Doro | Titan | Doro titan - KFUMs Soldatermission

Swedish
Norwegian
Danish
Finnish
TITAN
Digital telefonsvarare
Digital telefonsvarer
Digitaalinen puhelinvastaaja
Bruksanvisning
Brugervejledning
Käyttöohje
Svenska (se sidan 4-12)
1
Volymkontroll
7
Antal ringsignaler
2
Uttag för telesladden
8
Display (samtalsräknare)
3
Uttag för nätadaptern
9
Repetera och inspelning av svar
4
Högtalare
10 Spela in telefonsamtal/memo
5
Av/på-knapp
11 Uppspelning/paus
6
Röstmeddelande, endast svar
av/på
12 Radera meddelande
13 Ställa klockan/nästa meddelande
Norsk (se side 13-21)
1
Volumkontroll
8
Display (samtaleteller)
2
Uttak for telefonledning
9
Gjenta og innspilling av svar
3
Uttak for omformer
10 Spille inn telefonsamtale/memo
4
Høyttaler
11 Avspilling/pause
5
Av/på-knapp
12 Slette beskjed
6
Talebeskjed, bare svar av/på
13 Stille klokken/neste beskjed
7
Antall ringesignaler
Dansk (se side 22-30)
1
Lydstyrke
8
Display (samtaletæller)
2
Udgang til telefonledning
9
Gentagelse og indspilning af svar
3
Udgang til netadapter
4
Højttaler
10 Indspilning af telefonsamtale/
memo
5
Til/fra-tast
6
Talemeddelelse, kun svar til/fra
7
Antal ringesignaler
11 Afspilning/pause
12 Sletning af meddelelse
13 Indstilling af ur/næste meddelelse
Suomi (sivut 31-39)
1
Äänenvoimakkuuden säätäminen
8
Näyttö (puhelulaskin)
2
Puhelinjohdon liitäntä
9
Vastauksen toisto ja äänitys
3
Verkkolaitteen liitäntä
10 Puhelun/muistion äänitys
4
Kaiutin
11 Kuuntelu/tauko
5
Pois/päälle -näppäin
12 Viestin poistaminen
6
Ääniviesti, vain vastaus päälle/
pois
13 Kellon asettaminen/siirtyminen
seuraavaan viestiin
7
Soittojen lukumäärä
www.doro.com
3
Svenska
Installation
Inkoppling
1. Anslut batteriet. Se nedan.
2. Anslut telesladdens modularplugg till teleuttaget T på baksidan.
3. Anslut telesladdens mellanpropp till telejacket i väggen. Anslut din vanliga
telefon utanpå mellanproppen.
4. Ett klickljud hörs när modularkontakten kommit riktigt på plats.
5. Anslut nätadaptern till eluttaget samt till uttaget Y.
6. När nätadaptern anslutits utför apparaten en självtest som tar ca 30
sekunder. Under denna tiden är först displayen släckt (eller blinkande) och
sedan visar displayen Cr. Därefter hörs en serie toner.
7. Innan svararen är klar att användas måste du spela in ett utgående svar, se
sidan 7. Du bör också ställa in tidsstämplingsfunktionen, se sidan 5.
Varning!
Modellen får endast användas med den medföljande adaptern (G090030D25 9VDC).
Batteri
För att meddelanden och tid/datum inte ska försvinna under ett eventuellt
strömavbrott (max 16 tim) behövs ett 9V batteri (medföljer ej i leveransen). När
batteriet är på väg att ta slut blinkar displayen Lo.
Byt batteri snarast! Använd endast batteri av hög kvalitet.
1. Drag ut telesladden.
2. Skruva loss skruven som håller batteriluckan och tag av luckan.
3. Anslut batteriet.
4. Sätt tillbaka batteriluckan och skruven.
Slå på/av svararen
Knappen ! används för att slå av/på telefonsvararen. I läge PÅ kommer
inkommande samtal att besvaras av telefonsvararen, och i läge AV kommer inga
samtal att besvaras. Om displayen är släckt är svararen avstängd.
4
www.doro.com
Handhavande
Svenska
Förklaring av telefonsvararen
För att svararen skall kunna ta emot samtal måste den vara påslagen.
När det ringer kommer samtalen att besvaras efter det antal ringsignaler som
är inställt.
När telefonsvararen besvarar ett inkommande samtal hör den uppringande ditt
utgående svarsmeddelande, därefter hörs en kort ton och den uppringande kan
lämna ett meddelande som kan vara upp till 300 sekunder långt.
Totalt rymmer minnet ca 35 minuter inkommande meddelanden (inklusive
utgående svar).
Om svarsfunktionen är ställd i läge A2 kan den uppringande inte lämna något
meddelande, samtalet kopplas då ned när svaret spelats upp.
Tidsstämpling
Apparaten har en röstfunktion (på engelska) som talar om veckodag och
klockslag efter varje meddelande.
Ställa dag och tid för tidsstämplingen
1. Tryck och håll 9 9 nedtryckt hela tiden.
2. När du hör ett pip, tryck 8 8 upprepade gånger tills rösten meddelar korrekt
veckodag.
3. Tryck a upprepade gånger tills displayen/rösten meddelar korrekt timme
(AM=00-11 eller PM=12-23).
4. Tryck 9 upprepade gånger tills displayen/rösten meddelar korrekt minut.
5. Släpp 9 9. Rösten meddelar aktuell inställning.
Kontrollera aktuell dag och klockslag
Tryck 9 9. Rösten meddelar aktuell inställning, t ex: Thursday, five fifty AM
(Torsdag 05:50).
www.doro.com
5
Svenska
Handhavande
Antal ringsignaler
Med omkopplaren RING COUNT på apparatens sida ställer du in hur och när
svararen ska besvara inkommande samtal. Gäller ej läge A2, se nedan.
2 = samtal besvaras efter två ringsignaler.
4 = samtal besvaras efter fyra ringsignaler.
TS = detta läge aktiverar den s k Sparsignalfunktionen.
Sparsignalfunktionen innebär att samtalen besvaras efter fyra ringsignaler tills
något nytt meddelande registrerats, därefter övergår svararen till att svara efter
cirka två signaler. Denna funktion är praktisk vid fjärrstyrning; går det fram
tre signaler finns det inte några meddelanden att lyssna av och luren kan läggas
på utan att någon samtalsdebitering skett. Svarar den däremot efter två signaler
finns det nya meddelanden att lyssna av.
Röstmeddelande och endast svar
Med omkopplaren VOICE på apparatens sida ställer du in funktionen endast
svar och huruvida röstmeddelande samt tidsstämpling skall höras.
ON = alla hjälp-meddelande är aktiverade, inkommande meddelande kan
lämnas, max 5 minuter.
OFF = alla hjälp-meddelande är avstängda, inkommande meddelande kan
lämnas, max 5 minuter.
A2 = Endast svar. Samtal besvaras alltid efter två ringsignaler.
Endast svar innebär att den som ringer inte kan lämna något meddelande.
Efter att ditt utgående svar spelats upp kommer linjen att kopplas ned. Denna
funktion är för tillfällen då inga inkommande meddelanden vill- eller behöver
tas emot. T ex om man är borta från hemmet över lång tid, eller för olika typer
av informationsmeddelanden.
För denna funktionen används ett separat utgående meddelande.
6
www.doro.com
Handhavande
Svenska
Utgående svar
Det utgående svaret är ditt meddelande som spelas upp för inkommande samtal.
Om du inte spelar in ett eget svar hörs ett förinspelat svar på engelska (om
omkopplaren VOICE står i ON eller A2).
Det finns två separata utgående svar, beroende på inställd svarsfunktion. Ett för
läge A2 (då inringande inte kan lämna något meddelande) och ett för normal
svarsfunktion. Svaret kan vara 30 sekunder långt.
Tala gärna om i svaret att den uppringande kan börja tala efter pipet som hörs
efter ditt svarsmeddelande.
Exempel på svarsmeddelande:
-”Hej och välkommen till familjen Andersson. Vi är inte hemma för tillfället,
men lämna ett meddelande efter pipet så ringer vi upp när vi kommer hem.
Tack för samtalet.”
Inspelning av svar
1. Välj vilket av de två utgående svaren du vill tala in, med hjälp av
omkopplaren VOICE på apparatens sida. Inställningen ON/OFF har
samma svar medan A2 kräver ett separat svar.
2. Tryck och håll 8 8 nedtryckt. Ett kort pip hörs och displayen blinkar.
3. Tala in det utgående svarsmeddelandet. Tala tydligt och cirka 15-20 cm från
apparatens ovansida.
4. Släpp knappen för att avsluta inspelningen.
5. Meddelandet repeteras efter några sekunder. Upprepa proceduren om du vill
ändra svaret. Det gamla svaret raderas automatiskt när ett nytt spelas in.
Kontrollavlyssning av svar
Tryck 8 8 . Svarsmeddelandet spelas upp.
Observera!
Om strömavbrott skulle uppstå och inget batteri finns monterat, är det risk att svaret raderas.
