Käyttöohje HI60102781 (FI, SE, EN)

Käyttöohje HI60102781 (FI, SE, EN)
Vinkelslip
Vinkelsliber
Vinkelsliper
Kulmahiomakone
Disc Grinder
G 12SA3
•
G 13SB3
G13SB3
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions
001Cover_G12SA3_NE
1
08/12/15, 13:52
1
2
1
2
15° – 30°
8
3
A
B
4
3
0
A
6
9
5
7
5
4
B
88
6mm
17mm
C
E
F
D
1
00Table_G12SA3_NE
1
08/12/15, 13:52
Svenska
1
Nyckel
2
3
Dansk
Norsk
Nøgle
Nøkkel
Skivmutter
Møtrik il slibeskive
Mutter til slipeskiven
Slipskiva
Slibeskive
Slipeskive
4
Mellanlägg
Spændeskive
Underlagskive til slipeskive
5
Sprängskydd
Beskyttelseskappe
Vernedeksel
6
Spindel
Slibespindel
Spindel
7
Tryckknapp
Trykknap
Trykknapp
8
Diamanthjul
Diamantskive
Diamanthjul
9
M5-skruv
M5 skrue
M5-skrue
0
Spak
Arm
Hendel
A
Stalldel (B)
Indstillings-del (B)
Stillestykke (B)
B
Avnötningsgräns
Slidgrænse
Slitasjegrense
C
Nr. av kolsborste
Kulnummer
Kullbørstens Nr.
D
Fjäder
Fjader
Fjær
E
Kolborste
Kulbørste
Kullbørste
F
Kolhållare
Kulholder
Børsteholder
1
Kiintoavain
2
Kiristysmutteri
Wheel nut
3
Hiomalaikka
Depressed center wheel
4
Välilevy
Wheel washer
5
Laikansuojus
Wheel guard
6
Akseli
Spindle
7
Painike
Push button
8
Timanttihiomalalaikka
Diamond wheel
9
M5 ruuvi
M5 screw
0
Vipu
Lever
A
Asennuskappale (B)
Set piece (B)
B
Käyttöraja
Wear limit
C
Hiiliharjan no.
No. of carbon brush
D
Jousi
Spring
E
Hiiliharja
Carbon brush
F
Harjanpidike
Brush holder
Suomi
English
Wrench
2
00Table_G12SA3_NE
2
08/12/15, 13:52
Symboler
VARNING
Nedan visas de symboler som
används för maskinen. Se till att
du förstår vad de betyder innan
verktyget används.
Symboler
ADVARSEL
Det følgende viser symboler,
som anvendes for maskinen.
Vær sikker på, at du forstår
deres betydning, inden du
begynder at bruge maskinen.
Symboler
ADVARSEL
Følgende symboler brukes for
maskinen. Sørg for å forstå
betydningen av disse
symbolene før maskinen tas i
bruk.
Läs alla säkerhetsvarningar och
alla instruktioner.
Underlåtenhet att följa
varningarna och
instruktionerna nedan kan
resultera i elstötar, brand och/
eller allvarliga skador.
Læs alle sikkerhedsadvarsler
og instruktioner.
Det kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig
personskade, hvis alle
advarslerne og instruktionerne
nedenfor ikke overholdes.
Les alle advarsler og
sikkerhetsinstruksjoner.
Hvis du ikke følger alle
advarsler og instruksjoner kan
bruk av utstyret resultere i
elektrisk støt, brann og/eller
alvorlig personskade.
Ha alltid ögonskydd.
Brug altid beskyttelsesbriller.
Ha alltid på deg vernebriller.
Gäller endast EU-länder
Elektriska verktyg får inte
kastas i hushållssoporna!
Enligt direktivet 2002/96/EG
som avser äldre elektrisk och
elektronisk utrustning och dess
tillämpning enligt nationell
lagstiftning ska uttjänta
elektriska verktyg sorteras
separat och lämnas till
miljövänlig återvinning.
Kun for EU-lande
Elværktøj må ikke bortskaffes
som almindeligt affald!
I henhold til det europæiske
direktiv 2002/96/EF om
bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter og
gældende national lovgivning
skal brugt elværktøj indsamles
separat og bortskaffes på en
måde, der skåner miljøet mest
muligt.
Kun for EU-land
Kast aldri elektroverktøy i
husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2002/
96/EF om kasserte elektriske og
elektroniske produkter og
direktivets iverksetting i
nasjonal rett, må elektroverktøy
som ikke lenger skal brukes,
samles separat og returneres til
et miljøvennlig
gjenvinningsanlegg.
Symbolit
VAROITUS
Seuraavassa on näytetty
koneessa käytetyt symbolit.
Varmista, että ymmärrät niiden
merkityksen ennen kuin aloitat
koneen käytön.
Lue kaikki turvallisuutta
koskevat varoitukset ja kaikki
ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei
noudateta, on olemassa
sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
Symbols
WARNING
The following show symbols
used for the machine. Be sure
that you understand their
meaning before use.
Käytä aina suojalaseja.
Always wear eye protection.
Koskee vain EU-maita
Älä hävitä sähkötyökalua
tavallisen kotitalousjätteen
mukana!
Vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/ETY ja
sen maakohtaisten sovellusten
mukaisesti käytetyt
sähkötyökalut on toimitettava
ongelmajätteen
keräyspisteeseen ja ohjattava
ympäristöystävälliseen
kierrätykseen.
Only for EU countries
Do not dispose of electric tools
together with household waste
material!
In observance of European
Directive 2002/96/EC on waste
electrical and electronic
equipment and its
implementation in accordance
with national law, electric tools
that have reached the end of
their life must be collected
separately and returned to an
environmentally compatible
recycling facility.
Read all safety warnings and all
instructions.
Failure to follow the warnings
and instructions may result in
electric shock, fire and/or
serious injury.
3
00Table_G12SA3_NE
3
08/12/15, 13:52
Svenska
ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR
ELEKTRISKA VERKTYG
VARNING
Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.
Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan
kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga skador.
Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.
Uttrycket “elektriskt verktyg” i varningar hänvisar till ditt
eldrivna (med sladd) eller batteridrivna (sladdlöst) elektriska
verktyg.
1) Säkerhet på arbetsplats
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Röriga eller mörka arbetsplatser inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
omgivningar, som t ex i närvaro av antändliga vätskor,
gaser eller damm.
Elektriska verktyg bildar gnistor som kan antända
dammet eller ångorna.
c) Håll barn och kringstående på avstånd när du arbetar
med ett elektriskt verktyg.
Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen.
2) Elektrisk säkerhet
a) Det elektriska verktygets stickpropp måste matcha
uttaget.
Modifiera aldrig stickproppen.
Använd inte adapterstickproppar till jordade
elektriska verktyg.
Omodifierade stickproppar och matchande uttag
minskar risken för elstötar.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t ex
rör, värmeelement, spisar och kylskåp.
Det finns ökad risk för elstötar om din kropp är
jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller väta.
Om vatten kommer in i ett elektriskt verktyg ökar
risken för elstötar.
d) Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden för
att bära, dra eller dra ur sladden till det elektriska
verktyget.
Håll sladden borta från värme, olja, skarpa kanter
eller rörliga delar.
Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för
elstötar.
e) Använd en förlängningssladd som är lämplig för
utomhusbruk när du arbetar med det elektriska
verktyget utomhus.
Användning av en sladd som är lämplig för
utomhusbruk minskar risken för elstötar.
f) Om du inte kan undvika att använde ett elektriskt
verktyg på en fuktig plats, använd ett uttag med
jordfelsbrytare.
Användning av en jordfelsbrytare minskar risken
för elektrisk stöt.
3) Personlig säkerhet
a) Var vaksam, se upp med vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elektriskt verktyg.
Använd inte elektriska verktyg när du är trött, drogeller alkhoholpåverkad eller har tagit mediciner.
Ett ögonblicks ouppmärksamhet under arbetet kan
resultera i allvarliga personskador.
b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid
ögonskydd.
01Swe_G12SA3_NE
4
c)
d)
e)
f)
g)
Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask,
glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för
tillämpliga förhållanden minskar personskadorna.
Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren
står i frånläge innan du ansluter det elektriska
verktyget till strömskällan och/eller batteriet, tar
upp eller bär verktyget.
Att bära det elektriska verktyget med fingret på
omkopplaren eller kraftansluta det elektriska verktyget
då omkopplaren är på inbjuder till olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skruvnyckel
innan du startar det elektriska verktyget.
En skruvnyckel eller nyckel som lämnats kvar på
en roterande del av det elektriska verktyget kan
resultera i personskador.
Sträck dig inte för långt. Stå alltid stadigt på fötterna
och håll balansen.
På så sätt får du bättre kontroll över det elektriska
verktyget i oväntade situationer.
Klä dig korrekt. Ha inte på dig vida, lösa kläder eller
smycken. Håll håret, kläderna och handskarna borta
från rörliga delar.
Vida kläder, smycken eller långt hår kan fastna i
de rörliga delarna.
Om tillbehör för anslutning av dammuppsugningsoch damminsamlinganordningar ingår, se då till att
dessa anordningar ansluts och används på korrekt
sätt.
Användning av damminsamling kan minska
dammrelaterade faror.
4) Användning och skötsel av elektriska verktyg
a) Tvinga inte det elektriska verktyget. Använd korrekt
verktyg för det du ska göra.
Korrekt verktyg gör arbetet bättre och säkrare med
den hastighet som det är avsett för.
b) Använd inte det elektriska verktyget om omkopplaren
inte kan vridas Från eller Till.
Elektriska verktyg som inte kan kontrolleras med
omkopplaren är farliga och måste repareras.
c) Dra ut sladden ur uttaget och/eller batteriet från det
elektriska verktyget innan du gör justeringar, byter
tillbehör eller magasinerar det elektriska verktyget.
Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att det elektriska verktyget startar
oavsiktligt.
d) Förvara elektriska verktyg som inte används utom
räckhåll för barn och låt inte personer som är obekanta
med verktyget eller dessa instruktioner använda
verktyget.
Elektriska verktyg är farliga i händerna på otränade
användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera med
avseende på felaktig inriktning eller om rörliga delar
kärvar, om delar har spruckit samt alla andra tillstånd
som kan påverka verktygets drift.
Om verktyget är skadat se till att det repareras innan
du använder det.
Många olyckor förorsakas av dåligt underhållna
verktyg.
f) Håll skärverktygen skarpa och rena.
Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa
skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera.
g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör och
hårdmetallskär etc. i enlighet med dessa instruktioner,
samtidigt som du tar arbetsförhållanden och det arbete
som ska utföras med i beräkningen.
4
08/12/15, 13:52
Svenska
Att använda det elektriska verktyget för andra ändamål
än det är avsett för kan resultera i farliga situationer.
5) Service
a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt
elektriska verktyg och använd bara identiska
reservdelar.
Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid
är säkert och fungerar som det ska.
i)
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD
Håll barn och bräckliga personer på avstånd.
När verktygen inte används ska de förvaras utom räckhåll
för barn och bräckliga personer.
SÄKERHETSVARNINGAR VANLIGA FÖR
SLIPNINGS- ELLER SLIPANDE
KAPNINGSARBETEN
a) Detta elektriska verktyg är avsett att användas som
en slip eller kap. Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, bilder och specifikationer som
medföljer detta elektriska verktyg.
Om inte alla instruktioner nedan följs kan detta leda
till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig skada.
b) Sandslipning, stålborstning eller polering bör inte
utföras med detta elektriska verktyg.
Användning för vilket det elektriska verktyget inte är
utformat kan orsaka fara och orsaka personlig skada.
c) Använd inte tillbehör som inte är speciellt utformade
och rekommenderade av verktygstillverkaren.
Bara för att ett tillbehör kan fästas på ditt elektriska
verktyg innebär inte att det är säkert att användas.
d) Angivet värde för hastighet för tillbehöret måste
vara minst samma som maximal hastighet markerad
på det elektriska verktyget.
Tillbehör som körs fortare än den hastighet de är
avsedda för kan gå sönder och flyga isär.
e) Ytterdiametern och tjockleken på ditt tillbehör måste
vara inom angivet värde för vad ditt elektriska
verktyg klarar av.
Tillbehör av fel storlek kan inte skyddas och
kontrolleras ordentligt.
f) Storleken på hjulaxel, fläns, stötdämpare eller andra
tillbehör måste passa ordentligt på spindeln på det
elektriska verktyget.
Tillbehör med hål för hjulaxel som inte passar delen
för montering på det elektriska verktyget kommer
köras obalanserat, vibrera mycket och kan orsaka
att man tappar kontrollen.
g) Använd inte ett skadat tillbehör. Innan varje
användning inspektera tillbehör så som sliphjul för
hack och sprickor, stötdämpare för sprickor,
förslitning eller för hög nötning, stålborstar för lösa
eller spruckna trådar. Om elektriska verktyg tappas,
kontrollera eventuell skada eller installera ett
oskadat tillbehör. Efter inspektion och installation
av tillbehör, placera dig själv och åskådare bort från
planet på det roterande tillbehöret och kör det
elektriska verktyget på maximal hastighet utan
belastning i en minut.
Skadade tillbehör kommer normal gå sönder under
denna testtid.
h) Ha på dig skyddsutrustning. Beroende på
användning,
använd
ansiktsskydd
eller
skyddsglasögon. Då så anses lämpligt bär mask,
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
hörselskydd, handskar och arbetsförkläde som
stoppar för små slipkorn eller fragment av
arbetsmaterial.
Ögonskyddet måste klara av att stå emot flygande
bitar som skapas vid olika användningar. Masken
eller respiratorn måste klara av att filtrera partiklar
som skapas vid ditt användande. Lång tids utsättning
för ljud av hög intensitet kan orsaka skada på hörseln.
Håll åskådare på behörigt avstånd från
arbetsområdet. Alla personer som träder innanför
arbetsområdets gränser måste ha skyddsutrustning
på sig.
Fragment av arbetsstycke eller av ett skadat tillbehör
kan flyga iväg och orsaka skada utanför området
i omedelbar närhet till arbetet.
Håll det elektriska verktyget endast vid isolerade
greppytor när du utför ett arbete där
kapningstillbehören kan komma i kontakt med
gömda kablar eller dess egen sladd.
Kapningstillbehör som kommer i kontakt med en
”ansluten” ledning kan göra utsatta metalldelar av
det elektriska verktyget ”ledande” och ge
operatören en stöt.
Placera kabeln bort från roterande tillbehör.
Om du tappar kontrollen kan kabeln kapas eller
rivas upp och din hand eller arm kan komma att
dras in i det roterande tillbehöret.
Lägg aldrig ner det elektriska verktyget förrän
tillbehöret har stannat helt.
Det roterande tillbehöret kan komma att fästa i ytan
och dra det elektriska verktyget så att du tappar
kontrollen.
Kör inte det elektriska verktyget medan du bär det
vid din sida.
Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret kan
riva upp dina kläder, dra tillbehöret till din kropp.
Rengör det elektriska verktygets lufthål regelbundet.
Motorns fläkt kommer att suga in smuts i verktygets
hus och en stor mängd uppsamlat metallpulver kan
orsaka elektrisk fara.
Använd inte det elektriska verktyget nära
lättantändliga material.
Gnistor kan tända dessa material.
Använd inte tillbehör som kräver vätskekylning.
Användning av vatten eller annan kylvätska kan
resultera i elektrifiering eller chock.
REKYL OCH TILLHÖRANDE VARNINGAR
Rekyl är en plötslig reaktion på ett klämt eller upprivet
roterande hjul, stötdämpare, borste eller annat tillbehör.
Klämning eller rivning orsakar snabb stegring av det
roterande tillbehöret som i sin tur kan orsaka att det
okontrollerade elektriska verktyget tvingas i en riktning
motsatt rotationen för tillbehöret vid punkten för klämning.
Till exempel, om ett sliphjul rivs eller kläms i arbetsstycket
kan det hända att kanten på hjulet kommer att gå in i
klämpunkten och gräva sig in i ytan på materialet och
orsaka att hjulet klättrar ut eller hoppar ut. Hjulet kan
antingen hoppa mot eller ifrån operatören beroende på
riktningen av hjulets rörelse vid tillfället för klämning.
Sliphjul kan också gå sönder under dessa omständigheter.
Rekyl är resultatet när det elektriska verktyget används
felaktigt och/eller felaktiga användningssätt eller villkor
och kan undvikas genom att vidta vederbörliga
försiktighetsåtgärder som visas nedan.
5
01Swe_G12SA3_NE
5
08/12/15, 13:53
Svenska
a) Vidmakthåll ett fast grepp om det elektriska
verktyget och placera din kropp och arm så att du
kan motstå rekylerande krafter. Använd alltid
hjälphandtag, när det finns, för maximal kontroll
över rekyl och vridningsreaktioner vid uppstart.
Operatören kan kontrollera momentreaktioner eller
rekylkrafter om lämpliga åtgärder vidtagits.
b) Placera inte din hand nära roterande tillbehör.
Tillbehör kan komma att rekylera over din hand.
c) Placera inte din kropp in området inom vilket det
elektriska verktyget kommer att flytta sig om
rekylering uppstår.
Rekylering kommer att rotera verktyget i riktning
motsatt hjulets rörelse då det stöter fast.
d) Var speciellt försiktig vid arbete av hörn, skarpa
kanter etc. Undvikt studs och stöt av tillbehöret.
Hörn, skarpa kanter eller studs har en tendens att
få det roterande tillbehöret att studsa och orsaka
förlust av kontroll eller rekylering.
e) Fäst inte ett kedjesågsblad för träsnideri eller tandat
sågblad.
Ett sådant blad orsakar frekventa rekylering av förlust
av kontrollen.
c)
d)
e)
f)
SÄKERHETSVARNINGAR SPECIELLA FÖR
SLIPNINGS- OCH SLIPANDE
KAPNINGSARBETEN
a) Använd endast hjultyper som är rekommenderade
för ditt elektriska verktyg och de angivna skydd
utformade för valt hjul.
Hjul som det elektriska verktyget inte var utformat
för kan inte garanteras och är inte säkra.
b) Skyddet måste vara ordentligt fastsatt vid det
elektriska verktyget och placerat för maximal
säkerhet så att så liten del av hjulet är riktat mot
användaren.
Skyddet hjälper till att skydda operatören från trasiga
hjulfragment och oavsiktlig kontakt med hjulet.
c) Hjul måste endast användas för rekommenderade
tillbehör. Till exempel: slipa inte med sedan på
kaptrissan.
Slipande kaptrissor är avsedda för yttre slipning,
sidokrafter på dessa hjul kan göra så att de bryts
sönder.
d) Använd alltid oskadade hjulflänsar av rätt storlek
och form för ditt valda hjul.
Lämpliga hjulflänsar stöder hjulet och minskar risken
för att hjulet ska gå sönder. Flänsar för kaptrissor
kan skilja sig från de för sliphjul.
e) Använd inte utslitna hjul från större elektriska
verktyg.
Hjul avsett för större elektriska verktyg är inte
lämpade för de höga hastigheter som mindre verktyg
roterar med och kan gå sönder.
