ViewSonic | VS11929 | VP950B-3 User Guide, Polish

®
ViewSonic
VP950b
LCD Display
Model No. : VS11929
Spis treści
TCO informacja ................................................................................................ i
Oświadczenia o zgodności z przepisami ........................................................1
Ważne instrukcje bezpieczeństwa...................................................................2
Deklaracja zgodności RoHS............................................................................3
Prawo autorskie informacja .............................................................................4
Rejestracja produktu........................................................................................4
Wprowadzenie
Zawartość opakowania ...................................................................................5
Środki ostrożności ..........................................................................................5
Instalacja podstawy .........................................................................................6
Szybka instalacja ............................................................................................7
Tryby widoku/Poziomy i pionowy.....................................................................8
Podnoszenie i opuszczanie ekranu .................................................................8
Przygotowanie do montażu na ścianie (Opcja) ..............................................9
Korzystanie z monitora LCD Display
Ustawianie trybu synchronizacji ...................................................................10
Ustawienia blokady menu ekranowego OSD i przycisku zasilania ..............10
Regulacja obrazu .......................................................................................... 11
Elementy sterujące menu głównego .............................................................13
Inne informacje
Dane techniczne ...........................................................................................18
Rozwiązywanie problemów ..........................................................................19
Pomoc techniczna klienta .............................................................................20
Czyszczenie monitora LCD Display .............................................................21
Ograniczona gwarancja.................................................................................22
ViewSonic VP950b
TCO informacja
Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO’03 Displays
label. This means that your display is designed, manufactured and
tested according to some of the strictest quality and environmental
requirements in the world. This makes for a high performance
product, designed with the user in focus that also minimizes the
impact on our natural environment.
Some of the features of the TCO’03 Display requirements:
Ergonomics
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for
the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast,
resolution, reflectance, colour rendition and image stability.
Energy
• Energy-saving mode after a certain time - beneficial both for the user and the environment
• Electrical safety
Emissions
• Electromagnetic fields
• Noise emissions
Ecology
• The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14000
• Restrictions on
a. chlorinated and brominated flame retardants and polymers
b. heavy metals such as cadmium, mercury and lead.
The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the
end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a
more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now
requested by users and IT-manufacturers all over the world.
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
ViewSonic VP950b
i
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Oświadczenie FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym
dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2)
urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami,
które mogą powodować nieoczekiwane działanie.
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te określono w
celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach
domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości
radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z instrukcjami może powodować
uciążliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że zakłócenia nie
wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia
i telewizji, co można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie sprzętu, użytkownik może
podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej następujących środków:
• Zmiana kierunku lub pooenia anteny odbiorczej.
• Zwikszenie odstpu pomidzy urzdzeniem i odbiornikiem.
• Podczenie urzdzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu ni odbiornik.
• Kontakt ze sprzedawc lub dowiadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
Ostrzeżenie: Ostrzega się, zmiany lub modyfikacje wykonywane bez wyraźnej zgody strony
odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa do używania tego
urządzenia.
Dla Kanady
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z przepisami kanadyjskimi ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Zgodność z CE dla krajów europejskich
To urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektywy EEC 2004/108/WE
zmodyfikowanymi przez 92/31/EWG i 93/68/EWG Art.5 w odniesieniu do
“Electromagnetic compatibility (Kompatybilności elektromagnetycznej)” i
2006/95/WE zmodyfikowanej przez 93/68/EWG Art.13 w odniesieniu do
“Safety (Bezpieczeństwa)”.
Następująca informacja dotyczy tylko państw członkowskich Unii
Europejskiej (UE):
Symbol przedstawiony po prawej stronie jest zgodny z dyrektywą 2002/96/WE w
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Produktów oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do lokalnych
śmietników podlegających miastu, lecz powinny one być zebrane i usunięte
zgodnie z systemem zbiórki obowiązującym w danym kraju lub regionie, opartym na
odpowiednich ustaleniach prawnych.
ViewSonic VP950b
1
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2. Zachowaj niniejsze instrukcje.
3. Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5. Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody. Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć zagrożenie
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urzadzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.
6. Czyść urządzenie tylko suchą
7. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami
producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu ź
9. Nie lekceważ zabezpieczeń w postaci wtyczki polaryzacyjnej i wtyczki z uziemieniem.
We wtyczce polaryzacyjnej jeden z płaskich bolców jest szerszy od drugiego. Wtyczka z
uziemieniem zawiera dodatkowy bolec. Szerszy bolec wtyczki polaryzacyjnej i trzeci
bolec wtyczki z uziemieniem mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi.
Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazda sieciowego, skontaktuj się z elektrykiem w celu
wymiany przestarzałego gniazda.
10. Nie depcz ani nie ściskaj kabla zasilającego (szczególnie przy wtyczkach, oprawkach i
przy punkcie wyprowadzenia z urządzenia). Upewnij się, że gniazdo zasilania znajduje się
w pobliżu urządzenia i jest łatwo dostępne.
11. Używaj tylko dodatków/akcesoriów wskazanych przez producenta.
12. Z urządzeniem używaj tylko wózków, stojaków, statywów, wsporników lub
stołów określonych przez producenta lub sprzedawanych z tym
urządzeniem. Przy używaniu wózka w celu uniknięcia obrażeń
spowodowanych przewróceniem się kombinacji wózek/urządzenie, należy
zachować ostrożność podczas przemieszczania.
13. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy je odłączyć.
