HW-C500
HW-C560S
AV-mottagarsystem
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst,
registrera produkten på adressen
www.samsung.com/register
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 1
2010-06-18
11:31:43
Säkerhetsinformation
SÄKERHETSINFORMATION
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN).
INGA DELAR INVÄNDIGT SOM GÅR ATT UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
FÖRSIKTIGT
RISK FÖR ELEKTRISK STÖTDO
ÖPPNA INTE
Symbolen indikerar ”farlig spänning” inuti
produkten, vilket utgöra en risk för elektrisk
kortslutning eller personskada.
Den här symbolen hänvisar till viktiga
anvisningar som medföljer produkten.
VARNING : Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.
FÖRSIKTIGT : FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DET BREDA STIFTET PÅ KONTAKTEN
PASSAS IN I UTTAGET OCH FÖRAS IN HELT.
• Enheten ska alltid anslutas till ett jordat växelströmsuttag.
• När du kopplar bort enheten från ström ska kontakten dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten vara lättåtkomlig.
FÖRSIKTIGT
• Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis
vaser, placeras på apparaten.
• Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela användningen.
2
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 2
2010-06-18
11:31:48
SWE
SÄKERHETSANVISNINGAR
7 cm
SETUP
10 cm
INPUT SELECT
TONE CONTROL
ENTER
SOUND EFFECT
ASC MIC
ASC
10 cm
AUDIO
ASSIGN
MULTI CH
INPUT
S. DIRECT
AV
SYNC
TUNING
MODE
SELECT
MEMORY
10 cm
Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din spelare. Installera
spelaren horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om (7,5-10 cm). Kontrollera att
ventilationsöppningarna inte är täckta. Bunta inget ovanpå förstärkaren. För att helt koppla spelaren från ström måste du ta ur
kontakten ur vägguttaget, gör det om enheten inte ska användas under en längre period.
SETUP
INPUT SELECT
ENTER
TONE CONTROL
SETUP
SOUND EFFECT
INPUT SELECT
ASC MIC
ASC
AUDIO
ASSIGN
S. DIRECT
MULTI CH
INPUT
AV
SYNC
TUNING
MODE
SELECT
ENTER
TONE CONTROL
SOUND EFFECT
MEMORY
ASC MIC
Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur
vägguttaget.
Blixtnedslag kan skada enheten.
ASC
AUDIO
ASSIGN
S. DIRECT
MULTI CH
INPUT
AV
SYNC
TUNING
MODE
SELECT
MEMORY
Utsätt inte enheten för direkt sol eller andra
värmekällor.
Detta kan leda till överhettning av enheten.
SETUP
INPUT SELECT
ENTER
TONE CONTROL
SOUND EFFECT
ASC MIC
ASC
AUDIO
ASSIGN
S. DIRECT
MULTI CH
INPUT
AV
SYNC
TUNING
MODE
SELECT
MEMORY
Phones
Skydda spelaren från fukt (t.ex. vaser), extrem hetta
(t.ex. brasor) och utrustning som har starka magnetiska
eller elektriska fält (t.ex. högtalare). Dra ur kontakten ur
vägguttaget om spelaren får ett tekniskt fel. Spelaren är
inte avsedd för industriell användning.
Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.
Det kan uppstå kondens om spelaren eller skivan har
förvarats i låga temperaturer.
Om spelaren transporteras under vintern ska du vänta
cirka 2 timmar innan du använder enheten, för att den ska
uppnå rumstemperatur.
Batterierna som används med den här produkten
innehåller kemikalier som är skadliga för miljön.
Släng inte batterierna i hushållssoporna.
3
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 3
2010-06-18
11:31:48
Funktioner
Digital AV-mottagare
iPod
Den här produkten är en ren digital AV-mottagare som utför
digital signalbearbetning för att minimera signalförvridning
och –förlust.
Du kan njuta av musikfiler genom att ansluta din iPod/
iPhone till AV-mottagaren med den medföljande
dockningsenheten för iPod.
Dolby Pro Logic II
SFE (Sound Field Effect)
med 32 bitars ljuddigital
signalbearbetning
DPL II bearbetar högkvalitativ stereosignalkälla till fem
separata fullfrekvenskanaler.
Erbjuder ett mer realistiskt surround-ljud med normala
stereoljudkällor.
DTS 96/24
DTS 96/24 kodar standardljud 16 bitar/44.1 kHz till 24
bitar/96kHz och använder det för ett 5.1 CH ljudspår.
Funktionen Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en funktion som kan användas för att styra
den här AV-mottagaren med en fjärrkontroll för Samsung
DTS erbjuder en diskret 5.1 CH digital ljudsignal för både TV, genom att ansluta mottagaren till en SAMSUNG TV
musik- och filminnehåll och använder mindre
med en HDMI-kabel. (Den här funktionen är bara
komprimering än Dolby Digital för rikare ljud.
tillgänglig i anslutning med Samsung-TV och
DVD-spelare som stöder Anynet+(HDMI-CEC).)
DTS (Digital Theater Systems)
TILLBEHÖR
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
ASC
TUNER MEMORY
SUBWOOFER
SETUP/MENU
BD/DVD
MULTI CH
MO/ST
INFO
RETURN
EXIT
SAT
TV
AUX
CD
iPod
Fjärrkontroll/batterier
(AAA-storlek)
FM-antenn
Bruksanvisning
Dockningsenhet för iPod
ASC-mikrofon
4
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 4
2010-06-18
11:31:52
SWE
Innehåll
SÄKERHETSINFORMATION
2
Säkerhetsvarningar
Säkerhetsanvisningar
4
Tillbehör
7
8
10
11
11
12
Frontpanel
Bakpanel
Display
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Fjärrkontrollens användningsintervall
Genomgång av fjärrkontrollen
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Högtalarens placering
Ansluta högtalarna
Ansluta de externa enheterna/din TV via
HDMI
HDMI-funktion
Ansluta till TV:N
Ansluta en DVD- eller BD-spelare (Blu-ray)
Ansluta kabel-, satellit- eller digitalbox.
Ansluta en CD-spelare
Ansluta 5.1 kanals enheter
Ansluta en iPod
Ansluta FM-antennen
27
27
28
Innan du använder AV-mottagaren
Ljud
Välja digital/analog ingång
● INNEHÅLL
EGENSKAPER
2
3
4
BESKRIVNING
7
ANSLUTNINGAR
14
BASFUNKTIONER FÖR
MOTTAGAREN
27
5
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 5
2010-06-18
11:31:53
Innehåll
INSTALLATION
29
ANVÄNDNING
42
ÖVRIGT
51
FELSÖKNING
29
33
34
35
36
37
37
38
39
39
39
40
41
41
41
Installationsmenyträd
Ställa in högtalarstorlekeen
Ställa in avstånd för avlyssning av högtalare
Ställa in högtalarnivån
Ställa in testton
Ställa in läget Dolby Pro Logic II
Ställa in Dolby Pro Logic II
Ställa in tonkontroll
AV SYNC
MP3-förstärkare
Smartvolym
ASC-inställning (Auto Sound Calibration)
DRC-installation
HDMI-installation
Steglös inställning
42
43
44
45
47
49
50
Använda surroundlägen
Använda knappen för val av Subwoofer
Lyssna på radio
Om RDS-sändning
Använda en iPod
Bekväma funktioner
Programuppgradering
51
53
Manövrera TV:n med fjärrkontrollen
Manövrera DVD- eller BD-spelaren med
fjärrkontrollen
54
Felsökning
56
Specifikationer
54
APPENDIX
56
6
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 6
2010-06-18
11:31:53
SWE
Beskrivning
FRONTPANEL
1
2
3 4
5
6
7
8
● BESKRIVNING
SETUP
INPUT SELECT
ENTER
TONE CONTROL
SOUND EFFECT
ASC MIC
9
1
INPUT SELECT
2
UPP (,), NED (.), VÄNSTER
(<), HÖGER (>), ENTER
ASC
AUDIO
ASSIGN
S. DIRECT
/STEREO
MULTI CH
INPUT
AV
SYNC
TUNING
MODE
10 11 12 13 14 15
SELECT
16
MEMORY
17
Används för att välja en källa. (FM BD/DVD SAT TV CD AUX 5.1 MULTI CH
IPOD AUDIO IPOD VIDEO).
Används för att flytta markören uppåt, nedåt, åt vänster eller höger och välja ett alternativ på
SETUP-menyn.
Används även för att välja detaljerade alternativ i SOUND EFFECT-läget och för att ändra tonnivå.
3
SETUP
Visar SETUP-menyn.
4
TONE CONTROL
Används för att ställa in bas, diskant och ton på/av.
5
SOUND EFFECT
Växlar för att välja ett läge för surroundljud.
6
VISNING
Visar status för högtalare/ljud, avlyssningsläge etc.
7
VOLYMKONTROLL
Kontrollerar volymnivån.
8
STRÖM
Slå på/av mottagaren
9
ASC MIC-UTTAG
Används för att ansluta ASC MIC för installation av ASC (Auto Sound Calibration).
10
ASC-KNAPP
Används för att välja ASC-läge (Auto Sound Calibration).
11
AUDIO ASSIGN-KNAPP
Växlar för att välja ett ingångsläge för den valda källan.
12
S.DIRECT/STEREO-KNAPP
Används för att välja S.DIRECT- eller STEREO-läge.
13
MULTI CH INPUT-KNAPP
Används för att välja en ansluten 5.1 flerkanalsspelare.
14
AV SYNC-KNAPP
Används för att välja ljufördröjningsläge.
15
TUNING MODE-KNAPP
Används för att välja manuellt eller förinställt läge för FM-radio.
16
SELECT-KNAPP
Används för att ändra radiofrekvens.
17
MEMORY-KNAPP
Används för att ange en förinställd radiofrekvens.
7
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 7
2010-06-18
11:31:53
Beskrivning
BAKPANEL
< HW-C500 >
1
2
3
4
5
6 7
iPod
8 9 10 11 12
13
14
15
< HW-C560S >
1
2
3
4
5
6 7
iPod
8 9 10 11 12
13
14
15
* Alla bilder av den bakre panelen är hämtade från modellen HW-C560S.
8
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 8
2010-06-18
11:31:53
SWE
FM-ANTENNUTTAG
Anslut FM-antennen här.
2
MULTI CH IN-UTTAG
Tar emot analog ljudsignal från en extern spelare med en multikanalport.
3
VIDEO IN-UTTAG
Tar emot videosignalen från en videospelare (BD/DVD, SAT, TV).
4
HDMI IN-UTTAG
Tar emot digitala video- och ljudsignaler samtidigt med en HDMI-kabel.
5
HDMI OUT JACK
Tar emot digitala video- och ljudsignaler samtidigt med en HDMI-kabel.
6
USB-PORT
Kan bara användas för firmware-uppgraderingar.
7
VIDEO OUT-UTTAG
Sänder ut videosignalen till videoenheter (TV, projektor etc).
8
COMPONENT VIDEO IN-UTTAG
Tar emot component video-signalen.
9
COMPONENT VIDEO OUT-UTTAG
Sänder ut component video-signalen.
10
iPod-UTTAG
Tar emot ljud-/videosignal från en iPod.
