UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - NEC Display Solutions Europe

UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA
Prohlášení výrobce
Tímto potvrzujeme, že barevný monitor
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB
je v souladu se smìrnicí 73/23/EEC:
– EN 60950
smìrnice 89/336/EEC:
EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024
a je opatøen oznaèením
NEC-Mitsubishi Electric Visual
Systems Corporation
686-1, Nishioi Oi-Machi
Ashigarakami-gun
Kanagawa 258-8533, Japan
ENERGYSTAR Product
Spoleènost NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc. jako partner EnergyStar urèila, že tento
produkt splòuje požadavky smìrnic EnergyStar pro efektivní využití energie. Znak EnergyStar nepøedstavuje
podporu EPA jakéhokoli produktu nebo služby.
IBM je registrovaná ochranná známka spoleènosti International Business Machines Corporation.
Apple a Macintosh jsou registrované ochranné známky spoleènosti Apple Computer Inc.
Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation.
EnergyStar je v USA registrovaná obchodní znaèka.
NEC je registrovaná ochranná známka spoleènosti NEC Corporation.
Všechny ostatní ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem pøíslušných vlastníkù.
2
Uživatelská pøíruèka
VAROVÁNÍ
CHRAÒTE ZAØÍZENÍ PØED DEŠTÌM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEÈÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRÈKU JEDNOTKY NEPOUŽÍVEJTE VE SPOJENÍ SE ZÁSUVKOU PRODLUŽOVACÍ
ŠÒÙRY NEBO JINÝMI ZÁSUVKAMI, POKUD KOLÍKY NELZE ZCELA ZASUNOUT.
UVNITØ ZAØÍZENÍ SE NACHÁZÍ VYSOKONAP̍OVÉ KOMPONENTY, PROTO SKØÍÒ NEOTEVÍREJTE. SERVIS
SVÌØTE KVALIFIKOVANÉ OSOBÌ.
UPOZORNÌNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM • NEOTVÍRAT
UPOZORNÌNÍ: Z DÙVODU SN͎ENÍ RIZIK ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ
ÈÁST). UVNITØ SE NENACHÁZEJÍ DÍLY, DO KTERÝCH UŽIVATEL MَE ZASAHOVAT. SERVIS SVÌØTE
KVALIFIKOVANÉ OSOBÌ.
Tento symbol upozoròuje uživatele na neizolované napìtí v rámci jednotky, jehož intenzita mùže být
dostateènì vysoká, aby zpùsobila úraz elektrickým proudem. Jakýkoli kontakt s libovolným dílem uvnitø
jednotky je proto nebezpeèný.
Tento symbol upozoròuje uživatele na dùležitou literaturu týkající se provozu a údržby jednotky dodanou
spoleènì s tímto zaøízením. Chcete-li pøedejít problémùm, doporuèujeme peèlivé proètení pøíslušných
materiálù.
Prohlášení kanadského oddìlení pro dodržování komunikaèních pøedpisù
DOC: Tento digitální pøístroj tøídy B splòuje veškeré požadavky kanadských pøedpisù o zaøízeních
zpùsobujících interferenci.
C-UL: Tento pøístroj je opatøen znaèkou C-UL a je v souladu s kanadskými bezpeènostními pøedpisy podle
C.S.A. C22.2 è. 950.
Informace Federální komise komunikací (FCC)
1. S barevným monitorem Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB používejte stanovené pøiložené kabely, aby
nedocházelo k interferenci pøíjmu rozhlasového a televizního signálu.
(1) Aby byly splnìny smìrnice Federální komise komunikací (FCC), používejte dodávanou síovou šòùru
nebo šòùru se stejnými parametry.
(2) Stínìný signální kabel statického typu.
Použití jiných kabelù a adaptérù mùže zpùsobovat interferenci s pøíjmem rozhlasového a televizního
signálu.
2. Toto zaøízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitùm pro digitální zaøízení tøídy B, na základì èásti
15 pøedpisù FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly pøimìøenou ochranu pøed škodlivou
interferencí pøi instalaci v domácnosti. Toto zaøízení generuje, využívá a mùže vyzaøovat vysokofrekvenèní
energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s tìmito pokyny, mùže zpùsobovat škodlivou
interferenci s rádiovými komunikacemi. Není však zaruèeno, že k této interferenci v urèité konkrétní
instalaci nedojde. Pokud toto zaøízení zpùsobuje škodlivou interferenci s pøíjmem rozhlasového nebo
televizního signálu, což je možné urèit vypnutím a zapnutím tohoto zaøízení, žádáme uživatele, aby se
pokusil odstranit tuto interferenci aplikací nìkterého z následujících opatøení:
• Pøeorientujte nebo pøemístìte pøijímací anténu.
• Zvìtšete vzdálenost mezi zaøízením a pøijímaèem.
• Zapojte zaøízení do elektrické zásuvky jiného obvodu, než je ten, k nìmuž je pøipojen pøijímaè.
• Obrate se na svého prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika s žádostí o pomoc.
Zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny stranou zodpovìdnou za dodržení požadavkù,
mohou oprávnìní uživatele k používání zaøízení uèinit neplatným.
V pøípadì nutnosti by mìl uživatel kontaktovat prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika za úèelem dalších
doporuèení. Uživatel mùže najít radu v následující brožurce pøipravené Federální komisí komunikací: ”Jak
identifikovat a øešit problémy s rádio-TV interferencí“. Tato brožurka je k dostání na úøadu U.S. Government
Printing Office, Washington, D.C., 20402, skladové è. 004-000-00345-4.
