Roberts Gorden CTCU 7 Service manual

TEIE
FOROHUTUSEKS
YOUR SAFETY
Kui
tunnete
If you
smellgaasi
gas: lõhna:
1.Avage
Openaknad.
windows.
1.
2.
DO
NOT
try tosisse
lightühtegi
any appliance.
2.ÄRGE lülitage
seadet.
3.
DO
NOT
use
electrical
switches.
3.ÄRGE kasutage elektrilüliteid.
4. DO NOT use any telephone in
4.ÄRGE kasutage hoones telefoni.
your building.
5.Lahkuge hoonest.
5. Leave the building.
6.Väljuge
majastcall
ja helistage
6. Immediately
your localkohe
gas
oma
gaasitarnijale.
Järgige
supplier after leaving
the building.
gaasitarnija
Follow the juhiseid.
gas supplier’s
7. Kui
te ei saa gaasitarnijat kätte,
instructions.
hädaabisse.
7.helistage
If you cannot
reach your gas
supplier, call the Fire Department.
C mbat
®
Kompaktsed torukütteseadmed
HOIATUS
HOIATUS!
WARNING
Paigaldus-, kasutuselevõtu-,
kasutus- ja hooldusjuhend
Mudelid CTCU 7
CTCU11
CTCU15
CTCU22
Tuleoht
Fire
Hazard
Do not
storeega
or use
petrol or
other
Ärge
hoidke
kasutage
selle
ega
flammable
and liquidssüttivaid
in the
ühegi
teise vapours
seadme läheduses
vicinity
this or any other appliance.
aure
egaofvedelikke.
Kütteseadme
paigutatud
Some objectslähedale
will catch
fire or explode
esemed
võivad
süttida
või plahvatada.
when placed
close
to heater.
Nende juhiste ignoreerimine võib
Failure to follow
these
instructions
can
põhjustada
surma,
vigastusi
või vara
result
in
death,
injury
or
property
kahjustumist.
damage.
HOIATUS
HOIATUS!
WARNING
Ebaõige
remont
Improperpaigaldus,
installation,seadistus,
adjustment,muutmine,
alteration, service
või
hooldus
võivad
põhjustada
surma,
vigastust
or maintenance can result in death, injury or property
või
varaRead
kahjustumist.
Enne
selle
damage.
the installation,
operation
andseadme
service
paigaldamist
või
hooldamist
lugege
manual thoroughly before installing orpõhjalikult
servicing
paigaldus-,
kasutus- ja hooldusjuhendit.
this equipment.
Paigaldust
peab
teostama
registreeritud
Installation must
be done
by a registered
installer/
paigaldaja/töövõtja,
on
kvalifitseeritud
contractor qualified in kes
the installation
and service
gaasiga
küttesüsteemide
of gas-fired
heating equipment paigaldamiseks
or your gas supplier.ja
hooldamiseks või teie gaasitarnija.
Quality in Any Language™
© Autoriõigus 2006 Roberts-Gordon
Installer
Paigaldaja
Palun
varuge
nende
juhiste
Please
takeaega
the time
to read
and lugemiseks
understand ja
mõistmiseks
enne igasugust
these instructions
prior to anypaigaldamist.
installation.
Paigaldaja peab andma käesoleva raamatu koopia
Installer must give a omanikule.
copy of this manual to the owner.
Omanik
Owner
Hoidke
kasutusjuhendit
Keep
this seda
manual
in a safe place inkindlas
order tokohas,
provide
et
hooldustöötaja
saaks
your serviceman with necessary information.
vajalikku teavet.
Roberts-Gordon Europe Limited
Oxford Street
Bilston, West Midlands WV14 7EG UK
Telefon: +44(0) 1902 494425
Faks: +44(0) 1902 403200
Teeninduse telefon: +44(0) 1902 498733
Teeninduse faks: +44(0) 1902 401464
E-post: uksales@rg-inc.com
E-post: export@rg-inc.com
www.rg-inc.com
P/N 111100EE Orig 02/06
SISUKORD
PEATÜKK 1: Kütteseadme ohutus ........................................ 2
PEATÜKK 2: Paigaldaja vastutus .......................................... 2
2.1 Vähimad kaugused süttivatest materjalidest ................ 2
2.2 Korrodeerivad kemikaalid............................................. 2
2.3 Riiklikud standardid ja rakenduvad eeskirjad............... 2
PEATÜKK 3: Olulised kaalutlused......................................... 3
3.1 Põhiteave ..................................................................... 3
3.2 Asukoht ja ülesriputamine............................................ 3
3.3 Minimaalsed nõutud paigaldusdistantsid ..................... 3
3.4 Vähimad kaugused süttivatest materjalidest ................ 3
3.5 Ventilatsioon ................................................................ 3
3.6 Gaasitoide.................................................................... 3
3.7 Elektritoide ................................................................... 3
3.8 Lõõr ............................................................................. 3
PEATÜKK 4: Spetsifikatsioon ................................................ 5
4.1 CTCUA (kõik mudelid) ................................................. 5
4.2 Üldtehnilised andmed (kõik Võimsus) .......................... 6
4.3 Tehnilised andmed (kõik mudelid) ............................... 6
PEATÜKK 5: Kütteseadme paigaldus.................................... 7
5.1 Üldosa ......................................................................... 7
5.2 Paigaldus riiulile ja riputamine...................................... 7
5.3 Seinale paigaldamine .................................................. 7
PEATÜKK 6: Lõõri paigaldus ................................................. 9
6.1 Lõõri ja õhu sissevõtu suuna muutmine....................... 9
6.2 Lõõri paigaldus ............................................................ 9
6.3 C12, C32 & C62 tüüpi seadmed....................................... 9
6.4 B22 tüüpi seadmed ....................................................... 9
PEATÜKK 7: Õhutoide .......................................................... 11
7.1 Paigaldus tihendatud ruumis ...................................... 11
7.2 Avatud lõõriga paigaldus ............................................ 11
7.3 Hoone ventilatsioon.................................................... 11
PEATÜKK 8: Gaasitorustik................................................... 12
8.1 Ühendused ................................................................ 12
PEATÜKK 9: Kaabeldus ja elektriteave ............................... 13
9.1 Elektritoide ................................................................. 13
9.2 Kaugjuhtimine ............................................................ 13
9.3 CTCUA ühendusskeem, mudelid 7-22....................... 14
PEATÜKK 10: Kasutuselevõtt .............................................. 15
10.1 Kasutuselevõtu eelne kontroll .................................. 15
10.2 Kasutuselevõtu alustamine ...................................... 15
10.3 Kasutuselevõtu lõpetamine ...................................... 17
PEATÜKK 11: Kasutusjuhised ............................................. 18
11.1 Kasutusjuhised ......................................................... 18
11.2 Kütteseadme toimimine ............................................ 18
11.3 Üldised juhtseadmed ................................................ 18
11.4 Süütamise juhised .................................................... 18
11.5 Lihtsamate vigade otsing .......................................... 19
PEATÜKK 12: Hooldus ......................................................... 20
12.1 Hooldusjuhised ........................................................ 20
12.2 Põleti hooldus. ......................................................... 20
12.3 Ventilaatori/mootoriploki hooldus ............................. 20
12.4 Soojusvaheti hooldus............................................... 20
12.5 Gaasi juhtventiili hooldus ......................................... 20
12.6 Lõõri ventilaator ....................................................... 20
PEATÜKK 13: Üleminek ühelt gaasilt teisele ......................21
13.1 Üldosa ......................................................................21
13.2 Põleti muundamine...................................................21
13.3 Gaasiventiilid............................................................21
PEATÜKK 14: Veaotsing .......................................................22
14.1 Üldosa ......................................................................22
14.2 Automaatsüütega põletisüsteemide veaotsing .........23
14.3 Leegi jälgimissüsteemi veaotsing.............................24
14.4 Solenoidventiilide veaotsing .....................................25
14.5 Peaventilaatori veaotsing .........................................25
PEATÜKK 15: Eemaldatavad ja vahetatavad osad .............26
15.1 Gaasiventiil...............................................................26
15.2 Põletisektsioon .........................................................27
15.3 Süüteelektrood ja leegisond .....................................28
15.4 Lõõri ventilaatori vertikaalne paigaldus ....................29
15.5 Rõhulüliti ..................................................................30
15.6 Süüteohje .................................................................31
15.7 CTCUA aksiaalventilaator/kaitse/mootoriplokk.........31
15.8 Ventilaatori ja piiraja termostaadid ...........................31
© 2006
All rights
reserved.
No part of Ühtegi
this work
covered
by autoriõigusega
the copyrights herein
may
be ei
reproduced
Kõik
õigused
reserveeritud.
selle
trükise
kaetud
osa
või ilma
or
copied
in
any
form
or
by
any
means
graphic,
electronic,
or
mechanical,
including
Roberts-Gordon'i kirjaliku loata reprodutseerida või kopeerida mistahes kujul või
photocopying,
recording, taping
or information
storage and retrieval
systems - without the
vahenditega
- graafiliselt,
elektrooniliselt
või mehaaniliselt,
kaasa arvatud
fotokopeerimine,
lindile või infosalvestuse ja taasesituse süsteemidele.
written permissionsalvestamine
of Roberts-Gordon.
Trükitud USAs
JOONISTE LOETELU
Joonis 1:
Paigaldusdistantsid ja kaugused süttivatest
materjalidest ........................................................... 4
Joonis 2: Riputusmeetodid ..................................................... 7
Joonis 3: Riiulile paigaldamine ja riputamine ......................... 8
Joonis 4: Vertikaalsed ribid (valikuline) .................................. 8
Joonis 5: Lõõri ja katuse detail ............................................... 9
Joonis 6: Lõõri vertikaalne ja horisontaalne
läbiviik - B22 tüüpi seadmed .................................. 10
Joonis 7: Lõõri vertikaalne ja horisontaalne
läbiviik - C12, C32 & C62 tüüpi seadmed .................. 10
Joonis 8: Gaasiühendus roostevabast terasest
paindühendusega ................................................. 12
Joonis 9: Automaatne põleti juhttoimingute jada .................. 16
Joonis 10: Gaasiventiil kütteseadme mudelitel 7 -22 ............. 16
Joonis 11: Küttekeha töödiagramm ........................................ 18
Toote heakskiit
ROBERTS GORDON 'i seadmed on testitud ja CE sertifitseeritud vastavalt gaasiseadmete direktiivi,
madalpinge direktiivi, elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi, masinate direktiivi olulistele nõuetele
maa- ja vedelgaasi kasutamiseks, eeldusel, et need paigaldatakse, võetakse kasutusele ja hooldatakse
vastavalt sellele juhendile.
®
See juhend puudutab seadmeid, mis on välja töötatud kasutamiseks Euroopa Liidus.
Seadmed, mis on välja töötatud teistes riikides kasutamiseks (mitte Euroopa Liidus), on saadavad
nõudmisel.
See seade peab olema paigaldatud kooskõlas kohalike ja riiklike eeskirjadega ning seda tuleb kasutada
ainult küllaldaselt ventileeritud ruumides, nagu selles juhendis ette nähtud.
Enne paigaldamist kontrollige, et kohapealsed gaasijaotussüsteemid, gaasi liik ja rõhk ning seadme
seadistus ühilduvad.
1
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
PEATÜKK 1: KÜTTESEADME OHUTUS
Teie ohutus on meile oluline!
Seda sümbolit kasutatakse kogu
käsiraamatu ulatuses võimaliku tule-,
elektri- või põletusohu eest
hoiatamiseks. Selliselt tähistatud lõikude
lugemisel olge, palun, eriti tähelepanelik.
Kütteseadme paigaldus, hooldus ja iga-aastane
ülevaatus peavad olema läbi viidud registreeritud
paigaldaja/töövõtja poolt, kes omab gaasitoitega
kütteseadmete paigaldaja ja hooldaja
kvalifikatsiooni.
Enne seadme paigaldamist, kasutamist või
hooldamist lugege hoolikalt seda käsiraamatut.
See kütteseade on konstrueeritud siseruumide,
samas mitte-eluruumide kütmiseks. Ärge paigaldage
eluruumidesse. Antud juhised, asendiplaan,
kohalikud eeskirjad ja määrused ning
gaasitorustikele, elektrijuhtmetele, ventilatsioonile
jne. rakenduvad standardid peavad olema enne
paigaldamise alustamist täielikult arusaadavad.
PEATÜKK 2: PAIGALDAJA VASTUTUS
• Kütteseadme, aga ka gaasi- ja elektritoite
paigaldamine, vastavuses rakenduvate
spetsifikatsioonide ja määrustega.
Roberts-Gordon paigaldaja peab võtma
ühendust kohaliku ehitusinspektori,
tuleohutusametniku või kindlustusettevõttega,
et saada vastavaid juhiseid.
• Juhendis antud teabe kasutamine koos kohalike
ja riiklike eeskirjadega paigaldustööde
sooritamiseks.
• Kütteseadme paigaldamine vastavuses selle
kütteseadme lubatud vähimatele kaugustele
süttivatest materjalidest.
• Kõigi vajalike materjalide hankimine, mis ei kuulu
standardvarustusse.
• Toestiku, lõõride ja õhu sissevõttude asukohtade
planeerimine.
• Põletite hoolduseks juurdepääsude tagamine.
• Omanikule selle paigaldus-, kasutuselevõtu-,
kasutus- ja hooldusjuhendi koopia andmine.
• Mitte kunagi kasutada kütteseadet redeli või
muude juurdepääsuvahendite toetamiseks ja
mitte kunagi riputada või kinnitada midagi
kütteseadmele.
• Piisava ventilatsiooni tagamine piirkonnas, nii et
kõik vastavad kohalikud ja riiklikud eeskirjad on
täidetud.
2.1 Vähimad kaugused süttivatest materjalidest
Kõigis olukordades tuleb tagada vähimad kaugused
süttivatest materjalidest. Kütteseadme kasutamisel
süttivate materjalide, nagu puit, paber, kumm jne.
läheduses tuleb olla ettevaatlik. Selle juhendi
tagakaanel on püsiva meeldetuletusena
ohutusjuhiste ja süttivatest materjalidest lubatud
vähimate vahekauguste olulisuse kohta
hoiatusmärgis. Kinnitage see märgis seinale
kütteseadme läheduses.
2
2.2 Korrodeerivad kemikaalid
ETTEVAATUST!
ETTEVAATUS
Ärge kasutage kütteseadet korrodeerivate
kemikaalide piirkonnas.
Korrodeerivad kemikaalid kahjustavad põletit ja
soojusvaheti osi.
Antud juhistest mitte kinnipidamine võib
põhjustada vara hävinemise.
Roberts-Gordon ei saa vastutada kõigi asjakohaste
ohutusmeetmete paigalduseelse rakendamise eest;
see on täielikult paigaldaja vastutus. Hädavajalik on,
et töövõtja, alltöövõtja või omanik tuvastaksid
süttivate materjalide, korrodeerivate kemikaalide või
halogeniseeritud süsivesinike* olemasolu
territooriumi ükskõik millises osas.
* Halogeniseeritud süsivesinikud on keemiliste
ühendite perekond, mida iseloomustab halogeenide
sisaldus (floor, kloor, broom jne.). Neid ühendeid
kasutatakse sageli jahutussegudes, puhastusainetes,
lahustites jne. Kui need ühendid satuvad põleti
õhuvarustusse, väheneb põleti detailide eluiga oluliselt.
Kui põleti puutub kokku halogeniseeritud süsivesinikega,
kaotab garantii kehtivuse.
2.3 Riiklikud standardid ja rakenduvad eeskirjad
Kõik seadmed peavad olema paigaldatud
vastavuses rakenduvate standardite ja riiklike
eeskirjade viimaste versioonidega. See puudutab ka
elektri-, gaasi ja ventilatsiooni installatsioone.
Märkus: Rakenduda võivad ka täiendavad
standardid avalikele garaažidele, lennuangaaridele
jne.
PEATÜKK 3: OLULISED KAALUTLUSED
PEATÜKK 3: OLULISED KAALUTLUSED
3.1 Põhiteave
CTCU kütteseadmetel on automaatsed põletid ainult
SISSE/VÄLJA lülitamiseks.
3.2 Asukoht ja ülesriputamine
Kõik mudelid:
• Tuleb paigaldada siseruumidesse.
• Tuleb paigaldada horisontaalse või vertikaalse
õhu väljalasketoruga tasaselt.
• Võib paigaldada mittesüttivast materjalist riiulile.
(vaadake lehekülg 5, peatükk 4 ja lehekülg 7,
joonis 2 toetuspunktide kohta.)
• Võib olla riputatud ülevalt (vaadake lehekülg 7,
joonis 2) või küllaldase tugevusega seinatoendilt
kütteseadme toetamiseks, nagu loetletud
mõõtude tabelis leheküljel 5, peatükk 4.1.
Ankurvardad peavad olema vähemalt 10 mm
läbimõõduga karastamata terasest.
Riputuskohad (M10 mutrid) asuvad kütteseadme
peal ja taga.
• Tuleb paigaldada selliselt, et kõik hooldust
vajavad osad oleksid ligipääsetavad.
3.8 Lõõr
Kütteseadme asukoht tuleb valida selliselt, et see
võimaldaks lõõri õiget paigutumist. Iga kütteseade
peab olema varustatud sobiva, õigete mõõtudega,
lõõrisüsteemiga (vaadake lehekülg 9, peatükk 6).
Lõõriga ei või ühendada teisi seadmeid.
Paigaldamiseks õhutihedas ruumis peab õhu
sissevõtt olema sama mõõduga tihe süsteem ja lõõr/
õhu sissevõtt peavad lõppema heakskiidetud
kontsentrilise seina või katuse läbiviiguga.
3.3 Minimaalsed nõutud paigaldusdistantsid
Vahekaugused küttekeha ja lõõri ümbruses peavad
olema sellised nagu näidatud lehekülgedel 4, kuni
1, ning lehekülgeldel 9, kuni 5, toodud joonistel 10,
kuni 7, et tagada juurdepääs hoolduseks ja seadme
õige toimimine.
3.4 Vähimad kaugused süttivatest materjalidest
Kaugused peavad olema sellised, nagu näidatud
lehekülgedel 4, kuni 1. Kui kaugusi süttivatest
materjalidest ei ole antud, siis kehtivad
paigaldusdistantsid.
3.5 Ventilatsioon
Oluline on tagada küllaldane õhuringlus
kütteseadme ümber, põlemiseks, ventilatsiooniks ja
jaotuseks vajaliku õhuga varustamiseks vastavalt
kohalikele ja riiklikele eeskirjadele.
3.6 Gaasitoide
Oluline on, et gaasitoite toru oleks õige mõõduga,
et tagada kütteseadme andmeplaadil näidatud
sisendrõhk. Gaasitoite toru ja elektriühendused ei
tohi mingilgi määral kanda küttekeha raskust.
3.7 Elektritoide
Peaklemmidel on nõutud püsiv kontakt 220 V 50 Hz
elektritoitega. Kütteseade vajab ka sobivaid energia
kontrollseadeldisi vastavalt peatükis 9. kirjeldatule.
3
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
HOIATUS!
WARNING
HOIATUS!
Tuleoht
Fire
Hazard
Kütteseadme
lähedale
paigutatud
esemedwhen
võivad
Some objects
will catch
fire or explode
placed
süttida
võiheater.
plahvatada.
close to
Keep all
flammable
objects, vedelikud
liquids and
the
Hoidke
kõik
süttivad esemed,
ja vapours
aurud nõutud
kaugusel
required kütteseadmest.
distance away from the heater.
Failurejuhiste
to follow
these instructions
can resultsurma,
in death,
Nende
ignoreerimine
võib põhjustada
injury or või
property
damage.
vigastusi
vara kahjustumist.
Joonis 1: Paigaldusdistantsid ja kaugused süttivatest materjalidest
Vähimad kaugused paigaldamisel
Installation Clearances
Katuseotsik
Roof Terminal
Õhu
Air
sissevõtt
Katuseotsik
Roof Terminal
Vähimad
kaugused
süttivatest
Clearances
to Combustibles
materjalidest
15 cm
15
cm
15 cm
cm
15
Intake
50
cm**
50 cm**
Seinaotsik
Wall
Terminal
Lõõr
Flue
10
cm
10 cm
33 m
m
25 cm
25
cm
30 cm
cm
30
2,5
x 3,5
m*m*
2.5
- 3.5
33mm
* Kütteseadmed võivad olla paigaldatud kõrgemale, kui on
**kütteseadme hooldamiseks on
vajalik vahekaugus 80 cm.
paigaldatud õhu kihistumise vastased ventilaatorid.
Kütteseade tuleb alati paigaldada vähemalt 1,8 m kõrgusele põrandast.
Lõõritoru kaugus süttivatest materjalidest peab olema vähemalt 5 cm.
Kui kütteseade on paigaldatud madalamale kõrgusele, kus inimesed võivad kokku puutuda soojusvaheti
kuumade osadega, peab olema paigaldatud ka adekvaatne kaitse.
Kõik distantsid on minimaalsed vahekaugused hoolduse juurdepääsu, õhu liikumise ja ohutuse tagamiseks.
4
PEATÜKK 4: SPETSIFIKATSIOON
PEATÜKK 4: SPETSIFIKATSIOON
4.1 CTCUA (kõik mudelid)
Pealtvaade
Top View
448
448
1414
265
265
44 xx M10
M10Captive
sulgurmutrid
on kaasas
Nuts Provided
422
422
Õhu
sissevõtt
Air Intake
(Optional Position)
(valikuline
asukoht)
463
Flue
Lõõr
(Optional Position)
(valikuline
asukoht)
120
PaigaldusMounting
avad
Holes
C
171
Tagantvaade
Rear View
44xx M10
sulgurmutrid
on kaasas
M10 Captive
Nuts Provided
Õhu
sissevõtt
Air Intake
Lõõr
2222
Flue mudelil
448
448
on Model
Otsavaade
End View
514
660
D
120
171
B
A
Õhu sissevõtt
Air Intake
ElektriElectrical
ühendus
Connection
Lockoutnullimine
Reset
Lukustuse
Gas
Supply
Gaasitoide
PaigaldusMounting
avad
Holes
45
85
728
Mõõdud - CTUA (kõik mudelid)
A
Kõrgus
B
Paigaldusavade vahekaugus
C
Lõõri keskkoht (ülaversioon)
D
Lõõri keskkoht
Kaal
Mudel
7
11
15
22
mm
(tolli)
mm
(tolli)
mm
(tolli)
mm
(tolli)
304
(12,0)
239
(9,4)
151
(5,9)
68
(2,7)
304
(12,0)
239
(9,4)
151
(5,9)
68
(2,7)
450
(17,7)
385
(15,2)
151
(5,9)
68
(2,7)
450
(17,7)
385
(15,2)
172
(6,8)
46
(1,8)
kg
28
30,5
38,5
41
5
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
4.2 Üldtehnilised andmed (kõik Võimsus)
Mudel
CTCU-7
CTCU-11
CTCU-15
CTCU-22
Summaarne võismus
W
260
274
336
384
Töövool
A
1,1
1,2
1,5
1,7
Käivitusvool
A
1,7
1,8
2,5
2,9
3
m /h
1120
1220
2710
2750
[NR]
dB(A)
[31]
37
[35]
41
[39]
45
[42]
48
mm Ø
80
80
80
80
m
2,5
4
5
5
CTCUA, aksiaalventilaatorid
Õhuvool
Helirõhk 3 m kaugusel
Lõõr ja õhu sissevõtt
Lõõri ja õhu sissevõtu mõõdud
*Maksimaalne sirge lõõr/õhu
sissevõtt
Võimsus 230 V, 50 Hz juures, mõõdetuna seadme kogu töövoolu arvutamise teel.
* Ärge ületage antud maksimaalset lõõri pikkust, vastasel korral võib kütteseade töötada valesti.
Vähendage antud maksimaalset pikkust 1 m võrra iga 90° käändekoha kohta.
**Kui minimaalse õhuvoolu nõuded ei ole täidetud, siis lülitavad temperatuuripiirajad kütteseadme välja.
4.3 Tehnilised andmed (kõik mudelid)
Seadme kategooria II 2H/L 3B/P
Mudel
CTCU-7
CTCU-11
CTCU-15
CTCU-22
Küttesisend
Brutokütteväärtus
kW
(Btu/h) x (1000)
8,5
29
13,4
46
18,3
62
27,5
94
Küttesisend
Netokütteväärtus
kW
(Btu/h) x (1000)
7,7
26
12,1
41
16,5
56
24,8
85
Keskmiselt
Väljund
kW
(Btu/h) x (1000)
7,1
24
11,1
38
15,1
52
23
78
Maagaasi (G20) andmed - sisseviigu rõhk 20 mbar (7,8 tolli veesammast) min. 17 mbar (6,8 tolli veesammast) max. 25 mbar
(10 tolli veesammast)
Põleti rõhk
mbar
9,5
9,5
9,5
9,5
Gaasikulu
m /h
ft /h
0,8
29
1,3
45
1,7
62
2,6
93
3
3
Maagaasi (G25) andmed - sisseviigu rõhk 25 mbar (10 tolli veesammast) min. 20 mbar (7,8 tolli veesammast) max. 30 mbar
(12 tolli veesammast)
Põleti rõhk
mbar
9,0
9,0
9,5
9,2
Gaasikulu
m /h
ft /h
0,9
33
1,5
52
2,0
72
3
108
3
3
Vedelgaasi / propaani (G31) andmed - sisseviigu rõhk 37 mbar (14,6 tolli veesammast) min. 25 mbar (10 tolli veesammast)
max. 45 mbar (18 tolli veesammast) Lubatud juhtudel alternatiiv 50 mbar (20 tolli veesammast) min. 42,5 bar (17 tolli
veesammast) max. 57,5 mbar (23 tolli veesammast)
Põleti rõhk
mbar
25,6
29,4
29,4
28,6
Gaasikulu
m /h
kg /h
0,3
0,16
0,5
0,25
0,7
0,34
1
0,51
3
3
Vedelgaasi / butaani (G30) andmed - sisseviigu rõhk 29 mbar (11,4 tolli veesammast) min. 20 mbar (7,8 tolli veesammast)
max. 35 mbar (13,8 tolli veesammast)
Põleti rõhk
mbar
19,2
21,9
22,9
21,4
Gaasikulu
m /h
kg /h
0,2
0,09
0,4
0,14
0,5
0,19
0,8
0,29
3
3
Gaasikulu on korrigeeritud standardtingimustele 1013,25 mbar 15° C.
6
PEATÜKK 5: KÜTTESEADME PAIGALDUS
PEATÜKK 5: KÜTTESEADME PAIGALDUS
5.1 Üldosa
Kütteseadmed on mõeldud paigaldamiseks üle
1,8 m kõrgusele. Need kütteseadmed tuleb
paigaldada köetavasse ruumi. Kanaliga
jaotussüsteemid ei ole lubatud aksiaalventilaatoriga.
Kütteseadme käsitlemisel või toetamisel altpoolt,
veenduge, et kaalu kantakse toetuspunktidest.
5.2 Paigaldus riiulile ja riputamine
HOIATUS!
HOIATUS!
WARNING
5.3 Seinale paigaldamine
Tüüpiline riputus, vaadake lehekülg 8, joonis 3.
Seinaga paralleelselt puhuvaid kütteseadmeid tohib
paigaldada ainult selliselt, et hooldusuks jääks
seinast eemale.
Seinatoendid tuleb kinnitada sobivale seinale läbi
kõigi paigaldusavade. Kruvide suurus peab olema
vähemalt M10. Selleks, et seinatoend saaks
kütteseadet õigesti hoida, tuleb see paigaldada
parima paigaldustava kohaselt.
Purustamise
oht
Crush Hazard
Kasutage vähemalt 10 mm
Use 10 mm steel drop rod
terasest
rippvarrast.
minimum.
Tugede
võib can
Failurepurunemine
of the supports
põhjustada
surma,
vigastusi või
result in death,
injury
vara
kahjustumist.
or property
damage.
Tüüpiline riputus, vaadake lehekülg 7, joonis 2.
Joonis 2: Riputusmeetodid
Ühenduslatt
Kanali mutter
Tagage, et kogu rippvara on pingutatud
väändejõuga vähemalt 27 Nm
Seib
Mutter
10 mm
terasest
rippvarras
Koonusotsaga
seadetihvt
Aknaklamber
10 mm
terasest
rippvarras
Ühenduslatt
Mutter
Seib
Neetmutter
Riiulikinnitused
Toetuspunktid
Kirjeldus
MÄRKUS: Vertikaalsel paigaldamisel kasutage seadme taga olevaid paigalduspunkte. Riiulikinnitus
Varuosa kood
11111510
7
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
Joonis 3: Riiulile paigaldamine ja riputamine
Riiulile
paigaldamine
Shelf Mounting
Riputamine
Hanging
Shelf
RiiuliMounting
kinnitused
Brackets
(Kinnitage
(Fasten to
seinatoendile)
Wall Mounting
Bracket)
Seinatoendi
Wall Mounting
konsool
Bracket Arm
(parem
ja vasak)
(Right
& Left)
Seinatoendi
Wall Mounting
Bracket Diagonal
diagonaalne
konsool
Seinatoendi
Wall Mounting
vertikaalkonsool
Bracket Vertical
Kirjeldus
Seinatoendi vasakpoolne konsool
Seinatoendi parempoolne konsool
Seinatoendi vertikaalne konsool
Seinatoendi diagonaalne konsool
M10
kinnitid
M10
Fasteners
M8
polt
M8 Bolt
Seib
Washer
Lock Washer
Lukustusseib
M8 Locknut
M8
kontramutter
Torque to 4.5 Nm (40
lb)(40 in lb)
Pingutusmoment
4,5 inNm
Varuosa kood
111WALL1L
111WALL1R
111WALL2
111WALL3
Kirjeldus
M8 x 85 mm kuuskantpolt
M8 nailonsisendiga kontramutter
M8 alusseib
M8 lukustusseib
Varuosa kood
97311405
92204504
95204502
96404502
Joonis 4: Vertikaalsed ribid (valikuline)
Eemaldage
horisontaalsed
ribid
Paigaldage
vertikaalsete
ribide kinnitused
(üles ja alla)
kaasasolevate
kruvidega.
Paigaldage
vertikaalsed
ribid ja vedrud
kinnitustesse
vedrudega ülespool
Vajutage sisse
ribi ja suruge
eemaldamiseks vedru kokku
(vastasots enne)
Kirjeldus
Varuosa kood
Vertikaalsete ribide komplekt CTCU 7 ja 11
11111901K
Vertikaalsete ribide kinnitus
11111903
#10 kruvi
S103
CTCU 7-11 vertikaalsed ribid
11111901
Ribivedru
90901200
Juhend
91040021
Kirjeldus
Varuosa kood
Vertikaalsete ribide komplekt CTCU 15 ja 22
11111900
Vertikaalsete ribide kinnitus
11111903
#10 kruvi
S103
Juhend
91040021
Mudelitel 15 ja 22 kasutatakse horisontaalseid ribisid uuesti.
8
PEATÜKK 6: LÕÕRI PAIGALDUS
PEATÜKK 6: LÕÕRI PAIGALDUS
6.1 Lõõri ja õhu sissevõtu suuna muutmine
Kütteseadmel on standardina horisontaalne lõõr ja
värske õhu ühendused. Juhul kui vajatakse
vertikaalset lõõri ja värske õhu ühendusi, järgige
juhiseid leheküljel 29, peatükk 15.4.
6.2 Lõõri paigaldus
Joonis 5: Lõõri ja katuse detail
Lõõri
läbiviiguotsik
Peakaitse,
vettimiskaitse või
vihmakrae
WARNING
HOIATUS!
HOIATUS!
Katus
Tuleoht
Fire
Hazard
Kütteseadme
lähedale
paigutatud
esemed when
võivadplaced
süttida
Some objects
will catch
fire or explode
või
plahvatada.
close
to heater.
Keep all
flammable
objects, vedelikud
liquids and
the
Hoidke
kõik
süttivad esemed,
ja vapours
aurud nõutud
required kütteseadmest.
distance away from the heater.
kaugusel
Metallkäis
Failurejuhiste
to follow
these instructions
can result
in death,
Nende
ignoreerimine
võib põhjustada
surma,
injury or või
property
damage.
vigastusi
vara kahjustumist.
Lõõr peab lõppema väljaspool ehitist. Lõõrid ja õhu
sissevõtud peavad olema täiesti tihedad süsteemid
ja mudelile kohaste mõõtudega. Lõõrid peavad
olema koostatud nii nagu kirjeldatud lehekülgedel 9,
kuni 5 toodud joonistel 10, kuni 7. Liited lõõri
väljaviigu ja katuse või seina vahel peavad olema
õigesti tihendatud. Kui lõõr läbib süttivast materjalist
seina või lae, peab see olema ümbritsetud
mittesüttivast materjalist käisega ja olema eristatud
käisest vähemalt 25 mm õhuvahega.
Lõõrid ja õhu sissevõtud peavad olema
asjakohaselt toestatud, et kütteseade ei kannaks
torude raskust.
Lõõri lõpetamise kohta vaadake lehekülg 9, joonis 5
toodud joonistel 10, kuni 7.
6.3 C12, C32 & C62 tüüpi seadmed
Õhutihedasse ruumi.
Küttekeha on konstrueeritud paigaldamiseks
õhutihedasse ruumi. Lõõr ja õhu sissevõtt jooksevad
eraldi torudena läbi spetsiaalse kontsentrilise seinavõi katuseläbiviigu. vaadake lehekülg 10, joonis 7.
Kütteseadme värske õhu adapteri sees olev
traatvõrk tuleb enne paigaldamist eemaldada.
25 mm õhuvahe
süttivatest materjalidest
Lõõr
6.4 B22 tüüpi seadmed
Lõõr tuleb varustada madala takistusega
läbiviiguotsikuga. vaadake lehekülg 9, joonis 5,
toodud joonistel 10, kuni 6.
9
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
Joonis 6: Lõõri vertikaalne ja horisontaalne läbiviik - B22 tüüpi seadmed
Katuseotsik
Krae
Lõõr
Vertikaalne
variant
Krae
Lõõr
Seinaotsik
Horisontaalne
variant
Joonis 7: Lõõri vertikaalne ja horisontaalne läbiviik - C12, C32 & C62 tüüpi seadmed
Katuseotsik
Plastikust kuppel
Krae
Kollektor
Õhu sissevõtt
Vertikaalne
variant
Eemaldage seesmine
traatvõrk
Lõõr
Horisontaalne
variant
Lõõr
Kollektor
Seinaplaat
Seinaotsik
Eemaldage
seesmine
traatvõrk
10
Õhu
sissevõtt
PEATÜKK 7: ÕHUTOIDE
PEATÜKK 7: ÕHUTOIDE
7.1 Paigaldus tihendatud ruumis
Paigaldamisel õhutihedas ruumis võetakse
põlemiseks vajalik õhk väljastpoolt hoonet. Oluline
on kindlustada adekvaatne ventilatsioon, et
varustada jaotusventilaator õhuga.
7.2 Avatud lõõriga paigaldus
Oluline on kindlustada adekvaatne õhu pidev
juurdevool nii põlemise kui kütmise vajadusteks
vastavalt kohalikele ja riiklikele eeskirjadele.
7.2.1 Köetud ruumi paigaldatud kütteseadmed.
Kui köetud ruumi maht on suurem, kui 4,7 m kogu
küttevõimsuse ühe kilovati kohta ja õhuvahetuse
tegur on vähemalt 0,5/h, on nõutud täiendav kõrge
ja madala nivoo ventilatsioon.
Ehitisel, mille õhuvahetuse tegur on väiksem, kui
0,5/h, peab olema ventilatsioon vastavuses kohalike
riiklike eeskirjadega. Ventilatsioon vahetult välja
peab olema järgnev:
• Kütteseadmed kuni 70 kW soojasisendiga
5,0 cm soojasisendi nimivõimsuse iga kW
kohta.
3
2
7.3 Hoone ventilatsioon
Kohtades, kus ventilatsioon on nõutud, tuleb
välisõhk võtta punktist, kus see eeldatavasti ei ole
saastunud või takistatud.
Seal, kus kasutatakse loomulikku ventilatsiooni,
tuleb tagada sobiv ventilatsioon välisõhuga madalal
nivool vastavalt peatükis 7.2.1. toodud nõuetele ning
kohalikele ja riiklikele eeskirjadele.
Sundventilatsiooni kasutamisel peab väljatõmbe
määr olema 5% - 10% väiksem sissetõmbe
määrast. Sundventilatsioon peab olema jäigalt
seotud CTCU kütteseadme põletiga.
11
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
PEATÜKK 8: GAASITORUSTIK
HOIATUS!
WARNING
HOIATUS!
Tuleoht
Fire
Hazard
Connect
gas
supply
according
to Figure
8. 8.
Ühendage gaasitorustik vastavalt
joonisele
Gaas
võibleak
lekkida,
paigaldus
ei ole õigesti
Gas can
if not kui
installed
properly.
teostatud.
Nende
ignoreerimine
võib can
põhjustada
Failurejuhiste
to follow
these instructions
result in death,
surma,
vigastusi
vara kahjustumist
injury or
propertyvõi
damage.
On oluline, et gaasitorustik ja elektriühendused ei
kannaks mingit kütteseadme raskust.
Gaasi kulumõõtja ühendatakse hooldustoruga gaasi
tarniva firma poolt. Olemasolevat mõõtjat tuleb
kontrollida, soovitatavalt gaasifirma poolt, et tagada
mõõdiku adekvaatsus nõutava gaasi kulumäära
suhtes. Paigaldustorustik tuleb monteerida
vastavuses kohalike ja riiklike eeskirjadega. Torustik
mõõdikust kütteseadme(te)ni peab olema
adekvaatse mõõduga. Kütteseadme gaasi sisseviigu
torustikust väiksemat ühendust ei tohi kasutada.
8.1 Ühendused
Ühendage kütteseade gaasitorustikuga, tagades et
ühendused oleksid järgnevad:
• Gaasitoide peab jooksma keskmises või raskes
torustikus ja vastama kohalikele ja riiklikele
eeskirjadele.
• Gaasitoite toru on adekvaatse mõõduga kogu
paigalduse gaasi summaarse mahu
edastamiseks.
• Kütteseadme vahetus läheduses tuleb kasutada
ja toitesse peab olema paigaldatud
liitühendusega isoleeriv ventiil.
• Rippkinnitusega kütteseadmetel tuleb isoleeriva
ventiili ja kütteseadme vahel kasutada metallist
heakskiidetud paindühendust. Rõhukao
vähendamiseks kasutage ühe suuruse võrra
suuremat toru kui kütteseadme gaasi
ühendamiseks.
OLULINE - kogu paigaldus peab olema puhastatud
ja kontrollitud gaasi suhtes vastavuses kohalike ja
riiklike regulatsioonidega.
Joonis 8: Gaasiühendus roostevabast terasest paindühendusega
• Hoidke gaasiniplit kindlalt
toruvõtmega, kui kinnitate
gaasi paindühendust.
Variant A:
Option
A:
Roostevabast
Stainless
Steel
Flex
Gas
terasest
Connector
painduv
• Ärge väänake gaasi
paindühendust.
• Veenduge, et kõik
ühendused on
lekkekindlad.
gaasiühendus
Ärge painutage gaasi
paindühendust järsult.
Option B:
Gas Isolating
Valve
Isoleeriv
gaasiventiil
Variant
B: or Heavy
Medium
Keskmine
või raske
Gauge Tubing
gaasiühenduse
torustik
Gas Connector
Tilgakoguja
Drip Leg
Liitmikühendus
Union
Connection
12
Kork
Cap
PEATÜKK 9: KAABELDUS JA ELEKTRITEAVE
PEATÜKK 9: KAABELDUS JA ELEKTRITEAVE
9.1 Elektritoide
Kõik kütteseadmed vajavad konstantset 230 V 50 Hz
ühefaasilist toidet, mis ühendatakse klemmidega
L1, N & maandus.
Polaarsus "L & N" peab olema õige. Neutraali ja
maanduse vaheline pinge peab olema 0 ja ei tohi
kunagi ületada 15 V. Kõik kütteseadmed ja
juhtseadmed peavad olema õigesti maandatud.
Kõik väline kaabeldus peab vastama asjakohastele
kohalikele eeskirjadele. Juhtme spetsifikatsioon on
H05VV-F. Välistel juhtseadmetel peab olema sama,
konstantne toitepinge 230 V 50 Hz.
Kütteseadme lähedusse, kuid mitte selle külge,
tuleb kütteseadme ja kaugjuhtimise kõigi
toitepingete lahtiühendamiseks paigaldada
eralduslüliti, mille kõigi pooluste kontaktivahe on
vähemalt 3 mm. Lülitil peab olema 5 A kaitse.
9.2.3 Eemalasuv külmumise termostaat
Vajadusel ühendage L1 ja T2 külge paralleelselt
ruumitermostaadiga. Paigutage köetud ruumis kõige
õrnema, kaitset vajava seadme lähedusse. vaadake
lehekülg 14, peatükk 9.3.
9.2.4 Eemalasuva ventilaatori juhtimine
Ventilaator toimib automaatselt, eeldusel et
konstantne pinge on 230 V.
Lüliti või juhtimine, mis on ühendatud klemmide L1 ja
T1 vahele, võimaldab ventilaatori(te) välist juhtimist.
Ventilaatorit võib juhtida toimimaks pidevalt välise
juhtimise kaudu, põleti ümberlülitudes sisse ja välja,
eeldusel, et ventilaatori edasikäik sulgemisel ei
oleks kahjustatud.
Viimane ühendus kütteseadme 7-pooluselise pistiku
sees tuleb teha paindkaabli või -kanaliga, kasutades
kõigi mudelite puhul vähemalt 1 mm kaablit.
2
HOIATUS!
HOIATUS!
WARNING
Elektrilöögi
Electrical
Shockoht
Hazard
Enne
hooldamist
ühendage
elektritoide
Disconnect
electrical
power
before lahti.
servicing.
Nende
mittetäitmine
võib põhjustada
Failurejuhiste
to follow
these instructions
can surma
result in
või
elektrilöögi.
death
or electrical shock.
9.2 Kaugjuhtimine
Kütteseade on kavandatud kasutamiseks seadmest
eemale paigaldatud juhtseadmete abil. vaadake
lehekülg 14, peatükk 9.3.
9.2.1 Põleti juhtseadmed (termostaat)
Põleti juhtseadmed tuleb ühendada L1 ja T2 vahel.
9.2.2 Ruumi termostaatide või
ROBERTS GORDON juhtseadme paigutus
Ruumi termostaatide või ROBERTS GORDON
juhtseade peab olema paigaldatud seinale või
postile umbes 1,5 m kõrgusel põrandast, ümbritseva
temperatuuri mõõtmiseks. See peab olema kõrval
nii külmast tõmbetuulest, kui otsesest kütteseadme
sooja õhu voost.
®
®
13
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
11
9
T2
8
T1
VALGE
WHITE
6
MUST
BLACK
PRUUN
BROWN
ROOSA
PINK
PURPUR
PURPLE
HALL
GREY
4
PRESSURE SWITCH
RÕHULÜLITI
5
L1
3
2
1
4
2
5
ANDUR
SENSE
MÄRKUS:
VIITTERMOSTAAT
Kui mingi, kütteseadmega tarnitud ühendusjuhe vajab asendamist, tuleb see asendada juhtmega, mille
töötemperatuuri piirkond oleks vähemalt 105° C ja pinge 600 volti.
14
MUST
BLACK
MUST
BLACK
EMC FILTER
EMÜ-FILTER
BROWN
PRUUN
AKSIAALAXIAL
FAN
VENTILAATOR
SÜÜTEOHJE
IGNITION
CONTROL
LIMIT
PIIRAJA
THERMOSTAT
TERMOSTAAT
E
N
VENTILAATOR
L
E
N
L
SININE
BLUE
BROWN
PRUUN
SININE
BLUE
MUST
BLACK
PUNA
RED
FAN
DELAY THERMOSTAT
VENTILAATORI
PÕLEMIS-FAN
COMBUSTION
SÜÜDE
IGNITION
LUKUSTUS
LOCKOUT
INDIKAATOR
RESET WITH
TULEGA
INDICATOR
NULLIMINE
LIGHT
1
MAANDUS
GROUNDPIIRAJA
AT LIMIT
TERMOSTAADIS
THERMOSTAT
WHITE
VALGE
YELLOW
KOLLANE
BLACK
MUST
7
N
L1
L1
SÜÜTEOHJE
IGNITION CONTROL
10
S3
SININE
BLUE
PRUUN
BROWN
KOLLAN
YELLOW
PRUUN
BROWN
7 POLE SOCKET
7-POOLUSELINE
PESA
230
V
230 V
50 Hz
Hz
50
SUPPLY
TOIDE
ROHELINE/KOLLANE
GREEN/YELLOW
B4
B4 S3
S3 T2
B4
T2 T1
T1 NN
FAAS
LINE
MAANDUS
GROUND
NEUTRAAL
NEUTRAL
VENTILAATORI
KAUGSISSELÜLITUS
REMOTE FAN ON
THERMOSTAT
TERMOSTAAT
LUKUSTUSE
KAUGINDIKAATOR
REMOTE LOCKOUT
INDICATION
REMOTE LOCKOUT
RESET
LUKUSTUSE
KAUGNULLIMINE
7-POOLUSELINE
7 POLE PLUG
PISTIK
12
VALVE
SITE WIRING
GAASIVENTIIL
GAS
9.3 CTCUA ühendusskeem, mudelid 7 - 22
ÜHENDUSSKEE
PEATÜKK 10: KASUTUSELEVÕTT
PEATÜKK 10: KASUTUSELEVÕTT
Kütteseadme paigaldus, hooldus, kasutuselevõtt ja
iga-aastane ülevaatus peavad olema läbi viidud
töövõtja poolt, kes omab gaasitoitega kütteseadmete
paigaldaja ja hooldaja kvalifikatsiooni. Enne seadme
paigaldamist, kasutuselevõttu, kasutamist või
hooldamist lugege hoolikalt seda käsiraamatut.
Kõigile komponentidele pääseb ligi 4 plekikruviga
kinnitatud ukse kaudu. Ukse avamine paljastab
pingestatud elektriühendused ja kuumad osad.
HOIATUS!
HOIATUS!
WARNING
Elektrilöögi
Electrical
Shockoht
Hazard
Olge
kasutuselevõtmisel
erakordselt
ettevaatlik.
Use extreme
caution while
commissioning.
Nende
mittetäitmine
võib põhjustada
surma
Failurejuhiste
to follow
these instructions
can result
in
või
elektrilöögi.
death
or electrical shock.
10.1 Kasutuselevõtu eelne kontroll
Enne kütteseadme läitmist peavad olema
sooritatud kõik kasutuselevõtu eelsed kontrollid.
Veenduge, et kütteseade ja kõik juhtseadmed
sobivad ühendatava gaasiga, rõhuga ja elektriga.
10.1.1 Ribid
Kui on paigaldatud õhujaotuse ribid, tuleb need
vajaliku õhujaotuse saavutamiseks reguleerida
kasutuselevõtu käigus (vertikaalsed ribid valikulised).
10.1.3 Gaasitoide
Gaasipaigalduse kõik aspektid, kaasa arvatud gaasi
kulumõõtja, peavad olema kontrollitud, testitud gaasi
suhtes ja vastavalt kohalikele ja riiklikele
eeskirjadele. Veenduge, et õhk oleks täielikult
puhas, alates kütteseadme sisseviigust kuni gaasi
peaventiili sisseviigu kontrollniplini.
10.1.4 Mehaaniline kontroll
1. Kontrollige, kas ventilaator liigub vabalt ja
õhujaotuse ribid pöörlevad, tagades vajaliku
õhuvoolu.
2. Kontrollige, et lõõr (ja õhu sissevõtt tihedas
ruumis) oleks paigaldatud vastavuses
käesoleva juhise ja kohalike eeskirjadega.
MÄRKUS: Piiraja termostaat on tehases isoleeritud
ning seda ei saa reguleerida.
10.2 Kasutuselevõtu alustamine
10.2.1 Enne kütteseadme käivitamist
Veendumaks, et kõik juhtseadmed on ohutus
töökorras, käivitage kütteseade esimesel korral
suletud gaasi eraldusventiiliga.
1. Lülitage gaasi eraldusventiil välja.
2. Kasutades paigaldatud välist juhtimist, lülitage
põleti sisse. Nüüd käivitub automaatne jada,
mida kirjeldatakse lehekülgedel 16, kuni 9.
Põletil puudub süüde ja tekib blokeerumine, mis
näitab, et juhtseadmed töötavad õigesti.
HOIATUS!
WARNING
HOIATUS!
Sisselõikamise
Cut Hazard oht
Enne
hooldust
lülitage
väljasupply
gaasi- before
ja elektritoide.
Turn off
gas and
electrical
maintenance.
Ventilaator
võibautomatically
automaatselt käivituda
igal ajal.
Fan can start
at any time.
Nende
mittetäitmine
võib põhjustada
surma
või
Failurejuhiste
to follow
these instructions
can result
in severe
injury or product damage.
elektrilöögi.
10.1.2 Elektrikontroll
Enne kütteseadme kasutuselevõttu peavad olema
sooritatud kõik kasutuselevõtu eelsed kontrollid.
1. Kontrollige, kas kõik objekti juhtmed on
ühendatud vastavalt asjakohasele
elektriskeemile leheküljel 14, peatükk 9.3.
2. Kontrollige, et on paigaldatud õige suurusega
kaitse; vaadake lehekülg 13, peatükk 9.1.
15
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
Joonis 9: Automaatne põleti juhttoimingute jada
Honeywell
S4565C põleti
toimingute S4565C
jada
Burner sequence
for Honeywell
KÄIK
RUN
ALGUS
START
SULGECLOSE
MINE
DOWN
Toide
Supply230
230 V
V
Lõõri ventilaator
Flue Fan
Rõhulüliti
NO
C
NC
Pressure Switch P
30
30 sek.
Sec. puhastus
Purge*
ts
10 seconds
sekundit
ts =
= 10
Süütesäde
Ignition
Spark
Gaasiventiili
Start
Gas Valve
käivitus
Flamesignaal
Signal
Leegi
**Purge
Puhastusaeg
algabatrõhulüliti
time begins
pressurerakendumisel.
switch change over.
Nõutud sisendsignaalid
Required
Incoming Signals
Kontrolleri signaaliväljundid
Signals Output By Control
Kui mistahes faasis leek kaob, läheb juhtseade "lukustatud" olekusse. RESET-lülitis olev
punane tuli süttib ja juhtseade tuleb käsitsi nullida, enne kui võib katsetada uut käivitamist.
Joonis 10: Gaasiventiil kütteseadme mudelitel 7 - 22
Süüte
väljund
Kruvi
Leegisondi
ühendus
Süüteohje
(pluss gaasiventiili)
Regulaator
(katte all)
12 kaabli pistik
Väljaviigu rõhk
Sisseviigu rõhk
Gaasi sisseviik
16
PEATÜKK 10: KASUTUSELEVÕTT
10.2.2 Gaasiventiilide kasutuselevõtt (kõik
gaasid)
10.2.2.1 Kontrollige põleti gaasirõhku
1. Lõdvendage (põleti) väljaviigu rõhu
mõõtepunkti kruvikatet ja ühendage
manomeeter.
2. Põleti töötades, mõõtke manomeetri rõhk.
Põleti rõhu seadistamiseks eemaldage ventiililt
regulaatori kate ja reguleerige seadekruvist
nõutud põleti rõhk, nagu antud tehnilistes
andmetes vastava gaasi ja mudeli jaoks
leheküljel 6, peatükk 4.3.
MÄRKUS: Kui õiget põleti rõhku ei ole võimalik
saavutada, kontrollige põleti töötades ventiili
sisendrõhku. Vaadake tehnilistest andmetest
leheküljel 6, peatükk 4.3 nõudeid sisseviigu rõhule.
Ärge jätkake regulaatori seadmist, kui rõhk ei
muutu.
Kui sisseviigu rõhk on liiga madal põletile õige rõhu
seadmiseks, siis enne kasutuselevõtu jätkamist
tuleb korrigeerida gaasi sisseviigu rõhk.
Gaasi kulu kontroll
1. Pärast põleti rõhu reguleerimist laske põletil
töötada vähemalt 15 minutit ja seejärel
kontrollige seadistused uuesti üle.
2. Eemaldage manomeeter ja paigaldage tagasi
ventiili kõik katted ja pingutage väljaviigu kruvid.
3. Kontrollige kulumõõtjalt gaasi kulumäära.
10.2.3 Põlemise kontroll
Ainus seadistus põlemisomaduste muutmiseks on
põleti rõhk. Põlemise kvaliteeti tuleb kontrollida
põleti õige toimimise kinnituseks. Ebaõiged
tulemused viitavad paigaldustööde või seadme
vigadele.
10.2.5 Kütteseadme väljalülitamine
Lülitage kõik välised juhtseadmed "OFF"-asendisse
ja põleti seiskub.
Ventilaator töötab kuni automaatse peatamiseni
ventilaatori termostaadi poolt.
Ärge kasutage eralduslülitit kütteseadme
juhtimiseks. Eralduslüliti lülitab välja
ventilaatori. Soojusvaheti võib kahjustuda.
Garantii ei kata soojusvaheti kahjustust, kui
seda on kasutatud valesti.
10.2.6 Välised juhtseadmed
Välised juhtseadmed võivad hõlmata taimerit, ruumi
termostaati ja külmumise termostaati. Kasutage
kõiki juhtseadmeid veendumaks nende õiges
toimimises. Seadistage taimer (kui on paigaldatud)
ja ruumi termostaat kasutaja vajaduste kohaselt.
10.3 Kasutuselevõtu lõpetamine
Veenduge, et kõik katted oleksid õigesti paigaldatud
ja kõik proovivõttude kohad korralikult suletud.
10.3.1 Kasutaja juhendamine
Selgitage kasutajale küttesüsteemi juhtseadmeid,
sealhulgas sisse- ja väljalülitamine ning paigaldatud
juhtseadmete kasutamine.
Andke käesolev juhend kasutajale.
Veenduge, et kasutajale on näidatud ja ta mõistab
süttivatest materjalidest vähima kauguse hoidmise
tähtsust ja kasutaja juhiseid leheküljel 18, peatükk
11 kuni lehekülg 19, peatükk 11.5 ja kõiki teisi selles
juhendis toodud hoiatusi.
Põlemise kontrolli tuleb sooritada nii, et kõik katted on
oma kohal. Lõõrigaasi proov võetakse lõõrist, 1 m
ulatuses kütteseadmest. CO2 sisaldus peab olema
vahemikus 5,7% kuni 8,0% maagaasi puhul ja 6,8%
kuni 9,2% vedelgaasi puhul, sõltuvalt mudelist.
CO sisaldus on kuni 80 ppm (0,008%) kuiv, õhuvaba,
sõltuvalt mudelist. Põlemisgaaside temperatuuritõus
üle keskkonnatemperatuuri peaks olema umbes
130° C kuni 160° C. Tihendage pärast kontrollimist
lõõris olev kontrollava.
10.2.4 Rõhulüliti
Rõhulüliti on tehases eelseadistatud iga mudeli
jaoks ja ei ole reguleeritav.
17
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
PEATÜKK 11: KASUTUSJUHISED
11.1 Kasutusjuhised
CTCU kütteseadmed on täisautomaatsed ja
toimivad paigaldatud väliste juhtseadmete kaudu.
Ainsad kasutaja juhtseadmed küttesüsteemil on:
Press Vajutada
to reset
Põleti lukustuse
Nullimise nupp ......................... vaadake lehekülg 18, peatükk 11.3.3
Piiraja termostaadi nullimine .... vaadake lehekülg 18, peatükk 11.3.2
Need on käsitsi nullimise seadmed täiendavaks
kaitseks ventilaatori rikke vastu.
HOIATUS!
HOIATUS!
WARNING
MÄRKUS: Nullimiseks peab soojusvaheti olema.
Kirjeldus
Piiraja termostaat
Varuosa kood
90412100
HOIATUS!
HOIATUS!
WARNING
Elektrilöögi
Electrical
Shockoht
Hazard
Enne
hooldamist
ühendage
elektritoide
lahti.
Disconnect
electrical
power
before servicing.
Nende
mittetäitmine
võib põhjustada
surma in
või
Failurejuhiste
to follow
these instructions
can result
elektrilöögi.
death or electrical shock.
11.2 Kütteseadme toimimine
Kui kütteseade on sisse lülitatud paigaldatud
kaugjuhtimisseadme abil, lülitub peapõleti
automaatselt sisse.
Põleti kontroller juhib leegi ohutut süütamist.
Kõik kütteseadmed vajavad konstantset gaasi- ja
elektritoidet, mis ei tohi kütteseadme normaalse
kasutuse käigus katkeda.
Joonis 11: Küttekeha töödiagramm
TERMOSTAADI
ON
SEES
SULGECLOSE
MINE
DOWN
THERMOSTAT
NÕUE
CALL FOR
KUUMUSELE
HEAT SEES
ON
PÕLETI
BURNER
KÄIK
RUN
VENTIFAN
LAATOR
SEES
ON
2-3
2-3 MINUTIT
MINUTES
KÄIK
RUN ON
11.3 Üldised juhtseadmed
11.3.1 Ventilaatori termostaat
Ventilaatori termostaat asub kütteseadme peal,
hooldusluugi taga, vaadake lehekülg 28, peatükk
15.3. See juhtseade tagab selle, et kütteseade ei
puhu tavalise küttetsükli ajal külma õhku.
11.3.2 Piiraja termostaat
Piiraja termostaat asub kütteseadme hooldusluugi
taga, vaadake lehekülg 28, peatükk 15.3. See
juhtseade kaitseb soojusvahetit ülekuumenemise
eest.
18
Plahvatuse
oht
Explosion
Hazard
If control
locks
out, do
not
make
than 3
Kui
juhtseade
lukustub,
ärge
tehke
ülemore
3 katse
attempts to käivitamiseks
restart the heater.
kütteseadme
Dangerous võivad
gas mixtures
build up.
Moodustuda
ohtlikud can
gaasisegud.
Vea
registreeritud
Thepeab
faultleidma
must ja
beparandama
traced and
repaired bypaigaldaja
a
või
hooldusinsener.
registered
installer or service engineer.
Nende
ignoreerimine
võib põhjustada
surma,in
Failurejuhiste
to follow
these instructions
can result
vigastusi
või vara
kahjustumist.
death, injury
or property
damage.
11.3.3 Põleti lukustuse nullimise nupp.
Punane hoiatustuli kütteseadme tagaküljel süttib, kui
juhtseade on lukustunud. See võib olla põhjustatud
leegi veast. Vajutage nullimise nuppu kütteseadme
tagaküljel (vaadake lehekülg 5, peatükk 4.1) või
kaugnullimise nuppu, kui see on paigaldatud.
11.4 Süütamise juhised
11.4.1 Lülitage kütteseade sisse.
1. Veenduge, et kütteseadme elektri- ja gaasitoide
on sisse lülitatud. Kontrollige, et kohapealsed
juhikud on asendis "SISSE".
MÄRKUS:Termostaat peab olema seadistatud
kõrgemale ümbritsevast temperatuurist, et
kütteseade saaks toimida.
2. Nüüd käivitub automaatne süüteprotsess, mida
on kirjeldatud lehekülgedel 16, kuni 9.
Kütteseade toimib nüüd automaatselt
juhtseadmete kontrolli all. Pärast pikaajalist
väljalülitatud olekut võib juhtimine lukustuda,
vaadake lehekülg 18, peatükk 11.3.3.
PEATÜKK 11: KASUTUSJUHISED
11.4.2 Kütteseadme väljalülitamine
Seadke paigaldatud kaugjuhtimisseadmed
asendisse "VÄLJA".
Põleti lülitub viivitamatult välja.
Ventilaatorid jätkavad mõne minuti jooksul töötamist.
Uuesti käivitamiseks lülitage ülalkasutatud
juhtseadmed asendisse "ON".
11.5 Lihtsamate vigade otsing
Mõned võimalikud põhjused kütteseadme
mittetöötamiseks on:
1. Gaasitoide ei ole SISSE lülitatud.
2. Elektritoide ei ole SISSE lülitatud.
3. Aja ja/või temperatuuri juhtseadmed ei ole
"SISSE" lülitatud.
4. Piiraja termostaat võib olla rakendunud. See
võib olla põhjustatud elektritoite katkemisest või
jaotusventilaatori veast.
Kui piirtermostaadid rakenduvad järjekindlalt, on see
viga, mida peab uurima töövõtja, kes on
kvalifitseeritud gaasitoitega seadmete paigalduseks
ja hoolduseks.
11.5.1 Lihtsamate vigade otsimine (põleti vead)
Kui põletil ebaõnnestub mistahes põhjusel
süütamine, siis ta lukustub. Seda näitab süttinud
punane tuli kütteseadme tagaküljel või vastav
kaugindikaator (kui on paigaldatud).
1. Vajutage ja siis vabastage lukustuse nullimise
nupp. Kui kaugnullimise nuppu ei ole
paigaldatud, asub nullimise nupp kütteseadme
tagaküljel, vaadake lehekülg 5, peatükk 4.1.
TEIE
OHUTUSEKS
FOR YOUR
SAFETY
Kui
tunnete
gaasi lõhna:
If you smell gas:
1. 1.
Avage
aknad.
Open windows.
2.2.ÄRGE
püüdke
ühtki
DO NOT
try tokäivitada
light any appliance.
seadet.
3.
DO NOT use electrical switches.
DO NOT
use anyelektrilüliteid.
telephone in
3.4.ÄRGE
kasutage
your
building.
4. ÄRGE kasutage hoones telefoni.
Leave the
building.
5.5.Lahkuge
hoonest.
6. Immediately call your local gas
6. Väljuge majast ja helistage kohe
supplier after leaving the building.
oma
gaasitarnijale. Järgige
Follow the gas supplier’s
gaasitarnija
juhiseid.
instructions.
7. 7.
KuiIf te
eicannot
saa gaasitarnijat
kätte,
you
reach your gas
helistage
supplier,hädaabisse.
call the Fire Department.
HOIATUS!
HOIATUS!
WARNING
Tuleoht
Fire
Hazard
Do not
store or
use
petrol or
other või
Ärge
säilitage
või
kasutage
bensiini
flammable
vapours and
liquids in
the
muid
kergestisüttivaid
vedelikke
selle
vicinity
of this
or any
otherläheduses.
appliance.
või
mistahes
muu
seadme
Kütteseadme
paigutatud
Some objectslähedusse
will catch fire
or explode
esemed
võivad
süttida
või plahvatada.
when placed
close
to heater.
Nende
ignoreerimine
võib can
Failurejuhiste
to follow
these instructions
põhjustada
surma,
vigastusi
või vara
result in death,
injury
or property
kahjustumist.
damage.
Lukustus ei tohi ilmneda kütteseadme normaalse
kasutamise käigus ja näitab, et esineb veatingimus,
mis tuleb kõrvaldada.
19
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
PEATÜKK 12: HOOLDUS
12.1 Hooldusjuhised
Pärast kasutuselevõttu vajab kütteseade iga-aastast
korralist hooldust. Kui kütteseadet kasutatakse
määrdunud või tolmuses piirkonnas, võib olla vajalik
sooritada hooldust sagedamini.
Paigaldusreeglid ja iga-aastased ülevaatused: Kõigi
ROBERTS GORDON'i seadmete paigaldust ja hooldust
peab teostama töövõtja, kes on kvalifitseeritud
gaasikütteseadmete paigaldamiseks ja hooldamiseks ja
kes vastab kõigile ROBERTS GORDON'i juhendite ja
kõigi rakenduvate riiklike ametkondade poolt seatud
asjakohastele nõuetele seadmete paigaldamise,
hooldamise ja kasutamise kohta.
Aitamaks saavutada optimaalset toimimist ja ohutust,
soovitab Roberts-Gordon, et kvalifitseeritud töövõtja
inspekteerib iga-aastaselt Teie ROBERTS GORDON'i
tooteid ja teostab vajadusel remonti, kasutades
ROBERTS GORDON'i varuosi.
3. Eemaldge süüteelektrood ja leegiandur.
Kontrollige süüteelektroodi ja leegianduri
seisundit. Puhastage mistahes moodustunud
ladestustest, kontrollige keraamiliste
isolaatorite seisundit. Vajadusel asendage.
®
®
12.3 Ventilaatori/mootoriploki hooldus
Peaventilaatori laagrid on kinnised ja ei vaja
määrimist. Enne puhastamist lülitage välja gaasi- ja
elektritoide. Eemaldage ventilaator ja kasutage
väikest harja või tolmulappi ventilaatori labade
puhastamiseks mõlemast küljest. Kui valmis,
paigaldage ventilaator tagasi.
®
®
HOIATUS!
HOIATUS!
WARNING
Sisselõikamise
Cut Hazard oht
Enne
lülitage
väljasupply
gaasi- ja
elektritoide.
Turn hooldust
off gas and
electrical
before
maintenance.
Ventilaator
võibautomatically
automaatselt käivituda
igal ajal.
Fan can start
at any time.
Nende
mittetäitmine
võib põhjustada
surma
või
Failurejuhiste
to follow
these instructions
can result
in severe
elektrilöögi.
injury or product damage.
MÄRKUS 1: Pärast mistahes hooldust või remonti
testige alati kütteseadet vastavuses kasutuselevõtu
juhistele leheküljel 15, peatükk 10 kuni lehekülg 17,
peatükk 10.3.1, et tagada kõigi ohutussüsteemide
töökorras olek enne kütteseadme töölejätmist.
Väikemaid vigu võib otsida kasutades
veaotsimisdiagramme leheküljel 22, peatükk 14 kuni
lehekülg 25, peatükk 14.5.
MÄRKUS 2: Kontrollige kõiki gaasitorusid ja
toruliitmikke veendumaks pragude ja gaasilekke
puudumises. Mistahes praod torudes või liitmikes
tuleb parandada.
MÄRKUS 3: Kontrollige kõiki ripposi ja riistvara.
Veenduge, et need on heas seisukorras, korralikult
pingutatud ja vabad roostest.
12.2 Põleti hooldus.
1. Avage hooldusluuk ja eemaldage põletisektsiooni
kate, vaadake lehekülg 27, peatükk 15.2.
2. Puhastage peapõletilt mistahes ladestused, mis
võivad olla moodustunud pihustis või põleti
ventuuri torus, vaadake lehekülg 27, peatükk
15.2.
20
12.4 Soojusvaheti hooldus
Soojusvaheti püsib puhas, kui põlemisega ei ole
tekkinud probleeme. Uurige soojusvahetit. Otsige
ülekuumenemise märke eesmistelt torudelt, mis
võib osutada põleti ülekoormamisele või püsivalt
madalale õhuvoolule.
12.5 Gaasi juhtventiili hooldus
See seade ei vaja regulaarset hooldust. Gaasi
juhtventiili asendamiseks Vaadake lehekülg 26,
samm 15.1 ja lehekülg 30, peatükk 15.5.
Ärge remontige või demonteerige seda
kohapeal. Asendage vigased gaasiventiilid
algupäraste ROBERTS GORDON varuosadega.
®
12.6 Lõõri ventilaator
Lõõri ventilaator ei peaks vajama hooldust. Kui
õhurõhu lüliti põhjustab siiski põleti lukustumise, siis
eemaldage lõõriventilaator ventilaatorikastist,
eemaldades kruvi väljaviigu äärikult ja lõõri
ventilaatori kinnitusplaadi. Eemaldage neli kruvi, mis
hoiavad paigaldusplaati ventilaatori sisselaskeava
küljes (vaadake lehekülg 29, peatükk 15.4).
Veenduge, et ventilaator pöörleb vabalt ja et
ventilaatori ratas oleks puhas.
PEATÜKK 13: ÜLEMINEK ÜHELT GAASILT TEISELE
PEATÜKK 13: ÜLEMINEK ÜHELT GAASILT TEISELE
13.1 Üldosa
Üleminek ühelt gaasitüübilt teisele nõuab põleti
pihustite vahetust ja gaasiventiili uuesti
kasutuselevõttu uute tingimuste kohaselt.
13.2 Põleti muundamine
Põleti muundamine ühelt gaasitüübilt teisele on
samasugune kõigil kütteseadme mudelitel.
1. Eemaldage põletisektsiooni kate, nagu
näidatud leheküljel 27, peatükk 15.2.
2. Eemaldage kollektori 4 kinnituskruvi ja
tõmmake kollektor välja.
3. Eemaldage valupõletid neid keerates ja
libistades kinnituse välja.
4. Eemaldage põleti peapihusti.
5. Asendage see uue gaasi pihustiga, veendudes
ühenduse gaasitiheduses.
6. Paigaldage kõik osad tagasi vastupidises
järjekorras.
13.3 Gaasiventiilid
Kõigil CTCU-l kasutatavatel gaasiventiilidel on
rõhuregulaatorid, mida saab seada kasutamiseks
kas maa- või vedelgaasiga.
Muundamine sooritatakse kasutuselevõtu käigus
põleti rõhu seadmisega tehnilistes andmetes toodud
väärtusele, vaadake lehekülg 6, peatükk 4.3.
Veenduge, et gaasi sisseviigu surve kütteseadmele
oleks õige uue gaasi jaoks ja et gaasitorustik oleks
puhastatud vanast gaasist.
21
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
PEATÜKK 14: VEAOTSING
14.1 Üldosa
HOIATUS!
HOIATUS!
WARNING
Paigalduseeskiri ja iga-aastased
ülevaatused:
Kõigi seadmete paigaldust ja ROBERTS
GORDON hooldust peab teostama töövõtja, kes
on kvalifitseeritud Roberts-Gordoni toodete
paigaldamiseks ja hooldamiseks ja kes vastab
kõigile juhendite ja kõigi rakenduvate riiklike
ametkondade ROBERTS GORDON poolt
seatud asjakohastele nõuetele seadmete
paigaldamise, hooldamise ja kasutamise kohta.
Aitamaks saavutada optimaalset toimimist ja
ohutust, soovitab Roberts-Gordon, et
kvalifitseeritud töövõtja inspekteerib igaaastaselt teie ROBERTS GORDON tooteid ja
teostab vajadusel remonti, kasutades
ROBERTS GORDON varuosi.
®
®
Plahvatuse
oht
Explosion
Hazard
Installation
must
be done
by a registered
installer/
Paigaldust
peab
teostama
registreeritud
paigaldaja/töövõtja,
contractor
qualifiedgaasiga
in the installation
and service of
kes
on kvalifitseeritud
küttesüsteemide
paigaldamiseks
ja hooldamiseks
gaasitarnija.
gas-fired heating
equipmentvõi
orteie
your
gas supplier.
Nende
ignoreerimine
võib põhjustada
surma,
Failurejuhiste
to follow
these instructions
can result
in death,
vigastusi
vara kahjustumist.
injury orvõi
property
damage.
®
ALGUS
Start
Kas
gaasielektritoide
Are
gas &jaelectrical
on sees?
supplies
on?
®
Ei
No
Lülitage
sisse.
Turn ontoited
supplies.
Jah
Yes
Testige põletit vastavalt
Use 14.2
to test
burner.
peatükile
14.2
Ei
No
Testige
Use
14.5ventilaatorit
to test fan.
vastavalt peatükile 14.5
Jah
Yes
Kas Is
punane
lukustuse
Red lockout
hoiatustuli
põleb?
warning light
on?
Ei
No
Kas
ventilaator
käib?
Does
the fan run?
Jah
Yes
Yes
Kui
välised
juhtseadmed
on
With
external
controls on,
sees,
kas burner
põleti jätkab
läbi Ei
does the
continue
No
through küttetsükli?
the heating cycle?
Kas põleti on
Has burner
“Locked Out”?
"lukustunud"?
Ei
No
Piiraja
The
limittermostaat
thermostaton
has
rakendunud.
tripped.
Vt peatükk
See
Section11.3.2.
11.3.2.
Jah
Yes
Jah
Yes
Testige põletit vastavalt
Use peatükile
14.2 to test
burner.
14.2
Vahetage
Replace
axial fan.
aksiaalventilaator välja.
Ei
No
Vahetage piiraja
termostaat
välja.
Replace
limit thermostat.
Jah
Yes
Kütteseade
toimib
Heater Operating
VEAOTSING LÕPEB.
TROUBLESHOOT ENDS.
Ei
No
If Probleemi
problemspüsimisel
persist, contact
võtke
ühendust
ROBERTS
GORDON® at
ROBERTS GORDON telefonil
Tel:
498733
Tel:+44
+44 (0)1902
(0)1902 498733
www.rg-inc.com
www.rg-inc.com
®
Enda ohutuse ja kütteseadme töö kvaliteedi nimel kasutage ainult ROBERTS GORDON 'i varuosi.
Viige läbi kasutuselevõtt nagu näidatud leheküljel 15, peatükk 10.
®
22
PEATÜKK 14: VEAOTSING
14.2 Automaatsüütega põletisüsteemide veaotsing
HOIATUS!
WARNING
HOIATUS!
ALGUS
Start
KasAre
gaasielektritoide
gas ja
& electrical
on sees?
supplies on?
EiNo
Lülitage
sisse.
Turn ontoited
supplies.
Elektrilöögi
Electrical
Shockoht
Hazard
Ärge
katsuge
süütesüsteemi
osi.
Do not
touch
ignition components.
Jah
Yes
Süütesüsteemi
osad on components
kõrge pinge all.
Voltage from ignition
is high.
Kas välised juhtseadmed
Are external
controls on?
on sees?
No
Ei
Lülitage
Turn onjuhtseadmed
controls.
sisse.
Yes
Jah
Vajutage
lukustuse
nullimise
Press
in lockout
reset
button
nuppu
kütteseadme
on rear
of heater ortagaküljel
remote
või kaugnullimise nuppu, kui
reset
button
if fitted.
see on
paigaldatud.
No
Ei
KasV ventilaatori
Is 230
supply at fan
ühenduskohas on 230 V
connections?
toide?
Nende
juhiste
mittetäitmine
võib põhjustada
Failure
to follow
these instructions
can
surma
resultvõi
in elektrilöögi.
death or electrical shock.
Jah
Yes
Kas punane lukustustuli
Is red lockout
põleb?light on?
No
Ei
flue fan run?
KasDoes
lõõriventilaator
käib?
Jah
Yes
Lõõriventilaator on
Flue
fan vahetage
faulty; replace
vigane;
välja
Ei
No
Põleti
on rikkis
või
Burnerjuhtseade
control faulty
or plug
pistik
on
inühendustes
connectionsolev
faulty.
Repair
rikkis. Remontige
replace as
necessary
võiorvahetage
välja
vastavalt
Yes
Jah
Does air pressure switch
Kas õhu
rõhulüliti
lülitub?
change
over?
Ei
No
Kontrollige
liigset flue/air
lõõri/õhu
Check
for too much
inlet
sisselaske
kanalit.
Kontrollige
duct. Check
for blockage
in
ummistust põlemisõhu kanalis.
combustion
Kontrollige,
kas air
õhucircuit.
rõhulüliti
Check
for faulty
air pressure
on vigane?
Vaadake
peatükki
switch. See15.5.
Section 15.5.
Jah
Yes
Kas
juhe
Is kõrgepinge
HT lead okay
andon
korrasconnected?
ja ühendatud?
Jah
Yes
Kas
sädemeelektrood
on
Is spark
electrode okay?
korras?
Süüte juhtseade
rikkis;
Ignition
control faulty;
vahetage
replace.välja.
Vaadake peatükki 15.6.
See Section 15.6.
Ei
No
toimib?
IsKas
the gaasiventiil
gas valve operating?
Ventiili
Ei
Tokontrollimiseks
test valve,
No
vaadake
peatükki
14.4.
See Section
14.4.
Asendage
ventiil.
Replace valve.
Yes
Jah
Is the
Kasflame
leegi current
vool on at
least leegi
1 µAmp
DC when Jah
süttides
Yes
the
flame lights?
vähemalt
1 μA?
Wait
30 - 4030-40
seconds.
Oodake
s.
No
Ei
Is ignition
spark operating?
Kas süütesäde
tekib?
Jah
Yes
Kasthe
leek
süttib?
Does
flame
light?
Jah
Yes
Kas
punane
Is red
lockoutlukustustuli
light on?
põleb?
Otsige viga
Trace
fault in supervision
jälgimissüsteemist.
system.
See
Section14.3.
14.3.
vaadake
peatükki
Ei
No
Kütteseade
toimib
Heater Operating
VEAOTSING LÕPEB.
TROUBLESHOOT ENDS.
No
Ei
If problems
persist, contact
Probleemi püsimisel
võtke
ühendust
ROBERTS
GORDON® at
ROBERTS GORDON telefonil
Tel:
498733
Tel:+44
+44(0)
(0) 1902
1902 498733
www.rg-inc.com
www.rg-inc.com
®
Enda ohutuse ja kütteseadme töö kvaliteedi nimel
kasutage ainult ROBERTS GORDON 'i varuosi.
Viige läbi kasutuselevõtt nagu näidatud
leheküljel 15, peatükk 10.
®
23
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
14.3 Leegi jälgimissüsteemi veaotsing
Leegi voolu mõõtmiseks ühendage 0 - 50 μA alalisvoolu
mõõtja järjestikku leegisondiga. Kui ampermeeter näitab
negatiivset tulemit, vahetage mõõtotsad ringi.
ALGUS
START
Ühendage alalisvoolu
Connect
a DC ammeter
ampermeeter
järjestikkuin
series with
the flame probe.
leegisondiga.
onpresent
olemasand
ja
IsKas
theleek
flame
jaat
leegivool
vähemalt
1 μA
least 1 µA
DC flame
(alalisvool)?
current?
Ei No
Use
Section
14.1 to
Rikke
leidmiseks
vt
trace
the fault.
peatükki
14.1.
Jah
Yes
Is Kas
thereleegi
a current
flowing
in the
sondis
on vool,
flamekuid
probe
circuit
with no
leeki
ei teki?
flame present?
the connecting
lead
KasIsühendusjuhe
on vigane?
damaged? Is the flame probe
Jah
Yes Kas leegisond on vigane või
damaged
or touching
earthed
puutub
vastu
maandatud
osi?
components?
Jah
Yes
Repair or replace
as
Remontige
või asendage
vastavalt
vajadusele.
necessary.
Ei
No
Kas“lockout”
"lukustus"
toimub
Does
occur
when
samaaegselt leegi
thereolemasoluga?
is a flame present?
Jah
Yes
Is inlet
burner
gas gaasirõhk
pressure
Kas
põleti
sisseviigu
correct?
Is live
and
neutral
on
õige? Kas
faasi
ja neutraali
polaarsus
õige? Kas
polarity on
correct?
Is
leegisondi vooluring on korras?
flame probe circuit correct?
Juhtblokk on vigane.
Control box faulty.
Jah
Yes Asendage
õigetüübilisega.
Replace with
correct type.
Ei
No
Remontige
asendage
Repair orvõi
replace
as
vastavalt
vajadusele.
necessary.
Ei
No
Kütteseade
toimib
Heater Operating
VEAOTSING LÕPEB.
TROUBLESHOOT ENDS.
No
Ei
If problems
persist, contact
Probleemi püsimisel
võtke
ühendust
ROBERTS
GORDON® at
ROBERTS GORDON telefonil
Tel:
498733
Tel:+44
+44(0)
(0) 1902
1902 498733
www.rg-inc.com
www.rg-inc.com
®
MÄRKUS: Leegisondi minimaalne vool 1 μA DC. Tüüpiline leegisondi vool 3-5 μA (alalisvool).
24
PEATÜKK 14: VEAOTSING
14.4 Solenoidventiilide veaotsing
ALGUS
START
Kas gaasirõhk ventiili
Is gas
pressure
at inlet
of the
sisendis
vastab
gaasi
valve correct
for gas type?
tüübile?
Note pressure
found.
Märkige
üles leitud
rõhk.
No
Ei
Viga on mujal.
Fault elsewhere.
No
Ei
Ventiil
süüte juhtseade
Valvevõi
or ignition
control
rikkis.
Vahetage
faulty.
Replace
with
õige
vastu.
one
of tüübi
correct
type.
No
Ei
Valveonfaulty.
Ventiil
vigane.
Vahetage
Replace
with õige
one of
tüübi
vastu
välja.
correct
type.
Ei
No
If problems
persist, contact
Probleemi püsimisel
võtke
ühendust
ROBERTS
GORDON® at
ROBERTS GORDON telefonil
Tel:
498733
Tel:+44
+44(0)
(0) 1902
1902 498733
www.rg-inc.com
www.rg-inc.com
Jah
Yes
väljundi
DoesKas
gasventiili
pressure
at outlet
gaasirõhk
kui
of
the valvetõuseb,
rise when
ventiil
valvesisse
turnslülitub?
on?
Jah
Yes
Yes
Kas Does
ventiiligas
väljundi
gaasirõhk
pressure
at
tagasi
nullitovõi
outletläheb
of valve
return
zero or
madalamaks, kui ventiil välja
lower when
valve turns off?
lülitub?
Jah
Yes
Ventiil
toimib
Valve
Operating
VEAOTSING LÕPEB.
TROUBLESHOOT
ENDS.
®
14.5 Peaventilaatori veaotsing
ALGUS
START
Kas ventilaator
töötab
Does fan run
automaatselt?
automatically?
Ei
No
Kas
toidesupply
on klemmides
Is
power
230 V at
T1 kuni NT230
1 to V?
N?
terminals
No
Ei
Kas klemmide
IsL there
230 V between
1 ja N vahel on 230 V
terminals
L1 and N?
pinge?
Yes
Jah
Vahetage
ventilaatori
Replace
fan
viittermostaat
välja.
delay thermostat.
Jah
Yes
Ventilaatori
mootor
on rikkis.
Fan motor
faulty.
Asendage
õigetüübilisega.
Replace with
correct type.
Jah
Yes
fan turn
on and
KasDoes
ventilaator
lülitub
sisse ja
off
while
is firing
Jah
Yes
välja,
kuiburner
põleti pidevalt
continously?
töötab?
Vahetage
ventilaatori
Replace
fan
viittermostaat
välja.
delay thermostat.
No
Ei
Ventilaator
toimib
Fan Operating
VEAOTSING LÕPEB.
TROUBLESHOOT ENDS.
No
Ei
Probleemi püsimisel
võtke
If problems
persist, contact
ühendust
ROBERTS
GORDON® at
ROBERTS GORDON telefonil
®
Tel:
498733
Tel:+44
+44 (0)
(0) 1902
1902 498733
www.rg-inc.com
www.rg-inc.com
Enda ohutuse ja kütteseadme töö kvaliteedi nimel kasutage ainult ROBERTS GORDON originaalvaruosi.
Viige läbi kasutuselevõtt nagu näidatud leheküljel 15, peatükk 10.
®
25
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
PEATÜKK 15: EEMALDATAVAD JA VAHETATAVAD OSAD
Vaadake hoiatusi ja märkusi leheküljel 20, peatükk
12 enne osade eemaldamist või asendamist.
Põleti komponendid
Kõik remonditavad põleti osad on ligipääsetavad
kütteseadme küljel asuva hooldusluugi kaudu.
Eemaldage neli plekikruvi.
15.1 Gaasiventiil
Eemaldage gaasitoite toru kütteseadme sisseviigust.
Ühendage
Disconnect
lahti
kaablipõimik
wire
harness
Ühendage
Unplug
juhtseade
control
ventiili
from küljest
lahti
valve.
Eemaldage
Remove
kinnitusfixing
kruvi
screw.
Süüte
Ignition
juhtseade
Control
Kirjeldus
Gaasiventiil VR4105A
Süüteohje
Pange tagasi vastupidises järjekorras. Kontrollige, et
ventiili gaasivoolu suund oleks õige. Kasutage
keermesliitmikul minimaalset kogust gaasitihendit.
Kontrollige, et kõik ühendused oleksid lekkekindlad.
Nullige gaasiventiil. vaadake lehekülg 17, peatükk
10.2.2.
VÄGA TÄHTIS ON NENDE OSADE VAHETAMISEL
KASUTADA ÕIGET GAASIVENTIILI.
26
Varuosa kood
90033403
90434010
PEATÜKK 15: EEMALDATAVAD JA VAHETATAVAD OSAD
15.2 Põletisektsioon
PõletiBurner
sektsiooni
Compartment
kate
Cover
Viewing Port
Illuminaator
Leegisond
Flame Probe
Süüteelektrood
Ignition Electrode
Põleti sektsioon on tihendatud
sektsioon. Igasuguste tööde järel
tihendage sektsioon uuesti, nii et
gaasitoru kummist tihend on oma
kohal ja kõik kruvid on paigaldatud ja
pingutatud.
Eemaldage õhu
Remove flexible
paindkanal
liitmikust.
air duct from spigot.
Eemaldage
kruvid
Remove screws
andja
pull off burner
tõmmake
ära cover.
põleti kate.
15.2.1 Põleti pihustid
Manifold
Kollektor
Eemaldage
Remove manifold
kollektori
kruvid
screws and
pullja
tõmmake
kollektor
out manifold.
välja.
Veenduge, et pihustid oleksid paigaldatud
gaasitihedalt.
Veendu, et pihustid oleksid põleti suhtes
õiges asendis.
Veenduge, et kõik toruliited on gaasitihedad.
Kollektor
Manifold
Kruvige
pihustid
Unscrew
küljest
ära
Injectors
Põletid
Burners
Injectors
Pihustid
Kollektori
Manifold
kinnitus
Mounting
Bracket
Kaitsekaelus
Gromet
Markeering
Marking
Mudel
CTCU-7
CTCU-11
CTCU-15
CTCU-22
Pihustite arv
2
3
4
5
Pihusti mõõt mm Ø
1,78
1,85
1,85
2,06
tolli Ø
Maagaas (G20)
0,070
0,073
0,073
0,081
Markeering
50
49
49
46
RG varuosa kood
91930050
91930049
91930049
91930046
1,99
2,06
2,06
2,26
0,0785
0,081
0,081
0,089
Maagaas (G25)
Pihusti mõõt mm Ø
tolli Ø
Markeering
47
46
46
43
RG varuosa kood
91930047
91930046
91930046
91930043
1,18
1,18
1,18
1,25
Vedelgaas propaan (G31) ja vedelgaas butaan (G30)
Pihusti mõõt mm Ø
tolli Ø
0,0465
0,0465
0,0465
0,049
Markeering
56
56
56
1,25
RG varuosa kood
91930056
91930056
91930056
91930125
27
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
15.3 Süüteelektrood ja leegisond
Põletid
Burners
Limit
Thermostat
LeegiFlame
sond
Probe
Flame
Probe
Ventilaatori
Fan
termostaat
Thermostat
Süüteelektrood
Ignition
Electrode
SüüteIgnition
elektrood
Electrode
.120 0,120
(3 mm)(3 mm)
sädemevahe
spark
gap
Põletid
Burners
Põletisektsiooni
Burner
Compartment
eestvaated
Front
Views
Süüteelektroodi või leegisondi asendamiseks eemaldage elektrijuhe ja kruvi.
Tõmmake koostest välja. Paigaldage tagasi vastupidises järjekorras, nii et vahe põletini on selline
nagu põletisektsiooni eestvaates näidatud.
Kirjeldus
Sädeme elektrood
Automaatsüüte leegisond
Põletid
Ventilaatori termostaat
Piiraja termostaat
28
Varuosa kood
90427411
90439300
92000002
90412102
90412100
PEATÜKK 15: EEMALDATAVAD JA VAHETATAVAD OSAD
15.4 Lõõri ventilaatori vertikaalne paigaldus
Ventilaatori eemaldamiseks
eemaldage 3 kruvi, mis hoiavad
ventilaatorit ja paigaldusplaati
ventilaatorikasti küljes.
Sissevõtu
Intake &ja
väljalaske
Exhaustkatted
Covers
Ventilatsioonikasti
Mounting Plate
kinnitusplaadi
to Vent Box
kinnituskruvid
fixing screws
Tihendid
Gaskets
ÕhuAir
sissevõtu
Intake
Adapter
adapter
Ventilatsioonikast
Vent Box
Lõõriventilaatori
Mounting Plate
kruvide
to Flue Fan
kinnitusplaat
fixing screws
Sissevõtu
Intake & ja
väljalaske
Exhaust
katted
Covers
Ventilaatori eemaldamiseks
paigaldusplaadilt eemaldage 4
kruvi.
Paigaldage tagasi vastupidises
järjekorras.
Lõõri ja õhu sissevõtu suuna
vahetamiseks tagasi üles
eemaldage ventilaator ja
paigaldusplaat nii nagu eespool
kirjeldatud.
Eemaldage sissevõtu ja
väljalaske katted kütteseadme
pealt.
Keerake ventilaatorit,
paigaldusplaati ja tihendit
päripäeva, kuni lõõri adapter on
ülemise avaga kohakuti.
Kinnitage 3 kruviga.
Õhu sissevõtu
Air Intake adapter
Adapter
Eemaldage tagaküljel olevast
õhu sissevõtu adapterist
paindliitmik.
Tihend
Gasket
Paindliitmik
Flexible
Duct
Eemaldage õhu
sissevõtuadapter kütteseadme
tagaküljelt ja paigaldage
vastavasse üleval olevasse
avasse. Ühendage paindliitmik.
Paigaldage sissevõtu ja
väljalaske katted tagumistele
avadele.
Veenduge liidete
lekkekindluses.
Veenduge, et paigaldusplaadi
pilu on vaba, mitte ummistunud.
Ventilatsioonikasti
Mounting Plate
kinnitusplaadi
to Vent Box
kinnituskruvid
fixing screws
Mudel
CTCU-7
CTCU-11
CTCU-15
CTCU-22
Lõõri ventilaator
Fasco
7021-11767
Fasco
7021-11768
Fasco
7021-11769
Torin
S6818
RG varuosa kood
90710470
90710470
90710470
90710460
35
44
57
64
Õhuplaat
mm Ø
tolli Ø
RG varuosa kood
1,38
1,75
2,25
2,50
11111210
11112210
11113210
11114210
VÄGA TÄHTIS ON NENDE OSADE ASENDAMISEL KASUTADA AINULT IGA MUDELI JAOKS
SPETSIFITSEERITUD ÕIGET LÕÕRIVENTILAATORIT.
Pärast lõõriventilaatori parandamist või selle vahetamist viige läbi kasutuselevõtt. vaadake lehekülg 18,
peatükk 11.
29
COMBAT CTCU KÜTTESEADME PAIGALDUSE, KASUTUSE JA HOOLDUSE KÄSIRAAMAT
®
15.5 Rõhulüliti
Tõmmake välja 3 klemmiline pistik. Avage
montaažikelgu plastikklamber. Asendage antud
mudelile sobivat tüüpi rõhulülilitiga. Rõhulülititel on
värvikood iga rõhuseade jaoks.
HOIATUS!
HOIATUS!
WARNING
Süsinikmonooksiidi oht
Carbon Monoxide Hazard
Kasutage
konkreetse
jaoks sobivat
õiget
Use correct
pressure mudeli
switch specified
for each
model.
rõhulülitit.
Use of incorrect pressure switch could cause unsafe
Väära rõhulüliti kasutamine võib tekitada ohtliku
condition.
olukorra.
Failurejuhiste
to follow
these instructions
can result
in
Nende
mittejärgimine
võib põhjustada
surma
death
or serious
injury.
või
tõsiseid
vigastusi.
Pärast rõhulüliti kallal töötamist või selle vahetamist
viige läbi kasutuselevõtt. vaadake lehekülg 15,
peatükk 10.
30
Rõhulüliti
CTCU-7
CTCU-11
CTCU-15
CTCU-22
RG varuosa kood
90439812
90439812
90439812
90439803
Värvikood
oranž
oranž
oranž
hall
Seadepunkt mbar
0,45
0,45
0,45
1,02
tolli veesammast
0,18
0,18
0,18
0,41
PEATÜKK 15: EEMALDATAVAD JA VAHETATAVAD OSAD
15.6 Süüteohje
Juhtots ühendatakse gaasiventiiliga. Tõmmake välja
12 kontaktiga elektriühendus. Tõmmake välja
süütekaabel ja leegisondi kaabel, jättes meelde
nende asendid. Vabastage kruvi, millega juhtots
kinnitub gaasiventiilile.
Koostage vastupidises järjekorras. Veenduge süüteja leegisondi kaablite õiges asendis. Veenduge, et
maandus on ühendatud otse gaasiventiili
maanduspunkti.
15.8 Ventilaatori ja piiraja termostaadid
15.8.1 Eemaldamine ja vahetamine
1. Tõmmake termostaadi elektriühendused välja.
2. Kruvige lahti kaks termostaadi kinnituskruvi.
3. Paigaldage uus termostaat kahe kruvi abil,
veendudes, et on valitud õige tüüp ja
temperatuuri seade. vaadake lehekülg 6,
peatükk 4.3.
4. Taastage elektriühendused ja testige toimimist.
15.7 CTCUA aksiaalventilaator/kaitse/
mootoriplokk
CTCUA kütteseadme aksiaalventilaator
tarnitakse täielikult koostatuna ja balansseerituna.
15.7.1 Ventilaatori eemaldamine ja vahetamine
Eemaldage
kruvid
Remove the screws
ja washers.
seibid.
and
Kirjeldus
Aksiaalventilaator CTCU-7
Aksiaalventilaator CTCU-11
Aksiaalventilaator CTCU-15
Aksiaalventilaator CTCU-22
Varuosa kood
11111910
11111911
11111920
11111921
15.7.2 Ventilaatoriploki vahetamine
Ventilaatori seadeldise asendamiseks teostage
ülalnäidatud toiming vastupidises järjekorras.
Paigaldage kaitse kinnitustele vibratsiooni
vähendamiseks kummiseibid.
• Kontrollige enne ventilaatori pingestamist, et
selle labad pöörlevad vabalt.
• Õigeks toimimiseks järgige rangelt ventilaatori
juhtmete värvikoodi. vaadake lehekülg 14,
peatükk 9.3 toodud ühendusskeemi.
• Kasutage ainult algupäraseid
ROBERTS GORDON varuosi.
®
31
®
® heater
Kinnitage
see teave seinale
GORDON
kütteseadme
läheduses.
Attach
this information
to theROBERTS
wall near
the ROBERTS
GORDON
®
Lugege
paigaldamist,
kasutamist või
hooldamist
paigaldus-,
kasutuselevõtu-,
kasutus-operation
ja hooldusjuhendit.
Read
theenne
installation,
Commissioning,
Operation
and põhjalikult
Service Manual
thoroughly
before installation,
or service.
HOIATUS!
HOIATUS!
WARNING
KASUTUSJUHEND
OPERATING
INSTRUCTIONS
STOP!Lugege
Read all
safety
this information sheet.
1.1.STOPP!
kõiki
sellelinstructions
lehel olevaidon
ohutusjuhiseid.
Openkütteseadme
the manualgaasitoite
gas valvekäsiventiil.
in the heater supply line.
2.2.Avage
Turn onsisse
electric
power toelektritoide.
the heater.
3.3.Lülitage
kütteseadme
4. Set the thermostat to desired setting (above ambient temperature).
4. Seadke termostaat soovitud väärtusele (kõrgemale ümbritseva keskkonna
The automatic starting sequence begins.
temperatuurist). Algab automaatne käivitustoiming.
NOTE:
Following long shutdown periods, the burner control may go to
MÄRKUS:
Pärast during
pikemaaegset
väljalülitatud
olekut
võib
juhtimine
to 'LOCKOUT'
the start
sequence.
Push
thepõleti
reset
button to
käivitusprotseduuril lukustuda. Vajutage nullimise nuppu kordussüütamiseks. Võtke
recommence firing. Contact service department if 'LOCKOUT'
ühendust hooldusosakonnaga, kui lukustus püsib (vaadake juhendist üksikasju).
continues (see manual for details).
KÜTTESEADME
VÄLJALÜLITAMINE
TO TURN OFF
THE HEATER
1. 1.
Keerake
termostaat/taimer
asendisse
"OFF".
Põleti
viivitamatult
välja,
Turn the
thermostat/time
switch to
'OFF'.
Thelülitub
burner
will turn 'OFF'
immediately,
fans will
continue jahutamist,
to cool heat
exchanger
until the fan
kuid
ventilaatoridbut
jätkavad
soojusvaheti
kuni
ventilaatoritermostaat
thermostat
lülitub
välja. switches off.
KUI KÜTTESEADE EI TÖÖTA, JÄRGIGE ENDA OHUTUSE NIMEL
IF THE NEID
HEATER
WILL NOT
OPERATE, TO SULGEMISEKS.
ENSURE YOUR SAFETY,
JUHISEID
KÜTTESEADME
FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO SHUT DOWN YOUR HEATER
1. 1.
Lülitage
termostaat
välja
madalaimale
temperatuurile.
Set the
thermostat
tovõi
offseadke
or the lowest
setting.
Turn off
electric
power to
the heater.
2.2.
Lülitage
välja
kütteseadme
elektritoide.
Turn off
the manualgaasitoite
gas valve
in the heater supply line.
3.3.
Sulgege
kütteseadme
käsiventiil.
Call your
registered
installer/contractor
qualified
inon
thekvalifitseeritud
installation
4.4.
Helistage
oma
registreeritud
paigaldajale/töövõtjale,
kes
and service of gas-fired
heating
equipment.
gaasikütteseadmete
paigalduseks
ja hoolduseks.
Paigalduse vähimad vahekaugused
Installation Clearances
Katuseotsik
Roof Terminal
Õhu
Air
sissevõtt
Intake
Tuleoht
Fire Hazard
Mõned
esemedcan
võivad
süttida
või
plahvatada,
on
Some objects
catch
fire or
explode
when kui
placed
paigutatud
kütteseadme
lähedale.
close to heater.
Hoidke
kõik
süttivad objects,
esemed,liquids
vedelikud
aurudthe
Keep all
flammable
andja
vapors
vähemalt
minimaalsel
kaugusel
kütteseadmest.
required nõutud
clearances
to combustibles
away
from heater.
Nende
ignoreerimine
võib põhjustada
Failurejuhiste
to follow
these instructions
can result surma,
in death,
vigastusi
vara kahjustumist.
injury or või
property
damage.
Vähimad
kaugused
süttivatest
Clearances
to Combustibles
Katuseotsik
Roof Terminal
15 cm
15 cm
50 cm**
Seinaotsik
Wall
Terminal
Lõõr
Flue
10 cm
3m
25 cm
30 cm
3m
2.5 - 3.5 m*
*Kütteseadmed võivad olla paigaldatud kõrgemale, juhul kui on paigaldatud õhu
*Heaters
may
be mounted
at a higher level if destratification fans are installed.
kihistumise
vastased
ventilaatorid.
Roberts-Gordon, LLC
Roberts-Gordon, LLC
1250 William Street
1250 William Street
P.O. Box 44
P.O. Box 44
Buffalo, NY 14240-0044 USA
Buffalo, NY 14240-0044 USA
Telefon: 716.852.4400
Telephone: 716.852.4400
Faks: 716.852.0854
Fax: 716.852.0854
Tasuta: 800.828.745
Toll Free: 800.828.7450
Roberts-Gordon Europe Limited
Roberts-Gordon
Europe Limited
Oxford Street
Oxford Street
Bilston, West Midlands WV14 7EG UK
Bilston, West Midlands WV14 7EG UK
Telefon: +44(0)
1902 494425
Telephone:
+44(0)
1902 494425
Faks: +44(0)
+44(0) 1902
Fax:
1902403200
403200
**80 cm on vajalik vahekaugus küteseadme
**80 cm is necessary to service heater
hooldamiseks.
Teeninduse telefon: +44(0) 1902 498733
Service Telephone: +44(0) 1902 498733
Teeninduse faks: +44(0) 1902 401464
Service Fax: +44(0) 1902 401464
E-post: uksales@rg-inc.com
E-mail: uksales@rg-inc.com
E-post:
export@rg-inc.com
E-mail:
export@rg-inc.com
Paigalduseeskiri ja iga-aastased ülevaatused:Kõigi ROBERTS GORDON 'i seadmete paigaldust ja hooldust
peab teostama töövõtja, kes on kvalifitseeritud Roberts-Gordoni toodete paigaldamiseks ja hooldamiseks ja kes
Installation Code and Annual Inspections: All installations and service of ROBERTS GORDON® products must be performed by a contractor qualified in the installation and service of gas-fired heating
vastab kõigile ROBERTS GORDON 'i juhendite ja kõigi rakenduvate riiklike ametkondade® poolt seatud asjakohastele nõuetele seadmete paigaldamise, hooldamise ja kasutamise kohta.
®
®
equipment and conform to all requirements set forth in the ROBERTS GORDON manuals and all applicable governmental authorities pertaining to the installation, service and operation of the equipment.
®
To help facilitate
performance
safety,
Roberts-Gordon
recommends
that a qualified
inspect
ROBERTS
GORDON
and
performremonti,
servicekasutades
where necessary,
Aitamaks
saavutadaoptimum
optimaalset
toimimist jaand
ohutust,
soovitab
Roberts-Gordon,
et kvalifitseeritud
töövõtja contractor
inspekteeribannually
iga-aastaselt
Teieyour
ROBERTS
GORDON'i
tooteidproducts
ja teostab
vajadusel
ROBERTS
using only ROBERTS GORDON® replacement parts.
®
GORDON'i varuosi.
®
® All
©©2006
ROBERTS
GORDON
Kõik
õigused
trükise
autoriõigusega
kaetud osaherein
ei või ilma
kirjaliku
reprodutseerida
võimeans
kopeerida
mistahes
kujul või vahenditega
- graafiliselt,
2005
ROBERTS
GORDON
rights reserveeritud.
reserved. No Ühtegi
part ofselle
this work
covered
by the copyrights
mayRoberts-Gordon'i
be reproduced or
copiedloata
in any
form or by any
- graphic,
electronic,
or mechanical,
including
elektrooniliselt
võirecording,
mehaaniliselt,
kaasa
arvatud fotokopeerimine,
lindile- või
infosalvestuse
ja taasesituse
photocopying,
taping
or information
storage and salvestamine
retrieval systems
without
the written
permissionsüsteemidele.
of Roberts-Gordon.
®
www.rg-inc.com
www.rg-inc.com
Printed
in U.S.A.
Trükitud
USA-s