SC-036
GB
RUS
CZ
BG
PL
RO
UA
SCG
EST
LV
LT
H
KZ
CR
D
COFFEE MAKER .......................................................................................4
................................................................................................5
KÁVOVAR .......................................................................................................6
.........................................................................................7
EKSPRES DO KAWY .............................................................................8
FILTRU DE CAFEA ..................................................................................10
................................................................................................11
..............................................................................12
KOHVIMASIN ...............................................................................................13
KAFIJAS KATLS........................................................................................14
KAVOS VYRYKL ....................................................................................15
KÁVÉF
....................................................................................................17
.............................................................................18
APARAT ZA KUHANJE KAVE .......................................................19
KAFFEEMASCHINE ................................................................................20
GB DESCRIPTION
RUS
1. Body
1.
CZ POPIS
BG
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pressure steam nozzle
Water tank lid
Indicator light
Switching knob
Removable filter holder
Heat resistant glass jug
Detachable plate
leso spot ebi e
Parní tryska
Víko nádr ky na vodu
Sv telný ukazatel
P epína provozních re im
Odnímatelný dr ák na filtry
Konvi ka z tepeln odolného skla
Odnímatelný podstavec
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PL OPIS
RO
1. Obudowa
1. Corp
UA
SCG
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dysza dop ywu pary
Pokrywa zbiornika na wod
Wska nik wietlny
Prze cznik warunków roboczych
Zdejmowany uchwyt filtra
Naczynie ze szk a wytrzyma ego na zmiany
temperatury
8. Podstawka zdejmowana
DESCRIERE
Duza de presiune pentru vapori
Capacul rezervorului de apa
Indicator luminos
Intrerupator pentru regimurile de operare
Suport demontabil pentru filtrul
Vas termorezistent
Placa detasabila
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
mm
276
~ 230V / 50 Hz
800 W
1.96 / 2.6 kg
283
309
www.scarlett-europe.com SC-036
2
EST KIRJELDUS
LV APRAKSTS
1. Korpus
1. Korpuss
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aurudüüs
Veereservuaari kaas
Märgutuli
Töötamise re iimide lüliti
Eemaldatav filtrihoidja
Kuumakindlast klaasist kann
Eemaldatav alus
LT APRA
Sprausla tvaika padevei
dens rezervu ra v ks
Gaismas indikators
Darba re mu p rsl gs
No emamais filtra tur js
Kr ka no termoiztur ga stikla
No emamais paliktnis
H LEÍRÁS
YMAS
1. Korpuss
1. Készülékház
KZ
CR OPIS
1.
1. Tijelo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sprausla tvaika padevei
dens rezervu ra v ks
Gaismas indikators
Darba re mu p rsl gs
No emamais filtra tur js
Kr ka no termoiztur ga stikla
No emamais paliktnis
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
D GARÄTEBESCHREIBUNG
1. Gehäuse
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dampfdüse
Deckel des Wasserbehälters
Kontrolleuchte
Arbeitsstufenschalter
Abnehmbarer Filterhalter
Gefäß aus hitzebeständigem Glas
Abnehmbarer Untersetzer
www.scarlett-europe.com SC-036
3
G zfúvóka
Víztartály fedele
Jelz lámpa
Üzemmód kapcsoló
Levehet sz foglalat
H álló üvegkancsó
Levehet talp
Raspr iva pare
Poklopac posude za vodu
Svjetlosni indikator
Mjenja re ima rada
Dr
filtera na skidanje
Posuda od vatrostalnog stakla
Podmeta na skidanje
GB INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT SAFEGUARDS
· Please read these operating instructions carefully in order to avoid damage due to incorrect use and keep it in
a save place for future references.
· Before first switching on check that the voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in
your home.
· Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
· For home use only. Do not use for industrial purposes.
· Always unplug the appliance from the power supply when not in use.
· Do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquids. If it has happened, remove the plug from the
wall socket immediately and an expert should check the unit before using it again.
· Do not operate the appliance if the cord or the plug is damaged or, if the appliance has been otherwise
damaged. In such cases take the appliance to a qualified specialist for check up and/or repair if necessary.
· Ensure that the cord does not hang over sharp edges and keep it away from hot surfaces.
· To disconnect appliance from the power supply pull it out by the plug only, not by the cord.
· Place the appliance on a dry stable non-hot surface, away from hot objects (e.g. hotplates); do not place under
curtains and shelves.
· You should never leave the appliance not supervised during use.
· Keep the appliance away from children.
· Do not touch hot surface.
· The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric
shock or injury to persons.
· Start the appliance only when the detachable plate and coffee tank are in position.
· Operate the appliance only when there is water in the water tank.
· Before making one more portion of coffee, switch off the appliance for not less than 5 minutes to cool it.
· For making coffee pour cold water only.
· Do not use glass jug in non-recommended purposes, in stoves and microwave ovens.
· Do not clean glass jug in a dishwasher.
OPERATION
ESPRESSO COFFEE
· The preparation of espresso coffee involves hot water being forced through fine grinded coffee under high
steam pressure. This imparts espresso coffee delicate aroma and strong taste. It is preferable to use good
roasted and fine grinded beans.
· Fill the detachable permanent filter with grounded coffee to the required level not tamping it and pack down
firmly.
· Place filter cone on the filter holder.
· Locate the filter holder in «CLOSE» position.
· Open the water tank lid and fill in clean water to required level.
· Close the lid of water tank.
· Check that the steam control regulator is closed.
· Place the glass jug under the filter holder.
· Set the function knob to the « » position, thus the indicator light should be light up and coffee maker will start
the operation.
· When all water has run through the filter, switch off and unplug the appliance.
CAUTION:
· Whilst water is passing through the coffee under steam pressure, do not remove the filter holder and lid.
CAPPUCCINO COFFEE
· A cappuccino is an espresso coffee with a froth topping made by heating milk.
· Fill the jug with the required amount of milk. The jug should be large enough to allow the milk to expand to
around treble its volume.
· Follow steps of MAKING ESPRESSO COFFEE.
· Allow the remaining coffee to drip trough the filter holder into the coffee tank.
·
·
Place the steam nozzle in the milk and set the function knob to the « » position.
When sufficient milk froth has been produced, set the function knob to the «OFF» position and unplug from
power supply.
· Pour the coffee into the cups and place the milk froth on the surface.
CLEANING AND MAINTENANCE
· Do not forget to unplug the appliance from the power supply before cleaning.
· Allow the appliance to cool down, and then wipe outside with a soft dry cloth. Do not use detergent or
abrasives.
· Wash all detachable parts with hot soapy water, then rinse and dry before filling to place.
DESCALING
· Descale your coffee maker regularly.
· Operate the appliance as described. Add proper descaling remedy, available at the market to the water tank
and do not fill the filter with ground coffee. Follow recommendations given.
www.scarlett-europe.com SC-036
4
·
After descaling let the appliance work twice more with only water to rinse away the vinegar and scale
remainders.
· Clean the coffee maker about every 5 months to keep high efficiency.
STORAGE
· Switch off and unplug the appliance.
· Complete all requirements of chapter CLEANING AND MAINTENANCE.
· Store the appliance in a cool, dry place.
RUS
·
.
·
,
,
·
,
.
,
.
·
·
·
.
.
,
.
.
,
,
,
.
·
,
.
,
·
·
·
.
.
,
,
.
.
,
(
,
),
.
·
·
·
·
.
.
.
,
,
·
·
·
.
,
.
.
,
5
,
.
·
·
.
.
·
.
·
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
.
,
.
«CLOSE».
.
.
,
.
.
«
»,
.
,
.
:
,
,
.
·
·
·
·
,
.
,
.
.
,
www.scarlett-europe.com SC-036
.
.
.
5
·
·
« ».
«OFF»
.
·
.
·
·
.
.
.
·
,
.
·
·
·
·
.
,
,
.
.
,
.
·
·
·
,
.
,
5
.
,
.
.
.
