راهنمای نصب مودم Asus AM602

‫راهنمای نصب مودم‬
‫‪Asus AM 602‬‬
‫راٌىمای وصب مُدم‬
‫‪Asus AM 6‬‬
‫تاریخ تىظیم ‪ :‬شٍزیُر ماي ‪9889‬‬
‫گزَي شزکتٌای شاتل‬
‫فٍزست مطالب‬
‫مشخصات فیشیکی مُدم‬
‫تخصیص ‪ IP‬بً صُرت اتُماتیک‬
‫تىظیمات کارت شبکً در َیىذَس ‪Seven‬‬
‫تىظیمات در َیىذَس ‪Vista‬‬
‫تىظیمات در َیىذَس ‪XP‬‬
‫وصب درایُر ‪ USB‬با استفادي اس ‪ Device Manager‬در ‪XP‬‬
‫وصب درایُر ‪ USB‬با استفادي اس ‪ Device Manager‬در ‪Seven‬‬
‫َرَد بً کىسُل مُدم‬
‫تىظیمات مُدم بزای اتصال بً ایىتزوت‬
‫تغییز دادن ‪ IP‬مُدم‬
‫تىظیمات ‪Range IP‬‬
‫‪Port Forwarding‬‬
‫ریست کزدن مُدم‬
‫مشاٌذي مقادیز سزعت در کىسُل مُدم‬
‫‪ Upgrade‬کزدن ‪ Firmware‬مُدم‬
‫تغییز ‪ Password‬کىسُل مُدم‬
‫وحُي گزفته ‪ Backup‬اس تىظیمات مُدم‬
‫وحُي ‪ Restore‬کزدن تىظیمات مُدم‬
‫باس کزدن امکان ‪ Ping‬در مُدم‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫مشخصات فیشیکی مُدم‬
‫چشاغ ُای هْدم ‪ Asus AM602‬تَ صْست صیش اعت‪:‬‬
‫‪ :POWER .1‬سّؽي تْدى آى ًؾاى دٌُذٍ اتصال هْدم تَ تشق اعت‪.‬‬
‫‪ :STATUS .2‬سّؽي ّ ثاتت تْدى ایي چشاغ تیاًگش ایي اعت کَ استثاط هْدم تا خط ‪ ADSL‬تشلشاس اعت‪.‬‬
‫‪ :ACT .3‬چؾوک صدى ایي چشاغ ًؾاى دٌُذٍ اسعال ّ دسیافت دیتا اعت‪.‬‬
‫‪ :LAN .4‬سّؽي تْدى آى اتصال عیغتن تَ هْدم اص طشیك کاست ؽثکَ سا ًؾاى هیدُذ‪.‬‬
‫‪ :USB .5‬سّؽي تْدى آى اتصال عیغتن تَ هْدم اص طشیك ‪ USB‬سا ًؾاى هیدُذ‪.‬‬
‫شکل‪9‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪1‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫لغوت پؾت هْدم ‪ Asus AM602‬تَ ؽشح صیش هیتاؽذ‪:‬‬
‫‪: ON/OFF‬دکوَ خاهْػ ّ سّؽي کشدى هْدم‬
‫‪: POWER‬آداپتْس تشق هْدم تَ آى ّصل هیؽْد‪.‬‬
‫‪: RESET‬اص طشیك ایي سّصًَ هْدم سیغت عخت افضاسی هیؽْد‪.‬‬
‫‪: LAN‬هذل اتصال کاتل ؽثکَ تَ هْدم‬
‫‪ : USB‬هذل اتصال کاتل ‪ USB‬تَ هْدم‬
‫‪: LINE‬عین تلفي خط ساًژٍ تَ آى ّصل هیؽْد‪.‬‬
‫شکل‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪2‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫تخصیص ‪ IP‬بً سیستم بً صُرت اتُماتیک‬
‫دس هْدم ‪ DHCP ، Asus AM602‬هْدم تَ صْست پیؼ فشض فعال اعت‪.‬‬
‫ّلتی ‪ DHCP‬هْدم فعال اعت‪ ،‬یعٌی هْدم تَ صْست اتْهاتیک تَ کاهپیْتشُا ‪ IP‬اختصاؿ هیدُذ‪ .‬تشای کغة اطویٌاى اص ایٌکَ ‪ IP‬تش‬
‫سّی عیغتن ؽوا تَ صْست اتْهاتیک تٌظین ؽذٍ تاؽذ‪ ،‬تَ صْست صیش عول ًواییذ‪:‬‬
‫تىظیمات کارت شبکً در َیىذَس ‪Seven‬‬
‫اتتذا اص هٌْی ‪ّ Start‬یٌذّص‪ Control Panel ,‬سا اًتخاب ًواییذ‪.‬‬
‫تا اًتخاب ‪ Control Panel‬صفذَ ای تَ صْست صیش ًوایؼ دادٍ هیؽْد ‪:‬‬
‫شکل‪8‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪3‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫اگش آیتنُا دس دالت ‪ً Large Icons‬وایؼ دادٍ ؽًْذ صفذَ ای تَ هاًٌذ ؽکل صیش ًوایؼ دادٍ خْاُذ ؽذ ‪:‬‬
‫شکل‪4‬‬
‫دس پٌجشٍ ؽکل ‪ 3‬تا اًتخاب گضیٌَ ‪ ّ View network status and tasks‬یا دس پٌجشٍ ؽکل ‪ 4‬تا اًتخاب گضیٌَ‬
‫‪ Network and Sharing Center‬پٌجشٍ ؽکل صیش ًوایؼ دادٍ خْاُذ ؽذ‪:‬‬
‫شکل‪5‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪4‬‬
Asus AM602 ‫راٌىماي وصب مُدم‬
.‫ سا اص هٌْی عوت چپ اًتخاب کٌیذ‬Change adapter settings ٌَ‫ گضی‬Network Connection ‫تشای ّسّد تَ لغوت‬
6‫شکل‬
‫ سا اًتخاب‬Properties ٌَ‫ کلیک ساعت ًوْدٍ ّ گضی‬Local Area Connection ‫ تش سّی‬Network Connection ٍ‫دس پٌجش‬
.‫ًواییذ‬
7‫شکل‬
cs@shatel.ir
04GL94/
5
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫تا اًتخاب گضیٌَ ‪ ,Properties‬پٌجشٍ ‪ً Local Area Connection Properties‬وایؼ دادٍ خْاُذ ؽذ‪.‬‬
‫شکل‪8‬‬
‫تا اًتخاب گضیٌَ )‪ ّ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4‬عپظ اًتخاب گضیٌَ ‪ Properties‬صفذَای تَ صْست‬
‫ؽکل صیش ًؾاى دادٍ هیؽْد‪.‬‬
‫تعذ اص ّاسد ؽذى تَ صفذَ صیش تٌظیوات ‪ IP‬سا تَ صْست صیش اًجام دُیذ‪:‬‬
‫شکل‪9‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪6‬‬
Asus AM602 ‫راٌىماي وصب مُدم‬
Vista ‫تىظیمات در َیىذَس‬
.‫ سا اًتخاب کٌیذ‬Control Panel ،‫ ّیٌذّص‬Start ‫اتتذا اص هٌْی‬
.‫ سا اًتخاب کٌیذ‬Network and Sharing Center ٌَ‫ گضی‬،Control Panel ‫دس‬
9 ‫شکل‬
cs@shatel.ir
04GL94/
7
Asus AM602 ‫راٌىماي وصب مُدم‬
.‫ کلیک کٌیذ‬Manage Network Connections ٌَ‫ تش سّی گضی‬Network and Sharing Center َ‫دس صفذ‬
11‫شکل‬
‫ سا اًتخاب‬Properties ٌَ‫ کلیک ساعت کشدٍ ّ گضی‬Local Area Connection ‫ تش سّی‬Network Connections َ‫دس صفذ‬
.‫ًواییذ‬
9 ‫شکل‬
cs@shatel.ir
04GL94/
8
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫تعذ اص اًتخاب ‪ ، Properties‬صفذَ ‪ Local Area Connection Properties‬تاص هیؽْد‪.‬‬
‫گضیٌَ )‪ Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4‬سا اًتخاب کشدٍ ّ سّی ‪ Properties‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪98‬‬
‫تعذ اص ّاسد ؽذى تَ صفذَ صیش تٌظیوات ‪ IP‬سا تَ صْست صیش اًجام دُیذ‪:‬‬
‫شکل‪94‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪9‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫تىظیمات در َیىذَس ‪XP‬‬
‫اتتذا اص هٌْی ‪ّ Start‬یٌذّص‪ Control Panel ،‬سا اًتخاب کٌیذ‪.‬‬
‫عپظ گضیٌَ ‪ Network Connections‬سا اًتخاب کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪95‬‬
‫تش سّی گضیٌَ ‪ Local Area Connection‬کلیک ساعت کٌیذ‪.‬‬
‫عپظ سّی ‪ Properties‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪96‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪10‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫تعذ اص اًتخاب ‪ ، Properties‬صفذَ ‪ Local Area Connection Properties‬تاص هیؽْد‪.‬‬
‫گضیٌَ )‪ Internet Protocol (TCP/IP‬سا اًتخاب کشدٍ ّ سّی ‪ Properties‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪97‬‬
‫تعذ اص ّاسد ؽذى تَ صفذَ صیش تٌظیوات ‪ IP‬سا تَ صْست صیش اًجام دُیذ‪:‬‬
‫شکل‪98‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪11‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫وصب درایُر ‪ USB‬با استفادي اس ‪ Device Manager‬در ‪XP‬‬
‫دس تواهیّیٌذّص ُا ؽوا هیتْاًیذ تا اعتفادٍ اص ‪ً Device Manager‬یض دسایْس هْدم سا ًصة ًواییذ ‪:‬‬
‫تشای اًجام ایي کاس ؽوا هیتایغت تش سّی ‪ My Computer‬خْد ساعت کلیک کشدٍ ّ گضیٌَ ‪ Manage‬سا اًتخاب فشهاییذ‪.‬‬
‫تا تاص ؽذى پٌجشٍ ‪ Computer Management‬گضیٌَ ‪ Device Manager‬سا اًتخاب فشهاییذ‪.‬‬
‫دس ّیٌذّص ‪ XP‬تا تاص ؽذى هٌْی هْجْد تش سّی گضیٌَ ‪ Other Devices‬کلیک کشدٍ ّ تا تاص ؽذى هٌْی آى تا ساعت کلیک تش سّی‬
‫گضیٌَ ‪ USB Device‬ساعت کلیک کشدٍ ّ گضیٌَ ‪ Update Driver‬سا اًتخاب ًواییذ‪.‬‬
‫شکل‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪12‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫تعذ اص اًجام ایي کاس صفذَ تَ صْست صیش تشای ؽوا تاص هیؽْد‪.‬‬
‫گضیٌَ ‪ Yes , this time only‬سا اًتخاب کشدٍ ّ تش سّی ‪ Next‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‬
‫تا ًؾاى دادى صفذَ تعذ گضیٌَ ‪ Install from a list or specific location‬سا اًتخاب ّ تش سّ ی ‪ Next‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪13‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫دس صفذَ تعذ تا اًتخاب گضیٌَ ‪ Browse‬هغیش ‪ CD‬خْد سا اًتخاب کشدٍ ّ تش سّی ‪ Next‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‬
‫تا اًتخاب گضیٌَ ‪ ، Next‬فْلذس اًتخاتی جغت ّ جْ ّ فایل هْسد ًظش ًصة هیؽْد ‪.‬‬
‫شکل‪23‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪14‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫شکل‪24‬‬
‫تعذ اص ًصة کاهل دسایْس پیغاهیهثٌی تش ًصة کاهل آى ًؾاى دادٍ هیؽْد‪ .‬تش سّی گضیٌَ ‪ Finish‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫تا ایي کاس دسایْس هْدم ًصة خْاُذ ؽذ‪.‬‬
‫شکل‪25‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪15‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫وصب درایُر ‪ USB‬با استفادي اس ‪ Device Manager‬در ‪Seven‬‬
‫دس صْستی کَ ّیٌذّص ؽوا ‪ Seven‬هیتاؽذ تا کلیک ساعت تش سّی گضیٌَ ‪ Unknown Device‬گضیٌَ ‪Update Driver Software‬‬
‫سا اًتخاب تفشهاییذ‪.‬‬
‫شکل‪26‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪16‬‬
Asus AM602 ‫راٌىماي وصب مُدم‬
.‫ سا اًتخاب تفشهاییذ‬Browse my computer for driver software ٌَ‫دس صفذَ تعذ گضی‬
27‫شکل‬
cs@shatel.ir
04GL94/
17
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫تا تاز شذى صفحو تعذ تر روی گسینو ‪ Browse‬کلیک کرده و هسیر ‪ CD‬خود را انتخاب کنیذ‪.‬‬
‫تر روی ‪ Next‬کلیک کنیذ ‪.‬‬
‫تا انتخاب ‪ Next‬نصة فایل تر روی سیستن شوا آغاز خواىذ شذ‪.‬‬
‫تا نصة صحیح درایور هیتوانیذ از اتصال هودم از طریق ‪ USB‬استفاده نواییذ‪.‬‬
‫شکل‪28‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪18‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫َرَد بً کىسُل مُدم‬
‫‪ IP‬ایي هْدم تَ صْست پیؼ فشض ‪ 192 168 1 1‬اعت‪.‬‬
‫تشای ّاسد ؽذى تَ کٌغْل هْدم یک صفذَ هشّسگش (‪ Internet Explorer‬یا ‪ Firefox‬یا ‪ )...‬تاص کشدٍ ّ دس لغوت ‪ Address Bar‬آى‪،‬‬
‫‪ 192 168 1 1‬سا ّاسد کٌیذ‪.‬‬
‫دس ایي هشدلَ تشای ّاسد ؽذى تَ کٌغْل‪ ،‬دس لغوت ‪ ّ User Name:admin‬دس لغوت ‪ Password:admin‬سا ّاسد کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪29‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪19‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫صفذَ اّلیَ هْدم تَ صْست صیش ظاُش هیؽْد‪.‬‬
‫دس ایي صفذَ ُواى طْس کَ دس ؽکل صیش هؾاُذٍ هیکٌیذ‪،‬عشعت ‪ Upstream/Downstream‬سا هیتْاًیذ هؾاُذٍ کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪30‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪20‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫تىظیمات مُدم بزای اتصال بً ایىتزوت‬
‫تشای اًجام تٌظیوات هْدم دس هٌْی عوت چپ صفذَ سّی گضیٌَ ‪ Quick Setup‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫تعذ اص کلیک سّی ‪ ،Quick Setup‬صفذَ تَ صْست ؽکل صیش ظاُش هیؽْد‪ُ .‬واى طْس کَ دس ؽکل صیش هؾاُذٍ هیکٌیذ‪ ،‬تیک گضیٌَ‬
‫‪ DSL Auto-connect‬سا تشداسیذ‪ ّ .‬عپظ سّی ‪ Next‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪31‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪21‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫صفذَ تَ صْست ؽکل صیش ظاُش هیؽْد‪.‬‬
‫تٌظیوات سا تَ صْستی کَ دس ؽکل صیش ًؾاى دادٍ ؽذٍ‪ ،‬اعوال کٌیذ‪:‬‬
‫‪VPI=0 , VCI=35‬‬
‫عپظ تش سّی ‪ Next‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪32‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪22‬‬
Asus AM602 ‫راٌىماي وصب مُدم‬
.‫صفذَ تَ صْست ؽکل صیش ظاُش هیؽْد‬
.‫ سا اًتخاب کٌیذ‬PPP over Ethernet (PPPoE) ٌَ‫ گضی‬Connection Type ‫دس لغوت‬
.‫ تاؽذ‬LLC/SNAP-BRIDGING ‫ تش سّی‬Encapsulation Mode ٌَ‫گضی‬
.‫ کلیک کٌیذ‬Next ‫عپظ تش سّی‬
33‫شکل‬
cs@shatel.ir
04GL94/
23
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫صفذَ تَ صْست صیش ظاُش هیؽْد‪.‬‬
‫دس لغممموت ‪ PPP Username‬ؽٌاعمممَ کممماستشی ّ دس لغممموت ‪ PPP Password‬سهمممض عثمممْس سا ّاسد ًواییمممذ‪ .‬لغممموت‬
‫‪ Authentication Method‬سّی ‪ AUTO‬تاؽذ‪.‬‬
‫تیک گضیٌَ ‪ Keep Alive‬سا فعال کٌیذ ّ عپظ سّی ‪ Next‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪34‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪24‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫صفذَ تَ صْست صیش ظاُش هیؽْد‪ .‬گضیٌَ ‪ Enable WAN ّ Enable NAT‬سا فعال کٌیذ ‪ .‬گضیٌَ ‪ Enable Firewall‬تیک ًخْسد‪.‬‬
‫عپظ سّی ‪ Next‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫(دس صْستیکَ ‪ Range IP Static‬داسیذ ّ اص آى اعتفادٍ هیکٌیذ‪ ،‬گضیٌَ ‪ NAT‬سا فعال ًکٌیذ‪).‬‬
‫شکل‪35‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪25‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫ُواى طْس کَ دس ؽکل صیش هؾاُذٍ هیکٌیذ‪ ،‬دس ایي صفذَ هیتْاًیذ ‪ IP Address‬پیؼ فشض هْدم سا تغییش دُیذ‪.‬‬
‫ُوچٌیي ‪ DHCP‬هْدم سا هیتْاًیذ غیش فعال ًواییذ‪.‬‬
‫ّلتی ‪ DHCP‬هْدم فعال اعت‪ ،‬یعٌی هْدم تَ صْست اتْهاتیک تَ کاهپیْتشُا ‪ IP‬اختصاؿ هیدُذ‪.‬‬
‫عپظ تش سّی ‪ Next‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪36‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪26‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫ُواى طْس کَ دس ؽکل صیش هؾاُذٍ هیکٌیذ ‪ ،‬تش سّی گضیٌَ ‪ Save/Reboot‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪37‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪27‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫تغییز دادن ‪ IP‬مُدم‬
‫دس صْست هتفاّت تْدى ‪ Range IP‬ؽثکَ داخلی تا ‪ IP‬پیؼ فشض هْدم ‪ IP ،‬هْدم سا تَ ‪ Range‬ؽثکَ داخلی تاى تغییش دُیذ‪.‬‬
‫تشای تغییش دادى ‪ IP‬هْدم تَ ؽکل صیش عول کٌیذ‪:‬‬
‫اص هٌمْی ‪ Advanced Setup‬گضیٌمَ ‪ LAN‬سا اًتخماب کمشدٍ ّ دس لغموت ‪ IP ، Subnet Mask ّ IP Address‬همْدم ّ‬
‫‪ Subnet Mask‬سا هیتْاًیذ تغییش دُیذ‪.‬‬
‫ُوچٌیي ‪ DHCP‬هْدم سا هیتْاًیذ غیش فعال ًواییذ‪.‬‬
‫ّلتی ‪ DHCP‬هْدم فعال اعت‪ ،‬یعٌی هْدم تَ صْست اتْهاتیک تَ کاهپیْتشُا ‪ IP‬اختصاؿ هیدُذ‪.‬‬
‫عپظ سّی ‪ Save‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫دس صْستی کَ تعذ اص اًجام تٌظیوات تخْاُیذ اص ‪ DHCP‬هْدم دس ‪ Range‬جذیذ خْد اعمتفادٍ ًواییمذ ‪ DHCP‬سا فعمال کمشدٍ ّ‬
‫‪ End IP Address ّ Start IP Address‬سا هتٌاعة تا اتتذا ّ اًتِای ‪ Range‬جذیذ خْد دسج ًواییذ‪.‬‬
‫شکل‪38‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪28‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫تىظیمات ‪Range IP‬‬
‫اگش ‪Range IP‬داسیذ ّ اص آى اعتفادٍ هیکٌیذ‪ ،‬تایذ گضیٌَ ‪ NAT‬سا غیش فعال کٌیذ‪ .‬تشای غیشفعال کشدى ایي گضیٌَ اص هٌْی ‪Advanced‬‬
‫‪ Setup‬گضیٌَ ‪ WAN‬سا اًتخاب کٌیذ‪.‬‬
‫ُواى طْس کَ دس ؽکل هؾاُذٍ هیکٌیذ ‪ ،‬تشای کاًکؾي هْجْد سّی ‪ Edit‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫صفذَ ُای هشتْط تَ تٌظیوات کاًکؾي سا ‪ Next‬کٌیذ تا تَ لغوت هْسد ًظش تشعیذ‪.‬‬
‫دس لغوت ‪ ، Network Address Translation Settings‬تیک گضیٌَ ‪ Enable NAT‬سا تشداسیذ ّ ُن چٌیي دس لغوت تٌظیوات‬
‫‪ DHCP ، IP‬هْدم سا ًیض غیش فعال فشهْدٍ ّ دس تیک آى سا دس دالت ‪ Disable DHCP Server‬لشاس دُیذ ّ عپظ تش سّی ‪ ّ Next‬تش‬
‫سّی ‪ Save‬کلیک کٌیذ‪ . .‬دس اًتِا سّی ‪ Finish‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫عپظ ُواى طْس کَ دس تخؼ ُای لثلی تْضیخ دادٍ ؽذ‪ IP ،‬هْدم سا تَ یکی اص ‪ُIP‬ای ‪ Range‬خْد تغییش دُیذ‪.‬‬
‫شکل‪39‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪29‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫‪Port Forwarding‬‬
‫تشای ‪ Port Forwarding‬اص هٌْی ‪ Advanced Setup‬گضیٌَ ‪ NAT‬سا اًتخاب کٌیذ ‪ .‬سّی هٌْی ‪ Virtual Servers‬کلیمک کٌیمذ‪.‬‬
‫صفذَ تَ صْست ؽکل صیش ظاُش هیؽْد‪ .‬تش سّی ‪ Add‬کلیک کٌیذ تا تتْاًیذ یک ‪ Rule‬تعشیف کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪40‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪30‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫اتتذا دس لغوت ‪ Select a Service‬یکی اص گضیٌَ ُای هْجْد سا اًتخاب ّ یا تا اًتخاب گضیٌَ ‪ ، Custom Server‬یک ًام تش اعاط‬
‫عشّیغی کَ لشاس اعت تْعط کاهپیْتش ‪ Server‬اسائَ ؽْد ّاسد کٌیذ‪.‬‬
‫دس لغوت ‪ IP Address ، Server IP Address‬هشتْط تَ ‪ Server‬داخلی کَ لشاس اعت عشّیظ سّی آى اسائَ ؽْد سا ّاسد کٌیذ‪ .‬تَ‬
‫ایي هْسد دلت کٌیذ کَ ایي ‪ IP‬هیتایغت ُن ‪ Range‬تا ‪ IP‬هْدم ؽوا تْدٍ ّ تش سّی عیغتن هْسد ًظش تَ صْست دعتی ّ ثاتت عت‬
‫ؽذٍ تاؽذ‪.‬‬
‫‪ External Start Port‬سلن اّل تاصٍ ای اعت‪ ،‬کَ لشاس اعت دسخْاعت اص طشیك ایي پْست اص ایٌتشًت تَ عوت ‪ DSL CPE‬ها اسعال‬
‫ؽْد‪ .‬دس صْستی کَ هیخْاُیذ ایي ‪ Rule‬سا تشای یک پْست ‪ Add‬کٌیذ هیتْاًیذ ‪ External End Port ّ External Start Port‬سا‬
‫یکغاى اًتخاب ًواییذ ‪ .‬دس صْستی کَ لصذ ‪ Add‬کشدى یک تاصٍ تشای ایي هْسد سا داسیذ دس ایي لغوت اتتذای تاصٍ سا دس ‪External‬‬
‫‪ ّ Start Port‬اًتِای تاصٍ سا دس ‪ External End Port‬عت ًواییذ‪.‬‬
‫‪ Internal Start Port‬سلن اّل تاصٍ ای اعت کَ لشاس اعت دسخْاعت اص طشیك ایي پْست اص ‪ DSL CPE‬تَ عوت ؽثکَ داخلی ؽوا‬
‫اسعال ؽْد‪ .‬دس صْستی کَ هیخْاُیذ ایي ‪ Rule‬سا تشای یک پْست ‪ Add‬کٌیذ هیتْاًیذ ‪End Port ّ Internal Start Port‬‬
‫‪ Internal‬سا یکغاى اًتخاب ًواییذ ‪ .‬دس صْستی کَ لصذ ‪ Add‬کشدى یک تاصٍ تشای ایي هْسد سا داسیذ دس ایي لغوت اتتذای تاصٍ سا دس‬
‫‪ ّ Internal Start Port‬اًتِای تاصٍ سا دس ‪ Internal End Port‬سّی تَ سّی آى عت ًواییذ‪.‬‬
‫دس لغوت ‪ Protocol‬گضیٌَ ‪ UDP ، TCP‬یا ‪ TCP/UDP‬سا اًتخاب کٌیذ‪.‬‬
‫تعذ اص ّاسد کشدى اطالعات تاال سّی ‪ Save/Apply‬کلیک کٌیذ‪.‬تَ ایي تشتیة یک ‪ Rule‬اضافَ هیؽْد‪.‬‬
‫شکل‪41‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪31‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫تَ عٌْاى هثال دس ؽکل صیش ‪ Port Forwarding‬سّی پْست ‪ 3389‬تشای ‪ Remote Desktop‬اعوال ؽذٍ اعت‪.‬‬
‫شکل‪42‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪32‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫ریست کزدن مُدم‬
‫هْدم سا تَ دّ صْست هیتْاى سیغت کشد‪:‬‬
‫‪ ‬سیغت عخت افضاسی‬
‫‪ ‬سیغت ًشم افضاسی‬
‫تشای سیغت عخت افضاسی‪ ،‬اص سّصًَ سیغت کَ دس پؾت هْدم لشاس داسد‪،‬تایذ اعتفادٍ ًوْد‪( .‬تشجیذا ُشگض اص سیغت عخت افضاسی‬
‫اعتفادٍ ًؾْد‪) .‬‬
‫تذکز‪ :‬دلت کٌیذ اگش هْدم سا سیغت عخت افضاسی کٌیذ‪ ،‬توام تٌظیوات اعوال ؽذٍ اص تیي هیسًّذ‪ ّ .‬تکشاس ایي اهش هوکي اعت‬
‫تاعث آعیة سعاًذى تَ هْدم ؽْد ‪.‬‬
‫تشای سیغت ًشم افضاسی تَ صْست صیش عول کٌیذ‪:‬‬
‫اص هٌْی ‪ Management‬گضیٌَ ‪ Settings‬سا اًتخاب کٌیذ‪ ّ .‬عپظ سّی گضیٌَ ‪ Restore Default‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫صفذَ تَ صْست صیش ظاُش هیؽْد‪ .‬سّی دکوَ ‪ Restore Default Settings‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪43‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪33‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫مشاٌذي مقادیز سزعت مُدم در کىسُل‬
‫تشای هؾاُذٍ عشعت ‪ُ Upstream/ Downstream‬واى طْس کَ دس ؽکل هیتیٌیذ‪ ،‬اص هٌْی ‪ Device Info‬گضیٌَ ‪ Statistics‬سا‬
‫اًتخاب ّ تش سّی ‪ ADSL‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫گضیٌَ )‪ Rate(Kbps‬عشعت ‪ Downstream ّ Upstream‬سا ًؾاى هیدُذ‪.‬‬
‫ُوچٌیي چٌذ خط تاالتش اص ‪ ، Rate‬پاساهتشُای )‪ Attenuation(db) ّ SNR Margin(db‬سا هؾاُذٍ هیکٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪44‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪34‬‬
Asus AM602 ‫راٌىماي وصب مُدم‬
‫ مُدم‬Firmware ‫ کزدن‬Upgrade
.‫ سا اًتخاب کٌیذ‬Update Software ٌَ‫ گضی‬، Management ‫ اص عشتشگ‬، ‫ هْدم‬Firmware ‫ کشدى‬Upgrade ‫تشای‬
.‫صفذَ تَ صْست ؽکل صیش ظاُش هیؽْد‬
.‫ کلیک کٌیذ‬Upgrade Software ‫ کٌیذ ّ سّی‬Browse ‫ سا‬Upgrade ‫ فایل‬، Software File Name ‫دس لغوت‬
.‫ ّ هجذدا کاًفیگ کٌیذ‬Reset ‫ هْدم سا یک تاس‬،Firmware ‫ ؽذى‬Upgrade ‫تعذ اص‬
45‫شکل‬
cs@shatel.ir
04GL94/
35
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫تغییز ‪ Password‬کىسُل مُدم‬
‫دس صْستی کَ تخْاُیذ پغّْسد ّسّد تَ کٌغْل هْدم سا تغییش دُیذ هیتْاًیذ اص هٌمْی عموت چمپ صمفذَ گضیٌمَ ‪ Management‬سا‬
‫اًتخاب کشدٍ ّ تعذ اص آى تا اًتخاب گضیٌَ ‪ Access control ّ Setting‬گضیٌَ ‪ Password‬سا اًتخاب کٌیذ‪.‬‬
‫دس ایي صفذَ ‪ Username‬سا دس دالت ‪ admin‬اًتخماب کمشدٍ ّدس لغموت ‪ Old Password‬پغمّْسد پیؾمیي ّ دس لغموت‬
‫‪ Confirm Password ّ New Password‬پغّْسد جذیذ خْد سا ّاسد کشدٍ ّ تش سّی ‪ Save/Apply‬کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪46‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪36‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫وحُي گزفته ‪ Backup‬اس تىظیمات مُدم‬
‫تشای گشفتي ‪ Backup‬اص تٌظیوات هْدم ّ اهکاى تشگشداًذى تٌظیوات دس آیٌذٍ ؽوا هیتْاًیذ تا اًتخاب ‪ Management‬دس هٌْی‬
‫عوت چپ ‪،‬گضیٌَ ‪ Setting‬سا اًتخاب تفشهاییذ‪.‬‬
‫دس ایي لغوت ّاسد ‪ Backup Setting‬ؽذٍ ّ گضیٌَ ‪ Backup‬سا اًتخاب تفشهاییذ‪.‬‬
‫تا اًتخاب ایي گضیٌَ آدسعی کَ هیخْاُیذ ایي تٌظیوات سا دس آى جا رخیشٍ ًواییذ تشای ؽوا تاص خْاُذ ؽذ‪.‬‬
‫شکل‪47‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪37‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫وحُي ‪ Restore‬کزدن تىظیمات مُدم‬
‫تشای ‪ Restore‬کشدى هجذد تٌظیوات تا اًتخاب گضیٌَی ‪ Management‬دس هٌْی عوت چپ ‪،‬گضیٌَ ‪ Setting‬سا اًتخاب ًواییذ‪.‬‬
‫دس ایي لغوت ّاسد ‪ Restore User Setting‬ؽذٍ ّ تا اًتخاب دکوَ ‪ Browse‬آدسط فایلی سا کَ دس گزؽتَ دس عیغتن خْد رخیشٍ‬
‫ًوْدٍ ایذ اًتخاب کشدٍ ّ تعذ اص آى تا اًتخاب گضیٌَ ‪ ، Update Setting‬تٌظیوات هْدم خْد سا تَ دالت رخیشٍ ؽذٍ دس لثل تاصگشداًیذ‪.‬‬
‫شکل‪48‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪38‬‬
‫راٌىماي وصب مُدم ‪Asus AM602‬‬
‫باس کزدن امکان ‪ Ping‬در مُدم‬
‫تشای اهکاى ‪ Ping‬کشدى ‪ Valid IP‬هْدم اص خاسج اص ؽثکَ داخلی ؽوا هیتایغت تش سّی گضیٌَ ‪ Management‬کلیک کشدٍ ّ‬
‫تا تاص ؽذى هٌْی هْجْد گضیٌَ ‪ Access Control‬سا اًتخاب ًواییذ‪.‬‬
‫دس ایي لغوت تا اًتخاب گضیٌَ ‪ Services‬گضیٌَ ‪ ICMP‬سا دس هٌْی ‪ WAN‬دس دالت ‪ Enable‬لشاس دادٍ ّ تش سّی ‪Apply‬‬
‫کلیک کٌیذ‪.‬‬
‫شکل‪49‬‬
‫‪cs@shatel.ir‬‬
‫‪04GL94/‬‬
‫‪39‬‬
Download PDF
Similar pages
راهنمای مودم Asus AM 604