Electrolux | EOB68000 | bruksanvisning

bruksanvisning
Elektrisk
inbyggnadsugnen
EOB68000
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Välkommen till Electrolux värld
Tack för att du har valt en förstklassig
produkt från Electrolux, vilken vi hoppas
skall ge dig mycket nöje i framtiden.
Electrolux ambition är att erbjuda ett
brett sortiment av produkter som kan
göra livet enklare. Du hittar några exempel på omslaget till denna bruksanvisning. Avsätt några minuter till att läsa
denna bruksanvisning så att du kan utnyttja fördelarna med din nya produkt. Vi
lovar att den kommer att vara överlägset
användarvänlig. Lycka till!
4 electrolux innehåll
Innehåll
Säkerhetsanvisningar
Beskrivning av produkten
Innan produkten används första
gången
Ugnens betjäning
Rengöring och skötsel
Vad gör man när …
Installationsanvisning
Avfallshantering
Garanti/Kundtjänst
Sakregister
Service och reservdelar
5
7
13
15
51
62
63
67
68
72
73
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
1
3
2
Viktig information för din personliga säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
säkerhetsanvisningar electrolux 5
Säkerhetsanvisningar
5
Denna produkt är godkännd enligt
följande EU-direktiv:
– 73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
– 89/336/EWG från 03.05.1989 EMVdirektiv inklusive ändrings-direktiv
92/31/EWG
– 93/68/EWG från 22.07.1993 CEmärknings-direktiv
El-säkerhet
• Ugnen får endast anslutas av en behörig elektriker.
• Vid störningar eller skador på ugnen:
Tag ur säkringen och slå från ugnen.
• Reparationer av ugnen får endast
utföras av en fackman. Vid felaktiga reparationer finns stor risk för
skador. Vid behov av reparation,
vänd Dig till Electrolux Service eller
Din fackhandlare.
Säkerhet för barn
• Lämna aldrig småbarn utan tillsyn
medan ugnen är på.
Säkerhet under användningen
• Den här ugnen får användas endast i
hushållet till normal kokning, stekning och gräddning av maträtter.
• Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till vägguttag i närheten
av ugnen. Se till att anslutningsledningarna inte kommer i kontakt med
eller kläms fast under den heta ugnsluckan.
• Varning: Risk för brännskador!
Ugnsutrymmet blir hett när ugnen är
på.
• Om du använder alkoholhaltiga ingredienser i ugnen, så kan det eventuellt bildas en lättantändlig alkoholluftblandning. Öppna i så fall luckan
försiktigt. Se till att inte ha glöd, gnistor eller öppen eld i närheten.
Anvisning angående akrylamid
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan en kraftig stekning av livsmedel, speciellt med produkter som
innehåller stärkelse, innebära en
hälsorisk genom att akrylamid bildas. Därför rekommenderar vi att
tilllaga vid lägsta möjliga temperatur och att inte steka maträtter för
hårt.
6 electrolux säkerhetsanvisningar
Så undviker Du skador på ugnen
• Lägg inte ut aluminiumfolie i ugnen
och ställ ingen bakplåt, kastrull etc
på ugnsbotten, då ugnens emalj
skadas av den hetta som uppstår.
• Fruktsaft, som droppar från en plåt,
efterlämnar fläckar, som inte går att
ta bort. Använd en långpanna för
mycket fuktiga kakor.
• Belasta inte den öppna ugnsluckan.
• Häll aldrig vatten direkt i den heta ugnen. Det kan uppstå skador och
missfärgningar på emaljen.
• Vid påverkan av våld, framför allt på
luckans kanter, kan glaset gå sönder.
• Förvara inga brännbara föremål i ugnen. De kan ta eld då ugnen slås på.
• Förvara inga fuktiga livsmedel i ugnen. Emaljen kan skadas.
• Förvara inga maträtter i ugnen efter
att kylfläkten har slagits av.
I ugnsutrymmet eller på luckglasen
kan fukt bildas, vilken även kan överföras till möbler.
Anvisning för emaljbeläggning
Efter en tids användning av ugnen
kan färgförändringar uppstå i emaljen, dessa påverkar dock inte ugnens normala användning.
De utgör heller inget fel som täcks
av garantibestämmelserna.
beskrivning av produkten electrolux 7
Beskrivning av produkten
Bild på hela ugnen
Ljusfält
Ugnsmeddelanden
och Touch Control-sensorfält
Luckhandtag
Ugnen stängs av efter 2 minuter om
ingen funktion valts och inget förändrats på ugnen, men ljusfältet
förblir dock aktivt.
Stäng av ljusfältet genom att slå på
och stänga av ugnen med .
Ugnslucka
8 electrolux beskrivning av produkten
Den elektroniska ugnsstyrningen
Indikeringar
Symbol för menypost
(med användningsnivå-
Klocka
Värmeindikering
Klockfunktioner
Temperatur
Vikt
Symboler
I meddelandena på displayen visas olika
symboler beroende på inställd funktion.
Symbol
Visning
(exempel)
Funktion
Timer
4:30
Timern är aktiverad.
Tid
10:00
Visar inställd tid.
Koktid
1:00
Visar hur lång tid som krävs för tillagningen.
Sluttid
14:05
Visar när tillagningen är klar.
Slut vid användning av Matlagningstermometer
beräknas.
Start
0:45
Temperatur
Visar när tillagningen är inleddes.
Visar hur pass uppvärmd ugnen är.
Snabbuppvärmning är aktiverad (kortare uppvärmningstid).
Vikt
1,5 kg
Möjligheter:
– Viktautomatiken är aktiverad.
– Vikten kan ändras.
Matlagningstermometer
75°C
Möjligheter:
– Matlagningstermometer är isatt.
– Matlag. termometer Auto är aktiverad.
– Kärntemperaturen kan ändras.
Heat+Hold
80°C
Heat+Hold är aktiverad.
Luktfilter
Luktfiltret är inkopplat.
beskrivning av produkten electrolux 9
Touch-kontroller
Ugnen styrs med Touch Control-sensorfälten. Du styr funktionerna genom att
trycka på sensorfälten.
Tänk på att vidröra endast ett sensorfält när du använder ugnen. Om
du trycker för plant med fingret kanske du även aktiverar ett angränsande sensorfält.
På/Av
Ställa in värde
Val
av alternativ
Bläddra
Huvudmeny
Bekräfta
10 electrolux beskrivning av produkten
Sensorfält
,
Funktion
Anmärkning
Uppåt och nedåt i menyn.
