Edimax | EW-7438RPn V2 | EW-7438RPn Instrukcja szybkiej instalacji

EW-7438RPn
Instrukcja szybkiej instalacji
06-2012 / v1.2
COPYRIGHT
Copyright  Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated
into any language or computer language, in any form or by any means, electronic,
mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written
permission from Edimax Technology Co., Ltd.
Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or
implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties,
merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this
manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their
purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the
entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages
resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right
to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof
without the obligation to notify any person of such revision or changes.
The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from
those shown in this QIG. For more information about this product, please refer to the
user manual on the CD-ROM. The software and specifications are subject to change
without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and
product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks
of their respective holders.
Edimax Technology Co., Ltd.
Add: No. 3, Wu-Chuan 3rd Rd., Wu-Ku Industrial Park, New Taipei City, Taiwan
Tel: +886-2-77396888
Email: sales@edimax.com.tw
Notice According to GNU General Public License Version 2
This product includes software that is subject to the GNU General Public License version
2. The program is free software and distributed without any warranty of the author. We
offer, valid for at least three years, to give you, for a charge no more than the costs of
physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the
corresponding source code.
1
INFORMACJE O PRODUKCIE
Zawartośd opakowania
Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu, sprawdź czy niczego nie
brakuje w opakowaniu, a jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą w
celu uzyskania wymaganych elementów zestawu.




1 x rozszerzacz zasięgu sieci bezprzewodowej
1 x kabel Ethernet
1 x skrócona instrukcja instalacji
1 x płyta CD z podręcznikiem użytkownika i skróconą instrukcją
instalacji w wielu wersjach językowych
Diody LED
Nazwa diody LED
Stan diody Opis
LED
Doskonały odbiór sygnały
Włączona
(Siła sygnału 50 – 100%)
Miga
Siła
sygnału Miga
szybko
Wyłączona
Dobry odbiór sygnały
(Siła sygnału 25 – 50%)
Słaby odbiór sygnały
(Siła sygnału < 25%)
Nie wykryto sygnału, odłączono, lub
w trybie wyłączenia diod LED
2
Miga
Wi-Fi
Wyłączona
Włączona
Miga
Zasilanie
Wyłączona
Włączona
Miga
WPS
Miga
szybko
Wyłączona
Włączona
LAN
Miga
Wyłączona
Przesyłanie danych
Sied bezprzewodowa nie włączona
albo w trybie wyłączenia diod LED
Urządzenie włączone i poprawnie
podłączone do zasilania
Przywracanie ustawieo fabrycznych
Urządzenie nie podłączone do
zasilania, nie zasilane poprawnie,
lub pracuje w trybie wyłączenia
diod LED
Nawiązano połączenie WPS
Trwa łączenie WPS (oczekiwanie na
połączenie WPS innego urządzenia)
Błąd WPS
Nie nawiązano połączenia WPS lub
w trybie wyłączenia diod LED
Port LAN jest podłączony
Aktywnośd w sieci lokalnej
(LAN)(przesyłanie danych)
Port LAN nie jest podłączony
PIERWSZE KROKI
Zalecamy skonfigurowanie tego rozszerzacza zwiększającego zasięg sieci
bezprzewodowej po raz pierwszy w pobliżu głównego punktu dostępowego
sieci bezprzewodowej, a następnie jego przeniesienie w inne miejsce,
zapewniające optymalne zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej.
Sekcja: Konfiguracja urządzenia przy pomocy przycisku WPS
Uwaga: Jeśli korzeo bezprzewodowy punkt
dostępowy nie posiada przycisk WPS lub jeśli nie
możesz skonfigurowad połączenie WPS prawidłowo,
zapoznaj się z Rozdział B: Konfiguracja urządzenia
przy pomocy komputera.
3
1. Podłącz urządzenie do gniazdka zasilania w pobliżu głównego punktu
dostępowego sieci bezprzewodowej i włącz je (1). Urządzenie
automatycznie rozpocznie inicjalizację. W ciągu kilku sekund włączy się
dioda LED zasilania (Power) ( ). Po kolejnych około 30 sekundach dioda
LED Wi-Fi ( ) rozpocznie migad szybko i nieregularnie (2). Oznacza to
zakooczenie inicjalizacji. Proszę nie przechodzid do kroki 2 przed
spełnieniem tych warunków.
