Electrolux | EWT 1067 EDW | EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW

EWT 1062 EDW
EWT 1262 EDW
................................................
LT SKALBYKLĖ
MK МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ
RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE
.............................................
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ 19
MANUAL DE UTILIZARE
37
2
www.electrolux.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PLOVIMO PROGRAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SĄNAUDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PARINKTYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TRIKČIŲ ŠALINIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios
patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
3
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas ne‐
atsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinka‐
mo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laiky‐
kite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte
ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių
sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti
neįgaliais.
• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8
metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichi‐
nių, jutiminių arba protinių negalių arba patir‐
ties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi
arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį
prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
2.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Visas plovimo priemones laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams
būti šalia, kai prietaiso durelės atviros.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų
užraktas, rekomenduojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir var‐
totojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Laikykitės nurodyto didžiausio skalbinių kiekio
6 kg (žr. skyrių „Programų lentelė“).
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
• Pašalinkite visas pakavimo medžiagas ir ga‐
benimui skirtus varžtus.
• Išsaugokite gabenimui skirtus varžtus. Per‐
veždami prietaisą, jais privalėsite užblokuoti
būgną.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur
temperatūra būna žemesnė nei 0 °C, arba ten,
kur jis gali būti veikiamas oro sąlygų.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo
instrukcija.
• Ten, kur įrengsite prietaisą, grindys būtinai turi
būti lygios, tvirtos, atsparios šilumai ir švarios.
• Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso durelių
negalima atidaryti iki galo.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada
būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
• Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų
oro cirkuliacija.
• Pareguliuokite kojeles, kad tarp prietaiso ir kili‐
mo būtų reikiamas tarpas.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu nepavyktų,
kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą
elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐
tros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pa‐
keisti elektros laidą, tai turi padaryti techninio
aptarnavimo centras.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką
lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐
tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.
• Nelieskite maitinimo kabelio arba elektros kiš‐
tuko šlapiomis rankomis.
4
www.electrolux.com
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Vandens prijungimas
• Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte vandens
žarnų.
• Prietaisą prie vandentiekio sistemos prijunkite
naudodami pateiktus naujus žarnų komplek‐
tus. Senų žarnų komplektų pakartotinai nau‐
doti negalima.
• Prieš jungdami prietaisą prie naujų arba ilgai
nenaudotų vamzdžių, nuleiskite vandenį, kol
jis bėgs švarus.
• Pirmą kartą naudodami prietaisą, įsitikinkite,
ar nėra nuotėkio.
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nu‐
degimų arba prietaiso sugadinimo pavo‐
jus.
• Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Laikykitės ant ploviklio pakuotės pateiktų sau‐
gos nurodymų.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐
duktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų.
• Pašalinkite iš skalbinių visus metalinius daik‐
tus.
• Nedėkite po prietaisu talpyklės ištekėjusiam
vandeniui surinkti. Kreipkitės į aptarnavimo
tarnybą, kad išsiaiškintumėte, kokius priedus
galite naudoti.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Galite susižeisti arba sugadinti prietai‐
są.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkški‐
te vandeniu.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐
te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių,
tirpiklių arba metalinių grandyklių.
2.4 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai neužsidarytų prietaise.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
1
1 Valdymo skydelis
2
2 Dangtis
3 Dangčio rankena
3
4 Filtro prieigos durelės
5 Kojelės prietaisui išlyginti
6 Techninių duomenų plokštelė
6
4
5
LIETUVIŲ
5
4. VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
4
90°
60°
30°
20°
1200
1000
5
40°
3h
6h
9h
6
800
400
7
9
1 Programų pasirinkimo rankenėlė
2 Gręžimo greičio mažinimo jutiklinis valdiklis
ir fukcijų indiaktoriai:
Funkcijos „Skalavimo sulaikymas“ indi‐
katorius
rius
Funkcijos „Naktinis skalbimas“ indikato‐
3 Temperatūros jutiklinis laukas
4 Pirminio skalbimo jutiklinis laukas
8
6 Papildomų skalavimų jutikliniai laukai
7
Trumpojo vadovo jutiklinis valdiklis
8 Paleidimo / pristabdymo jutiklinis valdiklis
9 Programos būsenos indikatoriai:
Užrakintų durelių indikatorius
Ciklo pabaigos indikatorius
Apsaugos nuo vaikų užrakto indikatorius
5 Atidėto paleidimo jutiklinis laukas
5. PLOVIMO PROGRAMOS
Programa
Temperatūros ribos
Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis
Maksimalus skalbinių kiekis, maksimalus gręžimo greitis
Medvilnė
90 °C – skalbimas šaltame vande‐
nyje (
)
Balta ir spalvota medvilnė. Vidutiniškai arba mažai sutepti
skalbiniai.
6 kg, 1000 aps./min. (EWT1062EDW), 1200 aps./min.
(EWT1262EDW)
Medvilnė ekonomiška 1)
60 °C – 40 °C
Balta ir neblunkanti spalvota medvilnė. Vidutiniškai sutepti
skalbiniai.
6 kg, 1000 aps./min. (EWT1062EDW), 1200 aps./min.
(EWT1262EDW)
Sintetika
60 °C – skalbimas šaltame vande‐
nyje (
)
Sintetiniai arba mišrių audinių skalbiniai. Vidutiniškai su‐
tepti skalbiniai.
2.5 kg, 1000 aps./min. (EWT1062EDW), 1200 aps./min.
(EWT1262EDW)
Gležni audiniai
40 °C – skalbimas šaltame vande‐
nyje (
)
Gležnų audinių, pavyzdžiui, akrilo, viskozės, poliesterio,
skalbiniai. Vidutiniškai sutepti skalbiniai.
2.5 kg, 1000 aps./min. (EWT1062EDW), 1200 aps./min.
(EWT1262EDW)
6
www.electrolux.com
Programa
Temperatūros ribos
Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis
Maksimalus skalbinių kiekis, maksimalus gręžimo greitis
Vilnoniai drabužiai, kuriuos galima skalbti skalbyklėje,
Vilna / rankinis skalbimas rankomis skalbiami vilnoniai drabužiai ir gležnų audinių
40 °C – skalbimas šaltame vande‐ drabužiai, pažymėti skalbimo rankomis simboliu.
nyje (
)
1 kg, 1000 aps./min. (EWT1062EDW), 1200 aps./min.
(EWT1262EDW)
Šilkas
30 °C – skalbimas šaltame vande‐
nyje (
)
Antklodė
60 °C – 30 °C
Skalavimas
Vandens išleidimas
Gręžimas
Džinsai
60 °C – skalbimas šaltame vande‐
nyje (
)
Užuolaidos
40 °C – skalbimas šaltame vande‐
nyje (
)
30 °C
Sportinė apranga
5 marškiniai
30 °C
Speciali programa šilkiniams ir mišrių sintetinių audinių
gaminiams skalbti.
1 kg, 800 aps./min.
Skalbimo programa vienai sintetinei antklodei, užtiesalui,
paklodei ir pan. skalbti.
2,5 kg, 800 aps./min.
Skalbiniams skalauti ir gręžti. Visi audiniai.
6 kg, 1000 aps./min. (EWT1062EDW), 1200 aps./min.
(EWT1262EDW)
Vandeniui iš būgno išleisti. Visi audiniai.
6 kg
Skalbiniams išgręžti ir vandeniui iš būgno išleisti. Visi au‐
diniai.
6 kg, 1000 aps./min. (EWT1062EDW), 1200 aps./min.
(EWT1262EDW)
Skalbiniai iš denimo ir džersio. Taip pat tamsių spalvų
skalbiniai.
3 kg, 1000 aps./min. (EWT1062EDW), 1200 aps./min.
(EWT1262EDW)
Speciali programa užuolaidoms. Pirminio skalbimo fazė
įsijungia automatiškai.2)
2.5 kg, 800 aps./min.
Sintetinių ir gležnų audinių skalbiniai. Nesmarkiai sutepti
skalbiniai arba gaminiai, kuriuos reikia atšviežinti.
2.5 kg, 800 aps./min.
Sintetinių ir mišrių audinių skalbiniai. Nesmarkiai sutepti
skalbiniai ir gaminiai, kuriuos reikia atšviežinti.
5 – 6 marškiniams.
800 aps./min
1) Standartinės programos, naudojamos vertinant sąnaudas energijos sąnaudų ženklinimui
Pagal reglamentą 1061/2010, „Medvilnė ekonomiška 60 °C“ ir „Medvilnė ekonomiška 40 °C“ atitinkamai
yra „standartinė 60 °C medvilnės programa“ ir „standartinė 40 °C medvilnės programa“. Tai
veiksmingiausios programos energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu, skalbiant vidutiniškai suteptus
medvilninius skalbinius.
Skalbimo fazės metu vandens temperatūra gali skirti nuo nurodytos pasirinktos programos tempera‐
tūros.
2) Nenaudokite jokio ploviklio pirminio skalbimo fazei.
Programų parinkčių suderinamumas
LIETUVIŲ
Programa
7
1)
Eco
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
1) Pasirinkus parinktį „Greitoji“, rekomenduojame sumažinti skalbinių kiekį. Galima dėti visą įkrovą, bet
skalbimo rezultatai gali būti prasti. Rekomenduojamas skalbinių kiekis: medvilnė: 3 kg, sintetiniai ir gležnų
audinių skalbiniai: 1,5 kg.
6. SĄNAUDOS
Šioje lentelėje pateikti apytiksliai duomenys. Duomenys priklauso nuo įvairių priežasčių:
skalbinių kiekio ir rūšies, vandens ir aplinkos oro temperatūros.
Programos
Skalbi‐
nių kie‐
kis
(kg)
Energijos są‐
naudos (kWh)
Vandens są‐
naudos (litrais)
Apytikslė pro‐
gramos trukmė
(minutėmis)
Likusi drėg‐
mė (%)1)
Medvilnė 60 °C
6
1.10
56
180
602) / 533)
Medvilnė 40 °C
6
0.65
54
150
602) / 533)
Sintetika 40 °C
2.5
0.45
46
105
37
Gležni 40 °C
2.5
0.55
46
90
37
8
www.electrolux.com
Programos
Skalbi‐
nių kie‐
kis
(kg)
Energijos są‐
naudos (kWh)
Vandens są‐
naudos (litrais)
Apytikslė pro‐
gramos trukmė
(minutėmis)
Likusi drėg‐
mė (%)1)
1
0.35
50
70
32
Vilna 30 °C
Standartinės medvilnės programos
Standartinė 60
°C medvilnė
6
0.96
45
240
602) / 533)
Standartinė 60
°C medvilnė
3
0.62
37
149
602) / 533)
Standartinė 40
°C medvilnė
3
0.50
37
136
602) / 533)
Išjungimo režimas (W)
Įjungimo režimas (W)
0.48
0.48
Lentelėje pateikta informacija atitinka ES Komisijos reglamentą 1015/2010 įgyvendinančią di‐
rektyvą 2009/125/EC.
1) Gręžimo fazės pabaigoje.
2) Modeliui EWT1062EDW.
3) Modeliui EWT1262EDW.
7. PARINKTYS
7.1 Temperatūra
Norėdami pakeisti numatytosios temperatūros
nuostatą, pasirinkite šią parinktį.
= šaltas vanduo.
Indikatorius
Užsidega nustatytos temperatūros indikatorius.
7.2 Gręžimas
Pasirinkę šią parinktį, galite sumažinti numatytąjį
gręžimo greitį.
Užsidegs nustatyto greičio indikatorius.
Papildomos gręžimo parinktys:
Skalavimo sulaikymas
• Nustatykite šią parinktį, kad skalbiniai nesusi‐
glamžytų.
• Užsidegs atitinkamas indikatorius.
• Programai pasibaigus, vanduo iš būgno neiš‐
leidžiamas.
• Būgnas reguliariai pasukamas, kad skalbiniai
nesusiglamžytų.
• Durelės lieka užrakintos.
• Norėdami atidaryti dureles, privalote išleisti
vandenį.
Apie vandens išleidimą skaitykite skyre‐
lyje „Programai pasibaigus“.
Naktinis skalbimas
• Nustatykite šią parinktį, kad būtų pašalintos
visos gręžimo fazės ir atliktas tylusis skalbi‐
mas.
• Kai kurioms skalbimo programoms skalavimo
fazės metu naudojama daugiau vandens.
• Užsidegs atitinkamas indikatorius.