Svararen kommer då att använda det förinspelade meddelandet på engelska, om omkopplaren
VOICE står i ON eller A2.
www.doro.com
7
Svenska
Handhavande
Uppspelning av meddelanden
Displayen visar antingen antalet nya meddelanden (blinkar) eller det totala
antalet meddelanden i minnet.
Uppspelningen startar alltid med nya - ännu ej avlyssnade - meddelanden. Om
det t ex finns tre gamla meddelanden och två nya, kommer bara de två nya att
spelas upp, därefter återgår svararen till viloläge. Starta uppspelningen en gång
till för att spela upp alla meddelanden, med start från det äldsta meddelandet.
1. Tryck 9 för att starta uppspelningen.
2. Efter varje meddelande hörs tidsstämplingsrösten som talar om veckodag
och klockslag när meddelandet togs emot. Mellan varje meddelande hörs
ett kort pip.
3. Efter uppspelning hörs två korta toner och svararen återgår till viloläge.
Alla meddelanden sparas (såvida du inte raderat något under uppspelning, se
nedan) och nya meddelanden kommer att spelas in efter de gamla.
Under uppspelning finns följande funktioner:
Knapp
88
Funktion
Repetera eller håll nedtryckt till ett pip hörs, för att hoppa bakåt.
99
Hoppa till nästa.
!
Avbryta uppspelningen.
C
Radera aktuellt meddelande.
{ /}
För att öka respektive sänka volymen.
9
Paus under uppspelning (max 7 sekunder). Tryck 9 igen för att
fortsätta.
Radera meddelanden
För att radera ett enskilt meddelande tryck C under uppspelning.
Radering av alla meddelanden samtidigt kan bara ske efter uppspelning:
Håll C intryckt tills ett långt pip hörs.
8
Observera att nya meddelande inte kan raderas förrän de har spelats upp.
www.doro.com
Handhavande
Svenska
Personligt meddelande - MEMO
Ett personligt meddelande s k MEMO, är ett meddelande som spelas in direkt
på svararen utan att ringa upp. Detta innebär att svararen kan användas som ett
elektroniskt noteringsblock där meddelanden, kom-ihåg eller andra noteringar
till familjemedlemmar eller kollegor kan spelas in. MEMO-meddelanden kan
vara upp till 60 sekunder långa.
1. Tryck och håll o nedtryckt. Ett pip hörs.
2. Börja tala in meddelandet.
3. Släpp knappen för att avsluta inspelningen.
4. Memo-meddelanden spelas upp precis som vanliga inkomna meddelanden.
Medhörning
Medhörningsfunktionen gör att de som ringer och lämnar meddelande hörs
i apparatens högtalare. Om det inte hörs något i högtalaren kontrollera att
volymen är uppskruvad.
Om du vill kan du lyfta luren och tala med den uppringande. Om inte
inspelningen avbryts automatiskt, tryck ! på telefonsvararen eller tryck # på
telefonen du svarar i.
Inspelning av telefonsamtal
Pågående samtal från en annan (parallellkopplad) telefon kan spelas in
på telefonsvararen. Inspelningstiden är inte begränsad, utan all ledig
minneskapacitet (maximalt cirka 35 minuter) finns tillgängligt. Inspelade samtal
hanteras som vanliga inkommande meddelanden av svararen.
1. Ett samtal finns uppkopplat i telefonen.
2. Tryck a. Displayen blinkar r2 som indikering på att inspelning pågår.
3. Tryck a för att avsluta inspelningen.
Fjärrstyrd påslagning
Svararen kan aktiveras med hjälp av fjärrstyrningsfunktionerna.
1. Ring upp telefonsvararen. Den svarar efter cirka 10 ringsignaler med en
lång ton.
2. Tryck sekretesskoden, se sidan 10. Om koden var rätt hörs två korta pip.
3. Tryck 7# . Ett pip bekräftar att telefonsvararen är påslagen. Lägg på luren.
www.doro.com
9
Svenska
Handhavande
Fjärrstyrning
Denna modell kan fjärrstyras med hjälp av knappsatsen på en vanlig
tonvalstelefon. Fjärrstyrning utförs genom att telefonsvararen rings upp och en
sekretesskod trycks under tiden det utgående svaret spelas upp. Om koden är
rätt kan ett antal fjärrstyrningskommandon utföras.
Sekretesskod
För att få tillgång till telefonsvararens fjärrstyrningsfunktioner behövs en
tresiffrig sekretesskod. Sekretesskoden står tryckt på apparatens undersida.
Att fjärrstyra
1. Ring upp telefonsvararen.
2. Tryck sekretesskoden under tiden det utgående svaret spelas upp. Om koden
var rätt hörs två korta pip.
3. Välj ett fjärrstyrningskommando (inom 10 sekunder), se nedan.
4. Lägg på luren.
Kommando
Funktion
1#........................................ Uppspelning av nya meddelanden
2#........................................ Uppspelning av alla meddelanden
3#........................................ Raderar ett meddelande under uppspelning
4#........................................ Repetera meddelande
5#........................................ Stopp
6#........................................ Hoppa till nästa meddelande
7#........................................ Av/på. Två toner indikerar av och en ton på.
8#........................................ Spela in nytt utg. meddelande, stopp=5#
9#........................................ Spela in ett MEMO, stopp=5#
0#........................................ Rumsövervakning i 30 sekunder
Observera!
Om svararen inte reagerar på fjärrstyrningstonerna, prova att hålla ned knapparna på
telefonen olika länge. Normalt skall svararen reagera på toner som är cirka 0.5 - 1 sekund
långa, men p g a telelinjen m m, kan det krävas längre toner.
Om du inte trycker något fjärrstyrningskommando, kommer svararen att koppla ned linjen
efter några sekunder.
Om avlyssningen pågår mer än 2 minuter och 40 sekunder kommer en ton att höras. Tryck
valfri tangent för att fortsätta.
10
www.doro.com
Övrigt
Svenska
Röststyrning
Telefonsvararen spelar in ett meddelande så länge den uppringande talar (dock
max 300 sekunder). När den uppringande slutat tala kommer telefonsvararen att
koppla ned linjen efter några sekunder.
Om minnet tar slut
Telefonsvararens totala minneskapacitet är cirka 35 minuter. Minnet delas
av det utgående svaret, personliga meddelanden och vanliga inkommande
meddelanden. Om minnet tar slut kan inga nya meddelanden tas emot innan de
gamla har spelats upp och raderats.
När minnet är fullt visar displayen FL och telefonsvararen svarar efter cirka 10
ringsignaler för att fjärrstyrd uppspelning och radering skall kunna ske.
Garanti
Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag
kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av
giltigt inköpskvitto/fakturakopia.
Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller liknande,
alternativt åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något
annat missförhållande på användarens sida. Garantin gäller inte heller för fel
som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer.
För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens anslutning under
åskväder.
www.doro.com
11
Svenska
Övrigt
Om utrustningen inte fungerar
Kontrollera att telesladden är hel och ordentligt isatt. Koppla bort alla eventuella
tillsatsutrustningar, förlängningskablar och andra telefoner. Om apparaten
fungerar nu finns felet i någon annan utrustning.
Prova gärna på en annan telelinje (t ex hos en granne). Fungerar apparaten där är
det troligen fel på din telelinje. Ring felanmälan till din teleoperatör.
Telefonsvararen svarar ej
- Kontrollera att den är påslagen
- Kontrollera att telesladden och nätadaptern är rätt inkopplade
Telefonsvararen reagerar ej vid fjärrstyrning
- Kontrollera att telefonen som du försöker fjärrstyra med är av tonvalstyp.
- En del telefoner kan ha problem med fjärrstyrningen om de är av den typ
som endast lämnar en kort tonstöt vid knapptryckning. Använd en separat
tonsändare i dessa fall.
- Prova att trycka ned siffrorna längre, ca 1 sekund per siffra.
Det utgående svaret hörs dåligt
- Spela in ett nytt utgående svar.
- Tala närmare mikrofonen vid inspelning av svaret.
Linjen bryts när någon lämnar ett meddelande:
- Om svarsfunktionen är ställd i läge A2 kan den uppringande inte lämna
något meddelande, samtalet kopplas då ned när svaret spelats upp.
- Ett inkommande meddelande kan vara upp till 300 sekunder långt. Efter
denna tid, kommer samtalet att brytas.
- Om den uppringande gör ett uppehåll i sitt meddelande på cirka 7 sekunder
kan samtalet brytas, eftersom röststyrningsfunktionen då luras att tro att
den uppringande lagt på.
En tonslinga hörs och inget händer när man trycker på uppspelningsknappen:
- Det finns inga inkomna meddelanden att lyssna av.
Om apparaten trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt med det
inköpsställe där den inköpts för service.
