Electrolux | EFCR 942 | EFC 1456 - EFCR 145 EFC 9457

Instruktionsbok, Bruksanvisning
EFC 1456 - EFCR 145
EFC 9457 - EFCR 957
Brugsvejledning, Käyttöohje
S
N
DK
FIN
S
N
DK
FIN
Innehållsförteckning ............................................................. 2
Innholdsfortegnelse ............................................................ 12
Indholdsfortegnelse ............................................................ 22
Sisällysluettelo .................................................................. 32
Innehållsförteckning
Säkerhetsinformation ................................................................................ 2
Beskrivning av köksfläkten ....................................................................... 3
Så här använder du din fläkt ..................................................................... 4
Skötsel och rengöring ................................................................................ 5
Om fläkten inte fungerar ........................................................................... 6
Extra tillbehör ............................................................................................ 6
Tekniska data ............................................................................................ 7
Installation ................................................................................................. 7
Säkerhetsinformation
Fläkten får endast användas i enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning. Den uppfyller internationella
säkerhetsföreskrifter och kvalitetsnormer. Samtliga säkerhetsåtgärder kan dock inte till fullo eliminera alla
olycksrisker.
Läs därför noga igenom anvisningar, råd och varningstexter innan du installerar och börjar använda fläkten. Ge
speciellt akt på texter med en varningstriangel för att undvika skador på person eller egendom. Tänk på att spara
bruksanvisningen, som måste finnas om fläkten säljs eller överlåts på annan person.
Vid installation och service
Vid användning
• All eventuell elektrisk installation skall utföras
av behörig fackman och installationen av fläkten
bör utföras av kunnig person. Arbete utfört av
person utan tillräcklig kunskap kan försämra
fläktens funktion samt leda till skada på person
och/eller egendom.
• Minsta tillåtna avstånd från fläktens underkant
till elektrisk spis eller häll är 50 cm och till
gasspis eller gashäll är 65 cm.
Respektera det eventuella större avstånd som
gasspisens installationsinstruktioner anger.
• Kontrollera att fläktens anslutningssladd inte
kommer i kläm vid installation.
• Fläkten är endast elektriskt avstängd när
stickkontakten eller säkringen (proppen) är
borttagen.
• Observera att utblåsningsluften inte får ledas in i
rökkanal som används för avledning av rökgaser
från bruksföremål, som matas med annat slag
av energi än elenergi, som t ex oljepanna eller
vedspis.
• Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett,
paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid
en eventuell brand: Stäng omedelbart av
köksfläkten och spisen. OBS! Kväv elden
med lock. Använd aldrig vatten.
• Flambering bör inte ske under fläkten. Det kan
orsaka brand. Tänk också på att stekfett tar eld
om det blir överhettat. Lämna aldrig stekpannan
utan uppsikt.
• Fläktens fettfilter skall regelbundet rengöras för
att undvika att fett kan droppa ner på kokzonen
och orsaka brand. Se vidare under rubriken
“Skötsel och rengöring” i instruktionsboken.
Skrotning och återvinning
Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att
få reda på var du kan lämna produkten för
skrotning och återvinning. Du kan också gå in på
www.el-kretsen.se för att ta reda på närmaste
inlämningsställe.
När det gäller kyl- och frysprodukter skall du
kontakta din kommun för att få reda var du kan
lämna in produkten för skrotning och återvinning.
2
Beskrivning av köksfläkten
Funktioner
Två system är möjliga:
• Utblås via trumsats (extra tillbehör)
och evakueringskanal.
• Återcirkulation genom kolfilter
(extra tillbehör).
Varning! Modell EFCR 145-957 har utformats för
att fungera endast som utsugningsversion och skall
anslutas till ett fristående utsugningssystem.
Evakueringsslangen får inte ledas till en
rökkanal som används för avledning av
rökgaser från oljepanna, vedspis el.dyl.