11
OPTICAL IN-UTTAG (DIGITAL AUDIO IN)
Tar emot den digitala, optiska ljudsignalen.
12
COAXIAL IN-UTTAG (DIGITAL AUDIO IN)
Tar emot den digitala, koaxiala, optiska ljudsignalen.
13
AUDIO IN-UTTAG
Tar emot ljudsignalen från en videospelare (BD/DVD, SAT, TV, CD).
14
SUBWOOFER AUDIO OUT-UTTAG
Anslut subwoofern.
15
SPEAKER OUT-TERMINALER
Högtalaranslutningar
● BESKRIVNING
1
9
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 9
2010-06-18
11:31:56
Beskrivning
VISNING
1
2
3
4
5
7
1
HÖGTALARINDIKATOR
Visar anslutna högtalare.
2
INDIKATORER FÖR
AVLYSSNINGSLÄGE
Visar aktuellt avlyssningsläge.
3
VÄNDNINGSINDIKATORER
Visar status för aktuell radiosändning.
4
LJUSINGÅNGSINDIKATORER
Visar signaltyp för ljudsignal för den anslutna externa ljudkällan.
5
INDIKATOR FÖR HÖGTALARNIVÅ Visar högtalarNIVÅ.
6
RADIOFREKVENSINDIKATORER
Visar aktuellt radiofrekvensintervall.
7
MEDDELANDEDISPLAY
Informerar om mottagarens status.
6
10
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 10
2010-06-18
11:31:56
SWE
SÄTTA I BATTERIER I FJÄRRKONTROLLEN
* Batterier (AAA-storlek)
● BESKRIVNING
M
Följ de här föreskrifterna för att undvika läckage och att cellerna går sönder :





Placera batterierna i fjärrkontrollen så att polerna överensstämmer: (+) till (+) och (–) till (–).
Batterierna varar i ungefär ett år vid normalt TV-tittande.
Använd rätt typ av batterier. Batterier som liknar varandra kan variera i spänning.
Byt alltid båda batterierna samtidigt.
Utsätt inte batterierna för eld eller lågor.
FJÄRRKONTROLLENS RÄCKVIDDSOMRÅDE
Fjärrkontrollen kan användas med upp till ca 7 meters rak linje. Den kan även användas i en horisontell vinkel på upp till
30° från fjärrkontrollens sensor.
SETUP
INPUT SELECT
ENTER
TONE CONTROL
SOUND EFFECT
ASC MIC
ASC
AUDIO
ASSIGN
S. DIRECT
/STEREO
MULTI CH
INPUT
AV
SYNC
TUNING
MODE
SELECT
MEMORY
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
ASC
TUNER MEMORY
SUBWOOFER
SETUP/MENU
INFO
RETURN
BD/DVD
MULTI CH
MO/ST
EXIT
SAT
TV
AUX
CD
iPod
11
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 11
2010-06-18
11:31:56
Beskrivning
FJÄRRKONTROLLENS UTSEENDE
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
1
2
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
RDS DISPLAY
3
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
5
6
4
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
4
22
6
23
7
9
10
11
MUTE
TUNING
/CH
VOL
ASC
TUNER MEMORY
SUBWOOFER
MO/ST
SETUP/MENU
INFO
RETURN
EXIT
12
13
14
20
21
5
8
15
16
17
18
19
BD/DVD
MULTI CH
SAT
TV
AUX
24
25
26
27
28
29
CD
iPod
12
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 12
2010-06-18
11:31:57
SWE
POWER-KNAPP
Slå på/av mottagaren
2
AMP/TV-KNAPP
Används för att välja AMP/TV-läge.
- Om du väljer AMP-läget blinkar knappen i orange.
- Om du väljer TV-läget blinkar knappen i grönt.
3
SIFFERKNAPPAR
Används för att välja en TV-kanal.
4
PROLOGIC-KNAPP
Väljer önskat ljudläge för Dolby Pro Logic.
5
SKIP-KNAPPAR
Tryck för att hoppa bakåt eller framåt på en ansluten DVD/BD-spelare eller iPod.
6
STOPP/SPELA-KNAPP
Tryck för att stoppa eller starta uppspelningen på en ansluten DVD/BD-spelare eller iPod.
7
MUTE-KNAPP
Tystar ljudet på en ansluten enhet.
8
VOLYMKONTROLL-KNAPPAR
Justerar volymen för vald enhet.
9
SUBWOOFER-KNAPP
Används för att välja subwoofer.
10
TUNER MEMORY-KNAPP
Används för att ange en förinställd radiofrekvens.
11
SETUP/MENU-KNAPP
Visar SETUP-menyn.
12
UPP, NED, VÄNSTER/HÖGER
PILKNAPPAR
Används för att navigera i menyer.
13
RETURN-KNAPP
Används för att återgå till föregående meny från SETUP-menyn.
14
FUNKTIONSVÄLJARKNAPPAR
Används för att välja en ingångskälla.
15
INPUT SELECT, TV SOURCEKNAPP
Växlar för att söka och välja en ingångskälla.
Tryck för att välja en anslutenTV:s videokälla.
16
DIMMER-KNAPP
Justerar skärmens ljusstyrka.
17
BD-/DVD-KNAPP
Används för att välja BD/DVD-läge.
- Om du väljer BD-läget blinkar knappen i orange.
- Om du väljer DVD-läget blinkar knappen i grönt.
18
RDS-VALSKNAPPAR
Används för att välja RDS-funktioner.
19
SLEEP-KNAPP
Används för att ställa in sovtimer.
20
AUDIO ASSIGN-KNAPP
Växlar för att välja ett ingångsläge för den valda källan.
21
DSP-KNAPP
Används för att välja SFE-läge.
22
SÖKA-KNAPPAR
Tryck för att söka bakåt eller framåt.
23
PAUS-KNAPP
Pausar uppspelning på en ansluten enhet.
24
TUNING/CHANNEL-KNAPPAR Används för att ändra radiosändningsfrekvens eller TV-kanal.
25
ASC-KNAPP
Används för att välja ASC-kalibreringsfunktion (Auto Sound Calibration).
26
MO/ST-KNAPP
Välj MONO eller STEREO för radiosändningar.
27
INFO-KNAPP
Visa information om den anslutna enheten som används just nu.
28
ANGE-KNAPP
Används för att välja ett alternativ i SETUP-menyn.
29
EXIT-KNAPP
Stänger SETUP-menyn.
● BESKRIVNING
1
13
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 13
2010-06-18
11:31:57
Anslutningar
Det här avsnittet innefattar olika metoder för anslutning av AV-mottagaren till andra
externa komponenter.
Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar
produkten.
HÖGTALARPLACERING
* Inga högtalare medföljer HW-C500-modellen (säljs separat).
2~3m
AV-MOTTAGAREN
SETUP
INPUT SELECT
ENTER
TONE CONTROL
SOUND EFFECT
ASC MIC
ASC
AUDIO
ASSIGN
S. DIRECT
/STEREO
MULTI CH
INPUT
AV
SYNC
TUNING
MODE
SELECT
MEMORY
SL
SR
Placering av AV-mottagaren
Placera AV-mottagaren på ett dedikerat stativ.
Subwoofer
Subwooferns placering är inte så viktig. Placera den där du önskar.
Främre högtalare
Placera dessa högtalare framför lyssningspositionen, vända inåt (cirka 45°) mot dig.
Placera högtalarna så att deras diskanthögtalare hamnar på samma höjd som ditt öra.
Rikta in framsidan på de främre högtalarna mot framsidan på mittenhögtalaren eller placera dem något
framför mittenhögtalarna.
14
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 14
2010-06-18
11:31:57
SWE
Mittenhögtalare
Det är lämpligt att placera centerhögtalaren i samma höjd som de främre högtalarna.
Du kan alltså installera den direkt över eller under TV:n.
Placera högtalarna bakom den plats där du vill lyssna.
Finns det inte tillräckligt mycket plats kan du placera högtalarna så att de är riktade mot varandra.
Placera dem omkring 60 till 90 cm över ditt öras nivå och lätt riktade nedåt.
Till skillnad från de främre och centrerade högtalarna används de bakre högtalarna främst för att hantera
ljudeffekter och ljudet hörs inte från dem hela tiden.
M
● ANSLUTNINGAR
Surroundhögtalare
När du monterar högtalarna i en vägg ska du se till att fästa dem hårt så de inte faller av.
Högtalarkonfiguration
För optimal upplevelse av surroundljud ska du ansluta fem högtalare och en inkopplad subwoofer.
Följande tabell visar vilka kanaler du ska använda baserat på antalet högtalare du har.
2 högtalare
M
3 högtalare
4 högtalare
5 högtalare
Om du placerar en högtalare nära din TV kan högtalarens magnetiska fält störa färgerna på skärmen.
Flytta högtalaren längre bort från TV:n om det skulle inträffa.
15
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 15
2010-06-18
11:31:58
Anslutningar
ANSLUTA HÖGTALARE (HW-C500)
FRAM (R)
(MEDFÖLJER EJ)
SURROUND (R)
(MEDFÖLJER EJ)
SUBWOOFER
(MEDFÖLJER EJ)
SURROUND (L) FRAM (L)
(MEDFÖLJER EJ) (MEDFÖLJER EJ)
AKTIV SUBWOOFER
(MEDFÖLJER EJ)
SW
MITTEN
(MEDFÖLJER EJ)
iPod
Modell HW-C500
AV-mottagare
M
HW-C500
 Inga högtalare medföljer HW-C500-modellen (säljs separat). Om du vill köpa, kontakta en Samsung Electronicsåterförsäljare.
Ansluta högtalarkabel
1. Lossa på vredet genom att vrida det moturs.
2. För in den kala delen av kabeln i hålet på sidan av varje uttag.
3. Dra åt vredet genom att vrida det medurs för att fästa kabeln.
M
Förvara subwoofer-högtalaren på avstånd från barn för att förhindra dem från att stoppa in händerna eller
andra föremål in i ledningen (hålet).
 Rör aldrig vid högtalarterminalerna när strömmen är på. Om du gör det kan det leda till elektriska stötar.
 Kontrollera att polariteterna (+ och -) är korrekta.
Ansluta högtalarna
1
1. Tryck ned terminalklämman på högtalarens baksida.
2. Sätt i den svarta kabeln i den svarta terminalen (–) och den röda
kabeln i den röda terminalen (+) och släpp sedan klämmorna.
3. Tryck ned terminalklämman på AV-mottagarens baksida.
• Se till att färgerna på högtalarterminalerna matchar färgerna på
anslutningarna på AV-mottagarens baksida.
2
Svart
Röd
16
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 16
2010-06-18
11:31:59
SWE
ANSLUTA HÖGTALARE (HW-C560S)
FRAM (R)
PS-FC560S
SURROUND (L) FRAM (L)
PS-RC560S
PS-FC560S
● ANSLUTNINGAR
AKTIV SUBWOOFER
(MEDFÖLJER EJ)
SURROUND (R) SUBWOOFER
PS-RC560S
PS-WC560S
SW
MITTEN
PS-CC560S
Modell HW-C560S
AV-mottagare
HW-C560S
iPod
M
FRONTHØJTTALER
PS-FC560S
CENTERHØJTTALER
PS-CC560S
SURROUNDHØJTTALER
PS-RC560S
SUBWOOFER
PS-WC560S
 Den aktiva subwoofern säljs separat. Om du vill köpa, kontakta en Samsung Electronics-återförsäljare.
