Samsung BF1 Series User manual

Samsung BF1 Series User manual
BF1-serien
med ångfunktion
bruksanvisning
Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvunnet papper.
SVENSKA
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa en produkt från
Samsung. Registrera din produkt på adressen
www.samsung.com/register
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 1
2011-06-27
8:39:23
använda den här bruksanvisningen
Tack till ditt val av en SAMSUNG inbyggnadsugn.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda
att vägleda dig vid användning och underhåll av denna apparat.
Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok för
framtida referens.
Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning:
VARNING eller OBS!
Viktigt
Obs!
säkerhetsanvisningar
Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för anslutning
av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekommendationer.
Elektrisk säkerhet
Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.
• Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig elektriker.
• Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.
• Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation kan leda
till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras, kontakta SAMSUNG
servicecenter eller din återförsäljare.
• Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är tillgänglig
hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker. (Endast fast kabeltyp)
• Om utrustningens strömkabel skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker,
eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk. (endast montering
med strömsladd)
• Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
• Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring. Använd
aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
• Märkplåten är placerad till höger om luckan.
• Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.
• Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
• Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk
eller psykisk funktion, eller för personer som saknar erfarenheter och kunskaper gällande
användning av enheten.
• Detta ska möjliggöra urkoppling av enheten från strömkällan efter installation. Urkoppling blir
enkel genom att ha kontakten åtkomlig eller genom att integrera en strömbrytare i det fasta
kablaget i enlighet med kablagereglerna.
Om enheten har ångfunktion ska du inte använda den när vattentillförselenheten är skadad.
• Om enheten är skadad eller har sprickor ska du inte använda den utan kontakta närmaste
servicecenter.
• Om du inte gör det kan det resultera i skador.
VARNING: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Barn ska hållas på
avstånd så att de inte bränner sig.
VARNING: Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning. Det är viktigt
att vara försiktig för att undvika att röra värmeelementen inne i ugnen. Barn under 8 år ska
inte använda apparaten om de inte övervakas.
VARNING: Utrustningen skall kopplas från strömförsörjningen vid utbyte av lampa för att
undvika risk för elektrisk stöt.
2_använda den här bruksanvisningen
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 2
2011-06-27
8:39:23
Säkerhet under användning
säkerhetsanvisningar
• Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
• Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte vid
värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.
• Förvara aldrig antändbara material i ugnen.
• Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
• Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt
strömmar ut.
• Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer och
ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.
• För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.
• Barn skall hållas på säkert avstånd när ugnen används.
• Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används, kan den
deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.
• Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den
emaljerade ytan.
• Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.
• Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på
den. Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan och
därmed leda till dåliga tillagningsresultat.
• Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens emaljerade
ytor. Vid tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.
• Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
• Håll uppsyn över barnen så att de inte leker med hällen.
• Enheten blir mycket varm under användning. Det är viktigt att vara försiktig för att undvika att
röra värmeelementen inne i ugnen.
• Om utrustningens strömkabel skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker,
eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk.
• Håll uppsyn över barn så att de inte leker med enheten
• Enheter är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.
• Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas, eftersom det kan
repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker.
• Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk
och mental förmåga och de som saknar erfarenheter och kunskaper om apparaten, om de
övervakas eller får instruktioner gällande användningen av enheten på ett säkert sätt och förstår
vilka risker som finns. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall
inte utföras av barn utan övervakande.
• För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.
• under rengöringsförhållanden kan ytorna bli mycket hetare än vanligt och barn ska hållas borta
• Stora mängder matrester måste avlägsnas före rengöring och speciella verktyg används vid
ugnsrengöringen.
• Om enheten har ång- eller självrengöringsfunktion, måste spill avlägsnas före rengöring och inga
verktyg får lämnas i ugnen under ång- eller självrengöring.
• Om den här enheten har en självrengörande funktion kan ytorna bli hetare än vanligt under
självrengöringsprocessen och barn ska hållas på avstånd.
VARNING: Koppla inte ur apparaten från strömmen efter att tillagningsprocessen är klar.
säkerhetsanvisningar_3
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 3
2011-06-27
8:39:23
Instruktioner för kassering
Kassera förpackningsmaterialet
• Materialet som används vid förpackning av denna apparat är återvinningsbart.
• Avfallshantering av förpackningsmaterial skall göras i lämplig container på din lokala
avfallshanteringsplats.
Kassering av gamla apparater
VARNING: Innan en gammal apparat kasseras ska den göras obrukbar så att den inte kan
utgöra en fara.
Gör detta genom att koppla bort apparaten från strömtillförseln och avlägsna nätsladden.
För att skydda miljön är det viktigt att gammal utrustning kastas på rätt sätt.
• Apparaten får inte kastas som hushållsavfall.
• Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen eller det
lokala sophanteringsföretaget.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de
elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål
hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt
avfall.
4_säkerhetsanvisningar
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 4
2011-06-27
8:39:23
installation
Säkerhetsanvisningar för installation
Den här ugnen får endast installeras av en behörig elektriker. Montören ansvarar för att ansluta
enheten till strömkällan och att följa de säkerhetsregler som gäller.
• Säkerställ att ugnen inte kommer i kontakt med rörliga delar vid montering.
• Köksskåpet i vilket ugnen är inbyggd måste uppfylla stabilitetskraven som anges i DIN 68930.
Tekniska specifikationer
566
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
max. 3400 W
omkring 33 kg
omkring 37 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
560
595
572
595
Strömanslutning
installation
Ingångsström/-frekvens
Volym (användbar kapacitet)
Utgångseffekt
Nettovikt
Vikt med förpackning
Kåpa (B x H x D)
Ugnsinteriör (B x H x D)
21
Om apparaten inte är ansluten till strömkällan med en kontakt
måste en jordad kontakt (med minst 3 mm kontaktyta) användas
för att uppfylla säkerhetsreglerna. Strömkabeln (H05 RR-F eller H05
VV-F, minst 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) måste vara tillräckligt lång för
att anslutas till ugnen, även om ugnen står på golvet framför det
inbyggda skåpet. Öppna ugnens bakre lucka med en skruvmejsel
och lossa skruvarna för kabelklämman innan du ansluter strömmen
till relevanta anslutningar. Ugnen är jordad via ( )-terminalen. Om
ugnen ansluts till eluttaget med en kontakt måste kontakten förbli
åtkomlig efter att ugnen installerats. Samsung tar inte ansvar för
olyckor som har sitt ursprung i att det jordade uttaget är bristfälligt.
Installation i skåpet
Det här är en inbyggnadsugn, som måste installeras i ett övre eller
nedre skåp.
• Observera de minimala avstånden.
• Fixera ugnen på båda sidor med skruvar
Efter installationen avlägsnar du den skyddande vinylfilmen från luckan till
enheten och den skyddande filmen från ugnens invändiga ytor.
minst 550
minst 590
max. 600
minst 550
minst 50
minst 550
minst 560
minst 600
minst 50
minst 560
Luftflöde
minst 600
minst 50
minst 560
Nedre skåp
Övre skåp
installation_5
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 5
2011-06-27
8:39:25
Barnlås för lucka (tillbehör)
Barnlåset för luckan förhindrar att luckan öppnas oavsiktligt av barn under tillagningen.
Användning
När du öppnar luckan lyfter du upp barnlåset för
luckan drar samtidigt ut luckan.
Borttagning av barnlås för lucka (tillbehör)
1. Avlägsna skruven från barnlåset för luckan.
Installation av barnlås för lucka
1. För in del A i barnlåset för luckan in i hålet, så
som visas på bilden.
2. Skruva på barnlåset för luckan för att fästa
den.
A
6_installation
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 6
2011-06-27
8:39:25
delar och funktioner
Ugnskontroller
Tid
Tidskontrollknappar
Teckenfönster
Temperaturkontrollsratt
Främre design
Den främre panelen finns att få med olika material och färger inklusive rostfritt stål, i vitt eller
svart och i glas. För att höja kvaliteten kan utseendet förändras.
delar och funktioner
Alarm
Funktionsvalsratt
Funktionsknappen för avdelning och kontrollknappen för tid/temp är popup-knappar. Tryck in
och vrid. (tillbehör)
tillbehör
OBS! Se till att du monterar tillbehören korrekt på skenorna. Det måste var minst 2 cm
mellan plåtarna nederst i ugnen, annars kan den emaljerade ytan skadas.
VARNING: Var försiktig när du tar ut mat och/eller tillbehör ur ugnen. Du kan bränna dig på
maten eller på de varma ytorna!
Bakplåt
Bakplåten kan användas för att förbereda kakor, tårtor och småkakor.
Dropplåt (tillval)
Den (djupa) dropplåten är lämplig för grillning. Det kan användas i
kombination med det lilla gallret för att förhindra att vätskor droppar ned
på ugnens botten.
Stort galler
Det stora gallret ska användas för grillning. Du kan även använda det för
att ställa grytor på.
Teleskopisk guide (Tillbehör)
• För att infoga tillbehören för du först ut de teleskopiska falsarna för en
viss nivå.
• Placera galler eller plåt på falsarna och för tillbaka dem helt in i ugnen.
Stäng ugnsluckan först efter att du har fört in de teleskopiska falsarna
ordentligt i ugnen.
delar och funktioner_7
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 7
2011-06-27
8:39:26
användning av ugn
Tidsinställning
När du kopplar in strömmen för första gången ska du använda produkten efter att tiden har
ställts in.
Ställ in timmar| 01
Tryck på knappen för Tid så
blinkar timsymbolen.
Ställ in minuter| 02
Tryck på knappen för Tid så
blinkar minutsymbolen.
Tryck på
Tidskontrollknappen för
att ställa in önskad tid.
03 | Bekräfta tid
Tryck på knappen för Tid
igen för att ställa in aktuell
tid.
Ställ alarm
Ställ in alarm | 01
Tryck på Alarmknappen
så börjar alarmsymbolen
blinka.
Tryck på
Tidskontrollknappen för
att ställa in önskad alarmtid.
02 | Bekräfta alarm
Tryck på Alarmknappen för
att bekräfta.
Om du vill stoppa timeranvändningen ska du ställa in alarmet på 0:00.
När det används trycker du på tidsknaåpen för att visa klockan för den aktuella tiden.
Användning av snabbuppvärmningsläget
Om du använder SNABBUPPVÄRMNING kan du öka temperaturen för att
ställa in värdet snabbt.
Det här kommer drastiskt att förkorta väntetiden tills föruppvärmningen är klar.
Använd alternativet SNABBUPPVÄRMNING för att öka temperaturen till
det inställda värdet tills föruppvärmningen är klar. Vrid sedan reglaget till
tillagningsläge innan du fortsätter.
Du behöver dock inte använda SNABBUPPVÄRMNING för grillning av mat.
8_användning av ugn
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 8
2011-06-27
8:39:27
Använda tillagningsläge
Ställ in tillagningsläge | 01
b
a
02 | Ställ in temperaturen
Ange önskad temperatur
genom att vrida
temperaturkontrollratten.
a
b
Grilltemperatur
1: Låg
2: Medium
3: Hög
Ställ in temperaturen för all
tillagning förutom grillning.
användning av ugn
Vrid funktionsvalsratten,
ställ in önskad tillagningstid.
Om du väljer grillfunktionen och ställer in temperaturen mellan 50 °C och 250 °C, eller om
du väljer normalt tillagningsläge och ställer in temperaturen mellan Grill 1 och 3, ombeds du
återställa temperaturen med en signal och ett popupmeddelande.
Endast lampa på
Ugnens funktioner
Varmluft
Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via
fläktar. Den här funktionen ska användas för frusna maträtter och vid bakning.
Föreslagen temperatur: 170 °C
Övervärme + varmluft
Den hetta som genereras genom övre varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via
fläktar. Den här funktionen ska användas för att grilla exempelvis kött.
Föreslagen temperatur: 190 °C
Traditionell
Värme kommer genom de övre och nedre värmesystemen. Den här funktionen
ska användas för normal bakning och grillning av nästan alla typer av maträtter.
Föreslagen temperatur: 200 °C
Undervärme + varmluft
Den hetta som genereras genom det nedre värmesystemet och
varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska
användas för pizza, bröd och vid bakning av kakor.
Föreslagen temperatur: 190 °C
Stor grill
Värme alstras från det stora gillområdet. Den här funktionen ska användas för
maträtter som lasagne och vid grillning.
Föreslagen temperatur: Medium
användning av ugn_9
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 9
2011-06-27
8:39:27
testrätter
Enligt standard EN 60350 och DIN44547
1. Grillning
Använd denna funktion med den maximala temperaturinställningen. Förvärm den tomma ugnen i 5
minuter.
Typ av livsmedel
Maträtt & anteckningar
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temp. (°C)
Tillagningstid
i min
Varma smörgåsar
på vitt bröd
Stort galler
5
Stor grill
hög
1:a: 1-2
2:a: 1-1 1/2
Hamburgare*(12
ea)
Litet galler
Bakplåt
(för uppsamling av dropp)
4
3
Stor grill
hög
1:a: 14-16
2:a:3-5
*Hamburgare: Förvärm den tomma ugnen i 15 minuter med hjälp av den stora
grillfunktionen.
2. Bakning
Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.
Sätt in bakplåten med den välvda sidan mot ugnens baksida.
Typ av livsmedel
Hastbullar
Maträtt & anteckningar
Bakplåt
2 bakplåtar
Små kakor
Bakplåt
2 bakplåtar
Fettfri sockerkaka
Äppelkaka
Bakform på grillgaller (mörk
beläggning, ø 26 cm)
Tillagningsläge
Temp. (°C)
Tillagningstid
i min
3
Traditionell
160-170
20-30
2
Varmluft
150-160
30-35
1+4
Varmluft
150-160
35-40
3
Traditionell
160-180
15-25
2
Varmluft
150-160
30-35
1+4
Varmluft
150-160
35-40
2
Traditionell
160-180
20-30
2
Varmluft
150-160
30-40
3
Traditionell
170-180
35-40
2
Varmluft
150-160
60-70
1+4
Varmluft
150-160
70-80
Stort galler +2 kakformar
med löstagbar botten (mörk
beläggning, ø 20 cm)
1 Placerad
diagonalt
Traditionell
170-190
70-90
Bakplåt + grillgaller + 2
kakformar med löstagbar
botten ** (mörk beläggning,
ø 20 cm)
1+3
Varmluft
170-190
80-100
Bakplåt
2 bakplåtar
Äppelpaj
Hyllnivå
* Två kakor kan läggas på gallret längst bak till vänster och längst fram till höger.
** Två kakor kan läggas i mitten ovanpå varandra.
10_testrätter
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 10
2011-06-27
8:39:27
rengöring och skötsel
Rengöring för hand
Kontrollera att ugnen och tillbehören är svala före rengöring.
Ugnens insida
Ugnens utsida
• Rengör ugnens utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.
• Torka med hushållspapper eller en torr handduk.
• Använd inte kökssvampar, frätande rengöringsmedel eller frätande rengöringsmedel.
Katalytiskt emaljerad yta (tillbehör)
Det avtagbara höljet är täckt med en mörkgrå katalytisk emalj som kan täckas med olja och fett via
ugnens varmluftsfunktion. Dessa avlagringar bränns bort i ungstemperaturer på 200 °C eller högre,
t.ex. vid bakning eller stekning. Högre temperaturer ger snabbare resultat.
1.
2.
3.
4.
5.
rengöring och skötsel
• Rengör ugnens insida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.
• Rengör inte dörrtätningen för hand.
• Använd inte grova stålbollar eller kökssvampar.
• För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.
• Kåpan ska rengöras i varmt vatten, med rengöringsmedel och en mjuk nylonborste.
Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull, knivar
eller andra slipande material.
Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
Rengör alla ytor på ugnens insida så som beskrivs i avsnittet för manuell rengöring.
Ställ in ugnen på över- och undervärme.
Ställ in värmen på 250 °C.
Värm ugnen i cirka 1 timme. Tidsperioden beror på graden av nedsmutsning. Kvarbliven smuts
kommer gradvis att försvinna då ugnen används vid höga temperaturer.
Ugnsytor i rostfritt stål
• Använd inte stålull, kökssvampar eller frätande rengöringsmedel. Dessa kan skada ytan.
Ugnsfronter i aluminium
• Torka försiktigt av plattan med en mjuk trasa eller en trasa i mikrofibrer och ett milt
fönsterputsmedel.
Tillbehör
• Rengör tillbehöret efter varje användning och torka av med kökshandduk. Vid behov kan du
lägga dem i varmt tvålvatten i omkring 30 minuter för enklare rengöring.
rengöring och skötsel_11
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 11
2011-06-27
8:39:27
Borttagning av lucka
Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex.
rengöring, skall dessa instruktioner följas.
OBS! Ugnsluckan är tung.
➊
70 °
➋
1. Öppna luckan och vrid upp clipsen på
de båda gångjärnen helt.
2. Stäng igen luckan till en vinkel på omkring 70 °. Greppa
i båda handtagen av ugnsluckan i mitten och dra tills
gångjärnen kan tas ut.
Avlägsnande av rutan
Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra. Dessa rutor kan
avlägsnas för rengöring.
1 Tryck på båda knapparna på
vänster och höger sida om
luckan.
2 Demontera kåpan och
avlägsna ruta 1 från luckan.
3 Lyft glasruta 2 och rengör
plåtarna med varmt vatten
eller diskmedel och torka
torrt med en mjuk, torr trasa.
Luckans glas varierar från modell till modell och från 2EA till 4EA.
Däremot är metoden för demontering och montering samma.
Vid montering av innerglas 1, skriv ut enligt riktningen nedan.
Byte av lampa
Risk för kortslutning!
Vidta följande åtgärder innan du byter ugnslampa:
•
•
•
•
Slå av ugnen.
Koppla från ugnen från strömkällan.
Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att lägga en trasa på botten av ugnen.
Lampor kan köpas från ett servicecenter för SAMSUNG.
Bakre ugnslampa
1. Avlägsna lampan genom att vrida moturs och plocka bort
metallringen, rutans ring och rengör glaset. Vid behov kan
glödlampan bytas ut mot en 25 watts, 230 V, 300 °C värmetålig
ugnsglödlampa.
2. Rengör glashöljet, metallringen och rutans ring vid behov.
3. Montera metallringen på glashöljet.
4. Placera glashöljet där du har plockat bort det i steg 1 och vrid
medurs för att hålla på plats.
12_rengöring och skötsel
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 12
2011-06-27
8:39:29
garanti & service
Felsökning
LÖSNING
Vad gör jag om ugnen inte
värms upp?
• Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.
• Klockan kanske inte är inställd. Ställ in klockan (se
avsnittet "Inställning av klocka").
• Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.
• En hushållssäkring kan ha gått, eller en kretsbrytare gått
sönder. Byt ut säkringarna för att återställa kretsen. Om
detta inträffar upprepade gånger skall en auktoriserad
elektriker tillkallas.
Vad skall jag göra om ugnen
inte värms upp, trots att
ugnsfunktion och temperatur
har ställts in?
• Det kan vara fel på de interna elektriska anslutningarna.
Ring ett lokalt servicecenter.
Vad skall jag göra om en felkod
visas och ugnen inte värms
upp?
• Det är fel på den interna elektriska strömkretsen. Ring
ett lokalt servicecenter.
Vad gör jag om skärmen för
tidsinställning blinkar?
• Ett strömavbrott har inträffat. Ställ in klockan (se
avsnittet "Inställning av klocka").
Vad gör jag om ugnslampan inte
tänds?
• Ugnslampan är trasig. Byt ut ugnsglödlampan (se
avsnittet "Byte av lampa").
Vad gör jag om ugnsfläkten körs
utan att den ställts in?
• Efter användning körs ugnsfläktarna till dess att ugnen
kylts ner. Ring ditt lokala servicecenter om fläkten
fortsätter att köras då ugnen kylts ner.
garanti & service
PROBLEM
Fel- och säkerhetskoder
KOD
PROBLEM
LÖSNING
Fel på ugnen kan orsaka bristfällig
drift och säkerhetsproblem. Avbryt
användning av ugnen omedelbart.
Ring ditt lokala SAMSUNG
servicecenter.
SÄKERHETSBRYTARE
Ugnen har varit i drift vid inställd
temperatur under en längre tid.
Stäng av ugnen och avlägsna
maten.
Låt ugnen svalna innan den
används på nytt.
Om du inte har valt lämplig
temperatur för läget.
Välj rätt temperatur för läget.
(se avsnittet "Användning av
snabbuppvärmningsläget")
1) * se alla nummer eller tecken.
garanti & service_13
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 13
2011-06-27
8:39:29
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG
(80111 7267864) from land line, local charge
/ from mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders, Televisions and
Household Appliances
From mobile and fixed 2106293100
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Kodnr.: DG68-00352C
BF1 Series_XEE-00352C-SE.indd 14
2011-06-27
8:39:30
BF1-serien
Innebygd stekeovn
brukerhåndbok
Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.
NORSK
tenk deg mulighetene
Gratulerer med ditt nye Samsung-produkt.
Vennligst registrer produktet på
www.samsung.com/register
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 1
2011-06-27
8:36:43
bruke denne håndboken
Takk for at du valgte en innbyggingsovn fra SAMSUNG.
Denne brukerveiledningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner som gjør
det lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.
Ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk, og ta vare på boken for
referanseformål.
Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerveiledningen:
ADVARSEL eller FORSIKTIG
Viktig
Merknad
sikkerhetsinstruksjoner
Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å kople apparatet
til strømnettet i henhold til gjeldende retningslinjer.
Elektrisk sikkerhet
Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke koples til.
• Dette apparatet må koples til strømnettet av en autorisert elektriker.
• Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.
• Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre til stor fare
for deg selv og andre. Hvis stekeovnen trenger reparasjon, kontakter du forhandleren eller et
SAMSUNG-servicesenter.
• Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning eller montasje,
som kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant. (Gjelder bare apparat
med kabling)
• Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller en annen
kvalifisert person for å unngå farer. (Gjelder bare apparat med strømledning)
• Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.
• Stekeovnen må kobles til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk aldri
adaptere med flere kontakter eller skjøteledninger.
• Typeskiltet er plassert på høyre side av døren.
• Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.
• Vær forsiktig når elektriske apparater koples til kontakter i nærheten av stekeovnen.
• Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som er svekket fysisk,
sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under
oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Det bør være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen kan
oppnås ved å ha støpselet lett tilgjengelig eller ved å tilføye en bryter i kablingen i samsvar med
kablingsreglene.
Hvis dette apparatet har dampkokefunksjon, må du ikke bruke det når vannforsyningspatronen er
skadet.
• Når patronen er spruttet eller ødelagt, må du ikke bruke den og du må kontakte nærmeste
servicesenter.
• Hvis ikke kan det føre til skader.
ADVARSEL: Deler som man kan komme borti, kan bli varme under bruk. For å unngå
forbrenning må små barn holdes unna.
ADVARSEL: Dette apparatet og deler man kan komme borti, blir varme under bruk. Unngå
å berøre varmeelementene inne i ovnen. Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er
under oppsyn.
ADVARSEL: Kontroller at apparatet er slått av før du skifter lyspæren for å unngå muligheten
for elektrisk støt.
2_bruke denne håndboken
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 2
2011-06-27
8:36:43
Sikkerhet ved bruk
använda den här bruksanvisningen
• Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av husholdningsmatvarer.
• Under bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å forårsake brannskader.
Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de er kjølt ned.
• Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.
• Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre tid.
• Vær forsiktig når ovnsdøren åpnes. Varm luft og damp kan strømme raskt ut av åpningen.
• Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge av den
høye temperaturen, og dampen kan begynne å brenne hvis den kommer i kontakt med en varm
del av stekeovnen.
• Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, for din egen sikkerhet.
• Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.
• Frossen mat, for eksempel pizza, må tilberedes på den store risten. Hvis det brukes bakeplate,
kan den bli deformert på grunn av de store variasjonene i temperaturen.
• Ikke hell vann på bunnen av ovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den emaljerte
overflaten.
• Døren på stekeovnen må være lukket under tilberedning.
• Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og bakeplater eller -former må ikke
settes på bunnen. Aluminiumsfolien blokkerer varmen, slik at det kan oppstå skade på den
emaljerte overflaten og dårlige tilberedningsresultater.
• Fruktjuice lager flekker som kan være umulige å fjerne fra de emaljerte overflatene i ovnen. Bruk
langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.
• Bakeutstyr må ikke plasseres på den åpne stekeovndøren.
• Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
• Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.
• Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller en annen
kvalifisert person for å unngå farer.
• Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
• Apparater er ikke ment å skulle opereres ved hjelp av en ekstern timer eller et separat
fjernkontrollsystem.
• Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til
at overflaten blir skrapet opp slik at glasset knuses
• Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental evne, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under
oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal ikke
leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten oppsyn.
• Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, av hensyn til din egen
sikkerhet.
• under rengjøring kan overflatene bli varmere enn vanlig og barn bør holdes unna
• Overdrevent søl må fjernes før rengjøring. Redskaper som er spesifisert i
rengjøringsinstruksjonene, kan være igjen i ovnen under rengjøring.
• Hvis dette apparatet har funksjon for damprengjøring eller selvrensing, må overdrevent søl
fjernes før rengjøring og ingen redskaper må være igjen i ovnen under damprengjøring eller
selvrensing.
• Hvis dette apparatet har selvrensingsfunksjon, kan overflatene bli varmere enn vanlig under
selvrensingen og barn bør holdes unna.
ADVARSEL: Ikke koble apparatet fra strømnettet selv etter at tilberedningsprosessen er
ferdig.
använda den här bruksanvisningen_3
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 3
2011-06-27
8:36:43
Instruksjoner for avhending
Avhending av emballasje
• Emballasjen til dette apparatet er resirkulerbar.
• Kast emballasjen i riktig beholder på et avfallsdeponi.
Kassering av gamle apparater
ADVARSEL: Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at det ikke kan
oppstå fare.
Gjør dette ved å kople apparatet fra strømnettet og fjerne strømledningen.
Av hensyn til miljøet er det viktig at gamle apparater kastes på riktig måte.
• Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
• Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er tilgjengelig fra det lokale
renholdsverket.
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra
elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet
eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen
med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet
eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra
andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter,
for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette
produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal
kastes.
4_använda den här bruksanvisningen
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 4
2011-06-27
8:36:43
installasjon
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
Denne ovnen skal bare installeres av en autorisert elektriker. Installatøren er ansvarlig for å kople
apparatet til strømnettet i henhold til gjeldende retningslinjer og sikkerhetsforskrifter.
• Sørg for beskyttelse mot strømførende deler når ovnen installeres.
• Kjøkkenskapet som ovnen er innebygd i, må oppfylle stabilitetskrav som angitt i DIN 68930.
Tekniske spesifikasjoner
566
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
maks. 3400 W
ca. 33 kg
ca. 37 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
560
595
572
595
Strømtilkobling
installasjon
Inngangsspenning/-frekvens
Volum (netto kapasitet)
Merkeeffekt
Nettovekt
Vekt med emballasje
Kabinett (B x H x D)
Ovnen innvendig (B x H x D)
21
Hvis apparatet ikke er koplet til nettstrøm med et støpsel, må en
flerpolet isolatorbryter (med minst 3 mm kontaktavstand) være
tilgjengelig ifølge sikkerhetsforskriftene. Strømledningen (H05 RR-F
eller H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) må være lang nok til å
kobles til ovnen, selv om ovnen står på gulvet foran det innebygde
kabinettet. Åpne det bakre tilkoblingsdekselet på ovnen med en
skrutrekker, og løsne skruene på kabelklemmen før du kobler
strømledningene til de aktuelle tilkoblingsterminalene. Ovnen er
jordet via ( )-terminalen. Hvis ovnen er koblet til nettstrøm med
et støpsel, må dette støpselet være tilgjengelig etter at ovnen
er installert. Samsung tar ikke ansvar for ulykker som skyldes
manglende eller feilaktig jordingsforbindelse.
Installering i skapet
Dette er en innebygd ovn som må installeres i et over- eller
underskap.
• Overhold minimumsavstander.
• Fest ovnen på begge sider ved hjelp av skruer
Etter installeringen fjernes den beskyttende vinylfilmen fra døren på
apparatet og den beskyttende filmen fra de indre overflatene i ovnen.
min. 550
min. 590
maks. 600
min. 550
min. 50
min. 550
min. 560
min. 600
min. 50
min. 560
Luftstrøm
min. 600
min. 50
min. 560
Underskap
Overskap
installasjon_5
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 5
2011-06-27
8:36:44
Barnesikring (valgfri)
Barnesikringen hindrer at barn ved et uhell kan åpne døren mens ovnen er i bruk.
Slik brukes den
Når du åpner døren, løfter du opp
barnesikringen og drar i døren samtidig.
Fjerning av barnesikring
Fjern skruen fra barnesikringen.
Installasjon av barnesikring
1. Sett inn barnesikringen i hullet som vises på
bildet.
2. Skru barnesikringen fast.
A
6_installasjon
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 6
2011-06-27
8:36:45
deler og funksjoner
Betjeningsknapper
Tid
Tidskontrollknapper
Display
Temperaturvelger
Frontdesign
Frontpanelet er tilgjengelig i forskjellige material- og fargeutførelser, blant annet rustfritt stål,
hvitt, svart og glass. For å forbedre kvaliteten kan utseendet bli gjenstand for endringer.
deler og funksjoner
Alarm
Funksjonsveler
Funksjonsvelgeren og klokkeslettvelgeren er trykknapper. Trykk på knappene for å vri på
dem. (valgfritt)
tilbehør
FORSIKTIG: Sørg for å feste tilbehøret riktig til stativene. Plater trenger minst 2 cm klaring
mot bunnen av ovnen, hvis ikke kan emaljeoverflaten ta skade.
ADVARSEL: Vær svært forsiktig når du fjerner mat og/eller tilbehør fra ovnen. Du kan brenne
deg på varm mat, tilbehør og overflater!
Bakeplate
Bakeplaten kan brukes til å lage kaker, kjeks og annet bakverk.
Dryppebrett (valgfritt)
Det dype dryppebrettet passer bra til steking. Det kan brukes i
kombinasjon med den lille risten for å forhindre at væske drypper ned i
bunnen av ovnen.
Stor rist
Den store risten brukes til grilling og steking av mat. Du kan bruke den
med kasseroller og andre matlagingsbeholdere.
Teleskopisk holder valgfri
• Når du skal sette inn rist, bakeplate eller langpanne, trekker du først ut
de teleskopiske holderne på ett bestemt nivå.
• Plasser platen eller pannen på holderne, og skyv dem bakover og
helt inn i ovnen. Ikke lukk ovnsdøren før de teleskopiske holderne er
skjøvet helt inn i ovnen.
deler og funksjoner_7
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 7
2011-06-27
8:36:46
bruk av ovnen
Tidsinnstilling
Når du kobler til strømmen for første gang, må du bruke produktet etter at du har stilt inn tiden.
Angi timer | 01
Trykk på Tid-knappen, så vil
timetallet blinke.
Angi minutter | 02
Trykk på Tid-knappen, så vil
minuttallet blinke.
Trykk på Tidskontrollknappen og angi ønsket tid.
03 | Bekreft tid
Trykk på Tid-knappen igjen
for å angi gjeldende tid.
Stille alarmen
Stille inn alarm | 01
Trykk på Alarm-knappen,
så vil alarmtallet blinke.
Trykk på Tidskontrollknappen og angi alarmtid.
02 | Bekreft alarm
Trykk på Alarm-knappen
for å bekrefte.
Hvis du vil stoppe tidtakeren, setter du den til 0:00.
Mens den er i funksjon, kan du trykke på tidsvelgeren for å vise klokken med riktig tid.
Bruke modusen rask forvarming
Hvis du bruker alternativet RASK FORVARMING(FAST PREHEATING), kan du
på et blunk øke temperaturen opp til den innstilte verdien.
Dette vil drastisk forkorte ventetiden inntil forvarmingen er ferdig.
Bruk alternativet FAST PREHEATING (RASK FORVARMING) for å øke
temperaturen til den innstilte verdien inntil forvarmingen er ferdig. Bytt deretter
til tilberedningsmodus før du fortsetter.
Du bør imidlertid ikke å bruke RASK FORVARMING for å grille mat.
8_bruk av ovnen
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 8
2011-06-27
8:36:47
Bruke tilberedningsmodus
Angi tilberedningsmodus | 01
b
a
a
b
Grilltemperatur
1: Lav
2: Medium (middels)
3: Høy
Still inn temperaturen for all
tilbereding bortsett fra grilling.
bruk av ovnen
02 | Angi temperatur
Velg ønsket temperatur ved
å vri temperaturvelgeren.
Vri funksjonsvelgeren
og angi ønsket
tilberedningsmodus.
Hvis du velger grillfunksjonen og stiller inn temperaturen mellom 50 °C og 250 °C, eller hvis
du velger normal tilberedningsmodus og stiller inn temperaturen mellom Grill 1 og 3, blir du
bedt om å tilbakestille temperaturen med et summesignal og en melding.
Bare lampe på
Stekeovnfunksjoner
Konveksjon
Den genererte konveksjonsvarmen fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter.
Denne funksjonen bør brukes til frosne retter og baking.
Anbefalt temperatur: 170 °C
Toppvarme + konveksjon
Den genererte varmen fra det øvre varmesystemet og konvektoren fordeles jevnt
i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til å steke retter med ytre
hinner, for eksempel kjøtt.
Anbefalt temperatur: 190 °C
Konvensjonell
Varmen stråler ut fra det øvre og nedre varmesystemet. Denne funksjonen bør
brukes til standard baking og steking av nesten alle slags retter.
Anbefalt temperatur: 200 °C
Undervarmekonveksjon
Den genererte varmen fra det nedre varmesystemet og konvektoren fordeles jevnt
i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til pizzaer, brød og kaker.
Anbefalt temperatur: 190 °C
Stor grill
Varme stråles ut fra den store grillen. Denne funksjonen bør brukes til retter som
lasagne og grilling av kjøtt.
Anbefalt temperatur: Medium (middels)
bruk av ovnen_9
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 9
2011-06-27
8:36:47
testretter
I henhold til standard EN 60350 og DIN44547
1. Grilling
Bruk denne funksjonen med en høy temperaturinnstilling. Forvarm ovnen i 5 minutter.
Matvaretype
Rett og notater
Hyllenivå
Tilberedingsmodus
Temp.
(°C)
Tilberedningstid
(min.)
Toast med
hvitt brød
Stor rist
5
Stor grill
høy
1.: 1-2
2.: 1-1 1/2
Biffburgere *
(12 stk.)
Liten rist
Bakeplate
(for å samle opp
væske)
4
3
Stor grill
høy
1.: 14-16
2.: 3-5
*Biffburgere: Forvarm ovnen i 15 minutter med funksjonen for stor grill.
2. Baking
Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn.
Sett inn bakeplate med skrå side mot bakre ende av ovnen.
Matvaretype
Mørdeigkaker
Rett og notater
Bakeplate
2 bakeplater
Liten kake
Bakeplate
2 bakeplater
Sukkerbrød
uten fett
Kakeform på stor
rist (mørk, ø 26
cm)
Eplekake
Bakeplate
med gjærdeig
2 bakeplater
Eplepai
Stor rist + 2
kakeformer (mørk,
ø 20 cm)
Stor rist +
Bakeplate + 2
kakeformer **
(mørk, ø 20 cm)
Hyllenivå
Tilberedingsmodus
Temp.
(°C)
Tilberedningstid
(min.)
3
Konvensjonell
160-170
20-30
2
Konveksjon
150-160
30-35
1+4
Konveksjon
150-160
35-40
3
Konvensjonell
160-180
15-25
2
Konveksjon
150-160
30-35
1+4
Konveksjon
150-160
35-40
2
Konvensjonell
160-180
20-30
2
Konveksjon
150-160
30-40
3
Konvensjonell
170-180
35-40
2
Konveksjon
150-160
60-70
1+4
Konveksjon
150-160
70-80
1 plassert
diagonalt
Konvensjonell
170-190
70-90
1+3
Konveksjon
170-190
80-100
* To kaker settes på risten bak til venstre og foran til høyre.
** To kaker settes oppå hverandre i midten.
10_testretter
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 10
2011-06-27
8:36:47
rengjøring og vedlikehold
Rengjøring for hånd
Forsikre deg om at stekeovnen og tilbehøret er kalde før du rengjør dem.
Stekeovnens innvendige flater
Stekeovnens utvendige flater
• Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann ved utvendig rengjøring av
stekeovnen.
• Tørk med kjøkkenpapir eller et tørt håndkle.
• Bruk aldri skureprodukter, etsende rengjøringsmidler eller slipende produkter.
Katalyttemaljerte overflater(valgfritt)
Det avtakbare dekselet er dekket med en mørk grå katalyttemalje, som kan bli dekket av olje og
fett som sirkulerer i luften ved bruk av konveksjonsvarme. Disse avleiringene brennes bort ved
stekeovntemperaturer over 200 °C, for eksempel ved baking eller steking. Høyere temperatur gir
raskere forbrenning.
1.
2.
3.
4.
5.
rengjøring og vedlikehold
• Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til innvendig rengjøring av
stekeovnen.
• Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.
• Ikke bruk skureprodukter eller rengjøringssvamper.
• Bruk en spesiell stekeovnrens ved fjerning av vanskelig smuss.
• Dekselet bør rengjøres ved hjelp av varmt vann, rengjøringsmiddel og en myk nylonbørste.
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde børster, skuresvamper eller skurekluter, stålull, kniver
eller andre slipende materialer.
Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.
Rengjør alle innvendige overflater som beskrevet i avsnittet om manuell rengjøring.
Still inn ovnen på over- og undervarme.
Still inn temperaturen på 250 °C.
La stekeovnen stå på ca. 1 time. Oppvarmingstiden avhenger av hvor skitten stekeovnen er.
Eventuelt gjenværende smuss vil gradvis forsvinne etter hvert som stekeovnen brukes med høy
temperatur igjen.
Stekeovner med front i rustfritt stål
• Bruk ikke stålull, skuresvamper eller andre slipemidler. Dette kan skade overflaten.
Stekeovner med front i aluminium
• Tørk lett av overplaten med en myk klut eller mikrofiberklut og et mildt vindusvaskemiddel.
Tilbehør
• Vask tilbehøret etter hver gangs bruk, og tørk av det med kjøkkenpapir. Legg det eventuelt i
varmt såpevann i omtrent 30 minutter for enklere rengjøring.
rengjøring og vedlikehold_11
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 11
2011-06-27
8:36:47
Fjerning av døren
Ved normal bruk skal stekeovndøren ikke demonteres. Hvis det imidlertid er nødvendig å
demontere døren, for eksempel ved rengjøring, følger du disse instruksjonene.
FORSIKTIG: Stekeovndøren er tung.
➊
70 °C
➋
1. Åpne døren og vend klipsene på
begge hengsler slik at det er helt
åpne.
2. Lukk døren med omtrent 70 °C. Grip med begge hender
midt på sidene av ovnsdøren, og trekk og løft den ut
inntil hengslene kan tas ut.
Fjerning av dørglass
Stekeovndøren er utstyrt med tre glassplater som ligger mot hverandre. Disse platene kan fjernes
for rengjøring.
1 Trykk ned begge knappene
på venstre og høyre side av
døren.
2 Løsne dekselet og fjern
glass 1 fra døren.
3 Løft opp glass 2 og rengjør
glassene med varmt vann
eller oppvaskmiddel, og tørk
med en myk og ren klut.
Dørglasset er forskjellig fra 2EA- og 4EA-modellene.
Metoden for å demontere og sette dem sammen igjen er imidlertid den samme.
Ved montering av innerglass 1 skal det trykte elementet følge retningen nedenfor.
Pæreutskifting
Fare for elektrisk støt!
Gjør følgende før du skifter lyspæren i stekeovnen.
•
•
•
•
Slå av ovnen.
Koble ovnen fra nettstrøm.
Beskytt lyspæren og glassdekselet ved å legge en klut i bunnen av ovnsrommet.
Pærer kan kjøpes fra et SAMSUNG-servicesenter.
Bakre ovnslampe
1. Fjern hetten ved å vri mot klokken og fjerne metallringen,
plateringen og rengjør glasshetten. Om nødvendig skifter
du pæren med en lyspære på 25 watt, 230 V, som tåler
stekeovnvarme på 300 °C.
2. Rengjør glasshetten, metallringen og plateringen om nødvendig.
3. Sett metallringen og beskyttelsesringen på glassdekselet.
4. Plasser glasshetten der du fjernet den i trinn 1, og vri den med
klokken for å holde den på plass.
12_rengjøring og vedlikehold
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 12
2011-06-27
8:36:49
garanti og service
Feilsøking og problemløsning
LØSNING
Hva skal jeg gjøre hvis
stekeovnen ikke blir varm?
• Stekeovnen er kanskje ikke slått på. Slå på stekeovnen.
• Klokken er kanskje ikke innstilt. Still klokken (se delen
“Tidsinnstilling”).
• Kontroller at ønskede innstillinger er valgt.
• Det kan hende at en sikring har røket eller en kretsbryter
er utløst. Skift sikringen eller tilbakestill kretsbryteren.
Hvis dette forekommer gjentatte ganger, kontakter du
en autorisert elektriker.
Hva skal jeg gjøre hvis
stekeovnen ikke blir varm
selv om stekeovnfunksjon og
temperatur er valgt?
• Det kan være et problem med de innvendige elektriske
tilkoblingene. Kontakt ditt lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis en
feilkode vises og stekeovnen
ikke blir varm?
• Det er en feil i de innvendige elektriske tilkoblingene.
Kontakt ditt lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis
klokkeslettet på displayet
blinker?
• Det har vært et strømbrudd. Still klokken (se delen
“Tidsinnstilling”).
Hva skal jeg gjøre hvis lampen i
stekeovnen ikke tennes?
• Lyspæren er gått. Skift lyspæren i stekeovnen (se delen
“Skifte lyspæren”).
Hva skal jeg gjøre hvis
stekeovnviften går selv om den
ikke er slått på?
• Etter at stekeovnen har vært brukt, fortsetter viften å gå
til stekeovnen er kjølt ned. Kontakt servicesenteret hvis
viften fortsetter å gå etter at stekeovnen er kjølt ned.
garanti og service
PROBLEM
Feilkoder og sikkerhetskoder
KODE
PROBLEM
LØSNING
En feil i stekeovnen kan føre til at
den ikke fungerer som den skal,
og at det oppstår problemer med
sikkerheten. Slutt umiddelbart å
bruke stekeovnen.
Kontakt SAMSUNGservicesenteret.
SIKKERHETSAVSTENGNING
Stekeovnen har vært slått på med
innstilt temperatur over lang tid.
Slå av stekeovnen og fjern maten.
La stekeovnen kjøles ned før du
bruker den igjen.
Hvis du ikke valgte en passende
temperatur for modusen.
Velg riktig temperatur for
modusen. (Se avsnittet “Bruke
modusen rask oppvarming”)
1) * refererer til alle numre eller tegn.
garanti og service_13
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 13
2011-06-27
8:36:49
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG
(80111 7267864) from land line, local charge
/ from mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders, Televisions and
Household Appliances
From mobile and fixed 2106293100
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Kodenr.: DG68-00352C
BF1 Series_XEE-00352C-NO.indd 14
2011-06-27
8:36:49
BF1-sarja
yhdistelmähöyryuuni
käyttöopas
Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.
SUOMI
ajattele mahdollisuuksia
Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/register
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 1
2011-06-27
8:32:17
oppaan käyttö
Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat uuden
kodinkoneesi käytössä ja hoidossa.
Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia kuvasymboleita:
VAROITUS tai VAARA
Tärkeää
Huom.
yurvallisuusohjeet
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään
sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten mukaisesti.
Sähköturvallisuus
Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
• Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasennusliike.
• Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vahingoittunutta laitetta.
• Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asiantuntematon korjaus
voi vaarantaa käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Ota yhteys SAMSUNG-huoltoon tai
jälleenmyyjään, jos uunisi kaipaa korjausta.
• Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen
valmistajalta. (Vain kiinteää johdotusta käyttävät laitteet)
• Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai pätevän
ammattilaisen tulee vaihtaa johto, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä. (Vain pistorasiaan
liitettävät laitteet)
• Sähköjohdot tai -kaapelit eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
• Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä
milloinkaan käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Arvokilpi sijaitsee uuninluukun oikealla puolella.
• Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
• Noudata varovaisuutta, kun käytät uunin lähellä sijaitsevia sähköpistokkeita.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien
henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö
ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
• Laite pitää pystyä irrottamisen verkkovirrasta asentamisen jälkeen. Irrottaminen voidaan
mahdollistaa huolehtimalla pistokkeen luokse pääsystä tai liittämällä kiinteään johdotukseen
kytkin määräysten mukaisesti.
Jos tässä laitteessa on höyrytystoiminto, älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on vaurioitunut.
• Jos säiliö on murtunut tai rikki, älä käytä sitä, vaan ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena saattaa olla henkilövahinko.
VAROITUS: Laitteen näkyvillä olevat osat voivat kuumeta käytön aikana. Palovammojen
välttämiseksi pienet lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.
VAROITUS: Laite ja sen näkyvillä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Uunin sisällä oleviin
vastuksiin ei tule koskea. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähettyviltä, jollei
heitä valvota jatkuvasti.
VAROITUS: Sammuta laite, ennen kuin vaihdat sen lampun, jotta et saisi sähköiskua.
2_oppaan käyttö
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 2
2011-06-27
8:32:17
Turvallisuus käytön aikana
yurvallisuusohjeet
• Tämä uuni on tarkoitettu vain kotitalouden ruuanvalmistukseen.
• Uunia käytettäessä sen sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi. Älä koske uunin sisäpintoja tai
lämpövastuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
• Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
• Uunin pinnat kuumenevat, kun se kuumennetaan korkeaan lämpötilaan pidemmäksi aikaa.
• Avatessasi uunin luukkua varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä.
• Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia voi alkoholi höyrystyä korkeassa lämpötilassa ja höyry
voi syttyä palamaan tullessaan kosketuksiin uunin kuuman kohdan kanssa.
• Turvallisuussyistä laitetta ei tule koskaan puhdistaa höyry- tai painepesurilla.
• Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
• Pakasteruuat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voisi vääntyä suuren
lämpöeron vuoksi.
• Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Se voi vahingoittaa emalipintaa.
• Uunia käytettäessä sen luukun tulee olla kiinni.
• Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai vuoalla.
Alumiinifolio estää uunin kuumenemisen, mikä voi vahingoittaa emalipintoja ja estää ruuan
kunnollisen kypsymisen.
• Hedelmämehuista jää tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille. Kun
paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
• Älä pane astioita uunin luukun päälle.
• Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
• Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin vastuksiin ei tule koskea.
• Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai pätevän
ammattilaisen tulee vaihtaa johto, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
• Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
• Näitä laitteita ei ole tarkoitettu käytettäviksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukoohjausjärjestelmän kanssa.
• Älä puhdista uunin luukun lasia hankaavilla aineilla tai terävillä metallilastoilla, sillä ne voivat
naarmuttaa lasipintaa, mikä puolestaan voi johtaa lasin rikkoutumiseen.
• Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet tai
kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos näille henkilöille on annettu riittävät ohjeet
laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa
leikkiä laitteella. Lasten ei tule antaa puhdistaa laitetta tai tehdä muita sen tavalliseen ylläpitoon
liittyviä toimia ilman valvontaa. • Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai painepesurilla.
• Laitteen pinnat voivat kuumentua puhdistuksen aikana, joten lapset tulee pitää poissa laitteen
luota.
• Irtoava lika tulee poistaa uunista ennen puhdistusta ja vain puhdistusoppaassa mainitut astiat
voi jättää uuniin puhdistuksen ajaksi.
• Jos tässä laitteessa on höyry- tai automaattipuhdistustoiminto, irtoava lika ja kaikki tarpeettomat
astiat tulee poistaa uunista höyrypuhdistuksen tai automaattipuhdistuksen ajaksi.
• Jos tässä laitteessa on automaattipuhdistustoiminto, uunin pinnat voivat kuumentua
puhdistustoiminnon aikana tavallista kuumemmiksi. Lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä
laitteesta.
VAROITUS: Älä irrota laitetta verkkovirrasta, vaikka olet saanut ruoan valmistettua.
yurvallisuusohjeet_3
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 3
2011-06-27
8:32:17
Hävitysohjeet
Pakkausmateriaalin hävitys
• Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
• Hävitä pakkausmateriaalit viemällä ne paikkakuntasi asianmukaisiin jätepisteisiin.
Vanhojen laitteiden hävittäminen
VAROITUS: Ennen kuin hävität vanhan laitteen, tee siitä käyttökelvoton, jotta se ei voi
aiheuttaa vaaraa.
Tee tämä antamalla sähköasentajan irrottaa laite verkkovirrasta ja poistaa laitteen
sähköjohto.
Vanhat laitteet on hävitettävä asianmukaisesti, jottei niistä synny ympäristöhaittoja.
• Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
• Tietoja ongelmajätteiden keräysajoista ja vastaanottopisteistä saat paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka
ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai
lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja
kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla
yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.
Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa
4_yurvallisuusohjeet
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 4
2011-06-27
8:32:17
asennus
Asentamisen turvallisuusohjeet
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään
sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
• Varmista uunia asennettaessa jännitteellisten osien suojaus.
• Keittiökaapiston, johon laite asennetaan, tulee täyttää standardin DIN 68930
vakausvaatimukset.
566
Tulojännite / taajuus
Käyttötilavuus
Antoteho
Nettopaino
Paino pakkauksen kanssa
Ulkomitat (L x K x S)
Uunin sisämitat (L x K x S)
230 V – 50 Hz
65 ℓ
Maks. 3400 W
Noin 33 kg
Noin 37 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
560
595
asennus
Tekniset tiedot
572
595
21
Sähkökytkentä
Jos verkkoliitäntää ei tehdä pistokytkinliitännällä, on kytkennän
tulopuolelle asennettava turvallisuussyistä moninapainen
irtikytkentälaite (kosketinväli vähintään 3 mm). Sähkökaapelin
(H05 RR-F tai H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 - 2,5 mm²) on oltava
niin pitkä, että se voidaan kiinnittää uuniin, joka seisoo lattialla
sijoituskalusteensa edessä. Avaa uunin kytkentöjen taustalevy
ruuviavaimella ja löysää kaapelin vedonpoistimen ruuvit.
Asenna vasta sitten sähköjohtimet asianmukaisiin liittimiin. Uuni
maadoitetaan ( )-liittimen kautta. Jos uuni liitetään verkkovirtaan
pistokytkinliitännällä, tulee pistokkeeseen päästä helposti käsiksi
uunin asentamisen jälkeenkin. Samsung ei vastaa vahingoista
tai onnettomuuksista, jotka johtuvat puuttuvasta tai viallisesta
maadoituksesta.
Asennus kaapistoon
Tämä on kalusteuuni, joka tulee asentaa ylä- tai alakaappiin.
• Noudata vaatimuksia vähimmäisetäisyyksistä.
• Kiinnitä uuni paikoilleen ruuveilla molemmilta puolilta
Poista asennuksen jälkeen suojamuovit uunin luukusta ja uunin sisäpinnoilta.
min. 550
min. 590
maks. 600
min. 550
min. 50
min. 550
min. 560
min. 600
min. 50
min. 560
Ilmankierto
min. 600
min. 50
min. 560
Alakaappi
Yläkaappi
asennus_5
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 5
2011-06-27
8:32:17
Luukun lapsilukko (lisävaruste)
Luukun lapsilukko estää lapsia avaamasta luukkua vahingossa, kun uuni on käytössä.
Käyttö:
Kun avaat luukun, nosta luukun lapsilukkoa
ylöspäin ja vedä luukku auki samanaikaisesti.
Luukun lapsilukon irrottaminen
Poista luukun lapsilukon ruuvi.
Luukun lapsilukon asentaminen
1. Aseta luukun lapsilukon osa A kuvassa
näkyvään aukkoon.
2. Ruuvaa luukun lapsilukko kiinni.
A
6_asennus
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 6
2011-06-27
8:32:17
osat ja ominaisuudet
Kytkimet
Kello
Aikavalitsinpainikkeet
Näyttö
Lämpötilavalitsin
Etupuoli
Etupaneelia on saatavana useita materiaali- ja värivaihtoehtoja kuten ruostumaton teräs,
valkoinen, musta ja lasi. Koska kehitämme laatua jatkuvasti, laitteen ulkonäkö saattaa
muuttua.
osat ja ominaisuudet
Hälytys
Toimintovalitsin
Toimintovalitsin ja Aikavalitsin ovat kohokytkimiä. Paina sisään ja käännä. (valinnainen)
Varusteet
VAARA: Varusteet tulee asettaa huolellisesti pellinkannattimiin. Peltien ja astioiden tulee olla
vähintään 2 cm uunin pohjaa ylempänä, jottei emalipinta vaurioidu.
VAROITUS: Ole huolellinen, kun otat ruuat ja/tai varusteet uunista. Kuumat ruuat, varusteet
ja pinnat voivat polttaa!
Uunipelti
Uunipelti kakuille, pikkuleiville ja muille leivonnaisille.
Rasvapelti(valinnainen)
(Syvä) rasvapelti sopii hyvin paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä
paahtoritilän kanssa estämään ruokien tippumisnesteiden pääsy uunin
pohjalle.
Grilliritilä
Grilliritilä ruuan grillaamiseen ja paahtamiseen. Voidaan käyttää vuokien ja
muiden leivonta-astioiden kanssa.
Teleskooppiset sivuohjaimet (valinnainen)
• Voit asettaa uunipellin tai paistinpannun uuniin liu’uttamalla ensin
yhden tason teleskooppiset ohjaimet ulos.
• Aseta uunipelti tai paistinpannu ohjainten päälle ja työnnä ohjaimet
kokonaan takaisin uuniin. Sulje uunin ovi vasta, kun teleskooppiset
ohjaimet ovat kokonaan uunin sisällä.
osat ja ominaisuudet_7
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 7
2011-06-27
8:32:18
uunin käyttö
Kellonajan asetus
Kun kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, käytä laitetta vasta kellonajan asettamisen jälkeen.
Aseta tunnit | 01
Paina Aika-painiketta.
Tuntien ilmaisin alkaa
vilkkua.
Aseta minuutit | 02
Paina Aika-painiketta.
Minuuttien ilmaisin alkaa
vilkkua.
Aseta haluamasi
valmistusaika painamalla
aikavalitsinpainiketta.
03 | Vahvista aika
Paina Aika-painiketta
uudelleen. Aika asetetaan.
Aseta hälytys
Aseta hälytys | 01
Paina Hälytys-painiketta.
Hälytyksen ilmaisin alkaa
vilkkua.
Aseta hälytysaika
painamalla
aikavalitsinpainiketta.
02 | Vahvista hälytys
Vahvista hälytys painamalla
Hälytys-painiketta.
Voit lopettaa toiminta-aikatoiminnon asettamalla toiminta-ajaksi 0:00.
Toiminta-ajan ollessa käytössä näet kelloajan painamalla aikapainiketta.
Nopean esilämmityksen tilan käyttö
Jos käytät NOPEA ESILÄMMITYS -toimintoa, saat nostettua lämpötilan
halutuksi hetkessä.
Tämä vähentää huomattavasti esilämmitykseen käytettävää aikaa.
Käytä NOPEA ESILÄMMITYS -toimintoa lämpötilan nostoon halutuksi kunnes
esilämmitys on valmis. Valitse sen jälkeen ruuanvalmistustila ennen kuin jatkat.
NOPEA ESILÄMMITYS ei ole tarpeen ruokaa grillattaessa.
8_uunin käyttö
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 8
2011-06-27
8:32:18
Ruuanvalmistustila
Aseta valmistustila | 01
b
a
a
b
Grillilämpötila
1: Matala
2: Kohtalainen
3: Korkea
Valitse lämpötila kaikkeen
valmistukseen grillausta lukuun
ottamatta.
uunin käyttö
02 | Aseta lämpötila
Käännä lämpötilakytkintä ja
valitse haluttu lämpötila .
Käännä toimintovalitsinta,
valitse haluttu
ruuanvalmistustila.
Jos valitset Grilli-toiminnon ja asetat lämpötilan välille 50 °C - 250 °C, tai jos valitset Normaali
ruuanvalmistus -tilan ja asetat lämpötilan välille Grilli 1 - 3, äänimerkki ja ilmoitusviesti
kertovat, milloin lämpötila tulee asettaa uudelleen.
Vain lamppu palaa
Uunin toiminnot
Kiertoilma
Kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien avulla. Tätä
toimintoa suositellaan pakasteille ja leivontaan.
Suosituslämpö: 170 °C
Ylälämpö + kiertoilma
Ylävastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien
avulla. Tätä toimintoa suositellaan rapeakuoriseen paahtamiseen esimerkiksi
lihalle.
Suosituslämpö: 190 °C
Tavallinen uuni
Lämpö säteilee ylä- ja alavastuksesta. Tätä toimintoa suositellaan lähes kaiken
tyyppisten ruokalajien tavalliseen leipomiseen ja paistamiseen.
Suosituslämpö: 200 °C
Alalämpö + kiertoilma
Alavastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien
avulla. Tätä toimintoa suositellaan pizzoille, leivälle ja kakuille.
Suosituslämpö: 190 °C
Iso grilli
Lämpö säteilee grillistä laajalla alueella. Tätä toimintoa suositellaan lasagnetyyppiselle ruualle ja lihan grillaukseen.
Suosituslämpö: Kohtalainen
uunin käyttö_9
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 9
2011-06-27
8:32:18
koekeittiössä testatut ruuat
Standardi EN 60350 ja DIN44547
1. Grillaus
Käytä tätä toimintoa enintään korkealla lämmöllä. Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia.
Ruokatyyppi
Astia & huomautukset
Uunitaso
Valmistustila
Lämpö
(°C)
Valmistusaika
(min)
Vehnäpaahtoleipä
Grilliritilä
5
Iso grilli
korkea
1. 1-2
2. 1-1 1/2
Hampurilaiset *
(12 kpl)
Paahtoritilä
Uunipelti
(nesteen keräämiseen)
4
3
Iso grilli
korkea
1. 14-16
2. 3-5
*Hampurilaiset: Esilämmitä tyhjää uunia 15 minuuttia Iso grilli -toiminnolla.
2. Leivonta
Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön.
Sijoita uunipelti viistetty sivu kohti uunin takaosaa.
Ruokatyyppi
Murokakku
Astia &
huomautukset
Uunipelti
2 uunipeltiä
Pienet kakut
Uunipelti
2 uunipeltiä
Uunitaso
Valmistustila
Lämpö
(°C)
Valmistusaika
(min)
3
Tavallinen uuni
160-170
20-30
2
Kiertoilma
150-160
30-35
1+4
Kiertoilma
150-160
35-40
3
Tavallinen uuni
160-180
15-25
2
Kiertoilma
150-160
30-35
1+4
Kiertoilma
150-160
35-40
Rasvaton
sokerikakku
Irtopohjavuoka
grilliritilällä
(tummapintainen, ø
26 cm)
2
Tavallinen uuni
160-180
20-30
2
Kiertoilma
150-160
30-40
Hiivalla
valmistettu
omenakakku
Uunipelti
3
Tavallinen uuni
170-180
35-40
2
Kiertoilma
150-160
60-70
1+4
Kiertoilma
150-160
70-80
1
diagonaalisesti
Tavallinen uuni
170-190
70-90
1+3
Kiertoilma
170-190
80-100
2 uunipeltiä
Omenapiirakka
Grilliritilä +
2 irtopohjavuokaa *
(tummia, ø 20 cm)
Uunipelti + grilliritilä +
2 irtopohjavuokaa **
(tummia, ø 20 cm)
* Kaksi kakkua asetetaan ritilälle toinen taakse vasemmalle ja toinen eteen oikealle.
** Kaksi kakkua asetetaan keskelle toinen toisen yläpuolelle.
10_koekeittiössä testatut ruuat
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 10
2011-06-27
8:32:18
puhdistus ja huolto
Käsinpuhdistus
Varmista ennen puhdistusta, että uuni ja varusteet ovat kylmiä.
Uunin sisäosat
Ulkopinnat
• Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin ulkopintojen
puhdistukseen.
• Kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla liinalla.
• Älä käytä hiovia, syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
cleaning and care
• Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin sisäpintojen
puhdistukseen.
• Älä puhdista käsin luukun tiivistettä.
• Älä käytä hankaustyynyjä tai sieniä.
• Käytä uuninpuhdistuksen erikoistuotteita vaikeaan likaan.
• Pinta tulee puhdistaa kuumalla vedellä, pesuaineella ja pehmeällä nailonharjalla.
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, kovia harjoja, hankaustyynyjä tai -liinoja, teräsvillaa, veistä
tai muita kuluttavia aineita.
Katalyyttiset emalipinnat (valinnainen)
Irrotettava takaseinän suojakotelo on pinnoitettu tummanharmaalla katalyysiemalilla, joka voi
likaantua kiertoilmatoiminnossa ilman mukana liikkuvasta öljystä ja rasvasta. Nämä tahrat palavat
puhtaiksi 200 °C:n ja sitä korkeammassa lämmössä, esimerkiksi paistamisen aikana. Mitä
korkeampi lämpötila, sitä nopeammin lika palaa pois.
1.
2.
3.
4.
5.
Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Puhdista uunin kaikki sisäpinnat käsinpuhdistuksen yhteydessä kuvatulla tavalla.
Aseta uuniin ylä- ja alalämpö.
Aseta lämpötilaksi 250 °C.
Käytä uunia noin 1 tunnin ajan. Kuumapuhdistuksen kesto riippuu lian määrästä. Jäljellä oleva
lika häviää vähittäin, kun uunia käytetään kuumana.
Teräksiset etupinnat
• Älä käytä teräsvillaa, hankaustyynyjä tai muita hankaustarvikkeita. Ne voivat vaurioittaa pintaa.
Alumiiniset etupinnat
• Pyyhi pinta hellävaroen pehmeällä puhdistus- tai mikrokuituliinalla ja miedolla
ikkunanpesuaineella.
Varusteet
• Pese varusteet ja astiat aina käytön jälkeen ja kuivaa keittiöpyyhkeellä. Noin 30 minuutin liotus
saippuavedessä helpottaa tarvittaessa puhdistusta.
cleaning and care_11
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 11
2011-06-27
8:32:18
Uuninluukun irrottaminen
Uuninluukkua ei tule irrottaa normaalikäytössä, mutta jos se on välttämätöntä esim. puhdistuksen
vuoksi, noudata näitä ohjeita.
VAARA: Uuninluukku on painava.
➊
70 °
➋
1. Avaa uuninluukku ja käännä kokonaan
auki molempien saranoiden vivut.
2. Sulje uuninluukkua noin 70 °. Ota tukeva ote luukun
reunojen keskikohdilta molemmin käsin ja vedä ylöspäin
kunnes saranat voidaan irrottaa.
Luukun lasien irrotus
Uuninluukussa on kolme päällekkäistä lasilevyä. Nämä lasit voidaan irrottaa puhdistusta varten.
1 Paina luukun vasemmalla
ja oikealla puolella olevia
painikkeita.
2 Irrota luukun lista ja poista
lasi 1 luukusta.
3 Nosta lasia 2, puhdista
lasilevyt lämpimällä vedellä
tai astianpesunesteellä ja
kuivaa ja kiillota ne puhtaalla,
pehmeällä liinalla.
Luukun lasi on erilainen malleissa 2 EA - 4 EA.
Purkamisen ja kokoamisen menetelmä on kuitenkin sama.
Kun kokoat lasia 1, aseta kirjoitus alareunaan.
Lampun vaihto
Sähköiskun vaara!
Toimi seuraavasti ennen kuin vaihdat mitään uunin lampuista:
•
•
•
•
Katkaise uunista virta.
Irrota uuni verkkovirrasta.
Suojaa sähkölamppua ja sen lasikupua panemalla kangasta pehmusteeksi uunin pohjalle.
Voit ostaa uuden lampun SAMSUNG-huollosta.
Uunin takaosan lamppu
1. Irrota lasikupu vastapäivään kääntämällä. Irrota metallirengas ja
tiivisterengas ja puhdista lasikupu. Asenna paikoilleen tarvittaessa
uusi, 300 °C:n kuumuuden kestävä uunilamppu (25 W, 230 V).
2. Puhdista tarvittaessa lasikupu, metallirengas ja tiivisterengas.
3. Aseta lasikupuun metalli- ja tiivisterenkaat.
4. Asenna lasikupu takaisin paikoilleen vaiheen 1 mukaiseen
paikkaan ja käännä sitä myötäpäivään.
12_cleaning and care
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 12
2011-06-27
8:32:19
takuu ja huolto
Ongelmatilanteet
RATKAISU
Mitä teen, jos uuni ei kuumene?
• Uunia ei ole kytketty päälle. Käynnistä uunin toiminta.
• Kelloa ei ole asetettu aikaan. Aseta kellonaika (ks.
"Kellonajan asetus").
• Tarkista, että kaikki tarvittavat asetukset on tehty.
• Huoneistosta on palanut sulake tai suojakatkaisin on
lauennut. Vaihda sulake tai vapauta suojakatkaisin. Jos
tilanne toistuu, kutsu valtuutettu sähköasentaja.
Mitä teen, kun uuni ei
kuumene, vaikka olen tehnyt
oikeat toiminto- ja lämpötilaasetukset?
• Ongelma saattaa olla laitteen sisäisissä
sähkökytkennöissä. Ota yhteys paikalliseen
huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos näyttöön ilmestyy
virhekuvake eikä uuni kuumene?
• Laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä on ongelma. Ota
yhteys paikalliseen huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos ajannäyttö
vilkkuu?
• On tapahtunut sähkökatkos. Aseta kellonaika (ks.
"Kellonajan asetus").
Mitä teen, jos uunin valo ei
syty?
• Lamppu on viallinen. Vaihda uusi lamppu (ks. "Lampun
vaihto").
Mitä teen, jos uunin tuuletin
toimii itsekseen, vaikkei sitä ole
asetettu toimimaan?
• Uunin käytön jälkeen tuuletin on käynnissä, kunnes uuni
on viilennyt. Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos tuuletin
toimii vaikka uuni on jo kylmä.
takuu ja huolto
ONGELMA
Virhe- ja Turvallisuuskoodit
KOODI
ONGELMA
RATKAISU
Virheet voivat haitata uunin
toimintaa ja aiheuttaa
vaaratilanteita. Lopeta heti uunin
käyttö.
Ota yhteys SAMSUNG-huoltoon.
TURVAKATKAISU
Uuni on ollut toiminnassa pitkään
asetetussa lämmössä.
Sammuta ja tyhjennä uuni.
Anna uunin jäähtyä ennen
seuraavaa käyttöä.
Et ole valinnut käyttötilaan
soveltuvaa lämpöä.
Valitse käyttötilaan sopiva lämpö.
(Ks. "Nopean esilämmityksen tilan
käyttö")
1) * viittaa mihin tahansa numeroon tai merkkiin.
takuu ja huolto_13
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 13
2011-06-27
8:32:20
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG
(80111 7267864) from land line, local charge
/ from mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders, Televisions and
Household Appliances
From mobile and fixed 2106293100
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Koodinumero: DG68-00352C
BF1 Series_XEE-00352C-FI.indd 14
2011-06-27
8:32:20
BF1-serien
Indbygningsovn
brugervejledning
Denne vejledning er trykt på 100% genbrugspapir.
DANSK
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
Registrér dit produkt på
www.samsung.com/register
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 1
2011-06-27
8:33:30
brug af denne vejledning
Tak, fordi du valgte en indbygningsovn fra Samsung.
Denne brugervejledning indeholder vigtige informationer om sikkerhed og instruktioner, der
hjælper dig med at bruge og vedligeholde dit apparat.
Inden du bruger din ovn, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og gemme den til
fremtidigt brug.
Følgende symboler anvendes i teksten i denne brugervejledning:
ADVARSEL eller FORSIGTIG
Vigtigt
Bemærkning
sikkerhedsinstruktioner
Installationen af denne ovn skal udføres af en autoriseret el-installatør. Installatøren er ansvarlig for at
tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.
Elektrisk sikkerhed
Hvis ovnen er blevet beskadiget under transporten, må du ikke tilslutte den.
• Dette apparat må kun tilsluttes til strømforsyningen af en autoriseret el-installatør.
• I tilfælde af fejl på eller beskadigelse af apparatet, må du ikke forsøge at anvende det.
• Reparationer må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Forkert reparation kan medføre
alvorlige skader på dig og andre. Hvis din ovn skal repareres, skal du kontakte et Samsungservicecenter eller din forhandler.
• Hvis el-kablet er i stykker, skal det udskiftes med et særligt kabel eller en særlig del, der leveres
af producenten eller et autoriseret serviceværksted. (Kun apparater med fast kabling)
• Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, et serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici. (kun apparater med strømkabel)
• Elektriske ledninger og kabler må ikke røre ovnen.
• Ovnen bør tilsluttes til strømforsyningen vha. en godkendt afbryder eller sikring. Brug aldrig
fordelerdåser eller forlængerledninger.
• Ydelsesskiltet findes på lågens højre side.
• Apparatets strømforsyning bør afbrydes ved reparation eller rengøring.
• Vær opmærksom, når du tilslutter elektriske apparater tæt ved ovnen.
• Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-,
sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået
oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
• Denne skal gøre det muligt at koble apparatet fra forsyningen efter installationen. Frakoblingen
kan være mulig, ved at der er adgang til stikket eller ved at montere en afbryder på den faste
kabling i henhold til installationsbestemmelser.
Hvis dette apparat har en funktion til damptilberedning: Brug ikke denne enhed, hvis
vandforsyningsbeholderen er beskadiget.
• Hvis beholderen er revnet eller ødelagt, må du ikke bruge den, og du skal kontakte det
nærmeste servicecenter.
• Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre personskade.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. For at undgå forbrædinger bør
mindre børn holdes borte.
ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Vær opmærksom
på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen. Børn på under 8 år skal holdes på afstand,
hvis de ikke er under konstant overvågning.
ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, for at undgå risikoen
for elektrisk stød.
2_brug af denne vejledning
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 2
2011-06-27
8:33:31
Sikkerhed under brug
sikkerhedsinstruktioner
• Denne ovn er udelukkende udviklet til tilberedning mad i husholdninger.
• Under brugen bliver ovnens indre overflader så varme, at de kan give forbrændinger. Rør ikke
ved ovnens varmeelementer eller indre overflader, før de har haft tid til at køle af.
• Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen.
• Ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i brug ved en høj temperatur i meget lang tid.
• Ved madlavning skal du passe på, når du åbner ovnlågen, da varm luft og damp slipper hurtigt
ud.
• Når du tilbereder retter, der indeholder alkohol, kan alkoholen fordampe pga. de høje
temperaturer, og der kan gå ild i dampen, hvis den kommer i kontakt med en varm del af
ovnen.
• Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
• Bør bør holdes på behørig afstand, når ovnen er i brug.
• Frosne madvarer, som f.eks. pizza, bør tilberedes på den store rist. Hvis der anvendes en
bageform, kan denne deformeres pga. store temperaturændringer.
• Hæld ikke vand ind i ovnbunden, når den er varm. Dette kan beskadige emaljeoverfladen.
• Ovnlågen skal holdes lukket under tilberedningen.
• Beklæd ikke ovnbunden med aluminiumsfolie, og anbring ikke bageforme eller dåser på den.
Aluminiumsfolien blokerer for varmen, og det man medføre beskadigelse af emaljeoverfladen og
give dårlige resultater med madlavningen.
• Frugtsaft efterlader pletter, der ikke kan fjernes fra ovnens emaljeoverflade. Ved tilberedning af
"fugtige" kager, bør du anvende en bradepande.
• Sæt ikke bageforme og andet tilbehør på ovnlågen.
• Mindre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne inde i
ovnen.
• Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, et serviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.
• Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet
• Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem.
• Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til rengøring af glasset i
ovndøren, da disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres
• Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske-, sanseeller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller
instruktion vedr. sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn bør ikke
lege med apparatet. Rengøring og brugerens vedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden
overvågning.
• Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
• under rengøring kan overfladerne blive varmere end normalt, og børn bør holdes væk fra
apparatet
• Overskydende spild skal fjernes inden rengøring, og de køkkenredskaber, der er anført i
rengøringsvejledningen, kan efterlades i ovnen under rengøring.
• Hvis dette apparat har damp- eller selvrensende funktion, skal overskydende spild fjernes
inden rengøring, og alle køkkenredskaber skal fjernes fra ovnen unden damprengøring eller
selvrensning.
• Hvis dette apparat har selvrensende funktion, kan overflader under selvrensning blive varmere
end normalt, og børn skal holdes borte.
ADVARSEL: Kobl ikke apparatet fra hovedstrømforsyningen, heller ikke selvom
tilberedningen er færdig.
sikkerhedsinstruktioner_3
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 3
2011-06-27
8:33:31
Affaldsinstruktioner
Bortskaffelse af emballagen
• Det materiale, der er brugt til emballering af dette apparat, kan genbruges.
• Anbring emballagematerialerne i en relevant container på din lokale genbrugsstation.
Bortskaffelse af gamle apparater
ADVARSEL: Inden gamle apparater bortskaffes, skal du sørge for, at de ikke længere kan
bruges og ikke udgøre nogen fare.
For at gøre dette skal du koble apparatet fra strømforsyningen og fjerne netledningen.
For at beskytte miljøet er det vigtigt, at gamle apparater bortskaffes på den korrekte måde.
• Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
• Du kan få informationer om indsamlingsdage og offentlige genbrugspladser hos kommunen.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet
og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning
om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten.
Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
4_sikkerhedsinstruktioner
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 4
2011-06-27
8:33:31
installation
Sikkerhedsinstruktioner for installationen
Denne ovn må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Installatøren er ansvarlig for at tilslutte
apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.
• Sørg for beskyttelse mod 'levende' dele, når ovnen installeres.
• Det køkkenskab, som ovnen skal indbygges i, skal overholde kravene til stabilitet, som
specificeret i DIN 68930.
566
Indgangsspænding /frekvens
Volumen (brugbar kapacitet)
Udgangseffekt
Nettovægt
Vægt med emballage
Kabinet (B x H x D)
Ovnens indre (B x H x D)
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
maks. 3400 W
ca. 33 kg
ca. 37 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
560
595
572
595
installation
Tekniske specifikationer
21
Strømtilslutning
Hvis apparatet ikke tilsluttes til strømforsyningen med et stik, skal
der anvendes en flerpols isolerende kontakt (med en kontaktafstand
på mindst 3 mm) for at overholde sikkerhedsbestemmelserne.
Strømkablet (H05 RR-F eller H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5
mm²) skal have en tilstrækkelig længde til at tilslutte ovnen, også
selvom ovnen står på gulvet foran indbygningsskabet. Åbn ovnens
bageste tilslutningsdæksel med en skruetrækker, og løsn skruerne
på kabelklemmen, inden du tilslutter strømkablerne til de relevante
tilslutningsterminaler. Ovnen er jordet via (
)-terminalen. Hvis
ovnen tilsluttes til strømforsyningen med et stik, skal dette stik være
tilgængeligt, når ovnen er installeret. Samsung har intet ansvar for
uheld, der skyldes manglende eller fejlagtig jordforbindelse.
Installation i skabet
Dette er en indbygningsovn, der skal installeres i et under- eller overskab.
• Bemærk minimumsafstandene.
• Fastgør begge ovnens sider med skruer
Efter installationen skal du fjerne den beskyttende vinylfilm fra apparatets dør
og den beskyttende film fra ovnens indre overflader.
min. 550
min. 590
maks. 600
min. 550
min. 50
min. 550
min. 560
min. 600
min. 50
min. 560
Luftmængde
min. 600
min. 50
min. 560
Underskab
Overskab
installation_5
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 5
2011-06-27
8:33:32
Børnesikring til dør (tilbehør)
Børnesikringen til døren forhindrer uheld på børn ved åbning af døren, når ovnen er tændt
Sådan bruges den
Når du åbner døren: Løft op i dørens
børnesikring, og træk på samme tid i døren.
Fjernelse af børnesikring til dør
Fjern skruen fra børnesikringen til døren.
Installation af børnesikring til dør
1. Indsæt del A af børnesikringen til døren i
hullet, der er vist på billedet.
2. Skru børnesikringen til døren fast for at sikre
den.
A
6_installation
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 6
2011-06-27
8:33:32
dele og funktioner
Ovnkontroller
tid
Knapper til tidskontrol
Display
Knap til temperaturkontrol
dele og funktioner
Alarm
Knap til funktionsvalg
Frontdesign
Frontpanelet leveres i forskellige materialer og farvemuligheder, herunder rustfrit stål, hvid,
sort samt glas. Af hensyn til forbedring af kvaliteten kan udseendet ændres.
Knappen til funktionsvalg og knappen til kontrol med tid er trykknapper. Du skal blot trykke
for at dreje. (Tilbehør)
tilbehør
FORSIGTIG: Sørg for at montere tilbehøret korrekt i ristene. Bakker skal have mindst 2 cm
afstand til bunden af ovnen, ellers kan emaljeoverfladen blive beskadiget.
ADVARSEL: Vær meget omhyggelig, når du tager måltider og/eller tilbehør ud af ovnen. Du
kan brænde dig på varme måltider, varmt tilbehør og varme overflader!
Bageplade
Bagepladen kan anvendes til tilberedning af kager, cookies og andet
bagværk.
Drypbakke (Tilbehør)
Den (dybe) drypbakke er velegnet til stegning. Den kan anvendes
sammen med den lille rist for at forhindre, at væsker drypper ned på
ovnens bund.
Stor rist
Den store rist bør anvendes til grilning og stegning af måltider. Du kan
anvende den med kasseroller og andre bageforme.
Teleskopisk glideskinne (Tilbehør)
• For at indsætte risten, bage- eller stegeplader skal du først skyde de
teleskopiske glideskinner for et bestemt niveau ud.
• Anbring bakken eller pladen, og skub dem helt tilbage i ovnen. Luk
først ovnlågen, når du har skubbet de teleskopiske skinner ind i ovnen
dele og funktioner_7
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 7
2011-06-27
8:33:33
ovnbrug
Tidsindstilling
Når strømmen tilsluttes første gang, skal du indstille tiden, inden produktet tages i brug.
Indstil timer | 01
Tryk på knappen Tid.
Tallene for timerne blinker.
Vælg minutter | 02
Tryk på knappen Tid.
Tallene for minutterne
blinker.
Tryk på knappen
Tidskontrol, indstil den
ønskede tid.
03 | Bekræft tid
Tryk på knappen Tid igen
for at indstille aktuel tid.
Indstil alarm
Indstil alarm | 01
Tryk på knappen Alarm.
Alarmtallene blinker.
Tryk på knappen
Tidskontrol, indstil
alarmtiden.
02 | Bekræft alarm
Tryk på knappen Alarm for
at bekræfte.
Hvis du vil standse timeren, skal du indstille alarmen til 0:00.
Når timeren er i gang, kan du trykke på knappen til tidsindstilling for at vise det aktuelle
klokkeslæt.
Brug af tilstanden Hurtig forvarmning
Hvis du bruger muligheden HURTIG FORVARMNING, kan du forøge
temperaturen til den indstillede værdi på ingen tid.
Dette vil på dramatisk vis forkorte din ventetid, indtil forvarmningen er klar.
Brug muligheden HURTIG FORVARMNING til at forøge temperaturen til
den indstillede værdi, indtil forvarmningen er parat. Skift derefter til tilstanden
Tilberedning, inden du fortsætter.
Men det er ikke nødvendigt at anvende HURTIG FORVARMNING til grilning af
madvarer.
8_ovnbrug
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 8
2011-06-27
8:33:34
Brug af tilstanden Tilberedning
Indstilling af tilstanden | 01
b
a
02 | Indstil temperatur
Vælg den ønskede temperatur
ved at dreje knappen til
temperaturkontrol.
a
b
Grilltemperatur
1: Lav
2: Middel
3: Høj
Indstil temperaturen for al
anden madlavning end grilning.
ovnbrug
Drej knappen til
funktionsvalg. Indstil den
ønskede tilberedningstilstand.
Hvis du vælger Grill-funktionen og indstiller temperaturen mellem 50 °C og 250 °C, eller hvis
du vælger tilstanden Normal tilberedning og indstiller temperaturen mellem Grill 1 og 3, bliver
du bedt om at nulstille temperaturen med en summelyd og en pop-up-meddelelse.
Kun lampe tændt
Ovnfunktioner
Varmluft
Varmluften fordeles ligeligt i ovnen vha. blæsere. Denne funktion kan anvendes til
frosne retter og bagning.
Anbefalet temperatur: 170 °C
Overvarme + varmluft
Den varme, der genereres af det øverste varmesystem og varmluften, fordeles
ligeligt i ovnen vha. blæsere. Denne funktion kan anvendes til stegning af retter,
der skal brunes, som f.eks. kød.
Anbefalet temperatur: 190 °C
Konventionel
Varme udsendes fra det øverste og det nederste varmesystem. Denne funktion
kan anvendes til almindelig bagning og stegning af næsten alle typer retter.
Anbefalet temperatur: 200 °C
Undervarmluft
Den varme, der genereres af det nederste varmesystem og varmluften, fordeles
ligeligt i ovnen vha. blæsere. Denne funktion kan anvendes til pizzaer, brød og
kager.
Anbefalet temperatur: 190 °C
Stor grill
Varme udsendes fra det store grillområde. Denne funktion kan anvendes til
tallerkenretter, som f.eks. lasagne og grillkød.
Anbefalet temperatur: Middel
ovnbrug_9
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 9
2011-06-27
8:33:34
testmåltider
I henhold til standard EN 60350 og DIN44547
1. Grilning
Brug denne funktion med den højeste temperaturindstilling på Høj. Forvarm den tomme ovn i fem
minutter.
Udstyr og
bemærkninger
Type
Rille nr.
Tilstand
Temp.
(°C)
Tilberedningstid (min.)
Toast af
franskbrød
Stor rist
5
Stor grill
høj
Første 1-2
Andet 1-1 1/2
Burgere * (12 stk.)
Lille rist
Bageplade
(til opsamling af dryp)
4
3
Stor grill
høj
Første 14-16
Andet 3-5
*Burgere: Forvarm den tomme ovn i 15 minutter vha. stor grill-funktionen.
2. Bagning
Anbefalingerne for bagning gælder for en forvarmet ovn.
Indsæt bagepladen med den skrå side mod ovnens bagside.
Udstyr og
bemærkninger
Type
Finsk brød
Bageplade
2 bageplader
Lille kage
Bageplade
Bageplade +
drypbakke
Rille nr.
Tilstand
Temp.
(°C)
Tilberedningstid
(min.)
3
Konventionel
160-170
20-30
2
Varmluft
150-160
30-35
1+4
Varmluft
150-160
35-40
3
Konventionel
160-180
15-25
2
Varmluft
150-160
30-35
1+4
Varmluft
150-160
35-40
Fedtfattig
sukkerbrødskage
Kagespringform
på stor rist (slip letspringform Ø 26 cm)
2
Konventionel
160-180
20-30
2
Varmluft
150-160
30-40
Æblekage i fad
Bageplade
3
Konventionel
170-180
35-40
2
Varmluft
150-160
60-70
1+4
Varmluft
150-160
70-80
1
placeret
diagonalt
Konventionel
170-190
70-90
1+3
Varmluft
170-190
80-100
2 bageplader
Æblepie
Stor rist + 2 slip
let-springforme * Ø
20 cm
Bageplade + stor
rist + 2 slip letspringforme ** Ø
20 cm
* To kager placeres på risten bagest til venstre og foran til højre.
** To kager placeres i midten oven på hinanden.
10_testmåltider
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 10
2011-06-27
8:33:34
rengøring og vedligeholdelse
Rengøring med håndkraft
Sørg for, at ovnen og tilbehør er afkølet inden rengøring.
Ovnens indre
Ovnens ydre
• Til rengøring af ovnens ydre skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller varmt
sæbevand.
• Tør efter med køkkenrulle eller en tør klud.
• Brug ikke skurepulver, ætsende eller slibende produkter.
Katalytisk emaljeoverflade (tilbehør)
Den udtagelige beklædning er belagt med en mørkegrå katalytisk emalje, der bliver fyldt med
olie og fedt, der skyldes den cirkulerende luft ved varmluftbrug. Disse aflejringer afbrændes ved
ovntemperaturer på 200 °C og højere, f.eks. ved bagning eller stegning. Højere temperaturer
medfører en hurtigere afbrænding.
1.
2.
3.
4.
5.
rengøring og vedligeholdelse
• Til rengøring af ovnens indre skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller varmt
sæbevand.
• Rengør ikke lågens tætning med hænderne.
• Brug ikke skuresvampe eller rengøringssvampe.
• For at fjerne besværligt snavs skal du bruge et særligt ovnrensemiddel.
• Kabinettet bør rengøres med varmt vand, sæbe og en blød nylonbørste.
Brug ikke slibende rengøringsmidler, hårde børster, skuresvampe eller klude, ståluld, knive
eller andre slibende materialer.
Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
Rengør alle indre ovnoverflader som forklaret i afsnittet om rengøring med håndkraft.
Indstil ovnens øverste og nederste varme.
Indstil varmen til 250 °C.
Hold ovnen tændt i ca. en time. Tiden afhænger af, hvor snavset ovnen er. Alt resterende snavs
vil gradvist forsvinde ved hver efterfølgende brug af ovnen ved høje temperaturer.
Ovnens forsider af rustfrit stål
• Brug ikke ståluld, skuresvampe eller andre slibemidler. Dette kan beskadige finishen.
Ovnens aluminiumsforsider
• Aftør overfladen blidt med en blød, ren klud eller mikrofiberklud og et mildt rengøringsmiddel til
vinduer.
Udstyr
• Rengør tilbehøret efter hver anvendelse, og tør det af med køkkenrulle. Læg det, hvis det er
nødvendigt, i varmt sæbevand i 30 minutter for lettere rengøring.
rengøring og vedligeholdelse_11
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 11
2011-06-27
8:33:34
Fjernelse af lågen.
Ved normalt brug bør ovnlågen ikke fjernes, men hvis det er nødvendigt at fjerne den, f.eks. ved
rengøring, skal du følge disse instruktioner.
FORSIGTIG: Ovnlågen er tung.
➊
70 °
➋
1. Åbn låget, og åbn clipsene på begge
hængsler helt.
2. Luk lågen ca. 70 °. Tag med begge hænder fat om
midten af siderne på ovnlågen, og træk/løft, indtil
hængslerne kan tages ud.
Fjernelse af lågeglasset
Ovnlågen er udstyret med tre lag glas, der er placeret mod hinanden. Disse lag kan fjernes til
rengøring.
1 Tryk på begge knapper på
venstre og højre side af
lågen.
2 Fjern afdækningen, og
fjern glas 1 fra lågen.
3 Løft glas 2, og rengør
lagene med varmt vand eller
opvaskemiddel, og polér dem
tørre med en tør, ren klud.
Dørglassene varierer fra to stk. til fire stk, afhængigt af model.
Men metoden til adskillelse og samling er den samme.
Ved samling af inderglas 1, skal du anbringe print i nedadgående retning.
Udskiftning af pære
Fare for elektrisk stød!
Udfør følgende trin, inden du udskifter nogen af pærerne i ovnen:
•
•
•
•
Sluk for ovnen.
Fjern ovnen fra strømtilslutningen.
Beskyt ovnpæren og glasdækslet ved at anbringe en klud nederst i ovnrummet.
Pærer kan købes hos SAMSUNGS servicecenter.
Bageste ovnpære
1. Fjern dækslet ved at dreje mod uret, fjern metalringen,
isoleringsringen, og rengør glasdækslet. Udskift om nødvendigt
pæren med en 25 watt, 230 V, 300 °C varmeresistent ovnpære.
2. Rengør om nødvendigt glasdækslet, metalringen og
isoleringsringen.
3. Fastgør metalringen og isoleringsringen til glasdækslet.
4. Anbring glasdækslet, hvor du fjernede det i trin 1, og drej med
uret for at sætte det fast.
12_rengøring og vedligeholdelse
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 12
2011-06-27
8:33:36
garanti og service
Fejlfinding
LØSNING
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen
ikke varmer?
• Der er måske ikke tændt for ovnen. Tænd for ovnen.
• Uret er måske ikke indstillet. Indstil uret (se afsnittet
“Tidsindstilling”).
• Kontrollér for at se, om de nødvendige indstillinger er
foretaget.
• Der kan være sprunget en sikring, eller et afbryderrelæ
er udløst. Udskift sikringen, eller nulstil relæet. Tilkald en
autoriseret el-installatør, hvis dette sker flere gange.
Hvad skal jeg gøre, hvis
ovnen, selvom jeg har indstillet
ovnfunktion og temperatur, ikke
varmer?
• Der kan være problemer med de interne elektriske
forbindelser. Kontakt dit lokale servicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis der
vises en fejlkode, og ovnen ikke
varmer?
• Der er en fejl i de elektriske forbindelser. Kontakt dit
lokale servicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis
tidsdisplayet blinker?
• Der har været en strømafbrydelse. Indstil uret (se
afsnittet “Tidsindstilling”).
Hvad skal jeg gøre, hvis
ovnlyset ikke lyser?
• Ovnlyset er i stykker. Udskift ovnpæren (se afsnittet
“Udskiftning af pære”).
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnens
blæser kører, uden at den er
blevet indstillet?
• Når du har brugt ovnen, fortsætter blæseren med
at køre, til ovnen er afkølet. Kontakt dit lokale
servicecenter, hvis blæseren fortsætter med at køre,
efter at ovnen er afkølet.
garanti og service
PROBLEM
Fejl- og sikkerhedskoder
KODE
PROBLEM
LØSNING
En fejl i ovnen kan medføre ringe
ydelse og sikkerhedsproblemer.
Stop med det samme med at
bruge ovnen.
Kontakt dit lokale Samsungservicecenter.
SIKKERHEDSAFBRYDELSE
Ovnen har været i fortsat brug ved
indstillet temperatur i lang tid.
Sluk for ovnen, og fjern
madvarerne.
Lad ovnen blive kold, inden du
bruger den igen.
Hvis du ikke valgte en passende
temperatur til tilstanden.
Vælg den korrekte temperatur til
tilstanden. (se afsnittet “Brug af
tilstanden Hurtig forvarmning”)
1) * henviser til alle tal eller tegn.
garanti og service_13
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 13
2011-06-27
8:33:36
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG
(80111 7267864) from land line, local charge
/ from mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders, Televisions and
Household Appliances
From mobile and fixed 2106293100
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Kodenr.: DG68-00352C
BF1 Series_XEE-00352C-DA.indd 14
2011-06-27
8:33:36
BF1 Series
Built-in Oven
user manual
This manual is made with 100% recycled paper.
ENGLISH
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please register your product at
www.samsung.com/register
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 1
2011-06-27
8:22:19
using this manual
Thank you for choosing a SAMSUNG Built - In Oven.
This user Manual contains important information on safety and instructions intended to
assist you in the operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this Owner’s Manual before using your oven and keep this book for future
reference.
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual:
WARNING or CAUTION
Important
Note
safety instructions
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible
for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety
recommendations.
Electrical safety
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
• This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed
electrician.
• In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
• Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in
considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service
Centre or your dealer.
• If the supply cord is defective, it must be replaced by a special cord or assembly available from
the manufacturer or an authorised service agent. (Fixed wiring type appliance only)
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (power cord type appliance only)
• Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
• The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit
breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
• The rating plate is located on the right side of the door.
• The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned.
• Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• It should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation. The
disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in
the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
If this appliance has steam cooking function, do not operate this appliance when the water supply
cartridge is damaged.
• When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest service center.
• Failing to do so may result in injury.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children
should be kept away.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the oven. Children less than 8 years of age
shall be kept away unless continuously supervised.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the
possibility of electric shock.
2_using this manual
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 2
2011-06-27
8:22:19
Safety during operation
safety instructions
• This oven has been designed only for the cooking of household foods.
• During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch
heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.
• Never store flammable materials in the oven.
• The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an
extended period of time.
• When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly.
• When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high
temperatures and the vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven.
• For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
• Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
• Frozen foods such as pizzas should be cooked on the Big grid. If the baking tray is used, it may
become deformed due to the great variation in temperatures.
• Do not pour water into the oven bottom when it is hot. This could cause damage to the enamel
surface.
• The oven door must be closed during cooking.
• Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays or tins on
it. The aluminium foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and
cause poor cooking results.
• Fruit juices will leave stains, which can become indelible on the enamel surfaces of the oven.
When cooking very moist cakes, use the deep pan.
• Do not rest bakeware on the open oven door.
• Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating
elements inside the oven.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
• appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remotecontrol system.
• Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since
they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision. • For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
• during cleaning conditions the surfaces may get hotter than usual and children should be kept
away
• Excess spillage must be removed before cleaning and utensils which state in cleaning manual
can be left in the oven during cleaning.
• If this appliance has steam or self cleaning function, excess spillage must be removed before
cleaning and all utensils should not be left in the oven during steam cleaning or self cleaning.
• If this appliance has self cleaning function, during self cleaning the surfaces may get hotter than
usual and children should be kept away.
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the
cooking process is completed.
safety instructions_3
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 3
2011-06-27
8:22:19
Disposal Instructions
Disposing of the packaging material
• The material used to package this appliance is recyclable.
• Dispose of the packaging materials in the appropriate container at your local waste disposal facility.
Disposing of old appliances
WARNING: Before disposing of old appliances, make them inoperable so that they cannot
be a source of danger.
To do this, disconnect the appliance from the mains supply and remove the mains lead.
To protect the environment, it is important that old appliances are disposed of in the correct
manner.
• The appliance must not be disposed of with household rubbish.
• You can obtain information about collection dates and public refuse disposal sites from your local
refuse department or council.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic
accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household
waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health
from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and
recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local
government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe
recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase
contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.
4_safety instructions
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 4
2011-06-27
8:22:20
installation
Safety instructions for the installation
This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible for
connecting the appliance to the mains and in so doing for observing the relevant safety regulations.
• Ensure protection from live parts when installing the oven.
• The kitchen cabinet in which the oven is built in must satisfy stability requirements as specified
in DIN 68930.
566
Input voltage / frequency
Volume (usable capacity)
Output rating
Net weight
Weight with packaging
Housing (W x H x D)
Oven interior (W x H x D)
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
max. 3400 W
approx. 33 kg
approx. 37 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
560
595
572
595
installation
Technical specifications
21
Power connection
If the appliance is not connected to the mains with a plug, a multipole isolator switch (with at least 3 mm contact spacing) must be
provided in order to satisfy safety regulations. The power cable (H05
RR-F or H05 VV-F, min. 1.5 m, 1.5 ~ 2.5 mm²) must be of sufficient
length to be connected to the oven, even if the oven stands on
the floor in front of its built-in cabinet. Open the rear connection
cover of the oven with a screwdriver and loosen the screws of the
cable clamp before you connect the power lines to the relevant
connection terminals. The oven is earthed via the ( )-terminal.
If the oven is connected to the mains with a plug, this plug must
remain accessible after the oven is installed. Samsung will take no
responsibility for accidents that originate from a missing or faulty
earth connection.
Installation in the cabinet
This is a built-in oven, which needs to be installed into an upper or lower
cabinet.
• Observe minimum distances.
• Fix oven on both sides using screws
After installation, remove the vinyl protective film from the door to the
appliance and the protective film from the interior surfaces of the oven.
min. 550
min. 550
min. 550
min. 590
max. 600
min. 50
min. 560
min. 600
min. 50
min. 560
Airflow
min. 600
min. 50
min. 560
Lower element
Top element
installation_5
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 5
2011-06-27
8:22:21
Child door-lock
Child door-lock prevents door opening accident by children while oven is in cooking.
to use it
When you open the door, please lift up the Child
door-lock and pull the door at the same time.
Child door-lock removal
Remove the screw from Child door-lock.
Installation of Child door-lock
1. Insert “A” part of Child door-lock into the
hole which is presented on the picture.
2. Screw on Child door-lock to fix it.
A
6_installation
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 6
2011-06-27
8:22:22
parts and features
Oven controls
Time
Time Control buttons
Window Display
Temp Control Knob
parts and features
Alarm
Function Select Knob
Front design
The front panel is available in various material and color options including stainless steel,
white, black and glass. For purposes of quality improvement, the appearance may be subject
to change.
The Function Select Knob and the Time Control Knob are pop - up knobs. Simply push to
turn. (Optional)
accessory
CAUTION: Be sure to attach the accessory correctly to the racks. Trays need to have at
least 2 cm space towards the bottom of the oven, otherwise the enamel surface could be
damaged.
WARNING: Be very carefull removing meals and/or accessories out of the oven. Hot meals,
accessories and surfaces can burn you!
Baking tray
The baking tray could be used for the preparation of cakes, cookies and
other pastries.
Dripping tray (Optional)
The (deep) dripping tray is good for roasting. It can be used in
combination with the small grid to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven.
Big grid
The big grid should be used for grilling and roasting meals. You could use
it with casseroles and other baking pots.
Telescopic slide guide (Optional)
• To insert the grid, baking or roasting pan, first slide out the telescopic
guides for one particular level.
• Place the tray or pan on the guides and push them back completely
into the oven. Close the oven door only after you have pushed the
telescopic guides into the oven
parts and features_7
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 7
2011-06-27
8:22:22
oven use
Time setting
When connecting the power for the first time, please use the product after setting the time.
Set hours | 01
Press Time button, hours
figure will blink.
Set minutes | 02
Press Time button, minutes
figure will blink.
Press Time Control
button, set desired time.
03 | Confirm time
Press Time button again, to
set the current time.
Set Alarm
Set alarm | 01
Press Alarm button, alarm
figures blink.
Press Time Control button
to set Alarm Time.
02 | Confirm alarm
Press Alarm button to
confirm.
If you want to stop the timer operation, set the Alarm to 0:00.
While it is operating, press the Time Button to display the clock for the current time.
Using the Fast Preheating mode
If you use the FAST PREHEATING option, you can increase the temperature
up to the set value in no time.
This will drastically shorten your waiting time until the preheating is done.
Use the FAST PREHEATING option to increase the temperature to the set
value until the preheating is completed. Then switch to Cooking mode before
proceeding.
However, you do not need to use FAST PREHEATING for grilling food.
8_oven use
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 8
2011-06-27
8:22:23
Using the Cooking mode
02 | Set temperature
Select the desired
temperature by turning the
Temp Control Knob.
b
a
a
b
oven use
Set cooking mode | 01
Turn Function Select
Knob, set desired the
cooking mode.
Grill temperature
1: Low
2: Medium
3: High
Set the temperature for all
cooking other than grilling.
If you select the Grill function and set the temperature between 50 °C and 250 °C, or if you
select Normal Cooking mode and set the temperature between Grill 1 and 3, you are asked
to reset the temperature with a buzzer and popup message.
Only Lamp On
Oven functions
Convection
The heat generated by the convection is shared evenly in the oven by fans. This
function should be used for frozen dishes and baking.
Suggested temperature: 170 °C
Top heat + Convection
The heat generated by the upper heating system and the convection is shared
evenly in the oven by fans. This function should be used for roasting crusty dishes
like meat.
Suggested temperature: 190 °C
Conventional
Heat is emitted from the upper and lower heating system. This function should be
used for standard baking and roasting of almost any type of dishes.
Suggested temperature: 200 °C
Bottom heat convection
The heat generated by the lower heating system and the convection is shared
evenly in the oven by fans. This function should be used for pizzas, bread and
cakes.
Suggested temperature: 190 °C
Large grill
Heat is emitted from the large area grill. This function should be used for
scalloped dishes like lasagne and grilling meat.
Suggested temperature: Medium
oven use_9
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 9
2011-06-27
8:22:24
test dishes
According to standard EN 60350 and DIN44547
1. Grilling
Use this function with the maximum temperature setting of High. Preheat the empty oven for 5
minutes.
Type of food
Dish & Notes
Shelf
level
Cooking
mode
Temp.
(°C)
Cooking
time (min.)
1st: 1-2
White bread
toast
Big grid
5
Large Grill
High
Beef burgers*
(12ea)
Small grid + Baking
tray (to catch
drippings)
4
3
Large Grill
High
2nd: 1-1 1/2
1st: 14-16
2nd: 3-5
*Beef Burgers: Preheat the empty oven for 15 minutes using Large Grill function.
2. Baking
The recommendations for baking refer to preheated oven.
Insert baking tray with bevelled side towards the back side of oven.
Type of food
Shortbread
Dish & Notes
Baking tray
2 Baking tray
Small cake
Baking tray
2 Baking tray
Shelf
level
Cooking
mode
Temp.
(°C)
Cooking
time (min.)
3
Conventional
160-170
20-30
2
Convection
150-160
30-35
1+4
Convection
150-160
35-40
3
Conventional
160-180
15-25
2
Convection
150-160
30-35
1+4
Convection
150-160
35-40
Fatless
sponge cake
Springform cake tin on
Big grid
(Dark coated, ø 26 cm)
2
Conventional
160-180
20-30
2
Convection
150-160
30-40
Apple Yeast
Tray Cake
Baking tray
3
Conventional
170-180
35-40
2
Convection
150-160
60-70
1+4
Convection
150-160
70-80
Big grid + 2 Springform
cake tins *
(Dark coated, ø 20 cm)
1
Placed
diagonally
Conventional
170-190
70-90
Baking tray + Big grid +
2 Springform cake
tins **
(Dark coated, ø 20 cm)
1+3
Convection
170-190
80-100
2 Baking tray
Apple pie
* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.
** Two cakes are arranged in the center on top of each other.
10_test dishes
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 10
2011-06-27
8:22:24
cleaning and care
Hand Cleaning
Make sure the oven and accessory is cool before cleaning.
Oven Interior
Oven Exterior
• For cleaning the exterior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm
soapy water.
• Dry with kitchen roll or a dry towel.
• Do not use scourers, caustic cleaners or abrasive products.
cleaning and care
• For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy
water.
• Do not hand-clean the door seal.
• Do not use scouring pads or cleaning sponges.
• To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
• The cover casing should be cleaned using hot water, detergent and a soft nylon brush.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool, knives
or other abrasive materials.
Catalytic enamel surface (Optional)
The removable cover casing is coated with a dark gray catalytic enamel this can become coated
with oil and fat distributed by circulating air during convection heating. These deposits will burn
off at oven temperatures of 200 °C and higher, for example, while baking or roasting. Higher
temperatures will result in faster burning.
1.
2.
3.
4.
5.
Remove all accessories from the oven.
Clean all interior oven surfaces as described in the hand cleaning section.
Set the oven to upper- and lower heat.
Set the heat to 250 °C.
Run the oven for approximately 1 hour. The length of time depends on the degree of soiling.
Any remaining soil will gradually disappear with each subsequent use of the oven at high
temperatures.
Stainless steel oven fronts
• Do not use steel wool, scouring pads or other abrasives. They may damage the finish.
Aluminium oven fronts
• Wipe the surface gently with a soft clean cloth or microfiber cloth and a mild window cleaning
detergent.
Accessory
• Wash the accessory after every use and dry it with a kitchen towel. If necessary, lay in warm
soapy water for about 30 minutes for easier cleaning.
cleaning and care_11
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 11
2011-06-27
8:22:24
Door Removal
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example, for
cleaning purposes, follow these instructions.
CAUTION: The oven door is heavy.
70 °
➊
➋
1. Open the door and flip open the clips
at both hinges completely.
2. Close the door by approximately 70 °. With both hands,
grasp the sides of the oven door at its middle and pull-lift
until the hinges can be taken out.
Door Glass Removal
The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other. These sheets can
be removed for cleaning.
1 Press the both buttons on
the left and right sides of the
door.
2 Detach the covering and
remove glass 1 from the
door.
3 Lift glass 2 and Clean the
sheets with warm water or
washing-up liquid and polish
dry them with a soft clean
cloth.
The Door-Glass is different from 2 EA to 4 EA model by model.
But, the method of the disassembly and assembly is same.
When assembly the inner glass 1, put printing to direction below.
Bulb Exchange
Danger of electric shock!
Before replacing any of the oven bulbs, take the following steps:
• Switch oven Off.
• Disconnect the oven from the mains.
• Protect the oven light bulb and the glass cap by laying a cloth on the bottom of the oven
compartment.
• Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service Centre.
Rear oven lamp
1. Remove cap by turning anticlockwise and remove the metal ring,
the sheet ring and clean the glass cap. If necessary, replace the
bulb with a 25 watt, 230 V, 300 °C heat-resistant oven light bulb.
2. Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if
necessary.
3. Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
4. Place glass cap where you have removed it in step 1 and turn it
clockwise to keep it in place.
12_cleaning and care
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 12
2011-06-27
8:22:25
warranty & service
Troubleshooting
SOLUTION
What should I do if the oven
doesn’t heat up?
• The oven may not be switched on. Switch the oven on.
• The clock may not be set. Set the clock (see section
“Time Setting”).
• Check to see if the required settings have been applied.
• A household fuse may have blown or a circuit breaker
may have tripped. Replace the fuses or reset the circuit.
If this happens repeatedly, call an authorised electrician.
What should I do if, even
though the oven function and
temperature have been set, the
oven does not heat up?
• There may be problems with the internal electrical
connections. Call your local service centre.
What should I do if an error
code appears and the oven
does not heat up?
• There is a fault in the internal electrical circuit
connection. Call your local service centre.
What should I do if the time
display is blinking?
• There was a power failure. Set the clock (see section
“Time Setting”).
What should I do if the oven
light doesn’t illuminate?
• The oven light is faulty. Replace the oven light bulb (see
section “Bulb Exchange”).
What should I do if the oven’s
fan is running without having
been set?
• Following use, the oven’s fan runs until the oven has
cooled down. Call your local service centre if the fan
continues to run after the oven has cooled down.
warranty & service
PROBLEM
Error and Safety codes
CODE
PROBLEM
SOLUTION
An error of the oven may cause
low performance and problems
in safety. Stop using the oven
immediately.
Call local SAMSUNG service
centre.
SAFETY SHUTOFF
Oven has continued operating
at set temperature for prolonged
time.
Turn oven off and remove food.
Allow oven to cool before using
again.
If you did not select an appropriate
temperature for the mode.
Select the correct temperature for
the mode. (see section “Using the
Fast Preheating mode”)
1) * refers to all numbers or characters.
warranty & service_13
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 13
2011-06-27
8:22:26
AUSTRIA
BELGIUM
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG
(80111 7267864) from land line, local charge
/ from mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders, Televisions and
Household Appliances
From mobile and fixed 2106293100
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Code No.: DG68-00352C
BF1 Series_XEE-00352C_EN.indd 14
2011-06-27
8:22:26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement