Casio | SE-S10 | Handleiding SE-S10

ELEKTRONISCH KASREGISTER
SE-S10
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Eu NL v1.00
© 2009 POS-Line B.V.
Voorzorgsmaatregelen
•
Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig door en volg de
instructies op.
Houd deze handleiding na lezing paraat, zodat u er makkelijk in kunt teruglezen.
Bewaar alle informatie goed.
•
Neem altijd de waarschuwingen en speciale aanwijzingen op het product in acht.
Waarschuwing!
Het kasregister bedienen
Mocht het kasregister niet goed werken, rook of een vreemde geur afgeven of anderszins
abnormaal functioneren, dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het
stopcontact te halen. Als u toch doorgaat, riskeert u brand en elektrische schokken.
• Neem contact op met een servicemonteur van CASIO.
Gebruik geen vloeistoffen in de buurt van het kasregister en laat er niets in
vallen. Mocht er toch vocht of iets anders in het kasregister terecht komen, dient u direct de
stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u toch doorgaat, riskeert
u kortsluiting, brand en elektrische schokken.
• Neem contact op met een servicemonteur van CASIO.
Mocht u het kasregister laten vallen waardoor het beschadigd raakt, dient u direct de stroom uit
te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u toch doorgaat, riskeert u
kortsluiting, brand en elektrische schokken.
• Het is zeer gevaarlijk te proberen zelf het kasregister te repareren. Neem contact op met een
servicemonteur van CASIO.
Waarschuwing!
Haal nooit het kasregister uit elkaar of breng er op geen enkele wijze veranderingen in aan. Het
kasregister bevat onderdelen die onder hoogspanning staan, waardoor het risico op brand en
elektrische schokken bestaat.
• Neem contact op met een servicemonteur van CASIO voor alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden.
Stekker en stopcontact
Gebruik uitsluitend een toegestaan contactpunt (100V~240V). Als u een contactpunt met een
afwijkende spanning gebruikt, riskeert u brand,
elektrische schokken en het defect raken van het kasregister. Door overbelasting van een
stopcontact kan het risico op oververhitting en brand ontstaan.
Controleer of de stekker zo ver mogelijk in het stopcontact is gestoken. Door losse pluggen
ontstaat het risico op elektrische schokken, oververhitting en brand.
• Gebruik het kasregister nooit als de stekker beschadigd is. Steek de stekker nooit in een contact dat los
is geraakt.
Stof dat zich in de loop van de tijd op de pennen van de stekker heeft verzameld, kunt u afvegen
met een droge doek. Vocht heeft een nadelige invloed op de isolatie.
Daardoor ontstaat het risico op elektrische schokken en brand als stof op de pennen is
opgehoopt.
Voorkom beschadiging van snoeren en stekkers en breng er in geen geval veranderingen in aan.
Als u blijft werken met een beschadigd snoer, kan dit de isolatie opheffen, de interne bedrading
blootleggen en kortsluiting veroorzaken, waardoor het risico op elektrische schokken en brand
ontstaat.
• Neem contact op met een servicemonteur van CASIO als het snoer of de stekker moeten worden
gerepareerd of onderhouden.
Let op!
Plaats het kasregister nooit op een onstabiel of oneffen vlak. Hierdoor kan het kasregister vooral wanneer de lade geopend is - vallen, waardoor het risico op brand, elektrische schokken
en niet meer functioneren ontstaat.
Zet het kasregister nooit op de volgende plaatsen.
• In vochtige of stoffige ruimten of in ruimten waar het kasregister direct in contact komt met hete of
koude lucht.
• In de volle zon, in een afgesloten voertuig of in andere ruimten waar de temperatuur hoog kan oplopen.
De hierboven genoemde omstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat het kasregister niet
meer werkt, waardoor brandgevaar ontstaat.
2
© 2009 POS-Line B.V.
Zorg dat er geen knikken in het snoer komen, laat het niet beklemd raken tussen bureaus of
ander meubilair en zet nooit zware voorwerpen op het snoer. Als u dit doet, kan dit kortsluiting
of breuk in het snoer veroorzaken, waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken
ontstaat.
Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u aan de stekker te trekken en nooit aan
het snoer. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken, kan de bedrading breken of kan
kortsluiting ontstaan, waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat.
Raak de stekker nooit met natte handen aan. Hierdoor riskeert u elektrische schokken. Als u
aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken, kan de bedrading breken of kan kortsluiting
ontstaan, waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat.
Raak nooit de printkop en schrijfrol aan.
© 2009 POS-Line B.V.
3
HET KASREGISTER UITPAKKEN ............................................................................................7
SNELSTART ...............................................................................................................................8
ALGEMENE INLEIDING CASIO SE-S10 ..............................................................................12
KASSAONDERDELEN BESCHREVEN ................................................................................................................................... 12
UITLEG STANDEN FUNCTIESLOT ...................................................................................................................................... 12
UITLEG BEDIENDEDISPLAYS ........................................................................................................................................... 13
TOETSENBORD LAYOUT ................................................................................................................................................... 13
BASISHANDELINGEN............................................................................................................14
TIJD EN DATUM WEERGEVEN ........................................................................................................................................... 14
WISSELGELD IN LADE DOEN............................................................................................................................................ 14
OMZETGROEPEN ZONDER VASTE PRIJS REGISTREREN .................................................15
REGISTRATIE OP OMZETGROEP ....................................................................................................................................... 15
OMZETGROEPEN MET VASTE PRIJS PROGRAMMEREN EN REGISTREREN...................16
PROGRAMMEREN VAN EEN VASTE PRIJS ........................................................................................................................... 16
KOPPELEN VAN DE BTW AAN EEN OMZETGROEP .............................................................................................................. 16
OMZET OP GROEPEN REGISTREREN MET INGESTELDE PRIJZEN .......................................................................................... 16
PLU’S PROGRAMMEREN EN REGISTREREN.......................................................................17
PROGRAMMEREN VAN EEN PLU PRIJS ............................................................................................................................. 17
PLU’S REGISTREREN ...................................................................................................................................................... 17
KORTING EN TOESLAG PROGRAMMEREN EN REGISTREREN.........................................18
VASTE KORTING PROGRAMMEREN ................................................................................................................................... 18
KORTING REGISTREREN .................................................................................................................................................. 18
RETOURNEREN.......................................................................................................................19
RETOURNEREN IN RF MODE ............................................................................................................................................ 19
DIVERSE HANDELINGEN ......................................................................................................19
REFERENTIE NUMMER TOEVOEGEN .................................................................................................................................. 19
ONTVANGEN GELD REGISTREREN..................................................................................................................................... 20
UITBETAALD GELD REGISTREREN .................................................................................................................................... 20
LADE OPENEN ZONDER VERKOOP OF RETOUR TE REGISTREREN ......................................................................................... 20
CORRECTIES...........................................................................................................................21
CORRECTIE NA EEN INGEVOERDE PRIJS OF AANTAL ZONDER ARTIKEL REGISTRATIE........................................................... 21
CORRECTIE VAN EEN GEREGISTREERD ARTIKEL ................................................................................................................ 22
RAPPORTEN............................................................................................................................23
INVOER VAN TEKST M.B.V. MULTI-TAP (SMS-STIJL) ....................................................................................................... 25
PROGRAMMEREN PLU TEKST .......................................................................................................................................... 27
PROGRAMMEREN OMZETGROEP TEKST ............................................................................................................................. 27
PROGRAMMEREN BEDIENDENAAM ................................................................................................................................... 27
4
© 2009 POS-Line B.V.
GEAVANCEERDE PROGRAMMA INSTELLINGEN................................................................28
NEGATIEVE PRIJS PROGRAMMEREN VOOR EEN OMZETGROEP. ........................................................................................... 28
PROBLEMEN OPLOSSEN .......................................................................................................29
HET KASREGISTER WERKT HELEMAAL NIET ...................................................................................................................... 30
ALS DE KASSALADE NIET OPEN GAAT ............................................................................................................................... 30
ACCESSOIRES BIJ UW CASIO SE-S10................................................................................31
SPECIFICATIES SE-S10 ........................................................................................................32
© 2009 POS-Line B.V.
5
Gefeliciteerd! , met de aanschaf van uw CASIO SE-S10!
Wij zijn blij met uw keuze voor het elektronische kasregister van CASIO, dat jarenlang mee
zal gaan. De bediening van een kasregister van CASIO is heel eenvoudig en kan zonder
speciale training worden aangeleerd. Alle basis handelingen staan in deze handleiding, dus is
het raadzaam deze altijd bij de hand te houden.
Neem contact op met uw CASIO leverancier als u vragen heeft over onderwerpen die niet
specifiek in deze handleiding aan de orde komen.
6
© 2009 POS-Line B.V.
Het kasregister uitpakken
Voordat u verder gaat is het verstandig om eerst te controleren of de inhoud van de
verpakking van uw CASIO kasregister compleet is.
De inhoud van de doos moet zijn:
1x
1x
2x
2x
2x
1x
1x
1x
CASIO SE-S10 afrekensysteem
Bonrol voor journaal of klantenbon
Sleutelset bestaande uit PGM en OP sleutel
Sleutels voor kassalade
Borghaken om de kassa te fixeren (alleen bij model met grote lade)
Pennen- of accessoirebakje
Nederlandstalige gebruikshandleiding
Opwindspoel voor controlerol, bestaande uit twee delen
Indien u één van de hierboven vermeldde onderdelen of accessoires ontbreekt neem dan
contact op met uw CASIO verkooppunt.
© 2009 POS-Line B.V.
7
Snelstart
In deze sectie van de handleiding wordt in 11 eenvoudige stappen uiteengezet hoe u het
CASIO kasregister klaar maakt voor gebruik. Het is raadzaam om dit gedeelte van de
handleiding goed door te nemen, ook indien u eerder met een kasregister heeft gewerkt.
Allereerst wordt de standaard installatieprocedure beschreven, gevolgd door een verwijzing
naar een pagina met uitgebreide informatie over de desbetreffende functie.
1. Haal het kasregister uit de verpakking.
Haal het kasregister uit de verpakking en controleer of alle onderdelen en accessoires
aanwezig zijn. Is dit niet het geval, neem dan contact op met het CASIO verkooppunt.
2. Verwijder de tape.
Verwijder de tape waarmee de losse onderdelen vast worden gehouden. Verwijder ook het
plasticfolie dat aan de printerkap bevestigd is.
3. Plaats twee batterijen voor back-up van het
geheugen.
open de printerkap.
Let op de + en –
plaats de twee batterijen.
Belangrijk!
Deze batterijen dienen ter bescherming van de informatie in het geheugen van het
kasregister bij stroomuitval of wanneer u de stekker van het kasregister uit het stopcontact
haalt. De batterijen moeten worden geplaatst.
Let op!
Onjuist gebruik van de batterijen kan breuk of lekkage veroorzaken die het binnenwerk van
het kasregister kan beschadigen. Let op het volgende.
• Gebruik nooit verschillende typen batterijen tegelijk.
• Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tegelijk.
• Laat lege batterijen nooit in de batterijhouder.
• Verwijder de batterijen als u het kasregister langere tijd niet gebruikt.
• Vervang de batterijen te minste eenmaal per jaar
WAARSCHUWING!
Stel de batterijen niet bloot aan een directe warmtebron, voorkom kortsluiting en haal
ze niet uit elkaar.
• Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen.
•
8
© 2009 POS-Line B.V.
4. Plaats het papier voor klanten- of controlebon.
Het CASIO kasregister heeft de mogelijkheid om een klanten- of controlebon af te drukken.
Installeer de klantenbonrol op de manier beschreven bij 4.1 en de controlebonrol zoals de
instructie bij 4.2
4.1 installeren klantenbon
Stap 1.
Stap 3.
Open de printerkap en
printerarm.
Leg de beginrand
van het papier over
de printer.
Stap 2.
Stap 4.
Leg de bonrol in
printerruimte met het
papier aangevoerd vanaf
de onderkant van de rol.
Sluit de printerarm en
printerkap.
4.2 installeren controlebon
Volg eerst de stappen 1 t/m. 3 zoals op de vorige pagina beschreven, ga daarna verder
met de hieronder beschreven stap 4.
Stap 4.
Stap 7.
Haal de papiergeleider van
de opwindspoel.
Zet de opwindspoel
in de ruimte achter
de printer, boven de
papierrol.
Stap 5.
Stap 8.
Schuif de beginrand van
het papier in de groef op
de as van de opwindspoel
en draai het drie maal om
de spoel.
Druk op de feed
toets om het papier
zo nodig strak te
trekken en plaats de
printerkap terug.
Stap 6.
Zet de papiergeleider van
de opwindspoel terug.
Let op!
Gebruik altijd thermische bonrollen in uw CASIO SE-S10.
© 2009 POS-Line B.V.
9
5. Steek de stekker in de wandcontactdoos.
Controleer op de spanningssticker op de zijkant van het
kasregister of de vereiste spanning overeenstemt met de
beschikbare netspanning. Als dit het geval is steek dan de stekker
in de wandcontact doos.
Komt de netspanning niet overeen met de vereiste spanning neem
dan contact op met uw CASIO leverancier.
6. Selecteer taalinstellingen.
Selecteer de gewenste taal voor de ingebouwde HELP teksten, kies 3 voor Nederlands
7. Datum en tijd instellen.
Steek de PGM sleutel in het functieslot.
Zet de sleutel in de stand PGM, het onderstaande beeld verschijnt in het display.
Stel de datum in volgens het formaat: dag – maand – jaar.
Bijvoorbeeld: 08 januari 2010 instellen als datum gaat als volgt:
08 – 08ste dag
01 – maand januari
10 – jaar 2010
Indien u een fout maakt tijdens het invoeren van de datum kunt u met
Stel de tijd in volgens het 24-uur formaat.
terug.
Bijvoorbeeld: achttien over een ’s middags instellen als huidige tijd:
Indien u een fout maakt tijdens het invoeren van de datum kunt u met
terug.
8. BTW instellen en koppelen.
Voor het gebruik van BTW dienen de BTW ingesteld en gekoppeld te worden.
Bijvoorbeeld 6 of 19 procent
10 © 2009 POS-Line B.V.
9. Klanten- of controlebon instellen.
Bij het afdrukken van de bon heeft u de keuze tussen het afdrukken van de klantenbon of
van een controlebon. Selecteer de afdrukmode die overeenkomt met de installatie van de
bonrol bij Stap 4.
Instellen als klantenbon:
Instellen als controlerol:
10. Afdrukken €-symbool.
Standaard wordt er als valuta symbool een • gebruikt, met de volgende handeling wijzigt u
dit in het €-symbool
Voer in plaats van 1 een 0 in indien u het euro symbool niet langer af wilt drukken.
11. BTW uitsplitsen op klanten bon.
Wilt u de BTW op de bon uitgesplitst hebben volg dan onderstaande handeling. Is dit voor u
niet van belang hoeft u niets te doen.
Voer in plaats van 202 een 0 in indien u de BTW niet langer uitgesplitst wilt hebben.
© 2009 POS-Line B.V.
11
Algemene inleiding CASIO SE-S10
In dit gedeelte van de handleiding worden de verschillende onderdelen van de kassa
beschreven.
Kassa onderdelen beschreven
Bediendedisplay
Klantendisplay
Functieslot
Toetsenbord
LCD alfa-numeriek.
LCD numeriek.
Hiermee selecteert u de mode waarin gewerkt wordt,
bijvoorbeeld: REG, PGM of RF.
Dit wordt gebruikt voor onder andere het registreren van
omzet.
Uitleg standen functieslot
Het functieslot heeft verschillende standen, elke stand staat voor een andere modus. Tijdens
het registreren dient de functiesleutel in de stand REG te staan. Aan het einde van de dag
bij het afdrukken van rapporten dient de X of Z stand gekozen te worden. Hieronder volgt
een overzicht van de verschillende standen en beschrijvingen.
Om het functieslot te gebruiken worden functiesleutels meegeleverd.
12 © 2009 POS-Line B.V.
sleutel
gebruiker
standen
PGM
manager/eigenaar
Alle
OP
bediende/verkoper
REG, CAL, OFF
Functieslot
CAL
Z
X
REG
OFF
RF
PGM
Modus
Beschrijving
Calculator
Reset
Calculator stand
Lees
Leest omzetgegevens uit het geheugen
zonder te wissen.
Registreren
Stand-by
Retour
Programmeren
Normale registratie.
Leest omzetgegevens uit het geheugen en
wist de gegevens.
Kasregister op stand-by.
Registratie van retourneringstransactie.
Programmeren van het kasregister.
Uitleg bediendedisplays
Het kasregister is voorzien een bediendedisplay, tijdens registratie worden op dit display
diverse informatie weergegeven.
bediendedisplay
1.
2.
3.
4.
5.
Omzetgroepnummer
PLU nummer
Aantal herhalingen
Numeriek segment
Alfa segment
klantendisplay
Deze segmenten van het display geven het registreerde omzetgroepnummer weer.
Deze segmenten van het display geven het geregistreerde PLU-nummer weer.
Geeft het aantal herhalingen van het geregistreerde item weer.
Ingevoerde waarden (prijzen of aantallen) worden in dit gedeelte weergegeven.
Geeft in programma 2 het laatst ingevoerde teken weer. In REG mode C voor
wisselgeld of T voor totaal, * duid op papersaving mode.
Toetsenbord layout
© 2009 POS-Line B.V.
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Gebruik deze toets om papier van de
printer door te voeren.
Vermenigvuldigingstoets, laat tevens
datum en tijd zien.
Wist nog niet geregistreerde gegevens.
Registreer een kortingsbedrag, annuleer
een volledige transactie.
Voer een PLU in m.b.v. het PLU
nummer.
Geef referentie nummer in, Omzetgroep
shift.
Registreer een kortingspercentage of
meld een bediende aan.
Ontvangsten op rekening boeken. In
CALC mode: uit geheugen oproepen
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Uitbetaald bedrag.
20.
Registratie op rekening.
Registreer een bedrag betaald
met cheques.
Bereken het subtotaal van de
registratie.
Registreer een contant betaald
bedrag.
Toetsen voor numerieke invoer.
Decimaal toets.
Omzetgroep toetsen
Papersaving toets, print half hoge
karakters om papier te besparen.
Bon na toets, geeft een klantenbon als papersaving aan staat.
Programmeer de BTW tarieven.
Afdrukken van help vragen.
Basishandelingen
Tijd en datum weergeven
Wanneer er geen registratie plaats vindt is het
mogelijk om de huidige tijd en datum weer te geven in
het display.
Wisselgeld in lade doen
Het is mogelijk om de kassalade te openen zonder een
registratie uit te voeren. Dit is onder andere nodig bij
het aanvullen van het wisselgeld in de kassalade. (het
is ook mogelijk om hiervoor de RC toets te gebruiken)
Handeling
14 © 2009 POS-Line B.V.
Bon
Omzetgroepen zonder vaste prijs registreren
Het is mogelijk om zonder vooraf ingestelde prijzen
omzet direct te registreren met behulp van de
omzetgroeptoetsen op het kasregister. Hieronder
volgen een aantal voorbeelden hoe u kunt werken met
omzetgroepen.
Registratie op omzetgroep
Verkoop met
subtotaal
Handeling
Bon
Verkoop herhalen
Handeling
Bon
Verkoop op
rekening
Handeling
Bon
N.B. Het is niet mogelijk om een ontvangen bedrag in te geven bij
verkoop op rekening.
© 2009 POS-Line B.V.
15
Deelbetaling
Handeling
Bon
Omzetgroepen met vaste prijs programmeren en
registreren
Het is mogelijk om een vaste prijs voor een omzetgroep te programmeren. Dit is niet persé
nodig, u kunt ook, zoals hierboven beschreven, handmatig de prijs ingeven.
Programmeren van een vaste prijs
Koppelen van de BTW aan een omzetgroep
BTW tarief toets
BTW hoog
BTW laag
Omzet op groepen registreren met ingestelde prijzen
Het registreren van omzetgroepen met vooraf
ingestelde prijzen is eenvoudig, op de volgende pagina
een voorbeeld.
16 © 2009 POS-Line B.V.
Omzetgroep met vaste prijs
registreren
Handeling
Bon
PLU’s programmeren en registreren
Voordat u PLU’s kunt registreren dient u minimaal een prijs aan de PLU te koppelen. Het is
niet mogelijk om, zoals bij omzetgroepen, te registreren zonder ingestelde prijzen.
Programmeren van een PLU prijs
PLU’s registreren
Het registreren van PLU’s is vergelijkbaar met de
registratie van omzet op groepen. In het onderstaande
voorbeeld ziet u de PLU registratie met daarbij een
herhaalde verkoop.
Verkoop PLU met herhaling
© 2009 POS-Line B.V.
Handeling
Bon
17
Korting en toeslag programmeren en registreren
Met het CASIO kasregister kunt u op een eenvoudige manier korting en/of toeslagen
registreren. Dit kan onder andere nodig zijn bij het registreren van een aanbieding of het
reduceren van een prijs, bijvoorbeeld vanwege een lichte beschadiging.
U kunt een vooraf gestelde waarde gebruiken als korting of toeslag, maar het is ook
mogelijk om dit per geval apart te doen.
Vaste korting programmeren
Korting registreren
Registratie van een korting of toeslag kan op twee
verschillende manieren gebeuren. Hieronder een
aantal voorbeelden. Het eerste voorbeeld gaat om een
50 cent korting, die niet vast geprogrammeerd staat.
Korting registreren
Vast en variabel
18 © 2009 POS-Line B.V.
Bon
Toeslag
Korting
Retourneren
Het kan natuurlijk voorkomen dat er artikelen door een klant, om welke reden dan ook,
teruggebracht wordt. Het terug nemen van artikelen gebeurd doorgaans in de retour mode
(RF)
Retourneren in RF mode
Registratie in de RF mode is niets anders dan in de
REG mode met als verschil dat alles wat in deze RF
mode wordt geregistreerd, teruggenomen wordt.
Handeling
Bon
Let op!
Draai na het registreren in de RF mode de sleutel direct terug naar de REG mode om
foutieve registraties te voorkomen.
Diverse handelingen
Referentie nummer toevoegen
Het is mogelijk om op de bon een extra referentie
nummer toe te voegen.
Handeling
© 2009 POS-Line B.V.
Bon
19
Ontvangen geld registreren
Indien u geld ontvangt zonder direct een artikel, dienst
of anderszins te leveren kan dit via RC toets.
Handeling
Bon
Er wordt € 6,00
ontvangen, zonder
tegenprestatie.
Uitbetaald geld registreren
Indien u geld uit de kassalade haal zonder een artikel
retour te nemen gebruikt u de PD toets.
Handeling
Bon
In dit voorbeeld
wordt € 10,00 uit de
kassalade gehaald
met referentienummer: 12345678
Lade openen zonder verkoop of retour te registreren
Wilt u de kassalade openen om bijvoorbeeld
wisselgeld bij te vullen kan dat via de CHK/NS toets.
Handeling
20 © 2009 POS-Line B.V.
Bon
Correcties
Correcties kunnen op twee manieren gebeuren:
• nadat een prijs of aantal is ingevoerd, maar nog geen artikel geregistreerd
• direct na het registreren van een artikel
Correctie na een ingevoerde prijs of aantal zonder artikel registratie
Correctie van een ingevoerd, maar nog niet
geregistreerd artikel gebeurd door na het invoeren op
de correctie,
Handeling
, toets te drukken.
Bon
Prijs wordt onjuist
ingevoerd: € 4,00
i.p.v. € 1,00.
In plaats van het
aantal wordt de prijs
als eerste
ingevoerd.
Prijs wordt onjuist
ingevoerd: € 1,50 in
plaatst van € 1,05
© 2009 POS-Line B.V.
21
Correctie van een geregistreerd artikel
Correctie van een geregistreerd artikel gebeurd door na
de registratie de errortoets
Handeling
Onjuiste prijs
ingevoerd: € 5,50
in plaats van € 5,05
Onjuiste prijs
ingevoerd: € 2,20
in plaats van € 2,30
22 © 2009 POS-Line B.V.
, te gebruiken.
Bon
Rapporten
Het is tijdens openingsuren op elk gewenst moment mogelijk om een X rapport af te
drukken, dit heeft géén invloed op de dagrapportage. Na sluitingstijd dient u een Z rapport
af te drukken, de dagomzettellers worden gereset.
Let op!
In alle volgende voorbeelden, met uitzondering van het afdrukken van een flash rapportage,
wordt de sleutelstand Z gebruikt, dit wist alle (omzet)gegevens, om alleen gegevens uit te
lezen dient u de sleutelstand X te gebruiken. Dit wijzigt verder niets aan de te volgen
handeling.
Flash rapport afdrukken
Het flash rapport geeft u een snel inzicht in
omzetten van die dag.
© 2009 POS-Line B.V.
23
Dagrapportage afdrukken
Het omzetdagrapport bevat de
verkoopgegevens, van de huidige dag.
Sleutelstand X; uitlezen zonder omzet te
resetten (lezen)
Sleutelstand Z; uitlezen, daarna omzet
resetten (wissen)
Periodieke rapportage
Het periodieke rapport geeft een overzicht
van de omzetten over een bepaalde
periode, bijvoorbeeld de omzetten van een
hele week.
Dit rapport is zowel in X als in Z mode af
te drukken.
De periode is afhankelijk van wanneer het
vorige periodieke rapport is afgedrukt.
24 © 2009 POS-Line B.V.
Elektronisch journaal afdrukken en wissen
Het elektronisch journaal is een volledig
overzicht van alle aanslagen die op het
afrekensysteem gedaan zijn.
De periode is afhankelijk van wanneer het
vorige periodieke rapport is afgedrukt.
Teksten programmeren
Uw CASIO kasregister is voorzien van een snelle en stille thermische printer, die ook de
mogelijkheid heeft om tekst af te drukken. In deze sectie van de gebruikershandleiding leest
u hoe u teksten in kunt stellen of zelf kunt programmeren.
Het afrekensysteem is standaard voorzien van een groot aantal Nederlandstalige
omschrijvingen voor omzetgroepen en PLU’s. Daarnaast is het mogelijk zelf teksten te
programmeren voor:
• PLU’s
• omzetgroepen
• bedienden
• afsluitende bontekst
Koppelen van standaard omschrijvingen
Met behulp van de HELP functie van uw SE-S10 kunt op snel en eenvoudig omschrijvingen
koppelen aan uw omzetgroepen of PLU’s.
Kies voor optie 12 in het HELP menu en volg de omschreven stappen.
Invoer van tekst m.b.v. multi-tap (SMS-stijl)
De invoer van tekst met behulp van multi-tap is vergelijkbaar met de invoer van een tekst
bericht op een telefoon. Elke toets staat voor een of meer tekens. Afhankelijk van hoe vaak
de toets ingedrukt wordt verschijnt een letter of teken.
© 2009 POS-Line B.V.
25
Toetsenbord layout
1. alfabet tekens
toets
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tekens
toets voor dubbele hoge tekens
spatietoets
wist laatst ingevoerde teken
bevestig regelnummer voor bontekst
einde sluitprogrammering af
enter, voert de programmering in
Voorbeeld programmering:
A
<DBL> <8>
26 © 2009 POS-Line B.V.
p
<1>
p
<1>
e
<9><9>
l
<5><5><5>
Programmeren PLU tekst
PLU nr.
0001
0002
0003
0004
omschrijving
PLU0001
PLU0002
PLU0003
PLU0004
standaard tekst
PLU0001
PLU0002
PLU0003
PLU0004
eigen tekst
Let op!
Een PLU omschrijving mag maximaal 8 tekens (of 4 dubbel grote) bevatten.
Programmeren omzetgroep tekst
groepnr.
001
002
003
004
omschrijving
Omzetgroep 001
Omzetgroep 002
Omzetgroep 003
Omzetgroep 004
standaard tekst
GRP001
GRP002
GRP003
GRP004
eigen tekst
Let op!
Een omzetgroep omschrijving mag maximaal 8 tekens (of 4 dubbel grote tekens) bevatten.
Programmeren bediendenaam
bediendenr.
01
02
03
04
omschrijving
Bediende 01
Bediende 02
Bediende 03
Bediende 04
standaard tekst
BED1
BED2
BED3
BED4
eigen tekst
Let op!
Een bediendenaam mag maximaal 8 tekens (of 4 dubbel grote) bevatten.
© 2009 POS-Line B.V.
27
Programmeren bontekst
Regelnr.
1
2
3
4
5
omschrijving
1ste regel afsluittekst
2de regel afsluittekst
3de regel afsluittekst
4de regel afsluittekst
5de regel afsluittekst
standaard tekst
BEDANKT VOOR
UW BEZOEK EN
TOT ZIENS
eigen tekst
Let op!
Een tekstregel op de bon mag maximaal 24 tekens bevatten
Geavanceerde programma instellingen
In deze sectie van de handleiding komen een aantal geavanceerde programma instellingen
aan de orde. Door de instructies in deze sectie te volgen kunt u het kasregister verder
aanpassen aan uw eigen specifieke wensen en eisen.
Negatieve prijs programmeren voor een omzetgroep.
Stap 1:
Normale groep
Negatieve groep
programmacode
0
100
Stap 2:
Let op!
Draai na het registreren in de RF mode de sleutel direct terug naar de REG mode om
foutieve registraties te voorkomen.
28 © 2009 POS-Line B.V.
Problemen oplossen
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat zich tijdens gebruik een probleem voordoet, op de
volgende pagina’s kun u vinden hoe u deze problemen op kunt lossen.
Displaymelding
Betekenis
Actie
E001
De stand van het functieslot is
veranderd vóór afsluiting.
E008
E090
Registratie zonder een
verkopernummer te hebben
ingevoerd.
Elektronisch journaal geheugen
(bijna) vol
Totalen blijven in geheugen
Zet het functieslot terug in de
oorspronkelijke stand en sluit de
handeling af.
Voer een verkopernummer in.
E094
Printer probleem.
L
Back-up batterijen leeg
Geen datum of tijd geprint op
klantenbon, papier transporteert
onvoldoende uit de kassa
Lade opent na enkele
artikelgroep registratie direct
Omzet gegevens lijken niet
geschoond na printen rapport,
einde van de openingstijd
Programmatie lijkt geschoond
als stekker uit stopcontact is
geweest of spanning uit
Geld kan niet uit lade worden
gehaald
Kan niet negatief afslaan
Printer ingesteld als journaal printer
E081
Als ik registreer krijg ik een
negatieve waarde
Komt geen BTW op de bon
© 2009 POS-Line B.V.
Wis het elektronisch journaal (zie
pagina 25)
Positie sleutelstand in Z en druk op
CA/AMT
Verwijderd vastzittend papier. Draai
de sleutel naar OFF en vervolgens
naar REG. Blijft het probleem zich
voordoen neem dan contact op met
uw leverancier.
Vervang de back-up batterijen.
Let op! laat de stekker in het
stopcontact
Programmeer kassa op uitgifte
klantenbon
Status van artikelgroep is
enkelvoudige verkoop
Gebruik van positie X om rapporten
af te drukken
Programmeer groep toets met
status normaal
Positie sleutelstand in Z en druk op
CA/AMT
Geen of lege (onvoldoende
spanning) batterijen
Plaats nieuwe batterijen
Geen netspanning op het
stopcontact
Er is een beperking dat er niet
negatief aangeslagen mag worden.
Groep geprogrammeerd met een
negatieve waarde
Programmeringinstelling is niet
correct
Beweeg palletje onderzijde geldlade
Zie pagina 28
Zie pagina 28
Zie pagina 10
29
Het kasregister werkt helemaal niet
Als de kassalade niet open gaat
U kunt de kassalade ten allen tijde handmatig openen door de schakelaar onder de lade.
30 © 2009 POS-Line B.V.
Accessoires bij uw CASIO SE-S10
WT-92, vochtwerende toetsenbordbeschermmat.
Optioneel kunt u bij uw SE-S10 een vochtwerende toetsenbordbeschermmat aanschaffen.
Deze beschermt het toetsenbord van de SE-S10 tegen lichte vochtschade.
Thermische bonrol.
Het CASIO kasregister moet voorzien worden van een thermische bonrol 58 x 80mm (BxD)
Bij uw CASIO verkooppunt kunt u meer informatie krijgen m.b.t. deze accessoires.
© 2009 POS-Line B.V.
31
Specificaties SE-S10
Toetsenbord
invoer
Display
bediendendisplay
10 toetsensysteem, buffergeheugen
Bedrag 8 cijfers (nulonderdrukking)
Omzetgroep/PLU nummer, aantal herhalingen
Printer
Bonprinter
opwindspoel
bonrol
Enkelvel thermische printer (afdrukken van klanten-/controlebonnen)
12 cijfers (bedrag 10 cijfers, 2 symbolen)
Automatisch oprollen
58 mm x 80 mm Ø (Max.)
Datum/tijd
Automatisch afdrukken van datum op klanten-/controlebon
Automatische kalender
24-uurssysteem
Alarm
Invoer bevestigingssignaal; Foutalarm
Back-up batterij
De effectieve levensduur van de geheugenbeveiligingsbatterijen (twee nieuwe AA of
‘penlight’ batterijen) is ongeveer een jaar vanaf plaatsing in het kasregister.
Voedingsspanning
Als genoteerd op het plaatje aan de rechterzijde van het register.
Bedrijfstemperatuur
0 °C ~ 40 °C
Luchtvochtigheid
10 ~ 90%
Afmetingen en gewicht
205mm x 410mm x 450mm 8kg (grote lade)
188mm x 330mm x 360mm 4kg (kleine lade)
* Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
POS-Line B.V.
www.pos-line.nl
info@pos-line.nl
32 © 2009 POS-Line B.V.
Download PDF