Maldive
Klimatizace
návod k obsluze
představte si možnosti
Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek
od společnosti Samsung. Abyste získali širší
rozsah služeb, zaregistrujte váš výrobek na
www.samsung.com
Cz
DB98-32436A-1
Řada AQV07P
Řada AQV09P
Řada AQV12P
Řada AQV18P
Řada AQV24P
Vlastnosti vašeho nového
klimatizačního zařízení
Nabídka chladivého léta
V těch horkých parných letních dnech a v dlouhých
bezesných nocích není lepšího úniku před horkem než
chladivé pohodlí domova. Vaše nové klimatizační zařízení
znamená konec vyčerpávajících horkých letních dnů a
nechá vás odpočívat. V tomto létě porazte vedro svým
vlastním klimatizačním zařízením.
Systém s efektivními náklady
Vaše nové klimatizační zařízení poskytuje nejen maximální
chladící výkon v létě, ale také může účinně vytápět v zimě
s pokročilým systémem “Heat pump(tepelné čerpadlo)”.
Tepelné čerpadlo je 3krát účinnější v porovnání s jinými
zařízeními elektrického vytápění, takže můžete dále snížit
jeho provozní náklady. Vyrovnejte se teď s celoročními
potřebami s jediným klimatizačním zařízením.
Vzhled pro každé prostředí
Elegantní a harmonický tvar upřednostňuje estetiku
vašeho prostoru a doplňuje jakoukoliv vaši výzdobu
interiéru. Svou měkkou barvou a zaoblenými tvary zvyšuje
nové klimatizační zařízení kvalitu každé místnosti. Užívejte
si, co vaše nové klimatizační zařízení nabízí jak funkčně, tak
esteticky.
Funkce
Funkce
vám umožní nastavit příjemnou
teplotu pro spánek při které šetříte energii a spíte zdravě.
Obsah
POUŽÍVÁNÍ KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
Bezpečnostní opatření...................................................................3
Kontrola před použitím .................................................................6
Kontrola názvu dílů .........................................................................7
Kontrola dálkového ovládače....................................................8
Základní funkce.............................................................................. 10
Nastavení směru proudění vzduchu.................................... 12
Používání funkce Turbo .............................................................. 12
Režim
.................................................................... 13
Nastavení On/Off timer .............................................................. 14
Používání funkce Smart Saver ................................................. 15
Používání funkce Quiet............................................................... 16
Používání funkce Auto Clean ................................................... 16
Čištění klimatizačního zařízení................................................ 17
Údržba klimatizačního zařízení .............................................. 19
Odstraňování problémů ............................................................ 20
INSTALACE KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
Bezpečnostní opatření................................................................ 22
Výběr místa pro instalaci............................................................ 23
Příslušenství ..................................................................................... 26
Upevnění instalační desky ........................................................ 27
Připojení montážního kabelu.................................................. 28
Instalace a připojení montážní trubky
vnitřní jednotky.............................................................................. 30
Čištění vnitřní jednotky .............................................................. 31
Uříznutí nebo prodloužení trubky ........................................ 31
Instalace a připojení odtokové hadice
vnitřní jednotky.............................................................................. 32
Změna směru odtokové hadice ............................................. 33
Instalace a připojení odtokové hadice
venkovní jednotky ........................................................................ 34
Čištění připojených trubek ....................................................... 34
Provádění zkoušek na únik plynu.......................................... 37
Upevnění vnitřní jednotky na místo .................................... 38
Upevnění venkovní jednotky na místo............................... 38
Závěrečná kontrola a zkušební provoz ............................... 39
Procedura vypumpování
(když výrobek přemísťujete) .................................................... 39
Jak připojit vaše prodloužené silové kabely ..................... 40
Instalace Sub DPS(volitelné) .................................................... 41
Klimatizační zařízení vyhovuje požadavkům Směrnice pro nízké napětí (2006/95/EC), Směrnice EMC (2004/108/EEC) .
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Použitelné v Evropské Unii a v ostatních evropských zemích se systémy separovaného sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB
kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání
druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
2
POUŽÍVÁNÍ KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
Bezpečnostní opatření
Před užíváním vašeho nového klimatizačního zařízení si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste věděli, jak bezpečně a
účinně používat rozsáhlé vlastnosti a funkce vašeho nového spotřebiče.
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečná jednání, jež mohou vést k vážnému zranění osob nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečná jednání, jež mohou vést k lehkému zranění osob nebo škodám na
majetku.
Dodržujte pokyny.
Odpojte zástrčku přívodu
elektřiny z nástěnné zásuvky.
NEPOKOUŠEJTE se.
NEDEMONTUJTE.
Ujistěte se, že je přístroj uzemněn, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
PRO INSTALACI
VAROVÁNÍ
Zapojte síťový kabel do nástěnné zásuvky s elektrickými specifikacemi stejnými jako má váš přístroj nebo vyššími a
používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Navíc, nepoužívejte prodlužovací šňůru.
X Sdílení nástěnné zásuvky s jinými spotřebiči, užití řadové vícenásobné zásuvky nebo prodloužení síťového kabelu může vést k
úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
X Nepoužívejte elektrický transformátor. Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
X
Je-li stav napětí/frekvence/jmenovitého proudu rozdílný, může to způsobit požár.
Instalaci tohoto spotřebiče musí provádět kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s výrobkem nebo ke zranění.
Instalujte spínač a jistič určené pro klimatizační zařízení.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Pevně připevněte venkovní jednotku tak, aby její elektrická část nebyla odkrytá.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Neinstalujte tento spotřebič blízko topidla nebo hořlavého materiálu. Neinstalujte tento spotřebič na vlhké, mastné
nebo prašné místo, ani na místo vystavené přímému slunečnímu záření a vodě (kapky deště). Neinstalujte tento
spotřebič tam, kde může unikat plyn.
X Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nikdy neinstalujte venkovní jednotku na místa jako je vysoká vnější stěna, odkud může jednotka spadnout.
X Spadne-li venkovní jednotka, může to vést ke zranění, smrti nebo škodám na majetku.
Používáte-li multi systém, může být venkovní jednotka RJ*** připojena jen k evropským výrobkům z řady AQV**PS*.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn. Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovým vodovodním trubkám
nebo telefonnímu vedení.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi nebo k jiným problémům s výrobkem.
X Nikdy nezapojujte síťový kabel do zásuvky, která není řádně uzemněná a ujistěte se, že odpovídá místním a státním zákonům.
PRO INSTALACI
UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič by měl být umístěn takovým způsobem, aby byl v dosahu síťové zásuvky.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku elektrického svodu.
Instalujte váš spotřebič na rovnou a tvrdou podlahu, která unese jeho váhu.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k nadměrným vibracím, hluku nebo k problémům s výrobkem.
Řádně instalujte odtokovou hadici, aby mohla voda správně odtékat.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k přetékání vody a ke škodám na majetku.
Když instalujete venkovní jednotku, ujistěte se, že je připojena odtoková hadice, aby odtok probíhal správně.
X Voda vytvářená venkovní jednotkou během vytápění může přetékat a způsobit škody na majetku.
Zvláště v zimě, spadne-li blok ledu, může to vést ke zranění, smrti nebo škodám na majetku.
3
ČEŠTINA
Protože následující provozní pokyny platí pro různé modely, mohou se charakteristiky vašeho klimatizačního zařízení mírně lišit
od těch popsaných v tomto návodu. Máte-li jakékoliv dotazy, volejte vaše nejbližší kontaktní středisko nebo vyhledejte pomoc
a informace online na www.samsung.com.
Bezpečnostní opatření
PRO SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ
VAROVÁNÍ
Odstraňte běžným způsobem s užitím suché utěrky z kolíků a ze styčných bodů vidlice zásuvky(zástrčky) všechny cizí
látky jako prach nebo voda.
X Odpojte vidlici zásuvky( zástrčku) a očistěte ji suchou utěrkou.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Zasuňte vidlici zásuvky( zástrčku) do nástěnné zásuvky ve správném směru, takže kabel směřuje k podlaze.
X Zasunete-li vidlici zásuvky (zástrčku) do zásuvky v opačném směru, mohou se elektrické vodiče uvnitř kabelu poškodit a to
může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Je-li poškozen spotřebič nebo vidlice zásuvky (zástrčka) nebo síťový kabel, spojte se s vaším nejbližším servisním
střediskem.
Zasuňte vidlici zásuvky (zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky. Nepoužívejte poškozenou vidlici zásuvky (zástrčku),
poškozený síťový kabel nebo uvolněnou nástěnnou zásuvku.
X Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Když odpojujete vidlici zásuvky (zástrčku), netahejte za síťový kabel.
X Odpojte vidlicu zásuvky (zástrčku) držením vidlice a tahem.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Netahejte za síťový kabel, ani jej nadměrně neohýbejte. Nekruťte síťový kabel, ani jej nazavazujte. Nezavěšujte síťový
kabel přes kovové předměty, neumísťujte na síťový kabel těžké předměty, nevkládejte síťový kabel mezi předměty ani
netlačte síťový kabel do prostoru za spotřebičem.
X Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
PRO SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ
UPOZORNĚNÍ
Pokud klimatizační zařízení delší dobu nepoužíváte nebo během bouřky s hromy a blesky, odpojte elektřinu v jističi.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
PRO UŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Je-li spotřebič zaplaven, spojte se prosím s vaším nejbližším servisním střediskem.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Vydává-li spotřebič zvláštní hluk, zápach hoření nebo kouř, odpojte ihned vidlici zásuvky (zástrčku) a spojte se s vaším
nejbližším servisním střediskem.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
V případě úniku plynu (jako propan, kapalný propan, atd.) ihned větrejte a nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky).
Nedotýkejte se ani spotřebiče a síťového kabelu.
X Nepoužívejte k větrání ventilátor.
X Jiskra může vést k explozi nebo požáru.
Chcete-li klimatizační zařízení nově instalovat, spojte se prosím s vaším nejbližším servisním střediskem.
X Důsledkem nedodržení mohou být problémy s výrobkem, únik vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
X Dodávková služba se pro tento výrobek neposkytuje. Chcete-li výrobek nově instalovat na jiném místě, budou dodatečné
stavební výdaje a poplatek za instalaci účtovány.
X Zvláště chcete-li instalovat výrobek v neobvyklém místě, jako v průmyslové zóně nebo blízko mořského břehu kde je vystaven
soli ve vzduchu, spojte se prosím s vaším nejbližším servisním střediskem.
Nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky) nebo jističe mokrýma rukama.
X Může to vést k úrazu elektrickým proudem.
Neodpojujte vidlici zásuvky (zástrčku) ani nevypínejte klimatizační zařízení jističem, když je zařízení v provozu.
X Zapojení vidlice zásuvky (zástrčky) do nástěnného síťového vývodu nebo zapnutí klimatizačního zařízení opětovným sepnutím
jističe může způsobit jiskru a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Po vybalení klimatizačního zařízení udržujte veškeré balící materiály bezpečně mimo dosah dětí, protože tyto materiály
mohou být dětem nebezpečné.
X Navlékne-li si dítě sáček na hlavu, může to vést k udušení.
Nestrkejte do vývodu prsty nebo cizí látky, je-li klimatizační zařízení v provozu.
X Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby se děti nezranily strčí-li prsty do výrobku.
Během provozu v režimu vytápění se nedotýkejte rukama ani prsty lamel usměrňujících proud vzduchu.
X Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo k popáleninám.
Nestkejte prsty nebo cizí látky do sání vývodu vzduchu klimatizačního zařízení.
X Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby se děti nezranily strčí-li prsty do výrobku.
Nebouchejte do klimatizačního zařízení ani jej netahejte nadměrnou silou.
X Může to vést k požáru, zranění nebo problémům s výrobkem.
4
PRO UŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ
ČEŠTINA
Neumísťujte blízko venkovní jednotky žádný přemět, který umožní dětem vylézt na přístroj.
X Může to vést k tomu, že se děti vážně poraní.
Nepoužívejte toto klimatizační zařízení delší dobu ve špatně větraných místech nebo v blízkosti churavých osob.
X Protože to může být nebezpečné v důsledku nedostatku kyslíku. Otevřete okno alespoň jednou za hodinu.
Pokud se do spotřebiče dostala jakákoliv cizí látka jako voda, přerušte přívod elektřiny odpojením vidlice zásuvky
(zástrčky) a vypnutím jističe a pak se spojte s vaším nejbližším servisním střediskem.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Nepokoušejte se sami opravovat, demontovat, nebo upravovat spotřebič.
X Nepoužívejte žádnou jinou pojistku (jako měděný, ocelový drát, atd.), než standardní pojistku.
X Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem, požár, problémy s výrobkem nebo zranění.
PRO UŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Neumísťujte pod vnitřní jednotku žádné přeměty či zařízení.
X Voda odkapávající z vnitřní jednotky může vést k požáru nebo škodám na majetku.
Zkontrolujte alespoň jednou ročně instalační rám venkovní jednmotky, zda není zlomený.
X Důsledkem nedodržení může být zranění, smrt nebo škody na majetku.
Maximální proud je měřen dle normy IEC a proud je měřen dle normy ISO pro energetickou účinnost.
Nestavte ani neumísťujte na horní stranu spotřebiče žádné předměty (jako prádlo, zapálené svíčky, hořící cigarety,
nádobí, chemikálie, kovové předměty, atd.).
X To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s výrobkem nebo zranění.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
X Může to vést k úrazu elektrickým proudem.
Nestříkejte na povrch spotřebiče prchavé látky jako insekticidy.
X Kromě toho, že jsou lidem škodlivé, mohou také vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo problémům s výrobkem.
Nepijte vodu z klimatizačního zařízení.
X Tato voda může být lidem škodlivá.
Nepoužívejte na dálkový ovládač silné údery, ani jej nedemontujte.
Nedotýkejte se trubek připojených k výrobku.
X Může to vést k požáru nebo ke zranění.
Nepoužívejte toto klimatizační zařízení pro uchovávání přesných zařízení, potravin, zvířat, rostlin nebo kosmetiky ani pro
žádné jiné neobvyklé účely.
X Může to vést ke škodám na majetku.
Zabraňte tomu, aby lidé, zvířata nebo rostliny byli vystaveni delší dobu proudu vzduchu z klimatizačního zařízení.
X Může to lidem, zvířatům nebo rostlinám způsobit újmu.
Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží nebo jim ohledně používání tohoto
spotřebiče neradí osoba zodpovědná za jejich bezpečnost. Je nutné dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
PRO ČIŠTĚNÍ
VAROVÁNÍ
Nečistěte spotřebič stříkáním vody přímo na něj. Nepoužívejte k čištění spotřebiče benzén, ředidlo nebo alkohol.
X Může to vést k barevným skvrnám, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte klimatizační zařízení z nástěnné zásuvky a počkejte, až se zastaví
ventilátor.
X Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
PRO ČIŠTĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Když čistíte povrch výměníku tepla ve venkovní jednotce, buďte opatrní, protože má ostré hrany.
X Abyste ochránili prsty před pořezáním, používejte při čištění silné bavlněné rukavice.
Nečistěte sami vnitřek klimatizačního zařízení.
X Pro čištění vnitřku spotřebiče se obraťte na vaše nejbližší servisní středisko.
X Když čistíte vnitřní filtr, přečtěte si popis v části “Čištění klimatizačního zařízení”.
X Nedodržení může vést ke škodám, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
5
Kontrola před použitím
Provozní rozsahy
Následující tabulka uvádí rozsahy teploty a vlhkosti v jejichž rámci může klimatizační zařízení pracovat. Pro efektivní
použití se podívejte do tabulky.
Režim
Vnitřní
teplota
Vnejší teplota
Chlazení
16˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
16˚C~46˚C
Ohřev
27˚C nebo
méně
Vysoušení
18˚C~32˚C
-15˚C~24˚C
-10˚C~24˚C
-10˚C~46˚C
16˚C~46˚C
Vnitřní
vlhkost
Relativní
AQV77P7B7
vlhkost 80%
AQV77P7A7
nebo méně
AQV77P7B7
AQV77P7A7
AQV77P7B7
AQV77P7A7
Poznámka
X Pracuje-li klimatizační zařízení v režimu chlazení delší dobu v prostředí s vysokou vlhkostí, může se tvořit rosa.
X Klesne-li vnejší teplota na -5°C, může kapacita ohřevu klesnout až na 60%~70% specifikované kapacity v závislosti na
podmínkách použití.
Model : RJ½½½
Režim
Vnitřní
teplota
Vnejší teplota
Vnitřní
vlhkost
Chlazení
16˚C~32˚C
-5˚C~46˚C
80% nebo
méně
Ve vnitřní jednotce může dojít ke kondenzaci s rizikem
vyfukování vody, nebo jejího odkapávání na podlahu.
Ohřev
27˚C nebo
méně
-15˚C~24˚C
-
Vnitřní ochrana spustí a klimatizační zařízení se zastaví.
Vysoušení
18˚C~32˚C
-5˚C~46˚C
-
Ve vnitřní jednotce může dojít ke kondenzaci s rizikem
vyfukování vody, nebo jejího odkapávání na podlahu.
Je-li mimo uvedené podmínky
X Standardizovaná teplota pro ohřev je 7˚C. Pokud venkovní teplota klesne na 0˚C nebo níže, může být kapacita ohřevu
redukována v závislosti na teplotních podmínkách.
X Je-li užíván provoz chlazení při teplotě (vnitřní) vyšší než 32˚C, nechladí s plnou kapacitou.
Údržba vašeho klimatizačního zařízení
Vnitřní ochrany prostřednictvím řídícího systému jednotky
X Tato vnitřní ochrana pracuje, když v klimatizačním zařízení dojde k vnitřní poruše.
Typ
Proti chladnému vzduchu
Cyklus odstraňování ledu
Ochrana vnitřní baterie
Ochrana kompresoru
POZNÁMKA
6
Popis
Vnitřní ventilátor bude vypnut na ochranu proti chladnému vzduchu, když pracuje
tepelné čerpadlo v ohřevu.
Vnitřní ventilátor bude vypnut na ochranu proti chladnému vzduchu, když pracuje
tepelné čerpadlo v ohřevu.
Kompresor bude vypnut na ochranu vnitřní baterie když pracuje klimatizační zařízení v
režimu chlazení.
Klimatizační zařízení nezačne pracovat hned, aby byl ochráněn kompresor venkovní
jednotky po jejím startu.
t 1 SBDVKFMJUFQFMOÏǏFSQBEMPWSFäJNVPIDzFWKFTQVÝUǔODZLMVTPETUSBǪPWÈOÓMFEVBCZ[WFOLPWOÓKFEOPULZPETUSBOJM
námrazu, která se tam mohla ukládat při nízkých teplotách.
Vnitřní ventilátor je automaticky vypnut a restartován jen po dokončení cyklu odstraňování ledu.
Kontrola názvu dílů
Vaše klimatizační zařízení může vypadat v závislosti na vašem modelu lehce odlišně od ilustrace zobrazené dole.
Hlavní části
ČEŠTINA
Čidlo teploty v
místnosti
Sání vzduchu
Vzduchový filtr (pod panelem)
Lamely usměrnění proudu
vzduchu (nahoru a dolů)
Páčka čepu lamel
Lamely usměrnění proudu vzduchu
(vlevo a vpravo)
Displej
Indikátor
Indikátor Timer(Časovač)/Auto
clean (Automatické čištění)
Indikátor provozu
Tlačítko Power (Napájení)
Přijímač pro dálkové ovládání
7
Kontrola dálkového ovládače
t /
BNJDzUFEÈMLPWâPWMÈEBǏOBQDzJKÓNBǏEÈMLPWÏIPPWMÈEÈOÓOBWOJUDzOÓKFEOPUDF
t ,EZäDzÈEOǔTUMBǏÓUFUMBǏÓULPEÈMLPWÏIPPWMÈEBǏFVTMZÝÓUF[WOJUDzOÓKFEOPULZ[WVLQÓQOVUÓBOBEJTQMFKJEÈMLPWÏIPPWMÈEBǏFTF
objeví indikátor přenosu .
Tlačítka dálkového ovládače
Displej dálkového ovládače
Power (Napájení)
Zapíná/vypíná klimatizační zařízení.
Smart Saver (Chytrý spořič)
Užití menší energie ochladí váš
prostor v teplotním rozmezí
24°C~30°C.
Turbo
Nastavuje jeden z pěti režimů provozu (viz
strany 10~11 pro pokyny).
Auto Clean (Automatické čištění)
Pro rychlé chlazení pracujte v režimu
automatické rychlosti ventilátoru.
Funkce Auto Clean (Automatické čištění)
– vysušuje vnitřek vnitřní jednotky pro
odstranění zápachu.
Quiet (Tichý)
Air swing (Otáčení proudu vzduchu)
Nastavuje režim
.
On Timer (Časovač zapnutí)
Nastavuje časovač zapnutí.
Off Timer (Časovač vypnutí)
Nastavuje časovač vypnutí.
Time Up/Time Down
(posun času dopředu/zpět)
Seřizuje čas pro časovač/
.
Toto je volné tlačítko.
Toto tlačítko nemá žádnou funkci.
t 6KJTUǔUFTFäFTFLEÈMLPWÏNVPWMÈEBǏJOFEPTUBOFWPEB
VAROVÁNÍ
Fan (Ventilátor)
h
Temp(Teplota) + Zvyšuje/snižuje teplotu po 1˚C.
Aktivuje/deaktivuje automatický pohyb lamel
usměrnění proudu vzduchu nahoru a dolů.
h
Omezte hluk vytvářený provozem vnitřní
jednotky.