Ansluta högtalarna
1
1. Tryck ned terminalklämman på högtalarens baksida.
2. Sätt i den svarta kabeln i den svarta terminalen (–) och den röda
kabeln i den röda terminalen (+) och släpp sedan klämmorna.
3. Tryck ned terminalklämman på AV-mottagarens baksida.
2
Svart
Röd
4. För in en kabel i terminalen + och den andra i terminalen -.
• Se till att färgerna på högtalarterminalerna matchar färgerna på
anslutningarna på AV-mottagarens baksida.
Högtalare
3
M
Förvara subwoofer-högtalaren på avstånd från barn för att förhindra dem
från att stoppa in händerna eller andra föremål in i ledningen (hålet).
 Rör aldrig vid högtalarterminalerna när strömmen är på. Om du gör det
kan det leda till elektriska stötar.
 Kontrollera att polariteterna (+ och -) är korrekta.
4
AV-mottagare
17
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 17
2010-06-18
11:32:01
Anslutningar
ANSLUTA DE EXTERNA ENHETERNA/DIN TV VIA HDMI
HDMI är ett digitalt standardgränssnitt för anslutning till sådana enheter som TV, projektor, DVD-spelare, Blu-ray-spelare,
digitalbox och mycket mer.
HDMI avlägsnar signalförluster från analog konvertering, vilket gör det möjligt för dig att njuta av video- och ljudkvalitet, så
som det ursprungligen skapades i den digitala källan.
Genom att ansluta via HDMI-gränssnitt (High-Definition Multimedia Interface), så kan du spela upp digital video och ljud.
DVD- eller
Blu-ray-spelare
SAT
(kabel-/satellit-/digitalbox)
Spelkonsol
eller
HDTV-tuner
Videokamera
(HDTV markbunden mottagare)
ONLY USE FOR
FIRMWARE UPDATE
iPod
• Anslut om du vill
använda Anynet+.
OPTICAL
OUT
Stöd för High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP)
Om du vill spela upp digitalt innehåll via HDMI-anslutning måste både den anslutna externa enheten och
TV:n stödja High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP). Den här produkten stöder
HDCP.
Kompatibilitet med en TV som stöder HDMI
En TV med HDMI-uttag.
Video/Audio
En TV med DVI-D-uttag (TV som stöder HDCP)
Video
En TV med DVI-D-uttag (TV som inte stöder HDCP)
-
M
Ljud från SACD-skivor går inte att höra med den här anslutningen. Om du vill spela upp en DVD-skiva som är
upphovsrättsskyddad med CPPM, ska du använda en spelare som stöder CPPM.
 Kvaliteten på ljudutgång via HDMI-uttaget (samplingsfrekvens och bithastighet) kan vara begränsad av
prestandan hos den anslutna enheten.
 Eftersom HDMI-anslutning stöder både video och ljud behöver du inte ansluta en extra ljudkabel.
18
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 18
2010-06-18
11:32:04
SWE
HDMI-FUNKTION
Använda Anynet+ (HDMI-CEC)
1. Anslut AV-mottagaren till en Samsung-TV med en HDMI-kabel. (Se sidan 18)
2. Ställ in funktionen Anynet+ på din TV.
(Se bruksanvisningen för din TV för mer information.)
• Du kan använda volymen på AV-mottagaren genom att trycka på volymknapparna på TV:ns
fjärrkontroll.
● ANSLUTNINGAR
Anynet+ är en funktion som gör det möjligt för dig att kontrollera andra enheter från Samsung med
fjärrkontrollen för Samsung-TV:n. Anynet + kan användas genom att ansluta den här AV-mottagaren till
en SAMSUNG-TV med en HDMI-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om SAMSUNG-TV:n
och SAMSUNG AV-produkterna stöder Anynet+.
Slå på Anynet+
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och SETUP OFF.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja HDMI SETUP och tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja HDMI ANYNET+ och tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att ställa in ANYNET+ till ON (PÅ).
- Så här går du ur inställningsläget• Tryck på knappen SETUP/MENU.
SETUP OFF visas på displayen och du går ur inställningsläget.
M
Om du använder en HDMI-kabel för att ansluta en Samsung-TV till din AV-mottagare kan du använda AVmottagaren med TV:ns fjärrkontroll. Den här funktionen är bara tillgänglig i anslutning med Samsung-TV och
DVD-spelare som stöder Anynet+(HDMI-CEC).
 Kontrollera TV:n för logotypen för n. Om din TV har en logotyp förn så stöder den funktionen
Anynet+.
 När du skapar en Anynet+-anslutning kopplar du inte mer än två AV-mottagare (Anynet+ installerat).Annars
kan det leda till funktionsfel.
19
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 19
2010-06-18
11:32:07
Anslutningar
ANSLUTA TILL TV:N
iPod
eller
COMPONENT VIDEO
IN
IN
eller
OPTICAL
OUT
AUDIO
OUT
Videoanslutning
Om TV:n är utrustad med Component Video-ingångar kan du ansluta en Component videokabel
(medföljer ej) från uttagen Component Video Output (PR, PB och Y) på baksidan av AV-mottagaren till
Component Video Input-uttaget på TV:n.
ELLER
Anslut videokabeln från VIDEO OUT (MONITOR) på baksidan av AV-mottagaren till videoingångsuttaget
på TV:n.
Ljudanslutning
Anslut den digitala ingången (OPTICAL 3) på AV-mottagaren till den digitala utgången på TV:n.
ELLER
Anslut AUDIO IN (TV) på AV-mottagaren till Audio Out på TV:n.
20
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 20
2010-06-18
11:32:07
SWE
ASNLUTA EN DVD- ELLER BD-SPELARE (Blu-ray)
VIDEO
IN
● ANSLUTNINGAR
COMPONENT
IN
eller
iPod
eller
COMPONENT OPTICAL
OUT
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DVD- eller BD-spelare
eller
Videoanslutning
Anslut en Component videokabel (medföljer ej) från COMPONENT IN-uttagen (BD/DVD) (PR, PB och Y)
på baksidan av AV-mottagaren till Component Video Output-uttagen på din DVD-/BD-spelare.
ELLER
Anslut en videokabel från VIDEO IN-uttaget (BD/DVD) på baksidan av AV-mottagaren till Video Outpututtaget på din DVD-/BD-spelare.
Ljudanslutning
Anslut den digitala ingången (OPTICAL 1) på AV-mottagaren till den digitala utgången på DVD-/BDspelaren.
ELLER
Anslut AUDIO IN (BD/DVD) på AV-mottagaren till Audio Out på DVD-/BD-spelaren.
21
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 21
2010-06-18
11:32:08
Anslutningar
ANSLUTA EN KABEL-, SATELLIT ELLER DIGITAL-TV-BOX
COMPONENT
IN
VIDEO
IN
eller
iPod
eller
COMPONENT OPTICAL
OUT
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
SAT(kabel-/satellit-/digitalbox)
eller
Videoanslutning
Anslut en Component videokabel (medföljer ej) från COMPONENT IN-uttagen (SAT) (PR, PB och Y) på
baksidan av AV-mottagaren till Component Video Output-uttagen på din SAT.
ELLER
Anslut videokabeln från VIDEO OUT (SAT) på baksidan av AV-mottagaren till videoutgångsuttaget på SAT.
Ljudanslutning
Anslut den digitala ingången (OPTICAL 2) på AV-mottagaren till den digitala utgången på SAT.
ELLER
Anslut AUDIO IN (SAT) på AV-mottagaren till Audio Out på SAT.
M
Koppla ur strömmen från uttaget om du inte vill använda enheten under en längre tid.
 Om kabel-/digital-tv-boxen bara har ett ljudutgångsuttag ska du ansluta den till antingen höger eller vänster
ljudingångsuttag på huvudenheten. Anslut ljudkablarnas röda kontakt till det röda uttaget och den vita kabeln
till det vita uttaget.
22
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 22
2010-06-18
11:32:10
SWE
ANSLUTA EN CD-SPELARE
● ANSLUTNINGAR
CD-spelare
AUDIO
OUT
COAXIAL
OUT
eller
iPod
Ljudanslutning
Anslut den digitala ingången (COAXIAL) på AV-mottagaren till den digitala utgången på CD-spelaren.
ELLER
Anslut AUDIO IN (CD) på AV-mottagaren till Audio Out på CD-spelaren.
M
Om CD-spelaren bara har ett ljudutgångsuttag ska du ansluta den till antingen höger eller vänster
ljudingångsuttag på huvudenheten. Anslut ljudkablarnas röda kontakt till det röda uttaget och den vita kabeln
till det vita uttaget.
23
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 23
2010-06-18
11:32:12
Anslutningar
ANSLUTA 5.1 KANALS ENHETER
Du kan ansluta AV-mottagaren till en DVD-spelare, SUPER AUDIO CD-spelare eller annan enhet med 5.1 kanals utgång.
C
SW
iP
iPod
SW
FRONT
SURROUND
C
CENTER
SUB
WOOFER
5.1 CH
5.1 Kanals enhet
24
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 24
2010-06-18
11:32:14
SWE
ANSLUTA EN iPod
Du kan lyssna på ljud från en iPod via huvudenheten. För iPod-användning med mottagaren, se den här sidan och
sidorna 47 - 48.
● ANSLUTNINGAR
iPod
iPod
1. Anslut dockningsenheten för iPod till iPod-uttaget på mottagaren.
2. Placera iPod i dockningsenheten.
• Om du vill spela upp en film som finns lagrad på din iPod-spelare ska du ställa in spelarens
alternativ för TV Out till On (På) innan du för in den i dockningsenheten. Se sidan 48.
3. Tryck på knappen iPod på fjärrkontrollen.
• Du kan även använda knappen INPUT SELECT på huvudenheten.
Läget växlas enligt följande :
FM BD/DVD SAT TV CD AUX 5.1 MULTI CH IPOD AUDIO IPOD VIDEO
Koppla ur en iPod
Följ instruktionerna nedan för att förhindra skador på iPod och data när du kopplar bort spelaren
från AV-mottagaren.
1. Tryck på knappen INPUT SELECT på huvudenheten för att växla till ett annat läge än IPOD AUDIO
eller IPOD VIDEO.
ELLER
1. Stäng av AV-mottagaren.
2. Koppla ur iPod-spelaren från iPod-dockningsenheten, eller avlägsna iPod-dockningsanslutningen
från AV-mottagaren.
M





Du måste ha VIDEO-utgången (M ONITOR) ansluten till TV:n för att kunna visa iPod-videor. Se
sidan 21.
ustera volymen till en måttlig nivå innan du ansluter din iPod och AV-mottagaren.
När enheten slås på och du ansluter en iPod-spelare laddar enheten ditt iPod-batteri.
Se till att ansluta dockningskontakten så att etiketten “SAMSUNG” är riktad uppåt.
“Made for iPod” står för att ett elektroniskt tillbehör har utformats för specifik anslutning till iPod och har
certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandastandarderna för Apple.
”Works with iPod” står för att ett elektroniskt tillbehör har utformats för specifik anslutning till iPhone och har
certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandastandarderna för Apple.
25
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 25
2010-06-18
11:32:16
Anslutningar
ANSLUTA EN iPod (Fortsättning)
iPod-modeller som är kompatibla med HW-C500/HW-C560S
iPod 1:a och 2:a
5GB 10GB 20GB
iPod 5:e generationen
(video) 30GB 60GB
80 GB
iPod 3:e generationen
10GB 15GB 20GB
30GB 40 GB
iPod nano 2:a
generationen (aluminum)
2GB 4GB 8GB
iPod mini
4GB 6GB
iPod 4:e generationen
20GB 40GB
iPod nano
3:e generationen (video)
4GB 8GB
iPod 4:e generationen
(färgdisplay)
20GB 30GB 40GB 60GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1:a generationen
4GB 16GB 32GB
iPod nano
4:e generationen (video)
8GB 16GB
iPod nano
1:a generationen
1GB 2GB 4GB
iPod touch
2:a generationen
8GB 16GB 32GB
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
M
Made for iPod” står för att ett elektroniskt tillbehör har utformats för specifik anslutning till iPod och har certifierats av
utvecklaren för att uppfylla prestandastandarderna för Apple.
 Apple ansvarar inte för att användning av den här enheten sker i enlighet med gällande säkerhetsstandarder och
regelverk.
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och i andra länder.
iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
ANSLUTA FM-ANTENNEN
1. Anslut FM-antennen som medföljer till FM ANTENNA-kontakten som en tillfällig åtgärd.
2. För antennkabeln långsamt runt tills du hittar en plats där mottagningen är bra. Fäst antennkabeln på väggen
eller på någon annan stabil plats.
FM-antenn (medföljer)
iPod
M
 Placera inte antennkabeln nära strömsladden. Håll dem på så stort avstånd som möjligt.
 Om du har dålig FM-mottagning ska du använda en extern antenn.
26
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 26
2010-06-18
11:32:18
SWE
Basfunktioner för AV-mottagaren
INNAN DU ANVÄNDER AV-MOTTAGAREN
Slå på och av enheten
Koppla in kontakten i vägguttaget.
Funktioner på fjärrkontroll
Du kan använda din förstärkare (den här AV-mottagaren)/ TV:n och BD (endast Samsung)/DVD-spelaren med
den här fjärrkontrollen.
Se sidorna 51 ~ 53 för ytterligare information.
Så här väljer du en funktion
Metod 1
Tryck på knappen INPUT SELECT.
• Varje gång du trycker in den här knappen väljs FM BD/DVD SAT TV CD AUX 5.1
MULTI CH IPOD AUDIO IPOD VIDEO i den respektive ordningen.
● BASFUNKTIONER FÖR AV-MOTTAGAREN
Tryck och håll in POWER-knappen på huvudenheten i 2 sekunder.
• Den här enheten slås på eller ställs in i Standby-läge.
• Du kan även slå på/av enheten genom att trycka på POWER-knappen på fjärrkontrollen.
Metod 2
Tryck på knappen TUNING/CH, BD/DVD, SAT, TV, CD, MULTI CH, AUX eller IPOD.
• Du kan direkt välja önskad funktion
LJUDINSTÄLLNINGAR
Välja en ljudenhet och anslutningsuttag
Välj de externa enheter du har anslutit till mottagaren.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP
ENTER och SETUP OFF.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja AUDIO SETUP och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
Æ
4. Tryck på knappen ▲▼ för att välja önskat uttag.
• Källenheten växlar enligt följande; BD/DVD, SAT, TV, CD
- Så här går du ur inställningsläget• Tryck på knappen SETUP/MENU.
SETUP OFF visas på displayen och du går ur inställningsläget.
M
Du kan även använda SETUP, ,,.,<,>, ENTER på framsidan av AV-mottagare.
27
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 27
2010-06-18
11:32:20
Basfunktioner för AV-mottagaren
VÄLJA DIGITAL/ANALOG INGÅNG
Du kan lyssna på ljud i 2-kanals analogt läge eller med Dolby Digital eller DTS på den
här enheten.
1. Tryck på knappen INPUT SELECT för att välja önskad funktion (BD/DVD,
SAT,TV, CD). Se sidan 27.
2. Tryck på knappen AUDIO ASSIGN på fjärrkontrollen för att välja den externa
enhet du har anslutit.
• Varje gång du trycker på den här knappen ändras inmatningsläget enligt
följande:
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
RDS DISPLAY
TA
• För BD/DVD-funktion
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
• För SAT-funktion
• För TV-funktion
• För CD-funktion
Ä
M
 Du kan även ändra ingångsläge genom att trycka på knappen AUDIO ASSIGN på framsidan av AV-mottagaren.
 Du kan njuta av Dolby Digital eller DTS om du ansluter de digitala ljudutångarna för en extern ljudkomponent till optiska/
koaxiala ljudingångar på huvudenheten.
28
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 28
2010-06-18
11:32:20
SWE
Inställningar
Av bekvämlighetsskäl kan du ställa in den här AV-mottagarens funktioner för optimal
användning.
INSTALLATIONSMENYTRÄD
● INSTÄLLNINGAR
Här följer en översikt över hur menyer och funktioner är organiserade på din AV-mottagare.
AUDIO SETUP
BD/DVD
OPT 1,2,3
COAX
OPT 1,2,3
COAX
OPT 1,2,3
COAX
OPT 1,2,3
COAX
SAT
TV
CD
SPK SIZE
SPK DISTANCE
SPK LEVEL
TEST TONE
DPLII SETUP
TONE CONTROL
A/V SYNC
MP3 ENHANCER
SMART VOLUME
ASC SETUP
DRC SETUP
HDMI SETUP
VARIABLE SET
29
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 29
2010-06-18
11:32:23
Inställningar
INSTALLATIONSMENYTRÄD (Fortsättning)
AUDIO SETUP
SPK SIZE
FRONT
LARGE
SMALL
LARGE
SMALL
NONE
LARGE
SMALL
NONE
YES
NO
CENTER
SURR
SUBW
CROVR
60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 180Hz, 200Hz
SPK DISTANCE
F.L
F.R
CEN
S.L
0.30 ~ 9.00m (0.3m step) , default : 3m
S.R
S.W
SPK LEVEL
F.L
F.R
CEN
S.L
-10 ~ +10dB (1dB step) , default : 00dB
S.R
S.W
TEST TONE
DPLII SETUP
TONE CONTROL
A/V SYNC
MP3 ENHANCER
SMART VOLUME
ASC SETUP
DRC SETUP
HDMI SETUP
VARIABLE SET
AUTO
MANUAL
30
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 30
2010-06-18
11:32:23
SWE
INSTALLATIONSMENYTRÄD (Fortsättning)
● INSTÄLLNINGAR
AUDIO SETUP
SPK SIZE
SPK DISTANCE
SPK LEVEL
TEST TONE
DPLII SETUP
PANORAMA
OFF
ON
DIMENSION
-7 ~ 0 ~ +7
C- WIDTH
0~7
TONE CONTROL
TONE
OFF
ON
BASS
-6dB ~ +6dB (1dB Step)
TREBLE
-6dB ~ +6dB (1dB Step)
A/V SYNC
MP3 ENHANCER
SMART VOLUME
ASC SETUP
DRC SETUP
HDMI SETUP
VARIABLE SET
31
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 31
2010-06-18
11:32:23
Inställningar
INSTALLATIONSMENYTRÄD (Fortsättning)
AUDIO SETUP
SPK SIZE
SPK DISTANCE
SPK LEVEL
TEST TONE
DPLII SETUP
TONE CONTROL
A/V SYNC
SYNC OFF ~ SYNC 240MS (10MS Step)
MP3 ENHANCER
OFF
ON
SMART VOLUME
OFF
ON
ASC SETUP
START
EQ ON / EQ OFF
DRC SETUP
MAX
STD
HDMI SETUP
SYNC
MIN
ON
OFF
AVR
TV
ON
OFF
AUDIO
ANYNET+
VARIABLE SET
OFF
ON
32
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 32
2010-06-18
11:32:23
SWE
STÄLLA IN HÖGTALARSTORLEK
Signalutgångar och frekvensrespons från högtalaren justeras enligt din högtalarkonfiguration och beroende på vilka högtalare
som används.
● INSTÄLLNINGAR
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och
SETUP OFF.
Æ
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SPK SIZE (HÖGTALARSTORLEK)
och tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den högtalare du önskar och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
• Varje gång du trycker på knapparna ▲▼ växlas FRONT Æ CENTER Æ
SURR Æ SUBW Æ CROVR respektive ordning.
Æ
5. Tryck på knappen ▲▼ för att ställa in läge (LARGE, SMALL etc.) för vald
högtalare.
6. Upprepa steg 3-5 för att ställa in läget för varje högtalare.
- Så här går du ur inställningsläget• Tryck på knappen SETUP/MENU.
SETUP OFF visas på displayen och du går ur inställningsläget.
Ställa in högtalaren
HÖGTALARE
•
•
•
•
•
•
M
Möjliga inställningar
Standardinställning
FRONT (fram)
LARGE, SMALL
SMALL
CENTER (Centre)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SURR (Surround)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SUBW (Subwoofer)
YES, NO
YES
CROVR (Crossover-frekvens)
60, 80, 100,120, 150, 180, 200(Hz) 100Hz
LARGE : Välj det här alternativet vid användning av stora högtalare. Du kan lyssna på fullt ljudintervall.
SMALL : Välj det här alternativet när du använder små högtalare
NONE : Välj det här alternativet när ingen högtalare används
YES (subwoofer) : Välj det här alternativet när du använder subwoofer-högtalare.
NO (subwoofer) : Välj det här alternativet när du inte använder subwoofer-högtalare.
CROVR :Välj crossover-frekvens för bästa basgensvar i rummet.
 Du kan även använda SETUP, ,,., <, >, ENTER på framsidan av AV-mottagare.
 När främre högtalaren bara är inställd på LARGE, kan du välja LARGE för andra högtalare.
33
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 33
2010-06-18
11:32:24
Inställningar
STÄLLA IN HÖGTALARENS AVLYSSNINGSAVSTÅND
Om högtalarna inte kan placeras på samma avstånd från det ställer där du lyssnar på dem kan du justera fördröjningstiden för
ljudsignalerna från center- och surroundhögtalare.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och
SETUP OFF.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
Æ
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SPK DISTANCE
(HÖGTALARAVSTÅND) och tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den högtalare du önskar och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
• Varje gång du trycker på knapparna ▲▼ växlar F.L Æ F.R Æ CEN Æ
S.L Æ S.R Æ S.W i respektive ordning.
Æ
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja avstånd för högtalare.
• För FRONT LEFT, FRONT RIGHT, CENTER, SURR. LEFT, SURR.
RIGHT och SUBWOOFER-högtalare kan du ställa in avståndet från
högtalaren till avlyssningspositionen mellan 0,3~9,0 m i intervaller på 0,3
m.