CZ NÁVOD K POU ITÍ
EZPE NOSTNÍ POKYNY
· Pro zamezení poruch si tento Návod k pou ití pe liv p
te a uschovejte jej jako informa ní p íru ku.
·
ed prvním pou itím spot ebi e zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametr m
elektrické sít .
· Nesprávné manipulace se spot ebi em mohou vést k jeho poruchám anebo zp sobit kodu na majetku nebo
zran ní u ivatele.
· Pou ívejte pouze v domácnosti. Spot ebi není ur en pro pr myslové ú ely.
·
dy vytáhn te zástr ku ze zásuvky v p ípad , e elektrický p ístroj nepou íváte.
· Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a po áru nepono ujte p ístroj do vody nebo jiných tekutin. Stane-li se
takto, okam it odpojte spot ebi od elektrické sít a ne ho budete pou ívat dále se obra te na Servisní
st edisko pro kontrolu provozuschopnosti a bezpe nosti.
· Nepou ívejte p ístroj s po kozeným sí ovým kabelem nebo zástr kou, a také po tom, co spadl nebo byl
po kozen jakýmkoliv jiným zp sobem. Pro kontrolu a p ípadnou opravu se obra te na nejbli í servisní
st edisko.
· Dávejte pozor a chra te sí ový kabel p ed ostrými hranami a horkem.
·
i vytahování sí ového kabelu jej uchopte za zástr ku a netahejte za kabel.
· Spot ebi musí pevn stát na suchém rovném povrchu. Nestavte spot ebi na horké povrchy, a také v blízkosti
zdroj tepla (nap íklad elektrických sporák ), záclon a pod záv snými policemi.
· Nikdy nenechávejte zapnutý spot ebi bez dozoru.
· Nedovolujte, aby d ti pou ívaly spot ebi bez dozoru.
· Nesáhejte na horké povrchy.
· Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a poruch spot ebi e pou ívejte výhradn p íslu enství z dodávky.
· Zapínejte kávovar pouze v p ípad , e podstavec a konvi ka na kávu jsou na svých místech.
· Pou ívejte p ístroj pouze v p ípad , e v nádob na vodu je voda.
·
ed ka dou novou porcí kávy vypn te kávovar minimáln na 5 minut, aby vychladla.
· Pou ívejte na kávu pouze studenou vodu.
· Nepou ívejte konvi ku z tepeln odolného skla pro jiné ú ely a nestavte ji na elektrické a plynové sporáky
nebo do mikrovlnné trouby.
· Nemyjte konvi ku v my ce na nádobí.
PROVOZ
ESPRESO
· Proces p ípravy kávy spo ívá v p ekapávání horké vody skrze mletou kávu pomocí vysokého parního tlaku.
Toto dává nápoji výjime né aroma a výraznou chu . P i tom pou ívejte dob e pra enou a jemn umletou kávu.
· Nasypte pot ebné mno ství mleté kávy do filtru a urovnejte ji, neotloukávejte kávu.
· Vlo te filtr do dr áku.
· Dejte dr ák na místo a oto te jej do polohy «CLOSE».
· Otev ete víko nádr ky a nalijte vodu do po adované úrovn .
· Dob e zav ete víko nádr ky.
·
ekontrolujte, zda není parní tryska zav ena.
· Dejte konvi ko pod dr ákem na filtr.
· Dejte p epína provozních re im do polohy « », p i tom se rozsvítí sv telný ukazatel provozu.
· Kdy v echna voda p ekapá filtrem, vypn te kávovar.
www.scarlett-europe.com SC-036
6
VAROVÁNÍ:
·
hem spa ování, zatímco p ekapává voda, nesmíte vyndavat dr ák na filtr a otevírat víko.
KAPUCINO
· Kapucino se podobá espresu, má v ak p nu z horkého mléka.
· Nalijte do nádobky mno ství mléka pot ebné na p ípravu p ny. Nádobka musí být dost velká, proto e objem
ny je trojnásobn v í ne objem mléka.
· Zopakujte v echny pokyny ásti P ÍPRAVA ESPRESA.
· Po kejte, a zbytek kávy p ekapá do konvi ky.
·
·
Dejte parní trysku do mléka a oto te p epína provozních re im do polohy « ».
Po tom, co se vytvo ilo dostate né mno ství p ny, dejte p epína provozních re im do polohy «OFF» a
odpojte spot ebi od elektrické sít .
· Nalijte kávu do álku a polo te mlé nou p nu.
NÍ A ÚDR BA
·
dy odpojte spot ebi od elektrické sít p ed
ním.
· Nechte kávovar, aby úpln vychladl a ot ete jeho t leso jemným suchým hadrem. Nepou ívejte úto né
chemické nebo brusné prost edky.
·
echný snímatelné sou ásti umyjte teplou vodou s mýdlem, dob e je vypláchn te a ut ete do sucha, ne je
dáte na místo.
ODVAPN NÍ
· Pravideln odstra ujte z kávovaru usazeniny.
· Pro odvapn ní pou ívejte doporu ené prost edky, které m ete nakoupit v obchodech, a p esn spl ujte
pokyny na jejich obalu.
· Dob e umyjte kávovar: nalijte do nádoby na vodu istou vodu a nedávaje dovnit kávu zapn te p ístroj.
Zopakujte cyklus je
jednou.
·
ist te minimáln jednou za 5 m síc .
SKLADOVÁNÍ
·
ed
ním p ekontrolujte, zda je spot ebi odpojen od elektrické sít a úpln vychladl.
· Spln te pokyny ásti
NÍ.
· Skladujte spot ebi v suchém a chladném míst .
BG
·
,
.
·
,
.
·
.
·
·
·
.
,
.
.
.
,
,
.
·
·
·
·
,
.
.
,
.
,
,
(
·
·
·
·
·
·
,
,
),
.
.
.
.
,
.
·
·
·
.
.
.
.
,
5
.
·
www.scarlett-europe.com SC-036
.
,
.
.
7
,
·
.
.
.
·
·
·
·
·
·
·
·
,
.
.
«CLOSE».
.
.
,
.
.
«
»,
.
·
,
.
:
·
,
,
.
·
·
·
·
·
·
,
.
.
,
.
.
.
« ».
«OFF»
.
·
.
·
·
.
,
.
.
·
,
.
·
·
.
,
·
·
,
.
.
,
.
·
·
·
,
.
.
,
.
.
.
PL INSTRUKCJA OBS UGI
RODKI BEZPIECZE STWA
Uwa nie przeczytaj niniejsz instrukcj obs ugi przed u ytkowaniem urz dzenia w celu unikni cia z ama w
czasie u ytkowania oraz zachowaj j w celu informacji.
· Przed pierwszym uruchomieniem sprawd , czy charakterystyki techniczne urz dzenia podane na nalepce
odpowiadaj parametrom sieci elektrycznej.
· Nieprawid owe u ytkowanie mo e spowodowa z amanie wyrobu, wyrz dzi szkod materialn lub szkod na
zdrowiu u ytkownika.
· Tylko do u ytku domowego. Urz dzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemys owego.
· Zawsze od czaj urz dzenie od sieci elektrycznej, je li nie korzystasz z niego.
· Nie zanurzaj urz dzenia oraz kabla w wodzie lub w innych p ynach. Je li taki wypadek mia miejsce,
natychmiast od cz urz dzenie od sieci elektrycznej i zanim zaczniesz go u ytkowa , sprawd gotowo
techniczn i bezpiecze stwo urz dzenia u wykwalifikowanych fachowców.
· Nie u ywaj urz dzenia z uszkodzonym kablem elektrycznym lub wtyczk oraz po spadaniu lub innych
uszkodzeniach. W celu sprawdzenia i naprawy zwracaj si do najbli szego serwisu.
· Uwa aj, eby kabel nie dotyka ostrych kraw dzi i gor cych powierzchni.
· Od czaj c urz dzenie od sieci elektrycznej, nie ci gnij za kabel, lecz trzymaj si za wtyczk .
