1. fördelar med din polar ft7 träningsdator

SVENSKA
Polar FT7
Bruksanvisning
SVENSKA
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. FÖRDELAR MED DIN POLAR FT7 TRÄNINGSDATOR........................................................................... 3
2. KOMMA IGÅNG ....................................................................................................................
Lär känna din Polar FT7 träningsdator ........................................................................................
FT7-knappar och meny ..........................................................................................................
Börja med Grundinställningar ..................................................................................................
4
4
4
5
3. TRÄNING ...........................................................................................................................
Tag på dig sändarbältet .........................................................................................................
Starta träningen...................................................................................................................
Bränn fett eller förbättra konditionen .........................................................................................
Under träning......................................................................................................................
Pausa/Stoppa träningen .........................................................................................................
6
6
6
6
7
8
4. EFTER TRÄNING ................................................................................................................... 9
Träningssummering .............................................................................................................. 9
Granska träningsdata ............................................................................................................ 9
Träningsfiler .................................................................................................................... 9
Veckosummering .............................................................................................................. 10
Totalvärden ..................................................................................................................... 10
Dataöverföring..................................................................................................................... 11
5. INSTÄLLNINGAR ................................................................................................................... 12
Klockinställningar ................................................................................................................ 12
Träningsinställningar ............................................................................................................ 12
Användarinformation ............................................................................................................. 12
Allmänna inställningar........................................................................................................... 12
6. VIKTIG INFORMATION ............................................................................................................ 14
Skötsel av din FT7 träningsdator .............................................................................................. 14
Tvättinstruktioner för WearLink+ -sändaren ................................................................................. 14
Service ............................................................................................................................. 14
Byta batterier ...................................................................................................................... 14
Säkerhetsföreskrifter............................................................................................................. 15
Felsökning ......................................................................................................................... 16
Tekniska specifikationer ........................................................................................................ 17
Internationell Polar-garanti ..................................................................................................... 18
Ansvarsfriskrivning ............................................................................................................... 18
SVENSKA
1. FÖRDELAR MED DIN POLAR FT7 TRÄNINGSDATOR
Fördelar med din Polar FT7 träningsdator
3
SVENSKA
2. KOMMA IGÅNG
Lär känna din Polar FT7 träningsdator
Trändingsdatorn registrerar och
visar din puls och andra data
under träning.
WearLink ®+ sändarbälte överför
pulssignalen till träningsdatorn.
WearLink+ sändarbälte består av
en sändare (A) och ett
elektrodbälte (B).
Den senaste versionen av denna
användarhandbok kan laddas ner
från www.polar.fi/support.
För videohandledning, gå till
http://www.polar.fi/en/support/video_tutorials.
FT7-knappar och meny
•
•
•
•
UPP:
Öppna menyn
Justera värden
Flytta dig genom listan
Ändra klockdisplayen med en lång knapptryckning i klockläget
•
•
OK:
Bekräfta valen
Välj träningstyp eller träningsinställningar
•
•
•
NED:
Öppna menyn
Flytta dig genom listan
Justera värden
•
•
•
•
•
BAKÅT:
Lämna menyn
Återgå till föregående nivå
Ångra val
Lämna inställningen oförändrad
Gå tillbaka till klockfunktionen med ett långt knapptryck
LYSE :
Tänder displayen
Öppna snabbvalsmenyn i klockfunktionen med ett långt knapptryck för
att låsa knappar, ställa in alarm eller välja tidszon
• Slå PÅ/AV träningsljudet eller lås knappar under träning med ett långt
knapptryck
• Nattläge under träning: Tryck på LYSE en gång under träning och
aktivera sedan bakgrundsbelysningen genom att trycka på någon av
knapparna. Nattläget stängs av när FT7 återgår till klockläget.
•
•
4
Komma igång
SVENSKA
Börja med Grundinställningar
För att aktivera din Polar FT7 träningsdator, tryck och håll in någon av knapparna i en sekund. När FT7
har aktiverats kan den inte stängas av.
1.
Språk: Välj Deutsch, English, Español, Français ,Italiano, Português, Suomi eller Svenska med
UPP/NED. Tryck på OK.
2.
Ange grundinställn. visas. Tryck OK.
3.
Välj Tidsformat.
4.
Ange Tid.
5.
Ange Datum.
6.
Välj Enheter . Ställ in metriska (KG, CM) eller engelska/amerikanska (LBS, FT). Om du väljer lbs/ft visas
kalorier som CAL, annars visas de som KCAL. Kalorier mäts i kilokalorier.
7.
Ange Vikt.
8.
Ange Längd.
9.
Ange Födelsedag .
