AXX-208
Handleiding
Voor informatie en ondersteuning, www.stl.nl/axxion
HANDLEIDING
8"3/*/(503&%6$&5)&3*4,0''*3&03&-&$53*$4)0$,%0/05&9104&5)*4"/y
5&//"503"*/03.0*4563&
WAARSCHUWING
GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK
Het bliksemschicht met pijlpunt
NIET OPENEN
symbool in een gelijkzijdige
Let op: om het risico van elektrische schok te
driehoek is bedoeld om de
verminderen. Verwijder de behuizing niet (op de
gebruiker attent te maken op de
achterkant). Geen door de gebruiker te
aanwezigheid van “gevaarlijke
onderhouden onderdelen in het apparaat. Laat
spanning” in het product, die
onderhoud over aan gekwalificeerd
hoog genoeg kan zijn om tot
onderhoudspersoneel.
Het uitroepteken in een
gelijkzijdige driehoek is bedoeld
de gebruiker attent te maken op
de aanwezigheid van
belangrijke onderhouds- en
bedieningsinstructies in de
risico van elektrische schok te
meegeleverde handleiding die
leiden.
bestudeerd moeten worden.
VERDERE INFORMATIE
Pas op voor kleine onderdelen en batterijen, slik ze niet in. Dit kan gevaarlijk zijn voor
uw gezondheid en leiden tot verstikking. Let erop dat kleine onderdelen en batterijen
buiten het bereik van kinderen blijven.
Belangrijk advies over de bescherming van het gehoor
Let op:
U geeft om uw gehoor, wij doen dat ook.
Wees daarom voorzichtig bij het gebruik van dit apparaat.
Onze aanbeveling: Vermijd hoge volumes.
Houd toezicht op kinderen tijdens het gebruik van koptelefoons; zorg ervoor dat het
apparaat niet is ingesteld op een hoog volume.
Let op!
Hoge volumes kunnen onherstelbare schade toebrengen aan de oren van kinderen.
Laat nooit toe dat iemand, vooral kinderen, voorwerpen in de gaten, sleuven of
openingen op dit apparaat. Dit kan leiden tot de dood als gevolg van elektrische
schokken.
Dit apparaat mag alleen worden geopend door een gekwalificeerde assistent.
Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in huizen en bedrijfspanden.
Bewaar de handleiding voor latere referentie.
. 1 NL .
Informeer bij het gemeentebestuur voor de geautoriseerde verwijderlocatie.
Hinder de ventilatie van het apparaat niet. Zorg ervoor dat er geen gordijnen, kranten of
andere soorten voorwerpen de ventilatiesystemen van het apparaat blokkeren. Het
ventilatiesysteem moet te allen tijde vrij van voorwerpen zijn! Oververhitten kan leiden
tot ernstige schade aan het apparaat en de levensduur en prestaties van het apparaat
verminderen.
Hitte en warmte
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht. Zorg ervoor dat het apparaat niet is onderworpen
onderworpen aan directe warmtebronnen, zoals kachels of openhaarden. Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen van het apparaat niet zijn bedekt.
Vocht en reinigen
Dit apparaat is niet waterdicht! Dompel het apparaat niet in water. Laat de speler niet in
contact komen met water. Als er water in het apparaat komt, dan kan dit ernstige schade
veroorzaken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of
schuurmiddelen bevatten, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen. Gebruik een
zachte, vochtige doek voor het schoonmaken.
Professioneel recyclen
Batterijen en verpakkingsmateriaal dienen niet in de prullenbak te worden gegooid.
Batterijen moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor gebruikte batterijen.
Scheiden van wegwerpverpakking is milieuvriendelijk.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees deze gebruiksinstructies vóór het eerste gebruik voor de beste prestaties, zodat een
probleemvrij gebruik voor vele jaren gegarandeerd is.
1. LEES INSTRUCTIES- Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten gelezen worden vóór
het product wordt gebruikt.
2. BEWAAR INSTRUCTIES - De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten bewaard worden,
zodat u deze op een later tijdstip kunt raadplegen.
3. NEEM WAARSCHUWINGEN IN ACHT - Zorg ervoor dat u alle waarschuwing op het
product en in deze handleiding nauwkeurig in acht neemt.
4. VOLG INSTRUCTIES - Zorg ervoor dat u de gebruiksinstructies opvolgt.
5. WATER EN VOCHT – Gebruik dit product niet in de nabijheid van water, bijv. in de nabijheid
van een bad, gootsteen, keukenkraan, wasbakken of in een natte kelder.
6. VENTILATIE- De gleuven en andere openingen in de behuizing zorgen voor ventilatie. Dit
garandeert betrouwbaar gebruik van het product en het te beschermt tegen oververhitting. Het
apparaat moet zo worden geplaatst dat de locatie of positie goede ventilatie niet belemmerd.
Blokkeer de opening nooit door het product te plaatsen op een bed, sofa, tapijt of andere
soortgelijke ondergrond of in een ingebouwde installatie, zoals een boekenkast of een rek die
goede luchtstroming door de ventilatieopeningen kan belemmeren
7. WARMTE- Het apparaat moet uit de buurt van warmtebronnen worden geplaatst, zoals
radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
8. VOEDING – Sluit dit apparaat alleen aan op het type voeding dat is beschreven in de
handleiding of dat is gemarkeerd op het apparaat.
9. BESCHERMING NETSNOER - Netsnoeren moeten zo worden geplaatst dat het niet
. 2 NL .
waarschijnlijk is date r op gestapt wordt of dat er voorwerpen op of tegenaan worden geplaatst.
10. NIET-GEBRUIK- Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de antenne tijdens langere
perioden van niet-gebruik.
11. VOORWERPEN EN VLOEISTOFFEN – Zorg ervoor dat er geen voorwerpen en
vloeistoffen in de behuizing vallen door de openingen.
12. SCHADE DIE ONDERHOUD VEREIST – Het apparaat moet worden nagekeken door
gekwalificeerd personeel wanneer:
a. Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b. Voorwerpen of vloeistoffen in de behuizing van het apparaat zijn gevallen.
c. Het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht.
d. Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd. Gebruik alleen
bedieningselementen en aanpassingen zoals gespecificeerd in de handleiding.
e. Het apparaat niet normaal werkt.
f. Het apparaat merkbare veranderingen in prestaties toont.
13. ONDERHOUD- Probeer niet zelf het apparaat te onderhouden op manieren die verder gaan
dan de manieren die zijn beschreven in de handleiding. Alle andere onderhoud moet worden
doorverwezen naar gekwalificeerd personeel.
14. REINIGEN- Haal de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen. Gebruik geen vloeistof of
spray-reinigers, gebruik alleen een vochtige doek. Volg de zorg- en onderhoudsinstructies in
deze handleiding.
15. ONWEER- Haal de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de antenne tijdens onweer en
langere perioden van niet-gebruik.
16. VEILIGHEIDSCONTROLE – Vraag de klantenservice na reparatie van het apparaat om een
veiligheidscontrole.
17. OVERBELASTING- Overbelast stopcontacten en stekkerdozen niet om brand en elektrische
schokken te voorkomen.
18. ELEKTROSTATISCHE ONTLADING – Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de
batterijen als het product storing vertoont. Sluit het apparaat na een korte tijd weer aan.
LET OP:
DEZE CD-SPELER IS EEN KLASSE I LASERPRODUCT. DEZE CD-SPELER
GEBRUIKT ECHTER EEN ZICHTBARE/ONZICHTBARE LASERSTRAAL,
DIE BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING KAN
VEROOZAKEN ALS DEZE GERICHT IS. ZORG ERVOOR DAT U DE
CD-SPELER CORRECT GEBRUIKT, ZOALS GEINSTRUEERD.
