CSA38220D
GB
Instruction for use
CZ
Pokyny pro používání
SK
Návod na použitie
PL
Instrukcja Obsługi
LV
Lietošanas instrukcija
WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally
friendly refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the folloving rules:
Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
Do not use mechanic devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the
manufacturer.
Do not destroy the refrigerating circuit.
Do not use electric appliances inside the food beeping compartment, others than those that might have been
reccommended by the manufacturer.
UPOZORNĚNÍ!
Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí
médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:
Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem.
Nelikvidujte chladicí okruh.
Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce.
VAROVANIE!
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo
R600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:
Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca.
Neporušujte chladiaci okruh.
Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca.
UWAGA!
Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych
warunkach) środek chłodniczy R600, chłodziarko-zamraŜarki, naleŜy przestrzegać następujących zasad:
Nie naleŜy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamraŜarki.
W celu przyśpieszenia rozmraŜania nie naleŜy uŜywać Ŝadnych innych urządzeń mechanicznych niŜ zalecane przez
producenta.
Nie wolno uszkodzić obwodu chłodniczego.
Wewnątrz komory przechowywania Ŝywności nie naleŜy uŜywać Ŝadnych innych urządzeń elektrycznych niŜ ewentualnie
zalecanych przez producenta.
UZMANĪBU!
Lai garantētu jūsu sasaldēšanas iekārtas (kura izmanto viedei nekaitīgu dzesēšanas vielu R600a - uzliesmojošs
tikai pie noteiktiem apstākĜiem), ir nepieciešams ievērot sekojošo:
Netrauciet gaisa cirkulācijai ap iekārtu.
Neizmantojiet nekādas mehāniskās iekārtas atkausēšanas paātrināšanai.
Nesabojājiet dzesēšanas ėēdi.
Nodalījumā pārtikas produktu glabāšanai neizmantojiet nekādas mehāniskās iekārtas, ja ražotājs to neiesaka.
GB
Index
Safety first /1
Electrical requirements /2
Transportation instructions /2
Installation instructions /2
Getting to know your appliance /3
Suggested arrangement of food in the appliance /3
Temperature control and adjustment /4
Before operating /4
Storing frozen food /4
Freezing fresh food /4
Water dispenser /5
Making ice cubes /7
Defrosting /7
Replacing the interior light bulb /7
Cleaning and care /7
Repositioning the door /8
Do’s and don’ts /8
Information about operating noises /9
Trouble – shooting /9
Thechnical data /10
CZ
Obsah
Bezpečnost především /11
Elektrické požadavky /12
Pokyny pro transport /12
Pokyny pro instalaci /12
Seznámení s vaším spotřebičem /13
Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči /13
Kontrola a nastavení teploty /14
Před spuštěním /14
Ukládání zmrzlých potravin /14
Mražení čerstvých potravin /14
Nádržka na vodu /15
Tvorba kostek ledu /17
Odmrazování /17
Výměna vnitřní žárovky /17
Čištění a péče /17
Změna pozice dvířek /18
Co dělat a co nedělat /18
Informace o provozních hlucích /19
Odstraňování potíží /19
Technická data /20
SK
Index
Bezpečnosť nadovšetko /21
Elektrické požiadavky /22
Prepravné pokyny /22
Inštalačné pokyny /22
Poznávanie spotrebiča /23
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiči /23
Riadenie a nastavenie teploty /24
Pred uvedením do prevádzky /24
Skladovanie zmrazených potravín /24
Mrazenie čerstvých potravín /24
Dávkovač vody /25
Tvorba kociek ľadu /27
Rozmrazovanie /27
Výmena žiarovky vnútorného svetla /27
Čistenie a údržba /27
Premiestňovanie dverí /28
Čo sa má a čo sa nesmie robiť /28
Informácie o prevádzkovom hluku /29
Riešenie problémov /29
Technické údaje /30
PL
Spis treści
Bezpieczeństwo przede wszystkim /31
Podłączenie do zasilania /32
Instrukcja transportu i ustawienia /32
MontaŜ /32
Zapoznaj się z Twoim urządzeniem /33
Porady dotyczące przechowywania Ŝywności /33
Regulacja temperatury /34
Uruchamianie /34
Porady dotyczące przechowywania zamroŜonej
Ŝywności /34
MroŜenie świeŜej Ŝywności /35
Jak robić kostki lodu /35
OdmraŜanie /35
Dozownik wody /36
Wymiana Ŝarówki /38
Czyszczenie urządzenia /38
Zmiana kierunku otwierania drzwi /38
Środki ostroŜności w trakcie uŜytkowania /38
Dźwięki wydawane podczas pracy /39
Usuwanie usterek /39
Odzysk opakowania /40
Odzysk starego urządzenia chłodniczego /40
Charakterystyka techniczna /41
Tabliczka znamionowa /41
LV
Saturs
Drošības norādījumi! /42
Elektriskās prasības /43
Transportēšana /43
Uzstādīšana /43
Apraksts /44
Pārtikas produktu izvietošana /44
Temperatūras regulēšana /44
Pirms ekspluatācijas /44
Sasaldētu produktu glabāšana /44
Sasaldēšana /44
Ledus kubiĦu gatavošana /44
Ūdens automāts /45
Tirīšana un apkalpošana /47
Traucējumu meklēšana /47
Tehniskais apraksts /47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GB
Instruction for use
Congratulations on your choice of a
Quality
Appliance, designed to give you many years of service.