·
www.scarlett-europe.com SC-036
8
·
Urz dzenie ma by statecznie ustawione na suchej równej powierzchni. Nie ustawiaj urz dzenia na gor cych
powierzchniach oraz w pobli u róde ciep a (na przyk ad, kuchenek elektrycznych), firanek, a równie pod
pó kami zawieszanymi.
· Nigdy nie pozostawiaj w czonego urz dzenia bez opieki.
· Nie pozwalaj dzieciom u ytkowa urz dzenie bez kontroli doros ych.
· Nie dotykaj gor cych powierzchni.
·
eby unikn pora enia pr dem elektrycznym i z amania urz dzenia, u ywaj tylko akcesoriów do czonych do
kompletu dostawy.
·
czaj urz dzenie tylko wtedy, kiedy korytko i naczynie s ustawione na swoim miejscu.
·
ytkowa urz dzenie tylko wtedy, kiedy zbiornik zawiera wod .
· Przed przyrz dzeniem ka dej nowej porcji kawy wy czaj ekspres nie mniej ni na 5 minut, eby on si
sch odzi .
· Do przyrz dzenia kawy u ywaj tylko zimnej wody.
· Nie u ywaj naczynia ze szk a wytrzyma ego na zmiany temperatury do innych celów oraz nie umieszczaj go na
kuchenkach gazowych i elektrycznych, jak równie nie wstawiaj do pieców mikrofalowych.
· Nie wolno zmywa naczynie w zmywarce do naczy .
PRACA
KAWA EXPRESSO
· Proces przyrz dzenia kawy polega na przepuszczaniu gor cej wody przez mielon kaw pod wysokim
ci nieniem pary. To nadaje napojowi niepowtarzalny aromat i wyrazisty smak. Przy tym lepiej stosowa dobrze
palone i zmielone ziarna kawy.
· Wsyp w ciw ilo mielonej kawy do filtra i, nie ubijaj c, wyrównaj kaw .
·
filtr do uchwytu.
· Ustaw uchwyt na miejsce i obró go do znaku «CLOSE».
· Otwórz pokryw zbiornika na wod i wype nij go wod do wymaganego poziomu.
· Szczelnie zamknij pokryw zbiornika.
· Skontroluj, eby by zamkni ty dop yw pary.
· Ustaw naczynie pod uchwytem filtra.
· Przestaw prze cznik warunków roboczych w pozycj « », przy tym musi zapali si wska nik wietlny
pracy.
· Kiedy ca a woda przejdzie przez filtr, wy cz ekspres do kawy.
UWAGA:
· W czasie zaparzenia, póki woda pod ci nieniem pary przechodzi przez mielon kaw , nie wolno wyci ga
uchwyt filtra i otwiera pokryw .
KAWA CAPPUCCINO
· Cappuccino to jest ta sama kawa expresso, tylko e z piank z gor cego mleka.
· Wlej do fili anki wystarczaj
dla przygotowania pianki ilo mleka. Fili anka ma by do du a, poniewa
ilo gotowej pianki jest o trzy razy wi ksza od ilo ci mleka.
· Powtórz wszystkie punkty rozdzia u PRZYRZ DZENIA KAWY EXPRESSO.
· Zaczekaj, póki resztki kawy sp yn do naczynia.
·
·
Wstaw dysz dop ywu pary do mleka i przestaw prze cznik warunków roboczych w pozycj « ».
Po uzyskaniu wystarczaj cej ilo ci pianki, przestaw prze cznik warunków roboczych w pozycj «OFF» i
od cz urz dzenie od sieci elektrycznej.
· Polej kaw do fili anek i po
z góry piank mleczn .
CZYSZCZENIE I OBS UGA
· Zawsze wy czaj urz dzenie od sieci elektrycznej przed czyszczeniem.
· Zaczekaj, póki ekspres do kawy ca kowicie si sch odzi, a nast pnie przetrzyj powierzchnie zewn trzne such
mi kk szmatk . Nie wolno stosowa agresywnych rodków chemicznych lub ciernych.
· Wymyj wszystkie cz ci zdejmowane ekspresu do kawy gor
wod z myd em, starannie przep ukuj i wytrzyj
do sucha przed ustawieniem na miejsce.
USUNI CIE KAMIENIA
· Regularnie czy ekspres do kawy z kamienia.
· W celu usuni cia kamienia stosuj polecane rodki, które s do nabycia w sieci handlowej, ci le przestrzegaj c
wskazówek na ich opakowaniu.
· Starannie przep ukuj ekspres do kawy. W tym celu nape nij zbiornik czyst wod i, nie wsypuj c kawy, w cz
urz dzenie. Powtórz ten cykl jeszcze raz.
· Czy urz dzenie nie rzadziej ni co 5 miesi cy.
PRZECHOWYWANIE
· Przed przechowywaniem przekonaj si , e urz dzenie zosta o od czone od sieci elektrycznej i ca kowicie si
sch odzi o.
· Wykonaj wymagania rozdzia u CZYSZCZENIE.
· Przechowuj urz dzenie w suchym ch odnym miejscu.
www.scarlett-europe.com SC-036
9
RO MANUAL DE UTILIZARE
ASURI DE SIGURANTA
Cititi cu atentie instructiunile din Manualul de utilizare considerandu-l un material indrumator.
Inainte de a pune aparatul in functiune pentru prima data,verificati daca datele tehnice ale aparatului
mentionate pe eticheta corespund cu parametrii sursei de curent electric.
· utilizare incorecta a aparatului poate duce la defectarea sa si pricinui pagube utilizatorului.
· Folositi-l numai in scopuri casnice in conformitate cu indicatiile din Manualul de utilizare. Aparatul nu este
destinat pentru uzul industrial.
· Deconectati intotdeauna aparatul de la sursa de curent inainte de operatiunea de curatire sau atunci cand nu-l
mai folositi.
· Nu introduceti aparatul sau cordonul de alimentare in apa sau in alte lichide. Daca totusi acest lucru se
intampla, deconectati-l imediat de la reteaua electrica si inainte de a-l mai folosi, verificati aparatul din puctul de
vedere al functionarii si sigurantei la un Centru de Service.
· Nu folositi aparatul cu un cablu de alimentare defect si stecher. Pentru verificare si reparatii adresati-va la un
centru specializat din apropierea Dvs.
· Verificati daca cablul de alimentare nu intra in contact cu margini ascutite si suprafete fierbinti.
· La deconectarea lui de la sursa de curent nu trageti de cordonul de alimentare, tineti de stecher.
· Instalatia trebuie montata intr-un loc uscat si pe o suprafata neteda. Nu-l asezati pe suprafete fierbinti sau in
apropierea surselor de caldura ( de exemplu o plita electrica langa perdele sau sub rafturi).
· Nu deschideti aparatul fara a-l verifica in prealabil.
· Nu lasati copiii sa se joace cu aparatul.
· Nu atingeti suprafetele fierbinti.
· Pentru a evita electrocutarea si aprinderea aparatului nu folositi aparatul cu accesorii ce nu intra in setul de
livrare.
· Dati drumul cofetierei numai cand placa detasabila si rezervorul de cafea sunt asezate la locul lor.
· Folositi dispozitivul numai cu apa in rezervor.
· Inainte de a prepara o noua portie de cafea inchideti cafetiera nu mai mult de 5 min pentru ca aceasta sa se
raceasca.
· Pentru a pregati cafea turnati numai apa rece.
· Nu folositi vasul de sticla in alte scopuri pe aragaz sau in cuptorul cu micro-unde.
· Nu spalati vasul de sticla in masina de spalat vase.
FUNCTIONARE
CAFEA EXPRESS
· Procesul de pregatire al cafelei se termina prin trecerea apei fierbinti prin cafeaua fin macinata sub presiunea
mare a vaporilor.Acest lucru da cafelei un gust aromat si deosebit. Pentru aceasta folositi numai cafea bine
prajita si fin macinata.
· Puneti cantitatea necesara de cafea macinata in filtru si nu indesati sau presati.
· Montati filtru in suport.
· Asezati suportul la loc si rasuciti-l pana la indicatia «CLOSE».
