré dostať na
trhu, nemusíte dosiahnuť správne výsledky pri
použití tejto funkcie.
13
ÚDRŽBA A ČISTENIE
JEDINOU POTREBNOU ÚDRŽBOU je čistenie.
NEDOSTATOČNÁ STAROSTLIVOSŤ O ČISTOTU RÚRY môže
viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a vznik
nebezpečnej situácie.
NEPOUŽÍVAJTE DRSNÉ ŠPONGIE,
ABRAZÍVNE ČISTIACE PROSTRIED KY, drôtenky ani drsné
handričky a pod., ktoré
by mohli poškodiť ovládací panel a vnútorný alebo vonkajší
povrch rúry. Používajte špongiu namočenú
do teplej vody a jemný čistiaci prostriedok
alebo papierovú utierku a rozprašovací
čistiaci prostriedok na sklo. Čistiaci prostriedok rozprašujte na papierovú utierku.
NEROZPRAŠUJTE PROSTRIEDOK priamo na
povrch rúry.
PRAVIDELNE, hlavne ak sa niečo vylialo, vyberajte aj otočný tanier a
jeho držiak a utrite dno rúry.
RÚRA BOLA NAVRHNUTÁ, ABY PRACOVALA s vloženým
otočným tanierom.
MIKROVLNNÚ RÚRU neuvádzajte do činnosti,
ak ste otočný tanier vybrali na čistenie.
NA ČISTENIE VNÚTORNÝCH POVRCHOV, prednej a zadnej strany dvierok a dverového otvoru rúry používajte navlhčenú mäkkú handričku s jemným
čistiacim prostriedkom.
DBAJTE, ABY SA TUK alebo zvyšky jedla neusadzovali okolo dvierok.
PRI SILNOM ZNEČISTENÍ RÚRY na 2 až 3 minúty uveďte v rúre do varu pohár vody. Para nečistoty
zmäkčí.
PRI ČISTENÍ RÚRY NEPOUŽÍVAJTE SPOTREBIČE
využívajúce prúd pary.
NEPRÍJEMNÝ ZÁPACH V RÚRE ODSTRÁNITE, ak na otočnom tanieri niekoľko minút povaríte vodu s citrónovou šťavou.
14
GRILOVACÍ ČLÁNOK netreba čistiť, pretože intenzívnym teplom sa všetky škvrny spália, avšak
horná stena za ním si vyžaduje pravidelné čistenie. Používajte špongiu navlhčenú v teplej
vode s prídavkom umývacieho prostriedku. Ak
Gril nepoužívate pravidelne, musíte ju zapnúť
aspoň na 10 minút raz za mesiac, vypália sa
tým všetky zvyšky jedáol.
V UMÝVAČKE RIADU MOŽNO UMÝVAŤ:
DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA.
SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER.
DRŽADLO CRISP TANIERA.
ŠETRNÉ ČISTENIE SI VYŽADUJÚ:
ZAPEKACÍ CRISP TANIER sa umýva vo
vode s prídavkom jemného umývacieho prostriedku.
Veľmi znečistené časti môžete čistiť drsnou špongiou a jemným čistiacim prostriedkom.
VŽDY nechajte zapekací crisp tanier pred čistením vychladnúť.
NEPONÁRAJTE ho do vody ani ho neoplachujte, kým je horúci. Rýchle ochladenie
by ho mohlo poškodiť.
NEPOUŽÍVAJTE OCEĽOVÉ DRÔTENKY. Poškriabali
by povrch.
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
AK RÚRA NEPRACUJE, skôr, ako zavoláte servisnú
službu, najprv skontrolujte:
Správne uloženie otočného taniera a držiaka otočného taniera.
Riadne zasunutie zástrčky v elektrickej zásuvke.
Správne zatvorenie dvierok.
Skontrolujte poistky a presvedčte sa, či je v
sieti elektrický prúd.
Skontrolujte, či má rúra dostatočné vetranie.
Počkajte 10 minút a znovu sa pokúste
uviesť rúru do činnosti.
Pred opätovným zapnutím rúry otvorte a
zatvorte dvierka.
PREDÍDETE TAK zbytočnému zásahu servisnej
služby, za ktorý by ste museli zaplatiť.
Servisnej službe vždy nahláste výrobné číslo a
typ mikrovlnnej rúry (pozrite servisný štítok).
Podrobnosti nájdete v záručnom liste.
POŠKODENÝ PRÍVODNÝ KÁBEL SA MUSÍ VYMENIŤ
za kábel pôvodného typu,
ktorý dodáva naša servisná
organizácia. Prívodný kábel smie vymeniť výhradne
kvalifikovaný servisný technik.
OPRAVY SPOTREBIČA SMIE VYKONÁVAŤ
IBA VYŠKOLENÝ SERVISNÝ TECH NIK. Ak sa pri oprave odmontuje akýkoľvek ochranný kryt
proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné
zveriť opravu niekomu inému, ako
vyškolenému servisnému technikovi.
NESNAŽTE SA ODMONTOVAŤ ŽIADNY KRYT.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
CELÝ OBAL sa môže recyklovať, ako
to potvrdzuje symbol recyklácie. Obal likvidujte podľa platných predpisov. Obaly
(plastové vrecia, polystyrén a
pod.) predstavujú potenciálne
nebezpečenstvo, preto ich neodkladajte v dosahu detí.
TENTO SPOTREBIČ je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzat' potenciálnym negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by sa v inom prípade mohli vyskytnút' pri nevhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.
SYMBOL na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s
týmto výrobkom sa nesmie
zaobchádzat' ako s domovým
odpadom. Naopak, treba ho
odovzdať do zberne na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení.
LIKVIDÁCIA musí byt' vykonaná v súlade s predpismi na
ochranu životného prostredia
pre likvidáciu odpadov.
PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE o
zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto
výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode,
kde ste výrobok kúpili.
NA VYRADENOM spotrebiči odrežte napájací kábel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do
siete.
15
ÚDAJE PRE SKÚŠKU OHRIEVACIEHO VÝKONU
ZODPOVEDÁ POŽIADAVKÁM IEC 60705.
MEDZINÁRODNÁ ELEKTROTECHNICKÁ KOMISIA vypracovala normu porovnávacích skúšok ohrievacieho výkonu rôznych mikrovlnných rúr. Pre túto rúru odporúčame použiť nasledujúci postup:
Skúška Množstvo
Pribl. doba
Úroveň výkonu
Nádoba
12.3.1
750 g
10 min
750 W
Pyrex 3.220
12.3.2
475 g
5 ½ min
750 W
Pyrex 3.827
12.3.3
900 g
15 min
750 W
Pyrex 3.838
13.3
500 g
2 min. 40 sekúnd
Zrýchlené rozmrazovanie
TECHNICKÉ ÚDAJE
PRIVÁDZANÉ ELEKTRICKÉ NAPÄTIE
230 V/50 HZ
MENOVITÝ ENERGETICKÝ PRÍKON
1900 W
10 A
POISTKA
MIKROVLNNÝ VÝKON
750 W
382 X 595 X X320
VNÚTORNÉ ROZMERY (VXŠXH)
187 X 370 X 290
4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 7 5 0 1
© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved. Made in Sweden.
16
SK
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.
VXŠXH
VONKAJŠIE ROZMERY (VXŠXH)