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 3
Obsah
V balení* s novým monitorem Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB by se mìly nacházet následující
položky:
• Monitor Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB s naklápìcím a otoèným podstavcem
• Napájecí šòùra
• Statický signální kabel
• Uživatelská pøíruèka
• CD ROM s instalaèním software, kompletní uživatelskou pøíruèkou a dalšími užiteènými soubory.
Pro zobrazení uživatelské pøíruèky musíte mít na poèítaèi nainstalovanou aplikaci Acrobat Reader 4.0.
Signálního kabelu
Uživatelská pøíruèka
Napájecí šòùra
CD ROM
* Pùvodní krabici a balicí materiál uschovejte pro pøípadnou pøepravu nebo odeslání monitoru.
4 Uživatelská pøíruèka
Rychlý start
Monitor Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB pøipojíte k systému následujícím postupem:
1. Vypnìte poèítaè.
2. Je-li tøeba, nainstalujte do systému grafickou kartu. Více informací naleznete v pøíruèce grafické karty.
3. PC: V systému pøipojte 15kolíkovou minizástrèku D-SUB signálního kabelu ke konektoru grafické karty
(Obrázek A.1). Dotáhnìte všechny šrouby.
Macintosh: Pøipojte kabel adaptéru Macintosh Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB (není souèástí
výbavy) ke konektoru pro monitor na poèítaèi Macintosh (Obrázek B.1). Zapojte 15kolíkovou minizástrèku
D-SUB signálního kabelu do adaptéru Macintosh Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB na poèítaèi
(Obrázek B.1). Dotáhnìte všechny šrouby.
4. Pøipojte napájecí šòùru jedním koncem k monitoru Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB a druhý konec
zapojte do elektrické zásuvky (Obrázek C.1).
5. Zapnìte monitor (Obrázek D.1) a poèítaè.
POZNÁMKA: Vyskytnou-li se potíže, proètìte si dále v této pøíruèce kapitolu Odstraòování problémù.
Obrázek A.1
Obrázek B.1
15kolíková
minizástrèka
D-SUB
Signálního kabelu
Signálního kabelu
Adaptér signálního
kabelu pro Macintosh
(není souèástí dodávky)
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 5
Rychlý start – pokracování
Elektrická zásuvka
Napájecí
šòùra
Obrázek C.1
Hlavní vypínaè
Obrázek D.1
6
Uživatelská pøíruèka
Ovládací prvky
Ovládací tlaèítka OSM (On-Screen Manager) na pøední stranì monitoru mají následující funkce:
Hlavní nabídka
Dílèí nabídka
Ukonèí nabídku OSM.
Výstup do hlavní nabídky
ovládacích prvkù OSM.
CONTROL /
(Ovládací prvek)
Posunuje vyznaèenou oblast vlevo nebo
vpravo a vybírá jednu z dílèích nabídek.
Posunuje vyznaèenou oblast
vlevo nebo vpravo a vybírá jeden
z ovládacích prvkù.
CONTROL –/+
(Ovládací prvek)
Bez funkce.
Posunuje pruh smìrem
udávaným tlaèítky – nebo + a
tak snižuje nebo zvyšuje
odnotu nastavení.
SELECT/SBMODE
(Vyber/SBMODE)
Pøi vypnuté nabídce OSM zapíná/vypíná
režim SuperBright.
V rámci nabídky OSM vstupuje do dílèí nabídky.
Bez funkce.
RESET
(Obnovit)
Oznaèená nabídka se vrátí do pùvodního
nastavení od výrobce.
Obnoví pùvodní nastavení
vybraného ovládacího prvku
na tovární nastavení.
EXIT
(KONEC)
Y
Y
POZNÁMKA:
Stisknete-li RESET v hlavní nebo dílèí nabídce, objeví se dialog s varováním,
který umožní funkci “reset” zrušit.
POZNÁMKA:
Když je OSM vypnuto, bude sloužit jako funkèní tlaèítko funkce SuperBright (SB –
“super jas”). Uživatel si mùže vybrat mezi funkcemi VYPNUTÝ REŽIM SB,
REŽIM SB 1 a REŽIM SB 2. Pøi prvním stisknutí tlaèítka je indikován aktuální režim
SB. Pokud tlaèítko stisknete znovu bìhem tøí sekund, zmìní se daný REŽIM SB na
další REŽIM SB. Pokud je napøíklad aktuální režim VYPNUTÝ REŽIM SB a tlaèítko
je stisknuto dvakrát bìhem tøí sekund, zmìní se REŽIM SB na REŽIM SB 1, atd.
Teplota barvy v každém režimu SB se serizuje pomocí príslušného ovládání barev
kromì režimu sRGB, jehož barevné nastavení nelze mìnit. Když je pøístroj vypnut,
nastaví se do režimu VYPNUTÝ REŽIM SB.
Prvky pro ovládání jasu a kontrastu
Brightness (Jas): Nastavuje celkový jas obrazu a pozadí obrazovky.
Contrast (Kontrast): Nastavuje jas obrazu vzhledem k pozadí.
Degauss (Demagnetizace): Zabraòuje tvoøení náhodných magnetických polí, která ruší správné snímání
elektronových paprskù a má špatný vliv na èistotu barev, ostrost a konvergenci. Pøi aktivaci této funkce zaène
obraz skákat a vlnit se, protože obrazovka se demagnetizuje.
Upozornìní: Funkci demagnetizace používejte s minimálním èasovým odstupem 20 minut.
Prvky pro ovládání velikosti a polohy
LEFT/RIGHT (Vlevo a vpravo): Posune obraz horizontálnì (vlevo nebo vpravo).
DOWN/UP (Nahoru a dolù): Posune obraz vertikálnì (nahoru nebo dolù).
Narrow/Wide (Zúžit nebo rozšíøit): Horizontální zmenšení nebo zvìtšení velikosti obrazu.