· Deschideti capacul rezervorului pentru apa si umpleti-l pana la nivelul dorit.
· Inchideti bine capacul rezervorului.
· Verificati daca regulatorul de vapori este inchis.
· Asezati vasul de sticla sub suportul filtrului.
· Asezati intrerupatorul pentru regimurile de operare in pozitia « », astfel se aprinde indicatorul luminos de
functionare.
· Cand intreaga cantitate de apa trece prin filtru inchideti cafetiera.
ATENTIE:
· Pe parcursul fierberii, pana cand apa sub actiunea vaporilor trece prin cafeaua macinata, sa nu deplasati
niciodata suportul de filtru si sa deschideti capacul.
CAFEA CAPUCCINO
· Capuccino este tot un fel de cafea express, dar u spuma din lapte fierbinte.
· Turnati in recipientul respectiv cantitatea necesara de lapte.recipientul trebuie sa fie destul de mare deoarece
laptele se unfla si isi depaseste de 3 ori volumul sau initial.
· Repetati toate operatiunile de la punctul PREGATIREA CAFELEI EXPRESS.
· Lasati cafeaua ramasa sa se scurga prin suportul de filtru in vasul de cafea.
· Asezati duza pentru evacuarea aburilor in lapte si rasuciti intrerupatorul pentru regimurile de functionare in
·
·
pozitia« ».
Dupa obtinerea unei cantitati necesare de lichid rasuciti intrerupatorul in pozitia «OFF» si deconectati aparatul
de la sursa de curent electric.
· Turnati cafeaua in cesti si puneti spuma de lapte pe deasupra.
CURATIRE SI INTRETINERE
· Intodeauna deconectati cafetiera de la sursa de curent inainte de operatiunea de curatire.
· Lasati cafetiera sa se raceasca complet si curatati exteriorul ei cu o carpa uscata, moale. Nu folositi substante
chimic agresive sau abrasive.
·
www.scarlett-europe.com SC-036
10
·
Inmuiati toate partile detasabile in apa fierbinte si detergent, spalati bine si lasati-le sa se usuce inainte de a le
monta la loc.
INDEPARTAREA MURDARIEI
· In mod permanent curatiti cafetiera de murdarii.
· Pentru indepartarea murdariei folositi substantele recomandate care pot fi gasite in comert si urmati cu strictete
indicatiile de pe eticheta de livrare.
· Cu mare grija spalati cofetiera. Pentru aceasts turnati in rezervor apa curata fara cafea puneti-o in functiune.
Repetati operatiunea inca o data.
· Efectuati operatiunea de curatire cel putin o data la 5 luni.
PASTRARE
· Inainte de pastrare verificati ca aparatul sa fie deconectat de la sursa de curent si racit complet .
· Efectuati operatiunile de la punctul CURATIRE SI INTRETINERE.
· Pastrati aparatul in loc uscat si racoros.
UA
·
,
,
·
.
,
,
,
·
.
,
.
·
·
·
.
.
,
.
.
,
,
.
·
,
,
,
.
.
·
·
·
,
.
,
.
.
(
·
·
·
·
,
,
),
.
.
.
.
,
,
·
·
·
.
,
.
.
,
5
.
·
·
.
.
·
.
·
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
.
,
,
.
.
«CLOSE».
.
.
,
.
.
«
»,
.
,
.
:
,
www.scarlett-europe.com SC-036
,
.
11
,
·
·
,
.
.
,
.
·
·
.
.
·
·
« ».
,
«OFF»
.
·
.
·
·
.
.
.
·
,
.
·
·
.
,
,
.
·
.
,
.
·
,
.
,
5
·
·
·
.
.
.
.
SCG
·
.
·
,
·
,
.
·
·
·
.
.
,
.
.
,
.
.
·
·
·
.
,
(
·
·
·
·
·
·
·
,
.
.
),
,
.
.
.
.
,
.
.
.
,
5
.
·
·
.
.
.
·
·
·
·
,
.
·
·
,
.
.
.
.
,
.
www.scarlett-europe.com SC-036
«CLOSE».
12
.
·
·
·
·
·
·
.
.
.
.
«
»,
.
,
.
:
·
,
,
.
·
·
.
.
.
·
·
.
.
·
·
« ».
«OFF»
,
.
·
.
·
·
.
.
.
·
,
.
·
·
·
·
.
,
.
.
.
·
·
·
,
,
.
.
.
.
.
EST KASUTAMISJUHEND
OHUTUSNÕUANDED
· Enne seadme kasutuselevõttu tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii väldite võimalikke vigu ja ohte
seadme kasutamisel. Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarbeks alles.
· Enne kohvimasina esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid
kohaliku vooluvõrgu andmetele.
· Vale kasutamine võib põhjustada seadme riket, materiaalset kahju, ka kohvimasina kasutaja tervise
kahjustamist.
· Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
· Eemaldage seade vooluvõrgust ajaks, mil seda ei kasutata.
· Ärge asetage seadet ja toitejuhet vette ja teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, eemaldage
seade kohe vooluvõrgust ja pöörduge teeninduskeskuse poole kontrollimiseks.
· Ärge kasutage vigastatud elektrijuhtme või pistikuga, samuti maha kukkunud või muul moel vigastada saanud
seadet. Vea kõrvaldamiseks pöörduge autoriseeritud teeninduskeskuse poole.
· Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
· Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid alati tuleb hoida kinni juhtme otsas olevast
pistikust.
· Asetage seade kuivale tasasele pinnale. Ärge asetage seadet kuumale pinnale. Ärge jätke seadet kuumade
kohtade (nt. elektriahju jm), kardinate lähedale ja riiulite alla.
· Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
· Ärge laske lastel seadet kasutada ilma täiskasvanu juuresolekuta.
· Ärge puudutage kuumi pindu.
· Elektrilöögi saamise ja seadme riknemise vältimiseks ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
· Lülitage kohvimasin tööle ainult siis, kui lett ja valmis kohvi jaoks kann on asetatud oma kohale.
· Ärge lülitage seadet mitte kunagi sisse, kui reservuaaris ei ole vett.
· Laske seadmel vähemalt 5 minutit maha jahtuda, enne kui uut kohvi valmistama hakkate.
· Kohvi valmistamiseks kasutage ainult külma vett.
www.scarlett-europe.com SC-036
13
·
Ärge kasutage kuumakindlast klaasist kannu muuks otstarbeks, ärge pange seda gaasi- või elektripliidile ega
mikrolaineahju.
· Ärge peske kannu nõudepesumasinas.
KASUTAMINE
ESPRESSO
· Kohvi valmistamise protsess seisneb kuuma vee auru läbimises jahvatatud kohvist surve all. See annab joogile
kordumatu aroomi ja erilise maitse. Selleks on parem kasutada hästi röstitud ja jahvatatud kohviube.
· Lisage vastav kogus jahvatatud kohvi filtrisse ja kergelt siluda, mitte suruda.
· Asetage filter hoidikusse.
· Asetage hoidik oma kohale ja keerake kuni «CLOSE» tähiseni.
· Avage veereservuaari kaas ja täitke see veega soovitud tasemeni.
· Sulgege korralikult reservuaari kaas.
· Kontrollige, et auru juurdepääs oleks takistatud.
· Asetage kann filtrihoidiku alla.
· Keerake töötamise re iimide lüliti asendisse « », seejuures, süttib töötamise märgutuli.
· Kui vesi on läbinud filtri, lülitage kohvimasin välja.
TÄHELEPANU:
· Samal ajal kui veeaur läbib kohvipulbri, ei tohi eemaldada filtrihoidjat ega avada kaant.
CAPPUCCINO
· Cappuccino on espresso kohvi vahustatud kuuma piimaga.
· Valage kruusi vahu valmistamiseks vajalik piima kogus. Kruus peab olem piisavalt suur, sest vahumaht on
kolm korda piima mahust suurem.
· Täitke kõik punktid ESPRESSO VALMISTAMINE.
· Laske kohvi jääkidel kannu tilkuda.