YTTERLIGARE SÄKERHETSVARNINGAR FÖR
SLIPANDE KAPNINGSARBETEN
a) ”Knip” inte kaptrissan eller applicera stort tryck på
den. Försök inte att göra ett väldigt djupt kap.
Stor stress på trissan ökar belastningen känsligheten
för vickning eller bändning av trissan i kapen och
risken för rekyl eller brott av trissan.
b) Placera inte din kropp i linje med och bakom den
roterande trissan.
01Swe_G12SA3_NE
6
När trissan, när du arbetar med den, rör sig från
din kropp kan eventuell rekyl slänga det roterande
hjulet och det elektriska verktyget rakt mot dig.
När trissan bänds eller vid avbrott av kapning av
någon anledning, stäng av det elektriska verktyget
och håll det elektriska verktyget helt stilla till dess
att trissan stannar helt. Försök aldrig att ta bort
kaptrissan från kapet när trissan roterar då detta kan
orsaka rekylering.
Undersök och vidta korrigerande åtgärder för att
minska risken för bändning av trissan.
Återstarta inte kapning i arbetsstycket. Låt trissan
uppnå full hastighet och för sedan försiktigt in den
i kapet.
Trissan kan bändas, klättra upp eller rekylera om
det elektriska verktyget återstartas i arbetsstycket.
Stöd
paneler
eller
överdimensionerade
arbetsstycken för att minimera risken för
hjulklämning och kast.
Stora arbetsstycken tenderar att bågna under sin
egen tyngd. Stöd måste placeras under arbetsstycken
nära kaplinjen och nära kanten på arbetsstycket på
båda sidor om hjulet.
Var extra försiktig när du gör ett “fick kap” i
existerande väggar eller andra blinda utrymmen.
Det utskjutande hjulet kan kapa gas- eller
vattenledningar, elektriska ledningar eller objekt som
kan orsaka kast.
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FÖR VINKELSLIPAR
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kontrollera att det varvtal som anges på slipskivan
är lika med eller högre än vinkelslipens märkvarvtal
Se till att slipskivans mått är kompatibla med
vinkelslipen
Slipskivorna skall förvaras och hanteras varsamt
enligt tillverkarens instruktioner
Kontrollera slipskivan innan användning, använd
inte en huggen, sprucken eller på annat sätt felaktig
produkt
Se till att påmonterade slipskivor och uddar är fästa
enligt tillverkarens anvisningar
Se till att mellanlägg används när sådana följer med
slipskivan och de krävs
Bekräfta före användning att slipskivan är korrekt
påmonterad och fastdragen. Håll sedan verktyget
i ett säkert grepp och kör det på tomgång i en halv
minut. Stäng genast av om kraftiga vibrationer eller
annat fel upptäcks. Gå vid behov igenom maskinen
för att fastställa orsaken till felet
Använd aldrig verktyget utan skyddet
Använd inte separate reducerbrickor eller adaptrar
för att anpassa skivor med stora hål
Se till innan användning av slipskiva med gängat
hål att gängningen i hålet är tillräckligt lång för att
passa spindelns längd
Kontrollera att arbetsstycket är ordentligt uppstöttat
Använd inte en kapskiva till vinkelslipning
Se till att gnistor som uppstår vid slipning inte kan
orsaka fara, t ex genom att träffa en person eller
tända på ett lättantändligt ämne
Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade
vid användning under dammiga förhållanden. Om
damm måste avlägsnas, koppla först ur verktyget
ur nätuttaget, använd icke-metalliska föremål och
var noga med att inte skada de inre delarna
6
08/12/15, 13:53
Svenska
–
Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd.
Använd vid behov också annan personlig
skyddsutrustning som handskar, förkläde och hjälm
–
Slipskivan fortsätter att rotera efter att verktyget
slagits av.
TEKNISKA DATA
Modell
G12SA3
Spänning (i förbruksländer)*
Ineffekt*
1300W
11000min-1
Tomgångsvarvtal*
Slipskiva
G13SB3
(110V, 230V, 240V)
Inre dia. × yttre dia.
115 × 22 mm
Periferihastighet
125 × 22 mm
80 m/s
Vikt (endast själva maskinen)
1,9 kg
*Kontrollera verktygets namnplåt i.o.m. att den varierar beroende på destinationslandet.
STANDARD TILLBEHÖR
(1) Slipskiva ...................................................................... 1
(2) Nycke .......................................................................... 1
(3) Stödhandtag ............................................................... 1
Rätt till ändringar av standard tillbehör förbehålles.
ANÄNDNINGSOMRÅDE
䡬 Borttagning av gjutgodsskägg, slipning av stål, brons,
aluminium och gjutgods.
䡬 Slipning av svetsfogar och svetsgods.
䡬 Slipning av konstplast, konstharts, skiffer, tegel,
marmor, mm.
䡬 Skärning av syntetisk betong, sten, tegel, marmor
och liknande material.
FÖRE ANVÄNDNING
1. Strömkälla
Se till att den använda strömkällan har samma
spänning some den angiven på verktygets namnplåt.
2. Nåtströmbrytare
Se till att strömbrytaren är i läget OFF (från) innan
du ansluter maskinen till strömuttaget så att
maskinen inte startar oavsiktligt.
3. Förlängningskabel
Om arbetsplatsen är så långt borta från strömuttaget
att du använder en förlägningskabel, bör du se till
att förlängningskabeln är tillräckligt tjock och har
rätt klassificering. Använd så kort förlängningskabel
som möjligt.
4. Montering och justering av sprängskydd
Sprängskyddet är till för att skydda dig om slipskivan
skulle gå sönder under sliparbetet. Se till att
sprängskyddet är ordentligt fastsatt innan du börjar
arbetet.
Genom att lossa fastsättningsskruven något, kan
sprängskyddet juste ras i olika lägen så att
arbetseffektiviteten blir den bästa möjliga. Se till att
du drar åt skruven ordentiligt efter sprängskyddets
inställning.
[Med verktygslöst sprängskydd] (Bild 3)
䡬 Placera slipskivan på packboxlocket.
䡬 Dra åt M5-skruven för att fästa sprängskyddet medan
spaken är i stängt läge.
䡬 Ställ in sprängskyddets läge medan spaken är
uppsläppt (lossa på M5-skruven och justera läget,
när sprängnkyddet inte roterar jämnt och smidigt).
䡬 Ställ alltid spaken i stängt läge innan arbetet
påbörjas, då slipmaskinen ska användas efter slutförd
inställning.
䡬 Smörj glidytan mellan ställdelen (B) och spaken, då
spaken inte rör sig jämnt och smidigt.
5. Bekräfta att påmonterade slipskivor och uddar är
fästa i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Kontrollera att slipskivan är av rätt typ och utan fel
och sprickor. Kontrollera att slipskivan är rätt
monterad i maskinen och att skivmutern är ordentligt
åtdragen.
Hänvisas till avsnittet ”MONTERING OCH
DEMONTERING AV SLIPSKIVA”.
Se till att mellanlägg används, när sådana följer
med den medföljande slipskivan och de krävs.
Använd inte separata reduceringsbussningar eller
adaptrar till att anpassa slipskivor med stora hål.
Bekräfta vid användning av verktyg på vilket en
slipskiva med gängat hål ska fästas att gängningen
i hålet är tillräckligt lång för att passa spindelns
längd.
Använd inte en kapningsskiva till vinkelslipning.
6. Provkörning
Bekräfta före användning att slipskivan är korrekt
påmonterad och fastdragen. Håll sedan vinkelslipen
i ett säkert grepp och kör den på tomgång i en halv
minut. Stäng genast av vinkelslipen, om kraftiga
vibrationer eller något annat fel upptäcks. Gå vid
behov igenom maskinen för att fastställa orsaken
till fel.
7. Kontrollera tryckknappen
Kontrollera att tryckknappen inte är låst genom att
skjuta den in och ut ett par gånger innan du slår
på maskinen (se Bild 2).
8. Fäst stödhandtaget
Skruva fast stödhandtaget i motorlocket.
HUR DU ANVÄNDER DIN VINKELSLIP
1. Sliptryck
Se till att vinkelslipen inte överbelastas genom att
du trycker den för hårt mot arbetsstycket.
7
01Swe_G12SA3_NE
7
08/12/15, 13:53
Svenska
Maskinens livslängd blir längre och ytbearbetningen
bättre om du använder maskinens egen vikt som
tyck på arbetsstycket. För hårt tryck resulterar i
minskad rotationshastighet, i sämre ytbehandling
och i motorns överbelastning som förkortar
vinkelslipens livslängd.
2. Slipvinkel
Tryck inte slipskivans hela yta mot arbetsstycket.
Håll vinkelslipen i en vinkel på 15°–30° enligt Bild
1, så att slipskivans yttre omkrets kommer i beröring
med arbetssycket i den bästa möjliga vinkeln.
3. Dra vinkelslipen tvärs över arbetsstycket mot dig
själv i början av sliparbetet (se Bild 1, riktning B)
när du använder en ny slipskiva, så att den inte
gräver sig i arbetsstycket. Så snart slipskivans
ledande kant blir avslipad, kan du fortsätta med
arbetet i båda riktningarna.
4. Försiktighetsåtgärder omedelbart edter avslutad
slipning
Slipskivan fortsätter att rotera efter att vinkelslipen
slagits av.
När du slår av vinkelslipen, skall du vänta tills
slipskivan har stannat innan du lägger mskinen
ifrån dig. detta minskar olycksrisken och hindrar
damm och smuts från att sugas in i maskinen.
VARNING
䡬 Kontrollera att arbetsstycket är ordentligt uppstöttat.
䡬 Se till att ventilationsöppningar inte blockeras vid
användning under dammiga förhållanden.
Om damm måste avlägsnas, så koppla först loss
vinkelslipen från nätuttaget, använd icke-metalliska
föremål och var noga med att inte skada några inre
delar.
䡬 Se till att gnistor som uppstår vid användning inte
kan orsaka någon fara genom att t.ex. träffa en
intillstående person eller tända på ett lättantändligt
ämne.
䡬 Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd.
Använd vid behov också annan personlig
skyddsutrustning, såsom handskar, förkläde och
hjälm.
䡬 Använd alltid ögon- och öronskydd.
Annan personlig skyddsutrustning, såsom mask,
handskar, hjälm och förkläde, bör bäras när så
krävs.
Vid osäkerhet bör skyddsutrustningen ifråga bäras.
䡬 Dra ut nätledningen ur strömuttaget när du inte
anvander din vinkelslip.
MONTERING OCH DEMONTERING AV
SLIPSKIVA (Bild 2)
VARNING: Slå ifrån strömmen och dra ut stickkontakten
ur vägguttaget för att skydda dig mot olycksfall.
1. Montering (se Bild 2)
(1) Lägg maskinen upp och ner så att spindeln vänds
uppåt.
(2) Rikta in mellanläggets platta sida mot den naggade
delen på spindeln, och sätt därefter ihop dem.
(3) Anpassa den utskjutande delen på slipskivan till
mellanlägget.
(4) Skruva på skivmuttern på spindeln.
(5) Lås fast spindeln genom att långsamt vrida slipskivan
med ena handen samtidigt som tryckknappen hålls
intryckt med den andra handen.
Dra fast skivmuttern genom att använda den
medföljande nyckeln såsom visas i Bild 2.
2. Demontering
Följ monteringsanvisningarna i omvänd ordningsföljd.
VARNING:
䡬 Kontrollera att slipskivan sitter ordentligt i spindeln.
䡬 Kontrollera att tryckknappen inte är låst genom att
skjuta den in och ut ett par gånger innan du slår
på maskinen.
UNDERHÅll OCH ÖVERSYN
1. Kontroll av slipskiva
Kontrollera att slipskivan är felfri och utan sprickor.
2. Kontroll av monteringsskruvar
Se till att varje monteringsskruv är ordentligt
åtdragen. Kontrollera skruvarna med jämna
mellanrum. Slarv kanr esultera i olycksfall.
3. Kontroll av kol (Bild 4)
Kolborstarna i motorn är förbruksartiklar och utsätts
för slitage. Byt alltid ut kolborsten mot en ny så
snart den är sliten eller nära avnötningsgränsen,
eftersom en sliten kolborste kan vara orsak till
motorfel. Se också till att kolborstarna är rena och
rör sig fritt i kolhållarna.
4. Byte av kol (Bild 5)
<Isärtagning>
(1) Lossa på tappskruven D4 som håller fast bakskyddet
och demontera bakskydet.
(2) Använd den extra sexkantnyckeln eller en liten
skruvmejsel för att dra upp kanten på fjädern som
trycker ned kolborsten. Demontera fjäderkanten i
riktning mot borsthållarens utsida.
(3) Demontera kanten från änden av kolborsten från
borsthållaruttaget och demontera sedan kolborsten
från bortshållaren.
<Hopsättning>
(1) Sätt i kolborstens ände i borsthåller uttaget.
(2) Sätt i kolborsten i borsthållaren.
(3) Använd den extra sexakantnyckeln eller en liten
skruvmejsel för att sätta tillbaka kanten på fjädern på
kolborstens huvvd.
(4) Stäng ändskyddet och drag fast tappskruven D4.
5. Motorns underhåll
Motorn är elverktygets viktigaste del. Utsätt den
inte för olja eller väta så att den skadas.
6. Servicelista
A:
Det. nr
B:
Kodnr
C:
Brukat nr
D:
Anm.
OBSERVERA:
Reparationer, modifieringar och inspektioner av
Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi
auktoriserad serviceverkstad.
Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in
tillsammans med verktyget som referens, då
verktyget lämnas in för reparation eller annat
underhåll till en av Hitachi auktoriserad
serviceverkstad.
Vid användning och underhåll av elverktyg måste
de säkerhetsbestämmelser och standarder som gäller
i respektive land iakttas.
8
01Swe_G12SA3_NE
8
08/12/15, 13:53
Svenska
MODIFIERINGAR:
Hitachis elverktyg förbättras och modifieras ständigt
för att inkludera de senaste tekniska framstegen.
På grund av detta kan det hända att vissa ting
(såsom t.ex. kodnummer och/eller utförande) ändras
utan föregående meddelande.
ANMÄRKNING:
Beroende på HITACHIs kontinuerliga forsknings-och
utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till
ändringar av tekniska data utan föregående meddelande.
IInformation angående buller och vibrationer
Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och
fastställts i enlighet med ISO 4871.
A-vägd ljudeffektnivå: 97 dB (A)
A-vägd ljudtrycksnivå: 86 dB (A)
Osäkerhet KpA: 3 dB (A)
Använd öronskydd.
Normalt, vägt effektivvärde för acceleration: 4,0 m/s2.
Vid användning av det vibrationsdämpande sidohandtaget
underskrider elverktygets hand/armacceleration normalt
2,5 m/s2.
9
01Swe_G12SA3_NE
9
08/12/15, 13:53
Dansk
GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR
ELEKTRISK VÆRKTØJ
ADVARSEL
Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner.
Det kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade, hvis alle advarslerne og instruktionerne
nedenfor ikke overholdes.
Gem alle advarsler og instruktioner så du har dem til senere
brug.
Termen “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser til værktøj,
der tilsluttes lysnettet (med ledning), eller batteridrevet,
(ledningsfrit) elektrisk værktøj.
1) Sikkerhed for arbejdsområde
a) Hold arbejdsområdet rent og tilstrækkeligt oplyst.
Rodede eller mørke områder øger risikoen for ulykker.
b) Anvend ikke elektrisk værktøj, hvis der er
eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brandbare
væsker, gasser eller støv.
Elektrisk værktøj frembringer gnister, som kan
antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og tilskuere væk, mens det elektriske
værktøj anvendes.
Distraktioner kan medføre, at De mister kontrollen
over værktøjet.
2) Elektrisk sikkerhed
a) Det elektriske værktøjs stik skal passe til
stikkontakten.
Foretag aldrig nogen form for modificeringer af
stikket.
Brug ikke adapter til jordet (jordforbundet) elektrisk
værktøj.
Stik, der ikke er modificeret, og tilsvarende
stikkontakter nedsætter risikoen for elektrisk stød.
b) Undgå berøring af jordede eller jordforbundne
overflader, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og
køleskabe.
Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis kroppen
er jordet eller jordforbundet.
c) Udsæt ikke de elektriske værktøjer for regn eller
våde omgivelser.
Hvis der trænger vand ind i det elektriske værktøj,
øges risikoen for elektrisk stød.
d) Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at
bære, trække eller afbryde værktøjet.
Undgå, at ledningen kommer i kontakt med
varmekilder, olie, skarpe kanter eller bevægelige
dele.
Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e) Når et elektrisk værktøj anvendes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, der er egnet til
udendørs brug.
Ved brug af en ledning, der er egnet til udendørs
brug, reduceres risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis du er nødsaget til at anvende det elektriske
værktøj på et fugtigt sted, skal du anvende en
strømforsyning, der er beskyttet med en
fejlstrømsafbryder (RDC).
Brug af RDC reducerer risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig sikkerhed
a) Værk årvågen, hold opmærksomheden rettet mod
arbejdet, og brug fornuften, når De anvender et
elektrisk værktøj.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt eller
under indflydelse af narkotika, alkohol eller
medikamenter.
En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske
værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Brug altid
beskyttelsesbriller.
Ved brug af sikkerhedsudstyr som støvmaske, skridsikre
sikkerhedssko, hjelm eller høreværn, når disse er
påkrævet, reduceres antallet af personskader.
Undgå utilsigtet start af værktøjet. Kontrollér, at
kontakten er slået fra, før værktøjet sluttes til lysnettet
og/eller batteripakke, eller du samler værktøjet op
eller bærer på det.
Hvis du har fingeren på kontakten, når du bærer
værktøjet, eller kontakten er slået til, når det elektriske
værktøj tilføres strøm, øges risikoen for ulykker.
Afmonter alle justernøgler eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes.
En skruenøgle eller en anden type nøgle, der sidder
fast på en af det elektriske værktøjs roterende dele,
kan medføre personskade.
Stræk Dem ikke for langt. Sørg hele tiden for at have
et forsvarligt fodfæste og holde balancen.
Derved vil De bedre kunne styre det elektriske værktøj
i uventede situationer.
Vær hensigtsmæssigt påklædt. Vær ikke iført løst
tøj eller løse smykker. Undgå, at Deres hår, tøj og
handsker kommer i nærheden af de bevægelige
dele.
Løst tøj, løse smykker eller langt hår kan komme i
klemme i de bevægelige dele.
Hvis der medfølger anordninger til udsugning og
opsamling af støv, skal det kontrolleres, at disse
tilsluttes og anvendes på korrekt vis.
Brug af støvopsamling kan reducere støvrelaterede
risici.
4) Brug og vedligeholdelse af elektrisk værktøj
a) Pres ikke det elektriske værktøj. Brug det rigtige
elektriske værktøj til den pågældende opgave.
Arbejdet udføres bedre og mere sikkert ved brug af
det rigtige værktøj ved den tilsigtede hastighed.
b) Anvend ikke det elektriske værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker værktøjet.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan styres ved hjælp af
kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Tag stikket ud af stikkontakten og/eller batteripakken
ud fra det elektriske værktøj, før du foretager
justeringer, skifter tilbehør eller lægger det elektriske
værktøj på plads.