(2)
(1)
2. Wciśnij przycisk WPS na urządzeniu i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aż
dioda LED WPS ( ) zacznie migad.
3. Naciśnij przycisk WPS na głównym punkcie dostępowym sieci
bezprzewodowej w ciągu 2 minut, aby nawiązad połączenie. Wymagany
czas przytrzymywania wciśniętego przycisku zależy od routera: niektóre
działają po szybkim naciśnięciu, a inne mogą wymagad przytrzymania
przycisku przez 2 sekundy lub dłużej.
4
Uwaga: Niektóre routery sieci bezprzewodowej
mogą się wyłączyd i uruchomid ponownie, jeśli
przycisk WPS zostanie przytrzymany zbyt długo. Aby
zapobiec przypadkowemu zrestartowaniu routera,
proszę skorzystad z instrukcji obsługi routera w celu
uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
obsługi WPS.
4. Dioda LED WPS ( ) będzie migad seriami w ciągu następnych 60 do 90
sekund. Po udanym nawiązaniu połączenia WPS zielona dioda LED WPS (
pozostanie włączona, a dioda LED siły sygnału ( ) zaświeci się na
pomaraoczowo.
Rozwiązywanie problemów: Jeśli dioda LED WPS
( ) nadal miga w regularnych dwu-sekundowych
odstępach po upływie 30 sekund od naciśnięcia
przycisku WPS na punkcie dostępowym, oznacza to,
że rozszerzacz sieci bezprzewodowej nie wykrył
sygnału WPS punktu dostępowego. Powród do
kroku 3.
Jeśli wystąpił błąd, dioda LED WPS ( ) będzie
migad szybko. Poczekaj aż dioda LED WPS się
wyłączy, a następnie spróbuj ponownie od kroku 1.
5 minut po nawiązaniu połączenia WPS dioda LED
WPS ( ) wyłączy się automatycznie. Połączenie
WPS pomiędzy rozszerzaczem a punktem
dostępowym pozostanie aktywne.
5
)
5. Można sprawdzid możliwośd połączenia rozszerzacza sieci bezprzewodowej,
podłączając go do punktu dostępowego (wybierz jego nazwę SSID z listy
sieci bezprzewodowych, ale nie wybieraj nazwy SSID głównego punktu
dostępowego sieci bezprzewodowej) i próbując otworzyd stronę
internetową w przeglądarce internetowej.
6. Po podłączeniu urządzenia do istniejącej sieci bezprzewodowej i
potwierdzeniu jego działania, możesz je przenieśd w inne miejsce,
zapewniające optymalne rozszerzenie zasięgu sieci. Aby przenieśd
urządzenie, wyłącz je i odłącz od zasilania. Urządzenie zapamięta sied
bezprzewodową, do której zostało przydzielone. Przenieś urządzenie w
nowe miejsce i podłącz je do zasilania, po czym ponownie je włącz. Po
włączeniu rozszerzacz przeprowadzi proces inicjalizacji. Podczas trwania
inicjalizacji podłączenie do rozszerzacza będzie niemożliwe. Kiedy zielona
dioda LED Wi-Fi ( ) zacznie migad nieregularnie i włączy się
pomaraoczowa dioda LED siły sygnału ( ), rozszerzacz jest gotowy do
użytku.
Aby uzyskad najlepsze rezultaty, zainstaluj rozszerzacz w miejscu, gdzie
dioda LED siły sygnału ( ) pozostaje włączona na stałe i nie miga. Oznacza
to, że rozszerzacz odbiera silny sygnał z głównego punktu dostępowego
sieci bezprzewodowej.
Rozdział B: Konfiguracja urządzenia przy pomocy komputera
1. Najpierw zapewnij, aby komputer był klientem DHCP (pozyskiwał swój
adres IP automatycznie z serwera DHCP). Jeśli nie jesteś tego pewien,
skorzystaj z instrukcji obsługi zamieszczonej na płycie CD dołączonej do
zestawu.
2. Podłącz urządzenie do gniazdka zasilania w pobliżu głównego punktu
dostępowego sieci bezprzewodowej i włącz je (1). Urządzenie
automatycznie rozpocznie inicjalizację. W ciągu kilku sekund włączy się
dioda LED zasilania (Power) ( ). Po kolejnych około 30 sekundach dioda
LED Wi-Fi ( ) rozpocznie migad szybko i nieregularnie (2). Oznacza to
zakooczenie inicjalizacji. Proszę nie przechodzid do kroku 3 przed
spełnieniem tych warunków.
6
(2)
(1)
3. Są dwa sposoby podłączania rozszerzacza sieci bezprzewodowej. Pierwszy
to połączenie przewodowe z użyciem kabla Ethernet (i). Drugi to połączenie
bezprzewodowe (ii).
i.
Aby podłączyd komputer do rozszerzacza kablem ethernetowym,
podłącz jeden koniec kabla do portu Ethernet rozszerzacza sieci
bezprzewodowej. Drugi koniec kabla podłącz do portu Ethernet
komputera. Po wykonaniu połączenia przejdź do kroku 4.
ii.
Aby podłączyd komputer do rozszerzacza poprzez połączenie
bezprzewodowe, wyszukaj sieci bezprzewodowe dostępne w
pobliżu i połącz się z siecią “extender******”, gdzie ****** to
seria cyfr i liter. Na przykład tutaj chcesz połączyd się z
"extender3a8270"::
7
Uwaga: Jeśli korzystasz z systemu Windows 7 i
wyświetli się następujący komunikat, kliknij
"Connect the network without setting it up" (Połącz
się z siecią bez jej konfiguracji). Nie klikaj "OK".
Jeśli przypadkowo naciśniesz "OK", wyświetli się
następujący komunikat. Kliknij "Cancel" (Anuluj).
4. Komputer powinien byd teraz podłączony do rozszerzacza sieci
bezprzewodowej. Są dwa sposoby uzyskiwania dostępu do internetowego
interfejsu konfiguracji rozszerzacza:
Sposób nr 1: Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz klucz dostępu w
pasku adresu, aby zalogowad się do internetowego interfejsu konfiguracji
urządzenia. (Tylko komputery z Windows)
Uwaga: Klucz dostępu znajduje się na karcie z
kluczem dostępu w pudełku i na samym urządzeniu.
8
http://extender3a8270
http://extender3a8270
Sposób nr 2: Wpisz domyślny adres IP urządzenia (192.168.2.2) w pasku
adresu przeglądarki. (Windows, Macintosh i Linux)
5. Pojawi się prośba o zalogowanie. Domyślna nazwa użytkownika to "admin",
a hasło to "1234". Kliknij "OK", aby przejśd dalej.
9
6. Program iQ Setup rozpocznie automatycznie wykrywad dostępne sieci
bezprzewodowe. Wszystkie wykryte sieci bezprzewodowe zostaną
wyświetlone na liście. Wybierz sied, z którą chcesz się połączyd.
Uwaga: Jeśli sied bezprzewodowa, z którą chcesz się
połączyd, nie pojawiła się, kliknij "Refresh"
(Odśwież), aby ponownie rozpocząd wyszukiwanie,
lub spróbuj przenieśd rozszerzacz bliżej głównego
punktu dostępowego sieci bezprzewodowej.
7. Wpisz hasło istniejącej sieci bezprzewodowej w polu "Key" (Klucz) i kliknij
"Next" (Dalej), aby przejśd dalej. Rozszerzacz musi mied takie samo hasło
sieci bezprzewodowej, jak główny punkt dostępowy.
10
Uwaga: Rozszerzacz nie będzie mógł połączyd się z
siecią bezprzewodową, jeśli wpiszesz błędne hasło.
Jeśli nie znasz hasła swojej sieci bezprzewodowej,
możesz je odszukad poprzez konfigurację routera
swojej sieci bezprzewodowej, lub skontaktowad się
z administratorem, który skonfigurował sied
bezprzewodową.
8. Domyślnie nazwa SSID rozszerzacza to nazwa SSID głównego punktu
dostępowego plus ostatnie sześd znaków klucza dostępu rozszerzacza. W
razie potrzeby można zmienid nazwę sieci (SSID) rozszerzacza. Kliknij "Next"
(Dalej), aby zakooczyd konfigurację.
9. Rozszerzacz przetestuje połączenie pomiędzy urządzeniem a głównym
punktem dostępowym. Jeśli nawiązanie połączenia zakooczy się
powodzeniem, na ekranie pojawi się komunikat “Connection Test
Successfully” (Udany test połączenia). Kliknij "Next" (Dalej), aby zapisad
ustawienia.
Jeśli nawiązanie połączenia nie powiedzie się, na ekranie pojawi się
komunikat “Connection Test Failed” (Nieudany test połączenia). Kliknij
"BACK" (WSTECZ), aby ponownie uruchomid proces konfiguracji.
10. Rozszerzacz wyświetli skrót nazwy głównego punktu dostępowego sieci
bezprzewodowej, nazwę rozszerzacza oraz stosowany typ zabezpieczeo
Kliknij "APPLY" (ZASTOSUJ), aby przejśd dalej, lub "BACK" (WSTECZ), aby
ponownie uruchomid proces konfiguracji.
11. Po kliknięciu "APPLY" (ZASTOSUJ) rozszerzacz zrestartuje się i zapisze
ustawienia. Wyświetli się koocowa strona z gratulacjami. W tym momencie
11
komputer zostanie odłączony od rozszerzacza. Aby ponownie połączyd się z
rozszerzaczem, wybierz jego nazwę SSID z listy sieci bezprzewodowych
12. Można sprawdzid możliwośd połączenia rozszerzacza sieci
bezprzewodowej, podłączając go do punktu dostępowego (wybierz jego
nazwę SSID z listy sieci bezprzewodowych, ale nie wybieraj nazwy SSID
głównego punktu dostępowego sieci bezprzewodowej) i próbując otworzyd
stronę internetową w przeglądarce internetowej.
13. Po podłączeniu urządzenia do istniejącej sieci bezprzewodowej i
potwierdzeniu jego działania, możesz je przenieśd w inne miejsce,
zapewniające optymalne rozszerzenie zasięgu sieci. Aby przenieśd
urządzenie, wyłącz je i odłącz od zasilania. Urządzenie zapamięta sied
bezprzewodową, do której zostało przydzielone. Przenieś urządzenie w
nowe miejsce i podłącz je do zasilania, po czym ponownie je włącz. Po
włączeniu rozszerzacz przeprowadzi proces inicjalizacji. Podczas trwania
inicjalizacji podłączenie do rozszerzacza będzie niemożliwe. Kiedy zielona
dioda LED Wi-Fi ( ) zacznie migad nieregularnie i włączy się
pomaraoczowa dioda LED siły sygnału ( ), rozszerzacz jest gotowy do
użytku.
Aby uzyskad najlepsze rezultaty, zainstaluj rozszerzacz w miejscu, gdzie
dioda LED siły sygnału ( ) pozostaje włączona na stałe i nie miga. Oznacza
to, że rozszerzacz odbiera silny sygnał z głównego punktu dostępowego
sieci bezprzewodowej.
Resetowanie rozszerzacza sieci bezprzewodowej
Jeśli rozszerzacz sieci bezprzewodowej nie pracuje poprawnie lub chcesz
ponownie uruchomid iQ Setup, naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS przez 10
sekund, aby przywrócid ustawienia fabryczne urządzenia. Dioda LED zasilania
(Power) ( ) będzie migad w momencie rozpoczęcia przywracania ustawieo
fabrycznych przez urządzenie. Kiedy dioda LED zasilania (Power) ( )
pozostanie włączona na stałe, adioda LED Wi-Fi ( ) zacznie migad
nieregularnie, oznacza to, że rozszerzacz powrócił do ustawieo fabrycznych i
jest gotowy do konfiguracji.
12
Uwaga: Zbyt wczesne zwolnienie przycisku WPS
może powodowad niezamierzone skutki, np. próbę
rozpoczęcia konfiguracji WPS przez rozszerzacz.
13
Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.
FCC Caution
This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.
Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid
the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be
less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.
Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements
SAR compliance has been established in the laptop computer(s) configurations with PCMCIA slot on the side near
the center, as tested in the application for certification, and can be used in laptop computer(s) with substantially
similar physical dimensions, construction, and electrical and RF characteristics. Use in other devices such as PDAs
or lap pads is not authorized. This transmitter is restricted for use with the specific antenna tested in the
application for certification. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.
R&TTE Compliance Statement
This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual
recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC
(Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.
Safety
This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special
attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical
equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to
ensure the safe use of the equipment.
EU Countries Intended for Use
The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI
version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and
Switzerland.
EU Countries Not Intended for Use
None
14
EU Declaration of Conformity
English:
French:
Czechian:
Polish:
Romanian:
Russian:
Magyar:
Türkçe:
Ukrainian:
Slovakian:
German:
Spanish:
Italian:
Dutch:
Portugese:
Norwegian:
Swedish:
Danish:
Finnish:
This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la
directive 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními
směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.
Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami
określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Acest echipament este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы
1999/5/EC, 2009/125/EC.
Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek
(1999/5/EK, 2009/125/EC).
Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile
uyumludur.
Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Toto zariadenie spĺpa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc
1999/5/ES, 2009/125/ES.
Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.
El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC,
2009/125/EC.
Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili
della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen
van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv
1999/5/EC, 2009/125/EC.
Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta
bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.
Dette udstyr er i overensstemmelse med de væ sentligste krav og andre relevante
forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut
asiaankuuluvat määräykset.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEEE Directive & Product Disposal
At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It
should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment, or returned to the supplier for disposal.
15
Declaration of Conformity
We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the
equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE
directive 1999/5/EC.
Equipment:
Model No.:
N300 Universal Wi-Fi Extender
EW-7438RPn
The following European standards for essential requirements have been followed:
Spectrum:
EMC:
EMF:
Safety (LVD):
ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04);
EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
EN 50385:2002
IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);
EN-60950-1:2006+A11:2009
Edimax Technology Co., Ltd.
No. 3, Wu Chuan 3rd Road,
Wu-Ku Industrial Park,
New Taipei City, Taiwan
Date of Signature:
Signature:
November 15, 2011
Printed Name:
Title:
Albert Chang
Director
Edimax Technology Co., Ltd.
16
Notice According to GNU General Public License Version 2
This product includes software that is subject to the GNU General Public License version 2. The program is free software and
distributed without any warranty of the author. We offer, valid for at least three years, to give you, for a charge no more
than the costs of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source
code.
Das Produkt beinhaltet Software, die den Bedingungen der GNU/GPL-Version 2 unterliegt. Das Programm ist eine sog. „Free
Software“, der Autor stellt das Programm ohne irgendeine Gewährleistungen zur Verfügung. Wir bieten Ihnen für einen
Zeitraum von drei Jahren an, eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quelltextes der Programme zur Verfügung zu
stellen – zu nicht höheren Kosten als denen, die durch den physikalischen Kopiervorgang anfallen.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free
for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s software and to any other
program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make
sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive
source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that
you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender
the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights
that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms
so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they
have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a
free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have
made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be
distributed under the terms of this General Public License. The ‘“Program’“, below, refers to any such program or work, and a
‘“work based on the Program’“ means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term ‘“modification’“.) Each licensee is addressed as ‘“you’“.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The
act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a
work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on
what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep
17
intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:
a)
You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any
change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty)
and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of
this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement,
your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent
is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under
the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a)
Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than
your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This
alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or
executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus
the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights
under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their
licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of
this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
18
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License
would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is
intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity
of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of
software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such
case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies
to it and ‘“any later version’“, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later
version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you
may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different,
write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the
Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM ‘“AS IS’“ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
19
20
Download PDF