14. Wszelkie prace serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
Obsługa serwisowa jest wymagana w przypadku uszkodzenia urządzenia (np. uszkodzenia
kabla zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia płynem czy dostania się innych
obiektów do wnętrza urządzenia), narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci,
nieprawidłowego działania urządzenia lub upuszczenia urządzenia.
ViewSonic VP950b
2
Deklaracja zgodności RoHS
Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą 2002/95/EC
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa
RoHS), w związku z czym jest zgodny z podaną poniżej listą maksymalnych wartości
koncentracji sporządzoną przez TAC (European Technical Adaptation Committee [Europejski
Komitet Dostosowania Technicznego]):
Substancja
Proponowana maksymalna
koncentracja
Rzeczywista koncentracja
Ołów (Pb)
0.1%
< 0.1%
Rtęć (Hg)
0.1%
< 0.1%
Kadm (Cd)
0.01%
< 0.01%
Chrom sześciowartościowy (Cr6+)
0.1%
< 0.1%
Polibromowane bifenyle (PBB)
0.1%
< 0.1%
Polibromowane difenyloetery (PBDE)
0.1%
< 0.1%
Niektóre określone powyżej komponenty produktów nie są objęte ograniczeniem na podstawie
Aneksu do Dyrektyw RoHS, co stwierdzono poniżej:
Przykłady wyłączonych komponentów:
1. Rtęć w kompaktowych lampach jarzeniowych w ilości nieprzekraczającej 5 mg na lampę i
w innych lampach nieokreślonych dokładnie w Aneksie do Dyrektywy RoHS.
2. Ołów w szklanych kineskopach katodowych, w komponentach elektronicznych, lampach
jarzeniowych i elektronicznych częściach ceramicznych (np. urządzenia piezoelektroniczne).
3. Ołów w wysoko-temperaturowych lutach (tj. stopy ołowiowe zawierające wagowo 85% lub
więcej ołowiu).
4. Ołów w stopach stali zawierających wagowo do 0,35% ołowiu, aluminium zawierające
wagowo do 0,4% ołowiu oraz stopy miedzi zawierające wagowo do 4% ołowiu.
ViewSonic VP950b
3
Prawo autorskie informacja
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Macintosh i Power Macintosh są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
ViewSonic, logo z trzema ptakami, OnView, ViewMatch i ViewMeter są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy ViewSonic Corporation.
VESA jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Video Electronics Standards Association.
DPMS i DDC są znakami towarowymi organizacji VESA.
ENERGY STAR® jest zastrzeżonym znakiem towarowym amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (
EPA ).
Jako partner programu ENERGY STAR® firma ViewSonic stwierdza, że produkt ten spełnia wytyczne
ENERGY STAR® odnośnie oszczędzania energii.
Ograniczenie odpowiedzialności: Firma ViewSonic Corporation nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne i drukarskie oraz przeoczenia występujące w niniejszym podręczniku ani za przypadkowe
szkody wynikające z wykorzystania niniejszych materiałów oraz działania produktu lub korzystania z
niego.
W ramach dbałości o ciągłą poprawę jakości produktów firma ViewSonic Corporation zastrzega sobie
prawo do zmiany parametrów technicznych bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej
dokumentacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być kopiowana, odtwarzana ani rozpowszechniana w
jakikolwiek sposób w żadnym celu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ViewSonic Corporation.
Rejestracja produktu
Aby móc w przyszłości realizować swoje potrzeby i otrzymywać dodatkowe informacje dotyczące
produktu w miarę ich publikowania, zarejestruj produkt w Internecie pod adresem:
www.viewsonic.com. Dysk CD-ROM ViewSonic Wizard umożliwia również wydrukowanie
formularza rejestracyjnego, który można wysłać pocztą lub faksem do firmy ViewSonic.
Dane zakupionego produktu
Nazwa produktu:
VP950b
ViewSonic 19” LCD Display
Numer modelu:
VS11929
Numer dokumentu:
VP950b-3_UG_POL Rev. 1A 04-23-08
Numer seryjny:
_______________________________
Data zakupu:
_______________________________
Utylizacja produktu po zakonczeniu jego okresu eksploatacji
Lampa w tym produkcie zawiera rtęć. Należy usuwać w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi
przepisami o ochronie środowiska.
Firma ViewSonic dba o ochronę środowiska. Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu należy
go w odpowiedni sposób zutylizować. Informacje dotyczące przetwarzania znajdują się na naszej
stronie sieci web:
1. USA: www.viewsonic.com/pdf/RecyclePlus.pdf
2. Europa: www.viewsoniceurope.com
3. Tajwan: recycle.epa.gov.tw
ViewSonic VP950b
4
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu kolorowego monitora ViewSonic®LCD display.
Ważne! Zachowaj oryginalne opakowanie razem ze wszystkimi materiałami wypełniającymi
na wypadek przewożenia monitora w przyszłości.
UWAGA: Slowo "Windows" w niniejszym podreczniku uzytkownika odnosi sie do
nastepujacych systemów operacyjnych firmy Microsoft: Windows '95, Windows NT,
Windows '98, Windows 2000, Windows Me (Millennium), Windows XP, oraz Windows Vista.