8
Mode (Režim)
Seřizuje, jak velké množství vzduchu proudí přes
klimatizační zařízení při 4 různých rychlostech
ventilátoru Auto(Automatická)/Low(Nízká)/
Medium(Střední)/High(Vysoká).
Set (Nastavení)
Nastavuje režim Timer(časovač)/
.
Cancel (Zrušení)
Ruší režim Timer(časovač)/
.
Displej dálkového ovládače
Indikátor režimu provoz
ČEŠTINA
Indikátor režimu Turbo
Indikátor Tichý
Indikátor Smart Saver
Indikátor slabé baterie
Indikátor přenosu
Indikátor Otáčení proudu vzduchu
Indikátor Rychlost
ventilátoru
Indikátor Časovač zapnutí
Indikátor Časovač vypnutí
Indikátor
Auto (Turbo)
Nízká
Střední
Vysoká
Čas na výměnu baterie
Když je baterie vyčerpaná, objeví se na displeji dálkového ovládače ikona
Dálkový ovládač potřebuje dvě 1,5 V baterie typu AAA.
. Když se tato ikona objeví, vyměňte baterie.
Uložení dálkového ovládače
Když dálkový ovládač delší dobu nepoužíváte, vyberte z něj baterie a uložte jej.
Vkládání baterií
1. Tlačte na páčku jak ukazuje
šipka na zadní straně
dálkového ovládače a
zvedněte kryt.
POZNÁMKA
2. Vložte dvě baterie AAA.
Zkontrolujte značky “+” a “-”
aby souhlasily na bateriích i
na ovládači. Ujistěte se, že jste
baterie vložili ve správné poloze.
3. Zavřete kryt jeho vložením zpět do
původní polohy.
Když kryt správně zapadne, měli byste slyšet
cvaknutí.
t 4JHOÈMOFNVTÓCâUQDzJKÓNÈOTQSÈWOǔQPLVEKTPV[ÈDzJWLPWÈTWÓUJEMBFMFLUSPOJDLÏIPUZQVPTWǔUMFOÓKBLPNǔOJǏF
zářivek ve stejném prostoru.
t 1PLVEEÈMLPWâPWMÈEBǏVWFEFEPDIPEVKJOÏFMFLUSJDLÏWâSPCLZWPMFKUFWBÝFOFKCMJäÝÓLPOUBLUOÓTUDzFEJTLP
Správná likvidace baterií tohoto výrobku
(použitelná v Evropské Unii a v ostatních evropských státech s odděleným systémem vracení baterií)
Toto označení na baterii, návodu nebo na balení ukazuje, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány spolu s ostatním
domovním odpadem. Kde je tak označeno, ukazují chemické značky Hg, Cd nebo Pb, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo ve větším množství,
než je referenční úroveň dle Směrnice EC 2006/66.
Nejsou-li baterie správně likvidovány, mohou tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí.
V zájmu ochrany přírodních zdrojů a podpory opakovaného využívání materiálů oddělte prosím baterie od ostatních typů odpadu a zajistěte jejich recyklaci
prostřednictvím vašeho místního systému bezplatného vracení baterií.
9
Základní funkce
Základním úkonem je provozní režim, který lze zvolit stiskem tlačítka Mode (Režim).
Auto (Automatický)
V režimu Auto (Automatický) nastaví klimatizační zařízení automaticky teplotu a rychlost ventilátoru v závislosti na teplotě v
místnosti zjištěné čidlem teploty místnosti.
t 1PVäÓWÈUFMJNVMUJTZTUÏNWBVUPNBUJDLÏNQSPWP[VWZCFSFTZTUÏNUFQMPUOÓOBTUBWFOÓBWIPEOâQSPWP[OÓSFäJN$)-";&/¶
nebo OHŘEV) na základě teploty místnosti na začátku provozu.
Cool (Chlazení)
V režimu Cool (Chlazení) bude klimatizační zařízení chladit vaši místnost. Můžete nastavit teplotu a rychlost ventilátoru tak,
abyste se cítili v horkém období chladněji.
t +FMJTPVǏBTOÈWFOLPWOÓUFQ*PUBNOPIFNWZÝÝÓOFäWBÝF[WPMFOÈUFQMPUBNÓTUOPTUJNǾäF[NǔOBWOJUDzOÓUFQMPUZOB
požadovaný chládek nějakou dobu trvat.
t 3FäJN2VJFU5JDIâ
, ) omezuje hlučnost během provozu vnitřní jednotky v režimu Cool (Chlazení).
Dry (Vysoušení)
Klimatizační zařízení pracuje v režimu Dry (Vysoušení) jako odvlhčovač, který odstraňuje z vnitřního vzduchu vlhkost.
Režim Dry (Vysoušení) umožňuje vzduchu ve vlhkém klimatu působit osvěžujícím dojmem.
Pro maximalizaci odvlhčovací kapacity při provozu v režimu Dry (Vysoušení) může být klimatizační zařízení v provozu i při
nižší nebo vyšší teplotě, než je teplota nastavená na dálkovém ovládači.
Fan (Ventilátor)
Režim Fan (Ventilátor) můžete zvolit pro větrání vaší místnosti. Režim Fan (Ventilátor) může pomoci osvěžit zatuchlý vzduch
ve vaší místnosti.
Heat (Ohřev)
Klimatizační zařízení ohřívá právě tak jako chladí. Ohřejte v chladu zimy vaši místnost tímto univerzálním spotřebičem.
t /B[BǏÈULVNǾäFCâUWFOUJMÈUPSBTJ_NJOVUNJNPQSPWP[BCZ[BCSÈOJMKBLâNLPMJW[ÈWBOǾNDIMBEVOFäTFLMJNBUJ[BǏOÓ
zařízení zahřeje.
, ) omezuje hlučnost během provozu vnitřní jednotky v režimu Heat (Ohřev).
t 3FäJN2VJFU5JDIâ
t 1SPUPäFLMJNBUJ[BǏOÓ[BDzÓ[FOÓPIDzÓWÈNÓTUOPTUUÓNäFPEFCÓSÈUFQFMOPVFOFSHJJWFOLPWOÓNVW[EVDIVNǾäFLBQBDJUBPIDzFWV
poklesnout, když je venkovní teplota extrémně nízká.
Máte-li pocit, že klimatizační zařízení hřeje nedostatečně, použijte dodatečný vyhřívací spotřebič v kombinaci s
klimatizačním zařízením.
10
Stiskněte tlačítko
, když chcete klimatizační zařízení zapnout.
Stiskněte tlačítko
, když chcete nastavit režim provozu.
ČEŠTINA
t 1 PLBäEÏLEZäTUJTLOFUFUMBǏÓULPMode (Režim), změní se režim v pořadí Auto (Automatický), Cool (Chlazení), Dry
(Vysoušení), Fan (Ventilátor) a Heat (Ohřev).
Stiskněte tlačítko
Auto (Automatický)
pro nastavení požadované rychlosti ventilátoru.
(Auto)
Cool (Chlazení)
(Auto),
Dry (Vysoušení)
(Auto)
Fan (Ventilátor)
Heat (Ohřev)
Stiskněte tlačítko
(Nízká),
(Auto),
(Nízká),
(Střední),
(Střední),
(Nízká),
(Vysoká)
(Vysoká)
(Střední),
(Vysoká)
, chcete-li nastavit teplotu.
Auto (Automatický)
Můžete nastavovat teplotu po 1°C v rozsahu 16°C~30°C.
Cool (Chlazení)
Můžete nastavovat teplotu po 1°C v rozsahu 16°C~30°C.
Dry (Vysoušení)
Můžete nastavovat teplotu po 1°C v rozsahu 18°C~30°C.
Fan (Ventilátor)
Heat (Ohřev)
POZNÁMKA
Nastavení teploty není možné.
Můžete nastavovat teplotu po 1°C v rozsahu 16°C~30°C.
t 1 SPVEǔOÓW[EVDIVTFOBTUBWVKFSVǏOǔWJ[QPLZOZOBTUSBOǔ
11
Nastavení směru proudění vzduchu
Proud vzduchu můžete nasměrovat na požadované místo.
Svislé proudění vzduchu
Lamely proudění vzduchu se pohybují nahoru a dolů.
Stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko Air swing (Otáčení proudu vzduchu)
.
X
Indikátor Air swing (Otáčení proudu vzduchu) bude svítit a lamely proudění
vzduchu se budou nepřetržitě pohybovat nahoru a dolů, aby vzduch cirkuloval.
X
Stiskněte opětovně tlačítko Air swing (Otáčení proudu vzduchu)
chcete-li, aby
zůstal směr proudění vzduchu neměnný.
Vodorovné proudění vzduchu
Ujistěte se, že žádná z páček čepu lamel, které vyčnívají z lamel proudění vzduchu, není zlomená.
Pohybem páčky čepu lamel doleva a doprava nastavte požadovaný směr proudění
vzduchu.
VAROVÁNÍ
t 1 DzJOBTUBWPWÈOÓTNǔSVWPEPSPWOÏIPQSPVEǔOÓW[EVDIVWǔOVKUF
výjimečnou opatrnost tomu, kam saháte prsty.
Při nesprávném zacházení s jednotkou je tu potenciální riziko
poranění osob.
Páčka čepu lamel
Používání funkce Turbo
Funkce Turbo vám pomůže zchladit vaši místnost rychle a účinně.
Během režimu Cool (Chlazení) stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko Turbo.
X
Na displeji dálkového ovládače se objeví indikátor Turbo a klimatizační jednotka bude
pracovat 30 minut ve funkci Turbo.
Zrušení Stiskněte tlačítko Turbo ještě jednou.
POZNÁMKA
12
t ' VOLDF5VSCPKFLEJTQP[JDJKFOWSFäJNV$PPM$IMB[FOÓ
t 4UJTLOFUFMJUMBǏÓULPMode (Režim) když je zapnuta funkce Turbo, zrušíte tuto
funkci.
t 5FQMPUV3ZDIMPTUWFOUJMÈUPSVOFM[FOBTUBWPWBULEZäQPVäÓWÈUFUVUPGVOLDJ
Režim
Pro osvěžující spánek bude klimatizační zařízení pracovat v sekvenci režimů Usínání Z Zdravý spánek Z Probuzení z režimu
.
Když je klimatizační zařízení zapnuto a v režimu chlazení/ohřevu
Na displeji dálkového ovládače se objeví indikátor
(Časovač vypnutí) začne blikat.
.
a indikátor Off timer
2. Pro nastavení času stiskněte tlačítko Time Up (posun času dopředu) nebo Time
Down (posun času zpět).
X Můžete nastavit čas po půlhodinách od 30 minut do 3 hodin nebo po hodinách od 3
hodin do 12 hodin.
X
Čas provozu může být nastaven od minimálních 30 minut po maximálních 12 hodin.
X
Standardní nastavení času je 8 hodin.
3. Stiskem tlačítka Set (Nastavení) jej aktivujete.
X
X
Indikátor Off timer (Časovač vypnutí) přestane blikat a na 3 sekundy bude zobrazen
zadaný čas.
Klimatizační zařízení pracuje v režimu good’sleep(Chlazení).
Pokud do 10 sekund po stisknutí
nebo tlačítka Time Up (posun času
dopředu) nebo Time Down (posun času zpět) nestisknete tlačítko Set (Nastavení),
vrátí se klimatizační zařízení do předchozího stavu. Zkontrolujte indikátor Off timer
(Časovač vypnutí) a indikátor na vnitřní jednotce.
Zrušení Stiskněte tlačítko Cancel (Zrušení) ještě jednou.
Požadovanou teplotu můžete nastavit po 1˚C v rozsahu 16˚C~30˚C.
Rychlost ventilátoru bude nastavena automaticky podle režimu
.
když je zapnutý ohřev, můžete
Pokud však zvolíte režim
nastavit rychlost ventilátoru.
Směr proudění vzduchu bude nastaven automaticky podle režimu
.
když je zapnutý ohřev, můžete
Pokud však zvolíte režim
nastavovat směr proudění vzduchu.
Změny teploty a rychlosti ventilátoru v režimu
t 6
TÓOÈOÓ6TOBEǪVKFWÈNVTÓOÈOÓQPLMFTFNUFQMPUZ
t ;ESBWâTQÈOFL6WPMǪVKFWBÝFUǔMPBMFIDF[WZÝVKFWBÝJUFQMPUV
6NPäOÓWÈNQDzÓKFNOÏQSPCV[FOÓQDzFSVÝPWBOâNW[EVDIFNBCVEFUFTFDÓUJUPTWǔäFOJ
t 1SPCV[FOÓ[SFäJNV
POZNÁMKA
t /
BTUBWUF0òUJNFSƎBTPWBǏWZQOVUÓ
WSFäJNV
na více než 5 hodin. Pokud je
nastaven
příliš krátce nebo příliš dlouze, pocítíte narušený spánek, protože standardně je nastaven na 8hodinový provoz.
t +FMJ
nastaven na méně než 4 hodiny, provoz se za stejnou dobu zastaví.
Je-li režim
nastaven na více než 5 hodin, poběží jako stav Probuzení od poslední hodiny před
zastavením.
t %PQPSVǏFOÈUFQMPUBLOBTUBWFOÓKFNF[J„$_„$QSPDIMB[FOÓBNF[J„$_„$QSPPIDzFW
13
ČEŠTINA
1. Stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko
X
Nastavení On/Off timer
Můžete nastavit klimatizační zařízení tak, aby se automaticky zapnulo/vypnulo v požadovaném čase.
Nastavení On Timer (Časovače zapnutí), když je klimatizační zařízení vypnuté /
Off Timer (Časovače vypnutí), když je klimatizační zařízení zapnuté
Nastavení On timer
1. Stiskněte tlačítko On Timer/Off Timer (Časovač zapnutí/Časovač vypnutí)
X
Indikátor On/Off timer (Časovače zapnutí/vypnutí) na displeji dálkového ovládače
bude blikat.
2. Pro nastavení času stiskněte tlačítko Time Up (posun času dopředu) nebo Time
Down (posun času zpět).
X
Můžete nastavit čas po půlhodinách od 30 minut do 3 hodin nebo po hodinách od 3
hodin do 24 hodin.
X
Čas provozu může být nastaven od minimálních 30 minut po maximálních 24 hodin.
3. Stiskem tlačítka Set (Nastavení) jej aktivujete.
Nastavení Off timer
X
Indikátor On timer (Časovač zapnutí) přestane blikat a na 3 sekundy bude zobrazen
zadaný čas.
X
Pokud nestisknete do 10 sekund po zadání času tlačítko Set (Nastavení), vrátí se
klimatizační zařízení do předchozího stavu. Zkontrolujte na vnitřní jednotce indikátor
On timer (časovače zapnutí) nebo Off timer (časovače vypnutí) a indikátor .
Zrušení Stiskněte tlačítko Cancel (Zrušení).
Další možnosti dostupné v režimu On timer (Časovače zapnutí)
Můžete zvolit z možností Auto(Automatický)/Cool(Chlazení)/
Dry(Vysoušení)/Fan(Ventilátor)/Heat(Ohřev).
V režimu Cool(Chlazení)/Fan(Ventilátor)/Heat(Ohřev) můžete nastavit
rychlost ventilátoru.
V režimu Auto(Automatický)/Cool(Chlazení)/Dry(Vysoušení)/Heat(Ohřev)
můžete nastavit teplotu.
POZNÁMKA
14
t ; GVOLDÓ0O5JNFS0ò5JNFSƎBTPWBǏ[BQOVUÓWZQOVUÓ
B0òUJNFSƎBTPWBǏ
vypnutí) funkce
bude použito jen poslední nastavení časovače.
t 1PKTUFǏBTPWBǏOBTUBWJMJBOBTFLVOEZCVEF[PCSB[FO[BEBOâǏBT
Kombinování On Timer (Časovače zapnutí) a Off Timer (Časovače vypnutí)
Když je klimatizační zařízení vypnuté
Předem nastavený čas na On timer (Časovači zapnutí) je
delší, než čas na Off timer (Časovači vypnutí)
1DzÓLMBE
0OUJNFSƎBTPWBǏ[BQOVUÓ
IPEJOZ0òUJNFS
ƎBTPWBǏWZQOVUÓ
IPEJOB
- Klimatizační zařízení spustí Off timer (Časovač vypnutí) po 1
hodině od chvíle, kdy jste časovač nastavili.
Vaše klimatizační zařízení se zapne po 2 hodinách.
Předem nastavený čas na On timer (Časovači zapnutí) je
kratší, než čas na Off timer (Časovači vypnutí)
1DzÓLMBE
0OUJNFSƎBTPWBǏ[BQOVUÓ
IPEJOZ0òUJNFS
ƎBTPWBǏWZQOVUÓ
IPEJOB
- Klimatizační zařízení spustí On timer (Časovač zapnutí) po 3
hodinách od chvíle, kdy jste časovač nastavili.
Vaše klimatizační zařízení zůstane zapnuté 2 hodiny a pak se
automaticky vypne.
POZNÁMKA
t Ǝ
BTZOBTUBWFOÏOB0OUJNFSƎBTPWBǏJ[BQOVUÓ
B0òUJNFSƎBTPWBǏJWZQOVUÓ
CZTFNǔMZW[ÈKFNOǔMJÝJU
t 4 UJTLOǔUFUMBǏÓULPCancel (Zrušení) dálkového ovládače, když je zapnutá kombinace časovače.
Oba časovače On timer i Off timer budou zrušeny a indikátor zmizí.
Používání funkce Smart Saver
Tato funkce nastaví meze rozsahu teplot, aby vám pomohla šetřit energii když pracuje klimatizační zařízení v režimu Cool
(Chlazení).
Když pracuje klimatizační zařízení v režimu Cool (Chlazení) stiskněte na dálkovém
ovládači tlačítko Smart Saver.
X
Na displeji dálkového ovládače se automaticky objeví indikátor Smart Saver a
indikátor air swing (otáčení proudu vzduchu).
Lamely prodění vzduchu se pohybují nahoru a dolů.
X
Je-li aktuálně nastavená teplota nižší než 24°C, bude automaticky na tuto hodnotu
zvýšena.
Zrušení Stiskněte tlačítko Smart Saver ještě jednou.
POZNÁMKA
t ' VOLDF4ONBSU4BWFSKFLEJTQP[JDJKFOWSFäJNV$PPM$IMB[FOÓ
t ,EZäKFGVOLDF4NBSU4BWFSBLUJWPWÈOBCVEFSP[TBIUFQMPUZPNF[FOOB
24°C~30°C.
t +FMJQPäBEPWÈOBUFQMPUBOJäÝÓOFä¡$WZQOǔUFGVOLDJ4NBSU4BWFSPQǔUPWOâN
stisknutím tlačítka Smart Saver.
t 3PWOǔäM[FOBTUBWJUUFQMPUVSZDIMPTUWFOUJMÈUPSVWJ[QPLZOZOBTUSBOǔ
t 1SPVEǔOÓW[EVDIVTFOBTUBWVKFSVǏOǔWJ[QPLZOZOBTUSBOǔ
t 4 UJTLOFUFMJUMBǏÓULPMode (Režim) když je zapnuta funkce Smart Saver, zrušíte
tuto funkci.
15
ČEŠTINA
Když je klimatizační zařízení zapnuté
Používání funkce Quiet
Můžete omezit hluk vytvářený vnitřní jednotkou.
Stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko Quiet (Tichý) když pracuje klimatizační zařízení
v režimu Cool(Chlazení)/Heat(Ohřev).
X
Na displeji dálkového ovládače se objeví indikátor Quiet (Tichý).
X
Vnitřní jednotka bude pracovat tišeji.
Zrušení Stiskněte tlačítko Quiet (Tichý) ještě jednou.
POZNÁMKA
t 1 PVäÓWÈUFMJNVMUJTZTUÏNCVEFUBUPGVOLDF2VJFU5JDIâ
QSBDPWBUKFOLEZäKF
nastavena ve všech provozovaných vnitřních jednotkách.
Používání funkce Auto Clean
Funkce Auto Cleaning (Automatické čištění) bude likvidací vlhkosti uvnitř vnitřní jednotky bránit růstu plísně. Vaše vnitřní
jednotka vypařuje do svého vnitřku vlhkost. Aktivujte tuto funkci, aby vám poskytla čistější a zdravější vzduch.
Stiskněte tlačítko Auto Clean.
Když je klimatizační zařízení vypnuté,
X Na displeji vnitřní jednotky se objeví indikátor Auto Clean (Automatické čištění) a tato
funkce je spuštěna.
Když je klimatizační zařízení zapnuté,
X Na displeji vnitřní jednotky se objeví indikátor Auto Clean (Automatické čištění) a tato
funkce je spuštěna po zastavení provozu klimatizačního zařízení.
Ú Čas automatického čištění se může měnit v závislosti na posledně použitém režimu.
3 FäJN"VUPDIMB[FOÓ
$IMB[FOÓ7ZTPVÝFOÓQDzJCMJäOǔNJOVU
3FäJN"VUPPIDzFW
0IDzFW7FOUJMÈUPSQDzJCMJäOǔNJOVU
Zrušení Stiskněte tlačítko Auto Clean ještě jednou.
POZNÁMKA
16
t , EZäKFLMJNBUJ[BǏOÓ[BDzÓ[FOÓ[BQOVUÏCǔäÓGVOLDF"VUP$MFBO"VUPNBUJDLÏ
čištění) po zastavení provozu klimatizačního zařízení.
Čištění klimatizačního zařízení
t Když klimatizační zařízení čistíte, ujistěte se, že je vypnutý
VAROVÁNÍ
přívod elektřiny a zástrčka síťového kabelu vytažena z
nástěnné zásuvky.
ČEŠTINA
Čištění vnitřní jednotky
X
Dle potřeby vytřete povrch jednotky lehce vlhkou nebo suchou utěrkou.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
t 1 SPǏJÝUǔOÓWâNǔOÓLVUFQMBWOJUDzOÓKFEOPULZTFTQPKUFTF
servisním střediskem, protože musí být demontován.
t /
FǏJTUǔUFEJTQMFKTQPNPDÓBMLBMJDLâDIǏJTUÓDÓDIQSPTUDzFELǾ
t /FQPVäÓWFKUFQSPǏJÝUǔOÓQPWSDIVWâSPCLVLZTFMJOVTÓSPWPV
kyselinu solnou, organická rozpouštědla (jako ředidlo,
petrolej a aceton, atd.) ani na něj nelepte žádné nálepky.
Mohlo by to poškodit povrch klimatizačního zařízení.
Čištění výměníku tepla venkovní jednotky
X
Když se na výměníku tepla nahromadí prach, může to snížit chladící
výkon. Proto jej čistěte pravidelně.
X
Pro vyčištění od prachu postříkejte výměník vodou.
POZNÁMKA
t + FPCUÓäOÏBCZTUFWâNǔOÓLUFQMBWFOLPWOÓKFEOPULZǏJTUJMJ
sami, spojte se se servisním střediskem.
VAROVÁNÍ
t %
FKUFQP[PSOBPTUSÏISBOZWâNǔOÓLVUFQMBWFOLPWOÓ
jednotky.
Výměník tepla
(Ilustrace se může lehce odlišovat
podle modelů)
Otevření panelu
Pevně uchopte horní část předního panelu a tahem dolů jej otevřete.
Pak panel lehce zvedněte.
17
Čištění klimatizačního zařízení
Vyjmutí vzduchového filtru
Uchopte rukojeť a zdvihněte ji. Pak táhněte vzduchový filtr směrem
k sobě a posuňte jej dolů.
Vzduchový filtr
Čištění vzduchového filtru
Vzduchový filtr založený na omyvatelné pěně zachytává ze vzduchu velké částice. Filtr se čistí vysáváním nebo ručním mytím.
Otevřete panel a vyberte vzduchový filtr.
Vyčistěte vzduchový filtr vysavačem nebo měkkým kartáčkem.
Je-li prach příliš těžký, spláchněte jej tekoucí vodou.
Vložte vzduchový filtr zpět na jeho původní
místo a zavřete přední panel.
Vysušte vzduchový filtr ve větraném prostoru.
POZNÁMKA
18
t Ǝ
JTUǔUFW[EVDIPWâöMUSLBäEÏUâEOZOFCPLEZäTFSP[TWÓUÓQDzJQPNÓOLBǏJÝUǔOÓöMUSV5FSNÓOǏJÝUǔOÓTFNǾäFMJÝJUW
závislosti na používání a na podmínkách prostředí. V prašné oblasti jej čistěte jedenkrát týdně.
t 1PLVEWZQOFUFLMJNBUJ[BǏOÓ[BDzÓ[FOÓTUJTLFNUMBǏÓULBPower (Napájení) , bude připomínka čištění filtru také
vypnuta.
t 1PLVETDIOFW[EVDIPWâöMUSWV[BWDzFOÏNOFCPWMILÏN
NÓTUǔNǾäFW[OJLBU[ÈQBDI%PKEFMJLUPNV[OPWV
vyčistěte a vysušte v dobře větraném místě.
Údržba klimatizačního zařízení
Nebude-li klimatizační zařízení delší dobu používáno, vysušte jej, abyste jej udrželi v nejlepším stavu.
ČEŠTINA
1. Důkladně vysušte klimatizační zařízení provozem v režimu Fan (Ventilátor) po dobu 3 až 4 hodin a odpojte vidlici
zásuvky (zástrčku).
Zůstane-li v součástech vlhkost, může dojít k vnitřnímu poškození.
2. Před opětovným použitím klimatizačního zařízení opět vysušte jeho vnitřní součásti provozem v režimu Fan
(Ventilátor) po dobu 3 až 4 hodin. To pomůže odstranit zápach, který by mohl vznikat z vlhkosti.
Pravidelné kontroly
Pro řádnou údržbu klimatizačního zařízení si přečtěte následujícíc tabulku.
Typ
Popis
Vyčistěte vzduchový filtr (1)
Vnitřní
jednotka
Každé 2
týdny
Každé 3
měsíce
Každé 4
měsíce
O
Vyčistěte odtokovou misku kondenzátu (2)
O
Důkladně vyčistěte výměník tepla (2)
O
Vyčistěte trubku odtoku kondenzátu (2)
O
O
Vyměňte baterie dálkového ovládače (1)
Vyčistěte výměník tepla na vnější straně jednotky (2)
Venkovní
jednotka
Jedenkrát
ročně
O
Vyčistěte výměník tepla na vnitřní straně jednotky (2)
O
Vyčistěte proudem vzduchu elektrické součástky (2)
O
Ověřte si, že jsou elektrické součástky pevně upevněny
(2)
O
Vyčistěte ventilátor (2)
O
Ověřte si, že je celá soustava součástí ventilátoru pevně
utažena (2)
O
Vyčistěte odtokovou misku kondenzátu (2)
O
O : Pro řádnou údržbu klimatizačního zařízení vyžaduje tato kontrolní značka kontrolovat pravidelně vnitřní/venkovní
jednotku podle popisu.
POZNÁMKA
(1) Popsané činnosti by se měly provádět častěji, je-li oblast instalace velmi prašná.
(2) Tyto činnosti musí vždy provádět kvalifikovaní pracovníci. Pro podrobnější informaci si přečtěte v návodu část
Instalace.
19
Odstraňování problémů
Pracuje-li klimatizační zařízení nenormálně, pročtěte si následující tabulku. Může vám to ušetřit čas a zbytečné výdaje.
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Klimatizační zařízení
vůbec nepracuje.
t ; LPOUSPMVKUFTUBWQDzÓWPEVFMFLUDzJOZBQBLTQVTǸUFLMJNBUJ[BǏOÓ[BDzÓ[FOÓ[OPWV
t ;BQPKUF[ÈTUSǏLVOFCP[BQOǔUFKJTUJǏBQBLTQVTǸUFLMJNBUJ[BǏOÓ[BDzÓ[FOÓ[OPWV
t ;LPOUSPMVKUF[EBKTUFOBTUBWJMJ5JNFSPòƎBTPWBǏWZQOVUÓ
4QVTǸUFLMJNBUJ[BǏOÓ[BDzÓ[FOÓ
znovu stiskem tlačítka Power (Napájení).
Nastavování teploty
nefunguje.
t ; LPOUSPMVKUF[EBOFNÈUFOBTUBWFOSFäJN'BO7FOUJMÈUPS
5VSCP7UǔDIUPSFäJNFDIKF
požadovaná teplota nastavována automaticky a vy nemůžete teplotu nastavit.
Z klimatizačního zařízení
nevychází studený/teplý
vzduch.
t ;LPOUSPMVKUF[EBOFOÓOBTUBWFOÈUFQMPUBWZÝÝÓCǔIFNSFäJNV$IMB[FOÓ
OJäÝÓCǔIFN
režimu Ohřev) než aktuální teplota místnosti. Stiskem tlačítka dálkového ovládače Temp
(Teplota) + nebo – změňte nastavenou teplotu.
t ;LPOUSPMVKUF[EBOFOÓW[EVDIPWâöMUSCMPLPWÈOÝQÓOPV+FMJOBW[EVDIPWÏNöMUSVIPEOǔ
prachu, výkon chlazení/ohřevu může poklesnout. Často jej čistěte.
t ;LPOUSPMVKUF[EBOFOÓWFOLPWOÓKFEOPULB[BLSZUÈOFCPJOTUBMPWBOÈCMÓ[LPQDzFLÈäLZ
Odstraňte kryt nebo překážku.
t $IDFUFMJQSPWP[PWBULMJNBUJ[BǏOÓ[BDzÓ[FOÓOBTMVODJ[BTUJǪUFWFOLPWOÓKFEOPULVTQPNPDÓ
záclony nebo pod.
t ;LPOUSPMVKUF[EBOFQSBDVKFLMJNBUJ[BǏOÓ[BDzÓ[FOÓWSFäJNVPETUSBǪPWÈOÓMFEV,EZäTFW
zimě vytváří led, nebo je venkovní teplota příliš nízká, pracuje klimatizační zařízení v režimu
odstraňování ledu automaticky. V tomto režimu se ventilátor vnitřní jednotky zastaví a
chladný vzduch nevychází ven.
t +TPVMJPUFWDzFOZEWFDzFOFCPPLOBNǾäFUP[QǾTPCJUÝQBUOâWâLPODIMB[FOÓPIDzFWV
Zavřete dveře a okna.
t ;LPOUSPMVKUF[EBOFCZMPLMJNBUJ[BǏOÓ[BDzÓ[FOÓQSÈWǔ[BQOVUPQPTLPOǏFOÓQSPWP[V
chlazení/ohřevu. V takovém případě bude běžet jen ventilátor, aby chránil kompresor
venkovní jednotky.
t ; LPOUSPMVKUF[EBEÏMLBUSVCLZOFOÓQDzÓMJÝWFMLÈ1PLVEEÏMLBUSVCLZQDzFTBIVKFNBYJNÈMOÓ
dovolenou hodnotu, může být snížen výkon chlazení/ohřevu.
Nepracuje-li nastavování
proudění vzduchu.
t ;LPOUSPMVKUF[EBKTUFOF[WPMJMJSFäJN"VUP"VUPNBUJDLâ
%SZ7ZTPVÝFDÓ
.V
těchto režimech je požadovaná teplota nastavována automaticky a vy nemůžete teplotu
nastavit.
Nepracuje nastavování
rychlosti ventilátoru.
t ;LPOUSPMVKUF[EBKTUFOF[WPMJMJSFäJN"VUP"VUPNBUJDLâ
%SZ7ZTPVÝFDÓ
5VSCP
. V těchto režimech je rychlost ventilátoru nastavována automaticky a vy
nemůžete rychlost ventilátoru nastavovat.
Dálkový ovládač
nepracuje.
t ;LPOUSPMVKUF[EBOFKTPVWBÝFCBUFSJFWZǏFSQBOÏ
t 6
KJTUǔUFTFäFOJDOFCMPLVKFǏJEMPEÈMLPWÏIPPWMÈEBǏF
t ;LPOUSPMVKUF[EBOFKTPVCMÓ[LPLMJNBUJ[BǏOÓIP[BDzÓ[FOÓQDzÓTUSPKFTJMOÏIPPTWǔUMFOÓ4JMOÏ
světlo vycházející ze zářivkových trubic nebo z neonových tabulí může rušit elektrické vlny.
Funkce časovače se
nenastavila.
t ;LPOUSPMVKUF[EBKTUFTUJTLMJUMBǏÓULPSet (Nastavení) dálkového ovládače poté, co jste
nastavili čas.
Indikátor trvale bliká.
t 4 UJTLOǔUFUMBǏÓULPPower (Napájení) nebo odpojte zástrčku/vypněte pomocný vypínač
proudu.
Pokud indikátor stále bliká, spojte se se servisním střediskem.
20
ŘEŠENÍ
Během provozu pronikají
do místnosti zápachy.
t ; LPOUSPMVKUF[EBTQPUDzFCJǏOFQSBDVKFW[BLPVDzFOÏPCMBTUJ7ZWǔUSFKUFNÓTUOPTUOFCP
provozujte klimatizační zařízení 1 až 2 hodiny v režimu Ventilátor. (V klimatizačním zařízení
nepoužíváme žádné zapáchající součásti)
Je hlášena chyba.
t ,EZäCMJLÈJOEJLÈUPSWOJUDzOÓKFEOPULZTQPKUFTFTOFKCMJäÝÓNTFSWJTOÓNTUDzFEJTLFN
Vytváří se hluk.
t 7
[ÈWJTMPTUJOBTUBWVQPVäJUÓLMJNBUJ[BǏOÓIP[BDzÓ[FOÓNǾäFCâUTMZÝJUFMOâIMVLLEZäTFNǔOÓ
tok chladiva. Je to normální.
Z venkovnmí jednotky se
kouří.
t /FNVTÓTFKFEOBUPPIFǪBMFNǾäFUPCâUQÈSBW[OJLBKÓDÓQDzJPQFSBDJPETUSBǪPWÈOÓMFEV[
tepelného výměníku venkovní jednotky během režimu Ohřev v zimě.
Z připojení potrubí
venkovní jednotky
odkapává voda.
t 7PEBTFNǾäFWZUWÈDzFUWEǾTMFELVSP[EÓMVUFQMPU+FUPOPSNÈMOÓ
21
ČEŠTINA
PROBLÉM
OTÁZKY NEBO PŘIPOMÍNKY?
ZEMĚ
VOLEJTE
ALBÁNIE
RAKOUSKO
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, 0,07 €/min.)
BELGIE
02-201-24-18
BOSNA
BULHARSKO
CHORVATSKO
ČESKÁ
REPUBLIKA
DÁNSKO
FINSKO
FRANCIE
NĚMECKO
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
NEBO NAVŠTIVTE NAŠI STRÁNKU
www.samsung.com
www.samsung.com/be (holandsky)
www.samsung.com/be_fr (francouzsky)
www.samsung.com
www.samsung.com
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
SRBSKO
SLOVENSKO
ŠPANĚLSKO
ŠVÉDSKO
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805-SAMSUNG (7267864, 0,14 €/min.)
80111-SAMSUNG (80111 7267864)
z pevné linky, místní poplatek /
210 6897691 z mobilního telefonu
06-80-SAMSUNG (7267864)
800-SAMSUNG (7267864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (7267864, 0,10 €/min.)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (7267864)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864)
pevné linky, lokální síť Romtelecom - místní tarif /
021 206 01 10 pro pevnou linku a mobil, standardní tarif
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800-SAMSUNG (7267864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG (726 78 64)
ŠVÝCARSKO
0848-SAMSUNG (7267864, 0,08 CHF/min.)
VELKÁ BRITÁNIE
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
IRSKO
LITVA
LOTYŠSKO
ESTONSKO
0818 717 100
8-800-77777
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
ŘECKO
MAĎARSKO
ITÁLIE
KOSOVO
LUCEMBURSKO
MAKEDONIE
ČERNÁ HORA
NIZOZEMÍ
NORSKO
POLSKO
PORTUGALSKO
RUMUNSKO
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr
(francouzsky)
Download PDF
Similar pages