GEBRUIK VAN REGELAARS OF AANPASSINGEN ANDERS DAN HIERIN BESCHREVEN
KUNNEN LEIDEN TOT GEVAARLIJKE BLOOTSTELLING AAN STRALING. OPEN DE
BEHUIZING NIET EN REPAREER HET APPARAAT NIET ZELF.
GEBRUIK ALLEEN DE AANGERADEN ACCESSOIRES OM HET RISICO VAN BRAND OF
ELEKTRISCHE SCHOK EN VERVELENDE STORING TE VERMINDEREN.
OPMERKINGEN OVER DEZE HANDLEIDING:
1. Deze handleiding is gepubliceerd door de fabrikant zonder enige garantie. Correcties en
veranderingen van deze handleiding voor het verwijderen van typefouten en redactionele
. 3 NL .
onjuistheden evenals door technische verbeteringen (veranderingen) van apparaten kunnen te
allen tijde worden gemaakt door de fabrikant zonder aankondiging. Dit soort veranderingen
worden in toekomstige versies van deze handleiding overwogen. Alle rechten voorbehouden.
2. Alle figuren dienen alleen ter illustratie en tonen niet altijd de exacte weergave van het
product.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze
onder toezicht worden gehouden of instructies ontvangen met betrekking tot het gebruik van
dit product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op
kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat.
VERDERE OPMERKINGEN OVER HET APPARAAT
Een veilig volumeniveau instellen.
- Als u voortdurend naar harde muziek luistert, dan zal uw gehoor zich geleidelijk aanpassen en
u de indruk geven dat het volume lager is.
- Wat normaal lijkt kan al voor een lange periode te hard en ongezond zijn.
- Stel het volume in op een laag niveau om uzelf hier tegen te beschermen.
- Verhoog het volume langzaam.
- Schade aan uw gehoor kan worden uitgebreid en niet worden teruggedraaid.
- Als u gehoorsproblemen opmerkt, raadpleeg een arts.
Condensatie:
- Er kan condensatie optreden bij het verplaatsen van het apparaat van een koude naar een
warme omgeving. Als er vocht in de speler zit, dan kan deze niet goed werken.
Zet de speler niet aan en wacht ongeveer één uur, zodat het vocht kan verdampen.
Energie besparen
- Er wordt aangeraden om de speler tijdens niet-gebruik uit te schakelen met de aan/uit-toets.
- Als het apparaat voor langere periode niet wordt gebruikt, dan moet de stekker uit het
stopcontact gehaald worden.
Uit de verpakking halen:
- Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking. Bewaar het verpakkingsmateriaal voor later
gebruik.
- Verwijder beschermende verpakkingsdelen voorzichtig.
FUNCTIES
Dit apparaat is compatibel met de volgende disksoorten:
DVD/VCD/CD/MP3/CD-R/CD-RW/PICTURE-CD
Opmerking: De volgende disks worden NIET ondersteund door de speler
1) DVD’s met een regiocode die niet overeenkomt met de regiocode van de speler. Controleer het
regiocode-label op de verpakking van de disk. De regiocode”ALL” wordt door elke speler
ondersteund.
2) DVD’s die zijn aangeschaft buiten het land van toepassing.
3) PC-applicaties op CD-R/CD-RW, CD-ROM voor PC’s, CD-MP3 met Windows-formaat.
4) MP3, CD-R/CD-RW met een ongeschikt formaat.
. 4 NL .
Audio- en Video-uitgangen:
HDMI-uitgang
Video-uitgang
Coaxiaal-uitgang
Scart-uitgang
ML/MR.
DVD-functies:
Ondertitels instellen
Audiotaal instellen
Camerahoek instellen
Andere functies:
On-screen menu
Digitale zoom
Ouderlijk toezicht
JPEG-afbeeldingen bekijken
TV-formaat:
PAL/NTSC/AUTO kleursysteem
4:3/16:9 schermformaat
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het double-D systeem zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk ongepubliceerde woorden.
@1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.
Dit product bevat auteursrechtelijk beschermde technologie die wordt beschermd door claims van
bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in handen van
Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Gebruik van deze auteursrechtelijk
beschermde technologie moet geautoriseerd worden door Macrovision Corporation, en is bedoeld
voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, tenzij bekijken anders toegelaten door Macrovision
Corporation. Reverse engineering of demontage is niet toegestaan.
ALGEMENE INFORMATIE
Over DVD
DVD (Digital Versatile Disc) is een digitaal videomedium onder het kader van MPEG II-formaat
met een scala van revolutionaire mogelijkheden.
De MPEG II-videocompressietechnologie voorziet u van capaciteit voor een uitstekend beeld met
een minimum van 500 beeldlijnen op het scherm, tot 8 gesproken talen, tot 9 verschillende
camerahoeken en tot 32 talen ondertitels (de DVD moet zelf deze functies bevatten).
. 5 NL .
Diskinformatie
Disk-
Codering
Capaciteit
Diskgrootte
soort
DVD
Horizontale
Ondertitel
Talen
32
8
Symbolen
resolutie
Digitaal/MPEG
Enkele laag/Enkelzijdig
II/MPEG4
4.7GB=2uur
12cm/8cm
500 lijnen
Enkele laag/Dubbelzijdig
8.5GB=4uur
Dubbele laag/Enkelzijdig
9.4GB=4.5uur
Dubbele laag/Dubbelzijdig
17GB=8uur
CD
Digitaal
650MB=74min
12cm/8cm
1
DVD-symbolen
Elke disk beschikt, afhankelijk van de fabrikant, over verschillende functies en eigenschappen.
De volgende symbolen vertegenwoordigen een aantal van deze functies:
Aantal audiotalen
Beeldformaat
Aantal ondertiteltalen
Zoom
Camerahoek
Opmerking:
Een aantal functies van deze DVD-speler zijn gerelateerd aan de software van de DVD.
Het is mogelijk dat een aantal functies niet kunnen worden gebruikt, indien de speler niet over de
functies beschikt of speciale instellingen vereist.
Controleer de eigenschappen die zijn gedrukt op de verpakking van de DVD, of volg de instructies
op van de DVD op het scherm.
Selecteer een DVD
DVD's en DVD-spelers worden geproduceerd onder het wereldwijd erkende DVD Regionale
Codesysteem waardoor de speler alleen functioneert met overeenkomende DVD’s met dezelfde
Regionale Code.
Regiocode
Regio
1
Canada, VS
2
Europa(incl. Polen, Roemenie, Tsjechische Republiek), Japan, Midden
Oosten(Incl. Saoedi-Arabië, Egypte, Iran, Zuid-Afrika)
3
Oost Azië(incl. Hong Kong, Taiwan, Zuid-Korea), Zuidoost Azië
4
Australië, Caribische eilanden, Centraal & Zuid Amerika, Mexico, Nieuw
Zeeland
5
Afrika, Voormalige Sovjet-Unie, India, Noord-Korea, Pakistan
6
China
. 6 NL .