Zawartość opakowania
Opakowanie monitora LCD display zawiera:
• Monitor LCD display
• Przewody zasilające
• Przewód D-Sub
• Przewód DVI
• Przewód USB
• CD-ROM ViewSonic Wizard
• Przewodnik
UWAGA: Opakowanie CD zawiera Przewodnik szybkiej instalacji, natomiast płyta CD
zawiera pliki z Podręcznikiem użytkownika w formacie PDF oraz sterowniki wyświetlania
INF/ICM. Plik INF zapewnia zgodność z systemami operacyjnymi Windows, zaś plik
Dopasowania Kolorów Obrazu (ang. ICM) zapewnia, że wyświetlane są właściwe kolory.
ViewSonic zaleca instalację obydwu plików.
Środki ostrożności
• Obraz wyświetlany na ekranie należy oglądać
z odległości co najmniej 45 cm.
• Należy unikać dotykania ekranu monitora.
Odciski palców są trudne do usunięcia.
• Nie wolno zdejmować tylnej osłony. W
monitorze znajdują się elementy pod wysokim
napięciem. Dotknięcie tych elementów grozi
poważnymi obrażeniami.
• Należy unikać wystawiania monitora na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych
lub innych źródeł ciepła. Monitor powinien
być odwrócony tyłem do kierunku padania
promieni słonecznych, aby zredukować
odblaski
• Podczas przenoszenia monitora należy
zachować szczególną ostrożność.
• Monitor należy ustawić w miejscu
zapewniającym dobrą wentylację. Na
ViewSonic VP950b
•
•
•
•
monitorze nie należy umieszczać
przedmiotów, które mogą zakłócać
odprowadzanie ciepła..
Przestrzeń wokół monitora powinna być
czysta i pozbawiona wilgoci.
Na monitorze LCD, kablu wideo i przewodzie
zasilającym nie wolno stawiać ciężkich
przedmiotów.
Jeśli z monitora zacznie wydobywać się dym
lub swąd, albo zaczną dochodzić nienaturalne
dźwięki, należy go natychmiast wyłączyć i
skontaktować się ze sprzedawcą lub z firmą
ViewSonic. Dalsze używanie monitora będzie
niebezpieczne.
Nie trzec, ani nie naciskac panelu
wyswietlacza LCD, poniewaz moze to
spowodowac trwale uszkodzenie ekranu.
5
Instalacja podstawy
1. Rozłóż na stole czystą, miękką i suchą szmatkę.
2. Połóż wyświetlacz LCD ekranem do dołu na szmatce i
zainstaluj podstawę.
3. Zablokuj przełącznik pod podstawą.
4. Postaw wyświetlacz LCD i zdejmij zabezpieczenie
ekranu.
Ostrzeżenia
• Zawleczkę można wyciągnąć tylko wtedy, gdy wyświetlacz LCD stoi na stole.
• Nie należy wyciągać zawleczki, gdy wyświetlacz leży.
• Nie należy wyciągać zawleczki, gdy zdjęta jest głowica lub podstawa.
ViewSonic VP950b
6
Szybka instalacja
1. Podłącz zasilacz sieciowy i przewód
zasilający.
2. Podłącz kabel wideo
• Upewnij się, że monitor LCD display oraz
komputer są wyłączone
• Podłącz kabel wideo od monitora do
komputera
• Podłącz kabel video od wyświetlacza LCD
do komputera
Dotyczy użytkowników komputerów
Macintosh: Modele starsze niż G3 wymagają
adaptera dla komputerów Macintosh. Podłącz
adapter do komputera,a następnie podłącz
kabel wideo do adaptera.
Aby zamówić adapter firmy ViewSonic® do
komputera Macintosh, skontaktuj się z
działem obsługi klienta firmy ViewSonic.
3. Włącz monitor LCD Display i komputer
NAJPIERW włącz monitor LCD display, a
dopiero potem komputer. Powyższa kolejność
(monitor przed komputerem) jest bardzo
ważna.
UWAGA: Użytkownicy systemu Windows
mogą w tym miejscu zostać powiadomieni o
konieczności zainstalowania pliku INF.
Znajduje się on na płycie CD.
4. Włóż dysk ViewSonic Wizard CD do
stacji CD-ROM komputera.
Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.Jeśli komputer nie posiada
napędu CD-ROM, sprawdź informacje na
stronie pomocy technicznej klienta.
• Zaczekaj, aż uruchomi się program z płyty
CD-ROM.
D-SUB
DVI
AC IN
UWAGA: Jeśli dysk CD-ROM nie
uruchamia się samoczynnie: kliknij
dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM w
Eksploratorze Windows, a następnie kliknij
dwukrotnie viewsonic.exe.
• Postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie.
5. Dotyczy użytkowników systemu Windows:
Ustaw tryb synchronizacji (rozdzielczość i
częstotliwość odświeżania)
Przykład: 1280 x 1024 @ 60 Hz.
Aby uzyskać informacje na temat zmiany
ustawień rozdzielczości i częstotliwości
odświeżania, skorzystaj z podręcznika
użytkownika karty graficznej.
Instalacja została zakończona. Życzymy
przyjemnej pracy z nowym monitorem
LCD display firmy ViewSonic.
Aby jak najlepiej przygotować się na sytuacje
związane z obsługą klienta: wydrukuj
niniejszy podręcznik użytkownika i zapisz
numer seryjny produktu w części "Dane
zakupionego produktu" na stronie 4. (Zobacz
z tyłu monitora LCD display).
Aby zarejestrować produkt za pośrednictwem
Internetu, odwiedź witrynę właściwą dla
swojego regionu. Skorzystaj z tabeli Obsługa
klienta w niniejszym podręczniku.