Sådanne præventive sikkerhedsforanstaltninger
reducerer risikoen for at starte det elektriske værktøj
utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj, der ikke er i brug,
utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, der ikke er
vant til elektrisk værktøj eller som ikke har læst denne
vejledning, anvende det elektriske værktøj.
Elektrisk værktøj er farligt i hænderne på uerfarne
brugere.
e) Vedligehold det elektriske værktøj. Kontrollér for
bevægelige dele, der er monteret forkert eller sidder
fast, defekte dele eller andre forhold, der kan påvirke
det elektriske værktøjs drift.
Hvis det elektriske værktøj er beskadiget, skal det
repareres før brug.
10
02Den_G12SA3_NE
10
08/12/15, 13:53
Dansk
Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elektriske
værktøj.
f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent.
Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt
skæreværktøj med skarpe skær sætter sig fast, og det
er nemmere at styre.
g) Brug det elektriske værktøj, tilbehør og bits osv. i
overensstemmelse med denne vejledning under
hensynstagen til arbejdsforholdene og det arbejde,
der skal udføres.
Der kan opstå farlige situationer, hvis det elektriske
værktøj bruges til andre formål end de tilsigtede.
h)
5) Reparation
a) Få Deres elektriske værktøj repareret af kvalificeret
teknikere, der kun bruger originale reservedele.
Derved sikres det, at sikkerheden ikke kompromitteres.
SIKKERHEDSFORANSTALTNING
Hold børn og fysisk svagelige personer på afstand.
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
utilgængeligt for børn og fysiske svagelige personer.
GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR
SLIBNING ELLER SLIBEAFSKÆRING
a) Dette el-værktøj er beregnet til at fungere som en
vinkelsliber eller et afskæringsværktøj. Læs alle
sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer
samt specifikationer der følger med dette el-værktøj.
Følger du ikke alle instruktionerne nedenfor, kan det
medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
kvæstelse.
b) Det anbefales, at du ikke udfører fx
sandpapirsslibning, stålbørstning og polering med
dette el-værktøj.
El-værktøjet er ikke designet til sådanne funktioner,
og det kan være risikabelt og medføre personskader.
c) Undlad at anvende tilbehør der ikke er specifikt
designet og anbefalet af værktøjsfabrikanten.
Selvom tilbehøret kan monteres på dit el-værktøj,
garanterer det ikke, at det er sikkert at anvende.
d) Den opgivne hastighed for tilbehøret skal mindst
være den samme som den maksimale hastighed,
der står på el-værktøjet.
Tilbehør, der kører hurtigere end deres opgivne
hastighed, kan brække af og flyve væk.
e) Den udvendige diameter og tykkelse af dit tilbehør
skal
være
inden
for
dit
el-værktøjs
kapacitetsnormering.
Tilbehør i forkert størrelse kan ikke sikres og
kontrolleres ordentligt.
f) Hulstørrelsen på skiver, flanger, bagskiver eller andet
tilbehør skal passe præcist til el-værktøjets spindel.
Tilbehør, hvis hulstørrelse ikke matcher
monteringspunktet på el-værktøjet, vil komme ud
af balance, vibrere voldsomt samt muligvis forårsage
tab af kontrollen over værktøjet.
g) Undlad at anvende beskadiget tilbehør. Inden brug
skal du altid kontrollere tilbehør som fx slibeskiver
for skår og revner, bagskiver for revner, flænger
eller udbredt slidtage samt stålbørster for løse eller
ødelagte tråde. Hvis el-værktøjet eller tilbehøret
tabes, skal du kontrollere det for skader og montere
ubeskadiget tilbehør. Efter kontrol og montering af
tilbehør, skal du placere dig selv og andre i
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
nærheden væk fra tilbehørets omdrejningsplan og
køre el-værktøjet ved maksimal hastighed uden
belastning i et minut.
Beskadiget tilbehør vil normalt brække af under
denne testperiode.
Bær personligt beskyttelsesudstyr. Anvend
ansigtsskjold eller beskyttelsesbriller afhængig af
anvendelsen. Om nødvendigt, anvend støvmaske,
høreværn, handsker samt værkstedsforklæde der
kan stoppe små slibestykker eller fragmenter fra
arbejdsstykket.
Øjenbeskyttelsen skal være i stand til at stoppe de
bortflyvende rester, der opstår under forskellige
manøvrer. Støvmasken eller åndedrætsværnet skal
være i stand til at frafiltrere de partikler, der opstår
under arbejdet. Længerevarende udsættelse for et
højt støvniveau kan forårsage høretab.
Sørg for at andre er på sikker afstand af
arbejdsområdet. Enhver, der kommer ind i
arbejdsområdet, skal bære beskyttelsesudstyr.
Fragmenter fra arbejdsstykket eller fra tilbehør der
er gået i stykker kan flyve af og forårsage kvæstelse
uden for det nærmeste arbejdsområde.
Sørg for kun at holde på el-værktøjets isolerede
gribeflader, når du udfører et arbejde, hvor
skæretilbehøret muligvis kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller dets egen ledning.
Skæretilbehør, der kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan lede strøm ind i udækkede
metaldele på el-værktøjet og give operatøren stød.
Placer ledningen væk fra det roterende tilbehør.
Hvis du mister kontrollen, kan ledningen blive skåret
over, og din hånd eller arm kan blive trukket ind
i det roterende tilbehør.
Læg aldrig el-værktøjet fra dig før tilbehøret er
stoppet helt op.
Det roterende tilbehør kan gribe fat i overfladen og
trække el-værktøjet ud af din kontrol.
Aktiver ikke el-værktøjet, mens du bærer det ved
siden af dig.
Utilsigtet kontakt med det roterende tilbehør kan
forårsage, at det får fat i dit tøj og at tilbehøret
trækkes ind mod din krop.
Rens el-værktøjets lufthuller regelmæssigt.
Motorens blæser trækker støv ind i huset, og
overdreven ophobning af pulveriseret metal kan
forårsage elektriske risici.
Undlad at anvende el-værktøjet i nærheden af
brandbare materialer.
Disse materialer kunne antændes af gnister.
Anvend ikke tilbehør der behøver flydende
afkølingsmidler.
Anvendelse af vand eller andre flydende
afkølingsmidler kan forårsage død ved elektrisk stød
eller elektrisk stød.
TILBAGESLAG OG RELATEREDE ADVARSLER
Tilbageslag er en pludselig reaktion, pga. at en roterende
skive, bagskive, børste eller andet tilbehør bliver klemt
eller hænger fast. Klemmes eller hænger det roterende
tilbehør fast, forårsager det en hurtig standsning, der
medfører at det ukontrollerede el-værktøj skubbes i den
modsatte retning af tilbehørets rotationsretning fra det
punkt, hvor det sidder fast.
11
02Den_G12SA3_NE
11
08/12/15, 13:53
Dansk
Hvis for eksempel en slibeskive hænger fast eller klemmes
i arbejdsstykket, kan den kant af skiven, der er klemt,
gribe fat i materialets overflade hvilket får skiven til at
klatre ud eller forårsager tilbageslag. Skiven hopper enten
mod eller væk fra operatøren, afhængig af
skivebevægelsen der hvor den er klemt. Slibeskiver går
muligvis også i stykker under disse omstændigheder.
Tilbageslag er resultatet af forkert brug af el-værktøjet
og/eller forkerte betjeningsprocedurer eller forhold, der
kan forhindres ved at tage de rigtige forholdsregler, som
er givet nedenfor.
a) Sørg for at holde godt fast i el-værktøjet samt
placer din krop og arm sådan, at du kan modstå
tilbageslag. Anvend altid hjælpehåndtaget, hvis der
følger et med, for at få maksimal kontrol over
tilbageslag eller momentreaktioner under opstart.
Operatøren kan kontrollere momentreaktioner eller
tilbageslag, hvis der tages de rigtige forholdsregler.
b) Placer aldrig din hånd i nærheden af roterende
tilbehør.
Tilbehøret kan få tilbageslag over din hånd.
c) Placer ikke din krop i det område, hvor el-værktøjet
vil bevæge sig hen i tilfælde af tilbageslag.
Tilbageslag vil drive værktøjet i den modsatte retning
af skivens bevægelse, fra det punkt hvor den hænger
fast.
d) Vær særlig påpasselig når du arbejder på hjørner,
skarpe kanter etc. Undgå springende bevægelser,
samt at tilbehøret sætter sig fast.
Hjørner, skarpe kanter eller springende bevægelser
har tendens til at gribe fat i det roterende tilbehør
og forårsage tab af kontrol eller tilbageslag.
e) Monter ikke en kædesavsklinge til træskæring eller
en tandet savklinge.
Sådanne klinger forårsager ofte tilbageslag og tab
af kontrol.
SÆRLIGE SIKKERHEDSADVARSLER FOR
SLIBNING OG SLIBEAFSKÆRING
a) Brug kun skivetyper der er anbefalet til dit elværktøj, samt den særlige afskærmning der er
designet til den valgte skive.
Skiver, som el-værktøjet ikke er designet til, kan ikke
afskærmes ordentligt og er farlige at anvende.
b) Afskærmningen skal fastgøres ordentligt til elværktøjet, og placeres så den giver maksimal
sikkerhed, således at skiven er mest muligt afskærmet
ud mod operatøren.
Afskærmningen hjælper med at beskytte operatøren
mod afbrækkede skivefragmenter og utilsigtet
kontakt med skiven.
c) Skiver skal kun anvendes til den anbefalede brug.
For eksempel: Foretag ikke slibning med siden af
en skæreskive.
Slibende skæreskiver er lavet til periferisk slibning,
og udsættes de for sidekræfter, kan disse skiver
muligvis splintre.
d) Anvend altid ubeskadigede skiveflanger i den
korrekte størrelse og udformning til din udvalgte
skive.
Rigtige skiveflanger understøtter skiven og reducerer
derfor risikoen for skivebrud. Flanger til skæreskiver
kan være anderledes end flanger til slibeskiver.
e) Anvend ikke nedslidte skiver fra større el-værktøjer.
Skiver, der er lavet til brug med større el-værktøjer,
er ikke beregnet til den højere hastighed på et
mindre værktøj og kan briste.
YDERLIGERE SÆRLIGE
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
SLIBEAFSKÆRING
a) Undlad at “blokere“ skæreskiven eller anvende et
stort tryk. Forsøg ikke på at lave et alt for dybt
snit.
Overbelastning af skiven øger belastningen og
muligheden for at skiven vrides eller lukkes inde
i snittet, samt sandsynligheden for tilbageslag eller
brud på skiven.
b) Placer ikke din krop på linie med eller bag ved den
roterende skive.
Hvis skiven føres væk fra din krop, vil et eventuelt
tilbageslag muligvis drive den roterende skive og
el-værktøjet direkte imod dig.
c) Hvis skiven sidder fast, eller hvis du stopper i et
snit af en eller anden grund, skal du slukke elværktøjet og holde el-værktøjet stille, indtil skiven
stopper helt op. Forsøg aldrig at fjerne skæreskiven
fra snittet, mens skiven er i bevægelse, ellers kan
der opstå tilbageslag.
Kontroller og forebyg årsagen til at skiven sad fast.
d) Genstart ikke skærearbejdet i arbejdsstykket. Lad
først skiven opnå fuld hastighed og gå derefter
forsigtigt videre med snittet.
Skiven kan sætte sig fast, gå ud af snittet eller få
tilbageslag, hvis el-værktøjet genstartes i arbejdsstykket.
e) Understøt paneler og store arbejdsstykker for at
minimere risikoen for at skiven klemmes samt
tilbageslag.
Store arbejdsstykker har tendens til at bøje nedad
pga. deres vægt. Understøtningen skal placeres
under arbejdsstykket i nærheden af skærelinjen samt
i nærheden af arbejdsstykkets kanter på begge sider
af skiven.
f) Vær ekstra forsigtig når du foretager et “lommesnit”
i vægge eller andre uigennemskuelige områder.
Den indtrængende skive kan muligvis skære ind i
gas- eller vandrør, el-ledninger eller andre genstande,
der kan forårsage tilbageslag.
GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR
VINKELSLIBERE
–
–
–
–
–
–
Kontroller at hastigheden, der er angivet på skiven
er lig med, eller større med den nominelle hastighed
af vinkelsliberen;
Tjek at hjulstørrelsen passer til vinkelsliberen;
Sliberullerne bør opbevares og håndteres
omhyggeligt, i overensstemmelse med fabrikantens
instruktioner;
Tjek slibeskiven før brug: anvend ikke brækkede,
revnede eller på andre måder defekte produkter;
Kontroller at de monterede skiver og spidser er
indført efter fabrikantens instrukser;
Tjek at der anvendes blæksugere hvis de leveres
sammen med de bundne slibeprodukter, samt når
de er påkrævet;
12
02Den_G12SA3_NE
12
08/12/15, 13:53
Dansk
–
Tjek at slibeproduktet er korrekt monteret og fastsat
før bruget, og kør det ubelastede værktøj i 30
sekunder i en sikker position og stands det
omgående hvis der er mange vibrationer eller hvis
der er andre fejl, der opstår. Hvis denne tilstand
skulle ske, tjek maskinen for at fastlægge årsagen;
Hvis værktøjet leveres med en afskærmning, anvend
aldrig værktøjet uden denne afskærmning;
Anvend ikke nippelmuffer eller adaptere for at
tilpasse vinkelskiveren med store huller;
For de værktøj, der er udtænkt for brug med
gevindskåren hulskive, tjek at gevindet i skiven er
tilstrækkeligt langt for at kunne indføre spindlen i
hele længden;
Kontroller at arbejdsstykket har en sikker støtte;
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Anvend ikke skæreskiven til sideslibning;
Tjek at gnisterne, der opstår fra bruget ikke medfører
risici, som f.eks. ramme de tilstedeværende eller
sætte ild til antændelige stoffer;
Kontroller at luftmundingerne ikke er tilstoppet mens
der arbejdes på støvede områder, og hvis det skulle
vise sig nødvendigt at fjerne støvet kobl først
værktøjet fra strømforsyningen (anvend ikke
metalliske genstande) for at undgå at beskadige de
indvendige dele;
Anvend altid øjen- og høreværn. Også personlige
værnemidler som støvmaske, handsker, hjelm og
forklæde bør anvendes;
Pas på skiven, der bliver ved med at dreje selv efter
at have afkoblet værktøjet.
SPECIFIKATIONER
Model
G12SA3
Spænding (områdevis)*
G13SB3
(110V, 230V, 240V)
Optagen effekt*
1300W
11000min-1
Hastighed ubelastet*
Slibeskive
udv. diam. × indiv. diam.
115 × 22 mm
periferihastighed
Vægt (kun maskinen)
125 × 22 mm
80 m/s
1,9 kg
*Kontroller navnepladen, eftersom spændingen kan variere fra område til område.
STANDARD TILBEHØR
(1) Slibeskive .................................................................... 1
(2) Nøgle ........................................................................... 1
(3) Sidehåndtag ............................................................... 1
Ret til ændringer i tilbehøret forbeholdes.
ANVENDELSESOMRÅDER
䡬 Fjernelse af støbefinner og finishing af forskellige
type stål, bronce og aluminummaterialer og støbte
emner.
䡬 Slibning af svejsede emner.
䡬 Slibning af kunststof materialer, skifer, teglsten,
amaor, osv.
䡬 Skæring af syntetisk beton, sten, mursten, marmor
og lignende materialer.
FØR IBRUGTAGNING
1. Stømkilde
Undersøg om netspændingen svarer til den på
navnepladen angivne spænding.
2. Afbrynder
Forvis Dem altid om, at kontakten står i OFF-position,
før stikket sættes ikontakten, Hvis stikket sættes i,
medens kontakten står på ON, vil maskinen
øjeblikkelig begynde at arbejde, hvilket let vil kunne
føre til alvorlige ulykker.
3. Forælngerledning.
Hvis strømkilden er langt fra arbejdsfeltet, skal der
anvendes en forlængerleding af korrekte
dimensionerogkapacitet. Brug ikke længere forlæn
gerledning end nødvendigt.
4. Montering og tilpasning af beskyttelseskappen
Maskinen er forsynet med en beskyttelseskappe for
at forhindre splinter fra slibningen i at flyve bort
fra maskinen og forårsage uheld. Forvis Dem om,
at beskyttelseskappen er forsvarligt gjort fast på
maskinen før arbejdet påbegyndes.
Ved at løsne stilleskruen let, kan beskyttelseskappen
indstilles til enhver vinkel, således at maximal
effektivitet opnås. Forvis Dem om at stilleskruen er
forsvarligt spændt fast efter indstilling af
beskyttelseskappen.
[I tilfælde af beskyttelseskappe uden værktøj] (Fig. 3)
䡬 Indstil skiveaggregatet til pakbrillen.
䡬 Stram M5 skruen for at fastgøre beskyttelses-kappen
mens armen er i lukket stilling.
䡬 Juster b eskyttelseskappen, mens armen er i frigjort
stilling. (Løsn M5 skruen og juster igen, hvis
beskyttelseskappen ikke roterer jævnt).
䡬 Efter justering: Hvis anvendelse af maskinen er
påkrævet, må det kun ske, efter at armen er sat i
lukket stilling.
䡬 Smør glidesektionen på indstillings-delen (B) og
armen, hvis armen ikke bevæger sig korrekt.
5. Kontroller, at monterede slibeskiver og spidser er
monteret i overensstemmelse med fabrikantens
anvisninger.
Forvis Dem om, at den slibeskive, der anvendes,
er af korrekt type, og at den er fri for revner og
overfladefejl. Forvis Dem ligeledes om, at slibe skiven
er forsvarligt monteret og at møtrikken er spændt
korrekt.
Se hertil afsnittet om “MONTERING OG AFMONTERING AF SLIBESKIVE“.
13
02Den_G12SA3_NE
13
08/12/15, 13:53
Dansk
Kontroller, at der anvendes mellemlægsskiver, hvis
de følger med den bundne slibeskive og hvis de
er påkrævede.
Anvend ikke separate reduktionsbøsninger eller
adaptere til tilpasning af slibeskiver med store huller.
For værktøj, som er beregnet til montering med
slibeskiver med gevindhul, bør man sikre sig, at
slibeskivens gevind er langt nok til at kunne modtage
spindelen i hele dens længde.
Anvend ikke afskæringsskiver til sideslibning.
6. Udførelse af prøvekørsel
Kontroller, at den bundne slibeskive er korrekt
monteret og strammet, inden den tages i brug, og
kør værktøjet uden belastning i 30 sekunder i en
sikker position. Stop værktøjet med det samme,
hvis der opstår kraftig vibration eller hvis der
opdages andre defekter. Hvis denne situation opstår,
skal maskinen efterses for at årsagen kan klarlægges.
7. Kontroller trykknappen
Kontroller at trykknappen ikke siddr fast ved at
trykke på den et par gange før maskineen startes
(se Fig. 2).
8. Montering af sidehåndtaget
Skru sidehåndtaget på geardækslet.
