G2025HD/G2025HDA Kolorowy monitor LCD

G2025HD/G2025HDA
Kolorowy monitor LCD
Podręcznik użytkownika
Prawa autorskie
Copyright © 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie,
przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na jakikolwiek
język lub język programowania tej publikacji, w każdej formie i jakimikolwiek środkami
elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi, lub innymi jest
zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy BenQ Corporation.
Disclaimer
Firma BenQ Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych, ani nie daje gwarancji, wyrażonych
lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu, a szczególnie unieważnia
wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniana wymagań dla szczególnych zastosowań.
Co więcej, firma BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji
niniejszej publikacji i wprowadzania zmian od czasu do czasu do zawartości tej publikacji bez
wymogu informowania kogokolwiek przez BenQ Corporation o takich aktualizacjach czy
zmianach.
Proszę przestrzegać poniższych przepisów bezpieczeństwa, aby
zapewnić najlepszą jakość obrazu i długi czas użytkowania
monitora
Bezpieczeństwo zasilania
• Wtyczka zasilania służy do podłączenia urządzenia do zasilania prądem zmiennym.
• Kabel zasilania służy do podłączania urządzeń do zasilania. Gniazdko zasilania powinno
znajdować się blisko wyposażenia i być łatwo dostępne.
• Ten produkt należy zasilać prądem o charakterystyce podanej na oznaczonej etykiecie. Jeśli nie
jesteś pewny co do rodzaju dostępnego zasilania, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalną firmą
dostarczająca prąd.
Konserwacja i czyszczenie
• Czyszczenie. Zanim rozpoczniesz czyszczenie pamiętaj, żeby wyłączyć monitor z zasilania.
Oczyść powierzchnię monitora LCD przy pomocy gładkiej szmatki. Unikaj stosowania
jakichkolwiek płynów, aerozolów, czy środków do czyszczenia okien.
• Szczeliny i otwory z tyłu, lub u góry obudowy zapewniają wentylację. Nie wolno ich blokować,
ani przykrywać. Monitora nie wolno umieszczać obok, lub nad kaloryferem, lub innym źródłem
ciepła, lub w ciasnej zabudowie, jeśli nie zapewniono odpowiedniej wentylacji.
• Nigdy nie wciskaj jakichkolwiek przedmiotów, ani nie wlewaj żadnych płynów do tego
urządzenia.
Naprawy
• Nie podejmuj prób własnoręcznej naprawy monitora, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie
części obudowy może wystawić cię na wpływ niebezpiecznego napięcia lub inne ryzyko. Jeśli
dojdzie do jakiegokolwiek przypadku nieodpowiedniego działania opisanego powyżej, lub
dojdzie do wypadku, np. upuszczenia urządzenia, skontaktuj się z wykwalifikowanymi
pracownikami serwisu, aby naprawić monitor.
2
Spis treści
Pierwsze kroki .................................................................................................................4
Poznaj swój monitor .......................................................................................................6
Widok z przodu .......................................................................................................6
Widok z tyłu ...........................................................................................................6
Jak zainstalować sprzęt monitora .................................................................................7
Odłączanie stojaka podstawy ..............................................................................10
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ ........................................11
Instalacja monitora w nowym komputerze ...........................................................12
Rozwinięcie istniejącej instalacji monitora ...........................................................13
Instalacja w środowisku systemów Windows 7 ....................................................14
Instalacja w środowisku systemów Windows Vista .............................................15
Instalacja w systemie Windows XP ......................................................................16
Optymalizacja obrazu ..................................................................................................18
Dostosowywanie ustawień monitora ...........................................................................19
Panel sterowania ....................................................................................................19
Tryb przycisków skrótów ......................................................................................20
Tryb menu głównego ............................................................................................21
Rozwiązywanie problemów .........................................................................................33
Najczęściej zadawane pytania (FAQ) ...................................................................33
Potrzebujesz więcej pomocy? ...............................................................................34
3
1. Pierwsze kroki
Podczas odpakowywania monitora sprawdź czy otrzymałeś następujące elementy. Jeśli ich nie ma
lub są uszkodzone, proszę niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono
produkt.
Monitor LCD BenQ
Postawa monitora
Instrukcja szybkiego startu
Płyta CD-ROM
Kabel zasilania
(Obraz może różnić się w zależności
od produktu dostępnego w danym
regionie)
Kabel sygnałowy D-Sub
4
Pierwsze kroki
Kabel sygnałowy DVI-D
(opcjonalne wyposażenie
pomocnicze dla modeli z wejściami
DVI, sprzedawane oddzielnie)
Pomyśl o przechowaniu pudła i opakowania w magazynie do wykorzystania w przyszłości, kiedy wystąpi
potrzeba transportowania monitora. Założenie opakowania piankowego jest idealnym rozwiązaniem
zabezpieczenia monitora na czas transportu.
Pierwsze kroki
5
2. Poznaj swój monitor
Widok z przodu
Widok z tyłu
1. Gniazdo zasilania AC
2. Gniazdo wejściowe DVI-D
(Modele wyłącznie analogowe nie są wyposażone w gniazdo
wejścia DVI-D)
3. Gniazdo wejściowe D-Sub
6
Poznaj swój monitor
3. Jak zainstalować sprzęt monitora
Jeśli komputer jest włączony, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć go. Nie
przyłączać monitora do zasilania ani nie włączać go, dopóki w instrukcji nie wystąpi takie zalecenie.
1. Przyłączanie podstawy monitora.
Zachować ostrożność, aby nie doszło do uszkodzenia
monitora. Położenie monitora powierzchnią ekranu na
zszywacz biurowy lub myszkę spowoduje pęknięcie szkła
lub uszkodzenie podłoża ekranu ciekłokrystalicznego
unieważniając gwarancję. Przesuwanie monitora po
powierzchni biurka spowoduje zarysowanie lub
uszkodzenie obramowania i elementów sterujących
monitora.
Należy zabezpieczyć monitor i jego ekran przygotowując
pustą płaską przestrzeń na biurku i umieszczając na niej
coś miękkiego, na przykład worek z opakowania monitora, jako podkładkę.
Ułożyć monitor ekranem zwróconym w dół na płaskiej,
czystej, miękkiej powierzchni.