·
·
Langetage aurudüüs piima sisse ja keerake töötamise re iimide lüliti asendisse « ».
Pärast vajaliku vahukoguse saamist keerake töötamise re iimide lüliti asendisse «OFF» ja eemaldage seade
vooluvõrgust.
· Valage kohv tassidesse ja pange piimavaht peale.
· ja pärast.
PUHASTUS JA HOOLDUS
· Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
· Laske kohvimasinal täielikult maha jahtuda ja puhastage välispinnad pehme kuiva riidega. Ärge kasutage
abrasiivseid puhastusvahendeid ja orgaanilisi lahusteid.
· Peske eemaldatavad osad kuuma seebiveega, loputage hoolikalt ja kuivatage ära enne kohale asetamist.
KATLAKIVI EEMALDAMINE
· Puhastage regulaarselt kohvimasina katlakivist.
· Katlakivi eemaldamiseks kasutage spetsiaalseid vahendeid, mis on saadavad kauplustest. Katlakivi
eemaldusvahendite kasutamisel järgige nende tootja kasutusjuhiseid.
· Peske kohvimasin hoolikalt. Selleks valage reservuaari puhas vesi. Ärge pange masinasse kohvi. Lülitage
seade sisse. Korrake protseduuri.
· Puhastage kohvmasinat vähemalt iga 5 kuu järel.
HOIDMINE
· Enne hoiule panekut veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud ja on täielikult maha jahtunud.
· Täitke nõudmised PUHASTUS.
· Hoidke seade jahedas kuivas kohas.
LV LIETO ANAS INSTRUKCIJA
DRO BAS NOR
UMI
· Uzman gi izlasiet doto lieto anas instrukciju, lai nepie autu ier ces boj jumus t s lieto anas laik un saglab jiet
to k uzzi u materi lu.
· Pirms ier ces piesl
anas p rliecinieties, ka t s darba spriegums atbilst j su elektrot kla dspriegumam.
· Nepareiza ier ces lieto ana var novest pie t s boj jumiem, rad t materi lus zaud jumus un nodar t kait jumu
lietot ja vesel bai.
· Izmantot tikai sadz ves nol kos, atbilsto i dotajai ekspluat cijas instrukcijai. Izstr
jums nav paredz ts
pnieciskai izmanto anai.
· Vienm r atsl dziet ier ci no elektrot kla ja J s to neizmantojat.
· Negremd jiet ier ci un baro anas vadu den vai k
cit
idrum . Ja tas ir noticis nekav joties atsl dziet
ier ci no elektrot kla, pirms turpm kas ier ces izmanto anas p rbaudiet t darbasp ju un dro bu pie
kvalific tiem speci listiem.
· Neizmantojiet ier ci ar boj tu baro anas vadu vai kontaktdak u, p c nokri anas vai citiem boj jumiem. Ier ces
rbaudei un remontam griezieties tuv kaj servisa centr .
· Ne aujiet lai baro anas vadam skarties kl t pie as m mal m vai karst m virsm m.
· Atsl dzot ier ci no elektrot kla velciet aiz kontaktdak as, nevis aiz vada.
· Ier cei j
t stabili novietotai uz sausas, l dzenas virsmas. Nenovietojiet to uz karst m virsm m, k ar blakus
siltuma avotiem (piem ram, elektrisk m pl m), aizkariem un zem piekaramajiem griestiem.
www.scarlett-europe.com SC-036
14
·
·
·
·
Nekad neatst jiet iesl gtu ier ci bez uzraudz bas.
Neat aujiet b rniem izmantot ier ci bez pieaugu o uzraudz bas.
Nepieskarieties pie karst m virsm m.
Lai izvair tos no elektrostr vas triecena un ier ces boj jumiem, izmantojiet tikai tos piederumus, kas ietilpst t s
komplekt .
· Kafijas apar tu dr kst iesl gt tikai tad, ja ir uzst ta tekne un kr ka gatavi kafijai.
· Izmantojiet ier ci tikai tad, ja rezervu
ir dens.
· Pirms jaunas kafijas porcijas gatavo anas atsl dziet kafijas apar tu ne maz k k uz 5 min m, lai tas
atdzistu.
· Kafijas v
anai izmantojiet tikai aukstu deni.
· Neizmantojiet kr ku no termoiztur
stikla citiem m iem, k ar nenovietojiet to uz g zes vai elektropl m un
mikrovi u kr sn s.
· Nemazg jiet kolbu trauku mazg anas ma
.
EKSPLUAT CIJA
EKSPRESSO KAFIJA
· Gatavo anas process noris, izlai ot karsto deni caur malto kafiju zem augsta tvaika spiediena. Tas piedod
kafijai neatk rtojamu arom tu un spilgti izteiktu gar u. Ieteicams izmantot labi apceptus un samaltus kafijas
graudus.
· Ieberiet vajadz gu daudzumu malt s kafijas filtr , nepiespie ot izl dziniet to.
· Ievietojiet filtru tur
.
· Uzst diet tur ju un pagrieziet l dz atz mei «CLOSE».
· Atv riet dens rezervu ru un uzpildiet to l dz nepiecie amajam l menim.
· Labi aizv riet rezervu ra v ku.
·
rbaudiet, lai tvaika padeve b tu blo ta.
· Novietojiet kr ku zem filtra tur ja.
· Uzst diet darba re mu p rsl gu st vokl « », aizdegsies darba gaismas indikators.
· Kad viss dens izies caur filtru, izsl dziet kafijas apar tu.
· UZMAN BU:
·
an s laik , kam r dens zem spiediena tek caur malto kafiju, nedr kst iz emt filtra tur ju un av rt v ku.
· KAPU INO KAFIJA
· Kapu ino ir t pati ekspresso kafija, tikai ar karsta piena put m.
· Ielejiet kr
nepiecie amo daudzumu piena putu pagatavo anai. Kr zei j
t sam
lielai, jo putas tr s
reiz s p rsniedz piena daudzumu.
· Atk rtojiet visus sada as EKSPRESSO KAFIJAS GATAVO ANA punktus.
·
aujiet kafijai notekt kr
.
·
·
Ievietojiet tvaika padeves tekni pien un pagrieziet darba re mu p rsl gu st vokl « ».
c pietieko a daudzuma putu sagatavo anas, pagrieziet darba re mu p rsl gu st vokl «OFF» un atsl dziet
ier ci no elektrot kla.
· Ielejiet kafiju kr tes un pielieciet piena putas.
ANA UN APKOPE
· Vienm r atsl dziet ier ci no elektrot kla pirms t t anas.
·
aujiet kafijas apar tam piln gi atdzist un noslauciet
s virsmas ar sausu, m kstu dr nu. Neizmantojiet
agres vus miskus un abraz vus t anas l dzek us.
· Nomazg jiet visas no emam s da as ar karstu deni un ziep m, k rt gi noskalojiet un pirms uzst
anas
viet no
jiet piln
sausas.
KATLAKMENS LIKVID ANA
· Regul ri att riet kafijas katlu no katlakmens.
· Lai likvid tu katlakmeni, izmantojiet ieteiktos l dzek us, kurus iesp jams ieg
ties tirdzniec bas t klos, stingri
sekojiet nor jumiem, kas nor ti uz to iepakojuma.
·
rt gi noskalojiet kafijas katlu. im nol kam ielejiet rezervu
t ru deni, neieberot kafiju iesl dziet ier ci.
Atk rtojiet ciklu v l vienu reizi.
· Veiciet att anu ne ret k k vienu reizi 5 m ne os.
GLAB ANA
· Pirms glab anas p rliecinaties, ka ier ce ir atsl gta no elektrot kla un piln gi atdzisusi.
· Izpildiet T
ANA UN APKPOPE sada as nosac jumus.
· Glab jiet ier ci saus v
viet .
LT EKSPLUATAVIMO S LYGOS
APSAUGOS PRIEMON S
· Atid iai perskaitykite duot
instrukcij prie prietaiso ekspluatavim gedim vengimui naudojant. Neteisintas
naudojimas gali sugadinti gamin , atne ti materialin al , arba atne ti al naudotojo sveikatai.
· Prie pat pirm jungim patikrinkite, ar atitinka technin s gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko su
technin mis charakteristikomis, elektros tinklo parametrams.
· Neteisingas naudojimas gali sugdinti gamin , prine ti materialin al arba atne ti al sveikatai.
· Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas n ra skirtas pramoniniam naudojiumui.
www.scarlett-europe.com SC-036
15
·
·
Jeigu prietaisas nenaudojamas visada atjunkite j nuo elektros tinklo.
Nenardinkite prietais ir maitinimosi laid vanden arba kitus skys ius. Jeigu tai atsitiko, nedelsiant atjunkite
prietais nuo elektros tinklo ir, prie jo tolimesn naudojim , patikrinkite jo darbingum ir saugum pas
kvalifikuot specialist .
· Nenaudokite prietais su sugadintu maitinimosi laidu arba akute, po kritimo arba su kitais sugedimais.
Patikrinimui ir remontui kreipkit s artimiausi serviso centr .
· Steb kite kad elektros laidas neliestu a tri kamp ir kar
pavir .
· Atjungiant prietais nuo elektros tinklo imkit s u akut s, o netempkite u laido.
· Prietaisas turi patikimai stov ti ant sausaus ligaus pavir iaus. Nestatykite arbatinuk ant kar
pavir , o taip
pat alia ilumos altini (pvz., elektros plyteli ), u uolaid ir po pakabinamosiomis lubomis.
· Niekada nepalikite jungta prietais be prie ros.
· Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be suagusi kontrol s.
· Nelieskite kar
pavir .
· Elektros srov s nutrenkimo ir prietaiso gedim vengimui, naudokite tik einan ius pristatymo komplekt
reikmenis.
·
junkite kavavir , tik tada kai latakas ir kolba kavai virti nustatytos viet .
· Naudokite prietais tik kai rezervuare yra vanduo.
· Prie paruo im kiekvienos naujos kavos porcijos, atjunkite kavavir ne ma iau kaip minut ms, tam, kad ji
atv stu.
· Kavos virimui naudokite tik alt vanden .
· Nenaudokite kolbos i termoatsparaus stiklo kitiems tikslams ir nestatykite jos ant dujini ir elektrini virykli ir
mikrobang krosneles.
· Neplaukite kolbos ind plovimo ma inose.
DARBAS
KAVA ESPRESSO
· Kavos paruo imo procesas yra tame, kad kar tas vanduo praleid iamas per malt kav po dideliu garo sl giu.
Tai priduoda g rimui nepakartojam kvap ir ry kiai i reik tu skoniu. Tuo metu geriausiai naudoti gerai
skrudinti ir malti kavos grudelius.
·
berkite reikaling kiek maltos kavos filtr ir, sutrambuodami, i liginkite j .
·
kite filtr laikituv .
· Nustatykite laikikl viet ir pasukite j iki ym s «CLOSE».
· Atidarykite vandens rezervuaro dangt ir pripilkite j iki reikalingo lygio.
· Kietai u darykite rezervuaro dangt .
· Patikrinkite kad garo padavimas b
u dengtas.
· Pastatykite kolb po filtro laikikliu.
· Nustatykite darbo re im jungikl pad « », tuo metu turi u sidegti darbo viesos indikatorius.
· Kai visas vanduo praeis per filtr i junkite kavavir .
MESIO:
·
virinimo metu, kol vanduo po garo sl giu praeina per malt kav , negalima i traukti filtro laikikl ir atidaryti
dangt .
KAVA KAPU INO
· Kapu ino tai ta pati kava espresso, bet su putomis i kar to pieno.
·
pilkite puoduk reikaling putos pagaminimui pieno kiek . Puodukas turi b ti gana didelis, tod l kad putos tris
kartus vir ija pieno t .
· Pakartokite visus punktus PARUO IMAS ESPRESSO KAVOS.
· Duokite kavos liekanoms nutek ti kolb .
·
·
Nuleiskite garo padavimo t
pien ir perveskite darbo jungikl pad « ».
Po pakankamo putos kiekio susidarymo perveskite darbo re im jungikl pad «OFF» ir atjunkite prietais
nuo elektros tinklo.
·
pilkite kav puodukus ir pad kite i vir aus putas.
VALYMAS IR PIE IURA
· Visada atjunkite prietais nuo elektros tinklo prie valym .
· Duokite kavavirei pilnai atv sti ir pratrinkite i orinius pavir ius mink ta med iaga. Nenaudokite agersevi
chemini arba abrazivin priemoni .
· Nuplaukit visas nuimamas dalys kar tame vandenyje su muil , gerai perplaukite ir sausai nuvalykite prie
pastatant viet .
NUOVIR PA ALINIMAS
· Reguliariai valykite kavavir nuo nuovir .
· Nuovir pa alinimui naudokite rekomenduojamas priemones, kurias galima sigyti prekybos tinkle, ir grie tai
laikykit s nurodym ant pakuot s.
· Kruop iai i plaukite kavavir . Tam pilkite rezervuar var vanden , ir nepilant kavos, junkite prietais .
Pakartokite cikl dar kart .
· Valykite ne re iau kaip kart per 5 m nesius.
SAUGOJIMAS
· Prie saugojim sitikinkite kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo ir pilnai atv so.
www.scarlett-europe.com SC-036
16
·
·
Atlikite reikalavimus VALYMAS skyriaus.
Saugokite prietais sausoje viesioje vietoje.
H HASZNALATI UTASÍTÁS
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
· Használat el tt, a készülék károsodása elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a Kezelési
útmutatót és tartsa meg azt, mint tájékoztató anyagot.
· A készülék els használata el tt, ellen rizze egyeznek-e a címkén megjelölt m szaki adatok az elektromos
hálózat adataival.
· A helytelen kezelés a készülék károsodásához, anyagi kárhoz, vagy a használó egészségkárosodásához
vezethet.
· A készülék nem való nagyüzemi, csak házi használatra.
· Használaton kívül mindig áramtalanítsa a készüléket.
· Ne merítse a készüléket és a vezetéket vízbe, vagy más folyadékba. Ha ez megtörtént, miel tt újból használná
a készüléket - ellen rizze m ködését szakember segítségével.
· Ne használja a készüléket sérült vezetékkel, csatlakozódugóval, valamint azután, hogy üt dést szenvedett,
vagy más milyen képen károsodva volt. Forduljon a közeli szakszervizbe.
· Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel.
· A készülék áramtalanítása közben fogja a csatlakozódugót, ne húzza a vezetéket.
· A készüléket száraz, sima felületre szilárdan kell felállítani. Ne állítsa a készüléket forró felületre, valamint ne
tartsa azt, meleget kibocsátó készülékek (például, villanysüt ), függöny közelében, és függ polcok alatt.
· Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
· Feln ttek ellen rzése nélkül ne engedje gyereknek használni a készüléket.
· Ne érjen forró felülethez.
· Áramütés, készülékkárosodás elkerülése érdekében ne használjon készlethez nem tartozó tartozékot.
· Csak felhelyezett kávétartóval és kancsóval kapcsolja be a készüléket.
· Csak megtöltött víztartállyal használja a készüléket.
· Minden egyes kávéadag elkészítése el tt legalább 5 percig hagyja h lni a kávéf
t.
· A kávé elkészítéséhez csak hideg vizet használjon.
· Ne használja egyéb célra a h álló üvegkancsót, és ne állítsa azt gáz,- villanyt zhelyre, illetve mikrohullámú
süt be.
· Ne mossa a kancsót mosogatógépben.
JAVASLATOK A KEZELÉSHEZ
ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE
· Az eszpresszó kávé elkészítése közben a forró víz magas g znyomás hatása következtében keresztülfolyik az
rölt kávén. Ez adja az eszpresszó kávé egyedi aromáját, és er s íz világát. Ajánlatos megfelel en megpörkölt
és rölt kávét használni.
· Töltsön a sz be megfelel mennyiség rölt kávét, és nyomás nélkül egyenletesen simítsa el.
