PW-10 WAH PEDAL - Roland Central Europe

PW-10_e.book Page 1 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
PW-10 WAH PEDAL
Handleiding
Danku en gefeliciteerd met uw keuze voor de
BOSS PW-10 Wah Pedal.
AC
DC
AC & BATTERY
POWERED
FET
Lees aandachtig deze handleiding alvorens het toestel
te gebruiken. Dit document bevat belangrijke
informatie met betrekking tot de correcte bediening
van het toestel. Om zeker te zijn dat u elk aspect van
uw nieuwe toestel volledig beheerst, dient u deze
handleiding volledig te lezen. Bewaar deze
handleiding als referentiedocument.
PW-10_e.book Page 2 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Voornaamste eigenschappen
● ‘s Werelds eerste modeling wah pedal, die gebruik maakt van COSM-technologie om een
brede variëteit aan wah-klanken te creëren.
Acht verschillende klanken, waaronder een originele BOSS “ADVANCED” tone en de
klank van “vintage wah”-pedalen die nu zo moeilijk te vinden zijn, “DOUBLE RESONANCE” die een analoog synth-achtig geluid creëert, “UNI-V” met een filtereffect voor die
70’s sound en zelfs een nieuw “VOICE”-effect dat “sprekende” modulatieklanken en realistische menselijke stemgeluiden produceert. Er is ook een CUSTOMIZE-functie waarmee
je je eigen wah-klanken kan creëren.
● De infrarood-sensor detecteert zonder fysiek contact de pedaalpositie en elimineert voorgoed het krassende geluid dat vroeger altijd een probleem wanneer je het volume veranderde, en zorgt er bovendien voor dat de pedaal vlotter beweegt dan ooit tevoren.
● Met de “WAH RANGE”-functie kan je vrij het bereik van het wah-effect regelen.
● De DRIVE-functie zorgt voor een actieve vervorming, een effect dat complementair is met
de wah-pedaal. Je hebt hier de keuze tussen acht verschillende “distortion”-effecten zoals
“METAL ZONE”, “FUZZ” en BOOSTER.”
● Met de MEMORY-functie kan je de wijzigingen die je maakt in het effecttype, DRIVE en andere instellingen, opslaan als custom wah-effecten. Je kan zo drie instellingen opslaan. Met
de pedaal kan je ook direct UNI-V en DRIVE distortion oproepen.
● Een high-performance “noise suppressor” elimineert de typische filterruis van de
wah-pedaal.
2
PW-10_e.book Page 3 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Inhoud
Voornaamste eigenschappen ............................................................................2
Batterijen installeren...........................................................................................4
Namen en functies van onderdelen .................................................................6
Aansluitingen maken.........................................................................................10
Bediening .............................................................................................................13
Instellingen opslaan (Write-handeling) ..........................................................18
De werking van de hiel-switch veranderen ...................................................20
Zelf Wah-effecten creëren (Customize Mode) ...............................................22
DRIVE/Noise Suppressor instellen (DRIVE SELECT Mode)......................26
De fabrieksinstellingen oproepen (Factory Reset).........................................29
De gevoeligheid instellen (PEDAL CALIBRATION Mode) ........................31
Setting Mode-tabel .............................................................................................34
Problemen oplossen ...........................................................................................35
Voorbeeldinstellingen........................................................................................37
Technische specificaties .....................................................................................40
Copyright © 2001 BOSS CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag in gelijk welke vorm gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van BOSS CORPORATION.
3
PW-10_e.book Page 4 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Batterijen installeren
fig.02
Plaats de bijgeleverde batterijen zoals
getoond in de figuur.
• De batterijen zijn bijgeleverd. De
levensduur van deze batterijen kan
beperkt zijn, omdat ze enkel voor
testdoeleinden bestemd waren.
• Wanneer u het toestel ondersteboven
legt, leg dan een stapeltje kranten onder
beide uiteinden om de bedieningsknoppen te beschermen. Plaats het
toestel zodanig dat de knoppen geen
schade kunnen oplopen.
• Zorg dat de polen “+” en “-” van de
batterijen in de juiste richting zitten.
• Combineer geen nieuwe batterijen met
oude, of combineer geen verschillende
types. Hierdoor kunnen de batterijen
gaan lekken.
4
PW-10_e.book Page 5 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Batterijen installeren
* Wees voorzichtig wanneer u het toestel omdraait, zodat het niet valt of omvalt.
* Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zal de ON/OFF-indicator zwakker branden. Vervang in dat
geval de batterijen.
* Gebruik zes batterijen van het type R6/LR6 (AA).
* De levensduur van de batterijen hangt af van het type.
* Sluit het batterijcompartiment goed af—u hoort het dekseltje op zijn plaats klikken.
Bij continu bedraagt de levensduur van de batterijen ingeveer 38 uur voor alkalinebatterijen en ongeveer 14 uur voor carbonbatterijen. (Dit kan nog variëren naargelang de
omstandigheden van gebruik.)
5
PW-10_e.book Page 6 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Namen en functies van de onderdelen
1. AC-adaptoraansluiting
1
Hier sluit u een AC-adaptor aan (BOSS PSAserie, apart verkrijgbaar). Met een AC-adaptor kan u het toestel gebruiken zonder dat de
batterijen leeglopen.