Æ
- Så här går du ur inställningsläget• Tryck på knappen SETUP/MENU.
SETUP OFF visas på displayen och du går ur inställningsläget.
- Ställa in högtalaravstånd Ställ in avståndet från högtalaren till den plats där du lyssnar på den i intervall på 0,3 m.
• F.L (front left) : 0,3~9,0 m
• F.R (front right) : 0,3~9,0 m
• S.L (surround left) : 0,3~9,0 m
M
• CEN (centre) : 0,3~9,0 m
• S.R (surround right) : 0,3~9,0 m
• SW (subwoofer) : 0,3~9,0 m
 Om platsen där du skall lyssna på högtalaren ligger utanför intervallet för högtalaravståndsinställningarna
skall du ställa in högtalaravståndet på max.
 Distansintervallet för det övergripande högtalarsystemet fastställs baserat på F.L (front vanster)
högtalaravståndet från avlyssningsstället.
34
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 34
2010-06-18
11:32:24
SWE
STÄLLA IN HÖGTALARNIVÅ
Du kan ställa in balansen och nivån för högtalarna.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
● INSTÄLLNINGAR
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och
SETUP OFF.
Æ
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SPK LEVEL (HÖGTALARNIVÅ) och
tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den högtalare du önskar och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
• Varje gång du trycker på knappen, väljs F.L Æ F.R Æ CEN Æ S.L Æ
S.R Æ S.W i respektive ordning.
Æ
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att ställa in läge för högtalarnivå.
• Du kan justera högtalaren från -10 till +10dB 1 steg i taget.
• Ljudet blir tystare vid -10dB och högre vid +10dB.
Æ
Æ
- Så här går du ur inställningsläget• Tryck på knappen SETUP/MENU.
SETUP OFF visas på displayen och du går ur inställningsläget.
- Ställa in högtalarnivå • F.L (front left) : -10 ~ +10dB
• F.R (front right) : -10 ~ +10dB
• CEN (centre) : -10 ~ +10dB
• S.L (surround left) : -10 ~ +10dB
• S.R (surround right) : -10 ~ +10dB
• S.W (subwoofer) : -10 ~ +10dB
35
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 35
2010-06-18
11:32:24
Inställningar
STÄLLA IN TESTTON
Använd test tone (testton) för att kontrollera status eller nivå för högtalaranslutning.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och
SETUP OFF.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja TEST TONE (TESTTON) och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja det alternativ du önskar och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
• AUTO : Testsignalen går ut automatiskt enligt följande; F.L Æ CEN Æ
S.W Æ F.R Æ S.R Æ S.L.
- Under testtonutgång trycker du på knapparna ▲▼ för att justera
högtalarens utgångsnivå från -10 till +10 dB 1 steg i taget.
• MANUAL : Gör det möjligt för dig att justera den utgående nivån för
högtalaren manuellt.
1) Tryck på knappen ENTER för att välja önskad högtalare.
Varje gång du trycker på knappen ENTER så väljs F.L Æ CEN Æ S.W
Æ F.R Æ S.R Æ S.L i den ordningen.
Æ
Æ
Æ
Æ
2) Tryck på knapparna ▲▼ för att ställa in det läge för testton du vill ha.
Du kan justera högtalarens utgångsnivå från -10 till +10dB 1 steg i taget.
Ljudet blir tystare vid -10dB och högre vid +10dB.
- Utgång för Test Tone (Testton) • F.L (front left) : -10 ~ +10dB
• CEN (centre) : -10 ~ +10dB
• F.R (front right) : -10 ~ +10dB
• S.R (surround right) : -10 ~ +10dB
• S.W (subwoofer) : -10 ~ +10dB
• S.L (surround left) : -10 ~ +10dB
- Avbryta test tone (testton) • Tryck på knappen SETUP/MENU en gång.
SETUP OFF visas på displayen och test tone (testton) avbryts.
36
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 36
2010-06-18
11:32:25
SWE
STÄLLA IN LÄGET DOLBY PRO LOGIC II
Det här läget erbjuder kanalljud av typen 5.1 från 2 kanalkällor.
Tryck på knappen PROLOGIC på fjärrkontrollen.
• MOVIE (FILM) : Öka realismen för filmsoundtrack.
● INSTÄLLNINGAR
• MUSIC (MUSIK) : Erbjuder 5.1 kanalsljud för digitala, analoga eller befintliga stereokällor.
• GAME (SPEL) : Ökar spänningen med spelljudet.
• MATRIX : Du hör kanalsurroundljud av typen 5.1.
• PL (Pro Logic) : Du får en surround-effekt med 5.1-kanals surround-ljud.
STÄLLA IN LÄGET DOLBY PRO LOGIC II
Den här funktionen är endast tillgänglig i läget Dolby Pro Logic ll MUSIC.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och
SETUP OFF.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
Æ
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja DPLII SETUP och tryck sedan på
knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja det alternativ du önskar och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
• PANORAMA : Du kan ställa in på ON (PÅ) eller OFF (AV).
(Det här läget utökar ljudbilden för frontstereo så att den inkluderar
surround-högtalarna. Det ger en häftig "wraparound"-effekt med
sidoljud.)
• DIMENSION (MÅTT) : Du kan ställa in från -7 till +7.
(Stegvis justering i ljudfältet (DSP) från främre högtalaren eller
surroundhögtalaren.)
• C-WIDTH (C-BREDD) : Du kan ställa in från 0 till 7.
(Detta ställer in bredden på centerljudbilden. Ju högre inställt desto
mindre ljud från centerhögtalaren.)
M
Æ
Æ
Æ
 PANORAMA, DIMENSION (MÅTT) och CENTER WIDTH (CENTERBREDD) är inställningar som bara aktiveras
om läget är inställt på MUSIC (MUSIK).
 Du kan inte använda läget Dolby Pro Logic ll för flerkanalssignaler såsom Dolby Digital och DTS.
 Pro Logic fungerar endast för PCM-ljudsignaler med samplingsfrekvenser på 32KHz, 44KHz eller 48KHz.
37
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 37
2010-06-18
11:32:25
Inställningar
STÄLLA IN TONKONTROLL
Detta gör det möjligt för dig att justera nivåerna för bas och diskant.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och
SETUP OFF.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
Æ
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja TONE CONTROL
(TONKONTROLL) och tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja det alternativ du önskar och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
• Varje gång du trycker på den här knappen markeras TONE Æ BASS
Æ TREBLE i den ordningen.
Æ
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att ställa in det läge för tonkontroll du vill
ha.
• Om alternativet är inställt på TONE OFF (TON AV), så avaktiveras funktionen för tonkontroll.
• Du kan justera alternativet från -6 till +6dB 1 steg i taget.
• Ljudet blir tystare vid -6dB och högre vid +6dB.
- Så här går du ur inställningsläget• Tryck på knappen SETUP/MENU.
SETUP OFF visas på displayen och du går ur inställningsläget.
M
 Funktionen för tonkontroll kan användas för alla kanaler förutom för subwoofern.
38
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 38
2010-06-18
11:32:25
SWE
AV SYNC
Video kan visas i långsammare takt än ljud vid anslutning till en digital TV. Om detta inträffar kan du justera
ljudfördröjningstiden för att passa video.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
● INSTÄLLNINGAR
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och
SETUP OFF.
Æ
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja A/V SYNC och tryck sedan på
knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att ställa in det läge för A/V Sync du vill ha.
• Du kan justera det från OFF (AV) till 240MS i steg om 10MS.
Æ
MP3 ENHANCER
Med den här funktionen får du en bättre ljudupplevelse (exempelvis för mp3-musik). Använd denna om du vill få
bättre ljudkvalitet från en lågkvalitativ mp3-källa.
1. 1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och
SETUP OFF.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
Æ
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja MP3 ENHANCER
(MP3-FÖRSTÄRKARE) och tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja ON (PÅ) eller OFF (AV).
Æ
SMART VOLUME
Med den här funktionen reglerar och stabiliserar du volymen mot en drastisk volymändring vid byte av kanal eller
scen.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och
SETUP OFF.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
Æ
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SMART VOLUME
(SMART VOLYM) och tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja ON (PÅ) eller OFF (AV).
Æ
39
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 39
2010-06-18
11:32:26
Inställningar
ASC-INSTÄLLNING (AUTO SOUND CALIBRATION)
Genom att ställa in ASC-funktionen bara en gång när du omplacerar eller installerar enheten kan du få den att
automatiskt känna av avståndet mellan högtalarna, nivåer mellan kanaler och frekvensfunktioner för att skapa ett
5.1-kanalsljudfält för din miljö.
- Innan inställning 1. Koppla in ASC-mikrofonen i ASC MIC-uttaget.
2. Placera ASC-mikrofonen i avlyssningsläge.
3. Tryck på ASC-knappen på frontpanelen och tryck sedan på knappen ENTER.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och
SETUP OFF.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
Æ
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja ASC SETUP och tryck sedan på
knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja ASC START och tryck sedan på
ENTER-knappen.
• För att skapa optimalt 5.1-kanalljudfält ligger valen i följande sekvens:
Æ
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
• EQ ON : ASC(Auto Sound Calibration) EQ-läget är inställt som på.
EQ OFF: ASC(Auto Sound Calibration) EQ-läget är inställt som av.
5. Om du ser meddelandet ASC READY på skärmen trycker du på knappen ENTER för att verkställa det
uppmätta värdet. Sedan kan du koppla ur ASC-mikrofonen.
ASCmikrofonen
För att avbryta ASC-inställningen (Auto Sound Calibration) gör du följande.
Alternativet ångras automatiskt om du trycker på knappen RETURN.
* Om ett ASC-fel uppstår, gå till "ASC-fellista" på sidan 55.
M
Det tar omkring 3 minuter att ställa in ASC-funktionen.
 Eftersom volymnivån är fast under ASC-inställning, går det inte att justera den med volymknapparna.
 Om ASC-mikrofonen är frånkopplad under ASC-inställning kommer inställningen att avbrytas.
 Du kan även trycka på ASC-knappen på fjärrkontrollen för att använda den här funktionen.
40
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 40
2010-06-18
11:32:26
SWE
DRC-INSTALLATION
● INSTÄLLNINGAR
Du kan använda den här funktionen för att få Dolby Digital-ljud när du tittar på film på med låg ljudnivå, t.ex. på
natten. DRC komprimerar ljudet för att göra de högsta ljuden lägre och de tystaste högre.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och
SETUP OFF.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
Æ
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja DRC SETUP och tryck sedan på
knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att ställa in det läge för DRC Setup du vill ha.
• STD : Ställer in DRC-effekten på standard. • MAX :Ställer in DRC-effekten på max.
• MIN : Ställer in DRC-effekten på minimum.
HDMI-installation
Använd det här alternativet om du vill ta emot ljud från HDMI-anslutna externa enheter.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och SETUP OFF.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja HDMI SETUP och tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja det alternativ du önskar och tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att ställa in det läge för HDMI Setup du vill ha.
• HDMI AUDIO : AVR(Audio Video Receiver), TV
Den här inställningen avgör om ljud som tas emot på HDMI IN ska sändas ut av HDMI OUT.
Om du vill lyssna på ljud från en HDMI-ansluten extern enhet via dina HDMI-anslutna TV-högtalare ska du ställa
in den på TV. Annars kan du låta den vara på AVR för att lyssna på ljud från A/V-mottagaren.
- AVR : HDMI-ljudet sänds inte ut
- TV : HDMI-ljudet sänds ut
• HDMI ANYNET+ : ON, OFF
Anynet+ är en funktion som gör det möjligt för dig att kontrollera andra enheter från Samsung med fjärrkontrollen för
Samsung-TV:n.
- ON :Anynet+ är aktiverat..
- OFF : Anynet+ är avaktiverat.
• HDMI SYNC : ON, OFF
AV-mottagaren kan ställas in på auomatisk korrigering av fördröjningar mellan video och ljud, baserat på data
från den anslutna TV:n.
- ON : HDMI-synk är aktiverat.
- OFF : HDMI-synk är avaktiverat.
M
 HDMI-ljud aktiveras bara om både HDMI INPUT och HDMI OUT är korrekt anslutna och fungerar normalt.
 Den här funktionen fungerar bara om din HDMI-kompatibla TV stöder HDMI-synk.
VARIABLE SET (INSTÄLLNING FÖR låg energiförbrukning)
Den här funktionen effektiviserar elförbrukningen med en steglös inställning med utgångseffekt.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan SETUP ENTER och SETUP OFF.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja SETUP ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja VARIABLE SET (STEGLÖS INSTÄLLNING) och tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja ON (PÅ) eller OFF (AV).
• ON : Detta är Samsungs effektivitetsfunktion för ström, du kan spara upp till 30% på elförbrukningen.
• OFF: Normal funktion för ström.
M
 Den här funktionen är inte tillgänglig efter att tonkontroll, högtalarnivå, SFE-läge eller ASC har ändrats från
fabriksinställningen.
41
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 41
2010-06-18
11:32:27
Användning
ANVÄNDA SURROUNDLÄGEN
Använda knappen SOUND EFFECT på huvudenhetens framsida
Välja SFE-läge
1. Tryck på knappen SOUND EFFECT för att välja SFE.
• Varje gång du trycker på den här knappen markeras SFE Æ DPLII i den ordningen.
2. Tryck på knappen UPP/NED ( ,,. ).
• Varje gång du trycker på knappen UPP/NED ( ,,. ),
STEREO Æ HALL 1 Æ HALL 2 Æ J.CLUB Æ CHURCH Æ ROCK Æ CLASSIC Æ LIVE Æ
GAME Æ MOVIEÆ CONCERT Æ STADIUM väljs i den ordningen.
• Du kan även välja SFE-läget genom att trycka på DSP-knappen på fjärrkontrollen.
Välja DPLII-läge
1. Tryck på knappen SOUND EFFECT för att välja DPLII.
• Varje gång du trycker på den här knappen markeras SFE Æ DPLII i den ordningen.
2. Tryck på knappen UPP/NED ( ,,. ).
• Varje gång du trycker på UPP/NED ( ,,. ) väljs MUSIC Æ GAME Æ MATRIX Æ PL Æ
MOVIE i den ordningen.
• Du kan även välja DPLll-läget genom att trycka på knappen PROLOGIC på fjärrkontrollen.
M
Du kan inte använda läget Dolby Pro Logic ll för flerkanalssignaler såsom Dolby Digital och DTS.
 Pro Logic fungerar endast för BITSTREAM-ljudsignaler med samplingsfrekvenser på 32KHz,
44KHz eller 48KHz.
Använda knappen S.DIRECT/STEREO på huvudenhetens framsida
Tryck på knappen S.DIRECT/STEREO.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan S. DIRECT och STEREO.
• S.DIRECT : Sänder 2 CH PCM ljudsignal utan någon signalbearbetning, vilket ger högre ljudkvalitet.
Detta är praktiskt för att erhålla optimal ljudkvalitet från en ansluten CD-spelare.
• STEREO : Sänder ut ljud för den valda källan i 2 CH stereo.
42
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 42
2010-06-18
11:32:28
SWE
ANVÄNDA SURROUNDLÄGEN (Fortsättning)
Surroundläge och Input Signal Chart
o = aktiv, – = inaktiv
DOLBY
(MUSIC, GAME,
MATRIX, PL, MOVIE)
SFE
STEREO
Ingångssignal
Avkodning
Dolby D (5.1k)
Dolby D (2k)
Dolby D (2k Surr)
L.PCM (Audio)
Analogue
Dolby D (2k)
Dolby D (2k Surr)
L.PCM (Audio)
Analogue
Dolby D (2k)
Dolby D (2k Surr)
L.PCM (Audio)
L.PCM 96KHz
Analogue
Dolby Digital 5.1
Pro Logic II
Pro Logic II
Pro Logic II
Pro Logic II
DD+SFE
DD+SFE
SFE
SFE
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
L/R
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Utgångskanal
SL
C
SUBW
SR
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
Displayinformation
Signalformat för
display
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
L.PCM
Analogue
DIGITAL
DIGITAL
L.PCM
Analogue
DIGITAL
DIGITAL
L.PCM
L.PCM
Analogue
● ANVÄNDNING
Surroundläge
Kanalstatus
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, R, SW
L, R, SW
L, R, SW
L, R, SW
L, R, SW
• L/R : Främre högtalare (vänster/höger)
C : Mittenhögtalare
SL/SR : Surroundhögtalare (vänster/höger)
SW : Subwoofer
M
 Visningar av kanalstatus beror på högtalarkonfigurationen.
 SFE-läget fungerar med 2-kanals signaler.
ANVÄNDA KNAPPEN FÖR VAL AV SUBWOOFER
Du kan ställa in subwoofern på på/av.
Tryck på knappen SUBWOOFER.
43
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 43
2010-06-18
11:32:28
Användning
LYSSNA PÅ RADIO
Du kan lyssna på radio med antingen automatisk eller manuell inställning.
1. Tryck på knappen INPUT SELECT för att välja FM.
2. Välj en frekvens (radiosändning)
• Förinställd tuning:
Tryck på knapparna #,$ på fjärrkontrollen för att välja den förinställda frekvensen.
• Manuell tuning 1 (Automatisk tuning):
Tryck på knapparna TUNING/CH ( .,, ) på fjärrkontrollen för att välja den automatiska frekvensen.
• Manuell tuning 2 :
Tryck på knapparna TUNING/CH ( .,, ) på fjärrkontrollen för att öka eller minska frekvensen stegvis.
M
 Du kan också använda knapparna SELECT ( .,, ) på huvudenheten för att ändra radiofrekvensen.
Lyssna på mono/stereo
Tryck på knappen MO/ST på fjärrkontrollen.
• Varje gång du trycker på den här knappen markeras STEREO eller MONO i den ordningen.
• Om du väljer MONO i ett område med svag mottagning hjälper det till att minska ljudet.
• Den här funktionen fungerar bara med fjärrkontrollen.
Förinställa radiostationer
Du kan ställa in upp till 30 FM-stationer.
Till exempel: Ställa in station FM 89.10 i förinställning 2.
1. Tryck på knappen INPUT SELECT för att välja FM.
2. Tryck på knapparna TUNING/CH ( .,, ) på fjärrkontrollen
för att välja 89.10.
• Se steg 2 ovan för att ställa in automatiskt och manuellt.
3. Trycka på knappen för MEMORY på huvudenheten
• Du kan använda knappen TUNER MEMORY på
fjärrkontrollen.
• Inställningsnumret blinkar på displayen.
4. Tryck på knapparna TUNING/CH ( .,, ) på fjärrkontrollen
för att välja förinställning 2.
• Du kan välja förinställningar mellan 1 och 30.
Æ
Æ
Æ
5. Tryck på knappen för MEMORY på huvudenheten
• Inställningsnumret försvinner och station 89.10 lagras som
förinställning 2.
6. För att välja andra spår upprepar du steg 2 till 5.
Lyssna på förinställda stationer
• Tryck på knappen TUNING MODE för att välja PRESET och tryck sedan på knapparna SELECT ( .,, ).
44
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 44
2010-06-18
11:32:28
SWE
OM RDS-SÄNDNING
Använda RDS (Radio Data System) för att ta emot FM-stationer
När du lyssnar på en FM-station som har RDS-service lyser
RDS-indikatorn på skärmen.
Beskrivning av RDS-funktionen
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
RDS DISPLAY
● ANVÄNDNING
Med RDS kan FM-stationer skicka ytterligare en signal tillsammans med ordinarie
programsignaler. Stationer kan t.ex. skicka deras namn och information om vilken typ
av program de sänder, som sport eller musik.
TA
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
• PTY (Programtyp) : Visar typ av program som sänds just nu
• PS NAME (Programservicenamn) : Visar namnet på stationen och innehåller 8 tecken.
• RT (Radiotext) : Visar den text som sänds från stationen (om de sänder någon) och innehåller max 64
tecken.
• CT (Klocka) : Visar tiden från FM-frekvensen. Vissa stationer kanske inte skickar PTY, RT eller CT, i så
fall visas inte den informationen.
• TA (Trafikmeddelanden) : När "TA ON" visas innebär det att trafikmeddelandet pågår.
M
RDS kanske inte fungerar korrekt om stationen du lyssnar på inte sänder RDS-signaler på rätt sätt eller om
signalen är svag.
Att visa RDS-signaler
Du kan visa de RDS-signaler som stationen skickar på skärmen.
Tryck på RDS DISPLAY när du lyssnar på en FM-station.
 Varje gång du trycker på knappen ändras skärmen och visar dig
följande information:
PS NAME RADIO TEXT CLOCK/TIME FREQUENCY
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
RDS DISPLAY
TA
SLEEP
• PS (Programservice) : Under sökningen visas <PS NAME> och stationens namn.
<NO PS NAME> visas om det inte sänds någon signal.
• RT (Radiotext) : under sökningen visas <RADIO TEXT> och textmeddelanden stationen skickar kommer att visas. <NO RT> visas om det inte sänds någon signal.
• FREQUENCY (Frekvens) : Stationens frekvens (ingen RDS-service)
Om tecknen som visas
När PS- eller RT-signaler sänds används följande tecken.
• Visningsfönstret kan inte skilja mellan gemener och versaler utan använder alltid versaler.
• Visningsfönstret kan inte visa accentuerade tecken, såsom <A,>, där accentuerat <A’s> är exempelvis
<À, Â, Ä, Á, Å och Ã.>
45
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 45
2010-06-18
11:32:28
Användning
Visning av PTY (Programtyp) och funktionen PTY-SEARCH
En av fördelarna med RDS-service är att du kan hitta en specifik typ av program bland de förinställda kanalerna genom att
ange motsvarande PTY-kod.
Att söka program med hjälp av PTY-koder
Innan du börjar, kom ihåg att…
• PTY-sökning kan endast göras bland förinställda stationer.
• Du kan avbryta sökningen när som helst genom att trycka på PTY SEARCH.
• Det är en tidsgräns för att utföra följande steg. Om inställningarna avbryts innan de är slutförda måste du börja på steg 1 igen.
