Radio adapter FM + DAB+ Revo Mondo

www.conrad.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Radio adapter FM + DAB+ Revo Mondo
Produkt nr: 351719
Strona 1 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Dziękujemy za zakup urządzenia Revo Mondo.
Cechy radia DAB Revo Mondo





Czysty, cyfrowy dźwięk bez zakłóceń
wiele więcej możliwości, większy wybór stacji
Brak konieczności wyszukiwania częstotliwości, wybieranie według nazwy stacji
Brak konieczności ponownego wyszukiwania stacji
Informacje tekstowe na ekranie LCD
Przegląd Revo Mondo DAB
Mondo to najprostszy i najbardziej efektywny sposób, aby rozwinąć swój domowy zestaw hifi i uzyskać dostęp do audycji DAB radia cyfrowego.
Revo Mondo DAB można łatwo podłączyć do każdego urządzenia posiadającego złącza RCA
stereo, za pomocą dołączonego zestawu przewodów.
Mondo to również odbiornik radia FM i budzik umożliwiający dowolne zaprogramowanie.
Gwarancja
Firma Revo Technologies Ltd gwarantuje kupującemu, iż produkt ten będzie wolny od wad
produkcyjnych w trakcie normalnego użytkowania oraz gwarantuje możliwość bezpłatnej
naprawy w okresie jeden rok od daty zakupu.
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w razie przypadkowego uszkodzenia powstałego w
skutek nieprawidłowego użytkowania Revo Mondo DAB, zaniedbania, lub modyfikacji
urządzenia.
Jeżeli masz problem z tym produktem, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Strona 2 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Strona 3 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Zasilanie Revo Mondo
Twój Revo Mondo DAB DAB jest zasilany z sieci poprzez adapter zasilania. Włóż wtyczkę
zasilacza do gniazda zasilania prądem stałym z tyłu obudowy Revo Mondo DAB. Naciśnięcie
przycisku powoduje włączenie Revo Mondo DAB.
WAŻNE: Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie.
Uruchamianie Revo Mondo DAB
Rozwiń antenę Revo Mondo DAB oraz
podłącz adapter zasilania.
Jeśli włączasz urządzenie po raz pierwszy,
Revo
Mondo
DAB
automatycznie
przeskanuje
dostępny
zakres
stacji
radiowych w Twojej okolicy oraz zapisze je
do pamięci.
Wybranie SCAN spowoduje automatyczne
wyszukanie stacji w dowolnym momencie.
Gdy wyszukiwanie zostało zakończone,
stacje zostaną wyświetlone w kolejności
numerycznej
następnie
alfabetycznej.
Pierwsza stacja na liście zostanie wybrana.
Jeśli nie zostały znalezione żadne stacje
może być wymagane przeniesienie Revo
Mondo DAB w inne miejsce.
Dolna linia wyświetlacza Revo Mondo DAB
pokazuje nazwę aktualnie wybranej stacji. Za
pomocą
strzałek
góra/dół
przewijaj
pomiędzy dostępnymi stacjami. Wybierz
SELECT aby wybrać pożądaną stację.
Strona 4 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Zmiana trybu wyświetlania.
Revo Mondo DAB posiada
dostępnych trybów wyświetlania.
dziewięć
Wciśnij przycisk INFO aby wybrać tryb,
dostępne tryby opisano po prawej stronie:
Wyszukiwanie oraz dodawanie nowych Poruszanie się po menu DAB:
stacji
- zmiany opcji dokonuje się przez wejście do
Aby wyszukiwać kolejne stacje pojawiające MENU oraz przyciskami
się w twojej okolicy użyj przycisku SCAN.
- powrót lub zaniechanie operacji dokonuje
się przyciskiem BACK
Zapisywanie stacji:
- wybór/zatwierdzenie opcji dokonuje się
Revo Mondo DAB posiada 10 presetów do przyciskiem SELECT
zapisania stacji radiowych.
Aby zapisać stacje w presecie wciśnij i Aby wyświetlać stacje w
przytrzymaj wybrany numer presetu na kolejności
pilocie.
>> Wybierz STATION ORDER
pożądanej
Za pomocą strzałek góra/dół przełącz
Zapisanie w presecie 6-10 możliwe jest po pomiędzy opcjami kolejności stacji
wciśnięciu SHIFT a następnie wybraniu >> Wybierz SELECT aby wybrać opcję.
odpowiedniego numeru presetu.
Strona 5 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Wybieranie stacji:
Do wyboru są opcje wyświetlania:
Aby wybrać stację wybierz odpowiedni „Alphanumeric” – Alfanumeryczne
przycisk presetu na pilocie.
„Valid” – na początku wyświetlane są tylko
Aby wybrać stację z presetów 6-10 wybierz aktualnie dostępne stacje
SHFT oraz odpowiedni przycisk presetu na „Ensemble” – stacje zostaną zgrupowane
pilocie.
według nadawców
Pełen skan
Gdy przeniesiesz Revo Mondo DAB do innej
lokacji wymagany będzie ponowny pełen
skan stacji.
Aby przeprowadzić pełen skan stacji wciśnij
MENU a następnie strzałkami góra/dół
wybierz opcję FULL SCAN oraz wybierz
SELECT
Usuwanie niedostępnych stacji:
Aby usunąć tylko niedostępne stacje z listy
stacji wybierz przycisk MENU oraz użyj
przycisków góra/dół aby wybrać PRUNE,
następnie wybierz SELECT.
Dynamiczna kontrola dźwięku - dynamic Tuning manualny
range control
Aby wybrać manualne ustawianie stacji
Revo
Mondo
DAB
posiada
opcję wybierz MENU oraz za pomocą klawiszy góra
automatycznego
zwiększania
poziomu / doł wybierz MANUAL TUNE oraz wybierz
dźwięku w przypadku słuchania w SELECT.
warunkach hałasu.
Wyświetlacz pokaże wybraną stację oraz
Aby ustawić poziom DRC wybierz MENU częstotliwość:
oraz za pomocą klawiszy strzałek wybierz
DRC oraz SELECT
Dostępne są następujące opcje:
Off – Opcja DRC jest wyłączona
Za pomocą strzałek góra / dół wybierz
pomiędzy stacjami, wybierz stację za
pomocą SELECT
LOW – DRC na normalnym poziomie
Strona 6 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
HIGH – DRC na maksymalnym poziomie, Jeśli jest stacja odpowiadająca numerowi
ustawienie odpowiednie dla hałaśliwego stacji pojawi isę nazwa stacji oraz siła
otoczenia.
sygnału:
Aby ustawić poziom DRC
za pomocą
klawiszy strzałek wybierz odpowiednią opcję
oraz wybierz SELECT
Tryb FM
Aby słuchać stacji FM wybierz przycisk FM na Opcje trybu FM
pilocie.
Aby zmienić siłę skanowania FM Mondo
oferuje dwa rodzaje skanowania w trybie
Jeśli jest to pierwszy raz gdy używasz trybu FM. To sprawia, że znalezienie stacji FM jest
łatwiejsze. Można skanować tylko "silne
FM, Mondo jest w trybie FM, rozpocznie się
stacje" (stacje o silnym sygnale) lub
skan częstotliwości FM.
"Wszystkie Stacje " (niezależnie od siły
W przeciwnym razie, zostanie wybrana sygnału).
ostatnia słuchana stacja FM.
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
Aby skanować częstotliwości FM naciśnij pomocą przycisków góra/ dół przejdź do
przycisk góra / dół lub na pilocie lub na Revo ustawień skanowania i naciśnij przycisk
Mondo DAB.
SELECT.
Aby wyszukać następną stację, naciśnij
przycisk SELECT na Revo Mondo DAB lub
przycisk SCAN na pilocie zdalnego Użyj przycisków i, aby dokonać wyboru i
naciśnij przycisk SELECT, aby zatwierdzić
sterowania.
wybór.
Zapisywanie stacji
Mondo ma 10 zaprogramowanych presetów
dla przechowywania ulubionych stacji FM.
Aby ustawić preset, należy wcisnąć i
przytrzymać odpowiedni numer na pilocie
(białe przyciski).
Aby zapisać ustawienie w miejscach, 6 - 10,
naciśnij SHIFT, a następnie naciśnij i
Strona 7 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
przytrzymaj odpowiedni preset.
Wybieranie stacji:
Aby wybrać stację wybierz odpowiedni
przycisk presetu na pilocie.
Aby wybrać stację z presetów 6-10 wybierz
SHFT oraz odpowiedni przycisk presetu na
pilocie.
Ustawienia Audio
W zależności od rodzaju sprzętu audio, do
którego chcesz połączyć Mondo, trzeba
będzie wybierać między wyjściem stereo lub
mono.
Naciśnij przycisk MENU, a następnie za
pomocą przycisków góra/dół przejdź do
ustawień dźwięku i naciśnij przycisk SELECT.
Użyj przycisków góra/dół, aby dokonać
wyboru i naciśnij przycisk SELECT, aby
zatwierdzić wybór.
Strona 8 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Ustawianie alarmu / budzika
Aby uzyskać dostęp do funkcji budzika,
naciśnij przycisk
na pilocie. Jednokrotne
naciśnięcie
wyświetli ‘Alarm 1’,
dwukrotne wyświetli ‘Alarm 2’. Aby
potwierdzić alarm, który chcesz ustawić
naciśnij SELECT .
Po wybraniu alarmu, Mondo automatycznie
przeprowadzi
Cię
przez
kreator
dostosowania.
Po pierwsze zostaniesz poproszony, aby
ustawić alarm na ON lub OFF. Użyj
przycisków góra/dół oraz SELECT, aby
zatwierdzić wybór.
Następnie zostaniesz poproszony,
ustawić godzinę alarmu.
aby
Użyj przycisków góra/dół oraz SELECT, aby
zatwierdzić wybór.
Następnie ustaw minuty ponownie używając
przycisków góra/dół oraz SELECT, aby
zatwierdzić wybór.
Zostaniesz poproszony, aby ustawić czas
trwania alarmu. Użyj przycisków góra/dół
oraz SELECT, aby zatwierdzić wybór.
Następnie zostaniesz poproszony o wybór
źródła dźwięku alarmu. Dostępne opcje to
Buzzer, FM lub DAB.
Użyj przycisków góra/dół oraz SELECT, aby
zatwierdzić wybór.
Jeśli wybrałeś FM lub DAB jako źródła
alarmu, pojawi się
możliwość wyboru
ostatniej słuchanej stacji.
Użyj przycisków góra/dół oraz SELECT, aby
Strona 9 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
zatwierdzić wybór
Następnie zostaniesz poproszony o wybór
typu alarmu. Dostępne opcje to Daily
(codziennie),
Weekends
(weekendy),
Weekdays (Dni robocze).
Użyj przycisków góra/dół oraz SELECT, aby
zatwierdzić wybór.
Na końcu zostaniesz poproszony o wybór
typu alarmu. Dostępne opcje to Daily
(codziennie),
Weekends
(weekendy),
Weekdays (Dni robocze).
Użyj przycisków góra/dół oraz SELECT, aby
zatwierdzić wybór.
Revo Mondo DAB zapisze teraz ustawienia
alarmu.
Gdy alarm rozbrzmiewa możesz
dezaktywować za pomocą przycisku .
go
Funkcja drzemki (snooz mode)
W trakcie aktywowania alarmu wciśnięcie
SELECT spowoduje przejście do trybu
drzemki. Domyślna długość drzemki to 5
minut, i może być zmieniona na 10, 15 lub
30 minut.
Wybieranie formatu daty
Podświetlenie
Aby wybrać format daty wybierz MENU oraz Wybierz MENU oraz przyciskami góra / dół
przyciskami góra / dół wybierz System oraz wybierz System oraz SELECT.
SELECT.
Użyj przycisków góra/dół aby wybrać
Użyj przycisków góra/dół aby wybrać TIME Backlight oraz SELECT, aby zatwierdzić
oraz SELECT, aby zatwierdzić wybór.
wybór.
Ponownie użyj przycisków góra/dół aby Dostępne są dwie opcje do wyboru On level
wybrać SET DATE FORMAT oraz SELECT, aby (ustawienie w trybie włączonego Revo
zatwierdzić wybór.
Mondo DAB) oraz Standby level (ustawienie
Użyj przycisków góra/dół aby dokonać w trybie uśpienia).
wyboru opcji oraz SELECT, aby zatwierdzić Użyj przycisków góra/dół aby wybrać opcję
wybór.
do konfiguracji oraz potwierdź za pomocą
SELECT.
Strona 10 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Tryb uśpienia
Dostępne sa trzy poziomy podswietlenia:
„Sleep Mode” – ustawienie czasu, po którym Low (Niski), Medium (Średni) oraz High
radio REVO Mondo Wi-Fi samoczynnie się (Wysoki). Użyj przycisków góra/dół aby
wybrać opcję i zatwierdź za pomocą SELECT.
wyłączy.
Aby wybrać czas uśpienia wybierz MENU
oraz przyciskami góra / dół wybierz System Wersja oprogramowania
oraz SELECT.
Wybierz MENU oraz przyciskami góra / dół
Użyj przycisków góra/dół aby wybrać SLEEP wybierz System oraz SW Version.
oraz SELECT, aby zatwierdzić wybór.
Wersja oprogramowania pojawi się na
Użyj przycisków góra/dół aby dokonać dolnej lini wyświetlacza.
wyboru opcji oraz SELECT, aby zatwierdzić
wybór.
Resetowanie do ustawień fabrycznych.
Wybierz MENU oraz przyciskami góra / dół
wybierz System.
Użyj przycisków góra/dół aby wybrać Factory
Reset, powierdż jeśl chcesz przywrócić
ustawienia fabryczne przyciskiem SELECT.
Rozwiązywanie Problemów
Pytanie: Słychać szumi i hałas na niektórych stacjach.
Odpowiedź: Jeśli siła sygnału jest zbyt niska, może wystąpić spadek jakości sygnału. Ten
dźwięk jest najczęściej rezultatem utraty mocy sygnału. Upewnij się, że przewód antenowy
Mondo jest w pełni rozłożony. Jeśli problem nie ustąpi, spróbuj przenieść Mondo do innej
lokalizacji lub sprawdź czy masz zasięg DAB w swojej miejscowości .
Pytanie: Wyświetlacz pokazuje '?' przy niektórych stacjach na mojej liście stacji, i nie jestem
w stanie ich wybierać.
Odpowiedź: Znak '?' przed nazwą stacji oznacza, że stacja nieaktywna lub niedostępna. To
może oznaczać że stacja nie jest w tym momencie nadawana, lub jesteś aktualnie poza jej
obszarem nadawania. Aby usunąć nieaktywne stacje, wystarczy wykonać pełne skanowanie.
Pytanie: Dostaję wiadomość "Clock not Set (zegar nie jest ustawiony)".
Odpowiedź: Mondo musi być w stanie odbierać sygnał DAB, aby automatycznie ustawić
zegar, ponieważ ta informacja pochodzi z sygnału DAB. Spróbuj wyłączyć Mondo i nacisnąć
przycisk SCAN na pilocie zdalnego sterowania . Jeśli Mondo jest w stanie znaleźć stacje DAB,
to będzie w stanie ustawić datę i godzinę .
Strona 11 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Utylizacja zużytego sprzętu
Urządzenia podlegające procesom utylizacji i recyklingu są oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. "o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.
Oznakowanie takie oznacza, że sprzęt po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami organicznymi pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go podmiotom prowadzącym
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podmioty prowadzące zbieranie,
w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu. Wysłużone urządzenie przeznaczone do usunięcia z
gospodarstwa domowego nie jest bezwartościowym odpadem.
Konserwacja
Przed czyszczeniem urządzenia REVO MONDO, odłącz je jeśli to konieczne od innych
komponentów. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Urządzenie zostało
dokładnie sprawdzone pod kątem wad. W przypadku uszkodzenia, należy zwrócić urządzenie
wraz z dowodem i oryginalnym opakowaniem do punktu ze sprzedaży.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z
urządzeniem. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących eksploatacji, czyszczenia i pielęgnacji, jak
również czynności serwisowych oraz konserwacyjnych zawartych w niniejszych instrukcjach!
Niniejszy produkt spełnia wszystkie istotne normy w zakresie pól elektromagnetycznych i jest
bezpieczny w użytkowaniu, jeśli będzie używany zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego należy
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcją obsługi, przed przystąpieniem do pracy z
urządzeniem.
Strona 12 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Uwaga!
Aby zminimalizować zagrożenie pożaru lub porażenia prądem nie należy narażać urządzenia
na kontakt z wodą lub wilgocią. Nie demontować urządzenia! Otwieranie układów jest
niebezpieczne i skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Produkt wolno użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy zwrócić uwagę
aby wtyczka nie była uszkodzona, ponieważ układ można odciąć od zasilania prądem tylko
poprzez wyciągnięcie danej wtyczki.
Wilgoć:
Ten produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie
nie powinno być narażane na kapanie lub wylanie na nie wody, i żadne przedmioty
wypełnione wodą, takie jak wazony nie powinny być umieszczane na urządzeniu.
Urządzenie nie powinno być używane blisko wody; np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewu
kuchennego, pralki, w pobliżu basenu.
Wentylacja:
Revo Mondo nie powinno być umieszczane na łóżku, sofie, chodniku lub podobnych
powierzchniach mogących blokować otwory wentylacyjne, lub w zamkniętej instalacji takiej
jak gablota na książki lub szafka, która może utrudniać przepływ powietrza przez otwory
wentylacyjne.
Ciepło:
Revo Mondo powinno być umieszczone z daleka od źródeł ciepła takich jak grzejniki,
kaloryfery, piece, lub inne urządzenia produkujące ciepło. Na urządzeniu nie mogą być
umieszczane żadne źródła otwartego ognia, takie jak świece.
Okresy nieużywania:
Podczas długich okresów nieużywania należy zawsze wyłączać urządzenie, wyjmować baterie
z urządzeń i odłączać zasilacza AC z gniazdek ściennych.
Zgodność CE
Funkcjonalność urządzenia może być modyfikowana przez wpływ silnych pól statycznych,
elektrycznych lub wysokiej częstotliwości (rozładowanie, telefony komórkowe, radia,
mikrofalówki).
Wskazówki bezpieczeństwa
Gwarancja będzie nieważna, jeżeli szkoda powstanie w wyniku niezgodności z warunkami
użytkowania opisanymi w instrukcji obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku czynności zabronionych w niniejszej instrukcji.
Strona 13 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Uwaga! Produkt może zostać uszkodzony, jeśli zostanie przeciążony. W takim w przypadku
gwarancja / rękojmia wygasa.
Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub uszkodzenia ciała spowodowane
niewłaściwym wykorzystania lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. W takim w
przypadku gwarancja / rękojmia wygasa.
• Nieuprawnione konwersja i / lub modyfikacja produktu jest niedopuszczalna ze względów
bezpieczeństwa i norm (CE).
• Wszystkie osoby obsługujące, instalujące, konfigurujące, Revo Mondo powinny być
odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane i przestrzegać instrukcji obsługi.
• Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilania spoconymi lub mokrymi rękami. Istnieje
ryzyko śmiertelnego porażenia prądem.
• Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, nie dotykaj go. Po pierwsze, odetnij zasilanie do
gniazdka sieciowego (np. za pomocą wyłącznika), a następnie wyciągnij wtyczkę ostrożnie z
gniazdka. Nigdy nie należy używać produktu, jeśli uszkodzony jest kabel zasilający.
• Produkt nie nadaje się dla dzieci. Dzieci nie są w stanie prawidłowo ocenić zagrożenia
związanego z pracą urządzenia elektrycznego.
• Nigdy nie umieszczaj pojemników zawierających płyny, np. szklanki, wiadra, wazony lub
rośliny na urządzeniu lub w jego pobliżu. Płyny te mogą dostać się do wnętrza urządzenia i
spowodować zwarcie elektryczne. Istnieje również duże ryzyko pożaru lub porażenia
prądem. Jeśli wystąpi taki przypadek, najpierw odłącz zasilanie poprzez wyłączenie głównym
wyłącznikiem i wyciągnij kabel zasilający z gniazda. Odłącz wszystkie kable od Revo Mondo.
Następnie, Revo Mondo powinien trafić do specjalistycznego warsztatu w celu naprawy.
• Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, kapanie lub rozlanie
wody, silne wibracje lub ciężkie naprężenia mechaniczne.
• Nie ustawiaj otwartych źródeł ognia, takich jak płonące świece, na, lub bezpośrednio przy
urządzeniu.
• Nie wolno używać urządzenia bez nadzoru.
• Urządzenie należy używać tylko w klimacie umiarkowanym i unikać warunków
tropikalnych.
• Nie pozostawiaj opakowania Revo Mondo bez nadzoru. Opakowanie to może stać się
niebezpieczną zabawką dla dzieci.
• Nie należy słuchać muzyki zbyt głośno przez długi okres czasu. Może to spowodować
uszkodzenie słuchu.
• Aby upewnić się, że urządzenie jest ustawione prawidłowo, należy przestrzegać instrukcji
obsługi.
• Jeśli nie jesteś pewny co do prawidłowego podłączenia, lub jeśli pojawiają się pytania,
które nie są ujęte w niniejszej pracy instrukcje, proszę nie wahaj się skontaktować się z
naszym działem pomocy technicznej.
Strona 14 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
• Należy skonsultować się z ekspertem w razie wątpliwości dotyczących sposobu działania,
bezpieczeństwa lub podłączenie urządzenia.
Strona 15 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
Download PDF
Similar pages
REVO AXiS Skrócona instrukcja obsługi