Over MPEG4
MPEG-4 is een ISO/IEC-standaard ontwikkeld door MPEG (moving Picture Experts Group), het
comité dat ook de met een Emmy Award bekroonde standaarden MPEG-1 en MPEG-2
ontwikkelde. Deze standaarden maakten interactieve video op CD-ROM, DVD en Digitale
Televisie mogelijk. MPEG-4 is het resultaat van een internationale inspanning van honderden
onderzoekers en ingenieurs uit de hele wereld. MPEG-4, met zijn formele ISO/IEC-benaming
“ISO/IEC14496”, werd afgerond in oktober 1998 en werd een internationale standaard in de eerste
maanden van 1999. De volledig achterwaarts compatibele extensies onder de naam van MPEG-4
Versie 2 werden bevroren op het eind van 1999, om de formele Internationale Standaard status
vroeg in 2000 te verwerven. Sinds die tijd zijn er verschillende uitbreidingen toegevoegd en werk
aan bepaalde specifieke functies zijn nog in volle gang.
Over HDMI
HDMI is een aansluiting die zowel video als audio ondersteunt op een enkele digitale aansluiting.
De HDMI-aansluiting draagt high definition-videosignalen en multi-channel-audiosignalen naar
AV-onderdelen, zoals TV’s met HDMI, in digitale vorm zonder kwaliteitsverlies.
Omdat de videosignalen compatibel zijn met het huidige DVI- formaat (Digital Visual Interface),
kunnen HDMI-aansluitingen worden aangesloten op DVI-aansluitingen met behulp van een
HDMI-DVI convertersnoer. De HDMI-specificatie ondersteunt HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection). Een kopieerbeveiligingstechnologie die codeertechnologie voor digitale
videosignalen gebruikt.
Over USB
De USB-poort van het apparaat is compatibel met USB2.0
U kunt uw USB-stick/kaarten/harde schijven aansluiten op de USB-poort; met betrekking tot harde
schijven, het apparaat ondersteunt alleen de FAT16 en FAT32 formaten en kan alleen de eerste
partitie lezen.
Gebruik de USB-poort om MP3-bestanden, JPEG-bestanden en MP4-bestanden (AVI) af te spelen.
Over FM-radio
Druk op de FUNCTION-toets op het voorpaneel of de afstandsbediening, om de radio aan te
zetten (FM). Druk op AUTO op het voorpaneel of SEARCH op de afstandsbediening; het apparaat
zoekt en slaat FM-zenders op.
Over MP3
MP3(MPEG1, Audio layer3) is een digitaal audioformaat voor het snel downloaden van
audiobestanden die net zo goed klinken als CD’s. MP3 gebruikt entropie-codering om overbodig
geluid in een audiosignaal te verminderen tot een minimum. Het vermindert de muziek van een
CD met een factor van 12 zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Op een normale CD van 74
minuten afspeeltijd kunt u meer dan 130 tracks opslaan.
. 7 NL .
Samplingrate
Bitrate
44.1khz
44.1khz
44.1khz
44.1khz
44.1khz
44.1khz
44.1khz
44.1khz
44.1khz
44.1khz
56 kbps
64 kbps
80 kbps
96 kbps
112 kbps
128 kbps
Kwaliteit
FM-radio-kwaliteit
Bijna CD-kwaliteit
Goede CD-kwaliteit
160 kbps
192 kbps
Beter dan CD-kwaliteit
224 kbps
256 kbps
Studiokwaliteit
Diskinformatie
De samplingrate moet 44.1KHz zijn en de bitrate wordt aangeraden binnen een bereik van
128Kbps tot 256Kbps om optimale prestaties te bereiken. Instellingen voor hogere kwaliteit leiden
normaal gesproken tot een grotere bestandsgrootte.
Disks die niet worden ondersteund:
Disks met een regiocode die niet overeenkomt met de regiocode van de speler. Controleer het label
op de verpakking van de disk. De regiocode “ALL” zal worden ondersteund door elke speler.
DVD’s aangeschaft buiten het land van toepassing.
PC-applicaties op CD-R/CD-RW
CD-ROM voor PC’s.
CD-MP3 met Windows-formaat
Tips voor het creëren van goede MP3 CD’s
Gebruik CD-RW disks van hoge kwaliteit, zoals CD-R Gold Ultima. Daar kunt u MP3-bestanden
op opslaan tot 650MB(74minuten).
Gebruik een CD-brander van hoge kwaliteit, zoals HP CD-Write-9200.
Gebruik geavanceerde software voor het branden van CD’s, zoals Easy CD Creator 4.0 of hoger.
Selecteer mode 1 voor het maken of branden van uw disks, omdat MP3’s gegevens zijn en niet
WAV-informatie.
Sleep de bestanden niet (Direct CD) voor het creëren van disks, de speler zal dit formaat niet
ondersteunen.
Alleen opnamen uit een enkele sessie worden ondersteund. Opnamen met meerdere sessies worden
niet ondersteund en dus afgespeeld door deze speler.
Selecteer Data CD Project (Software of interface); het bestandsformaat moet voldoen aan de
ISO-9660 Standaard of Joliet. OF selecteer MP3 DC Project voor eenvoudige bediening
(beschikbaar in Easy CD Creator 5.0).
Er wordt aangeraden om de CD te “finalizen” na het branden.
. 8 NL .
APPARAAT
Voorpaneel
1
2
3
4
FUNCTION
USB/CARD
12
11
/CH-
10
9
/AUTO
8
/CH+
7
1. Opvouwbare DVD-deur
2. Display
3. Aan/uit-toets
4. IR-sensor
5. VOL-/VOL+ Verlaag/verhoog volume
6. AUDIO-toets
7.
/CH+ Volgende/Zoek naar volgende kanaal.
/AUTO Afspelen/Pauze/Auto
8.
9.
/CH-Vorige/Zoek vorige kanaal
10. STOP
11. USB/CARD Schakel tussen USB/Kaart-modus
12. FUNCTION
AUDIO
VOL-
6
VOL+
5
13
23
14
Achterkant
13. FM ANT FM-antenne-poort
14. CVBS-aansluiting
15. ML Links audio-aansluiting
16. MR Rechts audio-aansluiting
17. SPK-R OUT Rechterluidspreker-uitgang
18. COAXIALE-uitgang
19. HDMI-uitgang
20. SCART-uitgang
21. SPK-L OUT Linkerluidspreker-uitgang
22. AC 100-240V-50/60Hz aansluiting
netsnoer
23. O/I POWER netschakelaar.
22
15
16
21
17
18
20
24
Bovenaanzicht
24. SD/MMC/MS-kaartslot
25. USB-poort
. 9 NL .
19
25
Zonder afbeelding
2 Luidsprekers
Voet zonder aansluitingsgedeelte
Audio- en Videokabel
Netsnoer
AFSTANDSBEDIENING
1. FUNCTION (DVD/AUX/Radio)
2. OSD On-screen display instellingen
38
1
3. MENU Open of verlaat DVD/CD
37
2
36
4. TITLE Open DVD/CD-menu
3
35
4
5. PBC Afspeelcontrole (VCD)
5
6. SUBTITLE
6
34
7. PROGRAM Programma afspelen
7
8. CLEAR Verwijder programmalijst
8
9. A-B Herhaal sectie
9
33
10
10. REPEAT Herhalen
32
11
12
31
11. SLOW Slowmotion
13
30
12. RETURN Terugkeren naar voorgaande
29
14
28
instellingen
27
15
26
13. STOP
16
14. USB/CARD Schakel tussen USB- en kaartmodus 25
24
15. Navigatie RECHTS
17
23
18
22
16. SEARCH Zoek zenders in radiomodus
21
19
17. Vooruitspoelen
20
18. Terugspoelen
19. –VOLUME+ Verlaag/verhoog volume
20. ST/MO Stereo/mono
21. MUTE Geluid uitschakelen
22.
Volgende
23.
