Wolf Garten Esprit 40 EAKF Instruction manual

Esprit 40 EAKF
Gebrauchsanweisung
Instruction manual
Mode d’emploi
Istruzione d’uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Návod k použití
Használati utasítás
Instrukcja obslugi
Upute za upotrebu
Návod na obsluhu
Navodilo za uporabo
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ
Instrucţiuni de folosire
Kullanım Kılavuzu
Οδηγίες Χρήσης
A
B
C
D
G
2
E
F
H
J
K
1
click
2
L
M
1
1
3
3
2
4
5
N
1
O
P
R
S
3
2
Q
3
2 cm
2
2
1
1
16-18 Nm
3
Esprit 40 EAKF
1
11
2
12
3
6
7
13
8
4
9
5
10
6
4
1 Ein- Ausschalter
2 Antriebsbügel
3 Kabel-Knickschutz
4 Schutzklappe
5 Fangsack
6 Griffbefestigung
7 Füllstandsanzeige
8 Kabeltrommel
9 Steckerablage
10 Ausleger für Kabelführung
11 Transportsicherung
12 Schnitthöheneinstellung
13 Schnitthöhenanzeige
1 On-/Off-switch
2 Driving bar
3 Cable anti-kink protection
4 Deflector plate
5 Grassbox
6 Fitting of handle
7 Filling indicator
8 Cable drum
9 Power plug storage area
10 Outrigger for cable
11 Transport safety mechanism
12 Height adjustment
13 Indicator to cutting height
1 Interrupteur
2 Etrier du mécanisme
d‘entraìnement
3 Protection antipliage du câble
4 Clapet de sécurité
5 Bac de ramassage
6 Fixation du guidon
7 Indicateur du niveau de
remplissage
8 Tambour du câble
9 Logement de prise
10 Porte-câble
11 Protection de transport
12 Reglage de la hauteur de coupe
13 Cropuis de la hauteur de coupe
1 Interruttore per avviare
2 Archi di azionamento:
3 Protezione contro le piegature
del cavo
4 Deflettore
5 Raccolierba
6 Fissare l‘impugnatura
7 Indicatore di pieno carico
8 Avvolgicavo
9 Supporto per custodire la spina
10 Braccio guida cavo
11 Protezione per il trasporto
12 Regolazione l‘altezza di taglio
13 Indicator dell‘ altezza
1 In- en uitschakelar
2 Aandrijfbeugel
3 Knikbescherming
4 Achterklep
5 Grasvangvoorziening
6 Duwboombefestigung
7 Vulindicator
8 Kabeltrommel
9 Opbergmogelijkheid voor de stekker
10 Kabelgeleider
11 Transportbeveiliging
12 Maaihoogte instelling
13 Maaihoogte aanwijzing
1 Strömbrytare start-stop
2 Trækbøjle
3 Kabelknækbeskyttelse
4 Baklucken
5 Opsamler
6 Grebsfæste
7 Indikator for græsmængde
8 Kabeltromle
9 Stikholder
10 Udlægger til kabelstyring
11 Transportsikring
12 Inställning av klipphjöden
13 Höjdavläsning av klipphöjden
Esprit 40 EAKF
BG
1 Virtakytkin
2 Kaasuvipu
3 Kaapelin taittosuoja
4 Kaapelin taittosuoja
5 kerääjä
6 aisan kiinnitys
7 Täyttöasteen ilmaisin
8 kaapelikela
9 pistokejohdotus
10 kaapelinohjain
11 kuljetusvarmistin
12 Leikkuukorkeuden säätö
13 Leikkuukorkeuden ilmaisin
1 Bryter
2 Drevbøyle
3 Glideskinne
4 Bakplate
5 Oppsamlingssekk
6 Håndtakfeste
7 Oppsamlingsmåling
8 Kabeltrommel
9 Pluggdepot
10 Arm for kabelføring
11 Transportsikring
12 Hoyde instelling
13 Hoyde merkingen
1 Strömbrytare
2 Drivbygel
3 Kabel-knäckskydd
4 Backplaten
5 Uppsamlingssäck
6 Handtagsfäste
7 Mätars för fyllnadsnivån
8 Kabeltrumma
9 Förvaringsplats för stickproppen
10 Kabelstöd
11 Transportsäkring
12 Skœrehøjden instelling
13 Skœrehøjden mærkerne
1 Spínač
2 Madlo pohonu
3 Startovaci madlo
4 Ochranný kryt
5 Sběrný koš
6 Upevnění držadla
7 Indikátor plnění koše
8 Kabelová cívka
9 Odkládací místo na zástrčku
10 Výložník pro vedení kabelu
11 Přepravní pojistka
12 Nastavení výšky střihu
13 Ukazatel výšky střihu
1 be- / kikapcsoló
2 hajtómű kapcsolókar
3 kábeltörés gátló
4 védőfedél
5 fűgyűjtő
6 fogantyú rögzítés
7 töltöttségi-szintmutató
8 kábeldob
9 csatlakozó tartó
10 kábelvezető
11 szállítási biztosító
12 nyírásmagasság állító
13 nyírásmagasság jelző
1 Włącznik / wyłącznik
2 Uchwyt napędu
3 Ochrona przeciwzgięciowa kabla
4 Klapa ochronna
5 Kosz
6 Zamocowanie uchwytu
7 Wskaźnik stanu napełnienia
8 Bęben kablowy
9 Schowek wtyczki
10 Wspornik prowadnicy kabla
11 Transportsicherung
12 Regulacja wysokości cięcia
13 Wskażnik wysokości cięcia
1 Sklopka uključi/isključi
2 Pogonski stremen
3 Zaštita od prijeloma kabela
4 Zaštitna zaklopka
5 Vreća za skupljanje
6 Pričvršćivanje ručke
7 Pokazivač razine punjenja
8 Bubanj za namatanje kabela
9 Mjesto za odlaganje utikača
10 Polagač za vođenje kabela
11 Transportni osigurač
12 Namještanje visine košenja
13 Pokazivač visine košenja
1 Vypínač ZAP / VYP
2 Hnací strmeň
3 Ochrana kábla voči zlomu
4 Ochranný kryt
5 zberný vak
6 úchytka držadla
7 ukazovateľ stavu naplnenia
8 bubon kábla
9 úchytka zástrčky
10 výložník vedenia kábla
11 prepravná poistka
12 Nastavenie pracovnej výšky rezu
13 Ukazovateľ výšky
1 Stikalo za vklop/izklop
2 Pogonska ročica
3 Varovalo kabla proti zlomu
4 Zaščitna zaklopka
5 Vreča za pobiranje trave
6 Pritrditev ročaja
7 Indikator nivoja polnjenja
8 Kabelski boben
9 Odlagalni prostor za vtič
10 Držalo za vodenje kabla
11 Transportno varovalo
12 Nastavitev višine rezanja
13 Indikator višine rezanja
1 Âêëþ÷âàòåë/ ïðåêúñâà÷
2 Çàäâèæâàùà ñêîáà
3 Çàùèòà ñðåùó îãúâàíå íà êàáåëà
4 Ïðåäïàçåí êàïàê
5 Êîø çà ñúáèðàíå íà òðåâàòà
6 Çàêðåïâàíå íà ëîñòà
7 Èíäèêàòîð íà íèâîòî çà ïúëíåíå
8 Êàáåëåí áàðàáàí
9 Äúðæà÷ çà ùåïñåëà
10 Îïîðà çà êàáåëà
11 Çàùèòà ïðè òðàíñïîðòèðàíå
12 Ðåãóëèðàíå íà âèñî÷èíàòà íà
êîñåíå
13 Èíäèêàòîð íà âèñî÷èíàòà íà
êîñåíå
1 Âêëþ÷àòåëü / Âûêëþ÷àòåëü
2 Ïðèâîäíàÿ ñêîáà
3 Çàùèòà îò ïåðåãèáà êàáåëÿ
4 Çàùèòíûé êëàïàí
5 Ñáîðíèê
6 Êðåïëåíèå ðóêîÿòêè
7 Èíäèêàòîð óðîâíÿ
8 Êàáåëüíûé áàðàáàí
9 Ïðè¸ìíèê äëÿ øòåïñåëüíîé âèëêè
10 Êîíñîëü äëÿ êàáåëåïðîâîäà
11 Òðàíñïîðòèðîâî÷íûé ñòîïîð
12 Ðåãóëÿòîð âûñîòû ñðåçà
13 Ïîêàçàòåëü âûñîòû ñðåçà
1 Açma/Kapama Şalteri
2 Tahrik maşası
3 Kablo bükülme koruması
4 Koruyucu kapak
5 Çim toplama torbası
6 Kol tespiti
7 Dolum durumu göstergesi
8 Kablo makarası
9 Fiş yeri
10 Kablo kılavuzu açıcısı
11 Nakliye emniyeti
12 Kesme yüksekliği ayarı
13 Kesme yüksekliği göstergesi
1 Διακόπτης ενεργοποίηση /
απενεργοποίησης
2 Βάση κίνησης
3 Προστασία τσάκισης καλωδίου
4 Κλαπέτο προστασίας
5 Σάκος συλλογής
6 Στερέωση λαβής
7 Ένδειξη πλήρωσης στάθμης
8 Κύλινδρος συλλογής καλωδίου
9 Βάση εναπόθεσης πρίζας
10 Προέκταση για οδήγηση καλωδίου
11 Ασφάλιση μεταφοράς
12 Ρύθμιση ύψους κοπής
13 Ένδειξη ύψους κοπής
RO
1 Comutator pornit/oprit
2 Etrier al mecanismului de antrenare
3 Protecţie împotriva ştrangulării
cablului
4 Clapă de protecţie
5 Sac colectare iarbă
6 Fixarea ghidonului
7 Indicator nivel de umplere
8 Tambur pentru cablu
9 Spaţiu pentru fixarea ştecherului
pe timpul depozitării
10 Consolă pentru ghidarea cablului
11 Siguranţă pentru transport
12 Reglare înălţime de tăiere
13 Indicator înălţime de tăiere
5
Gratulation
Technische Daten
Sicherheitshinweise
Montage
Betrieb
Wartung
Beseitigung von Störungen
Ersatzteile
Garantie
Service
Konformitätserklärung
7
7
7-8
8
9
9
10
10
10
87
88-89
NL - Inhoud
Gelukwens
Technische gegevens
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Gebruik
De verzorging
Opheffen van storingen
Reserveonderdelen
Garantie
Service
Conformiteitsverklaring
23
23
23-24
24
24-25
25
26
26
26
87
88-89
39
39
39-40
40
40-41
41
42
42
42
87
88-89
Gratulation
Tekniske data
Sikkerhedshenvisninger
Montering
Drift
Vedligeholdelse
Afhjælpning af fejl
Reservedele
Garanti
Service
Overensstemmelseserklæring
Blahopřání
Technické údaje
Bezpečnostní pokyny
Montáž
Provoz
Údržba
Odstranění závad
Náhreadní díly
Záruční
Servisní
Prohlášení o shodě
55
55
55-56
56
56-57
57
58
58
58
87
88-89
Ïîçäðàâëåíèå
71
Òåõíè÷åñêèå äàííûå
71
Ïðàâèëà òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè
71-72
Ìîíòàæ
72
Ýêñïëóàòàöèÿ
73
Òåõîáñëóæèâàíèå
73
Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
74
Çàï÷àñòè
74
Ãàðàíòèéíûå óñëîâèÿ
74
Service
87
Çàÿâëåíèå î ñîîòâåòñòâèè 88-89
Gratulácia
Technické údaje
Bezpečnostné predpisy
Montážny návod
Prevádzka
Údržba
Odstránnnenie porúch
Náhradné diely
Podmienky
Servis
Vyhlásenie o zhode
s predpismi Európskej únie
Congratulation
Données Techniques
Consignes de sécurité
Montage
Fonctionnement
Entretien
Comment remédier aux
pannes
Pièces de rechange
Garantie
Service
Déclaration de conformité
I - Contenuto
15
15
15-16
16
17
17
18
18
18
87
88-89
27
27
27-28
28
29
29
30
30
30
87
88-89
Onnentoivotus
Tekniset tiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Käyttö
Huolto
Häiriöiden poistaminen
Varaosat
Takuu
Huolto
Vastaavuustodistus
31
31
31-32
32
33
33
34
34
34
87
88-89
H - Tartalom
43
43
43-44
44
45
45
46
46
46
87
88-89
Gratuláció
Műszaki adatok
Biztonsági előírások
Szerelés
Összeszerelés
Karbantartás
A zavorak elhárítása
Pótalkatrészek
Garancia
Szerviz
Megfeleloségi nyilatkozat
RO - Cuprins
Felicitări
75
Date tehnice
75
Instrucţiuni pentru siguranţă 75-76
Montaj
76
Utilizare
77
Întreţinere
77
Înlăturarea defecţiunilor 78
Piese de schimb
78
Condiţiile garanţiei
78
Service
87
Declaraţie de conformitate 88-89
Gratulation
Tehnični podatki
Varnostna navodila
Montaža
Obratovanje
Servisiranje
Odpravljanje napak
Nadomestni deli
Garancijski pogoji
Servis
EG Izjava o skladnosti
47
47
47-48
48
48-49
49
50
50
50
87
88-89
Gratulasjon
Tekniske data
Sikkerhetsmerknader
Montering
Drift
Vedlikehold
Feilretting
Reservedeler
Garanti
Service
Konformitetserklæring
35
35
35-36
36
37
37
38
38
38
87
88-89
Gratulacje
Parametry techniczne
Wskazówki bezpieczeństwa
Montaž
Eksploatacja
Ostrezeżenie
Usunięcie zakłóceń
Części zamienne
Gwarancja
Serwis
Oswiadczenie zgodnosci
51
51
51-52
52
52-53
53
54
54
54
87
88-89
BG - Ñúäúðæàíèå
63
63
63-64
64
64-65
65
66
66
66
87
88-89
TR - İçindekiler
Tebrikler
Teknik Bilgiler
Güvenlik Uyarıları
Montaj
Çalıştırma
Bakım
Arızaların Giderilmesi
Yedek Parçalar
Garanti
Service
Uygunluk Beyannamesi
19
19
19-20
20
20-21
21
22
22
22
87
88-89
PL - Treść
SLO - Vsebina
59
59
59-60
60-61
60-61
61
62
62
62
87
88-89
Congratulatzione
Dati tecnici
Indicazioni di sicurezza
Montaggio
Messa in opera
Manutenzione
Interventi di riparazione
Ricambi
Garanzia
Assistenza
Dichiarazione di Conformità
N - Innhold
FIN - Sisällys
SK - Obsah
RUS - Ñîäåðæàíèå
6
11
11
11-12
12
13
14
15
15
15
87
88-89
CZ - Obsah
HR - Sadržaj
Čestitanje
Tehnički podatci
Sigurnosne upute
Montaža
Pogon
Održavanje
Otklanjanje smetnji
Rezervni dijelovi
Uvjeti garancije
Servis
Izjava o konformitetu
Congratulation
Technical Data
Safety instructions
Assembly
Operation
Maintenance
Faults and how to remedy
Spare parts
Guarantee
Service
Declaration of Conformity
DK - Inhold
S - Innehåll
Gratulation
Tekniska data
Säkerhetsanvisningar
Montering
Drift
Underhåll
Åtgärder vid störning
Reservdelar
Garanti
Service
Konformitetsintyg
F - Sommaire
GB - Contents
D - Inhalt
Ïîçäðàâëåíèÿ
Òåõíè÷åñêè äàííè
Èíñòðóêöèè çà òåõíèêà
íà áåçîïàñíîñò
Ìîíòàæ
Åêñïëîàòàöèÿ
Ïîääúðæàíå
Îòñòðàíÿâàíå íà
ïîâðåäè
Ðåçåðâíè ÷àñòè
Ãàðàíöèîííè óñëîâèÿ
Service
Äåêëàðàöèÿ çà
ñúîòâåòñòâèå
67
67
67-68
68
69
69
70
70
70
87
88-89
GR - Περιεχόμενα
79
79
79-80
80
81
81
82
82
82
87
88-89
Συγχαρητήρια
Τεχνικά στοιχεία
Υποδείξεις ασφαλείας
Συναρμολόγηση
Λειτουργία
Συντήρηση
Αντιμετώπιση βλαβών
Ανταλλακτικά
Εγγύηση
Service
Δήλωση Συμμόρφωσης
83
83
83-84
84
85
85
86
86
86
87
88-89
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres WOLF-Produkts
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, und
machen Sie sich mit den Bedienungselementen und
dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Der
Benutzer ist verantwortlich für Unfälle mit anderen
Personen oder deren Eigentum. Beachten Sie die
Hinweise, Erläuterungen und Vorschriften.