10. Välj Kön.
11. Inställning. OK? visas. Bekräfta och spara inställningarna, välj Ja. Grundinställn. klara visas och FT7
övergår till klockfunktionen. Välj Nej för att ändra inställningar. Ange grundinställn. visas. Ange dina
grundinställn. igen.
Du kan ändra din användarinformation vid ett senare tillfälle. För mer information, se Inställningar
(sida ? ).
Komma igång
5
SVENSKA
3. TRÄNING
Tag på dig sändarbältet
1.
Blöt ner elektrodytorna på bältet
ordentligt under rinnande
vatten.
2.
Fäst sändaren på bältet. Justera
bältets längd så att det sitter åt
men fortfarande är bekvämt.
3.
Fäst sändarbältet runt
bröstkorgen, precis under
bröstmusklerna och fäst haken i
bandets andra ända.
4.
Fukta även huden där
elektrodytorna har kontakt mot
kroppen. Kontrollera att
elektrodytorna ligger dikt an
mot huden och att
Polarlogotypen på sändaren är
mitt fram och i upprätt läge.
Tag loss sändaren från bältet efter varje användning för att maximera sändarbatteriets livslängd. Svett och fukt
kan kan hålla elektroderna fuktade och sändaren aktiverad. Detta minskar sändarbatteriets livslängd.
För mer detaljerad information om hur du underhåller din sändare, se Tvättinstruktioner för WearLink+
-sändaren (sida 14).
Starta träningen
1.
Tag på dig sändarbältet och träningsdatorn.
2.
Tryck på OK. Vänta tills pulsen visas och tryck sedan på OK för att starta registreringen.
För att ändra träningsljud, pulsvisning eller gränser för pulszon innan du börjar registrera träningspasset,
välj Inställn. > Träningsinställn . För mer information, se Träningsinställningar (sida 12).
Din träningsfil sparas endast när registreringen har pågått i mer än en minut.
Tidtagning
FT7 har en tidtagare som gör att du kan registrera träningstiden utan att använda sändarbältet.
1.
För att registrera träningstiden, tryck OK två gånger Startad visas.
2.
Tryck på NED tills displayen VARAKTIGH./ KLOCKTIDvisas.
3.
Du kan följa den totala träningstiden. När Kontrollera pulssändaren! visas, tryck OK för att fortsätta
med tidtagningen.
4.
För att stoppa tidtagningen, tryck på BAKÅT två gånger.
5.
En summering av träningen visas och du kan se den totala träningstiden.
Bränn fett eller förbättra konditionen
Under träningen visar Polar FT7 din optimala träningsintensitet för fettförbränning och förbättrad
kondition. Dessa intensiteter kan variera beroende på ditt fysiska och mentala tillstånd. När du börjar
registrera ett träningspass analyserar FT7 din dagsaktuella kondition och justerar därefter
intensitetsnivåerna vid behov.
6
Träning
SVENSKA
Denna intelligenta träningsdator kan detektera kroppens dagsaktuella kondition utifrån din puls och
hjärtfrekvensvariation. När din kropp har återhämtat sig från tidigare träningspass och inte är trött eller
stressad är du redo för intensivare träning.
Träningseffekten visas på klockan i realtid. Intensitetszonerna för fettförbränning och kondition separeras
med en vertikal streckad linje. Denna gränslinje identifieras automatiskt av FT7, och förflyttas beroende
på din dagsaktuella status.
EFFEKT på displayen kommer att växla mellan FETTFÖRBR. och KONDITION beroende
på vilken zon du befinner dig i.
1.
Din aktuella puls
2.
Pulsens gränsvärde mellan fettförbrännings- och konditionszonerna. ~
symbolen försvinner när FT7 vid behov justerar intensitetszonerna så
att de motsvarar din dagsaktuella kondition.
FETTFÖRBR. (hjärtsymbol till vänster om linjen)
I fettförbränningszonen är träningsintensiteten lägre, och energikällan är till största
delen fett. Därför förbränns fettet effektivt och din ämnesomsättning, till största
delen fettoxidering, ökar.
KONDITION (hjärtsymbol till höger om linjen)
I konditionszonen är träningsintensiteten högre och du förbättrar i första hand din
kondition, dvs. stärker hjärtat och ökar blodcirkulationen i musklerna och lungorna.
Den huvudsakliga energikällan är kolhydrater.
Du kan låsa fettförbrännings- eller konditionszonen beroende på vilket mål du har med just det
träningspasset.
Medan du är i önskad zon, tryck på OK en sekund för att låsa den.
Fettförbränningszon låst eller Konditionszon låst visas. Klockan avger ett ljud om du
tränar för hårt eller för lätt. Fettförbränningszonen är till exempel låst i denna bild.
För att låsa upp en zon, tryck OK i en sekund.
Under träning
Följande information visas på displayen under träningen. Tryck på UPP/NED för att ändra visningen.
PULS
Din aktuella puls
KALORIER
Antalet förbrukade kalorier under träningspasset.
Träning
7
SVENSKA
VARAKTIGH.
Hur länge du har tränat
KLOCKTID
Aktuell tid på dygnet.
KONDITION (hjärtsymbolen är till höger om linjen)
Din aktuella puls. Du tränar i träningszonen för förbättrad kondition.
FT7 har en displayminnesfunktion som kommer ihåg den senaste displayen (till exempel kaloridisplay) som du har
använt under träningspasset. Nästa gång du startar ett träningspass kommer klockan automatiskt att välja
kaloridisplayen.
Heart Touch™
Genom att föra
träningsdatorn intill
sändaren under träningen
visas klocktiden.
Bakgrundsbelysningen tänds
också, förutsatt att du har
tryckt på LYS -knappen
under träningspasset. Ställ
in HeartTouch-funktionen
På/Av i
Inställn.Tränings-inställn. >
HeartTouch .
Pausa/Stoppa träningen
1.
För att pausa registreringen av ditt träningspass, tryck på BAKÅT, Fortsätt/Avsluta visas. För att
fortsätta träningsregistreringen, tryck på OK.
Om du inte har fortsatt registrera inom fem minuter får du automatiskt en påminnelse av FT7 med en
pipsignal. Du kommer att höra pipsignalen var tionde minut tills registreringen av passet antingen
fortsätter eller avslutas.
Obs! Om ljudet är i avstängt läge förblir displayen i pausläge tills användaren gör nästa val eller batteriet
tar slut.
2.
För att avsluta registreringen, tryck på BAKÅT en gång till. Stoppad visas.
Se Träningssummering (sida 9) för information om träningsfeedback.
Träningsfeedback visas endast om träningsregistreringen har pågått i mer än tio minuter.
Lossa sändaren från bältet och skölj bältet under rinnande vatten efter varje användning. Tvätta bältet
regelbundet i tvättmaskin vid 40ºC åtminstone efter var femte användning. För mer information om skötsel
av sändarbältet, se Tvättinstruktioner för WearLink+ -sändaren (sida 14)
8
Träning
SVENSKA
4. EFTER TRÄNING
Träningssummering
Polar FT7 visar en träningssummering efter varje träningspass:
VARAKTIGH.
Hur länge du har tränat
KALORIER
Antalet förbrukade kalorier under träningspasset.
GENOMSNITT
Din genomsnittliga puls under träningspasset
MAX
Din högsta puls under träningspasset
FETTFÖRBR.
Träningstid i fettförbränningszonen
KONDITION
Träningstid i zonen för förbättrad kondition
Granska träningsdata
För att granska dina träningsdata, välj Meny > Data > Träningsfiler . Välj sedan Träningsfiler ,
Veckosummering , Tot.värden sedan xx.xx.xx, Radera filer eller Nollställ tot.värden .
Träningsfiler
För att granska dina tidigare träningsdata, välj MENY > Data > Träningsfiler . Välj sedan det datum och
starttid för den träning du vill se.
Datum då filen skapdes: xx.xx.xx
Tid då filen påbörjades: xx:xx
Varje stapel representerar en träningsfil. Välj det träningspass du vill titta på
VARAKTIGH.
Hur länge du har tränat
KALORIER
Antalet förbrukade kalorier under träningspasset
GENOMSNITT
Din genomsnittliga puls under träningspasset
MAX
Din högsta puls under träningspasset
FETTFÖRBR.
Träningstid i fettförbränningszonen
KONDITION
Träningstid i zonen för förbättrad kondition
Efter träning
9
SVENSKA
Radera filer
Det maximala antalet träningsfiler är 99. När minnet för Träningsfiler blir fyllt raderas den äldsta filen ut
och ersätts med den senaste. För att spara träningsinformationen en längre tidsperiod, överför den
manuellt till Polars webbtjänst på www.polarpersonaltrainer.com.
•
För att radera en träningsfil, välj Data > Radera > Träningsfil > OK.
•
Välj den fil du vill radera, tryck på OK.
•
Radera fil? visas . Välj Ja.
•
Tag bort från total? visas. För att ta bort filen från totalvärdena, välj Ja.
Radera alla filer
•
Välj Data > Radera > Alla filer > OK.
•
Radera alla filer? visas. Välj Ja, Alla filer raderade visas.
För att avbryta raderingen, tryck på BAKÅT tills klocktiden visas.
Veckosummering
För att granska veckosummering av din träning, välj MENY > Data > Veckosummering
VECKA
Veckans start- och slutdatum
Filläsare
VARAKTIGH.
Hur länge du har tränat
PASS
Antalet träningspass under den valda veckan.
KALORIER
Antalet förbrukade kalorier under veckan
Nollställ veckosum.
För att nollställa veckosummering, välj Data > Nollställ veckosum. > OK. Nollställ veckosum? visas. Välj
Ja för att nollställa veckosummering.
Totalvärden
För att granska dina totalvärden för träningen, välj MENY > Data > Tot.värden sedan xx.xx.xxxx
DATA
Tot.värden sedan 01.09.2009
10
Efter träning
SVENSKA
VARAKTIGH.
Den totala träningstiden för dina träningspass
PASS
Det totala antalet träningspass
KALORIER
Det totala antalet förbrukade kalorier under dina träningspass
Nollställ totalvärden
För att nollställa totalvärden, välj Data > Nollställ totalvärden och Ja.
Dataöverföring
För en långsiktig träningsuppföljning, spara alla dina träningsfiler på webbtjänsten
polarpersonaltrainer.com. Där kan du se information om dina träningsdata och bättre följa din
träningsutveckling. Med Polar FlowLink* är det enkelt att överföra träningsfiler till webbtjänsten.
Alternativt kan du överföra dina träningsdata manuellt till polarpersonaltrainer.com.
Så här ställer du in din dator för dataöverföring
1.
Registrera dig på polarpersonaltrainer.com
2.
Ladda ner programvaran Polar WebSync från polarpersonaltrainer.com och installera programmet på din
dator.
3.
Programvaran WebSync aktiveras automatiskt när du markerar rutan "Launch the Polar WebSync" (Starta
Polar WebSync) i slutet av installationen.
4.
Anslut din FlowLink till USB-porten på datorn. DATA-symbolen blir gul när FlowLink är ansluten till
datorn. Placera träningsdatorn på FlowLink, med klockans display nedåt.
5.
Följ dataöverföringsprocessen och instruktionerna för att ladda ner datan, från programvaran WebSync på
datorns bildskärm. För ytterligare instruktioner om dataöverföring, se hjälpavsnittet på
polarpersonaltrainer.com.
Följ punkterna 4 och 5 såsom anges ovan för att överföra data i framtiden.
* Polar FlowLink som tillbehör krävs.
Efter träning
11
SVENSKA
5. INSTÄLLNINGAR
Klockinställningar
Välj det värde du vill ändra och tryck på OK. Justera värdena med UPP/NED och bekräfta med OK.
Välj Inställn.Klocka, tid & datum .
• Alarm: Ställ alarmet på Av eller På. Om du väljer På, ställ in timmar och minuter. Tryck på BAKÅT för att
stoppa alarmet eller UPP/NED/OK för att använda snooze i 10 minuter. Alarmet kan inte användas under
träning.
• Tid: Välj Tid 1 och ställ in tidsformat (12/24h), timmar och minuter. Välj Tid 2 för att ställa in tiden för en
annan tidszon genom att öka eller minska antalet timmar. I klockfunktionen, kan du snabbt ändra från Tid
1 till Tid 2 genom att tryck på och hålla in NED. När Tid 2 har valts visas 2 längst ner i det högra hörnet på
displayen.
• Tidszon: Välj tidszon 1 eller 2.
• Datum: Ställ in datumet.
• Klockdisplay: Välj Endast tid, Tid och och logo eller Födelsedagslogo (Visas endast på din födelsedag).
För att snabbt ändra klockdisplay, tryck och håll in UPP, Klockdisplay ändrad visas.
Du kan skapa en egen logo med ett bildredigeringsprogram och överföra den till din Polar FT7 träningsdator
genom att använda programvaran Polar WebSync. För mer information, gå till polar.fi/support
Träningsinställningar
Välj Inställn. > Träningsinställn.
•
Träningsljud: Välj Av eller På.
•
Pulsformat: Ställ in FT7 för att visa pulsen som Slag per minut eller som Procent av maxpuls (% AV
MAX) .
SLAG/MIN: mätningen av ditt hjärtats arbete, uttryckt som antal slag per minut.
% AV MAX : Mätningen av ditt hjärtats arbete, uttryckt i % av din maxpuls.
•
HeartTouch : Välj På eller Av. Genom att föra träningsdatorn intill sändaren under träningen visas
klocktiden. Bakgrundsbelysningen tänds också, förutsatt att du har tryckt på LYS -knappen under
träningspasset.
•
Övre pulsgräns hjälper dig att träna i din personliga målpulszon (t.ex. efter en läkares/tränares
rekommendation). Aktivera den övre pulsgränsen genom att välja På och justera gränsen med UPP/NED
och tryck på OK.
Användarinformation
Välj Inställn. > Användarinformation
• Vikt: Ange din vikt.
• Längd: Ange din längd.
• Födelsedag : Ange din födelsedag
• Kön: Välj MAN eller KVINNA.
• Maxpuls är det högsta antalet pulsslag per minut hjärtat kan slå vid maximal fysisk ansträngning. Ändra
det förinställda värdet bara om du känner till ditt uppmätta maxpulsvärde.
Allmänna inställningar
Välj Inställn. > Allmänna inställn .
• Knappljud: Välj knappljud På eller Av.
• Enheter : Välj Metriska (kg/km) eller Eng./Am. (lb/ft). Om du väljer lb/ft visas kalorier som Cal, annars
12
Inställningar
SVENSKA
•
•
visas de som kcal. Kalorier mäts som kilokalorier.
Veckans startdag: Välj veckans startdag Måndag, Lördag eller Söndag.
Språk: Välj Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Suomi eller Svenska.
Inställningar
13
SVENSKA
6. VIKTIG INFORMATION
Registrera din Polarprodukt på http://register.polar.fi/ så att vi kan fortsätta att vidareutveckla våra
produkter och tjänster för att bättre tillgodose dina behov.
Användarnamnet till ditt Polar-konto är alltid din e-postadress. Samma användarnamn och lösenord gäller för
Polar produktregistrering, polarpersonaltrainer.com, Polar diskussionsforum och registrering av nyhetsbrev.
Skötsel av din FT7 träningsdator
Träningsdator: Rengör med en mild tvållösning, torka med en handduk. Tryck inte på knapparna under
vatten. Använd aldrig alkohol eller slipande material (stålull eller slipande kemikalier). Förvara klockan i
en torr miljö. Den ska inte förvaras i fuktig miljö, i tättslutande material som inte andas (såsom en
plastpåse eller sportväska) eller tillsammans med elektriskt ledande material (en blöt handduk). Utsätt
inte för direkt solljus under längre tidsperioder.
Tvättinstruktioner för WearLink+ -sändaren
WearLink+ -sändaren: Lossa sändaren från bältet och skölj bältet under rinnande vatten efter varje
användning. Torka sändaren med en handduk. Använd aldrig alkohol eller slipande material (stålull eller
slipande kemikalier).
Tvätta bältet regelbundet i tvättmaskin vid 40ºC, minst efter var femte användning. Detta ökar
tillförlitligheten och förlänger sändarbältets livslängd. Använd gärna tvättpåse. Bältet får inte
centrifugeras, torktumlas, strykas eller blekas. Använd inte tvättmedel med blekmedel eller mjukmedel.
Sändarenheten får inte tvättas i maskin eller torkas i torkskåp eller torkrum!
Torka och förvara bältet och sändaren separat för att maximera sändarbatteriets livslängd. Tvätta bältet i
tvättmaskin före långtidsförvaring och alltid efter användning i bassäng med hög klorhalt i vattnet.
Service
Under den två år långa garantitiden rekommenderar vi att endast ett auktoriserat Polar Service Center
utför service. Garantin täcker inte skador och följdskador som härrör från service som inte auktoriserats av
Polar Electro.
Byta batterier
FT7 och WearLink+ har båda ett utbytbart batteri. Följ anvisningarna noga om du ska byta batteri själv.
Observera följande:
• Batteriindikatorn visas när 10-15 % av batteriets kapacitet återstår.
• Batteri tar slut fortare om du använder bakgrundsbelysningen ofta.
• När det är kallt kan batteriindikatorn visas. Men den kommer att försvinna när temperaturen stiger.
• Bakgrundsbelysningen och ljudet stängs automatiskt av när batteriindikatorn visas. Alla alarm som ställts
in före visningen av batteriindikatorn kommer att förbli aktiva.
Om du vill byta batteriet själv:
När du byter batteri ska du se till att förseglingsringen inte är skadad. I så fall ska den bytas ut mot en ny.
Du kan köpa förseglingsring/batterisats hos välsorterade Polar-återförsäljare och hos auktoriserade Polar
Service Center.
Förvara batterierna oåtkomligt för barn. Om batterierna sväljs, kontakta läkare omedelbart.
Batterierna ska återvinnas enligt lokala bestämmelser.
När du handskas med ett nytt fulladdat batteri; undvik att klämma på det så att det får samtidig kontakt
från bägge sidor med metall eller elektriskt ledbara verktyg, exempelvis en pincett. Detta kan kortsluta
batteriet så att det laddar ur mycket snabbare. Normalt förstörs inte batteriet av att kortslutas, men
14
Viktig information
SVENSKA
kapaciteten kan minska och därför minskar också livslängden.
1.
Öppna batteriluckan med ett mynt genom att
vrida den från CLOSE till OPEN.
2.
•
När du byter träningsdatorns batteri (2a), ta
bort batteriluckan och lyft försiktigt ut
batteriet med en smal pinne. Du bör använda
en icke-metallisk pinne för att lyfta ur
batteriet. Var försiktig så att inga delar skadas
inuti klockan (*). Sätt i ett nytt batteri och
placera batteriet i locket med positiva sidan
(+) uppåt.
•
När du sätter i ett sändarbatteri (2b), placera
batteriet i locket med positiva sidan (+)
uppåt.
3.
Byt ut den gamla tätningsringen mot en ny och
se till att den passas in ordentligt i spåret så att
det blir tätt.
4.
Sätt på locket och vrid det medurs till CLOSE.
5.
Ange de grund-inställningarna igen om du bytte
batterier i träningsdatorn.
Explosionsrisk finns om batteriet byts ut mot fel typ.
Säkerhetsföreskrifter
Din Polar FT7 träningsdator kan hjälpa dig nå upp till personliga konditionsmål samt visa nivån på den
fysiologiska ansträngningen och intensiteten under träningspass. Ingen annan användning avses.
Minimera möjliga risker
Träning kan innebära vissa risker. Innan du börjar träna regelbundet bör du besvara följande frågor
angående ditt hälsotillstånd. Om du svarar ja på någon av frågorna, rekommenderar vi att du uppsöker
läkare innan du påbörjar träningen.
• Har du avstått från att träna under de senaste 5 åren?
• Har du högt blodtryck eller högt kolesterolvärde?
• Har du några symtom på sjukdom?
• Tar du några mediciner för högt blodtryck eller hjärtsjukdom?
• Har du tidigare haft problem med andningen?
• Återhämtar du dig efter allvarlig sjukdom eller medicinsk behandling?
• Använder du pacemaker eller någon annan implanterad elektronisk enhet?
• Röker du?
• Är du gravid?
Observera att förutom intensitetsnivån i träningen kan medicinering för hjärtproblem/ blodtryck,
psykologiska tillstånd, astma, andning etc., såväl som vissa energidrycker, alkohol samt nikotin också
påverka hjärtfrekvensen.
Det är viktigt att du lyssnar på kroppens signaler vid träning. Om du upplever plötslig smärta eller känner
dig extremt trött när du tränar, rekommenderar vi att du avbryter träningen eller övergår till en lugnare
intensitet.
Om du har en pacemaker, defibrillator eller annat elektroniskt implantat, använder du Polar FT7 på egen
risk. Vi rekommenderar ett konditionstest under läkarövervakning före användning. Avsikten med testet är
att man ska kunna försäkra sig om att pacemakern och Polar FT7 kan användas samtidigt på ett säkert
och tillförlitligt sätt.
Viktig information
15
SVENSKA
Om du har någon form av kontaktallergi eller om du misstänker en allergisk reaktion på grund av att du
använder produkten, bör du kontrollera de ämnen som produkten innehåller. Dessa beskrivs i Tekniska
specifikationer. För att undvika allergiska reaktioner från sändarbältet kan du bära bältet utanpå en tröja.
Observera att du måste blöta ner tröjan ordentligt under elektrodytorna för att mätningen skall fungera
utan störningar.
Den kombinerade effekten av fukt och intensiv skavning kan leda till att en svart färg avges från sändarytan,
vilket eventuellt kan orsaka fläckar på ljusa kläder. Om du använder parfym eller insektsmedel på huden måste du
se till att de inte kommer i kontakt med träningsdatorn eller sändaren.
Träningsutrustning med elektroniska komponenter kan ge upphov till störningar.
För att hantera dessa problem, testa följande:
1.
Ta bort sändarbältet från bröstkorgen och använd träningsutrustningen som vanligt.
2.
Flytta runt träningsdatorn tills du hittar en plats där inte strövärden visas eller hjärtsymbolen blinkar.
Störningarna är ofta starkast alldeles framför utrustningens displaypanel, medan vänster och höger sida
av displayen är relativt fria från störningar.
3.
Sätt tillbaka sändarbältet runt bröstkorgen och håll träningsdatorn så mycket som möjligt i det
störningsfria området.
Om Polar FT7 fortfarande inte fungerar kan utrustningen avge för mycket störningar för trådlös
pulsmätning.
Vattenresistans hos Polar FT7 träningsdator
Polar FT7 kan användas vid simning. För att bibehålla vattenresistensen, tryck inte på några knappar
under vatten. För mer information, besök http://www.polar.fi/support. Vattenresistensen hos Polars
produkter har testats i enlighet med den internationella standarden ISO 2281. Produkterna är indelade i
tre kategorier beroende på deras vattenresistens. Titta på märkningen på baksidan av din Polar- produkt
och jämför med tabellen nedan. Observera ett dessa definitioner inte nödvändigtvis gäller för produkter
från andra tillverkare.
Märkning på baksidan
Typ av vattenresistens
Water resistant
Skyddad mot stänk, svett, regn osv. Ej lämplig vid simning.
Water resistant 30 m/50 m
Lämplig vid bad och simning
WR 30M/ WR 50M
Water resistant 100 m
Lämplig vid simning och snorkling (utan lufttankar)
WR 100M
Felsökning
Om du inte vet var i menyn du befinner dig, tryck och håll in BAKÅT tills klocktiden visas.
Om inget händer när du trycker på knapparna eller om FT7 visar konstiga värden, nollställ träningsdatorn
genom att trycka och hålla in fyra knappar (UPP, NED, BAKÅT och LYSE ) samtidigt i fyra sekunder.
Displayen blir tom en stund. Tryck på OK så visas Ange grundinställn. kort på displayen. Ange tid och
datum. Med ett långt knapptryck på BAKÅT återgår displayen till klocktiden. Alla andra inställningar utom
tid och datum sparas.
Om pulsmätningen blir felaktig, extremt hög eller visar noll (00), kontrollera att inga andra pulssändare
finns inom 1 m radie och att sändarbältet/ textilelektroderna sitter åt och är fuktiga, rena och hela.
Om pulsmätningen inte fungerar med träningskläder, försök att använda elektrodbältet. Om det fungerar är
det mest troligt att problemet sitter i plagget. Kontrollera att elektrodområdena på plagget är rena.
Kontrollera trättinstruktionerna innan du tvättar plagget. Om pulsmätningen fortfarande inte fungerar,
16
Viktig information
SVENSKA
kontakta tillverkaren/försäljaren av plagget.
Starka elektromagnetiska signaler kan orsaka felaktiga avläsningar. Elektromagnetiska störningar kan
förekomma nära högspänningsledningar, trafikljus, luftledningar för elektriska tåg, bussar eller spårvagnar,
TV-apparater, bilmotorer, cykeldatorer, vissa motordrivna träningsutrustningar, mobiltelefoner eller vid
elektriska säkerhetskontroller. Undvik felaktiga pulsregistreringar genom att hålla dig på avstånd från
möjliga störningskällor.
Om onormala avläsningar visas trots att du undviker störningskällor, stanna och kontrollera din puls för
hand. Om du upplever att den motsvarar de höga avlästa värdena på displayen, kan du ha drabbats av
hjärtarytmi. De flesta fallen av hjärtarytmi är inte allvarliga, men kontakta din läkare i alla fall.
Om pulsmätningen inte fungerar trots de föreslagna åtgärderna kan batteriet i din sändare vara slut.
Du kan ha drabbats av hjärtproblem. Kontakta i så fall din läkare.
Tekniska specifikationer
FT7 träningsdator
Batterityp
Batterilivslängd
Driftstemperatur
Baksida
Material i armbandet
Spänne till armbandet
Noggrannhet:
Pulsmätningens tillförlitlighet
Vattenresistens
CR1632
I genomsnitt 11 månader (träning 1 h/dag, 7 dagar/vecka)
-10 °C till +50 °C
Polyamid
Polyuretan
Rostfritt stål som uppfyller kraven enligt EU:s direktiv 94/27/EU med tillägg
1999/C 205/05 om utfällning av nickel från produkter som är avsedda för
direkt och varaktig kontakt med huden.
Bättre än ± 0,5 sekunder/dag vid en temperatur på 25 °C
± 1 % eller ± 1 slag per minut, beroende på vilket som är högst,
definitionen avser stabila tillstånd.
30 m (Lämplig vid bad och simning)
WearLink+ -sändare
Batterityp
Batterilivslängd
Förseglingsring
Driftstemperatur
Material i sändare
Material i spännband:
Vattenresistens
CR 2025
C:a 700 timmars användning
O-ring 20,0 x 1,0 material FPM
-10 °C till +50 °C
Polyamid
35 % polyester, 35 % polyamid, 30 % polyuretan
30 m (Lämplig vid bad och simning)
Gränsvärden
Kronometer
Puls
Total träningstid
Total kaloriförbrukning
Totalt antal träningspass
Födelseår
23 h 59 min 59 s
15-240 slag/min
9 999 h 59 min 59 s
999 999 kcal/Cal
65 535
1921 - 2020
Polar FlowLink och Polar WebSync 2.1 (eller nyare)
Systemkrav:
PC MS Windows (2000/XP/Vista), 32 bit, Microsoft .NET Framework Version
2.0
Intel Mac OS X 10.5 eller nyare
Polar FT7 träningsdator tillämpar följande patenterade tekniker, bl.a:
• OwnZone®-bedömning för att bestämma en personlig träningszon för dagen
• OwnCode® kodad överföring
• OwnCal® personlig kaloriberäkning
Viktig information
17
SVENSKA
•
•
WearLink®-teknologi för pulsmätning
FlowLink®-dataöverföring
Internationell Polar-garanti
•
Den internationella Polar-garantin är utfärdad av Polar Electro Inc. för de kunder som har köpt denna
produkt i USA eller Kanada. Den internationella Polar-garantin är utfärdad av Polar Electro Oy för de
kunder som har köpt denna produkt i andra länder.
•
Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy garanterar den ursprunglige kunden/köparen av denna produkt att
produkten är fri från produktions- eller materialfel i två år från inköpsdatum.
•
Spara kvitto/faktura och ifyllt garantikort från Polar. Kvittot är ett bevis på ditt inköp!
•
Garantin täcker inte batterier, skador orsakade av felaktigt användande, ovarsamhet, olyckor eller om
föreskrifterna i bruksanvisningen inte uppfylls; felaktigt underhåll, kommersiellt användande, spräckt eller
trasigt glas.
•
Garantin täcker inte skador, förluster, kostnader eller utgifter, vare sig direkta, indirekta eller oförutsedda,
efterföljande eller specifika, uppkomna av eller relaterade till produkten. Under garantiperioden kommer
produkten antingen att repareras eller bytas ut på ett auktoriserat servicecenter utan kostnad.
•
Denna garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämpbara nationella eller lokala
lagar, eller konsumentens rättigheter så som de är fastslagna i gällande försäljningsavtal.
© 2010 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finland.
Polar Electro Oy är ett ISO 9001:2008 certifierat företag. Med ensamrätt. Ingen del av denna
bruksanvisning får användas eller kopieras utan föregående skriftligt tillstånd från Polar Electro Oy. Namn
och logotyper märkta med en ™-symbol i denna användarhandbok eller i förpackningen till denna produkt
är varumärken som tillhör Polar Electro Oy. Namn och logotyper som märkts med symbolen ® i denna
användarhandbok eller på förpackningen till denna produkt är registrerade varumärken som tillhör Polar
Electro Oy, förutom Windows som är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
Ansvarsfriskrivning
•
Innehållet i bruksanvisningen är endast avsedd som information till kunden. Produkten som beskrivs i
bruksanvisningen kan komma att ändras utan förvarning på grund av tillverkarens kontinuerliga
utvecklingsprogram.
•
Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy ger inga garantier vad gäller denna användarhandbok eller de
produkter som beskrivs häri.
•
Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy kan inte hållas ansvarig för några skador, förluster, kostnader eller
utgifter, direkta, indirekta eller oförutsedda, efterföljande eller specifika, uppkomna av, eller relaterade till
användandet av detta material eller de produkter som beskrivs häri.
Denna produkt skyddas av Polar Electro Oys immaterialrätt, enligt definitionerna i följande dokument:
FI115084, US7418237, EP1543769, FI110915, US7324841, EP1361819, FI23471,
EU00046107-0001, USD492783S, USD492784S, USD492999S, FI96380, JP3568954, US5611346,
EP665947, DE69414362, FI6815, EP1245184, US7076291, HK1048426, FI 114202, US 6537227,
EP1147790, HK1040065, DE60128746.0, FI 115289, EP 1127544, US 6540686, HK 1041188, FI
88972, DE4223657.6 A, FI 9219139.8, FR 92.09150, GB 2258587, HK 306/1996, SG 9592117-7,
US 5486818, FI111215, EP0747003, US5690119. Andra patent är sökta.
Tillverkad av Polar Electro Oy, Professorintie 5, FIN-90440 KEMPELE, Tel +358 8 5202 100, Fax +358
8 5202 300, www.polar.fi
Denna produkt uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG. Tillämplig försäkran om överensstämmelse finns
tillgänglig på www.support.polar.fi.
18
Viktig information
SVENSKA
Den överkorsade papperskorgen visar att Polars produkter är elektroniska enheter och omfattas av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall från elektriska och elektroniska apparater
(WEEE). Batterier och ackumulatorer som används i produkter omfattas av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier
och ackumulatorer. Dessa produkter och batterier/ackumulatorer som finns i Polars produkter ska därför
kasseras separat i EU-länderna. Polar uppmanar dig att minimera möjliga effekter av avfall på miljö och
människors hälsa även utanför Europeiska unionen, genom att följa lokala avfallsbestämmelser och, då det
är möjligt, utnyttja särskild insamling av elektronisk utrustning för produkter och särskild insamling av
batterier och ackumulatorer för batterier och ackumulatorer.
Denna märkning visar att produkten är skyddad mot elstötar.
17938094.02 SWE C
12/2010
Viktig information
19