ASCOM | OFFICE 10 | Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom
Office 35
Bruksanvisning
med sikkerhetsråd
www.ascom.com/pbx
20321618de_ba_b0
Betjenings- og displayelementer
Betjenings- og displayelementer
14
16
15
18
17
1
2
3
4
ABCDEF
ABCDEF GHIKLMNOPQRS
GHIKLM
NOPQRS TUVWXY
TUVWXœ
MENU
ABC
63.304¡
END
1
ABC
2
DEF
3
GHI
4
J KL
5
MNO
6
PQR
S
7
TUV
WXY
9
Z
8
0
11
9
13
12
www.ascom.com/pbx
2
10
9
8
7
6
5
Betjenings- og displayelementer
1
Display
• oppe: Informasjoner
• nede: funksjoner til revetast, symboler
2
3
Revetast
11 Justeringstast
Infotast
12 Høyttalertast
Menytast
Tilgang til menyfunksjoner
• kort: bla gjennom funksjoner på
revetasten
• lang: programmeringsmodus
5
• Regulering av lydstyrke,
flytte markøren
Handsfree på/ av
MENU
Varsellampe/ LED
• blinker: anrop
• lyser: VoiceMail, beskjed eller tilbakeanrop
6
Tastatur
Tast inn sifre eller bokstaver (med
Alfatast)
7
8
• kort: gjentar sist slåtte nummer
• lang: Besvarte anrop
Tast med flere funksjoner:
• kort: tilordnet funksjon aktivere
• lang: programmering av revetast
Vis mer informasjon
4
9 Merkelapp
10 Repetisjonstast
13 Høyttaler
14 Gaffelkontakt
15 END-Tast
• Under samtale: avslutte og ny
END
samtale
• Meny/ programmeringsmodus: tilbake/ av
bryte uten å lagre
16 Rettetast
Sletter siste tegnet
☛
Høyttalermikrofon
Fritt programmerbare
taster med LED
programmerbar som:
Nummertast:
• 1x kort: 1. nummer ringes
• 2x kort: 2. nummer ringes
• lang: taste programmeres
Funksjontast:
• kort: Funksjon aktivere/ deaktivere
• lang: taste programmeres
Teamtast:
• 1x kort: Ringe eller plukke opp
• 2x kort: Annonsering til teampartner
• lang: Taste konfigurieren
Linjetast:
• kort: Belegg linje
17 Fraværstast
Programmert med viderekoblingsfunksjon
Programmerbar som nummertast og funksjonstast
18 Alfatast
Skifter mellom sifre- inntastning og
bokstaver- inntastning
ABC
3
Betjenings- og displayelementer
display-Symboler
4v
M
Ms
T
Bla framover (tallet viser nummeret
til postering)
4V
Bla bakover (tallet viser nummeret
til postering)
Mikrofon på
m
Mikrofon av
Hoyttalermodus aktivert
s
Høyttaler på
Funksjon aktivert (revetast)
i
Informasjon foreligger
Tekstmodus aktivert
Viktig
4
Nærmere beskrivelse av betjenings- og displayelementer finner du under kapitel ”Bruk av telefonen”.
Innholdet
Innholdet
Betjenings- og displayelementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Leveringsomfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opsjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sikkerhet og Garantiansvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Motta og ringe samtaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Du blir ringt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Du vil ringe ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bruk av displayet og andre funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Taster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Inntasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Menyveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Signaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Du ønsker å bygge opp en samtale på en komfortabel måte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Du ønsker å bruke funksjoner under en samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Du forlater arbeidsplassen din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Du er medlem av et team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Du ønsker å mestre spesielle situasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Du bruker linjetaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Oppsett av telefonen din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Grunn- oppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Regulering av ringe egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Administrere kartoteket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Programmering av tastene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Oppsett av linjetastene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Formulering av funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Alfatastatur og ekstra- tastemodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Installasjon og idriftsettelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Problemløsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Funksjonskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Meny- oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Konformitetsforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Referanse til andre dokumenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5
Leveringsomfang
Leveringsomfang
Telefon
Telefonrør
Telefonledning
Telefonrørledning
Ekstra- tastemodul
Forskjellige fargete
apparatedeksler
Headset
63.304¡
Opsjoner
Opsjoner
Alfa tastatur
6
Sikkerhet og Garantiansvar
Sikkerhet og Garantiansvar
Sikkerhetsinformasjon
Å unnlate å legge merke til denne informasjonen kan være risikabelt og bryte eksisterende lover. Vennligst les bruksanvisningene og oppbevar dem for fremtidig referanse. Pass på at du legger ved disse
bruksanvisningene når du overlater telefonen din til andre.
Vedlikehold
Bruk kun original rekvisita. Pass på at all installering og reparasjon blir utført av kvalifiserte teknikere.
Bruk alltid en myk, fuktet eller antistatisk klut for å rengjøre telefonen din. Ikke bruk
kjemikalier eller kjemiske produkter.
Omgivelsesbetingelser
Bruk bare telefonen fra +5 °C til cirka +35 °C . Unngå at telefonen utsettes for direkte sollys og andre varmekilder.
Beskytt telefonen din mot væte, masse støv, etsende vesker og damp.
Ikke utsett telefonen din for elektromagnetiske felter (elektriske motorer, husholdningsartikler). Talekvaliteten kan bli påvirket. For å unngå forstyrrelser, unngå å plassere telefonen din i umiddelbar nærhet til datamaskiner, radioer, TV-er, videospillere
og andre telefonsett.
Kassering
Pass på at du kvitter deg med telefonen og innpakningen på en miljømessig forenelig
måte; alternativt send det tilbake til leverandøren eller forhandleren din.
Bruksområde
Denne telefonen skal kun brukes på tilsvarende systemer .
Utelukkelse av garantiansvar
Dette produktet er produsert i samsvar med ISO 9001 kvalitetskrav.
Dette produktet og brukerinformasjonen som leveres sammen med den er produsert med meget høy
nøyaktighet. Produktets funksjoner er testet og godkjent etter omfattende konformitetstester. Likevel kan
ikke feil utelukkes helt. Garantien er begrenset til erstatning av defekt maskinvare.
Produsentene skal ikke være ansvarlige for enhver direkte eller indirekte skade som påføres av uriktig
håndtering, uriktig bruk eller andre feilaktige handlinger på produktet. Garantiansvar for tap av fortjeneste skal ekskluderes i ethvert slikt tilfelle.
7
Motta og ringe samtaler
Motta og ringe samtaler
Du blir ringt
Denne delen forklarer hvordan du svarer på en oppringing.
Svare på en oppringing
Telefonen din ringer og Varsellampen/LED blinker. For å svare på oppringingen:
Løft opp håndsettet.
– eller –
Trykk på Høyttalertasten.
Håndfri modus aktiviseres.
Viktig
Nummeret til den som ringer vises i displayet dersom det ble overført. Navnet
på den som ringer vises også dersom nummeret er lagret i telefonens eller
systemets minne. Dersom det ikke er nok plass på displayet, vises ett "+".
Bruk Info. tasten for mer informasjon.
Avslutte en oppringing
For å avslutte oppringingen:
Samtalevarighet vises automatisk etter at samtalen er slutt. Du kan også få tak i dette ved bruk av Info.
tasten. Samtalepris for utgående samtaler vises prisen etter at samtalen er slutt – dersom denne egenskapen supporteres av leverandøren din..
Legg på håndsettet.
– eller –
Dersom du brukte håndfri modus, trykk på høyttalertasten.
– eller –
Trykk på END tasten.
Displayet viser "Tast nummer".
END
Viktig
8
Etter at du har trykket på END tasten, er telefonen klar for å godta et telefonnummer.
Motta og ringe samtaler
Du vil ringe ut
Denne delen forklarer ulike ringemåter.
Taste inn et telefonnumer
Du vil taste inn et nummer for å ringe til noen.
☛
Viktig
Tast inn nummeret ved bruk av talltaster.
Displayet viser telefonnummeret.
Bruk korreksjonstasten for å slette uriktige tall.
Løft opp håndsettet.
Nummeret blir slått.
Bruk av gjenta ringe funksjon
Du vil ringe til noen som du nylig har ringt til.
Telefonen din bruker gjenta ringe funksjon for å lagre automatisk numrene til de personene du har ringt
til – inklusive navnene deres dersom de er tilgjengelige. Du kan bruke gjenta ringe funksjon for å ringe til
disse personene igjen.
Trykk på repetisjonstasten.
Det første nummeret på repetisjonstasten vises.
For å rulle gjennom de siste 10 numrene (maks.), trykk på repetisjonstasten.
– eller –
v
For å rulle gjennom de siste 10 numrene (maks.), trykk på "v"Revetast.
Løft opp håndsettet.
Viste nummer blir slått.
Ved bruk av høyttalende modus
Du vil at andre personer i rommet skal kunne høre på samtalen.
I høyttalende modus, er høyttaleren også skrudd på.
I løpet av en samtale: Trykk på Høyttalertasten.
Høyttalende modus aktiveres.
Viktig
Du kan fortsette å bruke håndsettet på vanlig måte.
9
Motta og ringe samtaler
Deaktivering av høyttalende modus: Trykk på høyttalertasten en gang til.
Høyttalende modus er dekativert.
Viktig
For å avslutte en samtale i høyttalende modus, trykk på høyttalertasten og
legg på håndsettet. Dersom du bare legger håndsettet på, vil høyttaleren
fortsatt være på.
Bruk av håndfri modus
Du vil at andre skal ta del i samtalen eller å ha hendene fri i en samtale.
Din telefon gjør handsfree- modus mulig med bra lydkvalitet(avhengig av systemutvidelse). For å forbedre
lydkvaliteten ytterligere, sett høyttalervolumet så lavt som mulig.
I løpet av en samtale: Trykk på Høyttalertasten.
Høyttalende modus aktiviseres.
Legg på håndsettet.
Håndfri modus er aktivisert.
Viktig
Pass på at det ikke er noe i veien for den håndfrie mikrofonen. Dersom lydkvaliteten varierer, ta kontakt med systemadmistratoren din.
Fortsette samtalen med håndsettet. Løft opp håndsettet.
Høyttaleren og den håndfrie mikrofonen er av.
Midlertidig utkobling
Du snakker med noen i telefonen og vil snakke kort med en annen person som er i samme rom uten at
den du snakker med i telefonen kan høre deg.
Du kan skru mikrofonen på og av i løpet av en samtale.
10
Mikro
For å deaktivere mikrofonen: Trykk på "Mikro"Revetasten.
Displayet viser n symbolet.
Mikro
For å aktivere mikrofonen: Trykk på "Mikro" Revetasten.
Displayet viser o symbolet.
Bruk av displayet og andre funksjoner
Bruk av displayet og andre funksjoner
Display
Forkortelser
Avhengig av LED/Varsellampeig plass i displayet, kan visse uttrykk bli forkortet, f.eks. "Annons." for "Annonsering". Det er imidlertid lett å forstå forkortelsene.
Navigering gjennom Revetast Menyen
Revetasten gir tilgjengelige funksjoner for gjeldende situasjon.
Displayet viser eksisterende muligheter på Revetasten. Bruk Menytasten for å vise ytterligere Revetast muligheter.
MENU
Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil du kommer til ønsket valg.
Navigering gjennom Info Linjer
Displayet viser en "i" i hvileposisjon eller en "+" for ytterligere tekst.
En "i" i displayet forteller deg at det er en oppringerliste, beskjeder, tilgjengelige aktive funksjoner i ulike
info linjer. Bruk Info tasten for å ringe opp info linjer.
Dersom det ikke er nok plass på displayet for å vise hele teksten, en "+" kommer opp. Trykk på Info
tasten for å se resten av teksten.
Å plukke opp info linjer: Trykk gjentatte ganger på Infotasten inntil informasjonen vises.
Viktig
Etter siste info linje viser displayet den første info linjen igjen.
For å se resten av teksten: Trykk på Infotasten.
Displayet viser resten av teksten.
Viktig
Trykk på Infotasten så mange ganger som nødvendig for å lese hele teksten.
Taster
Trykke på en Tast
Avhengig av eksisterende situasjon, kan en tast ha ulike funksjoner. Aktivert funksjon avhenger av antall
ganger en tast trykkes ned eller om den trykkes ned fort eller holdes nede et øyeblikk eller ikke. Her er
noen eksempler:
Trykk på tasten.
<lang>
Hold tasten nede et øyeblikk (omtrent 2 sekunder).
MENU
11
Bruk av displayet og andre funksjoner
<2x korte>
Trykk på tasten to ganger i en rask rekkefølge.
ABC
<2x, 3x, 4x, etc.>
I tekstmodus, trykk to ganger på tasten, tre ganger, fire ganger, etc.
WXYZ
9
Bruk av Revetasten
Funksonstasten har variable funksjoner. Disse funksjonene vises ovenfor tasten.
Det er flere kontakter under Revetasten for å spore opp hvor den er trykket på.
Trykk på Revetasten under ønsket funksjon på displayet.
Inntasting
Legge inn Tegn
Talltastene brukes for å legge inn tallene 0 til 9.
Taste inn Bokstaver og Spesialtegn
Du kan også bruke talltastene til å taste inn bokstaver og spesialtegn. Hver tast er tildelt et antall bokstaver
og spesialtegn.
For å kunne taste inn bokstaver og spesialtegn med talltastene må du være i tekstmodus. Displayet viser
symbolet " ". Du kan bytte frem og tilbake mellom nummermodus og tekstmodus i løpet av innleggingen din.
For å bytte mellom nummermodus og tekstmodus i løpet av inntastingen
din: Trykk på Alfatasten.
ABC
Viktig
Dersom telefonen forventer en tekst inntasting, aktiveres tekstmodus
automatisk.
Slik er tegnene knyttet til talltastene::
-.?1!,:;’"¿¡
1
DEF
3
12
ABC
ABC2ÄÆÅÇ
abc2äæåàç
GHI
GHI4
ghi4ì
2
DEF3É
def3éèê
4
Bruk av displayet og andre funksjoner
JKL
JKL5
jkl5
MNO
MNO6ÑÖØ
mno6ñöøò
PQRS
PQRS7
pqrs7ß
TUV
TUV8Ü
tuv8üù
WXYZ
WXYZ9
wxyz9
5
7
9
6
8
+0
0
*/()<=>%£$€¥¤@&§
<1x, 2x, 3x, etc.>
Mellomrom #
Trykk gjentatte ganger på talltasten inntil du får ønsket tegn.
☛
Bytte mellom Store og Små bokstaver
Du ønsker å bytte mellom store og små bokstaver mens du taster inn i tekstmodus.
Til å begynne med er store bokstaver aktivert i tekstmodus. Etter at du har tastet inn den første bokstaven,
bytter tekstmodus automatisk til små bokstaver. Du kan bruke Revetasten for å bytte manuelt mellom
store og små bokstaver ved inntasting.
A>a
For å bytte til små bokstaver: Trykk på Revetast "A>a".
a<A
For å bytte til store bokstaver: Trykk på Revetasten "a<A".
Viktig
Å bytte mellom små og store bokstaver gjelder bare for en enkelt bokstav.
Dette menypunktet vil ikke komme frem dersom det er koblet et Alfa tastatur til telefonen din da Alfa tastaturet har en skifttast for å bytte mellom store
og små bokstaver.
Taste inn et Telefonnummer før du skal ringe
Du ønsker å taste inn et telefonnummer uten at dette blir slått automatisk, slik at du har tid til å sjekke
nummeret og hvis nødvendig, å rette det opp. Nummeret blir ikke slått før du tar av røret, for eksempel
ved å ta opp håndsettet.
☛
Tast inn et telefonnummer før du ringer.
Displayet viser telefonnummeret.
13
Bruk av displayet og andre funksjoner
Korrigering av det du har lagt inn
Du ser at du har lagt inn feil tall eller tegn.
Du kan slette en feil inntasting enten tegn for tegn eller alt samtidig.
For å slette det siste tegnet: Trykk på Rettetasten.
Å avslutte inntastingen uten å lagre: Trykk på END tasten.
END
Viktig
Du kan flytte til det tegnet du ønsker å slette ved bruk av Markørtastene (se
"Flytting av Markøren").
Flytting av Markøren
Du ønsker å gå til et spesielt tegn for innlegging eller korrigering.
Bruk Markørtastene for å flytte markøren til venstre (–) eller til høyre (+).
Bruk – eller + tasten for å flytte markøren.
Menyveiledning
Omgjøring av handlinger
Du kan gjøre om siste handling uten å lagre den ved å trykke på END tasten.
Trykk på END tasten.
Gjør om siste handling.
END
Viktig
For å sette telefonen tilbake i hvilestatus, er det mulig du må trykke på END
tasten flere ganger.
Signaler
Indikator LED/Varsellampe Signaler
LED/Varsellampen blinker
LED/Varsellampen er ikke tent
LED/Varsellampen er tent i hvileposisjon
Telefonen ringer
Telefonen er i hvileposisjon
VoiceMail, beskjed eller tilbakeanrop mottatt, men enda ikke
besvart
14
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Følgende seksjoner forklarer tilleggsfunksjonene i telefonen for effektiv bruk.
Du ønsker å bygge opp en samtale på en komfortabel
måte
Denne seksjonen forklarer noen forenklede muligheter i din telefon for å ringe.
Ringe nummer med Navn – Hurtigring
Du vil ringe ved å taste inn et navn.
Med Hurtigring trenger du bare å trykke en tall tast for hver bokstav en gang, til og med når en talltast
har flere bokstaver. En spesiell algoritme gjør raskt søkeresultat
Krav: Navnet og det tilhørende telefon nummeret må lagres påtelefonen eller i systemet.
Etternavnet og fornavnet må skilles med en avstand, for eksempel "no s" (6 6 # 7) for Nobel Stefan. Bruk
#-tasten for å sette in avstand. Spør din system administrator om du skal ha fornavn elle etternavn først.
☛
ABC
☛
v
V
Trykk sifre- tasten en gang for hver bokstav.
For hver bokstav, viser displayet tilsvarende tall, for eksempel "6" for bokstaven "n".
trykk på alfatasten.
Telefonen søker etter samsvarende navn.
Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil
ha eller en liste over navn blir vist.
Bruk "v" eller "V" Revetast for å rulle gjennom navene til displayet viser det
navnet du leter etter.
For å ringe personen i displayet: Løft opp håndsettet.
Personen ringes opp.
Bemerk
Når du bruker Hurtigring søkes i alle telefonbøkene parallelt.
15
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Navnevalg
Du vil ringe ved å taste inn et navn.
Navnevalg funksjonen er gitt spesielt for denne bruk. Du kan lete opp navn i telefonen eller i systemets
telefon bok.
Etternavnet og fornavnet må skilles med en avstand, for eksempel "no s" (6 6 # 7) for Nobel Stefan. Bruk
#-tasten for å sette in avstand. Spør din system administrator om du skal ha fornavn elle etternavn først.
ABC
For å søke gjennom alle telefonbøkene: trykk på alfatasten.
Tekst er aktivert. Displayet viser "Ringing med navn:
For å velge en telefonbok: Trykk tilsvarende revetast.
Trykk på revetasten under tilsvarende katalog. Displayet viser den valgte telefon boken
etter "Navnevalg:".
– eller –
<2x korte>
ABC
☛
Bemerk
☛
v
V
For å søke i den private telefonboken: Trykk alfatasten to ganger med to raske trykk.
Bokstav inntasting er aktivert. Displayet viser "Navnevalg: Privat".
Skriv den første bokstaven
Telefonen søker etter samsvarende navn.
Søkefunksjonen er ikke påvirket av store og små bokstaver.
Hvis telefonen ikke finner et samsvarende navn, viser skjermen ”Listen er
tom”.
Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil
ha eller en liste over navn blir vist.
Bruk "v" or "V" Revetast til å rulle gjennom navnene til displayet viser navnet du leter etter.
For å ringe personen i displayet: Løft opp håndsettet.
Personen ringes opp.
Ringing med Alfa Tastaturet
Du har koblet et alfa tastatur til din telefon og vil ringe med å skrive et navn.
Alfatastaturet er en enkel søkemåte I telefonboken. Alt du trenger å gjøre er å skrive den første bokstaven. Ringe med navn blir automatisk aktivert.
Fornavn og etternavn må separeres med et mellomrom, for eksempel "no s" for Nobel Stefan. Spør din
system administrator om du skal starte med for eller etternavn.
☛
Bemerk
16
Skriv den første bokstaven
Telefonen søker etter samsvarende navn.
Søkefunksjonen er ikke påvirket av store og små bokstaver.
Hvis telefonen ikke finner et samsvarende navn viser displayet "Listen er
tom".
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
☛
Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil
ha eller en liste over navn blir vist.
Bruk rulle tastene på alfatastaturet for å rulle gjennom til displayet viser navnet du leter etter
For å ringe personen i displayet: Løft opp håndsettet.
Personen ringes opp.
– eller –
Tast ENTER Tasten på Alfa tastaturet.
Personen ringes opp i håndfri modus.
Ringe fra anropsliste
Vil du ringe noen som har tidligere prøvet å kontakte deg.
Telefonen di har automatisk lagret personens telefonnummer i anropslisten. Du kan nå ringe personen
tilbake ved hjelp av anropslisten.
Anropslisten består av maksimum 10 innringte nummer.
Trykk ned Info tasten flere ganger til displayet viser "Anropliste ".
Bemerk
Anropsliste
v
V
"Anropsliste" er bare tilgjengelig hvis det er registrert noe i listen.
Tryk ned ”Anropliste " Revetast.
For å rulle gjennom postene: Trykk på "v" eller "V" Revetasten.
For å ringe personen i displayet: Løft opp håndsettet.
Så snart samtalen er oppe blir den slettet automatisk i anroplisten.
Ringe fra Besvarte anrop
Vil du ringe tilbake til noen du har svart tidligere.
Din telefon lagrer automatisk mottatte besvarte nummer i listen med besvarte anrop. Du kan ringe tilbake
ved bruk av listen besvarte anrop.
Listen med besvarte anrop består av maksimum 10 registrerte anrop.
MENU
Besvarte anrop
v
V
Trykk ned Meny tasten flere ganger til displayet viser "Liste over besvarte anrop".
Trykk ned "Liste over besvarte anrop" Revetast.
For å rulle gjennom listen med besvarte anrop: Trykk ned "v" or "V"
Revetast.
17
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Løft opp håndsettet.
Personen ringes opp.
Bemerk
Du kan også aktivere listen med besvarte anrop ved å holde repetisjonstasten
ned i ca.2sek.
Ringing med fritt programmerbar tast – Nummer Tast
Du vil ringe noen som du har nummeret lagret på en konfigurerbar tast.
Du kan ringe personen ved å trykke den programmerte nummertast.
Aktiver nummer i minne 1: Trykk tasten en gang.
Nummeret i minne 1 vises i displayet.
– eller –
<2x korte>
Aktiver nummer i minne 2: Trykk ned tasten raskt to ganger.
Nummeret i minne 2 vises i displayet.
For å ringe personen i displayet: Løft opp håndsettet.
Personen ringes opp.
Tilbakeringing
Du vil snakke med en bestemt person. Personen er opptatt eller svarer ikke. Du kan be om tilbakerining
både med interne og eksterne abonnenter. Ikke alle nettoperatører supporterer denne funksjonen.
Hvis den oppringte er opptatt, kan du be om en automatisk tilbakeringing. I dette tilfelle, vil din telefon
ringe så snart den andre legger på og har ledig linje. Når du løfter av håndsettet vil det ringe hos den
andre.
Hvis den andre ikke svarer, kan du be om en tilbakeringing. Den oppringte vil da se en melding om tilbakerining til deg på sin telefon.
Eksempel
Tilbakering
Du ringer til en person og hører opptatt- eller ringetone.
For å aktivere tilbakeringing : Trykk "Ring tilbake " Revetast.
Displayet viser "Utført".
Legg på håndsettet.
Displayet viser "Anrop ventes ...." og "Tilbake".
Bemerk
Tilbake
18
Du kan ha 1 aktive tilbakeringing av gangen. Ditt ønske om tilbakerining blir
automatisk fjernet av systemet etter cirka en halv time. Du kan også fjerne
tilbakeringing før det.
Avbryte tilbakeringing: Trykk på "Tilbake" Revetasten.
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Svare på Ventende Samtale
Du er i en samtale og hører samtale venter tonen. Noen prøver å få tak i deg.
Du kan enten svare eller avvise samtalen.
Svar
For å svare på anropet: Trykk på "Svar" Revetasten.
1. Din opprinnelige samtale partner settes på vent. Du har nå forbindelse med den parten
som tok initiativet til samtale venter.
Avvise
For å avvise anropet: Trykk på "Avvis" Revetasten.
Du har fortsatt forbindelse med din opprinnelige samtale partner. Samtale-venter parten
hører opptattsignalet.
– eller –
– eller –
Avslutte
Å avslutte pågående samtale og svare på samtale-venter anropet: Trykk på
"Avslutte" Revetasten.
1. Den første samtalen avsluttes. Du har nå forbindelse med den parten som tok initiativet til samtale venter.
Bryte inn hos en intern abonnent
Du vil snakke med en intern abonnent. Personen er imidlertid opptatt.
Som et resultat av din samtale venter, hører denne personen en samtale venter tone og telefonnummeret
og navnet ditt fremkommer på displayet hans. Personen kan enten svare eller avvise anropet ditt.
Anrop venter
Bemerk
Trykk på "Anrop venter" Revetasten.
Du hører ringetone.
Dersom personen avviser anropet ditt eller dersom samtale venter ikke er
mulig, avbrytes samtalen (opptattsignal).
Sette i gang en annonsering
Du vil henvende deg til interne abonnenter direkte via deres høytaleren(dersom telefonnen har høyttaler),
uten å vente på svar (som et calling system).
Du kan sette i gang en annonsering til utvalgte abonnenter, forutsatt at system administratoren din har
klargjort telefonen din for dette.
Tast inn telefonnummeret til abonnenten eller gruppen.
☛
MENU
Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "Annonsering".
19
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Annonsering
Trykk på "Annonsering" Revetasten.
Løft opp håndsettet.
Deltagere hører kvitteringstonen. Displayet viser "ANNONSERING: ...". Nå kan du
snakke.
Motta en annonsering
Etter en varseltone vil du bli snakket til via høyttaleren din.
Du kan høre på annonseringen eller stoppe den.
For å fortsette annonseringen som en telefonsamtale: Løft opp håndsettet.
Nå har du forbindelse med den personen som satte i gang annonseringen.
Bemerk
Alle andre mottagere av annonseringen utelukkes.
– eller –
For å stoppe annonseringen: Trykk på END tasten.
END
Du ønsker å bruke funksjoner under en samtale
Denne seksjonen forklarer de forsjellige mulighetene tilgjengelig under en samtale.
Spørreanrop under en samtale
Du vil ringe noen andre en kort stund uten å miste din eksisterende samtale partner. Du vil så gjenoppta
din opprinnelige samtale.
Med spørreanrop funksjonen kan du ringe en annen midt i en samtale ved å sette din opprinnelige
samtale partner på vent. Du kan gjøre et spørreanrop til både interne og eksterne abonnenter.
Spørreanrop
☛
END
Bemerk
20
Trykk på "Ny samtale" Revetasten.
Din opprinnelige samtale partner settes på vent.
Tast inn telefonnummeret til den ønskete personen.
Samtalen blir satt opp. Du hører ringetone.
For å avslutte spørreanropet : Trykk på END tasten.
Du er nå tilbake til din opprinnelige samtale partner.
Hvis både din spørreanrop partner og du legger på, vil du høre et kontinuerlig ringe signal i 10 sekunder for å minne deg på at den opprinnelige
samtalen fremdeles er på vent. Hvis du tar opp håndsettet mens det ringer,
blir du tilbakekoblet til din opprinnelig
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Megling mellom et spørreanrop og din opprinnelige
samtalepartner
Du sitter i et spørreanrop og har din opprinnelige samtale partner på vent. Du vil gjerne bytte frem og
tilbake mellom de to.
Under et spørreanrop kan du bruke megling 1) funksjonen for å bytte mellom de to samtalene spørreanrop og samtale på vent. Megling er mulig både med interne og eksterne abonnenter. Du kan også megle
mellom deltaker i en gruppekonferanse og et spørreanrop.
Megling
END
For å megle: Trykk ned "Veksle" Revetast.
Dine samtalepartere bytter. Den andre blir satt på vent.
For å avslutte eksisterende samtale: Trykk på END tasten.
Samtalen er brudd. Forbindelse med samtalen på vent.
Overføre en Samtale
Du vil sette en samtale over til noen annen.
Med spørreanrop funksjonen kan du overføre samtalen til en annen. Du kan koble interne og eksterne
abonnenter til hverandre.
Spørreanrop
☛
Trykk på "Ny samtale" Revetasten.
Din opprinnelige samtale partner settes på vent.
Tast den andre personens telefon nummer.
Du ringer den andre personen.
Overføring med annonsering: Vent til personen har svart. Annonser hvem du
ringer for.
Legg på håndsettet.
Din samtale partner og den andre er nå oppkoblet med hverandre.
– eller –
Overføring med annonsering: Vent til det ringer mot andre enden, legg på.
Samtalen blir da koblet direkte mot den oppringte.
Bemerk
Tilbakering: Hvis den oppringte ikke svarer, kommer samtalen tilbake til din
telefon.
1) Avhengig av type system, denne funksjonen er kalt "Veksle" eller " 2. samtale"
21
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Parkering av samtale
Du ønsker å parkere en samtale uten å oppta en telefonkanal.
Du kan parkere din samtale både lokalt og sentralt. En lokalt parkert samtale kan bare plukkes opp av
den som opprinnelig parkerte den. Lokal parkering er bare mulig med Revetast menyen.
Med sentral parkering blir den parkert sentralt i systemet og kan hentes opp av hvilken som helst telefon.
Sentral parkering kan bare utføres med */# Prosedure *76.
Parker
Trykk på "Parker" Revetasten.
Din samtale partner er nå parkert lokalt. Displayet viser "Utført".
Legg på håndsettet.
Displayet viser "Anrop parkert" og "Ta tilbake".
Ta tilbake
For å gjenopprette en parkert samtale partner: trykk ned "Ta tilbake"
Revetast.
Du er koblet opp i håndfri modus.
Fortsette samtalen med håndsettet: Løft opp håndsettet.
Sette opp en Telefon Konferanse
Du er i en samtale og har en annen påvent samtidig. Du vil inkludere den som er på vent i en telefon
konferanse.
Med konferanse funksjonen kan du inkludere en samtale som er på vent i den eksisterende samtalen. Fra
en telefonkonferanse kan et spørreanrop gjøres til en annen. Du kan megle mellom konferansen som en
gruppe og et spørreanrop.
Avhengig av systemet kan en telefonkonferanse bestå av opp til 6 deltagere. Du kan ha telefonkonferanse
med både eksterne og interne deltagere.
MENU
Konferanse
Bemerk
For å tilkoble samtalen på vent : trykk ned Meny tasten flere ganger til displayet viser "Konferanse".
Trykk ned "Konferanse " Revetast.
Samtalen på vent er nå inkludert : Telefon Konferanse.
Du hører muligens en varseltone. Dette er avhengig av systemets konfigurasjon.
Forlate en telefon konferanse: Legg på håndsettet.
De andre i konferansen forblir i samtalen.
22
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Du forlater arbeidsplassen din
Denne seksjonen forklarer de forsjellige mulighetene du har når du har forlatt din arbeidsplass.
Bruk av Fraværstast
Du vil forlate arbeidsplassen og sette telefonen på fravær.
Din telefon har en Fraværs tast. Den er fra fabrikk satt som en viderekoblingsfunksjon. Ved å trykke på
Fraværstasten kan du aktivere en viderekobling.
Tast inn telefonnummeret telefonen skal viderekobles til
☛
Trykk ned Fraværstast.
Displayet viser :Viderekoblet til:". Viderekobling er aktivert.
– eller –
For å aktivere den siste viderekoblingen : Trykk fraværstast.
Displayet viser :Viderekoblet til:". Viderekobling er aktivert.
Bemerk
Du kan programmere Fraværstasten som en hvilke som helst annen programmerbar tast.
Når du er tilbake på plass: Trykk ned Fraværs tasten.
Viderekobling er deaktivert. Telefonen bytter over til hvilemodus.
– eller –
Tilbake
Trykk på "Tilbake" Revetasten.
Viderekoble telefonen
Vil du forlate din arbeidsplass. Samtaler til deg skal viderekobles til en annen (telefon eller personsøker).
Du kan viderekoble innkommende samtaler til et annet sted ved bruk av viderekobling.
MENU
Viderekobling
v
V
OK
Trykk gjentagende ganger på Menytasten inntil displayet viser "Viderekobling".
Trykk på "Viderekobling" Revetasten.
Trykk ned"v" eller "V" Revetast flere ganger til displayet viser "Viderekoble
til abbonent".
Trykk på "OK" Revetasten.
Tast inn personens telefonnummer.
☛
23
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Viderekoblet til: ...".
Bemerk
Skal anrop bare viderekobles når du sitter allerede i en samtale, velg "Viderekoble: opptatt" i stedet for "Viderekoble: Abonnent"1).
Med revetast "Tilbake" kan viderekobling deaktiveres.
Du kan også aktivere en viderekobling med fjern kontroll.
1) Dette valget er avhengig av systemet.
Medflytte telefonen
Du ønsker at anrop på din telefon i tillegg ringer et annet sted
Både din egen telefon og det andre stedet ringer. Systemets konfigurasjon bestemmer om det skal ringe
med en forsinkelse på det andre stedet. Den som tar telefonen først, svarer på samtalen. Avhengig av
system konfigurasjonen, kan medflytte også være aktivt når du sitter i en samtale.
MENU
Viderekobling
v
V
OK.
Trykk gjentagende ganger på Menytasten inntil displayet viser "Viderekobling".
Trykk på "Viderekobling" Revetasten.
Trykk ned "v" eller "V" Revetast flere ganger til displayet viser"Medflytt til
abonnent".
Trykk på "OK" Revetasten.
Skriv inn telefon nummeret til destinasjonen du ønsker medflytt til.
☛
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Medflytt er nå aktivert. Displayet viser"i" og "Medflytt: ...".
for å deaktivere medflytt : trykk ned Info tasten flere ganger til displayet viser
"Medflytt ..." og "Tilbake".
Tilbake
24
Trykk på "Tilbake" Revetasten.
Medflytt er nå deaktivert.
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Legge igjen en Beskjed
Du er ikke å treffes på telefonen din. Du vil at interne abonnenter som ringer deg skal få en beskjed.
Krav: Den interne abonnenten må ha en telefon som er i stand til å motta beskjeder.
Abonnenter som har en telefon som ikke kan motta beskjeder kommer igjennom til telefonen din, eller
blir omdirigert til et forhåndsdefinert sted innenfor systemet.
Du kan velge innholdet for beskjeden din fra en liste med 16 forhåndsdefinerte tekster. Disse tekstene
kan editeres etter behov. De forhåndsdefinerte tekstene er spesifisert i system konfigurasjonen.
MENU
Viderekobling
v
V
OK
v
Trykk gjentagende ganger på Menytasten inntil displayet viser "Viderekobling".
Trykk på "Viderekobling" Revetasten.
Trykk gjentagende ganger på "v" eller "V" Revetasten inntil displayet viser
"Viderekobling til beskjed".
Trykk på "OK" Revetasten.
V
For å rulle gjennom de forhåndsdefinerte beskjedene: Trykk på "v" eller
"V" Revetast.
Editer innholdet i beskjeden, dersom nødvendig.
☛
OK
Tilbake
Bemerk
For å aktivere en beskjed: Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Beskjed aktiv".
For å deaktivere en beskjed: Trykk på "Tilbake" Revetasten.
Dersom du aktiverer en viderekobling, vil beskjeden som du har lagt igjen på
telefonen din bli deaktivert.
Låse Telefonen din
Du har behov for å forlate pulten din og vil sikre deg at ingen kan forandre på oppsettene på telefonen
din, se på dine private data eller ta utgående samtaler fra telefonen din.
Du kan låse telefonen din med en 2 til 12 sifret tallkode, se "Endre Koden". Fabrikkinnstillt er koden med
0000.
<lang>
MENU
MENU
Sperr
Trykk på Menytasten og hold denne nede et øyeblikk.
Programmerings modus er aktivert.
Trykk gjentagende ganger på Menytasten inntil displayet viser "Sperr".
Trykk på "Sperr" Revetasten.
25
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
☛
OK
v
Bruk talltastene for å legge inn koden.
For hvert tall som legges inn viser displayet en "*".
Trykk på "OK" Revetasten.
V
OK
Trykk gjentagende ganger på "v" eller "V" Revetasten inntil displayet viser
ønsket låsetype.
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Utført".
Bemerk
Du kan låse enten bare konfigurasjonen ("Konf: låst") eller hele telefonen
("Telefon: låst"). Med "Telefon: låst", er dine private data beskyttet og eksterne telefoner fra telefonen din kan bare gjøres som definert i system oppsettet.
Låse opp Telefonen din
Displayet viser "Apparat sperret". Du vil låse opp telefonen din.
Du kan bruke koden for å låse opp telefonen din. Dersom du har glemt koden din, ta kontakt med systemadministratoren din.
Tilbake
☛
OK
v
26
Bruk talltastene for å legge inn koden.
For hvert tall som legges inn viser displayet en "*".
Trykk på "OK" Revetasten.
V
OK
Trykk på "Tilbake" Revetasten.
Du blir bedt om å taste inn koden.
Trykk gjentagende ganger på "v" eller "V" Revetasten inntil displayet viser
"Tel.: ledig".
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Utført". Telefonen er låst opp.
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Du er medlem av et team
Denne seksjonen forklarer de forsjellige mulighetene du har når du er medlem av et team.
Bruk av Team Tasten
Du og dine team partnere vil være tilgjengelige hele tiden som et team og være i stand til å få tak i hverandre på en effektiv måte.
Ved å trykke på en enkelt tast kan du ringe en teampartner eller svare på en samtale for hvem som helst
i teamet.
Når en team partner mottar eller sitter i en samtale, aktiveres varsellampen/LED på Team tasten din og
opptrer som opptatt- indikator. Den blinker når team partneren mottar et anrop. Den forblir lysende mens
han snakker i telefonen.
Ringe til en Team Partner
Du vil ringe til en team partner så raskt som mulig.
Krav: Du har konfigurert en programmerbar tast som en Team tast og lagret team partnerens telefonnummer under denne tasten.
Løft opp håndsettet.
Du hører summetone.
Trykk på Team tasten for team partneren.
Telefonnummeret og muligens også navnet på team partneren vises i displayet. Team
partneren ringes opp.
Stedfortreder for en Team Partner
Team partneren din ringes opp. Varsellampen/LED ved siden av Team tasten hans begynner å blinke. Du
vet at team partneren din ikke er tilstede ved pulten sin for øyeblikket og bestemmer at du vil svare på
samtalen.
Du kan svare på samtalen ved bruk av Team tasten. Så snart du har besvart samtalen, er partneren din
ledig igjen.
Mens varsellampen/LED ved siden av Team tasten blinker: Løft opp håndsettet.
Du hører summetone.
Trykk på Team tasten.
Du er koblet sammen med abonnenten som ringer team partneren din.
Bemerk
Avhengig av konfigurasjonen for telefonen din, er du umiddlbart koblet
sammen med team partneren din så snart som du tar opp håndsettet.
27
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Sette i gang en annonsering til en Team Partner
Du vil si noe til en team partner uten å vente på svar.
Med Team tasten kan du sette i gang en annonsering til en team partner.
Løft opp håndsettet.
Du hører summetone.
<2x korte>
Trykk på Team tasten til team partneren to ganger med raske mellomrom.
Du hører kvitteringstonen. Displayet viser "Annonsering til ...". Nå kan du snakke.
– eller –
<2x korte>
Sette i gang en annonsering til en team partner ved bruk av håndfri modus:
Trykk på Team tasten til team partneren to ganger med raske mellomrom.
Du hører kvitteringstonen. Displayet viser "Annonsering til ...". Nå kan du snakke.
Du ønsker å mestre spesielle situasjoner
Denne seksjonen forklarer de forsjellige mulighetene du har når du er i spesielle situasjoner.
Sende en Beskjed
Du klarer ikke å få tak i en intern abonnent og ønske å legge igjen en beskjed.
Du kan sende en beskjed til en intern abonnent. Beskjeden vil komme opp på displayet til abonnenten..
Krav: Den interne abonnenten må ha en telefon som er i stand til å ta imot beskjeder.
Du kan velge innholdet for beskjedene dine fra en liste av 16 forhåndsdefinerte tekster. Disse tekstene
kan editeres etter behov. De forhåndsdefinerte tekstene er spesifisert i system konfigurasjonen.
MENU
Beskjed
v
V
Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "Beskjed".
Trykk på "Beskjed" Revetasten.
Trykk gjentagende ganger på "v" eller "V" Revetasten inntil displayet viser
ønsket beskjed.
Editer innholdet i beskjeden, dersom nødvendig.
☛
OK
v
28
Trykk på "OK" Revetasten.
V
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge bestemmelsessted: "Abonnent",
"Gruppe", eller "Alle".
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
For abonnent og gruppe: Tast inn telefonnummeret.
☛
OK
Bemerk
Trykk på "OK" Revetasten.
Beskjeden er sendt.
Dersom displayet viser "Ikke mulig", kan beskjeden ikke sendes.
Lese en Beskjed
Displayet ditt viser "Ny beskjed mottatt" eller "Flere beskjeder mottatt", fulgt av "Beskjed ...". Varsellampen/LED lyser.
Lesefunksjonen brukes til å hente opp en mottatt beskjed fra minnet slik at du kan lese den. Første beskjed som vises er første beskjed som er mottatt.
Lese
Trykk på "Les" Revetasten.
Beskjeden vises i 8 sekunder. Dersom beskjeden går over flere sider, vil neste linje bli vist
automatisk.
For å vise neste linje før de 8 sekundene er gått: Trykk på Infotasten.
Slett
For å slette beskjeden: Trykk på "Slett" Revetasten.
Beskjeden er slettet; neste beskjed hentes fra minne.
Straks siste beskjed er sletter, bytter telefonen tilbake til hvile modus.
– eller –
END
Bemerk
For å avslutte leseprosessen: Trykk på END tasten.
Telefonen bytter over til hvilemodus. Beskjeden forblir lagret.
Først når du har slettet beskjeden hentes neste beskjed fra minne.
Varsellampen/LED forblir lysende så lenge det fortsatt er beskjeder i minne.
Svare eller Avvise en Tilbakeringing
Noen har bedt deg om å ringe tilbake. Du ser at det er en beskjed om tilbakeringing fordi Varsellampen/
LED lyser i hvilemodus.
Displayet viser "Anrop ønskes" og et telefonnummer.
Du kan enten aktivere eller avvise tilbakeringing.
Aktiver
For å svare på tilbakeringingen: Trykk på "Aktiver" Revetasten.
Personen ringes opp.
– eller –
Slett
For å avvise tilbakeringingen: Trykk på "Slett" Revetasten.
Tilbakeringingen er avvist.
29
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Hente inn anrop
Du hører en telefon som ringer i nærheten av deg og vil ta over samtalen.
Med Innhent funksjonen kan du hente anropet til den andre telefonen til din egen telefon.
MENU
Innhent
v
V
OK
Trykk gjentagende ganger på Menytasten inntil displayet viser "Innhent".
Trykk på "Innhent" Revetasten.
Trykk gjentagende ganger på "v" eller "V" Revetasten inntil displayet viser
"Abonnent".
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser nummeret til den telefonen som du sist hentet inn et anrop.
Tast inn nummeret til den telefonen som du vil hente inn anropet.
☛
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Nå har du forbindelse med innringeren.
Bruk av DTMF Modus
Du ønsker å kunne bruke telefonen din til å kontrollere annet utstyr eller få adgang til visse tjenester, slik
som fjernstyrt henting fra en telefonsvarer eller telebank. For disse tjenestene trenger du DTMF modus.
Når DTMF er aktivert hører du en tone hver gang du trykker på en tast. DTMF aktiveres automatisk når
du begynner en samtale: Dersom du taster inn et telefonnummer mens du har en samtale, vil den du snakker med også høre tonene.
Du kan deaktivere DTMF modus i konfigurasjon modus ved bruk av "AV". Da er DTMF deaktivert som
standard. Da kan du bruke *-tasten til å aktivere eller deaktivere DTMF modus i løpet av en samtale. Dersom DTMF er aktivert i konfigurasjon modus ved bruk av "PÅ", kan du ikke deaktivere den i løpet av en
samtale ved bruk av *-tasten.
Eksempel
<lang>
Bemerk
30
DTMF er deaktivert i konfigurasjon modus ved bruk av "AV".
For å aktivere/deaktivere DTMF: Trykk på *-tasten og hold denne nede et
øyeblikk.
Du hører kvitteringstonen.
Når du legger på vil DTMF nok en gang deaktiveres automatisk dersom "AV"
er satt opp for DTMF i konfigurasjon modus.
Du kan i løpet av en samtale aktivere eller deaktivere DTMF modus ved å
trykke gjentatte ganger på *-tasten og holde denne nede for et lite øyeblikk.
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Låse opp Telefonen for En Samtale
Du vil ringe fra en telefon som er låst eller sperret for eksterne samtaler, for eksempel en korridor telefon
eller en telefon i et møterom.
Autoriserte abonnenter kan deaktivere slike sperringer for 1 samtale slik at de kan ta bygge opp ekstern
samtale. For å gjøre dette må du ha ditt eget telefonnummer og en PIN. Eventuelle samtalekostnader som
oppstår vil bli belastet på intern- telefonnummeret ditt.
Løft opp håndsettet.
☛
Bemerk
Tast inn#36.
Tast inn ditt interne telefonnummer.
Tast in din PIN.
Nå er telefonen aktivert. Du hører summetone.
PIN "0000" blir ikke godtatt.
Når du legger på, er ringing med navn og kortnummer tilgjengelig for de neste 60 sekundene.
☛
Tast inn eksternt telefonnummer.
Ekstern abonnent blir ringt opp.
Søke en intern abonnent via personsøksystemet
Du er ikke i stand til å få tak i en intern abonnent og følgelig ønsker du å søke ham.
Dersom systemet er utstyrt med et personsøke system (PS), kan personen søkes. Den søkte personen kan
svare fra hvilken som helst telefon.
MENU
Personsøker
Trykk gjentagende ganger på Menytasten inntil displayet viser "Personsøker".
Trykk på "Personsøker" Revetasten.
Tast inn telefonnummeret til den personen du søker.
☛
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Personen blir søkt og kan se telefonnummeret ditt på personsøkeren sin.
31
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Svare på Personsøker
Personsøkeren din ringer og viser telefonnummeret til den personen som prøver å få tak i deg.
Du kan svare fra hvilken som helst intern telefon.
MENU
Innhent
v
V
OK
Trykk gjentagende ganger på Menytasten inntil displayet viser "Innhent".
Trykk på "Innhent" Revetasten.
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge "Personsøker".
Trykk på "OK" Revetasten.
Tast inn ditt egne interne telefonnummer.
☛
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Du har nå forbindelse med innringeren.
Svare på fellesklokke
Via fellesklokke hører du enten dit personlige ringemønster eller det vanlige ringesignalet.
Du kan svare fra hvilken som helst intern telefon.
MENU
Innhent
v
V
OK
Trykk gjentagende ganger på Menytasten inntil displayet viser "Innhent".
Trykk på "Innhent" Revetasten.
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge "Fellesklokke".
Trykk på "OK" Revetasten.
Du har nå forbindelse med innringeren.
Spore opp sjikanøse anrop
Du føler deg truet eller forulempet av en samtale. Du ønsker at innringeren skal spores opp og identifiseres.
Ved hjelp av funksjonen spore opp (MCID: Malicious Call Identification) er det mulig for nettoperatøren
å registrere følgende samtaledata:
32
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
• Telefonnummeret ditt
• Innringerens telefonnummer
• Dato og tid for samtalen
MCID må klargjøres av nettleverandøren din. Leverandøren din vil gi deg informasjon om hvordan du får
tilgang til de registrerte dataene.
Bemerk
MCID må lagres under en konfigurerbar tast.
Under en samtale: Trykk på funksjonstasten for MCID.
– eller –
Etter samtalen: Trykk på funksjonstasten for MCID innen 30 sekunder.
Bemerk
MCID er ikke tilgjengelig ved en telefonkonferanse.
Du bruker linjetaster
Denne seksjonen forklarer de forsjellige mulighetene du får når din system administrator setter en eller
flere programmerbare taster som en Linje tast. Linje tastene gjør din telefon om til en ”hovedtelefon” .
En linje har et nummer som kan brukes for å ringe eksternt. En eller vanligvis flere telefoner kan være
koblet til denne linjen , for eksempel, i et reisebyrå der enkelte bare tar linjen for håndtering av Europa
som destinasjon. En linje tast har en LED ”lampe”som indikerer status og lar deg svare på denne linjen.
Har din telefon en eller flere Linjer ”taster”, er den øverste venstre tasten på området med de programmerbare tastene din egen personlige linje.
Svare på en Oppringing på en Linje Tast
Du blir oppringt på en eller flere Linjetaster. Varsellampen/LED ved siden av Linjetasten blinker raskt. Du
vil svare på samtalen på en av Linjetastene.
For å bestemme deg for hvilken samtale du skal besvare på hvilken Linjetast, trykk ganske enkelt på en
av Linjetastene. Dersom du tar av røret uten å trykke på en Linjetast, settes du i forbindelse med den linjen
som har høyest prioritet.
Løft opp håndsettet.
Du får forbindelse med den linjen som har høyest prioritet.
– eller –
Trykk på Linjetasten.
Linjen er valgt.
Løft opp håndsettet.
Du får forbindelse med valgt linje.
33
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Samtale via Linje Tasten
Du vil ta en telefonsamtale via en Linjetast.
Du kan ta en telefonsamtale via hvilken som helst ledig Linjetast. Hver Linjetast har sitt eget telefonnummer. Når du ringer via linjetast overfører du telefonnummeret som hører til den aktive Linjetasten.
Tellerskritt belastes separat for hver enkelt Linjetast.
Tast inn personens telefonnummer.
☛
Trykk på en ledig Linjetast.
Varsellampen/LED ved siden av Linjetasten lyser. Linjen velges. Personen ringes opp i
håndfri modus.
Løft av håndsettet hvis nødvendig.
Parkering av Samtale Partner på en Linje Tast
Du har forbindelse med samtale partneren din via en Linjetast og bestemmer deg for å parkere samtalen.
Du kan parkere samtale partneren din på denne linjetasten.
Parkering
Trykk på "Parkering" Revetasten.
Displayet viser "Utført". Varsellampen/LED ved siden av Linjetasten blinker sakte.
For å gjenopprette en parkert samtale partner: Trykk på relevante Linjetast.
Nå er du kommet tilbake til den parkerte samtale partner igjen.
Bytting av Aktive Linjer
Du har en samtale og ønsker å svare på en samtale på en annen Linjetast eller ta en annen telefonsamtale.
Du kan bytte linjer ved å trykke på en enkelt tast. Innringeren parkeres automatisk lokalt og reaktiveres
senere ved å trykke på tilhørende Linjetast.
Trykk på ønsket Linjetast.
Nå er samtale partneren din parkert. Valgt linje er aktivert.
For å gjenopprette en parkert samtale partner: Trykk på relevante Linjetast.
Nå er du kommet tilbake til den parkerte samtale partner igjen.
Bemerk
34
For å gjenopprette en parkert samtale: Trykk tilsvarende linjetast .
Men: Du kan ikke bruke denne metoden for å ta opp samtaler på opptatte
linjer.
Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv
Aktivering/Deaktivering av Funksjoner med Fjernkontroll
Du sitter ikke ved pulten din og ønsker å sette opp ulike funksjoner på telefonen din fra en annen telefon.
Du kan aktivere/deaktivere mange av funksjonene for telefonen din med fjernkontroll fra en annen telefon. Telefonen din må være klargjort for fjernkontroll i systemet.
Fjernkontroll er mulig fra både internt og eksternt. For ekstern fjernkontroll må systemadministratoren gi
deg et nummer som du kan ringe inn.
Fjernstryringen settes i gang ved å bruke en spesial */# prosedyre. Etter det kan du taste inn funksjonskommandoer og */# prosedyrer på vanlig måte.
For å bruke fjernkontroll fra en tredjeparts telefon: Løft opp håndsettet.
☛
For å sette i gang fjernstyring:
Tast inn *06.
tast inn telefonnummeret ditt.
Tast inn */# prosedyre for aktivering/deaktivering ønsket funksjon.
☛
Legg på håndsettet.
35
Oppsett av telefonen din
Oppsett av telefonen din
Grunn- oppsett
Dette avsnittet forklarer hvordan du tilpasser grunn oppsettene til telefonen din til dine egne krav.
Oppsett av Displaykontrast
Du synes displayet er for lyst eller for mørkt.
Du kan justere displaykontrasten.
<lang>
MENU
MENU
Trykk på Menytasten og hold denne nede et øyeblikk.
Programmerings modus er aktivert.
Trykk gjentatte ganger på Menytasten til displayet viser "Display".
Display
Trykk på "Display" Revetasten.
Displayet viser nåværende kontrastoppsett.
v
Juster kontrasten med "v" eller "V" Revetast.
V
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Kontrastoppsettet er lagret.
Programmering av DTMF Modus
Du vil bestemme om DTMF modus skal være aktivert eller deaktivert som grunnoppsett på telefonen din.
Dette oppsettet kan gjøres i programmeringsmodus.
<lang>
MENU
MENU
Trykk gjentatte ganger på Menytasten til displayet viser "DTMF".
DTMF
Trykk på "DTMF" Revetasten.
v
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å aktivere eller deaktivere DTMF modus.
V
OK
36
Trykk på Menytasten og hold denne nede et øyeblikk.
Programmerings modus er aktivert.
Trykk på "OK" Revetasten.
Oppsettet er lagret.
Oppsett av telefonen din
Valg av språk
Displayet er ikke på det språket som du ønsker.
Du kan velge et annet språk i programmeringsmodus. Menyposisjonen hvor du kan velge språk er markert
med en "*" foran ordet for "språk", for eksempel "*Language" for Engelsk.
Eksempel
<lang>
MENU
MENU
*Sprache
v
V
OK
Telefonen din er satt opp med tysk språk.
Trykk på Menytasten og hold denne nede et øyeblikk.
Programmerings modus er aktivert.
Trykk på Menytasten gjentatte ganger inntil displayet viser "*Sprache".
Trykk på "*Sprache" Revetasten.
Displayet viser oppsatt språk.
Bruk "v" og"V" Revetaster for å velge ønsket språk, f.eks. "English".
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayteksten fremkommer på det språket som du har valgt.
Oppsett av høyttalervolum i løpet av en Samtale
Du ønsker å justere høyttalervolumet mens du har en samtale.
Dette justerer volumet automatisk for håndsettet og høyttaler.
Det nye volumet vil forbli lagret selv etter at samtalen er avsluttet.
For å skru ned volumet: Trykk på – tasten.
For å skru opp volumet: Trykk på + tasten.
37
Oppsett av telefonen din
Aktivere bruk av headset
Du vil ringe ved å bruke et headset.
I stedet for å bruke håndsettet kan du koble til et headset. I tillegg kan du aktivere og deaktivere bruk av
headset i programmeringsmodus.
Når headset modus er aktivert, besvarer du anrop med Høyttalertasten. Telefonen vil da ikke gå i høyttalermodus. Du kan også motta samtaler via telefonrøret uten å trykke på høyttalertasten. For å avslutte
samtalen, trykk på Høyttalertasten igjen.
Viktig
<lang>
MENU
MENU
Headset
v
V
OK
Når du bruker headset modus for å ringe kan du bruke "Høyttaler" Revetasten for å skru på telefonens høyttaler.
Dersom du bruker headset modus for å ringe og høyttaleren er aktivert, kan
du aktivere håndfrimodus ved å trykke på "Håndfrimodus" Revetasten.
Headsetet deaktiveres således automatisk. Telefonens høyttaler og mikrofon
er aktivert.
Dersom du bruker headset modus for å ringe og håndfrimodus er aktivert,
kan du deaktivere håndfrimodus ved å trykke på "Headset" Revetasten.
Headsetet er aktivert. Telefonens høyttaler og mikrofon er deaktivert.
Trykk på Menytasten og hold denne nede et øyeblikk.
Programmerings modus er aktivert.
Trykk på Menytasten gjentatte ganger inntil displayet viser "Headset".
Trykk på "Headset" Revetasten.
Displayet viser "På" eller "Av".
For å aktivere/deaktivere bruk av headset: Bruk "v" eller "V" Revetasten for
å velge mellom "På" eller "Av.
Trykk på "OK" Revetasten.
Endring av kode
Du vil endre koden som er brukt for å låse/låse opp telefonen din (se "Låse telefonen din" og "Låse opp
telefonen din").
Oppsettet fra fabrikken er tallkombinasjonen "0000"; du kan velge hvilken som helst 2 til 12 sifret tallkombinasjon som din nye kode.
Dersom du har glemt den gjeldende koden din, vil systemadministratoren din kunne hjelpe deg.
<lang>
MENU
MENU
Kode
38
Trykk på Menytasten og hold denne nede et øyeblikk.
Programmerings modus er aktivert.
Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "Kode".
Trykk på "Kode" Revetasten.
Displayet viser "Gammel kode:".
Oppsett av telefonen din
☛
OK
☛
OK
☛
OK
Bruk talltastene for å taste inn eksisterende kode.
For hvert tall som tastes inn viser displayet en "*".
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Ny kode:".
Bruk talltastene for å taste inn den nye koden.
For hvert tall som tastes inn viser displayet en "*".
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Bekreft:".
Bruk talltastene for å taste inn den nye koden en gang til.
For hvert tall som tastes inn viser displayet en "*".
Trykk på "OK" Revetasten.
Den nye koden er lagret.
Legge inn Display Tekst for Hvilemodus
Du vil endre den teksten som vises av telefonen din i hvilemodus.
Istedenfor dato og/eller tid kan du taste inn en personlig tekst som vises i hvilemodus.
<lang>
MENU
MENU
Tekst
Trykk på Menytasten og hold denne nede et øyeblikk.
Programmerings modus er aktivert.
Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "Tekst".
Trykk på "Tekst" Revetasten.
Displayet viser "Fri tekst: ...".
Bruk talltastene for å taste inn teksten.
☛
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Teksten er lagret.
39
Oppsett av telefonen din
Automatsk Håndfri Modus
Du vil svare på et anrop uten å løfte av håndsettet eller trykke på en tast.
I programmeringsmodus kan du velge om telefonen din skal aktivere automatisk handsfree etter ett ring
for inngående samtaler, og umiddelbart for annonseringer.
<lang>
MENU
MENU
Handsfree
v
V
OK
Trykk på Menytasten og hold denne nede et øyeblikk.
Programmerings modus er aktivert.
Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "Handsfree".
Trykk på "Handsfree" Revetasten.
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge hvilken samtaletype skal aktivere
automatisk handsfree.
Trykk på "OK" Revetasten.
Oppsettet er lagret.
Oppsett av Alfatastatur til ditt Språk
Du har koblet et alfa tastatur til telefonen din og ønsker å tilpasse alfa tastaturet til landspråket ditt.
I programmeringsmodus kan du velge om alfatastaturet skal settes opp for engelsk (1. raden med bokstaver begynner med "QWERTY"), eller ikke engelsk (1.raden med bokstaver begynner med "QWERTZ").
<lang>
MENU
MENU
Alfa tastatur
v
V
OK
40
Trykk på Menytasten og hold denne nede et øyeblikk.
Programmerings modus er aktivert.
Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "Alfa tastatur".
Trykk på "Alfa tastatur" Revetasten.
Bruk "v" og "V" Revetaster for å velge mellom "QWERTZ" og "QWERTY".
Trykk på "OK" Revetasten.
Oppsettet er lagret.
Oppsett av telefonen din
Regulering av ringe egenskaper
Dette avsnittet forklarer hvordan du regulerer ringesignalet.
Justering av telefonens ringevolum mens den ringer
Du vil justere ringevolumet.
Du kan justere ringevolumet mens telefonen ringer
Lavere: Trykk på – tasten.
Høyere: Trykk på + tasten.
Oppsett av telefonens ringe egenskaper
Du ønsker å endre måten telefonen din ringer på.
Du kan justere ringevolum, ringehastighet og ringemelodi.
<lang>
MENU
MENU
Ring
v
OK
Juster ringe volumet med "v"eller "V" Revetasten.
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Melodi".
V
OK
v
Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "Ring".
Trykk på "Ring" Revetast.
Displayet viser "Ringevolum".
V
v
Trykk på Menytasten og hold denne nede et øyeblikk.
Programmerings modus er aktivert.
Velg ringe melodi med "v" eller "V" Revetasten.
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Ringesignal hastighet".
V
OK
Juster ringe hastighet med "v" eller "V" Revetasten.
Trykk på "OK" Revetasten.
Ringe egenskapene er lagret.
Viktig
Du kan teste oppsettet ved å bruke "Test" Revetasten.
41
Oppsett av telefonen din
Administrere kartoteket
Dette avsnittet forklarer hvordan du legger inn en abonnent i kartoteket og hvordan du editerer eller sletter noe som du har lagt inn i kartoteket.
Lagre ny post i kartotek
Du ønsker å lagre dine egne telefonnumre.
Du kan lagre og endre egne telefonnumre på telefonen din. Du kan ikke endre på telefonnummeret som
er lagret i systemet.
MENU
Trykk på Menytasten gjentatte ganger i hvilemodus inntil displayet viser
"Kartotek".
Kartotek
Trykk på "Kartotek" Revetasten.
Displayet viser "Bearbeide".
Bearbeide
Trykk på "Bearbeide" Revetasten.
Displayet viser "Ny post".
Ny
Trykk på "Ny post" Revetasten.
Displayet viser "Tast nummer".
Bruk talltastene for å legge inn telefonnummeret du ønsker å lagre.
☛
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Tast inn navn".
Viktig
Tekstmodus for inntasting av bokstaver aktiveres automatisk.
Bruk talltastene for å legge inn navnet på den personen du ønsker å lagre.
☛
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Endringene er nå lagret.
Editering av poster i privat kortnummerliste
Du vil endre et telefonnummer som er lagret på telefonen din.
Du kan bare endre telefonnumre for dine egne poster, d.v.s. de som er lagret på din telefon. Du kan ikke
endre på de telefonnumrene som er lagret i systemet.
MENU
Kartotek
42
Trykk på Menytasten gjentatte ganger i hvilemodus inntil displayet viser
"Kartotek".
Trykk på "Kartotek" Revetasten.
Displayet viser "Bearbeide".
Oppsett av telefonen din
Bearbeide
Vis
v
Trykk på "Bearbeide" Revetasten.
Displayet viser "Vis".
Trykk på "Vis" Revetasten.
V
Viktig
Endre
For å finne en post: Trykk på "v" eller "V" Revetasten.
Displayet viser hvilket telefonnummer som er lagt inn.
Du har nå ulike valgmuligheter:
For å endre på en post: Trykk på "Endre" Revetasten.
Displayet viser det gamle telefonnummeret.
Bruk talltastene for å legge inn det nye telefonnummeret.
☛
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser det gamle navnet.
Bruk talltastene for å legge inn det nye navnet.
☛
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Dataene er nå lagret.
– eller –
MENU
Slett
For å slette en inntasting: Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "Slett".
Trykk på "Slett" Revetasten.
Inntastingen er tom.
Programmering av tastene
Dette avsnittet forklarer hvordan du tildeler telefonnumre og funksjoner til en programmerbar tast.
Det er to ulike taster for lagring av numre:
• en programmerbar tast – tilgjengelig til enhver tid
• selve Revetasten – bare tilgjengelig i hvilemodus
Lagring av et Nummer under en Tast – Nummer Tast
Du vil ringe et nummer som du bruker ofte med et enkelt tastetrykk istedenfor å taste inn tall for tall.
Du kan lagre et telefonnummer sammen med navn under hvilken som helst programmerbar tast. Tasten
blir automatisk en nummertast.
43
Oppsett av telefonen din
Hver programmerbare tast er tildelt 2 lagringsplasser, hvilket betyr at du kan lagre 2 telefonnumre under
en programmerbar tast. Revetasten har bare en lagringsplass.
<lang>
For å lagre et telefonnummer under en programmerbar tast: Trykk på tasten
og hold denne nede for et øyeblikk.
– eller –
<lang>
v
Å lagre et telefonnummer under Revetasten: Trykk på Revetasten i hvilemodus og hold denne nede et øyeblikk ved ønsket posisjon.
Viktig
Herfra er betjeningsrekkefølgen den samme for: Lagring under en programmerbar tast (2 minner) og lagring under Revetasten (1 minne).
Viktig
Tast er allerede programmert: Se "Slette en tast".
V
OK
☛
OK
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge "Nummmertast".
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Tast nummer".
Tast inn
1. Telefonnummeret.
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Tast inn navn".
Tast inn navnet.
☛
OK
☛
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Det 1. telefonnummeret er lagret; displayet viser "Tast nummer".
Tast inn
2. Telefonnummeret.
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Tast inn navn".
Tast inn navnet.
☛
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Det 2. telefonnummeret er lagret.
Lagre en Funksjon under en Tast – Funksjonstast
Du vil aktivere en funksjon som brukes ofte, for eksempel "Viderekobling", ved bruk av et enkelt tastetrykk fremfor å taste det manuelt.
Du kan lagre en funksjon under to ulike taster:
44
Oppsett av telefonen din
• en programmerbar tast – tilgjengelig til enhver tid
• selve Revetasten – bare tilgjengelig i hvilemodus
En funksjonstast er tildelt 2 minner. Vanligvis blir en funksjon
• aktivert med komandoer fra minne 1
• og deaktivert med kommandoer fra minne 2
Varsellampen/LED ved siden av funksjonstasten viser status for tasten:
• Lyser: Funksjon aktiv
• Lyser ikke: Funksjon av
<lang>
Å lagre en funksjon under en programmerbar tast: Trykk på tasten og hold
denne nede for et øyeblikk.
Tasten er ikke programmert: Displayet viser "Nummertast".
– eller –
Trykk gjentatte ganger på Infotasten inntil displayet viser dine personlige Revetast- oppsett.
<lang>
v
Viktig
Tast er allerede programmert: Se "Slette en tast".
Viktig
Herfra er betjeningsrekkefølgen den samme for: Lagring under en programmerbar tast og lagring under Revetasten.
V
OK
v
Lagre en funksjon under Revetasten: Trykk på Revetasten i hvilemodus og
hold denne nede for et øyeblikk ved ønsket posisjon.
Tasten er ikke programmert: Displayet viser "Nummertast".
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge "Funksjonstast".
Trykk på "OK" Revetasten.
V
Viktig
OK
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge funksjonen.
Se under menyposisjon "Taster" i avsnittet "Meny Oversikt".
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "MINNE1: ..." og koden for valgt funksjon eller - hvis nødvendig menyen for programmering av funksjonen.
Hvis nødvendig, programmer funksjonen.
☛
Viktig
Se også "Definering av funksjoner".
OK
Å bekrefte funksjonen og instillingene: Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "MINNE2: ..." og koden for deaktivering av funksjonen.
OK
Trykk på "OK" Revetasten.
Funksjonen er lagret under tasten. Displayet kort "Tast er lagret".
45
Oppsett av telefonen din
Lagring av Team Partner under en Tast – Team Tast
Du og team partneren din vil være tilgjengelige hele tiden som et team og være i stand til å få tak i hverandre så raskt som mulig. Dere vil være i stand til å ringe hverandre ved å trykke på en tast
Du kan programmere en programmerbar tast som en Team tast og dermed tilegne den til en team partner.
Du kan velge om du også ønsker et ringesignal i tillegg til den blinkende varsellampen/LED når en team
partner blir oppringt. Du kan programmere en forsinket ringing.
Du kan velge mellom å svare på en samtale ved bruk av automatisk håndfri modus, løfte av håndsettet
og trykke på Linjetasten.
<lang>
Viktig
v
V
OK
Trykk på programmeringstasten og hold denne nede for et lite øyeblikk.
Tasten er ikke programmert: Displayet viser "Nummertast".
Tast er allerede programmert: Se "Slette en tast".
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge "Team tast".
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Tast nummer".
Tast inn telefonnummeret.
☛
OK
v
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Ringe egenskaper: Ringing/Forsinket ringing".
V
OK
v
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Melodi".
V
Viktig
OK
v
Viktig
46
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge melodi:
Du kan teste oppsettet ved bruk av "Test" Revetasten.
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Hastighet".
V
OK
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge ringing/forsinket ringing.
"Av" for ingen ringetone, "På" for umiddelbar ringetone, og "Fors. 10 sekunder", "Fors. 20 sekunder" og "Fors. 30 sekunder".
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge hastighet:
Du kan teste oppsettet ved bruk av "Test" Revetasten.
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Svar".
Oppsett av telefonen din
v
V
Viktig
OK
"Rør" og "Høyttal." oppsettene virker bare når ringesignalet er aktivert.
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Prioritet" eller "Ingen prioritet".
Viktig
v
Å endre anvendte oppsett for å besvare en samtale: Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge svaremodus:
"Tast" for å besvare samtaler ved å trykke på Team tasten; "Rør" for å svare
på samtalen ved å løfte av håndsettet; og "Høyttal." for automatisk besvarelse med håndfri.
V
Viktig
OK
"Prioritet" funksjonen er bare tilgjengelig dersom du har valgt "Rør" eller
"Høyttal." som svaremodus..
Bruk "v" eller "V" Revetast for å velge prioritet 1 - 8.
1 står for høyeste prioritet; 8, for laveste.
Trykk på "OK" Revetasten.
Oppsettene er lagret.
Slette en tast
Du vil ta bort det som er tildelt en programmerbar tast.
Funksjonen "Slett tast" er tilgjengelig for dette formålet i programmeringsmodus.
<lang>
Trykk på programmeringstasten og hold denne nede for et lite øyeblikk.
Displayet viser tastetypen.
<lang>
Trykk på Revetasten og hold denne nede for et øyeblikk.
Displayet viser tastetypen.
v
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge "Slett tast".
– eller –
V
OK
Slette tast: Trykk på "OK" Revetasten.
Programmeringen på tasten er slettet.
47
Oppsett av telefonen din
Oppsett av linjetastene
Dette avsnittet forklarer hvordan du setter opp Linjetastene for å passe til dine egne krav.
Bemerk: Systemadministratoren din bestemmer hvorvidt telefonen din har Linjetaster.
Justering av Linjetast oppsett
Du vil justere Linjetast- oppsett som gjelder når du blir oppringt på den Linjetasten.
Du kan velge om du ønsker ringesignal i tillegg til den blinkende varsellampen/ LED når du mottar en
samtale på en Linjetast. Du kan programmere en forsinket ringing.
Du kan velge mellom å svare på en samtale ved bruk av automatisk håndfri modus, løfte av håndsettet
og trykke på Linjetasten.
<lang>
OK
v
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Ringe egenskaper: Ringing/forsinket ringing".
V
OK
v
Viktig
OK
Viktig
OK
Viktig
48
Du kan teste oppsettet ved bruk av "Test" Revetasten.
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge hastighet:
Du kan teste oppsettet ved bruk av "Test" Revetasten.
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Svar".
V
OK
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge melodi:
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Hastighet".
V
v
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge ringing/forsinket ringing.
"Av" for ingen ringetone, "På" for umiddelbar ringetone, og "Fors. 10 sekunder", "Fors. 20 sekunder" og "Fors. 30 sekunder".
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Melodi".
V
v
Trykk på ønsket Linjetast og hold denne nede et øyeblikk.
Displayet viser "Linjetast".
Å endre anvendte oppsett for å besvare en samtale: Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge svaremodus:
"Tast" for å besvare en samtale ved å trykke på Linjetasten; "Rør" for å svare
ved å løfte av håndsettet; og "Høyttal." for automatisk besvarelse med
håndfri.
"Rør" og "Høyttal." oppsettene virker bare når ringesignalet er aktivert.
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Prioritet" eller "Ingen prioritet".
Oppsett av telefonen din
Viktig
v
V
Viktig
OK
v
Bruk "v" eller "V" Revetast for å velge prioritet 1 - 8.
1 står for høyeste prioritet; 8, for laveste.
Trykk på "OK" Revetasten.
Displayet viser "Belegg".
V
OK
Følgende funksjoner er bare tilgjengelige dersom du har valgt "Rør" eller
"Høyttal." som svaremodus.
Bruk "v" eller "V" Revetasten for å velge belegningen av linjetasten:
"Tast" for å få forbindelse med tilhørende linje ved å trykke på Linjetasten,
"Rør" for å få forbindelse med tilhørende linje ved å løfte av håndsettet.
Trykk på "OK" Revetasten.
Oppsettene er lagret.
Formulering av funksjoner
Dette avsnittet forklarer hvordan du formulerer en funksjon, for eksempel viderekobling av samtale ved
hjelp av funksjonskommandoer og hvordan du tildeler dette til en tast.
Revetast Funksjon
Du vil vite status for en funksjon som er lagret under Revetasten.
Hakesymbolet Tpå displayet indikerer om en funksjon er aktivert eller ikke:
• T kan sees til venstre for funksjonsnavnet: Funksjonen er aktivert
• T ikke synlig: Funksjon av
Funksjonskommandoer
Du kan bruke funksjonskommandoer for å definere en funksjon slik at den passer dine personlige krav.
En funksjon kan bestå av en eller flere funksjonskommandoer, funksjonskoden og telefonnummeret. Du
kan enten iverksette en funksjon direkte eller lagre den under en tast.
Følgende funksjonskommandoer er tilgjengelige (se "Inntasting av bokstaver og karakterer"):
"A"
Velger den linjen som har høyest prioritet
"I"
Belegg linje
"X"
Avbryt samtalen/ Legg på
"P"
1 sekunds pause før neste handling
"Lxx"
Velg Linjetast xx
"N"
Legg inn nummeret som vises i displayet.
"."
Kontrolltast funksjon
49
Oppsett av telefonen din
"Z"
Aktiver/deaktiver DTMF modus
"R"
Bruk sist slåtte telefonnummer
Eksempler på hvordan man definerer en funksjon:
"IR"
Belegg linje ("I"),
Bruk sist slåtte telefonnummer ("R")
"I201"
Belegg linje ("I") og slå telefonnummer 201
"I*21201X"
Belegg linje ("I"),
aktiver viderekobling ("*21") til telefonnummer 201,
avbryt/ legg på ("X")
Viktig
Tekstmodus må være aktivert før du kan legge inn funksjonskommandoer.
Funksjoner utføres avhengig av nåværende tilstand. Det er to mulige tilstander: "I en samtale" og "Ikke
i en samtale" (se Tabell "*/# Prosedyrer").
50
Alfatastatur og ekstra- tastemodul
Alfatastatur og ekstra- tastemodul
Alfatastatur
Alfatastaturet tilbyr blant annet følgende muligheter:
• Enda raskere og bekvemmere navnesøking
• Enkel editering av tekster og innstillinger
• “Fjernbetjening“ av telefonen ved hjelp av snarveier
Snarvei
... til en tast/aksjon
Snarvei
... til en tast/aksjon
Enter
Revetast helt til venstre(=Revetastmenu 1, vanligvis OK)
Markøren til
høyre
Markøren mot høyre
End
END-taste
Markøren til ven- Markøren mot venstre
stre
Tab
Hoppe til neste Editerings- felt
Markøren opp
Skifte opp til neste linje i en liste, eller hvis ikke noe linje er
markert: Nederste linje blir
markert
Del
rette- tast
Markør ned
Skifte ned til neste linje i en liste, eller hvis ikke noe linje er
markert: Nederste linje blir
markert
Control+A
Hente opp Besvarte anrop
Control+U
Hente opp anropsliste
Control+C
Editere "Kopiere"
Control+V
Editere "Sette inn"
Control+I
Infotast
Control+X
Editere "Klipp ut"
Control+L
Høytaler på/av
Control+1
Revetast posisjon 1
Control+M
Menytast
Control+2
Revetast posisjon 2
Control+N
Notisblokktast
Control+3
Revetast posisjon 3
Control+P
Listetast/ Kartotek
Control+4
Revetast posisjon 4
Control+R
Repetisjonstast
Control+5
Revetast posisjon 5
Control+S
Mikrofon på/av
Control+6
Revetast posisjon 6
Control+End
Legge på
Control+6 betyr: Trykk Control-Tast og siffer 6 samtidig.
Ekstratastatur
De 10 tastene på ekstratastaturet kan Du utnytte akkurat på samme måte som
de programmerbare tastene på telefonen.
Til en telefon kan det tilkobles opp til 3 ekstratastaturer.
51
Installasjon og idriftsettelse
Installasjon og idriftsettelse
Idriftsettelse av telefonen
Bemerk: Utførelse av kontaktene er landspesifikk.
Innlogging av telefonen
Før du kan logge telefonen inn i systemet må systemansvarlige ha forberedt systemet.
Tilkobling av røret til telefonen
1. Stikk pluggen som befinner seg i den korte enden av spiralledningen inn i kontakten i røret.
2. Stikk den andre enden av ledningen inn i den lille kontakten på undersiden av telefonen.
Tilkobling av telefonen til systemet
1. Stikk pluggen til lelefonledningen inn i kontakten på undersiden av telefonen som er merked med et
telefonsymbol.
2. Legg ledningen gjennom strekkavlastningen.
3. Stikk den andere enden av telefonledningen inn i telefonkontakten.
4. Kanalvalgbryter under merkelapp- plastdekslet , konfigureres av installatøren.
Merking av fritt programmerbare tastene
Merkelappene til de fritt programmerbare tastene finner du på siste side av denne manualen.
Slik gjør du:
1.
2.
3.
4.
5.
Ta en kopi av den siste siden til denne bruksanvisningen og klipp ut merkelappen.
Skriv navnene til de lagrete numrene eller funksjonene på merkelappen.
Løft forsiktig av plastdekslet ved siden av tastene.
Legg merkelappen inn i utdypningen ved siden av tastene.
Sett plastdekslet forsiktig på plass igjen.
Tilleggsmoduler: Alfatastatur og ekstra- tastemodul
Du kan koble opp til 3 tilleggsmoduler til din telefon. Hvilke moduler det skal være bestemmer du selv.
Du kan for eksempel koble til
52
Installasjon og idriftsettelse
• opp til 2 ekstratastemoduler og en alfatastatur
• eller opp til 3 ekstratastemoduler.
Ekstratastemodul tilkoble
Til din telefon kan du koble til mellom 1og 3 ekstratastemodul(er) med 10 fritt programmerbare taster
per modul. Alle tastene har LED for optisk signalering.
1. Ta telefonledningen ut av kontakten på undersiden av telefonen.
2. Monter ekstratastemodulen på høyre siden av telefonen: Skyv de to forbindelsesstripsene inn i førinssporene på ekstratastemodulen inntil du hører et klikk. Skyv nå de to stripsene forsiktig inn i føringssporene på telefonen.
3. Stikk forbindelseskabelen inn i kontakten for ekstramoduler på undersiden av telefonen.
4. Legg forbindelseskabelen gjennom strekkavlastningen på undersiden av telefonen og ekstratastemodulen.
5. Stikk telefonledningen inn igjen i kontakten på undersiden av telefonen. Ekstratastemodulen er nå
driftsklar.
53
Installasjon og idriftsettelse
Alfatastatur tilkoble
Du har mulighet å koble et alfatastatur til din telefon. Alfatastaturet forenkler søking ette navn, editeringsfunksjoner og konfigureringer. Ved hjelp av alfatastaturet kan du også betjene telefonen din og utføre de viktigste funksjonene via funksjonstaster og tastkombinasjoner.
1. Ta telefonledningen ut av kontakten på undersiden av telefonen.
2. Stikk ledningen til alfatastaturet inn i kontakten for ekstramoduler på undersiden av telefonen, eller
hvis det finnes, på undersiden av ekstratastemodulen .
3. Stikk telefonledningen inn igjen i kontakten på undersiden av telefonen. Alfatastaturet er nå driftsklar.
4. Tastatur- layout (QWERTY eller QWERTZ) er forhåndsinnstilt. Instillingen kan endres på telefonen i
konfigurasjonsmenyen under ”Alfatastatur”. Se også i bruksanvisning under ”Meny oversikt”.
54
Problemløsing
Problemløsing
Personen i den andre enden kan ikke høre deg eller du kan ikke høre personen i den andre enden
Sørg for at håndsett ledningen er riktig plugget inn i både håndsettet og telefonen (se "Installering og
idriftsettelse").
Håndsettet er tatt av, ingen summetone, ingen tegn i displayet
Sørg for at telefonledningen er plugget riktig inn i både telefonen og telefonkontakten (se "Installering
og førstegangs bruk").
Displayet viser "Feil telefontype" – LED/Varsellampen blinker sakte i
hvileposisjon
Den registrerte telefonen var av en annen type. Tilgjengelige oppsett (for eksempel telefonboken, de valgfrie programmerbare tastene) er ikke dine egne, men for den opprinnelige telefonen.
For å registrere telefonen din, gå til "Kartotek" menyen. Trykk på "BEARBEIDE". Displayet viser
"MEL.APP". Trykk "Ja". LED/Varsellampen slutter å blinke: Nå er telefonen din registrert. Trykk på END
tasten for å returnere til opprinnelig status.
De personlige oppsettene som er tatt fra den opprinnelige telefonen endres ikke av innloggingsprosedyren.
Displayet virker, men det er ikke mulig å få forbindelse
Telefonen din kan være låst. Lås opp telefonen din (se "Låse/låse opp telefonen din").
Programmerbare taster kan ikke programmeres
Programmeringen kan være låst. Lås opp telefonen din (se "Låse/låse opp telefonen din").
Displayet viser: "Prøver å registrere"
Telefonen kan ikke registreres. Ta kontakt med systemadministratoren din.
Displayet viser: "Forsyning kritisk"
På grunn av kabellengde og antall tilkoblete apparater kan det bli kritisk med forsyning. Skulle det oppstå
driftsproblemer, kontakt systemadministratoren. Den omtrente kabellengden vises i displayet.
Dårlig kontrast i displayet
Justeringen for displaykontrasten er for dårlig. Gjør om oppsettet i konfigurasjonsmodus, se "Oppsett av
display kontrasten".
Svekket lydkvalitet ved håndfri betjening
Lydkvaliteten kan påvirkes dersom volumet er for høyt – skru ned volumet. Dersom lydkvaliteten svinger,
ta kontakt med systemadministratoren din.
Viktig
Når det gjelder alle andre beskjeder, ta kontakt med systemadministratoren din.
55
Funksjonskoder
Funksjonskoder
Du kan aktivere funksjoner med funksjonskoder. Følgende tabell viser hvilke funksjoner som supporteres
av systemet ditt.
Du kan enten taste inn en */# prosedyre direkte eller lagre den under en tast.
Ønsket tilbakeringing
*38
Ønsket tilbakeringing
• Aktiviser beskjed dersom du får opptattsignal hos den du ringer til
• Aktiviser beskjed dersom den du ringer til ikke svarer
*37
*37
Kontrolltast
Funksjonskode
Under en samtale
9
9
Returner til ventende samtale
1
Megling mellom spørreanrop ogopprinnelig samtale
2
Parker samtale i systemet
*76
Telefonkonferanse
• Sette opp fra eksisterende samtale
• Ekskluder alle interne abonnenter
*31
3
Svare på ventende samtale
• Avvis
• Svare på oppringingen, sett pågående samtale på vent
• Svare på en oppringing, avslutt pågående samtale
• Svare på en oppringing, med telefonkonferanse
0
2
1
3
Svar på oppringing
• Avvis
• Svare på oppringingen, sett pågående samtale på vent
• Svare på oppringingen, avslutt pågående samtale
0
2
1
Bryte inn i en pågående samtale
*44
7
Endre kostsenter
*78 <KS Nr.>
8
56
Funksjonskoder
Viktig når du er i en samtale
Fjernkontroll
Funksjonskode
Kontrolltasten har ingen funksjon.
Fjern tilbakeringing
#37
Viderekoble samtaler (Viderekobling)
• Beskytt mot
• Tillat
• Aktiviser viderekobling
• Fjern viderekobling
• Viderekobling til siste programmerte AB aktivere
• Viderekobling til siste programmerte AB deaktivere
• Viderekobling til forhåndspr. AB aktivere
• Viderekobling til forhåndspr. AB deaktivere
• Aktivere viderekobling hvis opptatt
• Fjern viderekobling hvis opptatt
• Viderekobling hvis opptatt til siste progr. AB aktivere
• Viderekobling hvis opptatt til siste progr. AB deaktivere
• Aktivisere viderekobling til standard beskjed
• Fjern viderekobling til standard beskjed
• Aktivisere viderekobling til personsøker eller fellesklokke
• Fjern viderekobling til personsøker eller fellesklokke
*02
#02
*21 <AB Nr.>
#21
*21#
#21
*22
#22
*67 <AB Nr.>
#67
*67#
#67
*24 <Tekst Nr.>
#24
*28
X
X
X
X
#28
X
Medflytting (Medflytting)
• Beskytt mot
• Tillat
• Aktiviser medflytt
• Fjern medflytt
• Medflytt til siste progr. AB aktivere
• Medflytt til siste progr. AB deaktivere
• Medflytt til forhåndsprogr. AB aktivere
• Medflytt til forhåndsprogr. AB deaktivere
• Aktiviser medflytt til personsøker eller fellesklokke
• Fjern medflytt til personsøker eller fellesklokke
*02
#02
*61 <AB Nr.>
#61
*61#
#61
*62
#62
*68
#68
X
X
X
X
Parker samtale i systemet
• Hent opp parkert samtale.
*76
#76
Telefonkonferanse
• Forhåndsprogrammert
• Variabel
Samtale venter
• Aktivere
• Beskytt mot
• Tillat
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*70 <Konf. Nr.>
*71 <AB Nr.1> * til <AB
Nr. 51)> #
*43
*04
#04
X
X
57
Annonsering
• Til en abonnent
• Til en gruppe
• Gruppebesvarelse
Sende beskjed
• Til en abonnent
• Til en gruppe
• Til alle
*7998 <AB Nr.>
*79 <GR Nr.>
*89
*3598 <AB Nr.> <Beskjed Nr.>
#
*35 <GR Nr.> <Beskjed Nr.> #
*3599 <Beskjed Nr.> #
Hente et anrop
*86 <AB Nr.>
Melde seg inn / ut av en brukergruppe (UG)
• Melde seg inn i alle brukergrupper
• Melde seg ut av alle brukergrupper
• Melde seg inn i en bestemt brukergruppe
• Melde seg ut av en bestemt brukergruppe
*4800
#4800
*48 <Brukergruppe Nr.>
#48 <Brukergruppe Nr.>
Lås/låse opp telefonen
• Låse telefonen med ny kode
• Låse med sist benyttede kode
• Låse opp telefonen med ny kode
*33 <Kode>
*33#
#33 <Kode>
Låse opp telefonen for 1 samtale
(AB Nr.: eget telefonnummer)
Fjernkontroll
Funksjonskode
Funksjonskoder
X
X
X
X
X
X
X
#36 <AB Nr.> <PIN>
Søke abonnent over personsøker systemet
• Søke med prefiks
• Søke med suffiks
*81 <AB Nr.>
*81
Svare på personsøkeren
• Med en søkevei
• Med flere søkeveier
*82
*82 <AB Nr.>
Svare på fellesklokke
• Kodet anrop
• Ringing
*82
*83
Aktivere/ kanselere påminnelsesanrop
• Aktivere fast bestilling
• Kanseler fast bestilling
• Aktivere en enkel bestilling
• Kanseler en enkel bestilling
*56 <tt mm>
#56
*55 <tt mm>
#55
X
X
X
X
*00
X
Deaktivsere alle aktive funksjoner
(unntatt brukergruppe)
58
Funksjonskode
Fjernkontroll
Funksjonskoder
Innbryting
• Beskytt mot
• Tillat
*04
#04
X
X
Bylinje-tilgang med debitert tilbakeanrop
*32 <AB Nr.>
Manuell bytting av nettoperatør – LCR (Fallback)
(eksternt telefonnummer som sist ble tastet inn velges automatisk etter at ”Fallback” ble tatt i bruk)
*90
Talebeskjed
• Aktivisere gruppe 1 eller 21)
1)
• Deaktivisere gruppe 1 eller 2
*93 1 eller 2
#93 1 eller 2
Aktivere/deaktivere funksjoner via tredjepart telefon
(fjernstyring)
(Tast inn nummeret til din egen telefon)
*06 <AB Nr.> <Funksjon>
Følg meg
• Aktivere
• Fjerne
*23 <AB Nr.>
#23
Reléer
• Aktivere
• Deaktivere
1)
*755...*757
1)
#755...#757
Ikke forstyrr (Anrops beskyttelse)
• Aktivere
• Deaktivere
*26
#26
Dirigere samtaler/funkjsoner via svargrupper
• Svargruppe x, svarposisjon 1
• Svargruppe x, svarposisjon 2
• Svargruppe x, svarposisjon 3
1)
x: 2...9
Åpne dør
x: 1 eller 21)
Ønsket tilbakeringing
• Aktivere beskjed
• Fjerne beskjed fra tredjepart telefon
X
X
*85 <x> 1
*85 <x> 2
*85 <x> 3
*75 <x>
*38 <AB Nr.>
#38 <AB Nr.>
X
X
1) Definering av sifre avhenger av systemet
59
Meny- oversikt
Meny- oversikt
Trykk gjentatte ganger
Kartotek
Søk
Alle
Kortnummer
Intern
Privat
Bearbeide (Privat)
Ny post
Nummer
Navn
Vis
0...29
Endre
Nummer
Navn
Les melding
Slett
Anropsliste
Anropsliste
Oppkall
Slett
Viderek.
Viderekoble til abonnent
Nummer
Viderekoble til melding
1...16
Viderekoble ved opptatt
Nummer
Medflytt til: Abonnent
Nummer
Innhent
Abonnent
Nummer
Personsøker
Nummer
Fellesklokke
Beskjed sendt til:
1...16
Abonnent
Nummer
Gruppe
Nummer
Alle
Annonsering
Abonnent
Nummer
Gruppe
Nummer
Konfigurasjon
see Bekreft med et langt trykk på MENU tasten
Personsøker
Nummer
60
Bekreft med et langt trykk på MENU tasten
Ring
Ringevolum: 1...8
Melodi: 1...8
Ringesignal hastighet: 1...8
Sperr
Kode
Telefon Ledig
Telefon sperret
Konfigurasjon sperret
Kode
Gammel kode
Ny kode
Bekreft
Taster
Trykk tast som skal endres
Nummertast
Minne 1: Tast nummer
Minne 2: Tast nummer
Funksjontast
konfigurerbar
Configurable function key
Parker
Ikke_forstyrr
Håndfri
Stille ring
MCID
Viderek.
Ruting
Gr1Pos2; Gr1Pos2, Gr1Pos2
Rele
Rele 1
Rele 2
Rele 3
Courtesygruppe
Gruppe1
Sperr
Innbryting sperret
Annonsering sperret
Fjernprog.
På
Bare en gang
ACD
Log
Pause
Wrap up time
Brukergruppe
Alle bg.gr.
BGr1...BGr29
Team tast
Nummer
Ring På, Av, Fors. 10s
Melodi 1...16
Ringesignal hastighet 1...8
Svar Tast
Belegg Ingen prioritet
Svar Rør
Belegg Prioritet 1...8
Svar Handsfree
Meny- oversikt
Belegg Prioritet 1...8
Line Key
Ring På, Av, Fors. 10s ,Fors. 20s ,Fors. 30s
Melodi 1...16
Ringesignal hastighet 1...8
Svar Tast
Belegg Ingen prioritet
Svar Rør
Belegg Prioritet 1...8
Svar Handsfree
Belegg Prioritet 1...8
Slett tast
Revetast
Lagre 1...2
Nummertast
Minne 1 Tast nummer
Funksjontast
configurable
Slett tast
Tekst
Fri tekst
*Språk
Språk,Language,Langue,Sprache
Håndfri
Av
På
Til annonsering
Tastatur
QWERTY
QWERTZ
Hodesett
På
Av
DTMF
På
Av
Display
Kontrast 1...4
Test
Service
Advarsel
Slutt
61
Indeks
Indeks
å sette i drift ................................................................................................................................ 52
Administrere kartoteket ............................................................................................................... 42
Aktivere bruk av headset.............................................................................................................. 38
Aktivere funksjon via tredjepart telefon ........................................................................................ 59
Aktivering/deaktivering av DTMF ................................................................................................. 30
Aktivering/deaktivering funksjoner med fjernkontroll.................................................................... 35
Alfatast .......................................................................................................................................... 3
Alfatastatur............................................................................................................................ 51, 54
Annonsering ................................................................................................................................ 58
Anrops beskyttelse ....................................................................................................................... 59
Anropsliste................................................................................................................................... 17
Åpne dør ..................................................................................................................................... 59
Avslutte oppringingen.................................................................................................................... 8
Betjeningselementer....................................................................................................................... 2
Bla ................................................................................................................................................. 4
Bruk av displayet og andre funksjoner .......................................................................................... 11
Bruk av DTMF modus ................................................................................................................... 30
Bruk av gjenta ringe funksjon ........................................................................................................ 9
Bruk av Revetasten....................................................................................................................... 12
Brukergruppe............................................................................................................................... 58
Bryte inn hos en intern abonnent ................................................................................................. 19
Bryte inn i en pågående samtale................................................................................................... 56
Bylinje-tilgang med debitert tilbakeanrop ..................................................................................... 59
Bytting av aktive linjer .................................................................................................................. 34
Bytting av linjer ............................................................................................................................ 34
Deaktivere funksjoner .................................................................................................................. 58
Display ....................................................................................................................................... 3, 4
Displayelementer............................................................................................................................ 2
DTMF modus ............................................................................................................................... 30
Editering av poster i privat kortnummerliste.................................................................................. 42
Ekstratastemodul ......................................................................................................................... 53
END-Tast........................................................................................................................................ 3
Endre kostsenter .......................................................................................................................... 56
Endring av kode ........................................................................................................................... 38
Ekstratastatur............................................................................................................................... 51
Fallback........................................................................................................................................ 59
Fangen (MCID: Malicious Call Identification)................................................................................. 32
Feil telefon type ........................................................................................................................... 55
Fellesklokke.................................................................................................................................. 58
Fjern tilbakeringing ...................................................................................................................... 57
Fjernkontroll................................................................................................................................. 35
Fjernstyring .................................................................................................................................. 59
Flytting av Markøren .................................................................................................................... 14
Formulering av funksjoner............................................................................................................ 49
Forsyning kritisk ........................................................................................................................... 55
Fraværstast .............................................................................................................................. 3, 23
62
Indeks
Fritt programmerbare taster .......................................................................................................... 3
Funksjon ........................................................................................................................................ 4
Funksjoner ................................................................................................................................... 56
Funksjonskoder ............................................................................................................................ 56
Funksjonskommandoer ................................................................................................................ 49
Funksjonstast ........................................................................................................................... 3, 44
Følg meg...................................................................................................................................... 59
Før du ringer ................................................................................................................................ 13
Gaffelkontakt................................................................................................................................. 3
Garantiansvar................................................................................................................................. 7
Gjenta ringe funksjon .................................................................................................................... 9
Grunn- oppsett ............................................................................................................................ 36
Hente et anrop............................................................................................................................. 58
Hente inn anrop ........................................................................................................................... 30
Hovedtelefon ............................................................................................................................... 33
Hurtigring .................................................................................................................................... 15
Håndfri......................................................................................................................................... 40
Håndfri modus ............................................................................................................................. 10
Høyttalende ................................................................................................................................... 9
Høyttaler .................................................................................................................................... 3, 4
Høyttalermodus.............................................................................................................................. 4
Høyttalertast .................................................................................................................................. 3
Idriftsettelse ................................................................................................................................. 52
Ikke forstyrr.................................................................................................................................. 59
Indikator LED/Varsellampe ............................................................................................................ 14
Informasjon.................................................................................................................................... 4
Infotast .......................................................................................................................................... 3
Innhent ........................................................................................................................................ 30
Innlogging av telefonen................................................................................................................ 52
Installasjon ................................................................................................................................... 52
Justering av Ringevolum ............................................................................................................... 41
Justeringstast ................................................................................................................................. 3
Konformitetsforklaring ................................................................................................................. 67
Korrigering av det du har lagt inn................................................................................................. 14
Lagre en Funksjon under en Tast .................................................................................................. 44
Lagre ny post i kartotek................................................................................................................ 42
Lagring av en Team Parner under en tast...................................................................................... 46
Lagring av et Nummer under en Tast............................................................................................ 43
LCR .............................................................................................................................................. 59
LED ................................................................................................................................................ 3
Legge igjen en beskjed ................................................................................................................. 25
Legge inn Display Tekst for Hvilemodus ........................................................................................ 39
Legge inn tegn ............................................................................................................................. 12
Lese en Beskjed ............................................................................................................................ 29
Leveringsomfang............................................................................................................................ 6
63
Indeks
Linjetast ................................................................................................................................... 3, 34
Linjetast- oppsett ........................................................................................................................ 48
Låse ............................................................................................................................................. 25
Låse opp ...................................................................................................................................... 26
Låse opp for 1 samtale ................................................................................................................. 58
Låse opp telefonen din........................................................................................................... 26, 58
Låse telefonen din.................................................................................................................. 25, 58
Manuell bytting av nettoperatør................................................................................................... 59
Markørtaster ................................................................................................................................ 14
MCID ........................................................................................................................................... 32
Medflytte ..................................................................................................................................... 24
Medflytte telefonen ..................................................................................................................... 24
Medflytting .................................................................................................................................. 57
Megling ................................................................................................................................. 21, 56
Meny- oversikt ............................................................................................................................. 60
Menytast........................................................................................................................................ 3
Merkelapp ..................................................................................................................................... 3
Midlertidig utkobling.................................................................................................................... 10
Mikrofon.................................................................................................................................... 3, 4
Motta en annonsering.................................................................................................................. 20
Motta og ringe samtaler................................................................................................................. 8
Navigering gjennom info linjer ..................................................................................................... 11
Navigering gjennom Revetast Menyen.......................................................................................... 11
Navnevalg .................................................................................................................................... 16
Nummertast....................................................................................................................... 3, 18, 43
Omgjøring av handlinger.............................................................................................................. 14
Ønsket tilbakeringing ............................................................................................................. 56, 59
Oppringing på en Linjetast ........................................................................................................... 33
Oppsett av Alfatastatur til ditt Språk............................................................................................. 40
Oppsett av displaykontrast ........................................................................................................... 36
Oppsett av høyttalervolum ........................................................................................................... 37
Oppsett av kontrast...................................................................................................................... 36
Oppsett av linjetastene................................................................................................................. 48
Oppsett av Ringe Egenskaper ....................................................................................................... 41
Opsjoner ........................................................................................................................................ 6
Overføre ...................................................................................................................................... 21
Overføre en samtale..................................................................................................................... 21
Parker .......................................................................................................................................... 56
Parkere ........................................................................................................................................ 57
Parkering ..................................................................................................................................... 22
Parkering på en Linjetast .............................................................................................................. 34
Personsøker ........................................................................................................................... 31, 58
Personsøker system ...................................................................................................................... 58
Personsøksystem .......................................................................................................................... 31
Problemløsing .............................................................................................................................. 55
64
Indeks
Programmering av DTMF modus .................................................................................................. 36
Programmering av tastene............................................................................................................ 43
Programmering DTMF .................................................................................................................. 36
Prøver å registrere ........................................................................................................................ 55
Påminnelsesanrop ........................................................................................................................ 58
QWERTZ/QWERTY........................................................................................................................ 40
Regulering av ringe- egenskaper .................................................................................................. 41
Reléer........................................................................................................................................... 59
Repetisjonstast ............................................................................................................................... 3
Rettetast ........................................................................................................................................ 3
Revetast ..................................................................................................................................... 3, 4
Revetast Funksjon......................................................................................................................... 49
Ringe ............................................................................................................................................. 8
Ringe fra anropsliste..................................................................................................................... 17
Ringe fra Besvarte anrop .............................................................................................................. 17
Ringe med Navn........................................................................................................................... 15
Ringe til en team partner.............................................................................................................. 27
Ringing med Alfa Tastaturet ........................................................................................................ 16
Ringing med frittprogrammerbar tast ........................................................................................... 18
Samtale venter ............................................................................................................................. 57
Samtale via en Linjetast ................................................................................................................ 34
Besvarte anrop ............................................................................................................................. 17
Samtalepris .................................................................................................................................... 8
Samtalevarighet ............................................................................................................................. 8
Sende beskjed ........................................................................................................................ 28, 58
Sette i gang en annonsering......................................................................................................... 19
Sette i gang en annonsering til en Team Partner........................................................................... 28
Signaler........................................................................................................................................ 14
Sikkerhet........................................................................................................................................ 7
Slette en tast ................................................................................................................................ 47
Snarveier ...................................................................................................................................... 51
Spore opp sjikanøse anrop ........................................................................................................... 32
Språkvalg ..................................................................................................................................... 37
Spørreanrop under en samtale ..................................................................................................... 20
Stedfortreder for en team partner ................................................................................................ 27
Store og små bokstaver ................................................................................................................ 13
Svare på en oppringing .................................................................................................................. 8
Svare på fellesklokke .................................................................................................................... 32
Svare på Personsøker.................................................................................................................... 32
Svare på ventende samtale ........................................................................................................... 19
Svare/avvise en tilbakeringing ....................................................................................................... 29
Svare/avvise oppringing ................................................................................................................ 56
Svargrupper ................................................................................................................................. 59
Symboler........................................................................................................................................ 4
Søke en intern abonnent via personsøksystemet .......................................................................... 31
65
Indeks
Søking ......................................................................................................................................... 58
Talebeskjed .................................................................................................................................. 59
Tastatur ......................................................................................................................................... 3
Taste inn bokstaver ...................................................................................................................... 12
Taste inn et telefonnummer .......................................................................................................... 9
Taste inn et telefonnummer før du skal ringe ............................................................................... 13
Team Tast .............................................................................................................................. 27, 46
Teamtast........................................................................................................................................ 3
Tekstmodus ............................................................................................................................. 4, 12
Telefon konferanse ...................................................................................................................... 22
Telefonkonferanse ................................................................................................................. 56, 57
Tilbakringing ................................................................................................................................ 18
Tillat for egen telefon/Beskytt mot................................................................................................ 59
Tilleggsfunksjoner ........................................................................................................................ 15
Trykke på en tast.......................................................................................................................... 11
Viderekoble telefonen .................................................................................................................. 23
Viderekobling............................................................................................................................... 23
Viderekobling av samtale ............................................................................................................. 57
66
Konformitetsforklaring
Konformitetsforklaring
Vi erklærer at forannevnte produkt er produsert i samsvar med vårt Total Quality Assurance System som er sertifisert av SQS ISO 9001, registreringsnummer 10318/05, i
overensstemmelse med VEDLEGG i R&TTE Directive 99/05/EC. I overensstemmelse
med de viktige kravene i Council Directive 99/05/EC og ECMA TR70 er inkludert.
67
www.ascom.com/pbx
Referanse til andre dokumenter
Bruksanvisninger Office 10, 25, 45/45pro, 130/130pro
Funksjonsoversikt
Bruksanvisning systemassistent for sluttbrukeren
Merkelapper
Forbehold om leveringsmuligheter og tekniske endringer.
20323850no_ba_b0
Tilgjengelige funksjoner er avhengig av softwaren.
Forbehold om leveringsmuligheter og tekniske endringer.
Tilgjengelige funksjoner er avhengig av softwaren.
© by ascom
Download PDF