Safety first!
Do not connect your appliance to the electricity supply
until all packing and transit protectors have been
removed.
• Leave to stand for at least 4 hours before switching
on, to allow compressor oil to settle, if transported
horizontally.
• If you are discarding an old appliance with a lock or
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe
condition to prevent the entrapment of children.
• This appliance must only be used for its intended
purpose.
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your
appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable. We suggest you
contact your local authority for information on disposal
and available facilities.
• We do not recommend use of this appliance in an
unheated, cold room.
(e.g. garage, conservatory,
annex, shed, out-house etc.)
To obtain the best possible performance and trouble
free operation from your appliance it is very important to
read these instructions carefully. Failure to observe
these instructions may invalidate your right to free
service during the guarantee period.
Please keep these instructions in a safe place for easy
reference.
This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
1
GB
Instruction for use
3. Failure to comply with the above
instructions could result in damage to the
appliance, for which the manufacturer will not
be held liable.
4. The appliance must be protected against
rain, moisture and other atmospheric
influences.
Electrical requirements
Before inserting the plug into the wall socket
make sure that the voltage and the frequency
shown in the rating plate inside the appliance
corresponds to your electricity supply.
We recommend that this appliance is
connected to the mains supply via a suitably
switched and fused socket in a readily
accessible position.
Important!
• Care must be taken while cleaning/carrying
the appliance not to touch the bottom of the
condenser metal wires at the back of the
appliance, as this could cause injury to fingers
and hands.
• Do not attempt to sit or stand on top of your
appliance as it is not designed for such use.
You could injure yourself or damage the
appliance.
• Make sure that the mains cable is not caught
under the appliance during and after moving,
as this could damage the cable.
• Do not allow children to play with the
appliance or tamper with the controls.
Warning! This appliance must be earthed.
Repairs to electrical equipment should only be
performed by a qualified technician. Incorrect
repairs carried out by an unqualified person
are carry risks that may have critical
consequences for the user of the appliance.
ATTENTION!
This appliance operates with R600a which is
an environmental friendly but flammable gas.
During the transportation and fixing of the
product, care must be taken not to damage
the cooling system. If the cooling system is
damaged and there is a gas leakage from the
system, keep the product away from open
flame sources and ventilate the room for a
while.
WARNING - Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the defrosting
process, others than those recommended by
the manufacturer.
WARNING - Do not damage the refrigerant
circuit.
WARNING - Do not use electrical appliances
inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
Installation instructions
1. Do not keep your appliance in a room
where the temperature is likely to fall below 10
degrees C (50 degrees F) at night and/or
especially in winter, as it is designed to
operate in ambient temperatures between +10
and +32 degrees C (50 and 90 degrees F). At
lower temperatures the appliance may not
operate, resulting in a reduction in the storage
life of the food.
2. Do not place the appliance near cookers or
radiators or in direct sunlight, as this will
cause extra strain on the appliance's
functions. If installed next to a source of heat
or freezer, maintain the following minimum
side clearances:
From Cookers 30 mm
From Radiators 300 mm
From Freezers 25 mm
3. Make sure that sufficient room is provided
around the appliance to ensure free air
circulation (Item 2).
• Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between the
refrigerator and the wall (Item 3).
Transportation instructions
1. The appliance should be transported only in
an upright position. The packing as supplied
must be intact during transportation.
2. If during the transport the appliance, has
been positioned horizontally, it must not be
operated for at least 4 hours, to allow the
system to settle.
2
GB
Instruction for use
4. The appliance should be positioned on a
smooth surface. The two front feet can be
adjusted as required.To ensure that your
appliance is standing upright adjust the two
front feet by turning clockwise or anticlockwise, until firm contact is secured with
the floor. Correct adjustment of feet prevents
excessive vibration and noise (Item 4).
5. Refer to "Cleaning and Care" section to
prepare your appliance for use.
4. Cooked dishes should be stored in airtight
containers.
5. Fresh wrapped produce can be kept on
the shelf. Fresh fruit and vegetables should be
cleaned and stored in the crispers.
6. Bottles can be kept in the door section.
7. To store raw meat, wrap in polythene
bags and place on the lowest shelf. Do not
allow to come into contact with cooked food,
to avoid contamination. For safety, only store
raw meat for two to three days.
8. For maximum efficiency, the removable
shelves should not be covered with paper or
other materials to allow free circulation of cool
air.
9. Do not keep vegetable oil on door
shelves. Keep the food packed, wrapped or
covered. Allow hot food and beverages to cool
before refrigerating. Leftover canned food
should not be stored in the can.
10. Fizzy drinks should not be frozen and
products such as flavoured water ices should
not be consumed too cold.
11. Some fruit and vegetables suffer damage
if kept at temperatures near 0°C. Therefore
wrap pineapples, melons, cucumbers,
tomatoes and similar produce in polythene
bags.
12. High-proof alcohol must be stored upright
in tightly closed containers. Never store
products that contain an inflammable
propellant gas (e.g. cream dispensers, spray
cans, etc.) or explosive substances. These
are an explosion hazard.
Getting to know your appliance
(Item 1)
1 - Thermostat and lamp housing
2 - Wine bottles support
3 - Adjustable Cabinet shelves
4 - Water collector
5 - Crisper cover
6 - Crispers
7 - Ice tray support & ice tray
8 - Compartment for quickly freezing
9 - Compartments for frozen froods keeping
10 - Adjustable foot
11 - Dairy Compartment
12 - Shelf for jars
13 - Water dispencer
14 - Door shelves
Suggested arrangement of food in
the appliance
Guidelines for obtaining optimum storage and
hygiene:
1. The fridge compartment is for the shortterm storage of fresh food and drinks.
2. The freezer compartment is
rated and suitable for the freezing and
storage of pre-frozen food.
The recommendation for
storage as
stated on the food packaging should be
observed at all times.
3. Dairy products should be stored in the
special compartment provided in the door
liner.
3
GB
Instruction for use
Temperature control and adjustment
8. Do not load the appliance immediately it is
switched on. Wait until the correct storage
temperature has been reached. We
recommend checking the temperature with an
accurate thermometer (see; Temperature
Control and Adjustment).
Operating temperatures are controlled by the
thermostat knob (Item 5) and may be set at
any position between 1 and 5 (the coldest
position).
The average temperature inside the fridge
should be around +5°C (+41°F).
Therefore adjust the thermostat to obtain the
desired temperature. Some sections of the
fridge may be cooler or warmer (such as
salad crisper and top part of the cabinet)
which is quite normal. We recommend that
you check the temperature periodically with a
thermometer to ensure that the cabinet is kept
to this temperature. Frequent door openings
cause internal temperatures to rise, so it is
advisable to close the door as soon as
possible after use.
The fan provides the uniformity of
temperatures inside the refrigerator.
Storing frozen food
Your freezer is suitable for the long-term
storage of commercially frozen foods and also
can be used to freeze and store fresh food.
For storing home-frozen fresh food refer to the
storage-life guide on the door-liner.
If there is a power failure, do not open the
door. Frozen food should not be affected if the
failure lasts for less than 18 hrs. If the failure
is longer, then the food should be checked
and either eaten immediately or cooked and
then re-frozen.
Freezing fresh food
Before operating
Please observe the following instructions to
obtain the best results.
Do not freeze too large a quantity at any one
time. The quality of the food is best preserved
when it is frozen right through to the core as
quickly as possible.