5
3
2
4
2. INPUT Jack
Hier sluit u een elektrische gitaar of basgitaar
aan.
* De INPUT jack dient ook als stroomschakelaar wanneer het toestel op batterijen
werkt. Het toestel staat aan wanneer er een
kabel in deze INPUT jack is ingeplugd en
staat uit wanneer u de kabel uittrekt. Trek
steeeds de kabel uit de INPUT jack wanneer
het toestel niet in gebruik is.
3. OUTPUT Jack
6
fig.03
6
Hier sluit u een gitaarversterker of een
andere effectprocessor op aan.
PW-10_e.book Page 7 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Namen en functies van de onderdelen
4. Pedaal
5. Teen-switch
Hiermee stuurt u het wah-effect aan.
Druk de pedaal hard in om de teen-switch te
bedienen. Kantel de pedaal naar achteren en
druk tevig op de hiel om de hiel-switch te bedienen.
U kunt de pedaaltorsie (kracht of gewicht nodig om de pedaal te kantelen) regelen met de
schroef aan de rechterkant van het toestel
(aangeduid door de pijl).
* Gebruik een 6-hoekige inbussleutel (5 mm)
om deze schroef te verdraaien.
* Draai de schroef niet te vast aan; hierdoor
kunt u het toestel beschadigen.
Wanneer u de pedaal bedient, zorg dan
dat uw vingers niet geklemd geraken tussen het bewegende deel en het chassis.
Jonge kinderen dienen dit toestel steeds
onder toezicht van een volwassene te gebruiken, tot ze alle veiligheidsvoorschriften zelfstandig kunnen opvolgen.
Hiermee schakelt u het effect dat u met de
TYPE-knop kiest, in/uit.
* De distortion blijft aan staan.
6. Hiel-switch
Hiermee wisselt u af tussen “MANUAL” en
“MEMORY (1–3).”
Als u de hiel-switch twee seconden of langer
ingedrukt houdt, dan knippert de ON/OFFindicator en staat de pedaal in bypass mode
(bedien de pedaal of draai aan de knoppen om
de bypass mode te verlaten).
Wanneer de pedaal in bypass staat, worden
de input-signalen ongewijzigd weer uitgestuurd via de OUTPUT jack.
* U kunt bepalen hoe de hiel-switch moet
afwisselen tussen “MANUAL” en
“MEMORY (1–3).” Zie “De werking van de
hiel-switch veranderen” (p. 20).
7
PW-10_e.book Page 8 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Namen en functies van de onderdelen
fig.04
7
8
9
10
11
12
7. ON/OFF-indicator
Deze licht op wanneer het wah-effect, dat u
met de TYPE-knop selecteert, aan staat. De
indicator knippert wanneer het toestel in
bypass staat.
* Wanneer de batterijen bijna zijn,
brandt de ON/OFF-indicator zwakker.
Vervang in dat geval de batterijen.
* De ON/OFF-indicator geeft aan of het waheffect actief is of niet. Hij geeft niet aan of het
toestel aan of uit staat.
8. MEMORY-indicator
Deze licht op wanneer het toestel op
“MEMORY (1–3)” staat.
De kleur van de indicator geeft aan welk geheugen er geselecteerd is.
• Memory 1 rood
• Memory 2 groen
• Memory 3 geel
8
PW-10_03nl.fm Page 9 Thursday, September 16, 2004 12:24 PM
Namen en functies van de onderdelen
9. TYPE-knop
12. MANUAL/MEMORY-toets
Hiermee kiest u welk effect er met de pedaal
wordt bediend. (p. 14)
Hiermee selecteert u “MANUAL” en
“MEMORY (1–3).”
• MANUAL:
Het output-geluid wordt rechtstreeks
bepaald door de instellingen op het
bedieningspaneel.
• MEMORY:
De MEMORY-indicator licht op en het
output-geluid wordt bepaald door de instellingen opgeslagen in Memories 1–3.
* Als u deze toets twee seconden of langer
ingedrukt houdt, schakelt het toestel over
naar write-modus.
10. WAH RANGE-knop
Hiermee bepaalt u het frequentiebereik
waarop het wah-effect wordt toegepast.
* Als TYPE op “VOICE” staat, dan bepaalt
deze knop het type van expressie.
Als TYPE op “UNI-V” staat, dan is dit een
INTENSITY-knop, waarmee u de diepte van
de golving regelt. (p. 15–16)
11. DRIVE-knop
Hiermee regelt u de vervorming.
* Hoewel het output level van DRIVE al op het
geschikte niveau staat, kunt u dit ook
wijzigen in DRIVE SELECT mode (p. 26), of
wanneer u een write-handeling uitvoert (p.
18).
9
PW-10_e.book Page 10 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Aansluitingen maken
AC-adaptor
PSA-serie
(optie)
Effectpedaal
Elektrische
gitaar
of
Basgitaar
of
Gitaarversterker
fig.05
10
Basversterker
PW-10_e.book Page 11 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Aansluitingen maken
• Er kan ruis optreden als er draadloze communicatietoestellen, bv. gsm’s, gebruikt worden
in de buurt van dit toestel. Deze ruis kan ontstaan bij het opbellen of het ontvangen van
een oproep, of tijdens het gesprek. Als dit probleem zich voordoet, verwijder dan zulke
draadloze toestellen verder van de PW-10, of schakel ze uit.