Płyta CD-ROM ViewSonic Wizard
umożliwia także wydrukowanie formularza
rejestracyjnego, który można wysłać pocztą
lub faksem do firmy ViewSonic.
USB UP (USB w górę)
USB DOWN (USB w dół)
Zasilacz sieciowy i
przewód zasilający
Gniazdo zasilania
(gniazdko ścienne)
Przewód zasilający komputera
ViewSonic VP950b
7
Tryby widoku/Poziomy i pionowy
Monitor LCD display może pracować zarówno w trybie pionowym, jak i poziomym.
Zastosuj się do instrukcji załączonych do oprogramowania Perfect Suite™.
Pionowy
Poziomy
Uwaga: Zanim skorzystasz z pionowego
trybu wyświetlania, zainstaluj
oprogramowanie Perfect Suite dołączone do
monitora LCD display.
Oprogramowanie Perfect Suite jest zgodne
z większością kart graficznych standardu
PCI i AGP.
Informacje na temat kompatybilnych kart
sieciowych i dozwolonych konfiguracji
sprzętu można znaleźć na stronach WWW
firmy ViewSonic http://
www.viewsonic.com
Aby przejść z trybu wyświetlania poziomego (domyślne) do trybu wyświetlania pionowego,
wykonaj następujące czynności:
1. Ostrożnie unieś dolny brzeg monitora LCD display, aby zwiększyć odstęp od podłoża.
2. Pociągnij dolny brzeg monitora LCD display do zewnątrz, w kierunku przeciwnym do jego
podstawy.
3. Obróć monitor LCD display o 90 stopni, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara,
jak na ilustracji.
Podnoszenie i opuszczanie ekranu
Wyświetlacz monitora (ekran) można w łatwy sposób podnosić i opuszczać.Stojąc z przodu
monitora, chwyć ekran z obu stron i pociągnij w górę lub w dół . Wyświetlacz powinien dać
się z łatwością przesunąć.
ViewSonic VP950b
8
Przygotowanie do montażu na ścianie (Opcja)
Do stosowania wyłącznie ze wspornikami do montażu ściennego z certyfikatem UL
Zestaw do montażu na ścianie można zdobyć, kontaktując się z firmą ViewSonic® slub
lokalnym przedstawicielem handlowym. Skorzystaj z instrukcji załączonych do
podstawowego zestawu montażowego. Aby zmienić sposób instalacji monitora LCD na
montaż na ścianie:
Czynność 1. Odłącz zasilanie.
Czynność 2. Połóż monitor LCD ekranem do dołu na ręczniku lub kocu.
Czynność 3. Wykręć cztery śruby z tylnej ścianki monitora.
Czynność 4. Zamocuj wspornik montażowy ze zgodnego z normą VESA zestawu do
montażu na ścianie (odl. 100 x 100 mm), użycie śrub o prawidłowej długości.
Czynność 5. Zamocuj monitor LCD do ściany, zgodnie z instrukcjami załączonymi do
zestawu ściennego.
Czynność 3-4. 4 śruby
mocowania podstawy
ViewSonic VP950b
9
Korzystanie z monitora LCD
Display
Ustawianie trybu synchronizacji
Ustawianie trybu synchronizacji jest istotne dla maksymalizacji jakości obrazu i ograniczenia
do minimum zmęczenia oczu. Tryb synchronizacji określany jest przez rozdzielczość (na
przykład: 1280 x 1024)i częstotliwość odświeżania(lub inaczej częstotliwość odchylania
pionowego; na przykład 60 Hz). Po ustawieniu trybu synchronizacji należy skorzystać z
przycisków OSD służących do regulacji obrazu.
Aby uzyskać obraz o najwyższej jakości, ustaw tryb synchronizacji monitora LCD displayna:
VESA 1280 x 1024 @ 60Hz.
Aby ustawić tryb synchronizacji:
1. Ustaw rozdzielczość: Kliknij na pulpicie systemu Windows prawym przyciskiem myszy >
Właściwości > Ustawienia > ustaw odpowiednią rozdzielczość.
2. Ustaw częstotliwość odświeżania: Skorzystaj z podręcznika użytkownika karty graficznej.
OSTRZEŻENIE: Nie należy ustawiać karty graficznej komputera na częstotliwości
odświeżania przekraczające maksymalną wartość 75 Hz; może to doprowadzić do
nieodwracalnego uszkodzenia monitora LCD display.
Ustawienia blokady menu ekranowego OSD i
przycisku zasilania
• Blokowanie menu OSD: Naciśnij i przytrzymaj przycisk [1] oraz przyciskS(strzałka w
górę) przez 10 sekund. Naciśnięcie któregokolwiek z przycisków spo-woduje wyświetlenie
na ekranie komunikatu OSD Locked (Blokada OSD) przez okres kilku sekund.
• Odblokowywanie OSD: Naciśnij i przytrzymaj przycisk [1] oraz przyciskS(strzałka w
górę) przez kolejne 10 sekund.
• Blokada przycisku zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk [1] oraz przyciskT(strzałka
w dół) przez 10 sekund. Po naciśnięciu przycisku zasilaniana ekranie na kilka sekund
pojawi sie komunikat Power Button Locked (Blokada przycisku zasilania). Bez względu
na ustawienie tej funkcji, w przypadku zaniku zasilania monitor LCD włączy się
automatycznie, gdy zasilanie zostanie przywrócone.
• Odblokowywanie przycisku zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk [1] oraz
przyciskT(strzałka w dół) przez kolejne 10 sekund.