12
www.doro.com
Installasjon
Norsk
Tilkobling
1. Koble eventuelt til batteriet. Se nedenfor.
2. Koble telefonledningens modulplugg til teleuttaket T på baksiden.
3. Koble telefonledningen til vegguttaket for telefon. Dersom du har behov for
T-ledd, kontakter du forhandleren.
4. Du vil høre et klikk når modulpluggene smetter riktig på plass.
5. Koble omformeren til et strømuttak samt til uttaket Y.
6. Når omformeren kobles til, utfører apparatet en selvtest som tar ca 30
sekunder. Mens dette pågår er først displayet slukket (eller blinkende), og
senere viser displayet Cr. Deretter høres en rekke toner.
7. Før svareren er klar til å tas i bruk, må du spille inn et utgående svar; se side
16. Du bør også stille inn tidsstemplingsfunksjonen; se side 14.
Advarsel!
Produktet må kun benyttes sammen med vedlagte nettadapter (G090030D25 9VDC).
Batteri
For at beskjeder og tid/dato ikke skal gå tapt under et eventuelt strømbrudd
(maks 16 timer) kreves et 9V batteri (ikke inkludert i leveransen). Når batteriet er
på vei til å lades ut, blinker displayet Lo.
Bytt da batteriet snarest! Bruk bare batterier av høy kvalitet.
1. Trekk telefonledningen ut.
2. Skru løs skruen som holder batteridekselet, og ta dekselet av.
3. Koble til batteriet.
4. Sett batteridekselet på igjen, og skru inn skruen.
Slå på/av svareren
Knappen ! brukes til å slå telefonsvareren på eller av. I stilling PÅ vil
innkommende anrop bli besvart av telefonsvareren, og i stilling AV vil ingen
samtaler bli besvart. Hvis displayet er slukket, er svareren slått av.
www.doro.com
13
Norsk
Bruksanvisning
Forklaring av telefonsvareren
For at svareren skal kunne svare på anrop, må den være slått på.
Når det ringer, vil samtalen bli besvart etter det antall ringesignaler som er
innstilt.
Når telefonsvareren besvarer en innkommende samtale, hører den som ringer
din utgående svarmelding før det høres en kort tone og den som ringer kan legge
igjen en beskjed på opp til 300 sekunders varighet.
Totalt rommer minnet ca. 35 minutter med beskjeder (inklusive utgående
svarmelding).
Dersom svarfunksjonen er satt i stilling A2 kan ikke den som ringer legge igjen
beskjed. Samtalen kobles da ned når svaret er avspilt.
Tidsstempling
Apparaten har en talefunksjon (på engelsk) som opplyser om ukedag og
klokkeslett etter hver beskjed.
Stille inn dag og tid for tidsstemplingen
1. Trykk og hold 9 9 trykket inn hele tiden.
2. Når du hører et pip, trykker du 8 8 gjentatte ganger inntil stemmen anviser
korrekt ukedag.
3. Trykk a gjentatte ganger inntil displayet/stemmen anviser korrekt time
(AM=00-11 eller PM=12-23).
4. Trykk 9 gjentatte ganger inntil displayet/stemmen anviser korrekt minutt.
5. Slipp 9 9. Stemmen anviser gjeldende innstilling.
Kontrollere gjeldende dag og klokkeslett
Trykk 9 9. Stemmen anviser gjeldende innstilling, f.eks.: Thursday, seven fifty
AM (torsdag 07:50).
14
www.doro.com
Bruksanvisning
Norsk
Antall ringesignaler
Med omkobleren RING COUNT på siden av apparatet stiller du inn hvordan
og når svareren skal besvare innkommende anrop. Gjelder ikke stilling A2, se
nedenfor.
2 = anrop besvares etter to ringesignaler.
4 = anrop besvares etter fire ringesignaler.
TS = denne stillingen aktiverer den såkalte sparefunksjonen.
Sparefunksjonen innebærer at samtalen besvares etter fire ringesignaler helt til
en ny beskjed er registrert, og deretter går svareren over til å svare etter ca
to signaler. Denne funksjonen er praktisk ved fjernstyring; hvis du hører tre
ringesignaler, finnes det ikke noen ny beskjed å lytte til, og du kan legge på
uten at debitering finner sted. Svarer den derimot etter to signaler, så finnes det
nye beskjeder å spille av.
Talebeskjed og bare svar
Med omkobleren VOICE på siden av apparatet stiller du inn funksjonen bare
svar, og hvorvidt talebeskjed samt tidsstempling skal høres.
ON = alle hjelpebeskjeder er aktiverte, innkommende beskjeder kan legges inn,
maks 5 minutter.
OFF = alle hjelpebeskjeder er slått av, innkommende beskjeder kan legges inn,
maks 5 minutter.
A2 = Bare svar. Samtaler besvares alltid etter to ringesignaler.
Bare svar innebærer at de som ringer ikke kan legge igjen noen beskjed. Etter
at ditt utgående svar er spilt av, vil linjen kobles ned. Denne funksjonen er
for tilfeller når du ikke trenger eller ønsker å motta innkommende beskjeder.
F. eks. hvis du er borte fra hjemmet over lengre tid, eller for ulike typer av
informasjonsbeskjeder.
For denne funksjonen benyttes en separat utgående beskjed.
www.doro.com
15
Norsk
Bruksanvisning
Utgående svar
Det utgående svaret er din svarmelding som spilles av for innkommende anrop.
Hvis du ikke spiller inn et eget svar, hører innringeren et forhåndsinnspilt svar
på engelsk (når omkobleren VOICE står i ON eller A2).
Det finnes to separate utgående svar, som anvendes i henhold til valgt
svarfunksjon. Det ene er for stilling A2 (når innringere ikke kan legge igjen
beskjed) og det andre er for normal svarfunksjon. Svaret kan være 30 sekunder
langt.
Bruk gjerne svarmeldingen til å oppfordre den som ringer til å begynne å snakke
etter pipetonen som kommer etter svarmeldingen.
Eksempel på svarmelding:
-“Hei og velkommen til familien Andersen. Vi kan ikke ta telefonen akkurat
nå, men legg igjen beskjed etter pipetonen, så ringer vi tilbake så snart vi kan.
Takk for at du ringte.”
Innspilling av svar
1. Velg hvilket av de to utgående svarene du vil tale inn, ved hjelp av
omkobleren VOICE på siden av apparatet. Innstillingen ON/OFF har
samme svar, mens A2 krever et separat svar.
2. Trykk og hold 8 8 trykket inn. Et kort pip høres, og displayet blinker.
3. Tal inn den utgående svarmeldingen. Tal tydelig og ca 15-20 cm fra
oversiden av apparatet.
4. Slipp knappen for å avslutte innspillingen.
5. Beskjeden repeteres etter noen sekunder. Gjenta prosedyren hvis du vil endre
svaret. Det gamle svaret slettes automatisk når du spiller inn et nytt.
Kontrollavspilling av svar
Trykk 8 8 . Svarmeldingen spilles av.
Merk!
Hvis det skulle oppstå et strømbrudd, og intet batteri er montert, er det fare for at svaret
blir slettet. Svareren vil da bruke det forhåndsinnspilte svaret på engelsk, dersom omkobleren
VOICE står i ON eller A2.
16
www.doro.com
Bruksanvisning
Norsk
Avspilling av beskjeder
Displayet viser enten antallet nye beskjeder (blinker) eller det totale antallet
beskjeder i minnet.
Avspillingen starter alltid med nye – ennå ikke avspilte – beskjeder. Dersom det
f.eks. finnes tre gamle beskjeder og to nye, vil bare de to nye bli avspilt; deretter
går svareren tilbake til hvilestilling. Start avspillingen en gang til for å spille av
alle beskjeder, med start fra den eldste beskjeden.
1. Trykk 9 for å starte avspillingen.
2. Etter hver beskjed høres tidsstemplingen, som forteller om ukedag og
klokkeslett når beskjeden ble mottatt. Mellom hver beskjed høres et kort pip.
3. Etter avspilling høres to korte toner, og svareren går tilbake til hvilestilling.
Alle beskjeder blir lagret (såfremt du ikke har slettet noen under avspilling,
se nedenfor), og nye beskjeder blir spilt inn etter de gamle.
Under avspilling er følgende funksjoner tilgjengelig:
Tast
88
Funksjon
Gjenta eller hold trykket inn til et pip høres, for å hoppe bakover.
99
Hopp til neste.
!
Avbryt avspillingen.
C
Slette aktuell beskjed.
{ /}
For å øke, hhv. senke volumet.
9
Pause under avspilling (maks 7 sekunder). Trykk 9 igjen for å
fortsette.
Slette beskjeder
For å slette en enkelt beskjed: trykk C under avspilling.
Sletting av alle beskjeder samtidig kan bare gjøres etter avspilling:
Hold C trykket inn til ett langt pip høres.
Merk at nye beskjeder ikke kan slettes før de har vært avspilt.
www.doro.com
17
Norsk
Bruksanvisning
Personlig beskjed - MEMO
Et personlig beskjed, kalt MEMO, er en beskjed som spilles inn direkte på
svareren uten å ringe opp. Dette innebærer at svareren kan brukes som en
elektronisk notatblokk der beskjeder, påminnelser eller andre meddelelser til
familiemedlemmer eller kolleger kan spilles inn. MEMO-beskjeder kan være
opp til 60 sekunder lange.
1. Trykk og hold a trykket inn. Et pip høres.
2. Begynn å tale inn beskjeden.
3. Slipp knappen for å avslutte innspillingen.
4. Memo-beskjeder spilles av eksakt som vanlige innkomne beskjeder.
Medlytting
Medlyttingsfunksjonen gjør att de som ringer og legger inn beskjed, høres i
apparathøyttaleren. Hvis det ikke høres lyd i høyttaleren, kontrollerer du at
volumet er skrudd opp.
Hvis du vil, kan du løfte håndsetet og snakke med den som ringer. Hvis ikke
innspillingen avbrytes automatisk, trykker du ! på telefonsvareren, eller trykk
# på telefonen du svarer i.
Innspilling av telefonsamtale
En pågående samtale fra en annen (parallellkoblet) telefon kan spilles inn
på telefonsvareren. Innspillingstiden er ikke begrenset, og hele den ledige
minnekapasiteten (maksimalt ca 35 minutter) er tilgjengelig. Innspilte samtaler
håndteres som vanlige innkommende beskjeder av svareren.
1. En samtale er oppkoblet i telefonen.
2. Trykk a. Displayet blinker r2 som indikasjon på at innspilling pågår.
3. Trykk a for å avslutte innspillingen.
Fjernstyrt aktivering
Svareren kan aktiveres ved hjelp av fjernstyringsfunksjonen.
1. Ring til telefonsvareren. Den svarer etter ca 10 ringesignaler med en lang
tone.
2. Trykk den hemmelige koden; se side 19. Hvis du tastet riktig kode, høres
to korte pip.
3. Trykk 7# . Et pip bekrefter at telefonsvareren er slått på. Legg på
håndsettet.
18
www.doro.com
Bruksanvisning
Norsk
Fjernstyring
Denne modellen kan fjernstyres ved hjelp av tastaturet på en vanlig tonetelefon.
Fjernstyring foretas ved at telefonsvareren ringes opp, og en hemmelig kode
tastes inn når du hører den utgående beskjeden avspilles. Såfremt koden er
riktig, kan et antall fjernstyringskommandoer utføres.
Hemmelig kode
For å få tilgang til telefonsvarerens fjernstyringsfunksjoner trengs en tresifret,
hemmelig kode. Den hemmelige koden står trykt på undersiden av apparatet.
Fjernstyringskommandoer
1. Ring til telefonsvareren.
2. Trykk fjernstyringskoden når du hører den utgående beskjeden avspilles.
Hvis du tastet riktig, høres to korte pip.
3. Velg en fjernstyringskommando (innen 10 sekunder), se nedenfor.
4. Legg på håndsettet.
Kommendo
Funksjon
1#........................................ Avspilling av nye beskjeder
2#........................................ Avspilling av alle beskjeder
3#........................................ Slette en beskjed under avspilling
4#........................................ Repetere beskjed
5#........................................ Stopp
6#........................................ Hoppe til neste beskjed
7#........................................ Av/på. To toner indikerer av, og en tone på.
8#........................................ Spille inn ny utg. beskjed, stopp=5#
9#........................................ Spille inn et MEMO, stopp=5#
0#........................................ Romovervåking i 30 sekunder
Merk!
Dersom svareren ikke reagerer på fjernstyringstonene, kan du prøve å holde tastene på telefonen
trykket inn litt lengre. Normalt skal svareren reagere på toner som er ca et halvt til ett sekund
lange, men kvaliteten på telelinjen og andre forhold kan g jøre at det trengs lengre toner.
Hvis du ikke trykker noen fjernstyringskommando, vil svareren koble linjen ned etter noen
sekunder.
Hvis avlyttingen pågår mer enn 2 minutter og 40 sekunder, vil en tone høres. Trykk en
vilkårlig tast for å fortsette.
www.doro.com
19
Norsk
Annet
Talestyring
Telefonsvareren spiller inn en beskjed så lenge innringeren snakker (inntil maks.
300 sekunder). Når den som ringer slutter å snakke, vil telefonsvareren koble
ned linjen etter noen sekunder.
Hvis minnet tar slutt
Telefonsvareren har en total minnekapasitet på ca 35 minutter. Minnet deles av
det utgående svaret, personlige beskjeder og vanlige innkommende beskjeder.
Hvis minnet tar slutt, kan ingen nye beskjeder mottas før de gamle er spilt av
og fjernet.
Når minnet er fullt, viser displayet FL, og telefonsvareren svarer etter ca 10
ringesignaler for at fjernstyrt avspilling og sletting skal kunne foretas.
Garanti
Dette apparatet har ett års normal varegaranti. Ved eventuell reklamasjon,
kontakter du forhandleren. Garantiservice utføres bare mot fremvisning av
kvittering/fakturakopi.
Garantiansvaret gjelder ikke dersom feilen skyldes ulykke eller liknende,
alternativt skade, væskeinntrenging, vanskjøtsel, unormal bruk eller annet
misforhold på brukerens side. Garantien gjelder ikke ved feil som har oppstått
ved lyn/torden eller andre elektriske overspenninger.
For sikkerhets skyld anbefaler vi at du kobler telefonledningen fra vegguttaket
i tordenvær.
20
www.doro.com
Annet
Norsk
Hvis utstyret ikke fungerer
Kontroller at telefonkabelen er uskadd og ordentlig plugget inn. Koble bort alt
eventuelt tilleggsutstyr, forlengelsesledninger og andre telefoner. Hvis apparatet
da fungerer, ligger feilen i det andre utstyret.
Prøv gjerne telefonen på en annen telefonlinje (for eksempel hos en nabo). Hvis
apparatet fungerer der, kan det være feil på din telefonlinje. Ring feilmeldingen
hos din teleoperatør.
Telefonsvareren svarer ikke
- Kontroller at den er slått på
- Kontroller at telefonledningen og omformeren er riktig tilkoblet
Telefonsvareren reagerer ikke ved fjernstyring
- Kontroller at telefonen som du forsøker å fjernstyre med, bruker
tonesignalering.
- En del telefoner kan ha problemer med fjernstyringen hvis de er av den
typen som bare gir ett kort tonestøt ved tastetrykk. Bruk en separat
tonesender hvis så er tilfelle.
- Prøv å holde talltastene inne lengre, ca 1 sekund per siffer.
Det utgående svaret høres dårlig
- Spill inn ett nytt utgående svar.
- Snakk nærmere mikrofonen ved innspilling av svaret.
Linjen brytes når noen legger igjen en beskjed:
- Hvis svarfunksjonen er satt i stilling A2 kan ikke den som ringer legge igjen
noen beskjed; samtalen kobles da ned når svaret er avspilt.
- En innkommende beskjed kan være opp til 300 sekunder lang. Etter
denne tid vil samtalen bli avbrutt.
- Hvis den som ringer tar en tenkepause på mer enn ca 7 sekunder kan
samtalet bli brutt, da talestyringen blir lurt til å tro at den som ringer har
lagt på.
En tonefølge høres, og intet annet skjer når man trykker på
avspillingsknappen:
- Det finnes ingen innkomne beskjeder å spille av.
Hvis apparatet til tross for ovenstående tiltak fortsatt ikke fungerer
tilfredsstillende, tar du kontakt med butikken eller forhandleren der du kjøpte
apparatet for ettersyn.
www.doro.com
21
Dansk
Installation
Tilslutning
1. Tilslut batteriet. Se nedenfor.
2. Tilslut telefonledningens modularstik til teleudgangen T på bagsiden.
3. Tilslut telefonledningens mellemstik til telefonstikket i væggen. Tilslut din
almindelige telefon uden på mellemstikket.
4. Der høres et klik, når stikket sidder rigtigt.
5. Tilslut netadapteren til stikkontakten samt til udgang Y.
6. Når netadapteren tilsluttes, udfører apparatet en selvtest, der varer ca. 30
sekunder. I dette tidsrum er displayet først slukket (eller blinkende), og
derefter viser displayet Cr. Derefter høres en serie toner.
7. Inden telefonsvareren er klar til anvendelse, skal du indspille et udgående
svar. Se side 25. Du skal også indstille funktionen til tidsstempling. Se side
23.
Bemærk!
Dette produkt må kun anvendes med medfølgende adapter (G090030D25 9VDC).
Batteri
Hvis meddelelsen og klokkeslæt/dato ikke skal forsvinde under en eventuel
strømafbrydelse (maks. 16 timer), skal der bruges et 9V batteri (medfølger ikke).
Når batteriet er ved at være opbrugt, blinker displayet Lo.
Skift batteri snarest! Brug kun batteri af høj kvalitet.