• Skalbimo programa baigta, bet būgne yra van‐
dens. Būgnas reguliariai pasukamas, kad
skalbiniai nesusiglamžytų.
• Durelės lieka užrakintos. Norėdami atidaryti
dureles, privalote išleisti vandenį.
Apie vandens išleidimą skaitykite skyre‐
lyje „Programai pasibaigus“.
LIETUVIŲ
7.3 Pradinis skalbimas
9
• Norėdami įjungti/išjungti šią parinktį, vienu
metu paspauskite ir palaikykite nuspaudę
Naudodami šią parinktį, prie skalbimo programos
galite pridėti pradinio skalbimo fazę.
Naudokite šią parinktį stipriai suteptiems skalbi‐
niams skalbti.
Nustačius šią parinktį, pailgėja programos truk‐
mė.
Užsidegs atitinkamas indikatorius.
ir
, kol užsidegs/užgęs indikatorius
.
Šią parinktį galite įjungti:
, parinktys ir programų nusta‐
• Paspaudus
tymo rankenėlė nebeveiks.
: prietaiso paleisti ne‐
• Prieš paspaudžiant
galėsite.
7.4 Atidėtas paleidimas
7.8 Nuolatinis papildomas skalavimas
Naudodami šią parinktį, galite atidėti programos
paleidimą 9, 6 arba 3 valandoms.
Užsidegs parinkties ir nustatytosios vertės indi‐
katoriai.
Ši parinktis leidžia jums pastoviai naudoti papil‐
domą skalavimą su kiekviena naujai nustatyta
programa.
• Norėdami įjungti / išjungti šią parinktį, vienu
metu paspauskite ir palaikykite nuspaudę
ir
, kol
užsidegs / užges indikatorius.
7.5 Papildomas skalavimas
Naudodami šią parinktį, prie skalbimo programos
galite pridėti kelis papildomus skalavimus.
Naudokite šią parinktį, skalbdami skalbimo prie‐
monėms alergiškų žmonių drabužius, arba tuo
atveju, jeigu vanduo yra minkštas.
Užsidegs atitinkamas indikatorius.
7.6 Sparčioji
Naudodami šią parinktį, galite sutrumpinti progra‐
mos laiką.
Naudokite šią parinktį nesmarkiai sutemptiems
skalbiniams arba gaminiams, kuriuos reikia at‐
šviežinti.
Užsidegs atitinkamas indikatorius.
7.9 Garso signalai
Garso signalai pasigirsta:
• programai pasibaigus;
• esant prietaiso veikimo sutrikimui.
Norėdami išjungti / įjungti garso signalus, vienu
metu paspauskite ir 6 sekundes palaikykite nus‐
paudę
ir
.
Išjungus garso signalus, įvykus prietai‐
so veikimo sutrikimui jie vis tiek veiks.
7.7 Apsaugos nuo vaikų užraktas
Naudodami šią parinktį, galite apsaugoti prietai‐
są, kad vaikai nežaistų valdymo skydeliu.
8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
1.
2.
Įpilkite truputį skalbiklio į skalbimo fazės
skyrelį.
Nustatykite ir paleiskite programą medvilnei
skalbti, parinkę aukščiausią temperatūrą,
bet skalbinių nedėkite. Taip iš būgno ir kor‐
puso bus pašalintas visas galimas purvas.
10 www.electrolux.com
9. KASDIENIS NAUDOJIMAS
9.1 Skalbinių dėjimas
1.
2.
3.
4.
Atidarykite prietaiso dangtį.
Paspauskite mygtuką A. Būgnas atidaromas
automatiškai.
Po vieną skalbinius įdėkite į būgną. Prieš
dėdami skalbinius į prietaisą, juos papurtyki‐
te. Nepridėkite per daug skalbinių į būgną.
Uždarykite būgną ir dangtį.
A
ATSARGIAI
Prieš uždarydami prietaiso dangtį, būti‐
nai tinkamai uždarykite būgną.
9.2 Skalbimo priemonių ir priedų naudojimas
• Pripilkite reikiamą skalbiklio ir audinių minkštiklio kiekį.
Skalbimo priemonių skyrelis, skirtas pradinio
skalbimo fazei.
Skalbimo priemonių skyrelis, skirtas skalbimo
fazei.
Skystų priedų (audinių minkštiklio, krakmolo)
skyrelis.
Žymė M reiškia maksimalų skystų priedų lygį.
9.3 Programos nustatymas
1.
2.
Pasukite programos parinkimo rankenėlę ir
nustatykite programą:
– Mirksi indikatorius
.
Jeigu reikia, pakeiskite temperatūros ir grę‐
žimo greitį arba pridėkite galimų parinkčių.
Suaktyvinus parinktį, užsidega nustatytos
parinkties indikatorius.
Jeigu ką nors nustatysite netinkamai,
pradės žybčioti raudonas indikatorius
.
9.4 Programos paleidimas be atidėto
paleidimo
Paspauskite
:
indikatorius nustoja žybčioti ir
• Mygtuko
pradeda šviesti nepertraukiamai.
• Programa pradedama, durelės užrakinamas,
šviečia indikatorius
• Pilant į prietaisą vandenį, tuo metu gali trum‐
pai veikti vandens išleidimo siurblys.
9.5 Programos paleidimas su atidėtu
paleidimu
• Paspauskite
, kad nustatytumėte norimą
nustatyti paleidimo atidėjimą. Užsidegs nusta‐
tytos delsos indikatorius. Šviečia indikatorius
.
:
• Paspauskite
– Prietaisas pradeda atgalinį skaičiavimą.
– Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui,
programa pradedama automatiškai.
Prieš paspausdami mygtuką
, galite
atšaukti arba pakeisti atidėto paleidimo
nuostatą.
Norėdami atidėtą paleidimą atšaukti:
Paspauskite
, kad prietaiso veikimas
būtų pristabdytas.
1.
LIETUVIŲ
2.
Spauskite
, kol nustatytos delsos indika‐
torius užges.
Norėdami paleisti programą tuoj pat, dar
.
kartą paspauskite
9.6 Programos pertraukimas ir
parinkčių keitimas
Galite pakeisti tik tam tikras, dar nevykdomas pa‐
rinktis.
1. Paspauskite
. Indikatorius žybčioja.
2. Pakeiskite parinktis.
3. Dar kartą paslauskite
. Programa tęsia‐
ma toliau.
9.7 Programos atšaukimas
1.
2.
Pasukite programų pasirinkimo rankenėlę
ties
, kad atšauktumėte programą ir iš‐
jungtumėte prietaisą.
Vėl pasukite programų pasirinkimo rankenė‐
lę, kad įjungtumėte prietaisą. Dabar galite
nustatyti naują skalbimo programą.
iš prietaiso vanduo neišleidžiamas;
9.8 Dangčio atidarymas
Programai arba atidėto paleidimo funkcijai vei‐
kiant, prietaiso dangtis yra užblokuotas. Šviečia
.
indikatorius
ATSARGIAI
Jeigu temperatūra yra per aukšta ir per
daug vandens būgne, jūs negalėsite ati‐
daryti dangčio.
Atidarykite dangtį ir tada, kai pradeda veikti
atidėto paleidimo funkcija:
1. Paspauskite
prietaisui pristabdyti.
2. Palaukite, kol užges dangčio užrakto indika‐
torius
.
3. Galite atidaryti dangtį.
4. Uždarykite dangtį ir dar kartą paspauskite
. Programa (arba atidėto palei‐
mygtuką
dimo funkcija) tęsiama toliau.
Atidarykite dangtį, kai programa veikia:
1. Vėl pasukite programų pasirinkimo rankenė‐
lę ties
, kad išjungtumėte prietaisą.
2. Palaukite kelias minutes, o paskui atidaryki‐
te prietaiso dangtį.
3. Uždarykite dangtį ir dar kartą nustatykite
programą.
11
9.9 Programai pasibaigus
•
•
•
•
Prietaisas sustoja automatiškai.
Girdimi garso signalai (jeigu jie įjungti).
indikatorius.
Užgęsta
Dangčio užrakto indikatorius
užgęsta.
• Šviečia indikatorius
.
• Galite atidaryti dangtį.
• Išimkite skalbinius iš prietaiso. Patikrinkite, ar
būgnas yra tuščias.
• Užsukite vandens čiaupą.
• Vėl pasukite programų pasirinkimo rankenėlę
, kad išjungtumėte prietaisą.
ties
• Palikite dangtį pravirą, kad nesusidarytų pelė‐
sių ir nemalonių kvapų.
Skalbimo programa baigta, bet būgne yra
vandens:
– Būgnas reguliariai pasukamas, kad skalbiniai
nesusiglamžytų.
– Šviečia dangčio užrakto indikatorius
.
. Dangtis lieka užblo‐
Mirksi indikatorius
kuotas.
– Norėdami atidaryti dangtį, privalote išleisti
vandenį.
Norėdami išleisti vandenį:
1. Nustatykite vandens išleidimo arba gręži‐
mo programą.
2. Jeigu reikia, sumažinkite gręžimo greitį.
3. Paspauskite
. Iš prietaiso išleidžia‐
mas vanduo ir atliekamas gręžimas.
4. Programai pasibaigus ir dangčio užrakto
indikatoriui
užgęsus, galite atidaryti
dangtį.
5. Vėl pasukite programų pasirinkimo ran‐
, kad išjungtumėte prietai‐
kenėlę ties
są.
Maždaug po 18 valandų prietaisas auto‐
matiškai išleidžia vandenį ir išgręžia
skalbinius (išskyrus programą „Vilna“).
9.10 Budėjimo laikas
Jeigu skalbimo programai pasibaigus prietaiso
neišjungiate, po kelių minučių prietaisas pradeda
veikti energijos taupymo režimu.
Energijos taupymo režimas mažina energijos są‐
naudas prietaisui veikiant parengties režimu.
• Išsijungia visi indikatoriai.
• Lėtai žybčioja indikatorius
.
12 www.electrolux.com
• Norėdami išjungti energijos taupymo režimą,
paspauskite vieną iš parinkčių.
10. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
10.1 Skalbinių sudėjimas
• Suskirstykite skalbinius į: baltus, spalvotus,
sintetinius, gležnus ir vilnonius.
• Vadovaukitės skalbimo nurodymais, pateiktais
skalbinių priežiūros etiketėse.
• Neskalbkite kartu baltų ir spalvotų gaminių.
• Kai kurie gaminiai pirmo skalbimo metu gali
šiek tiek išblukti. Pirmą kartą rekomenduoja‐
me juos skalbti atskirai.
• Užsekite užvalkalus, užtraukite užtrauktukus,
užsekite kilpas ir spaustukus. Užriškite diržus.
• Ištuštinkite kišenes ir skalbinius išlankstykite.
• Daugiasluoksnius audinius, vilnonius ir išmar‐
gintus gaminius išverskite.
• Išvalykite sunkiai įveikiamas dėmes.
• Sunkiai pašalinamoms dėmėms išskalbti nau‐
dokite specialią skalbimo priemonę.
• Būkite atsargūs, skalbdami užuolaidas. Nuim‐
kite kabliukus arba sudėkite užuolaidas į skal‐
bimo maišelį arba pagalvės užvalkalą.
• Prietaise neskalbkite:
– Skalbinių be apsiuvų arba su įkirpimais
– Liemenėlių su metalinėmis vielelėmis.
– Mažus gaminius sudėkite į skalbimo mai‐
šelį.
• Jeigu skalbinių labai mažai, gręžimo metu gali
kilti balanso problemų. Jeigu taip atsitiktų, ran‐
komis išskirstykite skalbinius būgne ir iš naujo
paleiskite gręžimo etapą.
10.2 Sunkiai įveikiamos dėmės
Kai kurių dėmių vien vandeniu ir skalbimo prie‐
mone pašalinti nepavyksta.
Tokias dėmes rekomenduojame pašalinti prieš
sudedant skalbinius į prietaisą.
Galima naudoti specialius dėmių valiklius. Nau‐
dokite specialų, dėmės ir audinio rūšiai tinkamą
dėmių valiklį.
10.3 Skalbikliai ir skalbimo priedai
• Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtus
skalbiklius ir priedus.
• Nemaišykite skirtingų rūšių skalbiklių.
• Tausodami gamtą, naudokite tik tiek ploviklio,
kiek reikia.
• Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais
ant šių priemonių pakuočių.
