AEG HK654200XB User manual

AEG HK654200XB User manual
HK654200XB
'$
(1
(7
+8
www.preciz.hu
INDUKTIONSKOGESEKTION
INDUCTION HOB
,1'8.76,2213/,,7
,1'8.&,•67IJ=+(/</$3
BRUGSANVISNING
USER MANUAL
.$68786-8+(1'
+$6=1ƒ/$7,œ7087$7•
2
www.preciz.hu
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt
det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år
med nyskabende teknologi, der gør livet lettere –
funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til
at holde alle dine AEG-apparater flotte og perfekt
fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der
er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du
ville forvente – fra specialkogegrej og bestikkurve til
flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Besøg webbutikken på
www.aeg-electrolux.com/shop
www.preciz.hu
Indhold
3
INDHOLD
4
5
7
8
12
14
15
16
Om sikkerhed
Installationsvejledning
Produktbeskrivelse
Betjeningsvejledning
Nyttige oplysninger og råd
Vedligeholdelse og rengøring
Hvis noget går galt
Miljøhensyn
Der er anvendt følgende symboler i denne
brugervejledning:
Vigtige oplysninger om din egen sikkerhed,
samt oplysninger om, hvordan du undgår
skader på apparatet.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
4
Om sikkerhed
www.preciz.hu
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt igennem, før apparatet installeres for at forebygge ulykker
og sikre, at det bruges korrekt. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet, også hvis du flytter eller sælger det. Alle, der bruger apparatet, skal være fuldstændig fortrolige med dets betjenings- og sikkerhedsfunktioner.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL
Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk mobilitet, nedsatte mentale evner eller
manglende erfaring og viden betjene apparatet. De skal være under opsyn af en person, der
har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Der er fare for kvælning eller personskade.
• Hold børn på afstand af apparatet under og efter brug, indtil det er kølet af.
ADVARSEL
Slå børnesikringen til for at hindre, at små børn og dyr kan tænde for apparatet ved et
uheld.
Sikkerhed under brug
• Fjern al emballage, mærkater og folie fra apparatet, før det tages i brug.
• Sæt kogezonerne på "sluk", når de ikke er i brug.
• Risiko for forbrænding! Læg ikke genstande i metal som f. eks. bestik eller grydelåg på
den plade, du tilbereder på. De kan blive varme.
• Personer med indopereret pacemaker skal holde overkroppen mindst 30 cm fra tændte
induktionskogezoner.
ADVARSEL
Brandfare! For varm olie eller fedt kan antændes meget hurtigt.
Korrekt brug
•
•
•
•
Hold altid øje med apparatet under brug.
Dette apparat er kun til husholdningsbrug!
Brug ikke apparatet som arbejds- eller frasætningsplads.
Læg eller opbevar ikke meget brandfarlige væsker og materialer, eller genstande, der kan
smelte (af plastik eller aluminium) på eller ved apparatet.
• Vær forsigtig, når du tilslutter apparatet i en stikkontakt i nærheden. Lad ikke ledninger
røre apparatet eller varmt kogegrej. Ledningerne må ikke være viklet sammen.
Sådan undgås skader på apparatet.
• Overfladen kan tage skade, hvis der falder kogegrej eller andre ting ned på glasset.
• Kogegrej i støbejern, støbealuminium eller med ødelagte bunde kan ridse glasset. Flyt
dem ikke rundt på overfladen.
• Lad ikke kogegrej koge tørt. Det kan beskadige kogegrejet og glasset.
www.preciz.hu
Installationsvejledning
5
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er tom, eller der står en tom gryde eller pande på
den.
• Kom ikke aluminiumsfolie på apparatet.
• Sørg for, at luftpassagen på 5 mm mellem bordpladen og køkkenelementets front nedenunder er fri.
ADVARSEL
Hvis pladen får en revne, skal du tage stikket ud af kontakten for at forebygge elektrisk
stød.
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Før installationen bedes du notere serienummeret (Ser. Nr.), der er angivet på typeskiltet.Typeskiltet sidder på apparatets underste kabinet.
949 595 024 00
HK654200XB
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
Oplysninger om sikkerhed
ADVARSEL
Læs dette!
Kontrollér, at apparatet ikke har fået skader under transporten. Tilslut ikke et beskadiget apparat. Kontakt om nødvendigt forhandleren.
Apparatet må kun installeres, tilsluttes eller repareres af en autoriseret servicetekniker. Brug
kun originale reservedele.
Brug først indbygningsapparaterne, når de er monteret i passende indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
Produktet og dets specifikationer må ikke ændres. Risiko for skader på mennesker og apparat.
Overhold altid nøje de love, bestemmelser, retningslinjer og normer (regler om sikkerhed,
korrekt bortskaffelse, elsikkerhed osv.), der gælder i brugslandet!
Mindsteafstandene til andre apparater skal overholdes!
Indbyg beskyttelse mod stød. F.eks. skal du montere en isolerende plade direkte under apparatet, hvis der er en skuffesektion nedenunder!
Beskyt snitfladerne i bordpladen mod fugt med en passende fugemasse!
Forsegl åbningen mellem apparat og bordplade helt med en egnet fugemasse!
Beskyt apparatets bund mod damp og fugt, f.eks. fra opvaskemaskine eller ovn!
Installér ikke apparatet ved siden af en dør eller under et vindue! Ellers kan varmt kogegrej
blive revet på gulvet, når døre eller vinduer åbnes.
ADVARSEL
Risiko for skader ved elektrisk stød. Følg nøje vejledningen for tilslutning til lysnet
• Der er spænding på nettilslutningsklemmen
• Tilslutningsklemmen til lysnettet skal gøres spændingsfri.
• Stødbeskyttelse skal sikres ved at udføre indbygningen fagmæssigt korrekt.
6
Installationsvejledning
www.preciz.hu
• Løse og uprofessionelt udførte stikforbindelser kan medføre, at klemmen bliver overophedet.
• Klemmeforbindelser skal udføres fagmæssigt korrekt.
• Kablet skal forsynes med trækaflastning.
• Ved 1-faset eller 2-faset tilslutning skal anvendes det korrekte tilslutningskabel, type
H05BB-F Tmax 90°C (eller højere)
• Udskift et defekt netkabel med et specialkabel (type H05BB-F Tmax 90°C eller højere).
Kontakt altid Electrolux Service A/S.
Apparatets installation skal udføres med en afbryder med mindst 3 mm brydeafstand, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler.
Brug korrekte isoleringsanordninger: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind
skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Indbygning
min. 500 mm
min.
50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
R 5mm
600mm
=
490+1mm
560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
www.preciz.hu
7
Produktbeskrivelse
Hvis du bruger en beskyttelseskasse (ekstraudstyr),
er der ikke brug for den forreste luftpassage på 5
mm og den beskyttende plade lige under apparatet.
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over apparatet
1
1 Induktionskogezone 1800 W, med Boosterfunktion 2800 W (kogegrejets
mindste diameter =145mm).
2 Induktionskogezone 1800 W, med Boosterfunktion 2800 W (kogegrejets
mindste diameter =145mm).
3 Induktionskogezone 1400 W, med Boosterfunktion 2500 W (kogegrejets
mindste diameter =125mm).
4 Betjeningspanel
5 Induktionskogezone 2300 W, med Boosterfunktion 3700 W (kogegrejets
mindste diameter =180mm).
2
180
180
mm
mm
210
mm
5
145
mm
3
4
Oversigt over betjeningspanelet
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
Brug tasterne til at betjene apparatet med. Displayene, lamperne og lydene angiver hvilken
funktion, der er i brug.
Sensorfelt
Funktion
1
Tænder/slukker for apparatet.
2
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
Timer-lamper, kogezoner
Viser den kogezone, der er tidsindstillet.
8
www.preciz.hu
Betjeningsvejledning
Sensorfelt
Funktion
Display for timer
4
Viser tiden i minutter.
Aktiverer boosterfunktionen.
5
6
Indikator for varmetrin
Viser varmetrinnet.
7
Skala på betjeningspanel
Indstille varmetrin.
Øger eller mindsker tiden.
/
8
9
Vælger kogezonen.
10
Den tænder/slukker for STOP+GO
Display for varmetrin
Visning
Forløb
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
-funktionen er tændt.
Opkogningsautomatikken er tændt.
Boosterfunktionen er tændt.
Der er en funktionsfejl.
+ tal
/
OptiHeat Control (3-trins restvarmeindikator): Tilbereder stadig/holde
varm/restvarme.
/
Lås/Børnesikringen er slået til.
Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står ingen gryde/pande på kogezonen.
Den automatiske slukning er aktiveret.
OptiHeat Control (3-trins restvarmeindikator)
ADVARSEL
\ \ Forbrændingsrisiko ved restvarme!
OptiHeat Control angiver restvarmeniveauet. Induktionskogezoner skaber den varme, der er
nødvendig til madlavningen, i selve kogegrejets bund. Glaskeramikken opvarmes af varmen i
kogegrejet.
BETJENINGSVEJLEDNING
Aktivering og deaktivering
Rør ved
i 1 sekund for at tænde eller slukke for apparatet.
www.preciz.hu
Betjeningsvejledning
9
Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for kogepladen hvis:
• Alle kogezoner er slukket.
• Du ikke indstiller et varmetrin, når du har tændt for apparatet.
• Du spilder eller lægger noget på kontrolpanelet i mere end 10 sekunder (fra en pande, et
viskestykke etc.). Signalet varer et stykke tid, og apparatet slukkes. Fjern genstanden, eller
tør betjeningspanelet af.
• Apparatet bliver for varmt (f.eks. hvis en gryde koger tør). Du kan først bruge kogepladen,
når kogezonen er kølet af.
• Du ikke bruger egnet kogegrej. Symbolet vises, og efter 2 minutter slukkes kogezonen
automatisk.
• Du ikke slukker for en kogezone eller ændrer varmetrin. Efter et stykke tid tændes , og
apparatet slukkes. Se tabellen.
Tiderne for automatisk slukning
Temperaturindstilling
Kogezonen slukkes efter
6 timer
-
-
-
5 timer
4 timer
1,5 timer
Varmetrin
Berør betjeningspanelet ved varmetrinnet. Flyt
evt. fingeren til venstre eller højre. Løft først fingeren, når den står på den ønskede indstilling.
Displayet viser varmetrinnet.
Opkogningsautomatik
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Du kan opnå det ønskede varmetrin hurtigere, hvis du slår opkogningsautomatikken til.
Denne funktion vælger det højeste varmetrin i et stykke tid (se grafikken) og skruer derefter
ned til det ønskede varmetrin
Sådan startes opkogningsautomatikken for en kogezone:
10
Betjeningsvejledning
www.preciz.hu
1. Rør ved ( tændes i displayet).
2. Berør øjeblikkeligt det ønskede varmetrin. Efter 3 sekunder vises
Funktionen slås fra ved at ændre varmetrin.
i displayet.
Boosterfunktion
Boosterfunktionen tilfører ekstra effekt til induktionskogezonerne. Boosterfunktionen er
højst aktiv i 10 minutter. Derefter slår induktionszonen automatisk tilbage på det højeste
varmetrin. Rør ved for at slå funktionen til, lyser. Funktionen deaktiveres ved at berøre et varmetrin .
Effektstyring
Effektstyringen fordeler effekten parvis mellem to
kogezoner (se tegningen). Boosterfunktionen øger
effekten til højeste niveau for den ene af de to kogezoner. Effekten i den anden kogezone nedsættes automatisk til et mindre niveau. Displayet for
den reducerede zone skifter mellem to niveauer.
Timer
Nedtællingstimer
Brug Nedtællingstimeren til at indstille, hvor lang tid kogezonen skal være tændt under én
tilberedning.
Indstil nedtællingstimeren, når du har valgt kogezone.
Du kan indstille varmetrin før eller efter at du indstiller timeren.
• Sådan indstiller du kogezonen:Rør flere gange, indtil kontrollampen for den ønskede
kogezone tændes.
• Start af Nedtællingstimeren: rør timerens for at indstille tiden ( 00 - 99 minutter).
Når lampen for kogezonen blinker langsommere, er nedtællingen begyndt.
• Sådan aflæses resttiden: vælg kogezone med . Lampen for kogezonen begynder at
blinke hurtigt. Displayet viser resttiden.
• Sådan ændres Nedtællingstimeren:Vælg kogezone med rør eller .
• Sådan slås timeren fra: Vælg kogezone med . Rør ved . Resttiden tæller baglæns
ned til 00 . Lampen for kogezonen slukkes. Du kan også slukke ved at berøre og
samtidigt.
Når nedtællingen er slut, høres en lyd, og 00 blinker. Kogezonen slukkes.
• Sådan slukker du for lyden: Rør
CountUp Timer (Optællingstimer)
Brug CountUp Timer til at holde øje med, hvor længe kogezonen er tændt.
www.preciz.hu
Betjeningsvejledning
11
• Sådan indstiller du kogezonen Hvis du bruger mere end 1 kogezone):Rør flere gange, indtil kontrollampen for den ønskede kogezone tændes.
• Sådan tænder du CountUp Timer:rør timerens , tændes. Når lampen for kogezonen blinker langsommere, er tællingen begyndt. Displayet skifter mellem og den talte
tid (minutter).
• Hvordan du holder øje med, hvor længe kogezonen er tændt: Vælg kogezone med .
Lampen for kogezonen begynder at blinke hurtigt. Displayet viser den tid, kogezonen er
tændt.
• Sådan slås CountUp Timer fra: Vælg kogezonen med og rør eller for at slukke
timeren. Lampen for kogezonen slukkes.
Minutur
Du kan bruge timeren som minutur, når der ikke er tændt for kogezonerne. Rør ved .
Rør ved eller timerens for at vælge tid. Når nedtællingen er slut, høres en lyd, og 00
blinker.
• Sådan slukker du for lyden: Rør
STOP+GO
-funktionen indstiller alle kogezoner, der bruges på det laveste varmetrin ( ).
Når anvendes, kan du ikke ændre varmetrinnet.
-funktionen standser ikke timer-funktionen.
. Symbolet tændes.
• For at aktivere denne funktion skal du berøre
. Det først indstillede varmetrin aktive• For at deaktivere denne funktion skal du røre
res.
Lås
Når kogezonen er i brug, kan du låse betjeningspanelet men ikke Det forhindrer en utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
For at starte denne funktion skal du berøre . Symbolet lyser i 4 sekunder.
Timeren forbliver tændt.
For at stoppe denne funktion skal du berøre . Det først indstillede varmetrin aktiveres.
Funktionen deaktiveres også, når du slukker for apparatet.
Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af apparatet.
Sådan aktiveres børnesikringen
• Tænd for apparatet med . Indstil ikke varmetrin .
• Rør ved i 4 sekunder. Symbolet tændes.
• Sluk for apparatet med .
Sådan deaktiveres børnesikringen
• Tænd for apparatet med . Indstil ikke varmetrin . Rør ved
tændes.
• Sluk for apparatet med .
i 4 sekunder. Symbolet
12
Nyttige oplysninger og råd
www.preciz.hu
Sådan deaktiveres børnesikringen til en enkelt madlavning
• Tænd for apparatet med . Symbolet tændes.
• Rør ved i 4 sekunder. Indstil varmetrin inden 10 sekunder Du kan betjene kogesektionen.
• Når du slukker for apparatet med , aktiveres børnesikringen igen.
OffSound Control (deaktivering og aktivering af lydene)
Deaktivering af lydene
Sluk for apparatet.
Rør ved i 3 sekunder. Displayet tændes og slukkes. Rør ved
lyden er slået til. Rør ved , tændes, lyden er slået fra.
Når denne funktion anvendes, kan du kun høre lyde, når:
• Du rører ved
• Minuturet går ned
• Nedtællingstimeren tæller ned
• Du anbringer noget på betjeningspanelet.
i 3 sekunder.
tændes,
i 3 sekunder.
tændes,
Aktivering af lydene
Sluk for apparatet.
Rør ved i 3 sekunder. Displayet tændes og slukkes. Rør ved
da lyden er slået fra. Rør ved , tændes. Lyden er slået til.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Brug induktionskogezonerne med kogegrej, der er egnet hertil.
Kogegrej til induktionskogezoner
For induktionskogezoner skaber et stærkt elektromagnetisk felt hurtigt varme i kogegrejet.
Materiale
• egnet: støbejern, stål, emaljeret stål, rustfrit stål, sandwichbund (mærket som egnet af
producenten).
• uegnet: aluminium, kobber, messing, glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til induktionskogezoner, hvis …
• ... ... noget vand kommer meget hurtigt i kog på en zone, der står på det højeste varmetrin.
• ... ... en magnet trækker i kogegrejets bund.
Bunden af kogegrejet skal være så tyk og plan som muligt.
Kogegrejets mål: Til en vis grad tilpasses induktionskogezoner automatisk til størrelsen på
kogegrejets bund.
www.preciz.hu
Nyttige oplysninger og råd
13
Støjen under drift
Hvis du kan høre
• små knald: Kogegrejet består af forskellige materialer (sandwichstruktur).
• Fløjtende lyd: Du bruger en eller flere kogezoner på højt varmetrin, og kogegrejet består
af flere materialer (sandwichstruktur).
• brummen: Du bruger højt varmetrin.
• klikken: Elektronikken arbejder.
• hvislen, summen: Blæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at der er noget galt.
Spar på energien
• Om muligt lægges der altid låg på gryderne.
• Sæt kogegrejet på, inden der tændes for kogezonen.
Öko Timer (øko-timer)
For at spare energi slukkes kogezonens varmelegeme før nedtællingstimeren lyder. Forskellen i betjeningstiden afhænger af det indstillede varmetrin og tilberedningstiden.
Eksempler på anvendelse
Oplysningerne i tabellen er kun vejledende.
Temperaturindstilling
Bruges til:
Tid
Gode råd
At holde færdig mad varm
efter be- Læg et låg på kogegrejet.
hov
1-3
Hollandaise, smelte: Smør, chokolade,
gelatine
5-25
min
Bland ind imellem.
1-3
Stivne/størkne: Luftige omeletter, bagte
æg
10-40
min
Læg låg på under tilberedningen.
3-5
Mørkogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter
25-50
min
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i mælkeretter
under tilberedningen.
5-7
Dampning af grøntsager, fisk, kød
20-45
min
Tilføj nogle spsk. væske.
7-9
Dampning af kartofler
20-60
min
Brug højst ¼ l vand til 750 g kartofler.
7-9
Kogning af større portioner, sammenkogte retter og supper
60-150
min
Op til 3 l væske plus ingredienser.
9-12
Nænsom stegning: Schnitzler, cordon
bleu (kalvekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver, samt opbagte saucer
efter be- Vendes undervejs.
hov
1
14
www.preciz.hu
Vedligeholdelse og rengøring
Temperaturindstilling
Bruges til:
Tid
5-15
min
Gode råd
12-13
Kraftig stegning, hash browns (rösti),
tournedos, steaks
Vendes undervejs.