PRAKTISK ANVENDELSE AF SLIBEMASKINEN
1. Tryk:
For at forlænge maskinens levetid og sikre en
optional finish, er det vigtigt ikke at overbelaste
maskinen ved at øve for stort tryk på den. I de fleste
tilfælde vil vægten af maskinen alene være
tilstrækkeligt for en effektiv slibning. For stort tryk
vil resultere i nedsat omdrejningshastighed, dårlig
overfladefinish og overbelastning af motoren, hviket
igen vil nedsætte maskinens levetid.
2. Slibevinkel
Hold ikke hele slibeskivens overflade mod emnet
men hold maskinen således at den står i en vinkel
på 15°–30° i forhold til emnet som vist på Fig. 1
for optimal effekt.
3. For at forhindre en ny slibeskive i at grave sig ned
i emnets overflade, trækkes maskinen under arbejdet
ind imod en selv (Fig. 1, retning B). Når slibeskiven
så efter et stykke tids arbejde er blevet slidt passende
til kan man arbejde i alle retninger.
4. Forsigtighedsregel umiddelbart efter brugen
Slibeskiven fortsætter med at rotere, når der er
slukket for værktøjet.
Læg ikke maskinen fra Dem umiddelbart efter at
have slået strømmen fra, men vent til rotationen
er hørt helt op. Herved undgås ikke alene alvorlige
uheld, men også mængden af støv og snavs, der
suges op i maskinen formindskes.
OBS
䡬 Kontroller, at arbejdsstykket er ordentligt fastgjort.
䡬 Kontroller, at ventilationsåbningerne ikke er
blokerede, når der arbejdes på steder med støv.
Hvis det skulle blive nødvendigt at fjerne støv, skal
værktøjet først tages ud af forbindelse med lysnettet
(brug ikke-metalliske objekter). Undgå at beskadige
de interne dele.
䡬 Vær påpasselig med, at gnister ikke er årsag til
farlige situationer, dvs. at de ikke rammer personer
eller antænder brandfarlige substanser.
䡬 Bær altid beskyttelsesbriller og høreværn og anvend
andet personligt beskyttelsesudstyr såsom handsker,
forklæde og hjelm, hvis situationen kræver det.
䡬 Brug altid øjen- og ørebeskyttelse.
Andet personligt beskyttelsesudstyr såsom
støvmaske, handsker, hjelm og forklæde bør
anvendes, når situationen kræver det.
Brug beskyttelsesudstyr i alle tvivlstilfælde.
䡬 Når maskinen ikke er i brug, bør stikket tages ud
af stikkontakten.
MONTERING OG AFMONTERING AF
SLIBESKIVE (Fig. 2)
FORSIGTIG: Slå altid afbryderen fra og tag stikket ud
af stikkontakten af hensyn til sikkerheden.
1. Montering (Fig. 2)
(1) Vend slibeskiven på hovedet, så spindelen vender
opad.
(2) Sæt krydsfladerne på slibeskivens spændeskive på
linje med den takkede del af spindelen, og monter
dem derefter.
(3) Pas fremspringet på den nedtrykkede centerskive
ind i spændeskiven.
(4) Skru møtrikken til sliveskiven på spindelen.
(5) Tryk trykknappen ind med den ene hånd og lås
samtidigt spindelen ved at dreje den nedtrykkede
centerskive langsomt med den anden hånd.
Stram skiven med den medfølgende nøgle som vist
i Fig.2.
2. Afmontering
Folg ovennævnte procedure i omvendt rækkerølge.
FORSIGTIG:
䡬 Kontroller efter, at slibeskiven er forsvarligt monteret.
䡬 Kontroller at trykknappen ikke sidder fast ved at
trykke på den et par gange før maskinen startes.
VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN
1. Eftersyn af slibeskive
Kontroller at slibeskiven er fri for revner og
overfladedefekter.
2. Eftersyn af monteringsskruerne
Efterse regelmæssigt alle monteringsskruer og sørg
for at de er ordentligt strammet. Er nogen af skruerne
løse, bør de strammes øjeblikkeligt. Forsømmelse
i så henseende kan medføre alvorlig risiko.
3. Eftersyn af kulbørsterne (Fig. 4)
Maskinen anvender kulbørster, som er sliddele. Da
en udslidt kulbørste kan forårsage maskinskade,
udskift kulbørsterne når de er slidt ned til
slidgrænsen. hold desuden sltid kulbøsterne rene
og sørg for, at de glider let i kulholderne.
4. Udskiftning af kulbørster (Fig. 5)
<Afmontering>
(1) Løsn D4 tapskruen, der holder pinoldækslet og fjern
pinoldækslet.
(2) Brug den ekstra sekskantnøgle eller en lille
skruetrækker til at trække kanten på fjederen, der
holder kulbørsten nede, op. Afmonter kanten på
fjederen mod børsteholderens yderside.
(3) Fjern kanten på den bøjelige ledningsforbindelse på
kulbørsten fra børsteholderens terminalsektion og
tag derefter kulbørsten ud af holderen.
14
02Den_G12SA3_NE
14
08/12/15, 13:53
Dansk
<Montering>
(1) Sæt enden på den bøjelige ledningsforbindelse på
kulbørsten ind i terminalsektionen på børsteholderen.
(2) Sæt kulbørsten ind i børsteholderen.
(3) Brug den ekstra sekskantnøgle eller en lille
skruertrækker til at sætte kanten på fjederen tilbage
på kulbørstens hovede.
(4) Luk pinoldækslet og stram D4 tapskruen till.
5. Vedligeholdelse af motoren
Motordelen er værktøjets hjerte. Sørg for, at denne
ikke beskadiges og holdes fri for fugt og olie.
6. Liste over reservedele
A:
Punkt nr.
B:
Kode nr.
C:
Anvendt nr.
D:
Bemærkninger
FORSIGTIG:
Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi
el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi
service-center.
Denne liste over reservedele vil være nyttig, når
værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi
service-center til reparation eller anden
vedligeholdelse.
Ved anvendelse og vedligeholdelse af el-værktøj
skal de sikkerhedsregler og standarder, som gælder
i hvert enkelt land, nøje overholdes.
MODIFIKATIONER:
Hitachi el-værktøj undergår konstant forbedringer
og modifikationer, så teknologiske nyheder hele
tiden kan inkorporeres.
Som et resultat heraf kan nogle dele (f.ex. kodenumre
og/eller design) ændres uden varsel.
BEMÆRK
Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan
bemeldte specifikationer ændres uden forudgående
varesl.
Information om luftbåren støj og vibration
De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med
EN60745 og afgives i overensstemmelse med ISO 4871.
Det afmålte A-vægtede lydniveau: 97 dB (A)
Det afmålte lydtryksniveau: 86 dB (A)
Usikkerhed KpA: 3 dB (A)
Brug høreværn.
Den typisk vægtede, kvadratiska middelaccelerationsværdi: 4,0 m/s2.
Når det vibrationsdæmpende side-håndgreb benyttes,
er hånd-arm-vibrationsniveauet på det benyttede elværktøj typisk under 2,5 m/s2.
15
02Den_G12SA3_NE
15
08/12/15, 13:53
Norsk
GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER
FOR ELEKTROVERKTØY
ADVARSEL
Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner.
Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan bruk av
utstyret resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig
personskade.
b)
c)
Ta vare på alle varsler og instruksjoner for fremtidig bruk.
Betegnelsen ”elektroverktøy” i advarslene henviser både til
elektrisk elektroverktøy (med ledning) og batteridrevet
elektroverktøy.
1) Sikret arbeidsområde
a) Hold arbeidsområdet ryddig og godt belyst.
Uryddige eller mørke arbeidsområder kan føre til
ulykker.
b) Bruk aldri elektroverktøy på steder med fare for
eksplosjon, slik som i nærheten av brennbare væsker,
gass eller støv.
Støv eller gasser kan antennes av gnister fra
elektroverktøyet.
c) La aldri barn eller andre personer stå i nærheten når
du bruker et elektroverktøy.
Du kan bli forstyrret og miste kontroll over verktøyet.
2) Elektrisk sikkerhet
a) Kontakten på elektroverktøyet må passe med
veggkontakten den skal settes i.
Du må aldri tilpasse støpslet på noen måte.
Bruk aldri en adapter sammen med et jordet
elektroverktøy.
Et originalt støpsel som passer med veggkontakten
vil redusere faren for elektrisk støt.
b) Unngå å komme i kontakt med jordede overflater
slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.
Faren for elektrisk støt vil være større dersom du
er jordet.
c) La aldri elektroverktøyet utsettes for regn eller
fuktighet.
Dersom det kommer vann inn i elektroverktøyet
kan det resultere i elektrisk støt.
d) Ikke skad ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære
eller trekke elektroverktøyet. Trekk ikke støpslet ut
av veggkontakten ved bruk av ledningen.
Hold ledningen unna varmekilder, olje, skarpe kanter
eller bevegelige deler.
Dersom ledningen er skadd eller vridd kan det
resultere i elektrisk støt.
e) Hvis elektroverktøyet skal brukes utendørs må du
alltid bruke en skjøteledning som er spesielt beregnet
for utendørs bruk.
Bruk av riktig skjøteledning vil redusere faren for
elektrisk støt.
f) Hvis bruk av elektroverktøyet i et fuktig område ikke
kan unngås, bruk et strømuttak med jordfeilbryter.
Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk
sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a) Vær påpasselig, se hva du gjør, og bruk sunn fornuft
når du bruker et elektroverktøy.
Du må aldri bruke et elektroverktøy når du er sliten
eller trett, eller dersom du er påvirket av narkotiske
stoffer, alkohol eller medisiner.
d)
e)
f)
g)
Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par
sekunders uoppmerksomhet kunne føre til alvorlige
personskader.
Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller.
Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre
vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette redusere
faren for personskade.
Forhindre utilsiktet start av elektroverktøyet. Pass
på at bryteren er slått av før verktøyet kobles til
veggkontakten og/eller batteriet og før verktøyet
løftes eller bæres.
Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer
elektroverktøyet, eller dersom bryteren er slått på
når det er koblet til en strømkilde kan det oppstå
ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler eller skrunøkler før
du slår på elektroverktøyet.
Dersom en justeringsnøkkel eller skrunøkkel er festet
til en roterende del på elektroverktøyet når det
startes, kan det føre til personskade.
Ikke strekk eller len deg for langt når du bruker
verktøyet. Pass på at du står stødig og har god
balanse til enhver tid.
Dette vil gi deg bedre kontroll over elektroverktøyet
i uventede situasjoner.
Ha på deg riktig tøy. Bruk ikke løse klær eller smykker.
Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler.
Løse klær, smykker eller langt hår kan vikle seg
inn i de bevegelige delene.
Hvis verktøyet leveres med en støvsamler eller annet
oppsamlingsutstyr, må du passe på at disse monteres
og brukes på riktig måte.
Bruk av støv oppsamler kan redusere støv relaterte
farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektroverktøy
a) Ikke overbelast elektroverktøyet. Bruk riktig verktøy
til arbeidet du skal utføre.
Riktig verktøy vil gjøre arbeidet lettere og tryggere
uten at verktøyet overbelastes.
b) Ikke bruk elektroverktøyet dersom av/på-knappen
ikke virker.
Det er farlig å bruke elektroverktøy som ikke kan
kontrolleres ved bruk av av/på-knappen. Verktøyet
må da repareres.
c) Trekk ledningen på elektroverktøyet ut fra
veggkontakten og/eller fjern batteriet før du justerer
eller skifter deler på verktøyet, eller før det
oppbevares.
Dette vil redusere faren for at verktøyet starter
uventet.
d) Oppbevar elektroverktøyet utilgjengelig for barn og
la aldri personer som ikke er kjent med verktøyet
eller som ikke har lest igjennom disse instruksjonene
bruke elektroverktøyet.
Elektroverktøy er farlig hvis det brukes av uerfarne
personer.
e) Vedlikehold av elektroverktøy. Kontroller at ingen
bevegelige deler har låst seg, er feiljustert, knekt,
eller har andre skader som kan påvirke bruk av
verktøyet.
Hvis elektroverktøyet er skadd må det repareres før
det brukes.
Mange ulykker oppstår på grunn av dårlig
vedlikehold av verktøy.
16
03Nor_G12SA3_NE
16
08/12/15, 13:54
Norsk
f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent.
Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe
kanter/blader vil redusere faren for at de låser seg,
samtidig som de vil være lettere å kontrollere.
g) Bruk elektroverktøyet, ekstrautstyr, bor osv. i
samsvar med disse instruksjonene, og ta alltid
arbeidsoppgavene og arbeidsforholdene med i
betraktning.
Hvis elektroverktøyet brukes til andre operasjoner enn
det det er beregnet for, kan det oppstå farlige
situasjoner.
5) Service
a) La et kvalifisert serviceverksted som kun bruker
originale reservedeler utføre service på
elektroverktøyet.
Dette vil forsikre at elektroverktøyets sikkerhet
opprettholdes.
FORSIKTIG
La aldri barn eller helsesvake personer stå i nærheten.
Oppbevar verktøy utilgjengelig for barn og helsesvake
personer når det ikke er i bruk.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR VANLIG
SLIPING ELLER KUTT-OPERAJSONER
a) Dette eletroverktøyet skal brukes som et slipe- eller
kutteverktøy.Les alle sikkerhets advarslene,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som
medfølger.
Hvis ikke alle instruksjonene under følges kan
elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlig skade oppstå.
b) Operasjoner som smergling, kabel børsting eller
polering skal ikke utføres med dette verktøyet.
Bruk av verktøyet til operasjoner som det ikke er
beregnet for kan skape fare og personskade.
c) Bruk bare tilbehør som er designet eller anbefalt av
vektøyets produsent.
Det at et annet tilbehør kan festes på maskinen
betyr ikke at det kan brukes sikkert.
d) Den merkede hastigheten på det roterende tilbehøret
må minst være det samme som verktøyets maksimale
hastighet.
Roterende tilbehør som brukes ved hastigheter over
det de er beregnet for kan splintres og gå i stykker.
e) Tilbehørets ytre diameter og tykkelse må være
innenfor verktøyets typestørrelse.
Tilbehøre i feil størrelse kan ikke tilstrekkelig
beskyttes eller kontrolleres.
f) Aksel størrelsen for skiver, flenser, rondeller eller
annet tilbehør må passe verktøyets aksel nøyaktig.
Tilbehør med feil akselstørrelse vil være ute av
balanse, viberere og kan gjøre verktøyet
ukontrollerbart.
g) Ikke bruk skadet tilbehør. Før bruk, sjekk tilbehør som
kutte-skiver for sprekker eller kutt , rondoller for
sprekker, flenger eller slitasje og metallbørster for
skadde eller løse tråder.Hvis verktøyet eller tilbehøret
faller i bakken, sjekk for skader eller installer et uskadd
tilbehør. Etter inspeksjon og montering av tilbehøret,
posisjoner deg selv og omkringstående personer vekk
fra verktøyets rotasjonsretning og test verktøyet på
maks hastighet uten belastning i ett minutt.
Skadet tilbehør vil normalt bryte sammen i løpet
av testtiden.
h) Bruk verneutstyr. Avhengig av hva slags roterende
tilbehør som brukes, bruk sveisemaske eller
vernebriller. Bruk støvmaske, hørselsvern, hansker
og ytterbekledning som kan stoppe små, løse deler
fra slipematerialet eller arbeidsstykket.
Øyebeskyttelsen må være kraftig nok til å stoppe
støv , jern- og stålpartikler som kan løsne som et
resultat av arbeidet. Støvmasken må være kapabel
til å filtrere små partikler fra arbeidsflaten. Langvarig
eksponering til høy og intens lyd kan forårsake
hørselstap.
i) Hold omkringstående personer borte fra
arbeidsområdet. Personer som befinner seg i
arbeidsområdet må bruke verneutstyr.
Fragmenter av arbeidsstykket eller et skadet tilbehør
kan fly av sted og skade personer som befinner seg
utenfor det direkte arbeidsområdet.
j) Hold verktøyet kun i det isolerte gripehåndtaket ved
bruk i områder hvor maskinen og dens kuttetilbehør
kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller dens
egen ledning.
Hvis kuttetilbehør kommer i kontakt med en
strømførende ledning kan metal delene på verktøyet
bli strømførende og forårsake elektrisk sjokk hos
operatøren.
k) Hold ledningen unna det roterende tilbehøret.
Hvis operatøren mister kontroll over verktøyet, kan
dette føre til at ledningen kuttes eller henger seg
fast og operatørens hånd eller arm kan bli trukket
inn i den roterende skiven.
l) Ikke legg ned maskinen før skiven har stoppet
fullstendig.
Det roterende tilbehøret kan ta tak i underlaget og
spinne verktøyet ut av operatørens kontroll.
m) Ikke operer maskinen mens den bæres.
Roterende deler kan ved et uhell henge seg fast i
operatørens klær og dette kan føre til at maskinen
kommer i kontakt med operatørens kropp.
n) Rengjør ventilasjonskappen regelmessig.
Motorens vifte vil dra støv inn i maskinhuset og
en for stor oppsamling av metall støv kan forårsake
elektrisk fare.
o) Ikke bruk maskinen i nærheten av brennbare
materialer.
Gnister kan antenne materialene.
p) Ikke bruk tilbehør som fordrer kjølevæske.
Bruk av vann eller andre kjølevæsker kan forårsake
dødelig elektrosjokk.
REKYL/TILBAKESLAG OG RELATERTE
ADVARSLER
Rekyl/tilbakeslag er en plutselig reaksjon som følge av
en klemt eller kilet rotasjonsskive, rondell, børste eller
andre tilbehør. En slik plutselig låsing av tilbehøret vil
føre til at rotasjonen stopper og at maskinen tvinges i
motsatt retning av tilbehørets rotasjon når det kiltes fast.
For eksempel, hvis en slipeskive kiles fast i et
arbeidsstykke kan dette føre til at skiven tar tak og
“sparker” ifra. Skiven kan dermed støte opp mot eller
vekk fra operatøren avhenging av skivens bevegelse da
kilingen oppsto. Slipeskiven kan også ryke.
Rekyl/tilbakeslag er et resultat av uforsikting bruk og/
eller brudd på bruksinstruksene og kan dermed unngås
ved korrekt bruk som vist under.
17
03Nor_G12SA3_NE
17
08/12/15, 13:54
Norsk
a) Operatøren skal hold godt i maskinen og posisjonere
kropp og armer slik at rekyl/tilbakeslag kan motstås.
Bruk alltid hjelpehåndtaket, når det medfølger, for
maksimal kontroll av rekyl eller dreiemoment ved
oppstart.
Operatøren kan kontrollere dreiemomentet eller rekyl
hvis korrekte forholdsregler tas.
b) Aldri plasser en hånd nær det roterende tilbehøret.
Ved rekyl kan tilbehøret kommet i kontakt med
hånden.
c) Ikke plasser kroppen i et området som
elektroverktøyet kan forflyttes til ved rekyl/
tilbakeslag.
Rekyl/tilbakeslag vil tvinge verktøyet i motsatt retning
av tilbehørets rotasjon når det kiles fast.
d) Vær spesielt forsiktig ved arbeid på hjørner, skarpe
kanter etc.Unngå at tilbehøret hopper eller henger
seg fast.