1. Træk telefonledningen ud.
2. Skru skruen, som holder batterilåget, løs, og tag låget af.
3. Tilslut batteriet.
4. Sæt batterilåget på plads igen, og skru skruen i.
Slå telefonsvareren til og fra
Tasten ! bruges til at slå telefonsvareren til og fra. Ved indstillingen TIL
besvares indkommende samtaler af telefonsvareren, og ved indstillingen FRA
besvares ingen samtaler. Hvis displayet er slukket, er telefonsvareren slået fra.
22
www.doro.com
Anvendelse
Dansk
Beskrivelse af telefonsvareren
Telefonsvareren skal være slået til for at kunne modtage samtaler.
Når telefonen ringer, besvares samtalen efter antallet af indstillede ringesignaler.
Når telefonsvareren besvarer en indkommende samtale, hører personen, der
ringer op, din udgående svarmeddelelse, derefter høres der en kort tone, og den,
der ringer op, kan efterlade en meddelelse, som kan være op til 300 sekunder
lang.
Hukommelsen kan i alt indeholde ca. 35 minutters indkommende meddelelser
(inklusive udgående svar).
Hvis svarfunktionen er indstillet til A2, kan den, der ringer op, ikke efterlade en
meddelelse, og samtalen afbrydes, når svaret afspilles.
Tidsstempling
Apparatet har en stemmefunktion (på engelsk), som nævner ugedag og
klokkeslæt efter hver meddelelse.
Indstil dag og klokkeslæt før tidsstemplingen
1. Tryk på 9 9, og hold den nede hele tiden.
2. Når du hører et bip, skal du trykke gentagne gange på 8 8 , indtil stemmen
meddeler korrekt ugedag.
3. Tryk gentagne gange på a, indtil displayet/stemmen meddeler den
korrekte time (AM=00-11 eller PM=12-23).
4. Tryk gentagne gange på 9, indtil displayet/stemmen meddeler korrekt minut.
5. Slip 9 9. Stemmen meddeler den aktuelle indstilling.
Kontroller den aktuelle dag og det aktuelle klokkeslæt
Tryk på 9 9. Stemmen meddeler aktuel indstilling, f.eks.: Thursday, five fifty
AM (Torsdag 05:50).
www.doro.com
23
Dansk
Anvendelse
Antal ringesignaler
Med omskifteren RING COUNT på apparatets side indstiller du, hvordan og
hvornår telefonsvareren skal besvare indkommende samtaler. Det gælder ikke
indstillingen A2. Se nedenfor.
2 = samtaler besvares efter to ringesignaler.
4 = samtaler besvares efter fire ringesignaler.
TS = denne indstilling aktiverer den såkaldte sparesignalfunktion.
Sparesignalfunktionen medfører, at samtalen besvares efter fire ringesignaler,
indtil en ny meddelelse er registreret. Derefter overgår svareren til at svare efter
ca. to signaler. Denne funktion er praktisk ved fjernstyring. Hvis der vises tre
signaler, er der ingen meddelelser at aflytte, og røret kan lægges på, uden at
samtalen debiteres. Svarer den derimod efter to signaler, er der nye meddelelser,
der skal aflyttes.
Talemeddelelse og kun svar
Med omskifteren VOICE på apparatets side indstiller du funktionen kun svar,
og om talemeddelelser samt tidsstempling skal høres.
ON = alle hjælp-meddelelser er aktiverede. Der kan efterlades indkommende
meddelelser, maks. 5 minutter.
OFF = alle hjælp-meddelelser er deaktiverede. Der kan efterlades indkommende
meddelelser, maks. 5 minutter.
A2 = Kun svar. Samtaler besvares altid efter to ringesignaler.
Kun svar indebærer, at den, som ringer, ikke kan efterlade en meddelelse. Når
dit udgående svar er afspillet, afbrydes linjen. Denne funktion er beregnet på
de tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt med en indkommende meddelelse.
Hvis man f.eks. er væk fra hjemmet i lang tid eller til forskellige typer
informationsmeddelelser.
Til denne funktion bruges en separat udgående meddelelse.
24
www.doro.com
Anvendelse
Dansk
Udgående svar
Det udgående svar er din meddelelse, som afspilles for indkommende samtaler.
Hvis du ikke indspiller dit eget svar, høres et forudindspillet svar på engelsk
(hvis omskifteren VOICE står på ON eller A2).
Der findes to separate udgående svar, afhængigt af indstillingen af
svarfunktionen. Et til indstillingen A2 (hvor den, der ringer op, ikke kan
efterlade en meddelelse) og et til normal svarfunktion. Svaret kan være op til
30 sekunder langt.
Nævn gerne i svaret, at den person, som ringer op, kan begynde at tale efter det
bip, der høres efter din svarmeddelelse.
Eksempel på svarmeddelelse:
»Hej og velkommen til familien Jensen. Vi er ikke hjemme i øjeblikket, men
læg en besked efter tonen, så ringer vi tilbage, når vi kommer hjem. Tak, fordi
du ringede.«
Indspilning af svar
1. Vælg, hvilket af de to udgående svar du vil indtale, ved hjælp af omskifteren
VOICE på apparatets side. Indstillingen ON/OFF har samme svar, mens
A2 kræver et separat svar.
2. Tryk på tasten 8 8 , og hold den nede. Der høres et kort bip, og displayet
blinker.
3. Indtal den udgående svarmeddelelse. Tal tydeligt og ca. 15-20 cm fra
apparatets overside.
4. Slip tasten for at afslutte indspilningen.
5. Meddelelsen gentages efter nogle sekunder. Gentag fremgangsmåden, hvis
du vil ændre svaret. Det gamle svar slettes automatisk, når der indspilles
et nyt.
Kontrolaflytning af svar
Tryk på 8 8 . Svarmeddelelsen afspilles.
Bemærk!
Hvis der skulle ske en strømafbrydelse, og der ikke er monteret et batteri, er der risiko for,
at svaret slettes. Telefonsvareren vil anvende den forudindspillede meddelelse på engelsk, hvis
omskifteren VOICE står på ON eller A2.
www.doro.com
25
Dansk
Anvendelse
Afspilning af meddelelser
Displayet viser enten antallet af nye meddelelser (blinker) eller det samlede antal
meddelelser i hukommelsen.
Indspilningen starter altid med nye – endnu ikke aflyttede – meddelelser. Hvis
der f.eks. er tre gamle meddelelser og to nye, er det kun de to nye, der afspilles.
Derefter går telefonsvareren i standby. Start afspilningen en gang til for at
afspille alle meddelelser med start fra den ældste meddelelse.
1. Tryk på 9 for at starte afspilningen.
2. Efter hver meddelelse høres tidsstemplingsstemmen, som nævner ugedag og
klokkeslæt for modtagelsen af meddelelsen. Mellem hver meddelelse høres
der et kort bip.
3. Efter afspilningen høres to korte toner, og telefonsvareren vender tilbage
til standby. Alle meddelelser gemmes (for så vidt som du ikke har slettet
noget under afspilning, se nedenfor), og nye meddelelser indspilles efter de
gamle.
Under afspilning findes følgende funktioner:
Tast
88
Funktion
Gentage, eller hold tasten nede, til der høres et bip, hvis du vil
gå tilbage.
99
Gå til næste
!
Afbryde afspilningen
C
Slette den aktuelle meddelelse.
{ /}
Øge eller sænke volumen.
9
Pause under afspilning (maks. 7 sekunder). Tryk på 9 igen, hvis
du vil fortsætte.
Sletning af meddelelse
Hvis du vil slette en enkelt meddelelse, skal du trykke på C under afspilning.
Sletning af alle meddelelser samtidigt kan kun ske efter afspilning:
Hold tasten C nede, til der høres et langt bip.
26
Bemærk, at nye meddelelser ikke kan slettes, før de er blevet afspillet.
www.doro.com
Anvendelse
Dansk
Personlig meddelelse – MEMO
En personlig meddelelse, et såkaldt MEMO, er en meddelelse, som indspilles
direkte på svareren, uden at der ringes op. Dette medfører, at svareren
kan anvendes som en elektronisk notesblok, hvor meddelelsen, husk eller
andre beskeder til familiemedlemmer eller kolleger kan indspilles. MEMOmeddelelser kan være op til 60 sekunder lange.
1. Tryk på tasten a, og hold den nede. Der høres et bip.
2. Begynd at indtale meddelelsen
3. Slip tasten for at afslutte indspilningen.
4. Memo-meddelelser afspilles præcist som almindelige, indkommende
meddelelser.
Medhør
Medhørsfunktionen gør, at den person, der ringer og efterlader meddelelser,
kan høres i apparatets højttaler. Hvis der ikke høres noget i højttaleren, skal du
kontrollere, at volumen er skruet op.
Hvis du vil, kan du løfte røret og tale med den, der ringer op. Hvis indspilningen
ikke afbrydes automatisk, skal du trykke på ! på telefonsvareren eller på # på
telefonen, du svarer i.