14
Kogning af større mængder vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites.
Boosterfunktionen er velegnet til at varme store mængder vand.
Information om akrylmid
Vigtigt Ifølge nye videnskabelige undersøgelser kan der dannes sundhedsskadeligt
akrylamid, hvis du bruner maden (især hvis den indeholder stivelse). Derfor anbefaler vi, at
du tilbereder ved lavest mulig temperatur og ikke bruner maden for meget.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Rengør altid apparatet efter brug.
Brug altid kogegrej med ren bund.
ADVARSEL
Skarpe genstande og slibende rengøringsmidler kan skade apparatet.
Af hensyn til din egen sikkerhed må du ikke rengøre apparatet med damp- eller højtryksrensere.
Skrammer eller mørke pletter i glaskeramikken betyder ikke noget for apparatets funktion.
Sådan fjernes snavs:
1. – Fjern straks:smeltet plastik, plastfolie og sukkerholdige madvarer. Ellers kan snavset
beskadige apparatet. Brug en speciel skraber til glasset. Sæt skraberen skråt ned på
glasoverfalden, og bevæg bladet hen over overfladen.
– Fjernes, når apparatet er kølet tilstrækkeligt ned:Rande af kalk eller vand, fedtstænk og metalskinnende misfarvning. Brug et rengøringsmiddel til glaskeramik eller
rustfrit stål.
2. Tør apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel.
3. Slut med at tørre efter med en ren klud.
www.preciz.hu
Hvis noget går galt
15
HVIS NOGET GÅR GALT
Fejl
Mulig årsag og løsning
Du kan ikke tænde for apparatet eller betjene det.
• Tænd for apparatet igen, og indstil varmetrinnet inden 10 sekunder.
• Du har rørt ved 2 eller flere taster samtidigt. Berør kun én tast.
• Børnesikringen eller låsen eller Stop+Go er i gang. Se kapitlet
Betjeningsvejledning.
• Der er vand eller fedtstænk på betjeningspanelet. Tør betjeningspanelet af.
Der lyder et signal og apparatet Du har dækket et eller flere sensorfelter. Fjern genstanden fra
slukker.
sensorfelterne.
Der kommer et signal, når der
er slukket for apparatet.
Apparatet slukkes.
Du lægger noget på . Flyt genstanden fra tasterne.
Restvarmeindikatoren tænder
ikke.
Kogezonen er ikke varm, fordi den kun har været tændt i kort tid.
Hvis kogezonen skulle være varm: Kontakt kundeservice.
Opkogningsautomatikken starter ikke.
• Der er restvarme på kogezonen. Lad kogezonen køle tilstrækkeligt af.
• Det højeste varmetrin er valgt. Højeste varmetrin har samme
effekt som den Automatiske opkogningsfunktion.
Varmetrinnet skifter mellem to
forskellige varmetrin.
Effektstyring er slået til. Se under "Effektstyring".
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller du placerer det for tæt på betjeningspanelet. Sæt stort kogegrej på de bageste kogezoner, hvis
det er nødvendigt.
Der lyder intet signal, når der
trykkes på betjeningspanelets
taster.
Signalerne er slået fra. Aktiver signalerne (se lydindstillinger).
tændes
Automatisk slukning er tændt. Sluk for apparatet, og tænd det
igen.
tændes
• Der står ikke kogegrej på kogezonen. Sæt kogegrej på kogezonen.
• Uegnet kogegrej. Brug egnet kogegrej.
• Diameteren på kogegrejets bund er for lille til kogezonen. Flyt
kogegrejet til en mindre kogezone.
og et tal lyser.
Der er en fejl i apparatet.
Kobl apparatet fra lysnettet i et stykke tid. Sluk på gruppeafbryderen, eller tag sikringen ud på tavlen. Tilslut igen. Hvis
lyser
igen: Kontakt kundeservice.
16
Miljøhensyn
Fejl
tændes
www.preciz.hu
Mulig årsag og løsning
Der er en fejl i apparatet, fordi en gryde eller pande er kogt tør,
eller der er anvendt uegnet kogegrej. Beskyttelsen mod "for
varmt" for kogezonen er tændt. Automatisk slukning er tændt.
Sluk for apparatet. Fjern det varme kogegrej. Tænd for kogezonen
bør forsvinde, men restvarmeinigen efter ca. 30 sekunder.
dikatoren kan forblive tændt. Lad kogegrejet køle tilstrækkeligt af,
og kontrollér det. Se afsnittet Kogegrej til induktionskogezoner.
Hvis du har prøvet de ovennævnte forslag, uden at problemet er løst: Kontakt forhandleren
eller kundeservice. Oplys specifikationerne på typeskiltet, den trecifrede kode for glaskeramik (der står i hjørnet af glaspladen) og den fejlmeddelelse, der lyser.
Overbevis dig om, at du har betjent apparatet rigtigt. Hvis fejlen skyldes forkert betjening, er
et teknikerbesøg fra servicecentret eller forhandleren ikke gratis, heller ikke i garantiperioden. Oplysninger om kundeservice og garantibetingelser står i garantihæftet.
MILJØHENSYN
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Emballage
Emballagematerialet er miljøvenligt og kan genanvendes Plastdelene er mærket:
>PE<,>PS<, osv. Aflevér emballagens dele som husholdningsaffald på kommunens genbrugsstation.
www.preciz.hu
17
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have
created it to give you impeccable performance for many
years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary
appliances. Please spend a few minutes reading to get the
very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to
keep all your AEG appliances looking spotless and
working perfectly. Along with a wide range of accessories
designed and built to the high quality standards you
would expect, from specialist cookware to cutlery baskets,
from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
18
Contents
www.preciz.hu
CONTENTS
19
20
22
23
27
29
29
31
Safety information
Installation instructions
Product description
Operating instructions
Helpful hints and tips
Care and cleaning
What to do if…
Environment concerns
The following symbols are used in this user
manual:
Important information concerning your
personal safety and information on how to
avoid damaging the appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
www.preciz.hu
Safety information
19
SAFETY INFORMATION
For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before
the installation and use. Always keep these instructions with the appliance also if you move
or sell it. The users must fully know the operation and safety functions of the appliance.
Children and vulnerable people safety
WARNING!
Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental functions or lack of experience and knowledge to use the appliance. They must have supervision
or instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible for their
safety.
• Keep all packaging away from children. There is the risk of suffocation or injury.
• Keep the children away from the appliance during and after the operation, until the appliance is cold.
WARNING!
Activate the child safety device to prevent small children and pets from an accidental activation of the appliance.
Safety during operation
• Remove all packaging, stickers and layers from the appliance before the first use.
• Set the cooking zones to "off" after each use.
• The risk of burns! Do not put the objects made of metal, for example cutlery or saucepan
lids, on the surface that you cook. They can become hot.
• The Users with an implanted pacemaker must keep their upper body minimum 30 cm
from induction cooking zones that are activated.
WARNING!
Fire risk! Too hot fats and oils can occur with ignition very quickly.
Correct operation
•
•
•
•
Always monitor the appliance during operation.
The appliance is only for domestic use!
Do not use the appliance as a work or a storage surface.
Do not put or keep very flammable liquids and materials, easy fusible objects (made of
plastic or aluminium) on or near the appliance.
• Be careful when you connect the appliance to the near sockets. Do not let the electricity
bonds touch the appliance or hot cookware. Do not let the electricity bonds to tangle.
How to prevent a damage to the appliance.
• If the objects or cookware fall on the glass, the surface can be damaged.
• Cookware made of cast iron, cast aluminium or with damaged bottoms can cause
scratch of the glass. Do not move them on the surface.
20
Installation instructions
•
•
•
•
www.preciz.hu
Do not let cookware boil dry to prevent the damage to cookware and glass .
Do not use the cooking zones with empty cookware or without cookware.
Do not put the aluminium foil on the appliance.
Make sure that the airflow space of 5 mm between the worktop and front of the unit
below it stays opened.
WARNING!
If there is a crack on the surface, disconnect power supply to prevent the electrical
shock.
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Before the installation, note down the serial number (Ser. Nr.) from the rating plate.The
rating plate of the appliance is on its lower casing.
949 595 024 00
HK654200XB
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
The Safety Instructions
WARNING!
You must read these!
Make sure that the appliance is not damaged because of transportation. Do not connect a
damaged appliance. If it is necessary, speak to the supplier.
Only an authorised servicing technician can install, connect or repair this appliance. Use only original spare parts.
Only use the built-in appliances after you assemble the appliance into correct built-in units
and work surfaces that align to the standards.
Do not change the specifications or change this product. Risk of injury and damage to the
appliance.
Fully obey the laws, ordinances, directives and standards in force in the country where you
use the appliance (safety regulations, recycling regulations, electrical safety rules etc.)!
Keep the minimum distances to other appliances and units!
Install shock protection, for example install the drawers only with a protective floor directly
below the appliance!
Keep safe the cut surfaces of the worktop from moisture with a correct sealant!
Seal the appliance to the work top with no space between with a correct sealant!
Keep safe the bottom of the appliance from steam and moisture, e.g. from a dishwasher or
oven!
Do not install the appliance adjacent to doors and below windows! If not, when you open
the doors or windows they can push off hot cookware from the appliance.
WARNING!
Risk of injury from electrical current. Carefully obey the instructions for electrical connections.
• The electrical mains terminal is live.
www.preciz.hu
Installation instructions
•
•
•
•
•
•
21
Make electrical mains terminal free of voltage.
Install correctly to give shock protection.
Loose and incorrect plug and socket connections can make the terminal become too hot.
A qualified electrician must install the connections in the clamps correctly.
Use a strain relief clamp on cable.
Use the correct mains cable of type H05BB-F Tmax 90°C (or higher) for a single phase or
two phase connection.
• Replace the damaged mains cable with a special cable (type H05BB-F Tmax 90°C; or
higher). Speak your local Service Centre.
The appliance must have the electrical installation which lets you disconnect the appliance
from the mains at all poles with a contact opening width of minimum 3 mm.
You must have correct devices to isolate: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses
removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
Assembly
min. 500 mm
min.
50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
R 5mm
600mm
=
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
22
www.preciz.hu
Product description
If you use a protection box (the additional accessory), the front airflow space of 5 mm and protective floor directly below the appliance are not
necessary.
PRODUCT DESCRIPTION
General overview
1
1 Induction cooking zone 1800 W, with
Power function 2800 W (minimum
cookware diameter =145mm).
2 Induction cooking zone 1800 W, with
Power function 2800 W (minimum
cookware diameter =145mm).
3 Induction cooking zone 1400 W, with
Power function 2500 W (minimum
cookware diameter =125mm).
4 Control panel
5 Induction cooking zone 2300 W, with
Power function 3700 W (minimum
cookware diameter =180mm).
2
180
180
mm
mm
210
mm
5
145
mm
3
4
Control panel layout
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
Use the sensor fields to operate the appliance The displays, indicators and sounds tell which
function operate.
sensor field
function
1
It activates and deactivates the appliance.
2
It locks/unlocks the control panel.
3
cooking zones' indicators of timer
It shows for which cooking zone you set the time.
www.preciz.hu
Operating instructions
sensor field
the timer display
4
23
function
It shows the time in minutes.
It activates the Power function.
5
6
a heat setting display
It shows the heat setting.
7
a control bar
To set the heat setting.
It increases or decreases the time.
/
8
9
It selects the cooking zone.
10
It activates and deactivates STOP+GO
Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
The cooking zone operates.
-
The
function operates.
The Automatic Heat Up function operates.
Power function operates.
+ digit
There is a malfunction.
/
OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator) : continue cook /
stay warm / residual heat.
/
Lock/The Child Safety functions operates.
Not correct cookware or too small or no cookware on the cooking
zone.
The Automatic Switch Off function operates.
OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator)
WARNING!
\ \ The risk of burns from residual heat!
OptiHeat Control shows the level of the residual heat. The induction cooking zones make
the heat necessary for cooking directly in the bottom of the cookware. The glass ceramic is
hot from the heat of the cookware.
OPERATING INSTRUCTIONS
Activation and deactivation
Touch
for 1 second to activate or deactivate the appliance.
24
www.preciz.hu
Operating instructions
Automatic Switch Off
The function stops the hob automatically if:
• All cooking zones are deactivated.
• You do not set the heat setting after you activate the appliance.
• You spill something or put something on the control panel for more than 10 seconds, (a
pan, a cloth, etc.). The sound operates some time and the appliance deactivates. Remove
the object or clean the control panel.
• The appliance become too hot (e.g. when, a saucepan boils dry). Before you use the hob
again, the cooking zone must be cool.
• You use not correct cookware. The symbol comes on and the cooking zone deactivates automatically after 2 minutes.
• You do not deactivate a cooking zone or change the heat setting. After some time,
comes on and the appliance deactivates. See the table.
The times of Automatic Switch Off
Heat setting
The cooking zone
deactivates after
6 hours
-
-
-
5 hours
4 hours
1.5 hours
The heat setting
Touch the control bar at the heat setting. Change
to the left or the right, if it is necessary. Do not
release before you have a correct heat setting. The
display shows the heat setting.
Automatic Heat Up
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
You can get a necessary heat setting in a shorter time if you activate the Automatic Heat
Up function. This function sets the highest heat setting for some time (see the illustration),
and then decreases to the necessary heat setting.
To start the Automatic Heat Up function for a cooking zone:
1. Touch ( comes on in the display).
www.preciz.hu
Operating instructions
2. Immediately touch the necessary heat setting. After 3 seconds
play.
To stop the function change the heat setting.
25
comes on in the dis-
Power function
The Power function makes more power available to the induction cooking zones. The Power
function is activated for 10 minutes at most. After, that the induction cooking zone automatically sets back to highest heat setting. To activate, touch , comes on. To deacti.
vate, touch a heat setting -
Power management
The power management divides the power between two cooking zones in a pair (see the illustration). The power function increases the power
to the maximum level for one cooking zone in the
pair. Automatically decreases the power in the
second cooking zone to a lower level. The display
for the reduced zone change between two levels.
Timer
Count Down Timer
Use the Count Down Timer to set how long the cooking zone operates for only this one
time.
Set the Count Down Timer after the selection of the cooking zone.
You can set the heat setting before or after you set the timer.
• To set the cooking zone:touch again and again until the indicator of a necessary
cooking zone comes on.
• To activate the Count Down Timer: touch of the timer to set the time ( 00 - 99
minutes). When the indicator of the cooking zone start to flash slow, the time counts
down.
• To see the remaining time: set the cooking zone with . The indicator of the cooking
zone starts to quickly. The display shows the remaining time.
• To change the Count Down Timer:set the cooking zone with touch or .
• To deactivate the timer: set the cooking zone with . Touch . The remaining time
counts back to 00 . The indicator of the cooking zone goes out. To deactivate you can
also touch and at the same time.
When the countdown comes to an end, the sound operates and 00 flashes. The cooking
zone deactivates.
• To stop the sound: touch
CountUp Timer ( The count up timer)
Use the CountUp Timer to monitor how long the cooking zone operates.
26
Operating instructions
www.preciz.hu
• To set the cooking zone (if more than 1 cooking zone operate):touch again and
again until the indicator of a necessary cooking zone comes on.
• To activate the CountUp Timer:touch of the timer comes on. When the indicator
of the cooking zone starts to flash slow, the time counts up. The display switches between and counted time (minutes).
• To see how long the cooking zone operates: set the cooking zone with . The indicator of the cooking zone starts to flash quickly. The display shows the time that the cooking zone operates.
• To deactivate the CountUp Timer: set the cooking zone with and touch or to
deactivate the timer. The indicator of the cooking zone goes out.
Minute Minder
You can use the timer as a Minute Minder while the cooking zones do not operate. Touch
. Touch or of the timer to set the time. When the time comes to an end, the sound
operates and 00 flashes.
• To stop the sound: touch
STOP+GO
The function sets all cooking zones that operate to the lowest heat setting ( ).
When operates, you cannot change the heat setting.
The function does not stop the timer function.
• To activate this function touch . The symbol comes on.
• To deactivate this function touch . The heat setting that you set before comes on.
Lock
When the cooking zones operate, you can lock the control panel, but not . It prevents an
accidental change of the heat setting.
First set the heat setting.
To start this function touch . The symbol comes on for 4 seconds.
The Timer stays on.
To stop this function touch . The heat setting that you set before comes on.
When you stop the appliance, you also stop this function.
The child safety device
This function prevents an accidental operation of the appliance.
To activate the child safety device
• Activate the appliance with . Do not set the heat settings.
• Touch for 4 seconds. The symbol comes on.
• Deactivate the appliance with .
To deactivate the child safety device
• Activate the appliance with . Do not set the heat settings. Touch
The symbol comes on.
• Deactivate the appliance with .
To override the child safety device for only one cooking time
• Activate the appliance with . The symbol comes on.
for 4 seconds.
www.preciz.hu
Helpful hints and tips
27
• Touch for 4 seconds. Set the heat setting in 10 seconds. You can operate the appliance.
• When you deactivate the appliance with , the child safety device operates again.
OffSound Control (Deactivation and activation of the sounds)
Deactivation of the sounds
Deactivate the appliance.
Touch for 3 seconds. The displays come on and go out. Touch for 3 seconds.
comes on, the sound is on. Touch , comes on, the sound is off.
When this function operates, you can hear the sounds only when:
• you touch
• the Minute Minder comes down
• the Count Down Timer comes down
• you put something on the control panel.
Activation of the sounds
Deactivate the appliance.
Touch for 3 seconds. The displays come on and go out. Touch for 3 seconds.
comes on, because the sound is off. Touch , comes on. The sound is on.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Use the induction cooking zones with correct cookware.
Cookware for induction cooking zones
For induction cooking zones a strong electro-magnetic field creates the heat in the cookware very quickly.
Cookware material
• correct: cast iron, steel, enamelled steel, stainless steel, the bottom made of multi-layer
(with correct mark from a manufacturer).
• not correct: aluminium, copper, brass, glass, ceramic, porcelain.
Cookware is correct for an induction hob if …
• ... some water boils very quickly on a zone set to the highest heat setting..
• ... a magnet pulls on to the bottom of the cookware.
The bottom of the cookwar must be as thick and flat as possible.
Cookware dimensions: induction cooking zones adapt to the dimension of the bottom of
the cookware automatically to some limit.
The noises during operation
If you can hear
• crack noise: cookware is made of different materials (Sandwich construction).
28
www.preciz.hu
Helpful hints and tips
• whistle sound: you use one or more cooking zones with high power levels and the cookware is made of different materials (Sandwich construction).
• humming: you use high power levels.
• clicking: electric switching occurs.
• hissing, buzzing: the fan operates.
The noises are normal and do not refer to appliance malfunction.
Energy saving
• If it is possible, always put the lids on the cookware.
• Put cookware on a cooking zone before you start it.
