Combi Flash EX Specifications

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
USE & MAINTENANCE MANUAL
AMMATTIKÄYTTOISET BENSIINI – ELEKTRODI BENSIINI
PROFESSIONAL GASOLINE - ELECTRODE GASOLINE
COMBIPLUS - COMBIFLASH
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
FIN - GB
Kiitos, että olet päättänyt hankkia meidän valmistamamme tuotteen.
FIN
VAROITUS! Ennen generaattorikoneikon käyttöä, lue huolellisesti tämä opas. Oppaassa on hyödyllisiä tietoja
laitteen turvallista käyttöä varten. Ohjeisiin tutustuminen auttaa pitämään laitteen hyvässä kunnossa. Tämä
opas on osa laitetta ja sen on kuljettava generaattorikoneikon mukana, jos laite siirtyy toiselle asiakkaalle/
käyttäjälle.
HUOMIO! teknisen tutkimuksen ja parannusten vuoksi, tässä oppaassa annetut käyttötavat, tekniset ominaisuudet ja osat saattavat kokea muutoksia ilman etukäteisilmoitusta. Kaikki tässä oppaassa olevat tiedot perustuvat viimeisimpään painatushetkellä saatavana olevaan tuotetietoon. Lisätietojen saamiseksi ota
yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään.
Thank you for purchasing our generating set.
GB
WARNING! Do not operate your generating set before you have read and understood this manual and its
instructions.
This booklet contains useful information to operate safety. The entire knowledge of this instructions will help
you to keep the machine in perfect conditions. This manual is part of your machine and must always follow
the generating set in case you pass it to another customer/user.
NOTE: as a result of constant research and improvements, please note that the contents of this manual,
operating procedures, technical features and components might be modified without notice. All information
in this publication is based on the latest production information available at the time of approval for printing.
For further details or questions , consult your nearest dealer.
FIN
GB
INDEX
Sivu - Page
Tekniset ominaisuudet
Technical features
3
Turvallisuustoimenpiteet
Safety Precautions
7
Turvatarrat – symbolit ja tarkoitukset
Safety labels - symbols and meanings
8
Käyttötarkoitus, tarkistukset ja asennus
Pre-operation checks
9
Käyttötapa
Operating procedures
11
Huolto
Maintenance
12
Vianetsintä
Trouble-shooting
13
Laitteiston siirtäminen
How to move your generating set
14
Varastointi ja hävitys
Preparation for storage and recycle
14
Sähköpaneelit ja kytkennät
Electric panels and connections
15
Sähkökaaviot
Electric Diagrams
16
Generaattorikoneikon valinta
Selecting the proper generator
25
Rajoitettu takuu
Limited warranty
28
2
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
SISÄLLYSLUETTELO
3
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
Öljypohjan tilavuus
Oil sump capacity
0.6 lt
4.2 KW
5,7 HP
Moottorin teho
Engine Power
Polttoaine
Fuel
169 cc
ROBIN
EX 17
12 A
1 Ph
2700 W
cosph=1
Sylinterintilavuus
Displacement
Jäähdytysjärjestelmä
Cooling System
Valmistaja / Malli
Trade mark / Model
Virta
Current
Maksimiteho
Max Output
AC jännite / Taajuus
AC Voltage / Frequency
Tyyppi
Type
Käynnistysjärjestelmä
Starting System
Sähköinen autom. käynnistimellä
Electric with automatic starter
0.6 lt
5.1 KW
7 HP
211 cc
ROBIN
EX 21
14.5 A
1 Ph
3300 W
cosph=1
1 lt
6.6 KW
9 HP
265 cc
ROBIN
EX 27
19 A
1 Ph
4400 W
cosph=1
1.2 lt
9.9 KW
13.5 HP
404 cc
ROBIN
EH 41
ROBIN
EH 65
44 A
1 Ph
10000 W
cosph=1
1.55 lt
Bensiini
Gasoline
16 KW
22 HP
653 cc
Ilmajäähdytteinen
Air cooled
MOOTTORI / ENGINE
28 A
1 Ph
6500 W
cosph=1
1 lt
9 HP
265 cc
ROBIN
EX 27
8/8A
5500 VA
3~phasevaiheinen
1800 W 1~phasevaiheinen
1.2 lt
9.9 KW
13.5 HP
404 cc
ROBIN
EH 41
15 / 22 A
8000 VA
3~phasevaiheinen
5000 W
1~phasevaiheinen
1.55 lt
16 KW
22 HP
653 cc
ROBIN
EH 65
17 / 17 A
12000 VA
3~phase-vaiheinen
4000 W
1~phase-vaiheinen
400 V - 230 V
50 Hz
Sähköinen autom.
käynnistimelläElectric with
automatic starter
19 lt
3.5 h
148 Kg
COMBIPLUS 12000 RE
230 V
50 Hz
Vetokäynnistys (valin. sähköinen
autom. käynnistimellä)
Recoil starting (Optional Electric
with automatic starter)
19 lt
6.5 h
98 Kg
COMBIPLUS
7800 R
Tasatahtinen, kolmivaiheinen, kompaundi
Synchronous, threephase, compound
VAIHTOVIRTAGENERAATTORI / ALTERNATOR
Vetokäynnistys (valin. sähköinen
autom. käynnistimellä)
Recoil starting (Optional Electric
with automatic starter)
19 lt
9h
70 Kg
COMBIPLUS
5500 R
Tasatahtinen, yksivaiheinen, harjaton, itseherättynyt
Synchronous single phase brushless,self regulated,self-excited
Vetokäynnistys
Recoil starting
19 lt
3.5 h
IP 23
19 lt
6.5 h
135 Kg
COMBIPLUS 10000 RE
IP-suoja
IP Protection
19 lt
9h
91 Kg
COMBIPLUS
7200 R
3000
19 lt
10 h
19 lt
11 h
Säiliön tilavuus / Autonomi
Tank capacity / Autonomy
69 Kg
COMBIPLUS
5200 R
RPM
54 Kg
43 Kg
COMBIPLUS
4200 R
Kuivapaino
Dry weight
COMBIPLUS
3200 R
TEKNISET OMINAISUUDET / SPECIFICATIONS
TEKNISET OMINAISUUDET / SPECIFICATIONS
Kuivapaino
Dry weight
Säiliön tilavuus / Autonomia
Tank capacity / Autonomy
COMBIFLASH 200 R
COMBIFLASH 220 R
COMBIFLASH 240 RE
83
87
155
19 lt
6.5 h
19 lt
6.5 h
39 lt
9h
RPM
3000
IP-suoja
IP Protection
IP 23
Käynnistysjärjestelmä
Starting System
AC jännite
AC Voltage
Vetokäynnistys (valin. sähköinen autom. käynnistimellä)
Recoil starting (Optional Electric with automatic starter)
230 V
400 - 230 V
Taajuus
Frequency
Generaattorin maksimiteho
Max Output Generator
Sähköinen autom.
käynnistimellä
Electric with automatic starter
50 Hz
6500 VA
3500 W
6200 W
10000 VA
4000 W
VAIHTOVIRTAGENERAATTORI / ALTERNATOR
Tyyppi
Type
Hitsauksen käyttöjännite
Operating welder voltage
Tasatahtinen, harjaton, AC
Synchronous, brushless, AC
Tasatahtinen, DC virralla
DC current synchronous
22.4 - 25.4 V
24.8 - 28 V
21.5 - 28.8 V
21 - 32 V
Hitsausvirta
Welding current
60 - 135 A
120 - 200 A
40 - 220 A
30 - 300 A
Hyötyteho
Duty
200 A - 35%
180 A - 60%
220 A - 35%
170 A - 60%
300 A - 35%
250 A - 60%
Ø 3.25 - 4 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm
ROBIN
EH 41
ROBIN
EH 65
Elektrodi maks
Electrode Max
MOOTTORI / ENGINE
ROBIN
EH 41
Jäähdytysjärjestelmä
Cooling System
Sylinterintilavuus
Displacement
Moottorin teho
Engine Power
Ilmajäähdytteinen
Air cooled
404 cc
404 cc
653 cc
9.9 KW
13.5 HP
9.9 KW
13.5 HP
16 KW
22 HP
Polttoaine
Fuel
Öljypohjan tilavuus
Oil sump capacity
Bensiini
Gasoline
1.2 lt
1.2 lt
4
1.55 lt
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
Valmistaja / Malli
Trade mark / Model
COMBIPLUS 3200 R - COMBIPLUS 4200 R
COMBIPLUS 5200 R - COMBIPLUS 5500 R
COMBIPLUS 7200 R - COMBIPLUS 7800 R
COMBIFLASH 200 R - COMBIFLASH 220 R
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
EXTRA CEE
5
COMBIPLUS 7200 R - COMBIPLUS 7800 R
COMBIFLASH 200 R - COMBIFLASH 220 R
CEE
COMBIPLUS10000 RE - COMBIPLUS 12000 RE
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
COMBIFLASH 240 RE
6
GB
FIN
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
SAFETY PRECAUTIONS
Ennen laitteen käyttämistä tai sen huoltamista käyttäjän on luettava
huolellisesti tämä opas ja ymmärrettävä oppaassa, vaihtovirtageneraattorissa ja laitteen mukana tulevissa lehtisissä olevat varoitukset ja vaarailmoitukset.
Valmistaja ei pysty ennakoimaan kaikkia mahdollisia vaaratilanteita, jotka
saattavat syntyä laitetta käytettäessä. Siksi kaikki huolto- ja/tai käyttötoimet on ilmoitettava valmistajalle etukäteen hyväksyntää varten.
Valmistaja ei ole vastuussa loukkaantumisista tai laitteen vioittumisesta, jotka johtuvat turvatoimenpiteiden laiminlyönnistä ja/tai laitteen
väärinkäytöstä.
Before operating your machine or carrying out any maintenances it is
important that the operator reads this manual and understands warnings
and danger notices indicated in the present manual and in the alternator
and engine booklets which follow this machine.
We, as manufacturer, however, cannot foresee all circumstances that
involve potential risks in the use of the generating set.
Therefore all the maintenance and/or operating procedures which are
not recommended in this manual have to be communicated to the manufacturer for approval before use.
Manufacturer is not responsible for personal injury or equipment damage resulting from non-observance of safety precautions and/or improper
use of the Genset.
Lue huolellisesti seuraavat turvasäännöt:
1. Älä anna epäpätevien henkilöiden ja/tai lasten käyttää generaattorikoneikkoa.
Read carefully the following safety rules :
1. Do not allow your generating set to be operated by unskilled people
and/or children.
2. Pidä lapset ja eläimet kaukana käynnissä olevasta laitteesta.
3. Älä ikinä suorita tarkistuksia laitteen ollessa käynnissä. Pysäytä moottori ennen tarkistusta äläkä koske kuumiin osiin. Ainoastaan koulutetun
henkilökunnan tulee suorittaa tarkistukset laitteen ollessa käynnissä.
Epäpätevä henkilökunta saattaa aiheuttaa laitteen vioittumisen tai henkilövahinkoja.
2. Keep children and animals away from your machine while in operation.
3. Never inspect your generating set while in operation. Be sure to stop
the engine before inspection and do not touch hot parts. Only trained
personnel should inspect the Genset while in operation. Operation by
untrained personnel could cause equipment damage or personal injury
up to and including death.
4. Älä ikinä kytke generaattorikoneikkoa suoraan yleiseen voimajohtoon.
5. Älä käytä generaattorilaitteistoa sateessa, lumessa tai märin käsin.
Käyttäjä saattaa saada vakavan sähköiskun, jos laitteisto on märkä sateesta tai lumesta johtuen. Jos, laitteisto on märkä kuivaa se hyvin ennen
käynnistämistä. Älä puhdista generaattoria vedellä.
4. Never connect the generating set directly to a commercial power
line.
5. Do not operate in rain or snow or with wet hands. The operator may
suffer severe electric shock if the generator is wet due to rain or snow. If
wet, wipe and dry it well before starting. Do not pour water directly over
the generator, nor clean it with water.
6. Käytä generaattoria vakaalla, tasaisella pinnalla, jossa ei ole pieniä
kiviä, löysää soraa jne. Jos generaattorikoneikkoa kallistetaan tai liikutetaan käytön aikana, polttoainetta saattaa valua ja/tai laite saattaa kaatua
aiheuttaen vaaratilanteen tai henkilövahinkoja, mahdollisesti jopa kuoleman.
6. Always operate your Genset on a stable, level surface free of small
rocks, loose gravel, etc. If the Genset is tilted or moved during operation,
fuel may spill and/or the Genset may tip over, causing a hazardous situation or personal injury up to and including death.
7. Ole huolellinen generaattorikoneikosta käyttölaitteeseen menevän
sähkökytkennän kanssa. Jos sähköjohto on puristuksissa generaattorikoneikon alla tai osuu tärisevään osaan, saattaa johto rikkoontua ja
aiheuttaa tulipalon tai oikosulun.
7. Close attention must be given to the routing of wiring from the Genset to the connect load. If the wire is pressed under the Genset or in
contact with a vibrating part, it may fray-short and possibly cause a fire,
equipment damage, electric shock hazard ore personal injury up to and
including death.
8. Pysäytä aina laite ennen tankkaamista tai öljyn lisäämistä.
9. Älä käytä generaattorikoneikkoa polttoainesäiliön tai öljysäiliön kannen ollessa auki tai poissa paikoiltaan. Varmista täytön jälkeen, että polttoaine- ja öljysäiliön korkit ovat kunnolla kiinni, vuotojen välttämiseksi.
8. Be sure to stop the engine before refueling or oil refill.
10. Keep the Genset at least one meter away from buildings or other
structures. Do not operate the generator indoors or in an enclosed area
such as a garage or other insufficiently ventilated area. Keep exhaust
pipe free of foreign objects. Monoxide gases contained in exhaust gases
are poisonous and can cause sickness, unconsciousness or death.
11. Säilytä riittävä etäisyys pyöriviin osiin. Älä ikinä mene laitteen lähelle
löysissä vaatteissa ja/tai pitkien hiuksien kanssa.
12. Älä käytä generaattorikoneikkoa lähellä helposti syttyviä ja räjähtäviä
aineita (bensiini, öljy, polystyreeni, paperi, lastut jne.).
11. Keep at a safe distance from rotating parts. Never approach mechanical rotating parts with loose clothes and/or long air.
13. Jos havaitset liiallista melua, outoa hajua, tärinää jne. pysäytä generaattorikoneikko välittömästi ja ota yhteyttä lähimpää GENMAC-huolto-
12. Do not operate your Genset near diesel fuel, gasoline or gaseous
fuel, because of the potential danger of explosion and fire.
keskukseen.
13. If abnormal conditions such as excessive noise, odor, vibration,
etc… occur, stop the generating set immediately and contact your nearest Genmac’s dealer for assistance.
7
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
9. Do not operate the Genset with fuel and oil covers open or off. Make
sure after refilling that fuel and oil caps are secured to prevent spillage.
10. Pidä generaattorikoneikko vähintään metrin etäisyydellä rakennuksista tai muista rakenteista. Älä käytä generaattoria sisätiloissa tai riittämättömästi tuuletetuissa tiloissa. Pidä pakoputki puhtaana pakokaasuista johtuvien myrkytysten välttämiseksi.
GB
TURVATARRAT, SYMBOLIT JA TARKOITUKSET
SAFETY LABELS, SYMBOLS AND
MEANINGS
Huomio! Lue käsikirja.
– Lue huolellisesti käyttäjän opas ennen generaattorikoneikon käyttöä.
Attention! Read the manual
-Read carefully the operator’s instruction manual before
operating your generating set.
Huomio! Myrkytys vaara.
– Älä käytä generaattoria sisätiloissa tai suljetussa tilassa
kuten autotallissa, vajassa, luolassa, tunnelissa tai muussa
riittämättömästi tuuletetussa tilassa. Toiminnan aikana syntyvät pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia.
Hiilimonoksidi on väritöntä, hajutonta ja myrkyllistä ja saattaa aiheuttaa pahoinvointia, tajuttomuuden tai kuoleman.
Attention! Poisoning danger
-Do not operate the Genset indoors or in enclosed area such
as a garage, shed, cave, tunnel or other insufficiently ventilated area. Exhaust gases produced while in operation contain
carbon monoxide.
Carbon monoxide is colorless , odorless and poisonous and
can cause sickness, unconsciousness or death.
Huomio! Palon estäminen!
– Pysäytä laite ennen tankkausta. Tankattaessa varo täyttämästä säiliötä liikaa. Varmista, että säiliön korkki on kiristetty ennen laitteen käyttöä.
– Älä käytä generaattoria lähellä dieseliä, bensiiniä tai kaasumaista polttoainetta tulipalon ja räjähtämisvaaran takia.
Älä tupakoi käyttäessäsi laitetta. Älä käytä laitetta avotulen
tai syttyvien materiaalien tai muiden palovaaraa aiheuttavien
asioiden lähellä.
Attention! Fire prevention
-Be sure to stop the engine before refueling. When refueling,
care must be taken not to overfill fuel tank. Make sure the
tank cap is tightened before operating generator.
-Do not operate the Genset near diesel fuel, gasoline or gaseous fuel, because of the potential danger of explosion and
fire. Do not operate while smoking , near open flame or near
inflammables or other such potential fire hazards.
Huomio! Kuumia pintoja.
– Älä koske moottoriin tai kuumiin osiin generaattorikoneikon
ollessa käytössä tai heti sen pysäyttämisen jälkeen. Osat
saattavat olla vielä kuumia. Älä irrota suojakansia tai suojalaitteita ennen kuin laite on jäähtynyt.
Attention! Hot surfaces
-Do not touch engine or hot parts when the generating set
is in operation or just after stopping it. The components may
still be hot. Do not remove protective covers or devices before the Genset cools.
Huomio korkeajännite
– Ole huolellinen tehdessäsi kytkentöjä tai kytkiessäsi jatkojohtoja generaattorista käyttökoneeseen. Jos sähköjohto
on puristuksissa generaattorikoneikon alla tai osuu tärisevään osaan, saattaa johto rikkoontua ja aiheuttaa tulipalon tai
oikosulun.Älä käytä laitetta sateessa, märissä tai kosteissa
olosuhteissa tai märin käsin. Käyttäjä saattaa saada vakavan
sähköiskun.
Shock prevention and warning
-Pay attention to the wiring or extension cords from the generator to the connected device. If the wire is under the generator or in contact with a vibrating part, it may break and
possibly cause a fire, generator burnout, or electric shock.
Do not operate in rain , in wet or damp conditions, or with wet
hands. The operator may suffer severe electric shock.
Maaton osoitin
– Ennen generaattorin käyttöä varmista (joka kerta) laitteen
maadoitus maadoitussauvan laittamisella maahan tai vaarana on sähköisku, vakava loukkaantuminen tai pahimmillaan
jopa kuolema.
Ground indicator
-Before operating your Genset make sure (each time) to
adequately ground it using a grounding rod driven into the
ground or severe electrical shock or personal injury up to and
including death may result.
Jännitteen poiskytkentä
– Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista varmista, että generaattori on kytketty pois päältä ja ettei moottori ole käynnissä.
Switch off voltage
-Before carrying out any maintenance operations , make
sure the Genset is switched off and engine is not in operation.
Moottoriöljyn tarkistus
– Tarkista säännöllisesti öljyntaso noudattaen “Huolto” kappaleessa annettuja ohjeita ja lisää öljyä tai vaihda öljy
tarvittaessa. Älä ikinä käytä generaattoria jos moottorissa ei
ole öljyä ja varmista aina, että öljykorkki on suljettu kunnolla
vuotojen ehkäisemiseksi.
Check engine oil
-Check periodically the oil level following the instruction
contained in the “Maintenance” section and refill or change
when necessary. Never operate the Genset if there is no oil
in the engine and always make sure you correctly tightened
oil cover to prevent spillage.
Akkuhappo
– Akkuhappo voi polttaa silmiä ja vaatteet. Vältä kosketusta
akkuhapon kanssa.Käytä aina erityisiä hanskoja käsitellessäsi akkuja ja akkuhappoa.
Lead acid battery
-Electrolyte fluid can burn eyes and clothing. Be extremely
careful to avoid contact.
Always use specific gloves when dealing with batteries and
battery acid.
8
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
FIN
GB
FIN
KÄYTTÖTARKOITUS, TARKISTUKSET JA ASENNUS
PURPOSE OF USE – PRELIMINARY CHECKS - INSTALLATION
1) Käyttötarkoitus
Generaattorikoneikko on virtalähde (sähkö), jota tarvitaan kun puuttuu
virran syöttö, sähkökatkon aikana tai hätätapauksissa.
1) Purpose of Use
A generating set is a source of power (electricity) useful where there is
no supply , black out or emergency situations.
2) Preliminary Checks
Before starting your Genset it is extremely important to read and familiarize yourself with proper operations and safety precautions.
Get used to carrying out a visual safety check procedure of your unit and
of its installation.
Any potential or real hazards must be removed before operation.
-Identify the position of emergency button, switches and any other
emergency controls available on your Genset.
- Be aware of the emergency procedures related to your installation
type.
- Identify the position of fire extinguishers or any other emergency protections available in the surroundings, and be sure you know how they
work.
- Identify any potential situations of danger such as leakages of fuel or
oil or acid, etc…
- Make sure your generating set is clean and surroundings are clear
- Make sure there are no materials that may block air vents and/or
exhaust pipe.
-Make sure exhaust pipe emissions are not directed against objects or
building surfaces. Keep emissions at least one (1) meter away from
buildings or other structures.
-Make sure your Genset is properly grounded.
2) Esitarkistukset
Ennen generaattorikoneikon käynnistystä on tärkeää lukea ja tutustua
huolella käyttö- ja turvallisuusohjeisiin.
Ota tavaksi suorittaa laitteen ja asennuksen silmämääräinen tarkistus.
Kaikki mahdolliset tai todelliset vaarat on poistettava ennen laitteen käyttöä.
– Tutustu hätäpainikkeen, kytkinten ja muiden saatavilla olevien
hätäohjausten sijaintiin generaattorikoneikossa.
– Tarkista sammutusvälineiden tai muiden hätätilassa käytettävissä olevien suojien sijainti ja varmista, että osaat käyttää niitä.
– Tunnista mahdolliset vaaratilanteet kuten polttoaine-, öljy- tai akkuhappovuodot jne.
– Tarkista, että generaattorikoneikko on puhdas ja ettei ympäröivällä
alueella ole esteitä.
– Varmista ettei pakoputkessa tai tuulettimissa ole tukkeutumia.
– Varmista etteivät pakokaasut kohdistu suoraan esineisiin tai rakennuksen pintoihin. Pidä pakokaasut vähintään 1 metrin etäisyydellä rakennuksista tai muista rakenteista.
– Varmista, että generaattorikoneikko on maadoitettu kunnolla.
3) Asennus
– Maadoitus (Kuva 1)
Ennen generaattorikoneikon käyttöä huolehdi laitteen maadoituksesta
tai vaarana on sähköisku, vakava loukkaantuminen tai pahimmillaan
jopa kuolema. Valitessasi sopivia maattojohtoja lisätietoja löytyy taulukosta ja ohjeista.
Maadoittaaksesi generaattorikoneikon kytke laitteen sähköpaneelissa
tai rungossa oleva maattopäätekappale maattosauvaan, joka on kiinni
maassa.
3) Installation
-Grounding (Pict.1)
Before operating your Genset be sure to adequately ground it or severe
electrical shock or personal injury up to and including death may result.
To choose adequate section cables please refer to the table and instructions on pag. 17.
To ground your generating set, connect the grounding terminal located
on the Genset electrical panel or on the Genset frame to a grounding rod
driven into the ground.
Varoitus! Valmistaja ei ole vastuussa henkilövahingoista tai laitteen
vahingoittumisesta, jotka johtuvat generaattorikoneikon huonosta maadoituksesta tai maadoittamatta jättämisestä.
Warning! Manufacturer is not responsible for personal injury or
equipment damages resulting from a bad grounding or non-grounding
of the generating set.
– Tarkista öljyntaso (Kuva 2)
-Check Oil Level (Pict.2)
Huomio! Ennen öljyn tarkastamista tai täyttämistä varmista, että
generaattori on vakaalla ja tasaisella pinnalla moottori sammutettuna.
Ruuvaa auki etupaneeliin asennettu suojalevy ja irrota öljymittari tarkistaaksesi moottorin öljyntason. Jos, taso on alle alatason linjan täytä
sopivalla öljyllä kunnes taso on ylemmän tason linjalla.
Vaihda likaantunut öljy tai huollossa annettujen vaihtovälien mukaan.
Lisätietoja löytyy moottorin käyttöoppaasta.
Huomio! Matala öljyntaso tai huonolaatuinen öljy saattaa aiheuttaa moottorivikoja ja lyhentää moottorin käyttöikää. Öljyn vaihtamiseksi
katso huoltotarraa. Öljynvaihdon jälkeen varmista, että öljysäiliön korkki
on kunnolla kiinni vuotojen ehkäisemiseksi.
Attention! Low grade oil or deteriorated oil cause engine trouble
and shorten engine life. For oil change refer to maintenance label
After changing oil make sure oil cap is correctly tightened to prevent
spillage.
kuva.1
Pict.1
kuva.2
Pict.2
9
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
Attention! Before checking or refilling oil, make sure the generator
is placed on a stable and level surface with engine stopped.
Unscrew the plate cover placed on the front panel and remove oil gauge
to check the engine oil level. If oil level is below the lower level line, refill
with suitable oil to upper level line.
Change oil if contaminated or accordingly to periodic maintenance section.
For further and adequate information read and refer to the engine user’s
manual.
GB
FIN
– Tarkista polttoaineen taso (kuva 3)
Varo täyttämästä liikaa ja vältä polttoaineen valumista. Täytön jälkeen
varmista, että polttoainetankin korkki on kunnolla kiinni.
Refuelling (Pict.3)
Take care not to overfill and avoid fuel spillage. After refuelling make
sure tank cap is correctly tightened.
Attention! Always use fresh fuel. Old fuel , stored in tanks for long
period produces deposits which may damage the engine. Never use additives or any special liquids to start the engine as they may damage
gaskets and other rubber components.
Huomio! Käytä aina tuoretta polttoainetta. Vanha öljy, pitkän aikaa
säilytettynä muodostaa sakkaa, joka saattaa vaurioittaa moottoria. Älä
ikinä käytä lisäaineita tai erityisnesteitä moottorin käynnistämiseksi, koska tämä saattaa vaurioittaa tiivisteitä tai muita kumiosia.
Warning!
Make sure you review each warning in order to prevent fire hazard Do
not refuel while smoking or near open flame or other such potential fire
hazards. Otherwise fire accident may occur.
Do not refill tank while engine is running or hot.
Varoitus!
Varmista, että luet kaikki varoitukset välttääksesi tulipalon. Älä tupakoi
täytön aikana äläkä täytä lähellä avotulta tai muita mahdollisia palon
aiheuttajia. Muuten saattaa syntyä tulipalo.
Älä täytä tankkia moottorin ollessa käynnissä tai moottorin ollessa kuuma.
kuva.3
Pict.3
Varoitus!
Lopeta lataus kun akkuhapon lämpötila ylittää 45 °C (130º). Älä ikinä
kytke akkua irti laitteen ollessa käynnissä, koska sähkösovellukset ja
laitteet saattavat vahingoittua pysyvästi. Varmista, että akun päätekappaleet on kytketty oikein. Älä käännä +/- polariteettia koska silloin generaattorikoneikkoa käynnistettäessä saattaa syntyä oikosulku ja laite
sekä sähköiset sovellukset ja laitteet saattavat vahingoittua pysyvästi.
Hävitä happosäiliöt ja/tai vanhat akut paikallisia säädöksiä noudattaen
ja ympäristöä suojellen.
Warning!
Stop charging when electrolyte temperature exceeds 45°C (130°F).
Never disconnect the battery while the generating set is in operation as
electric appliances and instruments could get irreparably damages.
Make sure battery terminals are connected properly. Do not invert + /
- polarity otherwise at starting the genset may short circuit and get irreparably damaged as well as electric instruments and appliances.
Dispose of acid tanks and/or old batteries in a proper manner in accordance to local standards and to protect environment.
Vaara!
Akkua ladattaessa vapautuu vetyä ja happea, jotka muodostavat
räjähtävän yhdistelmän. Lisäksi akkuhappoa saattaa työntyä esiin tuuletusaukoista ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja laitevaurioita. Akku
on aina ladattava hyvin tuuletetussa tilassa ja etäällä kipinöistä ja avotulesta.
Akkuhappo saattaa polttaa silmiä ja vaatteet. Ole äärimmäisen varovainen ja varo joutumasta kosketuksiin akkuhapon kanssa. Jos loukkaannut pese vahingoittunut alue välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä
lääkäriin. Käytä aina erityishanskoja käsitellessäsi akkuja ja akkuhappoa.
Danger!
When the battery is being charged it releases hydrogen and oxygen, an
explosive mixture, additionally battery acid can shoot out the vent holes
and cause serious personal injury and equipment damage. The battery
must always be charged in a well-ventilated area and away from spark
or open flames.
Electrolyte fluid can burn eyes and clothing. Be extremely careful to
avoid contact. If injured wash the affected area immediately with large
quantity of water and consult a doctor for treatment. Always use specific
gloves when dealing with batteries and battery acid.
10
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
Battery (where applicable)
For safety reasons connected to transport, our generating sets are
always supplied with uncharged batteries. Therefore with brand-new
generators, it is obligatory to proceed to charge the battery before use.
Follow our instructions :
- Unscrew the battery bracket and take off the battery from its support.
- Remove the battery seal labels and open the battery caps. Pour sulphuric acid into each battery element carefully avoiding to overfill or spill
it . The acid density must be 1.28 (for tropical weather countries 1.23).
Leave it resting for at least 20 minutes, then check the electrolyte level
and add electrolyte or distilled water up to the upper level mark if necessary. Charge the battery for 12 hours.
- Once charged, close the battery caps, re-install the battery bracket and
re-place the battery on the generating set.
- The battery check can be considered as correct and finished after you
properly connected + / - battery terminals to the generator cables.
Akun tarkistus (missä sovellettavissa)
Kuljetukseen liittyvistä turvallisuussyistä johtuen generaattorikoneikot
toimitetaan aina akut lataamattomina. Sen vuoksi upouusissa laitteissa
on ladattava akku ennen käyttöä.
Seuraa ohjeita:
– Ruuvaa auki akun kannatin ja ota akku pois tuesta.
– Irrota akun sinetit ja avaa akun korkit. Kaada rikkihappoa jokaiseen
akun lohkoon välttäen täyttämästä liikaa tai roiskuttamasta ainetta. Hapon tiheyden on oltava 1.28 (trooppisissa ilmastoissa 1.23). Jätä akku
lepäämään ainakin 20 minuutiksi ja lisää akkuhappoa tai tislattua vettä
tarvittaessa ylempään merkkiin saakka. Lataa akkua 12 tuntia.
– Akun latautumisen jälkeen sulje akun korkit, asenna akku takaisin kannattimeen ja aseta akku takaisin generaattorikoneikkoon.
– Akun tarkistus voidaan katsoa tehdyksi kun akun päätekappaleet +/on kytketty oikein generaattorin kaapeleihin.
GB
FIN
KÄYTTÖTAPA
OPERATING PROCEDURES
Ennen generaattorin käynnistystä tarkista, että kaikki välineet on kytketty
irti estäen näin mahdollisuuden, että kylmä moottori altistuu rasitukselle.
Before proceeding with starting the generator, check that all the utilities are disconnected, thus preventing placing the still cold engine under
stress.
Käynnistys (manuaalinen käynnistys autovirittymisellä)
Avaa polttoainehana (kuva 1), vedä kaasuttimen käynnistysvivusta (niin,
että ilman kuristusventtiili on kiinni) ja käännä moottorin kytkin asentoon
ON. Tartu autovirittymisen kädensijaan ja vedä varovasti kunnes tunnet
maksimivastuksen (tämä tarkoittaa, että moottori on puristusvaiheessa)
ja vedä sitten tiukasti. Muutaman sekunnin kuluttua moottorin käynnistymisestä käännä käynnistysvipu alkuperäiseen asentoon.
Start (manual starting with self-winding)
Open the fuel cock (Pict.1), pull the carburetor starter lever (in such a
way that the air throttle valve is closed) and turn the engine switch to ON.
Grip the self-winding handgrip and pull gently until you feel maximum
resistance (this means that the engine is in the compression phase),
then pull with a decisive jerk. A few seconds after the engine has started,
return the starter lever to the original position.
Käynnistys: sähkökäynnistys (missä sovellettavissa)
Avaa polttoainehana (kuva 1), vedä kaasuttimen käynnistysvivusta (niin,
että ilman kuristusventtiili on kiinni). Jatka käynnistystä kääntämällä virta-avainta myötäpäivään yhden naksahduksen asennosta OFF asentoon ON. Käynnistä generaattori kääntämällä virta-avaimen kokonaan
myötäpäivään START-asentoon ja vapauta vasta kun generaattori on
käynnistynyt.
Start: electrical starting (where applicable)
Open the fuel cock (Pict.1), pull the carburetor starter lever (in such a
way that the air throttle valve is closed). Proceed with starting by turning
the ignition key clockwise by one click from the OFF to the ON position.
Start the generator by turning the ignition key completely clockwise to
the START position and release it only when the generator has started.
Huomio! Älä käytä starttimoottoria yli 5 sekunnin ajan yhtäjaksoisesti. Jos moottori ei käynnisty palauta avain OFF-asentoon ja odota
vähintään 10 sekuntia ennen käynnistyksen jatkamista.
Attention! Do not run starting motor over 5 seconds continuously.
If the engine fails to start, return the key to OFF position and wait for at
least 10 seconds before re-following the starting procedure.
Attention! Do not turn the key to START while the engine is running
to prevent damage of starting motor.
Huomio! Älä käännä avainta START-asentoon moottorin ollessa
käynnissä välttääksesi starttimoottorin vaurioitumisen.
Generaattorikoneikon käyttö
1)start the generating set disconnected from appliances and with all
switches in OFF position.
2)If the generating set is started for the first time or after a long period
storage, let the engine warm up for 5 minutes without a load. This procedure preserves the engine and prevents seizes.
3) Then insert the plugs of the electrical appliances into the receptacle
of the generating set before turning the genset switches to ON. In case
of three-phase versions equipped with 230/400 V Selector, also turn the
selector on the desired voltage position.
4) Check the voltmeter for proper voltage.
5) To power the receptacles (and the loads) open the protection cover of
the circuit breaker and/or earth fault breaker (when available) and turn it
/them to “ON” position.
Pysäytys
a) Käännä sähkölaitteen virtakytkin pois päältä ja irrota pistoke generaattorin pistorasiasta.
b) Anna moottorin jäähtyä ilman kuormaa muutaman minuutin ajan ennen pysäyttämistä.
c)
– Käännä virta-avainta vastapäivään asennosta ON asentoon OFF (ainoastaan sähkökäynnistys).
– Aseta moottorin kytkin asentoon OFF ja sulje polttoainehana (kuva 1).
Stop
a) Turn off the power switch of the electric equipment and unplug the
cord from receptacle of the generator.
b) Allow the engine to cool down at no-load for few minutes before stopping.
c)
- Turn the starting key counterclockwise from ON position to OFF (only
electrical starting).
- Set the engine switch to the OFF position and close the fuel cock
(Pict.1).
R
C
Vara ainoastaan malleille::
Reserve only for:
COMBIPLUS 5200 R-RE
COMBIPLUS 5500 R-RE
COMBIPLUS 7200 RLM-RELM
COMBIPLUS 7800 RLM-RELM
COMBIFLASH 200 RLM-RELM
COMBIFLASH 220 RLM-RELM
kuva.1
Pict.1
11
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
Use of the generating set
1) Käynnistä generaattorikoneikko, joka on kytketty irti sovelluksista ja
jonka kaikki kytkimet ovat OFF-asennossa.
2) Jos generaattorikoneikko käynnistetään ensimmäistä kertaa tai laite
käynnistetään pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen, annan moottorin lämmetä 5 minuuttia ilman kuormitusta. Tämä säästää moottoria ja estää
kiinnileikkautumisen.
3) Laita sitten sähkösovelluksien pistokkeet generaattorikoneikon pistorasiaan ennen generaattorikoneikon kytkinten kääntämistä ON-asentoon. Kolmivaiheisten versioiden ollessa kyseessä, jotka on varustettu
230/400 V valitsimella, käännä valitsin haluttuun volttimäärään.
4) Tarkista jännitemittari oikeaa jännitettä varten.
5) Saadaksesi virtaa pistorasiaan (ja kuormiin) avaa virtakytkimen ja/tai
runkosulkukytkimen (jos saatavilla) suojakansi ja käännä se /ne asentoon ”ON”.
GB
FIN
Lisätietoa suojakytkimistä
Suojakytkimet (kuten virtakytkin, runkosulkukytkin ja lämpökatkaisin)
voivat laueta kahdesta syystä:
– kun kuorman absorboima teho on korkeampi kuin suojakytkimen
arvo.
– tai oikosulun sattuessa.
Ensimmäisessä tapauksessa sinun on vain vähennettävä generaattorin
kuormaa. Toisessa tapauksessa sinun on löydettävä syy ja poistettava
se ennen generaattorikoneikon käynnistämistä uudelleen.
Runkosulkukytkin laukeaa kun generaattorista on virran vuotoa myötävirtaan (ohjauspaneelista kohti kuormia). Tämä suojalaite (jos sitä tukee
oikea maadoitus) tarjoaa parhaimman mahdollisen suojan kosketuksia
ja sähköiskuja vastaan.
Jotkut yksivaiheiset pistorasiat on suojattu ylikuormitusta vastaan lämpökatkaisimella. Kun lämpökatkaisin laukeaa, syyn poistamisen jälkeen,
riittää lämpökatkaisimen kumisuojakannen painaminen.
Additional information on protection switches
The protection switches (such as circuit breaker, earth fault breaker and
thermal contact breaker) can intervene for two kind of reasons :
-when the current absorbed by the load is higher than the rated one of
the protection switch,
-or when there is a short circuit.
In the first situation, you only need to decrease the load to generating
set. In the second situation, however, you need to find out the cause and
remove it before proceeding to re-start the generating set.
The earth fault breaker intervenes in case of current leakage downstream the generator (from the control panel towards the loads). This
protection devise (if supported by a correct grounding) offers the best
possible protection against contacts and electric shocks.
Some single-phase receptacles are protected against overload by
means of a thermal contact breaker. When a thermal contact breaker
intervenes, after removing the cause, simply press its rubber protection
cover.
HUOLTO
MAINTENANCE
Perushuolto
Ainoastaan koulutettu henkilökunta saa suorittaa generaattorikoneikon
huollon. Varmista, että moottori ei ole käynnissä ja että se on jäähtynyt
tarpeeksi. Varmista, että kuormat on kytketty irti. Katso moottorin ja
vaihtovirtageneraattorin käyttöoppaista neuvoja oikeaa huoltoa varten.
Ordinary Maintenance
Only trained personnel should carry out the maintenance on the genset.
Make sure the engine is not in operation and that it has cooled sufficiently. Make sure that loads are disconnected. Always refer to engine and
alternator user manuals for a correct maintenance.
Päivittäin:
– Tarkista öljyntaso ja täytä tarvittaessa.
– Pidä ilmaventtiilit ja/tai pakoputki puhtaina ja vapaina esteistä laitteen
oikean ja turvallisen toiminnan takaamiseksi.
– Suorita kaikki alustavat tarkistukset ennen käynnistystä.
Daily
- Check oil level and refill if necessary.
- Keep clean and free air vents and/or exhaust pipe for a correct and
safe use.
- Make all preliminary checks before starting.
50 tunnin välein
– Puhdista ilmanpuhdistin ilmakompressorilla korkeintaan 2 barin paineella. Käytettäessä generaattorikoneikkoa erittäin pölyisissä olosuhteissa, puhdista osa useammin. Pidä osa aina puhtaana moottorin
paremman toiminnan ja laitteen pidemmän käyttöiän takaamiseksi.
– Tarkista sytytystulppa ja tarvittaessa puhdista sytytystulpan elektrodista hiilijäämät käyttäen tulpan puhdistinta tai teräsharjaa.
Every 50 Hours
- Clean the air cleaner element using compress air with a pressure not
exceeding 2 bar. When operating the generating set under extremely dusty conditions, clean element more frequently. Keep the element always
clean for a better performance and longer life of the engine
- Check spark plug and when necessary clean off carbon deposits on the
spark plug electrode using a plug cleaner or wire brush.
100 tunnin välein
– Vaihda moottoriöljy. Irrota tyhjennystulppa ja valuta öljy. Suosittelemme
valuttamaan öljyn moottorin ollessa lämmin ja irrottamaan öljymittarin
nopeaa valumista varten. (Muista vaihtaa öljy useammin jos laitetta
käytetään pölyisissä ympäristöissä.)
– Tarkista vaihtovirtageneraattorin harjan asento ja tila. Vaihda tarvittaessa.
Every 100 Hours
- Change engine oil . Remove the drain plug and drain oil thoroughly. It is
advisable to drain oil while the engine is warm, and remove oil gauge for
quick discharging. (Remember to change oil more frequently if operating
in dusty areas.)
- Check alternator brush position and conditions. Replace if necessary.
Every 500 Hours
- Replace spark plug.
- Clean and check carburetor , adjust valve clearance and valve seat on
cylinder head.
500 tunnin välein
– Vaihda sytytystulppa.
– Puhdista ja tarkista kaasutin, säädä venttiiliväli ja sylinteripäässä oleva
venttiilin istukka.
Every 1000 Hours (or 24 months)
- Inspect control panel and related components.
- Replace vibration plugs under the engine.
- Overhaul engine.
- Replace feeding pipes.
1000 tunnin välein (tai 24 kuukauden välein)
– Tarkista ohjauspaneeli ja sen osat
– Vaihda moottorin alla sijaitsevat tärinätulpat.
– Suorita moottorin perinpohjainen tarkastus
– Vaihda syöttöputket
Muistutus: Ensimmäinen öljynvaihto pitää suorittaa ensimmäisten 20
käyttötunnin jälkeen. Sen jälkeen vaihda öljy 100 tunnin välein.
Note: Initial oil change should be performed after first twenty (20) hours
of use. Thereafter change oil every 100 hours.
Warning! Dispose of used oil following environmental regulations
and according to local standards. Do not throw it in the drainage system,
in the gardens or in the ground.
Varoitus! Hävitä käytetty öljy voimassa olevien paikallisten säädösten ja ympäristöä koskevien säädösten mukaan. Älä heitä viemäriin,
puutarhaan tai maahan.
12
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
Every 200 Hours
- Check and adjust spark plug electrode gap according to engine user
manual.
- Clean fuel filter.
200 tunnin välein
– Tarkista ja säädä sytytystulpan elektrodin väli moottorin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.
– Puhdista polttoainesuodatin.
VIANETSINTÄ
Vika
Syy
FIN
Korjaus
– Moottori ei käynnisty
– Tarkista polttoainemäärä.
– Tarkista polttoainesuodatin
– Varmista ettei moottorin suojakytkin ole lauennut (esim.
öljyhälytys).
– Kaasuttimeen asennettu sähkömagneetti ei sulje ilman
kuristusvipua.
– Moottori pysähtyy ollessa käynnissä tai kulkee epätasaisesti.
– Tarkista polttoaineen taso.
– Tarkista moottorin suojakytkimet (esim. öljyhälytys).
– Jännite puuttuu
– Tarkista, että lämpömagneettinen kytkin on asennossa – Tarkistettuasi, että jännite on annetuissa rajoisON.
sa ja ettei käytössä olevissa sovelluksissa tai välineissä ole vikaa, aseta lämpömagneettinen kytkin
asentoon ON.
– Palauta jos tarpeen.
– Tarkista sähkökytkennät.
– Tarkista ja palauta.
– Vaihtovirtageneraattorissa toimintahäiriö.
– Täytä tarvittaessa.
– Puhdista tai vaihda.
– Poista syy ja yritä käynnistää moottori uudelleen.
– Tarkista, että sähkömagneetin ja lämmön ilmaisulevyn sähkökytkennät ovat kunnolla kytketyt tai
ettei mekanismi ole juuttunut.
– Tarkista sytytystulpan uloke.
– Jos kytkennät irti laita paikoilleen.
– Tarkista sytytystulpan elektrodi.
– Irrota sytytystulppa ja jos likainen puhdista elektrodi.
– Tarkista akun lataus
– Lataa tarvittaessa akku.
- Tarkista polttoainepumpun toiminta
– Irrota toimintahäiriön syy tai jos jokin osa on rikki
vaihda se.
– Moottorin suojakortilla varustettu generaattori: on tarpeen – Ennen käynnistystä (START) odota LED TEodottaa muutama sekunti ON-asennossa ennen siirtymistä STIIN tarvittava aika.
START-asentoon.
– Täytä
– Poista syy ja käynnistä uudelleen.
– Lisätietoja muista kuin yllä mainituista tilanteista löytyy vaihtovirtageneraattorin ja moottorin käyttöoppaista.
– Jos generaattorikoneikko ei käynnisty tai ei tuota sähköä, ota yhteyttä lähimpään GENMAC-jälleenmyyjään lisätietojen saamiseksi tai korjausta varten.
TROUBLESHOOTING
- Engine does not start
Cause
Remedy
- Check fuel level.
- Check fuel filter.
- Check for engine protections on (ex. oil alarm).
-Solenoid valve on the carburator, does not close the
throttle lever
- Check spark plug cap.
- Check spark plug electrodes.
- Check battery is chaged.
- Check fuel pump operation.
- Engine Protection Board presence: it is necessary to
remain to ON position for some seconds before turn to
START position
- Refill if necessary.
- Clean or replace.
- Remove causes and try to start engine again.
- Check electric connections to the solenoid valve and to the temperature switch are well connected or that the mechanism has not jammed
up.
- If loose, push spark plug cap back to place.
- Remove spark plug and clean electrodes if dirty.
- Load battery if necessary.
- Remove causes or replace.
- Wait for LED TEST time before turning to
START position
- Engine stops while in operation or - Check fuel level.
- Check for engine protections on (ex. Oil alarm).
runs irregularly
- Refill if necessary.
- Remove causes and try to start engine again.
- Voltage lack
- After checking voltage is within admitted limits
and that the appliances and instrument in use
are not faulty, place the circuit bracket swich in
ON position.
- Restore if necessary.
- Check and restore.
- Check circuit breaker is in ON position.
- Check electric connections.
- Alternator failure.
-For more information on situations not above mentioned please refer to alternator and engine user manuals.
-If your generating set still fails to start or generate electricity, contact your nearest GENMAC dealer for further information or corrective procedures.
13
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
Defect
GB
GB
FIN
LAITTEISTON SIIRTÄMINEN
HOW TO MOVE THE GENERATING SET
Generaattorikoneikon liikuttaminen.
Käsitelläksesi laitetta oikein käytä nostonauhoja, jotka on kiinnitetty putkiin (kuva 1) tai aseta generaattori lavalle ja kiinnitettyäsi sen kunnolla
nosta se haarukkatrukilla (kuva 2).
Moving the generating set
For proper handling of your generator, use lifting straps attached to the
pipes (Fig. 1) , or position the generator on a pallet and after fixing it
properly, lift it using a lift truck (Fig.2) .
Danger!
Vaara!
-Never move the generating set when it is in operation.
-Fixing lifting chains or belts in run positions may create situation of danger for the operator and for your generating set.
-When lifting your generating set make sure personnel is at safety distance and the operator is wearing a protective helmet.
– Älä ikinä liikuta generaattorikoneikkoa sen ollessa käynnissä.
– Nostoketjujen tai –hihnojen kiinnittäminen liikkuviin paikkoihin saattaa
luoda käyttäjälle ja laitteelle vaarallisia tilanteita.
– Nostaessasi generaattorikoneikkoa varmista, että henkilöstö on turvallisen etäisyyden päässä ja että käyttäjällä on suojakypärä.
PREPARATION FOR STORAGE AND DISPOSE OF WASTE PARTS
VARASTOINTI JA HÄVITYS
Varastointi
Jos generaattorikoneikko aiotaan säilöä pitkäksi aikaa, huomioi seuraavat ennen varastointia suoritettavat huoltotoimenpiteet:
– Irrota sytytystulppa, kaada noin 3-4 cc moottoriöljyä sylinteriin, vedä
potkukäynnistyksen kaasuttimesta 2-3 kertaa niin, että öljy voitelee männän ja sylinterin ja asenna sitten takaisin sytytystulppa. Tämä ehkäisee
sylinterin, männän ja venttiilin ruostumista.
– Tyhjennä polttoainesäiliö huolellisesti tyhjennystulppaa käyttäen.
– Kytke syöttöputket irti.
– Valuta moottoriöljy pois ja täytä tuoreella öljyllä.
– Puhdista ilmansuodatin ja vaihda tarvittaessa.
– Kytke irti akkukaapelit (kun saatavilla). Irrota akku ja lataa se.
– Tarkista löytyykö löysiä muttereita ja ruuveja ja tarvittaessa kiristä ne.
– Puhdista generaattorikoneikko huolellisesti käyttäen tätä varten olevia
puhdistusaineita.
Ruiskuta suoja-ainetta jos tarpeen.
– Peitä generaattorikoneikko muovisella suojapeitteellä ja varastoi se
vaakasuorassa asennossa hyvin tuuletettuun, kuivaan paikkaan.
Preparation for storage
If the generating set is going to be stored for a long period observe the
following pre-storage maintenance works :
-Remove the spark plug, pour about 3 to 4 cc of engine oil into the cylinder, slowly pull the starter handle of the recoil starter 2 or 3 times to make
oil lubricate piston and cylinder and then re-install the spark plug. This
work will prevent cylinder, piston and valve from getting rusty.
-Drain fuel tank carefully by means of its drain plug.
-Disconnect feeding pipes.
-Drain engine oil and refill with fresh one.
-Clean air filter element and replace if necessary.
-Disconnect the battery cables (when available). Remove the battery
and recherge it.
-Check for loose bolts and screws, tightening them if necessary.
-Clean your generating set thoroughly using specific cleaning products.
Spray with preservative if necessary.
-Cover your generating set with a plastic tarpaulin and store it in horizontal position in a well-ventilated, low humidity area.
Hävitys
Hävitä käytetty öljy ja muut saastuneet materiaalit ympäristösäädöksien
mukaisesti.
Kun generaattorikoneikkosi on tullut käyttöikänsä loppuun hävitä se
oikein paikallisten säädösten mukaan ja ympäristöä suojellen.
Dispose of waste parts
Dispose of used oil and any other contaminated materials following environmental regulations.
Once your generating set has finished its life circle also dispose of it in
a proper manner in accordance to local standards and to protect the
environment.
Varoitus! Älä heitä generaattorikoneikkoa tavalliselle kaatopaikalle, koska jotkut sen osista saattavat saastuttaa ympäristöä.
kuva.1
Pict.1
kuva.2
Pict.2
14
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
Warning! Do not throw the generating set in a common dumping
ground as some of its components can pollute environment.
GB
FIN
SÄHKÖPANEELI JA KYTKENNÄT
ELECTRIC PANEL AND CONNECTIONS
Varoitus! Tutki huolellisesti tässä käyttöoppaassa olevia ohjeita ennen
generaattorikoneikon käynnistämistä. Näin voit käyttää generaattorikoneikkoa turvallisesti ja menestyksellisesti.
Warning! Carefully study the instructions contained in this operation manual before starting your generating set so you will be able to operate
your generating set safety and successfully.
Sähkökytkentä
Tämä generaattorikoneikko on suunniteltu mahdollistamaan helpot ja
turvalliset kytkennät liittimien avulla. Joka tapauksessa on tärkeää muistaa seuraavat kohdat:
1) Kaikkien sähköisten lisäosien (kytkentäkaapelit, pistokkeet jne.) on
oltava sopivia sovellukseen ja toimivia.
2) Kytkentäkaapeleilla on oltava oikea poikkileikkaus. Huomioi seuraavat
tiedot ja taulukko:
– vaadittu wattiluku ja generaattorikoneikon kyky
– kaapelin sijainti (maan alla, ilmassa, kaapelikanavassa jne.) ja kaapelityyppi (materiaali, yksisäikeinen, monisäikeinen jne.).
Käytä seuraavaa taulukkoa yleisviitteenä kaapelin hyväksytylle minimipoikkileikkaukselle:
Electric Connection
This generating set has been designed to allow an easy and safety connection by means of its receptacles. It is important, in any case, to remember the following points :
1) All electric accessories (connecting cables, plugs, etc…) must be adequate for the type of application and perfectly working.
2) Connecting cables must have a correct cross section. Keep into account the following information and table:
- the wattage required and the capability of the generating set
- the type of cable lying (underground, on air, raceway, etc…) and of
cable (material, unifilar, multifilar, etc…).
Refer to the following table just as a general guide for cable minimum
acceptable cross section:
Cross Section
3~ (400V)
Output
1~ (230V)
3~ (400V)
--
< 3 kVA
1.5 mm
--
--
< 5 kVA
2.5 mm
--
4 mm
--
< 7 kVA
4 mm
2
--
< 9 kVA
6 mm
1.5 mm
< 9 kVA
6 mm
2
1.5 mm2
< 14 kVA
10 mm2
2.5 mm2
< 14 kVA
10 mm2
Teho
1~ (230V)
< 3 kVA
1.5 mm
< 5 kVA
2.5 mm
< 7 kVA
2
2
2
2
2
2
2
2.5 mm2
3) Jos generaattorikoneikon tarkoituksena on syöttää virtaa sovelluksiin,
jotka yleensä on kytketty kaupalliseen sähkölinjaan, kytkennän saa suorittaa ainoastaan ammattisähkömies, jonka on aina huomioitava seuraavat seikat:
a) Generaattorikoneikon antama virta eroaa jakeluverkon virrasta pienemmän käynnistyskapasiteetin vuoksi, siinä on vähemmän oikosulkuja
ja laajempi jänniteaallon hajaantuminen kun syötetään väärentäviä kuormia (kuten UPS, invertteri hitsauslaitteisto jne.) ja enemmän taajuuden
muutoksia.
b) Sähkökytkennät on tehtävä paikallisten säädösten ja koodien
mukaan.
c) Generaattorikoneikon on eristettävä täydellisesti voimalinja jakeluverkosta. Kytkentävirhe saattaa aiheuttaa erittäin vaarallisia tilanteita ihmisille ja aiheuttaa mahdollisia laitevahinkoja ja tulipaloja.
3) If the generating set purpose is that to supply appliances generally
connected to the commercial power line, the connection must be carried
out only by skilled electricians who must always take into consideration
the following information :
a) The current supply of the generating set differs from that of the mains
for less starting capacity, less short circuit, larger distortion of the voltage
wave when supplying distorting loads (such as UPS, inverter welding
set, etc…) and more frequency modifications.
b) Electrical connections must be carried out in compliance with local
codes and standards in use.
c) The connection of the generating set must perfectly insulate the
power line of the mains from the one of the generating set. Failure in
connection could lead to highly dangerous situations for people besides
potential equipment damages and fire hazards.
Ennen käyttöä suoritettavat tarkistukset
Ennen generaattorikoneikon käynnistämistä suorita seuraavat tarkistukset turvallisen toiminnan takaamiseksi:
1) Tarkista generaattorikoneikon tietolaatta ja tarkista, että ne ovat oikeat
sovellukselle ja kytkennälle johon aiot käyttää sitä. Tutki huolellisesti,
että kytkettyjen sovellusten voltti vastaa eikä ikinä ylitä generaattorikoneikon volttia.
2) Tarkista aina, että sovelluksiin voidaan syöttää virtaa ilman ihmisille
koituvaa vaaraa tai vaaraa, että pyörivät välineet vahingoittuvat.
3) Varmista generaattorikoneikon maadoitus välttääksesi sähköiskut ja
henkilövahingot, kuolemantapaukset mukaan lukien. Muista, että maattokaapelin poikkileikkauksen on oltava sama tai suurempi kuin syöttökaapelien.
Pre-operation checks
Before starting the generating set perform the following checks to insure
safe operation :
1) Check the generating set plate data and control that they are correct
for the application and connection you intend to use it for. Carefully check that the voltage of the connected appliances corresponds and never
exceeds that of your generating set.
2) Always check that appliances can be supplied with no risks for people
or hazard for rotating equipments.
3)Be sure your generating set has been adequately grounded to avoid
electrical shock or personal injury up to and including death. Remember
that all cross section of the grounding cable must be equal or larger than
the one of the supplying cables.
Automaattinen ohjauspaneeli (valinnainen ainoastaan sähkökäynnistysversioille)
Combiplus mallisto voidaan toimittaa automaattiseen ohjauspaneeliin
kytkentään valmiina. Automaattisella ohjauspaneelilla on mahdollista
käynnistää generaattorikoneikko automaattisesti, siirtää generaattorikoneikon voimalinjaan kun käyttöjännite menee yli rajojen ja muuttaa takaisin
kun valtajohto on takaisin käytössä. Lisäksi se voi syöttää akkua generaattorikoneikon ollessa poissa käytöstä.
Huomio! Generaattorikoneikon ollessa kytkettynä automaattiseen ohjauspaneelijärjestelmään, generaattorikoneikon paneelissa sijaitsevan virtaavaimen on oltava ON-asennossa.
Varoitus! Käytettäessä automaattista ohjauspaneelijärjestelmää, ennen
generaattorikoneikon huoltamista tai korjaamista muista aina jättää se RESET-asentoon ja kytkeä akkukaapelit irti välttääksesi laitteen käynnistymisen vahingossa siinä tapauksessa, että valtajohto menee pois käytöstä.
(Lisätietoja löytyy automaattisen ohjauspaneelin käsikirjasta).
Automatic control panel (Optional only for electric starting versions)
Our models of Combiplus range can be supplied ready for connection to
Automatic control panel. With our Automatic control panel it is possible
to start automatically the generating set, transfer to generating set power
line when the utility voltage goes out of limits and exchange again once
the mains is back. Moreover, it can feed the battery when the generating
set is not in operation.
Note! When connected to automatic control panel the starting key of the
generating set, located on the generating set panel, must remain in ON
position.
Warning! When using automatic control panel system, before carrying out
any maintenance or repairs on the generating set, always remember to
leave it in RESET position and to disconnect the battery cables to avoid
accidental starting of the generating set in case of mains drop.
(For further information, please refer to the manual supplied with the Automatic Control Panel).
15
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
Poikkileikkaus
SÄHKÖKAAVIOT - WIRING DIAGRAMS
SÄHKÖKAAVIOT COMBIPLUS 3200 R - COMBIPLUS 4200 R
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
FIN
16
ELECTRIC DIAGRAM COMBIPLUS 3200 R - COMBIPLUS 4200 R
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
GB
17
SÄHKÖKAAVIOT COMBIPLUS 5200 R-RE - COMBIPLUS 7200 R-RE - COMBIFLASH 200 R-RE
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
FIN
18
WIRING DIAGRAM COMBIPLUS 5200 R-RE - COMBIPLUS 7200 R-RE - COMBIFLASH 200 R-RE
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
GB
19
SÄHKÖKAAVIOT COMBIPLUS 5500 R-RE - COMBIPLUS 7800 R-RE - COMBIFLASH 220 R-RE
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
FIN
20
WIRING DIAGRAM COMBIPLUS 5500 R-RE - COMBIPLUS 7800 R-RE - COMBIFLASH 220 R-RE
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
GB
21
SÄHKÖKAAVIOT COMBIPLUS 10000 RE
WIRING DIAGRAM COMBIPLUS 10000 RE
FIN
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
GB
22
SÄHKÖKAAVIOT COMBIPLUS 12000 RE
WIRING DIAGRAM COMBIPLUS 12000 RE
FIN
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
GB
23
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
SÄHKÖKAAVIOT COMBIFLASH 240 RE
FIN
24
GENERAATTORIN VALINTA
FIN
Generaattoreita käytetään nykyään monissa eri sovelluksissa kuten varmistuksena, retkeilyssä, rakennustoiminnassa,
teollisuuskäytössä, vuokrauksessa, merenkulussa ja muissa sovelluksissa. Oikean generaattorin valinta sovellukseen
on tärkeää. Ylimitoitettu generaattori maksaa enemmän ja alimitoitettu generaattori ei toimi odotusten mukaisesti. Ennen generaattorikoneikon valintaa on päätettävä kokonaisvaatimukset. Vaatimuksiin tulee lisätä 20 % niin, että mahdolliset tulevaisuudessa tapahtuvat lisäykset mahtuvat vaatimuksiin ja toisaalta näin generaattori ei toimi täyskuormituksessa liian kauan. Generaattorin maksimiarvo on sananmukaisesti maksimiteho. Generaattorit on yleensä suunniteltu
käymään täyskuormitettuina korkeintaan 1 tunnin päivässä. Jatkuva arvo on 60 % maksimiarvosta.
Muista, että jotkut sovellukset vaativat käynnistettäessä ”energiasykähdyksen”. Tämä tarkoittaa, että sovellusten käynnistäminen vaatii enemmän energiaa kuin niiden käynnissä pitäminen. Useimmat sähkövälineet vaativat 1.2 – 3 -kertaisen wattimäärän käynnistyksessä. Sellaiset kuormitukset kuin sähkömoottorit, ilmakompressorit ja uppopumput vaativat
vähintään 3-5 – kertaisen määrän käynnistyksessä.
Esimerkiksi 5000 watin generaattori käynnistää ainoastaan 1000 / 1700 watin uppopumpun.
Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai Genmacilta suoraan.
TYYPILLISET WATTIMÄÄRÄVAATIMUKSET
Suosittelemme aina määrittämään arvot laitteesta, johon annetaan virtaa. Huomaa, että vaaditut kokonaiswattimäärät
luetelluille kohteille on käyntiwattimäärän ja käynnistyswattimäärän summa. Esimerkiksi kahvinkeittimen vaatima kokonaiswattimäärä on 1700 wattia kun taas jääkaapin 2900 wattia (eli 700 käyttöwattia + 2200 käynnistyswattia = 2900
wattia).
Huomio! Jännitteen lasku sähköisissä jatkojohdoissa
Kun käytetään pitkää jatkojohtoa sovelluksen tai työkalun kytkemiseksi generaattoriin, tietty määrä jännitteen laskua tai
hävikkiä tapahtuu jatkojohdossa, joka vähentää sovellukseen tai työkaluun saatavaa todellista jännitemäärää.
GB
Generators are used in a very wide range of application today such as backup, camping, construction, industrial, rental,
marine and other applications. Selecting the correct generator for the application is very important. An oversized generator costs more and an undersized generator will not perform as expected. Before selecting a genset , the total requirements should be determined. A 20% factor should be added to the requirements which will allow for future additions
as well as keeping the generator from being run under maximum load too much of the time. The Maximum rating of the
generator is just as it says, the maximum output. Generators are typically designed to run at maximum load no more
than 1 hour every 6 hour work. The Continuous rating is typically the 90% of Maximum rating.
Remember that some appliances need a “surge” of energy when starting. This means that the amount of electrical
power needed to start appliances can exceed the amount needed to run them.Most electrical tools require 1.2 to 3 times
their wattage at starting. And that loads such as electrical motors, air compressors and submergible pumps require at
least 3 to 5 times at starting.
For example, a 5000 watt generator will only start a 1000 / 1700 watt submergible pump.
For further information check with your dealer or call Genmac directly.
TYPICAL WATTAGE REQUIREMENTS
It is always best to determine the ratings from the actual equipment to be powered. Also note the total watts needed
for each item listed is the sum of the Running Watts and Starting Watts. As an example, the coffee maker listed has a
total requirement of 1700 Watts whereas the Refrigerator requirement is 2900 Watts (that is to say 700 Running Watts
+ 2200 Starting Watts = 2900 Watts).
Attention! Voltage Drop in Electric Extension Cords
When a long electric extension cord is used to connect an appliance or tool to the generator, a certain amount of voltage
drop or loss occurs in the extension cord which reduces the effective voltage available for the appliance or tool.
25
Combiplus Combiflash U&M 50Hz Benzina FINGB rev03
SELECTING THE PROPER GENERATOR
MUISTIINPANOT
NOTES
MUISTIINPANOT
NOTES
GB
FIN
RAJOITETTU TAKUU
LIMITED WARRANTY
Tietoja takuusta löytyy Genmac G001 mallista.
For the warranty conditions refer to the Genmac
G001 model.
GENMAC group:
head quarter
42044 GUALTIERI (Reggio Emilia) Italy
via Don Minzoni, 13
Tel.0039-0522.828179
Fax 0039-0522.829218
E-mail: genmac@tin.it
Web space: www.genmac.it
www.genmac-group.com
Genmac USA, Inc.
12355 SW 129 COURT # 1
MIAMI, Florida 33186
Ph. (001) 305 254 4545
Fax (001) 305 254 4558
Toll Free # 1-877-254-4541
e-mail : genmacusa@genmac-group.com
www.genmac-group.com