• Naudokite tinkamas priemonės, atsižvelgdami
į audinių rūšį ir spalvą, programos temperatū‐
rą ir nešvarumo lygį.
• Jeigu prietaise nėra ploviklio dalytuvo su
sklendės įtaisu, skystą skalbiklį pilkite į skal‐
biklio dozavimo rutulį.
• Jeigu naudojate skystus skalbiklius, nenusta‐
tykite pirminio skalbimo ar atidėto paleidimo
funkcijos.
10.4 Ekologiniai patarimai
• Nesmarkiai suteptus skalbinius skalbkite pasi‐
rinkę programą be pradinio skalbimo fukcijos.
• Paleiskite plovimo programą tik tuomet, kai
surinksite maksimalų kiekį skalbinių.
• Nustatę skalbimo vėsiame vandenyje progra‐
mą, jeigu būtina, naudokite dėmių valiklį.
• Patikrinkite savo namų vandens tiekimo siste‐
mos vandens kietumą, kad atitinkamai naudo‐
tumėte reikiamą skalbimo priemonių kiekį
10.5 Vandens kietumas
Jeigu jūsų vietovėje vanduo yra didelio arba vi‐
dutinio kietumo, rekomenduojame naudoti skal‐
byklėms skirtą vandens minkštiklį. Vietovėse, kur
vanduo yra minkštas, vandens minkštiklio naudo‐
ti nebūtina.
Norėdami sužinoti savo vietovės vandens kietu‐
mą, susisiekite su vietos vandentiekio tarnyba.
Naudokite tinkamą vandens minkštiklio kiekį. Vi‐
suomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant
šios priemonės pakuotės.
LIETUVIŲ
13
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami priežiūros darbus, ištraukite prie‐
taiso maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
Reguliariai tikrinkite būgną, kad nesusidarytų kal‐
kių nuosėdų ir rūdžių.
Rūdims valyti naudokite tik specialias, skalby‐
klėms skirtas priemones. Kalkių nuosėdų šalini‐
mas atliekamas nededant į būgną skalbinių.
Visuomet vadovaukitės nurodymais, pa‐
teiktais ant šios priemonės pakuotės.
11.1 Išorės valymas
Prietaisą valykite tik muilu ir šiltu vandeniu.
Kruopščiai nusausinkite visus paviršius.
ATSARGIAI
Valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių
arba cheminių priemonių.
11.2 Kalkių nuosėdų šalinimas
Jeigu jūsų vietovėje vanduo yra didelio arba vi‐
dutinio kietumo, rekomenduojame naudoti skal‐
byklėms skirtą vandens minkštiklį.
11.3 Techninis skalbyklės plovimas
Naudojant žemos temperatūros programas, būg‐
ne gali likti šiek tiek skalbiklio. Reguliariai atlikite
techninį plovimą. Norėdami tai padaryti:
• Išimkite skalbinius iš būgno.
• Paleiskite programą medvilnei skalbti, parinkę
aukščiausią temperatūrą ir pripylę nedaug
skalbiklio.
11.4 Skalbiklių dalytuvo valymas
1.
3.
2.
14 www.electrolux.com
11.5 Vandens išleidimo filtro valymas
ĮSPĖJIMAS
Nevalykite vandens išleidimo filtro, jeigu
būgne yra vandens.
1.
2.
3.
4.
5.
LIETUVIŲ
15
11.6 Vandens įleidimo žarnos ir sklendės filtro valymas
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
11.7 Avarinis vandens išleidimas
Įvykus veikimo sutrikimui, prietaisas negali išleisti
vandens.
Jeigu taip atsitiktų, atlikite skyriuje „Vandens iš‐
leidimo filtro valymas“ aprašytus (1) – (5) veiks‐
mus.
Jeigu reikia, išvalykite siurblį.
11.8 Apsauga nuo užšalimo
Jeigu prietaisas įrengtas tokioje vietoje, kur tem‐
peratūra gali nukristi žemiau 0° C, išleiskite van‐
dens įleidimo žarnoje ir vandens išleidimo siur‐
blyje likusį vandenį.
1. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros
lizdo.
2.
3.
4.
5.
6.
Užsukite vandens čiaupą.
Atjunkite vandens įleidimo žarną.
Įdėkite abu vandens įleidimo žarnos galus į
indą ir palaukite, kol vanduo ištekės iš žar‐
nos.
Išvalykite vandens išleidimo siurblį. Žr. sky‐
rių, kaip išleisti vandenį avariniu būdu.
Kai vandens išleidimo siurblys tuščias, vėl
prijunkite vandens įleidimo žarną.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu vėl norėsite naudoti prietaisą, įsiti‐
kinkite, kad aplinkos temperatūra būtų
aukštesnė nei 0 °C.
Gamintojas neatsako už žalą, padarytą
dėl žemos temperatūros.
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Prietaisas neįsijungia arba nesustoja skalbimo
programos metu.
Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą
rasti patys (žr. lentelę). Jeigu nepavyksta, kreip‐
kitės į aptarnavimo tarnybą.
16 www.electrolux.com
Kilus tam tikrų problemų, pasigirsta garso signa‐
lai. Žybčioja raudonas indikatorius
ir šviečia
vienas iš indilatorių, rodydamas įspėjamąjį kodą:
•
– Į prietaisą nepatenka vanduo.
•
– Iš prietaiso neišleidžiamas vanduo.
•
– Prietaiso durelės atidarytos arba ne‐
tinkamai uždarytos. Patikrinkite, ar gerai užda‐
rytos durelės!
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami patikros darbus, išjunkite
prietaisą.
Problema
Galimas sprendimas
Programa nepasileidžia.
Patikrinkite, kad maitinimo laido kištukas įkištas į elektros tinklo liz‐
dą.
Patikrinkite, ar uždarytas prietaiso dangtis.
Įsitikinkite, ar neperdegė elektros skydinėje esantis saugiklis.
Įsitikinkite, ar paspaudėte paleidimo/pristabdymo mygtuką.
Jeigu nustatyta atidėto paleidimo funkcija, atšaukite šią nuostatą
arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko atskaita.
Išjunkite apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją, jeigu ji įjungta.
Į prietaisą nepatenka van‐
duo.
Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.
Patikrinkite, ar ne per mažas vandentiekio sistemos slėgis. Norė‐
dami gauti šią informaciją, kreipkitės į vietos vandentiekio įmonę.
Patikrinkite, ar vandens čiaupas neužsikimšęs.
Patikrinkite, ar neužsikimšę įvado žarnos ir sklendės filtrai. Žr. sky‐
rių „Valymas ir priežiūra“.
Patikrinkite, ar įvado žarna nesumazgyta ir neužlenkta.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens įvado žarna.
Iš prietaiso neišleidžiamas Patikrinkite, ar kriauklės vandens čiaupas neužsikimšęs.
vanduo.
Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna nesumazgyta ir neužlenk‐
ta.
Patikrinkite, ar vandens išleidimo filtras neužsikimšęs. Jei reikia,
išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens išleidimo žarna.
Nustatykite vandens išleidimo programą, jeigu buvote pasirinkę
programą be vandens išleidimo fazės.
Nustatykite vandens išleidimo programą, jeigu buvote nustatę pa‐
rinktį, kurios pabaigoje vanduo paliekamas būgne.
Neveikia gręžimo fazė ar‐
ba skalbimo ciklas trunka
ilgiau nei įprastai.
Pasirinkite gręžimo programą.
Patikrinkite, ar vandens išleidimo filtras neužsikimšęs. Jei reikia,
išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
LIETUVIŲ
Problema
17
Galimas sprendimas
Rankomis išskirstykite skalbinius būgne ir iš naujo paleiskite gręži‐
mo fazę. Šią problemą gali sukelti disbalanso problemos.
Ant grindų yra vandens.
Įsitikinkite, kad vandens žarnų jungtys yra tinkamai užveržtos, kad
vanduo negalėtų pratekėti.
Patikrinkite, ar nepažeista vandens išleidimo žarna.
Būtinai naudokite tinkamas skalbimo priemones bei tinkamą jų
kiekį.
Nepavyksta atidaryti prie‐
taiso dangčio.
Įsitikinkite, ar skalbimo programa yra baigta.
Jeigu būgne yra vandens, nustatykite vandens išleidimo arba grę‐
žimo programą.
Prietaisas kelia neįprastą
triukšmą.
Įsitikinkite, ar prietaisas pastatytas lygiai. Žr. skyrių „Įrengimo in‐
strukcija“.
Būtinai pašalinkite pakavimo medžiagas ir (arba) gabenimui skir‐
tus varžtus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“.
Pridėkite į būgną daugiau skalbinių. Galbūt pridėjote per mažai
skalbinių.
Prietaisas pripildomas
vandens, bet jis tuoj pat
išleidžiamas.
Įsitikinkite, ar vandens išleidimo žarna yra tinkamoje padėtyje.
Galbūt per žemai įrengta žarna.
Nepatenkinami skalbimo
rezultatai.
Naudokite daugiau skalbiklio arba kitą skalbiklį.
Prieš skalbdami skalbinius, specialiomis dėmių valymo priemonė‐
mis pašalinkite sunkiai įveikiamas dėmes.
Įsitikinkite, ar nustatėte tinkamą temperatūrą.
Sumažinkite skalbinių kiekį.
Negalite nustatyti parink‐
ties.
Užtikrinkite, kad spaudžiate tik norimą (-us) jutiklinį (-ius) mygtuką
(-us).
Patikrinę, įjunkite prietaisą. Programa tęsiama
nuo pertraukimo momento.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į aptarnavi‐
mo tarnybą.
13. TECHNINIAI DUOMENYS
Matmenys
Elektros prijungimas:
Plotis / aukštis / gylis
400 / 850 / 600 mm
Bendrasis gylis
600 mm
Įtampa
Bendroji galia
Saugiklis
Dažnis
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
18 www.electrolux.com
Apsaugos nuo kietųjų dalelių ir drėgmės patekimo lygį užtikri‐
na apsauginis dangtis, išskyrus atvejus, kai žemos įtampos
įranga yra neapsaugota nuo drėgmės
Tiekiamo vandens slėgis
Minimalus
IPX4
0,5 baro (0,05 MPa)
Maksimalus
8 barai (0,8 MPa)
Šaltas vanduo
Vandens tiekimas 1)
Maksimalus skalbinių kiekis
Medvilnė
Gręžimo greitis
Maksimalus
6 kg
1000 aps./min.
(EWT1062EDW)
1200 aps./min.
(EWT1262EDW)
1) Prijunkite vandens įvado žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4 colio.
14. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
ženklu
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
МАКЕДОНСКИ
19
СОДРЖИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОНТРОЛНА ТАБЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАМИ ЗА МИЕЊЕ САДОВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што купивте Electrolux апарат. Одбравте производ со долгогодишно професионално
искуство и иновативност. Револуционерен и стилски, мислевме на Вас кога го дизајниравме. Со секое
користење, бидете сигурни дека секогаш ќе имате супер резултати.
Добродојовте во Electrolux.
Посетете ја нашата веб страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми, информации за
сервисирање:
www.electrolux.com
Регистрирате Вашиот производ за подобри услуги:
www.electrolux.com/productregistration
Купувате Додатоци, Половни и Оригинални делови за Вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
СЛУЖБА ЗА ПОТРОШУВАЧИ И СЕРВИС
Ви препорачуваме да користите оригинални делови.
Кога ќе контактирате со Сервисот, бидете сигурни дека ги имате на располагање следниве податоци.
Информациите може да ги најдете на плочката со податоци. Модел, Број на производот, Сериски број.
Предупредување / Внимание - Сигурносни информации.
Општи информации и совети
Еколошки информации
Можноста за промени е задржана.
20
20
22
22
23
25
26
27
27
29
30
33
35
20 www.electrolux.com
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените
упатства. Производителот не е одговорен ако
неправилната монтажа и употреба
предизвикаат повреди и оштетувања.
Секогаш чувајте го упатството со апаратот за
идна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи
лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од задушување, повреда или
траен инвалидитет.
• Овој апарат можат да го користат деца над
8 години и лица со намалени физички,
сетилни или ментални способности или
лица без искуство и знаење доколки тоа го
прават под надзор или им биле дадени
упатства како безбедно да го употребуваат
апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
• Деца не смеат да играат со апаратот.
• Чувајте го пакувањето настрана од дофат
на деца.
2.
• Чувајте ги сите детергенти настрана од
дофат на деца.