ViewSonic VP950b
10
Regulacja obrazu
Do regulowania wyświetlanych na ekranie monitora elementów sterujących OSD służą
przyciski na przednim panelu sterowania. Elementy sterujące OSD zostały opisane na
następnej stronie w sekcji "Elementy sterujące menu głównego" na stronie 13.
Menu główne
I elementy sterujące OSD
Przedni panel sterowania
Pokazany szczególowo ponizej
Wyświetla ekran sterowania
dla wybranego parametru.
Również, przełącza między
dwoma elementami
sterującymi na niektórych
ekranach.
Również, skrót do
przełączania między
połączeniami analogowymi i
cyfrowymi.
Wyświetla
menu główne
lub wyłącza
ekran
sterowania i
zachowuje
ustawienia
ViewSonic VP950b
Zasilanie zał./wył.
Lampka zasilania
Niebieski = ZA
Orange = Oszczędzanie energii
Służy do
przewijania opcji
menu oraz do
regulacji
wyświetlanych
elementów.
Również, skrót do
wyświetlania
ekranu sterowania
Ustawienia
kontrastu.
11
Aby przeprowadzić regulację obrazu, wykonaj następujące czynności:
1. Naciśnij przycisk [1], aby wyświetlić meanu główne.
UWAGA: Wszystkie menu OSD i ekrany ustawień znikają automatycznie po około 15
sekundach. Długość czasu wyświetlania ekranowego menu określa się w opcji OSD Timeout
(limit czasu OSD) w menu ustawień.
2. Aby wybrać parametr, który ma być ustawiany, naciśnij przycisk Slub przyciskT , aby
przewinąć menu główne w górę lub w dół.
3. Po wybraniu parametru, naciśnij przycisk [2]. Pojawia się ekran sterowania
podobny do poniższego.
Linia u dołu ekranu informuje, jakie
czynności mogą być następnie
wykonywane: Zamknij lub wybierz przycisk
Brightness (Jasność)
4. Aby wyregulować wybrany parametr, naciśnij przycisk S(strzałka w górę) lub przyciskT
(strzałka w dół).
5. Naciśnij dwukrotnie przycisk [1], aby zachować ustawienia i zamknąć menu.
Poniższe wskazówki mogą okazać się pomocne przy optymalizacji ustawień
wyświetlania monitora:
• Wyreguluj ustawienia karty graficznej komputera tak, aby przekazywała do monitora LCD
sygnał wyjścia 1280 x 1024 @ 60 Hz. (Odszukaj wskazówki dotyczące “zmiany
częstotliwości odświeżania” w instrukcji obsługi karty graficznej).
• W razie potrzeby wyreguluj monitor za pomocą opcji H POSITION iV POSITION, aż cały
obraz znajdzie się w polu widzenia. (Czarny margines wokół krawędzi ekranu powinien
jedynie "dotykać" podświetlanego "obszaru aktywnego" monitora LCD).
ViewSonic VP950b
12
Elementy sterujące menu głównego
Poniższe ustawienia menu można regulować, używając przycisków S(w górę) orazT (w dół).
Element Objaśnienie
Auto Image Adjust (funkcja automatycznej regulacji) automatycznie
zmienia rozmiar obrazu, wyśrodkowuje go i dostosowuje sygnał wideo, aby
wyeliminować efekt falowania obrazu i zniekształcenia. Naciśnij przycisk [2],
aby uzyskać ostrzejszy obraz.
UWAGA: Funkcja automatycznej regulacji dzia a z większością kart
graficznych. Jeśli funkcja nie dzia a poprawnie na monitorze LCD, zmniejsz
częstotliwość odświeżania do 60 Hz i przywróć poprzednią rozdzielczość
obrazu.
Contrast (Kontrast) służy do ustawiania różnicy między tłem obrazu
(poziomem czerni) a pierwszym planem (poziomem bieli).
Brightness (Jasność) służy do ustawiania poziomu czerni dla tła obrazu.
Input Select (Wybór wejścia) przełącza pomiędzy wejściami, jeśli do
wyświetlacza LCD podłączony jest więcej niż jeden kompouter.
Color Adjust (Regulacja kolorów) oferuje kilka opcji regulacji kolorów:
ustawione fabrycznie temperatury kolorów oraz User Color (Indywidualne
ustawienia koloru) pozwalające indywidualnie regulować poziomy kolorów
czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B). Fabryczne ustawienie w
przypadku tego produktu to 6500K (6500° Kelvina).
sRGB - w szybkim tempie staje się normą branżową w dziedzinie zarządzania
kolorem, dla którego wsparcie techniczne jest załączone do wielu najnowszych
aplikacji. Aktywowanie tego ustawienia pozwala monitorowi LCD na bardziej
dokładne wyświetlanie kolorów, w taki sposób w jaki były oryginalnie
zaprojektowane. Włączenie ustawienia sRGB spowoduje dezaktywację
regulacji Contrast (kontrastu) i Brightness (jasności).
ViewSonic VP950b
13
Element
Objaśnienie
9300K - Większa ilość koloru niebieskiego w obrazie, dająca w efekcie
zimniejszą biel (ustawienie używane w większości zespołów biurowych z
oświetleniem jarzeniowym).
7500K - Większa ilość koloru niebieskiego w obrazie, dająca w efekcie
zimniejszą biel (ustawienie używane w większości zespołów biurowych z
oświetleniem jarzeniowym).
6500K - Większa ilość koloru czerwonego w obrazie, dająca w efekcie
cieplejszą biel i bardziej intensywną czerwień.
5000K - Większa ilość koloru zielonego w obrazie, dająca w efekcie
ciemniejsze kolory.
User Color (Indywidualne ustawienia koloru) - Indywidualna regulacja dla
kolorów czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B).
1. Aby wybrać kolor (R, G lub B), naciśnij przycisk [2].
2. Aby wyregulować wybrany kolor, naciśnij przycisk S lub T .
Ważne: Wybranie polecenia RECALL z Menu głównego w czasie, gdy produkt
jest ustawiony na Zaprogramowany tryb pracy, powoduje, że kolory powracają
do ustawień fabrycznych 6500K.
Information (Informacje) wyświetla dane o trybie synchronizacji
(wejściowego sygnału wideo) karty graficznej komputera, numer modelu
wyświetlacza LCD, numer seryjny i adres witryny firmy ViewSonic®. Aby
uzyskać informacje na temat zmiany ustawień rozdzielczości i częstotliwości
odświeżania (częstotliwość odchylania pionowego), skorzystaj z podręcznika
użytkownika karty graficznej.
UWAGA: Tryb VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz (zalecany) oznacza, że
rozdzielczość ekranu to 1280 x 1024, a częstotliwość odświeżania wynosi 60
Hz.
ViewSonic VP950b
14
Element
Objaśnienie
Manual Image Adjust (ręczna regulacja obrazu) wyświetla menu ręcznej
regulacji obrazu.
H./V. Position (Położenie w poziomie/pionie) służy do przesuwania obrazu w
prawo lub w lewo i w górę lub w dół.
H. Size (Rozmiar poziomy) reguluje szerokość obrazu.
Fine Tune (Precyzyjne dostrajanie) wyostrza obraz poprzez dos-trojenie
podświetlonego tekstu i/lub znaków graficznych.
UWAGA: Spróbuj najpierw użyć funkcji Auto Image Adjust.
Sharpness (Ostrość) służy do ustawiania wyrazistości i ostrości wyświetlanego
obrazu.
Dynamic Contrast (Dynamiczny kontrast) umożliwia włączenie lub
wyłączenie poprawienia współczynnika kontrastu.
Response Time (Czas reakcji) można dostosować czas reakcji wyświetlacza
ciekłokrystalicznego w celu zwiększenia jakości obrazu.
Standard (Standardowe) ustawia normalną szybkość czasu odpowiedzi.
Advanced (Zaawansowane) ustawia wyższą szybkość czasu odpowiedzi.
Ultra Fast (Ultra szybkie) ustawia najwyższą szybkość czasu odpowiedzi.
ViewSonic VP950b
15
Element
Objaśnienie
Display Mode (Tryb wyświetlania) udostępnia dwukolorowe tryby przestrzeni
barwnej. Ustawienie fabryczne dla tego produktu to tryb PC.
PC Mode (Tryb PC) ustawia przestrzeń barwową na RGB dla trybu taktowania
PC.
HD Mode (Tryb HD) ustawia przestrzeń barwową na YUV dla trybu
taktowania HD.
ECO Mode (Tryb ECO) zapewnia redukcję zużycia energii poprzez
zmniejszenie jasności.
Standard (Standardowy): Domyślne ustawienie jasności.
Optimize (Optymalizacja): Zmniejszenie jasności o 25 %.
Conserve (Oszczędzanie): Zmniejszenie jasności o 50 %.
Setup Menu (menu ustawień) wyświetla następujące menu:
ViewSonic VP950b
16
Element
Objaśnienie
Language Select (Jêzyk) pozwala wybraæ jêzyk, w którym wyœwietlane bêd¹
menu i ekrany ustawieñ.
Resolution Notice (Informacja o rozdzielczości) zawiera zalecenia nt.
optymalnej rozdzielczości.
OSD Position (Położenie menu ekranowego OSD) umożliwia
przemieszczanie wyświetlanych na ekranie menu i ekranów ustawień.
OSD Timeout (Limit czasu OSD) pozwala określić długość czasu
wyświetlania menu ekranowego. Na przykład, po wybraniu ustawienia "15
second" wyświetlany ekran zniknie, jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk.
OSD Background(Tła OSD) umożliwia włączyć lub wyłączyć tło menu OSD.
Memory Recall (Przywracanie ustawień) przywraca oryginalne ustawienia
fabryczne, jeśli monitor pracuje w jednym z zaprogramowanych trybów pracy,
wymienionych w niniejszej instrukcji, w sekcji Dane techniczne.
Wyjątek: Te regulacja nie ma wpływu na zmiany dokonane za pomocą
ustawień Language Select (Język) oraz Power Lock (Blokada zasilania).
ViewSonic VP950b
17
Inne informacje
Dane techniczne
LCD
(ekran
ciekłokrystaliczny)
Typ
Filtr kolorów
Szklana
powierzchnia
ekranu
19" cali (przekątna widocznego obszaru),
tranzystor TFT (Thin Film Transistor), aktywna matryca SXGA
LCD, plamka 0,294 mm
Pasek pionowy RGB
Przeciwodblaskowa
Sygnał
wejściowy
Synchronizacja
wideo
RGB analogowy (0,7/1,0 Vp-p, 75 omów)/ Cyfrowy TMDS (100
omów)
Synchronizacja z o ona, synchronizacja oddzielna, Tryb
oszczędzania - sync-on
fh:24-82 kHz, fv:50-75 Hz
Kompatybilność
PC
Macintosh 1
Maks. 1280 x 1024 bez przeplotu (NI)
Power Macintosh: Maks. 1280 x 1024
Rozdzielczość
Zalecania
i obsługiwana
1280 x 1024 przy 60 Hz
1024 x 768 przy 60, 70, 72, 75 Hz
800 x 600 przy 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 przy 60, 75 Hz
720 x 400 przy 70 Hz
Zasilanie
Napięcie
100-240 V prądu zmiennego, 50-60 Hz
(automatyczne przełączanie)
Obszar
wyświetlania
Przy skanowaniu
pełnoekranowym
376.32 mm (w poziomie) x 301.056 mm (w pionie)
14.8’’ mm x 11.6’’ mm
Warunki
pracy
Temperatura
Wilgotność
Wysokość npm.
0° C do + 40° C
20% do 90% (bez skraplania)
Do 3000 m
Warunki
przechowywania
Temperature
Humidity
Altitude
-20° C do +60° C
5% do 90% (bez skraplania)
Do 12000 m
Wymiary
Zewnętrzne
16.2" x 15.4" x 11.0"
412.2 x 390.7 x 278.5 mm
Waga
Zewnętrzne
5.6 kg
Spełniane normy
Tryby
oszczędzania
energii
BSMI, VCCI, CCC, PSB, C-Tick, MIC, CE, GS, Ergo,
Gost-R/Hygienic, Ukraine, TCO'03, SASO, UL/cUL, FCC-B,
ICES-B, TUV-S/IRAM/UL-AR S Mark, NOM, ENERGY STAR®
On
Off
32W (Typowa; brak podłączonych urządzeń peryferyjnych USB)
(dioda niebieski)
<1W
Zaprogramowany tryb pracy (Wstępnie ustawiony tryb VESA® 1280 x 1024 przy 60 Hz)
Ostrzeżenie: Na karcie graficznej komputera nie należy ustawiać częstotliwości odświeżania, które
przekraczają podane wartości maksymalne; może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia monitora.
1 Komputery
Macintosh starsze niż wersja G3 wymagają adaptera firmy ViewSonic®. Aby zamówić adapter,
skontaktuj się z firmą ViewSonic.
ViewSonic VP950b
18
Rozwiązywanie problemów
Brak zasilania
• Upewnij się, że przycisk (przełącznik) zasilania jest włączony.
• Sprawdź, czy przewód zasilający jest starannie podłączony do monitora.
• Podłącz do gniazdka inne urządzenie (np. radio), aby sprawdzić, czy gniazdo
jest sprawne.
Zasilanie włączone, ale brak obrazu
• Upewnij się, że kabel wideo jest starannie podłączony do złącza wyjściowego wideo w
komputerze. Jeśli drugi koniec kabla nie jest na stałe połączony z monitorem, zamocuj go
starannie w gnieździe monitora.
• Wyreguluj jasność i kontrast.
• Użytkownicy komputerów Macintosh starszych niż G3 mogą potrzebować adaptera.
Nieprawidłowe kolory
• Jeśli jakiś kolor (czerwony, zielony lub niebieski) nie jest wyświetlany, sprawdź, czy kabel
wideo jest prawidłowo podłączony (przyczyną problemu mogą być obluzowane lub
wyłamane styki w złączu).
• Podłącz monitor do innego komputera.
• Jeśli posiadasz kartę graficzną starego typu, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy
ViewSonic® w celu uzyskania adaptera.
Przyciski sterujące nie działają
• Nie naciskaj kilku przycisków jednocześnie.
ViewSonic VP950b
19
Pomoc techniczna klienta
W celu uzyskania informacji o pomocy technicznej lub serwisu produktu, patrz tabela poniżej,
lub skontaktuj się z dostawcą.
UWAGA: Należy przygotować numer seryjny produktu.
Kraj/region
Strona sieci web
Telefon
Polska i inne kraje Europy Centralnej
www.viewsoniceurope.com/pl/
Skontaktuj się ze sprzedawcą
ViewSonic VP950b
20
Czyszczenie monitora LCD Display
• UPEWNIJ SIĘ, ŻE MONITOR JEST WYŁĄCZONY.
• NIGDY NIE ROZPYLAJ ANI NIE ROZLEWAJ PŁYNÓW BEZPOŚRED
NIO NA EKRAN LUB OBUDOWĘ MONITORA.
Aby wyczyścić ekran:
1. Przetrzyj ekran czystą, miękką szmatką nie pozostawiającą włókien, usuwając kurz i inne
zanieczyszczenia.
2. Jeśli to konieczne, zwilż szmatkę niewielką ilością środka do czyszczenia szkła nie
zawierającego amoniaku ani alkoholu.
Aby wyczyścić obudowę:
1. Użyj miękkiej i suchej szmatki.
2. Jeśli potrzebne jest dalsze czyszczenie, dodaj małą ilość nie zawierającego amoniaku i alkoholu, łagodnego nie żrącego detergentu na czystą, miękką, pozbawioną włókien szmatkę, a
następnie wytrzyj nią powierzchnię.
Ograniczenie odpowiedzialności
• ViewSonic® nie zaleca używania do czyszczenia wyświetlacza LCD lub obudowy, środków
czyszczących na bazie amoniaku lub alkoholu. Niektóre chemiczne środki czyszczące
mogą uszkodzić ekran i/lub obudowę wyświetlacza LCD.
• ViewSonic nie odpowiada za szkody spowodowane użyciem środków na bazie amoniaku
lub alkoholu.
ViewSonic VP950b
21
Ograniczona gwarancja
MONITOR Z WYŒWIETLACZEM LCD
Zakres gwarancji:
Firma ViewSonic® gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i błędów w
wykonaniu w okresie objętym gwarancją. Jeśli podczas okresu gwarancji ujawnią się wady
materiałowe lub błędy w wykonaniu, firma ViewSonic według własnego uznania naprawi
produkt bądź wymieni go na równoważny. Produkt oferowany w zamian lub wymieniane
części mogą zawierać części lub podzespoły naprawiane bądź odnawiane.
Długość okresu gwarancji:
Wyświetlacze ViewSonic LCD objęte są 3 letnią gwarancją na wszystkie części włącznie ze
źródłem światła i 3 letnią gwarancją na całą robociznę, od daty zakupu przez pierwszego
klienta.
Prawo do gwarancji:
Prawo do gwarancji przysługuje jedynie pierwszemu nabywcy.
Gwarancja nie obejmuje:
1. Produktów, których numery seryjne zostały zatarte, zmienione bądź usunięte.
2. Uszkodzeń, pogorszenia jakości i nieprawidłowego działania wynikających z
następujących przyczyn:
a. Wypadek, nieprawidłowe użytkowanie, niedbalstwo, zetknięcie z ogniem lub wodą
wyładowania atmosferyczne i inne zdarzenia losowe, modyfikacje dokonane przez
osoby nieupoważnione oraz postępowanie niezgodne z zaleceniami opisanymi w
podręczniku użytkownika dołączonym do produktu.
b. Uszkodzenia podczas transportu.
c. Deinstalacja lub instalacja produktu.
d. Przyczyny zewnętrzne, jak np. wahania lub zanik napięcia.
e. Użytkowanie materiałów i części nie spełniających wymagań firmy ViewSonic.
f. Naturalne zużycie.
g. Inne przyczyny nie związane z wadą produktu.
3. Dowolny produkt wykazujący stan znany jako “wypalenie ekranu”, będący wynikiem
wyświetlania statycznego obrazu na ekranie produktu przez dłuższy czas.
4. Usuwanie, instalacja, transport w jednym kierunku, ubezpieczenie i ustawienie opłat za
usługę.
Jak uzyskać pomoc:
1. Informacje dotyczące uzyskiwania usługi gwarancyjnej, można uzyskać w dziale obsługi
klientów ViewSonic (sprawdź informacje na stronie pomocy technicznej klienta). Konieczne jest podanie numeru seryjnego produktu.
2. Aby otrzymać pomoc serwisową konieczne będzie przedstawienie (a) oryginalnego
dokumentu potwierdzającego datę sprzedaży, (b) nazwiska, (c) adresu, (d) opisu problemu
oraz (e) numeru seryjnego produktu.
3. Produkt należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu lub wysłać, płacąc za przesyłkę, do
autoryzowanego centrum serwisowego firmy ViewSonic lub przedstawiciela firmy
ViewSonic.
4. Informacje o najbliższych punktach serwisowych firmy ViewSonic można otrzymać,
kontaktując się z firmą ViewSonic.
4.3: ViewSonic LCD Warranty
ViewSonic VP950b
Page 1 of 2
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
22
Ograniczenia gwarancji domniemanych:
Nie istnieją żadne gwarancje, zarówno wyrane, jak i domniemane, wykraczające poza warunki
zawarte w niniejszej umowie, łącznie z domniemaną gwarancją przydatności handlowej i
użyteczności do określonych celów.
Ograniczenie szkód:
Odpowiedzialność firmy viewsonic jest ograniczona do kosztu naprawy lub wymiany
produktu. Firma viewsonic nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Uszkodzenia innych produktów wynikające z wad produktu, straty wynikające z niedogodności, utratę funkcjonalności, stratę czasu, utratę dochodów, stratę potencjalnej okazji handlowej, utratę dobrej opinii, niekorzystny wpływ na stosunki w interesach i inne straty
gospodarcze, nawet jeśli firma jest poinformowana o możliwości ich wystąpienia.
2. Inne szkody, przypadkowe, wynikowe i inne.
3. Roszczenia względem klientów wnoszone przez stronę trzecią.
4. naprawy lub próby napraw dokonywane przez osoby nie posiadające upoważnienia firmy
ViewSonic.
Konsekwencje prawa stanowego:
Niniejsza gwarancja daje kupującemu określone prawa, a oprócz tego mogą mu przysługiwać
inne prawa, które różnią się w zależności od stanu. Niektóre stany nie dopuszczają ograniczeń
gwarancji domniemanych i/ lub wyłączenia przypadkowych i wtórnych uszkodzeń, tak więc
powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie obowiązywać w danym przypadku.
Sprzedaż poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą:
Informacje na temat gwarancji i usług serwisowych dotyczących produktów firmy ViewSonic
sprzedawanych poza obszarem Stanów Zjednoczonych i Kanady można uzyskać od firmy
ViewSonic lub u miejscowego dystrybutora firmy ViewSonic.
Okres gwarancji na ten produkt w części kontynentalnej Chin (z wyłączeniem Hong Kongu,
Makao i Tajwanu) zależy od określeń i warunków w karcie napraw gwarancyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące udzielonej gwarancji dla użytkowników z Europy i Rosji,
są dostępne pod adresem www.viewsoniceurope.com w części Support/Warranty Information.
4.3: ViewSonic LCD Warranty
ViewSonic VP950b
Page 2 of 2
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
23
Download PDF