· Illessze vissza a sz t a foglalatba.
· Helyezze a helyére a foglalatot, és fordítsa a «CLOSE» jelz ig.
· Nyissa ki a víztartály fedelét és töltse meg a tartályt vízzel a szükséges szintig.
· Zárja le a víztartály fedelét.
· Ellen rizze, hogy a g zfúvóka szabályzója zárva van.
· Állítsa a kancsót a sz foglalat alá.
· Állítsa az üzemmód kapcsolót « » helyzetbe, közben kigyúl a m ködési jelz lámpa.
· Miután az összes víz átfolyik a sz n kapcsolja ki a kávéf
t.
FIGYELEM:
· Amíg a forró víz g znyomás alatt keresztülfolyik az rölt kávén, ne mozdítsa el a sz
foglalatát, ne nyissa ki
a fed t.
CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE
· A cappuccino valójában eszpresszó kávé, forró tejb l készült finom hab hozzáadásával.
· Öntsön a csészébe a hab elkészítéséhez szükséges tejmennyiséget. A csészének elég nagynak kell lennie,
mivel a tej térfogata háromszorosára fog növekedni.
· Kövesse az ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE rész lépéseit.
· Hagyja lecsepegni a kancsóba a megmaradt kávét.
·
·
Eressze a g zfúvókát a tejbe, és helyezze az üzemmód kapcsolót « » helyzetbe.
Mikor elég sok habja lett a tejnek, állítsa az üzemmód kapcsolót «OFF» helyzetbe, és áramtalanítsa a
készüléket.
· Töltse ki csészébe a kávét, majd öntse rá a tej habját.
TISZTITÁS ÉS KARBANTARTÁS
· Tisztítás el tt mindig áramtalanítsa a készüléket.
· Hagyja teljesen leh lni a kávéf
t, majd törölje meg kívülr l puha, száraz törl kend vel. Ne használjon
agresszív kémiai szert, illetve súrolószert.
· Mossa meg az összes levehet tartozékot meleg szappanos vízzel, visszahelyezés el tt alaposan mossa meg,
és törölje szárazra azokat.
www.scarlett-europe.com SC-036
17
VÍZK ELTÁVOLÍTÁSA
· Rendszeresen tisztítsa a kávéf
t a vízkövesedést l.
· Vízk tisztítás céljából használjon üzletben árusított vízk ellenes szereket. Használja a tisztítószert a
csomagoláson el írt utasításoknak megfelel en.
· Alaposan mossa meg a kávéf
t. E célból töltsön tiszta vizet a tartályba, kávéadagolás nélkül kapcsolja be a
készüléket. Ismételje meg a m veletet.
· Legalább 5 hónaponként tisztítsa a készüléket.
TÁROLÁS
· Tárolás el tt gy
djön meg, hogy a készülék áramtalanítva van és teljesen leh lt.
· Kövesse a TISZTÍTÁS rész lépéseit.
· Száraz, h vös helyen tárolja.
KZ
·
.
·
,
.
·
,
.
·
·
·
.
.
,
.
.
,
,
.
·
.
,
,
.
·
·
·
.
,
.
.
(
·
·
·
·
,
,
),
.
.
.
.
.
·
.
·
·
.
5
.
·
·
.
.
·
.
·
.
.
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
,
,
.
.
«CLOSE»
.
.
.
.
.
«
»
,
.
,
.
:
,
·
www.scarlett-europe.com SC-036
,
.
,
.
18
·
.
,
.
·
·
.
.
·
·
« »
.
«OFF»
.
·
.
·
·
.
.
.
·
.
·
·
.
.
·
·
.
.
,
.
5
·
·
·
.
.
.
.
CR UPUTA ZA RUKOVANJE
SIGURNOSNE MJERE
· Pa ljivo pro itajte ovu Uputu prije uporabe ure aja kako biste izbjegli njegovo kvarenje za vrijeme kori tenja i
uvajte Uputu radi informacije.
· Prije prvog uklju enja uvjerite se da tehni ke karakteristike proizvoda, nazna ene na naljepnici, odgovaraju
parametrima elektri ne mre e.
· Nepravilna uporaba mo e dovesti do kvarenja proizvoda, nanijeti materijalnu tetu i tetu zdravlju korisnika.
· Koristiti samo u doma instvu. Ure aj nije namijenjen za profesionalnu uporabu.
· Ako ne upotrebljavate ure aj, uvijek ga isklju ite iz mre e napajanja.
· Ne stavljajte ure aj i kabel napajanja u vodu ili druge teku ine. Ako se to dogodilo, odmah isklju ite ure aj iz
mre e napajanja i prije dalje uporabe provjerite njegovu ispravnost i sigurnost kod ovla tenih stru njaka.
· Ne upotrebljavajte ure aj s o te enim kablom ili utika em, ure aj koji je pao ili zadobio druga o te enja. Za
provjeru i popravljanje obratite se najbli em servisnom centru.
· Pazite da kabel ne dodiruje o tre ivice ili vru e povr ine.
· Kad isklju ujete ure aj iz mre e napajanja, dr ite utika , ne vucite kabel.
· Ure aj mora stabilno stajati na suhoj ravnoj povr ini. Ne stavljajte ga na vru e povr ine, ni blizu izvora topline
(na primjer, tednjaka), zavjesa ili ispod obje enih polica.
· Nikad ne ostavljajte uklju eni ure aj bez kontrole.
· Ne dopu tajte djeci uporabu ure aja bez kontrole odraslih.
· Ne dirajte vru e povr ine.
· Kako biste izbjegli o te enje strujom i kvarenje ure aja, upotrebljavajte samo dijelove iz kompleta ovog
ure aja.
· Uklju ujte aparat samo onda kad su namje teni podmeta i posuda za kavu.
· Upotrebljavajte ure aj samo onda kad u posudi ima vode.
· Prije kuhanja svake slijede e porcije kave isklju ite aparat i pri ekajte najmanje 5 minuta kako bi se on ohladio.
· Za kuhanje kave upotrebljavajte samo hladnu vodu.
· Ne upotrebljavajte posudu u druge svrhe, ne stavljajte je na tednjak ili u mikrovalnu pe nicu.
· Ne perite posudu u stroju za pranje posu a.
RAD
KAVA ESPRESSO
· U procesu kuhanja kave vru a voda prolazi kroz mljevena zrna kave pod jakim pritiskom pare. To dodaje kavi
neponovljiv miris i jako izra en okus. Za kuhanje kave najbolje je upotrebljavati dobro ispr ena i samljevena
zrna kave.
· Stavite potrebnu koli inu mljevene kave u filter i izravnajte je, ne pritiskuju i.
· Stavite filter u dr
.
· Namjestite dr
i okrenite ga do oznake «CLOSE».
· Otvorite poklopac posude za vodu i napunite je do potrebnog nivoa.
· Dobro zatvorite poklopac posude.
· Uvjerite se da se para vi e ne dodaje.
www.scarlett-europe.com SC-036
19
· Postavite staklenu posudu ispod dr
a filtra.
· Okrenite mjenja re ima rada u polo aj « », mora gorjeti svjetlosni indikator.
· Kad sva voda pro e kroz filter, isklju ite aparat.
NAPOMENA:
· U vrijeme kuhanja, dok voda pod pritiskom pare prolazi kroz mljevenu kavu, zabranjuje se vaditi dr
filtera i
otvarati poklopac.
KAVA CAPPUCCINO
· Cappuccino je kava espresso s pjenom od vru eg mlijeka.
· Nalijte u alicu potrebnu koli inu mlijeka. alica treba biti dosta velika jer je volumen pjene triput ve i od
volumena mlijeka.
· Ispunite sve upute odjeljka KUHANJE KAVE ESPRESSO.
· Pri ekajte dok ostaci kave isteku u posudu.
·
·
Spustite raspr iva pare u mlijeko i okrenite mjenja radnih re ima u polo aj « ».