Short/Tall (Zkrátit a prodloužit): Zmenšení nebo zvìtšení vertikálního rozmìru obrazu.
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 7
Ovládací prvky – pokracování
Color Control System (Systém nastavení barev)
Pøednastavené barvy slouží k výbìru požadovaného nastavení barev. Lišta je nahrazena vybraným nastavením
barev. Pøi výrobì je každému barevnému nastavení pøiøazena hodnota v jednotkách Kelvin. Pøi úpravì nastavení
se místo oznaèení Kelvin objeví Custom (Vlastní), kromì režimu sRGB.
Red, Green, Blue (Èervená, zelená, modrá): Color Control System snižuje nebo zvyšuje intenzitu èervené,
zelené a modré na monitoru, a to podle toho, která je vybrána. Na obrazovce se objeví zmìna barvy a na
lištách je vidìt smìr (zmenšení nebo zvìtšení intenzity barev).
Režim sRGB: Režim sRGB poskytuje obraz s vhodným nastavením barev. Èervenou, zelenou a modrou barvu,
jas a kontrast nelze mìnit samostatnì.
Colour Temperature Adjustment (Nastavení barevné teploty): Nastavuje barevnou teplotu obrazu.
Prvky pro ovládání geometrie
Nabídka Geometry Controls (Prvky pro ovládání geometrie)
Ovladaèe Geometrie umožòují nastavení zakøivení nebo zkosení boèních stran zobrazení.
Sides In/Out (pincushion) [Strany dovnitø a ven (poduškovité zkreslení)]: Zmenšuje nebo zvìtšuje
zaoblení zobrazení smìrem dovnitø nebo ven.
Sides Left/Right (pincushion balance) [Strany vlevo a vpravo (vyrovnání zakøivení)]: Zmenšuje nebo
zvìtšuje postranní zaoblení doleva nebo doprava.
Sides Tilt (parallelogram) [Naklonìní stran (zkosení)]: Zmenšuje nebo zvìtšuje sklon stran doleva nebo
doprava.
Sides Align (trapezoidal) [Vyrovnání stran (lichobìžníkové zkreslení)]: Vyrovnává spodní èást obrazovky
podle její horní èásti.
Rotate (raster rotation) [Natoèit (natoèení rastru)]: Natoèí celou obrazovku ve smìru nebo proti smìru
hodinových ruèièek.
Korekce rohú: Umožòuje vám upravit geometrii rohù vašeho displeje – nahoøe nebo dole.
Tools 1 (Nástroje è. 1)
Moiré Canceler (Zrušení moaré): Moaré je vlnitý vzorek, který se nìkdy objevuje na obrazovce. Vzorek se
opakuje a pøekrývá jako zvlnìné obrazy. V nìkterých aplikacích je vlnitý vzorek zøetelnìjší. Pro snížení moaré
nastavte úroveò pomocí ovládacích prvkù –/+.
Linearita: Tato volba vám umožòuje upravit mezery mezi øádky plochy na obrazovce. Úèelem tohoto ovládání
je zajistit, že jednopalcový kroužek je opravdu jednopalcový, a je umístìn kdekoli na obrazovce. Nejlepší
zpùsob, jak urèit vertikální linearitu, je:
• Nakreslete horizontální èáry, které budou stejnì daleko od sebe, s pomocí nìjaké aplikace kreslení, která
má pravítko.
• Použijte ovládání Vertikální vyrovnání pro úpravu èar v horní a spodní èásti obrazovky.
• Použijte ovládání LINEARITA (VER.) pro úpravu mezer mezi èarami u støedu a v horní èásti obrazovky.
Konvergence (pouze u Diamond Plus 93SB): Promení všechny tøi barvy (È, Z, M), aby vytvoøily jednu barvu
(bílou). Úèelem této regulace je zajistit, že bílá èára nakreslená na obrazovce je co nejostøejší a nejjasnìjší.
• Použijte ovládání KONVERGENCE (HOR.) pro úpravu nasmìrování èar ve smìru nahoru / dolù.
• Použijte ovládání KONVERGENCE (VER.) pro úpravu nasmìrování èar ve smìru doleva / doprava.
8
Uživatelská pøíruèka
Ovládací prvky – pokracování
Tools 2 (Nástroje è. 2)
Language (Jazyk): Nabídka OSM je k dispozici v 6 jazycích.
OSM Position (Poloha OSM): Na obrazovce lze zvolit požadovanou pozici nabídky ovládacích prvkù OSM.
Výbìr polohy OSM umožòuje nastavit umístìní ovládací nabídky OSM na støed, vlevo nahoru, vpravo nahoru,
vlevo dolù nebo vpravo dolù.
OSM Turn Off (Vypnutí OSM): Nabídka ovládacích prvkù OSM zùstane zobrazena, dokud se používá. V dílèí
nabídce OSM Turn Off (Vypnutí OSM) lze nastavit prodlevu monitoru pro vypnutí nabídky ovládání OSM od
posledního stisknutí tlaèítka. Pøednastavené volby jsou od 5 do 120 sekund.
OSM Lock Out (Uzamèení OSM): Tento ovládací prvek znemožòuje pøístup ke všem funkcím OSM, kromì
jasu a kontrastu. Pøi pokusu o aktivaci ovládání OSM v režimu uzamèení se na obrazovce objeví sdìlení, že
funkce OSM jsou uzamèeny. K uzamèení funkcí OSM, stisknìte a podržte souèasnì tlaèítka SELECT a +.
Ke zrušení uzamèení funkcí OSM, stisknìte a podržte souèasnì tlaèítka SELECT a +.
Režim systému IPM Off (IPM vypnuto):
Enable (Aktivovat):
Systém IPM je aktivní a
používají se všechny úrovnì
úspory energie.
Disable (Deaktivovat): Režim Off (Vypnuto) se u
IPM nepoužívá.
POZNÁMKA: U standardních systémù a grafických karet nastavení ENABLE od výrobce nemìòte.
Ovládání EdgeLock: Používání vašeho monitoru pøi nestandardním naèasování mùže zpùsobovat, že obrázky
budou vypadat tmavší než normálnì nebo bude docházet k distorzi barev. Použití EdgeLock upraví obrázky do
jejich normálního stavu.
Horká tlacítka: Tato volba vám umožòuje používat tlaèítka / pro regulaci jasu a tlaèítka –/+ pro regulaci
kontrastu.
Factory Preset (Nastavení od výrobce): Volba Factory Preset umožòuje vrátit vìtšinu nastavení ovládacích
prvkù OSM na hodnoty nastavené od výrobce. Objeví se dotaz s upozornìním, zda se chcete vrátit
k pùvodnímu nastavení všech funkcí (ALL). Jednotlivá nastavení lze vrátit na hodnoty nastavené od výrobce
oznaèením pøíslušného ovládacího prvku a stisknutím tlaèítka RESET.
Y
Y
Information (Informace)
Display Mode (Režim zobrazení): Ukáže aktuální nastavení režimu a frekvence monitoru.
Monitor Info (Informace o monitoru): Zobrazí model monitoru a jeho sériové èíslo.
Refresh Notifier (Upozornìní na obnovovací frekvenci): Je-li obnovovací frekvence monitoru pøíliš nízká,
objeví se na obrazovce zpráva. Další informace najdete v pøíruèce ke grafické kartì nebo v pøíruèce systému.
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 9
Provozní pokyny
Bezpeènostní opatøení a údržba
CHCETE-LI DOSÁHNOUT OPTIMÁLNÍ FUNKCE BAREVNÉHO MONITORU
DIAMOND PRO 750SB / DIAMOND PLUS 93SB, POSTUPUJTE PØI
INSTALACI A NASTAVOVÁNÍ PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNÙ:
• MONITOR NEOTVÍREJTE. Uvnitø monitoru nejsou žádné souèástky, které by mohl uživatel ovládat. Pøi
otvírání nebo odstraòování krytù se vystavujete nebezpeèí úrazu elektrickým proudem a jiným rizikùm.
Veškeré zásahy tohoto druhu pøenechejte odborníkùm.
• Dbejte na to, aby se do monitoru nedostaly tekutiny a nepoužívejte ho v blízkosti vody.
• Do mezer obalu nezasouvejte žádné pøedmìty. Mohly by se dotknout nebezpeèných èástí pod napìtím, což
mùže zpùsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo selhání zaøízení.
• Na napájecí šòùru nepokládejte žádné tìžké pøedmìty. Poškození izolace mùže zpùsobit úraz elektrickým
proudem nebo požár.
• Neumísujte výrobek na šikmé ani nestabilní vozíky, stojany nebo stoly; monitor se mùže pádem vážnì
poškodit.
• Neumísujte monitor do blízkosti vysokokapacitních transformátorù, elektromotorù a podobných zaøízení,
jako jsou externí reproduktory nebo ventilátory, které vytváøí silné magnetické pole.
• Umístìte monitor pokud možno obrazovkou k východu. Minimalizujete tak pùsobení zemského
magnetického pole.
• Otáèením zapnutého monitoru mùže dojít k rozladìní barev. Potom je tøeba monitor alespoò na 20 minut
vypnout a teprve po opìtném zapnutí barvy znovu vyladit.
• Používáte-li pro provoz Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB obvyklé napìtí 220 - 240 V, použijte také
odpovídající napájecí šòùru vyhovující napìtí zásuvky støídavého proudu. Napájecí šòùra musí být schválena a
musí vyhovovat bezpeènostním pøedpisùm platným v pøíslušné zemi. (Mimo Velkou Británii by mìl být použit
typ H05VV-F)
• Ve Velké Británii se smí používat k tomuto monitoru jen šòùra schválená BS se zalitou zástrèkou a s èernou
pojistkou (5A). Není-li napájecí šòùra pøibalena, spojte se prosím s dodavatelem.
Èištìní monitoru
Na sklenìném (CRT) povrchu tohoto monitoru se nachází speciální vrstva, která eliminuje odrazy a statickou
elektøinu. Kvùli jemné vrstvì na sklenìném povrchu používejte neabrazivní hadøík, který nepouští vlákna
(bavlnìný nebo obdobný) a používejte neutrální, neabrazivní èisticí prostøedky bez obsahu alkoholu, které
odpuzují prach. Vyžaduje-li si obrazovka dùkladnìjší vyèištìní, naneste jemný neutrální èistící prostøedek a
vodu pøímo na jemný hadøík a po vyždímání jej použijte na vyèištìní sklenìného povrchu. Pravidelnì monitor
èistìte.
UPOZORNÌNÍ: Následující chemikálie poškozují pøi èištìní sklenìného povrchu CRT:
Benzen, øedidlo, kyselé/zásadité èistící prostøedky, èistící prostøedky s brusným práškem nebo alkoholem,
èistící prostøedky s antistatickou pøímìsí a èistící prostøedky pro leštìní.
V níže popsaných pøípadech je nutno okamžitì odpojit monitor ze sítì a pøivolat odborného technika:
•
•
•
•
•
10
Dojde k poškození napájecí šòùry.
Do monitoru se dostane kapalina nebo cizí pøedmìty.
Monitor byl vystaven dešti nebo vodì.
Monitor upadne nebo se poškodí jeho obal.
Monitor øádnì nefunguje, pøestože jste dodrželi všechny pokyny.
• Zajistìte kolem monitoru odpovídající odvìtrávání, aby se nepøehøíval.
