Zibro | SRE 153 TC | SRE 153 TC

SRE 153 TC
3
MANUEL D'UTILISATION
2
2
GEBRAUCHSANWEISUNG
12
6
BRUGSANVISNING
22
5
INSTRUCCIONES DE USO
32
4
OPERATING MANUAL
42
>
ISTRUZIONI D’USO
52
1
GEBRUIKSAANWIJZING
62
Kære kunde
Hjertelig til lykke med anskaffelsen af Deres Zibro, det førende mærke
blandt flytbare kaminer. De har anskaffet Dem et absolut kvalitetsprodukt,
som De vil få glæde af mange år frem i tiden. Forudsat at kaminen anvendes på
forsvarlig vis. Læs derfor først denne brugsanvisning, så Deres Zibro kan holde
længe.
Der er 2 års fabriksgaranti på alle opståede materiale- og fremstillingsfejl.
Vi ønsker Dem meget varme og komfort med Deres Zibro.
Med venlig hilsen
PVG Scandinavia A/S.
Kundeservice
1 LÆS FØRST BRUGSANVISNINGEN.
2 KONTAKT DERES ZIBRO FORHANDLER, HVIS DE HAR YDERLIGERE SPØRGSMÅL.
3 FOLD DEN SIDSTE SIDE UD FØR DE LÆSER BRUGSANVISNINGEN.
6
22
E
E
E
E
E
E
E
E
GENERELT OM BRUGEN
VIGTIGE DELE
Dette er i store træk, hvordan Deres Zibro skal anvendes. For yderligere information henvises der til
A
Frontpanel
B
Frontgitter
C
Bundplade
4
Tankrumslåg
E
Betjeningspanel
F
Håndtag
G
Brændstoftank
H
Brændstofdisplay
VEJLEDNINGEN (side 25 og frem).
1
Fjern alt emballagemateriale (fig. A)
2
Fyld brændstoftanken 7 (se kap. B, fig. C).
3
Sæt stikket i stikkontakten.
4
Tænd for kaminen på
knappen N (se kap. D).
på tank
5
Hvis De ønsker at ændre temperaturen, brug da
I
Luftfilter
J
Ventilatorfilter
K
Termostat
L
230 Volt stik og
indstillingsknapperne (se kap. E).
6
Sluk for kaminen på
knappen N.
ledning
M
Informationsdisplay
N
Tænd og sluk
knap
•
Den første gang kaminen tændes, lugter den
"ny", når den brænder.
O
Børnesikring
P
Indstillingsknapper
• Opbevar altid brændstoffet på et køligt og mørkt
sted.
• Brændstof må aldrig stå i solen eller komme over
(tid og temperatur)
40° C. Dette vil ødelægge brændstoffet. Start derfor altid fyringssæsonen med nyt brændstof.
Q
Timer
R
SAVE knap
• Når De fyrer med Zibro Extra eller Zibro Kristal, er
De garanteret brændstof af den rigtige kvalitet.
• Hvis De skifter til et andet mærke petroleum, skal
De lade kaminen brænde helt tom først.
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
6
23
E
E
E
INDEN DE TÆNDER FOR KAMINEN
SØRG ALTID FOR TILSTRÆKKELIG VENTILATION
For alle Zibro modeller gælder et bestemt minimumsrum, hvor kaminen kan
bruges uden ventilation og uden fare (se kap. P). Hvis det rum kaminen benyttes i
er mindre end hvad der er angivet som kaminens minimumsrum, skal der altid
åbnes et vindue eller en dør på klem (± 2,5 cm).
Dette tilrådes også i rum, der er velisolerede eller uden gennemtræk og/eller som
ligger over 1500 m. Hvis der ikke er tilstrækkelig ventilation (læs: ilt), slukkes
kaminen automatisk. Brug ikke deres Zibro i kældre eller andre rum under
jordhøjde.
DET RIGTIGE BRÆNDSTOF
Deres Zibro er fremstillet til at anvende vandfri, ren petroleum af høj kvalitet som
f.eks. Zibro Extra eller Zibro Kristal. Kun ved at anvende et sådant brændstof
opnår man en ren og optimal forbrænding. Anvendelse af brændstof af ringere
kvalitet kan medføre:
Kun med det rigtige
brændstof er De
garanteret en ufarlig,
effektiv og optimal brug
af Deres Zibro.