Indspilning af telefonsamtale
Igangværende samtaler på en anden (paralleltilkoblet) telefon kan indspilles på
telefonsvareren. Indspilningstiden er ikke begrænset ud over ledig hukommelse
(maksimalt ca. 35 minutter). Indspillede samtaler håndteres som almindelige
indkommende meddelelser af telefonsvareren.
1. En samtale er koblet op i telefonen.
2. Tryk på a. Displayet blinker r2 for at angive, at indspilning er i gang.
3. Tryk på a for at afslutte indspilningen.
Fjernstyret aktivering
Telefonsvareren kan aktiveres ved hjælp af fjernstyringsfunktionerne.
1. Ring telefonsvareren op. Den svarer efter ca. 10 ringesignaler med en lang
tone.
2. Tryk fjernstyringskoden. Se side 28. Hvis koden er korrekt, høres to korte
bip.
3. Tryk på 7# . Et bip bekræfter, at telefonsvareren er slået til. Læg røret på.
www.doro.com
27
Dansk
Anvendelse
Fjernstyring
Denne model kan fjernstyres ved hjælp af tasterne på en almindelig
tonevalgstelefon. Fjernstyring foretages ved, at telefonsvareren ringes op, og der
trykkes en fjernstyringskode, mens det udgående svar afspilles. Hvis koden er
rigtig, kan der foretages et antal fjernstyringskommandoer.
Fjernstyringskode
Der skal bruges en trecifret fjernstyringskode for at få adgang til
telefonsvarerens fjernstyringsfunktioner. Fjernstyringskoden står trykt på
apparatets underside.
Fjernstyring
1. Ring telefonsvareren op.
2. Indtryk fjernstyringskoden mens det udgående svar afspilles. Hvis koden er
korrekt, høres to korte bip.
3. Vælg en fjernstyringskommando (inden for 10 sekunder), se nedenfor.
4. Læg røret på.
Kommando
Funktion
1#........................................ Afspilning af nye meddelelser
2#........................................ Afspilning af alle meddelelser
3#........................................ Sletter en meddelelse under afspilning.
4#........................................ Gentager meddelelsen
5#........................................ Stop
6#........................................ Spring til næste meddelelse
7#........................................ Til/fra. To toner angiver fra og én tone til.
8#........................................ Indspil en ny udg. meddelelse, stop=5#
9#........................................ Indspil et MEMO, stop=5#
0#........................................ Stueovervågning i 30 sekunder
Bemærk!
Hvis svareren ikke reagerer på fjernstyringstonerne, kan du prøve at holde tasterne nede på
telefonen med forskellig varighed. Normalt skal svareren reagere på toner, som er ca. 0,5 - 1
sekund lange, men på grund af telefonlinien m.m. kan der kræves længere toner.
Hvis du ikke trykker nogen fjernstyringskommando, vil svareren afbryde forbindelsen efter
nogle sekunder.
Hvis aflytningen foregår i mere end 2 minutter og 40 sekunder, høres en tone. Tryk på en
hvilken som helst tast for at fortsætte
28
www.doro.com
Øvrige forhold
Dansk
Stemmestyring
Telefonsvareren indspiller en meddelelse, så længe personen, der ringer op, taler
(dog maks. 300 sekunder). Når den, der ringer op, er holdt op med at tale,
afbryder telefonsvareren forbindelsen efter nogle sekunder.
Hvis der ikke er mere hukommelse
Telefonsvarerens samlede hukommelseskapacitet er på ca. 35 minutter.
Hukommelsen deles af det udgående svar, personlige meddelelser og almindelige
indkommende meddelelser. Hvis der ikke er mere hukommelse, kan der ikke
modtages nye meddelelser, før de gamle er afspillet og slettet.
Når hukommelsen er fuld, viser displayet FL, og telefonsvareren svarer efter ca.
10 ringesignaler, for at fjernstyret afspilning og sletning skal kunne foregå.
Reklamationsret
Der ydes reklamationsret på dette produkt i henhold til gældende lovgivning.
Ved eventuelle reklamationer bør du kontakte det sted, hvor du har købt
apparatet. Service indenfor reklamationsfristen udføres kun mod forevisning af
gyldig kvittering eller fakturabevis.
Reklamationsretten omfatter ikke fejl, der beror på ulykkestilfælde eller dermed
lignende hændelser eller skader, indtrængende væsker, vanrøgt, unormal brug
eler noget lignende forhold fra køberens side. Reklamationsretten omfatter
heller ikke fjernelse af apparatets serienummer eller fejl der er opstået på
grund af torden eller andre elektriske spændingsvariationer. Reklamationsretten
omfatter heller ikke forhold, hvor der er anvendt andre batterier end
originalbatterier, såfremt apparatet anvender sådanne.
Af sikkerhedsmæssige hensyn, anbefaler vi, at du fjerner apparatets tilslutning/
ledninger under tordenvejr.
www.doro.com
29
Dansk
Øvrige forhold
Hvis produktet ikke virker
Kontroller, at telefonledningen er intakt, og at den sidder rigtigt i stikket.
Fjern tilslutningen til eventuelt ekstraudstyr, f.eks. forlængerledninger og andre
telefoner. Hvis telefonen derefter virker, er der fejl i ekstraudstyret.
Afprøv telefonen på en anden telefonlinie (f.eks. hos en nabo). Hvis telefonen
virker der, er der sikkert en fejl på din telefonlinie. Fejlmeld telefonen hos dit
telefonselskab.
Telefonsvareren svarer ikke
- Kontroller, at den er slået til
- Kontroller, at telefonledningen og netadapteren er korrekt tilsluttet
Telefonsvareren reagerer ikke ved fjernstyring
- Kontroller, at den telefon, som du forsøger at fjernstyre med, er af
tonevalgstypen.
- En del telefoner kan have problemer med fjernstyringen, hvis de er af den
type, som kun giver et kort tonestød ved tryk på en tast. Brug i så fald en
separat tonesender.
- Prøv at trykke cifrene ned i længere tid, ca. 1 sekund pr. ciffer.
Det udgående svar høres dårligt
- Indspil et nyt udgående svar.
- Tal nærmere mikrofonen ved indspilningen af svaret.
Linien afbrydes, når nogen efterlader en meddelelse:
- Hvis svarfunktionen er indstillet til A2, kan den, der ringer op, ikke
efterlade en meddelelse, og samtalen afbrydes, når svaret afspilles.
- En indkommende meddelelse kan være op til 300 sekunder lang. Efter dette
tidsrum afbrydes samtalen.
- Hvis den, der ringer op, laver et ophold i sin meddelelse på ca. 7 sekunder,
kan samtalen afbrydes, da stemmestyringsfunktionen narres til at tro, at den,
der ringede op, har lagt røret på.
En tonerække høres, og der sker ikke noget, når der trykkes på
afspilningstasten:
- Der findes ingen indkommende meddelelser, der kan aflyttes.
Hvis apparatet trods ovenstående foranstaltninger stadig ikke fungerer, skal du
kontakte forhandleren.
30
www.doro.com
Asentaminen
Suomi
Kytkeminen
1. Aseta paristo paikoilleen. Lisätietoja on jäljempänä.
2. Liitä puhelinjohdon liitin vastaajan takaosassa olevaan liitäntään T.
3. Kytke puhelinpistoke puhelinpistorasiaan. Kytke tavallinen puhelin vastaajan
puhelinpistokkeen päälle.
4. Kun liitin on kunnolla paikoillaan, kuuluu napsahtava ääni.
5. Kytke verkkolaite sähköpistorasiaan sekä liitäntään Y.
6. Kun muuntaja on yhdistetty vastaajaan, vastaaja testaa toimintansa. Testi
kestää noin 30 sekuntia. Testin kuluessa näyttö sammuu (tai näytössä näkyy
vilkkuvia näytön segmenttejä). Sitten näyttöön tulee Cr. Lopuksi kuuluu sarja
äänimerkkejä.
7. Vastaaja on valmis käytettäväksi, kun nauhoitat vastaajaviestisi. Lisätietoja
on sivulla 34. Aseta myös saapumisajan aikaleimaustoiminto. Lisätietoja on
sivulla 32.
Varoitus!
Tuotteessa saa käyttää vain alkuperäistä/ alkuperäistyyppistä sähköverkkolaitetta
(G090030D25 9VDC).
Paristo
Jotta viestit sekä päivä- ja aikatiedot eivät katoa mahdollisen sähkökatkon aikana
(kesto enintään 16 tuntia), vastaajaan on asetettava 9 voltin paristo (ei sisälly
toimitukseen). Kun paristo on loppumaisillaan, näyttöön tulee Lo.
Vaihda paristo heti. Käytä vain korkealuokkaista paristoa.
1. Irrota puhelinjohto.
2. Irrota paristokotelon kantta paikoillaan pitävä ruuvi ja avaa kansi.
3. Aseta paristo paikoilleen.
4. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen ja kiinnitä ruuvi.
Vastaajan kytkeminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
Puhelinvastaaja kytketään käyttöön tai poistetaan käytöstä painikkeen ! avulla.