Vorige
24. Navigatie OMLAAG
25. MEM Geheugen(radiozenders)/HD
multimedia-interface
26. ENTER
33. ZOOM
27. Navigatie LINKS
34. Numerieke toetsen 1-0, 0/10, 10+
28. Navigatie OMHOOG
35. LANGUAGE Taalinstellingen (Audio)
29. SETUP
36. ANGLE Camerahoek
30. Pauze
37. 3D Equalizer
31. Afspelen
38. Aan/Uit-toets
32. STEP Bevries beeld
Batterijen plaatsen
Open het batterijcompartiment op de achterkant. Druk de kleine penpunt op de achterkant boven
de OPEN-markering omlaag en maak het deksel vervolgens open. Plaats twee batterijen van het
. 10 NL .
3D
FUNCTION
SUBTITLE
USB/CARD
SEARCH
ST/MO
type AAA (UM-4, R03) en let daarbij op de juiste polariteit (+/-). Sluit het batterijcompartiment
daarna.
Opmerkingen over gebruik
Bescherm de afstandsbediening tegen extreme temperaturen, zoals direct zonlicht.
Laat geen vreemde voorwerpen het batterijcompartiment betreden, vooral metalen voorwerpen.
Als de IR-sensor van de speler wordt blootgesteld aan intens zonlicht of kunstmatig licht, dank kan
hij mogelijk niet in staat zijn om signalen van de afstandsbediening te ontvangen.
Als u de afstandsbediening voor een langere periode niet gebruikt, haal dan de batterijen uit de
afstandsbediening om lekkage of corrosie te voorkomen.
Scart-uitgang
INSTALLATIE VAN SYSTEEMAANSLUITINGEN
Installatie
Haal het apparaat en de luidsprekers voorzichtig uit de verpakking en verwijder alle
verpakkingsmaterialen.
Bevestig het connector-onderdeel door het in de geleiders op de achterkant te schuiven, tot het in
de twee openingen op de onderkant van het apparaat vergrendelt. Bevestig daarna het apparaat,
inclusief het connector-onderdeel op de voet, zodat de twee pennen aan de onderkant van het
connector-onderdeel in de twee openingen van de voet vergrendelen.
Bevestig de linkerluidspreker aan de linkerkant, de rechterluidspreker aan de rechterkant. Er zit
een kabelcompartiment op de achterkant van beide luidsprekers. Sluit de luidsprekerkabels aan op
de bijbehorende aansluitingen (SPK-L OUT en SPK-R OUT) links en rechts op het apparaat. Als
de kabels te kort zijn, open de kabelcompartimenten en wikkel de kabels af tot de juiste lengte.
Sluit het apparaat aan op een TV of versterker. Zie de onderstaande afbeeldingen.
Sluit nadat alle aansluitingen zijn gemaakt het netsnoer aan op de netsnoer-onderdeel op de
linkerachterkant van het apparaat (AC100-240V-50/60Hz). Sluit de stekker aan op een geschikt
stopcontact).
Aansluiten op TV.
Scart-ingang
Normale TV
Sluit de SCART-kabel aan op de SCART-uitgang van het apparaat en de SCART-ingang van de TV.
. 11 NL .
FM-radioantenne
Naar composiet video- en audio-ingang van TV
GEEL
VIDEO
WIT
L
ROOD
R
Normale TV
Opmerking:
De speler heeft A/V uitgangen op de achterkant. Uw TV moet ten minste één set A/V-ingangen
hebben. Gebruik de meegeleverde patchkabel om de A/V-uitgangen van de speler aan te sluiten op
de A/V-ingangen van de TV.
Druk op de AV/TV-toets op de TV of de afstandsbediening van de TV om de A/V-modus te
activeren. Uw TV heeft waarschijnlijk meer dan één A/V-bron.
De A/V-ingangen van een mono-TV hebben maar één mono audiokanaal. Sluit ofwel het linkerofwel het rechter-audiokanaal van de speler aan op de audio-ingang van de TV.
HDMI-aansluiting
57
)%.*
Naar HDMI-kabel van TV
Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van de speler en op de HDMI-ingang van een TV
of versterker.
Als uw TV alleen over een DVI-aansluiting beschikt, dan kunt u gebruik maken van een
HDMI-DVI kabel voor het aansluiten. De DVI-aansluiting ondersteunt geen audiosignalen; dit
houdt in dat u een aanvullende audio-verbinding nodig heeft. De aansluiting van de HDMI- en
DVI-aansluitingen voldoen niet aan de HDCP-standaard.
Audio-verbinding met een stereo versterker
Stel de versterker in op de bijbehorende uitvoermodus.
Zie het menu van uw versterker.
Coaxiaal
coaxiale invoer
. 12 NL .
Stereo versterker
AAN DE SLAG
1. Open het batterijcompartiment. Druk de pen boven
de OPEN-markering omlaag en open het deksel.
2. Plaats twee batterijen van het type AAA
(UM-4 of R03).
3. Let bij het plaatsen op de polariteit, aangegeven
met de + en - symbolen.
4. Sluit het batterijcompartiment.
Vervang bij het vervangen van batterijen altijd allebei de batterijen tegelijkertijd.
Meng geen oude en nieuwe batterijen, omdat mengen de gebruiksduur vermindert.
Verwijder oude batterijen als u de afstandsbediening voor een langere periode niet gebruikt.
De afstandsbediening gebruiken
Richt de afstandsbediening van een afstand tot 6m en een hoek van tot 30” op het apparaat.
Zorg ervoor dat er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de IR-sensor van het apparaat
staan.
Afstand
Ongeveer 6m
(20 voet)
*3TFOTPS
VOL+
MENU/AUTO
/CH-
/TUNING-
/CH+
FUNCTION
30
STOP
/TUNING+
ST/MO
0
3D
FUNCTION
SUBTITLE
USB/CARD
SEARCH
ST/MO
Het apparaat inschakelen
Zet de TV en, als aangesloten, de versterker aan en stel de TV in op de bijbehorende modus (AV1,
AV2, HDMI, etc). In het geval van videorecorder of RF-modulators, zoek voor het juiste
kanaal tot het DVD-logo op het scherm verschijnt. Als een versterker is aangesloten, zet deze dan
in de bijbehoorde uitvoermodus.
Druk op de hoofd POWER-schakelaar op de achterkant van het apparaat in de juiste stand om het
apparaat aan te zetten; de aan/uit-toets op het voorpaneel licht voor een korte tijd rood op. Het
apparaat zal scannen (Loading), en als er geen disk is geplaatst, dan zal er No Disc op het scherm
verschijnen. De aan/uit-toets wordt blauw.
. 13 NL .
Laden en afspelen van disks
Open de DVD-deur door hem naar beneden (Open) te vouwen. Plaats een disk met de bedrukte
zijde naar de deur. Druk de disk voorzicht op de as. Sluit de deur (Close).
Automatisch afspelen
Het apparaat zal een paar seconden scannen (Loading), en daarna automatisch beginnen met
afspelen.
Opmerking: Het laden van MP3-disks duurt normaal gesproken iets langer.
Het on-screen DVD-menu
Gebruik de navigatietoetsen om een menu-instelling te selecteren en bevestig door
op ENTER te drukken.
FOUTMELDINGEN
De volgende meldingen zullen op het scherm verschijnen als het DVD-formaat niet correct is:
“WRONG REGIONAL CODE”
De regiocode van de disk komt niet overeen met de regiocode van de speler
(regio 1 tot 6).
WRONG REGIONAL DISC
“
WRONG PASSWORD
WRONG PASSWORD”
De rating van de disk is hoger dan de instellingen van het apparaat (zie
ouderlijk toezicht) en u heeft het verkeerde wachtwoord ingevoerd. Het
apparaat zal de disk niet afspelen, maar deze melding tonen.
“WRONG DISC”
De speler is uitgerust met software om automatisch de kwaliteit van een disk te
WRONG DISC
detecteren. Als de speler een defecte of beschadigde disk detecteert, dan zal de
disk afspelen op lage kwaliteit of het afspelen geannuleerd worden, afhankelijk
van hoe ernstig de disk beschadigd is.
De fabricagekwaliteit van DVD’s varieert; sommige DVD’s voldoen mogelijk niet aan de
industriestandaarden. Het apparaat kan bepaalde correct geformatteerde disks afspelen, maar de
afspeel- en bedienkwaliteit kan beneden standaard zijn.
FUNCTIES
Openen/Sluiten van de deur
Open de deur rechtstreeks door hem omlaag te vouwen.
Menu
DVD-modus
Druk onder het afspelen van een DVD op de MENU-toets om terug te keren naar het hoofdmenu.
U kunt daar de navigatietoetsen gebruiken om een instelling te selecteren.
. 14 NL .
VCD-modus
Druk tijdens het afspelen van een VCD2.0 herhaaldelijk op de MENU-toets tot PBC ON of PBC
OFF op het scherm verschijnt.
Titels
Druk tijdens het afspelen van een DVD op de TITLE-toets om het DVD-titelmenu te tonen.
Programma afspelen
Met behulp van de programmafunctie kunt u de volgorde van af te spelen hoofdstukken of tracks
instellen; maximaal 20.
DVD-modus
Gebruik in het programmamenu de numerieke toetsen om het tracknummer in te voeren; bevestig
met ENTER. Voer vervolgens het hoofdstuknummer in; bevestig weer met ENTER. Het
programmeren is nu voltooid.
- Druk op de stop-toets om het afspelen van een programma te stoppen.
- Druk op de CLEAR-toets op de afstandsbediening om verkeerde invoer te verwijderen. Druk een
tweede keer op de toets om alle tracks te verwijderen.
CD/VCD-modus
Gebruik in het programmamenu de numerieke toetsen om het tracknummer in te voeren en
bevestig met ENTER. Het programmeren is daarna voltooid.
- Druk op de stop-toets
om het afspelen van een programma te stoppen.
Opmerking: Bepaalde DVD’s ondersteunen het afspelen van een programma niet. Disks met één
track kunnen niet worden geprogrammeerd. MP3-disks kunnen ook niet worden geprogrammeerd.
Stop
om het afspelen tijdelijk te stoppen. De
Druk onder het afspelen één keer op de stop-toets
melding “Press playback button to continue” zal verschijnen. Druk een tweede keer op de
stop-toets om het afspelen volledig te stoppen.
Mute
Druk tijdens het afspelen op de MUTE-toets om het geluid uit te schakelen. Druk nogmaals op de
toets of druk op VOL-/+ om het geluid weer in te schakelen.
. 15 NL .
Tracks overslaan
Volgende: druk op deze toets om naar het volgende DVD-hoofdstuk, de volgende VCD-titel
of de volgende CD-track te gaan.
Vorige: Druk op deze toets om naar het vorige DVD-hoofdstuk, de vorige VCD-titel of de
vorige CD-track te gaan.
Opmerking: u kunt deze toetsen niet gebruiken om de WARNING/WAARSCHUWING SECTIE
over te slaan. DVD’s of CD’s met één track ondersteunen deze functie niet.
Vooruit-/terugspoelen
U kunt verschillende snelheden gebruiken om vooruit of terug te spoelen.
(F.R): De terugspoelsnelheid zal bij elke druk op de toets als volgt veranderen:
1MBZCBDL y y y y y 1MBZCBDL
(F.F): De vooruitspoelsnelheid zal bij elke druk op de toets als volgt veranderen:
1MBZCBDL y y y y y 1MBZCBDL
Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar tijdens de WARNING/WAARSCHUWING
gedeelten van disks.
Slowmotion
Tijdens slowmotion is het geluid uitgeschakeld. Druk herhaaldelijk op de SLOW-toets om de
afspeelsnelheid als volgt te verlagen:
Afspelen-1/2-1/4-1/8-1/16-Afspelen
Druk op elk moment op de afspeeltoets om het normale afspelen te hervatten.
Beeld bevriezen
Herhalen
Druk tijdens het afspelen van een disk één keer op de REPEAT-toets; het scherm zal de
herhaalmodus tonen.
Herhaal track of hoofdstuk
Druk herhaaldelijk op REPEAT om hoofdstukken of tracks als volgt te herhalen:
DVD:
REP.CHAPTER
REP.TITLE
REP.ALL
VCD/CD:
REP.1
REP.All
REP.Track
MP3:
Single
Repeat one
Repeat folder
Folder
herhaal hoofdstuk
herhaal titel
herhaal gehele disk
Herhaal huidige track
Herhaal alle titels
Herhaal alle tracks
Speel 1 track af
Herhaal 1 track
Herhaal map
Speel map af
. 16 NL .
Opmerking: Niet alle DVD’s ondersteunen de herhaalfunctie.
Herhaal sectie
Om een bepaalde sectie van een disk te herhalen.
- Druk op de A-B-toets op het startpunt van de sectie. Het scherm zal de melding “Repeat A”
tonen.
- Druk op het eindpunt van de gewenste sectie nogmaals op de toets. Het scherm zal “Repeat
A-B” tonen. De sectie zal worden herhaald tot de functie wordt gestopt.
- Druk een derde keer op de toets; het scherm zal “Cancel A-B” tonen; het apparaat zal het
normale afspelen hervatten.
Opmerking: Niet alle DVD’s ondersteunen de functie om een sectie te herhalen. MP3-disks
ondersteunen deze functie niet.
On-Screen display
Druk op de OSD-toets op de afstandsbediening om de afspeeltijd en statusinformatie te tonen. Zie
ook in het hoofdstuk OSD (On-Screen Display) voor meer informatie.
Soundtrack
Druk tijdens het afspelen van CD/VCD/MP3 op de LANGUAGE-toets om de huidige soundtrack
te tonen.
Druk nogmaals op de toets om naar de volgende soundtrack te gaan.
Audiotaal
Druk tijdens het afspelen van DVD herhaaldelijk op de LANGUAGE-toets om de gewenste
audiotaal in te stellen. Een DVD kan tot 8 verschillende audiotalen bevatten.
Ondertitels
Druk tijdens het afspelen van DVD herhaaldelijk op de SUBTITLE-toets om de gewenste
ondertitels te tonen. Een DVD kan tot 32 ondertiteltalen bevatten.
Camera perspectief
Druk tijdens het afspelen van een DVD herhaaldelijk op de ANGLE-toets om de gewenste
camerahoek te selecteren. Een DVD kan tot 9 camerahoeken bevatten.
Zoom
Druk tijdens het afspelen van DVD/VCD herhaaldelijk op de ZOOM-toets om het beeld als volgt
te vergroten:
;00.Y;00.Y;00.Y;00.Y
;00.Y;00.YBOE;00.
0''
Opmerking: De beeldkwaliteit kan slechter worden, afhankelijk van de verschillende instellingen.
. 17 NL .
Volume
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op VOL+ en VOL- om het volume aan te passen. U kunt de
instelling op het scherm bekijken.
Opmerking: De volume-instelling heeft geen invloed op de digitale audio-uitgang.