• Чувајте ги децата и домашните
миленичиња настрана од вратата на
апаратот кога е отворена.
• Доколку апаратот има уред за безбедност
на деца, ви препорачуваме да го
активирате.
• Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без
надзор.
1.2 Општа безбедност
• Пред одржувањето, исклучете го апаратот
и исклучете го кабелот од штекерот за
струја.
• Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
• Почитувајте ја максималната количина на
полнење 6 kg (погледнете во поглавјето
„Табела со програми“).
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
2.1 Монтажа
• Отстранете ја сета амбалажа и
транспортните завртки.
• Задржете ги транспортните завртки. Кога
повторно ќе го преместувате апаратот,
мора да го блокирате барабанот.
• Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
• Не монтирајте го и не користете го
апаратот на места каде што температурата
е пониска од 0°C или каде што е изложен
на атмосферски влијанија.
• Придржувајте се до упатството за монтажа
приложено со апаратот.
• Проверете дали подот на кој го монтирате
апаратот е рамен, стабилен, отпорен на
топлина и чист.
• Не монтирајте го апаратот на места каде
што вратата на апаратот не може целосно
да се отвори.
• Секогаш внимавајте кога го преместувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
носете заштитни ракавици.
• Проверете дали воздухот циркулира меѓу
апаратот и подот.
• Приспособете ги ногалките за да има
доволно простор меѓу апаратот и килимот.
Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од пожар и струен удар.
• Апаратот мора да биде заземјен.
• Проверете дали информациите за
напојување со струја на плочката со
спецификации се совпаѓаат со
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
напојувањето со струја. Доколку не се
совпаѓаат, контактирајте со електричар.
Секогаш користете правилно монтиран
штекер отпорен на струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Погрижете се да не предизвикате штета на
приклучокот и кабелот за струја. Доколку
кабелот за струја на апаратот треба да се
замени, тоа мора да го направи нашиот
сервисен центар.
Поврзете го приклучникот за струја со
штекерот дури на крајот на монтирањето.
Проверете дали штекерот за струја е
пристапен по монтирањето.
Не повлекувајте го кабелот за струја за да
го исклучите апаратот. Секогаш
повлекувајте го приклучникот.
Не допирајте го кабелот за струја или
приклучникот со влажни раце.
Овој апарат е усогласен со Директивите на
ЕЕЗ.
Поврзување со вода
• Потрудете се да не ги оштетите цревата за
вода.
• Апаратот треба да се поврзе со довод на
вода со користење на дадените нови
комплети на црева. Не смеат повторно да
се користат старите комплети на црева.
• Пред да го поврзете апаратот со нови
цевки или цевки што не биле користени
подолго време, водата нека тече додека не
започне да тече чиста вода.
• Кога за прв пат го користите апаратот,
проверете дали од некаде протекува.
2.2 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од повреди, струен удар,
пожар, изгореници или оштетување
на апаратот.
21
• Користете го апаратот само во домашни
услови.
• Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
• Следете ги безбедносните упатства дадени
на пакувањето на детергентот.
• Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи средства
во, блиску до, или на апаратот.
• Погрижете се да ги тргнете сите метални
предмети од алиштата за перење.
• Не ставајте сад под апаратот за собирање
на водата во случај на протекување.
Контактирајте со сервисот за да проверите
кои додатоци можат да се користат.
2.3 Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од повреда или оштетување на
апаратот.
• Пред одржување, деактивирајте го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
• Не користете воден спреј и пареа за
чистење на апаратот.
• Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунѓери за чистење, растворувачи или
метални предмети.
2.4 Отстранување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од повреда или задушување.
• Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
• Отсечете го кабелот за струја и фрлете го.
• Извадете ја рачката на вратата за да
спречите затворање на деца и миленичиња
во апаратот.
22 www.electrolux.com
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
1 Контролна табла
2
2 Капак
3 Рачка на капакот
4 Капак на филтерот
3
5 Ногалки за нивелирање на апаратот
6 Плочка со спецификации
6
4
5
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
90°
60°
30°
20°
1200
1000
5
40°
3h
6h
9h
6
800
400
7
9
1 Копче на програматорот
2 Копче на допир за намалена центрифуга
и показатели на функции:
Показател за Задржано плакнење
Показател за Ноќен циклус
3 Копче на допир за температура
4 Копче на допир за предперење
5 Копче на допир за одложен почеток
6 Копче на допир за дополнително
плакнење
7
8
Копче на допир за брзо
8 Копче на допир за Старт/Пауза
9 Показатели за статус на програмите:
Показател за заклучена врата
Показател за крај на циклусот
Показател за брава за деца
МАКЕДОНСКИ
23
5. ПРОГРАМИ ЗА МИЕЊЕ САДОВИ
Програма
Опсег на температурата
Вид на полнење и валканост
Максимално полнење, максимална центрифуга
Памучни
90°C — Студено (
Бели и шарени памучни алишта. Нормално валкани и
лесно валкани.
6 kg, 1000 врт./мин. (EWT1062EDW), 1200 врт./мин.
(EWT1262EDW)
)
Бели памучни алишта и алишта од трајно обоен
памук. Нормално валкани.
6 kg, 1000 врт./мин. (EWT1062EDW), 1200 врт./мин.
(EWT1262EDW)
Памучни Еко 1)
60°C – 40°C
Синтетика
60°C - Студено (
Нежни
40°C - Студено (
)
Синтетички алишта или алишта од мешани ткаенини.
Нормално валкани.
2.5 kg, 1000 врт./мин. (EWT1062EDW), 1200 врт./мин.
(EWT1262EDW)
)
Нежни алишта од акрил, вискоза, полиестер.
Нормално валкани.
2.5 kg, 1000 врт./мин. (EWT1062EDW), 1200 врт./мин.
(EWT1262EDW)
Волна/Рачно перење
)
40°C - Студено (
Свила
30°C - Студено (
)
Посебна програма за алишта од свила и мешана
синтетика што се перат во машина.
1 kg, 800 врт./мин.
Специјална програма за перење на едно синтетичко
ќебе, јорган, прекривка за кревет итн.
2,5 kg, 800 врт./мин.
Јорган
60°C – 30°C
За плакнење и центрифугирање на алиштата. Сите
ткаенини.
6 kg, 1000 врт./мин. (EWT1062EDW), 1200 врт./мин.
(EWT1262EDW)
Плакнење
За испуштање на водата од барабанот. Сите
ткаенини.
6 kg
Цедење
За центрифугирање на алиштата и за цедење на
водата од барабанот. Сите ткаенини.
6 kg, 1000 врт./мин. (EWT1062EDW), 1200 врт./мин.
(EWT1262EDW)
Центрифуга
Џинс
60°C - Студено (
Волна што се пере во машина, волнена облека што се
пере рачно и нежни ткаенини со симбол за „рачно
перење“.
1 kg, 1000 врт./мин. (EWT1062EDW), 1200 врт./мин.
(EWT1262EDW)
)
Алишта од тексас платно и трико. Исто така и за
алишта со темни бои.
3 kg, 1000 врт./мин. (EWT1062EDW), 1200 врт./мин.
(EWT1262EDW)
24 www.electrolux.com
Програма
Опсег на температурата
Вид на полнење и валканост
Максимално полнење, максимална центрифуга
Завеси
40°C - Студено (
Посебна програма за завеси. Фазата на предперење
се активира автоматски.2)
2.5 kg, 800 врт./мин.
30°C
)
Синтетички и нежни алишта. Лесно извалкани или
алишта за освежување.
2.5 kg, 800 врт./мин.
Облека за спортување
Алишта од синтетички или мешани ткаенини. Лесно
валкани и алишта за освежување.
За 5 - 6 кошули.
800 врт./мин.
5 кошули
30°C
1) Стандардни програми со вредности на потрошувачка со Енергетска етикета
Според прописот 1061/2010, „Памучни, штедливо 60°C“ и „Памучни, штедливо 40°C“ се соодветни
на „стандардната програма за памучни алишта на 60°C“ и „стандардната програма за памучни
алишта на 40°C“. Тие се најефикасните програми во однос на комбинираните потрошувачки на
енергија и вода за перење на нормално извалкани памучни алишта.
Температурата на водата во фазата на перење може да се разликува од декларираната
температура за избраната програма.
2) Не користете никаков детергент во фазата на предперење.
Компатибилност на опции на програми
Програма
Eco
1)
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
МАКЕДОНСКИ
∎
25
∎
1) Кога ќе ја поставите функцијата Супер брзо, ви препорачуваме да ја намалите количината на
алишта. Можно е да го оставите целото полнење, но резултатите од перењето може да бидат
незадоволителни. Препорачано полнење: памучни: 3 kg, синтетика и нежни: 1,5 kg.
6. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ
Податоците во оваа табела се приближни. Податоците може да бидат променети од
различни причини: количината на алишта, водата и температурата на околината.
Програми
Полне
ње
(kg)
Потрошувачка Потрошувачка
на енергија
на вода
(kWh)
(литри)
Приближно
траење на
програмата
(минути)
Преостанат
а влажност
(%)1)
Памучни 60°C
6
1.10
56
180
602) / 533)
Памук 40°C
6
0.65
54
150
602) / 533)
Синтетика
40°C
2.5
0.45
46
105
37
Нежни 40°C
2.5
0.55
46
90
37
Волна 30°C
1
0.35
50
70
32
Стандардни памучни програми
Стандардни
памучни на
60°C
6
0.96
45
240
602) / 533)
Стандардни
памучни на
60°C
3
0.62
37
149
602) / 533)
Стандардни
памучни на
40°C
3
0.50
37
136
602) / 533)
Исклучен режим (W)
Вклучен режим (W)
0.48
0.48
Информациите дадени во табелата погоре се во согласност со регулативата на
Европската комисија 1015/2010 за имплементирање на директивата 2009/125/EC.
1) На крајот на фазата на центрифугирање.
2) За модел EWT1062EDW.
3) За модел EWT1262EDW.
26 www.electrolux.com
7. ОПЦИИ
7.1 Температура
7.3 Предперење
Поставете ја оваа опција за да ја промените
стандардната температура.
= студена вода.
Показател
Се вклучува показателот за поставената
програма се вклучува.
Со оваа опција можете да додадете фаза на
предперење кон програмата за перење.
Користете ја оваа функција за многу
извалкани алишта.
Кога ќе ја поставите оваа опција,
времетраењето на програмата се зголемува.
Се пали соодветниот показател.
7.2 Центрифуга
Со ова копче можете да ја намалите брзината
на центрифугата.
Се вклучува показателот за поставената
програма.
Дополнителни опции за
центрифуга:
Задржано плакнење
• Поставете ја оваа функција за да спречите
туткање на алиштата.
• Се пали соодветниот показател.
• Има вода во барабанот при завршување на
програмата.
• Барабанот се врти редовно за да спречи
туткање на алиштата.
• Вратата останува заклучена.
• Морате да ја исцедите водата за да ја
отклучите вратата.
За да ја исцедите водата,
погледнете ’На крај од програмата’.
Ноќен циклус
• Поставете ја оваа опција за да ги
отстраните сите фази на центрифугирање
и за да извршите тивко перење.
• Фазата на плакнење користи повеќе вода
кај некои програми на перење.
• Се пали соодветниот показател.
• Програмата за перење запира со вода во
барабанот. Барабанот се врти редовно за
да спречи туткање на алиштата.
• Вратата останува заклучена. Морате да ја
исцедите водата за да ја отклучите
вратата.
За да ја исцедите водата,
погледнете ’На крај од програмата’.
7.4 Одложен почеток
Притиснете го ова копче за да го одложите
почетокот на програмата за 9, 6 или 3 часа.
Показателот за оваа опција и показателот за
псотавената вредност се вклучени.
7.5 Дополнително плакнење
Со оваа опција можете да додадете фаза
неколку плакнења кон програмата за перење.
Користете ја оваа опција за лица алергични
на детергенти и во области каде водата е
мека.
Се пали соодветниот показател.
7.6 Брзо
Со оваа функција можете да го намалите
времетраењето на програмата.
Поставете ја оваа функција за лесно валкани
алишта или за алишта за освежување.
Се пали соодветниот показател.
7.7 Брава за деца
Со оваа опција можете да спречите децата да
си играат со контролната табла.
• За да ја активирате/деактивирате опцијата,
и
сé
притискајте ги истовремено
додека не се вклучи/исклучи показателот
.
Оваа опција можете да ја активирате:
, опциите и
• Откако ќе притиснете
копчето на програматорот се заклучени.