Lassen Sie nie Kinder oder andere Personen,
die die Gebrauchsanweisung nicht kennen, den
Rasenmäher benutzen. Jugendliche unter 16
Jahre dürfen das Gerät nicht benutzen. Örtliche
Bestimmungen können das Mindestalter des
Benutzers festlegen.
Die Ausstattungsmerkmale im Überblick
•
•
•
•
•
•
•
•
Kabelfixsystem
zentrale Schnitthöheneinstellung
Klappgriff für platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
Messerbalken mit Wechselklingen
kugelgelagerte Komfort-Räder
leicht zu leerender, geräumiger Fangsack mit Füllstandsanzeige
hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung und attraktives Design
Ready-to-use: von 0 auf Mähen in 30 Sekunden
Technische Daten
C
A
Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.
D Lärmmessung am Ohr der Bedienungsperson in Anlehnung
an EN 836
E Schwingungen gemessen am Führungsholm, mit Bedienperson
nach EN 1033 und EN 836. Die bewertete Beschleunigung
beträgt typischerweise:
B
Esprit 40 EAKF - 4024 000
A
94 cm
B
57 cm
C
46 cm
D
LP 77 dB (A)
E
ahw 2,5 m/s²
Nennleistung
1800 W
Stromstärke
8,5 A
Kondensator
20 µF
Netzspannung
230 VAC - 50 Hz
Schnittbreite
40 cm
Schnitthöhe
2,5 - 7,2 cm
Radantrieb
1-Gang / 3,5 km/h
Fangsackvolumen
55 l
Gewicht
34 kg
Sicherheitshinweise - Bedeutung der Symbole
Warnung!
Vor Inbetriebnahme die
Gebrauchsanweisung lesen!
Dritte aus dem
Gefahrenbereich
fernhalten!
Vorsicht! - Scharfe
Schneidmesser
- vor Wartungsarbeiten und bei
Beschädigung
der Leitung den
Stecker aus dem
Netz entfernen!
Anschlusskabel
vom Schneidwerkzeug
fernhalten!
7
Sicherheitshinweise
Allgemeine Hinweise
• Dieser Rasenmäher ist für die Pflege von Gras- und Rasenflächen im privaten Bereich vorgesehen. Wegen körperlicher
Gefährdung des Benutzers oder anderer Personen darf der
Rasenmäher nicht für andere Zwecke eingesetzt werden.
• Mähen Sie niemals, wenn Personen, besonders Kinder und
Tiere, in der Nähe sind.
• Mähen Sie nur bei Tageslicht oder mit entsprechender
künstlicher Beleuchtung.
Vor dem Mähen
• Mähen Sie nie, ohne festes Schuhwerk und lange Hosen zu
tragen. Mähen Sie nie barfuß oder in leichten Sandalen.
• Überprüfen Sie das Gelände, auf dem die Maschine
eingesetzt wird, und entfemen Sie alle Gegenstände, die
erfasst und weggeschleudert werden können.
• Die am Gerät außen installierte Leitung und das Anschlusskabel
auf Beschädigung und Alterung (Brüchigkeit) untersuchen. Nur
in einwandfreiem Zustand benutzen.
• Lassen Sie Reparaturen am Kabel nur vom Fachmann
durchführen.
• Überprüfen Sie die Grasfangeinrichtung häufig auf Verschleiß
und Verformungen.
• Prüfen Sie vor Benutzung (Sichtprüfung), ob die Schneidwerkzeuge und ihre Befestigungsmittel stumpf oder beschädigt sind.
Ersetzen Sie stumpfe oder beschädigte Schneidwerkzeuge im
ganzen Satz, um keine Unwucht zu erzeugen.
Kabel
• Bitte arbeiten Sie mit Sicherheitskabeln. Als Anschlussleitung
dürfen nur Leitungen verwendet werden, die nicht leichter
sind als Gummischlauchleitungen HO 7 RN-F mit einem
Mindest-Querschnitt von 3 x 1,5 mm2. Die maximale Länge
sollte 25 m nicht überschreiten.
• Stecker und Kupplungen müssen spritzwassergeschützt sein.
• Benutzen Sie eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit
einem Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA.
• Anschlusskabel an der Zugentlastung befestigen. Nicht an
Kanten, spitzen oder scharfen Gegenständen scheuern lassen.
Kabel nicht durch Türritze oder Fensterspalten quetschen.
Schalteinrichtungen dürfen nicht entfernt oder überbrückt
werden (z. B. Anbinden des Schalthebels am Griffgestänge)
Beim Mähen
• Kippen Sie das Gerät nicht, wenn Sie den Motor einschalten,
es sei denn, das Gerät muss beim Anlassen gekippt werden.
Wenn dies der Fall ist, kippen Sie das Gerät nicht mehr als
unbedingt notwendig ist und heben nur den Teil an, der
vom Benutzer entfernt ist. Überprüfen Sie immer, dass sich
beide Hände in Arbeitsstellung befinden, bevor das Gerät
wieder auf den Boden zurückgestellt wird.
• Achtung, Gefahr! Schneidwerkzeug läuft nach!
• Halten Sie den durch das Griffgestänge vorgegebenen
Sicherheitsabstand ein.
• Schalten Sie den Motor nur ein, wenn Ihre Füße in sicherem
Abstand von den Schneidwerkzeugen sind.
• Achten Sie auf sicheren Stand, besonders an Abhängen. Nie
laufen, ruhig vorwärts gehen.
• Mähen Sie Abhangstellen immer quer zum Gefälle, nicht aufund abwärts.
• Auf Abhängen ist besondere Vorsicht geboten, wenn Sie die
Richtung wechseln.
• Mähen Sie nicht an steilen Abhängen.
• Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie rückwärts Mähen
und den Mäher zu sich ziehen.
• Schalten Sie den Mäher ab, wenn Sie ihn kippen, leerfahren
oder transportieren, z. B. von/zum Rasen oder über Wege.
• Verwenden Sie das Gerät nie mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder fehlenden Sicherheitseinrichtungen wie
Ablenk- und/oder Grasfangeinrichtungen.
• Vorsicht, nicht an laufende Schneiden greifen.
• Bringen Sie Hände oder Füße nie in die Nähe rotierender
Teile. Stellen Sie sich nicht vor die Grasauswurföffnung.
• Heben Sie oder tragen Sie niemals einen Rasenmäher mit
laufendem Motor.
• Öffnen Sie die Schutzklappe nie, wenn der Motor noch läuft.
• Vor dem Abnehmen der Grasfangvorrichtung: Motor abstellen
und den Stillstand des Schneidwerkzeuges abwarten. Nach
der Entleerung Grasfangvorrichtung sorgfältig befestigen.
• Nie mit laufendem Motor über Kies fahren - Steinschlag!
• Wo möglich, mähen Sie nicht in nassem Gras.
• Das Gerät abschalten, Netzstecker ziehen und warten bis
das Gerät steht, wenn Sie z. B.
a) den Mäher verlassen
b) ein blockiertes Messer frei machen
c) das Gerät überprüfen, reinigen oder daran arbeiten wollen
d) wenn Sie einen Fremdkörper getroffen haben, überprüfen
Sie das Gerät auf Beschädigungen und führen Sie
notwendige Reparaturen durch.
e) Wenn der Mäher durch Unwucht stark vibriert (sofort
abschalten und Ursache suchen).
f ) Einstellungs -oder Reinigungsarbeiten durchführen wollen.
g) prüfen, ob die Anschlussleitungen verschlungen oder
verletzt ist.
• Wenn der Mäher Antrieb hat, darf dieser nicht zeitgleich mit
dem Motor gestartet werden.
• Wenn die Anschlussleitung während des Gebrauchs
beschädigt wird, muss sie sofort vom Netz getrennt werden.
Leitung nicht berühren bevor sie vom Netz getrennt ist.
Die Wartung
• Führen Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei
stillgesetztem Motor und abgezogenem Netzstecker durch:
• Das Gerät nicht mit Wasser - insbesondere nicht mit
Hochdruck - abspritzen.
• Alle sichtbaren Befestigungsschrauben und Muttern,
besonders die des Messerbalkens, regelmäßig auf festen Sitz
prüfen und nachziehen.
• Achtung! Messerwechsel oder Messernachschleifen immer
von einer Fachwerkstatt durchführen lassen, da nach
Lösen von Teilen, Unwuchtprüfung entsprechend den
Sicherheitsbestimmungen vorgenommen werden muss.
• Nur WOLF Original-Ersatzteile verwenden, sonst haben Sie keine
Garantie, dass Ihr Mäher den Sicherheitsbestimmungen entspricht.
• Stellen Sie den Mäher nicht in feuchten Räumen ab.
• Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen verschlissene oder
beschädigte Teile.
Entsorgung
• Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Gerät,
Zubehör und Verpackung einer umweltfreundlichen
Wiederverwertung zuführen.
Montage
Griffgestänge befestigen A
B
C
Achtung! Beim Zusammenlegen oder ausklappen des Griffgestänges darf das Kabel nicht gequetscht werden.
8
Fangsack montieren D
Siehe Abbildungen.
E
F
G H
Betrieb
Betriebszeiten
Anschluss an die Steckdose (Wechselstrom 230 Volt, 50 Hz)
Bitte regionale Vorschriften beachten.
Erfragen Sie die Betriebszeiten bei Ihrer örtlichen
Ordnungsbehörde.
Das Gerät kann an jede Steckdose angeschlossen werden,
die mit einer 16 Amp. Sicherung träge (oder LS-Schalter
Typ B) abgesichert ist.
Hinweis: Benutzen Sie eine Fehlerstromschutzeinrichtung
(RCD) mit einem Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA.
Fangsack einhängen J
Nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem
Schneidwerkzeug.
1. Heben Sie die Schutzklappe an.
2. Hängen Sie den Fangsack mit Haken in die Aussparungen
im Chassis (siehe Pfeil).
3. Legen Sie die Schutzklappe auf.
Schnitthöhe einstellen K
Nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem
Schneidwerkzeug.
1. Drücken Sie den Knopf (1) herunter.
2. Drücken Sie das Gerät leicht nach untern -, bzw. heben
Sie es an.
3. Lassen Sie den Knopf in der gewünschten Schnitthöhe los (2).
Schnitthöhe - Graszustand
Mähen Sie möglichst trockenen Rasen, um die Grasnarbe
zu schonen. Bei feuchtem und hohem Rasen eventuell mit
höherer Schnitthöhe mähen. In der Regel stellt man eine
Schnitthöhe von 4,0 cm - 5,0 cm ein.
Montage der Zugentlastung mit Erdspieß L
O
Um vom Gerät mit dem Kabel zur Steckdose zu gelangen,
aktivieren Sie zunächst die Transportsicherung*: Position
„STOP“ (L, 1). Ziehen Sie dann die erforderliche Länge des
Kabels aus der Kabeltrommel. Montieren Sie das Kabel in die
Zugentlastung (L, 2, 3, 4).
Führen Sie den Erdspieß durch die Zugentlastung und stecken
Sie ihn anschließend in den Boden. Nehmen Sie ggfls. einen
Hammer zur Hilfe. Achten Sie auf den kürzesten Kabelweg
zwischen Steckdose und Erdspieß (O). Zuviel abgerolltes Kabel
muss wieder aufgerollt werden. Drehen Sie dazu die untere
Kabeltrommelhälfte nach rechts (L, 5).
* Sichert das Kabel vor unbeabsichtigtem Abrollen von der
Kabeltrommel.
Achtung
Schalten Sie das Gerät nie ein, wenn das Kabel lose in Bögen
oder Ringen auf dem Rasen liegt. Zuviel abgerolltes Kabel
muss vor dem Einschalten wieder aufgerollt werden. Drehen
Sie dazu die untere Kabeltrommelhälfte nach rechts (L, 5).
Mäher ein-, ausschalten M
N
• Transportsicherung deaktivieren (M, 1) .
• Mäher auf ebener Fläche einschalten.
• Nicht im hohen Gras - hier notfalls kippen (M).
Motor ein N
1. Drücken Sie den Knopf (1) und halten diesen.
2. Ziehen Sie den Bügel (2) an.
3. Lassen Sie den Knopf (1) los.
Radantrieb ein N
Heben Sie den Antriebsbügel an (3).
Radantrieb aus N
Lassen Sie den Antriebsbügel los (3).
Motor aus N
Geben Sie den Bügel (2) frei.
Mähen O
Durch die automatische Kabelaufrollung können Sie in alle
Richtungen mähen. Ob Sie vom Erdspieß weg- oder auf ihn zu
fahren, es stellt sich immer die erforderliche Kabellänge ein.
Achtung
Beim Wenden muss der Kabel-Auslegerarm immer in
Richtung Erdspieß zeigen. Das Kabel darf nicht hinter dem
Gerät sein. Das Kabel darf nur bis zur gelben Markierung
abgewickelt werden!