Przytrzymując mocno monitor na biurku, pociągnąć stojak do góry w kierunku od monitora.
Ustawić końcówkę ramienia stojaka w odpowiednim
położeniu nad gniazdem podstawy stojaka, a następnie
pchnąć ją aż do zatrzaśnięcia i zablokowania.
Spróbować odciągnąć je od siebie, aby upewnić się, czy
zostały prawidłowo zaczepione.
Ostrożnie unieść monitor, obrócić go i postawić stojakiem
na płaskiej, równej powierzchni.
W celu zminimalizowania niepożądanych odbić światła
należy odpowiednio obrócić monitor i ustawić kąt ekranu.
Jak zainstalować sprzęt monitora
7
2. Przyłącz kabel wideo komputera PC.
Albo
Nie używaj równocześnie kabla DVI-D oraz kabla D-Sub
w tym samym komputerze PC. Jedynym przypadkiem,
kiedy można wykorzystać oba kable jest sytuacja, kiedy
zostaną one przyłączone do dwóch różnych komputerów
PC wyposażonych w odpowiednie systemy wideo. (Nie
jest dostępny w przypadku modeli tylko analogowych)
Podłącz jeden koniec przewodu DVI-D do gniazda
DVI-D monitora i drugi koniec do portu DVI-D komputera. (opcja, nie jest dostępny w przypadku modeli tylko
analogowych)
A DVI-D formátum közvetlen digitális csatlakozást teremt
a forrás videó és az LCD monitorok vagy projektorok
között. A digitális videó jelek sokkal kiválóbb
képminőséget hoznak létre mint az analóg videójelek.
Przyłączyć wtyczkę kabla D-Sub (po stronie kabla bez filtru ferrytowego) do gniazda D-Sub monitora. Drugą wtyczkę kabla D-Sub (po stronie kabla z filtrem ferrytowym)
przyłączyć do gniazda D-Sub komputera.
Dokręcić palcami wszystkie śruby zabezpieczające, aby
zapobiec przypadkowemu wypadnięciu wtyczki podczas
użytkowania monitora.
3. Przyłączanie kabla zasilającego do monitora.
Przyłączyć jeden koniec kabla zasilającego do gniazda
oznaczonego napisem “POWER IN” (Doprowadzenie
zasilania), znajdującego się z tyłu monitora. Jeszcze nie
przyłączać drugiego końca kabla do gniazdka zasilania
sieciowego.
8
Jak zainstalować sprzęt monitora
albo
4. Przeprowadzenie kabli przez klamrę.
Zwolnić klamrę do zamocowania kabli ściskając nóżki do
siebie, jak to przedstawiono na ilustracji. Ułożyć kable
razem, założyć klamrę na nie i zatrzasnąć ją z powrotem,
mocując pewnie kable z tyłu stojaka monitora.
5. Przyłączenie i włączenie zasilania.
Włożyć drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka zasilania sieciowego i włączyć.
Obraz może różnić się w zależności od produktu
dostępnego w danym regionie.
Za pomocą wyłącznika zasilania włącz monitor.
Włączyć także komputer oraz wykonać instrukcje podane
w rozdziale 4: Jak wykorzystać maksimum możliwości
monitora BenQ, aby zainstalować oprogramowanie monitora.
Jak zainstalować sprzęt monitora
9
Odłączanie stojaka podstawy
1. Przygotowanie monitora i odpowiedniego miejsca.
Wyłączyć monitor oraz zasilanie przed odłączeniem kabla
zasilającego. Wyłączyć komputer przed odłączeniem
kabla sygnałowego monitora.
Zachować ostrożność, aby nie doszło do uszkodzenia
monitora. Położenie monitora powierzchnią ekranu na
zszywacz biurowy lub myszkę spowoduje pęknięcie szkła
lub uszkodzenie podłoża ekranu ciekłokrystalicznego
unieważniając gwarancję. Przesuwanie monitora po
powierzchni biurka spowoduje zarysowanie lub
uszkodzenie obramowania i elementów sterujących
monitora.
Należy zabezpieczyć monitor i jego ekran przygotowując
pustą płaską przestrzeń na biurku i umieszczając na niej
coś miękkiego, na przykład worek z opakowania monitora, jako podkładkę, przed ułożeniem monitora ekranem
zwróconym w dół na tej czystej, płaskiej, miękkiej powierzchni.
2. Naciśnij zatrzaski blokujące w celu odłączenia
podstawy od stojaka monitora.
10
Jak zainstalować sprzęt monitora
4. Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
Aby móc w pełni skorzystać z potencjału płaskiego, kolorowego monitora LCD BenQ należy
zainstalować dedykowane oprogramowanie sterujące dla monitora LCD BenQ, zawarte na
dołączonym do monitora dysku CD-ROM.
Warunki podłączania i instalacji monitora LCD BenQ określą, jaki proces dalszej należy wybrać,
aby pomyślnie zainstalować sterowniki programowe monitora LCD BenQ. Warunki te dotyczą
używanej wersji systemu Microsoft Windows oraz faktu, czy komputer, do którego podłączasz
monitor jest nowym komputerem (bez zainstalowanych sterowników monitora), czy też jest to
komputer w którym wcześniej zainstalowano i używano innej wersji oprogramowania dla
poprzedniego monitora.
We wszystkich przypadkach ponowne uruchomienie komputera (po podłączeniu monitora
do komputera) spowoduje automatyczne wykrycie nowego (lub innego) sprzętu przez system
Windows i uruchomi Kreatora dodawania sprzętu.
Wykonuj polecenia kreatora, aż do momentu wyboru modelu monitora. Na tym etapie kliknij
przycisk Zdysku, włóż dysk CD-ROM monitora LCD BenQ i wybierz odpowiedni model
monitora. Więcej informacji i instrukcji krok po kroku dla instalacji automatycznej (nowej) lub
rozwinięcia (istniejącej instalacji) zamieszczono poniżej. Patrz:
• Instalacja monitora w nowym komputerze.