USB
Druk eerst op de USB/CARD-toets op het voorpaneel, gebruik vervolgens de navigatietoetsen om
de optie USB te selecteren. Als er geen USB-apparaat is aangesloten, dan zal er None op het
scherm verschijnen. Sluit een USB-apparaat aan op de speler. De speler zal het apparaat scannen,
en USB1 op het scherm tonen; bevestig met ENTER om het menu met alle mappen en bestanden
te tonen.
Gebruik de OMHOOG/OMLAAG toetsen om een map of bestand te selecteren. Of gebruik de
RECHTS-toets om een map te openen, of de LINKS-toets om de map te sluiten. Druk na het
selecteren van een bestand op ENTER om het bestand af te spelen.
Informatie op het on-screen display
Huidige bestand (map) / totaal aantal bestanden (mappen)
Huidige afspeeltijd van de track die wordt afgespeeld
Totale afspeeltijd van de track die wordt afgespeeld
Afspeelmodus
Volumeniveau
Naam van de huidige map
Huidige bestand
Huidige map
. 18 NL .
JPEG-bestanden
AV
Opmerking: betreffende het gebruik van de USB-poort, sluit USB-sticks of andere
opslagapparaten alleen direct op de poort aan. Gebruik geen USB-kabels voor het aansluiten,
omdat dit storing kan veroorzaken.
KAART
Plaats een kaart in het kaartslot op de bovenkant van het apparaat. Druk op de USB/CARD-toets
op het apparaat en selecteer MCR.
Voor functies, zie USB.
. 19 NL .
MENU-INSTELLINGEN
Algemene instructies voor het setupmenu
- Druk op de SETUP-toets om het hoofdmenu te openen.
- Gebruik de LINKS of RECHTS navigatietoetsen om een submenu te selecteren (geel). Druk
op de OMLAAG-toets of ENTER om de pagina van het submenu te activeren.
- Gebruik de OMHOOG/OMLAAG toetsen om de gewenste instelling te selecteren; de
instelling zal groen gemarkeerd worden. Op de onderste regel zal een korte omschrijving van
de functie staan. Bevestig door op ENTER of RECHTS te drukken; de opties van deze
instelling zullen aan de rechterkant worden getoond. De huidig geactiveerde optie is groen
gemarkeerd. Na het veranderen en bevestigen van een instelling zal deze rood worden
weergegeven.
- Druk op SETUP om het menu te verlaten.
Submenu’s van het hoofdmenu
General(Algemene instellingenpagina)
Druk op OMHOOG/OMLAAG en ENTER om de TV-display-, hoek-, OSD-taal-, ondertitel-,
schermbeveiligings-, HDCD- en hervatpositie-instellingen aan te passen.
TV-DISPLAY(TV Display)
Selecteer een optie, u kunt kiezen uit Normal/Ps, Normal/Lb of Wide (Breedbeeld).
Scherm
Filmformaat
4 :3
Volledig
Letterbox
16/9
Breedbeeld
4 :3
16/9
Opmerking: Het effect hangt af van de TV en de videobron. Bepaalde DVD’s bevatten TV-type
informatie, zodat u deze instellingen niet kunt veranderen.
. 20 NL .
CAMERAHOEK (Angle Mark)
Als u deze functie activeert (On), dan zal het symbool
op het scherm verschijnen, als uw
DVD verschillende camerahoeken bevat. Als u de functie deactiveert (Off), dan zal het symbool
niet verschijnen.
OSD-TAAL (OSD Lang)
Selecteer deze instelling en gebruik de navigatietoetsen om de gewenste taal te selecteren.
Bevestig met ENTER; het menu op het scherm zal nu worden getoond in de gekozen taal.
ONDERTITELS (Captions)
Selecteer deze instelling om ondertitels te activeren (On) of deactiveren (Off). Als de instelling is
geactiveerd dan zullen we ondertitels getoond worden, als de DVD deze bevat. Als de instelling is
gedeactiveerd dan zullen er geen ondertitels worden getoond.
. 21 NL .
SCHERMBEVEILIGING (Screen Saver)
Activeer de schermbeveiliging (On) om de levensduur van het scherm te verlengen. De
schermbeveiliging wordt ingeschakeld als de DVD-speler enkele minuten inactief is.
HDCD(hdcd)
Kies uit 1x en 2x, voor een zo hoog mogelijke kwaliteit en heldere effecten als de HDMI-kabel is
aangesloten.
HERVATPOSITIE (Last Memory)
Als u deze functie activeert (On), dan zal de speler verder gaan met afspelen waar hij eerder is
gestopt. Als de functie is gedeactiveerd (Off), dan zal de disk weer vanaf het begin worden
afgespeeld na het stoppen en hervatten van het afspelen.
Audio(Audio-instellingenpagina)
Druk op OMHOOG/OMLAAG en ENTER om de luidspreker-, SPDIF-, equalizer- en
3D-instellingen te veranderen.
. 22 NL .
LUIDSPREKERS(Speakers Setup)
Selecteer de instelling en toon de opties door op ENTER te drukken.
Downmix:
- L/R: Selecteer deze optie om 2-kanaal uit te breiden naar 4-kanaal met Dolby Prologic
Decoder.
- Stereo: Selecteer deze optie om te luisteren naar originele muziek.
Gebruik de LINKS-toets om terug te gaan naar het audio-menu.
SPDIF(SPDIF Setup)
Selecteer deze optie en bevestig met ENTER.
SPDIF Output: Deze optie herkent het digitale audio-uitvoerformaat:
- SPDIF Off: geen signaaluitvoer via coaxiale- of optische-uitgang.
- SPDIF/Raw: Selecteer deze optie als uw DVD-speler is aangesloten op een versterker met de
coaxiale (optische) kabel. Bij het afspelen van een disk opgenomen in Dolby Digital-, DTS- of
MPEG-audioformaat, worden de digitale signalen verzonden via de coaxiale (optische)
uitgang.
- SPDIF/PCM: Selecteer deze optie als uw DVD-speler is aangesloten op een 2-kanaal digitale
stereo versterker. Bij het afspelen van disks opgenomen in Dolby Digital- of
MPEG-audioformaat, zullen de audiosignalen worden omgezet in een 2-kanaal PCM-signaal
en verzonden via de coaxiale (optische) uitgang.
. 23 NL .
LPCM-uit:
Kies uit drie verschillende uitvoersnelheden: 48K, 96K, 128K. Selecteer één van deze opties als u
het apparaat heeft aangesloten op een versterker om de beste digitale effecten te bereiken. Bevestig
uw instellingen met ENTER.
Druk herhaaldelijk op de LINKS-toets om terug te keren naar het audio-menu.
EQUALIZER(Equalizer)
Selecteer deze instelling en bevestig met ENTER.
Selecteer een EQ-type(Geen, Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Klassiek of Zacht). U kunt ook de
opties Bass Boost, Super Bass en Treble Boost activeren (On) of deactiveren (Off). Bevestig uw
instellingen met ENTER.
Druk herhaaldelijk op de LINKS-toets om terug te keren naar het audio-menu.
3D(3d Processing)
Selecteer de 3D-instelling en bevestig met ENTER. Kies voor de Reverb-modus uit 8
verschillende opties: Uit, Concert, Huiskamer, Hal, Badkamer, Grot, Arena en Kerk. Bevestig uw
keuze met ENTER.
Dolby(Dolby Digital Instellingen)
Druk op OMHOOG/OMLAAG en ENTER om de Dual Mono en dynamisch bereik instellingen in
te stellen.
. 24 NL .