Öko Timer (Eco Timer)
To save the energy, the heater of the cooking zone deactivates before the count down timer
signal. The difference in the operation time is depends of the heat setting level and the time
you cook.
The examples of cooking applications
The data in the table is for guidance only.
Heat
setting
Use to:
Time
Hints
Keep cooked foods warm
as necessary
Put a lid on a cookware.
1-3
Hollandaise sauce, melt: butter, chocolate, gelatine
5-25
min
Mix from time to time.
1-3
Solidify: fluffy omelettes, baked eggs
10-40
min
Cook with a lid on.
3-5
Simmer rice and milkbased dishes, heat- 25-50
ing up ready-cooked meals
min
Add the minimum two times as
much liquid as rice, mix milk dishes
at some point of the procedure
through.
5-7
Steam vegetables, fish, meat
20-45
min
Add some tablespoons of liquid.
7-9
Steam potatoes
20-60
min
Use max. ¼ l water for 750 g of potatoes.
7-9
Cook larger quantities of food, stews
and soups
60-150
min
Up to 3 l liquid plus ingredients.
9-12
Gentle fry: escalope, veal cordon bleu,
cutlets, rissoles, sausages, liver, roux,
eggs, pancakes, doughnuts
as necessary
Turn halfway through.
12-13
Heavy fry, hash browns, loin steaks,
steaks
5-15
min
Turn halfway through.
14
Boil large quantities of water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep fry chips.
1
The Power function is best to heat up large quantities of water.
www.preciz.hu
Care and cleaning
29
Information on acrylamides
Important! According to the newest scientific knowledge, if you brown food (specially the
one which contains starch), acrylamides can pose a health risk. Thus, we recommend that
you cook at the lowest temperatures and do not brown food too much.
CARE AND CLEANING
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
WARNING!
The sharp objects and abrasive cleaning agents can cause damage to the appliance.
For your safety, do not clean the appliance with steam cleaners or high-pressure cleaners.
Scratches or dark stains on the glass-ceramic cause no effect on how the appliance operates.
To remove the dirt:
1. – Remove immediately:melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If not, the dirt
can cause damage to the appliance. Use a special scraper for the glass . Put the scraper on the glass surface at an acute angle and move the blade on the surface .
– Remove after the appliance is sufficiently cool:limescale rings , water rings, fat
stains, shiny metallic discolorations. Use a special cleaning agent for glass ceramic or
stainless steel.
2. Clean the appliance with a moist cloth and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry with a clean cloth.
WHAT TO DO IF…
Problem
Possible cause and remedy
You cannot activate the appliance or operate it.
• Activate the appliance again and set the heat setting in 10
seconds.
• You touched 2 or more sensor fields at the same time. Only
touch one sensor field.
• The Child Safety Device or the Lock or Stop+Go operates. See
the chapter Operating instructions.
• There is water or fat stains on the control panel. Clean the
control panel.
A Sound operates and the appliance deactivates.
A sound operates when the appliance is deactivated.
You put something on one or more sensor fields. Remove the object from the sensor fields.
The appliance deactivates.
You put something on the . Remove the object from the sensor
field.
30
What to do if…
Problem
www.preciz.hu
Possible cause and remedy
The residual heat indicator does The cooking zone is not hot because it operated only for a short
not comes on.
time. If the cooking zone should be hot, speak to the service centre.
The Automatic Heat Up function does not operate.
• There is still residual heat on the cooking zone. Let the cooking
zone become sufficiently cool.
• The highest heat setting is set. The highest heat setting has the
same power as the Automatic Heat Up function.
The heat setting changes between two levels.
The Power management is activated. See the section Power management.
The sensor fields become hot.
The cookware is too large or you out it too near to the controls.
Put large cookware on the rear cooking zones if it is necessary.
There is no signal when you
touch the panel sensor fields.
The signals are deactivated. Activate the signals (see OffSound
Control).
comes on
The Automatic Switch Off operates. Deactivate the appliance and
activate it again.
comes on
• No cookware on the cooking zone. Put cookware on the cooking zone.
• Not correct cookware. Use the correct cookware.
• The diameter of the bottom of the cookware is too small for
the cooking zone. Move cookware to a smaller cooking zone.
and number comes on.
There is an error in the appliance.
Disconnect the appliance from the electrical supply for some
time. Disconnect the fuse from the electrical system of the house.
comes on again, speak to the service centre.
Connect again. If
comes on
There is an error in the appliance, because a cookware boils dry or
you use not correct cookware. The protection against become too
hot for the cooking zone operates. The Automatic Switch Off operates.
Deactivate the appliance. Remove the hot cookware. After, approximately 30 seconds activate the cooking zone again.
should go out of the display, residual heat indicator can stay. Let
the cookware become sufficiently cool and check it with the section Cookware for the induction cooking zone.
If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your dealer or the
customer service. Give the data from the rating plate, three digit letter, code for the glass
ceramic (it is in the corner of the glass surface) and an error message that comes on.
Make sure, you operated the appliance correctly. If not the servicing by a customer service
technician or dealer will not be free of charge, also during the warranty period. The instructions about the customer service and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.
www.preciz.hu
Environment concerns
31
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are friendly to the environment and can be recycled. The plastic
components are identified by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard the packaging materials as
household waste at the waste disposal facilities in your municipality.
32
www.preciz.hu
3$5,0$7(78/(0867(6$$987$0,6(.6
7¦QDPHWHLGVHOOH$(*WRRWHYDOLPLVHHHVW/·LPHWRRWH
PLVWDJDEWHLOHDDVWDWHNVODLWPDWXWRLPLPLVHQLQJOLVDVLPH
WHLHHOXOLKWVDPDNVMDNHUJHPDNVPXXWYDLGLQQRYDDWLOLVL
WHKQRORRJLDLGದRPDGXVLPLGDWHWDYDOLVWHVHDGPHWH
MXXUHVHLSUXXJLOHLGD/HLGNHP·QLPLQXWDHJDQLQJ
OXJHJHNXLGDVVHDGPHJDSDULPDLGWXOHPXVLVDDYXWDGD
/,6$6($'0('-$.8/87$59,.8'
$(*YHHELSRHVWOHLDWHN·LNYDMDOLNXPLGDWHRPD$(*
VHDGPHWHODLWPDWXY¦OMDQ¦JHPLVHMDKHDVW¸¸NRUUDV
KRLGPLVHMDRNVYDMDWH.RRVODLDYDOLNX
NYDOLWHHGLVWDQGDUGLWHOHYDVWDYDWHOLVDWDUYLNXWHJDDODWHV
VSHWVLDOLVWLGHOHP·HOGXGN¸¸JLQ·XGHVWNXQLV¸¸JLULLVWDGH
NRUYLGHQLSXGHOLKRLGMDWHVWNXQL·UQDGHSHVXHVHPHWH
SHVXNRWWLGHQL
.¾ODVWDJHYHHELSRRGLDDGUHVVLO
ZZZDHJHOHFWUROX[FRPVKRS
www.preciz.hu
6LVXNRUG
33
6,68.25'
2KXWXVLQIR
3DLJDOGXVMXKLVHG
6HDGPHNLUMHOGXV
.¦LWXVMXKLVHG
9LKMHLGMDQ¦SXQ¦LWHLG
3XKDVWXVMDKRROGXV
0LGDWHKDNXL
-¦¦WPHN¦LWOXV
.¦HVROHYDVNDVXWXVMXKHQGLVRQNDVXWDWXG
M¦UJPLVLKRLDWXVP¦UNH
7¦KWLVLQIRWHLHLVLNOLNXRKXWXVHNRKWDMDLQIR
VHDGPHNDKMXVWDPLVHY¦OWLPLVHNRKWD
žOGLQHLQIRMDQ·XDQGHG
.HVNNRQQDLQIR
-¦HWDNVH·LJXVWHKDPXXWXVL
2KXWXVLQIR
34
www.preciz.hu
2+8786,1)2
2KXWXVHKXYLGHVMD·LJHNDVXWXVHWDJDPLVHNVOXJHJHHQQHVHDGPHSDLJDOGDPLVWMDNDVXWDಣ
PLVWNDVXWXVMXKHQGKRROHJDO¦EL+RLGNHMXKHQGDOOHVHWVHHROHNVN¦HS¦UDVWNDVLLVVHDGಣ
PHWHLVHNRKWDYLLWHY·LVHOOHPDKDP¾¾WH.DVXWDMDGSHDYDGROHPDNXUVLVVHDGPHNDVXWXV
MDRKXWXVIXQNWVLRRQLGHJD
/DVWHMDRKXVWDWXGLVLNXWHRKXWXV
+2,$786
†UJHOXEDJHVHDGHWNDVXWDGDODVWHOHJDI¾¾VLOLVHY·LYDLPVHSXXGHJDLQLPHVWHOVDPXWLLVLಣ
NXWHONHOSXXGXYDGVHOOHNVYDMDOLNXGNRJHPXVHGY·LRVNXVHG.XLQDGVLLVNLVHDGPHJDW¸¸ಣ
WDYDGSHDEQHLGMXKHQGDPDY·LM¦OJLPDLVLNNHVYDVWXWDEQHQGHWXUYDOLVXVHHHVW
ವ +RLGNHSDNNHPDWHUMDOLGODVWHOHN¦WWHVDDPDWXVNRKDV/¦PEXPLVY·LYLJDVWXVRKW
ವ +RLGNHNDVXWDPLVHDMDOMDS¦UDVWVHGDODSVHGVHDGPHVWHHPDONXQLVHHRQPDKDMDKWXಣ
QXG
+2,$786
.DVXWDJHODSVHOXNNXHWY¦LNHVHGODSVHGMDORRPDGHLVDDNVVHDGHWNRJHPDWDW¸¸OHSDQQD
2KXWXVNDVXWDPLVHO
ವ (QQHHVPDNRUGVHWNDVXWDPLVWHHPDOGDJHVHDGPHOWSDNHQGNOHHELVHGMDNDWWHNLKLG
ವ /¾OLWDJHNHHGXY¦OMDGS¦UDVWLJDNDVXWDPLVWY¦OMD
ವ 1DKDS·OHWXVRKW†UJHSDQJHSDQJHPHWDOOLVWHVHPHLGQ¦LWHNVSRWLNDDVLVLVVHO¾OLWDWXG
NHHGXY¦OMDOH1HHGY·LYDGPLQQDNXXPDNV
ವ 6¾GDPHVWLPXODDWRULJDLVLNXGSHDYDGM¦OJLPDHWQHQGH¾ODNHKDROHNVVLVVHO¾OLWDWXGLQಣ
GXNWVLRRQNHHGXY¦OMDVWY¦KHPDOWFPNDXJXVHO
+2,$786
7XOHRKWžOHNXXPHQHQXGUDVYDGMD·OLGV¾WWLYDGY¦JDNLLUHOW
—LJHNDVXWDPLQH
ವ
ವ
ವ
ವ
.XLVHDGHW¸¸WDEWXOHEVHGDSLGHYDOWM¦OJLGD
6HHVHDGHRQHWWHQ¦KWXGDLQXOWNRGXVHNVNDVXWDPLVHNV
†UJHNDVXWDJHVHDGHWW¸¸SLQQDQDHJDKRLXNRKDQD
†UJHDVHWDJHVHDGPHOHHJDVHOOHO¦KHGXVVHHJDKRLGNHVHDONHUJHVWLV¾WWLYDLGYHGHOLNNH
PDWHUMDOHY·LVXODYDLGHVHPHLGSODVWLNXVWDOXPLLQLXPLVW
ವ 2OJHHWWHYDDWOLNNXL¾KHQGDWHVHDGPHO¦KHGDODVXYDWHVVHSLVWLNXSHVDGHVVH9¦OWLJHHOHNಣ
WULMXKWPHWHNRNNXSXXGHWVHDGPHY·LWXOLVWHQ·XGHJD9¦OWLJHHOHNWULMXKWPHWHVDVVLPLQHಣ
NXW
.XLGDVY¦OWLGDVHDGPHNDKMXVWDPLVW
ವ .XLNODDVSLQQDOHNXNXEHVHPHLGY·LQ·XVLGY·LYDGQHHGSLQGDYLJDVWDGD
ವ 0DOPLVWDOXPLLQLXPYDOXVWY·LNDWNLVHS·KMDJDQ·XGY·LYDGNODDVSLQGDNULLPXVWDGD†UJH
QHLGSOLLGLSLQQDOQLKXWDJH
www.preciz.hu
ವ
ವ
ವ
ವ
3DLJDOGXVMXKLVHG
35
9¦OWLPDNVNHHGXQ·XGHMDNODDVSODDGLNDKMXVWDPLVWHLWRKLODVWDQ·XGHOW¾KMDNVNHHGD
†UJHNDVXWDJHNHHGXY¦OMXW¾KMDGHQ·XGHJDY·LLOPDQ·XGHWD
†UJHDVHWDJHVHDGPHSLQQDOHDOXPLLQLXPIRROLXPLW
-¦OJLJHHWW¸¸SLQQDMDVHOOHDOOROHYDNDSLYDKHOHM¦¦NV·KXULQJOHPLVHNVY¦KHPDOWPP
YDEDUXXPL
+2,$786
.XLVHDGPHSLQGRQP·UDQHQXGVLLV¾KHQGDJHVHDGHYRROXY·UJXVWODKWLHWY¦OWLGDHOHNWULಣ
O¸¸NL
3$,*$/'86-8+,6('
(QQHSDLJDOGDPLVWNLUMXWDJH¾OHVDQGPHSODDGLOROHYVHHULDQXPEHU6HU1U6HDGPHDQGಣ
PHSODDWDVXENRUSXVHDODRVDO
949 595 024 00
HK654200XB
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
2KXWXVMXKLVHG
+2,$786
$OXVWDJHOXJHPLVWVLLW
9HHQGXJHHWVHDGHHLROHWUDQVSRUWLPLVHOYLJDVDDQXG9LJDVWDWXGVHDGHWHLWRKLYRROXY·UNX
¾KHQGDGD9DMDGXVHONRQVXOWHHULJHWDUQLMDJD
6HGDVHDGHWWRKLESDLJDOGDGD¾KHQGDGDY·LUHPRQWLGDDLQXOWYROLWDWXGKRROGXVWHKQLN.DVXಣ
WDJHDLQXOWRULJLQDDOYDUXRVL
6LVVHHKLWDWXGVHDGPHLGY·LENDVXWDGDDOOHVS¦UDVWVHGDNXLQHHGRQSDLJXWDWXGVRELYDWHVಣ
VHVWDQGDUGLOHYDVWDYDWHVVHVLVVHHKLWDWXGP¸¸EOLHVHPHWHVVHMDW¸¸SLQGDGHVVH
†UJHPXXWNHVHDGPHSDUDPHHWUHLGHJDPXXWNHVHGDWRRGHW6HDGPHYLJDVWDPLVHY·LNDKಣ
MXVWDPLVHRKW
-¦UJLGDWXOHEVHDGPHNDVXWXVNRKDULLJLVNHKWLYDLGVHDGXVLP¦¦UXVLGLUHNWLLYHMDVWDQGDUಣ
GHLGRKXWXVHHVNLUMDGPDWHUMDOLGHNRUGXYNDVXWDPLVWSXXGXWDYDGP¦¦UXVHGHOHNWULRKXWXVH
UHHJOLGMQH
-¦UJLGDWXOHEPLQLPDDOVHWNDXJXVWWHLVWHVWVHDGPHWHVWMDPRRGXOLWHVW
3DLJDOGDPLVHOWXOHEWDJDGDHOHNWULRKXWXVQ¦LWHNVWRKLEVDKWOHLGSDLJXWDGDDLQXOWVHDGPHVW
HUDOGDYDYDKHSODDGLDOOD
.DLWVNHW¸¸SLQQDO·LNHSLQGXQLLVNXVHHHVWQ·XHWHNRKDVHWLKHQGLDELO
7LKHQGDJHVHDGPHMDW¸¸SLQQD¾OHPLQHNXNRKWQ·XHWHNRKDVHWLKHQGLDELOQLLHWVLQQDHL
M¦¦NVYDKHVLG
.DLWVNHVHDGPHDODN¾OJHQWQ·XGHSHVXPDVLQDVWY·LDKMXVWWXOHYDDXUXMDQLLVNXVHHHVW
†UJHSDLJDOGDJHVHDGHWXVWHO¦KHGDOHHJDDNHQGHDOOD9DVWDVHONRUUDOY·LWHXNVLY·LDNQDLG
DYDGHVVHDGPHOROHYDGNXXPDGQ·XGPDKDO¾NDWD
+2,$786
(OHNWULYRROXVWO¦KWXYYLJDVWXVRKW-¦UJLJHKRROLNDOWHOHNWUL¾KHQGXVWHWHRVWDPLVHMXKLVHLG
ವ 7RLWHNOHPPRQYRROXDOO
3DLJDOGXVMXKLVHG
36
www.preciz.hu
ವ
ವ
ವ
ವ
ವ
ವ
9DEDVWDJHWRLWHNOHPPYRROXDOW
7DJDJHHOHNWULRKXWXV·LJHSDLJDOGXVHNDXGX
/DKWLVWHMDVRELPDWXWHSLVWLN¾KHQGXVWHNRUUDOY·LENOHPP¾OHNXXPHQHGD
žKHQGXVWHQ·XHWHNRKDQHNLQQLWDPLQHWXOHEM¦WWDNYDOLILWVHHULWXGHOHNWULNXKRROHNV
3DLJDOGDJHNDDEOLOHW·PEHW·NLV
žKHY·LNDKHIDDVLOLVH¾KHQGXVHSXKXOWXOHENDVXWDGDVRELYDWWRLWHNDDEOLWW¾¾S+%%)
7PD[r&Y·L¾OHVHOOH
ವ .XLVHDGPHWRLWHNDDEHORQNDKMXVWDWXGWXOHEVHHDVHQGDGDVSHWVLDDOVHNDDEOLJDW¾¾S
+%%)7PD[r&Y·L¾OHVHOOH9·WNH¾KHQGXVWNRKDOLNXWHHQLQGXVNHVNXVHJD
6HDGPHY·LE¾KHQGDGDWRLWHOLLQLJDPLOOHODKNO¾OLWLY·LPDOGDENDWNHVWDGDN·LNSRROXVHGY¦ಣ
KHPDOWPPVXXUXVHNRQWDNWLGHYDKHJD
,VROHHULPLVHNVO¦KHEWDUYLV·LJHLGYDKHQGHLGNDLWVHO¾OLWHLGNDLWVPHLGNHHUPHJDNDLWVPHG
WXOHESHVDVWHHPDOGDGDPDDOHNNHYRROXNDLWVPHLGMDNRQWUDNWRUHLG
.RNNXSDQHN
min. 500 mm
min.