Kad dobijete potrebni volumen pjene, okrenite mjenja radnih re ima u polo aj «OFF» i isklju ite ure aj iz
mre e napajanja.
· Nalijte kavu u alice i stavite gore mlije nu pjenu.
ENJE I ODR AVANJE
· Prije
enja uvijek isklju ite ure aj iz mre e napajanja.
· Pri ekajte da se aparat potpuno ohladi i obri ite njegovu povr inu suhom mekanom krpom. Ne uporabljujte
agresivna kemijska ili abrazivna sredstva.
· Operite sve dijelove koji se mogu skinuti vru om vodom s rastvorom blagog deterd enta. Dobro ih isperite
istom vodom i obri ite, nakon ega ih mo ete montirati.
UKLANJANJE KAMENCA
· Redovito uklanjajte kamenac s aparata za kuhanje kave.
· Za uklanjanje kamenca upotrebljavajte specijalna sredstva koja se mogu kupiti u prodavaonicama, te dosljedno
slijedite upute na njihovom pakiranju.
· Dobro isperite aparat. Nalijte u rezervoar istu vodu i, ne stavljaju i kavu, uklju ite ure aj. Ponovite ovaj
postupak jo jednom.
· Uklanjajte kamenac najmanje jednom u pet mjeseci.
UVANJE
· Prije spremanja ure aja uvjerite se da je isklju en i da se potpuno ohladio.
· Ispunite sve zahtjeve odjeljka
ENJE.
·
uvajte ure aj na suhom i prohladnom mjestu.
D BEDIENUNGSANLEITUNG
SICHERHEITSHINWEISE
· Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren sie zum
Nachschlagen auf.
· Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber
angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen
· Unkorrekter Gebrauch kann Funktionsstörungen zur Folge haben, den materiellen Schaden hinzufügen bzw.
Ihre Gesundheit gefährden.
· Das Gerät ist nur für Hashaltsgebrauch bestimmt. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
· Ziehen Sie den Stecker jedes Mal vor der Reinigung und immer, wenn das Gerät nicht betrieben wird, aus der
Steckdose.
· Um sich vor Schädigungen durch Strom zu schützen und Brandgefahr weitgehend auszuschließen, tauchen
Sie das Gerät niemals ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten. Sollte das passieren, ziehen Sie sofort den
Netzstecker aus der Steckdose und wenden sich an geschulte Fachleute zur Überprüfung der
Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Gerätes.
· Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn Netzkabel bzw. Netzstecker beschädigt sind, wenn die
Keffeemaschine heruntergefallen ist oder andere Beschädigungen aufweist. Zur Fehlersuche und Reparierung
wenden Sie sich an die nächstgelegene Kundendienststelle.
· Achten Sie darauf, dass das Netzkabel mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen nicht in Berührung
kommt.
· Beim Abschalten des Gerätes vom Stromnetz immer am Stecker, niemals an der Leitung ziehen.
· Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, rutschfeste Oberfläche auf. Plazieren Sie es keinesfalls auf heißen
Oberflächen sowie in der Nähe von Heizkörpern (z.B. Elektroherden), Gardinen und unter den Hängeregalen.
· Lassen Sie nie das eingeschaltete Gerät unbeaufsichtigt.
· Lassen Sie Kinder das Gerät nie ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
· Fassen Sie nicht heiße Oberflächen an.
· Um sich vor Schädigungen durch Strom zu schützen und Funktionsstörungen des Gerätes auszuschließen,
verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
· Schalten Sie die Kaffeemaschine nur dann ein, wenn das Gefäß und Tassen für den gekochten Kaffee
bedienungsgerecht eingesetzt sind.
· Benutzen Sie das Gerät niemals mit leerem Wasserbehälter.
www.scarlett-europe.com SC-036
20
·
Vor der Zubereitung jeder neuen Kaffeeportion schalten Sie die Kaffeemaschine für mindestens 5 Minuten zum
Abkühlen aus.
· Benutzen Sie zum Kaffeekochen nur das kalte Wasser.
· Verwenden Sie das Gefäß aus hitzebeständigem Glas nicht zweckentfremdet und stellen es unter keinen
Umständen auf Gas- und Elektroherde bzw. in einen Mikrowellenofen.
· Waschen Sie das Gefäß nie in einer Geschirrspülmaschine.
INBETRIEBNAHME
ESPRESSO
· Der Prozess der Kaffeezubereitung besteht im Durchlassen des heißen Wassers durch gemahlten Kaffee unter
hohem Dampfdruck. Das verleiht dem Getränk ein unbeschreibliches Aroma sowie einen ausgeprägten
Geschmack. Am Besten verwenden Sie gut geröstete, gemahlene Kaffeebohnen.
· Schütten Sie die nötige Menge des gemahlenen Kaffees in den Filter und streichen ihn, ohne festzustampen.
· Stellen Sie den Filter in den Halter ein.
· Instalieren Sie den Filterhalter und drehen ihn bis zum Zeichen «CLOSE».
· Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters und füllen ihn bis zur nötigen Marke ein.
· Stellen Sie sicher, dass der Dampfausstoß gesperrt ist.
· Stellen Sie das Gefäß unter den Filterhalter.
· Bringen Sie den Regler der Arbeitsstufen in die Position « », dabei soll die Kontrolleuchte aufleuchten.
· Wenn das ganze Wasser durch den Filter gelaufen ist, schalten Sie die Kaffeemaschine aus.
ACHTUNG:
· Während des Kochens, solange das Wasser unter dem Dampfdruck durch den gemahlenen Kaffee fließt, nicht
herausgenommen und der Deckel geöffnet werden.
CAPUCHINO
· Capuchino wird auf die gleiche Art und Weise wie Espresso nur mit dem Schaum aus heißer Milch zubereitet.
· Gießen Sie in die Tasse die für Herstellung des Schaums erforderliche Milchmenge. Die Tasse soll relativ groß
sein, da das Schaumvolumen um das Dreifache das Milchvolumen übersteigt.
· Erfüllen Sie schrittweise alle Punkte aus dem Teil ESPRESSO.
· Lassen Sie Kaffeereste ins Gefäß abtropfen.
·
·
Tauchen Sie die Dampfdüse in die Milch und schalten den Arbeitsstufenregler auf die Position « » um.
Wenn sich genug Schaum gebildet hat, führen Sie den Arbeitsstufenregler in die Position «OFF» über und
ziehen den Netzstecker aus der Dose.
· Schenken Sie den Kaffee in die Tassen ein und legen den Milchschaum darauf.
REINIGUNG UND PFLEGE
· Ziehen Sie immer vor der Reinigung den Stecker aus der Netzdose.
· Warten Sie, bis sich die Kaffeemaschine vollständig abgekühlt hat, und wischen die Außenoberflächen mit
einem trockenen, weichen Tuch ab. Verzichten Sie auf agressive Chemikalien oder scheuernde
Reinigungsmittel.
· Waschen Sie alle abnehmbaren Elemente mit warmem Seifenwasser, reiben sie sorgfältig trocken, bevor die
Teile wieder eingesetzt werden.
ENTKALKEN
· Führen Sie das Entkalken der Kaffeemaschine regelmäßig durch.
· Zur Beseitigung von Kalkablagerungen verwenden Sie nur die empfohlenen Anti-Kalk-Mittel, die im
Fachhandel erhältlich sind, und halten Sie sich strikt an die Hinweise auf der Verpackung.
· Um Ihre Kaffeemaschine sorgfältig zu reinigen, gießen Sie in den Wasserbehälter sauberes Wasser ein und
schalten das Gerät ein, ohne den Kaffee reinzuschütten. Wiederholen Sie den Vorgang noch einmal.
· Die Reinigung soll nicht seltener als 5 Mal pro Monat vorgenommen werden.
AUFBEWAHRUNG
· Vor der Aufbewahrung vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker aus der Dose gezogen ist und sich das
Gerät vollständig abgekühlt hat.
· Erfüllen Sie die Vorschriften aus dem Teil REINIGUNG UND PFLEGE.
· Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
www.scarlett-europe.com SC-036
21