Do not exceed the freezing capacity of your
appliance in 24 h.
Placing warm food into the freezer
compartment causes the refrigeration
machine to operate continously until the food
is frozen solid. This can temporarily lead to
excessive cooling of the refrigeration
compartment.
When freezing fresh food, keep the
thermostat knob at medium position. Small
quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be
frozen without adjusting the temperature
control knob.
Take special care not to mix already frozen
food and fresh food.
Final Check
Before you start using the appliance check
that:
1. The feet have been adjusted for perfect
levelling.
2. The interior is dry and air can circulate
freely at the rear.
3. The interior is clean as recommended
under "Cleaning and care.”
4. The plug has been inserted into the wall
socket and the electricity is switched on.
When the door is open the interior light will
come on.
And note that:
5. You will hear a noise as the compressor
starts up. The liquid and gases sealed within
the refrigeration system may also make some
(noise), whether the compressor is running or
not. This is quite normal.
6. Slight undulation of the top of the cabinet is
quite normal due to the manufacturing
process used; it is not a defect.
7. We recommend setting the thermostat knob
midway and monitor the temperature to
ensure the appliance maintains desired
storage temperatures (See section
Temperature Control and Adjustment).
4
GB
Instruction for use
Water dispenser
Water dispenser is a very useful feature to obtain chilled
water without opening the door of your fridge. Since you
do not have to open the door of your fridge frequently, you
also save on electricity.
Using the water dispenser
Push in the lever of the water dispenser with your glass.
By releasing the lever, you cut off the dispensing. When
operating the water dispenser, maximum flow is achieved
by fully depressing the lever. Please note, how much
water flows from the dispenser depends on how far you
depress the lever. As the level of water in your cup / glass
rises, gently reduce the amount of pressure on the lever to
avoid overflow. If you depress the lever a small amount,
then water will trickle; this is perfectly normal and is not a
fault.
Filling in the water tank of water dispenser
Open the cap of the water tank as illustrated in the figure.
Fill in with pure and clean drinking water. dose the cap. To
avoid accidental water dispensing, we recommend you to
lock the water dispenser. [See Page 6]
Caution!
• Do not fill water tank with any liquid other than drinking
water; beverages such as fruit juice, carbonated fizzy
soda drinks, alcoholic drinks are not suitable for use with
water dispenser. If such liquids are used, the water
dispenser will malfunction and may be damaged beyond
repair. The guarantee does not cover such uses. Some
chemical ingredients and additives in such drinks /
beverages may also attack and damage water tank
material.
• Only use clean pure drinking water.
• Capacity of water dispenser tank is 2.2 litres [3.8 pints],
do not overfill.
• Push the water dispenser lever with a rigid cup. If you
are using a plastic disposable cup, then push the lever
with your fingers from behind the cup.
• Safety lock is supplied for your convenience when filling
the water tank and also to avoid small children tampering
with the water dispenser. [See Page 6]
5
GB
Instruction for use
Cleaning the water tank
Remove the water tank, open the latches on both sides
and detach the top cover mechanism from the water tank.
Clean the water tank with warm clean water, reinstall the
top cover mechanism and fasten the latches.
When installing the water tank, make sure that hooks
behind it fits securely into the hangers on the door. Make
sure that parts removed during cleaning (if any) are
installed correctly into their original locations.
Otherwise, water may leak.
Important:
Water tank and components of water dispenser are not
dishwasher-proof.
The follow ing information is valid only for the
water dispensers endow ed w ith lock
You may use the lock in order to avoid small children
tampering with the water dispenser. To do this, slide the
locking latch from left to right as illustrated in the figure.
You must slide the latch back to left position in order to
use the water dispenser.
Water tray
Water that drips while using the water dispenser
accumulates in the drip tray. Remove the drip tray by
pulling it towards yourself and empty it from time to time.
Remove the plastic drainer part as shown in the diagram
by pressing down on the edge.
Remove the water valve from the water tank as shown in
the diagram. When re-fitting, make sure the O-shaped
seal is in place.
6
GB
Instruction for use
Making ice cubes
Do not use pointed or sharp-edged
objects, such as knives or forks to remove
the frost.
Never use hairdryers, electrical heaters or
other such electrical appliances for defrosting.