• Rozwinięcie istniejącej instalacji monitora
Jeśli do zalogowania do Twojego systemu Windows potrzebne są nazwa użytkownika i hasło, w celu
zainstalowania oprogramowania monitora musisz zalogować się jako Administrator lub członek grupy
Administratorów.Ponadto jeśli komputer podłączony jest do sieci z zabezpieczeniami dostępu, ustawienia
sieciowe mogą uniemożliwić Ci instalację oprogramowania w danym komputerze.
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
11
Instalacja monitora w nowym komputerze
Ta instrukcja zawiera szczegółowy opis procedury wyboru i instalacji sterownika monitora LCD
BenQ w komputerze, w którym nie instalowano dotąd żadnych sterowników monitora. Instrukcja
ta dotyczy jedynie komputera, który nie był dotąd używany i dla którego monitor LCD BenQ jest
pierwszym podłączonym monitorem.
Jeśli podłączasz monitor LCD BenQ do funkcjonującego już komputera, do którego podłączony był inny
monitor (i w którym zainstalowano sterowniki do tego monitora), pomiń te instrukcje.Zamiast tego wykonaj
instrukcje Rozwinięcie istniejącej instalacji monitora.
1. Wykonuj instrukcje z rozdziału Jak zainstalować sprzęt monitora.
Po uruchomieniu systemu Windows nastąpi automatyczne wykrycie nowego monitora i uruchomienie
Kreatora dodawania sprzętu. Wykonuj polecenia kreatora, aż do momentu pojawienia się opcji
Zainstaluj sterowniki urządzenia.
2. Włóż dysk CD-ROM monitora LCD BenQ do napędu CD-ROM.
3. Zaznacz opcję Wyszukaj najlepszy sterownik dla tego urządzenia i kliknij Dalej.
4. Zaznacz opcje napędów CD-ROM (odznacz wszystkie pozostałe) i kliknij Dalej.
5. Sprawdź, czy kreator wybrał właściwą nazwę dla monitora i kliknij przycisk Dalej.
6. Kliknij Zakończ.
7. Ponownie uruchom komputer.
12
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
Rozwinięcie istniejącej instalacji monitora
Ta instrukcja zawiera szczegółowy opis procedury ręcznego aktualizowania oprogramowania
monitora w komputerze z systemem Microsoft Windows. Aktualnie trwa testowanie pod kątem
zgodności z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows Vista i Windows 7.
Sterownik monitora LCD BenQ może znakomicie funkcjonować z innymi wersjami systemu Windows,
jednak w momencie jego napisania firma BenQ nie przeprowadziła jeszcze testów tego sterownika w
innych wersjach systemu Windows i nie może gwarantować jego poprawnego działania w tych
systemach.
Instalacja sterownika monitora wymaga wybrania pliku z informacjami (.inf) z dysku CD-ROM
monitora LCD BenQ, odpowiedniego dla podłączonego monitora i umożliwiającego systemowi
Windows zainstalowanie odpowiadającego mu sterownika z dysku CD. Wystarczy jedynie dać
systemowi wskazówkę. Windows posiada Kreatora aktualizacji sterowników, który
automatycznie prowadzi użytkownika przez proces wyboru plików i instalacji.
Patrz:
•
“Instalacja w środowisku systemów Windows 7” na stronie 14.
•
“Instalacja w środowisku systemów Windows Vista” na stronie 15.
•
“Instalacja w systemie Windows XP” na stronie 16.
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
13
Instalacja w środowisku systemów Windows 7
1. Otwórz Właściwości ekranu.
Przejdź kolejno do Start, Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, Urządzenia i drukarki,
a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę monitora.
Alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz opcję Personalizuj, Ekran,
Urządzenia i drukarki, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę monitora.
2. Kliknij kartę Sprzęt.
3. Kliknij pozycję Rodzajowy monitor PnP, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
4. Kliknij kartę Sterownik oraz przycisk Aktualizuj sterownik.
5. Umieść dysk CD BenQ LCD Monitor w napędzie CD komputera.
6. W oknie Aktualizuj sterownik wybierz opcję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu
sterownika.
7. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do następującego folderu: d:\BenQ_LCD\Driver\
(gdzie d jest oznaczeniem litery dysku dla napędu CD-ROM).
Litera oznaczająca napęd CD-ROM może być inna w Twoim systemie, np. ‘D:’, ‘E:’ lub ‘F:’ itp.
8. Wybierz prawidłową nazwę folderu swojego monitora z podanej listy sterowników i kliknij
przycisk Dalej.
Spowoduje to skopiowanie do komputera i zainstalowanie odpowiednich plików sterownika
monitora.
9. Kliknij Zamknij.
Może pojawić się monit o ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu aktualizacji sterownika.
14
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
Instalacja w środowisku systemów Windows Vista
1. Otwórz Display Settings (Ustawienia wyświetlania).
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszki i wybierz pozycję Personalize (Spersonalizuj) z menu
podręcznego.
Wybierz Display Settings (Ustawienia wyświetlania) w oknie Personalize appearance and
sounds (Spersonalizuj wygląd i dźwięki).
Zostanie wyświetlone okno Display Settings (Ustawienia wyświetlania).
2. Kliknij przycisk Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane).
Zostanie wyświetlone okno Generic PnP Monitor Properties (Właściwości: Ogólny monitor
PnP).
3. Kliknij kartę Monitor oraz przycisk Properties (Właściwości).
4. Kliknij Continue (Kontynuuj) w wyświetlonym oknie monitu User Account Control
(Kontrola konta użytkownika).
5. Kliknij kartę Driver (Sterownik) oraz przycisk Update Driver (Aktualizuj sterownik).
6. Umieść dysk CD BenQ LCD Monitor w napędzie CD komputera.
7. W oknie Update Driver Software (Aktualizuj sterownik) wybierz opcję “Browse my
computer for driver software (Przeglądaj komputer w poszukiwaniu sterownika)”.
8. Kliknij przycisk “Browse” (Przeglądaj) i przejdź do następującego folderu:
d:\BenQ_LCD\Driver\ (gdzie d jest oznaczeniem litery dysku dla napędu CD-ROM).
Litera oznaczająca napęd CD-ROM może być inna w Twoim systemie, np. ‘D:’, ‘E:’ lub ‘F:’ itp.
9. Wybierz prawidłową nazwę folderu swojego monitora z podanej listy sterowników i kliknij
przycisk Next (Dalej).
Spowoduje to skopiowanie do komputera i zainstalowanie odpowiednich plików sterownika monitora.
10. Kliknij Close (Zamknij).
Może pojawić się monit o ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu aktualizacji sterownika.
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
15
Instalacja w systemie Windows XP
1. Otwórz Właściwości ekranu.
Najszybszy dostęp do Właściwości ekranu uzyskać można z pulpitu Windows.
Prawym przyciskiem kliknij na pulpicie i w pojawiającym się menu wybierz Właściwości.
Możesz też wybrać Ekran w Panelu sterowania.
W wersji Windows XP Panel sterowania znajduje się bezpośrednio w głównym menu Start.
Wyświetlone opcje menu zależeć będą od widoku wybranego dla danego systemu.
•
•
W widoku klasycznym kliknij Start | Panel kontrolny | Ekran.
W widoku kategorii kliknij Start | Panel kontrolny | Wygląd i kompozycje | Zmień
rozdzielczość ekranu.
Pojawi się okno Właściwości ekranu.
2. Kliknij zakładkę Ustawienia i przycisk Zaawansowane.
Pojawi się okno Zaawansowane właściwości ekranu.
3. Kliknij zakładkę Monitor i wybierz z listy monitor typu ‘Plug and Play’.
Jeśli lista zawiera tylko jeden monitor, wybór dokonany zostanie automatycznie.
4. Kliknij przycisk Właściwości.
Pojawi się okno Właściwości monitora.
Jeśli sterownik określono jako pochodzący od BenQ, a model jest zgodny z Twoim monitorem, nie
musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Anuluj okno właściwości.
Jeśli jednak BenQ nie figuruje jako producent, lub nie wyświetlono właściwego modelu monitora,
musisz wykonać poniższe czynności.
5. Kliknij zakładkę Sterownik i przycisk Aktualizuj sterownik.
Pojawi się Kreator aktualizacji sprzętu. Wykonaj poniższe czynności, zgodne z instrukcjami
kreatora:
6. Włóż dysk CD-ROM monitora LCD BenQ do napędu CD-ROM w komputerze, do którego
podłączono monitor.
7. Zaznacz opcję ‘Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji’ i kliknij Dalej.
8. Zaznacz opcję ‘Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach’ oraz
‘Przeszukaj nośniki wymienne’, następnie kliknij Dalej.
Poczekaj, aż kreator przeszuka dyski i dysk CD-ROM monitora LCD Benq, włożony w kroku 6.
Po zakończeniu tej czynności kreator powinien odnaleźć i wybrać z dysku CD sterownik BenQ,
odpowiedni dla danego modelu.
9. Wybierz prawidłową nazwę swojego monitora z podanej listy sterowników i kliknij przycisk
Dalej.
Spowoduje to skopiowanie i zainstalowanie w komputerze prawidłowego sterownika monitora.
10. Kliknij Zakończ.
Spowoduje to zamknięcie kreatora i powrót do okna Właściwości monitora.
11. Kliknij Zamknij, OK, i OK.
16
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
Spowoduje to zamknięcie okna Właściwości ekranu. Może pojawić się monit o ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu aktualizacji sterownika.
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
17
5. Optymalizacja obrazu
Najprostszym sposobem uzyskania optymalnego obrazu przy analogowym sygnale wejściowym
(złącze D-Sub), jest skorzystanie z funkcji „AUTO key”. Naciśnij klawisz funkcji „AUTO key”,
aby zoptymalizować obraz wyświetlany aktualnie na ekranie.
Kiedy przyłączysz do monitora cyfrowy sygnał wyjściowy wizji przy użyciu kabla cyfrowego (DVI), funkcja
„AUTO key” oraz „Auto. dostosowanie” zostaną wyłączone, ponieważ monitor będzie automatycznie
wyświetlał obraz o najwyższej jakości.
Wykorzystując funkcję „AUTO key” należy upewnić się, czy karta graficzna komputera została ustawiona
na rozdzielczość matrycy monitora.
Jeżeli chcesz, zawsze możesz ręcznie dostosować ustawienia geometrii ekranu, wykorzystując
elementy menu dotyczące geometrii obrazu. BenQ dostarcza program testu ekranowego, która
pomaga w ustawieniu kolorów, skali szarości i gradientu liniowego ekranu.
1. Uruchom program testowy auto.exe z płyty CD-ROM. Możesz również użyć innego,
dowolnego obrazu, takiego jak tapeta systemu operacyjnego. Jednak zalecamy
wykorzystanie pliku auto.exe. Po uruchomieniu auto.exe pojawi się wzór testowy.
2. Naciśnij przycisk AUTO na monitorze.
3. Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu wyświetlacza ekranowego OSD.
4. Za pomocą przycisków W lub X wybierz DISPLAY (WYŚW.) i naciśnij przycisk ENTER,
aby przejść do menu.
5. Jeśli pojawiają się pionowe zakłócenia (migotanie pionowych linii podobne do efektu
kurtyny), naciśnij przycisk W lub X, aby wybrać Pixel Clock (Szer. Pasma) i naciśnij
przycisk ENTER. Następnie naciskając przyciski W lub X reguluj monitor do momentu,
gdy zakłócenia znikną.
6. Jeśli pojawiają się poziome zakłócenia, naciśnij przycisk W lub X, aby wybrać Phase
(Faza) i naciśnij przycisk ENTER. Następnie naciskając przyciski W lub X reguluj monitor
do momentu, gdy zakłócenia znikną.
18
Optymalizacja obrazu
6. Dostosowywanie ustawieñ monitora
Panel sterowania
1. Przycisk “AUTO”: Automatycznie reguluje położenie poziome i pionowe, fazę i zegar pikseli.
2. Przycisk “MENU”: Umożliwia uaktywnienie głównego menu OSD i powrót do
poprzedniego menu lub wyjście z OSD.
3.
W/Tryb Przycisk: Do regulacji Lewo/Zmniejsz. Ten klawisz jest także klawiszem skrótu dla
funkcji “Mode” (Tryb).
4.
X/Kontrastu/Jaskrawości Przycisk : Do regulacji Prawo/Zwiększ. Przycisk w Prawo to
przycisk szybkiego wyboru “Brightness” (Jasność) i “Contrast” (Konstrast).
5. Przycisk “ENTER”: Powoduje przejście do menu niższego poziomu oraz wybieranie
elementów. Wypadku modeli z wejściami DVI, ten klawisz jest zarazem przyciskiem skrótu
dla “Input” (Wejście).
6. “Power”: Włącza i wyłącza zasilanie.
OSD = On Screen Display (menu ekranowe)
Przyciski skrótów wyświetlają stopniowaną skalę do regulowania wartości danego ustawienia i działają
tylko wtedy, gdy menu OSD nie jest aktualnie wyświetlane. Okienka przycisków skrótów znikają po kilku
sekundach braku aktywności. Zobacz “Tryb przycisków skrótów” na stronie 19.
Dostosowywanie ustawień monitora
19
Tryb przycisków skrótów
Przyciski monitora działają jak klawisze skrótów, oferując bezpośredni dostęp do konkretnych
funkcji, kiedy menu nie jest wyświetlane na ekranie.
Klawisze skrótu: jasność i kontrasts
Naciśnij klawisz X. To spowoduje
wyświetlenie wskaźników Jasność i
Konstrast. Dalej naciskając klawisz W lub
X, a następnie klawisz ENTER, można
wybrać ustawienia Jasność lub Kontrast.
Klawisz X zwiększa, a klawisz W
zmniejsza poziom wybranego ustawienia.
Aby opuścić te ustawienia, naciśnij klawisz
MENU.
Przycisk skrótu Tryb
Naciskaj w sposób ciągły ten przycisk, aby
przełączać 5 tryby wyświetlania w oknie
głównym: Standard, Film, Dynamika,
Zdjęcie i sRGB – wyścigi. Wprowadzone
ustawienie obowiązuje natychmiast.
Patrz również punkt Picture Mode (Tryb
obrazu).
Przycisk skrótu Wejście (Nie jest dostępny w przypadku modeli tylko analogowych)
Naciskaj przycisk ENTER, aby dokonać
wyboru spośród różnych sygnałów wideo,
jakie mogą być przyłączone do monitora.
Wprowadzone ustawienie obowiązuje
natychmiast.
Patrz również punkt “Input (Wejœcie)” na
stronie 29.
20
Dostosowywanie ustawień monitora
Tryb menu głównego
Z menu OSD (On Screen Display) można korzystać w celu dostosowywania wszystkich ustawień
monitora.
Należy nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić poniższe menu główne OSD.
1
2
3
4
Występują cztery menu główne OSD:
1. DISPLAY (WYŚW.)
2. PICTURE (OBRAZ)
3. PICTURE ADVANCED
(OBRAZ ZAAWANSOW.)
4. SYSTEM
Za pomocą przycisku W (w lewo) lub X
(w prawo) należy wyróżnić element menu
oraz nacisnąć przycisk ENTER, aby
przejść do ustawień danego elementu
Menu.
Języki menu OSD mogą różnić się w przypadku produktu dostarczanego w Twoim regionie, należy
zapoznać się z tematem ““Language (Język)” na stronie 30” w punkcie “OSD Settings” (Ustawienia
OSD), aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
Więcej informacji dotyczących każdego menu można znaleźć na następujących stronach:
• “Menu DISPLAY (WYŚW.)” na stronie 21
• “Menu PICTURE (OBRAZ)” na stronie 23
• “Menu PICTURE ADVANCED (OBRAZ ZAAWANSOW.)” na stronie 27
• “Menu SYSTEM” na stronie 29
Dostosowywanie ustawień monitora
21
Menu DISPLAY (WYŚW.)
1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
główne menu.
2. Naciskając przycisk W lub X wybierz
DISPLAY (WYŚW.), a następnie naciśnij
przycisk ENTER, aby przejść do tego
menu.
3. Naciskaj przycisk W lub X, aby przenieść
wyróżnienie na dany element menu, a
następnie naciśnij przycisk ENTER w celu
wybrania tego elementu.
4. Naciskaj przyciski W lub X w celu
dokonania regulacji lub wyboru.
5. Aby powrócić do poprzedniego menu,
naciśnij przycisk MENU.
Element
Auto
Adjustment
(Auto.
dostosowanie)
Funkcja
Automatycznie
optymalizuje i
dostosowuje ustawienia
ekranu. Przycisk „AUTO”
jest “przyciskiem skrótu”
do tej funkcji.
Kiedy przyłączysz do
monitora cyfrowy sygnał
wyjściowy wizji przy
użyciu kabla cyfrowego
(DVI), funkcja „AUTO
key” oraz „Auto.
dostosowanie” zostaną
wyłączone.
22
Dostosowywanie ustawień monitora
Działanie
Należy nacisnąć przycisk
ENTER w celu wybrania
tej opcji oraz dokonania
regulacji.
Zakres
H. Position
(Ustaw. poz.)
V. Position
(Ustaw. pion.)
Pixel Clock
(Szer. Pasma)
Dostosowuje położenie
obrazu ekranu w
poziomie.
Dostosowuje położenie
obrazu ekranu w pionie.
Dostosuj częstotliwość
taktowania zegara obrazu,
aby zapewnić
synchronizację z
analogowym sygnałem
wejściowym wizji. Nie
dotyczy to cyfrowego
sygnału wejściowego.
Patrz również:
“Optymalizacja obrazu” na
stronie 17.
Phase (Faza)
Dostosuj fazę taktowania
zegara obrazu, aby
zapewnić synchronizację z
analogowym sygnałem
wejściowym wizji. Nie
dotyczy to cyfrowego
sygnału wejściowego.
0 do 100
0 do 100
0 do 100
Należy naciskać przyciski
W lub X w celu
dostosowania wartości.
0 do 63
Patrz również:
“Optymalizacja obrazu” na
stronie 17.
Dostosowywanie ustawień monitora
23
Menu PICTURE (OBRAZ)
1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
główne menu.
2. Naciskając przycisk W lub X wybierz
PICTURE (OBRAZ), a następnie naciśnij
przycisk ENTER, aby przejść do tego
menu.
3. Naciskaj przycisk W lub X, aby przenieść
wyróżnienie na dany element menu, a
następnie naciśnij przycisk ENTER w celu
wybrania tego elementu.
4. Naciskaj przyciski W lub X w celu
dokonania regulacji lub wyboru.
5. Aby powrócić do poprzedniego menu,
naciśnij przycisk MENU.
Element
Brightness
(Jasność)
Funkcja
Dostosowuje
równowagę jasnych i
ciemnych odcieni.
Ta funkcja nie jest
dostępna do użycia,
gdy włączona jest
funkcja
DynamicContrast.
Contrast
(Kontrast)
Dostosowuje wielkość
różnicy pomiędzy
ciemnymi i jasnymi
miejscami.
Ta funkcja nie jest
dostępna do użycia,
gdy włączona jest
funkcja
DynamicContrast.
24
Dostosowywanie ustawień monitora
Działanie
Należy naciskać przycisk
X w celu zwiększenia
jasności lub przycisk W
w celu zmniejszenia
jasności.
Zakres
0 do 100
Należy naciskać przycisk
X w celu zwiększenia
kontrastu lub przycisk W
w celu zmniejszenia
kontrastu.
0 do 100
Sharpness
(Ostrość)
Dostosowuje czystość i
widoczność krawędzi
obiektów obrazu.
Należy naciskać przycisk
X w celu poprawienia
wyrazistości
wyświetlanego obrazu lub
przycisk W, aby
wprowadzić efekt
miękkości do
wyświetlanego obrazu.
Color (Kolor) - Nacisnąć ENTER, aby przejść do menu Color (Kolor).
Normal
Umożliwia oglądanie
(Normalny)
obrazu wideo lub
fotografii,
wyświetlanych w
naturalnych kolorach.
Jest to domyślne,
fabryczne ustawienie
koloru.
Bluish
Powoduje zastosowanie
(Niebieskawy)
chłodnego zabarwienia
Należy naciskać przyciski
obrazu i jest fabrycznym
W lub X, aby wybrać tę
wstępnie ustalonym
opcję.
ustawieniem standardu
białego koloru dla
komputerów PC.
Reddish
Powoduje zastosowanie
(Czerwonawy)
ciepłego zabarwienia
obrazu i jest fabrycznym
wstępnie ustalonym
ustawieniem standardu
białego koloru dla
papieru gazetowego.
1 do 5
Dostosowywanie ustawień monitora
25
Należy naciskać przyciski
Dostosowuje
zabarwienie kolorów
W lub X oraz przycisk
obrazu. Można
ENTER, aby wybrać
dostosowywać
kolor Red (Czerwony),
mieszanie Red
Green (Zielony) lub Blue
(Czerwony), Green
(Niebieski). Następnie
(Zielony) i Blue
przy użyciu przycisku W
(Niebieski) koloru
lub X dokonać regulacji
podstawowego w celu
koloru.
wprowadzania zmian
zabarwienia kolorów
obrazu. Zmniejszanie
wartości dla jednego lub
więcej kolorów będzie
powodować
zmniejszenie
odpowiadającego ich
wpływu na zabarwienie
kolorów obrazu. Na
przykład, w miarę
zmniejszania poziomu
koloru Blue (Niebieski)
obraz będzie nabierał
stopniowo zabarwienia
zółtawego. Gdy jest
zmniejszany poziom
Green (Zielony),
zabarwienie obrazu
będzie stawać się
purpurowe.
Reset Color
Resetuje
Należy naciskać przyciski
(Resetować kolor) niestandardowe
W lub X w celu
ustawienia kolorów
dostosowania wartości.
User Mode (Tryb
użytk.) na domyślne
wartości fabryczne.
Nacisnąć przycisk MENU, aby opuścić menu Color (Kolor).
User Mode
(Tryb użytk.)
26
Dostosowywanie ustawień monitora
• Red
(Czerwony)
(0 do 100)
• Green (Zielony)
(0 do 100)
• Blue
(Niebieski)
(0 do 100)
• YES (TAK)
• NO (NIE)
DynamicContrast
(dostępne, gdy
Tryb obrazu jest
ustawiony na
Zdjęcie,
Dynamika lub
Film)
Ta funkcja umożliwia
automatyczne
rozpoznanie rozłożenia
barw w sygnale
źródłowym i optymalne
dostosowanie kontrastu
do tego sygnału. Im
wyższy poziom, tym
bardziej szczegółowy
obraz na ekranie.
Naciśnij przycisk
ENTER w celu wybrania
tej opcji. W celu
dokonania zmiany
ustawienia należy
naciskać przyciski W lub
X.
0 do 5
Uaktywnienie
DynamicContrast
wyłączy sterowanie
jasnością i
kontrastem.
Dostosowywanie ustawień monitora
27
Menu PICTURE ADVANCED (OBRAZ ZAAWANSOW.)
1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
główne menu.
2. Naciskając przycisk W lub X wybierz
PICTURE ADVANCED (OBRAZ
ZAAWANSOW.), a następnie naciśnij
przycisk ENTER, aby przejść do tego
menu.
3. Naciskaj przycisk W lub X, aby przenieść
wyróżnienie na dany element menu, a
następnie naciśnij przycisk ENTER w celu
wybrania tego elementu.
4. Naciskaj przyciski W lub X w celu
dokonania regulacji lub wyboru.
5. Aby powrócić do poprzedniego menu,
naciśnij przycisk MENU.
Element
Picture Mode
(Tryb obrazu)
Funkcja
Umożliwia dokonanie
wyboru takiego trybu
obrazu, który najlepiej
odpowiada obrazom
wyświetlanym na ekranie.
• Standard – dla
podstawowych aplikacji
komputera PC.
• Movie (Film) – dla
oglądania filmów wideo.
• Dynamics (Dynamika) –
dla oglądania obrazów
wideo w specyficznych
orientacjach poziomych
oraz dla gier.
• Photo (Zdjęcie) – dla
oglądania obrazów
nieruchomych.
• sRGB - Dla lepszej
reprezentacji
dopasowania kolorów w
przypadku takich
urządzeń peryferyjnych,
jak drukarki, urządzenia
DSC, itd.
28
Dostosowywanie ustawień monitora
Operacja
Należy naciskać przyciski
W lub X w celu
dostosowania wartości.
Zakres
• Standard
• Movie (Film)
• Dynamics
(Dynamika)
• Photo (Zdjęcie)
• sRGB
Seneye Demo
(Demo)
(dostępne, gdy
Tryb obrazu
jest ustawiony
na Zdjęcie,
Dynamika lub
Film)
Display Mode
(Tryb
wyświetlania)
Wyświetla podgląd
obrazów ekranu w
wybranym trybie spośród
opcji Tryb obrazu. Ekran
zostanie podzielony na
dwa okienka: w lewym
okienku będzie
wyświetlany obraz w
trybie Standard, natomiast
prawe okienko będzie
przedstawiać obrazy w
określonym trybie.
Dzięki tej funkcji obraz o
proporcjach innych niż
16:9 jest wyświetlany bez
zniekształceń
geometrycznych.
W celu dokonania zmiany
ustawienia należy naciskać
przyciski W lub X.
• ON
(WLĄCZONY)
W celu dokonania zmiany
ustawienia należy naciskać
przyciski W lub X.
• Full (Pełny)
• OFF
(WYŁĄCZ.)
• Aspect (Format
obrazu)
• Full (Pełny) -Skalowanie obrazu wejściowego tak, że całkowicie
wypełnia ekran. Doskonałe ustawienie do
obrazu o proporcjach
16:9.
• Aspect (Format obrazu) Obraz wejściowy jest
wyświetlany bez zniekształceń geometrycznych i wypełnia
maksymalny obszar
ekranu.
Pozycja Format obrazu
jest niedostępna, jeśli
plik obrazu został
stworzony w formacie
16:9.
Dostosowywanie ustawień monitora
29
Menu SYSTEM
1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
główne menu.
2. Naciskając przycisk W lub X wybierz
SYSTEM, a następnie naciśnij przycisk
ENTER, aby przejść do tego menu.
3. Naciskaj przycisk W lub X, aby przenieść
wyróżnienie na dany element menu, a
następnie naciśnij przycisk ENTER w celu
wybrania tego elementu.
W modelach wyłącznie analogowych nie
występuje funkcja Input (Wejście).
Element
Input
(Wejście)
Funkcja
Umożliwia wybór wejścia
D-sub (analogowego) lub
DVI (cyfrowego). Należy
wykorzystywać to
ustawienie do zmiany
sygnału wejściowego
odpowiedniego dla typu
stosowanego złącza kabla
sygnału wizji.
4. Naciskaj przyciski W lub X w celu
dokonania regulacji lub wyboru.
5. Aby powrócić do poprzedniego menu,
naciśnij przycisk MENU.
Działanie
Należy naciskać przyciski
W lub X w celu
dostosowania wartości.
Zakres
• DVI
• D-sub
W modelach wyłącznie
analogowych nie
występuje funkcja Input
(Wejście).
OSD Settings (Ustawienia OSD) - Nacisnąć ENTER, aby przejść do menu OSD Settings
(Ustawienia OSD).
30
Dostosowywanie ustawień monitora
Language
(Język)
Umożliwia ustawienie
języka wyświetlania menu
OSD.
Należy naciskać przyciski
W lub X w celu
dostosowania wartości.
• English
• Français
• Deutsch
• Italiano
• Español
• Polski
• Česky
Opcje językowe
wyświetlane w danym
menu OSD mogą różnić
się od opcji
przedstawionych w
kolumnie z prawej strony
w zależności od produktu
dostarczanego do
danego regionu.
• Magyar
• SICG/BiH/
CRO
• Română
• Netherlands
• Русский
• Svenska
• Português
• 日本語
• 繁體中文
H. Position
(Ustaw. poz.)
V. Position
(Ustaw. pion.)
Display Time
(Wyświetlaj
godzinę)
Dostosowuje położenie
menu OSD w poziomie.
Dostosowuje położenie
menu OSD w pionie.
Dostosowuje czas
wyświetlania menu OSD.
• 简体中文
0 do 100
0 do 100
Należy naciskać przyciski
W lub X w celu
dostosowania wartości.
• 5 sek.
• 10 sek.
• 15 sek.
• 20 sek.
• 25 sek.
• 30 sek.
Dostosowywanie ustawień monitora
31
OSD Lock
(Blokada
OSD)
Zapobiega przypadkowym
zmianom wszystkich
ustawień monitora. Kiedy
ta funkcja jest aktywna,
zostaje wyłączone
operowanie elementami
sterowania OSD oraz
przyciskami skrótów.
Należy naciskać przyciski
W lub X w celu
dostosowania wartości.
• YES (TAK)
• NO (NIE)
Aby odblokować
elementy sterowania
OSD, kiedy menu OSD
jest zablokowane, należy
nacisnąć przycisk
“MENU” i przytrzymać
przez 15 sekund w celu
przejścia do opcji
„Blokada OSD” i
wprowadzenia zmian.
Alternatywnie, możesz
użyć klawisza W lub X do
wybrania pozycji “NIE” w
podmenu “Blokada OSD”
menu “Ustaw. OSD”
(Menu System) i wtedy
będą dostępne wszystkie
elementy sterujące OSD.
Nacisnąć przycisk MENU, aby opuścić menu OSD Settings (Ustawienia OSD).
• ON
DDC/CI*
Umożliwia ustawianie
Naciśnij przycisk ENTER
w celu wybrania tej opcji.
(WLĄCZONY)
parametrów pracy
W
celu
dokonania
zmiany
monitora za pomocą
• OFF
ustawienia należy naciskać
oprogramowania w
(WYŁĄCZ.)
przyciski W lub X.
komputerze.
Information
(Informacja)
Reset All
(Reset.
wszyst.)
Wyświetla informację o
bieżących ustawieniach
właściwości monitora.
Resetuje wszystkie
ustawienia trybów,
kolorów i geometrii na
domyślne wartości
fabryczne.
Nacisnąć przycisk ENTER
w celu wybrania tej opcji.
Należy naciskać przyciski
W lub X w celu
dostosowania wartości.
• YES (TAK)
• NO (NIE)
*Interfejs DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) został opracowany przez konsorcjum Video
Electronics Standards Association (VESA). Dzięki interfejsowi DDC/CI parametry pracy monitora można
przesyłać do oprogramowania komputera i przeprowadzać zdalną diagnostykę.
32
Dostosowywanie ustawień monitora
7. Rozwiązywanie problemów
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Obraz jest rozmyty:
Zapoznaj się z instrukcjami, do których prowadzi łącze "Zmiana rozdzielczości ekranu" na
dysku CD, wybierz poprawną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania i wprowadź zmiany
zgodne z zaleceniami.
Jak użyłeś kabla przedłużenia VGA?
Podczas testu odłącz kabel przedłużenia. Czy teraz obraz jest ostry? Jeśli nie, zoptymalizuj obraz
wykonując zalecenia zawarte w punkcie "Zmiana częstotliwości odświeżania ekranu", do
którego prowadzi łącze "Zmiana rozdzielczości ekranu". Zwykle obraz jest nieostry z powodu
strat przewodzenia kabli przedłużenia. Możesz ograniczyć te straty stosując kabel przedłużenia o
lepszej jakości przewodzenia lub z wbudowanym wzmacniaczem sygnału.
Czy obraz staje się nieostry przy rozdzielczościach niższych od standardowej (maksymalnej)?
Zapoznaj się z instrukcjami, do których prowadzi łącze "Zmiana rozdzielczości ekranu" na
dysku CD. Wybierz rozdzielczośc standardową.
Widoczne są błędy pikseli:
Jeden lub kilka pikseli są zawsze czarne, jeden lub kilka pikseli są zawsze białe, jeden lub kilka
pikseli są zawsze czerwone, zielone, niebieskie lub innego koloru.
• Oczyść ekran LCD.
• Kilkakrotnie włącz-wyłącz zasilanie.
• Są to piksele, które są zawsze jasne lub ciemne; jest to naturalna wada, charakterystyczna dla
technologii LCD.
Obraz ma nieodpowiedni kolor:
Wydaje się być zbyt żółty, niebieski lub różowy.
Należy wybrać MENU > PICTURE (OBRAZ) > Color (Kolor) > Reset Color (Resetuj kolor), a
następnie wybrać “YES” (TAK) w polu komunikatu “CAUTION ”(PRZESTROGA), aby
zresetować ustawienia kolorów na domyślne wartości fabryczne.
Jeśli obraz nadal nie wygląda poprawnie i menu ekranowe OSD również ma nieodpowiedni
kolor, oznacza to, że w sygnale brakuje jednego z trzech kolorów podstawowych. Sprawdź złącza
kabli sygnałowych. Jeśli któryś z wtyków jest uszkodzony lub odłamany skontaktuj sie ze
sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
Nie widać żadnego obrazu
Czy dioda na monitorze świeci się na zielono?
Jeśli dioda LED na monitorze świeci się na zielono i na ekranie widoczny jest komunikat “Out of
Range” (poza zasięgiem), oznacza to, że używasz trybu wyświetlania nie obsługiwanego przez
monitor - zmień ustawenia na jedne z obsługiwanych trybów. Przeczytaj paragraf “Wstępnie
ustawione tryby wyświetlania”, do którego prowadzi łącze "Zmiana rozdzielczości ekranu".
Na ekranie jest widoczny nikły cień pochodzący od wyświetlanego nieruchomego obrazu:
Rozwiązywanie problemów
33
• Uaktywnij funkcję zarządzania energią, aby umożliwić komputerowi i monitorowi
przechodzenie do trybu „uśpienia” z niskim zużyciem energii, kiedy nie są aktywnie
wykorzystywane.
• Używaj wygaszacza ekranu, aby zapobiegać występowaniu retencji obrazu.
Czy dioda na monitorze świeci się na pomarańczowo?
Jeśli dioda LED na ekranie świeci się na pomarańczowo, aktywny jest tryb oszczędzania energii.
Wciśnij dowolny przycisk klawiatury komputera lub porusz myszką. Jeśli to nie pomoże,
sprawdź łącza kabla sygnałowego Jeśli któryś z wtyków jest uszkodzony lub odłamany
skontaktuj sie ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
Czy dioda na monitorze wcale sie nie świeci?
Sprawdź gniazdko zasilania, zewnętrze źródło zasilania i przełącznik zasilania.
Obraz jest zniekształcony, błyska lub migocze:
Zapoznaj się z instrukcjami, do których prowadzi łącze "Zmiana rozdzielczości ekranu" na
dysku CD, i wybierz poprawną rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i wprowadź zmiany
zgodne z zaleceniami.
Monitor działa w jego własnej, niezmienionej rozdzielczości, ale obraz jest wciąż zniekształcony.
Obrazy z różnych źródeł sygnału mogą być zniekształcone lub rozciągnięte przy ustawieniu
własnej rozdzielczości monitora. Żeby obraz z każdego źródła sygnału był wyświetlany w sposób
optymalny, można ustawić odpowiednie proporcje tych źródeł za pomocą funkcji Display Mode
(Tryb wyświetlania). Szczegółowe informacje można znaleźć w części Display Mode (Tryb
wyświetlania).
Obraz jest przesunięty w jednym kierunku:
Zapoznaj się z instrukcjami, do których prowadzi łącze "Zmiana rozdzielczości ekranu" na
dysku CD, i wybierz poprawną rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i wprowadź zmiany
zgodne z zaleceniami.
Nie są dostępne elementy sterujące OSD:
• Aby odblokować elementy sterowania OSD, kiedy menu OSD jest zablokowane, należy
nacisnąć przycisk “MENU” i przytrzymać przez 15 sekund w celu przejścia do opcji
„Blokada OSD” i wprowadzenia zmian.
• Alternatywnie, możesz użyć klawisza W lub X do wybrania pozycji “NIE” w podmenu
“Blokada OSD” menu “Ustaw. OSD” (Menu System) i wtedy będą dostępne wszystkie
elementy sterujące OSD.
Potrzebujesz więcej pomocy?
Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane po wypróbowaniu metod zawartych w podręczniku,
skontaktuj sie ze sprzedawcą lub prześlij do nas e-mail na adres: Support@BenQ.com
34
Rozwiązywanie problemów