Fangsack entleeren P
• Ist der Fangsack gefüllt, senkt sich die Klappe.
• Für eine einwandfreie Funktion: Löcher unter der Füllstandsanzeige im Fangkorb regelmäßig mit Handfeger reinigen.
Achtung! Bei Verstopfungen im Mähraum vor
dem Reinigungsvorgang Gerät ausschalten und
Netzstecker ziehen.
Nach dem Mähen L
Q
Netzstecker ziehen. Erdspieß aus dem Boden nehmen und
Kabel von der Zugentlastung lösen (L). Das abgerollte Kabel
aufrollen: Drehen Sie dazu die untere Kabeltrommelhälfte
nach rechts (Q, 1). Netzstecker in die Steckerablage schieben
(Q, 2) und Transportsicherung aktivieren (Q, 3).
Wartung
Reinigung
Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten
Netzstecker ziehen.
Vorsicht! Nicht an laufende Schneiden greifen.
Reinigen Sie nach jedem Mähen den Mäher mit einem
Handfeger.
Spritzen Sie den Mäher keinesfalls mit Wasser ab.
Lagerung im Winter
• Führen Sie nach jeder Mähsaison eine gründliche
Reinigung an Ihrem Mäher durch.
• Lassen Sie Ihren Mäher im Herbst von einer WOLFKundendienstwerkstatt kontrollieren.
• Lagern Sie den Mäher im trockenen Raum.
Messerwechsel R
Bei allen Arbeiten an Messern, Kupplung und
Messerbalken zunächst den Netzstecker ziehen
und Schutzhandschuhe tragen.
Vorsicht, nicht an laufende Schneiden greifen.
• Messerwechsel immer von einer Fachwerkstatt
durchführen lassen.
• Messerklingen nur paarweise auswechseln.
Hinweis für Fachwerkstatt:
Anzugsmomente der Schrauben: SW 13 mm = 16-18 Nm.
Einstellung des Kupplungsbowdenzuges N
S
1. Antriebsbügel (N, 3) ca. 2 cm anheben und halten.
2. Kontermutter (S, 1) lösen.
3. Einstellschraube (S, 2) soweit nach links drehen, dass die
Antriebsräder beim Rückwärtsziehen des Mähers blockieren.
4. Kontermutter (S, 1) wieder fest anziehen.
9
Beseitigung von Störungen
Abhilfe (X) durch:
WOLF
Service-Werkstatt
Selbst
Problem
Mögliche Ursache
Unruhiger Lauf, starkes
vibrieren des Gerätes
• Messer schadhaft
• Messer in der Befestigung gelöst
X
---
--X
--X
X
---
Motor läuft nicht
• Sicherung schadhaft
• Kabelschaden
Bei Durchschneiden des Kabels löst selbst bei
richtiger Absicherung (16 Amp.) nicht immer die
Sicherung aus.
An- oder durchgeschnittenes Kabel niemals berühren, ehe der
Stecker aus der Steckdose gezogen ist. Es ist verboten, das Kabel
mit Isolierband zu flicken.
Kabelautomatik funktioniert nicht
• Transportsicherung aktiviert
---
X
Schlechte Mähleistung
• Messer stumpf
• Nicht angepasste Schnitthöhe
X
---
--X
Schlechte Fangleistung
• Messer stumpf
• Fangsack verstopft
• Nicht angepasste Schnitthöhe
X
-----
--X
X
Antrieb schaltet nicht ein
• Kupplungsbowdenzug verstellt
---
X
Im Zweifelsfall immer eine WOLF Service-Werkstatt aufsuchen.
Achtung, Mäher vor jeder Prüfung oder Arbeiten am Messer abstellen, und Netzstecker abziehen.
Ersatzteile
Bestell-Nr.
Artikel-Bezeichnung
4628 065
Artikel-Beschreibung
Fangsack mit Füllstandsanzeige
4001 094
Vi 40 W
Messerbalken 40 cm
4350 040
Vi WM
Ersatzklingen (2 Stk.)
4011 070
MK 40
Mulchkit 40er
4026 360
Kabel (HO7RN-F 2x1 mm2, 30 m)
4026 011
Erdspieß
Die Lieferung erfolgt über Ihren Händler
Garantiebedingungen
Die vom Verkäufer ausgefüllte Garantiekarte bzw. den Kaufbeleg
bitte sorgfältig aufbewahren.
Für die Dauer von 24 Monaten vom Kaufdatum an leistet die Firma
WOLF-Garten eine dem jeweiligen Stand der Technik und dem
Verwendungszweck/Anwendungsgebiet entsprechende Garantie.
Die gesetzlichen Rechte des Endverbrauchers werden durch die
nachstehenden Garantierichtlinien nicht beeinträchtigt.
Voraussetzungen für den 24monatigen Garantieanspruch:
- Einsatz des Gerätes für den ausschließlichen privaten Gebrauch.
Im gewerblichen Bereich oder Verleihgeschäft reduziert sich die
Garantie auf 12 Monate.
- Sachgemäße Behandlung und Beachtung aller Hinweise
in der Gebrauchsanweisung, die Bestandteil unserer
Garantiebedingungen ist.
- Beachtung der vorgeschriebenen Wartungsintervalle.
- Keine eigenmächtige Änderung der Konstruktion.
- Einbau von Original WOLF Ersatzteilen/Zubehör.
- Vorlage der ausgefüllten Garantiekarte und/oder des
Kaufnachweises.
WOLF-Garten Austria Ges.m.b.H
Businesspark Wien Süd, Campus 21
Liebermannstraße F02-402
2345 Brunn am Gebirge
Tel.: ++ 43 (1) - 8 66 70 - 2 25 30
Fax: ++ 43 (1) - 8 66 70 - 2 25 40
E-mail: info@at.WOLF-Garten.com
10
Die Garantie erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß
von Messern, Messerbefestigungsteilen wie Reibscheiben,
Keil-/Zahnriemen, Laufräder/Reifen, Luftfilter, Zündkerzen und
Zündkerzenstecker. Bei eigenmächtiger Reparatur erlischt automatisch
sofort jeglicher Garantieanspruch. Auftretende Fehler und Mängel,
deren Ursachen auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen
sind, werden ausschließlich durch unsere Vertragswerkstätten (der
Verkäufer hat das Recht zur Nachbesserung) in Ihrer Nähe oder, falls
er näher liegt, durch den Hersteller beseitigt. Über die Garantieleistung
hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Ein Anspruch auf
Ersatzlieferung besteht nicht. Etwaige Transportschäden sind nicht
uns, sondern dem zuständigen Transportträger zu melden, da sonst
die Ersatzansprüche an diese Unternehmen verloren gehen.
Die Garantieleistungen werden erfüllt durch unsere autorisierten Kundendienstwerkstätten oder bei:
WOLF-Garten Schweiz AG
Nordringstraße 16
4702 Oensingen
Tel.: ++ 41 (62) - 3 88 04 50
Fax: ++ 41 (62) - 3 88 04 60
WOLF-Garten GmbH & Co KG
Industriestraße 83-85
57518 Betzdorf
Tel.: ++ 49 (27 41) - 28 15 00
Fax: ++ 49 (27 41) - 28 12 99
E-mail: info@de.WOLF-Garten.com
Congratulations on your purchase of a WOLF lawn mower
It is important that you read, fully understand
and observe the following safety precautions and
warnings. Careless or improper use of the machine
may cause serious or fatal injury. The user is
responsible for any accidents involving other people
or other people‘s property.
Never let children or other persons who are not
familiar with the operating instructions use the
lawnmower. Juveniles under l6 years may not use
the equipment. Local regulations may specify the
minimum age of the operator.
A quick guide to features
•
•
•
•
•
•
•
•
Kabelfixsystem
Central cutting height setting
Fold-down handle for space-saving storage and easy transport
Cutter bar with interchangeable blades
Ball-bearing ‘comfort’ wheels
Easily emptied, capacious catchment bag with level indicator
High-quality materials, excellent workmanship and attractive design
Ready-to-use: From 0 to mowing mode in 30 seconds
Technical Data
C
A
We reserve the right of technical changes
D Measurement of noise at the operator's ear according to EN
836.
E Measurement of vibrations at the handlebar held by the
operator according to EN 1033, EN 836. The typical weighted
acceleration is:
B
Esprit 40 EAKF - 4024 000
A
94 cm
B
57 cm
C
46 cm
D
LP 77 dB (A)
E
ahw 2,5 m/s²
Performanche
1800 W
Amperage
8,5 A
Condensator
20 µF
Voltage
230 VAC - 50 Hz
Cutting width
40 cm
Cutting height
2,5 - 7,2 cm
Wheel drive
1-speed / 3.5 km/h
Grass catcher
55 l
Weight
34 kg
Safety instructions - meaning of the symbols
Attention!
Read Instruction
manual before
use!
Keep
bystanders
away!
Attention !
- Sharp knives
- before
performing a
maintenance
work or if
the cable is
damaged pull
out the plug.
Keep the supply
flexible cord
away from the
cutting blade!
11
Safety instructions
General information
When mowing
• This lawnmower is designed for domestic grass and lawn
surfaces. Because of the physical risk to the user or to others,
the lawnmower must not be used for other purposes.
• Never mow the lawn if others – in particular children and animals – are in the vicinity.
• Only mow the lawn during daylight or with the aid of appropriate artificial light.
• Do not tilt the lawnmower when switching on the motor,
unless the lawnmower has to be tilted when starting. If that is
the case, do not tip the lawnmower more than absolutely necessary, and only lift the part furthest removed from the user.
Always ensure that both hands are in the operating position
before replacing the lawnmower on the ground.
• Caution, danger! Cutting gear will continue running!
• Maintain the safety distance prescribed by the handle bars.
• Only switch on the motor if your feet are at a safe distance
from the cutting gear.
• Take care to ensure a safe and stable position, especially on
slopes. Never run; always walk calmly forward.
• Always mow slopes at right angles to the incline; never mow
up and down.
• When mowing slopes, be especially careful when changing
direction.
• Never mow steep slopes.
• Be especially careful when mowing backwards and pulling the
lawnmower towards you.
• Switch the lawnmower off when tilting it, running on empty or
transporting the lawnmower, e.g. to/from a lawn or along paths.
• Never use the lawnmower if safety devices are faulty or missing, such as deflector and/or grass catchment devices.
• Caution: do not touch running cutters.
• Always keep hands and feet away from rotating parts. Do not
stand in front of the grass ejector opening.
• Never lift or carry a lawnmower while the motor is running.
• Never open the guard flap while the motor is still running.
• Before removing the grass catchment device, turn off the
motor and wait until the cutting gear has stopped running.
After emptying the grass catchment device, reattach carefully.
• Never drive across gravel while the motor is running – impacting stones!
• Avoid mowing wet grass where possible.
• Switch off the lawnmower, pull the mains plug and wait for the
lawnmower to stop running if, for example:
a) leaving the lawnmower
b) unblocking a blade
c) intending to check, clean or work on the lawnmower
d) you have encountered a foreign object, in which case you
should check the lawnmower for damage and carry out
any necessary repairs.
e) the lawnmower is vibrating heavily (switch off immediately
and ascertain the cause).
f) you wish to change the settings or carry out cleaning work.
g) you wish to check whether the connection cables have
become tangled or damaged.
• If the lawnmower has a wheel actuation device, this must not
be started simultaneously with the motor.
• If the connection cable is damaged during use, it must be
immediately disconnected from the mains power supply.
Do not touch the cable before it has been disconnected from
the mains power supply.
Before mowing
• Always wear sturdy shoes and long trousers when mowing.
Never mow while barefoot or wearing flimsy sandals.
• Check the site on which the machine is to be used, and
remove all items which could be caught and ejected
• Check the line and connection cable fitted to the outside of
the lawnmower for damage and ageing (brittleness). Only use
if in perfect condition.
• Only have the cable repaired by a qualified person.
• Check the grass catchment device regularly for wear-and-tear
and deformation.
• Before use, carry out a visual inspection to check whether the
cutting gear and its mounts are blunt or damaged. In order to
avoid generating an imbalance, replace blunt or damaged cutting gear as an entire set.
Cables
• Please use safety cables. Cables used as connecting lines
must not be lighter than HO7 RN-F rubber-sheathed cables
with a minimum cross-section of 3 x 1.5 mm2. Do not exceed
a maximum length of 25 m.
• Plugs and couplings must be protected from splashes.
• Use a residual current protection device (RCD) with a residual
current not exceeding 30 mA.
• Fit the connection cable to the mains lead cleat. Do not allow
to rub against edges or against sharp or pointed objects.
Do not squeeze cables through tight door or window openings.
Switch devices must not be removed or circumvented
(e.g. connecting the switch lever to the handle bars)
Maintenance
• Always switch off the motor and pull the mains plug before
carrying out maintenance and cleaning work.
• Never spray down the lawnmower using water, especially not
at high pressure.
• Regularly check and tighten all visible fastening screws and nuts,
especially those relating to the cutting bar, to ensure a firm fit.
• Caution! Always have blades changed or re-sharpened by a
specialist workshop, since a balance test must be carried out as
specified in the safety regulations following any removal of parts.
• Only use original WOLF spare parts. Otherwise we cannot guarantee that your lawnmower conforms to the safety regulations.
• Never park your lawnmower in damp rooms.
• For safety reasons, replace worn or damaged parts.
Disposal
• Do not dispose of electrical equipment in domestic
waste. Recycle equipment, accessories and packaging
in an environment-friendly manner.
Assembly
Fixing of handle A
B
C
ATTENTION! Take care that theswitch cable does not become
caught and crused when folding the handle frame.
12
Mount grass catcher D
See illustrations.
E
F
G H
Operation
Operating times
Connecting to the mains (230 Volts, A.C., 50 Hz)
Please check noise abatement regulations prevailing in your
country.
Hanging the grass bag J
Only when the motor is not running and the
cutting blade is not moving.
1. Lift the protective flap.
2. Hang the grass bag in the chassis with the hooks in the
recesses (see arrow).
3. Replace the protective flap.
Adjustment of cutting height K
Only when mower is stationary and rotating blade
has come to complete standstill.
1. Press button (1).
2. push chassis downwards or pull upwards, as required.
3. Release button at required cutting height (2).
Selection of Cutting height
If possible, mow when grass is dry in order to protect turf.
Do not se cutting position too low when mowing very hight
or wet grass. We recommend an average cutting height of
4,0 cm - 5,0 cm.
Assembly of the strain relief assembly with earth rod L
O
To connect the cable of the machine to the power outlet, first
activate the transport safety mechanism*: Position „STOP“ (L, 1).
Then pull the required length of cable from the cable drum.
Insert the cable in the strain relief assembly (L, 2, 3, 4).
Guide the earth rod through the strain relief assembly and
then push it into the ground. Use a hammer if necessary.
Make sure that the cable distance between the power outlet
and the earth rod (O) is as short as possible. Excess unrolled
cable must be rolled up again. To do this, rotate the lower
drum half clockwise (L, 5).
* Prevents the cable from accidental unrolling from the
cable drum.
Important
Never switch on the machine when loose cable in loops or
rings is lying on the lawn. Excess unrolled cable must be
rolled up again before switching on the machine. To do this,
rotate the lower drum half clockwise (L, 5).
The mower operates from any normal household mains
supply, provided with a 16 Amps. fuse.
Note: Use a residual current device (RCD) rated for a
residual current not greater than 30 mA.
Starting and Stoping M
N
• Deactivate transport safety mechanism (M, 1).
• Switch on motor with mowerplaced on level and firm ground
• not in high grass - alternatively tilt slightly (M).
Switch-on motor N
1. Depress button and hold (1).
2. Lift up bar (2).
3. release button (1).
Wheel drive on N
Raise drive bracket (3).
Wheel drive off N
Release drive bracket (3).
Switch-off motor N
Release bar (2).
Mowing O
Due to the automatic cable roll-up system, you can mow in
all directions. Whether you mow towards the earth rod or
away from it, the cable automatically adjusts to the necessary
length.
Important
When turning, the cable bracket arm must always point in
the direction of the earth rod. The cable must not be behind
the mower. The cable should only be reeled out to the yellow
marking!
Emptying of Grassbox P
• the flap drops down when grassbox is full
• To ensure properfunctioning of the indicator it is important
that the grilles beloware kept clean using a hand brush.
Attention! Disconnect electricity by unplugging
cable at the socket-before proceeding.
After mowing L
Q
Unplug power cord. Remove earth rod from the ground
and release cable from the strain relief assembly (L). Roll up
unrolled cable: To do this, rotate the lower cable drum half
clockwise (Q, 1) . Insert power plug into the storage area (Q,
2) and activate the transport safety mechanism (Q, 3).
Maintenance
Cleaning
Note: Disconnect electricity by unplugging cable
at the socket before proceeding. Attention: Keep
hands clear of moving blade.
Clean mower thoroughly after each mowing with cloth or
brush.
Do not spray with water.
Winter Storage
• Clean mower thoroughly before storing away.
• Have your mower thoroughly checked once a year by an
approved Service Centre.
• Do not store it in a wet or humid place.
Change of cutter blade R
Always disconnect mains supply and wear
protective gloves before undertaking any work at
the cutter blades, cutter bar and blade coupling.
• Change of blades only be carried out by an approved service
station.
• Damaged blades should always be replaced in pairs to
ensure even balance.
Information for Service Centre, blade retaining screw to
be tightened to: A/F 13 mm = 16-18 Nm
Adjusting the clutch Bowden cable N
S
1. Raise the drive bracket (N, 3) app. 2 cm and hold.
2. Loosen the locking nut (S, 1).
3. Turn the setscrew (S, 2) left until the drive wheels are
blocked when you pull the mower backwards.
4. Tighten locking nut (S, 1).
13
Faults and how to remedy
Remedy (X) by:
WOLF
service-workshop
Yourself
• Blades damaged
• Blades loose in the fastening parts
X
---
--X
• Fuse blown
• Cable damaged
--X
X
---
Problem
Possible cause
Uneven running, heavy
vibrations in the mower
Important! If you inadvertently cut through the cable,
the fuse (16 Amp.) will not always blow.
Motor will not run
In the interest of safety, never touch damaged or servered cables before disconnecting the mains plug. Repairing the cable
with insulating tape is prohibited.
Automatic cable roller
defective
• Transport safety mechanism activated
---
X
Poor mowing
• Blunt blades
• Incorrect cutting height
X
---
--X
Poor catching
• Blunt blades
• Catcher bag blocked
• Incorrect cutting height
X
-----
--X
X
Drive does not start
• Clutch Bowden cable misadjusted
---
X
When in doubt, always consult a WOLF service workshop.
Important: switch off the mower and disconnect the mains plug before inspecting, cleaning or working on the blades.
Spare parts
Item number
Order description
4628 065
Product information
Grass catcher
4001 094
Vi 40 W
Replacement blade
4350 040
Vi WM
Blade (2 pieces)
4011 070
MK 40
Mulchkit 40er
4026 360
Cable (HO7RN-F 2x1 mm2, 30 m)
4026 011
Earth rod
Supplied by your dealer
Guarantee terms
Please carefully retain the guarantee card completed by the seller,
or the proof of purchase.
The company WOLF-Garten provides a guarantee for 24 months from
the date of purchase. This guarantee is in accordance with the relevant state of technology and the utilisation purpose / area of application. The consumer‘s statutory rights are not affected by the following
guarantee guidelines.
Pre-conditions for the 24-month guarantee entitlement:
- Deployment of the device solely for private use.
The guarantee is reduced to 12 months in the commercial sector
or leasing business.
- Proper handling and observance of all information given in the operating manual, which forms part of our guarantee terms.
- Observance of the prescribed maintenance intervals.
- No unauthorised alteration of the design.
- Installation of original WOLF replacement parts / accessories.
- Presentation of the completed guarantee card and/or proof of purchase.
14
This guarantee does not extend to normal wear-and-tear on blades,
blade mounting components or friction disks, V-belts/toothed belts,
running wheels/tyres, air filters, spark plugs and spark plug connectors. Any guarantee claim shall be immediately void in the event of unauthorised repairs. Faults and defects which can be traced to material
or manufacturing faults will be rectified exclusively by our contracted
workshops (the seller has the right to remedy a defect) in your vicinity,
or by the manufacturer if the latter is closer. Any claims going beyond
the provision of a guarantee are ruled out. There is no entitlement to a
replacement. Any transport damage should be reported not to us but
to the shipper in question since, otherwise, any compensation claims
vis-à-vis the shipper would be voided.
The guarantee services will be performed by our authorized
repair shops or:
WOLFGarden Ltd.
Crown BusinessPark
Tredegar
Gwent, NP22 4EF
Tel.: ++ 44 / 14 95 30 66 00
Fax: ++ 44 / 14 95 30 33 44
E-mail: info@uk.WOLF-Garten.com
www.WOLF-Garten.com
Nous vous remercions d‘avoir acheté une tondeuse WOLF
Lisez soigneusement la notice d‘utilisation
et familiarisez-vous avec les commandes et
l‘utilisation correcte de la tondeuse. L‘utilisateur est
responsabledes accidents causés aux tiers ou à
leur propriété. Observez les indications, explications
et prescriptions.
ne jamais laisser des enfants ou autres personnes
n'ayant pas lu la notice d'utilisation utiliser la
tondeuse. L'utilisation de cet appareil est interdit
à tout adolescent de moins de 16 ans. Respecter
la réglementation locale concernant l'âge minimum
d'utilisation de cet appareil.
Récapitulatif des caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
Kabelsystem
Réglage central de la hauteur de coupe
Poignée rabattable pour gagner de la place au rangement et pour simplifier le transport
Porte-lames avec lames qui se changent
Roues de confort montées sur roulement à billes
Grand sac de ramassage facile à vider avec affichage lorsqu’il est plein
Matériaux de haute qualité, excellent travail de fabrication et beau design
Prêt à tondre en 30 secondes
Données Techniques
C
A
Droit de modifications techniques réservés
D Mesurage du bruit au niveau de l'oreille de l'opérateur selon
EN 836.
E Mesurage des vibrations au guidon tenu par un opérateur selon
EN 1033, EN 836. L’accélération pondérée normale est de:
B
Esprit 40 EAKF - 4024 000
A
94 cm
B
57 cm
C
46 cm
D
LP 77 dB (A)
E
ahw 2,5 m/s²
Puissance
1800 W
Courant nominal
8,5 A
Condensateur
20 µF
Tension
230 VAC
Largeur de coupe
40 cm
Hauteurs de coupe
2,5 - 7,2 cm
Entraînement des roues
1 vitesse / 3,5 km/h
Sac de ramassage
55 l
Poids
34 kg
Consignes de sécurité - signification des symboles
Attention!
Avant utilisation
lire la notice
d‘emploi!
Tenir les tiers
à l‘ecart de
la zone
dangereuse!
Attention !
- Couteaux
tranchants - Avant
d‘entreprendre
des travaux de
maintenance et
si le câble est
endommagé, retirer
la prise de courant.
Tenir le câble de
raccord éloigné
de l‘outil de
coupe!
15
Consignes de sécurité
Remarques générales
• Cette tondeuse est destinée à l’entretien des pelouses privées.
Pour éviter tout risque de blessures de l’utilisateur ou d’autres
personnes, la tondeuse ne doit pas être utilisée à d’autres fins.
• Ne tondez jamais si des personnes, notamment des enfants
ou des animaux, sont à proximité.
• Tondez uniquement lorsqu’il fait jour ou avec un bon éclairage
artificiel.
Avant de commencer à tondre
• Pour tondre, vous devez toujours porter des chaussures rigides et
un pantalon. Ne tondez jamais pieds nus ni en petites sandales.
• Vérifiez le terrain que vous allez tondre avec la tondeuse et
retirez tous les objets qui pourraient se prendre dans la tondeuse et être projetés.
• Vérifiez que le cordon électrique situé sur l’extérieur de la
tondeuse et le câble de raccordement ne sont pas abîmés ni
trop vieux (car ils deviennent alors cassants). Vous ne devez
utiliser la tondeuse que si elle est en parfait état.
• Toute réparation du câble doit être effectuée exclusivement
par un technicien professionnel.
• Vérifiez fréquemment que le bac de ramassage de l’herbe
n’est pas usé ni déformé.
• Avant toute utilisation, vérifiez (par un simple coup d’oeil) que les
lames ne sont pas émoussées ni abîmées et qu’elles sont bien
fixées. Si les lames sont émoussées ou abîmées, vous devez changer le jeu de lames complet pour éviter de créer un déséquilibre.
Câble
• Veuillez travailler avec des câbles de sécurité. Pour le raccordement, il faut impérativement utiliser des câbles qui sont
plus lourds que des câbles souples en caoutchouc HO7 RN-F
avec une section minimale de 3x1,5 mm2. La longueur maximale ne doit pas dépasser 25 m.
• Les prises mâles et les prises raccords doivent comporter une
protection contre les projections d’eau.
• Utilisez un système de protection contre le courant de défaut
(RCD) avec un courant de défaut ne dépassant pas 30 mA.
• Fixez le câble de raccordement sur la décharge de traction.
Veillez à ce que le câble ne frotte pas sur des arêtes d’angle, ni sur des objets coupants ou pointus. Veillez à ce que
le câble ne reste pas coincé dans l’ouverture d’une porte ou
d’une fenêtre. Ne retirez pas les organes de commande et ne
les reliez pas entre eux (il ne faut pas, par exemple, relier le
levier de commande à la tige de la poignée)
Lorsque vous tondez
• Ne basculez pas la tondeuse lorsque vous mettez le moteur en
marche, à moins qu’il faille basculer la tondeuse lors du démarrage. Si tel est le cas, ne basculez pas la tondeuse plus qu’il ne faut
et soulevez uniquement la partie qui est éloignée de l’utilisateur.
• Vérifiez toujours que vos deux mains sont en position de travail
avant de reposer la tondeuse sur le sol.
• Attention ! Danger ! Les lames continuent de tourner un peu
après l’arrêt de la tondeuse !
• Respectez la distance de sécurité qui est indiquée sur la tige de
la poignée.
• Ne démarrez le moteur que si vos pieds sont suffisamment éloignés des lames.
• Veillez à ne pas risquer de tomber surtout lorsque le terrain est
en pente. Ne courez jamais. Marchez lentement en avant.
• Tondez les terrains inclinés en diagonale, mais jamais dans le
sens de la montée ou de la descente.
• Lorsque vous descendez une pente, soyez très prudent surtout si
vous changez de direction.
• Ne tondez jamais un terrain très raide.
• Soyez particulièrement prudent lorsque vous tondez en reculant et
que vous tirez la tondeuse vers vous.
• Arrêtez la tondeuse lorsque vous voulez la basculer, la vider ou la
déplacer, par exemple depuis la zone gazonnée ou pour aller jusqu’à
la zone gazonnée, ou pour passer des allées de jardin.
• N’utilisez jamais la tondeuse si ses dispositifs de protection sont
abîmés ou ses dispositifs de sécurité défectueux, tels que le
déflecteur et / ou le bac de ramassage de l’herbe.
• Soyez prudent ! Ne touchez jamais aux lames si elles tournent.
• N’approchez jamais vos mains ni vos pieds des pièces rotatives. Ne
restez pas devant l’ouverture qui projette l’herbe coupée.
• Ne soulevez jamais et ne portez jamais la tondeuse lorsque son
moteur tourne.
• N’ouvrez jamais le capot lorsque le moteur tourne.
• Avant de retirer le bac de ramassage de l’herbe : Arrêtez le moteur et
attendez que les lames ne bougent plus du tout. Après avoir vidé le
bac de ramassage de l’herbe, remettez-le bien comme il faut.
• Ne passez jamais sur des graviers avec le moteur qui tourne
– Risque de projection de cailloux !
• Evitez dans la mesure du possible de tondre la pelouse lorsqu’elle est mouillée.
• Arrêtez la tondeuse, débranchez la prise et attendez que les lames ne
bougent plus du tout lorsque, par exemple, vous voulez
a) vous éloigner de la tondeuse
b) débloquer une lame
c) vérifier la tondeuse, la nettoyer ou travailler dessus
d) lorsque la machine a ramassé un objet étranger, et que vous
voulez vérifier que la tondeuse n’est pas abîmée et effectuer
les réparations éventuellement nécessaires.
e) Lorsque la tondeuse vibre fortement du fait d’un déséquilibre
(arrêter immédiatement et rechercher la cause).
f) et lorsque vous voulez effectuer des opérations de réglage
ou de nettoyage.
g) vérifier que les câbles électriques ne sont pas emmêlés ni abîmés.
• Si la tondeuse comporte un système d’entraînement des roues, il ne
faut pas le démarrer en même temps que le moteur de la tondeuse.
• Si le câble de raccordement es abîmé pendant le travail, il
faut immédiatement le débrancher de la prise de courant du
secteur. Ne touchez pas au câble avant de l’avoir débranché
de la prise de courant du secteur.
L’entretien
• Effectuez toutes les opérations d’entretien et de nettoyage
uniquement si le moteur est arrêté et la prise de courant du
secteur débranchée.
• Ne projetez jamais d’eau sur la tondeuse – surtout pas de
l’eau sous pression.
• Vérifiez régulièrement que tous les boulons et vis de fixation
visibles, notamment ceux du porte-lames, sont bien vissés
puis resserrer si nécessaire.
• Attention ! Faites toujours changer ou aiguiser vos lames
dans un atelier professionnel, car lorsque des pièces ont été
démontées, il faut effectuer un contrôle d’équilibrage conformément aux consignes de sécurité.
• Utiliser uniquement des pièces de rechange de la marque
WOLF, sinon vous ne pourrez pas être sûr que votre tondeuse est conforme aux consignes de sécurité.
• Ne rangez pas votre tondeuse dans un local humide.
• Pour des raisons de sécurité, changez les pièces qui sont
usées ou abîmées.
Élimination de l’appareil
• Ne jetez pas l’équipement électrique avec les ordures
ménagères. Recyclez équipement, accessoires et
emballage de façon écologique.
Montage
Fixation du guidon A
B
C
ATTENTION! En pliant ou dépliant le guidon de la
tondeuse attention à ne pas écraser le câble
16
Monter le dispositif de ramassage de l’herbe
D E F G H
Voir illustrations.
Fonctionnement
Tranches horaires
Observez les dispositions spécifiques de la lloi nationale.
Accrocher le bac de ramassage J
Uniquement après arrêt du moteur et de la lame.
1. Soulever le capot.
2. Accrocher le bac de ramassage en insérant les crochets
dans les orifices du châssis (voir flčche).
3. Rabattre le capot.
Réglage de la hauteur de coupe K
Uniquement après arrêt du moteur et de la lame.
1. Appuyez le bouton (1).
2. Agissez sur la tondeuse légèrement vers le bas ou le haut.
3. Lâchez le bouton à la hauteur choisie (2).
Hauteur de coupe – état de la pelouse
Tondez de préférence lorsque l'herbe est sèche. Tondez
l'herbe humide ou mouillée à une hauteur plus élevée. En
principe l'hauteur de coupe est de 4,0 cm - 5,0 cm.
Montage du détendeur avec piquet
L
O
Pour amener le câble de l‘appareil jusqu‘à la prise de
courant, activer d‘abord la protection de transport* : Position
„ARRET“ (L, 1). Sortir la longueur nécessaire de câble de
l‘enrouleur. Monter le câble dans le détendeur (L, 2, 3, 4).
Glisser le piquet dans le détendeur et l‘enfoncer ensuite dans
la terre, le cas échéant à l‘aide d‘un marteau. Veiller à passer
le câble sur le chemin le plus court entre la prise et le piquet
(O). Si vous avez déroulé une longueur de câble excessive,
réenrouler le câble en trop. Pour ce faire, tourner la partie
inférieure de l‘enrouleur vers la droite (L, 5).
* Protège le câble contre un déroulement involontaire.
Attention
Ne jamais mettre l‘appareil en marche lorsque le câble est
étalé sur la pelouse. Si vous avez déroulé une longueur de
câble excessive, réenrouler le câble en trop avant la mise en
marche. Pour ce faire, tourner la partie inférieure de l‘enrouleur
vers la droite (L, 5).
Raccordement à la prise (courant alternatif 230 volts)
La tondeuse peut être branchées sur n‘importe quelle prise de
courant protégée par un fusible de 16 Amp.
Attention: Utilisez un dispositif de protection de courant de
défaut (RCD) avec un courant de défaut n‘exédant pas 30 mA.
Mise en route de la tondeuse M
N
• Désactiver la protection de transport (M, 2).
• Mettre le moteur en marche quand la tondeuse se trouve sur
une surface plane.
• Dans de l‘herbe haute, appuyer légèrement sur le manche (M).
Mise en marche N
1. Appuyez sur le bouton et maintenez le enfoncé (1).
2. Amenez la poignée (2) vers le guidon et lâchez le bouton (1).
Entraînement des roues ON N
Relever l’étrier d’entraînement (3).
Entraînement des roues OFF N
Débloquer l’étrier d’entraînement (3).
Arrêt N
Lâchet la poignée (2).
Tondre O
L‘enroulement automatique du câble permet de tondre la
pelouse dans toutes directions. Que vous vous éloigniez du
piquet ou que vous l‘approchiez, la longueur de câble requise
se règle toujours automatiquement.
Attention
Lorsque vous faites demi-tour, le bras guide-câble doit toujours
être pointé vers le piquet. Le câble ne doit pas se trouver derrière
l‘appareil.
Le câble ne peut être déroulé que jusqu‘à la
marque jaune!
Vider le bac récolteur P
• Le clappet s’abaisse l’orsque le bac est plein.
• Pour assurer un fonctionnement impeccable, nettoyez
regulièrement avec une petite brosse à main les orifices
sous l’indicateur de remplissage.
Avant d‘y procéder, retirer la fiche de la prise de
courant.
Après la tonte L
Q
Débrancher l‘appareil. Retirer le piquet du sol et détacher le
câble du détendeur (L). Enrouler le câble sorti. Pour ce faire,
tourner la partie inférieure de l‘enrouleur vers la droite (Q, 1) .
Glisser la prise dans son logement (Q, 2) et activer la protection
de transport (Q, 3).
Entretien
Nettoyage
Avant d‘y procéder, retirer la fiche de la prise de
courant. Prudence! Ne jamais toucher les couteaux
encore en mouvement!
Nettoyer la tondeuse avec une brosse ou un chiffon après
chaque tonte.
Ne jamais nettoyer la tondeuse au jet d‘eau. Remiser la
tondeuse dans un endroit sec.
Remiser la tondeuse pour l‘hiver
• Après la saison, nettoyer la tondeuse á fond.
• Faire réviser la tondeuse dès l‘automne par une stationservice WOLF agréée.
• Ne jamais nettoyer la tondeuse au jet d‘eau et ne la
remiser que dans un endroit sec.
Remplacement des couteaux R
Avant toute opération aux couteaux, accouplement
ou porte-couteaux, retirer la prise de courant et
mettre des gants de protection.
• Faites toujours pratiquer le changement de lamer par un
atelier professionnel.
• Un porte-couteaux abîme doit également être remplacé
immédiatement.
Indication pour les ateliers spécialisés:
couple de serrage du boulon:
13 mm calibre de clé à écrous = 16-18 Nm
Réglage du câble Bowden d’accouplement N
S
1. Relever et maintenir l’étrier d’entraînement (N, 3) sur environ 2 cm.
2. Dévisser le contre-écrou (S, 1).
3. Tourner la vis de réglage (S, 2) vers la gauche jusqu’à ce
que les roues motrices se bloquent lorsque la tondeuse
est tirée vers l’arrière.
4. Revisser le contre-écrou (S, 1).
17
Comment remédier aux pannes
Mesures ŕ prendre (X) par :
L‘atelier de
service aprčsvente WOLF
L‘utilisateur
Dysfonctionnements
Causes possibles
L‘appareil fonctionne
bruyamment et vibre
fortement
• La lame est endommagée
• La lame s‘est desserrée de sa fixation
X
---
--X
--X
X
---
Le moteur ne démarre
pas
• Le fusible a fondu
• Le câble est endommagé
Attention! En cas de coupure intempestive du câble,
il se peut que le fusible ne fonde pas, même si la protection par fusibles est correcte (16 A).
C‘est pourquoi nous vous demandons, par mesure de sécurité,
de ne pas toucher un câble coupé ou endommagé, avant dàvoir
débranché la tondeuse du secteur. Il est interdit de réparer le
câble avec du ruban isolant.
L‘enroulement automatique ne fonctionne pas
• Protection de transport activée
---
X
Mauvaise performance
de tonte
• La lame est émoussée
• Hauteur de coupe non adaptée
X
---
--X
Mauvaise capacité de
tonte
• La lame est émoussée
• Le bac de ramassage est obstrué
• Hauteur de coupe non adaptée
X
-----
--X
X
L‘entraînement ne
réagit pas
• Le câble Bowden d’embrayage est mal réglé
---
X
En cas de doute, consulter toujours l‘atelier de service aprés-vente WOLF.
Attention, arrêter la tondeuse avant tout contrôle, tout nettoyage et tous travaux sur la lame et retirer la fiche secteur.
Pièces de rechange
Numéro d‘article
Désignation pour la commande
4628 065
Information produit
Sac de ramassage
4001 094
Vi 40 W
Lame de rechange 40 cm
4350 040
Vi WM
Lame (2 morceau)
4011 070
MK 40
Mulchkit 40er
4026 360
Câble (HO7RN-F 2x1 mm2, 30 m)
4026 011
Piquet
Fourni(e) par le revendeur spécialisé
Conditions de la garantie
La carte de garantie remplie par les vendeurs ou le justificatif
d‘achat doivent être conservés avec soin.
La société Wolf-Garten fournit une garantie selon l‘état actuel de la technique
et l‘objectif d‘utilisation / le domaine d‘application pour une durée de 24 mois
à partir de la date d‘achat. Les droits légaux du consommateur final ne sont
pas entravés par les directives suivantes en matière de garantie.
Conditions préalables à l‘application de la garantie de 24 mois:
- Utilisation de l‘appareil exclusivement à usage privé.
Dans le secteur professionnel ou pour les sociétés de location,
la garantie est de 12 mois.
- Manipulation réglementaire et respect de toutes les consignes figurant
dans le mode d‘emploi, qui fait partie de nos conditions de garantie.
- Respect de la périodicité prescrite pour la maintenance.
- Pas de modification arbitraire de la construction.
- Montage de pièces détachées / accessoires WOLF originaux.
- Présentation de la carte de garantie remplie et/ou de la preuve d‘achat.
La garantie ne s‘applique pas à l‘usure normale des dents ni aux
pièces de fixation de ces dents telles que les disques de friction, les
courroies trapézoïdales / dentées, les roues/pneus, le(s) filtre(s) à air,
les bougies /cosses d‘allumage. En cas de réparation arbitraire, tout
droit à la garantie est automatiquement supprimé. Les défauts et les
imperfections dont les causes sont attribuées à un défaut de matériau
ou de fabrication sont réparés exclusivement par nos ateliers partenaires
(le vendeur a droit aux améliorations) situés près de chez vous ou le
fabricant s‘il est plus proche. Les droits dépassant les limites de la
garantie sont exclus. Un droit à une livraison compensatrice n‘existe pas.
Les dommages éventuels survenus pendant le transport ne doivent pas
être communiqués à notre société mais au transporteur concerné pour
conserver les droits à indemnité envers cette entreprise.
Les prestations de garantie seront exécutées par nos ateliers agréés ou chez:
Graham NV-SA
Zoning Industriel21
1440 Wauthier-Braine
Tel.: ++ 32 (2) - 3 67 16 11
Fax: ++ 32 (2) - 3 67 16 12
E-mail: com@graham.be
18
WOLF-Garten Schweiz AG
Nordringstraße 16
4702 Oensingen
Tel.: ++ 41 (62) - 3 88 04 50
Fax: ++ 41 (62) - 3 88 04 60
WOLF-Garten GmbH & Co KG
Industriestraße 83-85
57518 Betzdorf
Tel.: ++ 49 (27 41) - 28 15 00
Fax: ++ 49 (27 41) - 28 12 99
E-mail: info@de.WOLF-Garten.com
Complimenti per aver scelto un tosaerba WOLF
Leggere attentamente le istruzioni per l‘uso e
familiarizzare con gli elementi di comando e con
il coretto utilizzo dell‘apparecchio. L‘utente è
responsabile degli incidenti causati ad altre persone
o alla loro proprietà. Osservare le idicazioni, le
spiegazioni e le prescrizioni.
Non lasciare mai bambini o altre persone che non
conoscono le istruzioni per l'uso nei pressi della
falciatrice. Non è consentito a persone al di sotto
dei 16 anni di utilizzare questo apparecchio.
Le caratteristiche della dotazione in sintesi
•
•
•
•
•
•
•
•
Kabelfixsystem
regolazione centralizzata dell’altezza di taglio
impugnatura pieghevole per un deposito con minimo ingombro e trasporto semplificato
barra di taglio con lame alternate
ruote confortevoli montate su cuscinetti a sfere
sacco raccoglierba spazioso e facile da svuotare con indicatore di livello
materiali di prima qualità, lavorazione eccellente e Design attraente
Ready-to-use: da 0 alla rasatura in soli 30 secondi
Dati tecnici
C
A
Ci riserviamo pertanto eventuali modifiche tecnici dovute
all'ulteriore sviluppo dei nostri prodotti
D Misuratione della rumorositá all'altezza dell'orecchio
dell'utente eseguita in confomotà alla norma EN 836.
B
E Vibrazioni misurate sul manubrio di guida, con utente, in
conformitá a EN 1033, EN 836. L’accelerazione ponderata
tipica è di:
Esprit 40 EAKF - 4024 000
A
94 cm
B
57 cm
C
46 cm
D
LP 77 dB (A)
E
ahw 2,5 m/s²
Potenza
1800 W
Corrente normale
8,5 A
Condensatore
20 µF
Tensione
230 VAC - 50 Hz
Larghezza di taglio
40 cm
Altezza di taglio
2,5 - 7,2 cm
Trasmissione a ruote
1 vitesse 3,5 km/h
Sacco di raccolta
55 l
Peso
34 kg
Indicazioni di sicurezza - legenda simboli
Attenzione!
Prima dell‘uso
leggere
istruzioni!
Allontanare
le per-sone
dalla zona di
pericolo!
Attenzione!
- Lame da taglio
affilate - staccare
la spina prima
di qualsiasi
intervento di
manutenzione ed
in presenza di
danni alla linea.
Tenere
lontani i cavi
collegamento
dall‘utensile da
taglio!
19
Indicazioni di sicurezza
Dati generali
• Questo tosaerba è previsto per la cura di superfici erbose e
prati per uso privato. Per evitare la messa in pericolo fisica
dell‘operatore o di altre persone, il tosaerba non può essere
impiegato per scopi diversi da quelli di destinazione.
• Non falciare mai nelle immediate vicinanze di persone, in
particolare bambini e animali.
• Falciare soltanto di giorno o con una illuminazione artificiale adeguata.
Prima della falciatura
• Non falciare mai, senza essersi prima infilati calzature e calzoni lunghi.
Non falciare mai a piedi nudi o se si sono calzati sandali leggeri.
• Esaminare il terreno, su cui si impiega la macchina ed eliminare
tutti gli oggetti, che possono essere raccolti ed eliminati.
• Controllare il cavo installato all‘esterno dell‘apparecchio ed
appurare l‘eventuale esistenza di un danneggiamento ed
invecchiamento (fragilità) del cavo di collegamento. Utilizzare
soltanto con condizioni a perfetta regola d‘arte.
• Fare eseguire le riparazioni sul cavo soltanto da uno specialista.
• Controllare di frequente l’usura e le deformazioni del dispositivo
raccoglierba.
• Prima dell‘utilizzo (controllo a vista) controllare, se gli strumenti
da taglio e i loro mezzi di fissaggio sono spuntati o danneggiati.
Sostituire la serie completa di strumenti da taglio
Cavi
• Lavorare soltanto con cavi di sicurezza. Come cavo di collegamento
si dovranno utilizzare soltanto cavi, che non siano più leggeri dei
cavi flessibili in gomma HO7 RN-F con una sezione minima di 3x1,5
mm2. La lunghezza massima non dovrebbe superare i 25 m.
• Spine e giunti dovranno essere protetti dagli spruzzi d’acqua.
• Utilizzare un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (RCD)
con una corrente di dispersione non superiore a 30 mA.
• Fissare il cavo di collegamento sullo scarico della trazione. Non
far sfregare su bordi, oggetti appuntiti o taglienti. Non schiacciare i
cavi attraverso le fessure di porte o finestre.
I dispositivi elettrici non devono essere tolti o cavallottati (per es.
per attaccare la leva del cambio all‘asta dell‘impugnatura)
Per la falciatura
• Non inclinare l’apparecchio, quando si accende il motore, a meno
che l’apparecchio debba essere inclinato per l’avviamento. In tal
caso non inclinare l‘apparecchio più di quanto sia assolutamente
necessario e sollevare soltanto la parte, che è distante
dall‘operatore. Verificare sempre che le due mani si trovino in
posizione di lavoro, prima di ricollocare l‘apparecchio sul terreno.
• Attenzione, pericolo! Lo strumento da taglio continua a funzionare!
• Osservare la distanza di sicurezza prescritta dall’asta dell’impugnatura.
• Accendere il motore soltanto, quando i Vostri piedi sono ad una
distanza di sicurezza dagli strumenti da taglio.
• Prestare attenzione che ci sia un appoggio sicuro, in particolare
lungo i pendii. Non correre mai, procedere tranquillamente.
• Lungo i pendii falciare sempre trasversalmente rispetto alla
pendenza, non verso l’alto o il basso.
• Sui pendii si dovrà prestare particolare attenzione, se si cambia direzione.
• Non falciare su pendii ripidi.
• Occorre essere particolarmente prudenti, quando si falcia
all’indietro e si tira verso di sé il tosaerba.
• Spegnere il tosaerba, se si desidera inclinarlo, farlo marciare a
vuoto o trasportarlo, per es. da/verso il prato o su strada.
• Non utilizzare mai l’apparecchio con dispositivi di protezione
danneggiati o dispositivi di sicurezza mancanti come dispositivi di
deviazione e/o raccoglierba.
• Prestare particolare attenzione a non afferrare le lame, mentre
lavorano.
• Non portare mai mani o piedi in vicinanza delle parti rotanti. Non
intrattenersi davanti all‘apertura di scarico dell‘erba.
• Non sollevare o portare mai un tosaerba con motore funzionante.
• Non aprire mai la serranda di protezione, quando il motore è
ancora in funzione.
• Prima di togliere il dispositivo raccoglierba: spegnere il motore e
attendere l‘arresto dello strumento da taglio. Dopo lo svuotamento
fissare in modo accurato il dispositivo raccoglierba.
• Non marciare mai con motore in funzione sopra la ghiaia pericolo di lancio di pietrisco!
• Dove possibile, non falciare nell’erba bagnata.
• Spegnere l’apparecchio, staccare la spina e aspettare che
l’apparecchio si arresti, se si vuole per es.
a) lasciare il tosaerba
b) sbloccare una lama bloccata
c) controllare, pulire l‘apparecchio e poi lavorarci sopra
d) controllare eventuali danneggiamenti dell‘apparecchio, se si sono
incontrati corpi estranei ed eseguire le riparazioni necessarie.
e se il tosaerba vibra molto a causa dello squilibrio (spegnere
subito e cercare la causa).
f) se si vuole eseguire lavori di regolazione o pulitura.
g) controllare, se i cavi di collegamento sono attorcigliati o danneggiati.
• Se il tosaerba ha una trasmissione a ruota, non dovrà essere
avviato contemporaneamente con il motore.
• Se il cavo di collegamento viene danneggiato durante l’uso, deve
essere subito staccato dalla rete. Non entrare in contatto con il
cavo, prima che sia staccato dalla rete.
La manutenzione
• Eseguire i lavori di manutenzione e pulitura soltanto a motore
fermo e con spina staccata dalla rete.
• Non spruzzare l’apparecchio con acqua - in particolare con alta pressione.
• Controllare regolarmente l’accoppiamento preciso di tutte le viti e
dadi visibili, in particolare della barra di taglio e serrare.
• Attenzione! Fare eseguire sempre il cambio delle lame o la
loro riaffilatura da una officina specializzata, dato che dopo
l‘allentamento dei pezzi si dovrà eseguire il controllo dello
squilibrio secondo le norme di sicurezza corrispondenti.
• Utilizzare soltanto ricambi originali WOLF, altrimenti non si avrà
alcuna garanzia che il tosaerba soddisfi le norme di sicurezza.
• Non depositare il tosaerba in locali umidi.
• Per motivi di sicurezza sostituire le parti usurate o danneggiate.
Smaltimento rifiuti
• Non smaltire apparecchiature elettriche insieme ai rifiuti
domestici. Riciclare componenti, accessori e imballaggi
in modo ecologico
Montaggio
Fissaggion del manico A
B
C
ATTENZIONE! Nel piegare l’impugnatura il cavo non deve
essere schiacciato.
Monter le dispositif de ramassage de l’herbe
D E F G H
Vedere illustrazioni.
Messa in opera
Tempo d’esercizio
Si prega di osservare le prescrizioni vigenti nei singoli stati.
Appendere il sacco per la raccolta J
Soltanto con motore spento e utensile di taglio
fermo.
20
1. Sollevare la copertura di protezione.
2. Appendere il sacco per la raccolta al gancio che si trova
nella cavità dell‘intelaiatura (vedere freccia).
3. Collocare la copertura di protezione.
Messa in opera
Aggiustaggio dell’altezza di tosatura K
Solo a motore spento e lame ferme terme.
1. Premere il pulsante (1).
2. Premere leggermente l’apparecchio all’ingiù oppure
alzarlo sino a che, si avrà l’altezza desiderata di tosatura
(2). Poi lasciare il pulsante.
Altezza di taglio
Tagliare possibilmente su prato asciutto per non danneggiare
la cotica erbosa. In caso di prato umido ed erba alta, tagliare
con una maggiore altezza di taglio. Di regola si tosa ad
un'altezza di taglio di 4,0 cm - 5,0 cm.
Montaggio del dispositivo per lo scarico dalla trazione
con puntello da terra L O
Per arrivare con il cavo dall‘apparecchio alla presa, attivare
innanzi tutto la protezione per il trasporto* posizione
„STOP“ (L, 1). Estrarre poi dal tamburo per cavi la lunghezza
necessaria del cavo. Montare il cavo nel dispositivo per lo
scarico dalla trazione (L, 2, 3, 4).
Condurre il puntello da terra attraverso il dispositivo per lo
scarico dalla trazione e conficcarlo successivamente nel
terreno. Aiutarsi eventualmente con un martello. Utilizzare
il percorso del cavo più breve fra la presa e il puntello da
terra (O). Troppo cavo svolto dev‘essere nuovamente avvolto.
Ruotare a questo scopo verso destra (L, 5) la metà del tamburo
per cavi.
* assicura il cavo contro lo svolgimento accidentale dal
tamburo.
Attenzione
Non inserire mai l‘apparecchio se il cavo si trova allentato
e forma sul tappeto d‘erba anse oppure anelli. Troppo cavo
svolto dev‘essere riavvolto prima dell‘inserzione. Ruotare
a questo scopo verso destra (L, 5) la metà inferiore del
tamburo del cavo.
Inserire la spina della corrente
(corrente alternata 230 Volt, 50 Hz)
Si potrà allacciare l‘attrezzo a qualsiasi presa, purchè sia
munita di una valvola di protezione di 16 Ampère (oppure di
un terruttore-LS tipo B).
Avvertenza: Adoperi un apparecchio fi protezione contro
la corrente di difetto (RCD) con una corrente di difetto non
superiore a 30 mA.
Avviare il tagliaerba M
N
• Disattivare la protezione per il trasporto (M, 1).
• Avviare la tosaerba su superficie piana.
• Possibilmente non nell‘erba alta. In questo caso inclinare
leggermente come risulta dalla figura (M).
Per avviare il motore N
1. Tener premuto il pulsante (1).
2. Tirare la leva (1) e lasciare il pilsante (2).
azionamento ruota, INS N
sollevare la staffa di azionamento (3).
azionamento ruota, DIS N
rilasciare la staffa di azionamento (3).
Per spegnere il motore N
Lasciare la leva (2).
Tagliare O
Mediante l‘avvolgimento automatico del cavo potete falciare
in tutte le direzioni. Indipendentemente dal fatto che vi
allontaniate dal puntello da terra oppure che vi avviciniate ad
esso, viene regolata sempre la lunghezza cavo necessaria.
Attenzione
Quando si cambia direzione, il braccio per la conduzione del
cavo dev‘essere sempre orientato in direzione del puntello da
terra. Il cavo non deve trovarsi dietro l‘apparecchio. Il cavo
deve essere svolto soltanto fino alla marcatura gialla!
Svuotamento del cesto P
• quando ilcesto è pieno ildeflettore si abbassa.
• Per una buona funzionalita` mantenere pulito l’indicatore ed
i fori sottostanti con una scopetta.
Prima estrarre assolutamente la presa della corrente.
Dopo la falciatura L
Q
Estrarre la spina d‘alimentazione. Estrarre il puntello
da terra e scollegare il cavo dal dispositivo per lo scarico
dalla trazione (L). Avvolgere il cavo svolto: ruotare a questo
scopo verso destra (Q, 1) la metà inferiore del tamburo del
cavo. Spingere la spina d‘alimentazione nel supporto per la
sua custodia (Q, 2) ed attivare la protezione per il trasporto
(Q, 3).
Manutenzione
Pulizia
Prima estrarre assolutamente la presa della
corrente. Attenzione! Non toccare le lame rotanti!
Attendere il fermo.
Dopo ogni tosatura abbiate l‘avvertenza di pulire la tosaerba
con uno straccio oppure con uno scopino.
In nessum caso usare acqua! Tenere il tosaerba in
ambiente asciutto.
Accantonamento durante l‘inverno
• Terminata la stagione si dorvrà pulire accuratamente la
tosaerba.
• Mai spruzzare la tosaerbe con acqua, nè collocarla in
ambienti umidi.
Come cambiare la lama R
Prima di cambiare la lama o aggiustare
l‘accoppiamento o il portalama, è assolutamente
necessario levare la spina dalla presa di corrente
e mettere i guanti di sicurezza.
• Fate sostituire le lame o affilare, solo da una officina
specializzata.
• Anche il Portalame dovrà essere combiato quando è
danneggiato.
Nota per l‘officina specializzate:
coppia di serragio della vite: SW 13 mm = 16-18 Nm
Impostazione del cavo Bowden della frizione N
S
1. Sollevare la staffa di azionamento (N,3) di ca. 2 cm e bloccare.
2. Allentare il controdado (S, 1).
3. Girare a sinistra la vite di regolazione (S, 2), in modo che
le ruote motrici si blocchino durante l’arretramento della
trebbiatrice.
4. Serrare di nuovo a fondo il controdado (S, 1).
21
Interventi di riparazione
Rimedio (X) :
Officina Di
assistenza WOLF
In modo
autonomo
• Lama danneggiata
• Lama di fissaggio allentata
X
---
--X
--X
X
---
Il motore non funziona
• Fusibile danneggiato
• Cavo danneggiato
Attenzione! In caso di taglio involontario del cavo,
non sempre il fusibile disinserisce I‘apparecchio, persino con I‘adeguata protezione (16 Amp.).
Mai toccare cavi tranciati o tagliati, finché la spina non è stata
staccata della presa. E‘ vietato riparare il cavo con nastro isolante.
L‘automatismo del cavo
non funziona
• Protezione per il trasporto attivata
---
X
Cattiva falciatura
• Lama smussata
• altezza di taglio non regolata
X
---
--X
Pessime prestazioni di
raccolta
• Lama smussata
• Cesto raccoglierba otturato
• altezza di taglio non regolata
X
-----
--X
X
Il motore non si mette
in moto
• Tirante bowden della frizione spostato
---
X
Problema
Possibi causale
Funzionamento rumoroso, forte vibrazione
dell‘apparecchio
In caso dubbio rivolgersi sempre ad un‘officina di assistenza WOLF.
Attenzione, arrestare il tosaerba prima di ogni controllo, lavoro di pulitura o di lavori alla lama ed estrarre la chiave di accensione.
Ricambi
Articolo N°
Denominazione articolo
4628 065
Informazione sul prodotto
Sacco di raccolta
4001 094
Vi 40 W
Lama di ricambio 40 cm
4350 040
Vi WM
Lama (2 pezzo)
4011 070
MK 40
Mulchkit 40er
4026 360
Cavo (HO7RN-F 2x1 mm2, 30 m)
4026 011
Puntello da terra
Fornitura attraverso il Vostro Rivenditore
Condizioni di garanzia
Custodite con cura il certificato di garanzia compilato dal
venditore oppure il documento d‘acquisto.
Per la durata di 24 mesi a partire dalla data d‘acquisto, la Ditta WolfGarten presta garanzia in conformità al rispettivo stato della tecnica e
allo scopo/campo d‘applicazione. I diritti legali del consumatore finale non
vengono compromessi mediante i criteri di garanzia di seguito elencati.
Premesse per il diritto alla garanzia di 24 mesi:
- Impiego dell‘apparecchio esclusivamente per uso privato.
Nel campo industriale oppure negli esercizi di noleggio, la
garanzia viene ridotta a 12 mesi.
- Uso conforme allo scopo e rispetto di tutte le avvertenze delle
istruzioni sull‘uso che formano parte integrante delle nostre
condizioni di garanzia.
- Rispetto degli intervalli di manutenzione prescritti.
- Nessuna variazione della costruzione su propria iniziativa.
- Montaggio delle parti di ricambio originali/accessori della WOLF.
- Presentazione del documento di garanzia compilato e/o del certificato
d‘acquisto.
La garanzia non si estende alla normale usura delle lame, alle parti
di fissaggio delle lame come ruote di frizione, cinghie trapezoidali
e cinghie dentate, ruote portanti/pneumatici, filtri dell‘aria, candele
d‘accensione e cappucci per candele. In caso di riparazioni effettuate
in proprio, si estingue automaticamente ogni diritto di garanzia. I difetti
e le carenze che si dovessero presentare le cui cause sono riconducibili
a difetti di materiale o di produzione, vengono rimossi esclusivamente
dalle nostre officine autorizzate (il venditore ha il diritto alla riparazione)
oppure dal produttore stesso, se egli fosse più vicino alla Vostra sede.
Sono escluse rivendicazioni non rientranti nella prestazione di garanzia.
Non è ammessa una rivendicazione per la fornitura di parti di ricambio.
Eventuali danni dovuti al trasporto non devono essere segnalati a noi,
ma alla ditta competente per il trasporto, poichè in caso contrario i diritti
all‘indennizzo da parte di queste imprese decadono.
Le prestazioni in garanzia vengono rese dalle nostre officine
autorizzata contrattualmente o nel caso di:
WOLF Italia S.r.l.
Via G. Galilei 5
20060 Ornago (Mi)
Tel.: ++ 39 (0 39) - 62 86 41
Fax: ++ 39 (0 39) - 6 01 02 57
E-mail: info@it.WOLF-Garten.com
22
WOLF-Garten Schweiz AG
Nordringstraße 16
4702 Oensingen
Tel.: ++ 41 (62) - 3 88 04 50
Fax: ++ 41 (62) - 3 88 04 60
Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw WOLF gazonmaaier
Lees het instructieboekje aandachtig door en stelt
u zich op de hoogte van de bedieningsorganen en
het correcte gebruik van het apparaat. De gebruiker
is aannsprakelijk voor ongevallen met andere
personen en voor schade aan hun eigendommen.
Neem de aanwijzingen, voorschriften en de
verklarende teksten in acht.
Kinderen of andere personen die de gebruiksaanwijzing
niet kennen, mogen de grasmaaier nooit gebruiken.
Typische kenmerken in het kort
•
•
•
•
•
•
•
•
Kabelfixsystem
centrale instelling van de maaihoogte
inklapbare duwboom voor ruimtebesparend opbergen en eenvoudig vervoeren
messenbalk met verwisselbare messen
kogelgelagerde comfort wielen
makkellijk te legen, ruime opvangzak met vulindicator
hoogwaardig materiaal, uitstekende verwerking en attractief design
Ready-to-use: van 0 tot maaien in 30 seconden
Technische gegevens
C
A
Veranderingen an technische aanpassingen voorbehouden
D Lawaaimeting aan het oor van de bedienende persoon wird
uitgevoerd overeenkomstig EN 836.
E Trillingen gemeten aan de duwstang, met bedienende
persoon, conform EN 1033, EN 836. De gemiddelde
gewogen versnelling is:
B
Esprit 40 EAKF - 4024 000
A
94 cm
B
57 cm
C
46 cm
D
LP 77 dB (A)
E
ahw 2,5 m/s²
Vermogen
1800 W
Verbruik
8,5 A
Condensator
20 µF
Spanning
230 VAC - 50 Hz
Maaibreedte
40 cm
Maaihoogte
2,5 - 7,2 cm
Wielaandrijving
1-Versnelling / 3,5 km/h
Opvangzack
55 l
Gewicht
34 kg
Veiligheidsvoorschriften - betekenis van de symbolen
Opgelet!
Voor gebruik de
gebruiksaanwijzing lezen!
Anderen buiten
de
gevarenzone
houden!
Voorzichtig!
- Scherpe
snijmessen - vóór
onderhoudswerkzaamheden en
bij beschadiging
van de leiding de
stekker uit het
stroomnet trekken.
Aansluitkabels
mogen niet
in de buurt
komen van het
snijgereedschap!
23
Veiligheidsvoorschriften
Algemene aanwijzingen
• Deze grasmaaier is voor het onderhoud van privé gazons bestemd.
Vanwege het gevaar voor lichamelijk letsel van de gebruiker of van
derden mag de grasmaaier niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
• Maai nooit in de nabijheid van anderen, van vooral kinderen of dieren.
• Maai alleen bij daglicht of bij passend kunstlicht.
Voor het maaien
• Draag altijd stevige schoenen en een lange broek tijdens het
maaien. Maai nooit op blote voeten of in lichte sandalen.
• Controleer het te maaien terrein en verwijder alle voorwerpen die
door de grasmaaier gegrepen en weggeslingerd kunnen worden.
• Controleer de aan de buitenkant van de grasmaaier geïnstalleerde
leiding en de aansluitkabel op beschadiging en ouderdom
(broosheid). Uitsluitend in onberispelijke staat gebruiken.
• Laat de kabel uitsluitend door een vakman repareren.
• Controleer de grasopvangbak vaak op slijtage en vervorming.
• Controleer voor het gebruik (optische controle), of de messen en
bevestigingsmiddelen bot of beschadigd zijn. Vervang botte of
beschadigde messen altijd als set, om geennbalans te veroorzaken.
Kabels
• Werk a.u.b. met veiligheidskabels. Als aansluitleiding mogen
uitsluitend leidingen worden gebruikt, die niet lichter zijn dan
rubberleidingen HO7 RN-F met een minimale diameter van 3x1,5
mm2. Als maximale lengte mag de 25 m niet overschreden worden.
• Stekkers en koppelingen moeten spatwaterdicht zijn.
• Gebruik een elektrische beveiliging (RCD) met een maximale
stroomsterkte van 30 mA.
• Aansluitkabel aan de trekontlasting bevestigen. Niet langs randen
en/of langs spitse of scherpe voorwerpen laten schuren. De kabel
niet tussen deur- of raamopeningen klemmen. Schakelinrichtingen
mogen niet verwijderd of overbrugd worden (bijv. schakelhendel
aan de stang van de handgreep binden).
Bij het maaien
• Kantel de grasmaaier niet, als u de motor inschakelt, tenzij de maaier
bij het opstarten gekanteld moet worden. Als dit het geval is, kantel
de maaier dan niet meer dan absoluut noodzakelijk is en til alleen het
gedeelte omhoog dat zich niet aan de kant van de gebruiker bevindt.
Controleer altijd, of uw handen allebei in werkpositie zijn, voordat u
de grasmaaier weer terug op de bodem zet.
• Attentie, gevaar! Messen lopen na!
• Houdt de veiligheidsafstand aan die door de stang van de
handgreep aangegeven is.
• Zet de motor pas aan, als uw voeten zich op een veilige afstand
van de messen bevinden.
• Let op een stabiele stand, vooral op een helling. Nooit snel, maar
altijd rustig naar voren lopen.
• Maai op een helling altijd in dwarsrichting t.o.v. de helling, nooit
van boven naar beneden.
• Op een helling moet u vooral oppassen als u van richting verandert.
• Maai niet op een steile helling.
• Wees vooral voorzichtig, als u achterwaarts maait en de
grasmaaier naar u toe trekt.
• Zet de maaier uit, als u hem kantelt, beweegt zonder te maaien of
vervoert, bijv. van of naar het gazon of op wegen.
• Gebruik de grasmaaier nooit als de veiligheidsinrichtingen zoals
grasopvangbak en/of afbuiginrichting beschadigd zijn of zelfs ontbreken.
• Let op, geen snijdende vlakken aanraken.
• Houdt uw handen en voeten altijd uit de buurt van roterende delen.
Ga niet voor de opening staan waaruit het gras uitgeworpen wordt.
• Til een grasmaaier nooit op en draag hem nooit als de motor nog
loopt.
• Open de veiligheidsklep nooit als de motor nog loopt.
• Voor het afnemen van de grasopvangbak: Motor afzetten en
wachten totdat de messen helemaal stil staan. De grasopvangbak
zorgvuldig bevestigen nadat hij leeggemaakt is.
• Nooit met lopende motor over kiezelstenen rijden - Steenslag!
• Zo mogelijk niet maaien als het gras nat is.
• De grasmaaier uitzetten, stekker uittrekken en wachten totdat de
maaier stil staat, als u bijv.
a) de maaier alleen laat staan
b) een geblokkeerd mes vrij maakt
c) de maaier wilt controleren, reinigen of eraan wilt werken
d) als u een vreemd voorwerp heeft geraakt, controleer de maaier
dan op beschadiging en voer de noodzakelijke reparaties uit.
e) als de maaier door onbalans sterk vibreert (onmiddellijk
uitschakelen en de oorzaak zoeken).
f) instellings -of reinigingswerkzaamheden wilt uitvoeren.
g) wilt controleren, of de aansluitleiding in een lus zit of beschadigd is.
• Wanneer de maaier een extra aandrijving heeft, mag deze niet
tegelijk met de motor gestart worden.
• Wanneer de aansluitleiding tijdens het gebruik beschadigd wordt, moet
de stekker van de leiding onmiddellijk uitgetrokken worden. Leiding
niet aanraken voordat de stekker uit het stopcontact getrokken is.
Het onderhoud
• Voer onderhouds- en reinigingswerkzaamheden alleen uit als de
motor stil staat en de stekker uitgetrokken is.
• De grasmaaier niet met water en vooral niet met een
hogedrukspuit schoon spuiten.
• Controleer regelmatig of alle zichtbare bevestigingsschroeven en
moeren, vooral die van de messenbalk, goed vast zitten en draai ze aan.
• Attentie! Laat de messen steeds uitsluitend door een vakman
vervangen of bijslijpen, omdat deze delen, nadat ze verwijderd
zijn, opnieuw volgens de veiligheidsvoorschriften uitgebalanceerd
moeten worden.
• Gebruik uitsluitend originele onderdelen van WOLF, anders heeft u geen
garantie, dat uw grasmaaier voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
• Plaats de grasmaaier niet in vochtige ruimtes.
• Vervang om veiligheidsredenen versleten of beschadigde delen.
Afvalverwijdering
• Afgedankte elektrische apparatuur mag niet met
het huishoudelijk afval meegegeven worden.
Recycle apparatuur, accessoires en verpakking op
milieuvriendelijke wijze.
Montage
De bevestiging van duwboom A
B
C
PAS OP! Bijhet in-enuitklappen van de duwboom mag
de kabel niet beschadigd worden.
Grasvanginrichting monteren D
E
F
G H
Zie afbeeldingen.
Gebruik
Gebruikstijden
Gelieve de specifieke nationale verordeningen in acht te
nemen.
24
Vangzak inhängen J
Uitsluitend wanneer de motor uitgeschakeld is en
de messen stil staan.
1. Trek de veiligheidsklep omhoog.
2. Hang de haken van de vangzaak in de openingen van het
chassis (zie pijl).
3. Plaats de veiligheidsklep weer terug.
Gebruik
De maaihoogte instellen K
Maaier inschakelen M N
Alleen bij uitgeschakelde motor en stilstaand mes.
1. Knopf (1) indrukken
2. de machine ligt naar onder drukken resp.even optillen, de
gewenste maaihoogte instellen (2) en de knop loslaten.
Maaihoogte - graskondite
Maait u, indien mogelijk, bij droog weer. Daarmee wordt het
grassprietje gespaard. Bij een vochtige of hoge grasmat is een
hogere maaibreedte aan te bevelen. Gemiddelde maaihoogte
is 4,0 cm - 5,0 cm.
Montage van de trekkrachtontlasting met grondboor L
O
Om van het toestel met de kabel naar het stopcontact te
komen, activeert u eerst de transportbeveiliging*: positie
„STOP“ (L, 1). Dan de benodigde lengte van de kabel uit de
kabeltrommel trekken. De kabel in de trekkrachtontlasting (L, 2,
3, 4) monteren. Dan de grondboor door de trekkrachtontlasting
doorsteken en in de grond boren.
Bij harde grond eventueel een hamer gebruiken! A.u.b. op de
kortste kabelweg tussen stopcontact en grondboor (O) letten.
Teveel uitgetrokken kabel dient weer op de kabeltrommel
teruggerold te worden. Hiervoor de onderste helft van de
kabeltrommel naar rechts draaien L, 5).
* De kabel tegen ongewenst afrollen van de kabeltrommel
beveiligen.
Attentie
Nooit het toestel inschakelen, wanneer de kabel los op
het gazon ligt. Teveel uitgetrokken kabel moet voor het
inschakelen van het toestel teruggerold worden. Hiervoor
de onderste helft van de kabeltrommel naar rechts draaien
(L, 5).
Aansluiting aan het stopcontact (wisselstroom 230 Volt, 50 Hz)
De machine kan aan jeder stopcontact aangesloten worden,
dat met een 16 Ah. zekering (of LS-schakelaar type B)
gezekerd is. Gebruik een elektrische beveiliging (RCD) met
een max. stroomsterkte van 30 mA.
• Transportbeveiliging deactiveren (M, 1).
• Maaier op een glad oppervlak starten.
• Niet op hoog gras - hier desnoods licht kantelen (M).
Motor aanzetten N
1. Knop (1) indrukken en vasthouden.
2. Hefboom (2) aantrekken, knop (1) loslatten.
Wielaandrijving aan N
aandrijfbeugel (3) omhoog tillen.
Wielaandrijving uit N
aandrijfbeugel (3) los laten.
Motor uitzetten N
Hefboom (2) loslaten.
Maaien O
Door het automatische oprollen van de kabel kunt u naar alle
richtingen maaien. Of u nou van de grondboor weg of naar de
grondboer toe rijdt, steeds heeft u de juiste lengte van de kabel.
Attentie
Bij het draaien moet de kabelarm steeds in richting van de
grondboor wijzen. De kabel mag nooit achter het toestel zijn.
Het snoer mag niet helemaal tot de gele markering worden
afgewikkeld.
Grasvangbak legen P
• als de vangbak gevuldis valthet klepje naar beneden.
• Zodat het goed funktioneert, meten de gaatjes onder het
vulindicator-klepje regelmatig met een borstel gereinigd worden.
Opgepast! Bij verstopping van het windkanaal de
stekker uit het stopcontact trekken voordat u het
windkanaal schoonmaakt.
Na het maaien L
Q
Stekker uit het stopcontact trekken. Grondboor uit de aarde
halen en de kabel van de trekkrachtontlasting losmaken (L).
De uitgetrokken kabel oprollen: Daartoe de onderste helft van
de kabeltrommel naar rechts draaien (Q, 1). Stekker in de
opbergmogelijkheid schuiven (Q, 2) en transportbeveiliging
activeren (Q, 3).
De verzorging
Reinigen
Eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
Voorzichtig! Niet bij scherpe delen vastpakken.
Na jedere maaibeurt moet de maaier met een handveger
schoongemaakt worden.
In ggen geval met water schoonspuiten.
Stalling tijdens de winter
• Na het maaiseizoen moet de maaimachine grondig
schoongemaakt worden.
• Laat uw maaier in de herft nakijken bij een WOLF-Service
Centrum.
• Nooit de maaier met water afspuiten of in vochtige
ruimten opbergen.
Het verwisselen van de messen R
Bij werkzaamheden aan de messen, de koppeling
en de mesbalken eerst de stekker uit het stocontact
trekken en ter bescherming handschoenen dragen.
• Het verwisselen van messen altijd door een
gespecialiseerde werksplaats laten verrichten.
• Beschadigde mesjes moeten altijd paarsgewijs worden
vervangen.
Aanwijzing voor de werkplaats:
aanhaalkoppel voor de bout is: SW 13 mm = 16-18 Nm
Instelling van de bowdenkabel aan de koppeling N
S
1. Aandrijfbeugel (N, 3) ca. 2 cm omhoog tillen en vast houden.
2. Contramoer (S, 1) los draaien.
3. Instelschroef (S, 2) zover naar links draaien, dat de
aandrijfwielen blokkeren wanneer de maaier naar achteren
wordt getrokken.
4. Contramoer (S, 1) weer vast draaien.
25
Opheffen van storingen
Oplossing (X) door:
WOLF
Service-dienst
Zelf
• Messen defect
• Messen uit bevestiging losgeraakt
X
---
--X
--X
X
---
De motor slaat niet aan
• Zekering defect
• Kabel beschadigd
Attentie! Bij abusievelijk doorsnijden van de kabel
gaat de zekering zelfs bij een correcte afscherming
(16 A) niet altijd uit.
Raak daarom voor de veiligheid nooit aangesneden of doorgesneden kabels aan, voordat de stekker uit de contactdoos is
verwijderd. Het is niet toegelaten de kabel met isoltieband te
repareren.
Kabelautomatiek werkt
niet
• Transportbeveiliging geactiveerd
Maait slecht
• Messen zijn stomp
• niet aangepaste maaihoogte
X
---
--X
Vangt het gras slecht op
• Messen zijn stomp
• Opvangbox verstopt
• niet aangepaste maaihoogte
X
-----
--X
X
Aandrijving gaat niet aan
• Bowdenkabel van de koppeling is verzet
---
X
Probleem
Mogelijke oorzaak
Draait slecht, het apparaat trilt sterk
Neem in geval van twijfel altijd contact op met de servicedienst van WOLF.
Attentie: schakel de maaier voor elke controle, reiniging of werkzaamheid aan de messen uit en verwijder de netsteker.
Reserveonderdelen
Artikelnummer
Artikelnaam
Productinformatie
4628 065
Opvangzack
4001 094
Vi 40 W
Mes 40 cm
4350 040
Vi WM
Kling (2 stuk)
4011 070
MK 40
Mulchkit 40er
4026 360
Kabel (HO7RN-F 2x1 mm2, 30 m)
4026 011
Grondboor
Levering via een WOLF verkooppunt
Garantievoorwaarden
Gelieve de door de verkoper ingevulde garantiekaart en het
aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren.
Gedurende een periode van 24 maanden, te rekenen vanaf de
aankoopdatum, verstrekt de firma WOLF-Garten een garantie, die met
de respectievelijke stand van de techniek en met het gebruiksdoeleinde/
toepassingsgebied overeenstemt. Aan de wettelijke rechten van de
eindgebruiker doen de hierna volgende garantierichtlijnen geen afbreuk.
Vereiste voorwaarden voor de garantieclaim gedurende 24 maanden:
- Gebruik van het toestel uitsluitend voor privé-doeleinden.
Voor industrieel gebruik of verhuur wordt de garantie tot 6
maanden beperkt.
- Deskundige behandeling en inachtneming van alle instructies in
de gebruiksaanwijzing, die een bestanddeel van onze garantievoorwaarden vormt.
- Inachtneming van de voorgeschreven tussentijden voor het onderhoud.
- Geen eigenmachtige wijziging van de constructie.
- Inbouw van originele WOLF reserveonderdelen/toebehoren.
- Voorlegging van de ingevulde garantiekaart en/of van het aankoopbewijs.
De garantie is niet van toepassing voor de normale slijtage van messen,
mesbevestigende onderdelen zoals frictieschijven, V-riemen, tandriemen,
loopwielen/banden, luchtfilters, ontstekingskaarsen en bougiestekkers. In
geval van een eigenmachtige reparatie komt iedere garantieclaim automatisch
te vervallen. Fouten en gebreken, die zich voordoen en waarvan de oorzaken
aan materiaal- of fabricagefouten te wijten zijn, worden uitsluitend door onze
contractueel gebonden werkplaatsen in uw buurt of, indien deze dichterbij
gesitueerd is, door de fabrikant verholpen. Buiten de verstrekte garantie
ressorterende claims zijn uitgesloten. Een aanspraak op levering van
reserveonderdelen bestaat niet. Eventueel door het transport resolterende
beschadigingen dienen niet aan onze firma, doch aan de bevoegde, met het
transport belaste firma te worden gerapporteerd. In het andere geval gaan de
schadeclaims ten opzichte van dergelijke bedrijven immers verloren.
Werkzaamheden die onder de garantie vallen, worden uitgevoerd door onze geautoriseerde werkplaatsen of bij:
WOLF-Garten Nederland
Graafsebaan 109
5248 JT Rosmalen
Tel.: ++ 31 (73) 5 23 58 50
Fax: ++ 31 (73) 5 21 76 14
E-mail: info@nl.WOLF-Garten.com
26
Graham NV-SA
Zoning Industriel21
1440 Wauthier-Braine
Tel.: ++ 32 (2) - 3 67 16 11
Fax: ++ 32 (2) - 3 67 16 12
E-mail: com@graham.be
WOLF-Garten GmbH & Co KG
Industriestraße 83-85
57518 Betzdorf
Tel.: ++ 49 (27 41) - 28 15 00
Fax: ++ 49 (27 41) - 28 12 99
E-mail: info@de.WOLF-Garten.com
Notes
87
EG-Konformitätserklärung
EC-konformitetserklæring
EC Declaration of Conformity
EY-vastaavuustodistus
CE Déclaration de conformité
EF-overensstemmelseserklæring
Dichiarazione CE di Conformità
EG-konformitetsintyg
EG-Conformiteitsverklaring
Wir / We / Nous / Noi / Wij / Vi / Täten / Vi / Vi
WOLF-Garten GmbH & Co KG
Industriestr. 83-85, D-57518 Betzdorf
erklären, dass die Maschine / declare that the machine / déclarons que la machine / dichiariamo che la macchina / verklaren dat de
machine / da stroje todistamme, että / erklærer, at maskinen / erklærer, at maskinen / förklarar, att maskinen
Rasenmäher, handgeführt und netzbetrieben
Lawnmower, walk behind and mains-operated
Tondeuse à conducteur à pied commandées à la main
falciatrice per prati, manuale e alimentata dalla rete
Grasmaaimachine, met de hand bediend en met netvoeding
Plæneklipper, håndstyret og netdrevet
Käsinohjattava, verkkovirtatoiminen ruohonleikkuri
Gressklipper, manuelt styrt og strømdrevet
Handdriven gräsklippare med elanslutning
Typ, type, type, tipo, type, Type, tyyppi, type, typ:
4024 ...
mit folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt - conforms to the specifications of the following EC directives - est conforme aux
spécifications des directives CE suivantes - è conforme alle seguenti direttive CE - met volgende EG-richtlijnen overeenstemt, stemmer
overens med følgende EU-direktiver - vastaa seuraavia EY-direktiivejä - oppfyller kravene i henhold til EU-retningslinjene - stämmer
överens med följande EU-riktlinjer - se shoduje s následujícími směrnicemi EG:
98/37/EG, 73/23/EWG, 89/336/EWG, 2000/14/EG
Angewandtes Konformitätsverfahren - Conformity assessment procedure followed - La procédure appliquée pour l‘évaluation de la
conformité, procedura di conformità applicata, toegepaste conformiteitmethode, Anvendte overensstemmelsesmetoder - sovellettu
vastaavuusmenettely - anvendt konformitetsprosess - använt konformitetsförfarande:
Anhang VI
Name und Anschrift der beteiligten benannten Stelle - name and address of the notified body involved - le nom et l‘organisme notifé
- nome ed indirizzo dell‘ufficio competente citato - naam en adres van de bevoegde, benoemde dienst - navn og adresse på den
myndighed, som er involveret - tarvittaessa osallistujan nimi ja osoite - navn og adresse til den deltagende, nevnte, institusjonen - i
förekommande fall namn och adress på berört omnämnt tjänsteställe:
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28, D-63069 Offenbach
4024 ...
Schnittbreite - Cutting width - Largeur de coup - Larghezza di taglio
Maaibreedte - Klippbredd - Skćrebreede - Klippbredde - Leikkuuleveys:
40 cm
Drehzahl - R. P. M. - Régime - N. giri - Toerental
Varvtal - Omdrejningstal - Turtall - Kierrosluku:
2.950 1/min.
1.
93 dB (A)
2.
94 dB (A)
1. Repräsentativer gemessener Schallleistungspegel - representative measured sound power level - le niveau de puissance acoustique
mesuré représentatif - livello di potenza sonora approssimativo misurato - representatief gemeten geluidsoverdrachtniveau - Repræsentativt målte støjniveau - Edustava mitattu melutaso - representativt målt lydeffektnivå - representativ uppmätt ljudeffektnivå.
2. Garantierter Schallleistungspegel - guaranteed sound power level - le niveau de puissance acoustique garanti - livello di potenza sonora
garantito - gewaarborgd geluidsoverdrachtniveau - Garanteret støjniveau - Taattu melutaso - garantert lydeffektnivå.
Betzdorf, den 01.09.2005
J. Hörmann
(Geschäftsführung)
Dr.-Ing. M. Simon (Entwicklungsleitung)
Prohlášení o shodě EG
Декларация за съответствие на ЕО
EU-megfelelőségi nyilatkozat
Δήλωση συμμόρφωσης EG
Oświadczenie zgodności z EU
RO Declaraţia de conformitate UE
EG-Izjava o konformitetu
ЕС-Заявление о соответствии
Vyhlásenie o zhode s predpismi EU
AT-Uygunluk Beyanı
EG Izjava o skladnosti
My / Mi / My / Mi / My / Izjavljamo / Ние / Εμείς / Noi / Мы / Biz
WOLF-Garten GmbH & Co KG
Industriestr. 83-85, D-57518 Betzdorf
Prohlašujeme, že stroj / kijelentjük, hogy a / oświadczamy, źe maszyna, objašnjavamo, da stroj / prehlasujeme, že stroj / декларираме,
че машината / δηλώνουμε, ότι η μηχανή / declarăm că maşina / заявляем, что машина / aağıda yazılı makineye ilikin olarak beyan
ederiz ki,
Travní sekačka, ručně vedená se síťovým napájením
Villamos hálózatról működő, kézzel mozgatott, fűnyírógép
Kosiarka do trawy, prowadzona ręcznie i zasilana sieciowo
Kosilica za travu, ručno vođenja i pogonjena strujom
Kosačka vedená ručne a napájaná zo siete
Kosilnica, ročno vodena z električnim napajanjem
градинска косачка, с ръчно управление и работеща при захранване от мрежа
Κουρευτική μηχανή γκαζόν οδηγούμενη με το χέρι και ηλεκτροκίνητη
cositoare pentru gazon, condusă manual şi alimentată de la reţea
Газонокосилка, перемещаемая вручную и работающая от сети
Çim Biçme Makinesi, itmeli ve elektrikli
Melynek, típusa, typ, typ, typ, typ, модел, Τύπος, Tip, Тип, Model:
4024 ...
Se shoduje s následujícími směrnicemi EG - megfelel a következő EU irányelveknek - odpowiada następującym wytycznym Unii
Europejskiej - odgovaraju s ovim smjernicama - Sú v súlade s nasledovnými predpismi - ustrezajo naslednjim smernicam - отговаря
на следните директиви на ЕО - αποκρίνεται στις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΚ - este conformă cu următoarele directive
ale UE - соответствует следующим Директивам ЕС - aşağıdaki AT Yönetmeliklerine uygundur:
98/37/EG, 73/23/EWG, 89/336/EWG, 2000/14/EG
Použitý postup prohlášení o shodě - Az alkalmazott megfelelőségi eljárások - Stosowana procedura zgodności - primijenjeni postupak konformiteta
- použitý spôsob odsúhlasenia - uporabljenemu postopku o skladnosti - Приложен метод на съгласуване - Διαδικασία, που εφαρμόζεται σχετικά
με την πιστοποίηση - Procedura de conformitate aplicată - Применённая методика соответствия - Uygulanan uygunluk yöntemi:
Anhang VI
Případně jméno a adresa jmenovaného podílejícího se místa - a nevezett résztvevő helyek neve és címe - Nazwa i adres
kompetentnego w danym przypadku urzędu - u protivnom ime i adresa navedenog mjesta koje učestvuje - prípadné mená a adresy
zúčastnených - po potrebi ime in naslov udeležene navedene službe - Име и адрес на съответната служба - Όνομα και διεύθυνση
όλων των εμπλεκόμενων του αρμοδίου φορέα - Numele şi adresa Oficiului menţionat implicat - Фамилия и подпись представителя
названного органа - Katılımcı yetkili kurumun adı ve adresi:
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28, D-63069 Offenbach
4024 ...
Šířka střihu - Vágásszélesség - Szerokość ścinania - Širina rezanja - Záber - Rezalna širina - Широчина на
рязане: - Πλάτος κοπής - Lăţime de tăiere - Ширина среза - Kesim genişliği:
40 cm
Počet otáček - Fordulatszám - Ilość obrotów - Broj okretaja - Otáčky
število vrtljajev - Обороти - Αριθμός στροφών - Turaţie - Число оборотов - Devir sayısı:
2.950 1/min.
1.
93 dB (A)
2.
94 dB (A)
1. Reprezentativní naměřená hodnota hladiny hluku - a mért hangnyomás jellemző értéke - reprezentatywny zmierzony poziom natęźenia
dźwięku - Reprezentativno mjerena zvučna razina - Reprezentatívna nameraná hlučnosť - reprezentativno izmerjen nivo moči zvoka
- Представително измерено ниво на шума - Αντιπροσωπευτική στάθμη μέτρησης θορύβου - Nivelul puterii zgomotului măsurat
reprezentativ - Выборочно измеренный уровень шума - Temsili ölçülen ses seviyesi.
2. Zaručená hodnota hladiny hluku - garantált maximális hangnyomás - gwarantowany poziom natężenia dżwięku - Garantirana zvučna
razina - Garantovaná hlučnosť - rarantiran nivo moči zvokael - Гарантирано ниво на шума - Εγγυημένη στάθμη θορύβου - Nivelul
garantat al puterii zgomotului - Гарантированный уровень шума - Garanti edilen ses seviyesi.
Betzdorf, den 01.09.2005
J. Hörmann
(Geschäftsführung)
Dr.-Ing. M. Simon (Entwicklungsleitung)
www.WOLF-Garten.com
Teil-Nr. 0054 459 - TB