50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
R 5mm
600mm
=
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
www.preciz.hu
6HDGPHNLUMHOGXV
37
.XLNDVXWDWHNDLWVHNDUSLOLVDWDUYLNHLROHHHVPLVW
PPYHQWLODWVLRRQLDYDHJDRWVHVHDGPHDOODVXಣ
YDWNDLWVHSLQGDYDMD
6($'0(.,5-(/'86
žOHYDDGH
1
,QGXNWVLRRQNHHGXY¦OL:WRLWHಣ
IXQNWVLRRQLJD:Q·XGHPLQLPDDOಣ
QHO¦ELP··W PP
,QGXNWVLRRQNHHGXY¦OL:WRLWHಣ
IXQNWVLRRQLJD:Q·XGHPLQLPDDOಣ
QHO¦ELP··W PP
,QGXNWVLRRQNHHGXY¦OL:WRLWHಣ
IXQNWVLRRQLJD:Q·XGHPLQLPDDOಣ
QHO¦ELP··W PP
-XKWSDQHHO
,QGXNWVLRRQNHHGXY¦OL:WRLWHಣ
IXQNWVLRRQLJD:Q·XGHPLQLPDDOಣ
QHO¦ELP··W PP
2
180
180
mm
mm
210
mm
5
145
mm
3
4
-XKWSDQHHOLVNHHP
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
.DVXWDJHVHDGPHJDW¸¸WDGHVVHQVRUY¦OMX1¦LGLNXGLQGLNDDWRULGMDKHOLGQ¦LWDYDGPLOOLVHG
IXQNWVLRRQLGRQVHHV
VHQVRUY¦OL
IXQNWVLRRQ
1
6HDGPHVLVVHMDY¦OMDO¾OLWDPLVHNV
2
/XNXVWDEDYDEMXKWSDQHHOL
3
NHHGXY¦OMDGHWDLPHULLQGLNDDWRULG
1¦LWDYDGPLOOLVHY¦OMDMDRNVRQDHJP¦¦UDWXG
38
www.preciz.hu
.¦LWXVMXKLVHG
VHQVRUY¦OL
IXQNWVLRRQ
WDLPHULHNUDDQ
4
1¦LWDEDHJDPLQXWLWHV
/¾OLWDEVLVVHY·LPVXVIXQNWVLRRQL
5
6
VRRMXVDVWPHLQGLNDDWRU
1¦LWDEVRRMXVDVWHW
7
MXKWULED
6RRMXVDVWPHYDOLPLVHNV
8
3LNHQGDEY·LO¾KHQGDEDHJD
9
0¦¦UDENHHGXY¦OMD
10
$NWLYHHULEMDGHDNWLYHHULEIXQNWVLRRQL6723*2
6RRMXVDVWPHQ¦LGLNXG
1¦LGLN
.LUMHOGXV
.HHGXY¦OLRQY¦OMDO¾OLWDWXG
.HHGXY¦OLRQVLVVHO¾OLWDWXG
)XQNWVLRRQ
RQVLVVHO¾OLWDWXG
$XWRPDDWQHNLLUVRRMHQGXVHIXQNWVLRRQRQVLVVHO¾OLWDWXG
9·LPVXVIXQNWVLRRQRQVLVVHO¾OLWDWXG
QXPEHU
7HJHPLVWRQULNNHJD
2SWL+HDW&RQWURODVWPHOLQHM¦¦NNXXPXVHQ¦LWN¾SVHWDPLVHM¦WNDಣ
PLQHVRRMDVKRLGPLQHM¦¦NNXXPXV
/XNXODSVHRKXWXVHIXQNWVLRRQLGRQVLVVHO¾OLWDWXG
6RELPDWXY·LOLLJDY¦LNHQ·XY·LHLROHNHHGXY¦OMDO¾OGVHQ·XG
$XWRPDDWQHY¦OMDO¾OLWXVRQVLVVHO¾OLWDWXG
2SWL+HDW&RQWURODVWPHOLQHM¦¦NNXXPXVHLQGLNDDWRU
+2,$786
? ? 3·OHWXVRKWM¦¦NNXXPXVHW·WWX
2SWL+HDW&RQWUROW¦KLVWDEM¦¦NNXXPXVHWDVHW,QGXNWVLRRQNHHGXY¦OMDGWRRGDYDGYDMDOLNNX
NXXPXVWNHHGXQ·XGHS·KMDV.ODDVNHUDDPLNDVRRMHQHEQ·XVRRMXVHW·WWX
.†,786-8+,6('
6LVVHMDY¦OMDO¾OLWDPLQH
6HDGPHVLVVHY·LY¦OMDO¾OLWDPLVHNVSXXGXWDJHVHNXQGLY¦OWHO
$XWRPDDWQHY¦OMDO¾OLWXV
)XQNWVLRRQO¾OLWDESOLLGLDXWRPDDWVHOWY¦OMDNXL
ವ .·LNNHHGXY¦OMDGRQY¦OMDO¾OLWDWXG
www.preciz.hu
.¦LWXVMXKLVHG
39
ವ 3¦UDVWVHDGPHN¦LYLWDPLVWHLP¦¦UDWDVRRMXVDVWHW
ವ .XLMXKWSDQHHOLOHRQPLGDJLPDKDO¦LQXGY·LDVHWDWXGQ·XODSSYPVMDVHGDSROHVHDOW
VHNXQGLMRRNVXOHHPDOGDWXG0·QGDDHJDN·ODEKHOLVLJQDDOMDSOLLWO¾OLWXEY¦OMD(HPDOಣ
GDJHHVHY·LSXKDVWDJHMXKWSDQHHOL
ವ 3OLLGLSODDWO¦KHEOLLJDNXXPDNVQWSRWWRQNXLYDNVNHHQXG(QQHSOLLGLXXHVWLNDVXWDPLVW
SHDENHHGXY¦OLSLLVDYDOWMDKWXPD
ವ .DVXWDGDWXOHEVRELYDLGQ·XVLG6¾PERO V¾WWLEMDPLQXWLS¦UDVWO¾OLWXENHHGXY¦OLDXಣ
WRPDDWVHOWY¦OMD
ವ .HHGXY¦OMDSROHY¦OMDO¾OLWDWXGY·LVRRMXVDVWHWPXXGHWXG0·QHDMDP¸¸GXGHVV¾WWLE MD
SOLLWO¾OLWXEY¦OMD9DDGDNHWDEHOLW
$XWRPDDWVHY¦OMDO¾OLWXVHDMDG
6RRMXVDVWH
.HHGXY¦OLO¾OLWXE
Y¦OMDS¦UDVW
WXQGL
WXQGL
WXQGL
WXQGL
6RRMXVDVWH
9DMXWDJHMXKWULEDYDMDOLNXVRRMXVDVWPHMXXUHV9Dಣ
MDGXVHONRUULJHHULJHYDVDNXOHY·LSDUHPDOH†UJH
ODVNHODKWLHQQHNXLVRRYLWXGVRRMXVDVWHRQVDDಣ
YXWDWXG(NUDDQLONXYDWDNVHVRRMXVDVWH
$XWRPDDWQHNLLUVRRMHQGXV
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
$XWRPDDWVHNLLUVRRMHQGXVHIXQNWVLRRQLDELOVDDYXWDWHNLLUHPLQLVRRYLWXGVRRMXVWDVHPH6HOOH
IXQNWVLRRQLSXKXOUDNHQGDWDNVHP·QGDDHJDN·UJHLPDWVRRMXVDVWHWYWMRRQLVWQLQJVHHM¦UHO
Y¦KHQGDWDNVHNXQLM·XWDNVHVRELYDVRRMXVDVWPHQL
$XWRPDDWVHNLLUVRRMHQGXVHIXQNWVLRRQLN¦LYLWDPLVHNV
3XXGXWDJH HNUDDQLOV¾WWLE 3XXGXWDJHNRKHVRELYDWVRRMXVDVWHW3¦UDVWNROPHVHNXQGLWV¾WWLEHNUDDQLOV¾PERO )XQNWVLRRQLVHLVNDPLVHNVPXXWNHVRRMXVDVWHW
.¦LWXVMXKLVHG
40
www.preciz.hu
9·LPVXVIXQNWVLRRQ
9·LPVXVIXQNWVLRRQY·LPDOGDELQGXNWVLRRQNHHGXY¦OMDOVXXUHPDWY·LPVXVWNDVXWDGD9·LPಣ
VXVIXQNWVLRRQO¾OLWXEVLVVHPDNVLPDDOVHOWPLQXWLNV3¦UDVWVHGDO¾OLWXELQGXNWVLRRQNHHGXಣ
Y¦OLDXWRPDDWVHOWWDJDVLN·UJHLPDOHVRRMXVDVWPHOH6LVVHO¾OLWDPLVHNVSXXGXWDJH V¾WWLE
9¦OMDO¾OLWDPLVHNVSXXGXWDJHVRRMXVDVWHW 7RLWHKDOGXV
7RLWHKDOGXVMDJDEY·LPVXVHNDKHNHHGXY¦OMDYDಣ
KHOSDDULGHQDYDDGDNHMRRQLVW9·LPVXVIXQNWVLಣ
RRQVXXUHQGDE¾KHSDDULNXXOXYDNHHGXY¦OMD
Y·LPVXVHPDNVLPXPWDVHPHOH7HLVHSDDULNXXOXಣ
YDNHHGXY¦OMDY·LPVXVNDKDQGDWDNVHDXWRPDDWಣ
VHOWPDGDODPDOHWDVHPHOH9¦KHQGDWXGY·LPVXVHಣ
JDNHHGXY¦OMDHNUDDQYDKHOGXENDKHWDVHPHYDಣ
KHO
7DLPHU
3¸¸UGORHQGXVHWDLPHU
.DVXWDJHS¸¸UGORHQGXVHWDLPHULWHWP¦¦UDWDNXLNDXDNHHGXY¦OLVHOOHONRUUDOW¸¸WDE
9DOLJHS¸¸UGORHQGXVHWDLPHUS¦UDVWNHHGXY¦OMDYDOLPLVW
6RRMXVDVWPHVDDEP¦¦UDWDHQQHY·LS¦UDVWWDLPHULP¦¦UDPLVW
ವ .HHGXY¦OMDYDOLPLVHNVSXXGXWDJHM¦UMHVW NXQLV¾WWLEYDMDOLNXNHHGXY¦OMDLQGLNDDWRU
ವ 3¸¸UGORHQGXVHWDLPHULDNWLYHHULPLVHNVSXXGXWDJHWDLPHULQXSSX HWP¦¦UDWDDHJ
0099PLQXWLW.XLNHHGXY¦OMDLQGLNDDWRUKDNNDEDHJODVHOWYLONXPDWRLPXEDMDS¸¸UGಣ
ORHQGXV
ವ -¦UHOHM¦¦QXGDMDNRQWUROOLPLQHYDOLJHNHHGXY¦OLNDVXWDGHV .HHGXY¦OMDLQGLNDDWRU
KDNNDENLLUHVWLYLONXPD(NUDDQLONXYDWDNVHM¦UHOHM¦¦QXGDHJ
ವ 3¸¸UGORHQGXVHWDLPHULPXXWPLVHNVYDOLJHNHHGXY¦OLNDVXWDGHV MDSXXGXWDJH Y·L
ವ 7DLPHULY¦OMDO¾OLWDPLVHNVYDOLJHNHHGXY¦OLNDVXWDGHV 9DMXWDJH -¦UHOHM¦¦QXGDHJ
ORHWDNVHPDKDNXQLQ¦LGXQL00.HHGXY¦OMDLQGLNDDWRUNXVWXE9¦OMDO¾OLWDPLVHNVY·LEYDಣ
MXWDGDNDVDPDDHJVHOW MD .XLS¸¸UGORHQGXVM·XDEO·SXOHNRVWDEKHOLVLJQDDOMD00YLOJXE.HHGXY¦OLRQY¦OMDO¾OLWDಣ
WXG
ವ +HOLSHDWDPLQHSXXGXWDJH
&RXQW8S7LPHUORHQGXVWDLPHU
(WYDDGDWDNXLNDXDNHHGXY¦OLW¸¸WDENDVXWDJH&RXQW8S7LPHU
ವ .HHGXY¦OMDYDOLPLVHNVNXLW¸¸VRQURKNHPNXL¾NVNHHGXY¦OLSXXGXWDJHM¦UMHVW
V¾WWLEYDMDOLNXNHHGXY¦OMDLQGLNDDWRU
NXQL
www.preciz.hu
.¦LWXVMXKLVHG
41
ವ (W&RXQW8S7LPHUVLVVHO¾OLWDGDYDMXWDJHWDLPHULO NXQLV¾WWLE .XLNHHGXY¦OMDLQGLಣ
NDDWRUKDNNDEDHJODVHOWYLONXPDWRLPXEDMDORHQGXV(NUDDQO¾OLWXE MDORHQGDWXGDMD
YDKHOPLQXWLWHV
ವ (WYDDGDWDNXLNDXDNHHGXY¦OLW¸¸WDEYDOLJHNHHGXY¦OLNDVXWDGHV .HHGXY¦OMDLQGLಣ
NDDWRUKDNNDENLLUHPLQLYLONXPD(NUDDQLOHNXYDWDNVHNHHGXY¦OMDW¸¸DHJ
ವ (W&RXQW8S7LPHUY¦OMDO¾OLWDGDYDOLJHNHHGXY¦OL DELOMDYDMXWDJH Y·L HWWDLPHU
Y¦OMDO¾OLWDGD.HHGXY¦OMDLQGLNDDWRUNXVWXE
$ODUPNHOO
7DLPHULWY·LENDVXWDGDNDDODUPNHOODQDNXLNHHGXY¦OMDGHLW¸¸WD9DMXWDJH $MDYDOLPLಣ
VHNVYDMXWDJHWDLPHULQXSSX Y·L .XLDHJM·XDEO·SXOHNRVWDEKHOLVLJQDDOMD00YLOಣ
JXE
ವ +HOLSHDWDPLQHSXXGXWDJH
6723*2
)XQNWVLRRQLJD P¦¦UDWDNVHN·LNW¸¸WDYDGNHHGXY¦OMDGPDGDODLPDOHVRRMXVDVWPHOH .XL W¸¸WDEHLVDDVRRMXVDVWHWPXXWD
)XQNWVLRRQ HLSHDWDWDLPHULIXQNWVLRRQL
ವ 6HOOHIXQNWVLRRQLDNWLYHHULPLVHNVYDMXWDJH 6¾WWLEV¾PERO ವ 6HOOHIXQNWVLRRQLGHDNWLYHHULPLVHNVYDMXWDJH 6¾WWLEVRRMXVDVWHPLOOHHQQHP¦¦UDVLWH
/XNXVWDPLQH
.HHGXY¦OMDGHNDVXWDPLVHDMDOVDDWHOXNXVWDGDMXKWSDQHHOLNXLGPLWWH 6HHKRLDE¦UD
VRRMXVDVWPHNRJHPDWDPXXWPLVH
9DOLJHN·LJHSHDOWVRRMXVDVWH
6HOOHIXQNWVLRRQLN¦LYLWDPLVHNVSXXGXWDJH 6¾PERO V¾WWLEVHNXQGLNV
7DLPHUM¦¦EVLVVHO¾OLWDWXNV
6HOOHIXQNWVLRRQLSHDWDPLVHNVSXXGXWDJH 6¾WWLEVRRMXVDVWHPLOOHYDUHPYDOLVLWH
6HDGPHY¦OMDO¾OLWDPLVHOO¾OLWXEY¦OMDNDVHHIXQNWVLRRQ
/DSVHOXNN
6HHIXQNWVLRRQKRLDE¦UDVHDGPHMXKXVOLNXVLVVHO¾OLWDPLVH
/DSVHOXNXVLVVHO¾OLWDPLQH
ವ .¦LYLWDJHVHDGH DELO†UJHP¦¦UDNHVRRMXVDVWHW
ವ 3XXGXWDJH VHNXQGLY¦OWHO6¾WWLEV¾PERO ವ /¾OLWDJHVHDGHY¦OMD DELO
/DSVHOXNXY¦OMDO¾OLWDPLQH
ವ .¦LYLWDJHVHDGH DELO†UJHP¦¦UDNHVRRMXVDVWHW3XXGXWDJH VHNXQGLY¦OWHO6¾Wಣ
WLEV¾PERO ವ /¾OLWDJHVHDGHY¦OMD DELO
/DSVHOXNXW¾KLVWDPLQHDLQXOW¾KHNVWRLGXYDOPLVWDPLVNRUUDNV
ವ .¦LYLWDJHVHDGH DELO6¾WWLEV¾PERO ವ 3XXGXWDJH VHNXQGLY¦OWHO9DOLJHVRRMXVDVWHVHNXQGLMRRNVXO6HDGHWVDDENDVXಣ
WDGD
ವ .XLO¾OLWDWHSOLLGLY¦OMD DELOW¸¸WDEODSVHOXNNXXHVWL
42
9LKMHLGMDQ¦SXQ¦LWHLG
www.preciz.hu
2II6RXQG&RQWUROKHOLGHVLVVHMDY¦OMDO¾OLWDPLQH
+HOLGHY¦OMDO¾OLWDPLQH
/¾OLWDJHVHDGHY¦OMD
3XXGXWDJH VHNXQGLY¦OWHO1¦LGLNXGV¾WWLYDGMDNXVWXYDG3XXGXWDJH VHNXQGLW
V¾WWLEKHOLRQVHHV3XXGXWDJH V¾WWLEKHOLRQY¦OMDO¾OLWDWXG
.XLVHHIXQNWVLRRQRQDNWLYHHULWXGNXXOHWHWHKHOLVLGDLQXOWM¦UJPLVWHOMXKWXGHO
ವ SXXGXWDGHV
ವ NXLDODUPNHOOM·XDEO·SXOH
ವ NXLS¸¸UGORHQGXVM·XDEO·SXOH
ವ NXLMXKWSDQHHOLOHPLGDJLDVHWDWDNVH
+HOLGHVLVVHO¾OLWDPLQH
/¾OLWDJHVHDGHY¦OMD
3XXGXWDJH VHNXQGLY¦OWHO1¦LGLNXGV¾WWLYDGMDNXVWXYDG3XXGXWDJH
V¾WWLEVHVWKHOLRQY¦OMDV3XXGXWDJH V¾WWLE+HOLRQVHHV
VHNXQGLW
9,+-(,'-$1†381†,7(,'
.DVXWDJHLQGXNWVLRRQNHHGXY¦OMDOHVRELYDLGQ·XVLG
,QGXNWVLRRQNHHGXY¦OMDGHOHVRELYDGNHHGXQ·XG