Med en aktiv funktion:
• Tryck 1 gång: Gå till överordnad meny
(funktionen förblir aktiv), efter 5 sekunder
återgår ugnen till den aktiva menyposten.
• tryck 2 gånger: Gå nedåt och uppåt i överordnad meny (funktionen stängs av)
Visa huvudmenyn.
Inställda funktioner stängs av
(utom timer).
Bekräfta.
Slå på eller stäng av ugnen.
Välj tidsfunktioner, extrafunktioner och Matlagningstermometer.
,
Ställ in värden (t.ex. temperatur, • Aktivera värde:
– Tryck 1 gång: framförvarande symbol
vikt, tillagningsgrad).
blinkar
– tryck 2 gånger: värdet kan ställas in
• Ställ in värde:
– Tryck 1 gång: ställ in värde i enskilda steg
– Håll ned knappen: ställ in värde med
snabba steg
• När du ställer in längd eller tid kan displayen
återställas till noll om du trycker på och
samtidigt.
beskrivning av produkten electrolux 11
Ugnsutrustning
Övervärme och grillelement
Luktfilter
Ugnsbelysning
Nivåer
Matlagningstermometerkontakt
Fettfilter
Ugnsbelysning
Bakväggens värmeelement
Fläkt
Undervärme
Ugnsstegar, uttagbara
Luckans insida
På ugnsluckans insida återges numreringen för användningsnivåerna i ugnen.
Dessutom finns kort information om
ugnsfunktionerna, rekommenderade
användningsnivåer och temperaturer för
tillagning av vanliga rätter.
12 electrolux beskrivning av produkten
Tillbehör till ugnen
Galler
För tillagningskärl, kakformar, stekar och
grillning.
Bakplåt
För mjuka kakor, småkakor, bröd och
bullar.
Långpanna
För bakning och stekning eller som uppsamlingsfat för fett.
Köttermometer
För exakt mätning av köttets tillagningsgrad.
innan produkten används första gången electrolux 13
Innan produkten används
första gången
Se i avsnittet Normalinställning om
du senare vill ändra någon av dessa
grundinställningar.
Inställning av språk
1. När ugnen anslutits till elnätet visas
följande på displayen:
– företagslogotypen
– mjukvaruversion och användningstid
– meddelandet ”Val av språk”
1. Ställ in önskat språk med och .
2. Bekräfta valt språk med .
Från och med nu visas texterna på
displayen på det inställda språket.
Ställa in kontrast och ljusstyrka
Efter att du ställt in språket visas
meddelandena ”Ställ in kontrast”
och ”Ställ in ljusstyrka”.
Ställ in kontrast och ljusstyrka på
samma sätt som språket (se avsnittet ”Inställning av språk”).
14 electrolux innan produkten används första gången
Inställning av klocka
När du ställt in kontrast och ljusstyrka visas meddelandet ”Inställning klocka”.
1. Ställ in aktuell timme med och .
2. Bekräfta med .
3. Ställ in aktuell minut med och .
4. Bekräfta med .
Ugnen är nu klar att användas.
Tiden måste endast ställas in om
ugnen varit frånskiljd från elnätet
under lång tid.
Första rengöring
Innan ugnen tas i bruk första gången
ska den rengöras.
OBS: Använd inte frätande rengöringsmedel eller slipmedel! Ytan kan
ta skada.
Använd vanliga rengöringsmedel till
metall-ytorna.
1. Öppna ugnsluckan.
Belysningen i ugnen tänds.
2. Ta ut alla tillbehör samt ugnsstegarna och rengör dem med varmt vatten med handdiskmedel i.
3. Tvätta även ur ugnen med varmt vatten med handdiskmedel i och torka.
4. Torka av ugnens framsida med fuktig
trasa.
ugnens betjäning electrolux 15
Ugnens betjäning
En översikt över menyerna
Huvudmeny
Tillagningshjälp
Undermeny
Gris/Kalv
Nöt/Vilt/Lamm
Fågel
Fisk
Mjuk kaka
Pizza/Paj/Bröd
Ugnsrätter/Gratänger
Halvfabrikat
Special
Tillagningsfunktioner
Varmluft
Över/Undervärme
Paj/Pizza
Varmluftsgrillning
Min grill
Max grill
Undervärme
Lågtemperaturstekning
Mina Receptprogram
1- Mitt Program
2- Mitt Program
...
Skriv programmets namn
16 electrolux ugnens betjäning
Huvudmeny
Normalinställning
Undermeny
Inställning klocka
Tidsanvisning
Set+Go
Heat+Hold
Tillägg tid
Kontrast i display
Ljusstyrka i display
Val av språk
Ljudvolym
Knappljud
Alarm/Felsignal
Luktfilter
Service
Grundinställningar
ugnens betjäning electrolux 17
Menybetjäning
Exempel
1. Slå på ugnen med .
Du kommer då till huvudmenyn.
2. Välj önskad huvudmeny med och
.
3. Gå till respektive undermeny med
Den valda undermenyn visas.
.
Du kommer alltid tillbaka till huvumenyn om du väljer .
I slutet av de flesta menyerna finns
menyposten Tillbaka.
Med detta alternativ kommer du till
den överordnade menyn.
Du kan avbryta en process genom
att trycka på .
Du kommer då tillbaka till huvudmenyn.
Kylfläkt
Fläkten slås automatiskt på för att
hålla ugnens väggar kalla. Efter att
ugnen har stängts av fortsätter fläkten att gå för att kyla av ugnen, fläkten stängs därefter av automatiskt.
18 electrolux ugnens betjäning
Värmeindikering
Indikering uppvärmning
Efter inkoppling av en ugnsfunktion visar den stigande stapeln hur uppvärmd
ugnen är.
Indikering snabbvärmning
För många ugnsfunktioner förkortas
uppvärmningstiden genom den automatiska funktionen för snabbvärmning.
Fram tills att den inställda temperaturen
uppnåtts går en randig stapel i värmeindikeringen från vänster till höger.
Indikering för restvärme
När ugnen kopplats från visas ugnens
restvärme.
Indikering av temperatur i grader
Temperaturen i grader visas istället för
stapeln under uppvärmningstiden i
5 sekunder.
Tryck på samtidigt som .
När den inställda temperaturen uppnåtts ljuder en signal.
ugnens betjäning electrolux 19
Placering av galler, plåt och långpanna
Utdragssäkring och tippsäkerhet
För att säkra ugnstillbehören vid utdragning har alla ugnstillbehör en
utbuktning på höger och vänster
kant nertill.
Placera alltid ugnstillbehören så att
denna utbuktning ligger baktill i
ugnsutrymmet. Denna utbuktning är
även viktig för ugnstillbehörens
tippsäkerhet.
Placering av plåt eller långpanna:
Skjut in plåt eller långpanna mellan stegparet på önskad nivå.
Placering av galler:
Sätt in gallret så att tassarna pekar neråt.
Skjut in gallret mellan stegparet på önskad nivå.
Den förhöjda ramen runt gallret förhindrar att kärl glider av.
Placering av galler och långpanna
tillsammans:
Lägg gallret på långpannan.
Skjut in långpannan mellan stegparet
på önskad nivå.
20 electrolux ugnens betjäning
Insättning/borttagning av fettfilter
Sätt bara in fettfiltret vid stekning,
för att skydda bakväggens värmeelement mot fettstänk.
Insättning av fettfilter
Ta tag i fettfiltrets handtag och sätt in
de båda hållarna uppåt och neråt i
öppningen på ugnens baksida (fläktöppningen).
Borttagning av fettfilter
Ta tag i handtaget på fettfiltret och
haka av det upptill.
ugnens betjäning electrolux 21
Menyn Tillagningshjälp
En översikt över Tillagningshjälpen
Rätterna i Kokassistenten (utom Special) tillagas med hjälp av automatiska
processer.
De automatiska processerna använder
de optimala inställningarna för respektive rätt (ugnsfunktioner, temperatur,
längd).
Kategori
Gris/Kalv
Rätt
Grisstek
Kalvlägg
Stek av gris
Ossobuco
Fläsklägg
Fylld kalvstek
Fläskbog
Köttfärslimpa
Kalvstek
Nöt/Vilt/Lamm
Fågel
Ryggbiff
Harsadel
Rostbiff
Kanin i senapssås
Engelsk rostbiff
Vildsvin
Marinerad stek
Lammstek
Stek av vilt
Lammstek, rosa
Viltstek
Lammstek med ben
Hel kyckling
Kycklinglår
Kalkon, hel
Coq au Vin
Hel anka
Stekt anka med apelsin
Hel gås
Fylld kyckling
Benfri kyckling
Fisk
Hel fisk
Fylld bläckfisk
Ugnsbakad fiskfilé
Lax på grönsaksbädd
Ugnsrätt av torkad fisk
Jansson Frestelse
Fisk på saltbädd
22 electrolux ugnens betjäning
Kategori
Mjuk kaka
Pizza/Paj/Bröd
Rätt
Citrontårta
Tysk ringkaka
Sockerkaka
Savarinkaka
Lätt tårtbotten
Brownies
Cheesecake
Muffins
Fruktkaka
Krämig äppelpaj
Strösselkaka
Morotskaka
Flätad vetelängd
Mandelkaka
Fylld vetefläta
Frukttarte
Pizza
Fetaostfylld borek
Örtfylld pirog
Franskbröd
Quiche Lorraine
Lantbröd
Getostpaj
Pirog
Ostpaj
Ugnsrätter/Gratänger
Halvfabrikat
Lasagne
Pastagratäng
Cannelloni
Gratinerade endiver
Potatisgratäng
Köttgryta
Moussaka
Vitkålgratäng
Fryst pizza
Bröd/Bullar
Fryst panpizza
Frysta bröd/bullar, endast lätt
brynt
Kyld pizza
Fryst Apfel Strudel
Fryst portionspizza
Fryst fiskgratäng
Pommes Frites
Kycklingvingar
Croquetter
Fryst lasagne/cannelloni
Riven potatisgräng
Special
Upptining
Konservering
Torkning
Tallriksvärmare
Varmhållning
ugnens betjäning electrolux 23
Praktisk information om de olika automatiska programmen, recepten
och ugnsfunktionerna finns i den
medföljande handboken.
Använda Tillagningshjälpen
Tillagningshjälp med Vikt automatisk
Tillagningstiden fastställs automatiskt
när vikten anges.
Exempel
1. Med knapparna och väljer du
menyposten Tillagningshjälp, önskad kategori och rätt.
2. Bekräfta med .
3. Välj Vikt automatisk med och
4. Bekräfta med .
5. .Med och ställer du in vikten på
det som ska tillagas.
Inställningen sker i steg på 0,2 kg.
Det automatiska programmet startas.
Så snart det automatiska programmet
avslutas ljuder en signal.
6. Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
Om den föreslagna viktuppgiften
inte ändras inom cirka 5 sekunder
startar programmet automatiskt.
Du kan ändra viktuppgifterna när som
helst.
För alla fågelprogram ska du vända
på det som tillagas efter 30 minuter.
Ett meddelande visas.
24 electrolux ugnens betjäning
Tillagningshjälp med Matlag. termometer Auto
Ugnen stängs av när den inställda kärntemperaturen uppnåtts.
Observera! Endast medlevererad
Matlagningstermometer får användas. Använd endast originaltillbehör
om matlagningstermometern måste
ersättas.
Exempel
1. Slå på ugnen med .
2. Med knapparna och väljer du
menyposten Tillagningshjälp, önskad kategori och rätt.
3. Bekräfta med .
4. Välj Matlag. termometer Auto med
och
5. Bekräfta med .
Ett meddelande visas om att ugnens
Matlagningstermometer ska sättas in.
6. Sätt in Matlagningstermometer (se
avsnittet Matlagningstermometer).
Det automatiska programmet startas.
Så snart det automatiska programmet
avslutas ljuder en signal.
7. Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
8. Ta bort Matlagningstermometer.
Inom några minuter beräknas en
preliminär sluttid, vid vilken den inställda kärntemperaturen är uppnådd. Denna tid uppdateras hela
tiden och visas i displayen. För systemet är det nödvändigt att Matlagningstermometer är isatt i köttet
och i kontakten på ugnens sida från
tilllagningens början, den får inte
tas bort under tillagningen.
ugnens betjäning electrolux 25
Varning: Ugnens Matlagningstermometer är mycket varm! När du
drar ut kontakten och spetsen föreligger fara för brännskador!
Tillagningshjälp med Automatiska
recept
Alla inställningar är fasta och kan inte
ändras.
Exempel
1. Med knapparna och väljer du
menyposten Tillagningshjälp, önskad kategori och rätt.
2. Bekräfta med .
3. Med knapparna och väljer du
Automatiska recept.
4. Bekräfta med .
5. Det automatiska programmets startas.
Så snart det automatiska programmet
avslutas ljuder en signal.
6. Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
26 electrolux ugnens betjäning
Manuellt
Med inställningen Manuellt används de
optimala inställningarna (ugnsfunktion
och temperatur) för respektive rätt, men
du kan ändra dessa om du vill.
Exempelvis om du inte vill använda en
Matlagningstermometer, om du inte vet
hur mycket ingrediensen väger eller om
du vill använda ett eget recept.
Exempel
1. Med knapparna och väljer du
menyposten Tillagningshjälp, önskad kategori och rätt.
2. Bekräfta med .
3. Välj Manuellt med och .
4. Bekräfta med .
Du befinner dig nu vid motsvarande
ugnsfunktion och kan göra önskade inställningar (se avsnittet ”Ugnens betjäning”).
ugnens betjäning electrolux 27
Menyn Ugnsfunktioner
En översikt över ugnsfunktionerna
Du kan ställa in tillagningsprocesser individuellt med ugnsfunktionerna.
Ugnsfunktion
Varmluft
Användning
Grillelement/fläkt
För bakning på upp till tre nivåer
samtidigt.
Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C
lägre än vid Över-/undervärme.
Övervärme, undervärme, bakväggens värmeelement, fläkt
Över/Undervärme För bakning och stekning på en ni- Över-/undervärme
vå.
Paj/Pizza
För bakning på en nivå av rätter som
skall ha en stark färg och en knaprig botten.
Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C
lägre än vid Över-/undervärme.
Varmluft och undervärme
Varmluftsgrillning
För stekning av större köttstycken el- Grill, övervärme, fläkt
ler fågel på en nivå.
Funktionen lämpar sig också för att
gratinera och ugnsbaka
Min grill
För grillning av platta livsmedel som Grill
läggs i mitten på gallret och för
rostning av bröd.
Max grill
För grillning av platta livsmedel i
större mängd och för rostning av
bröd.
Grill och övervärme
Undervärme
För efterbakning av kakor med
knapriga bottnar.
Undervärme
Lågtemperaturstekning
För stekning av låga stekar, filéer och
tjock biffar
Varmluft
28 electrolux ugnens betjäning
Använda ugnsfunktionerna
Exempel
1. Slå på ugnen med .
2. Välj menyposten Ugnsfunktion med
och .
3. Bekräfta med .
4. Med och väljer du ugnsfunktionen Varmluft.
5. Bekräfta med .
6. Ställ in önskad temperatur med
och .
7. Bekräfta med
eller vänta
5 sekunder.
Ugnen värms upp.
När den inställda temperaturen uppnåtts ljuder en signal.
Ugnen värms upp när
• ugnsfunktionens symbol animeras.
• ugnsbelysningen slås på.
• när motsvarande värmeelement
(t.ex. fläkt) slås på.
Vid sidan av temperaturen kan flera
funktioner ställas in med
(se avsnittet Extra funktioner).
ugnens betjäning electrolux 29
Menyn Mina Receptprogram
En översikt över Mina Receptprogram
Undermeny
Beskrivning
1- Mitt Program
2- Mitt Program
...
Spara optimala inställningar för egna recept.
Skriv programmets namn
Byt namn på sparade program.
Du kan spara 20 program.
Använda Mina Receptprogram
Spara program
1. Välj ugnsfunktion eller Tillagningshjälp med önskade inställningar.
2. Under eller efter ugnsfunktionen eller
Tillagningshjälp en trycker du så ofta
på knappen
tills att fönstret
”Spara“ visas.
3. Bekräfta med knappen .
Nästa lediga lagringsplats visas.
4. Bekräfta med knappen .
5. Du kan nu skriva in namnet på ditt
program.
Den första bokstaven blinkar.
6. Välj önskade bokstäver i alfabetisk
ordning med och
7. Med och flyttar du markören åt
höger eller vänster.
Nästa bokstav blinkar och kan anpassas.
8. Bekräfta med
när du angett programnamnet
Programmet sparas.
30 electrolux ugnens betjäning
Upptagna lagringsplatser kan skrivas över när som helst.
Med och kan du välja det program som ska skrivas över, istället
för att använda den föreslagna lediga lagringsplatsen.
Du kan byta namn på programmen
när som helst i menyn ”Skriv programmets namn”.
Öppna program
1. Slå på ugnen med .
2. Välj menyposten Mina Receptprogram med riktningsknapparna
och .
3. Bekräfta med .
4. Med riktningknapparna och väljer du det sparade programmet.
5. Bekräfta med .
Det sparade programmet med dess inställningar startas.
Om inget program sparats visas ett
meddelande om hur du sparar program.
ugnens betjäning electrolux 31
Menyn Normalinställning
En översikt över Normalinställning
Du kan förändra olika grundinställningar oberoende av respektive användning i ugnen.
Inställningarna kan bara ändras när
en ugnsfunktion inte är vald.
Inställning
Display
Beskrivning
Inställning klocka
12:15
Ställ in aktuell tid.
Tidsanvisning
– På
Tiden visas när apparaten är avstängd.
– Av
Tiden visas inte när apparaten är avstängd, eftersom displayen stängs av helt - energibesparande.
– På
Funktionen Set+Go visas i fönstret för alternativval och kan aktiveras.
– Av
Funktionen Set+Go visas inte i fönstret för alternativval.
– På
Funktionen Heat+Hold visas i fönstret för alternativval och kan aktiveras.
– Av
Funktionen Heat+Hold visas inte i fönstret för alternativval.
Tillägg tid
– På
– Av
Slå på eller stäng av funktionen Tillägg tid.
Kontrast i display
1 ..... 10
Ställ in displayens kontrast stegvis.
Ljusstyrka i display
1 ..... 10
Ställ in displayens ljusstyrka stegvis.
Set+Go
Heat+Hold
32 electrolux ugnens betjäning
I nställning
Display
Beskr ivning
Val av språk
– Svenska
– ....
Välj och ställ in språk på displayen.
Ljudvolym
1 ..... 10
Ställ in volym för knappljud och signaler stegvis.
Knappljud
– På
– Av
Varje knapptryckning bekräftas med ett ljud. Slå
på eller stäng av knappljud.
Alarm/Felsignal
– På
– Av
En signal ljuder när ett steg inte går att genomföra. Slå på eller stäng av signalen.
Luktfilter
– På
– Av
Slå på eller stäng av Luktfilter.
Service
ECAIA207
V03IA003
24
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till leveransinställningarna (även Mina program).
ugnens betjäning electrolux 33
Mellan 22:00 och 06:00 reducerar displayen ljusstyrkan för att spara energi.
Använda Normalinställning
Exempel
1. Välj menyposten Normalinställning
med och .
2. Bekräfta med .
3. Gå till inställningen som du vill ändra
med och .
4. Bekräfta med .
På displayen visas det aktuella värdet.
5. Med och väljer du önskat värde.
6. Bekräfta med .
Inställningen har ändrats.
Användning av Normalinställning
dagligen
Set+Go
Funktionen Set+Go gör det möjligt att
göra alla inställningar för en ugnsfunktion och vid ett senare tillfälle starta denna.
Exempel på användning:
Du förbereder en rätt på morgonen och
gör alla nödvändiga inställningar på ugnen.
Ditt barn kommer hem vid lunch, ställer
rätten i ugnen, trycker på någon knapp
och ugnen startar med dina inställningar.
Förutsättning:
• Fast Koktid
34 electrolux ugnens betjäning
Slå på Set+Go
1. Välj ugnsfunktion med önskade inställningar.
2. Tryck på knappen
tills att fönstret ”Set+Go“ visas.
3. Bekräfta med .
Funktionen Set+Go har nu aktiverats.
Starta Set+Go
1. Tryck på valfri knapp (förutom ).
Den valda ugnsfunktionen startas.
Så snart ugnsfunktionen avslutats
ljuder en signal.
2. Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
När den valda ugnsfunktionen är aktiv med Set+Go är även Knapplås
aktiv (se avsnittet Knapplås).
Set+Go kan aktiveras och inaktiveras i menyn Normalinställning.
ugnens betjäning electrolux 35
Heat+Hold
Funktionen Heat+Hold håller tillagade
rätter varma i 30 minuter efter att tillagningstiden avslutats.
Detta är till exempel användbart om dina
gäster blir försenade.
Förutsättning för Heat+Hold:
• Inställd temperatur över 80°C
• Fast Koktid
Slå på Heat+Hold
1. Välj ugnsfunktion.
2. Tryck på knappen
tills att fönstret ”Heat+Hold“ visas.
3. Bekräfta med .
Funktionen Heat+Hold har nu aktiverats.
4. Så snart ugnsfunktionen avslutats
ljuder en signal och Heat+Hold startas.
Den inställda ugnsfunktionen pågår i 30
minuter med 80°C.
Efter de 30 minuterna med Heat+Hold
stängs ugnen av.
Oberoende av inställd ugnsfunktion
förblir Heat+Hold aktiv. Du kan byta
mellan ugnsfunktionerna.
Heat+Hold kan aktiveras och inaktiveras i menyn Normalinställning.
36 electrolux ugnens betjäning
Tillägg tid
Den senaste ugnsfunktionen fortsätter
när tiden löpt ut.
Förutsättning:
• Alla ugnsfunktioner med Koktid eller
Vikt automatisk.
• Inga ugnsfunktioner med Matlagningstermometer.
Tillägg tid kan slås på och stängas av i
menyn Normalinställning.
Slå på Tillägg tid
Ugnsfunktionen är avslutad.
En signal ljuder och ett meddelande visas.
1. Tryck på valfri knapp.
2. Ett meddelande om Tillägg tid visas i
cirka 5 minuter.
3. Aktivera med
Tillägg tid.
4. Ställ in längd för Tillägg tid med
och .
5. Starta Tillägg tid med
eller låt den
starta automatiskt efter 5 sekunder.
Inställningarna för ugnsfunktionen med
ny längd visas.
Vidare användning motsvarar normala
ugnsfunktioner. Tillägg tid kan ställas in
när som helst på nytt.
ugnens betjäning electrolux 37
Luktfilter
Genom filtrets katalytiska påverkan
minskas lukter så mycket som möjligt.
Ugnens Luktfilter slås automatiskt på
när tillagningen (förutom vid Special)
startas.
När tillagningen slutförs stängs funktionen av.
Luktfilter är deaktiverat vid leveransen. Filtret aktiveras i menyn Normalinställning.
Energiförbrukningen är högre när Luktfilter är aktiverat.
Om Luktfilter stängs av i menyn
Normalinställning slås det på automatiskt efter 100 drifttimmar under
tilllagning för rengöring.
Under Pyrolyse slås ugnens Luktfilter automatiskt på, även om det
stängts av i menyn Normalinställning.
38 electrolux ugnens betjäning
Extra funktioner
Din ugn är utrustad med följande extrafunktioner:
• Signalur
• Koktid
• Sluttid
• Knapplås
• Barnlås
• Säkerhetsavstängning
• Matlagningstermometer
Signalur
För inställning av en kort tid. När tiden
gått ut ljuder en signal.
Denna funktion påverkar inte ugnen.
1. Tryck på knappen
tills att fönstret ”Signalur” visas.
Med knapparna och ställer du in
önskad tid (max. 2 timmar
och 30 minuter).
2. Bekräfta med
eller vänta
5 sekunder.
Den senast använda menyposten
och återstående tid visas.
När tiden gått ut till 10 % ljuder en kort
signal.
När tiden har gått ut hörs en signal i
2 minuter och ett meddelande visas.
3. Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen (utom ).
Signalur förblir aktiv när du byter till
en annan funktion eller stänger av
ugnen.
ugnens betjäning electrolux 39
Koktid
och Sluttid
Koktid
För inställning av hur länge ugnen ska
användas.
Sluttid
För inställning när ugnen ska stängas av.
1. Välj ugnsfunktion.
2. Tryck på knappen
tills att fönstret” Koktid/Sluttid” visas.
3. Med och ställer du in önskad tilllagningstid och avstängningstid
(max. 23 timmar och 59 minuter).
4. Bekräfta med
eller vänta
5 sekunder.
Inställningarna för den valda ugnsfunktionen visas med den inställda
tillagningstiden och avstängningstiden.
När tiden har gått ut hörs en signal i
2 minuter och ett meddelande visas.
Ugnen stängs av.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen (utom ).
40 electrolux ugnens betjäning
Oberoende av inställd ugnsfunktion
består den inställda längden. Du
kan byta mellan ugnsfunktionerna.
Förutsättning: Den ugnsfunktion
som du byter till saknar fast inställd
längd.
När Matlagningstermometer används kan Koktid
och Sluttid
inte användas.
Utnyttjande av restvärme med
klockfunktionerna Koktid
och
Sluttid .
Vid användande av klockfunktionerna
Koktid
och Sluttid
stän-ger ugnen
av värmeelementen när 90% av den inställda eller beräknade tiden har gått ut.
Den kvarvarande restvärmen utnyttjas
för att fortsätta tillagningsprocessen till
slutet av den inställda tiden
(3 till 20 min).
ugnens betjäning electrolux 41
Koktid
och Sluttid
samtidigt
Koktid
och Sluttid
kan användas samtidigt om ugnen automatiskt ska slås på och av vid en
senare tidpunkt.
1. Välj ugnsfunktion.
2. Tryck på knappen
tills att fönstret ”Koktid/Sluttid” visas.
3. Ställ in den tid som rätten behöver
för att bli färdig med funktionen
Koktid , t.ex.: 1 timme.
4. Bekräfta med .
5. Ställ in den tid när rätten ska vara färdig med funktionen Sluttid , t.ex.
kl. 14:05 .
6. Bekräfta med
eller vänta
5 sekunder.
Den valda ugnsfunktionen visas i några
sekunder med inställd tillagningstid och
avstängningstid.
Ett meddelande visas när programmet
startas.
42 electrolux ugnens betjäning
Knapplås
Knapplåset skyddar alla inställda funktioner mot oavsiktliga ändringar.
Slå på Knapplås
1. Välj ugnsfunktion.
2. Tryck på knappen
tills att fönstret ”Knapplås” visas.
3. Bekräfta med .
Funktionen Knapplås har nu aktiverats.
Stänga av Knapplås
1. Tryck på knappen
2. Bekräfta med .
.
Knapplåset skyddar inte mot oavsiktlig avstängning.
När ugnen stängts av upphävs automatiskt Knapplåset.
Ugnens Barnlås
När ugnens Barnlås kopplats in kan ugnen inte längre användas.
Slå på Barnlås
Ingen ugnsfunktion får vara vald.
1. Tryck samtidigt på knapparna
och tills ett meddelande visas.
Ugnens Barnlås är nu inkopplat.
Stänga av Barnlås
1. Tryck samtidigt på knapparna
och tills ett meddelande visas.
Ugnens Barnlås är nu urkopplat och ugnen kan åter användas.
ugnens betjäning electrolux 43
Ugnens säkerhetsavstängning
Om ugnen inte stängs av under en
viss tid eller om temperaturen inte
förändras stängs ugnen automatiskt av.
Ugnen stängs av vid en ugnstemperatur på:
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 - max°C
efter
efter
efter
efter
12,5 timmar
8,5 timmar
5,5 timmar
3,0 timmar
Omstart efter säkerhetsavstängning
Tryck på knappen .
44 electrolux ugnens betjäning
Matlagningstermometer
Ugnen stängs av när den inställda kärntemperaturen uppnåtts.
Observera!: Endast den medlevererade Matlagningstermometern får
användas! Använd endast originaltillbehör om matlagningstermometern måste ersättas.
Ställ in kärntemperatur för Matlagningstermometer
1. Slå på ugnen med .
2. Sätt in Matlagningstermometerns
spets så att spetsen sitter i mitten av
det som ska tillagas, om möjligt.
3. Sätt in Matlagningstermometerns
kontakt så långt det går i uttaget på
ugnens sidovägg.
Fönstret ”Matlagningstermometer” visas.
4. Ställ in önskad kärntemperatur med
och inom 5 sekunder.
5. Bekräfta inställd kärntemperatur
med .
6. Välj ugnsfunktion.
Ugnsfunktionens meny visas.
7. Ställ in ugnstemperaturen om det
behövs.
ugnens betjäning electrolux 45
Inom några minuter beräknas en
preliminär sluttid, vid vilken den inställda kärntemperaturen är uppnådd. Denna tid uppdateras hela
tiden och visas i displayen. För systemet är det nödvändigt att Matlagningstermometer är isatt i köttet
och i kontakten på ugnens sida från
tilllagningens början, den får inte
tas bort under tillagningen.
När den inställda kärntemperaturen
uppnåtts ljuder en signal.
8. Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
Du kan sätta in Matlagningstermometern även när en ugnsfunktion redan valts.
Om du vill ändra kärntemperaturen
trycker du på knappen
.
Från och med 30°C visas kärntemperaturen.
46 electrolux ugnens betjäning
Ta bort Matlagningstermometer
Varning! Matlagningstermometern
är mycket varm! När du drar ut kontakten och spetsen föreligger fara
för brännskador!
1. Dra ut Matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut rätten
från ugnen.
2. Stäng av apparaten.
ugnens betjäning electrolux 47
Mekaniskt lås för lucka
När ugnen levereras är låset för luckan
inaktiverat.
Aktivera lås för lucka
1. Fatta tag på båda sidor av
lucktätningen(B) på luckans överkant och tryck inåt för att öppna
spärren. Drag därefter bort lucktätningen uppåt.
2. Aktivera spak:
Ta ur spaken (1) och
skjut den 4 mm åt vänster (2)
skjuta in (3).
3. Fatta lucktätningen (B) på sidorna,
lägg den mot insidan av luckkanten
och sätt på lucktätningen (B) på
luckans överkant.
48 electrolux ugnens betjäning
På den öppna sidan av
lucktätningen(B) finns en styrskena
(C). Denna ska skjutas in mellan det
yttre luckglaset och styrvinkeln(D).
Spärren(E) ska snäppa in.
Öppna ugnsluckan.
1. Tryck ned spaken.
2. Öppna luckan.
Stäng ugnen
Stäng luckan utan att trycka på spaken.
Inaktivera luckans lås
Om du vill inaktivera luckans lås ska du
skjuta tillbaka spaken åt höger. Följ beskrivningen ovan.
ugnens betjäning electrolux 49
Det mekaniska låset för luckan upphävs inte genom att ugnen stängs
av.
Demontera lås för lucka
1. Fatta tag på båda sidor av
lucktätningen(B) på luckans överkant och tryck inåt för att lossa spärren. Drag därefter bort lucktätningen
uppåt.
2. Demontera spaken:
Ta ur spaken (1).
3. Ta ut tätningen från undersidan av
lucktätningen (B)(2) och skjut in den
(3).
4. Fatta tag på båda sidorna av lucktätningen (B), lägg den mot insidan av
luckkanten och sätt på
lucktätningen(B) på luckans överkant.
50 electrolux ugnens betjäning
På den öppna sidan av
lucktätningen(B) finns en styrskena
(C). Denna ska skjutas in mellan det
yttre luckglaset och styrvinkeln (D).
Spärren (E) ska snäppa in.
5. Stäng ugnsluckan.
rengöring och skötsel electrolux 51
Rengöring och skötsel
Tillbehör
Varning: Vid rengöring skall ugnen
vara frånslagen och kall.
Varning: Rengöring av ugnen med
ångstråle- eller högtryckstvätt är av
säkerhetsskäl inte tillåtet!
Observera: Använd inga skurmedel,
skarpa rengöringsmedel eller skrapande föremål.
Ugnens utsida
• Torka av ugnens framsida med en
mjuk duk och varmt vatten med
diskmedel.
• Använd vanliga rengöringsmedel till
metallytorna.
Ugnsutrymme
Rengör ugnen efter varje användning.
Därigenom är det lättare att ta bort
smuts och den bränner inte fast.
1. När ugnsluckan öppnas tänds ugnsbelysningen automatiskt.
2. Torka ur ugnen efter varje användning med diskmedel och vatten och
låt torka.
Hårt sittande smuts tas bort med
speciellt ugnsrengöringsmedel.
Observera: Var vänlig beakta tillverkarens anvisningar vid användning
av ugnsspray!
Diska och torka av alla delar (galler, bakplåt) ordentligt efter varje gång som de
använts. Lägg dem i vatten en liten
stund för att lättare få dem rena.
Fettfilter
1. Rengör fettfiltret i hett vatten med
handdiskmedel i alternativt i en diskmaskin.
2. Koka det i lite vatten och 2-3 matskedar rengöringsmedel för diskmaskiner, om smutsen bränts fast
ordentligt.
52 electrolux rengöring och skötsel
Ugnsstegar
Det går att ta bort ugnsstegarna på
både den högra och den vänstra sidoväggen i ugnen för att bättre kunna rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegar
Dra först ut stegen framtill från ugnens
sida (1) och häng sedan av den baktill
(2).
Isättning av ugnsstegar
Viktigt! Styrstavarnas avrundade
ändar måste peka framåt!
Montera ugnsstegen igen genom att
först hänga i den baktill (1) och sedan
sticka in den framtill och därefter trycka
till (2).
rengöring och skötsel electrolux 53
Ugnsbelysning
Varning: elektrisk stöt! Innan du byter ugnslampan:
– Stäng av ugnen!
– Skruva ut alternativt slå av säkringarna i säkringsskåpet.
Lägg en trasa på ugnens botten
som skydd för både lampan och glaset.
Byte av ugnslampan/rengöring av
skyddsglaset
1. Ta bort skyddsglaset genom att vrida
det åt vänster och rengör det.
2. Om nödvändigt:
Byt ut ugnsbelysningen 40 W,
230 V, 300 °C, värmebeständig.
3. Sätt tillbaka skyddsglaset.
54 electrolux rengöring och skötsel
Byte av ugnslampan på sidan/rengöring av skyddsglaset
1. Ta bort den vänstra ugnsstegen.
2. Ta bort skyddsglaset med hjälp av
ett smalt, trubbigt föremål (till exempel en tesked) och rengör det.
3. Om nödvändigt:
Byt ut ugnsbelysningen 25 W,
230 V, 300 °C, värmebeständig.
4. Sätt tillbaka skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka ugnsstegarna.
rengöring och skötsel electrolux 55
Ugnslucka
Vid rengöring av ugnsutrymmet kan
ugnsluckan tas bort.
Demontering av ugnslucka
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Fäll ut spaken (A) på båda luckgångjärnen helt .
3. Stäng ugnsluckan till första spärrläget (ca 45°).
4. Fatta med händerna på ugnsluckans
sidor och drag den snett uppåt från
ugnen (Försiktigt: Den är tung!).
Lägg luckan med utsidan neråt på
ett mjukt, jämnt underlag, till exempel en filt, för att undvika repor.
56 electrolux rengöring och skötsel
Montering av ugnslucka
1. Fatta i ugnsluckans sidor med händerna och håll den i en vinkel på ca
45°.
Sätt urtagen på luckans nederkant
på ugnens gångjärn.
Låt luckan glida ner tills det tar emot.
2. Öppna ugnsluckan helt.
3. Fäll tillbaka spaken (A) på båda gångjärnen till sitt ursprungliga läge.
4. Stäng ugnsluckan.
rengöring och skötsel electrolux 57
Ugnsluckans glas
Ugnsluckan är försedd med fyrdubbla
glasskivor. De inre glasskivorna kan tas
bort för rengöring.
Observera! Vid påverkan av våld,
framför allt på luckans kanter, kan
glaset gå sönder.
Demontering av luckglas
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Fäll ut spaken (A) på båda luckgångjärnen helt .
3. Stäng ugnsluckan till första spärrläget (ca 45°).
58 electrolux rengöring och skötsel
4. Fatta på båda sidor av lucktätningen
(B) på luckans överkant och tryck
inåt för att öppna spärren. Drag därefter bort lucktätningen uppåt.
5. Fatta i luckglasens övre kant och
drag dem efter varandra uppåt ur
styrspåret.
Rengöring av luckglas
Rengör luckglasen noga med vatten
och diskmedel. Torka därefter av dem
noga.
Montering av luckglas
1. Sätt i luckglasen efter varandra snett
uppifrån i spåret på luckans nederkant och sänk ner dem.
Först de båda små glasskivorna,
den största skivan sist.
rengöring och skötsel electrolux 59
2. Fatta lucktätningen (B) på sidorna,
lägg den mot insidan av luckkanten
och sätt på lucktätningen (B) på
luckans överkant.
60 electrolux rengöring och skötsel
På den öppna sidan av lucktätningen (B) finns en styrskena (C). Denna
skall skjutas in mellan det yttre
luckglaset och styrvinkeln (D) .
Spärren (E) skall snäppa in.
3. Öppna ugnsluckan helt.
rengöring och skötsel electrolux 61
4. Fäll tillbaka spaken (A) på båda gångjärnen till sitt ursprungliga läge.
5. Stäng ugnsluckan.
62 electrolux vad gör man när …
Vad gör man när …
Problem
Ugnen värms inte upp
Möjlig orsak
Ugnen är inte påslagen
Åtgärd
Slå på ugnen
De nödvändiga inställningarna är Kontrollera inställningarna
inte gjorda
Säkringen i fastighetens elcentral Kontrollera säkringarna
(säkringsskåpet) har löst ut
Kontakta en auktoriserad elektriker om säkringarna löser ut
flera gånger.
Ugnsbelysningen fungerar
inte
Ugnslampan är trasig
I displayen visas F11
Kortslutning i matlagningstermo- Sätt i matlagningstermomemetern eller så sitter inte kontak- terns kontakt ordentligt i uttaget
ten ordentligt i uttaget
på ugnssidan
I displayen visas en felkod Elektronikfel
som inte finns angiven ovan
Byt ugnslampa
Slå av och sedan på ugnen
med säkringen i husets elcentral eller med automatsäkringen
i säkringsboxen.
Kontakta Electrolux Service om
felkoden visas igen
Vänd Dig till Din fackhandlare eller
Elektrolux Service om Du inte lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder.
Varning! Reparationer av hällen får
endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren.
Om du på grund av handhavandefel
tillkallar kundtjänst-tekniker eller
fackhandlare är deras besök inte
kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
Anvisning för ugnar med metallfront:
Det kan, på grund av din ugns kalla
front, bildas imma för en kort stund
på luckans innersta glas, efter att
luckan öppnats och strax efter bakning eller stekning.
installationsanvisning electrolux 63
Installationsanvisning
Varning: Montering och anslutning
av apparaten får endast utföras av
en behörig fackman.
Beakta denna anvisning, då garantin i annat fall inte gäller vid ev. skador.
Säkerhetsanvisningar för installatören
• I den elektriska installationenn skall
en anordning ingå, som gör det möjligt att skilja apparatens samtliga poler från nätet, med en
kontaktöppning av minst 3 mm.
Lämplig brytanordning är t. ex. LSströmställare, säkringar (skruvsäkringar skall tas ut ur fattningen), FIströmställare och skydd.
• Beröringskyddet skall garanteras genom monteringens utförande.
• Apparatskåpets säkerhetskrav skall
uppfylla kraven enligt normen
DIN 68930.
• Inbyggnadsugnar och inbyggnadshällar är utrustade med speciella anslutningsdon. Av säkerhetsskäl får
de endast kombineras med apparater från samma tillverkare.
64 electrolux installationsanvisning
installationsanvisning electrolux 65
66 electrolux installationsanvisning
avfallshantering electrolux 67
Avfallshantering
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas.
Plastdelarna är märkta, till exempel
>PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala
återvinningsstationerna i därför avsedda behållare.
Avfallshantering när produkten är
utsliten
på produkten eller
Symbolen
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras
på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
W
Varning: Gör den utslitna ugnen
obrukbar, så att den blir helt ofarlig,
innan den lämnas till återvinning.
Skilj ugnen från elförsörjningen och
ta bort elkabeln från den.
68 electrolux garanti/kundtjänst
Garanti/Kundtjänst
Sverige
Vid försäljning till konsument i Sverige
gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för
eventuell reklamation.
Har du frågor angående produktens
funktion eller användning ber vi dig att
kontakta vår konsumentkontakt på tel.
0771- 76 76 76 eller via e-mail på vår
hemsida electroluxservice@electrolux.se
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller
reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76
76 eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan även söka hjälp via din
återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation
finner du på vår hemsida
www.electrolux.se eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror
och service.
garanti/kundtjänst electrolux 69
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa
felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell,
som beskriver enklare fel och hur man
kan åtgärda dem. Observera, elektriska
fel skall alltid åtgärdas av certifierad
elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer
....................................
Serienummer
..........................................
Inköpsdatum
..........................................
Hur och när uppträder felet ?
70 electrolux garanti/kundtjänst
Europa-Garanti
För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla
de länder som är förtecknade i slutet av denna
beskrivning, under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar.
Om du flyttar från något av dessa länder till ett
annat av de länder som är förtecknade nedan
följer garantin med apparaten under följande förutsättningar:
• Garantin för apparaten börjar gälla från det
datum då den inköptes vilket bevisas av ett
gällande inköpsdokument som har utfärdats
av försäljaren.
• Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som
gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till.
• Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan
användare.
• Apparaten har installerats och använts enligt
Electrolux instruktioner och att den har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål.
• Apparaten har installerats enligt alla gällande
bestämmelser i det nya landet.
Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i
respektive land.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
garanti/kundtjänst electrolux 71
p
t
b
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q
35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
sakregister electrolux 72
Sakregister
A
Automatisk matlagningstermometer 24
Automatiska recept
25
B
Bakplåt
12
Barnlås
42
Beskrivning av inbyggnadsugnen
7
D
Display På/Av
31
F
Fabriksinställningar
31
Felkod
62
Fettfilter
20
G
Galler
12, 19
H
Heat+Hold
35
I
Indikeringar
8
Inställning av klocka
14
Inställningar
31
K
Klocka
8
Klockfunktioner
38
Knapplås
42
Kokassistent
21
använda
23
Översikt
21
L
Långpanna
12, 19
Lås för lucka
47
Längd
39
Ljudinställningar
31
Luktfilter
37
M
Matlagningstermometer
44
Meny
betjäna
17
Inställningar
31
Mina program
29
Översikt
15
Ugnsfunktioner
27, 31
Mina program
P
Plåt
R
Rätter
Recept
Rengöring
Fettfilter
Rengöring före användning
Tillbehör
Ugnslampa
Ugnsstege
Ugnsutrymme
Reparationer
restvärme
S
Säkerhetsavstängning
Service
Set+Go
Slut
Snabbvärmning
Spara
Språk
Inställning
Symboler
T
Tidsförlängning
Tillbehör
Timer
Typskylt
U
Ugn
Betjäning
Lampa
Tillbehör
Ugnsfunktioner
Ugnsstege
Uppvärmning
V
Värmeindikering
Viktautomatik
29
19
21
21, 23
51
14
51
53
52
51
5
18
43
74
33
39
18
29
13
8
36
12, 19
38
74
15
53
12
27, 28
52
18
18
23
service och reservdelar electrolux 73
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service, installation eller
reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76
76 eller via vår hemsida på
www.electrolux.se. Du kan även söka
hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation
finner du via www.electrolux.se eller
Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet
själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell,
som beskriver enklare fel och hur man
kan åtgärda dem. Observera, elektriska
fel skall alltid åtgärdas av certifierad
elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer
....................................
Serienummer
..........................................
Inköpsdatum
..........................................
Hur och när uppträder felet ?
74 electrolux service och reservdelar
Finland
Service, reservdelsbeställningar och
eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag.
Information om det närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från numret
0200-2662 (0,1597H/min (0,95 mk/
min)+pvm), * eller telefonkatalogens
gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria
funktion skall man vid reparationer endast använda originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står på dataskylten.
Skriv up dem här så har du dem tillhands när du behöver dem.
Modell:
........................................................
Produktnummer:
...................................
Serienummer:
..........................................
Inköpsdatum:
...........................................
www.electrolux.com
www.electrolux.se
822 928 417-C-250107-05
Download PDF