Kun vastaaja on käytössä, se vastaa saapuviin puheluihin. Kun vastaaja ei ole
käytössä, se ei vastaa puheluihin. Jos näytössä ei näy mitään, vastaaja on kytketty
pois käytöstä.
www.doro.com
31
Suomi
Käyttäminen
Puhelinvastaajan kuvaus
Jotta puhelinvastaaja voi ottaa viestejä vastaan, sen täytyy olla kytkettynä
toimintaan.
Puhelimen soidessa vastaaja vastaa siihen, kun puhelin on soinut ennalta
määritetyn määrän soittokertoja.
Kun puhelinvastaaja vastaa saapuvaan puheluun, soittaja kuulee tallentamasi
viestin. Sen jälkeen kuuluu lyhyt äänimerkki. Soittaja voi jättää enintään 5 min
pitkän viestin.
Muistiin mahtuu 35 minuuttia viestejä mukaan lukien soittajan kuulema viesti.
Jos puhelinvastaaja on asetettu tilaan A2, soittaja ei voi sanella viestiä ja puhelu
päättyy soittajan kuultua viestin.
Tiedot soittoajasta
Jokaisen viestin yhteydessä kuuluu englanninkielinen ilmoitus viestin jättöajasta
ja -päivästä.
Päivän ja ajan asettaminen
1. Paina painiketta 9 9 ja pidä se painettuna.
2. Kun kuulet äänimerkin, paina painiketta 8 8 useita kertoja, kunnes ääni
ilmoittaa oikean viikonpäivän.
3. Paina a useita kertoja, kunnes näytössä näkyy ja ääni ilmoittaa oikean
tunnin (AM=00-11 ja PM=12-23).
4. Paina 9 useita kertoja, kunnes näytössä näkyy ja ääni ilmoittaa oikean
minuutin.
5. Vapauta 9 9. Ääni ilmoittaa voimassaolevat asetukset.
Voimassa olevan päivä- ja aika-asetuksen tarkistaminen
Paina 9 9. Ääni ilmoittaa asetuksen, esimerkiksi Thursday, five fifty AM (torstai
05:50).
32
www.doro.com
Käyttäminen
Suomi
Soittojen lukumäärä
Voit asettaa laitteen kyljessä olevan RING COUNT -valitsimen avulla kuinka
ja koska vastaaja vastaa saapuviin puheluihin. Asetukset eivät toimi A2-tilassa.
Lisätietoja on jäljempänä.
2 = puheluun vastataan kahden hälytysäänen jälkeen.
4 = puheluun vastataan neljän hälytysäänen jälkeen.
TS = säästötoiminto otetaan käyttöön.
Kun säästötoiminto on käytössä, vastaaja vastaa puheluun neljän soiton jälkeen,
jos vastaajassa ei ole uusia viestejä. Kun uusi viesti on jätetty, vastaaja vastaa noin
kahden soiton jälkeen. Tästä toiminnosta on hyötyä tarkistettaessa vastaajan
viestejä toisesta puhelimesta. Jos vastaaja ei vastaa kolmen soiton jälkeen, luurin
voi laskea alas, sillä uusia viestejä ei ole. Näin säästyy puhelukustannuksia. Jos
vastaaja vastaa kahden soiton jälkeen, siihen on jätetty viestejä, joita ei ole
kuunneltu.
Ääniviesti ja pelkkä vastaaminen
Voit ottaa laitteen kyljessä olevan VOICE -valitsimen avulla käyttöön
toiminnon, jossa soittaja kuulee vain vastauksen mutta ei voi jättää viestiä, ja
kuinka ääniviestit ja tiedot soittoajasta kuunnellaan.
ON = Saapumisaikaleimaus (kellonaika ja päiväys ) on aktivoitu, soittaja
voi jättää enintään viiden minuutin mittaisen viestin.
OFF = Saapumisaikaleimaus (kellonaika ja päiväys ) on suljettu, soittaja
voi jättää enintään viiden minuutin mittaisen viestin.
A2 = Vain vastaus. Puheluun vastataan aina kahden hälytysäänen jälkeen.
Jos puhelinvastaaja asetetaan pelkästään vastaamaan, soittaja ei voi jättää
viestiä eli vastaaja toimii vain tiedottavana vastaajana. Kun soittaja on kuullut
sanelemasi vastauksen, puhelinyhteys katkeaa. Tätä toimintoa kannattaa käyttää,
kun viestejä ei haluta ottaa vastaan. Esimerkkejä tällaisista tapauksista voivat olla
pitkä poissaolo kotoa tai erityyppisissä ìnformaatioviesteissä`. Tähän toimintoon
käytetään erillistä vastaajaviestiä.
www.doro.com
33
Suomi
Käyttäminen
Soittajan kuulema vastaajaviesti
Soittajan kuulema vastaus on sanelemasi viesti, jonka soittaja kuulee
puhelinvastaajasta.
Jos et sanele omaa viestiä, soittaja kuulee valmiiksi nauhoitetun
englanninkielisen viestin (jos VOICE-valitsin on asennossa ON tai A2).
Vastaaja voi tallentaa kaksi erillistä soittajan kuulemaa vastausta, joita käytetään
valitun vastaustoiminnon mukaan. Soittaja kuulee A2-tilassa toisen vastauksen,
jolloin hän ei voi jättää viestiä, ja toisen vastauksen vastaajan ollessa
normaalitilassa. Vastaus voi olla 30 sekuntia pitkä.
Kannattaa sanoa viestissä, että soittaja voi aloittaa oman viestinsä sanelemisen
äänimerkin jälkeen.
Esimerkki vastaajan viestistä:
- »Tässä Virtasen perheen vastaaja. Emme ole kotona juuri nyt, mutta jätä
äänimerkin jälkeen viesti, niin soitamme sinulle palattuamme. Kiitos soitosta.«
Vastaajaviestin saneleminen
1. Valitse käyttämällä laitteen kyljessä olevaa VOICE-valitsinta, kumman
soittajan kuuleman vastauksen sanelet. Valitsimen ollessa asennossa
ON/OFF voit nauhoittaa yhden vastauksen(normaali vastaajaviesti käytössä)
ja A2- asennossa toisen vastauksen (vain vastausviesti on käytössä ).
2. Paina painiketta 8 8 ja pidä se painettuna. Kuulet äänimerkin ja näyttö
vilkkuu.
3. Sanele viesti, jonka soittaja kuulee. Puhu selkeästi noin 15-20 senttimetrin
etäisyydellä laitteesta.
4. Voit lopettaa sanelun vapauttamalla painikkeen.
5. Viesti toistetaan muutaman sekunnin kuluttua. Toista edellä kuvatut toimet,
jos haluat muuttaa soittajan kuulemaa viestiä. Vanha viesti poistetaan
automaattisesti, kun uusi viesti sanellaan.
Sanelemasi viestin tarkistaminen
Paina 8 8 . Kuulet sanelemasi vastauksen.
Ota huomioon!
Jos et ole asettanut vastaajaan paristoa, sanelemasi vastaus voi kadota sähkökatkoksen
sattuessa. Soittaja kuulee silloin valmiiksi nauhoitetun englanninkielisen viestin, jos VOICEvalitsin on asennossa ON tai A2.
34
www.doro.com
Käyttäminen
Suomi
Viestien kuuntelu
Näytössä näkyy joko uusien viestien lukumäärä (vilkkuvana) tai kaikkien
muistissa olevien viestien määrä.
Uudet viestit, joita ei ole kuunneltu, kuunnellaan ensin. Jos vastaajassa on
esimerkiksi kolme vanhaa viestiä ja kaksi uutta viestiä, kuunnellaan vain kaksi
uutta viestiä. Sitten vastaaja palaa valmiustilaan. Voit kuunnella kaikki viestit
vanhimmista viesteistä alkaen aloittamalla viestien kuuntelemisen uudelleen.
1. Voit käynnistää kuuntelun painamalla 9.
2. Jokaisen viestin yhteydessä kuuluu ilmoitus viestin jättöajasta ja -päivästä.
Viestien välillä kuuluu lyhyt äänimerkki.
3. Saneltuasi viestin vastaajasta kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja se palaa
lepotilaan. Kaikki viestit tallennetaan, ellet ole poistanut niitä kuuntelemisen
yhteydessä jäljempänä kuvatulla tavalla. Uudet viestit tallennetaan vanhojen
viestien jälkeen.
Seuraavat toiminnot ovat käytössäsi kuunnellessasi viestejä:
Näppäin
88
Toiminto
Voit palata taaksepäin painamalla tätä näppäintä toistuvasti tai
pitämällä sen painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.
99
Voit siirtyä seuraavaan viestiin.
!
Voit keskeyttää viestien kuuntelemisen.
C
Voit poistaa kuuntelemasi viestin.
{ /}
Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta.
9
Enintään seitsemän sekunnin mittainen kuuntelutauko. Voit
jatkaa painamalla uudelleen 9.
Viestien poistaminen
Voit poistaa yksittäisen viestin painamalla C kuuntelemisen aikana.
Voit poistaa kaikki viestit vasta kuunneltuasi ne.
Pidä C painettuna, kunnes kuulet pitkän äänimerkin.
Huomaa, että uusia viestejä ei voi poistaa, ennen kuin ne on kuunneltu.
www.doro.com
35
Suomi
Käyttäminen
Oma viesti eli muistioviesti
Muistioviesti sanellaan vastaajaan tarvitsematta soittaa puhelimeen. Puhelimen
avulla voi näin jättää sähköisen viestilapun muille perheenjäsenille tai
työtovereille. Muistioviesti voi olla 60 sekuntia pitkä.
1. Paina painiketta a ja pidä se painettuna. Kuulet äänimerkin.
2. Sanele muistioviesti.
3. Voit lopettaa sanelun vapauttamalla painikkeen.
4. Muistioviestit kuunnellaan samalla tavalla kuin soittajien jättämät viestit.
Myötäkuuntelu
Käytettäessä myötäkuuntelua soittajan jättämää viestiä voidaan kuunnella
vastaajan kaiuttimesta. Jos viesti ei kuulu kaiuttimesta, tarkista, että
äänenvoimakkuus on asetettu tarpeeksi kovalle.
Voit halutessasi puhua soittajan kanssa nostamalla luurin. Jos nauhoittaminen
ei pääty automaattisesti, paina puhelinvastaajan ! -painiketta tai puhelimen #
-painiketta.
Puhelun nauhoittaminen
Puhelinvastaajan kanssa samaan pistorasiaan kytketyssä puhelimessa käyty
keskustelu voidaan nauhoittaa. Nauhoitettavan puhelun kestoa rajoittaa vain
vastaajan muistin määrä (noin 35 minuuttia). Nauhoitettu puhelu on kuin
tavallinen nauhoitettu soittajan jättämä viesti.
1. Puhelu on meneillään vastaajaan kytketyssä puhelimessa.
2. Paina a. Näytössä vilkkuu r2 puhelun nauhoituksen merkkinä.
3. Voit lopettaa nauhoituksen painamalla a.
Puhelinvastaajan kytkeminen päälle kauko-ohjatusti
Puhelinvastaaja voidaan kytkeä päälle kauko-ohjatusti.
1. Soita puhelinvastaajaan. Se vastaa noin 10 soiton jälkeen. Kuulet pitkän
äänimerkin.
2. Anna suojauskoodi. Lisätietoja on sivulla 37. Jos koodi oli oikein, kuulet
kaksi lyhyttä äänimerkkiä.
3. Paina 7# . Kuulet äänimerkin sen vahvistuksena, että puhelinvastaaja on
kytketty päälle. Sulje luuri.
36
www.doro.com
Käyttäminen
Suomi
Kauko-ohjaaminen
Tätä mallia voi kauko-ohjata tavallisen äänitaajuuspuhelimen näppäinten avulla.
Kauko-ohjaus tehdään soittamalla puhelinvastaajaan ja antamalla suojauskoodi
vastaajaviestisi aikana. Jos koodi annetaan oikein, vastaajaa voi kauko-ohjata
erityisten komentojen avulla.
Suojauskoodi
Puhelinvastaajan kauko-ohjauksen käyttäminen edellyttää kolmenumeroisen
suojauskoodin antamista. Suojauskoodi on laitteen pohjassa.
Kauko-ohjaus
1. Soita puhelinvastaajaan.
2. Näppäile salasana vastaajaviestisi aikana. Jos koodi on oikein, kuulet kaksi
lyhyttä äänimerkkiä.
3. Valitse kauko-ohjauskomento 10 sekunnin kuluessa. Komennot on kuvattu
seuraavassa taulukossa.
4. Sulje luuri.
Komento
Toiminto
1#...................Uusien viestien kuuntelu
2#...................Kaikkien viestien kuuntelu
3#...................Viestin poisto kuuntelun aikana
4#...................Viestin toistaminen
5#...................Pysäytys
6#...................Siirtyminen seuraavaan viestiin
7#...................Vastaajan kytkeminen päälle tai pois. Kaksi äänimerkkiä
.......................vahvistaa kytkemisen pois ja yksi äänimerkki kytkemisen
.......................päälle.
8#...................Uuden soittajan kuuleman viestin saneleminen,
pysäytys=5#
9#...................Muistioviestin saneleminen, pysäytys=5#
0#...................Huoneesta tulevien äänien kuunteleminen 30 sekunnin ajan.
Ota huomioon!
Jos vastaaja ei reagoi kauko-ohjauskomentoihin, yritä pitää puhelimen näppäintä painettuna
kauemmin. Tavallisesti vastaaja reagoi noin 0,5 - 1 sekunnin mittaisiin ääniin, mutta
esimerkiksi puhelinyhteydestä johtuen joskus äänen on oltava pidempi.
Jos et anna kauko-ohjauskomentoa, puhelinyhteys katkeaa muutaman sekunnin kuluttua.
Kuulet äänimerkin, jos kuuntelu jatkuu pidempään kuin 2 minuuttia ja 40 sekuntia. Voit
jatkaa painamalla jotain näppäintä.
www.doro.com
37
Suomi
Lisätietoja
Ääniohjaus
Vastaaja nauhoittaa viestiä niin kauan kuin sitä sanellaan, kuitenkin enintään
5 min. Kun soittaja lopettaa sanelemisen, puhelinyhteys katkeaa muutaman
sekunnin kuluttua.
Jos muisti täyttyy
Puhelinvastaajan muistiin mahtuu noin 35 minuuttia. Muisti jaetaan soittajan
kuuleman viestin, omien viestien ja tavallisten jätettyjen viestien kesken. Jos
muisti täyttyy, uusia viestejä ei voida ottaa vastaan ennen kuin vanhoja viestejä
on kuunneltu ja poistettu.
Muistin ollessa täynnä näytössä vilkkuu FL, ja puhelinvastaaja vastaa noin 10
soittokerran jälkeen, jotta voit kuunnella ja poistaa viestejä kauko-ohjatusti.
Takuu
DORO Titan -puhelinvastaajalla on yhden vuoden DORO-takuu. Mahdollisen
käyttöhäiriön yhteydessä ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuhuolto
suoritetaan alkuperäistä ostokuittia/laskukopiota vastaan.
Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen verrattavasta
tapahtumasta, tehdyistä muutoksista, kosteuden tai nesteen pääsystä puhelimeen,
hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai muusta ostajan
toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen aiheuttamia eikä muita
sähköjännitteen vaihteluja.
On suositeltavaa irrottaa laitteen liitännät ukkosen ajaksi.
38
www.doro.com
Lisätietoja
Suomi
Jos laite ei toimi
Tarkista, että puhelinjohto ei ole vaurioitunut, ja että sen liittimet on asetettu
kunnolla paikoilleen. Irrota puhelimesta kaikki lisävarusteet, jatkojohdot ja muut
puhelimet. Jos laite toimii nyt, vika on jossakin lisävarusteessa.
Kokeile, toimiiko puhelin jossakin toisessa puhelinliittymässä, esimerkiksi
naapurin luona. Jos laite toimii siinä, vika on puhelinlinjassa .
Puhelinvastaaja ei vastaa
- Tarkista, että se on kytketty päälle.
- Tarkista, että puhelinjohto ja muuntaja on kytketty oikein.
Puhelinvastaaja ei reagoi kauko-ohjauskomentoihin
- Tarkista, että puhelin, jonka avulla annat kauko-ohjauskomennot, on
äänitaajuuspuhelin.
- Joidenkin puhelinten avulla kauko-ohjaus voi toimia puutteellisesti, sillä
niiden lähettämä ääni on liian lyhytkestoinen. Kokeile erillisen
äänitaajuusääniä tuottavan laitteen käyttämistä.
- Kokeile näppäinten pitämistä painettuna kauemmin, esimerkiksi yhden
sekunnin ajan.
Soittaja kuultavaksi tarkoitettu viesti kuuluu huonosti
- Nauhoita uusi viesti.
- Puhu lähempänä mikrofonia nauhoittaessasi viestiä.
Puhelu katkeaa kesken viestin sanelemisen
- Jos puhelinvastaaja on asetettu tilaan A2, soittaja ei voi sanella viestiä ja
puhelu päättyy soittajan kuultua viestin.
- Viesti voi olla enintään 5 min. mittainen. Sen jälkeen puhelu katkeaa.
- Jos soittaja keskeyttää sanelemisen noin seitsemän sekunnin ajaksi puhelu
voi katketa, sillä vastaaja voi luulla soittajan lopettaneen sanelemisen.
Painettaessa toistopainiketta kuuluu äänimerkki, eikä mitään muuta
tapahdu
- Kuunneltavia viestejä ei ole.
Jos laite edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta ei toimi, ota yhteys laitteen
ostopaikkaan.
www.doro.com
39
www.doro.com
Download PDF