Hjørner, skarpe kanter eller hopping og ujevn kontakt
med arbeidsemnet har en tendens til å føre til at
det roterende tilbehøret kiles eller klemmes og
verktøyet kommer ut av kontroll.
e) Ikke bruk et motorsagblad eller et tannet sagblad.
Slik blad skaper hyppige rekyler/tilbakeslag og gjør
verktøyet ukontrollerbart.
SIKKERHETSINSTRUKSER SPESIFIKT FOR
SLIPING OG KUTT-OPERASJONER
a) Bare bruk skiver som er anbefalt av verktøyets
produsent og det spesifikerte vernet designet for den
valgte skiven.
Skiver som ikke er designet til maskinen kan ikke
tilstrekkelig sikres og er utrygge.
b) Vernedekslet må alltid være godt festet og festet slik
at minst mulig av skiven er ubeskyttet for operatøren.
Vernedekslet beskytter operatøren fra skadde skiver
og ukontrollert kontakt med skiven.
c) Slipeskivene må bare brukes til anbefalte operasjoner.
For eksempel: ikke bruk siden av en kutteskive til
sliping.
En kutteskive er beregnet kun for periferisk sliping
og press på siden av skiven kan føre til at skiven
brytes i stykker.
d) Bruk alltid uskadde flenser i korrekt størrelse og form
for den valgte skiven.
Korrekte flenser støtter skiven og reduserer dermed
risikoen for skade på skiven. Flenser for kutteskiver
kan være annerledes enn for slipeskiver.
e) Ikke bruk nedslitte skiver fra større elektroverktøy.
Skiver beregent på større verktøy passer ikke til den
høyere hastigheten på mindre eletroverktøy og kan
dermed ryke.
EKSTRA SIKKERHETSINSTRUKSJONER
SPESIFIKT FOR ABRASIVE KUTTOPERASJONER
a) Ikke kil kutteskiven eller bruk for mye kraft under
kutting. Ikke kutt for mye av gangen.
Hvis operatøren legger for mye press på skiven
under arbeid, øker faren for vridning eller tilstopping
av skiven i kuttet og rekyl/tilbakeslag eller skivebrudd.
03Nor_G12SA3_NE
18
b) Operatøren skal ikke posisjonere seg i linje med eller
bak den roterende skiven.
Dette er fordi når skiven beveger seg bort fra
operatørens kropp vil eventuell rekyl/tilbakeslag drive
den roterende skiven mot operatøren.
c) Når skiven kiles eller når et kutt avbrytes av en eller
annen grunn, skru av maskinen og hold den helt i ro
inntil skiven har stoppet fullstendig. Fjern aldri
kuttskiven fra kuttet mens det roterer da dette kan
føre til rekyl/tilbakeslag.
Sjekk hvorfor kilingen oppsto og ta forholdsregler
slik at det ikke skjer igjen.
d) Ikke start opp kutt-operasjonen igjen mens skiven er
i arbeidsstykket. Når skiven har maks hastighet kan
den settes inn i kuttet igjen.
Hvis maskinen startes i kuttet kan kiling og rekyl/
tilbakeslag oppstå.
e) Støtt opp plater eller andre store arbeidsstykker for å
minske risikoen for at skiven kiles og tilbakeslag/
rekyl.
Store arbeidsstykker kan bøye seg eller henge
nedover på grunn av sin egen vekt. Arbeidsstykket
bør støttes opp nær kuttelinjen og kanten på
arbeidsstykket på begge sider av skiven.
f) Vær ekstra varsom ved utskjæring av hull i
eksisterende vegger eller områder med dårlig sikt.
Skiven kan skjære i stykker gass- eller vannrør,
elektriske kabler eller andre objekter som kan
forårsake rekyl/tilbakeslag.
GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
FOR SLIPEMASKINER
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kontroller at hastigheten som er markert på
slipeskiven er lik eller større enn den anbefalte
hastigheten for slipemaskinen.
Kontroller at målene på slipeskiven passer med
slipemaskinen.
Slipeskiver skal oppbevares og håndteres forsiktig
i samsvar med produsentens instruksjoner.
Kontroller slipeskiven før bruk. Bruk aldri slipeskiver
som har hakk, sprekker eller som er skadd på annen
måte.
Pass på at skiver og spisser er montert i henhold
til produsentens instruksjoner.
Pass på at mellomlegg brukes når slike følger med
en slipeskive, samt når de er påkrevd.
Kontroller at slipeskiven er riktig montert og
strammet til før bruk. Hold deretter godt tak i
verktøyet og la det gå på tomgang i 30 sekunder
på et trygt sted. Stopp verktøyet umiddelbart om
du oppdager kraftige vibrasjoner eller andre feil. I
slike tilfeller må du kontrollere verktøyet for å
fastsette årsaken til feilen.
Hvis verktøyet er utstyrt med et vern, må vernet
alltid brukes på verktøyet.
Bruk aldri separate hylser eller adaptere for å tilpasse
slipeskiver med store hull.
På verktøy som er beregnet på slipeskiver med
gjenget hull, må du kontrollere at hullet med gjenger
er dypt nok til å passe lengden på spindelen.
Kontroller at arbeidsstykket er godt støttet.
Bruk ikke kutteskiver til sideveis sliping.
Pass på at gnister som oppstår under bruk ikke
forårsaker farlige sitasjoner. f. eks kommer I kontakt
med personer eller antenner brannfarlige materialer.
18
08/12/15, 13:54
Norsk
–
Kontroller at ventilasjonshullene ikke er tilstoppet
når du arbeider i støvede omgivelser. Hvis det er
nødvendig å fjerne støv i ventilasjonshullene, må
du først trekke ut ledningen på verktøyet fra
veggkontakten, før du fjerner støv fra hullene (bruk
aldri metallgjenstander til dette formålet). Vær
forsiktig slik at innvendige deler på verktøyet ikke
skades.
–
–
Bruk alltid vernebriller og hørselsvern. Annet
verneutstyr, slik som støvmaske, hansker, hjelm og
vernetøy skal også brukes.
Vær oppmerksom på at slipeskiven vil fortsette å
rotere en stund etter at verktøyet er slått av.
TEKNISKE DATA
Modell
G12SA3
Spenning (etter områder)*
G13SB3
(110V, 230V, 240V)
Strømforbruk*
1300W
11000min-1
Tomgangshastighet*
Slipeskive
Ytre × indre diam.
115 × 22 mm
Periferi-hastighet
125 × 22 mm
80 m/s
Vekt (kun maskinen)
1,9 kg
*Sjekk produktets dataskilt da spesifikasjonene kan variere avhengig av hvor produktet selges.
STANDARD TILBEHØR
(1) Slipeskive .................................................................... 1
(2) Nøkkel ......................................................................... 1
(3) Sidehåndtak ................................................................ 1
Standard-tilbehør kan endres uten forvarsel.
BRUKSOMRÅDER
䡬 Fjerning av støp og overflatebehandling av arbeider
i ulike typer stål, bronse og aluminium.
䡬 Sliping av sveisede deler, eller deler som er skåret
av ved hjelp av sveisebrenner.
䡬 Sliping av syntetisk harpiks, skifer, murstein, marmor
etc…
䡬 Skjæring av syntetisk betong, stein, murstein,
marmor og lignende materialer.
FØR BRUKEN STARTER
1. Strømkilde
Pass på at strømkilden som skal benyttes stemmer
overens med som er angitt på dataskiltet.
2. Strømbryter
Pass på at bryteren er slått av (OFF) ved tilkobling
til stikkontakt. Begynner maskinen å arbeide med
en gang kan det føre til alvorlige ulykker.
3. Skjøteledning
Bruk en skjøteledning med en tilstrekkelig tykkelse og
merkekapasitet, når arbeidsområdet er fjernt fra
strømkilden. Skjøteledningen må være så kort som mulig.
4. Montering og justering av vernedekselt
Vernedekselet tjener som beskyttelse mot alvorlige
skader dersom slipeskiven skulle gå i stykker under
bruken. Forsikre deg om at vernedekselet er satt
korrekt på plass og festet godt før slipingen starter.
Vernedekselet kan snus og settes i enhver ønskelig
vinkel for maksimal effektivitet ved å løsne lite
grann på festeskruen. Pass på at festeskruen
strammes godt etter at justeringen av verndekselet
er fullført.
19
03Nor_G12SA3_NE
19
[Hvis verktøyet er uten vernedeksel] (Fig. 3)
䡬 Sett hjulets delmontasje fast på pakningsglanden.
䡬 Trekk M5-skruen til for å feste vernedekselet mens
hendelen er i lukket posisjon.
䡬 Utfør justeringen av vernedekselet mens hendelen
er frigjort. (Løsne M5-skruen og juster igjen hvis
vernedekselet ikke roterer fritt.)
䡬 Hvis maskinen skal brukes etter justeringen, må
hendelen settes i lukket posisjon først.
䡬 Smør glideseksjonen på stillestykket (B) og hendelen
hvis hendelen ikke beveger seg friksjonsløst.
5. Sørg for å montere skiver og spissmeisler i samsvar
med produsentens anvisninger.
Se etter ar slipeskiven som skal benyttes er av riktig
type, og at den er fri for sprekker og
overflatedefekter. pass også på at alipeskiven er
korrekt montert og at mutteren til slipeskiven er
godt festet.
Se avsnittet “MONTERING OG DEMONTERING AV
SLIPESKIVE”.
Sørg for å bruke underlagsskiver når disse følger
vedlagt med maskinen og når arbeidet krever det.
Bruk ikke separate bøssinger eller adaptere for å
tilpasse slipeskiver med store hull.
Til verktøy som er beregnet til å brukes med gjenget
hullskive, må en passe på at gjengene i skiven er
lange nok til spindellengden.
Bruk ikke kappeskiver til sideveis sliping.
6. Prøvekjøring:
Se til at slipeutstyret monteres og festes korrekt før
bruk og la verktøyet gå på tomgang i 30 sekunder
i en sikker posisjon. Stans verktøyet omgående
dersom det oppdages unormal vibrasjon eller andre
unormale tilstander. I så fall må maskinen
kontrolleres for å finne årsaken til problemet.
7. Sjekk trykknappen:
Se etter at trykknappen ikke står i låsestilling. Dette
gjøres ved å trykke på låsepinnen to, tre ganger før
du slår på maskinene (Se Fig. 2).
8. Festing av sidehåndtaket
Skru sidehåndtaket fast på girdekslet.
08/12/15, 13:54
Norsk
HVORDAN BRUKE VINKELSLIPEREN
1. Press:
For å forlenge maskinens levetid, og for å være
sikker på best mulig resultat, er det viktig å ikke
overbelaste maskinen ved å presse den for hardt
ned mot abeidsstykeket.
I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig å la maskinen
hvile med sin egen vekt mot arbeidsstykket for å
oppnå effektiv sliping. For mye press vil redusere
slipeskivens rotasjonshastighet, overflatefinishen vil
bli dårligere, og maskinen vil overbelastes, noe som
kan redusere maskinens levetid.
2. Slipevinkel
Ikke hold hele skiveflaten ned mot arbeidsstykket
som skal slipes. Som vist i Fig. 1 bør maskinen
holdes i en vinkel mellom 15°–30° slik at den ytre
kanten av slipeskiven kommer i kontakt med
arbeidsstykket med en optimal vinkel.
3. For å hindre at en ny slipeskive graver sag inn i
arbeidsstykket bør man starte slipingen med en ny
slipeskive ved å dra vinkelsliperen over
arbeidsstykket i retning mot brukeren (Fig. 1, retning
B.). Så snart ledekanten på slipeskiven er tilstrekkelig
tilslipt kan slipingen fortsette i begge retninger.
4. Forholdsregler like etter bruk
Skiven vil fortsette å rotere etter at verktøyet er slått
av.
Etter at du har skrudd av maskinen; ikke legg den
ned før slipeskiven har stoppet fullstendig. Dette
hindrer ikke bare alvorlige ulykker, men det reduserer
også mengden støv og spon som kommer inn i
maskinen.
NB:
䡬 Kontroller at arbeidsstykket er skikkelig understøttet.
䡬 Se til at ventilasjonshullene ikke stoppes til når det
arbeides under støvete forhold.
Hvis det skulle bli nødvendig å rense ut støv, må
verktøyet først koples fra nettstrømmen (bruk ikkemetalliske gjenstander) og unngå å skade innvendige
deler.
䡬 Se til at eventuelle gnister som oppstår under
arbeidet ikke medfører noen farerisiko, dvs. ikke
treffer personer eller antenner brennbare materialer.
䡬 Bruk alltid vernebriller og hørselvern. Bruk dessuten
annet personlig verneutstyr slik som hansker, forkle
og hjelm når arbeidet krever det.
䡬 Bruk alltid vernebriller og hørselvern. Bruk annet
personlig verneutstyr slik som støvmaske, hansker,
hjelp og forkle når arbeidet det.
Hvis du er I tvil, bruk verneutstyr.
䡬 Når maskinen ikker er i bruk bør den frakoples
strømkilden.
MONTERING OG DEMONTERING AV
SLIPESKIVEN (Fig. 2)
NB: Apparatet må være avslått og støpselet tas ut av
stikkontakten for å være sikker på at det ikke
oppstår alvorlige problemer.
1. Montering (Fig. 2)
(1) Snu maskinen oppned slik at spindelen vender opp.
(2) Samstem tverrflatene på skivepakningen med den
utstikkende delen på spindelen, og monter.
(3) Monter den utstikkende delen som er på skiven
med senket nav, fast på skivepakningen.
(4) Skru skivemutteren fast på spindelen.
(5) Mens en trykker inn trykknappen med en hånd,
låser en spindelen ved å dreie skiven med senket
nav langsom rundt med den andre hånden.
Stram skivemutteren ved å bruke den medfølgende
skrunøkkelen, som vist i Fig. 2.
2. Demontering
Følg prosedyren overfor i omvendt rekkefølge.
NB
䡬 Se etter at slipeskiven er godt festet.
䡬 Se etter at trykknappen ikke står i låsestilling. Dette
gjøres ved å trykke på trykknappen to, tre ganger
før du slår på maskinene.
VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON
1. Inspeksjon av slipeskiven
Se godt etter at slipeskiven er fri for sprekker og
andre overflatedefekter.
2. Inspeksjon av monteringsskruene
Kontroller alle monteringsskruene regelmessig og
pass på at de er skikkelig skrudd til. Hvis noen av
skruene er løse, må de skrus til omgående. Hvis
dette ikke gjøres kan det forårsake alvorlige skader.
3. Inspeksjon av kullbørster (Fig. 4)
Motoren forbruker kullbørster. Da en utslitt kullbørste
kan resultere i motorproblemer, må en kullbørste
skiftes ut før den blir helt nedslitt eller begynner
å nærme seg slitegrensen.
Kullbørstene må dessuten alltid holdes rene og det
må passes på at de beveger seg fritt i børsteholderen.
4. Skifting av kullbørster (Fig. 5)
<Demontering>
(1) Skru løs D4-bygningsskruene som holder bakdekslet
på plass, og fjern deretter dekslet.
(2) Bruk sekskantnøkkelen eller et lite skrujern til å trekke
opp kanten av spiralfjæren som holder kulbørsten
nede med. Trekk den ut mot utsiden av børsteholderen.
(3) Fjern kanten på kullbørstens børsteforbindelse fra
terminaldelen på børstenholderen og ta så kullbørsten
ut av holderen.
<Montering>
(1) Sett enden på børsteforbindelsen inn i terminalseksjonen på terminaldelen på børstenholderen.
(2) Sett kullbørsten inn i børsteholderen.
(3) Med sekskantnøkkelen eller et lite skrujern setter du
kanten på spiralfjæren tilbake på børstehodet.
(4) Lukk bakdekslet og trekk D4-bygningsskruene til.
5. Vedlikehold av motoren
De viklede motordelene er selv “hjertet” i et elektrisk
verktøy.
Hold nøye kontroll med at viklinger ikke er skadet
og/elle våte av olje eller vann.
6. Liste over servicedeler
A:
Punktnr.
B:
Kodenr.
C:
Bruksnr.
D:
Anmerkninger
OBS:
Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av
Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi
autorisert serviceverksted.
Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn
sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert
serviceverktsted når reparasjoner eller annet
vedlikeholdsarbeid kreves.
20
03Nor_G12SA3_NE
20
08/12/15, 13:54
Norsk
Sikkerhetsregler og normer som gjelder for det
enkelte land, må overholdes ved drift og vedlikehold
av elektroverktøy.
MODIFIKASJONER:
Hitachi elektroverktøy er under konstant utbedring
og modifisering for å inkorporere de siste nye
teknologiske fremskritt.
Følgelig vil enkelte deler (f.eks. kodenr. og/eller
design) kunne endres uten forvarsel.
NB
På grunn av Hitachi’s kontinuerlige forsknings-og
utviklings-program kan oppgitte spesifikasjoner
forandres uten ytterligere varsel.
Informasjon angående luftstøy og vibrasjon
De målte verdiene ble fastsatt i samsvar med EN60745 og
ISO 4871.
Målt A-veid lydeffektnivå: 97 dB (A)
Målt A-veid lydtrykknivå: 86 dB (A)
Usikkerhet KpA: 3 dB (A)
Bruk hørselvern.
Typisk veiet rot betyr kvadratisk akselerasjonsverdi:
4,0 m/s2.
Ved bruk av det vibrasjonsdempende sidehåndtaket, er
elektroverktøyets typiske hånd-arm-vibrasjon lavere enn
2,5 m/s2.
21
03Nor_G12SA3_NE
21
08/12/15, 13:54
Suomi
YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA
KOSKEVAT VAROITUKSET
VAROITUS
Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.
Varoituksissa mainittu sähkötyökalu-sana merkitsee
verkkovirtakäyttöistä (johdollista) sähkötyökalua tai
akkukäyttöistä (johdotonta) sähkötyökalua.
1) Työskentelyalueen turvallisuus
a) Pidä työskentelypaikka siistinä ja hyvin valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiisteissä tai
pimeissä ympäristöissä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisissa
paikoissa, esimerkiksi paikoissa, joissa on herkästi
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Sähkötyökaluista lähtevät kipinät voivat sytyttää
pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa käyttäessäsi
sähkötyökalua.
Keskittymisen puute voi aiheuttaa herpaantumisen.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistoke on yhdistettävä oikeanlaiseen
pistorasiaan.
Älä muunna pistoketta mitenkään.
Älä käytä jakorasioita yhdessä maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa.
Muuntelemattomien pistokkeiden ja oikeiden
pistorasioiden käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin.
Maadoitetun pinnan koskettaminen lisää sähköiskun
vaaraa.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähköiskun vaara lisääntyy, jos sähkötyökaluun
pääsee vettä.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä kanna tai vedä
sähkötyökalua tai irrota pistoketta vetämällä
johdosta.
Pidä johto erillään kuumuudesta, öljystä, terävistä
kulmista tai liikkuvista osista.
Sähköjohdon vahingoittuminen tai sotkeutuminen
lisää sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön sopivan sähköjohdon käyttäminen
vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa paikassa on
välttämätöntä, käytä vikavirtalaitteella (RCD)
suojattua virtalähdettä.
RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
3) Henkilökohtainen turvallisuus
a) Keskity työhön, ole huolellinen ja käytä
sähkötyökalua harkiten.
Älä käytä sähkötyökalua väsyneenä tai alkoholin,
lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen pieneksikin hetkeksi
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja.
04Fin_G12SA3_NE
22
c)
d)
e)
f)
g)
Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen,
liukumattomien turvakenkien, kypärän ja
kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Varmista,
että virtakytkin on pois päältä-asennossa ennen
yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai paristoyksikköön
sekä ennen työkalun nostamista tai kantamista.
Sähkötyökalujen kantaminen, kun sormi on
virtakytkimellä,
tai
virran
kytkeminen
sähkötyökaluihin, joiden virtakytkin on päällä, lisää
onnettomuusriskiä.
Poista säätöön tarvitut avaimet sähkötyökalusta
ennen sen käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jätetty avain voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Tällöin sähkötyökalua voi hallita oikein
odottamattomissa tilanteissa.
Käytä sopivia vaatteita. Älä käytä irtonaisia vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa
liikkuvista osista.
Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteeseen voi yhdistää pölynsuodatus- ja
keräyslisälaitteen, varmista, että ne yhdistetään ja
että niitä käytetään oikein.
Pölynkeräyksen käyttö voi vähentää pölyyn liittyviä
vaaratilanteita.
4) Sähkötyökalujen käyttäminen ja niiden hoitaminen
a) Älä pakota sähkötyökalua. Käytä tarkoitukseen
soveltuvaa sähkötyökalua.
Oikea sähkötyökalu selviytyy tehtävästä paremmin
ja turvallisemmin toimiessaan oikealla teholla.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jos se ei käynnisty tai
sammu virtakytkimestä.
Sähkötyökalut, joita ei voi hallita virtakytkimen
avulla, ovat vaarallisia. Ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai paristoyksikkö
sähkötyökalusta ennen säätöjen tekemistä, osien
vaihtamista tai sähkötyökalujen asettamista
säilytykseen.
Nämä ennakoivat turvatoimet vähentävät
sähkötyökalun
vahingossa
tapahtuvan
käynnistymisen vaaraa.
d) Säilytä sähkötyökalut lasten ulottumattomissa. Älä
anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökaluja,
jotka eivät ole perehtyneet niihin tai näihin ohjeisiin.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
henkilöiden käsissä.
e) Huolla sähkötyökalut. Tarkista liikkuvien osien
kiinnitykset ja kohdistukset, osien eheys ja muut
sähkötyökalujen toimintaan vaikuttavat tekijät.
Jos sähkötyökalu vahingoittuu, korjauta se ennen
käyttämistä.
Puutteellisesti huolletut sähkötyökalut ovat
aiheuttaneet useita onnettomuuksia.
f) Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina.
Oikein huolletut leikkuutyökalut, joissa on terävät
leikkuupinnat, tarttuvat harvemmin kiinni, ja niiden
hallinta on helpompaa.
g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun teriä
jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen samalla
huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ.
Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin
sitä ei ole tarkoitettu, voi syntyä vaaratilanteita.
22
08/12/15, 13:54
Suomi
5) Huolto
a) Anna osaavan huoltoteknikon korjata sähkötyökalu
käyttäen alkuperäisiä osia vastaavia varaosia.
Tämä pitää sähkötyökalun turvallisena.
TURVATOIMET
Pidä lapset ja mielentilaltaan epävakaat henkilöt poissa
laitteen lähettyviltä.
Kun työkalua ei käytetä, se on säilytettävä poissa lasten ja
mielentilaltaan epävakaiden henkilöiden ulottuvilta.
i)
YLEISET TURVALLISUUSVAROITUKSET
HIOMA- JA KATKAISUHIOMATOIMINTOJA
VARTEN
a) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu käytettäväksi
hionta- tai katkaisulaitteena. Lue kaikki tämän
sähkötyökalun mukana tulleet turvallisuusvaroitukset,
ohjeet, kuvat ja selitykset.
Alla listattujen ohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa johtaa sähköiskuihin, tulipaloihin ja/tai
vakaviin vammoihin.
b) Toimintoja
kuten
hiekkapaperihiontaa,
teräsharjausta tai kiillotusta ei suositella tehtäväksi
tällä sähkötyökalulla.
Toiminnot, joihin sähkötyökalua ei ole suunniteltu,
voivat synnyttää vaaratilanteen ja aiheuttaa
henkilövahinkoja.
c) Älä käytä varusteita, joita tämän sähkötyökalun
valmistaja ei ole erityisesti suunnitellut tai joita se ei
suosittele.
Pelkästään se, että varuste voidaan kiinnittää
sähkötyökaluun, ei takaa turvallista käyttöä.
d) Varusteen nimellisnopeus täytyy olla vähintään yhtä
suuri kuin sähkötyökaluun merkitty maksiminopeus.
Varusteet, jotka pyörivät nopeammin kuin niiden
nimellisnopeus, voivat rikkoutua ja lentää irti.
e) Varusteen ulkohalkaisijan ja paksuuden täytyy olla
sähkötyökalun kapasiteettiarvojen rajoissa.
Vääränkokoisia varusteita ei voida suojata tai hallita
riittävästi.
f) Laikkojen, laippojen, tukilaippojen ja muiden
varusteiden tuurnakoon täytyy sopia hyvin
sähkötyökalun akseliin.
Varusteet, joiden tuurnareiät eivät sovi yhteen
sähkötyökalun kiinnitysosien kanssa, pyörivät
epätasapainossa, tärisevät liiallisesti ja voivat
aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen.
g) Älä käytä vahingoittuneita varusteita. Ennen jokaista
käyttöä tarkasta varusteet, kuten onko
hiomalaikoissa koloja ja halkeamia, tukilaipoissa
halkeamia, repeytymiä tai liiallista kulumista,
teräsharjassa löysiä tai rikkoutuneita metallilankoja.
Jos sähkötyökalu tai varuste putoaa, tarkasta, onko
siinä vahingoittuneita kohtia, tai asenna toinen
vahingoittumaton varuste tilalle. Varusteen
tarkastuksen ja asennuksen jälkeen sijoita itsesi ja
sivulliset pyörivän varusteen tasosta poispäin ja
käytä
sähkötyökalua
maksimaalisella
kuormittamattomalla nopeudella minuutin ajan.
Vahingoittuneet varusteet tavallisesti hajoavat tämän
koeajan aikana.
h) Käytä
henkilökohtaisia
suojavarusteita.
Sovellutuksesta riippuen käytä kasvosuojusta,
suojasilmälaseja tai turvalaseja. Jos on tarpeellista,
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
käytä pölynaamaria, kuulosuojaimia, suojakäsineitä
ja verstasesiliinaa, jotka pystyvät pysäyttämään
pienet hionta- tai työstökappaleen palaset.
Silmäsuojaimien täytyy pystyä pysäyttämään
erilaisissa toiminnoissa syntyvä lentävä hiomajäte.
Pölynaamarin tai hengityssuojaimen pitää pystyä
suodattamaan pois toiminnassa syntyvät hiukkaset.
Pitkittynyt altistuminen voimakkaalle melulle voi
aiheuttaa kuulon menetystä.
Pidä sivulliset turvallisen välimatkan päässä
työskentelyalueelta. Jokaisen, joka astuu
työskentelyalueelle, on käytettävä henkilökohtaisia
suojavarusteita.
Työstökappaleen tai rikkoutuneen varusteen palaset
voivat lentää ja aiheuttaa henkilövahinkoja välittömän
työskentelyalueen ulkopuolellakin.
Pitele sähkötyökalua vain sen eristetyistä
kiinnipitopinnoista, kun tehdään toimintoa, jossa
leikkaava varuste voi joutua kosketuksiin piilotetun
sähköjohdon tai sen oman johdon kanssa.
Leikkaava varuste, joka joutuu kosketuksiin ”elävän”
johdon kanssa, saattaa saada työkalun näkyvät
metalliset osat ”elämään” ja aiheuttaa käyttäjälle
sähköiskun.
Aseta johto aina niin, ettei se joudu kosketuksiin
pyörivien varusteiden kanssa.
Jos menetät hallinnan, johto voi leikkautua tai tarttua
kiinni ja kätesi tai käsivartesi voi joutua vedetyksi
pyörivään varusteeseen.
Älä koskaan aseta sähkötyökalua alas, ennen kuin
varuste on täydellisesti pysähtynyt.
Pyörivä varuste voi tarttua pintaan ja vetää
sähkötyökalun pois hallinnastasi.
Älä koskaan käytä sähkötyökalua, kun kannat sitä
sivullasi.
Vahingossa tapahtunut kosketus pyörivän varusteen
kanssa voi saada vaatetuksesi tarttumaan kiinni
vetäen varustetta sinua kohti.
Puhdista
säännöllisesti
sähkötyökalun
ilmanpoistoaukot.
Moottorin tuuletin vetää pölyä rungon sisään, ja
liiallinen metallipölyn kertyminen voi aiheuttaa
sähköisen vaaratilanteen.
Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien aineiden
lähellä.
Kipinät voivat sytyttää nämä aineet.
Älä
käytä
varusteita,
jotka
vaativat
jäähdytysnesteiden käyttöä.
Veden tai muiden jäähdytysnesteiden käyttö voi
aiheuttaa tappavan tai lievemmän sähköiskun.
TAKAPOTKU JA SIIHEN LIITTYVÄT
VAROITUKSET
Takapotku on puristukseen joutuneen tai kiinni
tarrautuneen pyörivän laikan, tukilaipan, harjan tai muun
varusteen aiheuttama nopea reaktio. Puristukseen
joutuminen tai kiinni tarrautuminen aiheuttaa pyörivän
varusteen nopean pysähtymisen, mikä puolestaan
aiheuttaa
hallitsemattoman
sähkötyökalun
pakonomaisen liikkeen päinvastaiseen suuntaan kuin
varusteen pyörimissuunta kiinnityskohdassa.
23
04Fin_G12SA3_NE
23
08/12/15, 13:54
Suomi
Esimerkiksi, jos hiomalaikka tarttuu kiinni tai jää
työkappaleen puristuksiin, laikan reuna, joka menee
puristuskohtaan, voi kaivautua materiaalin pintaan
aiheuttaen laikan nousemisen ylös tai potkaisemisen
ulospäin. Laikka voi hypätä kohti tai pois käyttäjästä
riippuen laikan liikkumissuunnasta puristuskohdassa.
Hiomalaikat voivat myös mennä rikki tällaisissa
olosuhteissa.
Takapotku on tulosta sähkötyökalun väärinkäytöstä ja/
tai virheellisistä toimintatavoista ja –olosuhteista ja se
voidaan välttää noudattamalla alla annettuja
asianmukaisia varovaisuustoimenpiteitä.
a) Pidä luja ote sähkötyökalusta ja aseta vartalosi ja
käsivartesi niin, että takapotkuvoimien vastustamien
on mahdollista. Käytä aina apukädensijaa, jos
sellainen on tarjolla, hallitaksesi maksimaalisesti
takapotkua tai reaktiivista vääntömomenttia
käynnistyksen aikana.
Laitteen käyttäjä voi hallita reaktiivista
vääntömomenttia tai takapotkuvoimia, jos
asianomaisia varovaisuustoimenpiteitä noudatetaan.
b) Älä koskaan aseta käteäsi pyörivän varusteen lähelle.
Varuste voi aiheuttaa takapotkun kätesi yli.
c) Älä asetu alueelle, johon sähkötyökalu voi liikkua
takapotkun sattuessa.
Takapotku lennättää työkalun vastakkaiseen suuntaan
kuin laikan liike tarttumiskohdassa.
d) Käytä erityistä huolta, kun työstät kulmia, teräviä
reunoja jne. Vältä varusteiden äkillistä iskeytymistä
ja kiinni jumiutumista.
Kulmat, terävät reunat ja äkillinen iskeytyminen
saattavat jumiuttaa pyörivän varusteen ja aiheuttaa
hallinnan menetyksen tai takapotkun.
e) Älä kiinnitä moottorisahan puunkaiverrusterää tai
hammaslaitaista terää.
Tällaiset terät synnyttävät toistuvia takapotkuja ja
hallinnan menetystä.
ERITYISET TURVALLISUUSVAROITUKSET
HIOMA- JA KATKAISUHIOMATOIMINTOJA
VARTEN
a) Käytä vain tälle työkalulle suositeltuja laikkatyyppejä
ja valitulle laikalle sille suunniteltua erityissuojusta.
Laikkoja, joita ei ole suunniteltu tälle sähkötyökalulle,
ei voida riittävästi suojata, ja ne ovat vaarallisia.
b) Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun tukevasti
ja maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi se on
asetettava niin, että vain mahdollisimman pieni osa
laikkaa on laitteen käyttäjän näkyvissä.
Suojus auttaa suojelemaan sähkötyökalun käyttäjää
rikkinäisiltä laikan osilta ja joutumasta vahingossa
kosketuksiin laikan kanssa.
c) Laikkoja on käytettävä vain suositeltuihin
sovellutuksiin.
Esimerkiksi:
Älä
hio
katkaisuhiomalaikan sivulla.
Katkaisuhiomalaikkoja ei ole tarkoitettu kehähiontaan.
Näihin laikkoihin kohdistetut sivuvoimat voivat saada
ne hajoamaan.
d) Käytä aina vahingoittumattomia laikan laippoja,
jotka ovat oikeankokoisia ja –muotoisia valittua
laikkaa varten.
Sopivat laikan laipat tukevat laikkaa näin vähentäen
laikan rikkoutumisen mahdollisuutta. Katkaisulaikkojen
laipat eroavat hiomalaikkojen laipoista.
e) Älä käytä isoista sähkötyökaluista saatuja
loppuunkuluneita laikkoja.
Isolle sähkötyökalulle tarkoitetttu laikka ei sovi pienen
sähkötyökalun suuremmalle nopeudelle, ja se voi
murtua.
ERITYISET LISÄTURVALLISUUSVAROITUKSET
KATKAISUHIOMATOIMINTOJA VARTEN
a) Älä ”pakota” katkaisulaikkaa tai käytä siihen liiallista
voimaa. Älä yritä leikata liian syvältä.
Laikan ylirasittaminen lisää kuormitusta ja laikan
vääntymis- tai tukkeutumisvaaraa leikkauksessa ja
takapotkun ja laikan rikkoutumisen mahdollisuutta.
b) Älä asettaudu suoraan linjaan pyörivän laikan kanssa
tai sen taakse.
Kun laikka työskentelykohdassa liikkuu käyttäjästä
poispäin, mahdollinen takapotku voi saada pyörivän
laikan ja työkalun lentämään suoraan kohti käyttäjää.
c) Kun laikka jää kiinni tai kun leikkaus keskeytetään
jostakin syystä, käännä sähkötyökalun virta pois ja
pidä se liikkumatta, kunnes laikka on pysähtynyt
täydellisesti. Älä koskaan yritä irrottaa
katkaisulaikkaa leikkauskohdasta, kun laikka on vielä
liikkeessä, koska tällöin voi syntyä takapotku.
Tutki ja korjaa toimintaa niin, että laikan kiinni
jäämisen syy voidaan poistaa.
d) Älä uudelleen käynnistä leikkaustoimintoa suoraan
työstökappaleesta. Anna laikan ensin saavuttaa täysi
nopeus ja anna sen sitten työntyä varovaisesti
uudelleen leikkauskohtaan.
Laikka voi jäädä kiinni, nousta ylös tai aiheuttaa
takapotkun, jos sähkötyökalu käynnistetään
uudelleen sen ollessa kiinni työstökappaleessa.
e) Tue levyjä tai muita ylikokoisia työstökappaleita
pienentääksesi laikan puristuksiin jäämisen ja
takapotkun riskiä.
Suurilla työstökappaleilla on taipumus painua niiden
oman painon alla. Työstökappaleen alle on asetettava
tuet lähelle leikkauslinjaa ja lähelle työstökappaleen
reunaa laikan molemmille puolille.
f) Ole erityisen huolellinen, kun teet “taskuleikkausta”
jo valmiisiin seiniin tai muille aukottomille alueille.
Työntyvä laikka saattaa katkaista kaasu- tai
vesijohtoja, sähköjohtoja tai muita esineitä, jotka
voivat aiheuttaa takapotkun.
YLEISIÄ HIOMAKONEEN KÄYTTÖÖN
LIITTYVIÄ TURVAOHJEITA
–
–
–
–
–
–
Tarkasta, että laikkaan merkitty nopeus on sama tai
suurempi kuin hiomakoneen nimellisnopeus.
Varmista, että laikan mitat ovat yhteensopivia
hiomakoneen kanssa.
Hiomalaikkoja on säilytettävä ja käsiteltävä
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Tarkista hiomakoneen laikan kunto ennen sen
käyttämistä. Älä käytä kolhiintuneita, rikkinäisiä tai
muulla tavoin viallisia tuotteita.
Varmista, että asennetut laikat ja kärjet on asennettu
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Varmista, että imureita käytetään, kun ne on
toimitettu hioma-aineen kanssa ja kun niitä tarvitaan.
24
04Fin_G12SA3_NE
24
08/12/15, 13:54
Suomi
–
–
–
–
Varmista, että hioma-aine on kunnolla asennettu ja
kiinnitetty ennen laitteen käyttämistä. Käytä laitetta
kuormittamattomassa tilassa ja turvallisessa
asennossa 30 sekunnin ajan. Sammuta laite heti, jos
huomattavaa tärinää tai muita vikoja on
havaittavissa. Jos vikoja havaitaan, määritä syy
tarkastamalla laite.
Jos laitteen mukana on toimitettu suoja, älä koskaan
käytä laitetta ilman sitä.
Älä yritä sovittaa suurireikäisiä hiomalaikkoja
laitteeseen erillisten supistushokkien tai sovittimien
avulla.
Varmista, että laikan kierre on riittävän pitkä karaa
varten laitteissa, joissa on tarkoitus käyttää
kierrereiällistä laikkaa.
–
–
–
–
–
–
Tarkasta, että työstettävä kappale saa riittävästi tukea.
Älä käytä leikkauslaikkaa reunahiontaan.
Varmista, että kipinät eivät pääse aiheuttamaan
vaaratilanteita mm. osumalla ihmisiin tai sytyttämällä
tulenarkoja aineita.
Varmista, että tuuletusaukot pysyvät avoimina
työskenneltäessä pölyisissä tiloissa. Jos pölyn
puhdistaminen tulee tarpeelliseksi, kytke laite ensin
irti sähkövirrasta (ei metallisilla esineillä) varoen
vioittamasta sisäisiä osia.
Käytä aina silmien- ja kuulonsuojaimia. Muita
henkilönsuojaimia, kuten pölynaamaria, käsineitä,
kypärää ja esiliinaa, tulee käyttää.
Pidä silmällä laikkaa, joka jatkaa pyörimistä laitteen
sammuttamisen jälkeen.
TEKNISET TIEDOT
Malli
G12SA3
Jännite (eroja maasta riippuen)*
G13SB3
(110V, 230V, 240V)
Teho*
1300W
11000min-1
Kuormittamaton nopeus*
Laikka
ulkohalkaisija × sisähalkaisija.
115 × 22 mm
ulkokehän nopeus
125 × 22 mm
80 m/s
Paino (vain itse laite)
1,9 kg
*Älä unohda tarkistaa tuotteen nimikilpeä, koska siinä sattaa olla eroja maasta riippuen.
VAKIOVARUSTEET
(1) Hiomalaikka ................................................................ 1
(2) Kiintoavain .................................................................. 1
(3) Kädensija .................................................................. 1
Vakiovarusteet voivat vaihdella paikallisten vaatimusten
mukaan.
KÄYTTÖ
䡬 Erilaisten metalliesineitten, kuten teräs, pronssi ja
alumiini, valusaumojen poistoon.
䡬 Hitsaussaumojen tai hitsaamalla katkaistujen
reunojen tasoitukseen.
䡬 Synteettisten hartsien, liuskekivien, tiilien, marmorin,
jne, hiontaan.
䡬 Synteettisen betonin, kiven, tiilen, marmorin ja
senkaltaisten materiaalien leikkaamiseen.
ENNEN KÄTTYÖÄ
1. Virtalähde
Varmista, että käytettävä voimanlähde vastaa
tuotteen tyyppikilvessä ilmoitettuja vaatimuksia.
2. Virrankaisin
Varmista, että kytkin on OFF-asennossa (poispäältä).
Mikäli pistoke kytketään pistorasiaan koneen ollessa
ON-asennossa, työkalu käynnistyy välittömästi ja
aiheuttaa vaaratilanteen.
3. Jatkojohto
Kun työskennellään kaukana voimalähteestä, käytä
riittävän paksua ja tehokasta jatkojohtoa. Jatkojohdon
tulisi olla niin lyhyt kuin vain käytännössä on
mahdollista.
25
04Fin_G12SA3_NE
25
4. Laikan suojuksen asennus tarkistus
Laikan suojus on ehkäisemässä onnettomuuksia,
jos laikka rikkoontuu käytön aikana. Ennen käytöä
varmistu, että laikka on kunnollisesti asennettu ja
kiristetty.
Löysentämällä hieman asennusruuvia on suojus
käännettävissä mihin tahansa haluttuun asentoon
parhaan työskentelytehon saavuttamiseksi. Varmista,
että asennusruuvi on suojuksen siirron jälkeen
kunnolla kiristetty.
[Koskee työkalutonta laikansuojusta] (Kuva 3)
䡬 Aseta laikkasarja tiivistysholkin laipalle.
䡬 Kiristä M5 ruuvi laikansuojuksen kiinnittämiseksi
vivun ollessa suljetussa asennossa.
䡬 Suorita laikansuojuksen säätö vivun ollessa
vapautettu. (Löysennä M5 ruuvi ja säädä uudelleen,
jos laikansuojus ei pyöri tasaisesti.)
䡬 Jos konetta käytetään säädön jälkeen, aloita käyttö
vasta säädettyäsi vivun suljettuun asentoon.
䡬 Voitele asennuskappaleen (B) liukuosa ja vipu, jos
vipu ei liiku tasaisesti.
5. Varmista, että asennettu laikka ja kohdat tulevat
kiinnitetyiksi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Varmista, että käyttämäsi kiekko on aina sopivaa
tyyppiä ja että siinä ei ole halkeamia tai koloja.
Varmista myös, että kiekko on oikein asennettu ja
kiristysmutteri kunnolla kiristetty.
Katso ohjeisiin otsikolla ”HIOMALAIKAN ASENNUS
JA PURKAMINEN”.
Varmista, että välilevyjä käytetään, jos ne kuuluvat
liimalla varustetun hiomatuotteen varusteisiin ja jos
ne ovat tarpeen.
Älä käytä erillisiä pienentäviä holkkeja tai sovittimia
suuriaukkoisten hiomalaikkojen sovittamiseen.
08/12/15, 13:54
Suomi
Varmista sellaisille työkaluille, joihin on suunniteltu
kiinnitettäviksi langallinen aukkolaikka, että laikan
langoitus on tarpeeksi pitkä akselin pituudelle.
Älä käytä leikkauslaikkaa sivuhiontaan.
6. Koekäyttö
Varmista, että hiomatuote on asennettu oikein ja
kiristetty ennen käyttöä ja käytä työkalua ilman
kuormaa 30 sekuntia turvallisessa asennossa.
Pysäytä heti, jos värinää on huomattavasti tai jos
havaitaan jokin muu vika. Jos näin käy, tarkista
kone vian aiheuttajan löytämiseksi.
7. Painopainikkeen varmistus
Varmistaaksesi, että painopainike on irroitettu., paina
sitä kaksi tai kolme kertaa, ennenkuin käynnistät
laitteen (Katso Kuva 2).
8. Sivukädensijan kiinnitys
Ruuvaa sivukädensija vaihdelaatikon kanteen.
HIOMAKONEEN TARKOITUKSEN MUKAINEN
KÄYTTÖ
1. Painotus:
Pidentääksesi laiteenkäyttöikää ja saavuttaaksesi
parhaan mahdollisen jäljen, on tärkeää, ettei laitetta
ylikuormiteta liiallisella painalluksella. Useimmissa
tapauksissa laitteen oma paino on tarpeeksi
aikaansaamaan sopivimman tehon. Liiallinen
painallus hidastaa moottorin kierrosnopeutta, joka
heikentää työskentelytehoa ja laatua, sekä
ylikuormittaa moottoria, täten lyhentäen sen
käyttöikää.
2. Hiontakulma
Vältä koskettamasta hiottavaan pintaan laikan koko
pinnalla. Kuten Kuvassa 1, laitetta tulee pitää 15°–
30° kulmassa niin, että laikan ulkoreuna kohtaa
hiottavan pinnan sopivimmassa kulmassa.
3. Vällttääksesi uutta hiomalaikkaa aiheuttamasta koloja
työstettävään pintaan, hionta tulee aloittaa
liikuttamalla hiomalaikkaa yli hiottavan pinnan
reunaan asti (Kuva 1, suunta B). Kun laikan ulkoreuna
on sopivasti hioutunut, voidaan hiontaa jatkaa mihin
suuntaan tahansa.
4. Varovaisuustoimenpiteet välittömästi työskentelyn
jälkeen
Laikka jatkaa pyörimistä sen jälkeen, kun työkalusta
on katkaistu virta.
Katkaistuasi virran laiteesta varmista, että terä on
pysähtynyt, ennenkuin lasket sen kädestäsi.
Sen lisäksi, että näin torjut mahdollisia vaurioita,
toimenpide vähentää pölyä ja tomua imeytymästä
laitteeseen.
VAROITUS
䡬 Tarkista, että työstökappale on kiinnitetty hyvin.
䡬 Varmista, että tuuletusaukot ovat esteettömät, kun
työskentelet pölyisessä ympäristössä.
Jos pöly joudutaan puhdistamaan, kytke työkalu
ensin irti verkosta (käytä muita kuin metalliesineitä)
ja varo ettet vahingoita sisällä olevia osia.
䡬 Varmista, että käytössä syntyvät kipinät eivät aiheuta
vaaraa, varmista esim. että ne eivät sinkoudu ihmisiin
eivätkä helposti syttyviin esineisiin.
䡬 Käytä aina turvalaseja ja kuulosuojaa ja muita
turvavarusteita kuten suojakäsineitä, esiliinaa ja
kypärää aina kun tarvitaan.
04Fin_G12SA3_NE
26
䡬 Käytä aina silmä- ja korvasuojaa. Muita
henkilökohtaisia turvavarusteita kuten pölysuojaa,
käsineitä, kypärää ja esiliinaa tulee käyttää aina kun
tarpeen.
Jos et ole varma, käytä turvavarusteita.
䡬 Kun laite ei ole käytössä, tulle pistoke olla irrotettuna
verkkovirrasta.
HIOMALAIKAN ASENNUS JA
PURKAMINEN (KUVA 2)
HUOMAUTUS: Muista katkaista virta ja irrottaa
kiinnityspistoke pistorasiasta vakavien
ongelmien välttämiseksi.
1. Asennus (Kuva 2)
(1) Käännä hiomalaikka ylösalaisin niin, että akseli
osoittaa ylös.
(2) Aseta välilevyn ristitasanteet akselin loviosaan ja
kiinnitä ne.
(3) Kiinnitä painetun keskilaikan ulkonema välilevyyn.
(4) Ruuvaa kiristysmutteri akseliin.
(5) Samalla kun painat painiketta yhdellä kädellä, lukitse
akseli pyörittämällä painettua keskilaikkaa hitaasti
toisella kädellä.
Kiristä kiristysmutteri varusteisiin kuuluvalla
kiintoavaimella kuvassa 2 näytetyllä tavalla.
2. Purkaminen
Seuraa e.m. ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOMAUTUKSIA:
䡬 Varmista, että hiomalaikka on asennettu lujasti.
䡬 Varmistaaksesi, että painopainike on irroitettu, paina
sitä kaksi tai kolme kertaa, ennenkuin käynnistät
laitteen.
HUOLTO JA TARKISTUS
1. Hiomalaikan tarkistus
Tarkista, ettei hiomalaikassa ole halkeamia tai koloja.
2. Kiinnitysruuvien tarkistus
Tarkista säännöllisesti kaikki kiinnitysruuvit ja
varmista, että ne ovat tiukassa. Mikäli joku ruuveista
on löystynyt, kiristä se välittömästi.
Laiminlyönti voi aiheuttaa vaaratilanteen.
3. Hiilijarjojen tarkistus (Kuva 4)
Koneessa käytettävät hiiliharjat ovat kuluvia osia.
Koska liian kuluneet hiiliharjat voivat aiheuttaa
moottorille häiriöitä, on syytä vaihtaa vanhat hiilet
uusiin heti, kun ne ovat liian kuluneita tai lähellä
”kulumisrajaa” (wear-limit).
Lisäksi hiiliharjat on pidettävä aina puhtaina ja
varmistettava, että ne pääsevät vapaasti liikkumaan
harjapitimissä.
4. Hiiliharjan vaihto (Kuva 5)
<Purkaminen>
(1) Irrota takakantta tukeva D4-kierteitysruuvi ja poista
takakansi.
(2) Nosta hiiliharjaa paikallaan pitävän jousen reunaa
varusteisiin kuuluvalla kuusioavaimella tai pienellä
ruuviavaimella. Irrota jousi siirtämällä sen päätä
harjapidikkeen ulkoreunaa kohti.
(3) Irrota hiiliharjan johdinpunos harjapidikkeen
liitinosasta, ja irrota sitten itse hiiliharja harjapidikkeestä.
<Asennus>
(1) Työnnä hiiliharjan johdinpunoksen pää harjapidikkeen liitinosaan.
26
08/12/15, 13:54
Suomi
(2) Työnnä hiiliharja harjapidikkeeseen.
(3) Palauta jousen reuna hiiliharjan päähän varusteisiin
kuuluvalla
kuusioavaimella
tai
pienellä
ruuviavaimella.
(4) Sulje takakansi ja kiristä D4-kierteitysruuvi.
5. Moottorin huolto
Mootorin käämi on sähkötyökalun ”sydän”.
Huolehdi siitä, ettei käämi vahingoitu ja/tai kastu
ölijyyn tai veteen.
6. Huolto-osalista
A:
Kohtanr.
B:
Koodinr.
C:
Käytetty nr.
D:
Huomautuksia
HUOMAUTUS:
Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja
tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachihuoltokeskuksessa.
Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä
työkalun
kanssa
valtuutettuun
Hitachihuoltokeskukseen korjausta tai huoltoa pyydettäessä.
Sähkötyökalujen käytössä ja huollossa on aina
noudatettava kussakin maassa voimassa olevia
turvaohjeita ja normeja.
MUUTOKSET:
Hitachi-sähkötyökaluja parannetaan ja muutetaan
jatkuvasti niin, että niihin saadaan sisällytettyä uusin
teknologia. Tästä johtuen jotkut osat (esim.
koodinumerot ja/tai ulkonäkö) saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.
HUOM:
HITACHIs jatkuvasta tutkimus-ja kehitysohjemasta
johtuen edellä estitettyihin voi tulla muutoksia ilman
ennakoilmoitusta
Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä
Saavutetut mitta-arvot määritettiin EN60745-normin
mukaan ja ilmoitettiin ISO 4871 -normin mukaan.
Mitattu A-painotteinen ääniteho: 97 dB (A)
Mitattu A-painotteinen äänipainearvo: 86 dB (A)
KpA-toleranssi: 3 dB (A)
Käytä kuulonsuojaimia.
Tyypillinen painollisen juuren keskineliön kiihdytysarvo:
4,0 m/s2.
Käytettäessä tärinää vaimentavaa sivukahvaa on käyteyn
sähkötyökalun käsi- ja käsivarsitärinä tyypillisesti alle
2,5 m/s2.
27
04Fin_G12SA3_NE
27
08/12/15, 13:54
English
GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS
WARNING
Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases
or dust.
Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while operating
a power tool.
Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed (grounded)
power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce
risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
3) Personal safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication.
A moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always wear eye
protection.
Protective equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is
in the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
05Eng_G12SA3_NE
28
d)
e)
f)
g)
Carrying power tools with your finger on the switch
or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on.
A wrench or a key left attached to a rotating part of
the power tool may result in personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times.
This enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used.
Use of dust collection can reduce dust related hazards.
4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application.
The correct power tool will do the job better and safer
at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and off.
Any power tool that cannot be controlled with the
switch is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools.
Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained
users.
e) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool's
operation.
If damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained
power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to be
performed.
Use of the power tool for operations different from
those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is
maintained.
PRECAUTION
Keep children and infirm persons away.
When not in use, tools should be stored out of reach of children and
infirm persons.
28
08/12/15, 13:54
English
SAFETY WARNINGS COMMON FOR
GRINDING OR ABRASIVE CUTTING-OFF
OPERATIONS
a) This power tool is intended to function as a grinder
or cut-off tool. Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool.
Failure to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious injury.
b) Operations such as sanding, wire brushing or
polishing are not recommended to be performed
with this power tool.
Operations for which the power tool was not
designed may create a hazard and cause personal
injury.
c) Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the tool
manufacturer.
Just because the accessory can be attached to your
power tool, it does not assure safe operation.
d) The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool.
Accessories running faster than their rated speed
can break and fly apart.
e) The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool.
Incorrectly sized accessories cannot be adequately
guarded or controlled.
f) The arbour size of wheels, flanges, backing pads
or any other accessory must properly fit the spindle
of the power tool.
Accessories with arbour holes that do not match
the mounting hardware of the power tool will run
out of balance, vibrate excessively and may cause
loss of control.
g) Do not use a damaged accessory. Before each use
inspect the accessory such as abrasive wheels for
chips and cracks, backing pad for cracks, tear or
excess wear, wire brush for loose or cracked wires.
If power tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory. After
inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane of
the rotating accessory and run the power tool at
maximum no-load speed for one minute.
Damaged accessories will normally break apart
during this test time.
h) Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron capable of
stopping small abrasive or workpiece fragments.
The eye protection must be capable of stopping
flying debris generated by various operations. The
dust mask or respirator must be capable of filtrating
particles generated by your operation. Prolonged
exposure to high intensity noise may cause hearing
loss.
i) Keep bystanders a safe distance away from work
area. Anyone entering the work area must wear
personal protective equipment.
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
Fragments of workpiece or of a broken accessory
may fly away and cause injury beyond immediate
area of operation.
Hold power tool by insulated gripping surfaces
only, when performing an operation where the
cutting accessory may contact hidden wiring or its
own cord.
Cutting accessory contacting a”live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and
shock the operator.
Position the cord clear of the spinning accessory.
If you lose control, the cord may be cut or snagged
and your hand or arm may be pulled into the
spinning accessory.
Never lay the power tool down until the accessory
has come to a complete stop.
The spinning accessory may grab the surface and
pull the power tool out of your control.
Do not run the power tool while carrying it at your
side.
Accidental contact with the spinning accessory could
snag your clothing, pulling the accessory into your
body.
Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside the housing
and excessive accumulation of powdered metal may
cause electrical hazards.
Do not operate the power tool near flammable
materials.
Sparks could ignite these materials.
Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in
electrocution or shock.
KICKBACK AND RELATED WARNINGS
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged
rotating wheel, backing pad, brush or any other
accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of
the rotating accessory which in turn causes the
uncontrolled power tool to be forced in the direction
opposite of the accessory’s rotation at the point of the
binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched
by the workpiece, the edge of the wheel that is entering
into the pinch point can dig into the surface of the
material causing the wheel to climb out or kick out. The
wheel may either jump toward or away from the operator,
depending on direction of the wheel’s movement at the
point of pinching. Abrasive wheels may also break
under these conditions.
Kickback is the result of power tool misuse and/or
incorrect operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given below.
a) Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. Always use auxiliary handle, if provided, for
maximum control over kickback or torque reaction
during start-up.
The operator can control torque reactions or kickback
forces, if proper precautions are taken.
b) Never place your hand near the rotating accessory.
Accessory may kickback over your hand.
29
05Eng_G12SA3_NE
29
08/12/15, 13:54
English
c) Do not position your body in the area where power
tool will move if kickback occurs.
Kickback will propel the tool in direction opposite
to the wheel’s movement at the point of snagging.
d) Use special care when working corners, sharp edges
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency
to snag the rotating accessory and cause loss of
control or kickback.
e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade.
Such blades create frequent kickback and loss of
control.
SAFETY WARNINGS SPECIFIC FOR
GRINDING AND ABRASIVE CUTTING-OFF
OPERATIONS
a) Use only wheel types that are recommended for
your power tool and the specific guard designed
for the selected wheel.
Wheels for which the power tool was not designed
cannot be adequately guarded and are unsafe.
b) The guard must be securely attached to the power
tool and positioned for maximum safety, so the
least amount of wheel is exposed towards the
operator.
The guard helps to protect operator from broken
wheel fragments and accidental contact with wheel.
c) Wheels must be used only for recommended
applications. For example: do not grind with the
side of cut-off wheel.
Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral
grinding, side forces applied to these wheels may
cause them to shatter.
d) Always use undamaged wheel flanges that are of
correct size and shape for your selected wheel.
Proper wheel flanges support the wheel thus
reducing the possibility of wheel breakage. Flanges
for cut-off wheels may be different from grinding
wheel flanges.
e) Do not use worn down wheels from larger power
tools.
Wheel intended for larger power tool is not suitable
for the higher speed of a smaller tool and may
burst.
ADDITIONAL SAFETY WARNINGS SPECIFIC
FOR ABRASIVE CUTTING-OFF OPERATIONS
a) Do not “jam” the cut-off wheel or apply excessive
pressure. Do not attempt to make an excessive
depth of cut.
Overstressing the wheel increases the loading and
susceptibility to twisting or blinding of the wheel
in the cut and the possibility of kickback or wheel
breakage.
b) Do not position your body in line with and behind
the rotating wheel.
When the wheel, at the point of operation, is moving
away from your body, the possible kickback may
propel the spinning wheel and the power tool directly
at you.
c) When wheel is binding or when interrupting a cut
for any reason, switch off the power tool and hold
the power tool motionless until the wheel comes
to a complete stop. Never attempt to remove the
cut-off wheel from the cut while the wheel is in
motion otherwise kickback may occur.
Investigate and take corrective action to eliminate
the cause of wheel binding.
d) Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed and
carefully reenter the cut.
The wheel may bind, walk up or kickback if the
power tool is restarted in the workpiece.
e) Support panels or any oversized workpiece to
minimize the risk of wheel pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own
weight. Supports must be placed under the
workpiece near the line of cut and near the edge
of the workpiece on both sides of the wheel.
f) Use extra caution when making a “pocket cut” into
existing walls or other blind areas.
The protruding wheel may cut gas or water pipes,
electrical wiring or objects that can cause kickback.
GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR
GRINDERS
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Check that speed marked on the wheel is equal to
or greater than the rated speed of the grinder;
Ensure that the wheel dimensions are compatible
with the grinder;
Abrasive wheels shall be stored and handled with
care in accordance with manufacturer’s instructions;
Inspect the grinding wheel before use, do not use
chipped, cracked or otherwise defective products;
Ensure that mounted wheels and points are fitted
in accordance with the manufacturer’s instructions;
Ensure that blotters are used when they are provided
with the bonded abrasive product and when they
are required;
Ensure that the abrasive product is correctly mounted
and tightened before use and run the tool at noload for 30 s in a safe position, stop immediately
if there is considerable vibration or if other defects
are detected. If this condition occurs, check the
machine to determine the cause;
If a guard is equipped with the tool never use the
tool without such a guard;
Do not use separate reducing bushings or adapters
to adapt large hole abrasive wheels;
For tools intended to be fitted with threaded hole
wheel, ensure that the thread in the wheel is long
enough to accept the spindle length;
Check that the work piece is properly supported;
Do not use cutting off wheel for side grinding;
Ensure that sparks resulting from use do not create
a hazard e.g. do not hit persons, or ignite flammable
substances;
Ensure that ventilation openings are kept clear when
working in dusty conditions, if it should become
necessary to clear dust, first disconnect the tool
from the mains supply (use non metallic objects)
and avoid damaging internal parts;
Always use eye and ear protection. Other
personal protective equipment such as dust mask,
gloves, helmet and apron should be worn;
Pay attention to the wheel that continues to rotate
after the tool is switched off.
30
05Eng_G12SA3_NE
30
08/12/15, 13:54
English
SPECIFICATIONS
Model
G12SA3
Voltage (by areas)*
Power Input*
1300W
11000min-1
No-load speed*
Wheel
G13SB3
(110V, 230V, 240V)
outer dia. × hole dia.
115 × 22 mm
peripheral speed
125 × 22 mm
80 m/s
Weight (only main body)
1.9 kg
*Be sure to check the nameplate on product as it is subject to change by areas.
STANDARD ACCESSORIES
(1) Depressed center wheel ........................................... 1
(2) Wrench ....................................................................... 1
(3) Side handle ................................................................ 1
Standard accessories are subject to change without
notice.
APPLICATIONS
䡬 Removal of casting fin and finishing of various
types of steel, bronze and aluminum materials and
castings.
䡬 Grinding of welded sections or sections cut by
means of a cutting torch.
䡬 Grinding of synthetic resins, slate, brick, marble,
etc.
䡬 Cutting of synthetic concrete, stone, brick, marble,
and similar materials.
PRIOR TO OPERATION
1. Power source
Ensure that the power source to be utilized conforms
to the power requirements specified on the product
nameplate.
2. Power switch
Ensure that the power switch is in the OFF position.
If the plug is connected to a receptacle while the
power switch is in the ON position, the power tool
will start operating immediately, which could cause
a serious accident.
3. Extension cord
When the work area is removed from the power
source, use an extension cord of sufficient thickness
and rated capacity. The extension cord should be
kept as short as practicable.
4. Fitting and adjusting the wheel guard
The wheel guard is a protective device to prevent
injury should the depressed center wheel shatter
during operation. Ensure that the guard is properly
fitted and fastened before commencing grinding
operation. By slightly loosening the setting screw,
the wheel guard can be turned and set at any
desired angle for maximum operational
effectiveness. Ensure that the setting screw is
thoroughly tightened after adjusting the wheel guard.
[In the case of Tool-less wheel guard] (Fig. 3)
䡬 Set the wheel ass’y to the packing gland.
䡬 Tighten M5 screw to secure the wheel guard while
the lever is in closed position.
䡬 Perform the adjustment of the wheel guard while
the lever is released. (Loosen M5 screw and readjust
if the wheel guard does not rotate smoothly.
䡬 After adjustment, if machine operation is required,
perform the operation only after setting the lever
in closed position.
䡬 Lubricate the sliding section of the set piece (B) and
the lever if the lever does not move smoothly.
5. Ensure that mounted wheels and points are fitted in
accordance with the manufacturer’s instructions.
Ensure that the depressed center wheel to be utilized
is the correct type and free of cracks or surface
defects. Also ensure that the depressed center wheel
is properly mounted and the wheel nut is securely
tightened, Refer to the section on “Depressed Center
Wheel Assembly”.
Ensure that blotters are used when they are provided
with the bonded abrasive product and when they
are required.
Do not use separate reducing bushings or adaptors
to adapt large hole abrasive wheels.
For tools intended to be fitted with threaded hole
wheel, ensure that the thread in the wheel is long
enough to accept the spindle length.
Do not use cutting off wheel for side grinding.
6. Conducting a trial run
Ensure that the abrasive products is correctly
mounted and tightened before use and run the tool
at no-load for 30 seconds in a safe position, stop
immediately if there is considerable vibration or if
other defects are detected.
If this condition occurs, check the machine to
determine the cause.
7. Confirm the push button.
Confirm that the push button is disengaged by
pushing push button two or three times before
switching the power tool on (See Fig. 2).
8. Fixing the side handle.
Screw the side handle into the gear cover.
PRACTICAL GRINDER APPLICATION
1. Pressure
To prolong the life of the machine and ensure a
first class finish, it is important that the machine
should not be overloaded by applying too much
pressure. In most applications, the weight of the
machine alone is sufficient for effective grinding.
Too much pressure will result in reduced rotational
speed, inferior surface finish, and overloading which
could reduce the life of the machine.
31
05Eng_G12SA3_NE
31
08/12/15, 13:54
English
2. Grinding angle
Do not apply the entire surface of the depressed
center wheel to the material to be ground. As
shown in Fig. 1, the machine should be held at an
angle of 15°-30° so that the external edge of the
depressed center wheel contacts the material at an
optimum angle.
3. To prevent a new depressed center wheel from
digging into the workpiece, initial grinding should
be performed by drawing the grinder across the
workpiece toward the operator (Fig. 1 direction B).
Once the leading edge of the depressed center
wheel is properly abraded, grinding may be
conducted in either direction.
4. Precautions immediately after finishing operation
The wheel continues to rotate after the tool is
switched off.
After switching off the machine, do not put it down
until the depressed center wheel has come to a
complete stop. Apart from avoiding serious
accidents, this precaution will reduce the amount
of dust and swarf sucked into the machine.
CAUTION
䡬 Check that the work piece is properly supported.
䡬 Ensure that ventilation openings are kept clear when
working in dusty conditions.
If it should become necessary to clear dust, first
disconnect the tool from the mains supply (use nonmetallic objects) and avoid damaging internal parts.
䡬 Ensure that sparks resulting from use do not create
a hazard e.g. do not hit persons, or ignite flammable
substances.
䡬 Always use protective safety glasses and hearing
protectors, use other personal protective equipment
such as gloves, apron and helmet when necessary.
䡬 Always use eye and ear protection.
Other personal protective equipment such as dust
mask, gloves, helmet and apron should be worn
when necessary.
If in doubt, wear the protective equipment.
䡬 When the machine is not in use, the power source
should be disconnected.
ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE
DEPRESSED CENTER WHEEL (Fig. 2)
CAUTION: Be sure to switch OFF and disconnect the
attachment plug from the receptacle to avoid
a serious accident.
1. Assembling (Fig. 2)
(1) Turn the disc grinder upsidedown so that the spindle
is facing upward.
(2) Align the across flats of the wheel washer with the
notched part of the spindle, then attach them.
(3) Fit the protuberance of the depressed center wheel
onto the wheel washer.
(4) Screw the wheel nut onto the spindle.
(5) While pushing the push button with one hand, lock
the spindle by turning the depressed center wheel
slowly with the other hand.
Tighten the wheel nut by using the supplied wrench
as shown in Fig. 2.
2. Disassembling
Follow the above procedures in reverse.
CAUTIONS:
䡬 Confirm that the depressed center wheel is mounted
firmly.
䡬 Confirm that the push button is disengaged by
pushing push button two or three times before
switching the power tool on.
05Eng_G12SA3_NE
32
MAINTENANCE AND INSPECTION
1. Inspecting the depressed center wheel
Ensure that the depressed center wheel is free of
cracks and surface defects.
2. Inspecting the mounting screws:
Regularly inspect all mounting screws and ensure
that they are properly tightened. Should any of the
screws be loose, retighten them immediately. Failure
to do so could result in serious hazard.
3. Inspecting the carbon brushes (Fig. 4)
The motor employs carbon brushes which are
consumable parts. Since an excessively worn carbon
brush can result in motor trouble, replace the carbon
brush with a new one having the same carbon
brush No. shown in the figure when it becomes
worn to or near the “wear limit”. In addition, always
keep carbon brushes clean and ensure that they
slide freely within the brush holders.
4. Replacing carbon brushes (Fig. 5):
<Disassembly>
(1) Loosen the D4 tapping screw retaining the tail cover
and remove the tail cover.
(2) Use the auxiliary hexagonal wrench or small
screwdriver to pull up the edge of the spring that
is holding down the carbon brush. Remove the
edge of the spring toward the outside of the brush
holder.
(3) Remove the end of the pig-tail on the carbon brush
from the terminal section of brush holder and then
remove the carbon brush from the brush holder.
<Assembly>
(1) Insert the end of the pig-tail of the carbon brush
in the terminal section of brush holder.
(2) Insert the carbon brush in the brush holder.
(3) Use the auxiliary hexagonal wrench or small
screwdriver to return the edge of the spring to the
head of the carbon brush.
(4) Mount the tail cover and tighten the D4 tapping
screw.
5. Maintenance of the motor
The motor unit winding is the very “heart” of the
power tool. Exercise due care to ensure the winding
does not become damaged and/or wet with oil or
water.
6. Service parts list
A:
Item No.
B:
Code No.
C:
No. Used
D:
Remarks
CAUTION
Repair, modification and inspection of Hitachi Power
Tools must be carried out by an Hitachi Authorized
Service Center.
This Parts List will be helpful it presented with the
tool to the Hitachi Authorized Service Center when
requesting repair or other maintenance.
In the operation and maintenance of power tools,
the safety regulations and standards prescribed in
each country must be observed.
MODIFICATIONS:
Hitachi Power Tools are constantly being improved
and modified to incorporate the latest technological
advancements.
Accordingly, some parts (i.e. code numbers and/or
design) may be changed without prior notice.
32
08/12/15, 13:54
English
NOTE
Due to HITACHI’s continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.
Information concerning airborne noise and vibration
The measured values were determined according to
EN60745 and declared in accordance with ISO 4871.
Measured A-weighted sound power level: 97 dB (A)
Measured A-weighted sound pressure level: 86 dB (A)
Uncertainty KpA: 3 dB (A).
Wear ear protection.
The typical weighted root mean square acceleration
value: 4.0 m/s2.
When using the Vibration-absorbing Side Handle, the
hand/arm vibration of the power tool used is typically less
then 2.5 m/s2.
33
05Eng_G12SA3_NE
33
08/12/15, 13:54
34
06Back_G12SA3_NE
34
08/12/15, 14:08
B
320-523
325-053
301-944
321-737
949-558
308-541
308-543
980-866
629-T12
957-754
321-734
360-734E
321-732
982-021
340-645E
340-645F
315-877
608-VVM
303-255
301-943
321-736
991-207
936-680
620-1DD
308-546
308-545
307-046
944-109
994-301
949-241
949-454
319-656
937-928Z
316-821
994-324
321-735
314-428
325-050
321-733
319-319
325-055
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15-1
15-2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
G12SA3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
C
D
115MM
M14
"6, 20"
M5 × 20
M5
"29, 30"
A36Q
M5 × 16
3 × 3 × 8
6201DDCMPS2L
M4 × 8
608VVC2PS2L
M4 × 10
D4 × 70
230V
240V
230V – 240V
629T12DDC3PS2-L
"3, 19"
M8
D5 × 25
A
B
41 325-051
42 999-088
43 317-810
44 308-536
45 325-054
46 980-063
47 984-750
48 937-631
49 953-327
50 –––––––––––
51 301-815
52 325-058
53 325-052
54 –––––––––––
501 938-332Z
502-1 994-322
502-2 325-496
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
C
D4 × 45
D4 × 16
D
35
06Back_G12SA3_NE
35
08/12/15, 14:08
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-1
12-2
13
14
15-1
15-2
15-3
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31-1
31-2
32 937-817Z
33 316-821
34 994-324
C
B
320-523
325-053
301-944
321-737
949-558
308-541
308-543
980-866
629-T12
957-754
321-734
360-734C
360-734E
321-732
982-021
340-645C
340-645E
340-645F
315-877
608-VVM
303-255
301-943
321-736
991-207
936-680
620-1DD
308-546
308-545
307-046
944-109
994-301
949-241
949-454
320-192
311-742
A
G13SB3
D
125MM
M14
A36Q
M5 × 20
M5
"29, 30"
"35-40"
"ITA, FRG, BEL, FRA, ESP, HOL"
M5 × 16
3 × 3 × 8
6201DDCMPS2L
M4 × 8
608VVC2PS2L
M4 × 10
D4 × 70
110V
230V
240V
110V
230V – 240V
629T12DDC3PS2-L
"3, 19"
D5 × 25
A
B
311-492
311-744
311-743
880-734
39 311-491
40 874-759
41 321-735
42 314-428
43 325-050
44 321-733
45 319-319
46-1 325-055
46-2 325-056
47 325-051
48 999-088
49 317-810
50 308-536
51 325-054
52 980-063
53 984-750
54 937-631
55 953-327
56 –––––––––––
57 301-815
58 325-058
59 325-052
60 –––––––––––
501 938-332Z
502-1 994-322
502-2 956-633
502-3 325-496
35
36
37
38
D
"ITA, FRG, BEL, FRA, ESP, HOL"
"ITA, FRG, BEL, FRA, ESP, HOL"
"ITA, FRG, BEL, FRA, ESP, HOL"
M5 × 25
"ITA, FRG, BEL, FRA, ESP, HOL"
1 "ITA, FRG, BEL, FRA, ESP, HOL"
1 "ITA, FRG, BEL, FRA, ESP, HOL"
1 "6, 20"
1
1
1
1
1
1 "GBR(110V)"
1
2
2
2
1
2
2 D4 × 16
1
1
1
2 D4 × 45
1
1
1
1
1
1 "AUT, SUI"
1
1
1
1
1
C
36
06Back_G12SA3_NE
36
08/12/15, 14:08
37
06Back_G12SA3_NE
37
08/12/15, 14:08
Hitachi Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7
Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway
Tel: (+47) 6692 6600
Fax: (+47) 6692 6650
URL: http://www.markt.no
Hitachi Power Tools Sweden AB
Rotebergsvagen 2B
SE-192 78 Sollentuna, Sweden
Tel: (+46) 8 598 999 00
Fax: (+46) 8 598 999 40
URL: http://www.markt.se
Hitachi Power Tools Denmark AS
Lillebaeltsvej 90
DK-6715 Esbjerg N, Denmark
Tel: (+45) 75 14 32 00
Fax: (+45) 75 14 36 66
URL: http://www.markt.dk
Hitachi Power Tools Finland OY
Tupalankatu 9
FIN-15680 Lahti, Finland
Tel: (+358) 20 7431 530
Fax: (+358) 20 7431 531
URL: http://www.markt.fi
38
06Back_G12SA3_NE
38
08/12/15, 14:08
Svenska
Suomi
EF-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET
Vi tillkännagiver med eget ansvar att denna produkt
överensstämmer med standard eller standardiserat
dokument EN60745, EN55014 och EN61000 i enlighet
med råddirektiven 2004/108/EF och 98/37/EF. Denna
produkt uppfyller även de nödvändiga kraven för 2006/
42/EF som kommer att gälla istället för 98/37/EF från 29
december 2009.
Den europeiska standardansvarige på Hitachi Koki Europe
Ltd. är auktoriserad att utarbeta den tekniska filen.
EY-ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA
Yksinomaisella vastuudella vakuutamme, että tämä tuote
vastaa normeja tai normitettuja dokumentteja EN60745,
EN55014 ja EN61000 yhteisön ohjeiden 2004/108/EY ja
98/37/EY mukaisesti. Tämä tuote täyttää myös direktiivin
98/37/EY sijasta 29. joulukuuta 2009 lähtien sovellettavan
direktiivin 2006/42/EY olennaiset vaatimukset.
Hitachi Koki Europe Ltd.:n eurooppalaisten standardien
johtaja on valtuutettu laatimaan tekniset asiakirjat.
Denna deklaration gäller för CE-märkningen pà
produkten.
Tämä ilmoitus sovelletaan tuotekohtaiseen CEmerkintään.
English
Dansk
EF-OVERENSS TEMMELSESERKLÆRING
Vi erlkærer os fuldstændige ansvarlige for, at dette
produkt modsvarer gældende standard eller de
standardiserede dokumenter EN60745, EN55014 og
EN61000 i overensstemmelse med EF-direktiver 2004/
108/EF og 98/37/EF. Dette produkt opfylder også de
obligatoriske krav i 2006/42/EF, der anvendes fra d. 29.
december 2009 i stedet for 98/37/EF.
Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe
Ltd. er autoriseret til at kompilere den tekniske fil.
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product
is in conformity with standards or standardized
documents EN60745, EN55014 and EN61000 in
accordance with Council Directives 2004/108/EC and 98/
37/EC. This product also complies with the essential
requirements of 2006/42/EC to be applied from 29
December 2009 instead of 98/37/EC.
The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe
Ltd. is authorized to compile the technical file.
Denne erklæring qælder produkter, der er mærket med
CE.
This declaration is applicable to the product affixed CE
marking.
Norsk
EF’S ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE
Vi erklærer herved at vi påtar oss eneansvaret for at
dette produktet er i overensstermmelse med normer eller
standardiserte dokumenter EN60745, EN55014 og
EN61000 i samsvar med Rådsdirektiver 2004/108/EF og
98/37/EF. Dette produktet følger de vesentlige kravene i
2006/42/EF som gjelder fra 29. desember 2009 i stedet
for 98/37/EF.
Lederen for europeiske standarder ved Hitachi Koki Europe
Ltd. har fullmakt til å utarbeide det tekniske dokumentet.
Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CEmerking.
Representative office in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
30. 11. 2009
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany
Technical file at:
Hitachi Koki Europe Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17,
lreland
K. Kato
Board Director
Head office in Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
911
Code No. C99143684 E
Printed in Ireland
06Back_G12SA3_NE
39
11/5/09, 17:19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement