Scansonic | DA500 | DA500 DAB+/FM RADIO

DA500 DAB+/FM RADIO
DK Brugervejledning
SIKKERHED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET.
PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG
LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG PÅ AFSTAND AF ANDRE
VARMEKILDER. MINIMUMSAFSTAND OMKRING APPARATET SKAL VÆRE 5 CM
AF HENSYN TIL VENTILATION. UNDLAD AT TILDÆKKE ELLER BLOKERE
VENTILATIONS-ÅBNINGERNE.
HOLD ØJE MED BØRN, SÅ DE IKKE LEGER MED APPARATET. APPARATET OG
NETLEDNINGEN BØR HOLDES UDEN FOR SMÅ BØRNS RÆKKEVIDDE.
DETTE APPARAT ER IKKE BEREGNET TIL, AT SMÅ BØRN ELLER PERSONER
MED NEDSAT FYSISK, MOTORISK ELLER MENTAL KAPACITET ANVENDER DET,
OG APPARATET BØR IKKE ANVENDES AF SÅDANNE PERSONER, MED MINDRE
DET FOREGÅR UNDER OVERVÅGNING AF EN PERSON MED TILSTRÆKKELIG
VIDEN OG OVERBLIK, SOM KAN INSTRUERE I DEN KORREKTE BETJENING
OG PÅTAGE SIG ANSVARET FOR SIKKERHEDEN.
RUL NETLEDNINGEN HELT UD, INDEN DU FORBINDER APPARATET TIL
LYSNETTET OG PLACÉR LEDNINGEN, SÅ DEN IKKE BESKADIGES, OG INGEN
KAN SNUBLE I DEN.
UNDLAD AT ANVENDE APPARATET, HVIS DET ER BLEVET BESKADIGET ELLER
PÅ ANDEN MÅDE ER I STYKKER. HVIS NETLEDNINGEN ER BLEVET
BESKADIGET, BØR EN KVALIFICERET SERVICETEKNIKER UDSKIFTE DEN MED
EN ANDEN AF PASSENDE TYPE.
HOLD I STIKPROPPEN, IKKE I LEDNINGEN, NÅR DU TAGER STIKKET UD.
HOLD APPARATET, NETLEDNINGEN OG STIKPROPPEN TØRRE OG VÆK FRA
STEDER, HVOR DE KAN UDSÆTTES FOR DRYP ELLER STÆNK. UNDLAD AT
ANVENDE APPARATET I VARME, FUGTIGE OMGIVELSER.
UNDLAD AT PLACERE ÅBEN ILD ELLER VÆSKEFYLDTE BEHOLDERE OVEN PÅ
DETTE APPARAT.
SLUK APPARATET OG TAG STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN, NÅR APPARATET
IKKE ER I BRUG, OG INDEN DU RENGØR ELLER UDFØRER SERVICE PÅ
APPARATET.
AL
SERVICE
BØR
OVERLADES
TIL
KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.
ADVARSEL
Det trekantede symbol med lynet er
beregnet på at gøre bruger
opmærksom på, at apparatets indre
indeholder strømførende dele, der
ikke
er
isolerede,
og
hvis
strømstyrke er tilstrækkelig til at
udgøre en fare for skade på
personer ved elektriske stød.
•
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL: UNDLAD AT FJERNE
DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF
HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK
STØD. APPARATET INDEHOLDER
INGEN DELE, SOM BRUGER SELV
KAN SERVICERE. OVERLAD ALT
REPARATIONSARBEJDE
TIL
KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.
Udråbstegnet i den ligebenede
trekant er beregnet til at gøre
bruger opmærksom på vigtige
oplysninger i den medfølgende
brugsvejledning
vedrørende
betjening og vedligeholdelse af
apparatet.
SØRG FOR, AT DER ALTID ER LET ADGANG TIL DEN STIKKONTAKT,
APPARATET ER TILSLUTTET - MÅ IKKE FORBINDES TIL 'LÅSBAR' STIKDÅSE
ELLER VÆRE FAST FORBUNDET TIL LYSNETTET.
USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR
APPARATET ER ÅBENT, ELLER HVIS
LÅSEMEKANISMEN SVIGTER ELLER
SÆTTES UD AF DRIFT.UNDGÅ DIREKTE
KONTAKT MED LASERSTRÅLEN.
LASER SIKKERHED
Denne CD-afspiller indeholder et lasersystem med optisk laserstråle, der er
designet med indbyggede sikkerhedsforanstaltninger. Forsøg ikke selv at få
adgang til apparatets indre, men overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret
servicepersonale. Kontakt med den usynlige laserstråle kan være skadeligt for det
menneskelige øje.
DETTE ER ET KLASSE 1 LASER PRODUKT. HVIS APPARATET IKKE
ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED BETJENINGSVEJLEDNINGEN,
ELLER HVIS BRUGEREN FORSØGER SELV AT ÆNDRE ELLER REPARERE
PÅ DET, KAN DET RESULTERE I STRÅLING MED FARLIGT LASERLYS.
1
KNAPPER OG BETJENING
TOPPANELET
1. Udtag til hovedtelefoner
2. Standby
3. FM/DAB
4. Auto scan (autosøgning)
5. Tuning
6. Tuning
7. Display
8. Volumen drejeknap
9. Mute (dæmp)
10. Preset (faste stationer)
11. Info.
12. Select (vælg)
13. Menu
BAGPANELET
1. DC in - netledning
2. Dæksel til batterirum
3. FM-antenne
2
DISPLAYET
TIDSDISPLAY
Displayet viser det aktuelle tidspunkt og dato, når apparatet står på Standby.
VOLUMENDISPLAY
Når du skruer op eller ned for lyden, vises volumenbjælken på displayet.
DISPLAYETS LAYOUT
1. Stationsnavn /Visning af signalkilde
2. Info display
3
KOM GODT I GANG
DAB-/FM-ANTENNE
Før du anvender din radio til modtagelse af DAB eller FM, skal du strække teleskopantennen
ud. Det kan være nødvendigt at justere retningen på antennen, så du opnår den bedst mulige
modtagelse.
TILSLUTNING TIL LYSNETTET
Før du forbinder apparatet til lysnettet skal du kontrollere, at strømstyrken på brugsstedet
matcher angivelserne på ratingpladen, der sidder på AC-adapteren.
• Sæt adapterens DC-stik i DC-terminalen på radioens bagpanel.
• Forbind AC-adapteren til en stikkontakt og tænd for strømmen.
Radioen er nu klar til brug.
BEMÆRK: AC-adapteren kan blive varm under brugen, dette er normalt.
Når du første gang forbinder radioen til lysnettet, viser ur- og kalenderdisplayet “nuller”.
INDSTILLING AF URET
Uret på radioen indstilles automatisk første gang, du modtager et signal fra en DAB radiostation.
Hvis du ikke kan modtage DAB-stationer, kan du indstille uret manuelt via MENUEN.
TÆND & SLUK
STANDBY
Sådan tændes radioen:
• Tryk på knappen STANDBY på toppanelet.
Displayet lyser op, og radioen tænder.
Sådan slukkes radioen:
• Tryk kort på knappen STANDBY på toppanelet.
Radioen slukker. Uret fortsætter med at gå, så længe radioen er forbundet til lysnettet.
INDLEDENDE KANALSØGNING
Når du tænder radioen første gang, vises søgedisplayet, mens kanalsøgningen gennemføres:
Søgebjælke
Antal fundne stationer
4
Radioen søger efter alle tilgængelige stationer (fuld søgning) og lagrer stationerne i
alfanumerisk rækkefølge - 1 Radio, 2 Radio, AA Radio, AB Radio… Denne indledende
søgning tager nogle få minutter. Efter søgningen indstilles uret, og radioen begynder at
afspille stationen på den første faste programplads.
SØGNING EFTER EN STATION
Hvis du vil søge efter en anden DAB-station med knapperne på frontpanelet:
• Tryk på knappen
eller
.
<Station list> vises på displayet.
• Tryk på knappen
eller
for at gennemse listen med stationer.
• Tryk på knappen SELECT for at vælge den viste station.
Efter et kort øjeblik stiller radioen ind på stationen.
INDSTILLING AF LYDSTYRKEN
Du kan justere lydstyrken med volumenknappen på frontpanelet:
• Drej på knappen VOLUME, når du vil skrue op eller ned for lyden.
Mens du indstiller lydstyrken skifter displayet og viser det aktuelle lydstyrkeniveau på
lydstyrkebjælken.
Lydstyrkebjælke
Sådan dæmpes lyden:
• Tryk på knappen MUTE.
Lyden dæmpes, og displayet viser ‘Muted’.
• Tryk på knappen MUTE igen, når du vil gå tilbage til foregående lydstyrkeniveau.
DAB KANALSØGNING
NY SØGNING EFTER DAB-STATIONER
Ved første ibrugtagning søgte radioen efter alle tilgængelige DAB-stationer. De fundne
stationer blev gemt i radioens hukommelse.
Du kan når som helst foretage en ny søgning, hvis du flytter til et nyt område eller blot ønsker
at genopfriske kanallisten og tilføje evt. nye stationer.
Sådan søger du manuelt efter DAB-stationer:
• Vælg DAB-båndet.
• Tryk på knappen AUTO SCAN på radioens toppanel.
5
Søgeprocessen tager nogle få minutter. Antallet af fundne stationer vises i højre side af
displayet.
Efter søgningen stiller radioen ind på den første station på listen, såfremt stationen sender.
Alternativt kan du gennemse stationerne, som beskrevet på foregående side.
DAB DISPLAYET
DAB DISPLAYET
Du kan ændre visningen i nederste linje af displayet, således at der vises forskellige
oplysninger, der kan transmitteres med en DAB-station.
Sådan vælger du oplysninger til visning på displayet:
Tryk gentagne gange på knappen INFO. på toppanelet for at ændre visningen på displayet
under afspilning af en DAB radiostation.
Displayets valgmuligheder vises herunder. Ikke alle stationer tilbyder alle muligheder.
DLS (Dynamic Label Segment): Radiotekst er en rulletekst, som giver realtidsoplysninger
om sangtitler, nyhedsoverskrifter o.s.v.
PROGRAMME TYPE: Her oplyses typen på det program, der udsendes.
SIGNAL STENGTH: I dette display vises bjælken med signalstyrken. Jo længere bjælken er,
jo stærkere er signalet. Visning af signalstyrken kan være nyttig, når du indstiller antennen til
den bedst mulige modtagelse.
MULTIPLEX NAME: DAB Digitale radiostationer sendes i multiplexer. Hver multiplex udgør
en gruppe radiostationer, der sendes på samme frekvens. Der findes nationale og lokale
multiplexer; de lokale indeholder stationer fra dit nærområde. Dette display viser navnet på
den multiplex, den aktuelle station ligger på.
MULTIPLEX NUMBER/FREQ: Dette display viser nummer og frekvens for den multiplex, den
aktuelle station ligger på.
6
BIT RATE: DAB tillader udbyderne at variere BITRATEN (komprimeringen i det udsendte
audiosignal) afhængigt af udsendelsestypen. På den måde kan der være flere stationer på
samme multiplex. Tale og nyheder sendes ofte i en lavere bitrate, hvorimod musik behøver
en højere bitrate for at lyde godt.
TIME AND DATE: Tidspunkt og dato opdateres fra signalet, der modtages.
FM DISPLAYET
FM DISPLAYET
Du kan ændre visningen i nederste linje af displayet, således at der vises forskellige
oplysninger, der kan transmitteres med en FM-station.
Sådan ændrer du visningen på displayet:
Tryk gentagne gange på knappen INFO. på toppanelet for at ændre visningen på displayet
under afspilning af en FM radiostation.
Displayets valgmuligheder vises herunder. Ikke alle stationer tilbyder alle muligheder.
HOVEDTELEFONER
Der sidder et udtag til hovedtelefoner på radioens toppanel. Hvis du forbinder et sæt
hovedtelefoner til dette stik, vil lyden i højttalerne automatisk blive slået fra.
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Al pleje og vedligeholdelse bør udføres med stikket taget ud af stikkontakten.
Rengør radioens overflader med en let fugtet klud og tør grundigt. Brug aldrig slibemidler, en
klud med slibeeffekt eller kemiske opløsningsmidler.
7
FEJLFINDING
Dårlig radiomodtagelse
Dårlig radiomodtagelse
Antennesignalet er ikke tilstrækkeligt. Prøv at dreje antennen, mens du holder øje med
signalstyrken. Signalstyrken kan vises på displayet ved at du stiller ind på en DAB-station og
trykker på knappen INFO.
GARANTI OG SPECIFIKATIONER
SPECIFIKATIONER
Strømkrav:
9V
Udgangseffekt:
2W
2500mAh
Frekvensområde:
174.928-239.200MHz (DAB)
87.5-108MHz (FM)
GENANVENDELSE AF ELEKTRISKE PRODUKTER
Du kan nu sende udtjente elektriske produkter til genanvendelse og derved hjælpe
miljøet. Dette symbol betyder, at et elektrisk produkt er fremstillet med henblik på
genanvendelse, når det engang er udtjent. Nærmere oplysninger fås hos dit lokale
renholdningsselskab eller genbrugsstation.
8
Download PDF