Tillbehör
Detta medföljer köksfläkten:
• 1 fläkthuv komplett med kontroller, belysning
och fläktmotor (modell EFCR 145-957 saknar
motor och skall anslutas till ett fristående
utsugningssystem).
• 4 teleskopisk skorsten bestående av: U-formad
övre del och U-formad nedre del.
• 1 Borrmall.
• 1 Luftriktare (Gäller endast modell EFC 14569457).
• 1 plastpåse innehållande: 1 väggkonsol för
fixering av fläkten, expansionspluggar, skruvar
och dokumentation.
Följande beställs genom återförsäljaren:
• Kolfilter, Type 20. Kolfilter skall användas då
fläkten ansluts till systemet “återcirkulation”.
A
Utblåsversion
• Luften leds ut av ett rör som skall sitta på
anslutningsflänsen A. Fig. 1.
• För att erhålla det bästa resultatet skall
hålet ha samma diameter som utloppsröret.
Återcirkulationversion
Fig. 1
Varning! Modell EFCR 145-957 är inte utformad
för att fungera som filterversion och skall därför
användas som utsugningsversion och anslutas till ett
fristående utsugningssystem.
• Luften filtreras genom det aktiva kolfiltret och
leds ut i köket igen genom det övre gallret på
utloppröret.
• För filtreringsfunktionen behöver
Du ett originalkolfilter Electrolux Type 20.
3
Så här använder du din fläkt
Fig. 2
1
2
a b
3
4
5
6
Kontrollpanel
Kontrollanordning för fett- och kolfilter
• De bästa resultatet erhålls om man använder en
låg hastighet vid normala förhållanden och en
hög hastighet när oset är mera koncentrerat.
Slå på fläkten några minuter innan ni börjar laga
mat, på detta sätt skapas ett undertryck i köket.
Låt fläkten stå på efter avslutad matlagning i
cirka 15 minuter eller till dess matoset har
försvunnit. Styrknapparna sitter på fläktens
frontpanel.
1 - Fläktens huvudströmbrytare, ON/OFF.
Tryck in i mindre än 1½” [sekunder], fläkten
står i Stand by-läge (punkt “b” är påslagen).
Tryck in i mer än 1½” [sekunder], fläktens
SAMTLIGA funktioner slås av (utom
belysningsknappen) (displayen är helt
avslagen).
Tryck in igen i mer än 1½” [sekunder], för att
återställa köksfläktens Stand by-läge.
2 - Belysning ON/OFF
3 - Display
4 - Starta och välj motorhastighet 1-2-3-1-2.........
5 - Intensiv hastighet on/off. Den intensiva
hastigheten fungerar i 5 minuter:
Om fläkten är på när den intensiva hastigheten
aktiveras, återgår köksfläkten till föregående
hastighet
efter 5 minuter.
Om fläkten är avslagen när den intensiva
hastigheten aktiveras slås fläkten automatiskt
av efter 5 minuter.
Tryck på knapp 1 eller 4 för att avbryta den
intensiva hastigheten. Bokstaven P visas på
displayen och den
återstående tiden
(punkt “a” blinkar), när hastigheten upphör
avger systemet en ljudsignal
6 - Automatisk Timer: tidsinställning av samtliga
hastighetsnivåer (punkt “b” blinkar), och
köksfläkten slås av: Den automatiska timern är
indelad på följande sätt:
1sta hastighetsnivå 20 minuter
2dra hastighetsnivå 15 minuter
3dje hastighetsnivå 10 minuter
Displayen visar återstående funktionstid, efter
avslutad tid avger systemet en ljudsignal. Om
man trycker in knappen igen upphör
funktionen.
I det fall fläkten eller manöverknapparna inte
fungerar: koppla ifrån strömtillförseln under minst 5
sekunder, slå därefter på fläkten igen. Vänta i
cirka 15 ytterligare sekunder för att kontrollera att
fläkten fungerar korrekt.
Köksfläkten är utrustad med en anordning som
signalerar när det är dags att rengöra fettfiltret eller
byta ut kolfiltret (fläktversion med återcirkulation och
kolfilter).