Sponge out the defrost water collected in the
bottom of the freezer compartment. After
defrosting, dry the interior thoroughly (Item 8
& 9). Insert the plug into the wall socket and
switch on the electricity supply.
Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and
place it in the freezer. Loosen frozen trays
with a spoon handle or a similar implement;
never use sharp-edged objects such as
knives or forks.
Defrosting
A) Fridge compartment
The fridge compartment defrosts
automatically. The defrost water runs to the
drain tube via a collection container at the
back of the appliance (Item 6).
During defrosting, water droplets may form at
the back of the fridge compartment where a
concealed evaporator is located. Some
droplets may remain on the liner and refreeze
when defrosting is completed. Do not use
pointed or sharp-edged objects such as
knives or forks to remove the droplets which
have refrozen.
If, at any time, the defrost water does not
drain from the collection channel, check that
no food particles have blocked the drain tube.
The drain tube can be cleared with a pipecleaner or similar implement.
Check that the tube is permanently placed with
its end in the collecting tray on the compressor
to prevent the water spilling on the electric
installation or on the floor (Item 7).
B) Freezer compartment
Defrosting is very straightforward and without
mess, thanks to a special defrost collection
basin.
Defrost twice a year or when a frost layer of
around 7 (1/4") mm has formed. To start the
defrosting procedure, switch off the appliance
at the socket outlet and pull out the mains
plug.
All food should be wrapped in several layers
of newspaper and stored in a cool place (e.g.
fridge or larder).
Containers of warm water may be placed
carefully in the freezer to speed up the
defrosting.
Replacing the interior light bulb
Should the light fail, switch off at the socket
outlet and pull out the mains plug.
Then ensure the bulb is screwed securely in
the bulb holder. Replace the plug and switch
on.
If the light still fails, obtain a replacement E14
screw-cap type 15 Watt (Max) bulb from your
local electrical store and then fit it (Item 10).
Carefully dispose of the burnt-out light bulb
immediately.
Cleaning and care
1. We recommend that you switch off the
appliance at the socket outlet and pull out the
mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or
abrasive substances, soap, household
cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet
of the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution
of one teaspoon of bicarbonate of soda to one
pint of water to clean the interior and wipe it
dry.
5. Make sure that no water enters the
temperature control box.
6. If the appliance is not going to be used for
a long period of time, switch it off, remove all
food, clean it and leave the door ajar.
7. We recommend that you polish the metal
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet
sides) with a silicone wax (car polish) to
protect the high quality paint finish.
7
GB
Instruction for use
8. Any dust that gathers on the condenser,
which is located at the back of the appliance,
should be removed once a year with a
vacuum cleaner.
9. Check door seals regularly to ensure they
areclean and free from food particles.
10. Never:
• Clean the appliance with unsuitable material;
eg petroleum based products.
• Subject it to high temperatures in any way,
• Scour, rub etc., with abrasive material.
11. Removal of dairy cover and door tray :
• To remove the dairy cover, first lift the cover
up by about an inch and pull it off from the
side where there is an opening on the cover.
• To remove a door tray, remove all the
contents and then simply push the door tray
upwards from the base.
12. Make sure that the special plastic
container at the back of the appliance which
collects defrost water is clean at all times. If
you want to remove the tray to clean it, follow
the instructions below:
• Switch off at the socket outlet and pull out
the mains plug
• Gently uncrimp the stud on the compressor,
using a pair of pliers, so that the tray can be
removed
• Lift it up.
• Clean and wipe it dry
• Reassemble, reversing the sequence and
operations
13. To remove a drawer, pull it as far as
possible, tilt it upwards and then pull it out
completely.
Do’s and don’ts
Do- Clean and defrost your appliance
regularly (See "Defrosting")
Do- Keep raw meat and poultry below
cooked food and dairy products.
Do- Take off any unusable leaves on
vegetables and wipe off any soil.
Do- Leave lettuce, cabbage, parsley and
cauliflower on the stem.
Do- Wrap cheese firstly in greaseproof paper
and then in a polythene bag, excluding
as much air as possible. For best results,
take out of the fridge compartment an
hour before eating.
Do- Wrap raw meat and poultry loosely in
polythene or aluminium foil. This
prevents drying.
Do- Wrap fish and offal in polythene bags.
Do- Wrap food with a strong odour or which
may dry out, in polythene bags, or
aluminium foil or place in airtight
container.