Nezakrývejte vìtrací otvory a neumísujte monitor do blízkosti topidel a jiných
tepelných zdrojù. Nepokládejte na monitor žádné pøedmìty.
• Konektor napájecí šòùry je hlavním prostøedkem pro odpojení systému od
pøívodu elektrického napìtí. Monitor je tøeba nainstalovat blízko elektrické
zásuvky, k níž máte snadný pøístup.
UPOZORNÌNÍ
• Pøi dopravì a manipulaci zacházejte se zaøízením opatrnì. Obal uschovejte pro
pøípadnou pøepravu.
Uživatelská pøíruèka
Provozní pokyny – pokracování
SPRÁVNÝM UMÍSTÌNÍM A NASTAVENÍM MONITORU MَETE
PØEDEJÍT ÚNAVÌ OÈÍ, BOLESTEM RAMEN A ŠÍJE. PØI UMÍSOVÁNÍ
MONITORU POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNÙ:
• Umístìte monitor do takové výšky, abyste horní èást obrazovky mìli
v úrovni nebo mírnì pod úrovní oèí. Pohled na støed obrazovky by mìl
smìøovat mírnì dolù.
• Doporuèená minimální vzdálenost monitoru od oèí je 40 cm,
maximální 60 cm. Optimální vzdálenost je 50 cm.
• Pøi práci zamìøujte zrak pravidelnì na nìjaký pøedmìt vzdálený
nejménì 6 m. Èasto mrkejte.
• Umístìte monitor v úhlu asi 90° k oknu a jiným svìtelným zdrojùm tak,
aby se neodrážely na obrazovce. Monitor sklopte tak, aby se na
obrazovce neodrážela stropní svìtla.
• Jestliže kvùli svìtelným odrazùm vidíte na obrazovku s obtížemi,
používejte antireflexní filtr.
• Pravidelnì monitor èistìte. Použijte jemný hadøík, který nepouští vlákna a k odstranìní prachu používejte
neutrální èisticí prostøedky bez obsahu alkoholu a bez brusných pøímìsí nebo èistiè skel.
• Jas a kontrast nastavte tak, aby byla zajištìna optimální èitelnost.
• Používejte stojan na dokumenty, který umístìte v blízkosti obrazovky.
• Obrazovku nebo referenèní materiál, se kterým pracujete, umístìte pøed sebe, abyste pøi psaní co nejménì
otáèeli hlavou.
• Choïte pravidelnì na prohlídky k oènímu lékaøi.
Ergonomika
Pro maximální ergonomickou pohodu doporuèujeme:
•
•
•
•
•
•
Nastavujte jas tak dlouho, dokud nezmizí rastr na pozadí.
Nenastavujte ovladaèe kontrastu na maximum.
Pøi standardních signálech využívejte výrobcem nastavenou velikost a polohu.
Použijte pøedem nastavené barvy a ovládací prvky stran obrazu (Left/Right).
Používejte neprokládané signály s vertikální obnovovací frekvencí v rozsahu 75 - 120 Hz.
Nepoužívejte primárnì modrou barvu na tmavém pozadí; je špatnì vidìt a zpùsobuje únavu oèí v dùsledku
nedostateèného kontrastu.
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 11
Technické údaje
Technické údaje
monitoru
Diamond Pro 750SB
Monitor
Úhlopøíèka: 43 cm/17“
Obrazovka
Skuteèná velikost obrazu: 406 mm/16“
Poznámky
Vychylování 90°, rozteè møížky
0,25 mm, dosvit luminoforu støední,
plochá obrazovka s technologií CRT,
vícevrstvá, antistatická krycí vrstva
obrazovky, obrazovka OptiClear
s tmavým povrchem.
Video: ANALOGOVÝ 0,7 Vp-p/75 Ohmù
Synchronizace: Oddìlená synchronizace Úroveò TTL
Horizontální synchronizace Kladná/záporná
Vertikální synchronizace Kladná/záporná
Složená synchronizace (Kladná/záporná) (Úroveò TTL)
Vstupní signál
Barvy zobrazení Analogový vstup: Neomezený poèet barev
Záleží na používané grafické kartì.
Synchronizace
(automaticky)
Horizontální: 30 kHz až 96 kHz
Rozsah
Vertikální: 50 Hz až 160 Hz
Podporovaná rozlišení
Rozlišení závislá pouze na
horizontálních
a vertikálních frekvencích
(automaticky)
640 x 480 @ 60 až 160 Hz
Nìkteré systémy všechny uvedené
800 x 600 @ 50 až 146 Hz
režimy nepodporují.
832 x 624 @ 50 až 141 Hz
1024 x 768 @ 50 až 116 Hz........... Podle NEC-Mitsubishi Electronics
1152 x 870 @ 50 až 103 Hz
Display je doporuèené optimální
1280 x 1024 @ 50 až 89 Hz
rozlišení pøi obnovovacím
1600 x 1200 @ 50 až 76 Hz
kmitoètu 85 Hz.
Aktivní plocha
Horizontální: 315 mm/12,4“
zobrazení
Vertikální: 236 mm/9,3“
(nastavení od výrobce)
Závisí na použitém èasování
signálu, nezahrnuje okraje.
Aktivní plocha zobrazení
(plné snímání)
325 mm/12,8“
244 mm/9,6“
Závisí na použitém èasování
signálu, nezahrnuje okraje.