,QGXNWVLRRQNHHGXY¦OMDSXKXONXXPXWDEWXJHYHOHNWURPDJQHWY¦OLNHHGXQ·XVLGNLLUHVWL
.HHGXQ·XPDWHUMDO
ವ ·LJHPDOPWHUDVHPDLOLWXGWHUDVURRVWHYDEDWHUDVPLWPHNLKLOLVHS·KMDJDYDVWDYDWRRWಣ
MDSRROVHPDUNHHULQJXJD
ವ YDOHDOXPLLQLXPYDVNPHVVLQJNODDVNHUDDPLNDSRUWVHODQ
.HHGXQ·XGY·LELQGXNWVLRRQSOLLGLONDVXWDGDNXLಹ
ವ Y¦KHQHYHHKXONKDNNDEWVRRQLN·UJHLPDOWDVDQGLONLLUHOWNHHPD
ವ PDJQHWW·PEDEQ·XHQGDN¾OJHNLQQL
1·XS·KLSHDEROHPDY·LPDOLNXOWSDNVMDVLOH
1·XGHP··WPHGLQGXNWVLRRQNHHGXY¦OLNRKDQGXEDXWRPDDWVHOWQ·XS·KMDVXXUXVHJDNXQL
WHDWXGSLLULQL
.DVXWDPLVHJDNDDVQHYDGKHOLG
.XLNXXOHWH
ವ SUDJLVHYDWKHOLQ·XGRQWHKWXGHULQHYDWHVWPDWHUMDOLGHVWPLWPHNLKLOLQHS·KL
ವ YLOLQDWWHNDVXWDWH¾KWHY·LPLWXWNHHGXWVRRQLVXXUHOY·LPVXVHOMDQ·XGRQWHKWXGHULQHYDಣ
WHVWPDWHUMDOLGHVWPLWPHNLKLOLQHS·KL
ವ VXULQDWWHNDVXWDWHN·UJHWY·LPVXVW
ವ NO·SVXPLVWWRLPXEHOHNWULOLQHO¾OLWXPLQH
www.preciz.hu
9LKMHLGMDQ¦SXQ¦LWHLG
43
ವ VLVLQDWVXPLQDWYHQWLODDWRUW¸¸WDE
.LUMHOGDWXGKHOLGRQQRUPDDOVHGHJDROHP¦UJLNVULNNHVW
(QHUJLDNRNNXKRLG
ವ 9·LPDOXVHOSDQJHQ·XOHDODWLNDDVSHDOH
ವ 3DQJHNHHGXQ·XGNHHGXY¦OMDOHHQQHVHOOHVLVVHO¾OLWDPLVW
˜NR7LPHU˜NRWDLPHU
(QHUJLDV¦¦VWPLVHNVO¾OLWXENHHGXY¦OMDVRRMHQGXVY¦OMDYDUHPNXLNRVWDES¸¸UGORHQGXVH
WDLPHULVLJQDDO7¸¸DMDSLNNXVV·OWXEYDOLWXGVRRMXVDVWPHVWMDN¾SVHWXVDMDVW
1¦LWHLGSOLLGLNDVXWDPLVHNRKWD
7DEHOLVWRRGXGDQGPHGRQDLQXOWRULHQWLLULG
6RRಣ
MXVDVWH
.DVXWDPLQH
$HJ
1¦SXQ¦LWHG
9DOPLVWDWXGWRLGXVRRMDVKRLGPLVHNV
YDVWDಣ
YDOWYDಣ
MDGXVHOH
3DQJHQ·XOHNDDVSHDOH
+ROODQGLNDVWHVXODWDPLQHY·LģRNRಣ
ODDGŀHODWLLQ
PLQ
$HJDMDOWVHJDJH
.DOJHQGDPLQHNRKHYDGRPOHWLGN¾SVHಣ WDWXGPXQDG
PLQ
9DOPLVWDJHNDDQHDOO
5LLVLMDSLLPDWRLWXGHNHHWPLQHYDLNVHOWXಣ
OHOYDOPLVWRLGXVRRMHQGDPLQH
PLQ
9HGHOLNXNRJXVSHDEROHPDULLVLNRಣ
JXVHVWY¦KHPDOWNDNVNRUGDVXXಣ
UHPSLLPDWRLWHWXOHEYDOPLVWDPLVH
DMDODHJDMDOWVHJDGD
.¸¸JLYLOMDNDODOLKDDXUXWDPLQH
PLQ
/LVDJHSDDUVXSLOXVLNDW¦LWYHGHOLNNX
.DUWXOLWHDXUXWDPLQH
PLQ
.DVXWDJHPDNV~OYHWWJNDUಣ
WXOLWHNRKWD
6XXUHPDWHWRLGXNRJXVWHKDXWLVWHMD
VXSSLGHYDOPLVWDPLQH
PLQ
.XQLOYHGHOLNNXSOXVVNRPSRQHQಣ
GLG
.HUJHOWSUDDGLPLQHHVNDORSLGYDVLNDOLಣ
KDUXOOMXXVWXJDNDUERQDDGNRWOHWLG
YRUVWLGPDNVNHHGXWDLQDVPXQDG
SDQQNRRJLGV··ULNXG
YDVWDಣ
YDOWYDಣ
MDGXVHOH
3¸¸UDNHSRROHDMDP¸¸GXGHV
7XJHYSUDDGLPLQHSUDHWXGNDUWXOLGULELಣ
OLKDSUDHW¾NLG
PLQ 3¸¸UDNHSRROHDMDP¸¸GXGHV
6XXUWHNRJXVWHYHHMDSDVWDNHHWPLQHOLKDSUXXQLVWDPLQHJXOMDģģSDMDSUDDGIULLNDUWXOLWH
YDOPLVWDPLQH
9·LPVXVIXQNWVLRRQVRELEVXXUHYHGHOLNXNRJXVHVRRMHQGDPLVHNV
44
3XKDVWXVMDKRROGXV
www.preciz.hu
7HDYHDNU¾¾ODPLLGLGHNRKW
7¦KWLV8XVLPDWHWHDGXVOLNHDQGPHWHNRKDVHOWRQWRLGXSUXXQLVWDPLVHOHULWLW¦UNOLVW
VLVDOGDYDWHWRLGXDLQHWHSXKXOWHNNLYDGDNU¾¾ODPLLGLGWHUYLVHOHRKWOLNXG6HHW·WWXVRRYLWDPH
YDOPLVWDGDWRLWXY·LPDOLNXOWPDGDODOWHPSHUDWXXULOQLQJWRLWXPLWWHOLLDOWSUXXQLVWDGD
38+$6786-$+22/'86
3XKDVWDJHVHDGHWS¦UDVWLJDNRUGVHWNDVXWDPLVW
.DVXWDJHDODWLSXKWDS·KMDJDQ·XVLG
+2,$786
7HUDYDGHVHPHGMDDEUDVLLYVHGSXKDVWXVYDKHQGLGY·LYDGVHDGHWNDKMXVWDGD
7XUYDNDDOXWOXVWHOHLWRKLVHDGHWSXKDVWDGDDXUXSXKDVWLWHY·LN·UJVXUYHSXKDVWLWHJD
.ULLPXVWXVHGY·LWXPHGDGSOHNLGNODDVNHUDDPLNDOHLP·MXWDVHDGPHW¸¸G
0XVWXVHHHPDOGDPLVHNV
ದ (HPDOGDJHNRKHVXODYSODVWSODVWNLOHMDVXKNUXWVLVDOGDYDWRLGXM¦¦JLG9DVWDVHONRUಣ
UDOY·LEPXVWXVVHDGHWNDKMXVWDGD.DVXWDJHVSHWVLDDOVHWNODDVLNDDELWVDW3DQJH
NDDELWV·LJHQXUJDDOONODDVSLQQDOHMDOLLJXWDJHWHUDSOLLGLSLQQDO
ದ (HPDOGDJHS¦UDVWVHDGPHSLLVDYDWPDKDMDKWXPLVWNDWODNLYLSOHNLGYHHSOHNLGUDVYDಣ
M¦¦JLGPHWDOVHO¦LNHJDY¦UYLPXXWXVHJDSOHNLG.DVXWDJHVSHWVLDDOVHWNODDVNHUDDPLಣ
NDY·LURRVWHYDEDWHUDVHSXKDVWXVYDKHQGLW
3XKDVWDJHVHDGHWQLLVNHODSLMDY¦KHVHNRJXVHSHVXDLQHJD
/·SXNVK··UXJHVHDGHSXKWDODSLJDNXLYDNV
0,'$7(+$.8,
3UREOHHP
9·LPDOLNS·KMXVMDODKHQGXV
6HDGHWHLVDDN¦LYLWDGDY·LNDಣ
VXWDGD
ವ .¦LYLWDJHVHDGHXXHVWLMDYDOLJHVHNXQGLMRRNVXOVRRMXVDVWH
ವ 3XXGXWDVLWHNRUUDJDY·LHQDPDWVHQVRUY¦OMD3XXGXWDJHDLಣ
QXOW¾KWVHQVRUY¦OMD
ವ /DSVHOXNNY·LNODKYLOXNNY·L6WRS*RRQVLVVHO¾OLWDWXG9WMDRಣ
WLVW.DVXWXVMXKLVHG
ವ -XKWSDQHHOLORQYHWWY·LUDVYDSULWVPHLG3¾KNLJHMXKWSDQHHO
SXKWDNV
.RVWDEVLJQDDOMDVHDGHO¾OLWXE
Y¦OMD
.XLVHDGHY¦OMDO¾OLWDWDNVHNRVಣ
WDEKHOLVLJQDDO
.DWVLWHNLQQL¾KHY·LPLWXVHQVRUY¦OMD9DDGDNHHWVHQVRUY¦OMDG
ROHNVLGYDEDG
6HDGHO¾OLWXEY¦OMD
9¦OLRQNLQQLNDHWXG9DDGDNHHWVHQVRUY¦OMDGROHNVLGYDEDG
-¦¦NNXXPXVHLQGLNDDWRUHLO¾OLಣ
WXVLVVH
.HHGXY¦OLHLROHNXXPVHVWVHHW¸¸WDVYDLGO¾KLNHVWDHJD.XL
NHHGXY¦OLSHDNVROHPDNXXPS¸¸UGXJHWHHQLQGXVNHVNXVHVVH
www.preciz.hu
3UREOHHP
-¦¦WPHN¦LWOXV
45
9·LPDOLNS·KMXVMDODKHQGXV
$XWRPDDWQHNLLUVRRMHQGXVH
IXQNWVLRRQHLW¸¸WD
ವ .HHGXY¦OMDORQLNNDYHHOM¦¦NNXXPXVW/DVNHNHHGXY¦OMDOSLLVDಣ
YDOWMDKWXGD
ವ 9DOLWXGRQN·LJHN·UJHPVRRMXVDVWH.·UJHLPDOVRRMXVDVWPHO
RQVDPDY·LPVXVNXLDXWRPDDWVHONLLUNXXPXWXVHIXQNWVLRRQLO
6RRMXVDVWHO¾OLWXE¾KHOWVRRMXVಣ
DVWPHOWWHLVHOH
7RLWHKDOGXVRQDNWLLYQH9WMDRWLVWಱ7RLWHKDOGXVರ
6HQVRUY¦OMDGPXXWXYDGNXXಣ
PDNV
.HHGXQ·XRQOLLDOWVXXUY·LDVXEVHQVRUY¦OMDOHOLLJDO¦KHGDO$VHಣ
WDJHVXXUHPDGDQXPDGWDJXPLVWHOHNHHGXY¦OMDGHOH
.XLSXXGXWDWHSDQHHOLVHQVRUಣ
Y¦OMXSXXGXEVLJQDDO
6LJQDDOLGRQY¦OMDO¾OLWDWXG/¾OLWDJHVLJQDDOLGVLVVHYW+HOLMXKWLಣ
PLQH
V¾WWLE
$XWRPDDWQHY¦OMDO¾OLWXVRQVLVVHO¾OLWDWXG/¾OLWDJHVHDGHY¦OMDMD
N¦LYLWDJHXXHVWL
V¾WWLE
ವ .HHGXY¦OMDOSROHNHHGXQ·XG3DQJHNHHGXQ·XNHHGXY¦OMDOH
ವ .DVXWDWHVRELPDWXWNHHGXQ·XG.DVXWDJHVRELYDLGNHHGXQ·Xಣ
VLG
ವ .HHGXQ·XS·KMDO¦ELP··WRQVHOOHNHHGXY¦OMDMDRNVOLLJDY¦LNH
9DOLJHY¦LNVHPNHHGXY¦OL
MDQXPEHUV¾WWLYDG
6HDGPHOLOPHVW·UJH
žKHQGDJHVHDGHP·QHNVDMDNVYRROXY·UJXVWODKWL/¾OLWDJHPDMD
HOHNWULV¾VWHHPLNDLWVHY¦OMD/¾OLWDJHVHHXXHVWLVLVVH.XL V¾Wಣ
WLEXXHVWLS¸¸UGXJHP¾¾JLM¦UJVHVVHWHHQLQGXVVH
V¾WWLE
6HDGPHOLOPQHVW·UJHNXQDNHHGXQ·XRQW¾KMDOWSOLLGLOY·LWHHL
NDVXWD·LJHWNHHGXQ·XG.HHGXY¦OMDOLLJVHNXXPXVHYDVWDQHNDLWಣ
VHPHKKDQLVPW¸¸WDE$XWRPDDWQHY¦OMDO¾OLWXVRQVLVVHO¾OLWDWXG
/¾OLWDJHVHDGHY¦OMD(HPDOGDJHNXXPNHHGXQ·X3¦UDVWVHಣ
SHDNVNXVಣ
NXQGLP¸¸GXPLVWO¾OLWDJHNHHGXY¦OLXXHVWLVLVVH
WXPDM¦¦NNXXPXVHLQGLNDDWRUY·LES·OHPDM¦¦GD-DKXWDJHNHHಣ
GXQ·XSLLVDYDOWPDKDMDNRQWUROOLJHVHGDO¦KWXGHVMDRWLVHVW,Qಣ
GXNWVLRRQNHHGXY¦OMDOHVRELYDGQ·XG
.XL¾ODONLUMHOGDWXGPHHWPHWHDELOHLROQXGY·LPDOLNSUREOHHPLN·UYDOGDGDS¸¸UGXJHP¾¾MD
Y·LNOLHQGLWHHQLQGXVHSRROH(VLWDJHDQGPHSODDGLDQGPHGNROPHNRKDOLQHQXPEULWHVWMDW¦Kಣ
WHGHVWNRRVQHYNODDVNHUDDPLNDNRRGVHOOHOHLDWHNODDVSODDGLQXUJDVWMDNXYDWXGYHDWHDGH
9HHQGXJHHWNDVXWDVLWHVHDGHW·LJHVWL.XLVHDGHWRQYDOHVWLNDVXWDWXGHLWDUYLWVHNOLHQGLಣ
WHHQLQGXVHWHKQLNXY·LHGDVLP¾¾MDW¸¸LVHJLJDUDQWLLDMDOWDVXWDROOD.OLHQGLWHHQLQGXVWMDJDಣ
UDQWLLWLQJLPXVLSXXGXWDYDGMXKLVHGOHLDWHJDUDQWLLEURģ¾¾ULVW
-††70(.†,7/86
7RRWHOY·LVHOOHSDNHQGLODVXYV¾PERO Q¦LWDEHWVHGDWRRGHWHLWRKLNRKHOGD
PDMDSLGDPLVM¦¦WPHWHQD6HOOHDVHPHOWXOHEWRRGHDQGDWDDVW¸¸WOHPLVHNVYDVWDYDVVH
HOHNWULMDHOHNWURRQLNDVHDGPHWHNRJXPLVHSXQNWL7RRWH·LJHXWLOLVHHULPLVHNLQGOXVWDPLVHJD
DLWDWH¦UDKRLGDY·LPDOLNNHQHJDWLLYVHLGWDJDM¦UJLNHVNNRQQDOHMDLQLPWHUYLVHOHPLGDY·LNV
YDVWDVHOMXKXOS·KMXVWDGDVHOOHWRRWHHED·LJHN¦LWOHPLQH/LVDLQIRVDDPLVHNVVHOOHWRRWH
46
-¦¦WPHN¦LWOXV
www.preciz.hu
WDDVW¸¸WOHPLVHNRKWDY·WNH¾KHQGXVWNRKDOLNXRPDYDOLWVXVHRPDPDMDSLGDPLVM¦¦WPHWH
N¦LWOHMDJDY·LNDXSOXVHJDNXVWWHWRRWHRVWVLWH
3DNNHPDWHUMDOLG
3DNNHPDWHUMDOLGRQNHVNNRQQDV·EUDOLNXGMDQHHGVDDEVXXQDWDNRUGXYNDVXWXVVH3ODVWLNXVW
NRPSRQHQGLGWXQQHWH¦UDPDUNHHULQJXM¦UJL!3(!36MQH9LLJHSDNNHPDWHUMDOLGNRKDOLNಣ
NXM¦¦WPHMDDPDPDMDSLGDPLVM¦¦WPHWHQD
www.preciz.hu
47
$=˜1(/‹*('(776‹*(‹5'(.‹%(1
.¸V]¸QM¾NKRJ\PHJY£V£UROWDH]WD]$(*N«V]¾O«NHW
5HP«OM¾NKRJ\N«V]¾O«N¾QNNLIRJ£VWDODQWHOMHV¯WP«Q\«YHO
KRVV]¼«YHNHQ£WHO«JHGHWWOHV]3RQWRVDQH]«UW
DONDOPD]WXQNRO\DQLQQRYDW¯YWHFKQROµJL£NDW«V
MHOOHP]ēNHWPHO\HNDPLQGHQQDSLWHHQGēNHW
QDJ\P«UW«NEHQPHJN¸QQ\¯WLN«VDPHO\HNHWP£V
N«V]¾O«NHNHQQHPWDO£OPHJ.«UM¾NV]£QMRQQ«K£Q\
SHUFHWD]¼WPXWDWµY«JLJROYDV£V£UDKRJ\DPD[LPXPRW
KR]KDVVDNLN«V]¾O«N«EēO
.,(*‹6=7Ē7$572=‹.2.‹66(*‹'$1<$*2.
$]$(*ZHE£UXK£]EDQPLQGHQWPHJWDO£ODPLDKKR]
V]¾NV«JHVKRJ\$(*N«V]¾O«NHLQHNUDJ\RJµN¾OVHM«W«V
W¸N«OHWHVPijN¸G«V«WIHQQWDUWVD(]]HOHJ\¾WWV]«OHV
Y£ODV]W«NEDQN¯Q£OMXNDOHJV]LJRU¼EEV]DEY£Q\RNQDN«V
D]˜QPLQēV«JLLJ«Q\HLQHNPHJIHOHOēHQWHUYH]HWW«V
NLYLWHOH]HWWHJ\«ENLHJ«V]¯WēWDUWR]«NRNDWDN¾O¸QOHJHV
Iē]ēHG«Q\HNWēOD]HYēHV]N¸]NRVDUDNLJD]
HG«Q\WDUWµNWµODIHK«UQHPij]V£NRNLJ
/£WRJDVVDPHJZHE£UXK£]XQNDWD]DO£EELF¯PHQ
ZZZDHJHOHFWUROX[FRPVKRS
48
7DUWDORPMHJ\]«N
www.preciz.hu
7$57$/20-(*<=‹.