Fläkten levereras från fabriken utan kolfilter. P.g.a.
detta är lysdioden som signalerar filtrets mättning
deaktiverad.
Aktivera lysdioden för filtrets mättning på följande sätt
om fläkten ska användas med kolfilter:
Tryck samtidigt ned knapparna 4 och 5 och håll dem
nedtryckta under 3 sekunder. Först tänds lysdioden för
fettfiltret F och därefter tänds lysdioden för kolfiltret
C. Nu är lysdioden som signalerar filtrets mättning
aktiverad.
Deaktivering: Tryck samtidigt ned knapparna 4 och 5
och håll dem nedtryckta under 3 sekunder tills
lysdioden för kolfiltret C släcks.
Lysdiod för fettfilter (F)
Lysdioden C blinkar när det är dags att rengöra
fettfiltret. Fettfiltret ska rengöras efter cirka 40
drifttimmar.
Läs igenom fettfiltrets underhållsanvisning.
Lysdiod för kolfilter (C)
Lysdioden D blinkar när det är dags att byta ut
kolfiltret.
Kolfiltret ska bytas ut efter cirka 160 drifttimmar.
Läs igenom anvisningarna för byte av kolfilter.
Återställning av Filtrets indikator
När filtren rengjorts eller ersatts, skall knapp 1 tryckas
in i 3 sekunder tills fettfiltrets lysdiod F eller kolfiltrets
lysdiod C upphör att blinka.
Varning! Återställningen av mättningsindikatorerna
MÅSTE göras med fläkten i stand by-läge, koppla
aldrig från fläkten från strömtillförseln.
Ventilera på rätt sätt
För att fläkten skall fungera oklanderligt måste det
skapas ett undertryck i köket. Håll därför köksfönstren
stängda när fläkten är igång. Öppna gärna ett fönster i
ett angränsande rum när fläkten används.
Viktigt att veta
Används fläkten samtidigt med t ex en öppen eldstad
som tar luften inifrån huset, kan detta orsaka baksug
och rök i rummet. Åtgärda genom att öppna ett
fönster. Gäller ej då fläkten är försedd med kolfilter.
4
Skötsel och rengöring
Gör alltid fläkten strömlös genom att dra ur stickkontakten eller skruva ur säkringen (proppen) innan
rengöring.
Rengör filtret ofta. Fettbeläggningen i filter och imkanal utgör brandrisk om man t ex skulle glömma att
stänga av en spisplatta (eller vid överhettning av annat slag).
Rengöring av kåpan
Fläktens utsida rengörs med en fuktig tvättduk och
rengöringsmedel
avsett för rostfritt. Använd inte frätande, repande
eller brandfarliga medel vid rengöring.
Rengöring av fettfiltren
Rengöring bör ske var eller varannan månad
beroende på användning. Ju
renare fettfiltret är, desto bättre kan detta ta upp fett.
Tag bort filtren så här - Fig. 3:
• Tryck först clipset på metallfettfiltret bakåt, och
avlägsna filtret nedåt.
Fettfiltret består av aluminiumtrådar, där fettet fångas
upp. Filtret rengöres i hett vatten med handdiskmedel eller i diskmaskin. Låt filtret torka innan
det sätts tillbaka. OBS! I diskmaskin kan filtret få en
viss missfärgning.
Fig. 3
d
Byte och rengöring av kolfilter
Gäller endast vid återcirkulation. Kolfilterna
absorberar lukter och dofter. Jämfört med andra
kolfilter, kan LONGLIFE kolfilter rengöras och åter
användas. Vid normal användning skall kolfiltret
rengöras varannan månad.
Bästa sättet att rengöra filtret är i diskmaskinen.
Använd vanligt maskin-diskmedel och högsta
temperaturen (65º C). Rengör filtret separat för att
undvika matrester eller dyligt att fastna i filtret för att
vid ett senare tillfälle förorsaka lukter och dofter. För
att återställa filtret till normal funktion, skall filtret
torkas 10 minuter i en ugn, maximal temperatur 100º
C.
Efter ungefär tre års användning skall filtret bytas ut
och ersättas med ett nytt eftersom filtrets funktion
har reducerats.
h
h
i
g
g
g
g
Fig. 4
• Montering- Fig. 4.
Avlägsna ramen i i vilken filtret sitter genom att
rotera de två rattarna 90. Sätt i kolfiltret i
ramen och sätt tillbaka alla delar på plats.
• Följ instruktionerna i motsatt ordning för att
avlägsna filtret.
• Ange alltid fläktmodell, kodnummer och
serienummer i samband med beställningar av
nya filter. Denna information anges på
märkplåten som sitter inne i enheten.
• Aktiva kolfilter kan beställas från ert lokala
Återförsäljare.
5
Byte av lampa - Fig. 5
Gör fläkten strömlös innan byte av lampa. Byt
lampan så här:
• Öppna på lamphöljet med hjälp av en
skruvmejsel.
• Ersätt den trasiga lampan mot en likvärdig.
• Återställ lamphöljet.
Fig. 5
Om fläkten inte fungerar
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot
för eventuell reklamation.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att
kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår
hemsida www.electrolux.se
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel 0771-76 76 76
eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.electrolux.se eller Gula Sidorna under rubrik
Hushållsutrustning, vitvaror – service
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan
avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som
beskriver enklare fel
och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall
alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning ...............................
Produktnummer ...............................
Serienummer
...............................
Inköpsdatum...............................
MODEL
Hur och när uppträder felet ?
Lamp
Extra tillbehör:
Kolfilter Type 20
Utvändig motor (för utvändig installation) 942 121 135
Utvändig motor (för invändig installation) 942 121 182
6
PNC
Motor
Serial No.
Tekniska data
Yttermått (cm)
Belysning
Fettfilter
Spänning
Total effekt
Höjd
Bredd
Djup
EFC 1456
81,3 - 110
119.8
69,8
4 x 20 W
3
220-240 V
255 W
EFC 9457
81,3 - 110
89,8
59,8
4 x 20 W
2
220-240 V
255 W
EFCR 145
81,3 - 110
119.8
69,8
4 x 20 W
3
220-240 V
270 W*
EFCR 957
81,3 - 110
89,8
59,8
4 x 20 W
2
220-240 V
270 W*
* Utvändig motor (för utvändig installation) 942 121 135
Utvändig motor (för invändig installation) 942 121 182
Installation
Uppackning
OBS! Kontrollera att fläkten inte är skadad.
Eventuella transportskador skall omedelbart
anmälas till den som ansvarat för transporten.
Skador, felaktigheter och ev saknade delar skall
omedelbart anmälas till säljaren. Lämna inte
förpackningsmaterialet så att små barn kan leka
med det.
Min
50 cm
Placering
Minsta tillåtna avstånd från fläktens underkant till
elektrisk spis eller häll är 50 cm och till gasspis eller
gashäll är 65 cm. Fig. 6.
Fig. 6
Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal
som används för avledning av rökgaser från
bruksföremål, som matas med annat slag av
energi, som t ex oljepanna eller vedspis.
Elanslutning
Eluttaget bör placeras inuti skorstenen. Fläkten är
försedd med sladd och jordad stickpropp, och skall
anslutas till 220-240V.
7
Min
65 cm
Installation
Montering av kåpan - Fig. 7-8-9
Inledandeinformation för montering av fläktkåpan:
Fläktkåpan ärförsedd med fästanordningarsom passar de
flestatyperavinnertak.
Virekommenderar dock att du rådgör med en fackman
och kontrollerarattmaterialen ärlämpadefördet aktuella
taket.Taketmåstevara tillräckligtstabiltför att klara
fläktkåpans vikt.
Stäng av strömmen till fläktkåpan med hjälp av
huvudströmbrytaren i ditt hem innan den elektriska
anslutningen påbörjas.
3
1. Regera storleken på fläktkåpansstödstruktur. Denna
4
reglering bliravgörandeförfläktkåpansslutliga höjd.
4 4
4
4
Tänk på att fläktkåpan måste placeras på
4
ettvisstavstånd från spishällen: minst 50 cm från en
6
elektrisk spishäll och minst 65 cm från en gasspis
6
eller en kombinerad gas- och elspis.
7
2. Fixera de två delarna av strukturen med 8 skruvar.
3. Applicera borrschemat på väggen bakom spishällen
5
upptilltaket(mittpunkten på borrschemat skall
sammanfalla med spishällens mittpunkt och
6
9
borrschemats sidor skallvara parallella med
spishällens sidor.
7
Sidan av borrschematdärtexten FRONT finns svarar
7
motsidan med kontrollpanelen). Förbered den
8 7
8
elektriska anslutningen.
7
4. Borra enligt anvisningarna (6 hålför 6 väggbultar - 4
2a
väggbultar per krok). Skruva i 4 skruvari de yttre
2a
hålen. Lämna ett utrymme på cirka 1 cm mellan
skruvhuvudet och taket.
2b
5. Sätt in ettrökrör inutistativet och koppla dettillden
medföljande kopplingsringen i motorrummet (rökröret
2b
och rörklämmorna levereras inte tillsammans med
fläktkåpan).
12
6. Haka faststativet vid de 4 skruvarna (se punkt4).
OBSERVERA! Stativsidan med kopplingsdosan
motsvararsidan med kontrollpanelen närfläktkåpan är
monterad.
7. Skruva åt de 4 skruvarna ordentligt.
10 10
8. Sätt in ytterligare 2 skruvari de fria hålen och skruva
10
10
åt för säkerhets skull.
9. Gör anslutningen tillelnätet.Strömmen
tillfläktkåpan fårabsolutintesättas på
förrän installationen har avslutats.
Varning! Gäller endast modell EFCR
145-957:
En elektrisk anslutning med ett
11
fristående utsugningssystem är
11
dessutom nödvändig (se följande
paragraf ” Anslutning med fristående
Fig. 7
motor”).
10.Haka fastfläktkåpan vid stativet och kontrollera att den sitter ordentligt. Fästfläktkåpan vid stativet genom att
skruva i de 4 skruvarna en aning (se även punkt 12).
11.Fixera fläktkåpan vid stativet med två skruvar. Dessa tjänar även till att centrera de två delarna.
12.Skruva ide 4 skruvarna som fästerstativetvid fläktkåpan ordentligt.
273
273
190
244
14,5
214
8
13. Om fläktkåpan skall användas som utsugningsfläkt (13A) skall den andra änden av rökröretanslutas till
bostadens utsugningsanordning.
Varning! Gäller endast modell EFC 1456-9457:
Om deni ställetskall användassom filterfläkt (13F) skall matosskärmen F monteras på stativet och fästas med
4 skruvar vid den speciella plattan. Anslut slutligen rökrörettillkopplingsringen på matosskärmen.
Luftavledarens tre delar skall sammanfogas sinsemellan med två skruvar.
De laterala förlängningsstyckena skall regleras med utgångspunkt från den teleskopiska skorstenens
invändiga bredd.
Varning! Gäller endast modell EFCR 145-957:
Avledningsröret skall anslutas till ett fristående utsugningssystem (se följande paragraf ”Anslutning med
fristående motor”).
14.Skruvaimuttrarna med fästkrokarpåinsidan av de övre och nedre delarna av rökröret,vid de rektangulära
hålen. Totalt skall 14 muttrar monteras.
15a. Varning!Gäller endast modell EFC1456-9457:Fixera de 2 medlevererade byglarna med 1 skruv var.
15b.Sättihopdetvå övredelarna avröretsom skalltäcka stativetså att den ena öppningen som finns på röret hamnar
på samma sida som kontrollpanelen och den andra på motsattsida.
Skruva ihop de två delarna med 8 skruvar (och fjädrar) (4 per sida -se även schematförsammankoppling av
de två delarna).
16. Fixera den assemblerade delen av röretvid stativeti närheten av taket med två skruvar (en per sida).
14
F
15b
15b
G
15b
15b
15b
16
15b
13F
15a
15b
16
13A
15b
15b
Fig. 8
9
17. Gör den elektriska anslutningen av kontrollpanelen och lamporna.
18.Sättihop de två nedre delarna av röret som skalltäcka stativet. Använd 6 skruvar (och fjädrar) (3 per sida - se
även schemat för sammankoppling av de två delarna).
19.Skjutner den nedre delen av rökröretså attdettäcker motorrummet och kopplingsdosan helt.Skruva fast röret
med två skruvar från insidan av fläktkåpan.
20.Applicera 2 beslag (medföljer vid 1everans)som täcker fästpunkterna på de nedre delarna av röret
(OBSERVERA! BESLAGEN TILL DEN NEDRE DELEN AV RÖRET KÄNNS IGEN PÅ ATT DE ÄR
SMALARE OCH MINDRE DJUPA).
De bredare och djupare beslagen skall användas för den övre delen av röret. Dessa skall skäras till korrekt
storlek.
21.Anslutfläktkåpan till elnätet med hjälp av den centrala kontrollpanelen och kontrollera att fläktkåpan fungerar
korrekt.
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
M
17
19
19
X
20
20
Fig. 9
10
X
Anslutning med fristående
motor
Utvändig motor (för utvändig installation)
942 121 135
Utvändig motor (för invändig installation)
942 121 182
Gäller endast modell EFCR 145-957
Fläkten saknar invändig motor och skall därför
anslutas med en fristående motor (skall
införskaffas separat).
Den elektriska anslutningen skall göras med hjälp
av härför avsedda kontakter.
Elektrisk kabel
H05 VVF (3 x 0,75)
Varning: Använd endast den fristående motor
som samma tillverkare tillhandahåller
Rör
Anslutning av avledningsröret till den
fristående motorn.
Installera den fristående motorn på en tillräckligt
rymlig plats, i enlighet med gällande bestämmelser.
Den fristående motorn skall anslutas med fläkten
med hjälp av ett avledningsrör med lämplig
diameter (min. 150 mm).
Observera att desto längre avledningsröret är, desto
sämre är utsugningseffekten.
Avledningsrörets längd får under alla händelser inte
överskrida 7 meter.
Allt material som krävs för att ansluta fläkten med
den utvändiga motorn (rör, elektriska kablar etc.)
medlevereras icke och skall införskaffas separat.
B
L
S
N
Fig. 10
Elektrisk anslutning av den fristående motorn
• Kontrollera positionen för den elektriska
anslutningsboxen B som är placerad ovanpå
fläkten.
• Avlägsna skruvarna S och öppna boxens lock
B.
• Öppna kabelklämman genom att avlägsna
skruvarna L.
• Använd en elektrisk kabel av typen H05 VVF
(3 x 0,75) för att ansluta fläkten.
• Anslut motorkabelns kabelskor på kabelplinten
som sitter i boxen B på fläkten.
• Stäng kabelklämman med skruvarna L.
• Stäng locket B och fixera skruvarna S.
• Anslut fläkten till elnätet.
11
Electrolux HemProdukter AB
S-105 45 Stockholm
www.electrolux.se
Electrolux Home Products
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf: 81 53 02 22
E-mail: eha@electrolux.no
Internett: www.electrolux.no
Electrolux Husholdningsapparater A/S
Lundtoftevej 160
2800 Lyngby
Tlf: 45 87 70 88
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab
ELECTROLUX
Pakkalankuja 6
01510 VANTAA
Puh. 0200-2662 (0,1597 €/min+pvm)
The Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each
year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
© Electrolux 2003
LI2F2B
Ed. 09/04
Download PDF