DUAL MONO(Dual Mono)
-
Stereo: Luister naar originele muziek.
L-Mono: Luister alleen naar het linker mono-geluidsspoor.
R-Mono: Luister alleen naar het rechter mono-geluidsspoor.
Mix-Mono: Geluid zoals in cinema’s met een 2 luidsprekersysteem.
DYNAMISCH BEREIK (Dynamic)
Als u de instelling volledig (FULL) selecteert, dan zal de piekwaarde van het audiosignaal op zijn
laagst zijn. Als u deze functie uitschakelt (OFF), dan is de waarde op zijn hoogst.
Video(Video-instellingenpagina)
Druk op OMHOOG/OMLAAG en ENTER om de Component-, resolutie-, kwaliteit-, DivX VODen HDMI-instellingen in te stellen.
COMPONENTVIDEO(Component)
-
Uit: Selecteer deze instelling (Off), als uw DVD-speler met AV-kabels op de TV is
aangesloten.
. 25 NL .
-
Rgb: Selecteer deze instelling als uw speler met een Scart-kabel is aangesloten op uw TV.
RESOLUTIE(Resolution)
Selecteer de gewenste resolutie, voor de beste videokwaliteit op uw HDMI- of YUW-poorten.
Bekijk de specificaties van uw TV, omdat het beeld anders niet helder kan of er geen beeld kan
zijn.
KWALITEIT(Quality)
Selecteer deze instelling en bevestig met ENTER.
Verander de Scherpte en Gamma(Geen, Laag, Gemiddeld, Hoog). Stel Helderheid, Contrast, Tint,
Verzadiging en Luma vertraging in met behulp van de LINKS/RECHTS toetsen; bevestig met
ENTER.
HDMI(HDMI Setup)
HDMI
Als u de speler heeft aangesloten op de TV met een HDMI-kabel, activeer dan HDMI(On), zodat
audio en video worden verzonden.
. 26 NL .
Selecteer de optie Auto, het apparaat zal nu automatisch de audiobron detecteren (PCM of RAM).
Selecteer PCM, het apparaat zal nu alleen het PCM-signaal detecteren. Bevestig met ENTER.
Voorkeuren(Preference Page)
Druk op OMHOOG/OMLAAG en ENTER om het TV-type, PBC, audiotaal, ondertitels, diskmenu,
ouderlijk toezicht, wachtwoord en standaardinstellingen in te stellen.
Opmerking: Deze opties zullen worden geactiveerd als er geen disk wordt afgespeeld.
TV TYPE(TV Type)
Pal, Auto, Ntsc: Selecteer een instelling met de navigatietoetsen en bevestig met ENTER.
Pas de instellingen aan in overeenstemming met uw TV-systeem.
PBC(pbc)
. 27 NL .
Bepaalde VCD/SVCD’s ondersteunen afspeelbediening (pbc). Activeer PBC(On), hierna kunt u de
numerieke toetsen gebruiken om een titelnummer in te voeren tijdens het afspelen.
AUDIOTAAL(Audio)
Deze instellingen geven u de mogelijkheid de audiotaal te veranderen met behulp van de
navigatietoetsen. Bevestig met ENTER. Als de afgespeelde disk de geselecteerde taal bevat, dan
zal de disk worden afgespeeld in die taal. Kies uit: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans,
Portugees, Russisch, Roemeens en Anderen.
ONDERTITELTAAL (Subtitle)
Deze instelling geeft u de mogelijkheid de ondertiteltaal te veranderen met behulp van de
navigatietoetsen. Bevestig met Enter. Als de disk de geselecteerde taal bevat, dan zullen de
ondertitels in die taal getoond worden. Kies uit: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees,
Russisch, Roemeens en Anderen.
DISKMENU(Disc Menu)
Deze instelling geeft u de mogelijkheid de menutaal aan te passen met behulp van de
navigatietoetsen. Bevestig met ENTER. Als de afgespeelde disk de geselecteerde taal bevat, dan
. 28 NL .
zal het menu in die taal getoond worden. Kies uit: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans,
Portugees, Russisch, Roemeens en Anderen.
Opmerking: Als de taal die u heeft gekozen niet beschikbaar is op de disk, dan zal de disk worden
afgespeeld in de standaardtaal van de disk.
OUDERLIJK TOEZICHT(Parental)
Gebruik deze functie om te voorkomen dat uw kinderen gewelddadige of seksgerelateerde films
bekijken.
Er zijn 8 ratings: 1Kindveilig, 2G, 3Pg, 4Pg13, 5Pgr, 6R, 7Nc17, 8Volwassene. Rating 1 laat alle
personen van elke leeftijd een film bekijken. Rating 8 laat alleen volwassenen bepaalde films
bekijken.
Opmerking: Als de wachtwoordmodus is vergrendeld (On), dan kunt u alleen de ratings
veranderen na het invoeren van het wachtwoord. Als u wordt gevraagd om het wachtwoord, voer
het in. Als het wachtwoord correct is, dan zal het OK-veld automatisch worden geselecteerd.
Bevestig met ENTER. Als de wachtwoordmodus niet vergrendeld is (Off), dan zullen de ratings
niet actief zijn.
WACHTWOORD(Password)
De wachtwoordmodus is standaard vergrendeld, wat inhoud dat u de ouderlijk toezicht ratings of
. 29 NL .
het wachtwoord niet zomaar kunt veranderen.
Als u de ouderlijk toezicht ratings wilt veranderen, dan moet u eerst het wachtwoord invoeren; het
standaard wachtwoord is 8888; bevestig met ENTER.
Als u het wachtwoord wilt veranderen, dan moet u eerst het oude wachtwoord invoeren (Old
password). Als dit juist is, dan zal het veld van het nieuwe wachtwoord (New Password)
geselecteerd worden en groen worden. Voer het nieuwe wachtwoord in. Als u 4 cijfers heeft
ingevoerd, dan zal het veld Confirm Pwd worden geselecteerd en groen worden. Voer het nieuwe
wachtwoord nogmaals in. Als beide overeenkomen dan zal OK worden geselecteerd. Bevestig met
ENTER om de nieuwe instellingen toe te passen.
Let op: Onthoud het nieuwe wachtwoord; anders kunt u de instellingen van ouderlijk toezicht niet
meer aanpassen. Als u het wachtwoord niet meer kunt herinneren, neem contact op met uw dealer
of ons bedrijf.
STANDAARD INSTELLING (Default)
Selecteer deze instelling en selecteer Reset om alle setup-instellingen te resetten naar de
standaardinstellingen.
RADIO
De radio aanzetten
Rol de meegeleverde draadantenne uit en sluit hem aan op de FM ANT-ingang op de achterkant
van het apparaat. Druk op de FUNCTION-toets op het voorpaneel of de afstandsbediening om de
radio aan te zetten.
Zenders zoeken
/CH+ of
/CH- toetsen op het voorpaneel of
op de afstandsbediening
Druk op de
om vooruit of achteruit naar zenders te zoeken.
Automatisch zoeken
Druk op de AUTO-toets op het voorpaneel of de SEARCH-toets op de afstandsbediening om het
zoeken te starten. Druk op de stop-toets om het automatisch zoeken te stoppen.
Schakelen tussen zenders
Druk kort op de
toetsen op de afstandsbediening om handmatig op zenders af te stemmen.
Druk en houd de
om te zoeken met hoge snelheid. Als u een zender heeft gevonden, laat de
toetsen los.
Mono/Stereo
Gebruik de ST/MO-toets op de afstandsbediening om mono of stereo in te stellen.
. 30 NL .
CD RIPPEN
U kunt deze functie gebruiken om een audio-CD te converteren in een MP3-bestand. Plaats eerst de
audio-CD in de speler en plaats vervolgens een USB-stick in de USB-poort. Druk nadat de CD is
ingelezen op de SUBTITLE-knop van uw afstandsbediening. Er zal een menu worden getoond. Druk
op links, rechts of de opties Summary, Track.
-Options (normale opties)
Speed (Snelheid): u kunt de enter-knop indrukken om de codeersnelheid te veranderen, er zijn twee
snelheden (normaal en snel)
Opmerkingen:
Als u “fast” (snel) selecteert, dan zult u geen muziek horen tijdens het opnameproces.
Bitrate: U kunt op de enter-knop drukken om de bitrate te selecteren (96-128Kbps).Als u voor een
hogere bitrate kiest, dan zal de geluidskwaliteit hoger zijn, maar het bestand zal ook meer ruimte in
beslag nemen op de USB-stick.
Create ID3 (Creëer ID3): Er zal ID3-TAG informatie worden opgeslagen in het nieuwe MP3bestand.
Device (Apparaat): Opslagoptie
-Summary (Samenvatting)
De samenvatting toont de geselecteerde track en de geselecteerde tijd.
-Track
Gebruik de links- en rechts-knop om de cursor te verplaatsen naar “Select All” of “select none”, druk
op de enter-knop om de track die u wilt converteren aan te vinken of om het vinkje weg te halen.
Bijvoorbeeld: in de onderstaande afbeelding is track 1 geselecteerd om van CD geript te worden.
Gebruik de omhoog- en omlaag-knop om de cursor te verplaatsen naar de items die u wenst te
selecteren. Er zijn drie normale opties.
Kies vervolgens start en druk op de enter-knop, het cd rippen zal starten. Soms is het mogelijk dat u
geen track geselecteerd heeft, in dit geval zal CD RIPPEN niet werken.
Start
Als u een selectie heeft gemaakt, dan zal de samenvatting van de track op het scherm getoond worden.
Druk vervolgens op de enter-knop om te starten. De trackvoortgang en de totale voortgang zal
getoond worden.
. 31 NL .
Als de bestandsnaam al bestaat op uw USB-stick dan zal er een melding “The file has existed, Replace
it or not?” getoond worden. U kunt “OK” selecteren om door te gaan met het rippen van de CD of
“Cancel” om het rippen te annuleren en het menu te verlaten.
Exit
Zet de cursor op “QUIT” en druk op de enter-knop om te stoppen met het rippen van CD’s.
Opmerking:
Deze functie is alleen voor thuisentertainment en mag niet worden gebruikt voor commerciële
doeleinden!
De wet verplicht dat de gebruiker die een CD ript ook over het origineel beschikt, Biostek is niet
verantwoordelijk voor een kopie die is geript door een eindgebruiker zonder originele CD.
. 32 NL .
DISK REINIGEN EN ONDERHOUD
Omgang met CD’s.
- Haal de CD uit zijn hoesje.
- Raak de oppervlakken niet aan.
- Plak geen stickers op de CD’s en schrijf niet op disks.
- Buig CD’s niet.
Bewaren
- Bewaar CD’s altijd in hun hoesjes.
- Stel disks niet bloot aan direct zonlicht, vuile, stoffige en vochtige omgevingen of
autoverwarming.
Reinigen
- Maak CD’s schoon met een zacht doekje.
- Maak CD’s schoon vanuit het centrum naar de buitenkant.
VANUIT HET CENTRUM NAAR DE BUITENKANT.
$033&$5*/$033&$5
. 33 NL .
PROBLEMEN OPLOSSEN
Lees en volg deze lijst problemen oplossen om veel voorkomende problemen op te lossen. Als u
het probleem nog steeds niet kunt oplossen, raadpleeg uw dichtstbijzijnde onderhoudsdealer.
PROBLEEM
OPLOSSING
- Controleer of het netsnoer juist is aangesloten op het stopcontact.
Geen stroom
- Controleer of de netschakelaar in de stand “aan” staat.
- Controleer of de systeemverbindingen met de TV en versterker goed
Geen beeld
zijn aangesloten en vastgemaakt.
- Controleer of de aansluitkabels zijn beschadigd.
- Maak de disk schoon.
- Controleer of de TV is ingeschakeld. Gebruik de afstandsbediening
van de TV om naar AV-modus te schakelen.
- Controleer of de TV en versterker zijn ingeschakeld en correct zijn
Geen geluid
ingesteld.
- Controleer of de systeemverbindingen met de TV en versterker goed
zijn aangesloten en vastgemaakt.
- Gebruik de LANGUAGE-toets op de afstandsbediening om een
andere audio-instelling te proberen.
- Controleer of het geluid van het apparaat, TV of versterker is gemute
(MUTE).
- Het geluid is tijdens
TERUGSPOELEN/VOORUITSPOELEN/PAUZEREN/BEELD
BEVRIEZEN/SLOWMOTION uitgeschakeld.
- Pas het beeldformaat aan in het DVD-menu.
Geen volledig
beeld
- Verander het beeldformaat in het SETUP MENU.
Scherm
Kijk bij“MENU-INSTELLINGEN” in deze handleiding.
- Bepaalde disks ondersteunen overslaan of zoeken niet tijdens bepaalde
Geen oversla- en
secties op de disk, vooral tijdens de WARNING/WAARSCHUWING
zoekfunctie
SECTIE.
- Disks met één hoofdstuk of track ondersteunen deze functies niet.
Afstandsbediening - Richt de afstandsbediening op de IR-sensor van het apparaat.
- Controleer of de batterijen goed in de afstandsbediening zijn geplaatst
werkt niet
(polariteit).
- Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
- Als het apparaat te maken heeft met stroringen, zet het apparaat uit,
Storingen
haal de stekker uit het stopcontact en wacht 30 minuten. Zet het apparaat
daarna weer aan; het apparaat zal automatisch een reset uitvoeren.
Als u een probleem niet kunt oplossen met een van de bovenstaande oplossingen, neem dan
contact op met een gekwalificeerde klantenservice. Probeer NOOIT zelf de behuizing(achterkant)
te verwijderen of het apparaat zelf te repareren.
. 34 NL .
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Functie
Videoformaten
Audioformaten
Disktypen
TV-systeem
Specificatie
MPEG 1/2/4, JPEG
LPCM/Dolby Digital/MPEG2/MPEG1 Layer 2/3
DVD/VCD/SVCD/MP3/Kodak-CD
PAL/NTSC/AUTO
CD:
Frequentiebereik
"VEJP
DVD:
S/N ration:
Harmonische vervorming
90dB
<0.05%
Dynamisch bereik
>85dB
20Hz-20KHz(EIAT)
20KHz(48K)
20Hz-44KHz(96K)
HDMI-uitgang (1080p)
Video-uitgang
Coaxiale-uitgang
Aansluitingen
Scart-uitgang
ML/MR
FM-radio
Bedrijfstemperatuur
+5°C tot 40°C
Voeding
100-240V~ 50/60Hz
<30W
Stroomverbruik
Algemene gegevens
Gewicht
Afmetingen
FM-frequentiebereik
Luidsprekerimpedantie
Luidspreker vermogen
2.2kg (3kg incl. verpakking)
400 x 200 x 56mm
87.5-108MHz
4 OHM
100W PMPO
2XAAA(UM-4,RO3), niet meegeleverd
Afstandsbediening
ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER VOORAFGAANDE BERICHTGEVING.
. 35 NL .
Download PDF