Napájení
100 - 240 V, 50 - 60 Hz, støídavý
Jmenovitý proud
1,9 A @ 100 - 240 V
Rozmìry
397 mm (Š) x 392 mm (V) x 415,5 mm (H)
15,6“ (Š) x 15,4“ (V) x 16,4“ (H)
Hmotnost
17,2 kg
37,9 liber
Provozní prostøedí
Provozní teplota:
Vlhkost:
Stopy:
Skladovací teplota:
Vlhkost:
Stopy:
+5 °C až +35 °C
10 % až 90 %
0 až 3000 m
-20 °C až +60 °C
10 % až 90 %
0 až 15000 m
POZNÁMKA: Zmìna technických údajù vyhrazena.
12
Uživatelská pøíruèka
Technické údaje – pokracování
Technické údaje
monitoru
Diamond Plus 93SB
Monitor
Poznámky
Úhlopøíèka: 50 cm/19“
Obrazovka
Vychylování 90°, rozteè møížky
0,25/0,27 mm, dosvit luminoforu
støední, plochá obrazovka
s technologií CRT, vícevrstvá,
antistatická krycí vrstva obrazovky,
obrazovka OptiClear s tmavým
povrchem.
Skuteèná velikost obrazu: 457 mm/18“
Video: ANALOGOVÝ 0,7 Vp-p/75 Ohmù
Synchronizace: Oddìlená synchronizace Úroveò TTL
Horizontální synchronizace Kladná/záporná
Vertikální synchronizace Kladná/záporná
Složená synchronizace (Kladná/záporná) (Úroveò TTL)
Vstupní signál
Barvy zobrazení Analogový vstup: Neomezený poèet barev
Záleží na používané grafické kartì.
Synchronizace
(automaticky)
Horizontální: 30 kHz až 96 kHz
Rozsah
Vertikální: 50 Hz až 160 Hz
Podporovaná rozlišení
Rozlišení závislá pouze na
horizontálních
a vertikálních frekvencích
(automaticky)
640 x 480 @ 60 až 160 Hz
Nìkteré systémy všechny uvedené
800 x 600 @ 50 až 146 Hz
režimy nepodporují.
832 x 624 @ 50 až 141 Hz
1024 x 768 @ 50 až 116 Hz
1152 x 870 @ 50 až 103 Hz
Podle NEC-Mitsubishi Electronics
1280 x 1024 @ 50 až 89 Hz........... Display je doporuèené optimální
1600 x 1200 @ 50 až 76 Hz
rozlišení pøi obnovovacím
1792 x 1344 @ 50 až 68 Hz
kmitoètu 85 Hz.
Aktivní plocha
Horizontální: 356 mm/14,0“
zobrazení
Vertikální: 266 mm/10,5“
(nastavení od výrobce)
Závisí na použitém èasování
signálu, nezahrnuje okraje.
Aktivní plocha zobrazení
(plné snímání)
366 mm/14,4“
266 mm/10,5“
Závisí na použitém èasování
signálu, nezahrnuje okraje.
Napájení
100 - 240 V, 50 - 60 Hz, støídavý
Jmenovitý proud
2,2 A @ 100 - 240 V
Rozmìry
442 mm (Š) x 443 mm (V) x 447,5 mm (H)
17,4“ (Š) x 17,4“ (V) x 17,6“ (H)
Hmotnost
22,7 kg
50,01 liber
Provozní prostøedí
Provozní teplota:
Vlhkost:
Stopy:
Skladovací teplota:
Vlhkost:
Stopy:
+5 °C až +35 °C
10 % až 90 %
0 až 3000 m
-20 °C až +60 °C
10 % až 90 %
0 až 15000 m
POZNÁMKA: Zmìna technických údajù vyhrazena.
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 13
Vlastnosti
SuperBright Diamondtron CRT: Tato patentovaná plochá obrazovka s technologií CRT nabízí bezkonkurenèní
kvalitu obrazu s nevídaným jasem a kontrastem, prakticky plochý obraz, který eliminuje zkreslení a odlesky. To,
co vidíte na obrazovce také získáte pøi tisku. Moderní elektronová tryska Mitsubishi PX-DBF a úzká rozteè møížky
0,25 mm zaruèují pøesné zaostøení potøebné pro ostrý a jasný text a obrázky.
Režim SuperBright: Jednoduchým dotykem tlaèítka se zdvojnásobí úroveò jasu Diamondtron CRT. Tato funkce
podporuje ostrost obrázkù pro aplikace, které vyžadují jasnost, jako je grafika, animace a video.
Vypnout režim Super Bright: pro obrázky na bázi textu (normální použití)
Zapnout režim Super Bright 1: pro obrázky.
Zapnout režim Super Bright 2: pro pohyblivé obrázky, jako napøíklad DVD filmy.
Povrch obrazovky OptiClear: Snižuje odraz a odlesky a zvyšuje kontrast bez nároku na snížení ostrosti,
èistoty obrazu a jasu.
Duální dynamické smìrování paprsku: Poskytuje perfektní a trvalé zaostøení elektronových paprskù a optimální
kvalitu obrazu, a to i na okrajích obrazovky.
Color Control System (Systém ovládání barev) s sRGB: Výbìr z pìti barevných nastavení obrazovky umožòuje
zvolit ty, které vám nejlépe vyhovují. Nastavení porovnávání barev s podporou sRGB, které je souèástí Color Control
System, pomáhá zajistit shodné barevné prostøedí s ostatním hardware a software podporujícím sRGB.
Ovládací prvky OSM (On Screen Manager): Umožòují rychlé a snadné nastavení veškerých prvkù obrazu
pomocí nabídky na obrazovce.
Vlastnosti funkce ErgoDesign: Dokonalejší ergonomie zlepšuje pracovní prostøedí, chrání zdraví uživatele a šetøí
peníze. Jedná se napøíklad o ovladaèe OSM pro rychlé a snadné úpravy obrazu, naklápìcí/otoèná základna pro
nastavení optimálního úhlu sledování, design krytu zohledòující prostorové nároky a splnìní smìrnic pro nižší
vyzaøování MPRII.
Plug and Play: Øešení Microsoft v systému Windows 95/98/ME/2000/XP umožòuje snadné nastavení a instalaci,
protože vlastnosti monitoru se pøenáší automaticky pøímo do poèítaèe (napø. velikost obrazu a podporovaná rozlišení),
a tím je umožnìna automatická optimalizace výkonu monitoru.
Systém IPM (Intelligent Power Manager – inteligentní správa energie): Poskytuje moderní zpùsoby úspory
energie, které umožòují monitoru pøejít do režimu nižší spotøeby energie v dobì, kdy je zapnutý, ale nepoužívá se.
Tato funkce uspoøí dvì tøetiny výdajù na napájení monitoru a sníží se vyzaøování a náklady na klimatizaci pracovního
prostøedí.
Technologie sníženého magnetického pole (Reduced Magnetic Field): Snižuje záøení magnetického pole a
kolísajícího elektrického pole a statickou elektøinu, øeší ergonomické otázky v souvislosti s potenciálními riziky
vyplývajícími z delšího používání monitoru.
Multifrekvenèní technologie: Automaticky sladí frekvenci monitoru a grafické karty a zároveò zobrazuje
požadované rozlišení.
Funkce FullScan: Tato funkce umožòuje pøi vìtšinì rozlišení využívání celé plochy obrazovky s maximální plochou
obrazu.
14
Uživatelská pøíruèka
Odstraòování problémù
Není obraz
•
•
•
•
Zasuòte øádnì grafickou kartu do patice.
Hlavní vypínaè a vypínaè poèítaèe musí být v poloze ON (zapnuto).
Zkontrolujte øádné zapojení signálního kabelu – propojení grafické karty s poèítaèem.
Zkontrolujte, zda konektor není zdeformovaný a zda jsou všechny kolíky v poøádku.
Obraz utíká nebo je nestabilní
• Zkontrolujte øádné zapojení signálního kabelu do poèítaèe.
• Ovìøte, zda je zapojení kolíkù správné. Zkontrolujte správnost èasování signálu na monitoru a grafické kartì
s ohledem na doporuèené hodnoty èasování a zapojení kolíkù.
• Používáte-li adaptér kabelu poèítaèe Macintosh, zkontrolujte správnost propojení a kompatibilitu grafické
karty s poèítaèem Macintosh a pøesvìdèete se, zda je grafická karta øádnì zasunuta v poèítaèi.
Indikátor LED na monitoru nesvítí (není vidìt zelená ani oranžová barva indikátoru)
• Hlavní vypínaè musí být v poloze ON (zapnuto) a napájecí šòùra musí být øádnì pøipojena.
Obraz je rozmazaný, barvy nepravidelné
• Upravte hodnoty jasu a kontrastu nebo upravte hodnotu Moiré Canceler (Zrušení moaré).
• V systému OSM™ otevøete nabídku Degauss (Demagnetizace). Aktivujte funkci Degauss (Demagnetizace).
UPOZORNÌNÍ: Když nepøepínáte mezi režimy, od posledního použití funkce Degauss by mìlo uplynout
alespoò 20 minut.
Obraz skáèe, na obrazovce je vlnitý vzor
• Odstraòte z blízkosti monitoru elektrická zaøízení, která mohou zpùsobovat interference.
• Podívejte se na vnitøní stranu desek uživatelské pøíruèky, kde najdete informace od FCC.
Okraje obrazu jsou nerovné
• Vyrovnejte je pomocí ovladaèe OSM Geometry (Geometrie).
• Umístìte monitor pokud možno obrazovkou k východu.
Obraz není vystøedìný, je pøíliš malý nebo velký
• K vyladìní použijte funkce OSM Size a Position (Velikost a poloha).
Na obrazovce se objevují linky
• Na ploché obrazovce jsou linky bìžné a nejsou na závadu.
Je to dùsledek kabelového stínìní používaného ke stabilizaci svìtlosti møížky. Vìtšinou jsou zøetelné na
svìtlém (obvykle bílém) pozadí obrazu.
Na obrazovce se zobrazí èerné vertikální èáry
• Tenké èerné vertikální èáry na jedné nebo na obou stranách obrazovky. Tato zanedbatelná skuteènost je
zpùsobena pøekrytím prvkù møížky, ke kterému mùže dojít pøi pøepravì.
• Umístìte otevøené bílé okno na postiženou èást obrazovky a nastavte jas a kontrast na maximum. To
zpùsobí místní zahøátí pøekrytí, které zmizí za nìkolik minut. Po tomto postupu nastavte hodnoty jasu a
kontrastu na normální provozní úroveò.
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 15
TCO’99
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB
Blahopøejeme! Právì jste si koupili výrobek, který splòuje požadavky TCO’99 a který je
pøíslušnì oznaèený! Díky této volbì máte k dispozici výrobek, který byl vyvinut pro profesionální
použití. Vaše koupì také pøispìla k omezení zátìže životního prostøedí a také k dalšímu
vývoji ekologických elektronických výrobkù.
Proè se používají ekologicky oznaèené poèítaèe?
V mnoha zemích se ekologické oznaèování stalo bìžnì užívanou metodou, jak podpoøit ekologickou výrobu a
poskytování ekologických služeb. Hlavním problémem v souvislostí s poèítaèi a dalším elektronickým zaøízením
je skuteènost, že v produktech a pøi výrobì se používají škodlivé látky. Vìtšinu elektronických zaøízení nelze
recyklovat uspokojivým zpùsobem, proto znaèné procento tìchto potenciálnì škodlivých látek døíve nebo pozdìji
zasáhne životní prostøedí.
Z hlediska pracovního (interního) prostøedí i životního (externího) prostøedí jsou dùležité také jiné vlastnosti poèítaèe
– napøíklad hladiny spotøeby energie. Protože všechny konvenèní zpùsoby výroby elektøiny mají negativní dopad
na životní prostøedí (kyselé emise a emise ovlivòující poèasí, radioaktivní odpad atd.), je životnì dùležité energií
šetøit. Elektronická zaøízení v kanceláøích spotøebují nesmírné množství energie, protože jsou èasto v nepøetržitém
provozu, aniž by se stále používala.
Co oznaèování zahrnuje?
Tento výrobek splòuje požadavky projektu TCO’99, který má na starosti mezinárodní oznaèování osobních poèítaèù
z hlediska životního prostøedí. Tento oznaèovací projekt byl vytvoøen spoleènou snahou spoleèností TCO (Švédská
konfederace profesionálních zamìstnancù), Svenska Naturskyddsforeningen (Švédská spoleènost pro ochranu
pøírody) a Statens Energimyndighet (Švédská národní energetická administrativa).
Tyto požadavky zahrnují širokou škálu otázek: ekologii, ergonomiku, použitelnost, emisi elektrických a
magnetických polí, spotøebu elektrické energie a elektrickou a požární bezpeènost.
Tyto ekologické požadavky stanovují mimo jiné omezení na pøítomnost a používání tìžkých kovù, brómovaných a
chlórovaných prostøedkù snižujících hoølavost, freonù (CFC) a chlorovaných rozpouštìdel. Výrobek musí být pøipraven
pro recyklaci a výrobce je zavázán mít ekologický program, který musí být dodržován ve všech zemích, ve kterých
spoleènost bude podnikat. Energetické požadavky zahrnují požadavek, aby poèítaè nebo monitor po urèité dobì
neèinnosti snížil spotøebu energie v jednom nebo více krocích na nižší úroveò. Èas pro opìtovnou aktivaci poèítaèe
by mìl být pro uživatele pøimìøený.
Oznaèené výrobky musí splòovat pøísné ekologické požadavky napøíklad v oblastech omezení tvorby elektrických
a magnetických polí, fyzické a zrakové ergonomie a dobré použitelnosti.
Ekologické požadavky
Prostøedky snižující hoølavost
Prostøedky snižující hoølavost se vyskytují v deskách s tištìnými obvody, kabelech, skøíních a krytech. Zpomalují
šíøení ohnì. Až 30 % obalu poèítaèové skøínì se mùže skládat z látek snižujících hoølavost. Vìtšina prostøedkù
snižujících hoølavost obsahuje brom nebo chlor a souvisejí s další skupinou toxinù ovlivòujících životní prostøedí,
PCB, u nichž existuje podezøení, že z dùvodu bio-akumulaèních* procesù zpùsobují vážné poškození zdraví,
vèetnì reproduktivních funkcí ptákù živících se rybami a savcù. Prostøedky snižující hoølavost byly objeveny v lidské
krvi a výzkumníci mají obavy, že mùže dojít k poruchám pøi vývoji plodu.
16
Uživatelská pøíruèka
TCO’99 – pokracování
Pøíslušná podmínka TCO’99 vyžaduje, že umìlohmotné souèásti vážící více než 25 gramù nesmí obsahovat
prostøedky snižující hoølavost s organicky vázaným bromem nebo chlórem. Prostøedky snižující hoølavost jsou
povoleny u desek tištìných spojù, protože u nich nejsou dostupné žádné náhrady.
Olovo**
Olovo se nachází v obrazovkách, stínítcích zobrazovacích jednotek, pájce a kondenzátorech. Olovo poškozuje
nervový systém a ve vyšších dávkách zpùsobuje otravu olovem.
Požadavek TCO'99 použití olova dovoluje, protože zatím nebyla vyvinuta žádná vhodná náhrada.
Kadmium**
Kadmium je pøítomné v dobíjecích bateriích a ve vrstvách, které vytváøejí barvu u obrazovek nìkterých poèítaèù.
Kadmium poškozuje nervový systém a ve velkých dávkách je toxické.
Pøíslušný požadavek TCO'99 uvádí, že baterie, vrstvy obrazovek vytváøející barvu ani elektrické a elektronické
souèástky nesmí obsahovat kadmium.
Rtu**
Rtu je nìkdy obsažena v bateriích, relé a spínaèích. Rtu poškozuje nervový systém a ve vysokých dávkách je
toxická.
Požadavek TCO'99 uvádí, že baterie nesmí obsahovat žádnou rtu. Také požaduje, aby rtu nebyla obsažena
v žádných elektrických nebo elektronických souèástkách souvisejících se zobrazovací jednotkou.
CFC (freony)
CFC (freony) se nìkdy používají pøi namáèení desek s plošnými spoji. Freony rozkládají ozón a tím narušují
ozónovou vrstvu ve stratosféøe a zpùsobují tak zvýšené pøíjímání ultrafialového záøení napø. s následným zvýšeným
rizikem rakoviny kùže (maligního melanomu).
Pøíslušný požadavek TCO'99 uvádí, že pøi výrobì a montáži ani pøi balení výrobku se nesmí používat CFC ani
HCFC.
* Pojem “bio-akumulaèní” je definován jako látka, která se hromadí v živých organismech.
** Olovo, kadmium a rtu jsou tìžké kovy, které jsou bio-akumulaèní.
Materiály obsahující úplné informace o kritériích spojených s ochranou životního prostøedí lze objednat na
adrese:
TCO Development Unit
SE-114 94 Stockholm
SWEDEN
Faxové èíslo: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Aktuální informace o výrobcích schválených a oznaèených TCO’99 mùžete získat také na stránkách
WWW na adrese:http://www.tco-info.com/
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 17