ViewSonic | V3D231 | V3D231 LCD - ViewSonic

V3D231
LCD ᧩‫ق‬ᕴ
ࠌ‫ ( ם֫ش‬᜗խ )
Model No. VS14136
ҭᓄ
Ⴌᆅࣻৡၦଊ ............................................................................................. 1
२्‫ޠ‬ԋӓࡿұ .......................................................................................... 2
RoHS ಓӬ‫ܓ‬ᖑ݃ ....................................................................................... 3
‫᠍ޏ‬ᖑ݃ ..................................................................................................... 4
౱ࠣພь ..................................................................................................... 4
໡ۗ
є၇ϲৡ .................................................................................................... 5
‫ݨ‬ཏ‫ٲ‬໷ ..................................................................................................... 5
‫ץ‬ഁԋ၇ .................................................................................................... 6
Ꮺԓԋ၇ ( Ѡᒶ໷ ) .................................................................................... 7
‫ٻ‬ң LCD ᡘұᏣ
೪ۢᡘұዂԓ ............................................................................................. 8
ᒶ൑‫ڸ‬Ⴌྜᚈۢ೪ۢ .................................................................................. 8
።࿾ᒊᄎኈ჌ ............................................................................................. 9
лᒶ൑௢‫ښ‬໷ .......................................................................................... 11
‫ڐ‬уၦଊ
‫׭‬೛೤ੀ ................................................................................................... 16
ᅹᜳ௷၍ .................................................................................................. 17
ࡋЙМන .................................................................................................. 18
ఽዔ LCD ᡘұᏣ ...................................................................................... 19
ԥ४ߴ‫ ڿ‬.................................................................................................. 20
Ⴌᆅࣻৡၦଊ
FCC ᖑ݃
‫ء‬ข঴ฤ‫ ٽ‬FCC ๵ࡳऱร 15 ຝٝΖ
ᖙ‫܂‬ழ‫אڶ‬ՀࠟጟൣउΚ(1) ‫ء‬ᇘᆜ‫ױ‬౨լᄎທ‫ڶګ‬୭ऱեឫΔ‫( ֗א‬2) ‫ء‬ᇘᆜ‫ؘ‬ႊ൷࠹
ٚ۶൷‫ࠩگ‬ऱեឫΔ‫ץ‬ਔທ‫ګ‬ᖙ‫܂‬լߜऱեឫΖ
‫ء‬๻ໂբຏመྒྷᇢΔࠀฤ‫ ٽ‬FCC ๵ঞร 15 ຝ։ B ్ᑇ‫ۯ‬ᇘᆜऱૻࠫΖຍࠄૻࠫ‫༼ڇڱ‬
ࠎ‫ٽ‬෻ऱঅᥨΔ‫ڇ߻א‬ԫ౳۰‫ڛ‬ᛩቼխທ‫ڶګ‬୭եឫΖ‫ء‬๻ໂᄎข‫س‬Εࠌ‫ࡉش‬࿇୴ྤᒵ
ሽ᙮෷౨ၦΔ‫ڼڂ‬ૉ޲‫ࠉڶ‬ᅃਐ‫ڜق‬ᇘ֗ࠌ‫ش‬Δ‫ױ‬౨ᄎኙྤᒵሽຏಛข‫ڶس‬୭ऱեឫΖ
ྥۖΔࠀլঅᢞ‫ڇ‬௽ࡳ‫ڜ‬ᇘֱ‫ڤ‬Հլᄎข‫س‬եឫΖ‫ء࣠ڕ‬๻ໂኙྤᒵሽࢨሽီ‫گ‬ಛข‫س‬
‫ڶ‬୭եឫΔ( ‫ױ‬ຘመၲΕᣂ๻ໂ‫) ࡳܒ‬Δ৬ᤜࠌ‫ृش‬ቫᇢ‫א‬Հֱऄ௣ೈեឫΚ
• ૹᄅᓳᖞࢨ࣋ᆜ൷‫֚گ‬ᒵΖ
• ᏺ‫ף‬๻ໂፖྤᒵ൷‫گ‬๻ໂऱ၏ᠦΖ
• ല‫ء‬๻ໂຑ൷ࠩፖ൷‫گ‬ᕴլ‫ٵ‬ऱሽᄭ༺ஆՂΖ
• ᓮ‫ٻ‬ᆖᔭ೸ࢨࠠ‫ڶ‬ᆖ᧭ऱྤᒵሽ / ሽီ‫ݾ‬๬Գ୉ᓮ‫ޣ‬ᚥ‫ܗ‬Ζ
ᤞ‫ܫ‬Κၞ۩ٚ۶‫ࣔآם֫ء‬ᒔு଱ऱ᧢‫ࢨޓ‬ଥ‫ױޏ‬౨ࠌ൞޲‫ܓᦞڶ‬ᖙ‫ء܂‬ข঴Ζ
ᎍңܼђ਍τ
‫ ء‬B ్ᑇ‫ۯ‬ᇘᆜฤ‫ףٽ‬ஞՕ ICES-003Ζ
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CE ዊࢹ୾ঢ়ᖑ݃
‫ء‬ᇘᆜฤ‫ ( ٽ‬ሽ጖ઌ୲ਐ‫ ) ח‬EMC Directive 2004/108/EC ֗ ( ‫܅‬ሽᚘਐ‫) ח‬
Low Voltage Directive 2006/95/EC.
пίၦଊ༊ᎍңܼዊ࿘ ȞEUȟԚস୾Ȉ
‫׳‬ೡࢬ‫ق‬ऱฤᇆฤ‫ ٽ‬πᐒሽ՗ሽᖲข঴ (WEEE) ਐ‫ ח‬2002/96/ECρհ๵ࡳΖ
Յᑑ‫ڼڶ‬ฤᇆऱข঴լ൓‫ؑৄ ܂‬ᐒ঴‫אף‬๠෻Δۖ‫ؘ‬ႊਊᅃᅝ‫ڶچ‬ᣂऄ৳‫ܓ‬
‫ش‬၆ഏࢨ၆‫چ‬೴ऱᐒ঴‫گ֗گڃ‬ႃߓอۖ‫אף‬๠෻Ζ
1
२्‫ޠ‬ԋӓࡿұ
1.
ᓮᇡᦰຍࠄᖙ‫܂‬ਐ‫ق‬Ζ
2.
ᓮঅ‫ژ‬ຍࠄᖙ‫܂‬ਐ‫֮ق‬ٙΖ
3.
ᓮࣹრࢬ‫ڶ‬ऱᤞ‫ܫ‬ಛஒΖ
4.
ᓮᙅ‫ڶࢬښ‬ऱਐ‫ق‬Ζ
5.
ᓮ֎‫ڇ‬ᔾ२ֽऱ‫ءشࠌֱچ‬๻ໂΖᤞ‫ ܫ‬: ੡྇‫ࢨ߀־܅‬ሽᚰऱ‫ٲ‬ᙠ , ᓮ֎ല‫ڼ‬ข঴
ᑊ᥻‫ࢨॸڇ‬ᑪᛘऱᛩቼխΖ
6.
‫׽‬౨‫ش‬ਫຌऱ೓ؒᚴ਌Ζ‫࣠ڕ‬սྤऄ堚ᑥΔᓮ೶ທ " 堚ᑥ LCD ᧩‫ق‬ᕴ " խ‫ޓ‬ၞԫ
‫ޡ‬ऱਐ‫ق‬Ζ
7.
ᓮ֎ᖒ۰ٚ۶ຏଅՑΖᓮࠉ፹ທ೸ऱਐ‫ڜق‬ᇘ‫ء‬๻ໂΖ
8.
ᓮ֎‫ڜ‬ᇘ࣍൷२ᑷᄭऱ‫ֱچ‬Δࠏ‫ڕ‬ᔾ२࿇ᑷᕴΕᄊ௛ᓳᆏ๻ໂΕ᣷՗ࢨࠡ‫ה‬ᄎข‫س‬
ᑷ௛ ( ‫ץ‬ਔ࣋Օᕴ ) ࿛๻ໂऱ‫ֱچ‬Ζ
9.
ᓮ֎‫᧢ޏ‬ᒔঅ‫ڜ‬٤‫ش‬ऱ։ᄕ‫ࢨڤ‬൷‫༺ڤچ‬ᙰΖ։ᄕ‫༺ڤ‬ᙰ‫ࠟڶ‬ଡਇؓणऱ༺ᆬΔࠟ
ଡ༺ᆬऱᐈ৫‫ڶ‬Օ՛հ։Ζ൷‫༺ڤچ‬ᙰ‫ࠟڶ‬ଡਇؓणऱ༺ᆬ֗ԫଡ൷‫شچ‬ऱႽਪী
༺ᆬΖለᐈऱਇؓ༺ᆬࡉ൷‫༺چ‬ᆬਢᒔঅ‫ڜ‬٤հ‫ش‬Δ‫࣠ڕ‬ᇠ༺ᆬࡉ൞ऱሽᄭ༺ஆլ
ฤऱᇩΔᓮ੓ሽ௛‫ݾ‬ஃ੡൞‫ޓ‬ང‫ٽ‬ᔞऱ༺ஆΖ
10. ᓮᝩ‫܍‬ᨃሽᄭᒵ࠹ࠩᔐᔏࢨᚲᚘΔ௽ܑਢ༺ᙰΕሽᄭ༺ஆ֗ሽᄭᒵፖ๻ໂऱຑ൷រ
ຍ༓ଡ‫ֱچ‬Ζᓮല๻ໂ࣋ᆜ࣍ᔾ२ሽᄭ༺ஆऱ‫ֱچ‬Δ‫ش࠷ঁא‬Ζ
11. ‫׽‬౨ࠌ‫ش‬፹ທ೸ਐࡳऱॵٙ / ಻ٙΖ
12. ‫׽‬౨ࠌ‫ش‬፹ທ೸ਐࡳࢨፖข঴ᙟഇऱං߫ΕԿᆬਮΕ‫ڮ‬ਮࢨؓ‫؀‬Ζ‫ڕ‬
ࠌ‫ش‬ං߫Δ‫ڇ‬ฝ೯ං߫ / ๻ໂழ೭‫ؘ‬՛֨Δᝩ‫៿៬܍‬ᖄી๻ໂჾ୭Ζ
13. ‫ڕ‬९ழၴլࠌ‫ءش‬๻ໂழΔᓮല༺ᙰࢸՀΖ
14. ࢬ‫ڶ‬ऱፂଥࣚ೭ᓮ‫ٽބ‬௑ऱࣚ೭Գ୉ၞ۩Ζᅝ๻ໂ‫ڶ‬ٚ۶ჾᡏΔࠏ‫ڕ‬ሽᄭᒵࢨ༺ᙰ
ჾᡏΕ෈᧯ែԵࢨढ᧯ൾԵ๻ໂփຝΕ๻ໂැࠩॸࢨ࠹ᑪΕࢨྤऄ‫إ‬ൄሎ‫܂‬Εࢨൾ
ᆵ‫૿چ‬ழΔ༉Ꮑ૞ፂଥࣚ೭Ζ
2
RoHS ಓӬ‫ܓ‬ᖑ݃
‫ء‬ข঴এ௅ᖕᑛᅩᤜᄎፖ෻ࠃᄎ (European Parliament and the Council ) հ Directive 2002/
95/EC ऱ๵ࡳ๻ૠፖ፹ທۖ‫ګ‬Δૻࠫ‫ڇ‬ሽ௛ፖሽ՗๻ໂՂࠌ‫ش‬ਬࠄ‫ٲ‬୭ढᔆ (RoHS ‫ٲ‬୭
ढᔆᆃ‫ش‬ਐ‫) ח‬Δࠀຏመᑛᅩ‫ݾ‬๬࠰ᓳࡡ୉ᄎ (Technical Adaptation CommitteeΔTAC) ኙ
࣍ԫࠄढᔆ່Օᖺ৫ऱ๵ᒤΔ‫ڕ‬Հࢬ‫ق‬Κ
‫ޑ‬፵
ഷτϱ೩ᐩ࡚
ᄃርᐩ࡚
႘ (Pb)
0.1%
< 0.1%
ؓ (Hg)
0.1%
< 0.1%
ᚎ (Cd)
0.01%
< 0.01%
ϳቌሟ (Cr6+)
0.1%
< 0.1%
Ӽྫྷᖓॅ (PBB)
0.1%
< 0.1%
Ӽྫྷᖓॅㄴ (PBDE)
0.1%
< 0.1%
Ղ૪ਬࠄข঴ցٙ‫ ڇ‬RoHS ඈೈයཱིՀ൓‫܍א‬ೈΔᒤ໮‫ڕ‬ՀΚ
ඈೈցٙᒤࠏΚ
1. ‫֭ޢ‬ઊ౨ᄭ壄ᒯীᘛ٠ᗉ ( ‫ܛ‬ઊሽᗉऐ ) խլ၌መ 5 mg ऱ‫ޤ‬Δ‫ ڇآ֗א‬RoHS ඈೈ
යཱིխ௽ܑ༼ࠩհࠡ‫ה‬ᗉऐ / ᗉጥփऱ‫ޤ‬Ζ
2. ອᄕ୴ᒵጥ ( ‫ܛ‬ਠቝጥ )Εሽ՗ցٙΕֲ٠ᗉጥࡉሽ՗ຯ฀ሿٙ ( ‫ڕ‬ᚘሽᇘᆜ࿛ ) խ
ऱሩΖ
3. ೏ᄵী෬றխऱሩ ( ‫ܛ‬ሩܶၦ ( ૹၦ ) ሒ 85% ‫א‬Ղऱሩ‫ٽ‬८ )Ζ
4. ᙓᥳխሩܶၦሒ 0.35%Εᔱխሩܶၦሒ 0.4%Δ‫֗א‬Ꭽ‫ٽ‬८խሩܶၦሒ 4% ࿛‫܂‬੡։
಻ցైऱሩ ( ‫ڼ‬๠ऱܶၦਐૹၦ )Ζ
3
‫᠍ޏ‬ᖑ݃
ठᦞࢬ‫ © ڶ‬ViewSonic® Corporation, 2011Ζঅఎࢬ‫ܓᦞڶ‬Ζ
Macintosh ፖ Power Macintosh ਢᤔ࣠ֆ‫׹‬ऱု‫ם‬೸ᑑΖ
Microsoft ΕWindowsΕWindows NT ࡉ Windows ᑑ፾ਢ Microsoft Corporation ‫ڇ‬ભഏፖ
ࠡ‫ה‬ഏ୮ऱု‫ם‬೸ᑑΖ
ViewSonicΕԿೋ຺ᑑ፾ΕOnView ΕViewMatch ፖ ViewMeter ਢ ViewSonic Corporation
ऱု‫ם‬೸ᑑΖ.
VESA ਢီಛሽ՗ᑑᄷ࠰ᄎऱု‫ם‬೸ᑑΖDPMS ࡉ DDC ਢ VESA ऱ೸ᑑΖ
HDMI ዀᇭІ High-Definition Multimedia Interface ࣐ HDMI Licensing LLC. ‫ޠ‬୧ዀ‫ܗ‬
ພь୧ዀȄ
ਢ SRS Labs, Inc. ऱု‫ם‬೸ᑑΖ
Premium Sound ‫ء‬ข঴բᛧ SRS Labs, Inc. ඄ᦞࠌ‫ ش‬TruSurround XT ‫ݾ‬๬Ζ
ENERGY STAR® ભഏᛩঅ‫( ݝ‬EPA) ऱု‫ם‬೸ᑑΖ
ߪ੡ ENERGY STAR® ऱኃ۴ΔViewSonic Corporation অᢞ‫ء‬ข঴‫ݙ‬٤ฤ‫ ٽ‬ENERGY STAR®
ऱ౨ᄭய෷๵ࡳΖ
‫܍‬ຂᜢࣔΚViewSonic ֆ‫׹‬լኙ‫֮ء‬ᚾխऱ‫ݾ‬๬Εᒳᙀᙑᎄࢨᙊዥ૤ຂΙٍլኙ‫ࠎ༼ڂ‬
‫ء‬ᇷறΔࢨ‫ءڂ‬ข঴հࢤ౨ࢨࠌ‫ࢬش‬ທ‫ګ‬რ؆ࢨ૜‫س‬ऱჾᡏ૤ຂΖ
੡Ա਍ᥛข঴‫ߜޏ‬ऱ‫ܓ‬墿ΔViewSonic ֆ‫׹‬অఎ‫ڶ޲ڇ‬ຏवऱൣउՀ᧢‫ڼޓ‬ข঴๵௑ऱ
ᦞ‫ܓ‬Ζ‫֮ء‬ٙխᇷಛ‫ڶڕ‬ଥ‫ޏ‬Δஏլ‫۩׼‬ຏवΖ
‫آ‬ᆖ ViewSonic Corporation ࠃ٣஼૿‫ٵ‬რΔٚ۶Գ݁լ൓੡ٚ۶‫ؾ‬ऱΔ‫א‬ٚ۶ֱ‫ڤ‬ᓤ
፹Ε៬ठࢨႚಬ‫֮ڼ‬ٙΖ
౱ࠣພь
੡የߩ൞ലࠐհᏁࠀᨃ൞‫ڇ‬รԫழၴփ‫ࠩگ‬ٚ۶ᠰ؆ऱข঴ᇷಛΔᓮ‫אڇ‬ՀጻᎾጻሁ‫ۯ‬
ܿု‫ם‬൞ऱข঴Κwww.viewsonic.comΖ൞Ո‫ شࠌאױ‬ViewSonic 壄ᨋ٠጗٨‫םုٱ‬।Δ
Ⴤᐊ৵ᓮലࠡၡബࢨႚట۟ ViewSonicΖ
‫ٻ‬ң޲खᓄ
ᐡ࠯ :
V3D231-LED
ViewSonic Widescreen LCD Display
VS14136
Нӈጢဵ :
V3D231-1_UG_TCH Rev. 1B 09-29-11
‫ ဵז‬:
_________________________________
ᗋຶС෉ :
_________________________________
౱ࠣӫᆏ :
౱ࠣჱ‫ڽ‬๗‫؃‬ਣ‫ޠ‬తဋРԓ
ViewSonic ༇ૹᛩቼࠀીԺ࣍‫א‬অᥨᛩቼऱኪ৫ՠ‫܂‬ፖ‫س‬੒Ζტ᝔൞᝜၇‫ޓ‬ᜣࣔΕ‫ޓ‬ᛩ
অऱሽᆰሎጩᇘᆜΖᓮՂ ViewSonic ጻీԱᇞ‫ڍޓ‬ᇷಛΖ
ભഏࡉ‫ף‬ஞՕΚhttp://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
ᑛ੊Κhttp://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639
‫؀‬᨜Κhttp://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
4
໡ۗ
ஐ໛൞᝜၇ ViewSonic® LCD ᧩‫ق‬ᕴΖ
ૹ૞ ! ᓮᚏ‫ץ଺ړژ‬ᇘฏࡉࢬ‫ץڶ‬ᇘ‫ޗ‬ற‫ঁא‬ലࠐሎᙁᏁ૞Ζ
ࣹრ : ‫ם֫شࠌء‬խΔ"Windows" ԫဲਐऱਢ‫א‬Հ Microsoft ‫܂‬ᄐߓอΚWindows XP
Window VistaWindows 7Ζ
є၇ϲৡ
൞ऱ LCD ᧩‫ق‬ᕴ‫ץ‬ᇘ‫ץ‬ਔΚ
• LCD ᧩‫ق‬ᕴ
• ሽᄭᒵ
• ଃயሽᨱᒵ
• D-Sub ሽᨱᒵ
• DVI ሽᨱᒵ
• 3D ณᢴ
• ViewSonic 壄ᨋ٠጗
• ‫ݶ‬ຒԵ॰֫‫ם‬
ࣹრ : ٠጗Ղ‫" ם֫شࠌ " ڶ‬PDF ᚾூࡉ INF/ICM ᧩‫ق‬ᕴᚌ֏ᚾூΖINF ᚾூᒔঅፖ
Windows ‫܂‬ᄐߓอઌ୲Δۖ ICM ᚾூ ( ᐙቝᠱ‫ ) ಻֐ۥ‬ᒔঅ壄ᒔऱᘛኟ‫ۥ‬൑ΖViewSonic
৬ᤜ൞‫ڜ‬ᇘຍࠟଡᚾூΖ
‫ݨ‬ཏ‫ٲ‬໷
• ݄‫ڇ‬ᠦ LCD ᧩‫ق‬ᕴ۟֟ 18" ऱ‫ֱچ‬Ζ
• ᒔঅ࣋ᆜ LCD ᧩‫ق‬ᕴऱ໱ࢬ堚ᑥ‫׊‬೓
ᛟΖ
• լ૞ᤛ኷ᘛኟΖ‫ܡ‬ঞৰᣄ堚ೈ‫ؼ‬ᓅ൅ࠐ
ऱई౟Ζ
• ᓮ֎ലٚ۶ૹढ࣋ᆜ‫ ڇ‬LCD ᧩‫ق‬ᕴΕီ
ಛሽᨱᒵፖሽᄭᒵՂΖ
• ֊֎ࣈՀ৵።ΖLCD ᧩‫ق‬ᕴփ‫ڶ‬೏ᚘሿ
ٙΖ‫࣠ڕ‬൞ᅸᤛຍࠄሿٙΔ‫ױ‬౨ᄎ࠹ࠩ
ᣤૹ႞୭Ζ
• ‫נ࣠ڕ‬෼কᄿΕฆൄᕳଃࢨฆ࠺Δᓮ‫م‬
‫ܛ‬ᣂຨ LCD ᧩‫ق‬ᕴࠀሽᇩຏवᆖᔭ೸
ࢨ ViewSonicΖຑᥛࠌ‫ ش‬LCD ᧩‫ق‬ᕴਢ
լ‫ڜ‬٤ऱΖ
• ᝩ‫܍‬ല LCD ᧩‫ق‬ᕴֱ‫ٻ‬Δࠌࠡೣᠦऴ
൷٠ᅃ‫֟྇א‬੠٠Ζ
• ᓮ֎ᐰᚴࢨᚘ‫ ڇ‬LCD ૿ࣨՂΔ‫ڂ‬੡ຍ
‫ױ‬౨ᄎኙᘛኟທ‫ةګ‬Նჾ୭Ζ
• ‫ڇ‬ฝ೯ழ೭‫ؘ‬՛֨ჺ೯ LCD ᧩‫ق‬ᕴΖ
• ല LCD ᧩‫ق‬ᕴ࣋ຏଅߜ‫ړ‬ऱ‫ֱچ‬Ζᓮ
֎ലٚ۶ढ঴࣋‫ ڇ‬LCD ᧩‫ق‬ᕴՂΔ‫ܡ‬
ঞᄎॴᡶཋᑷΖ
5
‫ץ‬ഁԋ၇
• ࿛ৱ٠጗۞೯ඔ೯Ζ
ࣹრ : ‫࣠ڕ‬٠጗޲‫۞ڶ‬೯ඔ೯Κ‫ڇ‬
Windows ᚾூ᜔ጥխຑਊࠟՀ٠጗ቹ
‫ق‬Δྥ৵ຑਊࠟՀ Viewsonic.exeΖ
1. ຑ൷ሽᄭᒵ ( ࡉٌੌ / ऴੌ᧢ᚘᕴ )
2. ຑ൷ီಛሽᨱᒵ
• ᒔঅᣂຨԱ LCD ᧩‫ق‬ᕴࡉሽᆰΖ
• ‫ؘ‬૞ழ࠵Հ৵૿ࣨ።Ζ
• ਊᘛኟՂऱਐ‫ق‬ᖙ‫܂‬Ζ
• ലီಛሽᨱᒵ‫ א‬LCD ᧩‫ق‬ᕴຑ൷ࠩ
ሽᆰΖ
5. Windows ࠌ‫ृش‬Κ๻ࡳ᧩‫ق‬ᑓ‫ ( ڤ‬ᇞ࣫
৫ࡉিऴ‫ޓ‬ᄅ᙮෷ )
Macintosh ࠌ‫ ृش‬: ֺ G3 ៱ऱᖲীᏁ૞
ࠌ‫ ش‬Macintosh ಻൷‫׬‬Ζല಻൷‫׬‬ຑ൷
‫ ࠏق‬: 1920 x 1080 й 60 Hz.
ࠩሽᆰΔྥ৵ലီಛሽᨱᒵ༺Ե಻൷‫׬‬Ζ
‫ڶ‬ᣂ᧢‫ޓ‬ᇞ࣫৫ࡉিऴ‫ޓ‬ᄅ᙮෷ऱᎅ
૞ૡ᝜ ViewSonic® Macintosh ಻൷‫׬‬Δ
ࣔΔᓮ೶ߠ᧩‫׬ق‬ऱࠌ‫ם֫ش‬Ζ
ᓮፖ ViewSonic ড়֪֭གᜤᢀΖ
‫ڜ‬ᇘ‫ ݙ‬ฅΖᓮࠆ࠹ࠐ ۞ ViewSonic ऱ
LCD ᧩‫ق‬ᕴΖ
3. ၲඔ LCD ᧩‫ق‬ᕴࡉሽᆰ
٣ၲඔ LCD ᧩‫ق‬ᕴΔྥ৵٦ၲඔሽᆰΖ
ຍଡႉ‫ ( ݧ‬ሽᆰ٣ၲඔ LCD ᧩‫ق‬ᕴΔྥ
৵٦ၲඔሽᆰ ) ৰૹ૞Ζ
੡Ա‫ٽ಻چړޓ‬ലࠐড়֪ࣚ೭ऱᏁ૞Κ
ᓮ٨‫ڇࠀם֫شࠌڼٱ‬ร 4 ଄Ղऱ " ࠌ
‫ृش‬ધᙕ " խᐊՀ‫ݧ‬٨ᇆ ( ਷઎ LCD ᧩
‫ီق‬ᕴહ૿ )Ζ
ࣹრ : Windows ࠌ‫ױृش‬౨ᄎ઎ࠩ૞‫ޣ‬
‫ה‬ଚ‫ڜ‬ᇘ INF ᚾூऱಛஒΖ‫ڼ‬ᚾூ‫ڇ‬٠
጗ՂΖ
‫ڇױ‬൞ࢬ‫چڇ‬೴ऱ ViewSonic ጻీ‫ڇ‬ᒵ
ု‫ם‬൞ऱข঴Ζᓮ೶ߠ‫ם֫ء‬խऱ " ড়
֪֭ག " ।Ζ
4. ല ViewSonic 壄ᨋ٠጗࣋Եሽᆰऱ٠጗
ᖲխΖ
ਊᘛኟՂऱਐ‫ق‬ᖙ‫܂‬Ζ‫࣠ڕ‬൞ऱሽᆰ޲
‫ڶ‬٠጗ᖲΔᓮ೶ᔹ ψড়֪֭གω଄Ζ
Ո‫ױ‬ൕ ViewSonic 壄ᨋ٠጗٨‫םုٱ‬।
௑Δྥ৵ലၡബࢨႚటࠩ ViewSonic Ζ
D-Sub
ॲଊᒰя
ॲଊᒰΤ
DVI
HDMI
AC IN
Ⴌྜጤ
һࢻඩ৵
( ᕔαඩ৵ )
ႬဟႬྜጤ
6
Ꮺԓԋ၇ ( Ѡᒶ໷ ) ႛૻࠌ‫ ش‬UL ࢬ٨հᕻ඀‫ڮڤ‬ਮ
ૉ૞᝜၇ᕻ඀ਮࢨ೏৫ᓳᖞࢍஆΔᓮ੓ ViewSonic® ࢨ൞ᅝ‫چ‬ऱᆖᔭ೸Ζᓮ೶ᔹᙟࢍஆ
‫ڜ‬ᇘ୚ٙॵ൅ऱਐ‫ق‬Ζ૞ല൞ऱ LCD ᧩‫ق‬ᕴऱ‫ڜ‬ᇘֱ‫ڤ‬ൕோ૿‫ڜ‬ᇘ‫᧢ޏ‬੡ᕻ‫ڜڤ‬ᇘΔ
ᓮച۩‫א‬Հᖙ‫܂‬Κ
‫ޡ‬ᨏ 1. ᒔᎁሽᄭਊၨ੡ᣂຨणኪ৵٦֊ឰሽᄭຑ൷Ζ
‫ޡ‬ᨏ 2. ല LCD ᧩‫ق‬ᕴ‫ٻ૿إ‬Հֱ‫ֻڇ‬դࢨֻཹՂΖ
‫ޡ‬ᨏ 3. ࣈՀࢍஆΖ
‫ޡ‬ᨏ 4. ࠌ‫إش‬ᒔ९৫ऱᝅ࿭ದ՗Δຑ൷ฤ‫ ٽ‬VESA ᑑᄷऱᕻ‫ڜڤ‬ᇘ୚ٙխऱ‫ڜ‬ᇘ֭ਮ
(100 ֆᵏ x 100 ֆᵏ९ )Ζ
‫ޡ‬ᨏ 5. ਊᅃᕻ‫ڜڤ‬ᇘ୚ٙխऱਐ‫ق‬ၞ۩ᖙ‫܂‬Δല LCD ᧩‫ق‬ᕴࡐࡳࠩᛥՂΖ
ؐ᡾ 4. ѳঐ
VESA ᖴ๜
Ѝ
ؐ᡾ 3. ܷί‫ۼ‬৵
7
‫ٻ‬ң LCD ᡘұᏣ
೪ۢᡘұዂԓ
૞ࠌᘛኟᐙቝ঴ᔆሒ່ࠩ‫ٵࠀړ‬ழലณᅪఒ໎૾່۟‫܅‬Δ๻ࡳ᧩‫ق‬ᑓ‫۟ڤ‬ᣂૹ૞Ζ᧩
᧩‫ق‬
ᑓ‫ץڤ‬ਔᇞ
ᇞ࣫৫ ( ࠏ‫ ڕ‬1920 x 1080) ࡉি
িऴ‫ޓ‬ᄅ᙮෷ ( ࠏ‫ ڕ‬60 ᎒౿ )Ζ๻ࡳ᧩‫ق‬ᑓ‫ڤ‬৵Δ
ࠌ‫ش‬ᙇ໢൳ࠫႈࠐᓳᆏᘛኟᐙቝΖ
૞๻ࡳࡳழᑓ‫ڤ‬
1. ๻ࡳᇞ࣫৫Κ‫ش‬ᄶቕ‫׳‬᝶ਊԫՀ Windows ோ૿ > փ୲ > ๻ࡳଖ > ๻ࡳᇞ࣫৫Ζ
2. ๻ࡳিऴ‫ޓ‬ᄅ᙮෷Κ‫ڶ‬ᣂᎅࣔΔ೶ߠ᧩‫׬ق‬ऱࠌ‫ם֫ش‬Ζ
ᤞ‫ܫ‬Κ֊֎ലሽᆰխ᧩‫׬ق‬๻ࡳ੡၌መ 75Hz ऱ່೏িऴ‫ޓ‬ᄅ᙮෷Δ‫ܡ‬ঞΔ‫ױ‬౨ᖄી LCD
᧩‫ီق‬ᕴ‫ة‬ՆჾᡏΖ
ᒶ൑‫ڸ‬Ⴌྜᚈۢ೪ۢ
• ᙇ໢᠙ࡳ : ਊ۰ [1] ࡉ‫ٻ‬Ղᒢᙰ S10 ઞᤪΖ‫࣠ڕ‬ਊՀٚ۶ਊၨΔല᧩‫ق‬௣ஒ OSD Locked
( ᙇ໢բ᠙ࡳ )3 ઞᤪΖ
• ᙇ໢ᇞೈ᠙ࡳΚ٦‫ڻ‬ਊ۰ [1] ࡉ‫ٻ‬Ղᒢᙰ S10 ઞᤪΖ
• ሽᄭ᠙ࡳ : ਊ۰ [1] ࡉ‫ٻ‬Հᒢᙰ T10 ઞᤪΖ‫࣠ڕ‬ਊՀሽᄭਊၨΔല᧩‫ ق‬Power Button
Locked ( ሽᄭբ᠙ࡳ ) 3 ઞᤪΖ‫ڇ‬ሽᄭ‫נ‬෼ਚᎽழΔྤᓵࠌ‫ࢨش‬լࠌ‫ڼش‬๻ࡳΔ‫ڇ‬ሽ
ᄭ਀༚ழ LCD ᧩‫ီق‬ᕴऱሽᄭല۞೯൷ຏΖ
• ሽᄭᇞೈ᠙ࡳ : ٦‫ڻ‬ਊ۰ [1] ࡉ‫ٻ‬Հᒢᙰ T10 ઞᤪΖ
8
።࿾ᒊᄎኈ჌
ࠌ‫ش‬ছ൳ࠫ૿ࣨՂऱਊၨࠐ᧩‫ࡉق‬ᓳᆏᘛኟՂ᧩‫ق‬ऱᙇ໢൳ࠫႈΖ‫ڇ‬Հ଄ၲࡨലኙᙇ໢
൳ࠫႈၞ۩ᎅࣔࠀ‫ڇ‬ร 11 ଄ऱ " ‫׌‬ᙇ໢൳ࠫႈ " ‫ࡳڶ‬ᆠΖ
лᒶ൑
ӗяᒶ൑௢‫ښ‬໷
ࠊ௢‫ښ‬८‫ݗ‬
፝୥Մί८ၐಡϮಞ
௣୞ѓ૗ߓᒶ໷‫ٯ‬።࿾ᡘұ‫ޠ‬௢‫ښ‬໷Ȅ
ॲਞ።࿾ (T) / 3D
ੀԓ (S) Ȅ
ᡘұ " лᒶ
൑ " ‫ܗ‬ଞя
௢‫ښ‬ᒊᄎ‫ٯ‬
ᓾԇ೪ۢȄ
ᡘұ௢‫ښ‬ᒊᄎȂໍΤ
ऐяᡘұ‫ޠ‬௢‫ښ‬໷ໍ
՘።࿾Ȅ
ᗚѠӶᒶ൑‫ޠ‬ංঐ௢
‫ښ‬໷ϟ໣ϹඳȄ
ᗚѠп࢑᜹Щഀ௦‫ڸ‬
኶՞ഀ௦Ϲඳ‫ץޠ‬௧
ࡹ໗Ȅ
Ⴌྜࡿұᐸ
ᙣՔ = ໡
ᐗՔ = ࿾૗ዂԓ
ࡠᐡႬྜ໡ / ᜱ
9
உ՘пίᐈձ።࿾ᒊᄎኈ჌Ȉ
1. ૞᧩‫׌ق‬ᙇ໢ΔਊՀਊၨ [1]Ζ
ࣹრΚՕપ 15 ઞ৵ࢬ‫ڶ‬ᙇ໢‫פ‬౨।ࡉᓳᆏᘛኟല۞೯௣؈Ζ
2. ૞ᙇ࠷‫ݦ‬ඨᓳᆏऱ൳ࠫႈΔᓮਊ S ࢨ T ‫׌ڇ‬ᙇ໢խՂՀዞ೯Ζ
3. ᙇ࠷൳ࠫႈ৵Δਊਊၨ [2]Ζല‫נ‬෼ԫଡ‫ڕ‬Հࢬ‫ق‬ऱ൳ࠫᘛኟΖ
ᒊᄎ‫ۼ‬ഌԥΚ՘НԆ֚ຨ்ίΚ्ؐஉ՘
ϨቅᐈձȈଞя‫ܗ‬ᒶ‫ڦ‬௢‫ښ‬໷Ȅ
4. ૞ᓳᆏᇠ൳ࠫႈΔਊ‫ٻ‬Ղ S ࢨ‫ٻ‬Հ T ਊၨΖ
5. ૞ᚏ‫ژ‬๻ࡳࠀಯ‫נ‬ᙇ໢Δਊਊၨ [1] ࠟ‫ڻ‬Ζ
пίණұѠᔔֆ்ᓻϾᡘұᏣ :
• ᓳᆏሽᆰऱ᧩‫׬ق‬Δࠌࠡ‫ ٻ‬LCD ᧩‫ق‬ᕴᙁ‫ נ‬1920 x 1080@60Hz ऱီಛಛᇆΖ( ਷઎
᧩‫ڶם֫شࠌ׬ق‬ᣂ " ᧢‫ޓ‬িऴ‫ޓ‬ᄅຒ෷ " ऱᎅࣔΖ)
• ‫ؘڶ࣠ڕ‬૞Δࠌ‫ ش‬H. POSITION ࡉ V. POSITION ၞ۩՛༏ᓳᆏΔऴࠩᘛኟᐙቝ‫ݙ‬٤
‫ߠױ‬੡ַΖ( ᘛኟ؄ࡌऱ႕ᢰ؄ࡌଶ‫ړ‬ᤛ֗ LCD ᧩‫ق‬ᕴࣔॽऱ " ᧩‫ق‬೴ "Ζ)
10
лᒶ൑௢‫ښ‬໷
ࠌ‫ٻش‬Ղ S ࡉ‫ٻ‬Հ T ਊၨᓳᆏՀ૿᧩‫ق‬ऱ‫פ‬౨।ႈΖ
௢‫ښ‬໷
ᇴ݃
Auto Image adjust ( ۞೯ᐙቝᓳᖞ ) ۞೯ᓳᆏՕ՛Δࠀኙխࡉპᓳီಛಛ
ᇆ‫א‬௣ೈंెࡉ‫ڴށ‬Ζਊ [2] ਊోᛧ൓‫ޓ‬堚ཐऱᐙቝΖ
ࣹრΚ" ۞೯ᐙቝᓳᖞ " ᔞ‫ٽ‬Օ‫ڍ‬ᑇཏຏऱ᧩‫׬ق‬Ζ‫פڼ࣠ڕ‬౨ലኙ൞ऱ
LCD ᧩‫ق‬ᕴྤயΔঞലিऴ‫ޓ‬ᄅ᙮෷૾‫܅‬੡ 60Hz ࠀലᇞ࣫৫๻ࡳ੡ࠡቃ
๻ଖΖ
Contrast ( ኙֺ৫ ) ᓳᆏᐙቝહན ( ႕‫ۯۥ‬଱ ) ࡉছན ( ‫ۯۥػ‬଱ ) հၴऱ
஁ܑΖ
Brightness ( ॽ৫ ) ᓳᆏᘛኟᐙቝऱહན႕‫ۯۥ‬଱Ζ
ࣹრΚ‫פڼ‬౨ྤऄ‫ ڇ‬3D ᑓ‫ڤ‬խᓳᖞΖ
Input Select ( ᙁԵᙇ࠷ ) ૉ‫؀ڍڶ‬ሽᆰ‫׌‬ᖲ൷‫ ڇ‬LCD ᘛኟՂΔ‫֊ױ‬ངᙁ
ԵಛᇆΖ
Audio Adjust ( ଃயᓳᆏ )
Volume ( ଃၦ ) ᏺ‫ף‬ଃၦΕ૾‫܅‬ଃၦ‫ࠌ֗א‬ଃயᙩଃΖ
Mute ( ᙩଃ ) ᜯழೖַଃயᙁ‫נ‬Ζ
Audio Input ( ଃಛᙁԵ ) ( ႛᔞ‫ ࣍ش‬HDMI ᑓ‫ ڇ ) ڤ‬HDMI ፖ༺֞༺ᙰհ
ၴ֊ངଃᄭ (AUDIO IN)Ζ
11
௢‫ښ‬໷
ᇴ݃
Color Adjust ( ‫ۥ‬൑ᓳᆏ ) ༼ࠎ༓ጟ‫ۥ‬൑ᓳᆏᑓ‫ڤ‬Κቃ๻‫ۥ‬ᄵࡉ User Color
( ࠌ‫۞ृش‬ᓳ‫ۥ‬൑ ) ΔUser Color ( ࠌ‫۞ृش‬ᓳ‫ۥ‬൑ ) ւ๺ࠌ‫ृش‬։ܑᓳᆏ
દ‫( ۥ‬R)Εጸ‫( ۥ‬G) ៴‫( ۥ‬B)Ζ‫ء‬ข঴ऱ‫נ‬ᐗ๻ࡳ੡ቃ๻ (Native)Ζ
sRGB - ਢԫጟᠱ‫ۥ‬ጥ෻ऱՠᄐᑑᄷΔ،֭གৰ‫່ڍ‬ᄅऱᚨ‫ش‬࿓‫ڤ‬Ζඔ‫ڼش‬
๻ࡳΔLCD ‫ޓאױ‬壄ᒔ‫ۥࡨ଺ق᧩چ‬൑Ζඔ‫ ش‬sRGB ๻ࡳ৵ലᣂຨ Contrast
( ኙֺ৫ ) ࡉ Brightness ( ॽ৫ ) ᓳᖞΖ
ೣ៴‫ۥ‬ᓳ (Bluish)-- ‫ٻ‬ᘛኟᐙቝ෌‫אۥ៴ף‬ᛧ൓ለ‫ܐ‬ऱ‫࣍ش ( ۥػ‬Օ‫ڍ‬ᑇ
ᅃዾ٠ᗉऱᙄֆ৛ )Ζ
‫ۥܐ‬ᓳ (Cool)-- ‫ٻ‬ᘛኟᐙቝ෌‫אۥ៴ף‬ᛧ൓ለ‫ܐ‬ऱ‫࣍ش ( ۥػ‬Օ‫ڍ‬ᑇᅃዾ
٠ᗉऱᙄֆ৛ )Ζ
ቃ๻ (Native)-- ‫ٻ‬ᘛኟᐙቝ෌‫ף‬દ‫אۥ‬ᛧ൓ለᄊऱ‫ޓࡉۥػ‬෡ऱદ‫ۥ‬Ζ
ᄊ‫ۥ‬ᓳ (Warm)-- ‫ٻ‬ᘛኟᐙቝ෌‫ף‬દ‫אۥ‬ᛧ൓ለᄊऱ‫ޓࡉۥػ‬෡ऱદ‫ۥ‬Ζ
User Color ( ࠌ‫۞ृش‬ᓳ‫ۥ‬൑ ) - ໢ᗑᓳᆏદ‫( ۥ‬R)Εጸ‫( ۥ‬G) ៴‫( ۥ‬B)Ζ
1. ૞ᙇ࠷ᠱ‫( ۥ‬RΕGΕB)Δᓮਊਊၨ [2]Ζ
2. ૞ᓳᆏࢬᙇ࠷ᠱ‫ۥ‬Δᓮਊ S ࢨ TΖ
ૹ૞ࠃႈ : ‫ڇ‬ല‫ء‬ข঴๻ࡳ੡ " ቃ๻ࡳழᑓ‫ " ڤ‬ழΔ‫࣠ڕ‬ൕ‫פ׌‬౨।ᙇ࠷
" ਀༚ቃ๻ଖ "Δ‫ۥ‬൑ലᝫ଺੡ቃ๻ऱ‫נ‬ᐗቃ๻ଖΖ
12
௢‫ښ‬໷
ᇴ݃
Information ( ᧩‫ق‬ಛஒ ) ᧩‫ق‬ሽᆰ᧩‫׬ق‬ऱ᧩‫ق‬ᑓ‫ီ ( ڤ‬ಛಛᇆᙁԵ )Ε
LCD ীᇆΕ‫ݧ‬٨ᇆࡉ ViewSonic® ጻܿΖ‫ڶ‬ᣂ᧢‫ޓ‬ᇞ࣫৫ࡉিऴ‫ޓ‬ᄅ᙮෷
ऱᎅࣔΔ೶ߠ᧩‫׬ق‬ऱࠌ‫ם֫ش‬Ζ
ࣹრ : VESA 1920 x 1080@60Hz( ৬ᤜ ) ।‫ق‬ᇞ࣫৫੡ 1920 x 1080 ‫׊‬িऴ
‫ޓ‬ᄅຒ෷੡ 60 ᎒౿Ζ
Manual Image Adjust ( ۞۩྽૿ᓳᖞ )
H./V. Position ( ֽؓ / িऴ‫ۯ‬ᆜ ) ലᘛኟᐙቝؐ‫׳‬ฝ೯ࢨՂՀฝ೯Ζ
H. Size ( ֽؓᐈ৫ ) ᓳᆏᘛኟᐙቝऱᐈ৫Ζ
Fine Tune ( პᓳ ) ຏመᓳᖞࣔॽऱ֮‫ ࡉء‬/ ࢨቹ‫ڗݮ‬ցࠐ‫ף‬ൎፋྡྷΖ
ࣹრΚଈ٣ᇢ " ۞೯ᐙቝᓳᖞ "Ζ
Sharpness ( 堚ཐ৫ ) ᓳᆏᘛኟᐙቝऱ堚ཐ৫ࡉፋྡྷ࿓৫Ζ
Dynamic Contrast ( ೯ኪኙֺ ) ‫ױ‬ᨃࠌ‫ृش‬ၲ / ᣂኙֺ෷ൎ֏‫פ‬౨Ζ
ࣹრΚ‫פڼ‬౨ྤऄ‫ ڇ‬3D ᑓ‫ڤ‬խᓳᖞΖ
13
௢‫ښ‬໷
ᇴ݃
Response Time ( ֘ᚨழၴ ) ᓳᖞ෈དྷᘛኟऱ֘ᚨழၴΔ‫א‬ᏺൎᐙቝ྽ᔆΖ
Standard ΰᑑᄷαല֘ᚨழၴ๻੡‫إ‬ൄຒ৫Ζ
Advanced ΰၞၸαല֘ᚨழၴ๻੡ԫ౳೏ຒΖ
Ultra Fast ΰ၌ຒαല֘ᚨழၴ๻੡່೏ຒΖ
ࣹრΚ‫פڼ‬౨ྤऄ‫ ڇ‬3D ᑓ‫ڤ‬խᓳᖞΖ
Aspect ratio ΰ९ᐈֺα‫ױ‬ᙇᖗऱᐙቝՕ՛੡ 4Κ3 ֗٤ᘛኟΖ
ࣹრΚ‫פڼ‬౨ྤऄ‫ ڇ‬3D ᑓ‫ڤ‬խᓳᖞΖ
Overscan ( ႇ௮ඣ ) ѓ૗Ѡᡲ‫ٻ‬ң޲ນџኈ჌Ӽя‫ޠ‬ୣ஀Ȅ
ࣹრΚ‫פڼ‬౨ྤऄ‫ ڇ‬3D ᑓ‫ڤ‬խᓳᖞΖ
ECO Mode ΰECO ᑓ‫ڤ‬α‫ॽ܅૾ױ‬৫Δ྇֟ሽᄭऱ௣౛ၦΖ
Standard ΰᑑᄷαΚቃ๻ॽ৫๻ࡳ
Optimize ΰ‫܅‬ᆏ౨αΚ૾‫ ܅‬25 % ऱॽ৫
Conserve ΰ೏ᆏ౨αΚ૾‫ ܅‬50 % ऱॽ৫
3D Format(3D ௑‫) ڤ‬Κᙇᖗ r AUTO ΰ۞೯αΕSide-by-Side ΰࠀඈαΕ
Top-and-Bottom ( ‫ط‬Ղ۟Հ ) ֗ Off ΰᣂຨαऱ 3D ௑‫ڤ‬Ζ
ࣹრΚAUTO ΰ۞೯αႛᄎ‫ ڇ‬HDMI 1.4 ᑓ‫ڤ‬Հ‫ش܂‬Ι‫ ڇ‬D-Sub/DVI/
HDMI 1.3 ᑓ‫ڤ‬ՀΔᄎೖ‫ڼش‬ᙇႈΖ
3D L/R Eye View Swap (3D ؐ / ‫׳‬ณᛀီ֊ང )Κ֊ངؐ‫׳‬ณᛀီΖ
Setup Menu ( ๻ࡳᙇ໢ ) ᧩‫אق‬Հࢬ‫ق‬ऱ‫פ‬౨।Ζ
Language Select ( ፿ߢᙇᖗ ) ւ๺ࠌ‫ृش‬ᙇ࠷‫פ‬౨।ࡉ൳ࠫᘛኟխࠌ‫ش‬ऱ
፿ߢΖ
Resolution Notice ( ᇞ࣫৫༼‫ ) ق‬࿯‫נ‬৬ᤜࠌ‫ش‬ऱ່ࠋᇞ࣫৫Ζ
OSD Position ( ᙇ໢‫ۯ‬ᆜ ) ւ๺ࠌ‫ृش‬ฝ೯ᙇ໢‫פ‬౨।ࡉ൳ࠫᘛኟΖ
14
௢‫ښ‬໷
ᇴ݃
OSD Timeout ( ᙇ໢᧩‫ق‬ழၴ ) ๻ࡳᙇ໢ऱழၴ९৫Ζࠏ‫ڕ‬Δ๻ࡳ੡ "15
ઞ "Δ‫ ڇ࣠ڕ‬15 ઞᤪփ޲‫ڶ‬ਊ൳ࠫႈΔ᧩‫ق‬ᘛኟല௣؈Ζ
OSD Background ( ᙇ໢હན ) ւ๺ࠌ‫ृش‬ၲඔࢨᣂຨᘛኟ᧩‫ق‬ऱહནΖ
Auto Power Off ( ۞೯ᣂᖲ ) ၲඔழΔຑᥛ 3 ։ᤪྤಛᇆᙁԵ৵ , ᧩‫ق‬ᕴ
ല۞೯ᣂຨሽᄭΖ
Sleep ( ٖఠ ) ๻ࡳ۞೯ሽᄭᣂຨழၴ੡ 30/45/60/120 ։ᤪΖ( ႛ‫ ڇ‬PC ᑓ
‫ڤ‬խྤய )
Power Indicator ΰሽᄭਐ‫ق‬ᗉα‫ױ‬ᨃࠌ‫ृش‬ᙇ࠷ၲᖲ / ᣂᖲᑓ‫ڤ‬ऱၲᖲ /
ᣂᖲਐ‫ق‬ᗉΖ
Memory Recall (‫ڃ‬༚๻ࡳ)‫ق᧩ڇ‬ᕴ‫ם֫ءא‬խ٨‫נ‬ऱՠᐗቃ๻ࡳழᑓ‫ڤ‬
ሎ۩ऱൣउՀΔലᓳᆏ਀༚੡‫נ‬ᐗ๻ࡳΖ
ࠏ؆Κ‫ڼ‬ႈ൳ࠫࠀլᄎᐙ᥼ ψLanguage Select ( ፿ߢᙇᖗ )ωࢨ ψPower
Lock( ሽᄭਊ᝶᠙ࡳ )ωऱ๻ࡳΖ
15
‫ڐ‬уၦଊ
‫׭‬೛೤ੀ
LCD
᜹࠯
ᒊᄎАω
ீՔᘯӏᏣ
࣡ዮߓ८
TFT ( ᖢጱԓႬශᡞ )Ȃл୞ઑଳ 1920 x 1080 LCD
ᘉ຾ 0.265 ϵᴫ
ϵ‫ ښ‬: 58 ϵϸ
ऽ‫ ښ‬: 23 ऽӨ (23 ऽӨѠຝୣ஀ )
RGB ࠮‫ٯޣ‬ӗ
٪Їӏ
ᒰΤ߭ဵ
ຝଊ
RGB ᜹Щଊဵ (0.7/1.0Vp-p,75 ዊ‫) ۔‬
ା၍‫࡚ݚ‬Ӽ൭ᡞϮ८ /DVI-D (TMDS Digital100 ዊ‫) ۔‬
ፓӬଊဵȃϸᚕଊဵȃᆧՔፓӬଊဵ
fh:24-83 kHz, fv:50-76 Hz
ࣻৡ‫ܓ‬
PC
Macintosh1
ഷା 1920 x 1080Ȃഃ՘௮ඣ (NI)
Power Macintosh: ഷା 1920 x 1080
၍‫࡚ݚ‬
࡛ឋᇅМන
1920 x 1080 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1600 x 1200 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60, 75 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 @ 60, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
ຝଊᡘұѓ૗
(HDMI ክܺ )
࡛ឋᇅМන
480p / 576p / 720p / 1080p
Ⴌྜ
Ⴌᔇ
100-240 VAC, 50/60Hz Ս୞Ϲඳ
ᡘұୣ஀
ӓ௮ඣ
509.18 ϵᴫ ( Ь҂ ) x 286.42 ϵᴫ ( ࠮‫) ޣ‬
20.05 ऽӨ ( Ь҂ ) x 11.28 ऽӨ ( ࠮‫) ޣ‬
ᐈձ఩ӈ
ྤ࡚
ྡྷ࡚
ା࡚
+32ʩ Վ +104ʩ(0ʨ Վ +40ʨ)
10% Վ 90%( ณᏘ๗ )
Ѡႁ 10,000 ऽА (3,000 ϵА )
ᓾԇ఩ӈ
ྤ࡚
ྡྷ࡚
ା࡚
-4ʩ Վ +140ʩ(-20ʨ Վ +60ʨ)
10% Վ 80%( ณᏘ๗ )
Ѡႁ 40,000 ऽА (12,000 ϵА )
Аω
ᄃᡞ
548 ϵᴫ ( ቷ ) x 388 ϵᴫ ( ା ) x 190 ϵᴫ ( ౐ )
21.57" ऽӨ ( ቷ ) x 15.28 ऽӨ ( ା ) x 7.48 ऽӨ ( ౐ )
२໕
ᄃᡞ
7.89 ጂ (3.58 ϵП )
ࣹႬዂԓ
໡ః
ߩϏձϜ
40W ( Κૢ )
<1W
( ᙣՔ LED)
Ⴒ೪ਣ‫ז‬ዂԓ Ⴒ೪࣐ VESA®1920 x 1080 @60Hz
ឍ֚ : ϹϽ஡ႬဟϜ‫ޠ‬ᡘұћ೪࣐ۢົႇ೼‫ུ؂ޣ࠮ٳ‬ഁ౦Ȃ֐ࠍȂѠ૗Ᏻय LCD ᡘұᏣҘε཭ᚾȄ
1 Щ G3 ᙠ‫ ޠ‬Macintosh Ⴌဟ҇໹‫ٻ‬ң ViewSonic® Macintosh ᙾ௦ᏣȄ्ॐᗋᙾ௦ᏣȂ፝ࣂ ViewSonicȄ(MAC ࣻ
ৡȂ༊४ܼ 2D ዂԓȄѠ૗ሰ्ᙾ௦ᓟȄ)
16
ᅹᜳ௷၍
ณႬΩ
• ᓮᒔࡳሽᄭਊၨ ( ࢨၲᣂ ) ‫ڇ‬ၲඔणኪΖ
• ᓮᒔᎁٌੌሽᄭᒵբ᡹ࡐຑ൷ࠩ LCD ᧩‫ق‬ᕴહ૿ࡉሽᄭ༺ஆΖ
• ᓮ٣ല‫׼‬ԫଡሽᕴᇘᆜ ( ቝਢ‫گ‬ଃᖲ࿛ ) ༺ࠩሽᄭஆխΔ‫᧭א‬ᢞ༺ஆࠎᚨऱਢᔞᅝऱ
ሽᚘΖ
Ⴌྜ໡ఃȂկณฬ८ኈ჌
• ᓮᒔࡳ LCD ᧩‫ق‬ᕴᙟॵऱီಛᨱᒵΔբ᡹ࡐ‫چ‬ຑ൷࣍ሽᆰહ૿ऱီಛᙁ‫נ‬കՂΖ‫ڕ‬
࣠ီಛᨱᒵऱ‫׼‬ԫጤ޲‫ڶ‬ፖ LCD ᧩‫ق‬ᕴ᡹ࡐ‫چ‬ຑ൷Δᓮലࠡຑ൷‫ړ‬Ζ
• ᓳᖞॽ৫ࡉኙֺ৫Ζ
• ‫࣠ڕ‬൞ࠌ‫ ֺش‬G3 ៱ऱ Macintosh ሽᆰΔঞᏁ૞ Macintosh ಛᇆ᠏൷ᕴΖ
Քீᓀᇳ‫ܗ‬ϛҔள
• ‫ڶ࣠ڕ‬ٚ۶‫ۥ‬൑ ( દ‫ۥ‬Εጸ‫ ) ۥ៴ࢨۥ‬઎լߠΔᓮᛀ਷ီಛሽᨱਢ‫ڶܡ‬᡹ࡐຑ൷Ζᨱ
ᒵ൷ᙰխऱ൷ᆬૉਢᠾๅࢨឰါΔ‫ױ‬౨ᄎທ‫ګ‬ຑ൷լ‫إ‬ൄΖ
• ᓮല LCD ᧩‫ق‬ᕴຑ൷ࠩ‫׼‬ԫ‫؀‬ሽᆰΖ
• ‫࣠ڕ‬൞ऱ᧩‫׬ق‬ለ៱Δᓮ੓ ViewSonic® ‫א‬ᛧ൓ॺ DDC ᠏൷ᕴΖ
௢‫ࡹښ‬໗ณձң
• ᓮԫ‫׽ڻ‬ਊԫଡਊၨΖ
17
ࡋЙМන
ᣂ࣍‫ݾ‬๬֭གࢨข঴ࣚ೭Δᓮ೶ᅃՀ।ࢨ੓ᇬᆖᔭ೸Ζ
ࣹრࠃႈΚ൞Ꮑ૞ข঴‫ݧ‬ᇆΖ
ֆ‫ټ׹‬ጠ
‫ܿچ‬
ᓻࣃ୾ር
ུіҀϜ‫ڸ‬ୣഀ࠳ၰ 192 ဵ 9 ዃ
޷ӌԥ४ϵѨ
ᓻࣃॸ෬
ԥ४ϵѨ
T = ሽᇩ
F = ႚట
ሽ՗ၡٙ
T= 886 2 2246 3456
F= 886 2 2249 1751
Toll Free= 0800 061 198
service@tw.viewsonic.com
ॸ෬ԍؔ‫ݎڮ‬ഌऌᏱᓣၿ 1 ဵஷ‫׊‬
T= 852 3102 2900
ኅൠࠓ৵ 15 ዃ 03 ࡊ
18
service@hk.viewsonic.com
ఽዔ LCD ᡘұᏣ
• ᒔঅᣂຨ LCD ᧩‫ق‬ᕴΖ
• ֊֎ല෈᧯Ᏼᦠࢨႜଙ‫ ڇ‬LCD ᧩‫ق‬ᕴՂΖ
्ఽዔᒊᄎ
1. ᓮ‫ش‬೓෣Εਫຌऱྤቺؒᚴ਌ᘛኟΖຍᑌലೈ‫װ‬ቺՒ‫הࠡ֗א‬ឍศΖ
2. ‫࣠ڕ‬սլജ堚ᑥΔᓮ‫ڇ‬೓෣ΕਫຌऱྤቺؒՂଙՂ֟๺լܶ௝ֽΕլܶ಺壄ऱੲᑿ
堚ᑥᕪΔྥ৵٦ᚴ਌ᘛኟΖ
्ఽዔѵ෧
1. ᓮ‫ش‬ਫຌऱ೓ؒΖ
2. ‫࣠ڕ‬սլജ堚ᑥΔᓮ‫ڇ‬೓෣ΕਫຌऱྤቺؒՂଙՂ֟๺լܶ௝ֽΕլܶ಺壄Εॺᗣ
ჾࢤ堚ᑥᕪΔྥ৵ᚴ਌।૿Ζ
ռೱᖑ݃
• ViewSonic® ৬ᤜլ૞ࠌ‫ܶش‬௝ֽࢨܶ಺壄ऱ堚ᑥᕪࠐ堚ᑥ LCD ᧩‫ق‬ᕴऱᘛኟࢨ؆
ླྀΖᖕ໴‫ق᧩ܫ‬ਬࠄ֏ᖂ堚ᑥᕪᄎჾᡏ LCD ᧩‫ق‬ᕴऱᘛኟࡉ / ࢨ؆ླྀΖ
• ViewSonic ኙ࣍‫ܶشࠌڂ‬௝ֽࢨܶ಺壄ऱ堚ᑥᕪທ‫ګ‬ऱჾᡏլ૤ٚ۶ຂٚΖ
19
ԥ४ߴ‫ڿ‬
VIEWSONIC® LCD ᡘұᏣ
অࡐᒤ໮ :
ViewSonic অᢞ‫ڼ‬ข঴‫ڇ‬অࡐཚփྤ‫ޗ‬றࡉՠᢌֱ૿ऱ౒ະΖ‫࣠ڕ‬ข঴‫ڇ‬অࡐཚփ๯ᒔ
ᎁഄ‫ޗڶ‬றࢨՠᢌֱ૿ऱ౒ະΖViewSonic ലଥ༚‫ڼ‬ข঴ࢨ‫ٵא‬ীข঴ཙངΖཙངข঴
ࢨሿٙ‫ױ‬౨‫ૹܶץ‬ᄅ፹ທࢨᖞଥऱሿٙࢨิٙΖ
অࡐ‫ૻڶ‬ཚΚ
ViewSonic LCD ᧩‫ق‬ᕴ ऱࢬ‫ڶ‬ሿٙ ( ‫ץ‬ਔ٠ᄭ ) ऱঅࡐཚ੡۞รԫ᥽ড়᝜၇հֲದԿ
‫ڣ‬Δࢬ‫ࣚڶ‬೭ऱঅࡐཚ੡รԫ᥽ড়᝜၇հֲದԿ‫ڣ‬Ζ
অࡐኙွΚ
‫ڼ‬অࡐႛኙรԫ᝜၇ृ‫ڶ‬யΖ
լ‫ڇ‬অࡐᒤ໮փऱࠃႈΚ
1. ٚ۶‫ݧ‬ᇆ๯ჾᄤΕჁ‫ࢨޏ‬ᚴೈऱข঴Ζ
2. ‫א࣍ط‬Հ଺‫ڂ‬ທ‫ګ‬ऱข঴ჾᡏΕჾ႞ࢨਚᎽΚ
a. რ؆ࠃਚΕᖙ‫܂‬؈ᅝΕง࢙Ε‫߀־‬Εֽ߀Εೂሽࢨࠡ‫߀ྥ۞ה‬୭Ε‫آ‬ᆖ඄ᦞऱข
঴ଥ‫آࢨޏ‬ᙅ༛ข঴༼ࠎऱᎅࣔۖທ‫ګ‬ऱჾᡏΖ
b. ‫࣍ط‬ሎᙁທ‫ګ‬ऱჾᡏΖ
c. ჺሎࢨ‫ڜ‬ᇘข঴ທ‫ګ‬ऱჾᡏΖ
d. ข঴؆ຝհ଺‫ڂ‬Δࠏ‫ڕ‬ሽᄭլ‫ࢨࡳڜ‬ሽᄭਚᎽΖ
e. ࠌ‫ش‬լฤ‫ ٽ‬ViewSonic ‫ݾ‬๬๵௑ऱ‫شז‬঴ࢨሿٙழࢬીΖ
f. ‫إ‬ൄᗣჾΖ
g. ፖข঴౒ະྤᣂऱࠡ‫ࢬڂ଺ה‬ીΖ
3. ‫ء‬ข঴հঅࡐᒤ໮լො።‫ق᧩ڂ‬ᕴ९ழၴ᧩‫ق‬ਬᙩַ྽૿ , ۖᖄીᐙቝ௹‫ق᧩࣍ٱ‬
ᕴՂऱ෼ွΖ
4. ࣈ࠵Ε‫ڜ‬ᇘΕ໢࿓ሎಬΕঅᙠ֗๻ࡳࣚ೭၄‫ش‬Ζ
‫ڕ‬۶ᛧ൓ࣚ೭Κ
1. ‫ڶ‬ᣂ‫ڕ‬۶‫ڇ‬অࡐཚփᛧ൓ࣚ೭ऱᇷಛΔᓮፖ ViewSonicR ড়֪֭གᜤᢀ ( ᓮ೶ᔹ ψড়
֪֭གω଄ )Ζ൞Ꮑ૞༼ࠎ൞ऱข঴ऱ‫ݧ‬ᇆΖ
2. ૞უᛧ࠷অࡐࣚ೭Δ൞Ꮑ૞༼ࠎ (a) ᑑ‫ֲڶ‬ཚऱ଺ࡨ᝜၇໢ᖕΔ(b) ൞ऱࡩ‫ټ‬Ε(c) ൞
ऱ‫ܿچ‬Ε(d) ኙਚᎽऱᎅࣔΕ(e) ข঴‫ݧ‬ᇆΖ
3. ‫א‬ቃ‫ב‬ሎ၄ऱֱ‫ڤ‬ലข঴ᇘ‫ץ଺ڇ‬ᇘᒣփಬࠩࢨሎ۟ᆖ ViewSonic ඄ᦞऱࣚ೭խ֨
ࢨ ViewSonicΖ
4. ‫ڶ‬ᣂࠡ‫ה‬ᇷಛࢨᠦ൞່२ऱ ViewSonic ࣚ೭խ֨ऱ‫ټ‬ጠΔᓮፖ ViewSonic ᜤᢀΖ
ឆܶঅࡐऱૻࠫ :
ೈԱ‫֮ڼ‬խᎅࣔऱঅࡐΔլ༼ࠎٚ۶ࠡ‫֮ࣔה‬๵ࡳࢨឆܶऱঅࡐΔ‫ץ‬ਔᔞᔭࢤࢨ௽௘
‫ؾ‬ऱऱᔞ‫ࢤش‬ឆܶঅࡐΖ
4.3: ViewSonic LCD Warranty
Page 1 of 2
20
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
ჾ؈‫܍‬ຂයཱིΚ
ViewSonic ऱຂٚႛૻ࣍ࢭᖜଥ༚ࢨཙངข঴ऱ၄‫ش‬ΖViewSonic ലլ૤ຂࢭᖜΚ
1. ‫ء࣍ط‬ข঴౒ະᖄીऱٚ۶ತขჾ؈Ε‫ء࣍ط‬ข঴ࠌ‫ش‬լঁᖄીऱჾ؈Εࠌ‫ءش‬ข
঴ᖄીऱჾ؈Εழၴჾ؈Ε‫ܓ‬ᑮჾ؈Ε೸ᄐᖲᄎჾ؈Ε೸ᥩჾ؈Εᄐ೭ᣂএჾ؈Ε
ࠡ‫ה‬೸ᄐჾ؈Δ‫ঁܛ‬բ๯༼ᙌᄎທ‫ګ‬ຍᑌऱჾ؈Ոլ૤ຂΖ
2. ٚ۶ࠡ‫ה‬ჾ؈Δլᓵਢრ؆ऱΕᤉ࿇ࢤऱࢨࠡ‫ה‬ჾ؈Ζ
3. ٚ۶‫ֱה‬ኙড়֪༼‫נ‬ऱ౉ᓽΖ
4. ๯‫آ‬ᆖ ViewSonic ඄ᦞऱٚ۶ଡԳଥ༚ࢨቫᇢଥ༚መΖ
ભഏ‫ڠ‬ऄऱயԺ :
‫ڼ‬অࡐ੡൞༼ࠎ௽ࡳऱऄ৳ᦞ‫ܓ‬Δ‫܀‬൞‫ױ‬౨‫ڂ‬੡ࢬ‫ڠڇ‬ऱլ‫ڶࠆۖٵ‬լ‫ٵ‬ऱᦞ‫ܓ‬Ζԫ
ࠄ‫ڠ‬լւ๺ឆܶঅࡐૻࠫࡉ / ࢨլւ๺რ؆ࢨᤉ࿇ࢤჾ؈‫܍‬ຂΔࢬ‫אא‬Ղૻࠫࡉ‫܍‬ຂය
ཱི‫ױ‬౨լᔞ‫࣍ش‬൞Ζ
ભഏΕ‫ף‬ஞՕ‫א‬؆‫چ‬೴հᔭഇ :
‫ڶ‬ᣂ‫ڇ‬ભഏࡉ‫ף‬ஞՕ‫א‬؆‫چ‬೴ᔭഇऱ ViewSonic ข঴ऱঅࡐࡉࣚ೭ᇷಛΔᓮፖ
ViewSonic ࢨ൞‫چء‬ऱ ViewSonic ‫ז‬෻೸ᜤᢀΖ
խഏՕຬ ΰଉཽΕᖾ॰Ε‫؀‬᨜‫چ‬೴ೈ؆αข঴অଥཚૻਊᅃข঴অଥ‫׬‬ઌᣂঅଥයཱི
ച۩Ζ
‫ڇ‬ᑛ੊ࢨ঎ഏऱࠌ‫ृش‬Δ‫ ۟ױ‬ψ֭ག / অࡐᇷಛωՀऱ www.viewsoniceurope.com ਷઎
‫ݙ‬ᖞऱঅࡐᇡาᇷಛΖ
4.3: ViewSonic LCD Warranty
Page 2 of 2
21
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
Download PDF