%L]WRQV£JLLQIRUP£FLµN
6]HUHO«VL¼WPXWDWµ
7HUP«NOH¯U£V
+DV]Q£ODWL¼WPXWDWµ
+DV]QRVMDYDVODWRN«VWDQ£FVRN
ƒSRO£V«VWLV]W¯W£V
0LWWHJ\HNKD
.¸UQ\H]HWY«GHOPLWXGQLYDOµN
$IHOKDV]Q£OµLN«]LN¸Q\YEHQD]DO£EEL
V]LPEµOXPRNDWKDV]Q£OMXN
)RQWRVLQIRUP£FLµNDPHO\HNV]HP«O\HV
EL]WRQV£J£WV]ROJ£OM£NLOOHWYHLQIRUP£FLµN
DUUDYRQDWNR]µDQKRJ\DQHO·]KHWLPHJD
N«V]¾O«NN£URVRG£V£W
ƒOWDO£QRVLQIRUP£FLµN«VWDQ£FVRN
.¸UQ\H]HWY«GHOPLLQIRUP£FLµN
$Y£OWR]WDW£VRNMRJ£WIHQQWDUWMXN
www.preciz.hu
%L]WRQV£JLLQIRUP£FLµN
49
%,=7216ƒ*,,1)250ƒ&,•.
6DM£WEL]WRQV£JD«VDN«V]¾O«NKHO\HV¾]HPHOWHW«VH«UGHN«EHQD]¾]HPEHKHO\H]«V«VD
KDV]Q£ODWHOēWWILJ\HOPHVHQROYDVVDHOH]WDN«]LN¸Q\YHW$KDV]Q£ODWL¼WPXWDWµWWDUWVDPLQಣ
GLJDN«V]¾O«NN¸]HO«EHQDQQDN£WKHO\H]«VHYDJ\HODG£VDHVHW«QLV$IHOKDV]Q£OµNQDN
WHOMHVHQWLV]W£EDQNHOOOHQQL¾NDN«V]¾O«NPijN¸G«V«YHO«VEL]WRQV£JLMHOOHP]ēLYHO
*\HUPHNHN«VIRJ\DW«NNDO«OēV]HP«O\HNEL]WRQV£JD
9,*<ƒ=$7
1HE¯]]DDN«V]¾O«NKDV]Q£ODW£WFV¸NNHQWIL]LNDL«UWHOPLYDJ\PHQW£OLVN«SHVV«JijLOOHWYH
PHJIHOHOēWDSDV]WDODWRN«VLVPHUHWHNK¯M£QO«YēV]HP«O\UHEHOH«UWYHDJ\HUPHNHNHW+D
LO\HQV]HP«O\HNKDV]Q£OM£NDN«V]¾O«NHWDEL]WRQV£JXN«UWIHOHOēVV]HP«O\QHNNHOOēNHWIHO¾ಣ
J\HOQLHLOOHWYHDN«V]¾O«NKDV]Q£ODW£UDYRQDWNR]µDQ¼WPXWDW£VWNHOOEL]WRV¯WDQLV]£PXNUD
ವ 0LQGHQFVRPDJROµDQ\DJRWWDUWVRQW£YRODJ\HUPHNHNWēO)XOODG£VYDJ\V«U¾O«VYHV]«O\H
£OOIHO
ವ 7DUWVDW£YRODN«V]¾O«NWēODJ\HUPHNHNHWDN«V]¾O«NPijN¸G«VHN¸]EHQ«VXW£QDDP¯JD
N«V]¾O«NNLQHPKijO
9,*<ƒ=$7
$J\HUHN]£UEHNDSFVRO£V£YDOPHJHOē]KHWLD]WKRJ\NLVJ\HUPHNHNYDJ\K£]L£OODWRNY«OHWOHಣ
Q¾OEHNDSFVROM£NDN«V]¾O«NHW
%L]WRQV£JRVKDV]Q£ODW
ವ $]HOVēKDV]Q£ODWHOēWWDW£YRO¯WVRQHOPLQGHQFVRPDJROµDQ\DJRWPDWULF£W«VIµOL£WDN«ಣ
V]¾O«NUēO
ವ 0LQGHQKDV]Q£ODWXW£QNDSFVROMDNLDIē]ē]µQ£NDW
ವ ‹J«VYHV]«O\1HWHJ\HQI«PHV]N¸]¸NHWSOHYēHV]N¸]WYDJ\IHGēWDIē]ēIHO¾OHWUH)HOಣ
IRUUµVRGKDWQDN
ವ $EH¾OWHWHWWV]¯YULWPXVV]DE£O\R]µYDOUHQGHONH]ēNIHOVēWHVW¾NHWWDUWV£NPLQLPXPFP
UHDEHNDSFVROWLQGXNFLµVIē]ē]µQ£NWµO
9,*<ƒ=$7
7ij]YHV]«O\$IRUUµRODM«V]V¯UUHQGN¯Y¾OJ\RUVDQO£QJUDOREEDQKDW
$V]DNV]HUijKDV]Q£ODWPµGMD
ವ
ವ
ವ
ವ
0ijN¸G«VN¸]EHQQHKDJ\MDIHO¾J\HOHWQ«ON¾ODN«V]¾O«NHW
$N«V]¾O«NHWK£]WDUW£VLF«O¼KDV]Q£ODWUDWHUYH]W«N
6RKDQHKDV]Q£OMDDN«V]¾O«NHWW£URO£VUDYDJ\PXQNDIHO¾OHWN«QW
1HWDUWVRQQDJ\RQJ\¼O«NRQ\IRO\DG«NRNDW«VDQ\DJRNDWYDJ\ROYDG«NRQ\PijDQ\DJEµO
YDJ\DOXP¯QLXPEµON«V]¾OWW£UJ\DNDWDN«V]¾O«NHQYDJ\DN«V]¾O«NN¸]HO«EHQ
ವ /HJ\HQµYDWRVDPLNRUDN«V]¾O«NK£Oµ]DWLYH]HW«N«WDN¸]HOLNRQQHNWRURNEDGXJMD1H
KDJ\MDKRJ\D]HOHNWURPRVYH]HW«NHNKR]]£«UMHQHNDN«V]¾O«NKH]YDJ\DIRUUµHG«ಣ
Q\HNKH]1HKDJ\MDKRJ\D]HOHNWURPRVYH]HW«NHN¸VV]HNHYHUHGMHQHN
50
www.preciz.hu
6]HUHO«VL¼WPXWDWµ
$N«V]¾O«NN£URVRG£V£QDNPHJHOē]«VH
ವ +DW£UJ\DNYDJ\HG«Q\HNHVQHND]¾YHJUHPHJV«U¾OKHWDIHO¾OHW
ವ $]¸QW¸WWYDVEµOYDJ\DOXP¯QLXP¸QWY«Q\EēON«V]¾OWLOOHWYHV«U¾OWDOM¼HG«Q\HNPHJNDUFROಣ
KDWM£ND]¾YHJIHO¾OHWHW1HPR]JDVVDD]RNDWD]¾YHJIHO¾OHWHQ
ವ 1HKDJ\MDKRJ\D]HG«Q\HNEēOHOIRUUMRQDY¯]PHUWH]N£URV¯WKDWMDD]HG«Q\HNHW«VD]
¾YHJIHO¾OHWHWLV
ವ žUHVHG«QQ\HOYDJ\HG«Q\Q«ON¾OQHKDV]Q£OMDDIē]ē]µQ£NDW
ವ 1HWHJ\HQDOXIµOL£WDN«V]¾O«NUH
ವ $V]DEDGOHYHJē£UDPO£V«UGHN«EHQKDJ\MRQOHJDO£EEPPV]DEDGKHO\HWDPXQNDIHOಣ
¾OHW«VDN«V]¾O«NHOēODSMDN¸]¸WW
9,*<ƒ=$7
+DUHSHG«VYDQDIHO¾OHWHQK¼]]DNLDN«V]¾O«NK£Oµ]DWLN£EHO«QHNDFVDWODNR]µM£WDFVDWODಣ
NR]µDOM]DWEµOQHKRJ\£UDP¾W«V«UMH
6=(5(/‹6,œ7087$7•
ž]HPEHKHO\H]«VHOēWWMHJ\H]]HOHDDN«V]¾O«NVRUR]DWV]£P£W6U1UD]DGDWW£EO£UµO$]
DGDWW£EODDN«V]¾O«NDOVµEXUNRODWU«V]«QWDO£OKDWµ
949 595 024 00
HK654200XB
58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG
www.preciz.hu
6]HUHO«VL¼WPXWDWµ
51
%L]WRQV£JLHOē¯U£VRN
9,*<ƒ=$7
)HOW«WOHQ¾OROYDVVDHOH]WDV]DNDV]W
*\ē]ēGM¸QPHJDUUµOKRJ\DN«V]¾O«NQHPV«U¾OWPHJDV]£OO¯W£VN¸]EHQ1HFVDWODNR]WDVಣ
VRQV«U¾OWN«V]¾O«NHW6]¾NV«JHVHW«QIRUGXOMRQDV]£OO¯WµKR]
$N«V]¾O«NHNHWNL]£UµODJV]DNN«S]HWWV]HP«O\KHO\H]KHWL¾]HPEHFVDWODNR]WDWKDWMDLOOHWYH
MDY¯WKDWMD&VDNHUHGHWLFVHUHDONDWU«V]HNHWKDV]Q£OMRQ
&VDND]XW£QKDV]Q£OKDWMDDEH«S¯WHWWN«V]¾O«NHNHWKRJ\DN«V]¾O«NHWEHV]HUHOWHDV]DEY£ಣ
Q\RNQDNPHJIHOHOēEH«S¯WHWWV]HNU«Q\HNEH«VPXQNDIHO¾OHWHNEH
1HY£OWR]WDVVDPHJDPijV]DNLDGDWRNDW«VQHDODN¯WVD£WDN«V]¾O«NHW6]HP«O\LV«U¾O«V«V
DN«V]¾O«NN£URVRG£V£QDNYHV]«O\HNHOHWNH]KHW
7HOMHVP«UW«NEHQWDUWVDEHDQQDND]RUV]£JQDNDW¸UY«Q\HLWUHQGHOHWHLWLU£Q\HOYHLW«V
V]DEY£Q\DLWDPHO\LNEHQDN«V]¾O«NHWKDV]Q£OMDEL]WRQV£JLV]DE£O\RN¼MUDKDV]QRV¯W£VL
V]DE£O\RNHOHNWURPRVEL]WRQV£JLHOē¯U£VRNVWE
7DUWVDPHJDPLQLP£OLVW£YROV£JRWDW¸EELN«V]¾O«NKH]«VV]HNU«Q\KH]N«SHVW
%L]WRV¯WVDD]£UDP¾W«VHOOHQLY«GHOPHWS«OG£XODN¸]YHWOHQ¾ODN«V]¾O«NDODWWWDO£OKDWµILµಣ
NRNDWO£VVDHOY«GēSDGOµ]DWWDO
0HJIHOHOēW¸P¯WēDQ\DJJDOY«GMHDPXQNDODSY£JµIHO¾OHWHLWDQHGYHVV«JHOOHQ
5DJDVV]DDN«V]¾O«NHWDPXQNDSXOWKR]PHJIHOHOēUDJDV]WµYDO¼J\KRJ\QHPDUDGMRQ¾UHV
KHO\N¸]¸WW¾N
9«GMHDN«V]¾O«NDOM£WJē]WēO«VDQHGYHVV«JWēOSODPRVRJDWµJ«SWēOYDJ\DV¾WēWēO
1HWHOHS¯WVHDN«V]¾O«NHWDMWµPHOO«YDJ\DEODNDO£(OOHQNH]ēHVHWEHQD]DMWµYDJ\DEODN
NLQ\LW£V£YDOOHYHUKHWLDIRUUµIē]ēHG«Q\WDN«V]¾O«NUēO
9,*<ƒ=$7
(OHNWURPRV£UDP¾W«VYHV]«O\H*RQGRVDQWDUWVDEHD]HOHNWURPRVFVDWODNR]WDW£VVDONDSಣ
FVRODWRVXWDV¯W£VRNDW
ವ
ವ
ವ
ವ
$K£Oµ]DWLFVDWODNR]µEDQ£UDPYDQ
)HV]¾OWV«JPHQWHV¯WVHDK£Oµ]DWLFVDWODNR]µW
$]£UDP¾W«VHOOHQLY«GHOHP«UGHN«EHQV]DNV]HUijHQY«JH]]HHOD]¾]HPEHKHO\H]«VW
$K£Oµ]DWLYH]HW«NGXJµMD«VDNRQQHNWRUN¸]¸WWLJ\HQJHYDJ\URVV]«ULQWNH]«VPLDWWD
FVDWODNR]£VW¼OV£JRVDQIHOIRUUµVRGKDW
ವ $YH]HW«NEHN¸W«VWV]DNN«S]HWWYLOODQ\V]HUHOēQHNNHOOHOY«JH]QLH
ವ +DV]Q£OMRQIHV]¾OWV«JPHQWHV¯WēELOLQFVHWDYH]HW«NKH]
ವ +DV]Q£OMRQ+%%)W¯SXV¼7PD[r&RWYDJ\HQQ«OPDJDVDEEKēP«UV«NOHWHWHOE¯Uµ
PHJIHOHOēK£Oµ]DWLYH]HW«NHWD]HJ\I£]LV¼YDJ\N«WI£]LV¼FVDWODNR]£VKR]
ವ $PHJV«U¾OWK£Oµ]DWLYH]HW«NHWFVHU«OMHNLVSHFL£OLV+%%)W¯SXV¼7PD[r&RWHOE¯ಣ
UµYH]HW«NUH)RUGXOMRQV]DNV]HUYL]KH]
$N«V]¾O«NHWRO\DQHOHNWURPRVK£Oµ]DWKR]NHOOFVDWODNR]WDWQLDPHO\OHKHWēY«WHV]LKRJ\D
N«V]¾O«NHWPLQGHQSµOXVRQOHOHKHVVHQY£ODV]WDQLDK£Oµ]DWUµO«VDKRODQ\LWRWW«ULQWNH]ēN
W£YROV£JDPLQLPXPPP
0HJIHOHOēV]DNDV]ROµHV]N¸]DONDOPD]£VDN¸WHOH]ēK£Oµ]DWLW¼OWHUKHO«VY«GēPHJV]DN¯WµN
EL]WRV¯W«NRNDWRNEµOHOW£YRO¯WRWWFVDYDURVW¯SXV¼EL]WRV¯W«NI¸OG]£UODWNLROGµN«VY«GēUHO«N
52
6]HUHO«VL¼WPXWDWµ
www.preciz.hu
˜VV]HV]HUHO«V
min. 500 mm
min.
50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
R 5mm
600mm
=
490+1mm 560+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
+DY«GēEXUNRODWRWKDV]Q£ONLHJ«V]¯WēWDUWR]«N
D]PPHVHO¾OVēV]HOOē]ēQ\¯O£V«VDY«GēSDGOµ
N¸]YHWOHQ¾ODN«V]¾O«NDODWWQHPV]¾NV«JHVHN
min.
38 mm
min.