:
• Пред да го притиснете копчето
апаратот не може да се вклучи.
МАКЕДОНСКИ
7.8 Постојано дополнително
плакнење
Со оваа опција можете постојано да имате
дополнително плакнење кога поставувате
нова програма.
• За да ја активирате/деактивирате оваа
и
опција, притискајте ги истовремено
сé додека не се вклучи/исклучи
показателот
.
27
• програмата е завршена.
• апаратот е во дефект.
За да ги активирате/деактивирате звучните
сигнали, притиснете ги истовремено
копчињата
и
6 секунди.
Ако ги исклучите звучните сигнали,
тие продолжуваат да работат кога
апаратот има дефект.
7.9 Звучни сигнали
Звучните сигнали работат кога:
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
1.
2.
Ставете мала количина детергент во
фиоката за фаза на перење.
Поставете ја и стартувајте ја програмата
за памук на највисока температура без
алишта. Ова ја отстранува цела
нечистотија од барабанот и од
внатрешноста.
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Полнење со алишта
1.
2.
3.
A
4.
Отворете го капакот на апаратот.
Притиснете го копчето А. Барабанот се
отвора автоматски.
Ставете ги алиштата во барабанот, едно
по едно. Протресете ги алиштата пред да
ги ставите во апаратот. Не ставајте многу
алишта во барабанот.
Затворете ги барабанот и капакот.
ВНИМАНИЕ
Пред да го затворите капакот на
вашиот апарат, видете дали
правилно сте го затвориле
барабанот.
9.2 Користење детергент и додатоци
• Измерете ги детергентот и омекнувачот.
28 www.electrolux.com
Преграда за детергент за фазата на
предперење.
Преграда за детергент за фазата на
перење.
Преграда за течни додатоци (омекнувач,
штирак).
Ознаката M е максималното ниво за
количината на течни додатоци.
9.3 Поставување програма
1.
2.
Свртете го копчето на програматорот и
поставете ја програмата:
– показното светло
трепка.
Доколку е неопходно, променете ја
температурата и брзината на
центрифугата или додајте ги достапните
функции. Кога активирате опција, се
вклучува показателот на поставената
опција.
Ако сте поставиле нешто
неправилно, показателот
трепка црвено.
ќе
9.4 Започнување програма без
одложен почеток
Притиснете го
:
престанува да трепка и
• Показателот на
останува вклучен.
• Програмата започнува, вратата се
е вклучен
заклучува, показателот
• Пумпата за цедење може да работи кратко
време кога апаратот полни вода.
9.5 Започнување програма со
одложен почеток
• Притиснете го
за да го поставите
одложениот почеток. Се вклучува
показателот за поставеното одложување.
.
Се пали показателот
:
• Притиснете го
– апаратот го започнува одбројувањето.
– Кога ќе заврши одбројувањето,
програмата за перење започнува
автоматски.
Можете да го откажете или
промените поставениот одложен
.
почеток пред да притиснете
За да го откажете одложениот почеток:
Притиснете го
за го поставите
апаратот на пауза.
1.
2.
Притискајте
сé додека показателот за
поставеното одложување не се изгаси.
Притисете го повторно
, за да почне
програмата.
9.6 Прекинување на програма и
менување на опции
Можете да променете само одредени опции
пред да се вклучат.
1. Притиснете го
. Показателот трепка.
2. Променете ги опциите.
3. Притиснете го повторно
. Програмата
продолжува.
9.7 Откажување програма
1.
2.
Свртете го копчето на програматорот до
за да ја откажете програмата и да го
исклучите апаратот.
Свртете го копчето на програматорот
уште еднаш за да го вклучите апаратот.
Сега, можете да поставите нова
програма за перење.
Апаратот не ја испушта водата.
9.8 Отворање на капакот
Додека програмата или одложениот почеток
се во тек, капакот на апаратот е заклучен. Се
.
пали показателот
МАКЕДОНСКИ
ВНИМАНИЕ
Доколку температурата и нивото на
водата во барабанот се премногу
високи, не можете да го отворите
капакот.
Отворете го капакот и кога одложениот
почеток е во функција:
1. Притиснете го копчето
за да го
ставите апаратот на пауза.
2. Почекајте да се изгасне показателот за
капакот
.
3. Можете да го отворите капакот.
4. Затворете го капакот и притиснете го
. Програмата (или
повторно копчето
одложениот почеток) продолжува.
• Подотворете го капакот за да спречите
мувла и мириси.
Програмата за перење е завршена, но има
вода во барабанот:
– Барабанот се врти редовно за да спречи
туткање на алиштата.
– Показателот за заклучување на капакот
свети. Показателот
трепка.
Капакот останува заклучен.
– Морате да ја исцедите водата за да го
отворите капакот.
За да ја исцедите водата:
Одберете програма за цедење на
водата или за центрифугирање.
2. Ако е неопходно, намалете ја брзината
на центрифугата.
3. Притиснете го
: Апаратот ја цеди
водата и центрифугира.
4. Кога програмата е завршена и
показателот за заклучен капак
се
гаси, можете да ја отворите вратата.
5. Свртете го копчето на програматорот
до
за да го исклучите апаратот.
1.
Отворете го капакот додека програмата
работи:
1. Свртете го копчето на програматорот до
за да го исклучите апаратот.
2. Почекајте неколку минути и потоа
отворете го капакот на апаратот.
3. Затворете го капакот и повторно
поставете ја програмата.
Апаратот цеди и центрифугира
автоматски после приближно 18 часа
(освен кај програми за волна).
9.9 На крај од програмата
• Машината запира автоматски.
• Звучните сигнали работат (ако се
активирани).
.
• Се исклучува показателот
• Показателот за заклучување на капакот
се гаси.
• Се пали показателот
.
• Можете да го отворите капакот.
• Извадете ги алиштата од апаратот.
Проверете дали барабанот е празен.
• Затворете ја славината за вода.
• Свртете го копчето на програматорот до
за да го исклучите апаратот.
29
9.10 Во состојба на подготвеност
Неколку минути по завршувањето на
програмата за перење, доколку не го
исклучите апаратот, се вклучува статусот за
штедење енергија.
Статусот за штедење енергија ја намалува
потрошувачката на енергија кога апаратот е
во состојба на подготвеност.
• Сите показатели се исклучуваат.
• Показното светло на
трепка бавно
• Притиснете една од опциите за да го
исклучите статусот за штедење енергија.
10. ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ
10.1 Полнење алишта
• Поделете ги алиштата на: бели, во боја,
синтетика, чувствителни и волнени.
• Следете ги упатствата за перење што се
наоѓаат на етикетите на алиштата.
• Не перете заедно бели и алишта во боја.
• Некои обоени алишта може да изгубат боја
после првото перење. Ви препорачуваме
да ги перете одделно првиот пат.
• Закопчајте ги навлаките за перници,
патентите, куките и дрикерите. Закопчајте
ги ремените.
30 www.electrolux.com
• Испразнете ги џебовите и исправете ги
алиштата.
• Превртете ги повеќеслојните ткаенини,
волната и алиштата со насликани
илустрации.
• Отстранете ги тешките дамки.
• Многу извалканите дамки перете ги со
специјален детергент.
• Бидете внимателни со завесите. Тргнете ги
куките или ставете ги завесите во торба за
перење или во навлака.
• Не перете во апаратот:
– Алишта без пораб или без рез
– Градник со жица.
– Користете торба за перење на мали
алишта.
• Малото полнење може да предизвика
проблеми со рамнотежа за време на
центрифугата. Ако се случи ова,
распоредете ги рачно алиштата во
барабанот и започнете ја фазата на
центрифугата уште еднаш.
10.2 Тврдоглави дамки
За некои дамки, водата и детергентот не се
доволни.
Ви препорачуваме да ги отстраните овие
дамки пред да ги ставите алиштата во
апаратот.
На располагање има специјални
отстранувачи на дамки. Користете специјален
отстранувач за дамки којшто е прикладен за
видот на дамката и материјалот.
10.3 Детергенти и додатоци
• Користете само детергенти и додатоци што
се предвидени за употреба во машина за
перење.
• Не мешајте различни видови детергенти.
• Заради заштита на животната средина, не
користете повеќе од точното количество
детергент.
• Секогаш следете ги упатствата што ќе ги
најдете на пакувањето на овие производи.
• Користете соодветни производи за видот и
бојата на ткаенината, температурата на
програмата и нивото на извалканост.
• Ако вашиот апарат нема дозер за
детергент со преклопник, додајте течен
детергент со топка за дозирање.
• Ако користите течни детергенти, не
поставувајте предперење или одложен
почеток.
10.4 Еколошки практични совети
• Поставете програма без фаза на
предперење за перење на алишта со
нормална извалканост.
• Секогаш стартувајте ја програмата за
миење со максимален капацитет на
алишта.
• Ако е потребно, користете отстранувач за
дамки за да поставите програма со ниска
температура.
• За да користите точна количина на
детергент, проверете ја тврдоста на водата
во вашиот дом
10.5 Тврдост на вода
Ако тврдоста на вода во вашата област е
висока или средна, ви препорачуваме да
користите омекнувач за вода за машини за
перење. Во областите каде тврдоста на
водата е мека, нема потреба од омекнувач за
вода.
За да ја дознаете тврдоста на вода во вашата
област, јавете се во локалното претпријатие
за водовод.
Користете соодветна количина на омекнувач
за водата. Секогаш следете ги упатствата
што ќе ги најдете на пакувањето на
производот.
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Пред одржување, исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
11.1 Надворешно чистење
Исчистете го апаратот само со сапун и топла
вода. Целосно исушете ги сите површини.
МАКЕДОНСКИ
ВНИМАНИЕ
Не користете алкохол, растворувачи
или хемиски производи.
31
Секогаш следете ги упатствата што
ќе ги најдете на пакувањето на
производот.
11.2 Отстранување бигор
11.3 Перење за одржување
Ако тврдоста на вода во вашата област е
висока или средна, ви препорачуваме да
користите омекнувач за вода за машини за
перење.
Редовно прегледувајте го барабанот за да
спречите појава на бигор и рѓа.
За да ја отстраните 'рѓата, користете само
специјални производи за машини за перење.
Направете го ова засебно од перењето на
алишта.
Со програмите за ниска температура можно е
да остане малку детергент во барабанот.
Редовно чистете го апаратот. За да го
правите ова:
• Извадете ги алиштата од барабанот.
• Поставете ја програмата за памучни
алишта на највисока температура со мала
количина на детергент.
11.4 Чистење на дозерот за детергент
1.
2.
3.
11.5 Чистење на одводнот филтер
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не чистете го одводниот филтер ако
има вода во апаратот.
32 www.electrolux.com
1.
2.
3.
4.
5.
МАКЕДОНСКИ
33
11.6 Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
11.7 Цедење во вонредна
ситуација
Заради некој проблем, апаратот не може да
цеди вода.
Доколку се случи ова, направете ги чекорите
од (1) до (5) од 'Чистење на одводниот
филтер'.
Ако е неопходно, исчистете ја пумпата.
11.8 Заштита од замрзнување
Ако апаратот е монтиран во област каде
температурата може да падне под 0°C,
отстранете ја преостаната вода од доводното
црево и од пумпата за цедење.
1. Извадете го приклучокот за струја од
штекерот.
12. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
Апаратот не почнува да работи или запира за
време на работата.
2.
3.
4.
5.
6.
Затворете ја славината за вода.
Извадете го доводното црево за вода.
Ставете ги двата краја на доводното
црево во садот и оставете ја водата да
тече од цревото.
Испразнете ја пумпата. Видете во
процедурата за итно цедење.
Кога одводната пумпа е празна, вратете
го доводното црево назад.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Проверете дали температурата е
повисока од 0°C пред повторно да го
користите апаратот.
Производителот не е одговорен за
штетите предизвикани од ниска
температура.
34 www.electrolux.com
Прво, обидете се да најдете решение за
проблемот (погледнете во табелата). Ако не,
контактирајте со сервисот.
При одредени проблеми се огласуваат звучни
трепка и
сигнали. Црвениот показател
еден од показателите се вклучува, за да
покаже шифра за тревога:
•
- Апаратот не се полни со вода.
Проблем
•
•
- Апаратот не ја цеди водата.
- Вратата на апаратот е отворена или
не е правилно затворена. Проверете ја
вратата!
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Исклучете го апаратот пред да ги
направите проверките.
Можно решение
Програмата не стартува. Проверете дали приклучокот за струја е вклучен во штекерот.
Проверете дали капакот на апаратот е затворен.
Проверете дали има оштетен осигурувач во таблата со
осигурувачи.
Проверете дали е притиснато копчето Старт/Пауза.
Доколку е поставен одложен почеток, откажете ја поставката
или почекајте да заврши одбројувањето.
Доколку е вклучена, исклучете ја функцијата Блокада за деца.
Машината не се полни
со вода.
Проверете дали е отворена славината за вода.
Проверете дали притисокот на доводот за вода е многу низок.
За овие информации, јавете се во локалното водостопанство.
Проверете дали славината за вода е затната.
Проверете дали се затнати филтерот на доводното црево и
филтерот на вентилот. Погледнете во „Нега и чистење“.
Проверете дали доводното црево е засукано или свиткано.
Проверете дали цревото за довод на вода е правилно
поврзано.
Апаратот не ја испушта
водата.
Проверете дали е затната одводната цевка.
Проверете дали одводното црево е засукано или свиткано.
Проверете дали е затнат одводниот филтер. Исчистете го
филтерот доколку е потребно. Видете во „Нега и чистење“.
Проверете дали цревото за одвод на вода е правилно
поврзано.
Поставете ја програмата за цедење доколку поставувате
програма без фаза на цедење.
Поставете ја програмата за цедење доколку поставувате
опција што завршува со вода во барабанот.
Фазата на центрифуга
не работи или циклусот
на перење трае подолго
од вообичаено.
Поставете ја програмата за центрифугирање.
Проверете дали е затнат одводниот филтер. Исчистете го
филтерот доколку е потребно. Видете во „Нега и чистење“.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
35
Можно решение
Распоредете ги рачно алиштата во барабанот и започнете ја
фазата на центрифугирање уште еднаш. Овој проблем може
да е предизвикан од проблеми со рамнотежата.
На подот има вода.
Погрижете се спојките на цревата за вода да се стегнати и да
нема протекувања на вода.
Проверете дали цревото за одвод на вода е оштетено.
Проверете дали користете соодветен детергент и соодветна
количина од него.
Не можете да го
отворите капакот на
апаратот.
Проверете дали е завршена програмата за перење.
Поставете ја програмата за цедење или за центрифугирање
доколку има вода во барабанот.
Машината прави
невообичаена бучава.
Проверете дали апаратот е правилно нивелиран. Видете во
'Инструкции за монтажа'.
Проверете дали е отстранета амбалажата и/или
транспортните завртки. Видете во 'Инструкции за монтажа'.
Додадете уште алишта во барабанот. Полнењето со алишта
можеби е премало.
Апаратот се полни со
вода и веднаш ја
испушта.
Проверете дали одводното црево е во правилна положба.
Цревото може да е поставено многу ниско.
Резултатите од
перењето се
незадоволителни.
Зголемете го количеството детергент или употребете друг.
Користете специјални производи за да ги отстраните
тврдокорните дамки пред да ги перете алиштата.
Проверете дали сте ја поставиле точната температура.
Намалете го полнењето со алишта.
Не можете да поставите
опција.
Проверете дали сте го(ги) притиснале само саканото(ите)
копче(иња).
Откако ќе ја изведете проверката, вклучете го
апаратот. Програмата продолжува од точката
на прекинот.
Ако повторно се појави проблемот, јавете се
во сервисот.
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии
Ширина / Висина /
Длабочина
400 / 850 / 600 mm
Вкупна длабочина
600 mm
36 www.electrolux.com
Поврзување на струјата:
Напон
Вкупна моќност
Осигурувач
Фреквенција
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Ниво на заштита од навлегување на тврди честички и
влага обезбедено со заштитниот капак, освен кога
опремата со низок напон нема заштита од влага
Притисок на доводот на
вода
Минимален
0,5 bar (0,05 MPa)
Максимален
8 bar (0,8 MPa)
Студена вода
Довод на вода 1)
Максимално полнење
IPX4
Памучни
6 kg
Брзина на центрифугирање Максимална
1000 врт./мин.(EWT1062EDW)
1200 врт./мин.(EWT1262EDW)
1) Поврзете го доводното црево со славина за вода со навој 3/4“.
14. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Рециклирајте ги материјалите со симболот
. Ставете ја амбалажата во соодветни
апарати. Не фрлајте ги апаратите озанчени
со симболот во отпадот од домаќинството.
контејнери за да ја рециклирате.
Помогнете во заштитата на живтната средина
и човековото здравје и рециклирајте го
отпадот од електрични и електронски
Вратете го производот во вашиот локален
капацитет за рециклирање или контактирајте
ја вашата општинска канцеларија.
ROMÂNA
37
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAME DE SPĂLARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALORI DE CONSUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPŢIUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SFATURI UTILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEPANARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
40
40
41
43
44
45
45
47
48
51
53
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă
profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca oricând îl
utilizați puteţi fi sigur de aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute
şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
38 www.electrolux.com
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului,
citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producăto‐
rul nu este responsabil dacă instalarea şi utiliza‐
rea incorectă a aparatului provoacă răniri şi dau‐
ne. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună
cu aparatul pentru consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
AVERTIZARE
Pericol de sufocare, vătămare sau inva‐
liditate permanentă.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta
mai mare de 8 ani, de persoanele cu capa‐
cităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau de persoanele fără cunoştinţe sau expe‐
rienţă doar sub supraveghere sau după o
scurtă instruire care să le ofere informaţiile ne‐
cesare despre utilizarea sigură a aparatului şi
să le permită să înţeleagă pericolele la care
se expun.
2.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna
copiilor.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de
uşa aparatului când aceasta este deschisă.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă
pentru copii, vă recomandăm să-l activaţi.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie
efectuate de copii nesupravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind
siguranţa
• Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din
priză.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Respectaţi volumul maxim de încărcare de 6
kg (consultaţi capitolul “Tabelul de progra‐
me”).
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
• Scoateţi toate materialele folosite la ambalare
şi buloanele de transport.
• Păstraţi buloanele de transport. Când mutaţi
din nou aparatul trebuie să blocaţi tamburul.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul în locurile în
care temperatura este sub 0 °C sau în locuri
în care este expus intemperiilor.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
• Aparatul se va instala doar pe o podea
dreaptă, stabilă, rezistentă la căldură şi cu‐
rată.
• Nu instalaţi aparatul în locuri care nu permit
deschiderea completă a uşii sale.
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu. Purtaţi
întotdeauna mănuşi de protecţie.
• Asiguraţi circulaţia aerul între aparat şi podea.
• Pentru a obţine spaţiul necesar între aparat şi
mochetă reglaţi picioarele acestuia.
Conexiunea la reţeaua electrică
AVERTIZARE
Risc de incendiu şi de electrocutare.
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică,
specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, co‐
respund sursei de tensiune. Dacă nu, contac‐
taţi un electrician.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoa‐
re.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora şte‐
cherul şi cablul de alimentare electrică. Dacă
este necesar, cablul de alimentare trebuie în‐
locuit numai de către Centrul local de Service.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după în‐
cheierea procedurii de instalare. Asiguraţi-vă
că priza poate fi accesată după instalare.
ROMÂNA
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
• Nu atingeţi cablul de alimentare sau ştecherul
cu mâinile ude.
• Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
Racordarea la apă
39
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite
cu produse inflamabile nu trebuie introduse în
aparat, nici puse adiacent sau deasupra aces‐
tuia.
• Nu uitaţi să îndepărtaţi toate obiectele metali‐
ce din rufe.
2.3 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE
Pericol de rănire sau de deteriorare a
aparatului.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora fur‐
tunurile de apă.
• Aparatul va fi conectat la reţeaua de apă folo‐
sind noile furtunuri furnizate. Furtunurile vechi
nu trebuie reutilizate.
• Înainte de a conecta aparatul la ţevi noi sau la
ţevi care nu au mai fost folosite de mult, lăsaţi
apa să curgă până când este curată.
• La prima utilizare a aparatului, asiguraţi-vă că
nu există scurgere.
• Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau
obiecte metalice.
2.2 Utilizarea
2.4 Aruncarea la gunoi
AVERTIZARE
Pericol de rănire, electrocutare, incen‐
diu, arsuri sau de deteriorare a aparatu‐
lui.
• Utilizaţi acest aparat doar într-un mediu cas‐
nic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Respectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe
ambalajul detergentului.
AVERTIZARE
Risc de rănire sau de sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimenta‐
re.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a
preveni închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
40 www.electrolux.com
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
1 Panou de comandă
2
2 Capac
3 Mânerul capacului
4 Capac acces filtru
3
5 Picioare pentru nivelul aparatului
6 Plăcuţă cu date tehnice
6
4
5
4. PANOUL DE COMANDĂ
1
2
3
4
90°
60°
30°
20°
1200
1000
5
40°
3h
6h
9h
6
800
400
7
9
1 Buton selectare program
2 Taste pentru reducerea turaţiei de centrifu‐
gare
şi indicatori funcţii:
Indicator Clătire oprită
Indicator program nocturn
3 Tastă pentru Temperatură
4 Tastă pentru Prespălare
5 Tastă pentru Pornire cu întârziere
6 Tastă pentru Clătire suplimentară
7
8
Taste rapide
8 Taste pentru Start/Pauză
9 Indicatoare de stare a programului:
uşii
Indicator pentru Blocare electronică a
Indicatorul de terminare a ciclului
Indicator Blocare pentru copii
ROMÂNA
41
5. PROGRAME DE SPĂLARE
Program
Intervalul pentru temperatură
Tip de încărcătură şi de murdărie
Încărcătură maxim, Centrifugare maximă
Bumbac
90°C — Rece (
Bumbac alb şi colorat. Grad normal de murdărie şi
murdărie redusă.
6 kg, 1000 rpm (EWT1062EDW), 1200 rpm
(EWT1262EDW)
)
Bumbac alb şi bumbac colorat cu culori rezistente. Nivel
mediu de murdărie.
6 kg, 1000 rpm (EWT1062EDW), 1200 rpm
(EWT1262EDW)
Bumbac Eco 1)
60 °C – 40 °C
Sintetice
60 °C— Rece (
Delicate
40 °C - Rece (
)
)
Lână/Spălare manuală
)
40 °C – Rece (
Mătase
30 °C – Rece (
)
Articole sintetice sau articole cu ţesături mixte. Nivel me‐
diu de murdărie.
2.5 kg, 1000 rpm (EWT1062EDW), 1200 rpm
(EWT1262EDW)
Ţesături delicate precum cele din acril, viscoză, poliester.
Nivel mediu de murdărie.
2.5 kg, 1000 rpm (EWT1062EDW), 1200 rpm
(EWT1262EDW)
Articole din lână care se pot spăla cu maşina, articole din
lână care trebuie spălate manual şi articole delicate cu
simbolul "spălare manuală".
1 kg, 1000 rpm (EWT1062EDW), 1200 rpm
(EWT1262EDW)
Program special pentru articole din mătase şi sintetice
mixte.
1 kg, 800 rpm
Pilotă
60 °C – 30 °C
Program special pentru o pătură sintetică, pilotă, cuver‐
tură etc.
2,5 kg, 800 rpm
Clătire
Pentru clătirea şi centrifugarea rufelor. Toate ţesăturile.
6 kg, 1000 rpm (EWT1062EDW), 1200 rpm
(EWT1262EDW)
Pentru a evacua apa din tambur. Toate ţesăturile.
6 kg
Evacuare
Pentru a centrifuga rufele şi pentru a evacua apa din tam‐
bur. Toate ţesăturile.
6 kg, 1000 rpm (EWT1062EDW), 1200 rpm
(EWT1262EDW)
Centrifugare
Blugi
60 °C - Rece (
)
Articole din denim şi jerseu. De asemenea, pentru articole
în culori închise.
3 kg, 1000 rpm (EWT1062EDW), 1200 rpm
(EWT1262EDW)
42 www.electrolux.com
Program
Intervalul pentru temperatură
Tip de încărcătură şi de murdărie
Încărcătură maxim, Centrifugare maximă
Perdele
40 °C - Rece (
Program special pentru perdele. Faza de prespălare se
activează automat.2)
2.5 kg, 800 rpm
30 °C
)
Articole sintetice şi delicate. Nivel redus de murdărie sau
articole care trebuie reîmprospătate.
2.5 kg, 800 rpm
Articole sport
Articole din ţesături sintetice şi mixte. Nivel redus de
murdărie şi articole care trebuie reîmprospătate.
Pentru 5 - 6 cămăşi.
800 rpm
5 cămăşi
30 °C
1) Programe standard pentru valorile de consum din eticheta energetică
Conform reglementării 1061/2010, "Bumbac economie 60 °C" şi "Bumbac economie 40 °C" sunt
"programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac" şi, respectiv, "programul standard la 40 °C pentru
rufe din bumbac". Acestea sunt cele mai eficiente programe în ceea ce priveşte consumul combinat de
curent şi de apă pentru spălatul rufelor din bumbac cu grad normal de murdărie.
Temperatura apei în faza de spălare poate diferi de temperatura specificată pentru programul se‐
lectat.
2) Nu utilizaţi niciun detergent pentru faza de prespălare.
Compatibilitatea opţiunilor programelor
Program
Eco
1)
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
ROMÂNA
∎
43
∎
1) Când setaţi opţiunea Rapid, recomandăm să reduceţi cantitatea de rufe. Este posibilă păstrarea
încărcăturii complete, dar rezultatele spălării pot fi nesatisfăcătoare. Încărcătura recomandată: bumbac: 3
kg, sintetice şi delicate: 1,5 kg.
6. VALORI DE CONSUM
Datele din acest tabel sunt aproximative. Diferite cauze pot modifica datele: cantitatea şi
tipul de rufe, apa şi temperatura mediului ambiant.
Programe
Încărcă
tură
(Kg)
Consum de
energie (kWh)
Consum de
apă (litri)
Durata aproxi‐
mativă a pro‐
gramului (mi‐
nute)
Grad de
umezeală re‐
manentă
(%)1)
Bumbac 60 °C
6
1.10
56
180
602) / 533)
Bumbac 40 °C
6
0.65
54
150
602) / 533)
Sintetice 40 °C
2.5
0.45
46
105
37
Delicate 40 °C
2.5
0.55
46
90
37
1
0.35
50
70
32
Lână 30 °C
Programe standard pentru bumbac
Standard 60 °C
pentru bumbac
6
0.96
45
240
602) / 533)
Standard 60 °C
pentru bumbac
3
0.62
37
149
602) / 533)
Standard 40 °C
pentru bumbac
3
0.50
37
136
602) / 533)
Modul Oprit (W)
Modul lăsat Pornit (W)
0.48
0.48
Informaţiile oferite în tabelul de mai sus sunt în conformitate cu reglementarea Comisiei UE
1015/2010 de implementare a Directivei 2009/125/EC.
1) La finalul fazei de centrifugare.
2) Pentru modelul EWT1062EDW.
3) Pentru modelul EWT1262EDW.
44 www.electrolux.com
7. OPŢIUNI
7.1 Temperatura
Setaţi această opţiune pentru a modifica tempe‐
ratura implicită.
= apă rece.
Indicator
Indicatorul pentru temperatura setată se aprinde.
7.2 Centrifugare
Cu această opţiune puteţi schimba viteza de
centrifugare implicită.
Indicatorul pentru viteza setată se aprinde.
Opţiuni suplimentare pentru
centrifugare:
Clătire oprită
• Setaţi această opţiune pentru a preveni şifo‐
narea rufelor.
• Indicatorul aferent se aprinde.
• La terminarea programului rămâne apă în
tambur.
• Tamburul se roteşte în mod regulat pentru a
preveni şifonarea rufelor.
• Uşa rămâne blocată.
• Trebuie să evacuaţi apa pentru a debloca uşa.
Pentru a evacua apa, consultaţi "La ter‐
minarea programului".
Program nocturn
• Setaţi această opţiune pentru a anula toate fa‐
zele de centrifugare şi pentru a efectua o
spălare silenţioasă.
• Faza de clătire utilizează mai multă apă pen‐
tru anumite programe de spălare.
• Indicatorul aferent se aprinde.
• Programul de spălare se opreşte cu apă în
tambur. Tamburul se roteşte în mod regulat
pentru a preveni şifonarea rufelor.
• Uşa rămâne blocată. Trebuie să evacuaţi apa
pentru a debloca uşa.
Pentru a evacua apa, consultaţi "La ter‐
minarea programului".
7.3 Prespălare
Cu această opţiune puteţi adăuga o fază de
prespălare la un program de spălare.
Utilizaţi această opţiune pentru articole foarte
murdare.
Când setaţi această opţiune durata programului
va creşte.
Indicatorul aferent se aprinde.
7.4 Pornire cu întârziere
Cu această opţiune puteţi întârzia pornirea unui
program cu 9, 6 sau 3 ore.
Indicatorul opţiunii şi indicatorul valorii setate
sunt aprinşi.
7.5 Clătire suplimentară
Cu această opţiune puteţi adăuga câteva clătiri
la un program de spălare.
Utilizaţi această opţiune pentru persoanele aler‐
gice la detergenţi şi în zone unde apa are o duri‐
tate redusă.
Indicatorul aferent se aprinde.
7.6 Rapid
Cu această opţiune puteţi reduce durata progra‐
mului.
Utilizaţi această opţiune pentru articole cu nivel
redus de murdărie sau pentru articole care tre‐
buie reîmprospătate.
Indicatorul aferent se aprinde.
7.7 Dispozitiv de siguranţă pentru
copii
Cu această opţiune puteţi împiedica copiii să se
joace la panoul de comenzi.
• Pentru a activa/dezactiva opţiunea, apăsaţi si‐
şi
până când indicatorul
multan
se aprinde/se stinge.
Puteţi activa această opţiune:
, opţiunile şi butonul pen‐
• După ce apăsaţi
tru program sunt blocate.
: aparatul nu poate fi
• Înainte de a apăsa
pornit.
7.8 Clătire suplimentară permanentă
Cu această opţiune puteţi avea permanent o
clătire suplimentară când setaţi un program nou.
• Pentru a activa/dezactiva opţiunea, apăsaţi si‐
şi
până când indicatorul
se
multan
aprinde/se stinge.
ROMÂNA
7.9 Semnalele acustice
Dacă dezactivaţi semnalele acustice,
acestea continuă să funcţioneze când
aparatul are o defecţiune.
Sunt emise semnale acustice când:
• Programul s-a încheiat.
• Aparatul este defect.
Pentru dezactivarea/activarea semnalelor acusti‐
ce, apăsaţi simultan butoanele
timp de 6 secunde.
şi
45
,
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1.
2.
Puneţi o cantitate redusă de detergent în
compartimentul pentru faza de spălare.
Selectaţi şi porniţi un program pentru artico‐
le din bumbac, la cea mai înaltă tempera‐
tură, fără rufe. Astfel este eliminată even‐
tuala murdărie acumulată pe cuvă şi tam‐
bur.
9. UTILIZAREA ZILNICĂ
9.1 Încărcarea rufelor în aparat
1.
2.
3.
A
4.
Deschideţi capacul aparatului.
Apăsaţi butonul A. Tamburul se deschide
automat.
Introduceţi rufele în tambur, câte un articol
pe rând. Scuturaţi rufele înainte să le intro‐
duceţi în aparat. Asiguraţi-vă că nu introdu‐
ceţi prea multe rufe în tambur.
Închideţi tamburul şi capacul.
ATENŢIE
Înainte de a închide capacul, asiguraţivă că faceţi acest lucru în mod corect.
9.2 Utilizarea detergentului şi a aditivilor
• Măsuraţi cantitatea de detergent şi de balsam de rufe.
Compartimentul pentru detergent cores‐
punzător fazei de prespălare.
Compartimentul pentru detergent cores‐
punzător fazei de spălare.
46 www.electrolux.com
Compartimentul pentru aditivi lichizi (balsam
de rufe, apret).
Marcajul M reprezintă nivelul maxim pentru
cantitatea de aditiv lichid.
9.3 Setarea unui program
1.
2.
Rotiţi butonul pentru programe pentru a seta
programul:
– Indicatorul pentru
se aprinde intermi‐
tent.
Dacă este necesar, modificaţi temperatura
şi viteza de centrifugare sau adăugaţi opţiu‐
ni disponibile. Când activaţi o opţiune, indi‐
catorul opţiunii setate se aprinde.
Dacă setaţi ceva incorect, indicatorul
clipeşte în roşu.
9.4 Pornirea unui program fără
întârziere
Apăsaţi
:
nu mai clipeşte şi rămâ‐
• Indicatorul pentru
ne pornit.
• Programul începe, uşa se blochează, indicato‐
este aprins
rul
• Pompa de evacuare poate funcţiona pentru o
scurtă perioadă de timp atunci când aparatul
se alimentează cu apă.
9.5 Pornirea unui program cu ajutorul
pornirii cu întârziere
• Apăsaţi
pentru a seta întârzierea pe care
doriţi să o setaţi. Indicatorul întârzierii setate
este pornit.
este aprins. Indicatorul
:
• Apăsaţi
– Aparatul începe numărătoarea inversă.
– Când numărătoarea inversă este încheiată,
programul porneşte automat.
Puteţi anula sau modifica setarea pen‐
tru pornirea cu întârziere înainte de a
.
apăsa
Pentru a anula pornirea cu întârziere:
1. Apăsaţi
pentru a pune aparatul în
pauză.
2.
Apăsaţi
până când indicatorul întârzierii
setate se stinge.
Apăsaţi din nou
pentru a porni imediat
programul.
9.6 Întreruperea unui program şi
modificarea opţiunilor
Puteţi schimba numai unele opţiuni, înainte de a
fi activate.
1. Apăsaţi
. Indicatorul se aprinde intermi‐
tent.
2. Modificaţi opţiunile.
3. Apăsaţi din nou
. Programul este reluat.
9.7 Anularea unui program
1.
2.
Rotiţi butonul de selectare a programelor la
pentru a anula programul şi a dezactiva
aparatul.
Rotiţi butonul de selectare a programelor
din nou pentru a activa aparatul. Acum pu‐
teţi selecta un alt program de spălare.
Aparatul nu evacuează apa.
9.8 Deschiderea capacului
În timpul funcţionării unui program sau a pornirii
cu întârziere, capacul aparatului este blocat. Indi‐
este pornit.
catorul
ATENŢIE
Dacă temperatura şi nivelul apei din
tambur sunt prea mari, nu puteţi deschi‐
de capacul.
Deschideţi capacul şi în timpul funcţionării
pornirii cu întârziere:
1. Apăsaţi
pentru pune aparatul în pauză.
2. Aşteptaţi ca indicatorul pentru capac blocat
să se stingă.
3. Puteţi deschide capacul.
4. Închideţi capacul şi apăsaţi din nou
.
Programul (sau pornirea cu întârziere) conti‐
nuă.
Deschideţi capacului când este activ un program:
1. Rotiţi butonul de selectare a programelor la
pentru a dezactiva aparatul.
2. Aşteptaţi câteva minute şi după aceea des‐
chideţi capacul aparatului.
3. Închideţi capacul şi setaţi din nou progra‐
mul.
ROMÂNA
9.9 La terminarea programului
2.
• Aparatul se opreşte automat.
• Semnalele acustice funcţionează (dacă sunt
activate).
se stinge.
• Indicatorul pentru
• Indicatorul pentru capac blocat
se stinge.
3.
• Indicatorul
este pornit.
• Puteţi deschide capacul.
• Scoateţi rufele din aparat. Lăsaţi tamburul gol.
• Închideţi robinetul de apă.
• Rotiţi butonul de selectare a programelor la
pentru a dezactiva aparatul.
• Ţineţi capacul întredeschis pentru a preveni
formarea mucegaiului şi a mirosurilor.
Programul de spălare este terminat, dar tamburul
mai conţine apă:
– Tamburul se roteşte în mod regulat pentru a
preveni şifonarea rufelor.
– Indicatorul pentru capac blocat
este por‐
se aprinde intermitent. Ca‐
nit. Indicatorul
pacul rămâne blocat.
– Trebuie să evacuaţi apa pentru a deschide ca‐
pacul.
4.
5.
47
Dacă este necesar, reduceţi viteza de
centrifugare.
Apăsaţi
. Aparatul evacuează apa şi
centrifughează.
Când se termină programul şi indicatorul
pentru capac blocat
se stinge, puteţi
deschide capacul.
Rotiţi butonul de selectare a programelor
pentru a dezactiva aparatul.
la
Aparatul evacuează apa şi centrifu‐
ghează automat după 18 ore (cu excep‐
ţia programului pentru Lână).
9.10 Repaus
Dacă nu dezactivaţi aparatul, la câteva minute
după terminarea programului de spălare se acti‐
vează setarea pentru economisirea energiei.
Setarea pentru economisirea energiei reduce
consumul de energie când aparatul este în re‐
paus.
• Toate indicatoarele se sting.
• Indicatorul pentru
clipeşte încet.
• Apăsaţi una dintre opţiuni pentru a dezactiva
setarea de economisire a energiei.
Pentru a evacua apa:
1. Selectaţi programul de evacuare sau de
centrifugare.
10. SFATURI UTILE
10.1 Încărcătura de rufe
• Împărţiţi rufele în: albe, colorate, sintetice, de‐
licate şi lână.
• Respectaţi instrucţiunile de spălare de pe eti‐
chetele rufelor.
• Nu spălaţi articole albe şi colorate împreună.
• Unele articole colorate se pot decolora la pri‐
ma spălare. Recomandăm ca primele spălări
ale acestora să fie făcute separat.
• Închideţi nasturii feţelor de pernă, închideţi fer‐
moarele, găicile şi capsele. Legaţi curelele.
• Goliţi buzunarele şi depliaţi articolele.
• Ţesăturile cu mai multe straturi, articolele din
lână şi cele cu imprimeuri trebuie întoarse pe
dos.
• Eliminaţi petele persistente.
• Articolele foarte murdare trebuie spălate cu un
detergent special.
• Atenţie la perdele. Scoateţi cârligele sau pu‐
neţi perdelele într-un săculeţ de spălare sau
într-o faţă de pernă.
• Nu spălaţi în aparat:
– Articole fără tiv sau care prezintă tăieturi
– Sutiene cu sârmă.
– Pentru spălarea articolelor mici folosiţi un
săculeţ de spălare.
• O încărcătură foarte mică poate provoca pro‐
bleme de echilibru în timpul fazei de centrifu‐
gare. În acest caz, aranjaţi manual articolele
din cuvă şi reluaţi faza de centrifugare.
10.2 Petele persistente
În cazul anumitor pete, apa i detergentul nu sunt
suficiente.
Recomandăm eliminarea acestor pete înainte de
introducerea articolelor în aparat.
48 www.electrolux.com
Sunt disponibile substanţe speciale pentru în‐
depărtarea petelor. Folosiţi substanţa specială
pentru îndepărtarea petelor, corespunzătoare ti‐
pului de pată şi ţesăturii.
10.3 Detergenţi şi aditivi
• Utilizaţi numai detergenţi şi aditivi produşi spe‐
cial pentru utilizarea într-o maşină de spălat
rufe.
• Nu amestecaţi tipuri diferite de detergenţi.
• Pentru a ajuta mediul înconjurător, nu utilizaţi
o cantitate mai mare de detergent decât cea
corectă.
• Respectaţi instrucţiunile de pe ambalajul
acestor produse.
• Folosiţi produsele corespunzătoare tipului şi
culorii materialului, temperaturii programului şi
gradului de murdărie.
• Dacă aparatul pe care-l aveţi nu este prevăzut
cu dozator pentru detergent lichid cu clapetă,
adăugaţi detergenţii lichizi cu bila de dozare.
• Dacă utilizaţi detergenţi lichizi, nu setaţi
prespălarea sau pornirea cu întârziere.
• Porniţi întotdeauna un program de spălare cu
o cantitate maximă de rufe.
• Dacă este necesar, când setaţi un program cu
temperatură redusă, utilizaţi o substanţă de
scos petele.
• Pentru utilizarea cantităţii optime de deter‐
gent, verificaţi duritatea apei din locuinţă
10.5 Duritatea apei
Dacă apa din zona în care vă aflaţi are o duritate
ridicată sau medie, recomandăm utilizarea unui
dedurizator de apă pentru maşini de spălat. În
zonele în care apa are o duritate redusă nu este
necesară utilizarea unui dedurizator.
Pentru a afla duritatea apei din zona în care vă
aflaţi, adresaţi-vă furnizorului de apă local.
Folosiţi o cantitate corectă pentru dedurizatorul
apei. Respectaţi instrucţiunile de pe ambalajul
produsului.
10.4 Recomandări ecologice
• Pentru a spăla rufe cu un nivel mediu de
murdărie folosiţi un program fără prespălare.
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, de‐
conectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
11.1 Curăţarea exterioară
Curăţaţi aparatul numai cu săpun şi apă caldă.
Uscaţi complet toate suprafeţele.
ATENŢIE
Nu folosiţi alcool, solvenţi sau produse
chimice.
11.2 Îndepărtarea calcarului
Dacă apa din zona în care vă aflaţi are o duritate
ridicată sau medie, recomandăm utilizarea unui
dedurizator de apă pentru maşini de spălat.
Verificaţi regulat tamburul pentru a preveni depu‐
nerile de calcar şi particulele de rugină.
Pentru eliminarea petelor de rugină utilizaţi doar
produse speciale dedicate maşinilor de spălat.
Efectuaţi această procedură separat faţă de
spălarea rufelor.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
pe ambalajul produsului.
11.3 Spălarea de întreţinere
Este posibil ca în cazul programelor cu tempera‐
tură redusă anumiţi detergenţi să rămână în tam‐
bur. Efectuaţi regulat o spălare de întreţinere.
Pentru aceasta:
• Scoateţi rufele din tambur.
• Setaţi programul pentru bumbac cu cea mai ri‐
dicată temperatură şi o cantitate redusă de
detergent.
ROMÂNA
11.4 Curăţarea dozatorului pentru detergent
1.
2.
3.
11.5 Curăţarea filtrului de evacuare
AVERTIZARE
Nu curăţaţi filtrul de evacuare dacă
există apă în tambur.
1.
2.
49
50 www.electrolux.com
3.
4.
5.
11.6 Curăţarea furtunului de alimentare cu apă şi a filtrul robinetului
1.
2.
1
2
3
ROMÂNA
3.
51
4.
90˚
11.7 Evacuarea de urgenţă
Din cauza unei defecţiuni, aparatul nu poate eva‐
cua apa.
În acest caz, parcurgeţi etapele de la (1) la (5)
din secţiunea "Pentru curăţarea filtrului de eva‐
cuare".
Dacă este necesar, curăţaţi pompa.
11.8 Măsuri de precauţie împotriva
îngheţului
2.
3.
4.
5.
6.
Închideţi robinetul de apă.
Scoateţi furtunul de alimentare cu apă.
Puneţi cele două capete ale furtunului de
alimentare într-un recipient şi lăsaţi apa să
se scurgă din furtun.
Goliţi pompa de evacuare. Consultaţi proce‐
dura de evacuare de urgenţă.
Când pompa de drenare este goală, montaţi
la loc furtunul de alimentare cu apă.
AVERTIZARE
Înainte de a reutiliza aparatul, verificaţi
dacă temperatura este peste 0 °C.
Producătorul nu este responsabil de
daunele provocate de temperaturi redu‐
se.
Dacă aparatul este instalat într-o zonă unde tem‐
peratura poate coborî sub 0 °C, eliminaţi apa
rămasă în furtunul de alimentare şi din pompa de
evacuare.
1. Scoateţi ştecherul din priză.
12. DEPANARE
Aparatul nu porneşte sau se opreşte în timpul
funcţionării.
Mai întâi încercaţi să găsiţi o soluţie la problemă
(consultaţi tabelul). Dacă nu găsiţi, contactaţi
centrul de service.
La unele probleme, sunt emise semnale acusti‐
clipeşte şi unul dintre in‐
ce. Indicatorul roşu
dicatoare se aprinde, pentru a afişa un cod de
alarmă:
•
- Aparatul nu se umple cu apă.
•
- Aparatul nu evacuează apa.
•
- Uşa aparatului este deschisă sau nu
este închisă corect. Verificaţi uşa!
AVERTIZARE
Dezactivaţi aparatul înainte de a realiza
verificările.
Problemă
Soluţie posibilă
Programul nu porneşte.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.
Verificaţi dacă capacul aparatului este închis.
Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul de siguranţe.
Verificaţi dacă Start/Pauză a fost apăsat.
Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulaţi setarea sau aştep‐
taţi terminarea numărătorii inverse.
52 www.electrolux.com
Problemă
Soluţie posibilă
Dezactivaţi funcţia Blocare acces copii dacă este pornită.
Aparatul nu se alimen‐
tează cu apă.
Verificaţi dacă robinetul de apă este deschis.
Verificaţi dacă presiunea de la alimentarea cu apă nu este prea
mică. Pentru această informaţie, contactaţi compania locală de
furnizare a apei.
Verificaţi dacă robinetul de apă este înfundat.
Verificaţi dacă filtrul furtunului de alimentare şi filtrul supapei nu
sunt înfundate. Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Verificaţi dacă furtunul de alimentare este răsucit sau îndoit.
Verificaţi dacă racordul furtunului de alimentare cu apă este reali‐
zat corect.
Aparatul nu evacuează
apa.
Verificaţi dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este răsucit sau îndoit.
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este nece‐
sar, curăţaţi filtrul. Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Verificaţi dacă racordul furtunului de evacuare este realizat corect.
Setaţi un program de evacuare dacă aţi setat un program fără fa‐
za de evacuare.
Setaţi un program de evacuare dacă aţi setat o opţiune care se
termină cu apă în cuvă.
Faza de centrifugare nu
funcţionează sau ciclul de
spălare durează mai mult
decât este normal.
Setaţi programul de centrifugare.
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este nece‐
sar, curăţaţi filtrul. Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Aranjaţi manual articolele din cuvă şi reluaţi faza de centrifugare.
Această problemă poate fi cauzată de lipsa echilibrării.
Pe jos este apă.
Verificaţi dacă racordurile furtunurilor de apă sunt etanşe şi nu
există nicio pierdere de apă.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare a apei prezintă deteriorări.
Utilizaţi un tip adecvat de detergent şi în cantitatea corectă.
Nu puteţi deschide capa‐
cul aparatului.
Verificaţi dacă programul de spălare s-a terminat.
Setaţi un program de evacuare sau de centrifugare dacă există
apă în tambur.
Aparatul face un zgomot
neobişnuit.
Verificaţi dacă aparatul a fost adus la nivel. Consultaţi capitolul
"Instrucţiuni de instalare".
Îndepărtaţi toate materialele folosite la ambalare şi/sau buloanele
folosite la transport. Consultaţi capitolul "Instrucţiuni de instalare".
ROMÂNA
Problemă
53
Soluţie posibilă
Adăugaţi mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi prea mică.
Aparatul se umple cu apă
şi o evacuează imediat.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este în poziţia corectă. Furtu‐
nul poate fi poziţionat prea jos.
Rezultatele de spălare nu
sunt satisfăcătoare.
Măriţi cantitatea de detergent sau folosiţi un alt detergent.
Folosiţi produse speciale pentru a îndepărta petele persistente
înainte de a spăla rufele.
Verificaţi dacă aţi selectat temperatura corectă.
Reduceţi încărcătura de rufe.
Nu puteţi seta o opţiune.
Verificaţi dacă aţi apăsat doar butoanele dorite.
După verificare, activaţi aparatul. Programul con‐
tinuă din punctul în care a fost întrerupt.
Dacă problema apare din nou, contactaţi centrul
de service.
13. DATE TEHNICE
Dimensiuni
Conexiunea electrică:
Lăţime / Înălţime / Adâncime
600 mm
Tensiune
Putere totală
Siguranţa fuzibilă
Frecvenţă
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Nivel de protecţie împotriva pătrunderii particulelor solide şi a
umidităţii asigurat de capacul de protecţie, cu excepţia cazu‐
lui în care echipamentul de joasă tensiune nu este deloc pro‐
tejat împotriva umidităţii
Presiunea de alimentare cu
apă
400 / 850 / 600 mm
Adâncime totală
IPX4
Minimă
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximă
8 bar (0,8 MPa)
Apă rece
Alimentarea cu apă 1)
Încărcarea maximă
Bumbac
6 kg
Viteză de centrifugare
Maximă
1000 rpm (EWT1062EDW)
1200 rpm (EWT1262EDW)
1) Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4.
14. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane
şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate
54 www.electrolux.com
cu acest simbol
împreună cu deşeurile
menajere. Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia oraşului
dvs.
ROMÂNA
55
108729401-A-412012
www.electrolux.com/shop
Download PDF