Mitsubishi | Diamond Pro 750SB, Diamond Plus 93SB | Kullanıcı Kılavuzu - NEC Display Solutions Europe

Kullanýcý Kýlavuzu
Üreticinin Bildirimi
Burada bildirmekteyiz ki renkli monitör
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB Konsey
Yönetmeliði 73/23/EEC ile uyumludur:
– EN 60950
Konsey Yönetmeliði 89/336/EEC:
EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024
ve aþaðýdaki iþarete sahiptir
NEC-Mitsubishi Electric Visual
Systems Corporation
686-1, Nishioi Oi-Machi
Ashigarakami-gun
KANAGAWA 258-8533, JAPONYA
EnergyStar Product
As an EnergyStar Partner, NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc. has determined that this
product meets the EnergyStar guidelines for energy efficiency. The EnergyStar emblem does not represent
EPA endorsement of any product or service.
IBM is registered trademark of International Business Machines Corporation.
Apple and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.
Microsoft and Windows are registered trademarks of the Microsoft Corporation.
EnergyStar is a U.S. registered trademark.
NEC is a registered trademark of NEC Corporation.
All other trademarks or registered trademarks are property of their respective owners.
2 Kullanýcý Kýlavuzu
DÝKKAT
YANGIN VE ÞOK TEHLÝKELERÝNÝ ÖNLEMEK ÝÇÝN CÝHAZ YAÐMUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA
BU CÝHAZIN POLARÝZE FÝÞÝNÝ UÇLAR TAM OTURMADIÐI SÜRECE BÝR UZATMA KABLOSU YA DA BAÞKA PRÝZLERDE
KULLANMAYIN.
ÝÇERÝSÝNDE YÜKSEK VOLTAJLI BÝLEÞENLER BULUNDUÐU ÝÇÝN KASAYI AÇMAKTAN KAÇININ SERVÝS ÝÇÝN YETKÝLÝ
SERVÝS PERSONELÝNE BAÞVURUN.
UYARI
ELEKTRÝK ÞOKU RÝSKÝ • AÇMAYIN
UYARI: ELEKTRÝK ÞOKU RÝSKÝNÝ AZALTMAK ÝÇÝN, KAPAÐI AÇMAYIN (VEYA ARKASINI). ÝÇ KISIMDA KULLANICININ
ÝLGÝLENEBÝLECEÐÝ HERHANGÝ BÝR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVÝS ÝÇÝN YETKÝLÝ SERVÝS PERSONELÝNE
BAÞVURUN.
Bu sembol kullanýcýyý cihazýn içindeki izole edilmemiþ voltajýn elektrik þoku yaratabilecek büyüklükte olduðu
konusunda uyarýr. Bu yüzden cihazýn içerisindeki herhangi bir parça ile temas tehlikelidir.
Bu sembol kullanýcýyý bu cihazýn kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli belgelerin pakete dahil olduðu konusunda
bilgilendirir. Bu yüzden, herhangi bir soruna yol açmamak için dikkatle okunmalýdýr.
Kanada Ýletiþim Departmaný Uyumluluk Bildirimi
DOC: Bu B Sýnýfý cihaz Kanada Ýnterferans Yaratan Cihazlar Yönetmeliðinin tüm gereksinimlerini
karþýlamaktadýr.
C-UL: C-UL Ýþaretine sahiptir ve C.S.A. C22.2 No. 950’ye göre Kanada Güvenlik Yönetmeliklerinin tüm
gereksinimlerini karþýlamaktadýr.
FCC Bilgisi
1. Radyo ve televizyon alýmý ile interferans yaratmamak için Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB renkli
monitör ile birlikte aþaðýda özellikleri belirtilen kablolarý kullanýn.
(1) FCC uygunluðunu saðlamak için lütfen saðlanan veya dengi bir güç kablosu kullanýn.
(2) Shielded tip yakalayýcý sinyal kablosu.
Diðer kablolarýn ve adaptörlerin kullanýmý radyo ve televizyon alýmý ile interferans yaratabilir.
2. Bu cihaz test edilmiþ ve FCC Kurallarý bölüm 15’e giren B Sýnýfý dijital aygýt limitlerine uygun olduðu
saptanmýþtýr. Bu limitler bulunulan yerde zararlý interferanslara karþý güvenilir koruma saðlamak için
tasarlanmýþtýr. Bu cihaz radyo frekans enerjisi yaratýr, kullanýr ve yayabilir, ve eðer talimatlara uygun olarak
kurulmaz ve kullanýlmazsa radyo iletiþimine zararlý interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli bir
kurulumda intereferans olmayacaðýnýn garantisi yoktur. Eðer bu cihaz radyo veya televizyon alýmýna cihazýn
açýlmasý ve kapatýlmasý ile belirlenebilen zararlý interferansa sebeb olursa, kullanýcý interferansý aþaðýdaki
önlemlerden bir veya birkaçý ile düzeltmeyi deneyebilir.
• Alýcý antenin yönünü veya yerini deðiþtirin.
• Alýcý ile cihaz arasýndaki mesafeyi arttýrýn.
• Cihazý alýcýnýn baðlý olduðu devrenin dýþýnda bir devreye baðlý bir prize takýn.
• Yardým için satýcýnýza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine baþvurun.
Uygunluktan sorumlu tarafca onaylanmamis degisiklikler veya düzeltmeler, kullanicinin cihazi kullanma
yetkisini geçersiz kilar.
Eðer gerekliyse, ilave öneriler için kullanýcý, satýcýya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine
baþvurabilir. Kullanýcý Federal Communication Commision tarafýndan hazýrlanan aþaðýdaki kitapçýðý faydalý
bulabilir. “How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (Radyo-TV Interferans Problemlerini
Belirleme ve Çözme). Bu kitapçýk U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402,’den saðlanabilir,
Stok No. 004-000-00345-4.
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 3
Ýçindekiler
Yeni Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB monitör kutunuz* aþaðýdakileri içermelidir:
•
•
•
•
•
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB monitör ve monitör ayaðý
Güç Kablosu
Sinyal Kablosu
Kullanýcý Kilavuzu
Kurulum Yazýlýmý, Kullanýcý Kilavuzu ve diðer yardýmcý dosyalarý içeren CD-ROM. Kullanýcý Kilavuzunu
görmek için, bilgisayarýnýzda Acrobat Reader 4.0 yüklü olmalýdýr.
Sinyal Kablosu
Kullanýcý Kýlavuzu
Güç Kablosu
CD ROM
* Monitörü taþýmak veya bir yere göndermek için orjinal kutusunu ve ambalaj
malzemesini saklamayý unutmayýn.
4 Kullanýcý Kýlavuzu
Hýzlý Baþlama
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB monitörü sisteminize baðlamak için, aþaðýdaki talimatý izleyin:
1. Bilgisayarýnýzý kapatýn.
2. Eðer gerekliyse sisteminize ekran kartý takýn. Daha fazla bilgi için, ekran kartýnýzýn kullaným kilavuzuna
bakýn.
3. PC Ýçin: Sinyal kablosunun 15-Pin mini D-SUB ucunu sisteminizdeki ekran kartýnýn baðlayýcýsýna takýn
(Þekil A. 1). Tüm vidalarý sýkýn.
Mac Ýçin: Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB Macintosh kablo adaptörünü (dahil deðil) Macintosh’daki
monitör baðlayýcýya takýn (Þekil B.1). Sinyal kablosunun 15-Pin mini D-SUB ucunu bilgisayardaki
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB Macintosh kablo adaptörüne takýn (Þekil B.1). Tüm vidalarý sýkýn.
4. Güç kablosunun bir ucunu Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB monitöre ve diðer ucunuda elektrik
prizine takýn (Þekil C.1).
5. Monitörü (Þekil D.1) ve bilgisayarý açýn.
NOT: Herhangi bir problemle karþýlaþtýðýnýzda, bu Kullanýcý Kilavuzunun Sorun Giderme bölümüne bakýn.
Þekil A.1
Þekil B.1
15-pin
mini
D-SUB
Mac Adaptörü
(Dahil Degil)
Sinyal Kablosu
Sinyal Kablosu
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 5
Hizli Baslama – devam
Elektrik Prizi
Güç
Kablosu
Þekil C.1
Güç Düðmesi
Þekil D.1
6 Kullanýcý Kýlavuzu
Kontroller
Monitörün ön kýsmýndaki OSM (Ekran Üstü Kontrol) kontrol düðmeleri aþaðýdaki gibi çalýþýr:
Ana Menü
Alt Menü
OSM menüsünden çýkýþ.
OSM kontrolleri ana menüsüne dönüþ.
Alt menülerden birini seçmek için
vurgulu alaný sola/saða hareket ettirir.
Kontrollerden birini seçmek için vurgulu
alaný sola/saða hareket ettirir.
Bir fonksiyonu yoktur.
Ayarý azaltmak veya arttýrmak için
çubuðu - veya + yönünde hareket ettirir.
SELECT/SBMODE
(SEÇ SBMODE)
OSM’siz, SuperBright Mode ON/OFF
(AÇIK/KAPALI) geçiþ saðlar.
OSM ile, alt menüye girer.
Bir fonksiyonu yoktur.
RESET
(SIFIRLA )
Vurgulanmýþ menüdeki tüm kontrolleri
fabrika ayarlarýna döndürür.
Vurgulanmýþ ayarý fabrika ayarýna
döndürür.
EXIT (ÇIKIÞ)
Y
CONTROL
(KONTROL)
Y
/
CONTROL -/+
(KONTROL)
NOT: Ana ve alt menüde RESET (SIFIRLA) düðmesine basýldýðýnda, sýfýrlama iþlemini iptal
etmenize olanak saðlayan bir uyarý penceresi belirir.
NOT: OSM menüsü kapalý iken Süper Parlaklýk (SB) fonksiyon tuþu olarak çalýþýr Kullanýcý
SB MODE OFF (SB MODU KAPALI), SB MODE1 ve SB MODE2 arasýnda seçim
yapabilir. Bu tuþa ilk basýldýðýnda, mevcut SB modu gösterilir. Üç saniyelik bir
pencere içerisinde, eðer bu tuþa tekrar basýlýrsa SB MODE bir sonraki SB MODE ile
deðiþir. Örneðin, mevcut mod SB MODE OFF ise, 3 saniye içerisinde bu tuþa bir
kez daha basýlýrsa SB MODE deðiþerek SB MODE1 olur ve bu þekilde devam eder.
Her SB Modun renk ýsýsý, renk ayarlarý deðiþtirilemeyen sRGB modu dýþýnda uygun
renk kontrolü tarafýndan ayarlanýr. Ünite kapatýldýðýnda SB off moduna sýfýrlanýr.
Parlaklýk/Kontrast Kontrolleri
Brightness (Parlaklýk): Ekrandaki görüntü ve arka fon parlaklýðýný ayarlar.
Contrast (Kontrast): Arka fona baðlý olarak görüntü parlaklýðýný ayarlar.
Degauss: Elektron ýþýmalarýnýn doðru taranmasýný bozan ve ekrandaki renkleri, netliði ve bir noktada
toplanmayý etkileyen manyetik alanlarýn oluþmasýný engeller. Çalýþtýrýldýðýnda, ekran demanyetize edilirken
ekrandaki görüntü zýplar ve dalgalanýr.
Uyarý: Degauss Kontrolünün kullanýmlarý arasýnda en az 20 dakika olmalýdýr.
Boyut ve Konum Kontrolleri
Left/Right (Sol/Sað): Görüntüyü yatay olarak kaydýrýr (sol veya sað).
Down/Up (Aþaðý/Yukarý): Görüntüyü dikey olarak kaydýrýr (yukarý veya aþaðý).
Narrow/Wide (Dar/Geniš): Görüntünün yatay boyutunu azaltýr veya arttýrýr.
Short/Tall (Kýsa/Uzun): Görüntünün dikey boyutunu azaltýr veya arttýrýr.
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 7
Kontroller – devam
Color Control System (Renk Kontrol Sistemi)
Önceden belirlenmiþ renk, istenilen renk ayarlarýný seçer. Çubuk, renk ayarlama seçeneðiyle deðiþir. Her renk
ayarý fabrikada belirtilen Kelvin’e ayarlanýr. Eðer ayar deðiþtirilirse RGB modu dýþýnda ayarýn adý Kelvin’den
CUSTOM (Kullanýcý Tanýmlý)ya deðiþir.
Red, Green, Blue (Kýrmýzý, Yeþil, Mavi): Color Control System (Renk Kontrol Sistemi) seçilene baðlý olarak
monitörün kýrmýzý, yeþil veya mavi tabancasýný azaltýr veya arttýrýr. Renkteki deðiþim ekranda görülür ve yön
(azaltme veya arttýrma) çubuk üzerinde gösterilir.
sRGB Modu: sRGB modu uygun renklerle resim görüntüsü saðlar. Kýrmýzý, Yeþil, ve Mavi renkleri, parlaklýk ve
kontrastý tek tek deðiþtiremezsiniz.
Color Temperature Adjustment (Renk Isýsý Ayarý): Ekrandaki görüntünün renk ýsýsýný ayarlar.
Geometri Kontrolleri
Geometri Kontrolleri Menüsü
Geometry (Geometri) kontrolleri ekranýnýzýn köþelerindeki yuvarlaklýðý veya açýyý ayarlamanýzý saðlar.
Sides In/Out (Kenarlar Ýç/Dýþ) (pincushion): Köþelerin yuvarlaklýðýný içe veya dýþa azaltýr ya da arttýrýr.
Sides Left/Right (Kenarlar Sol/Sað) (pincushion dengesi): Köþelerin yuvarlaklýðýný sola veya saða azaltýr
ya da arttýrýr.
Sides Tilt (Kenarlar Eðim) (paralelkenar): Kenarlarýn eðimini sola veya saða azaltýr ya da arttýrýr.
Sides Align (Kenarlar Hizalama) (trapezoidal): Ekranýn tabanýný üstüyle ayný olacak þekilde azaltýr ya da
arttýrýr.
Rotate (Döndür) (tram dönüþü): Ekranýn tümünü saat yönünde veya saat yönünün aksinde döndürür.
Corner Correction (Köþe Düzeltme): Ekranýnýzýn köþelerinin geometrisini düzeltmenize imkan verir –
Üst veya Alt.
Araçlar 1
Moiré Canceler (Moiré Azaltýcý): Moiré ekranda bazen beliren dalgalý bir görüntüdür. Görüntü kendi kendini
tekrar eder ve dalgalý görüntü olarak üst üste biner. Belirli uygulamalar çalýþtýrýldýðýnda, dalgalý görüntü
diðerlerinde olduðundan daha belirgindir. Moiré’yi azaltmak için, –/+ CONTROL (KONTROL) düðmeleri ile Level
(Seviye) ayarýný yapýn.
Linearity (Doðrusallýk): Bu seçim ekran üzerindeki alanlarýn aralarýný ayarlamanýza izin verir. Bu kontrolün
amacý ekran üzerinde nerede çizilmiþ olursa olsun bir inç çapýndaki bir dairenin gerçekten bir inç çapýnda
olduðunu garanti etmektir. Dikey doðrusallýðý belirlemenin en iyi yolu aþaðýdaki þekildedir:
• Cetveli olan bir çizim uygulamasý ile eþit aralýklý yatay çizgiler çizin.
• Vertical Balance (Dikey Denge) kontrolünü kullanarak çizgileri ekranýn altýna ve üstüne ayarlayýn.
• Doðrusallýk (Dikey) kontrolü kullanarak çizgilerin arasýndaki mesafeyi ekranýn ortasý ve üstüne ayarlayýn.
Convergence (Bir noktada toplanma) (sadece Diamond Plus 93SB): Tek bir renk (beyaz) oluþturmak için
üç rengi (K, Y, M) hizalar. Bu kontrolün amacý ekranda çizilen beyaz bir çizginin mümkün olduðunca temiz ve
net olmasýdýr.
• Çizgilerin aþaðý yukarý yönde hizalanmasýný ayarlamak için Bir Noktada Toplama (Yatay) kontrolü kullanýn.
• Çizgilerin sol/sað yönde hizalanmasýný ayarlamak için Bir Noktada Toplama (Dikey) kontrolü kullanýn.
8 Kullanýcý Kýlavuzu
Kontroller – devam
Araçlar 2
Language (Dil): OSM kontrol menüleri 6 dildedir.
OSM Position (OSM Konumu): OSM kontrol menüsünün ekranýnýzýn neresinde belirmesini istediðinizi
seçebilirsiniz. OSM konumunu seçmek OSM kontrol menüsünün konumunu Merkez, Sol üst, Sað üst, Sol alt
ve Sað alt konumlarýna manuel olarak ayarlamanýza imkan verir.
OSM Turn Off (OSM Kapatma): OSM kontrol menüleri kullanýmda olduðu sürece açýk kalacaktýr. OSM Turn
Off (Kapatma) alt menüsünde, OSM kontrol menüsünün kapatýlmasý için monitörün son düðmeye
dokunulduktan sonra ne kadar bekleyeceðini seçebilirsiniz. Önceden ayarlanmis seçenekler 5 ila
120 saniyedir.
OSM Lock Out (OSM Kilitleme): Bu kontrol parlaklýk ve kontrast kontrolü dýþýndaki tüm OSM fonksiyonlarýna
eriþimi tamamen kilitler. OSM kontrollerini kilitleme modundayken kullanmaya çalýþýrsanýz, OSM kontrollerinin
kilitli olduðunu bildiren bir ekran belirir. OSM Lockout (OSM Kilitleme) fonksiyonunu aktive etmek için, SELECT (SEÇ) düðmesine basýp ayný anda + düðmesini basýlý tutun. OSM Lockout (OSM Kilitleme) devre dýþý
býrakmak için, SELECT (SEÇ) düðmesine basýp ayný anda + düðmesini basýlý tutun.
IPM System Off Mode
(IPM Sistem Kapalý Modu):
Enable (Etkin):
IPM Sistemi normal çalýþýr,
enerji tasarrufunun
tüm evreleri kullanýlýr.
Disable (Devre Dýþý):
IPM’in Off Mode (Kapalý Modu)
kullanýlmaz.
NOT: Standart sitemler ve grafik kartlarý için fabrika ayarýný ENABLE (ETKÝN) olarak tutun.
EdgeLock Control (Uç Kilit Kontrolü): Monitörünüzü standart dýþý zamanlamalarla çalýþtýrmak, görüntülerin
daha karanlýk gözükmesine veya renk daðýlmalarýna yol açar. EdgeLock (Uç Kilit) kontrolünün kullanýmý
görüntüleri normal durumlarýna döndürür.
Kestirme Tuþ: Bu seçim parlaklýk kontrolü olarak / ve kontrast kontolü olarak -/+ kullanmanýza izin verir.
Factory Preset (Fabrika Ayarlarý): Factory Preset (Fabrika Ayarlarý) seçmek OSM kontrol ayarlarýnýn
çoðunu fabrika ayarlarýna geri döndürmenize izin verir. ALL (TÜM) ayarlarý sýfýrlamak istediðinizi onaylamanýzý
isteyen bir uyarý mesajý belirir. Ayarlarý tek tek sýfýrlamak için, sýfýrlamak istediðiniz kontrolü vurgulayýp RESET
(SIFIRLA) düðmesine basýn.
Y
Y
Bilgi
Display Mode (Görüntü Modu): Monitörün mevcut mod ve frekans ayarýný gösterir.
Monitor Info (Monitör Bilgisi): Monitörünüzün model ve seri numarasýný gösterir.
Refresh notifier (Yenilenme Hatýrlatýcý): Bilgisayardan monitöre gelen sinyalin yenilenme oraný çok düþük
olduðunda bir mesaj sizi uyarýr. Daha fazla bilgi için ekran kartýnýzýn veya sistemin kullaným klavuzuna bakýn.
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 9
Tavsiye Edilen Kullaným
Güvenlik Uyarýlarý ve Bakým
DIAMOND PRO 750SB / DIAMOND PLUS 93SB RENKLÝ MONÝTÖRÜ
KURARKEN VE KULLANIRKEN EN ÝYÝ PERFORMANS
ÝÇÝN LÜTFEN AÞAÐIDAKÝ NOKTALARA DÝKKAT EDÝN:
• MONÝTÖRÜ AÇMAYIN. Ýç kýsýmda kullanýcýnýn ilgilenebileceði herhangi bir parça bulunmamaktadýr ve kapaðý
açmak ya da çýkartmak sizi ciddi þok tehlikeleri veya diðer risklere maruz býrakabilir. Tüm bakým iþleri için
yetkili servis elemanlarýna baþvurun.
• Kasaya herhangi bir sývý dökmeyin ya da monitörünüzü su yakýnýnda kullanmayýn.
• Tehlikeli voltaj noktalarýna temas ederek, zararlý ya da öldürücü olabileceði veya elektrik þoku, yangýn ya da
cihaz arýzasýna yol açabileceði için kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmayýn.
• Güç kablosu üzerine aðýr cisimler koymayýn. Kablodaki hasar þok ya da yangýna yol açabilir.
• Monitörün düþmesine ve ciddi þekilde hasar görmesine sebep olabileceði için bu ürünü eðimli ya da
dengesiz taþýyýcý, stand veya masa üzerine yerleþtirmeyin.
• Monitörü güçlü manyetik alan yaratabilecek yüksek kapasiteli transformatörler, elektrik motorlarý ve harici
hoparlörler veya fanlar gibi diðer aygýtlardan uzak tutun.
• Eðer mümkünse monitörü doðu yönünde yerleþtirerek dünyanýn manyetik alanýndan etkilenmesini en aza
indirin.
• Monitör açýkken yerinin deðiþtirilmesi görüntüde renk kaybýna yol açabilir. Bunu düzeltmek için, monitörü
kapatýn ve tekrar açmadan önce 20 dakika bekleyin.
• Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB AC 220 - 240 V güç kaynaðý ile kullanýrken, kullanýlan AC güç
kaynaðýnýn saðladýðý voltaja uygun güç kablosu kullanýn. Kullanacaðýnýz güç kablosu ülkenizdeki güvenlik
standartlarýna uygun ve onaylanmýþ olmalýdýr. (Ýngiltere haricinde H05VV-F kullanýlmalýdýr)
• Ýngiltere’de bu monitörle birlikte, BS onaylý, (5A) sigortalý fiþi olan güç kablosu kullanýn. Eðer monitörün
içinden güç kablosu çýkmadýysa satýcýnýza baþvurun.
Monitörünüzü Temizleme
Bu monitörün cam (CRT) yüzeyinde cam üzerindeki yansýmayý ve statik elektriði azaltmak için özel bir
kaplama mevcuttur. Cam yüzey üzerindeki hassas kaplama sebebiyle, tozlanmayý en aza indirmek için
tiftiksiz, aþýndýrýcýyý olmayan (pamuklu veya benzeri) bir bez ve alkolsüz, doðal, aþýndýrýcý olmayan temizleme
solüsyonlarý veya cam temizleyici kullanýn. Eðer ekranýn hafif bir temizlikten fazlasýna ihtiyacý varsa, doðal
deterjaný ve suyu doðrudan yumuþak bir bezin üzerine uygulayýn ve camý bu þekilde temizleyin. Monitörünüzü
düzenli olarak temizleyin.
UYARI: Aþaðýdakiler cam yüzeyi temizlerken CRT’ye zarar verir:
Benzen, tiner, asit/alkalin deterjan, alkollü deterjan, aþýndýrýcý toz içeren deterjan, anti-statik ajanlý deterjan,
temizleme deterjaný.
Aþaðýdaki durumlarda, monitörünüzü hemen fiþten çekin ve servis için yetkili servis personeline baþvurun:
•
•
•
•
•
Güç kaynaðý kablosu ya da fiþi hasar gördüðünde.
Eðer monitörün üstüne sývý döküldüyse veya içine herhangi bir nesne düþtüyse.
Eðer monitör yaðmur veya suya maruz kaldýysa.
Eðer monitör düþtüyse veya kasasý hasar gördüyse.
Eðer monitör kullaným talimatlarýný takip etmenize raðmen normal çalýþmýyorsa.
• Isýnýn düzgün olarak daðýlmasý için, monitörün etrafýnda yeterli havalandýrma
alaný olmasýna dikkat edin. Havalandýrma boþluklarýný kapatmayýn ya da
monitörü radyatör veya diðer ýsý kaynaklarýnýn yakýnýna yerleþtirmeyin.
Monitörün üzerine hiç bir þey koymayýn.
• Güç kablosu baðlayýcýsý sistemi güç kaynaðýndan ayýrmanýn birincil yoludur.
UYARI
Monitör kolayca eriþilebilen bir prize yakýn olarak kurulmalýdýr.
• Taþýrken dikkatli olun. Ambalajý taþýma için saklayýn.
10 Kullanýcý Kýlavuzu
Tavsiye Edilen Kullanim – devam
MONÝTÖRÜN DOÐRU YERLEÞTÝRÝLMESÝ VE AYARLANMASI GÖZ, OMUZ
VE BOYUN AÐRILARINI AZALTABÝLÝR. MONÝTÖRÜNÜZÜ
YERLEÞTÝRÝRKEN AÞAÐIDAKÝLERE DÝKKAT EDÝN:
• Monitörün yüksekliðini ekran göz seviyesinde veya biraz altýnda olacak
þekilde ayarlayýn. Ekranýn ortasýna bakarken gözlerinin çok hafif aþaðýya
doðru bakmalýdýr.
• Monitör gözlerinize 40 cm’den yakýn ve 60 cm’den uzak olmamalýdýr. En iyi
mesafe 50 cm’dir.
• Gözlerinizi periyodik olarak en az 609 cm. uzaktaki bir nesneye
odaklayarak dinlendirin. Sýk sýk göz kýrpýn.
• Parlama ve yansýmalarý en aza indirmek için monitörü pencere ve diðer ýþýk
kaynaklarýna 90° açý ile yerleþtirin. Monitörün eðimini ayarlayarak tavan
ýþýklarýnýn ekranýnýza yansýmasýný engelleyin.
• Eðer ýþýk yansýmalarý ekranýnýzý görmeyi zorlaþtýrýyorsa, parlama engelleyici
filtre kullanýn.
• Monitörünüzü düzenli olarak temizleyin. Tozlanmayý en aza indirmek için tiftiksiz, aþýndýrýcýyý olmayan bir
bez ve alkolsüz, doðal, aþýndýrýcý olmayan temizleme solüsyonlarý veya cam temizleyici kullanýn.
• Okunabilirliði arttýrmak için monitörün parlaklýk ve kontrast kontrollerini ayarlayýn.
• Ekrana yakýn bir döküman tutucu kullanýn.
• Yazarken kafanýzý döndürmeyi en aza indirmek için, daha fazla baktýðýnýz neyse (ekran veya referans
materyal) tam önünüzde bulundurun.
• Düzenli göz kontrolü yaptýrýn.
Ergonomi
Maksimum ergonomik fayda saðlamak için aþaðýdakileri tavsiye ederiz:
•
•
•
•
•
•
Arka fondaki tram kayboluncaya kadar parlaklýlýðý ayarlayýn.
Kontrast kontrolünü maksimum ayarýna getirmeyin.
Standart sinyallerle belirlenmiþ Boyut ve Konum kontrollerini kullanýn
Belirlenmiþ Renk Ayarlarý ve Sol/Sað Kenar kontrollerini kullanýn
Dikey yenilenme oraný 75 ila 120 Hz arasýnda olan titreþimsiz sinyaller kullanýn
Görülmesi zor olacaðý ve yetersiz kontrast yüzünden göz yorgunluðuna sebep olabileceði için koyu arka fon
üzerinde birincil renk maviyi kullanmayýn.
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 11
Özellikler
Monitör Özellikleri
Resim Tüpü
Diamond Pro 750SB
Monitör
Diyagonal: 43 cm/17 inç
Ýzlenebilir Görüntü Boyutu: 406 mm/16 inç
Giriþ Sinyali
90° yön deðiþimi, 0,25 mm tarama
aralýðý, orta kýsa süreklilik fosfor,
CRT aralýk, çok katmanlý, anti-statik
ekran kaplamasý, koyu ekran ve
OptiClear ekran.
Video: ANALOGOVÝ 0,7 Vp-p/75 omów
Sync: Ayrý sync. TTL Seviyesi
Yatay sync. Pozitif/Negatif
Dikey sync. Pozitif/Negatif
Komposit sync. (Pozitif/Negatif) (TTL Seviye)
Ekran Renkleri
Analog giriþ: Sýnýrsýz sayýda renk
Senkronizasyon
Horizontal
(Yatay): 30 kHz ila 96 kHz
Aralýk
Notlar
Dikey: 50 Hz ila 160 Hz
Desteklenen Çözünürlükler
Sadece yatay ve dikey frekanslara
bagli çözünürlükler
Kullanýlan ekran kartýna baðlýdýr
(Otomatik)
(Otomatik)
640 x 480 @ 50 ila 160 Hz
Bazý sistemler listelenen tüm
800 x 600 @ 60 ila 146 Hz
modlarý desteklemeyebilir.
832 x 624 @ 50 ila 141 Hz
1024 x 768 @ 50 ila 116 Hz............NEC-Mitsibushi Elektronics en iyi
1152 x 870 @ 50 ila 103 Hz
görüntü performansý için 85 Hz’deki
1280 x 1024 @ 50 ila 89 Hz
çözünürlükleri tavsiye etmektedir.
1600 x 1200 @ 50 ila 76 Hz
Aktif Ekran
Horizontal (Yatay): 315 mm/12,4 inç
Alani
Dikey: 236 mm/9,3 inç
(Fabrika Ayari)
Kullanýlan sinyal zamanlamasýna
baðlý olup sýnýr alaný dahil deðildir.
Aktif Ekran Alani
(Tam Ekran)
325 mm/12,8 inç
244 mm/9,6 inç
Kullanýlan sinyal zamanlamasýna
baðlý olup sýnýr alaný dahil deðildir.
Güç Kaynaðý
AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Akým Oraný
1,9 A @ 100 - 240 V
Boyutlar
397 mm (G) x 392 mm (Y) x 415,5 mm (D)
15,6 inç (G) x 15,4 inç (Y) x 16,4 inç (D)
Aðýrlýk
17,2 kg
37,9 lbs
Çevresel Deðerler
Çalýþma Sýcaklýðý:
Nem:
Yükseklik:
Depolama Sýcaklýðý:
Nem:
Yükseklik:
+5 °C ila +35 °C
%10 ila %90
0 ila 3.000 m
-20 °C ila +60 °C
%10 ila %90
0 ila 15.000 m
NOT: Teknik özellikler haber verilmeksizin deðiþtirilebilir.
12 Kullanýcý Kýlavuzu
Özellikler – devam
Monitör Özellikleri
Resim Tüpü
Diamond Plus 93SB
Monitör
Diyagonal: 50 cm/19 inç
Ýzlenebilir Görüntü Boyutu: 457 mm/18 inç
Giriþ Sinyali
90° yön deðiþimi, 0,25/0,27 mm
tarama aralýðý, orta kýsa süreklilik
fosfor, CRT aralýk, çok katmanlý,
anti-statik ekran kaplamasý, koyu
ekran ve OptiClear ekran.
Video: ANALOGOVÝ 0,7 Vp-p/75 omów
Sync: Ayrý sync. TTL Seviyesi
Yatay sync. Pozitif/Negatif
Dikey sync. Pozitif/Negatif
Komposit sync. (Pozitif/Negatif) (TTL Seviye)
Ekran Renkleri
Analog giriþ: Sýnýrsýz sayýda renk
Senkronizasyon
Horizontal
(Yatay): 30 kHz ila 96 kHz
Aralýk
Notlar
Dikey: 50 Hz ila 160 Hz
Desteklenen Çözünürlükler
Sadece yatay ve dikey frekanslara
bagli çözünürlükler
Kullanýlan ekran kartýna baðlýdýr
(Otomatik)
(Otomatik)
640 x 480 @ 50 ila 160 Hz
Bazý sistemler listelenen tüm
800 x 600 @ 60 ila 146 Hz
modlarý desteklemeyebilir.
832 x 624 @ 50 ila 141 Hz
1024 x 768 @ 50 ila 116 Hz
1152 x 870 @ 50 ila 103 Hz
1280 x 1024 @ 50 ila 89 Hz........... NEC-Mitsibushi Elektronics en iyi
1600 x 1200 @ 50 ila 76 Hz
görüntü performansý için 85 Hz’deki
1792 x 1344 @ 50 ila 68 Hz
çözünürlükleri tavsiye etmektedir.
Aktif Ekran
Horizontal (Yatay): 356 mm/14,0 inç
Alani
Dikey: 266 mm/10,5 inç
(Fabrika Ayari)
Kullanýlan sinyal zamanlamasýna
baðlý olup sýnýr alaný dahil deðildir.
Aktif Ekran Alani
(Tam Ekran)
366 mm/14,4 inç
266 mm/10,5 inç
Kullanýlan sinyal zamanlamasýna
baðlý olup sýnýr alaný dahil deðildir.
Güç Kaynaðý
AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Akým Oraný
2,2 A @ 100 - 240 V
Boyutlar
442 mm (G) x 443 mm (Y) x 447,5 mm (D)
17,4 inç (G) x 17,4 inç (Y) x 17,6 inç (D)
Aðýrlýk
22,7 kg
50,01 lbs
Çevresel Deðerler
Çalýþma Sýcaklýðý:
Nem:
Yükseklik:
Depolama Sýcaklýðý:
Nem:
Yükseklik:
+5 °C ila +35 °C
%10 ila %90
0 ila 3.000 m
-20 °C ila +60 °C
%10 ila %90
0 ila 15.000 m
NOT: Teknik özellikler haber verilmeksizin deðiþtirilebilir.
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 13
Özellikler
SuperBright Diamondtron CRT: Bu patentli, düz aralikli kafes CRT, emsalsiz parlaklik ve kontrast, dagilma ve
yansimayi azaltan sanal olarak düz görüntü ile ayricalikli bir izleme deneyimi saglar, böylelikle ekranda gördüklerinizle
yazicinizdan çikan ayni olur. En son teknoloji Mitsubishi PX-DBF elektron tabancasi ve siki 0,25 mm izgara araligi
net, temiz metin ve görüntüler için hassas odak saglar.
SuperBright Mod (Süper Parlak Mod): Sadece bir tuþa dokunarak, Diamondtron CRT parlaklik seviyesi iki
katina çikar. Bu fonksiyon, grafik, animasyon ve video gibi temiz görüntü gerektiren uygulamalar için görüntünün
netliðini arttýrýr.
Super Bright Mode OFF (Süper Parlak Mod KAPALI): metin tabanlý görüntüler için (normal kullaným)
Super Bright Mode-1 ON (Süper Parlak Mod-1 AÇIK): görüntüler için
Super Bright Mode-2 ON (Süper Parlak Mod-2 AÇIK): DVD filmler gibi hareketli görüntüler için
OptiClear Ekran Yüzeyi: Yansýma ve parlamayý daha da azaltýr, odak seviyesi, temizlik ve parlaklýktan kayba yol
açmadan kontrastý arttýrýr.
Çift Dinamik Iþýn Odaklama: Elektron ýþýnlarýnýn hassas ve sürekli odak ayarlarýný saðlayarak, ekranýn en uç
köþesinde bile en iyi görüntü kalitesini saðlar.
Color Control Szstem wýth sRGB (sRGB Renk Kontrol Sistemi): Ekranýnýzda kiþisel tercihlerinize uygun beþ
renk ayarýndan birini seçmenizi saðlar. Color Control System (Renk Kontrolü Sistemi) içindeki sRGB renk eþleme
ayarý diðer sRGB etkin donaným ve yazýlýmlar ile tutarlý renk ortamý saðlamaya yardýmcý olur.
On Screen Manager (OSM) Kontrolleri: Ekrandaki menüler aracýlýðý ile ekranýnýzla ilgili tüm ayarlarý kolay ve
hýzlý bir þekilde yapmanýzý saðlar.
ErgoDesign Özellikleri: Çalýþma ortamýný geliþtirmek, kullanýcýnýn saðlýðýný korumak ve para tasarrufu için
iyileþtirilmiþ ergonomi. Örneðin, hýzlý ve kolay görüntü ayarlarý için OSM kontrolleri, tercih edilen görme açýsý için
eðim tabaný, fazla yer gerektirmeyen kabin tasarýmý ve daha düþük emisyonlar için MPRII kurallarýna uyumluluk.
Tak ve Çalýþtýr: Windows 95/98/Me/2000/XP iþletim sistemlerinde Microsoft çözümü, kurma ve yapýlandýrmayý
monitörünüzün özelliklerini (ekran boyutu ve desteklenen çözünürlükler gibi) doðrudan bilgisayarýnýza göndererek
kolaylaþtýrýr ve görüntü performansýný en iyi hale getirir.
Akýllý Güç Yönetim (IPM) Sistemi: Monitörün açýk olduðu halde kullanýlmadýðý anlarda daha düþük güç sarfiyatýna
geçmesini saðlayan geliþmiþ güç tasarruf metodlarý ile, monitörünüzün enerji masrafýnda üçte iki oranýnda tasarruf
saðlar, emisyonlarý azaltýr ve çalýþma alanýnýn havalandýrma masrafýný azaltýr.
Azaltýlmýþ Manyetik Alan Teknolojisi: Manyetik ve dalgalý elektrik alan emisyonlarýný ve statik elektriði azaltýr,
uzun süreli bilgisayar monitörü kullanýmýndan doðabilecek potansiyel riskleri düþürür.
Çoklu Frekans Teknolojisi: Monitörü otomatik olarak ekran kartýnýn tarama frekansýna ayarlayarak gerekli
çözünürlüðü gösterir.
FullScan (Tam Tarama) Özelliði: Bir çok çözünürlükte ekranýn tamamýný kullanmanýza izin verir, oldukça büyük
görüntü boyutu.
14 Kullanýcý Kýlavuzu
Sorun Giderme
Görüntü Yok
•
•
•
•
Ekran kartý yuvasýna tam olarak oturtulmuþ olmalýdýr.
Güç Düðmesi ve bilgisayarýn güç düðmesi ON (AÇIK) konumda olmalýdýr.
Sinyal kablosu ekran kartýna/bilgisayara tam olarak takýlý olmalýdýr.
Eðilmiþ ya da içeri kaçmýþ olabilecek pinleri kontrol edin.
Görüntü kayýyor veya dengesiz
• Sinyal kablosu bilgisayara tam olarak takýlý olmalýdýr.
• Monitör ve ekran kartýnýzýn pin eþlemelerini ve sinyal zamanlamalarýný tavsiye edilen pin eþlemeleri ve sinyal
zamanlamalarýna karþý kontrol edin.
• Eðer Macintosh kablo adaptörü kullanýldýysa, tam olarak oturmasýný kontrol edin, ekran kartýnýn Macintosh
uyumlu olduðundan ve kartýn bilgisayardaki yerine tam olarak oturduðundan emin olun.
Monitördeki LED yanmýyor (yeþil, turuncu renk görülmüyor)
• Güç kablosu takýlý ve güç düðmesi ON (AÇIK) konumda olmalýdýr.
Görüntü flu veya renkler lekeli
• Parlaklik ve Kontrast Kontrollerini ayarlayin veya Moiré Canceler kontrolünü ayarlayin.
• OSM Kontrollerinden Degaus Kontrolüne gidin. Degaus Kontrolünü çalýþtýrýn.
UYARI: Modlar arasýnda geçiþ yapýlmadýðý takdirde Degaus Fonksiyonu ikinci kez kullanýlmadan önce en az
20 dakika beklenmelidir.
Görüntü kayýyor veya görüntüde dalgalanma var
• Elektrik interferansý yaratabilecek elektrikli aygýtlarý monitörden uzaklaþtýrýn.
• FCC bilgisi için Kullanici Kilavuzunun kapaginin içine bakin.
Ekrandaki görüntünün uçlarý kare deðil
• Uçlarý keskinleþtirmek için OSM Geometri Kontrollerini kullanýn.
• Eðer mümkünse monitörün ön tarafý doðuya baksýn.
Görüntü ortalanmamýþ, çok küçük yada çok büyük
• Görüntüyü ayarlamak için OSM Boyut ve Konum kontrollerini kullanýn.
Ekranda ince çizgiler beliriyor
• Ýnce çizgiler CRT için normaldir ve bir arýza deðildir.
Bunlar aralýklarý dengelemek için kullanýlan damper kablolarýn gölgeleridir ve en çok arka fon açýk renk
(genellikle beyaz) olduðunda farkedilirler.
Siyah dikey çizgiler ekranda görülebilir
• Ekranýn bir ya da her iki tarafýnda ince siyah çizgiler. Bu önemsiz durum taþýma esnasýnda grille elemanýnýn
üst üste binmesinden oluþur.
• Etkilenmiþ alan üzerinde beyaz bir pencere açýn ve parlaklýk ve kontrast kontrollerini makisimuma ayarlayýn.
Bu üste üste binme olan alanda kýsmi bir ýsýnma yaratarak bir kaç dakika içinde temizlenecektir. Bu
iþlemden sonra parlaklýk ve kontrast kontrollerinin ayarlarýný normal konumlarýna getirmeyi unutmayýn.
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 15
TCO’99
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB
Tebrikler! TCO’99 onaylý ve etiketli bir ürün satýn aldýnýz! Seçiminz size profesyonel kullaným
için geliþtirilmiþ bir ürün sunmaktadýr. Bu ürünü satýn alarak çevre üzerindeki yükün
azaltýlmasýna ve ayrýca çevreye uyumlu elektronik ürünlerin geliþtirilmesine katkýda bulundunuz.
Neden çevresel etiketli bilgisayarlarýmýz var?
Bir çok ülkede çevresel etiketleme mal ve hizmetlerin çevreye uyumlu olmasýný saðlamak için kullanýlan bir metod
haline gelmiþtir. Bilgisayar ve diðer elektronik ürünler göz önüne alýndýðýnda ana problem, hem ürünlerde hem de
üretim aþamasýnda çevreye zararlý maddelerin kullanýlmasýdýr. Bu elektronik aletlerin çoðunun tatmin edici bir
þekilde geri dönüþümü mümkün olmadýðý için, potansiyel olarak tehlikeli olan bu maddelerin bir çoðu er ya da geç
doðaya girmektedir.
Ayrýca bilgisayarýn hem çalýþma (iç) hem de doðal (dýþ) bakýþ açýlarýndan önemli olan enerji tüketim seviyeleri gibi
diðer karakteristikleri de vardýr. Geleneksel elektrik üretim metodlarýnýn tümünün çevre üzerinde olumsuz bir etkisi
olduðu için (asidik ve iklimi etkileyici emisyonlar, radyoaktif artýklar, vs.) enerjiyi korumak son derece önemlidir.
Ofislerdeki elektronik cihazlar sürekli olarak çalýþýr durumda býrakýldýklarý için inanýlmaz boyutlarda enerji tüketirler.
Etiket neleri içermektedir?
Bu ürün kiþisel bilgisayarlarýn uluslararasý ve çevresel etiketlemelerini saðlayan TCO’99 þemasýnýn gereksinimlerini
karþýlamaktadýr. Etiketleme þemasý TCO (Ýsveç Profesyonel Çalýþanlar Konfederasyonu), Svenska
Naturskyddsforeningen (Ýsveç Doða Koruma Topluluðu) ve Statens Energimyndighet (Ýsveç Ulusal Enerji Ýdaresi)
ortak çabalarý ile geliþtirilmiþtir.
Gereklilikler oldukça geniþ konularý kapsamaktadýr: çevre, ergonomi, kullanýlabilirlik, elektrik ve manyetik alan
emisyonu, enerji tüketimi ve elektrik ve yangýn emniyeti.
Çevresel talepler diðer þeylerin yanýnda aðýr metallerin, brominli ve klorinli alev geciktiricilerin, CFC (freonlar) ve
klorinatlý çözücülerin bulunmasý ve kullanýlmasý ile ilgili kýsýtlamalar üzerindedir. Ürün geri dönüþüme göre hazýrlanmalý
ve üretici operasyonel politikasýný uyguladýðý her ülkede kullanýlmak üzere çevresel bir plana sahip olmalýdýr. Enerji
gereksinimleri bilgisayarýn ve/veya ekranýn belirli bir kullanýlmama süresinden sonra güç tüketim seviyesini bir
veya bir kaç aþamada daha düþük bir seviyeye indirmesi talebini içermektedir. Bilgisayarý tekrar aktive etme
süresi kullanýcý için kabul edilebilir olmalýdýr.
Etiketli ürünler örneðin elektrik ve manyetik alanlarýn azaltýlmasý, fiziksel ve görsel ergonomi ve kullanýlabilirliðin iyi
olmasý gibi katý çevresel talepleri karþýlamak durumundadýr.
Çevresel Gereksinimler
Alev geciktiriciler
Alev geciktiriciler baskýlý devrelerde, kablolarda, tellerde, kasalarda ve kaplamalarda mevcuttur. Alevin yayýlmasýný
geciktirirler. Bir bilgisayar kasasýndaki plastiklerin yüzde otuz kadarý alev geciktirici maddelerden oluþur. Alev
geciktiricilerin bir çoðu bromin veya klorid içerirler ve bunlar baþka bir çevresel toksin grubuyla ilgilidir, PCB’ler,
bunlarýn balýk yiyen kuþlarda ve memelilerde bioakümülatif* iþleme baðlý olarak üreme hasarlarýna sebep olduðundan
þüphelenilmektedir. Alev geciktiriciler insan kanýnda bulunmuþtur ve araþtýrmacýlar fotüs geliþiminde bozulmalar
olabileceðinden korkmaktadýr.
16 Kullanýcý Kýlavuzu
TCO’99 – devam
TCO’99 talebi 25 gramdan aðýr plastik parçalarda organik olarak baðlý klorin ve bromin içeren alev geciktiriciler
bulunmamasýný öngörmektedir. Alev geciktiricilerin baþka alternatifi olmadýðý için baskýlý devrelerde kullanýlmasýna
izin verilmiþtir.
Kurþun**
Kurþun resim tüplerinde, ekranlarda, lehimlerde ve kapasitörlerde bulunabilir. Kurþun sinir sistemine zarar verir ve
daha yüksek dozlarda kurþun zehirlenmesine yol açar.
TCO’99 gereksinimleri henüz baþka bir alternatif geliþtirilmediðinden kurþun kullanýmýna izin vermektedir.
Kadmiyum**
Kadmiyum þarj edilebilir pillerde ve bazý bilgisayar ekranlarýnýn renk oluþturma katmanlarýnda mevcuttur. Kadmiyum
sinir sistemine zarar verir ve yüksek dozlarda toksiktir.
TCO’99 gereksinimleri pillerde, ekranlarýn renk oluþturma katmanlarýnda ve elektrikli veya elektronik bileþenlerde
kadmiyum bulunmamasýný gerektirir.
Cýva**
Cýva bazen pillerde, rölelerde ve anahtarlarda bulunur, Cýva sinir sitemine zarar verir ve yüksek dozlarda toksiktir.
TCO’99 gereksinimleri pillerde hiç bir þekilde cýva bulunamayacaðýný belirtir. Ayrýca ekran birimi ile ilgili hiç bir
elektrikli veya elektronik bileþende cýva bulunamayacaðý da belirtilmiþtir.
CFCs (freonlar)
CFCs (freonlar) bazen baskýlý devrelerin yýkanmasý için kullanýlýr. CFCs ozonu parçalayarak stratosferdeki ozon
tabakasýna zarar vermektedir, bunun sonucu olarak yeryüzüne gelen ultraviyole ýþýn ve buna baðlý olarak deri
kanseri riski artmaktadýr (malignant melanoma).
Ýlgili TCO’99 gereksinimi; ürünün üretimi ve montajý veya ambalajýnda ne CFCs ne de HCFCs kullanýlmamasýný
gerektirmektedir.
* Bio-akümülatif yaþayan organizmalarda biriken maddeler olarak tanýmlanmaktadýr.
** Kurþun, Kadmiyum ve Cýva Bio-akümülatif aðýr metallerdir.
Çevresel kriter belgesi ile ilgili bilginin tamamýný edinmek için aþaðýda belirtilen yerden talep edin:
TCO Development Unit (TCO Geliþtirme Birimi)
SE-114 94 Stockholm
SWEDEN
FAKS Numarasý: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
TCO’ 99 onayli ve etiketli ürünlerle ilgili mevcut bilgilere erismek için web sitelerini asagidaki adreste ziyaret
edebilirsiniz: http://www.tco-info.com/
Diamond Pro 750SB / Diamond Plus 93SB 17
Download PDF