5 mm
www.preciz.hu
7HUP«NOH¯U£V
53
7(50‹./(5ƒ6
ƒOWDO£QRV£WWHNLQW«V
1
,QGXNFLµVIē]ē]µQD:5£VHJ¯ಣ
W«VIXQNFLµYDO:PLQLP£OLVIēಣ
]ēHG«Q\£WP«Uē PP
,QGXNFLµVIē]ē]µQD:5£VHJ¯ಣ
W«VIXQNFLµYDO:PLQLP£OLVIēಣ
]ēHG«Q\£WP«Uē PP
,QGXNFLµVIē]ē]µQD:5£VHJ¯ಣ
W«VIXQNFLµYDO:PLQLP£OLVIēಣ
]ēHG«Q\£WP«Uē PP
.H]HOēSDQHO
,QGXNFLµVIē]ē]µQD:5£VHJ¯ಣ
W«VIXQNFLµYDO:PLQLP£OLVIēಣ
]ēHG«Q\£WP«Uē PP
2
180
180
mm
mm
145
210
mm
mm
5
3
4
.H]HOēSDQHOHOUHQGH]«VH
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
$N«V]¾O«NPijN¸GWHW«V«KH]KDV]Q£OMDD]«U]«NHOēPH]ēW$NLMHO]«VHNYLVV]DMHO]ēN«VKDQJRNMHO]LN
PHO\LNIXQNFLµPijN¸GLN«SSHQ
«U]«NHOēPH]ē
IXQNFLµ
1
%HNDSFVROMD«VNLNDSFVROMDDN«V]¾O«NHW
2
/H]£UMDDNH]HOēSDQHOWPHJV]¾QWHWLDOH]£U£V£W
3
D]LGē]¯WēHJ\V«JIē]ē]µQDNLMHO]ēL
$]WPXWDWM£NKRJ\PHO\LNIē]ē]µQ£UDY«J]LD]LGē
EH£OO¯W£V£W
4
D]LGē]¯WēNLMHO]«V
3HUFHNEHQPXWDWMDD]LGēW
%HNDSFVROMDD5£VHJ¯W«VIXQNFLµW
5
6
DKēIRNEH£OO¯W£VNLMHO]«V
.LMHO]LDKēIRNEH£OO¯W£VW
7
NH]HOēV£Y
$KēIRNEH£OO¯W£V£KR]
8
9
1¸YHOLYDJ\FV¸NNHQWLD]LGēW
.LY£ODV]WMDDIē]ē]µQ£W
54
www.preciz.hu
+DV]Q£ODWL¼WPXWDWµ
«U]«NHOēPH]ē
IXQNFLµ
%HYDJ\NLNDSFVROMDD6723*2IXQNFLµW
10
+ēEH£OO¯W£VNLMHO]«VHN
.LMHO]«V
/H¯U£V
$Iē]ē]µQDNLYDQNDSFVROYD
$Iē]ē]µQDPijN¸GLN
$
IXQNFLµPijN¸GLN
$]$XWRPDWLNXVIHOPHOHJ¯W«VLIXQNFLµPijN¸GLN
$5£VHJ¯W«VIXQNFLµPijN¸GLN
V]£PMHJ\
0HJKLE£VRG£VO«SHWWIHO
2SWL+HDW&RQWUROPDUDG«NKēNLMHO]«VHO«S«VEHQIē]«VIRO\WDW£VD
PHOHJHQWDUW£VPDUDG«NKē
$NW¯YD=£U*\HUHN]£UIXQNFLµ
1HPPHJIHOHOēYDJ\W¼ONLFVLD]HG«Q\YDJ\SHGLJQLQFVHG«Q\DIē]ēಣ
]µQ£Q
$NW¯YD]$XWRPDWLNXVNLNDSFVRO£VIXQNFLµ
2SWL+HDW&RQWUROPDUDG«NKēNLMHO]«VHO«S«VEHQ
9,*<ƒ=$7
? ? 0DUDG«NKēPLDWWL«J«VLV«U¾O«VHNYHV]«O\H
2SWL+HDW&RQWURODPDUDG«NKēV]LQWM«WPXWDWMD$]LQGXNFLµVIē]ē]µQ£NN¸]YHWOHQ¾OD]
HG«Q\DOM£QEL]WRV¯WM£ND]«WHON«V]¯W«VKH]V]¾NV«JHVKēW$]¾YHJNHU£PL£WD]HG«Q\HNPDಣ
UDG«NKēMHPHOHJ¯WL
+$6=1ƒ/$7,œ7087$7•
%HNDSFVRO£V«VNLNDSFVRO£V
‹ULQWVHPHJD
JRPERWP£VRGSHUFLJDN«V]¾O«NLQG¯W£V£KR]YDJ\OH£OO¯W£V£KR]
$XWRPDWLNXVNLNDSFVRO£V
$IXQNFLµDXWRPDWLNXVDQOH£OO¯WMDDIē]ēODSRWKD
ವ 9DODPHQQ\LIē]ē]µQDNLYDQNDSFVROYD
ವ 1HP£OO¯WRWWDEHDKēIRNRWPLXW£QEHNDSFVROWDDN«V]¾O«NHW
ವ 7¸EEPLQWP£VRGSHUFLJYDODPLYHOSOHG«Q\NRQ\KDUXKDVWEOHWDNDUWDDNH]HOēSDಣ
QHOWYDJ\U£¸QW¸WWYDODPLW1«K£Q\V]RUKDQJMHO]«VKDOOKDWµ«VDN«V]¾O«NOH£OO7£YRO¯WVD
HODW£UJ\DWYDJ\WLV]W¯WVDPHJDNH]HOēSDQHOW
ವ $N«V]¾O«NW¼OV£JRVDQIHOPHOHJHGHWWSOKDHJ\O£EDVEµOHOIRUUWDIRO\DG«N0LHOēWWLVP«W
KDV]Q£OKDWQ£DIē]ēODSRWDIē]ē]µQ£QDNOHNHOOKijOQLH
www.preciz.hu
+DV]Q£ODWL¼WPXWDWµ
55
ವ 1HPPHJIHOHOēIē]ēHG«Q\WKDV]Q£O$ V]LPEµOXPYLO£J¯W«VSHUFP¼OYDDIē]ē]µQD
DXWRPDWLNXVDQOH£OO
ವ 1HP£OO¯WRWWOHHJ\Iē]ē]µQ£WLOOHWYHQHPPµGRV¯WRWWDDKēIRNEH£OO¯W£VW%L]RQ\RVLGēXW£Q
D V]LPEµOXPYLO£J¯WDQLNH]G«VDN«V]¾O«NNLNDSFVRO/£VGDW£EO£]DWRW
$]$XWRPDWLNXVNLNDSFVRO£VLGēWDUWDPDL
+ēIRNEH£OO¯W£V
$Iē]ē]µQDHQQ\L
LGēP¼OYDNLNDSಣ
FVRO
µUD
µUD
µUD
µUD
$KēIRNEH£OO¯W£V
‹ULQWVHPHJDNH]HOēV£YRWDV]¾NV«JHVKēIRNEHಣ
£OO¯W£V£KR]6]¾NV«JHVHW«QPµGRV¯WVDEDOUDYDJ\
MREEUD1HHQJHGMHHOPLHOēWWDPHJIHOHOēKēEH£Oಣ
O¯W£VWHOQHP«UWH$NLMHO]ēQDKēIRNEH£OO¯W£VO£WKDಣ
Wµ
$XWRPDWLNXVIHOPHOHJ¯W«V
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
$V]¾NV«JHVKēIRNRWKDPDUDEE«ULHOKDDNWLY£OMDD]DXWRPDWLNXVIHOPHOHJ¯W«VIXQNFLµW$
IXQNFLµHJ\LGēUHPD[LP£OLVKēIRNUDNDSFVROO£VGD]£EU£WPDMGDV]¾NV«JHV«UW«NUH
FV¸NNHQWLDKēP«UV«NOHWHW
$]DXWRPDWLNXVIHOPHOHJ¯W«VLIXQNFLµLQG¯W£VDHJ\Iē]ē]µQ£Q
‹ULQWVHPHJH]W MHOHQLNPHJDNLMHO]ēQ
$]RQQDO«ULQWVHPHJDV]¾NV«JHVKēIRN«UW«NHWP£VRGSHUFP¼OYDD V]LPEµOXP
PHJMHOHQLNDNLMHO]ēQ
$IXQNFLµOH£OO¯W£V£KR]PµGRV¯WVDDKēIRNEH£OO¯W£VW
5£VHJ¯W«VIXQNFLµ
$U£VHJ¯W«VIXQNFLµQDJ\REEWHOMHV¯WP«Q\WWHV]HO«UKHWēY«D]LQGXNFLµVIē]ē]µQ£NV]£P£UD
$5£VHJ¯W«VIXQNFLµOHJIHOMHEESHUFUHDNWLY£OKDWµ(]WN¸YHWēHQD]LQGXNFLµVIē]ē]µQD
DXWRPDWLNXVDQYLVV]DNDSFVRODOHJPDJDVDEEKēIRNEH£OO¯W£VUD$EHNDSFVRO£VKR]«ULQWVH
+DV]Q£ODWL¼WPXWDWµ
56
PHJD NH]HOēJRPERWHNNRUD
KēEH£OO¯W£VW www.preciz.hu
MHO]ēI«Q\YLO£J¯W$NLNDSFVRO£VKR]«ULQWVHQPHJHJ\
7HOMHV¯WP«Q\NH]HO«V
$WHOMHV¯WP«Q\NH]HO«VHORV]WMDDWHOMHV¯WP«Q\WD
S£UWDONRWµN«WIē]ē]µQDN¸]¸WWO£VGD]£EU£W$
5£VHJ¯W«VIXQNFLµDS£UWDONRWµN«WIē]ē]µQDHJ\Lಣ
N«QHNWHOMHV¯WP«Q\«WDPD[LP£OLVV]LQWUH£OO¯WMD
(]]HOHJ\¾WWDP£VLNIē]ē]µQDWHOMHV¯WP«Q\«WDODಣ
FVRQ\DEEV]LQWUH£OO¯WMD$FV¸NNHQWHWWWHOMHV¯WP«ಣ
Q\ij]µQDNLMHO]ēM«QDN«WV]LQWY£OWDNR]LN
,Gē]¯Wē
9LVV]DV]£PO£O£VRVLGē]¯Wē
+DV]Q£OMDDYLVV]DV]£PO£O£VRVLGē]¯WēWKDEHN¯Y£QMD£OO¯WDQLKRJ\DIē]ē]µQDPLO\HQKRVಣ
V]¼LGHLJ¾]HPHOMHQD]DGRWWIē]«VDODWW
$Iē]ē]µQDNLY£ODV]W£VDXW£Q£OO¯WVDEHD9LVV]DV]£PO£O£VRVLGē]¯WēW
$KēIRNEH£OO¯W£VWHJ\DU£QWHOY«JH]KHWLD]LGē]¯WēEH£OO¯W£VDHOēWWYDJ\XW£Q
ವ $Iē]ē]µQDNLY£ODV]W£V£KR]«ULQWVHPHJD NH]HOēJRPERWLVP«WHOWHQDP¯JDV]¾NV«ಣ
JHVIē]ē]µQDMHO]«VHYLO£J¯WDQLQHPNH]G
ವ $YLVV]DV]£PO£O£VRVLGē]¯WēEHNDSFVRO£VD«ULQWVHPHJD]LGē]¯Wē NH]HOēJRPEM£WD]
LGēEH£OO¯W£V£KR]0099SHUF$PLNRUDIē]ē]µQDMHO]«VHODVVDEEDQYLOORJD]LGē
YLVV]DV]£PRO£VDPHJNH]GēG¸WW
ವ $K£WUDO«YēLGēHOOHQēU]«VHY£ODVV]DNLDIē]ē]µQ£WD NH]HOēJRPEEDO$Iē]ē]µQD
MHO]«VHJ\RUVDEEDQYLOORJ$NLMHO]ēQDK£WUDO«YēLGēO£WKDWµ
ವ $YLVV]DV]£PO£O£VRVLGē]¯WēPµGRV¯W£VDY£ODVV]DNLDIē]ē]µQ£WD NH]HOēJRPEEDO
PDMG«ULQWVHPHJD YDJ\ NH]HOēJRPERW
ವ $]LGē]¯WēNLNDSFVRO£VDY£ODVV]DNLDIē]ē]µQ£WD NH]HOēJRPEEDO‹ULQWVHPHJD
NH]HOēJRPERW$K£WUDO«YēLGēYLVV]DV]£PO£O£VD00HO«U«V«LJIRO\WDWµGLN$Iē]ē]µQD
MHO]«VHNLDOV]LN$NLNDSFVRO£VKR]PHJ«ULQWKHWLHJ\V]HUUHD «VD JRPERW
$PLNRUDYLVV]DV]£PO£O£VY«JHW«UKDQJMHO]«VKDOOKDWµ«VD00V]LPEµOXPYLOORJ$Iēಣ
]ē]µQDNLNDSFVRO
ವ $KDQJNLNDSFVRO£VD«ULQWVHPHJH]W
&RXQW8S7LPHU$]OēUHV]£PO£O£VRVLGē]¯Wē
+DV]Q£OMDD&RXQW8S7LPHUIXQNFLµWDQQDNHOOHQēU]«V«UHKRJ\PHQQ\LLGHLJPijN¸GLNDIēಣ
]ē]µQD
ವ $Iē]ē]µQDEH£OO¯W£V£KR]KDHJ\Q«OW¸EEIē]ē]µQDPijN¸GLN«ULQWVHPHJD NH]HOēಣ
JRPERWLVP«WHOWHQDP¯JDV]¾NV«JHVIē]ē]µQDMHO]«VHIHOQHPJ\XOODG
www.preciz.hu
+DV]Q£ODWL¼WPXWDWµ
57
ವ $&RXQW8S7LPHUEHNDSFVRO£V£KR]«ULQWVHPHJD]LGē]¯Wē JRPEM£W MHOHQLNPHJ
$PLNRUDIē]ē]µQDMHO]«VHODVVDEEDQYLOORJD]LGēV]£PRO£VDPHJNH]GēG¸WW$NLMHO]ēD]
«VDSHUFHNEHQV]£PROWLGēN¸]¸WWY£OW
ವ $QQDNHOOHQēU]«V«UHKRJ\PHQQ\LLGHLJPijN¸GLNDIē]ē]µQDY£ODVV]DNLDIē]ē]µQ£WD
NH]HOēJRPEEDO$Iē]ē]µQDMHO]«VHJ\RUVDEEDQYLOORJ$NLMHO]ēQDIē]ē]µQDPijN¸G«ಣ
VLLGHMHMHOHQLNPHJ
ವ $&RXQW8S7LPHUIXQNFLµNLNDSFVRO£VD£OO¯WVDEHDIē]ē]µQ£WD] JRPEEDO«V«ULQWVH
PHJD YDJ\D JRPERWD]LGē]¯WēNLNDSFVRO£V£KR]$Iē]ē]µQDMHO]«VHNLDOV]LN
3HUFV]£PO£Oµ
$PLNRUDIē]ē]µQ£NQHP¾]HPHOQHND]LGē]¯WēWSHUFV]£PO£OµN«QWKDV]Q£OKDWMD‹ULQWVH
PHJD NH]HOēJRPERW‹ULQWVHPHJD]LGē]¯Wē YDJ\ JRPEM£WD]LGēEH£OO¯W£V£KR]
$PLNRUDYLVV]DV]£PO£O£VY«JHW«UKDQJMHO]«VKDOOKDWµ«VD00V]LPEµOXPYLOORJ
ವ $KDQJNLNDSFVRO£VD«ULQWVHPHJH]W
6723*2
$ IXQNFLµD]¸VV]HV¾]HPHOēIē]ē]µQ£WDOHJDODFVRQ\KēIRN¼EH£OO¯W£VUD £OO¯WMD
$PLNRUD IXQNFLµDNW¯YQHPPµGRV¯WKDWMDDKēEH£OO¯W£VW
$ IXQNFLµYDOQHP£OO¯WMDOHD]LGē]¯W«VLIXQNFLµNDW
ವ (IXQNFLµEHNDSFVRO£V£KR]«ULQWVHPHJD JRPERW$NLMHO]ēQPHJMHOHQLND MHO
ವ (QQHNDIXQNFLµQDNDNLNDSFVRO£V£KR]«ULQWVHPHJD JRPERW0HJMHOHQLNDNRU£EEDQ
EH£OO¯WRWWKēIRN«UW«N
=£U
$ JRPENLY«WHO«YHO]£UROKDWMDDNH]HOēSDQHOW(]]HOPHJHOē]LDKēIRNEH£OO¯W£VY«OHWOHQ
PµGRV¯W£V£W
(OVēN«QW£OO¯WVDEHDKēIRNRW
(QQHNDIXQNFLµQDND]DNWLY£O£V£KR]«ULQWVHPHJD JRPERW$ MHOP£VRGSHUFLJYLಣ
O£J¯W
(]]HOQHPNDSFVROMDNLD]LGē]¯W«VLIXQNFLµNDW
(QQHNDIXQNFLµQDNDNLNDSFVRO£V£KR]«ULQWVHPHJD JRPERW0HJMHOHQLNDNRU£EEDQ
EH£OO¯WRWWKēIRN«UW«N
$N«V]¾O«NNLNDSFVRO£VDNRUH]WDIXQNFLµWLVNLNDSFVROMD
$J\HUHN]£U
(]DIXQNFLµPHJDNDG£O\R]]DDN«V]¾O«NY«OHWOHQ¾]HPHOWHW«V«W
$J\HUPHNEL]WRQV£JLHV]N¸]EHNDSFVRO£VDNLNDSFVRO£VD
ವ .DSFVROMDEHDN«V]¾O«NHWD JRPEEDO1HPµGRV¯WVDDKēIRNEH£OO¯W£VW
ವ ‹ULQWVHPHJD JRPERWP£VRGSHUFLJ$NLMHO]ēQPHJMHOHQLND MHO
ವ .DSFVROMDEHDN«V]¾O«NHWD JRPEEDO
$J\HUPHNEL]WRQV£JLHV]N¸]NLNDSFVRO£VD
ವ .DSFVROMDEHDN«V]¾O«NHWD JRPEEDO1HPµGRV¯WVDDKēIRNEH£OO¯W£VW‹ULQWVHPHJD
JRPERWP£VRGSHUFLJ$NLMHO]ēQPHJMHOHQLND MHO
ವ .DSFVROMDEHDN«V]¾O«NHWD JRPEEDO
58
+DV]QRVMDYDVODWRN«VWDQ£FVRN
www.preciz.hu
$J\HUPHNEL]WRQV£JLHV]N¸]NLNDSFVRO£VDHJ\HWOHQIē]«VLPijYHOHWUH
ವ .DSFVROMDEHDN«V]¾O«NHWD JRPEEDO$NLMHO]ēQPHJMHOHQLND MHO
ವ ‹ULQWVHPHJD JRPERWP£VRGSHUFLJ9«JH]]HHODKēEH£OO¯W£VWP£VRGSHUFHQEHಣ
O¾O0ijN¸GWHWKHWLDIē]ēODSRW
ವ $PLNRUDIē]ēODSRWD NDSFVROµYDO£OO¯WMDOHLVP«WHOWHQ¾]HPEHO«SDJ\HUPHNEL]WRQV£ಣ
JLHV]N¸]
2II6RXQG&RQWUROKDQJMHOH]«VHNNL«VEHNDSFVRO£VD
+DQJMHO]«VHNNLNDSFVRO£VD
.DSFVROMDNLDN«V]¾O«NHW
‹ULQWVHPHJD JRPERWP£VRGSHUFLJ$NLMHO]ēYLO£J¯WDQLNH]GPDMGNLDOV]LN‹ULQWVH
PHJD JRPERWP£VRGSHUFLJ$ EHNDSFVRO«VDKDQJDNW¯Y‹ULQWVHPHJD JRPಣ
ERWHNNRUD MHOYLO£J¯W«VDKDQJNLNDSFVRO
$PLNRUHIXQNFLµDNW¯YKDQJMHO]«VWKDOODPLNRU
ವ PHJ«ULQWLD JRPERW
ವ OHM£UD3HUFV]£PO£OµIXQNFLµEH£OO¯WRWWLGHMH
ವ OHM£UDYLVV]DV]£PO£O£VEH£OO¯WRWWLGHMH
ವ YDODPLWU£WHV]DNH]HOēSDQHOUH
+DQJMHO]«VHNEHNDSFVRO£VD
.DSFVROMDNLDN«V]¾O«NHW
‹ULQWVHPHJD JRPERWP£VRGSHUFLJ$NLMHO]ēYLO£J¯WDQLNH]GPDMGNLDOV]LN‹ULQWVH
PHJD JRPERWP£VRGSHUFLJ$ EHNDSFVROPLYHODKDQJLQDNW¯Y‹ULQWVHPHJD
JRPERWHNNRUD YLO£J¯W$KDQJEHNDSFVRO
+$6=126-$9$6/$72.‹67$1ƒ&62.
$]LQGXNFLµVIē]ē]µQ£NDWPHJIHOHOēHG«Q\HNNHOKDV]Q£OMD
(G«Q\HNLQGXNFLµVIē]ē]µQ£NKR]
$]LQGXNFLµVIē]ē]µQ£NQ£OD]HUēVHOHNWURP£JQHVHVPH]ēD]HG«Q\EHQQDJ\RQJ\RUVDQ
WHUPHOKēW
$]HG«Q\DQ\DJD
ವ PHJIHOHOē¸QW¸WWYDVDF«O]RP£QFR]RWWDF«OUR]VGDPHQWHVDF«OW¸EEU«WHJijHG«Q\DOMD
J\£UWµ£OWDOPHJIHOHOēQHNMHO¸OYH
ವ QHPPHJIHOHOēDOXP¯QLXPU«]V£UJDU«]¾YHJNHU£PLDSRUFHO£Q
$]HG«Q\DNNRUPHJIHOHOēLQGXNFLµVIē]ēODSKR]KD
ವ NLVPHQQ\LV«JijY¯]QDJ\RQJ\RUVDQIHOIRUUDOHJPDJDVDEEKēEH£OO¯W£VUD£OO¯WRWW]µQ£Q
ವ DP£JQHVKR]]£WDSDGD]HG«Q\DOM£KR]
$]HG«Q\DOMDOHJ\HQPLQ«OYDVWDJDEE«VODSRVDEE
(G«Q\HNP«UHWHL$]LQGXNFLµVIē]ē]µQ£NEL]RQ\RVKDW£URNN¸]¸WWDXWRPDWLNXVDQDONDOPD]ಣ
NRGQDND]HG«Q\DOM£QDNP«UHW«KH]
www.preciz.hu
+DV]QRVMDYDVODWRN«VWDQ£FVRN
59
0ijN¸G«VN¸]EHQKDOOKDWµKDQJRN
+DDN¸YHWNH]ēWKDOOMD
ವ UHFVHJ«VD]HG«Q\N¾O¸QE¸]ēDQ\DJRNEµON«V]¾OWV]HQGYLFVNRQVWUXNFLµ
ವ I¾W\¾O«VHJ\YDJ\W¸EEIē]ē]µQ£WKDV]Q£OPDJDVWHOMHV¯WP«Q\V]LQWHQ«VD]HG«Q\N¾O¸Qಣ
E¸]ēDQ\DJRNEµON«V]¾OWV]HQGYLFVNRQVWUXNFLµ
ವ ]¾PP¸J«VPDJDVWHOMHV¯WP«Q\V]LQWHWKDV]Q£O
ವ NDWWRJ£VHOHNWURPRVNDSFVRO£VPHJ\Y«JEH
ವ V]LV]HJ«V]¾PP¸J«VDYHQWLO£WRU¾]HPHO
(]HND]DMRNQRUP£OLVMHOHQV«JQHNV]£P¯WDQDN«VQHPMHOHQWLND]WKRJ\DN«V]¾O«NPHJKLಣ
E£VRGRWW
(QHUJLDWDNDU«NRVV£J
ವ /HKHWēV«JV]HULQWPLQGLJWHJ\HQIHGēWD]HG«Q\HNUH
ವ $]HG«Q\WP£UHOLQG¯W£VHOēWWWHJ\HU£DIē]ē]µQ£UD
˜NR7LPHU(FRLGē]¯Wē
$]HQHUJLDWDNDU«NRVV£J«UGHN«EHQDIē]ē]µQDIijWēV]£ODNRU£EEDQNLNDSFVROMDVDM£WPDJ£W
DYLVV]DV]£PO£O£VRVLGē]¯WēMHO]«V«Q«O$PijN¸G«VLLGēEHOLN¾O¸QEV«JDKēIRNEH£OO¯W£V£WµO
«VDIē]«VLLGēWēOI¾JJ
3«OG£NN¾O¸QE¸]ēIē]«VLDONDOPD]£VRNUD
$W£EO£]DWEDQV]HUHSOēDGDWRNFVDN¼WPXWDW£VXOV]ROJ£OQDN
+ēIRNಣ
EH£OO¯ಣ
W£V
+DV]Q£ODW
)ēWW«WHOHNPHOHJHQWDUW£VD
,GēWDUಣ
WDP
V]¾NV«J
V]HULQW
7DQ£FVRN
7HJ\HQIHGēWDIē]ēHG«Q\UH
+ROODQGLP£UW£VROYDV]W£VYDMFVRNRO£ಣ G«]VHODWLQ
SHUF
,GēQN«QWNHYHUMHPHJ
.HP«Q\¯W«VN¸QQ\ijRPOHWWV¾OWWRM£V
SHUF
)HGēYHOOHIHGYHN«V]¯WVH
5L]V«VWHMDODS¼«WHOHNS£URO£VDN«V]ಣ
«WHOHNIHOPHOHJ¯W«VH
SHUF
$IRO\DG«NPHQQ\LV«JHOHJDO£EE
N«WV]HUHVHOHJ\HQDUL]V«QHNDIēಣ
]«VN¸]EHQNHYHUMHPHJDWHMHW
=¸OGV«JHNKDOJē]¸O«VHK¼VS£URO£VD
SHUF
$GMRQKR]]£Q«K£Q\WH£VNDQ£OIRಣ
O\DG«NRW
%XUJRQ\DJē]¸O«VH
SHUF
JEXUJRQ\£KR]PD[~OYL]HW
KDV]Q£OMRQ
1DJ\REEPHQQ\LV«Jij«WHOUDJXN«VOHಣ
YHVHNN«V]¯W«VH
SHUF
/HJIHOMHEEOIRO\DG«NSOXV]DKR]ಣ
]£YDOµN
60
www.preciz.hu
ƒSRO£V«VWLV]W¯W£V
+ēIRNಣ
EH£OO¯ಣ
W£V
+DV]Q£ODW
,GēWDUಣ
WDP
7DQ£FVRN
.¯P«OēV¾W«VE«FVLV]HOHWERUM¼K¼V
V]¾NV«J
FRUGRQEOHXERUGDK¼VSRJ£FVDNROಣ
V]HULQW
E£V]P£MU£QW£VWRM£VSDODFVLQWDI£QN
)«OLGēEHQIRUG¯WVDPHJ
(UēVV¾W«VEXUJRQ\DWDOO«UE«OV]¯Q
PDUKDV]HOHWHN
)«OLGēEHQIRUG¯WVDPHJ
1DJ\PHQQ\LV«JijY¯]IRUUDO£VDW«V]WDNLIē]«VHK¼VSLU¯W£VDJXO\£VVHUSHQ\ēVV¾OWHN
EXUJRQ\DEēRODMEDQYDOµV¾W«VH
SHUF
$5£VHJ¯W«VIXQNFLµQDJ\PHQQ\LV«JijY¯]IHOPHOHJ¯W«V«UHV]ROJ£O
7XGQLYDOµD]DNULODPLGRNUµO
)RQWRV$OHJ¼MDEEWXGRP£Q\RVNXWDW£VRNV]HULQWD]«WHOHNSLU¯W£VDNRUN¾O¸Q¸VHQDPDJDV
NHP«Q\¯WēWDUWDOP¼«OHOPLV]HUHNHVHW«QNHOHWNH]ēDNULODPLGRNYHV]«O\H]WHWKHWLND]
HJ«V]V«JHW(]«UWD]WMDYDVROMXNKRJ\DODFVRQ\KēP«UV«NOHWHQIē]]HD]«WHOW«VFVXS£Q
FVHN«O\P«UW«NEHQSLU¯WVDPHJ
ƒ32/ƒ6‹67,6=77ƒ6
0LQGHQKDV]Q£ODWXW£QWLV]W¯WVDPHJDN«V]¾O«NHW
0LQGLJRO\DQV¾WēODSRWKDV]Q£OMRQPHO\HNQHNWLV]WDD]DOMD
9,*<ƒ=$7
$KHJ\HVHV]N¸]¸N«VDV¼UROµKDW£V¼WLV]W¯WµV]HUHNN£UWRNR]KDWQDNDN«V]¾O«NEHQ
%L]WRQV£JLRNRNEµOQHWLV]W¯WVDDN«V]¾O«NHWJē]ERURWY£YDOYDJ\QDJ\Q\RP£V¼WLV]W¯WµEHUHQಣ
GH]«VVHO
$]¾YHJNHU£PL£QPHJMHOHQēNDUFRO£VRNYDJ\V¸W«WIROWRNQHPEHIRO\£VROM£NDN«V]¾O«NPijಣ
N¸G«V«W
$V]HQQ\H]ēG«VHOW£YRO¯W£VD
ದ $]RQQDOW£YRO¯WVDHODPHJROYDGWPijDQ\DJRWYDJ\IROSDFNRWLOOHWYHDFXNURV«WHOPDಣ
UDGY£Q\W+DH]WQHPWHV]LPHJDV]HQQ\H]ēG«VN£URV¯WKDWMDDN«V]¾O«NHW+DV]Q£Oಣ
MRQ¾YHJIHO¾OHWHNKH]WHUYH]HWWVSHFL£OLVNDSDUµHV]N¸]WƒOO¯WVD«OHVV]¸JEHQD]¾YHJಣ
NHU£PLDIHO¾OHWUHDNDSDUµWPDMGFV¼V]WDVVDY«JLJDSHQJ«WDIHO¾OHWHQ
ದ $NNRUW£YRO¯WVDHOKDDN«V]¾O«NP£UPHJIHOHOēHQOHKijOWY¯]NēIROWRNDWY¯]PDUDGY£ಣ
Q\RNDW]V¯UIROWRNDWI«PHVHOV]¯QH]ēG«VHNHW+DV]Q£OMRQ¾YHJNHU£PL£KR]YDJ\UR]Vಣ
GDPHQWHVDF«OKR]YDOµWLV]W¯WµV]HUW
7LV]W¯WVDPHJDN«V]¾O«NHWHQ\K«QPRVµV]HUHVQHGYHVUXK£YDO
9«J¾OW¸U¸OMHV]£UD]UDDN«V]¾O«NHWWLV]WDUXK£YDO
www.preciz.hu
0LWWHJ\HNKD
61
0,77(*<(.+$
3UREO«PD
/HKHWV«JHVRN«VPHJROG£V
1HPWXGMDHOLQG¯WDQLYDJ\¾]Hಣ
PHOWHWQLDN«V]¾O«NHW
ವ ,QG¯WVDHO¼MUDDN«V]¾O«NHW«VP£VRGSHUFHQEHO¾O£OO¯WVDEH
DKēIRNRW
ವ YDJ\W¸EE«U]«NHOēPH]ēW«ULQWHWWPHJHJ\V]HUUH(J\V]HUUH
FVDNHJ\«U]«NHOēPH]ēW«ULQWVHQPHJ
ವ $J\HUHN]£UDJRPE]£UYDJ\D6WRS*RPijN¸GLN/£VGD
+DV]Q£ODWL¼WPXWDWµF¯PijIHMH]HWHW
ವ 9¯]YDJ\]V¯UIROWRNYDQQDNDNH]HOēSDQHOHQ7LV]W¯WVDPHJD
NH]HOēSDQHOW
+DQJMHO]«VKDOODWV]LN«VDN«ಣ
V]¾O«NNLNDSFVRO
+DQJKDOODWV]LNDN«V]¾O«NNLಣ
NDSFVROW£OODSRW£EDQ
/HWDNDUWHJ\YDJ\W¸EE«U]«NHOēPH]ēW9HJ\HQOHPLQGHQW£UJ\DW
D]«U]«NHOēPH]ēNUēO
$N«V]¾O«NNLNDSFVRO
9DODPLWU£WHWWDJRPEUD9HJ\HQOHPLQGHQW£UJ\DWD]«U]«NHOēಣ
PH]ēNUēO
1HPNDSFVROEHDPDUDG«NKē
YLVV]DMHO]ē
$Iē]ē]µQDP«JQHPIRUUµVRGRWWIHOPHUWFVDNU¸YLGLGHLJPijN¸ಣ
G¸WW+DDIē]ē]µQ£QDNIRUUµQDNNHOOHQHOHQQLHIRUGXOMRQDV]HUಣ
YL]N¸]SRQWKR]
$]DXWRPDWLNXVIHOPHOHJ¯W«V
IXQNFLµQHPPijN¸GLN
ವ 0«JPLQGLJYDQPDUDG«NKēDIē]ē]µQ£Q+DJ\MDKRJ\DIē]ēಣ
]µQDPHJIHOHOēHQOHKijOM¸Q
ವ $OHJPDJDVDEEKēIRNYDQEH£OO¯WYD$OHJPDJDVDEEKēIRNRಣ
]DWQDNXJ\DQDNNRUDDWHOMHV¯WP«Q\HPLQWD]DXWRPDWLNXVIHOಣ
PHOHJ¯W«VQHN
$KēIRNN«WV]LQWN¸]¸WWY£OWRಣ
]LN
$7HOMHV¯WP«Q\NH]HO«VIXQNFLµDNW¯Y/£VGD7HOMHV¯WP«Q\NH]HO«V
FU«V]W
$]«U]«NHOēPH]ēNIHOPHOHJV]Hಣ $]HG«Q\W¼OQDJ\YDJ\W¼ON¸]HOWHWWHDNH]HOēSDQHOKH]+DV]¾Nಣ
QHN
V«JHVWHJ\HDQDJ\Iē]ēHG«Q\HNHWDK£WVµIē]ēODSRNUD
1LQFVMHO]«VDPLNRUPHJ«ULQWLD $MHO]«VHNNLYDQQDNNDSFVROYD.DSFVROMDEHDMHO]«VHNHWO£VGD
NH]HOēSDQHO«U]«NHOēPH]ēLW
+DQJEH£OO¯W£VFU«V]W
$
V]LPEµOXPYLO£J¯W
0ijN¸GLND]$XWRPDWLNXVNLNDSFVRO£V.DSFVROMDNLDN«V]¾O«NHW
PDMGNDSFVROMDEH¼MUD
$
V]LPEµOXPYLO£J¯W
ವ 1LQFVIē]ēHG«Q\DIē]ē]µQ£UDKHO\H]YH7HJ\HQIē]ēHG«Q\WD
Iē]ē]µQ£UD
ವ 1HPPHJIHOHOēDIē]ēHG«Q\+DV]Q£OMRQPHJIHOHOēW¯SXV¼Iēಣ
]ēHG«Q\W
ವ $Iē]ēHG«Q\DOM£QDN£WP«UēMHW¼ONLFVLDIē]ē]µQ£KR]N«SHVW
7HJ\H£WDIē]ēHG«Q\WHJ\NLVHEEIē]ē]µQ£UD
$ V]LPEµOXP«VHJ\V]£P
YLO£J¯W
ž]HP]DYDUO«SHWWIHO
+¼]]DNLHJ\LGēUHDN«V]¾O«NK£Oµ]DWLN£EHO«QHNFVDWODNR]µGXಣ
JµM£WDFVDWODNR]µDOM]DWEµO.DSFVROMDOHDEL]WRV¯W«NRWD]RWWKRQL
HOHNWURPRVUHQGV]HUEHQ(]XW£QFVDWODNR]WDVVD¼MUDDN«V]¾O«ಣ
NHW+DD ¼MUDYLO£J¯WK¯YMDD]¾J\I«OV]ROJ£ODWRW
62
.¸UQ\H]HWY«GHOPLWXGQLYDOµN
$
www.preciz.hu
3UREO«PD
/HKHWV«JHVRN«VPHJROG£V
V]LPEµOXPYLO£J¯W
+LEDMHO]«VNHOHWNH]HWWDN«V]¾O«NEHQPHUWDIē]ēHG«Q\W¾UHVHQ
KHO\H]WHDIē]ē]µQ£UDYDJ\QHPPHJIHOHOēIē]ēHG«Q\WKDV]Q£O
$Iē]ē]µQDW¼OPHOHJHG«V«WPHJDNDG£O\R]µY«GHOHPEHNDSFVROW
0ijN¸GLND]$XWRPDWLNXVNLNDSFVRO£V
.DSFVROMDNLDN«V]¾O«NHW9HJ\HOHDIRUUµIē]ēHG«Q\W(]XW£Q
NEP£VRGSHUFP¼OYDNDSFVROMDEH¼MUDDIē]ē]µQ£W$
V]LPEµOXPQHPYLO£J¯WGHDPDUDG«NKēYLVV]DMHO]ēEHNDSFVROಣ
KDW+ijWVHOHPHJIHOHOēHQDIē]ēHG«Q\W«VHOOHQēUL]]HD](G«ಣ
Q\HND]LQGXNFLµVIē]ē]µQ£KR]FU«V]QHNPHJIHOHOēHQ
+DDIHQWLPHJROG£VRNDWP£UPHJSUµE£OWDGHQHPWXGWDPHJROGDQLDSUREO«P£WIRUGXOMRQ
D]HODGµKR]YDJ\D]¾J\I«OV]ROJ£ODWKR]$GMDPHJQHNLND]DGDWW£EO£QROYDVKDWµDGDWRNDW
D]¾YHJNHU£PLDK£URPMHJ\ijNµGM£WD]¾YHJIHO¾OHWVDUN£EDQO£WKDWµYDODPLQWDPHJMHOHQē
KLED¾]HQHWHW
*\ē]ēGM¸QPHJDUUµOKRJ\DN«V]¾O«NHWV]DNV]HUijHQPijN¸GWHWLH+DQHPPHJIHOHOēHQ
¾]HPHOWHWWHDN«V]¾O«NHWD]¾J\I«OV]ROJ£ODWV]HUHOēMHYDJ\D]HODGµNLV]£OO£VDQHPOHV]LQಣ
J\HQHVP«JDJDUDQFL£OLVLGēV]DNEDQVHP$]¾J\I«OV]ROJ£ODWWDO«VDJDUDQFL£OLVIHOW«WHOHNಣ
NHONDSFVRODWRVW£M«NR]WDW£VWDJDUDQFLDN¸Q\YEHQWDO£OMDPHJ
.˜51<(=(79‹'(/0,78'1,9$/•.
$WHUP«NHQYDJ\DFVRPDJRO£VRQWDO£OKDWµ V]LPEµOXPD]WMHO]LKRJ\DWHUP«NQHP
NH]HOKHWēK£]WDUW£VLKXOODG«NN«QW(KHO\HWWDWHUP«NHWHONHOOV]£OO¯WDQLD]HOHNWURPRV«V
HOHNWURQLNDLN«V]¾O«NHN¼MUDKDV]QRV¯W£V£UDV]DNRVRGRWWPHJIHOHOēEHJ\ijMWēKHO\UH$]]DO
KRJ\JRQGRVNRGLNH]HQWHUP«NKHO\HVKXOODG«NEDKHO\H]«V«UēOVHJ¯WPHJHOē]QLD]RNDWD
N¸UQ\H]HWUH«VD]HPEHULHJ«V]V«JUHJ\DNRUROWSRWHQFL£OLVNHGYH]ēWOHQN¸YHWNH]P«Q\HNHW
DPHO\HNHWHOOHQNH]ēHVHWEHQDWHUP«NQHPPHJIHOHOēKXOODG«NNH]HO«VHRNR]KDWQD+D
U«V]OHWHVHEEW£M«NR]WDW£VUDYDQV]¾NV«JHDWHUP«N¼MUDKDV]QRV¯W£V£UDYRQDWNR]µDQ
N«UM¾NO«SMHQNDSFVRODWEDDKHO\L¸QNRUP£Q\]DWWDODK£]WDUW£VLKXOODG«NRNNH]HO«V«WY«J]ē
V]ROJ£ODWWDOYDJ\D]]DODEROWWDODKRODWHUP«NHWY£V£UROWD
&VRPDJROµDQ\DJ
$FVRPDJROµDQ\DJRNN¸UQ\H]HWEDU£WDN«V¼MUDKDV]QRV¯WKDWµDN$PijDQ\DJNRPSRQHQVHN
D]RQRV¯W£V£WDMHO¸O«VEL]WRV¯WMD!!3(!36VWE$FVRPDJROµDQ\DJRNDWK£]WDUW£VLKXOODಣ
G«NN«QWDWHU¾OHWLKXOODG«NNH]HOēO«WHV¯WP«Q\EHMXWWDVVDHO
www.preciz.hu
63
www.preciz.hu
www.aeg-electrolux.com/shop
892934691-A-442010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement