RCR-7
(WF)
Svensk Bruksanvisning
Läs igenom denna bruksanvisning innan
användning av produkten och spara
bruksanvisningen för framtida användning.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Låt inte denna enhet att utsättas för vatten, ånga, sand eller andra miljörisker.
Lämna inte din radio där hög värme kan orsaka skada som i en parkerad bil där
värmen från solen kan enkelt bygga upp till extrema nivåer.
1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Följ alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte enheten i vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Försök inte åsidosätta säkerhetsfunktionen i den jordad kontakt.
8. Skydda elkabeln så att man inte kan trampa på den eller klämma särskilt vid
kontakterna, kärl, och den punkt där de kommer ut från apparaten.
9. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.
OBS!
-Produkttillverkaren eller någon av dess återförsäljare ansvarar ej för skada som
uppkommit vid felanvändning av produkten!
- Spara kvitto samt kartongen om produkten mot allt skulle vara felaktig.
Garanti gäller endast mot uppvisade av konsumet kvitto.
Betrakta kvittot som en värdehandling.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Kontroller
Innan du kan använda denna produkt
Ansluta din radio till ditt nätverk
Användar kontroller
Välja en Internetradio station
Volymkontroll
Ljud (tonkontroll)
Internet radio förinställd station
Lyssna på redan sänt material
Anpassa din radio på webbplatsen
Media Spelare
Window Shares
UPnP-server
USB och SD - Lokala medier användning
Användning efter installation av Window Shares
UPnP eller USB / SD-kort
FM Radio
Auxiliary-ingången
Klockinställning
Bakgrundsbelysning
Nätverkskonfiguration (RCR-7)
Felsökning
Fabriksåterställning
Uppgradera firmware
Hörlursuttaget
Line out uttag (3.5mm)
Teknisk Specifikation
Sid 1
Viktiga säkerhetsföreskrifter
1. Läs och förstå alla säkerhetsföreskrifter innan Radion används.
2. Behåll Bruksanvisningen: Säkerhet och driftanvisning bör sparas för framtida referens.
3. Beakta varningar. Alla varningar på enheten och driftanvisningar ska följas.
4. Följ alla instruktionerna om användning.
5. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.
6. Använd bara en torr trasa för rengöring av utsidan av radion.
7. Ventilation: Denna radio bör vara placerade så att dess omgivning inte stör dess
ventilation. Exempelvis ska radion inte användas på en säng, soffa, matta eller annan mjuk
yta som kan blockera ventilationsöppningarna. Den bör inte vara placerad på en inbyggd
plats som ett skåp som kan minska luftflödet genom ventilationsöppningarna. Du skall
även minst hålla ett utrymme fritt på 10cm på baksidan på radion.
8. Vatten och fukt: Apparaten får inte användas i närheten av vatten. Använd inte nära ett
badkar, handfat, tvättmaskin, diskbänk, fuktig källare, pool, etc..
VARNING! Utsätt inte produkten för regn eller fukt.
9. Utsätt inte produkten för stänk eller dropp. Föremål som innehåller vätska, som vaser
eller ett glas med vatten, bör inte placeras ovanpå denna produkt.
10. Installera aldrig intill värmekällor som värmeelement, värme, spisar eller andra
apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
11. Placera inte radion på en vagn, stativ, hållare eller bord. Radion kan falla och orsaka
allvarliga personskador och skador på radion.
12. Försök inte reparera mottagaren själv. Avlägsnar höljet kan utsätta dig för hög
spänning, och täcks inte av garantin. Överlåt alla servicearbeten till auktoriserad
servicepersonal.
13. Koppla radion från eluttaget före rengöring. Använd endast en torr trasa för rengöring
av utsidan av radion.
14. Anslut inte nätslädden till vägguttaget om uttaget är vått. Kontrollera att uttaget är torrt
före och efter användning.
15. Radion ska endast drivas från den typ av strömkälla som anges på etiketten.
16. Nätsladden bör placeras så att den inte blir trampad på, klämd, eller objekt placeras
ovanpå det. Var särskilt uppmärksam på sladdar vid kontakter, kärl, och den punkt där den
kommer ut ur enheten. Dra ur nätsladden genom att greppa ur kontakten, aldrig i sladden.
17. Bortse inte säkerheten med en jordad kontakt. Om den medföljande kontakten inte
passar i ditt uttag, konsultera en elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget.
18. Tänk på att inte överbelasta vägguttag. Detta kan resultera i en risk för brand eller
elektriska stötar. Stoppa aldrig in föremål av något slag i radion genom dess öppningar.
19. Elsladden skall ligga nära till radion, och lätt att närmade sig i en nödsituation, att
kopplar från radion, bara dra ur elkontakten från AC-uttaget.
Sid 2
Viktiga säkerhetsföreskrifter Forts.
20. Föremål och vätskor - Stick aldrig in föremål av något slag i radio öppningar
eftersom de kan vidröra spänning eller kortsluta delar som kan leda till brand eller
elektriska stötar. Spill aldrig vätska av något slag på produkten. (Garantin täcker EJ detta)
21. Koppla loss enheten från vägguttaget och låt servicen skötas kvalificerad
servicepersonal under följande villkor:
a) När nätkabeln eller stickkontakten är skadad.
b) Om vätska har spillts eller föremål har trängt in i produkten.
c) Om produkten har utsatts för vatten eller regn.
d) Om produkten inte fungerar normalt genom att följa bruksanvisningen.
e) Om produkten har tappats eller skadats på något sätt.
f) När produkten uppvisar en tydlig förändring i prestandan.
22. Om LCDskärmen blir sprucken och skadad, rör INTE vätskan.
23. De ändringar som inte uttryckligen godkänts av den partansvarig för
överensstämmelsen kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
24. För att uppfylla FCC krav exponering efterlevnad, Ingen ändring av antennen eller
enheten är tillåten. Varje förändring till antennen eller produkt, kan resultera i enheten
överstiger RF-exponering krav och ogiltiga användarens rätt att använda enheten.
25. Om denna bruksanvisning.
1. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för denna bruksanvisning.Text och information kan
ändras beroende av utveckling förändring av regelverk inom EU likväl som uppgradering
av produktens funktioner eller komponenter.
2. Alla symboler och bilder är till för illustration. Dessa bilder och symboler ser inte alltid
100% lika utsom de detaljer som förekommer på denna produkt.4
25. FCC INFORMATION Federal Communication Commission radiofrekvensstörningar
Uttalande innehåller följande stycke: Utrustningen har testats och befunnits
överensstämma med gränsvärdena för en Klass B digital enhet, enligt del 15 i FCCreglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid
installation i hemmet. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent
energi och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka
skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen Behörig att störningar
inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga
störningar på radio-eller tv mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs
av och på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av
följande åtgärder:
- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till som mottagaren är ansluten. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio / TV-tekniker för hjälp. Användaren får inte
modifiera eller ändra denna utrustning utan skriftligt godkännande form Sangean Electronics
Inc. Ändring kan upphäva rätt att använda denna utrustning.
26. Alltför högt ljudtryck på öron-och hörlurar kan försämra hörsel. Högre inställning som
equalizern leder till högre signal spänningar på produktionen för öron-och hörlurar.
Sid 3
Framsida
9. LCD-display
1. Alarm 1 knapp 3. Nap knapp
5. Strömbrytaren 7. RDS
2. Alarm 2 knapp 4. Time Set/Sleep 6. Band knapp 8. Dimmer knapp
Ovansida
10. TUNING +/- och Snooze- knappen
11. Bakåtknappen
12. Förval 1/Blanda/Upprepa knapp
13. Förval 2/Queue (Kö/köa) knapp
14. Förval 3/bakåt-knapp
15. Förval 4/snabbspolning framåt
16. Förval 5/Spela upp/Pausa
17. Volym upp/ner knapparna
18. Välj/Tone knapp
Bakgrundsbelysning
Tryck på DIMMER-knappen för att justera inställningarna för bakgrundsbelysningen för att
passa dina behov. Separata inställningar finns för aktivt läge (när du använder radion),
inaktiv läge (när du lyssnar), och standby-läge (när radion är avstängd med bara klockan
som visas).
Sid 4
Baksida
19. WiFi antenn 21. Main Power-ingången 23. Line Out-uttaget
20. FM-antenn 22. Hörlursutgång
24. Auxiliary-ingången
25. RJ-45 uttag
(Ethernet)
Höger sida
26. USB-port
27. SD-kortplats
Hörlursutgång
1. Ett 3,5 mm uttag för hörlurar sitter på baksidan av din radio är tillhandahålls tillsammans
med hörlurar. När dom pluggas in stängs den inbyggda högtalaren automatiskt av.
VIKTIGT - Alltför högt ljudtryck från högtalare och hörlurar kan orsaka skador på
din hörsel.
Line out uttag (3.5mm Jack)
En 3.5mm Line Out-uttaget på baksidan av din radio tillhandahålls för att ansluta
ljudsignalen till en extern förstärkare. Koppla in en ljudkabeln till detta uttag kommer inte att
stänga av den inbyggda högtalaren. Ställ in volymkontrollen på radion att minsta om så
önskas.
Auxiliary-ingången
Din radio har en 3,5 mm-uttag stereo jack för anslutning till externa ljudkällor. Detta kan
konfigureras till två känslighet nivåer för att passa utgångsnivån på den anslutna enheten.
1. Anslut en extern ljudkälla, till exempel en MP3-eller CD-spelare till AUX IN-uttaget på
baksidan av radion.
2. Slå på radion och trycker på BAND-knappen på framsidan av radion tills displayen visar
<Auxiliary Input>.
3. Nu radion kommer att spela den externa ljudkällor.
Sid 5
Innan du använder denna produkt
Innan du kan använda din Internet-radio, måste du ha följande:
!
En bredbandsanslutning till Internet.
!
En trådlös accesspunkt (Wi-Fi) eller en trådbunden Ethernet-anslutning (10 eller 100
Mbit / sek med RJ45-anslutning, till RCR-7) ansluten till din bredbandsanslutning,
företrädesvis via en router. I många fall bredbandsmodem, router och trådlös access punkt
kommer att finnas en enda kombinerad enhet som tillhandahålls av din Internetleverantör
eller köpt från en datorbutik.
!
Om ditt trådlösa nätverk är konfigurerat för Wired Equivalent Privacy (WEP) eller WiFi Protected Access (WPA) datakryptering behöver du veta WEP-eller WPA-nyckel så att
du kan få internet-radio för att kommunicera med nätverket. Internet radio normalt arbetar
inom en 10-20 meters radie från trådlösa åtkomstpunkten. Den faktiska som uppnås beror
på byggnadens typ, andra närliggande trådlösa nätverk, och eventuella störnings källor.
VIKTIGT!
Innan du fortsätter, kontrollera att din trådlösa åtkomstpunkt eller router drivs upp och
fungerar med ditt bredband (använd datorn för att kontrollera detta).
För att få denna del av systemet att fungera måste du läsa instruktionerna som medföljer
den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.
Ansluta din radio till ditt nätverk
1. Placera din radio på en yta och anslut nätkabeln till ett vägguttag ingången ligger på
baksidan av din radio (markerad) se att kontakten trycks helt i uttaget.
2. Anslut den andra änden av
nätkabeln till ett vägguttag och
slå på vägguttaget. Det finns 2
sätt att koppla in radion på
nätet trådbundna och trådlösa:
När du använder ett
trådlöst nätverk (Ignorera
det här avsnittet om
trådbundet LAN Internetanslutning används med
RCR-7WF)
Språkval
Denna möjlighet kan du ändra visningen språk för menyerna.
1. Tryck på TUNING + / - knapparna tills den visar ”Inställning” och tryck sedan på Select.
2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills den visar ”Språk”, och sedan tryck på Select.
3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills den visar det språk du vill välja och tryck sedan på
Select .
Sid 6
1. Slå på radion genom att trycka på strömbrytaren.
2. På displayen visas ”Start” och sedan
”Initializing Network”, följt av att visa ”Scanning”
* Om radion inte kan hitta ett nätverk då
displayen kommer att säga ”Inga trådlösa
nätverk hittades”. Om detta händer så måste du
få din trådlösa åtkomstpunkt att fungera - se
anvisningarna levereras med det
3. Det kan finnas fler än 1 trådlösa nätverk som
din radio hittar. Displayen visar nu ”Select
Network”. Tryck på TUNING + / — knapparna
för att söka på ditt trådlösa nätverk. Detta är ett
namn som är anslagits till åtkomstpunkten av
den person som konfigurerade network-till
exempel: ”Mitt hemmanät”.
När du hittar ditt trådlösa nätverk, tryck på
väljknappen. Några sekunder senare, kommer
displayen att visa <Internet Radio>, då du har
lyckats ansluta din radio till nätverket, så då kan
du ignorera följande steg.
4. Om din trådlösa Internet (router) har ställts in lösenordet, displayen visar antingen
”Enter WEP-key” eller ”Enter WPA-key”. Du måste alltså ange rätt WEP-eller WPAnyckeln i radio för att kunna kommunicera med ditt nätverk. Om du inte har WEP-eller
WPA-nyckel, så ska du skaffa det från den person som installerade nätverket. Vissa WiFi routrar kan komma med en nyckel som redan inrättats av leverantören, i vilket fall du bör
hänvisa till användaren dokumentationen med det.
5. Efter 3 sekunder går displayen in nyckeln entry mode. Om du vill ange nyckeln, använd
TUNING + / - knapparna för att välja varje tecken av viktiga i sin tur trycker på knappen Välj
efter varje tecken. Kom ihåg, WEP-nycklar använder endast siffrorna 0 till 9 och
bokstäverna A - F. WPA-nycklar är känsliga för övre och små bokstäver så att du måste
skriva in dem korrekt.
6. Om du gör fel, tryck på knappen Bakåt för att radera karaktär in. Använd vänster och
höger pilarna för att flytta blocket markören för att få tillgång angivit fel tecken.
7. Efter det sista tecknet av WEP-eller WPA-nyckel har tagits upp, Leta upp ”END” symbol
och tryck på väljknappen. Radion bör nu kunna ansluta till nätverket. Och displayen visar
<Internet Radio>.
Funktionsknappar
1. De flesta funktioner i din radio kan utföras med hjälp TUNING + / - och Select på
ovansidan. Tryck på TUNING + / — för att markera önskad funktion och tryck på
Väljknappen för att välja denna funktion. I denna bruksanvisning, trycka betyder tryckoch
släpp. Om en lång tryckning behövs för att utföra en användning anges detta särskilt i
texten.
2. Om det uppstår ett fel när du använder menyerna, är det mesta möjligt att gå tillbaka till
föregående meny genom att trycka på Back-knappen på övre panelen.
Sid 7
Välja en station i Internet radio
Det finns tusentals radiostationer på Internet att välja, och det finns 3 sätt att välja ett sätt
som är efter plats, Genre och Sök.
Ort:
kan du välja en radiostation från listan först av
geografisk region och sedan efter land.
Genre:
kan du välja radiostationer utifrån deras innehåll,
till exempel Classic, Rock, Sport, nyheter, etc.
Sök:
kan du välja en radiostation genom inmatning
nyckelordet i en radiostations namn,
och radion kommer att sortera ut de radiostationer.
1. Efter radion är ansluten till Internet som säger ovan, displayen visar <Internet Radio>.
Om radion är inte på Internet Radio band, tryck på BAND-knappen tills ”Internet Radio”
visar.
2. Tryck på Select.
3. Tryck på TUNING + / - knapparna för att välja mellan <location><Genre>, Eller <Search>
4. Följ 1 i 3 sätt som instruktionerna nedan:
Välja en Internet radiostation via län
1. Tryck på TUNING + / - knapparna tills displayen visar <location>, och tryck sedan på
Select för att ange platsen har hittats.
2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills landet visas displayen. Tryck på Select för att
bekräfta ditt val.
Stationen lista för att landet
kommer att visas på displayen.
3. Tryck på TUNING + / - knapparna.
Det kommer att visa alla Internet
radiostationer från det land du väljer.
4. När du hittar den radiostation du vill lyssna på, tryck på Select. I några sekunder radion
kommer att ansluta till den valda radiostationen.
*Om du inte kan ansluta till en viss station, observera att vissa radiostationer inte sänder
24 timmar per dag, och vissa stationer är inte alltid online.
Software version display
Programvaruversionen displayen är för din referens.
1. Tryck på TUNING + / - knapparna tills den visar ”Inställning” och tryck sedan Select.
2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills den visar ”Version”, och tryck sedan Select.
3. Displayen visar versionen av programvaran.
4. Använd Back knappen för att avsluta.
Sid 8
Välja en station Internet radio efter genre
1. Tryck på TUNING + / - knapparna tills displayen visar
<Genre>, och tryck sedan på Select knappen för att
ange Genre sökningen.
2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills den genre du
vill Välj visas på displayen. Tryck på Selectknappen för
att bekräfta ditt val.
3. Tryck på TUNING + / - knapparna. Det kommer att
visa alla Internet-radio stationer från genre du väljer.
4. När du hittar den radiostation du vill lyssna på, tryck
på Select knappen. I några sekunder radion kommer
att ansluta till den valda radiostation.
*Om du inte kan ansluta till en viss station, observera att vissa radiostationer inte
sänder 24 timmar per dag, och vissa stationer är inte alltid online.
Välja en station Internet radio av Sök
1. Tryck på TUNING + / - knapparna tills displayen visar <Search>, och tryck sedan på
Select för att ange Search (sök)
2. Använd TUNING + / - knappen och
Select för att ange nyckelordet
på radiostationen namn du vill söka.
Om det finns ett fel, tryck på
Bakåtknappen för att ta bort din inmatning.
3. När du är klar med nyckelordet,
tryck på TUNING + / - knappen för att hitta
ordet ”END”. Och tryck sedan på Select.
4. Om en stund kommer radion att visa alla radiostationer i samband med sökningen.
5. Tryck på TUNING + / - knapparna för att hitta den radiostation du vill välja, tryck på Select
och radion kommer att ansluta till radiostationen du väljer.
*Om du inte kan ansluta till en viss station, observera att vissa radiostationer inte
sänder 24 timmar per dag, och vissa stationer är inte alltid online.
Volymkontroll
Medan radiostationen spelar, kan du ändra volymen genom trycka på Volym + / knapparna på ovansidan.
Sid 9
Felsökning
Om du har problem med radion till ditt trådlösa nätverk vissa av dessa åtgärder kan bidra
till att lösa problemet:
1. Bekräfta att en Wi-Fi-ansluten dator kan ansluta till Internet (dvs. kan surfa på webben)
som använder samma nätverk.
2. Kontrollera att en DHCP-server är tillgänglig eller att du har konfigurerat en statisk IPadress på radion. Du kan konfigurera en statisk IP-adress Network Config - på radion via
menyalternativet ”Inställningar -> Nätverk Config -> Edit Config” och välj” NO” för ” Auto
(DHCP) ”. (genom att trycka på TUNING + / - och Select knapparna)
3. Kontrollera att ditt nätverks brandvägg inte blockerar några utgående portar. Som ett
minimum måste radion tillgång till UDPand TCPports 80, 554, 1755, 5000 och 7070.
Användningen av Windows aktier kräver tillgång till UDP och TCP-portarna 135 till 139 och
445. Windows Media Player kommer att fördela ett portnummer för UPnP mediedelning
konfigurerar Microsoft Windows inbyggda brandvägg korrekt. Andra brandväggar kan
kräva konfiguration för UPnP eller tillåta vissa IP-adresser för att ha litat tillgång.
4. Kontrollera att din åtkomstpunkt begränsar inte anslutningar till särskilt MAC-adresser.
Du kan se radions MAC-adress Network Config - View Config - använda menyalternativet
”Inställningar -> Nätverk Config -> Visa Config -> MAC-adress ”. Observera att radion har
både trådbunden och trådlös MAC-adresser.
5. Om du har ett krypterat nätverk, kontrollera att du har angett rätt nyckel eller pass-fras i
radion. Kom ihåg att text-format WPA-nycklarna är skiftlägeskänsliga. Om din radio visar
’Trådlöst fel ” när du försöker ansluta till ett krypterat nät följt av en 5-siffrigt nummer, så se
till att du anger rätt pass-fras för nätverket. Om problemet kvarstår, kan du måste rådfråga
din nätverkskonfiguration. Om din radio kan ansluta till nätverket med framgång, men kan
inte spela särskilt stationer, kan det bero på något av följande orsaker:
1. Stationen sänder inte vid denna tidpunkt på dagen (kom ihåg att det kan ligga i en
annan tidszon).
2. Stationen har nått det högsta tillåtna antalet samtidiga lyssnare.
3. Internet-anslutningen mellan din radio och servern (ofta befinner sig i ett annat land) är
långsam.
4. Stationen sänder inte längre.
5. Länken till den ljudström som används av radion är föråldrad.
6. Radiostationen sänder med ett ljudformat som inte är spelas på radion (även om din
radio spelar nästan alla format som används av vanliga programföretag). Prova att
använda en PC för att spela upp strömmen via kanalens hemsida. Om du kan spela upp
stationen med en PC, använd formuläret på http://www. reciva.com att anmäla Reciva så
att de kan uppdatera station data som används av radion.
Sid 9
Ljud (tonkontroll)
Radion har bas och diskant egenskaper hos ljudet kan anpassas till din personliga smak.
1. Tryck (håll in) knappen Select tills displayen visar ”<off>”.
2. Om justering välja bas (eller diskant), tryck på TUNING + / - knapparna tills ’’Bass ”(eller”
Treble ”) visas. Tryck sedan på Select/ Tone knappen och displayen visas aktuell Bass
(eller diskant) nivå.
3. Tryck på TUNING + eller Tuning - för att justera önskad nivå (mellan -7 och 7 för bas, 5 ~
-5 för diskant) och tryck på väljknappen för att bekräfta valet.
4. Enligt denna katalog, med undantag för bas och diskant, det <Flat>. När Flat väljs,
diskant och bas kommer att sättas till noll, och displayen visas ”Equalization level rest”.
Internet radio-stationer
Lagra en Internet-radiostation i förval, Det finns 5st förvalsplatser tillgängliga.
1. Välj önskad station som tidigare beskrivits.
2. När radion spelar, håller du ner 1 av 5 Förvalsknappar den Stationen du önskar kommer
att sparas under denna förvalsplats.
3. Upprepa proceduren för alla andra förinställda minnen som du vill konfigurera.
Återkalla en förvald Internet radio station när radion spelar, tryck 1 av 5 förvals
knappar som du vill . Radion kommer att ansluta till stationen som lagrats i minnet.
Anmärkning: Om du inte har sparat tidigare en radiostation i den valda förvalsplatsen så
kommer den aktuella radiostationen att fortsätta att spela.
Lyssna på redan sänt material
Vissa radiokanaler kan du lyssna på program som redan har sänts. När du väljer en
radiostation som har denna möjlighet, stationen börjar inte spela omedelbart, utan
displayen visar alternativ ”Live” och ”On demand”.
1. Tryck på TUNING + / - knapparna och det kommer visa ”Live” eller ”On Demand”.
2. Tryck på Väljknappen för att välja:”Live”- spelar den direkt från stationen som vanligt. ”On
Demand”- kan du lyssna på tidigare sändningar. Alternativen beror på stationen du valt.
3. När du väljer ”On Demand”, visar displayen namnen på de programmen tillgängliga.
4. Du använder TUNING +/- och Select för att välja program som du vill lyssna på.
5. När du har valt det program du vill lyssna på, antingen den kommer att börja spela, eller
displayen kan visa en lista av dagar för dig att välja mellan, eller det kan visa en
uppspelning starttiden 00:00. Observera att detta är inte den tid som den ursprungliga
utsändningen ägde rum. Det är tiden efter starten av programmet från vilken radion börja
spela. Om en starttid visas, gå till steg 7.
6. Använd TUNING + / - och välj knappen för att välja den dag Programmet sändes.
Displayen visar då ett program start tiden 00:00:00.
7. Att lyssna från början av programmet, tryck Select igen. Alternativt välj önskad starttid för
att starta programmet.
Sid 11
Snabbspolning framåt / bakåt-sändningar
Stationer som ger dig möjlighet att lyssna på redan sända program också tillåter dig att
spola framåt och bakåt till någon punkt i programmet.
1. När displayen visar 00:00:00, Tryck snabbspola eller den bakåt-knapparna högst upp på
panelen på radion för att programmera starttid. Det är i 30 andra steg.
2. När önskad tid i programmet har uppnåtts, tryck på Select knappen och programmet
kommer att återupptas från denna punkt.
Play / Pause funktion
När du lyssnar på tidigare sänt material, är det möjligt att tillfälligt paus i programmet om
det behövs. För att pausa uppspelning, tryck på Play / Pause-knappen på fjärrkontrollen.
För att återuppta uppspelningen trycker på Play / Pause-knappen igen.
Anpassa din radio på webbplatsen
Förutom att lagra dina favorit radiostationer i radio förval, din radio kan du skapa en
anpassad lista över stationer som kan visas i en speciell meny på radion kallas ”My Stuff”.
Radion använder Internet Radio har programmerats med Brittiskt bolag, Reciva Limited.
Reciva kan du registrera din radio på sin webbplats, och sedan koppla ett val av
radiostationer med din radio. Dessa stationer kan väljas från det stora urvalet nämnde.
Om du dessutom hitta en radiokanal som inte visas så kan du också lägga till webbadress
(URL) till stationens ljud ström till ditt val.
Registrera ett konto på Reciva webbplats
1. Öppna webbplats, http://www.reciva.com, på din dator. Klicka på ”My account” och följ
på skärmen för att registrera ett konto. Observera under registreringen, en validering kod
kommer att skickas till dig via e-post. Ange denna kod när du blir ombedd att göra det.
2. När du har loggat in på ditt konto kommer du att kunna redigera din information för ”My
Stations”, ”My Streams”, ”My Details” och ”My Radios” från ”Mitt konto”.
3. Du kan nu lägga till dina Internet-radio till ditt konto på hemsidan genom att gå till ”My
Radio”-länk. Från ”My Radios avsnittet Du måste ange i din radio åtta-siffriga
serienummer VersionSerial Number som finns från ”Setting> Version> Serial Number”
meny på radion, och du måste också ange din radios Version registreringen koden - som
kan hittas från ”Setting> Version>” meny på radion.
Observera att My Stuff menyalternativet och ditt personliga val av radiostationer (My
Stations) kommer endast att finnas på radion en gång din radio har laddat ner en ny
radiostationer lista. Orsaka radio att ladda ner en ny lista över kanaler direkt kan du ta
bort och Anslut ström till din radio.
Om en radiostation inte är listad
Om du vill lyssna på en viss radiostation som för närvarande inte förtecknas i din radio eller
på Recivas webbplats, kan du skriva in en begäran om dem att lägga till en radiostation för
deras databas.
Sid 12
Konfigurera My Streams
1. När du har loggat in på ditt Reciva webbplats konto, kan du lägga till din egen Internet
radio strömmar till Mina Streams avsnitt, som är noterat under Mitt konto. Vanligtvis
kommer dessa att Internet-radio stationer att du har hittat med hjälp av datorn.
2. Klicka på Min Streams kommer be dig att ange kanalens namn och medierna ström
URL. Medierna ström webbadress ska vara en länk till en webbplats verkliga ljudström.
Om du har några tvivel lokalisera media Stream länk från en webbsida, vänligen se till
avsnittet Vanliga frågor om Reciva webbplats, http://www.reciva.com.
3. När du har strömmar internet-radio finns i My streams lista, kan du spela dessa kanaler
från din Internet Radio. Dessa stationer kommer att finnas tillgängliga på radion från
menyalternativet: My Streams’.My stuff> My Streams”.
Observera att My Stuff menyalternativet och ditt personliga val av Radio streams (My
Streams) kommer endast att finnas på radion en gång din radio har laddat ner en ny
radiostationer lista. Orsaka radio att ladda ner en ny lista över kanaler direkt kan du ta
bort och Anslut ström till din radio.
Mediaspelare
Media Player kan du spela upp ljudfiler som är lagrade på dator i ditt nätverk eller USB och
SD-kort. Filformat är MP3-och WMA (Även Internet radio stödjer MP3, WMA, AAC, Real
Audio). Observera att spela upp DRM-skyddat innehåll inte. När du använder Windows
shares, är musik urval av Artist, genom Album och eventuellt genom spår i ett album. När
du använder en UPnP-server, sök och urvalskriterier bestäms av servern, men vanligtvis
omfatta ytterligare alternativ såsom Genre. Många server applikationer kan du dessutom
tillgång filer enligt mappar där de lagras.
Observera att hänvisningar till ”PC” i detta avsnitt hänför sig till valfri dator anordning
som kan dela innehåll på ditt nätverk, oavsett om det är en Windows-enhet, en Appledator, en Linux-enhet, eller någon annan. Vi använder den allmänna termen ”dator” helt
enkelt eftersom det är kort och bekvämt.
Windows Shares
Ställ in datorn så att din radio få tillgång till dina ljudfiler via Windows shares (göra
musikfilen delad)
1. Se till att din dator finns på samma nätverk som din Internet radio. Hjälp av Utforskaren,
leta upp mappen där dina ljudfiler lagras.
2. Högerklicka på mappen.
3. Välj ”Properties”.
4. Klicka på ”Sharing”.
5. Välj ”Share this folder on the network” och ”Allow network users to change my files”.
Observera, att inte göra ”Mina dokument” eller någon av dess undermappar (t.ex.”Min
Musik”) delbar. Några uppdaterad Window version kan ha olika sätt att dela en fil.
Sid 13
Leta delade ljudfiler med radion
1. Använd TUNING + / - och välj knapparna för att öppna menyn riktning Windows Shares
Scan for PCs. Media Player> Windows Shares> Scan for PCs. Om det behövs, tryck på
Bakåt.
2. Radion kommer nu att visa ”Finding computers”. Om några datorer delar mappar i
nätverket som de visas. När sökningen är klar, använd TUNING +/- och välj knapparna för
att välja dator. Om din dator inte visas, kontrollera att fildelning och
brandväggsinställningar.
3. Radion söker sedan den valda PC för delade mappar. Om Datorns
säkerhetsinställningar kräver det, får radion begära ett användarnamn och lösenord. Skriv
in dessa efter din dators inställningar.
4. Använd TUNING +/- och välj knapparna för att välja filen eller mappen. Radion visar ”File
Scan ...” som den skannar igenom mediafilerna i den delade mappen. Om du har ett stort
antal ljudfiler detta kan ta flera minuter att slutföra.
5. När radion är klar med skanningen kommer den att visa ”By Album”, ”By Artist”, etc.
Använd TUNING + / - knapparna för att bläddra igenom skannade mediefiler, som nu
kommer att organiseras ”By Album ’, ”By Artist” och ”Playlists” - om tillgängligt. Och
hänvisar till ”Operation när du ställa upp för Window Aktier, UPnP eller USB / SD-kort
”nedan för verksamheten.
UPnP-server
Inrätta en Windows PC för att radion att få tillgång till dina ljudfiler via en UPnP-server
1. Om datorn kör Microsoft Windows XP eller Windows Vista sedan Du kan använda
Microsofts Windows Media Player 11 (WMP 11) att agera som din UPnP (Universal Plug
and Play) Media Server. Om inte det redan är installerat på din dator, så kommer senaste
versionen av Windows Media Player att laddas ner från Microsofts hemsida och installeras
genom att följa instruktionerna detaljerad i sin installationsguiden, eller med hjälp av
Microsofts Windows Uppdatera anläggning.
2. En gång installerat, kan WMP 11 skapa ett bibliotek av alla mediafiler tillgång till på din
dator. Att lägga till nya filer till biblioteket, Välj ”File > Add to Library… > Advanced
Options”, klicka på ”Lägg till” och Välj de filer du vill lägga till och klicka på ”OK”. Du måste
nu ansluta din Internet-radio med senaste versionen av Windows Media Player och
konfigurera den för att tillåta radion att få tillgång till din media bibliotek. För att det här
måste du följa dessa nästa steg.
Fabriksåterställning - Om du vill helt återställa radion till dess ursprungliga skick kan
detta utföras genom att följa detta förfarande.
1. Tryck på TUNING + / - knapparna i huvudmenyn (Tryck på BACK knappen om det
behövs), tills det visar <Setting>.
2. Tryck på knappen BACK.
3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Factory Reset>. Och tryck sedan på
Select.
4. Displayen visar ”Are you sure?” Tryck på TUNING + / - knapparna för att Välja ”YES”.
Och tryck sedan på Select. Nu är radion fabriksåterställd.
Sid 14
Ansluta radion via UPnP
1. Använd TUNING + / - och välj knapparna för att öppna menyn riktning UPNP Servers
”Media Player> UPnP Servers”. Om det behövs trycker du på knappen Bakåt. Obs, det
kan ta några sekunder för radion att slutföra skanna och innan genomsökningen har
slutförts, radion visas ”No PC Found”. Radion kommer att fortsätta att visa ”Ingen dator
hittades” om inga UPnP-servrar hittas.
2. Efter skanningen väljer du din UPnP-server (tryck på TUNING + / - och Välj knappen om
fler än en UPnP-server finns), och tryck Välj kontroll. Radion normalt visa ”Åtkomst nekad” i
detta skede.
3. Din dator kan nu uppmana dig att en enhet har försökt ansluta till din UPnP-server.
Oavsett om du tillfrågas eller inte, så att radion att få tillgång till mediafiler kommer du
måste klicka på ”Bibliotek”-fliken i WMP och välj ”Mediedelning ...” för att öppna den
”Mediedelning” fönstret.
4. Från ”Mediedelning” fönstret, kommer radion att visas som en okänd enhet. Klicka på
den okända enheten som visas för att välja det, Klicka sedan på knappen ”Tillåt” och klicka
sedan på ”OK”.
5. Markera namnet servern igen med TUNING + / - och Select knapparna. Om WMP nu
kan kommunicera med dina Radio Du kommer att presenteras med olika medier val av
optioner i serverprogramvaran.
Anmärkning: Om du använder Microsoft Windows ”brandvägg, bör detta korrekt
konfigurerad med WMP. Om du använder tredje part brandvägg programvara som du
kan behöva manuellt konfigurera den för att tillåta din radio och WMP att kommunicera.
Lokalisera och spela upp mediafiler när du använder UPnP
När UPnP-server har konfigurerats för att dela mediafiler med din Internet-radio, väljer du
de filer du vill spela på följande sätt:
1. Slå på radion och att öppna menyn riktning ”Media Player> UPnP-servrar ”. Om det
behövs trycker du på knappen Bakåt.
2. Tryck på Väljknappen och radion kommer att söka för alla tillgängliga UPnP-servrar.
Observera att det kan ta några sekunder för radion att komplettera scan, och att innan
genomsökningen har slutförts radion kan visa ”Empty”. Radion kommer att fortsätta att visa
”Empty” om ingen UPnP-servrar hittas.
3. Efter en lyckad scan, tryck på TUNING + / - knapparna för att markera din UPnP-server
och tryck sedan på Select.
4. Radion kommer nu att lista de media kategorier som görs tillgängliga av UPnP-server till exempel ”Musik” och ”Spellistor”. Tryck på TUNING + / - och välj Select för att göra ditt
val på kategorin.
5. Använd samma sätt för att göra ditt val. Till exempel kan du välja ”Music” och välj sedan
”Album”.
6. Använd samma sätt för att göra valet om de mediefiler som du vill spela. Oroa dig inte
om inte alla dina media visas i menyerna direkt. Windows Media Player måste titta inuti
varje fil för att identifiera artist, album och spår information från ”taggar” som ingår i varje fil.
Dessutom kan Windows Media Player ta tid att få tillgång till Internet för att få ytterligare
Sid 15
information såsom ”album art” som det kan displayen när du undersöker ditt musikbibliotek
på datorn.
Anmärkning: I UPnP-läge sökvillkoren erbjuds och de filtyper som tillgänglig på radio är
en funktion av UPnP serverprogramvaran installerat på din dator.
7. Radion kommer att visa ”ADD TO QUEUE”. Tryck på Select och radion kommer att
lägga till alla spår i albumet till sin kö och börja spelas upp automatiskt. Och hänvisar till
”Operation när du ställa upp för Window Shares, UPnP eller USB / SD-kort ”nedan för
verksamheten.
USB och SD - Lokala medier användning
1. Slå på radion genom att trycka på strömbrytaren.
2. Spåret i en ljud-USB-eller
SD-kort på sidan av radion.
Och hänvisa till användning när du ställa
upp för Window Aktier,
UPnP eller USB/SD-kort
nedan för verksamheten.
Anmärkning:
1. När USB och SD-kort kan placeras
in i en radio tillsammans,
Lokala medier kommer att kombinera all musik som en.
2. När Slot i eller un-slot antingen USB eller SD-kort medan musiken spelar, kommer
radion att sluta spela.
3. Snabbspolning framåt och bakåt funktioner fungerar inte i lokala medier.
Användning efter installation av Windows Shares
UPnP eller USB / SD-kort
Oavsett om du åt dina filer med Windows Shares, UPnP eller USB och SD-kort, filen urval
mekanismerna är desamma. Enda Skillnaden är att när du använder UPnP du har
vanligtvis ett bredare Val av sökkriterier, vilket avgörs av UPnP serverprogramvaran på din
dator. Vissa tredje part server applications tillåta anpassning av sökkriterier och metoder
indexering, vilket kan vara användbart om du har en mycket stor samling av lagrade
musikfiler. Urvalsmekanismen kan du söka efter en viss information typ (album, artist, etc.)
och sedan för att begränsa sökningen, antingen bara ett album eller en viss låt i ett album.
De valda albumet eller spåret därefter till en kö av låtar som ska spelas. Du kan lägga till
fler album eller spår i kön medan musik spelas, eller så kan du hoppa mellan spåren i kön.
Du kan också rensa kön om du vill att göra ett nytt val. Sökningar som beskrivs här är
exempel av de möjligheter som finns.
Lyssna på ett helt album
1. Nu är Radion under antingen <Windows Shares> eller <UPnP> eller under <Local
Media> under <Media Player>.
2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills <By Artist>. Och tryck Select.
3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills önskat artisten visas på displayen. Tryck på
Select.
4. Tryck på TUNING + / - knapparna tills albumnamn visas på displayen. Tryck på Select.
“<[Add to Queue]>” visas på displayen.
5. Tryck på Väljknappen. Albumet kommer att börja spela och alla spår i albumet kommer
att lagras i kön.
Sid 16
Kö album för uppspelning senare
Medan Media Player spelar, kan du lägga till ytterligare album eller spår till media kö.
1. Tryck på TUNING + / - knapparna (med bakåtknappen som behövs) för att Söka efter
erforderlig album.
2. Tryck på Select för att välja album.
3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills displayen visar “<[Add to Queue]>” och tryck sedan
på Select “Tracks Added to Queue” kommer att visas. Och album läggs till kö.
Köa spår för uppspelning senare
1. Om du vill lägga till endast vissa spår från ett album till kön först välja det album som
beskrivs.
2. Tryck på TUNING +/- knappen för att söka efter spåret, och sedan tryck på Select.
3. Tryck på SELECT. ”Track Added To Queue” visas på displayen. Och spåret läggs till kö.
Styra uppspelning
1. När musiken spelas, tryck på Play / Paus för att pausa uppspelningen av det aktuella
spåret. Om du trycker på knappen igen, uppspelningen återupptas från början på samma
spår.
2. Tryck på bakåt-knapparna för att starta uppspelningen av föregående spår i kön.
3. Tryck på snabbspolning framåt-knappen för att starta uppspelningen av nästa spår i kön.
Bläddra i listan av spår som för närvarande kö för uppspelning
1. Tryck på Queue, den låt som spelas namn kommer visas.
2. Tryck på TUNING + / - knapparna för att se vilka spår på kö för uppspelning. Om du vill
hoppa till ett visst spår i kön tryck på Väljknappen när önskat spår visas.
Uppspelningen fortsätter då från början av det spåret.
Rensa mediaspelarens kö
1. Under huvudmenyn (om det behövs, tryck på knappen Bakåt), tryck på TUNING + / knappen tills ”<Media Player>” visas. Och tryck Select.
2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills ”<Clear Queue>” visas.
3. Tryck på Select och displayen visar då ”<Clear Queue>” och alla låtar kommer att
raderas från media kön.
Spela upp spår i kön upprepade gånger
1. När radion spelar, tryck på knappen Bakåt för att gå tillbaka till huvud Mode menyn.
2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills ”Media Player” visas på displayen och tryck
sedan på Select för att komma in på Media Player menyn.
3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills ”Playback Mode” visas då tryck på Select.
4. Tryck på TUNING + / - knapparna tills ”Upprepa” visas. Tryck på Select. Displayen visar
”Aktivera” med en YES / NO alternativet.
Sid 17
Spela upp spår i kön upprepade gånger
Forts...
5. Tryck på TUNING + / - knapparna för att välja ”YES” och tryck sedan Väljknappen för att
bekräfta att Repetitionsläge ska vara aktiverat. Om du inte vill aktivera Repetitionsläge välj
”no”. Om Repetitionsläge har tidigare varit aktiverad, visar displayen ”Inaktivera” med en
YES / NO alternativ efter steg 4. Välj ”Ja” för att avbryta Repeat-läge.
Spela upp spår i slumpvis (shuffle)
1. När radion spelar, tryck på knappen Bakåt för att gå tillbaka till viktigaste Mode menyn.
2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills ”Media Player” visas på displayen och tryck sedan
på Select för att komma in på Media Player menyn.
3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills ”Playback Mode” visas då tryck på Select .
4. Tryck på TUNING + / - knapparna tills ”Blanda” visas. Tryck på Väljknappen. Displayen
visar ”Aktivera” med YES / NO alternativet.
5. Tryck på TUNING + / - knapparna för att välja ”YES” och tryck sedan Select knappen för
att bekräfta att blandad uppspelning ska aktiveras. Om du inte vill aktivera Shuffle läge välj
”NO”. Om Shuffle mode har tidigare varit aktiverad, visar displayen ”Disable” med en YES
/ NO alternativ efter steg 4. Välj ”Yes” för att avbryta Shuffle-läge.
FM Radio - Att lyssna på FM-radio
1. Slå på radion genom att trycka på strömbrytaren.
2. Tryck på BAND-knappen tills displayen visar <FM>.
För att ändra FM-stationer
1. Tryck på TUNING + / - knapparna för att ändra frekvens.
2. Långt tryck på TUNING + / - knapparna för att söka efter nästa tillgängliga radiostation.
FM RDS
Radio Data System (RDS) är ett system där ohörbart digital information utöver de vanliga
FM-radio program sänds. Även RDS-radiostation korrigerar realtid när den ger denna
tjänst. Den information som visas är endast tillgänglig när stationen ger R.D.S. service.
Tryck på SVAR / RDS-knappen för att växla mellan de olika transportsätten, och vänta i 2
sekunder för att se informationen. Informationen i olika lägen
1. Frekvens: Visar frekvensen för den station.
2. Program Service: Visar namnet på stationen.
3. Radio Text: Visar textmeddelanden såsom nyheter etc.
4. Program Type: Visar programtypen.
Lagra en FM-radiostation i en förinställd
Det finns 5 förvals minnen tillgängliga.
1. Välj önskad station som tidigare beskrivits.
2. När radion spelar, håller du ner 1 av 5 Förinställningsknappar du önskar er butik.
Stationen kommer att förvaras under detta valt förval.
3. Upprepa proceduren för alla andra förinställda minnen som du vill konfigurera.
Återkalla en förvald internet radiostation
När radion spelar, tryck 1 av 5 förinställda knappar som du vill erinra. Radion kommer att
ansluta till stationen lagras i minnet.
Anmärkning: Om du inte har sparat tidigare en radiostation i den valda preset aktuella
radiostationen kommer att fortsätta att spela.
Sid 18
Nätverkskonfiguration
Med denna meny kan du konfigurera din radio nätverksinställningar, söker efter en
anslutning till ett alternativt trådlöst nätverk, eller konfigurera nätverket parametrar. Detta
kan vara användbart om du ta Internet radio till en annan plats där det finns en annan
nätverksinställningar.
Konfigurera radion av att bara använda en trådbunden Ethernet-anslutning
1. Slå på radion och tryck på TUNING + / - knappen tills displayen visar <Setting>. (Om det
behövs trycker du på knappen Bakåt). Tryck Select.
2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <network Config>. Tryck sedan på
Select.
3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Wired/Wireless>. Tryck sedan på
Select.
4. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Wired Only>. Tryck sedan på Select.
Och det kommer att leda till radion att vila och sedan bara använda sin Ethernet-anslutning
för att kommunicera med nätverket. Radion kommer också att inaktivera sina trådlösa
nätverk kapacitet. Detta kommer att kräva din radio för att vara fysiskt ansluten till ett
trådlöst Ethernet med RJ-45 uttag på baksidan.
Konfigurera radion att använda antingen en Ethernet-eller ett Wi-Fi
1. Slå på radion och tryck på TUNING + / - knappen tills displayen visar <Setting>. (Om det
behövs trycker du på Back). Tryck sedan på Select.
2.Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <network Config>. Tryck sedan på Select.
3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Auto>. Tryck sedan på Select knapp.
Det kommer då att försöka etablera en Ethernet-anslutning till nätet. Om ingen Ethernetanslutning är tillgänglig radion försök att etablera en Wi-Fi-anslutning till nätet. Ha etablerat
en viss typ av anslutning till nätet, detta sammanhang kommer att fortsätta att använda
medan radion är på. Network Configuration menyn låter dig även att välja om inte Internet
Radion visar ett varningsmeddelande när Wi-Fi signalstyrkan är låg. Du kan aktivera den
här funktionen genom att välja and then selecting “Yes”.” <Signal Warning> och sedan välja
”Yes”. Konfigurera radion bara använda en Wi-Fi-anslutning
1. Slå på radion och tryck på TUNING + / - knappen tills displayen visar <Setting>. (Om det
behövs trycker du på knappen Bakåt). Tryck sedan på Select.
2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <network Config>. Tryck sedan på
Select.
3. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Wired/Wireless>. Tryck sedan på
Select.
4. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Wireless Only>. Tryck sedan på
knappen Välj. Och det kommer att leda till radion att vila och sedan bara använda sin WiFianslutning för att kommunicera med nätet. Radion kommer också att inaktivera sitt fasta
nätverket kapacitet. Välja ”Wireless Endast alternativet gör orsaka radion att starta och då
endast att endast använda sin Wi-Fi-anslutning för att kommunicera med nätverket. Radion
kommer också stänga sin Ethernet-anslutning.
Sid 19
Tidsinställning Ställa klockan
1. Håll in Time Set knappen tills “Set Time/Date” visas i displayen. (Om det inte är på
displayen, trycker du på TUNING + / - tills “Set Time/Date” visas).
2. Tryck på Select och tryck på TUNING + / - för att ställa timmen.
3. Tryck på Select och tryck på TUNING + / - för att ställa minuten.
4. Tryck på Select och tryck på TUNING + / - för att ställa datum, månad och år.
5. Tryck på Select för att avsluta inställningen.
Ställa in klockans format
Klocka kan ställas in på 12 eller 24 timmars format. De valda format är då också användas
vid fastställandet av larmen.
1. Håll in Time Set knappen tills <Set Time/Date> visas på displayen.
2. Tryck på TUNING + / - tills <Clock Format> visas.
3. Tryck på Select och tryck på TUNING + / - knapparna för att välja 12 eller 24 hour.
4. Tryck Select för att bekräfta inställningen.
DST (Auto tid som Internet) - Detta är den funktion som verklig tid som Internet
Dessa alternativ finns:
Auto (US) - Ställer in radion på den amerikanska tid
Auto (EU) - Ställer in radion på EU tid
None - (ingen) avaktivera auto tiden
Manual - manuellt ställa in tiden
1. Tryck på strömbrytaren för att slå på din radio.
2. Tryck på TUNING + / - tills displayen visar <Setting>. Tryck på Select för att ange
konfigurera inställningar.
3.
Tryck på TUNING + / - tills displayen visar <Clock Setup>. Tryck på Select för att öppna
menyn klockan setup.
4.
Tryck på TUNING + / - tills displayen visar <DST>. Tryck Välj knappen för att öppna den, då
du kommer att kunna ställa in sommartid. Gå i riktning Setting > Clock Setup > Local Time
Zone till framåt eller bakåt 30 min / steg för att ställa in tidsskillnaden från DST som
Internet.
Ställa väckarklockan
Radion har 2 separata alarm som kan ställas in för att väcka dig att antingen FM-radio,
signal, AUX-ingång, eller Internet-radio. Varje larm kan ställas in ljud, antingen en gång, varje
dag, varje vecka, vardagar och helger. Vid ett strömavbrott radion har inbyggt minne chip
som kommer att behålla Dina larm inställningar.
Obs: Om inga knappar trycks in under 10 sekunder radion kommer att lämna larm setup.
Om du gör ett misstag när som helst, tryck på knappen Bakåt att gå tillbaka till föregående
skärm.
1. Långt tryck Alarm1 (eller Alarm2)-knappen tills den visar ”Aktivera Alarm”, YES/NO val.
2. Tryck på TUNING + / - och Select för att välja ”YES”. Och displayen visar ”Set Alarm”.
3. Tryck på TUNING + / - för att ställa in timmarna, tryck på Set.
4.
Tryck på TUNING + / - för att ställa in minuter, tryck sedan på Set.
Sid 20
Ställa väckarklockan Forts.
5. Tryck på TUNING + / - knapparna för att ställa om larmet är på en gång, daglig, veckovis,
vardagar och helger. Tryck sedan på Set.
Once - kommer ljudet på en gång bara
Everyday - hörs varje dag.
Weekly - hörs en gång i veckan.
Weekdays - hörs på endast vardagar.
Weekends - hörs på helgerna bara.
6. Tryck på TUNING + / - knapparna för att ställa om Larmet ljuder med FM-radio, signal,
AUX-ingång, eller Internet-radio. När larmet är inställd på FM-radio eller Internet-radio, LAT
spelade station kommer att vara påslagen för att vara den ljudande. När alarmet ljudet är
inställt på AUX-ingång, vänligen se till att det finns en ljudkälla spelar och ansluta till AUX IN
på radio.
7. Tryck på Select för att avsluta inställningen.
När alarmet ljuder
1. Radio Larmet ljuder på det valda tidpunkter för upp till 60 minuter inte annulleras.
Volymen för radion larm kommer att vara densamma som den volym som tidigare använts
när du lyssnar på radio eller mediaspelare. Om du av någon anledning radion kan inte
ansluta till begärde radiostationen vid den tidpunkt då larmet beror summern Larmet
kommer att användas i stället.
2. Den alarmsignal ljuder i 60 minuter och volymen kommer successivt ökning från en låg
nivå.
3. Om en klockradio ljud och radion spelar redan, radion byta till stationen anges för
alarmet.
Aktivera och avaktivera larm
1. När Alarm 1 är aktiverad, ”
” visas på displayen, samma som Alarm 2.
2. Om märket ”
” visas på displayen, tryck på Alarm 1 knappen för att avaktivera
alarmet 1, och kommer att försvinna. Samma som Alarm 2.
3. Återaktivera Alarm 1, tryck på knappen Larm 1, och ”
displayen, även Alarm 1 information visas också.
” kommer att visas på
Insomningsfunktion
Radion kan ställas in för att stänga av efter en viss tid har förflutit. Sömntiden kan justeras
mellan 15 och 3 timmar 15 minuter i 15-minuters intervall.
1. Kontrollera att radion är på och spelar.
2. Tryck på Time Set knappen och displayen visar ”Sleep Timeout”.
3. Tryck på TUNING + / - för att ställa in önskad inställning sömntid är mellan 15 och 3
timmar 15 minuter eller till Off.
4. Tryck på Set-knappen för att bekräfta inställningen. Displayen visar ”Zzz”. Radion
stänger av den efter den inställda tiden har gått.
5. Att avbryta sömnen tid innan den inställda tiden har gått, bara trycka på strömbrytaren för
att stänga av radion.
Sid 21
Nap timer
Det är en nedräkning larm som hörs efter den tidsperiod som du anger. Och tid kan ställas
in från 10 till 1 timme 30 minuter 10 minuters steg.
1. Peka på den nationella handlingsplanen nyckel knapp rätt tid visas på displayen.
2. Tryck på TUNING + / - för att välja tid countdown larmet.
3. Tryck på Select för att ställa in Nap timer. Och ”
” märket visas på displayen.
4. Medan Nap timern är alarmerande, tryck på Power knappen för att göra det tyst.
5. Om du vill avbryta Nap timern innan tiden tupplur tid har förflutit, tryck på NAP-knappen
och långa tryck igen tills märket ”
” försvinner på displayen.
Uppdatera Firmware
Ibland tas nya programvaror för radion att utvecklas. Till exempel kan en ny audio decoder
läggas att alternativ ljudformat som stöds. Din radio har därför speciellt framtagen för sin
interna mjukvara behöver uppgraderas med din Internet-anslutning. Uppgradera
programvaran kommer att avlägsna alla nätverksinställningar, radiostation förval och
inställningar larm från din radio. Försök inte detta såvida inte du har en bra
internetuppkoppling och en tillförlitlig elnätet. Om du ansluter till din router använder en WiFi anslutning, se till att detta också är pålitlig innan du fortsätter. De Firmware alternativet
kan din radio för att hämta nya interna programvara från Reciva portal på Internet. Om det
ny programvara, då radion frågar om du vill ladda ner det eller inte. Välja Nej eller använda
bakåtknappen kommer att avbryta användningen.
1. På huvudmenyn (tryck på knappen Bakåt om det behövs), tryck på TUNING + / knapparna tills det visar <Inställning>. Och tryck sedan på Select.
2. Tryck på TUNING + / - knapparna tills det visar <Upgrade Firmware>, och tryck sedan
på Select.
3. Om det finns en ny mjukvara skiljer sig från den programvara radio installerad kommer
du att kunna uppgradera programvaran. Eller kommer det att visa ”Ingen uppgradering”. En
uppgradering av programvara kan ta flera minuter.
VIKTIGT Stäng inte av strömmen till radion tills uppgraderingen är komplett och radion har
startat, annars radion kan bli permanent skadad.
Specifikationer
Power AC 100 ~ 240 volt, 50 ~ 60 Hz.
Anslutningar Wired Ethernet Wi-Fi 10/100M bit / sek via RJ-45 802.11b och 802.11g stöds
WEP och WPA-kryptering stöds
Specifikationer kan komma att ändras pga vidare utveckling & uppdatering. Detta sker
utan vidare information.
Sid 22
Tänk på miljön!
Förbrukad elektroniskapparatur
får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.
De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT
på närmaste ÅTERBRUK.
Urladdade batterier lämnas i
Batteriholk på återvinningscentral
eller ÅTERBRUKETs insamling av småbatterier
Sid 23
C.N
2010