• Om du använder den primära fjärrkontrollen måste du även ha valt FM-station med den primära fjärrkontrollen.
1. Tryck på PTY SEARCH när du lyssnar på en FM-station.
2. Tryck på knappen PTY- eller PTY+ tills PTY-koden du vill ha visas
på displayen.
RDS DISPLAY
• PTY-koderna visas till höger.
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
Programtyp
Nyheter och rapportering
Ämnen som aktuella händelser,
dokumentärer, debatter och analyser.
Information som utdelning och prognoser,
kundinformation, medicinsk information etc.
Sport
Utbildning
Radioteater etc.
Display
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
7
8
9
AUDIO ASSIGN
DSP
0
SOCIAL
RELIGION
Barnprogram
Samhällsfrågor
Religion
Naturvetenskap och teknik
LEISURE
Fritid
ROCK M
Popmusik
M.O.R.M
Modern lättlyssnad musik
6
Väder
Resor
Pop music
PTY+
5
Ekonomi
TRAVEL
POP M
PTY SEARCH
Program Type
PHONE IN
Blandat, underhållsprogram (frågesport, spel), intervjuer, komedi, satir
etc..
PTY-
4
Lättsam klassisk musik, instrumentalt
och körmusik
Tyngre klassisk musik med orkester, som
symfonier, kammarmusik och opera
Övrig musik - Jazz, R&B, country
Nationell eller lokal kultur inklusive
religiösa problem, samhällsvetenskap,
språk etc.
VARIED
3
PROLOGIC
• Sökning genomförs av de 29 förinställda FM-stationerna, stoppar
när den hittar en kanal som motsvarar valet och spelar stationen.
NEWS
2
SLEEP
3. Tryck på PTY SEARCH igen medan PTY-koden från förra
steget fortfarande visas.
Display
TA
1
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
Ringa in
Jazzmusik
Countrymusik
Inhemsk musik
Gamla hits
Folkmusik
Dokumentär
46
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 46
2010-06-18
11:32:29
SWE
ANVÄNDA EN iPod
Du kan använda uppspelning på din iPod med den medföljande fjärrkontrollen.
Lyssna på musik (iPod-funktionen)
● ANVÄNDNING
Du kan spela upp musikfiler som finns lagrade på iPod-spelaren genom att
ansluta den till AV-mottagaren.
1. Anslut dockningsenheten för iPod till iPod-uttaget på
AV-mottagaren.
2. Placera iPod i dockningsenheten.
• Din iPod slås automatiskt på.
3. Tryck på knappen INPUT SELECT på fjärrkontrollen för att välja IPOD
AUDIO-läge.
4. Tryck på knappen PLAY på fjärrkontrollen.
• AV-mottagaren börjar spela upp från första spåret på iPod-spelaren.
5. Du kan använda fjärrkontrollen eller huvudenheten för att styra enkla uppspelningsfunktioner som
PLAY, PAUSE, STOP, SKIP (#,$).
M
Se sidan 26 för kompatibla iPod-spelare.
Kompatibiliteten beror på programversion för din iPod.
 Du kan även välja iPod genom att trycka på knappen iPod på fjärrkontrollen.
47
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 47
2010-06-18
11:32:29
Användning
ANSLUTA EN iPod (Fortsättning)
Titta på en film (iPod videofunktion)
Du kan spela upp videofiler som finns lagrade på iPod-spelaren genom att ansluta den till
AV-mottagaren.
1. Anslut dockningsenheten för iPod till iPod-uttaget på AV-mottagaren.
2. I iPod-skärmen går du till Videos > Settings och ställer in alternativet
TV Out till On.
3. Placera iPod i dockningsenheten.
4. Tryck på knappen INPUT SELECT på fjärrkontrollen för att välja IPOD
VIDEO-läge.
5. Ställ in alternativet AV IN på TV:n till AV-mottagaren till COMPOSITE.
<iPod-skärm>
Följ anvisningarna på iPod-skärmen genom följande steg.
6. Tryck på knapparna S,T på fjärrkontrollen för att välja Videos och tryck
på knappen ENTER.
7. Tryck på knapparnaS,T på fjärrkontrollen för att välja Movies och tryck
på knappen ENTER.
8. Tryck på knapparnaS,T för att välja den fil som ska spelas upp och
tryck på knappen ENTER.
• Videofilen på iPod-spelaren spelas upp på TV-skärmen.
9. Du kan använda fjärrkontrollen eller huvudenheten för att styra enkla
uppspelningsfunktioner som PLAY, PAUSE, STOP, och SKIP
(#,$)
• Om du trycker på knappen PREV inom 3 sekunder efter
uppspelningen spelar spelaren upp föregående fil.
Om du trycker på knappen PREV 3 sekunder eller senare efter
uppspelningen så övergår spelaren till startskärmen för den aktuella
filen.
• Tryck på knappen STOP för att stoppa uppspelningen och återgå
till listskärmen.
• Tryck på RETURN-knappen för att återgå till föregående meny.
M
<iPod-skärm>
Du måste ha VIDEO-utgången (MONITOR) ansluten till TV:n för att kunna visa iPod-videor.
 Se sidan 26 för kompatibla iPod-spelare.
Kompatibiliteten beror på programversion för din iPod.
 När den aktuella filen spelas upp till slutet så spelas inte nästa fil upp automatiskt.
För att spela upp nästa fil väljer du en fil som ska spelas på listskärmen för iPod-spelaren.
 Ingen annan skärm än uppspelningsskärmen visas på TV-skärmen. Kontrollera andra skärmar
på iPod-spelaren.
48
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 48
2010-06-18
11:32:29
SWE
BEKVÄMA FUNKTIONER
Funktionen Sleep timer (Sovtimer)
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
● ANVÄNDNING
Du kan ställa in tiden som det ska tills den här enheten stängs av
automatiskt.
SLEEP
Tryck på SLEEP-knappen.
• SLEEP : OFF Æ 15 Æ 30 Æ 45 Æ 60 Æ 90 Æ 120 M (MIN) väljs i den
ordningen.
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
Kontrollera sovtimer
Tryck på SLEEP-knappen.
• Återstående tid innan den här enheten stängs av automatiskt visas på skärmen.
• Om du trycker på knappen igen ändras sovtiden från vad angav tidigare.
Avbryta sovtimer
• Tryck på knappen SLEEP tills SLEEP OFF visas på displayen.
Mute-funktion
Den här funktionen är användbar när det ringer på dörren eller en telefon ringer.
Tryck på MUTE-knappen.
• MUTE visas på displayen.
MUTE
VOL
ASC
Aktivering av ljud igen.
Tryck på MUTE-knappen igen.
• MUTE försvinner och ljudet aktiveras.
TUNING
/CH
Göra inställningar för displayen
Du kan justera displayens ljusstyrka.
Tryck på DIMMER-knappen.
• Varje gång du trycker på den här knappen ändras ljusstyrkan enligt följande:
Mörk Æ Ljus.
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
RDS DISPLAY
M
TA
Funktionerna för SLEEP, Mute (Tyst) Adjust Display (Justera Display) kan endast styras via
fjärrkontrollen.
49
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 49
2010-06-18
11:32:30
Användning
Funktionen Reset (Återställ)
När strömmen är på,
1. Tryck på MUTE-knappen.
• MUTE visas på displayen.
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
2. Tryck på knappen 9 fem gånger och tryck sedan på knappen ENTER.
• "INITIAL : NO" visas på skärmen.
3. Tryck på knapparna ▲▼för att välja YES.
• Enheten slås av efter 5 sekunder.
MUTE
VOL
ASC
TUNER MEMORY
SUBWOOFER
TUNING
/CH
MO/ST
POPUP
SETUP/MENU
INFO
RETURN
EXIT
När strömmen är av,
1. Tryck och håll in knappen MEMORY på framsida av AV-mottagaren i
mer än 5 sekunder.
• LYSDIODEN blinkar en gång.
M
När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
 Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
PROGRAMUPPGRADERING
Samsung kan erbjuda uppgraderingar för AV-mottagarens firmware i framtiden.
Besök hemsidan samsung.com eller kontakta ett kundcenter för
Samsung för att få information om hur du hämtar uppgraderingar och
använder en USB-enhet.
Uppgraderingar går att hämta genom att ansluta en USB-enhet till
USB-porten som sitter på AV-mottagarens framsida.
M
 Sätt i en USB-enhet som innehåller firmware-uppgraderingen i
USB-porten på huvudenhetens baksida.
 Var försiktig så att du inte kopplar från strömmen eller tar ur USBminnet under tiden uppgraderingar pågår.Huvudenheten slås av
automatiskt efter att firmware-uppgraderingen har slutförts.
Egna inställningar återställs till fabriksstandard vid
programuppgradering. Vi rekommenderar att du skriver ner egna
inställningar så att du enkelt kan göra om dem efter en uppgradering.
 Om du inte lyckas att uppgradera programmet rekommenderar vi att du formaterar om USB-data till FAT16 och
försöker att uppgradera programmet igen.
 NTFS USB-filsystemet stöds inte.
 USB kanske inte stöds, beroende på tillverkaren.
50
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 50
2010-06-18
11:32:30
SWE
Övrigt
MANÖVRERA TV:N MED FJÄRRKONTROLLEN
1. Tryck på POWER för att slå på TV:n.
2. Tryck på knappen AMP/TV för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
4. Medan du håller in POWER anger du koden som motsvarar märket på din TV.
• Om det finns flera koder i tabellen som motsvarar TV:n får du prova en i taget för att se vilken som
fungerar.
• Om koden matchar TV:n stängs TV:n av.
● ÖVRIGT
3. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n
5. Om TV:n slås av när du trycker på knappen POWER på fjärrkontrollen är inställningen klar.
• Du kan använda knapparna TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU och sifferknapparna (0~9).
M
Fjärrkontrollen kanske inte fungerar med vissa TV-märken. Vissa funktioner kanske inte heller
fungerar, beroende på märket på TV:n.
 Fjärrkontrollen fungerar med Samsung TV som standard.
51
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 51
2010-06-18
11:32:32
Övrigt
MANÖVRERA TV:N MED FJÄRRKONTROLLEN (Fortsättning)
Lista över koder för TV-märken
Märke
Admiral (M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
Brocsonic
Candle
Cetronic
Citizen
CINEMA
Classic
Concerto
Contec
Coronado
Craig
Croslex
Crown
CURTIS MATHES
CXC
Daewoo
Daytron
Dynasty
Emerson
Fisher
Funai
Futuretech
General Electric (GE)
Hall Mark
Hitachi
Inkel
JC Penny
JVC
KTV
KEC
KMC
LG (Goldstar)
Kodnummer
056, 057, 058
001, 015
001, 002, 003, 004,005,
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014
Märke
Luxman
LXI (Sears)
Magnavox
Kodnummer
Märke
Sylvania
Kodnummer
018
019, 054, 056, 059, 060,
062, 063, 065, 071
015, 017, 018, 048, 054,
059, 060, 062, 072, 089
Symphonic
Tatung
Techwood
018, 040, 048, 054, 059,
060, 062
061, 095, 096
006
018
001, 018, 040, 048
057, 058, 081
Marantz
Matsui
040, 054
054
Teknika
TMK
003, 015, 018, 025
018, 040
059, 060
018
003
003, 018, 025
097
003
018
046
015
003, 005, 061, 082, 083,
084
062
003
059, 061, 063
003
002, 003, 004, 015,016,
017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 032,
034, 035, 036, 040, 048,
059, 090, 099, 100
040
003
003, 015, 040, 046, 059,
061, 064, 082, 083, 084, 085
MGA
Mitsubishi/MGA
018, 040
018, 040, 054, 059, 060,
075, 101
018
018, 019, 020, 040, 059,
060
003
003
003
006, 007, 008, 009, 054,
066, 067, 073, 074
018
003, 015, 017, 018, 048,
054, 059, 062, 069, 090
015, 017, 018, 040, 048
054, 062, 072, 112, 114,
117, 118
063, 066, 080, 091
015, 018, 059
040
006, 066, 067
Toshiba
019, 057, 063, 071, 101
107, 109, 110, 111, 113
018
059, 060, 069
015, 017, 018, 040, 048,
054, 060, 064
018
040
003
058, 079
001
003, 054
054
054, 109, 114
054
054, 114
054, 112, 114
019, 065, 103
003
003
006, 040, 056, 059, 066,
067, 068
040
015, 018, 050, 059, 069
045
056, 059, 067, 086
070
059, 061, 087, 088
003, 015, 040
015
001, 015, 016, 017, 037,
038, 039, 040, 041, 042,
043, 044, 054, 086
MTC
NEC
Nikei
Onking
Onwa
Panasonic
Penney
Philco
Philips
Pioneer
Portland
Proton
QUASAR
Radio Shack
RCA/Proscan
Realistic
Sampo
Samsung
Sanyo
Scott
Sears
Sharp
Signature 2000
(M.Wards)
Sony
Soundesign
Spectricon
SSS
017, 048, 056, 060, 061,
075
018, 059, 067, 076, 077,
078, 092, 093, 094
003, 019
040
000, 015, 016, 017, 040,
043, 046, 047, 048, 049,
054, 059, 060, 098
019, 061, 065, 101, 102,
103, 104
003, 040, 060, 061
015, 018, 019
015, 057, 064, 101, 105,
106, 115
057, 058
Vidtech
Videch
Wards
Yamaha
York
Yupiteru
Zenith
Zonda
Dongyang
LOWE
FINLUX
YOKO
LOEWE OPTA
PHONOLA
RADIOLA
SCHNEIDER
AKAI
GRUNDIG
054, 112
054
103
108, 109, 113, 119, 120,
121
BLAUPUNKT
SIEMENS
CGE
IMPERIAL
MIVAR
SABA
BANG&OLUFSEN
BRIONVEGA
108
108
113
113
113
114
114
114
FORMENTI
METZ
WEGA
RADIOMARELLI
SINGER
SINUDYNE
TELEFUNKEN
114
114
114
114
114
114
116
050, 051, 052, 053, 055,
101
003, 040
001
018
52
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 52
2010-06-18
11:32:32
SWE
MANÖVRERA DIN DVD- ELLER BD-SPELARE MED FJÄRRKONTROLLEN
1. Tryck på POWER för att slå på DVD-(BD)spelaren.
2. Tryck på knappen BD/DVD på fjärrkontrollen för att ställa in DVD-läge (BD).
4. Medan du håller in POWER anger du koden som motsvarar märket på din DVD (BD).
• Om det finns mer än en kod angiven för din DVD (BD) i tabellen anger du en i taget för att avgöra
vilken kod som fungerar.
• Om koden matchar DVD:n (BD) stängs DVD:n (BD) av.
● ÖVRIGT
3. Rikta fjärrkontrollen mot DVD:n (BD:n)
5. Om DVD:n slås av när du trycker på knappen POWER på fjärrkontrollen är inställningen klar.
• Du kan använda knapparna DVD (BD) POWER, PLAY, PAUSE, STOP, SKIP, MENU och
sifferknapparna (0~9).
M
Fjärrkontrollen kanske inte fungerar med vissa DVD-märken.
Vissa funktioner kanske inte heller fungerar, beroende på märket på DVD:n.
 Fjärrkontrollen fungerar med Samsung DVD (BD) som standard.
DVD-märkeskodlista
Märke
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
Kodnummer
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
Märke
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
Kodnummer
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
Märke
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
Marantz
Kodnummer
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
Märkeskodningslista för BD-spelare
Märke
SAMSUNG
M
Kodnummer
000, 001, 002, 003, 004
 Fjärrkontrollen fungerar bara med Samsung BD-spelare.
53
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 53
2010-06-18
11:32:32
Felsökning
Kontrollera följande innan du begär service.
Problem
Kontrollera
Åtgärd
Enheten slås inte på.
• Är strösladden inkopplad i uttaget?
• Koppla in kontakten i vägguttaget.
En funktion fungerar inte
när knappen trycks in..
• Finns det statisk elektricitet i luften?
• Koppla från strömkontakten och
anslut igen.
Det hörs inget ljud.
• Är högtalarna och externa
komponenter korrekt anslutna?
• Är Mute-funktionen på?
• Är volymen inställd på minimum?
• Är högtalaren felaktigt inställd på
NONE (INGEN)?
• Anslut dem korrekt.
• Tryck på MUTE-knappen för att
avbryta funktionen.
• Justera volymen.
• Se sidan 33 för att välja LARGE
(STOR), SMALL (LITEN) eller YES
(JA).
Bilden visas inte på TV:n
när funktionen är vald.
• Är externa komponenter korrekt
anslutna?
• Anslut dem korrekt.
Fjärrkontrollen fungerar
inte.
• Är batterierna slut?
• Är det för stort avstånd mellan
fjärrkontrollen och huvudenheten?
• Byt ut mot nya batterier.
• Styr på nära avstånd.
Ljudet från vänster/
höger kanal blir motsatt.
• Är vänster/höger högtalare
eller vänster/höger ingångs-/
utgångskabel rätt anslutna?
• Kontrollera vänster/höger kanal och
anslut ordentligt.
Enheten kan inte ta emot • Är antennen korrekt ansluten?
radiosändning.
• Anslut den korrekt.
• Om den ingående styrkan för
antennsignalen är svag ska du
installera FM-antennen på en plats
med god mottagning.
Det kommer inget ljud
från surroundhögtalarna.
• Är högtalarna korrekt anslutna?
• Är SURR (surround) felaktigt inställt
på NONE (INGEN) i
hötalarinställningarna?
• Är surround-läget inställt på stereo?
• Se sidorna 14~17 för korrekt
Det går inte att välja
läget Dolby Pro Logic II.
• Är ingångssignalen korrekt vald?
• Endast 2-kanalssignal kan välja
Dolby Pro Logic II. (ex:Dolby Digital,
PCM, 2 kanals analog
ingångssignal.)
anslutning.
• Se sidan 33 för att välja LARGE
(STOR) eller SMALL (LITEN).
• Se sidorna 42~43 för att välja annat
surround-läge.
54
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 54
2010-06-18
11:32:32
SWE
Problem
• Är digital ingång vald?
Åtgärd
• Kontrollera om DVD-spelaren är
korrekt ansluten och se sidan 28 för
att välja digital ingång
Produktskyddsfunktion
● FELSÖKNING
Det kommer inget ljud
vid uppspelning av DTSkodad DVD.
Kontrollera
Värmeskydd
• Skyddsfunktionen aktiveras om huvudenheten eller strötransformatorn överhettas.
"
"visas på displayen.
Den här funktionen aktiveras :
- Om högtalarterminalen kortsluts
- Om högtalarsladden kortsluts
Om det inte finns några problem när du slår på enheten igen efter att den har kopplats från försvinner
skyddsmarkeringen PROTECTION på displayen och enheten fungerar som den skall.
M
 Om skyddsmeddelandet PROTECTION visas på displayen skall du kontrollera om högtalarterminalen är
kortsluten och slå på enheten.
ASC-fellista
Felnr.
VFDmeddelande
E01
HP CONCT
E02
NO MIC
Anslut mikrofonen.
E03
NOISY
Vidta lämpliga åtgärder för att minska det omgivande ljudet.
E04
MIC LEVL
Högtalaren är för nära mikrofonen.
Kontrollera avståndet mellan högtalaren och mikrofonen.
E05
NO FRONT
Kontrollera att den främre högtalaren är korrekt ansluten.
E07
LEVL OVR
Kontrollera positionen för var och en av högtalarna och mikrofonen.
E08
DIST OVR
Avståndet mellan högtalare och mikrofon överskrider godkänt värde.
Kontrollera placeringen av mikrofonen och var och en av högtalarna.
E13
TIME OVR
Koppla ur strömsladden och koppla in den igen.
Utför sedan ASC igen.
E14
CODE ERR
Koppla ur strömsladden och koppla in den igen.
Utför sedan ASC igen.
Åtgärd
Koppla bort hörlurarna.
55
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 55
2010-06-18
11:32:33
Appendix
SPECIFIKATIONER
Vikt
Mått (B x H x D)
ALLMÄNT
Driftstemperaturintervall
Intervall för luftfuktighet
Frekvenssvar
Känslighet
S/N-förhållande
FM TUNER
Osäkerhet
Stereoseparation
Tunerutgångsnivå
Utgång
Främre högtalare (vänster+höger)
Mittenhögtalare
Surroundhögtalare (vänster+höger)
FÖRSTÄRKARE
Subwoofer
Ingångskänslighet/impedans
S/N-förhållande (analog ingång)
Separation (1kHz)
Analog ingång
FREKVENSSVAR
Digital ingång/96kHz PCM
Ingång
HDMI
Utgång
TV-format
Ingångsnivå/impedans
VIDEOUTGÅNG Utgångsnivå/impedans
Videofrekvenssvar
S/N-förhållande
5,6 kg
436,9 x 142,2 x 363,2 mm
+5°C~+35°C
10%~75%
87,5-108,0MHz
12dBf
MONO/STEREO 55/55dB
MONO/STEREO 0,3/0,8%
30dB
1kHz, 75kHz Dev
20Hz~20kHz/THD = 0,9%
6 Ω 100W/CH
6 Ω 100W/CH
6 Ω 100W/CH
6 Ω 100W/CH
450mV/47kΩ
80dB
60dB
20Hz~20kHz(±3dB)
20Hz ~44kHz(±3dB)
Kompatibel 1080p
Kompatibel 1080p
NTSC/PAL
1Vp-p/75 Ω
1Vp-p/75 Ω
5Hz to 10kHz(-3dB)
60dB
* S/N-förhållande, förvridning, separation och tillämplig känslighet baseras på mått enligt AES (Audio Engineering
Society).
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- För strömtillförsel och energiförbrukning, se bifogad etikett på produkten.
56
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 56
2010-06-18
11:32:33
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
02-201-24-18
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 57
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center Web Site
www.samsung.com/ch
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-06-18
11:32:33
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör
slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall
att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EUdirektivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa
eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat
avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
(Gäller inom EU och övriga Europa med separata batteriinsamlingssystem)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören
(t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till
förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om
var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
HW-C500-C560S-SWE_0618.indd 58
2010-06-18
11:32:33