• Gebruik een Roland-kabel voor de aansluiting. Als u een ander merk gebruikt, hou dan
rekening met het volgende.
• Sommige kabels bevatten resistors. Sluit geen kabels met resistors aan op dit toestel.
Door het gebruik van zulke kabels kan het geluidsniveau extreem laag of zelfs
onhoorbaar worden. Contacteer de fabrikant van de kabel voor de technische
specificaties.
• Om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen te voorkomen, dient u
steeds het volume dicht te draaien en alle toestellen uit te schakelen alvorens enige
aansluitingen te maken.
• Als er batterijen in het toestel zitten terwijl u een AC-adaptor gebruikt, dan gaat de
werking gewoon door als de netspanning onderbroken wordt (door stroompanne of
uitgetrokken stroomkabel).
11
PW-10_e.book Page 12 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Aansluitingen maken
Het toestel aanzetten
Als u alle aansluitingen hebt gemaakt, zet dan uw verschillende toestellen aan in de opgegeven
volgorde. Als u de toestellen in de verkeerde volgorde aan zet, loopt u het risico de luidsprekers of andere toestellen te beschadigen.
• Bij het aanzetten:
Zet uw gitaarversterker als laaste aan.
• Bij het uitschakelen:
Schakel uw gitaarversterker als eerste uit.
* Wanneer het toestel op batterijen werkt, staat het aan zodra u een kabel inplugt in de INPUT jack.
* U kan een bepaald geluid horen wanneer het toestel wordt ingeschakeld, maar dit is normaal en
wijst niet op een defect.
* Wanneer het toestel enkel op batterijen werkt, verzwakt het licht van de ON/OFF-indicator
wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Vervang dan de batterijen zo spoedig mogelijk.
12
PW-10_e.book Page 13 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Bediening
Om de volgende instructies beter te kunnen volgen, dient u eerst de pedaal vooraan stevig in
te drukken (de teen-switch) om het wah-effect aan te zetten (ON/OFF-indicator brandt).
Zet ook de WAH RANGE-knop in het midden en de DRIVE-knop op OFF. Zet de MANUAL/
MEMORY-toets op “MEMORY” (MEMORY-indicator brandt).
fig.06
1
2
3
4
13
PW-10_e.book Page 14 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Bediening
1. Kies het gewenste effect met de TYPE-knop.
TYPE
CUSTOM
ADVANCED
BASS MIX
CBY-WAH
VO-WAH
MO-WAH
VOICE
UNI-V
Beschrijving
Uw eigen wah-effect, aangemaakt met de Customize-functie (p. 22).
Nieuw origineel wah-effect van BOSS met een groter tonaal bereik.
Nieuw type van wah-effect geschikt voor bas, zonder verzwakking van
de lage frequenties.
Modelleert de klank van de JMI Cry Baby.
Modelleert de klank van de VOX V846.
Modelleert de klank van de Morley Bad Horsie.
Dit effect gaat nog verder dan de BOSS HUMANIZER en produceert
“sprekende” modulatieklanken en realistische menselijke stemklanken.
Modelleert de klank van het “Uni-Vibe”-effect, dat doet denken aan de
late jaren ‘60 en de jaren ‘70.
* Alle productnamen die in dit document vermeld worden, zijn (geregistreerde) handelsmerken van
hun respectieve eigenaars. Deze bedrijven zijn niet verwant aan BOSS en hebben geen licentie of
goedkeuring gegeven voor de BOSS PW-10. Hun merknamen worden uitsluitend gebruikt om te
verwijzen naar de toestellen waarvan de klank wordt gesimuleerd door de BOSS PW-10.
14
PW-10_e.book Page 15 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Bediening
2. Regel met de WAH RANGE-knop de frequenties waarop u het wah-effect wil
toepassen.
De frequentieband waarop het effect wordt toegepast, stijgt wanneer u de knop naar rechts
draait (in wijzerzin); als u de knop naar links draait, verlaagt het frequentiebereik.
Als u op een basgitaar speelt, is het aangewezen om deze knop naar links te draaien.
* De CBY-WAH-, VO-WAH- en MO-WAH-effects zijn gebaseerd op de centrale stand van deze
knop.
* Als TYPE op “VOICE” staat, dan kiest u met deze knop het type van expressie. Als TYPE op
“UNI-V” staat, dan is dit een INTENSITY-knop waarmee u de diepte van de golving regelt.
TYPE
CUSTOM
ADVANCED
BASS MIX
CBY-WAH
VO-WAH
MO-WAH
WAH RANGE (INTENSITY)
Bepaalt de piekfrequentie die u met de pedaal aanstuurt.
VOICE
Bepaalt welk van de 11 types er gebruikt wordt.
UNI-V
Regelt de diepte van de golving geproduceerd door
UNI-V.
15
PW-10_e.book Page 16 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Bediening
VOICE-type
WAH RANGE
MIN
←
Pedal
→
MAX
LO
ui
←
i
→
ia
HI
16
oe
←
e
→
ea
ua
←
a
→
ai
i
←
e
→
a
u
←
a
→
i
o
←
i
→
e
u
←
i
→
a
o
←
e
→
i
u
←
a
→
o
o
←
i
→
a
u
←
e
→
i
Opmerkingen
Sprekende modulatie-achtige
klank
Realistische menselijke stem
PW-10_e.book Page 17 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Bediening
3. Als u vervorming wil toevoegen, draai de DRIVE-knop dan naar rechts.
Hoe verder u de knop naar rechts draait, des te meer vervorming krijgt u.
U kunt een van de acht distortion-types, zoals “METAL ZONE”, “FUZZ”,
“BOOSTER”, enz. kiezen en opslaan (p. 26)
U kunt het volumeniveau ook opslaan door de DRIVE-knop op de gewenste
positie te zetten bij het uitvoeren van een write-handeling. (p. 18)
4. Kies met de MANUAL/MEMORY-toets tussen de “MANUAL”- en “MEMORY (1–3)”instellingen.
In “MANUAL”-modus is de klank exact zoals u hem instelt op het regelpaneel.
Als u “MEMORY” kiest, licht de MEMORY-indicator op en wordt het geluid bepaald door
de instellingen opgeslagen in de Memories 1–3.
Kantel de pedaal naar achteren en kies met de hiel-switch tussen “MEMORY (1–
3)” en “MANUAL”.
Wanneer de de hiel-switch twee seconden of langer ingedrukt blijft, dan knippert de ON/OFF-indicator en gaat de pedaal over in bypass mode. In de bypass
mode worden de input-signalen ongewijzigd weer uitgestuurd via de OUTPUT
jack (beweeg de pedaal of draai aan de knoppen om bypass mode te verlaten).
17
PW-10_e.book Page 18 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Instellingen opslaan (Write-handeling)
Met deze functie slaat u de huidige instellingen op in “MEMORY (1–3)”.
Schakel het toestel niet uit terwijl er een write-handeling aan de gang is.
1. Houd de MANUAL/MEMORY-toets
minstens 2 seconden ingedrukt.
De MEMORY-indicator knippert en de
PW-10 staat in write standby.
fig.07
Knippert
2. Kies met de MANUAL/MEMORY-toets
het geheugen(nummer) waaronder u
de klank wil opslaan.
Telkens als u op deze toets drukt, doorloopt u de Memories 1–3 (zie figuur). De
kleur van de knipperende MEMORYindicator verandert ook.
fig.08
Memory 1
(Knippert rood)
Memory 2
(Knippert groen)
Write standby
Memory 3
(Knippert geel)
18
PW-10_e.book Page 19 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Instellingen opslaan (Write-handeling)
3. Met de DRIVE-knop kunt u het output level (volume) voor DRIVE wil wijzigen.
* U kunt dit output level niet regelen als DRIVE uit staat wanneer u Stap 1 uitvoert.
4. Houd de MANUAL/MEMORY-toets minstens 2 seconden ingedrukt.
Tijdens het schrijven knippert de MEMORY-indicator sneller en hij dooft uit wanneer de
write-handeling voltooid is.
fig.09
Knippert
Knippert sneller
Schrijven
Uit
Schrijven voltooid
* Om de write-handeling te annuleren, draait aan de TYPE-knop of de WAH RANGE-knop alvorens
ze uit te voeren.
19
PW-10_e.book Page 20 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
De werking van de hiel-switch veranderen
U kunt op twee manieren (A en B) overschakelen tussen “MANUAL” en “MEMORY 1–3”
wanneer u de hiel-switch indrukt.
A. Telkens als u de hiel-switch indrukt,
gaat het toestel over naar “MANUAL”
en vervolgens naar “MEMORY (1–3)” in
die volgorde (fabrieksinstelling).
Deze instelling is handig wanneer u tussen diverse effecten wil schakelen.
fig.10
Manual
(Uit)
Memory 1
(Rood)
B. Telkens als u de hiel-switch indrukt,
schakelt het toestel over tussen
“MANUAL” en een van de geheugens.
Deze instelling is handig wanneer u snel
wil afwisselen tussen twee effecten.
Kies met de MANUAL/MEMORY-toets
welke geheugen u wil oproepen.
* Wanneer het toestel wordt ingeschakeld,
wordt Memory 1 geselecteerd.
fig.11
Manual
(Uit)
Memory 3
(Geel)
20
Memory 2
(Groen)
Memory
(Aan)
PW-10_e.book Page 21 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
De werking van de hiel-switch veranderen
Via de volgende procedure kunt u de werking van de hiel-switch veranderen (A/B).
1. Schakel uw gitaarversterker uit.
2. Schakel de PW-10 uit.
• Als de PW-10 op batterijen werkt:
Trek de kabel uit de INPUT jack.
• Als de PW-10 gevoed wordt door een
AC-adaptor:
Trek de plug uit de AC-adaptor jack.
en dan knippert de MEMORY-indicator.
5. Zet uw gitaarversterker aan.
6. Druk op de MANUAL/MEMORY-toets.
De instelling is veranderd en het toestel
werkt normaal (“MANUAL” mode).
3. Zet de TYPE-knop op “BASS MIX.”
4. Houd de MANUAL/MEMORY-toets
ingedrukt en zet de PW-10 aan.
• Als de PW-10 op batterijen werkt:
Plug de kabel in de INPUT jack.
• Als de PW-10 gevoed wordt door een
AC-adaptor:
Sluit de AC-adaptor aan op de
AC-adaptor jack.
De instelling voor de vervorming die u
toevoegt met de DRIVE-knop, wordt bewaard onder “MEMORY”. Als u daarna de
DRIVE-knop op OFF zet, dan kunt u de hielswitch gebruiken om de DRIVE in/uit te
schakelen.
De ON/OFF-indicator knippert vijf keer,
21
PW-10_e.book Page 22 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Zelf Wah-effecten creëren (Customize Mode)
U kunt bestaande wah-effecten aanpassen aan uw eigen voorkeur en speelstijl en u kunt zelfs
uw eigen originele wah-effecten creëren.
Het nieuwe wah-effect dat u zo aanmaakt, wordt opgeslagen onder de “CUSTOM”-stand van
de TYPE-knop. Dus als u dan de TYPE-knop op CUSTOM zet, kunt u dat effect gebruiken net
zoals de andere wahs.
1. Kies met de TYPE-knop het wah-type
waarop u uw nieuwe effect wil
baseren, en stel de WAH RANGE en
DRIVE in op de gewenste positie.
2. Schakel uw gitaarversterker uit.
3. Schakel de PW-10 uit.
• Als de PW-10 op batterijen werkt:
Trek de kabel uit de INPUT jack.
• Als de PW-10 gevoed wordt door een
AC-adaptor:
Trek de plug uit de AC-adaptor jack.
4. Zet de TYPE-knop op CUSTOM.
22
5. Houd de MANUAL/MEMORY-toets
ingedrukt en zet de PW-10 weer aan.
• Als de PW-10 op batterijen werkt:
Plug de kabel in de INPUT jack.
• Als de PW-10 gevoed wordt door een
AC-adaptor:
Sluit de AC-adaptor aan op de
AC-adaptor jack.
De ON/OFF-indicator knippert 7 keer en
de PW-10 gaat over naar Customize
mode.
6. Zet uw gitaarversterker aan.
PW-10_e.book Page 23 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Zelf Wah-effecten creëren (Customize Mode)
7. Kies met de TYPE-knop het wah-type
waarop u uw custom-effect wil
baseren.
* Totdat u aan de TYPE-knop draait, blijft het
laatste wah-type dat onder CUSTOM stond,
geselecteerd.
TYPE-knop
CUSTOM
(fabrieksinstelling)
Basis-wah-type
DOUBLE
RESONANCE
(p. 24)
ADVANCED
ADVANCED
BASS MIX
BASS MIX
CBY-WAH
CBY-WAH
VO-WAH
VO-WAH
MO-WAH
MO-WAH
VOICE
UNI-V
* Als u DOUBLE RESONANCE kiest, zet dan
eerst de TYPE-knop op een andere stand dan
CUSTOM en dan opnieuw op CUSTOM.
8. Regel de Q met de WAH RANGE-knop.
Q brengt veranderingen in de wah-filter.
Het frequentiebereik wordt smaller naarmate u de knop verder naar rechts draait
(wijzerzin), waardoor u een scherpe filter
met een sterke tonaliteit krijgt. Als u de
knop naar links draait, verbreedt het frequentiebereik, wat een minder strak
filter-effect oplevert.
Met de knop in de centrale position is de
tonaliteit zoals in het model.
9. Regel de presence met de DRIVE-knop
(p. 25).
De hoge frequenties worden meer
verzwakt naarmate u de knop naar links
draait. De hoge frequenties worden niet
afgezwakt wanneer de knop volledig
naar rechts gedraaid is.
23
PW-10_e.book Page 24 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Zelf Wah-effecten creëren (Customize Mode)
Met de knop in de centrale positie is de
klankkwaliteit zoals in het model.
* Als u MO-WAH kiest, worden de hoge
frequenties nog versterkt wanneer u de knop
naar rechts draait.
10.Wanneer u het gewenste wah-effect
hebt, druk dan op MANUAL/MEMORY.
De instellingen worden opgeslagen en het
toestel werkt weer normaal (“MANUAL”
mode).
11.Kies met de TYPE-knop CUSTOM om
het ingestelde effect te verkrijgen.
* In Customize Mode kunt u niet afwisselen
tussen MANUAL en MEMORY.
* In Customize mode vertrekken de instellingen die u in stap 4 voor WAH RANGE en
DRIVE maakt, vanuit de knopposities op het
moment dat het toestel wordt aangezet. In
Customize Mode kunt u de instellingen voor
WAH RANGE en DRIVE niet wijzigen.
24
Wat is DOUBLE RESONANCE?
Dit volledig nieuw en origineel effect biedt
verbeteringen voor de typische resonanties
geproduceerd door analoge synth filters.
In combinatie met fuzz of een andere ruwe
distortion geeft dit een verbazend vette klank
zoals van een synthesizer. In combinatie met
Double Resonance worden delay, reverb,
chorus en andere ruimtelijke effecten nog
nadrukkelijker.
PW-10_e.book Page 25 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Zelf Wah-effecten creëren (Customize Mode)
Het verband tussen de ingangsimpedantie van de Wah en de klank
De zogenaamde “vintage” wah-pedalen
hebben een lage impedantie; deze verzwakt
de hoge frequenties van een gitaar wanneer
deze op de pedaal is aangesloten. Deze
afzwakking van hoge frequenties hangt
echter nauw samen met de filter tone van de
wah, wat in een aangenaam klinkend effect
resulteert. In plaats van een lagere impedantie te gebruiken, modelleert de PW-10 het
effect dat deze lage impedantie op de klank
heeft.
Presence controleert dit effect. Met de knop
helemaal naar rechts gedraaid, is er geen
verzwakking van de hoge frequenties. Hoe
verder u de knop naar links draait, hoe meer
de hoge frequenties afgezwakt worden.
Met de knop in de centrale positie krijgt u een
klank zoals wanneer u een gitaar met singlecoil pickups aansluit. Met de knop op tien
uur krijgt u een afzwakking zoals wanneer u
een gitaar met humbucking pickups aansluit.
fig.11a
Single-coil
Humbucking
25
PW-10_e.book Page 26 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
DRIVE/Noise Suppressor instellen (DRIVE SELECT Mode)
* Het “ADVANCED” wah-effect kiest u in DRIVE SELECT mode.
* Als u het DRIVE-type verandert, dan verandert de distortion-klank in het geheugen niet.
1. Schakel uw gitaarversterker uit.
2. Schakel de PW-10 uit.
• Als de PW-10 op batterijen werkt:
Trek de kabel uit de INPUT jack.
• Als de PW-10 gevoed wordt door een
AC-adaptor:
Trek de plug uit de AC-adaptor jack.
3. Zet de TYPE-knop op ADVANCED.
4. Houd de MANUAL/MEMORY-toets
ingedrukt en zet de PW-10 weer aan.
• Als de PW-10 op batterijen werkt:
Plug de kabel in de INPUT jack.
• Als de PW-10 gevoed wordt door een
AC-adaptor:
Sluit de AC-adaptor aan op de
AC-adaptor jack.
De ON/OFF-indicator knippert 6 keer en
de PW-10 staat in DRIVE SELECT mode.
5. Zet uw gitaarversterker weer aan.
26
PW-10_e.book Page 27 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
DRIVE/Noise Suppressor instellen (DRIVE SELECT Mode)
6. Kies het DRIVE-type met de TYPE-knop.
Lijst van de DRIVE-types
TYPE-knop
DRIVE-type
Beschrijving
METAL ZONE
Modelleert de klank v/d BOSS “MT-2” METAL
ZONE.
ADVANCED
MUFF FUZZ
Modelleert de klank v/d Electro-Harmonix Big Muff
π.
BASS MIX
VINTAGE OD
Modelleert de klank v/d BOSS “OD-1” OverDrive.
CBY-WAH
GUV DIST
Modelleert de klank v/d Marshall GUV’NOR.
VO-WAH
DISTORTION
Modelleert de klank v/d BOSS “OD-1” Distortion.
MO-WAH
TURBO OD
Modelleert de klank v/d BOSS “OD-2” OverDrive.
VOICE
BLUES OD
Modelleert de klank v/d BOSS “BD-2” Blues Driver.
UNI-V
BOOSTER
Booster met vlakke respons.
CUSTOM
(Fabrieksinstelling)
* Alle productnamen die in dit document vermeld worden, zijn (geregistreerde) handelsmerken van
hun respectieve eigenaars. Deze bedrijven zijn niet verwant aan BOSS en hebben geen licentie of
goedkeuring gegeven voor de BOSS PW-10. Hun merknamen worden uitsluitend gebruikt om te
verwijzen naar de toestellen waarvan de klank wordt gesimuleerd door de BOSS PW-10.
27
PW-10_e.book Page 28 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
DRIVE/Noise Suppressor instellen (DRIVE SELECT Mode)
7. Regel met de WAH RANGE-knop het
Noise Suppressor threshold level.
Hoe verder u de knop naar rechts draait,
hoe sterker de ruisonderdrukking is.
De Noise Suppressor wordt uitgeschakeld als u de knop volledig naar links
draait.
8. Als u de threshold hebt ingesteld, druk
dan op de MANUAL/MEMORY-toets.
De MEMORY-indicator knippert.
9. Met de DRIVE-knop regelt u het output
level (volume) voor DRIVE.
* Als bij het uitvoeren van Stap 8 DRIVE is
uitgeschakeld, kunt u dit output level niet
regelen.
28
10.Wanneer u de instellingen gemaakt
hebt, druk dan op MANUAL/MEMORY.
De MEMORY-indicator knippert en de instellingen worden opgeslagen. Daarna
werkt de PW-10 weer normaal
(“MANUAL” mode).
* In DRIVE Mode kunt u niet afwisselen
tussen MEMORY en MANUAL.
PW-10_e.book Page 29 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
De fabrieksinstellingen oproepen (Factory Reset)
De volgende instellingen kunt u terugzetten op hun fabriekswaarde.
Geheugeninstellingen
Memory 1: rood (p. 37)
Combinatie van wah en distortion
Memory 2: groen (p. 37)
Combinatie van UNI-V en distortion
Memory 3: geel (p. 37)
Analoge synth-achtige klank
CUSTOM Wah Type (p. 23)
DOUBLE RESONANCE
CUSTOM DRIVE Type (p. 27)
METAL ZONE
Werking van de hiel-switch (p. 20)
MEMORY → MEMORY 1 → MEMORY 2 →
MEMORY 3 → MANUAL ....
Als u de volgende procedure uitvoert, wordt de volledige inhoud van de geheugens
(1–3) gewist.
* De gevoeligheid van de pedaal kan hier niet gewijzigd worden.
29
PW-10_e.book Page 30 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
De fabrieksinstellingen oproepen (Factory Reset)
1. Schakel uw gitaarversterker uit.
2. Schakel de PW-10 uit.
• Als de PW-10 op batterijen werkt:
Trek de kabel uit de INPUT jack.
• Als de PW-10 gevoed wordt door een
AC-adaptor:
Trek de plug uit de AC-adaptor jack.
3. Zet de TYPE-knop op VO-WAH.
4. Houd de MANUAL/MEMORY-toets
ingedrukt en zet de PW-10 weer aan.
• Als de PW-10 op batterijen werkt:
Plug de kabel in de INPUT jack.
• Als de PW-10 gevoed wordt door een
AC-adaptor:
Sluit de AC-adaptor aan op de
AC-adaptor jack.
De ON/OFF-indicator knippert 3 keer en
de MEMORY-indicator knippert.
5. Zet uw gitaarversterker aan.
6. Druk op de MANUAL/MEMORY-toets.
De Factory Reset wordt uitgevoerd en
daarna werkt het toestel weer normaal
(“MANUAL” mode).
30
PW-10_e.book Page 31 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
De gevoeligheid instellen (PEDAL CALIBRATION Mode)
De pedaalgevoeligheid van de PW-10 werd in de fabriek ingesteld, dus deze procedure is meestal niet nodig. Als echter het wah-effect niet werkt wanneer u de pedaal
indrukt, als het effect raar klinkt of als de pedaal andere problemen vertoont, voer
dan de volgende procedure uit om de instellingen te resetten.
1. Schakell uw gitaarversterker uit.
2. Schakel de PW-10 uit.
• Als de PW-10 op batterijen werkt:
Trek de kabel uit de INPUT jack.
• Als de PW-10 gevoed wordt door een
AC-adaptor:
Trek de plug uit de AC-adaptor jack.
3. Zet de TYPE-knop op CBY-WAH.
4. Houd de MANUAL/MEMORY-toets
ingedrukt en zet de PW-10 weer aan.
• Als de PW-10 op batterijen werkt:
Plug de kabel in de INPUT jack.
• Als de PW-10 gevoed wordt door een
AC-adaptor:
Sluit de AC-adaptor aan op de
AC-adaptor jack.
De ON/OFF-indicator knippert 4 keer en
de PW-10 gaat over naar PEDAL
CALIBRATION mode.
5. Zet uw gitaarversterker weer aan.
31
PW-10_e.book Page 32 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
De gevoeligheid instellen (PEDAL CALIBRATION Mode)
6. Druk de pedaal vooraan helemaal in
en druk op de MANUAL/MEMORYtoets.
De MEMORY-indicator licht rood op
wanneer de pedaalpositie herkend wordt.
7. Kantel de pedaal helemaal naar achter
en druk op de MANUAL/MEMORYtoets.
De MEMORY-indicator licht groen op
wanneer de pedaalpositie herkend wordt.
fig.12
fig.13
* Als de pedaal niet in de juiste positie staat,
knippert de MEMORY-indicator rood.
Positioneer de pedaal juist en voer de
procedure opnieuw uit.
* Als de MEMORY-indicator knippert en de
pedaal staat toch in de juiste positie, dan kan
dit betekenen dat er een probleem is met het
toestel.
32
* Als de pedaal niet in de juiste positie staat,
knippert de MEMORY-indicator groen.
Positioneer de pedaal juist en voer de
procedure opnieuw uit vanaf stap 4.
* Als de MEMORY-indicator knippert en de
pedaal staat toch in de juiste positie, dan kan
dit betekenen dat er een probleem is met het
toestel.
PW-10_e.book Page 33 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
De gevoeligheid instellen (PEDAL CALIBRATION Mode)
8. Kantel de pedaal naar voren en druk
de teen-switch in.
Wanneer het indrukken can de switch gedetecteerd wordt, licht de MEMORYindicator geel op.
9. Kantel de pedaal weer naar achteren
en druk de hiel-switch in.
Wanneer het indrukken van de switch gedetecteerd wordt, knippert de MEMORYindicator rood, waarna de PW-10 opnieuw normaal werkt (“MANUAL”
mode).
33
PW-10_e.book Page 34 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Setting Mode-tabel
De PW-10 kan in verschillende modi opgestart worden. De modus wordt bepaald door de
stand van de TYPE-knop wanneer het toestel wordt ingeschakeld met de MANUAL/
MEMORY-toets ingedrukt. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de modi.
TYPE-knop
Customize mode (p. 22)
ADVANCED
DRIVE SELECT mode (p. 26)
BASS MIX
Instelling van de hiel-switch (p. 20)
CBY-WAH
PEDAL CALIBRATION mode (p. 31)
VO-WAH
Factory Reset (p. 29)
MO-WAH
34
Ingestelde modus
CUSTOM
---
VOICE
---
UNI-V
---
PW-10_e.book Page 35 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Problemen oplossen
Het toestel start niet op:
Geen geluid/Volume is te laag:
❍ Is de gitaar correct aangesloten op de
INPUT jack?
→ Controleer nogmaals de aansluitingen.
* Wanneer het toestel op batterijen werkt, dan
werkt het toestel niet tenzij er een kabel
ingeplugd is in de INPUT jack. Dit helpt om
de batterijen te sparen.
❍ Zijn de batterijen leeg?
→ Vervang de batterijen (p. 4).
❍ Is de AC-adaptor (PSA-serie; apart
verkrijgbaar) correct aangesloten?
→ Controleer nogmaals de aansluitingen
(p. 10–11).
❍ Zijn de andere apparaten correct
aangesloten?
→ Controleer nogmaals de aansluitingen
(p. 10–11).
❍ Staat het volume dicht op de gitaarversterker, effectprocessor of ander toestel?
→ Controleer de instellingen op de
aangesloten toestellen (p. 10–11).
Het geluid is vervormd:
❍ Zijn de batterijen bijna leeg?
→ Als de batterijen bijna leeg zijn , wordt de
ON/OFF-indicator dof en zal de PW-10
misschien niet goed meer werken. Vervang de batterijen (p. 4).
❍ Is het input-signaal te sterk/te luid?
→ Bij sommige gitaren kan er vervorming
optreden. Let op het output-signaal van
uw gitaar.
35
PW-10_e.book Page 36 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Problemen oplossen
U hoort ruis:
❍ Is de gitaar correct aangesloten op de
INPUT jack?
→ Wanneer u een AC-adaptor gebruikt, dan
staat het toestel aan, ook al is er geen kabel ingeplugd in de INPUT jack. Daardoor ontstaat er ruis als er niets is
aangesloten op de INPUT jack.
Sluit eerst al uw toestellen correct aan en
schakel ze dan pas in.
De pedaal werkt niet normaal:
❍ Zit er een obstakel tussen de pedaal en
het chassis van de PW-10?
→ Kijk onder de pedaal. Als alles daar normaal is, reset dan de pedaalgevoeligheid
(p. 31).
36
Het toestel verlaat onmiddellijk
de bypass-modus:
❍ Beweegt u de pedaal of een van de
knoppen nadat u de bypass-modus
activeert?
→ Als u de pedaal of de knoppen beweegt of
een toets indrukt, dan verlaat de PW-10
de bypass mode.
Het volume van het instrument
aangesloten op de INPUT jack is te
laag:
❍ Gebruikt u een verbindingskabel die
een resistor bevat?
→ Gebruik een verbindingskabel zonder
resistor.
PW-10_e.book Page 37 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Voorbeeldinstellingen
Combinatie van wah en distortion
Analoge synth-achtige klank
(Fabrieksinstelling Memory 1: rood)
(Fabrieksinstelling Memory 3: geel)
fig.14
fig.16
DRIVE Type (p. 26): GUV DIST
Combinatie van UNI-V en distortion
(Fabrieksinstelling Memory 2: groen)
Customize Mode (p. 22):
DOUBLE RESONANCE
DRIVE Type (p. 26):
MUFF FUZZ
fig.15
DRIVE Type (p. 26): BLUES OD
37
PW-10_e.book Page 38 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Voorbeeldinstellingen
Vintage Wah
Klank met distortion
fig.17
fig.19
Wah met breder bereik
Rotary-klank
fig.18
fig.20
38
PW-10_e.book Page 39 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Voorbeeldinstellingen
“Talking” modulation-klank
Oh Yeah!
fig.21
fig.23
Bass Wah
Synth bass-klank
fig.22
fig.24
Customize Mode (p. 22):
DOUBLE RESONANCE
39
PW-10_e.book Page 40 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Technische specificaties
PW-10: Pedal Wah
Nominaal ingangsniveau ..................-20 dBu
Ingangsimpedantie.............................1 M Ω
Nominaal uitgangsniveau.................-20 dBu
Uitgangsimpedantie...........................1 k Ω
Aanbevolen lastimpedantie ..............10 k Ω of meer
Regelaars..............................................Pedaal
Teen-switch
Hiel-switch
MANUAL/MEMORY-toets
TYPE-knop
WAH RANGE-knop
DRIVE-knop
Indicators .............................................ON/OFF-indicator
MEMORY-indicator
Connectors...........................................INPUT Jack
OUTPUT Jack
AC-adaptor Jack
Stroombron..........................................DC 9V: Droge batterijen, 6 stuks (type R6/LR6 (AA))
AC-adaptor
40
PW-10_e.book Page 41 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Technische specificaties
Stroomverbruik...................................55 mA
* Verwachte levensduur van batterijen bij continu gebruik:
Carbon: 14 uur
Alkaline: 38 uur
Deze cijfers kunnen nog veranderen naargelang de
omstandigheden.
Afmetingen..........................................100 (B) x 270 (D) x 100 (H; max.) mm
Gewicht ................................................1,3 kg (inclusief batterijen)
Accessoires ..........................................Handleiding
Droge batterijen, 6 stuks (type R6/LR6 (AA))
Opties ...................................................AC-adaptor (PSA-serie)
* 0 dBu = 0.775 Vrms
* In het belang van de productverbetering kunnen de specificaties en/of het uiterlijk van dit toestel
gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.
41
PW-10_e.book Page 42 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Uw eigen instellingen
42
(
)
(
)
(
)
(
)
PW-10_e.book Page 43 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
Voor EU-landen
Dit product voldoet aan de vereisten van Europese Richtlijn 89/336/EEC.
For the USA
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment.
This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.
For Canada
NOTICE
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
AVIS
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
PW-10_e.book Page 44 Thursday, September 16, 2004 11:52 AM
G6017356