E
større risiko for funktionsfejl
E
ufuldstændig forbrænding
E
at kaminen ikke holder så længe, som den ellers ville
E
røg og/eller lugt
E
anslag på frontgitter eller kappe
Det rigtige brændstof er derfor af stor betydning for en ufarlig, effektiv og
optimal brug af kaminen.
Spørg altid den nærmeste Zibro forhandler om den rigtige type brændstof til
Deres kamin.
A
Denne transportprop
findes løst i kassen. Kun
med denne kan
kaminen transporteres
uden problemer. Gem
den derfor omhyggeligt!
6
24
VEJLEDNING
A
E
E
E
E
INSTALLATION AF KAMINEN
1 Tag forsigtigt Deres Zibro ud af kassen og kontrollér indholdet.
Udover kaminen skal der være følgende:
E en manuel hævepumpe
E en transportprop
E denne brugsanvisning
Gem kassen og emballagematerialet (fig. A) til opbevaring og transport af
kaminen.
2 Åbn tankrumslåget D, og fjern det lille stykke karton.
3 Fyld brændstoftanken som det beskrives i kap. B.
4 Gulvet skal være stabilt og i vater. Flyt kaminen, hvis den ikke står helt i vater.
Forsøg ikke at korrigere dette ved at lægge bøger eller andet under kaminen.
5 Sæt stikket L i stikkontakten (220/230 Volt - vekselstrøm 50 Hz), og indstil
den korrekte tid med indstillingsknapperne P (se kap. C).
6 Deres Zibro er nu klar til brug.
B
B
PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF
Fyld ikke brændstoftanken i beboelsesrum, men anvend et mere velegnet sted
(man kan altid komme til at spilde lidt). Påfyldning foretages således:
1 Kontrollér at kaminen er slukket.
C
2 Åbn tankrumslåget 4, og tag brændstoftanken 7 op af kaminen (fig. B). Vær
opmærksom på at det kan dryppe lidt fra tanken. Sæt brændstoftanken ned
(med proppen opad), og skru tankproppen af.
3 Stik det glatte og lige rør på hævepumpen ned i dunken. Sørg for at denne
står højere end brændstoftanken (fig. C). Den ribbede slange stikkes ind i
åbningen på brændstoftanken.
4 Drej knappen øverst på pumpen fast (til højre).
5 Tryk på pumpens håndtag et par gange, til brændstoffet begynder at løbe ned i
D
brændstoftanken. Når dette sker, behøver man ikke trykke mere på pumpen.
6 Hold øje med brændstofmeteret på brændstoftanken H under påfyldning
(fig. D). Når den er fuld, standses påfyldningen ved at dreje knappen øverst
på pumpen løs (til venstre). Fyld ikke tanken for meget, især ikke hvis brænd-
Tom
Fuld
stoffet er meget koldt (brændstoffet udvider sig, når det bliver varmere).
6
25
E
E
7 Lad brændstoffet, som er blevet til overs i pumpen løbe tilbage i dunken og
fjern forsigtigt pumpen. Skru tankens dæksel godt på. Fjern eventuelt spildt
brændstof.
8 Kontrollér at tankproppen sidder rigtigt og er skruet fast. Sæt brændstoftanken tilbage i kaminen (med proppen nedad). Luk tankrumslåget.
C
INDSTILLING AF URET
Uret kan kun indstilles, når stikket er i stikkontakten, og kaminen ikke er tændt.
Brug indstillingsknapperne P til at indstille uret. Tryk først på en af knapperne for
at aktivere denne funktion (Informationsdisplayet M vil begynde at blinke).
Derefter kan timerne indstilles med den venstre knap (Nhour) og minutterne med
knappen til højre (Mmin.). Ved at trykke én gang forøges værdien med én. Hvis
knappen holdes inde, forøges værdien indtil knappen slippes. Efter ca. 10
E: Når
informationsdisplayet
stopper med at blinke, er
indstillingen låst til den
indstillede
værdi.
sekunder holder informationsdisplay op med at blinke, og indstillingen er fastlagt.
Hvis kaminen er slukket, vil selve informationsdisplayet ligeledes slukke efter 5
minutter. Ved at trykke på en hvilken som helst knap på displayet, vil alle
informationer igen være synlige
☞
D
Hvis stikket har været ude af stikkontakten eller hvis strømmen på anden måde har
været afbrudt, skal indstillingerne foretages igen.
SÅDAN TÆNDES KAMINEN
En ny ovn kan i starten forårsage en svag lugt. Sørg derfor for ekstra ventilation.
Tænd altid kaminen med den
knappen N. Brug aldrig tændstikker
eller en lighter. For at tænde for kaminen trykkes blot på
knappen N. Denne
begynder at blinke, hvilket betyder, at tændingsprocessen er aktiveret. Dette varer
et øjeblik. Når kaminen brænder, vil
knappen N lyse rødt.
Informationsdisplayet M viser 2 tal. På lampen ved siden af dem fremgår det, at
disse tal vedrører temperaturen (fig. F). Under ROOM er den aktuelle
rumtemperatur angivet, og under SET er den indstillede temperatur angivet. Den
sidstnævnte funktion kan ændres med indstillingsknapperne (se kap. E).
Kontroller før kaminen tændes, at der er tilstrækkeligt med brændstof i tanken.
F: Den ønskede
temperatur angives til
venstre og den aktuelle
til højre.
E
INDSTILLING AF DEN ØNSKEDE TEMPERATUR
Den indstillede temperatur kan kun ændres, hvis kaminen er tændt. Temperaturen
ændres med indstillingsknapperne P. Tryk først på en af knapperne for at
aktivere funktionerne (°C symbolet og informationsdisplayet M vil begynde at
blinke). Temperaturen kan nu øges med knappen til højre (Mmin.) og sænkes med
knappen til venstre (Nhour). Ved at trykke én gang forøges værdien med én. Efter
cirka 10 sekunder vil °C symbolet og informationsdisplayet holde op med at blinke
og indstillingen vil være låst. Temperaturen kan indstilles til min. 6° og max. 28° C.
Hvis stikket har været ude af stikkontakten, længere end 10 min. (eller strømmen
har været afbrudt), genindstilles temperaturen til 20° C.
6
26
F
BRUG AF TIMEREN
Med timeren kan kaminen tændes automatisk på et forud indstillet tidspunkt.
For at kunne indstille timeren skal uret være rigtigt indstillet (se kap. C), og
kaminen skal være slukket. Sådan indstilles timeren:
1 Tryk på
knappen N og umiddelbart derefter på TIMER knappen Q.
TIMER lampen og informationsdisplayet M vil begynde at blinke (fig. F).
2 Indstil tidspunktet som om at kaminen skal tændes på ved hjælp af indstillingsknapperne P. Anvend knappen til venstre (Nhour) til at indstille timer
og knappen til højre (Mmin.) til at indstille minutter (med 5 min. interval).
3 Efter cirka 10 sekunder vil informationsdisplayet igen vise CLOCK, og TIMER
indikatoren vil lyse hvilket indikerer, at timer funktionen er aktiveret (fig. G).
4 Timeren beregner selv hvornår kaminen skal tænde, for at rummet så vidt
G: Kontrollampen TIMER
angiver, at TIMER
funktionen er aktiveret.
muligt har den rette temperatur på det indstillede tidspunkt.
☞
Hvis De ønsker at slukke kaminen og lade den tænde igen med timeren,
behøver De kun at trykke på knappen TIMER (se kap. G).
For at annullere timerindstillingen trykkes én gang på
G
knappen N.
SÅDAN SLUKKES KAMINEN
Kaminen kan slukkes på to måder.
1 Tryk på
knappen N. Informationsdisplayet skifter til CLOCK, og
flammen slukkes i løbet af ca. et minut.
2 Hvis De vil slukke kaminen og næste gang lade timeren tænde den, trykkes på
knappen TIMER Q. Foruden at slukke kaminen aktiveres også timeren. Det
kan ønskede tidspunkt ændres med indstillingsknapperne P (se kapitel F).
H
INFORMATIONSDISPLAYET
Informationsdisplayet M er ikke kun beregnet til at vise den indstillede tid og
temperatur (kap. C, E og F), men også til at give meddelelse om funktionsfejl.
Koden i informationsdisplayet fortæller Dem, hvad der er galt:
Hvis der opstår nogen
funktionsfejl, fortæller
informationsdisplayet,
hvad der er i vejen.
KODE
INFORMATION
HANDLING
efefeeeee-
Temperaturen i kaminen er for høj.
Lad kaminen afkøle og genstart.
Strømafbrydelse.
Tænd kaminen igen
Defekt termostat.
Kontakt forhandleren.
Defekt brændertermistor.
Kontakt forhandleren.
Startproblemer.
Kontakt forhandleren.
Væltesikring.
Tænd kaminen igen.
Dårlig forbrænding.
Kontakt forhandleren.
Rumtemperatur højere end 32°C.
Hvis nødvendigt tændes kaminen igen.
Defekt ventilatormotor.
Kontakt forhandleren.
0
0
1
1
2
5
6
7
8
6
27
e- 9
Snavset luftfilter; eller.
Rens filter
snavset brændstofpumpe
Kontakt din forhandler.
Kaminen har kørt uafbrudt i 48
timer og har slukket automatisk.
-- : --
+
-- : -- +
Kaminen tændes påny.
Ikke mere brændstof
Påfyld brændstoftank.
For lidt ventilation.
Ventiler bedre.
Optræder der funktionsfejl, som ikke er omtalt i oversigten ovenfor, kontakt da
Deres Zibro forhandler.
AUTOMATISK SLUKNING
Denne Kamin er udstyret med et sikkerhedssystem, der sørger for at kaminen
automatisk slukker efter 48 timers uafbrudt drift. Displayet viser så
måtte ønske det, kan kaminen tændes igen, ved at trykke på
. Hvis De
knappen N (se kapitel D).
AUTOMATISK RENSNING AF BRÆNDER
Når kaminen har kørt uafbrudt i 2 timer på højeste brændertrin, påbegyndes en
automatisk rensning af brænderen. Diplayet viser koden for automatisk rensning af
brænder, cl 05, der står på cl 01, når den automatiske rensning er afsluttet. Den
automatiske rensning varer 5 min., hvor kaminen brænder på laveste brændertrin. Når
brænderen er renset, skifter kaminen automatisk tilbage til højeste brændertrin.
I
BØRNESIKRING
Børnesikringen kan bruges til at forhindre, at børn ændrer kaminens indstillinger
ved et uheld. Når kaminen er tændt, og børnesikringen slået til , kan kaminen kun
slukkes. Andre funktioner er spærret. Hvis kaminen allerede er slukket, forhindrer
børnesikringen også, at kaminen tændes ved et uheld. Børnesikringen aktiveres ved
at holde den pågældende knap O nede i mere end 3 sekunder. KEY-LOCK (
)
indikatoren vil lyse på informationsdisplayet (fig.H) hvilket betyder, at
H: Når (
) symbolet
lyser på displayet er
børnesikringen aktiveret.
børnesikringen er aktiveret. Børnesikringen slås fra ved at trykke på knappen O og
holde den nede i mere end 3 sekunder.
J
DEN KORREKTE BRUG AF "SAVE"
Med "SAVE" funktionen kan temperaturen holdes inden for et bestemt område. Når
denne funktion er aktiveret, slukkes kaminen automatisk, hvis rumtempera-turen
ligger mere end 3° C over den indstillede temperatur. Når temperaturen igen når
I: Når SAVE funktionen er
aktiveret, vil kaminen
automatisk tænde eller
slukke for at holde sig
inden for et givent
temperaturinterval.
den indstillede temperatur, tændes kaminen automatisk igen. "SAVE" aktiveres ved
at trykke den pågældende knap R ned.
vil vises 3 sekunder på
informationsdisplayet (fig. I). Ved at trykke på SAVE igen slås funktionen fra. OFF
vil vises 3 sekunder på informationsdisplayet.
Også uden indstillingen "SAVE" sørger kaminen for, at den indstillede
☞
temperatur så vidt muligt holdes, ved at dens opvarmningskapacitet tilpasses.
"SAVE" er en energisparefuktion, der f.eks. kan bruges, hvis De ikke er til stede
i rummet, eller hvis rummet skal holdes frostfrit.
K
FUEL INDIKATOR
Når FUEL indikatoren lyser, er der nok brandstof til endnu10 minutters brug af
6
28
kaminen. Den resterende brændetid kan følges i informationsdisplayet M (fig. J).
Fvor hver to minutter høres et alarmsignal, for at gøre opmærksom på, at
kaminen bør efterfyldes. Gøres dette ikke, vil kaminen blot slukke af sig selv. Der
vil også høres et lydsignal idet kaminen slukker. FUEL indikatoren vil blinke, mens
fire linier blinker i informationsdisplayet. Dette kan bringes til ophør ved at trykke
på
J: Når FUEL indikatoren
lyser, vil
informationsdisplayet
vise hvor mange
minutters brændtid der
er tilbage i tanken.
N knappen en gang.
Når kaminen har opbrugt alt brændstof og er slukket, varer det et stykke tid inden
kaminen igen kan tændes efter påfyldning.
L
VENT INDIKATOR
Når VENT indikatoren begynder at blinke, er det et tegn på, at rummet ikke er
tilstrækkeligt ventileret (fig. K). Kaminen vil automatisk slukke. Hvis indikatoren
bliver ved med at blinke efter der er sorget for ekstra ventilation, kontakt da din
forhandler.
K: En blinkende VENT
indikator er et tegn på,
at ekstra ventilation er
nødvendig.
M
VEDLIGEHOLDELSE
Sluk for kaminen, og lad den køle af, inden De påbegynder nogen form for
vedligeholdelse. Træk også stikket ud af stikkontakten.
Deres Zibro kræver næsten ingen vedligeholdelse. Dog skal luftfilterskærmen I
og ventilatorfilteret J rengøres med en støvsuger og frontgitteret 2 med en
L
fugtig klud. Dette gøres ugentligt. Fjern af og til luftfilterskærmen (fig. L), og
rengør den med sæbevand. Sørg for at luftfilterskærmen er helt tørt, før den
sættes på plads.
Kontrollér også regelmæssigt brændstoffiltret:
1 Fjern brændstoftanken 7 fra kaminen, og fjern brændstoffiltret (fig. M).
Brændstoffilter
Dette kan dryppe, så hav en klud parat.
M
2 Bank brændstoffiltret tomt mod et fast underlag og med bunden i vejret,
så urenheder fjernes. (Rens aldrig brændstoffiltret med vand!).
3 Sæt brændstoffiltret tilbage i kaminen.
Det anbefales, at støv og pletter fjernes med jævne mellemrum med en fugtig
klud, da der ellers let kan opstå pletter, der er svære at fjerne.
☞
Fjern aldrig selv nogen dele fra kaminen. Ved en eventuel reparation, skal De
altid kontakte Deres Zibro forhandler. Hvis el-ledningen er beskadiget, må den
kun udskiftes af en autoriseret installatør, og den skal udskiftes med en ledning
af typen H05 VV-F.
N
OPBEVARING (SLUT PÅ FYRINGSSÆSONEN)
Efter fyringssæsonen skal kaminen opbevares et sted, hvor den ikke bliver støvet,
så vidt muligt i den originale emballage.
Resterende brændstof kan ikke bruges i den næste fyringssæson. Brug derfor altid
det hele. Hvis De alligevel har lidt til overs, må det ikke smides væk, men skal
bortskaffes i henhold til reglerne om kemisk affald, som gælder i Deres kommune.
Begynd altid den nye fyringssæsson med nyt brændstof. Når kaminen på ny tages i
brug følges vejledningen (fra kapitel A).
6
29
O
TRANSPORT
For at forhindre at kaminen lækker under transport, skal der tages følgende
forholdsregler:
1 Lad kaminen køle af.
N
2 Fjern brændstoftanken G fra kaminen og tag brændstoffilteret ud (se kap. M
fig. M). Det kan dryppe lidt fra dette, hav derfor en klud parat. Opbevar ikke
brændstoffiltret og brændstoftanken i kaminen.
3 Tryk transportproppen godt fast på brændstoffiltrets plads (fig. N).
4 Transporter altid kaminen i lodret stilling.
Transportprop
P
TEKNISKE DATA
Tænding
elektrisk
Brændstof
petroleum
Kapacitet (kW) max.
3,00
Kapacitet (kW) min.
0,80
Velegnet rum (m )
Brændstofforbrug (l/t)
*
Q
bredde
(incl. bundplade)
Tilbehør
0,313
Brændstofforbrug (g/t)*
250
Brændetid pr. tank (t)*
12,8
Indhold skiftetank (l)
4,0
Vægt (kg)
9,5
374
dybde
280
højde
435
manuel hævepumpe
40-120
3 **
*
**
Mål (mm)
transportprop
Netspænding
220V/230V
vekselstrøm/50Hz
El-forbrug
ved opstart 320 W
under drift 28 W
Sikringers kapacitet
250V, 5A
Ved indstilling på højeste stand
De oplyste værdier er vejledende
GARANTIBETINGELSER
Der ydes 2 års garanti på Deres Zibro, hvor garantien løber fra købsdagen. Inden
for denne periode repareres alle materiale- og fremstillingsfejl gratis. Følgende
regler gælder for denne garanti:
1 Alle yderligere krav på skadesgodtgørelse, inklusiv efterfølgende skade
afvises udtrykkeligt.
2 Alle reparationer eller udskiftning af dele i garantiperioden medfører ikke
forlængelse af garantien.
3 Garantien bortfalder, hvis der er foretaget ændringer, hvis der er monteret
uoriginale reservedele, eller hvis kaminen har været repareret af tredjemand.
4 Garantien gælder ikke for dele, der er udsat for normal slitage, som f.eks.
brændermåtten og den manuelle hævepumpe.
6
30
5 Garantien gælder kun, hvis De kan forevise det originale daterede købsbevis,
og hvis der ikke er foretaget ændringer på dette.
6 Garantien gælder ikke for skade, der er opstået ved handlinger, der afviger
fra brugsanvisningen, ved forsømmelse eller ved brug af forkert eller
forældet brændstof. Forkert brændstof kan endog være farligt**. Derfor
anbefales brugen af Zibro Extra eller Zibro Kristal i kaminen. Zibro Extra eller
Zibro Kristal er et kvalitets-produkt, som er specielt velegnet til brug i kaminen.
7 Fragtomkostninger og risiko ved forsendelse af kaminen eller dele af denne
er altid for købers regning.
For at undgå unødvendige omkostninger anbefales det altid at læse
brugsanvisningen omhyggeligt igennem. Hvis der ikke kan findes en løsning i
denne, indleveres kaminen til reparation hos Deres forhandler.
* Ved brug af forkert brændstof soder vægen til (bliver hård).
** Letantændelige stoffer kan f.eks. medføre en ukontrollabel forbrænding med stikflammer. Prøv i så tilfælde
ikke at flytte kaminen, men sluk omgående for den. I nødstilfælde kan der anvendes en ildslukker, men i så fald
udelukkende af type B: kulsyre- eller pulverslukker.
10 TIPS FOR SIKKER BRUG
20 cm
50 cm
50 cm
150 cm
1
2
Forklar altid børnene, at der er en meget varm kamin i nærheden.
Flyt aldrig kaminen, når den brænder eller stadig er varm. I dette tilfælde
må den heller ikke påfyldes eller vedligeholdes.
3 Anbring kaminen så dens forkant er mindst 1,5 meter fra mure, gardiner
og møbler.
4 Brug ikke kaminen i støvede rum, da der så ikke opnås en optimal
forbrænding. Brug ikke kaminen i umiddelbar nærhed af badekar,
brusekabiner eller svømmebassiner.
5 Sluk kaminen før De forlader huset eller går i seng. Hvis De er fraværende i længere tid (f.eks. ferie), skal stikket også tages ud af stikkontakten.
6 Opbevar og transporter altid brændstoffet i de dertil beregnede tanke
og dunke.
7 Sørg for, at brændstoffet ikke udsættes for varme eller ekstreme
temperaturforskelle. Opbevar altid brændstoffet et køligt, tørt og
mørkt sted (sollys forringer kvaliteten af brændstoffet).
8 Brug aldrig kaminen på steder, hvor der kan være skadelige gasser eller
dampe (f.eks. udstødningsgasser eller malingsdampe).
9 Vær opmærksom på, at kaminens gitter bliver meget varmt. Hvis der
anbringes ting oven på kaminen, udgør det en brandfare.
10 Sørg altid for tilstrækkelig ventilation.
Elektrisk affald som defekte elektriske apparater og batterier bør ikke kasseres
sammen med husholdningsaffaldet. Indlever det venligst til et genbrugsanlæg.
Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren til råds angående genbrug.
6
31
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
D
H
E
F
A
J
B
K
I
C
L
M
O
Q
P
P
R
E
N
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL b.v.
2 DEUTSCHLAND
PVG Deutschland GmbH
Siemensstrasse 31
47533 KLEVE
tel:
0800 - 9427646
fax:
+31 (0)412 648 385
email: pvgdeutschland@zibro.com
6 DANMARK
Appliance A/S
Blovstroed Teglvaerksvej 3
DK-3450 ALLEROED
tel:
+45 70 205 701
fax:
+45 70 208 701
email: appliance@appliance-group.com
5 ESPAÑA
PVG España S.A.
Pol. Ind. San José de Valderas II
Comunidad ”La Alameda”
C/ Aurora Boreal, 19
28918 LEGANÉS (Madrid)
tel:
+34 91 611 31 13
fax:
+34 91 612 73 04
email: pvgspain@zibro.com
3 FRANCE
PVG France SARL
4, Rue Jean Sibélius
B.P. 185
76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL
tel:
+33 2 32 96 07 47
fax:
+33 0 820 34 64 84
email: pvgfrance@zibro.com
FIN
SUOMI
Appliance Finland Oy
Piispantilankuja 6C
02240 ESPOO
tel:
+358 9 4390 030
+358 9 4390 0320
fax:
email: appliance@appliance-group.com
New 6/07
> ITALIA
PVG Italy SRL
Via Niccolò Copernico 5
50051 CASTELFIORENTINO (FI)
tel:
+39 571 628 500
fax:
+39 571 628 504
email: pvgitaly@zibro.com
u NORGE
Appliance Norge AS
Vogellunden 31
1394 NESBRU
tel:
+47 667 76 200
fax:
+47 667 76 201
email: appliance@appliance-group.com
1 NEDERLAND
PVG International B.V.
P.O. Box 96
5340 AB OSS
tel:
+31 412 694 694
fax:
+31 412 622 893
email: pvgnl@zibro.com
9 PORTUGAL
Gardena, Lda
Recta da Granja do Marquês
ALGUEIRÃO
2725-596 MEM MARTINS
tel:
+ 35 21 92 28 530
fax:
+ 35 21 92 28 536
email: pvgint@zibro.com
: POLSKA
PVG Polska Sp. z. o. o.
ul. Kościelna 110
26-800 Białobrzegi
tel:
+48 48 613 00 70
fax:
+48 48 613 00 70
email: pvgpoland@zibro.com
= SVERIGE
Appliance Sweden AB
Sjögatan 6
25225 HELSINGBORG
+46 42 287 830
tel:
fax:
+46 42 145 890
email: appliance@appliance-group.com
man_SRE153TC
q SCHWEIZ
PVG Schweiz AG
Salinenstrasse 63
4133 PRATTELN
tel:
+41 61 337 26 51
+41 61 337 26 78
fax:
email: pvgint@zibro.com
Scott Brothers Ltd.
The Old Barn, Holly House Estate
Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK
tel.:
+44 1606 837787
+44 1606 837757
fax:
sales@scottmail.co.uk
email:
TR
TURKEY
PVG Is›tma Klima So¤utma Ltd.fiti.
Atatürk Cad. No 380 Ak Iflhani Kat 6
35220 Alsancak
IZMIR - TURKEY
tel:
+ 90 232 463 33 72
+ 90 232 463 69 91
fax:
email: pvgturkey@zibro.com
avg©060619
e BELGIË
PVG Belgium NV/SA
Industrielaan 55
2900 SCHOTEN
tel:
+32 3 326 39 39
fax:
+32 3 326 26 39
email: pvgbelgium@zibro.com
4 UNITED KINGDOM
PVG Traffic
i ÖSTERREICH
PVG Austria VertriebsgmbH
Salaberg 49
3350 HAAG
tel:
+43 7434 44867
fax:
+43 7434 44868
email: pvgaustria@zibro.com
Printed in Japan
7813001921
Download PDF