Do- Wrap bread well to keep it fresh.
Do- Chill white wines, beer, lager and mineral
water before serving.
Do- Check contents of the freezer every so
often.
Do- Keep food for as short a time as possible
and adhere to "Best Before" and "Use
by" etc. dates.
Do- Store commercially frozen food in
accordance with the instructions given on
the packets.
Do- Always choose high quality fresh food
and be sure it is thoroughly clean before
you freeze it.
Do- Prepare fresh food for freezing in small
portions to ensure rapid freezing.
Do- Wrap all food in aluminium foil or freezer
quality polythene bags and make sure
any air is excluded.
Do- Wrap frozen food immediately after
purchasing and put it in to the freezer as
soon as possible.
Do- Defrost food in the fridge compartment.
Repositioning the door
Proceed in numerical order (Item 11).
8
GB
Instruction for use
Information about operating noises
Don’t- Store bananas in your fridge
compartment.
Don’t- Store melon in your fridge. It can be
chilled for short periods as long as it
is wrapped to prevent it flavouring
other food.
Don’t- Cover the shelves with any protective
materials which may obstruct air
circulation.
Don’t- Store poisonous or any dangerous
substances in your appliance. It has
been designed for the storage of
edible foodstuffs only.
Don’t- Consume food which has been
refrigerated for an excessive length of
time.
Don’t- Store cooked and fresh food together
in the same container. They should
be packaged and stored separately.
Don’t- Let defrosting food or food juices drip
onto food.
Don’t- Leave the door open for long periods,
as this will make the appliance more
costly to run and cause excessive ice
formation.
Don’t- Use sharp edged objects such as
knives or forks to remove the ice.
Don’t- Put hot food into the appliance. Let it
cool down first.
Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans
containing carbonated liquids into the
freezer, as they may burst.
Don’t- Exceed the maximum freezing loads
when freezing fresh food.
Don’t- Give children ice-cream and water
ices direct from the freezer. The low
temperature may cause 'freezer
burns' on lips.
Don’t- Freeze fizzy drinks.
Don’t- Try to keep frozen food which has
thawed; it should be eaten within 24
hours or cooked and refrozen.
Don’t- Remove items from the freezer with
wet hands.
To keep the selected temperature constant,
your appliance occasionally switches ON the
compressor.
The resulting noises are quite normal.
As soon as the appliance has reached the
operating temperature, the noises
automatically reduce in volume.
The humming noise is emitted by the motor
(compressor). When the motor switches ON,
the noise may briefly increase in volume.
The bubbling, gurgling or whirring noise is
emitted by the refrigerant as it flows through
the pipes.
The clicking noise can always be heard when
the thermostat switches ON/OFF the motor.
A clicking noise may occur when
- the automatic defrosting system is active.
- the appliance is cooling down or warming up
(material expansion).
If these noises are excessively loud, the
causes are probably not serious and are
usually very easy to eliminate.
- The appliance is not level - Use the heightadjustable feet or place packing under the
feet.
- The appliance is not free-standing - Please
move the appliance away from kitchen units
or other appliances.
- Drawers, baskets or shelves are loose or
stick - Please check the detachable
components and, if required, refit them.
- Bottles and/or receptacles are touching each
other - Please move bottles and/or
receptacles away from each other.
Trouble - shooting
If the appliance does not operate when
switched on, check;
• That the plug is inserted properly in the
socket and that the power supply is on. (To
check the power supply to the socket, plug
in another appliance)
• Whether the fuse has blown/circuit breaker
has tripped/main distribution switch has
been turned off.
9
GB
Instruction for use
If the appliance is still not operating at all after
above checks, contact the dealer from whom
you purchased the unit.
Please ensure that above checks have been
done, as a charge will be made if no fault is
found.
• That the temperature control has been set
correctly.
• That the new plug is wired correctly, if you
have changed the fitted, moulded plug.
Technical data
Brand
Appliance type
COMBI
Model
CSA38220D
Total gross volume (l.)
380
Total usable volume (l.)
327
Freezer usable volume (l.)
87
Refrigerator useful volume (l.)
240
Freezing capacity (kg/24 h)
5
Energy class (1)
A+
Power consumption (kWh/year) (2)
280
Autonomy (h)
18
Noise [dB(A) re 1 pW]
40
Weight (kg)
64,5
Dimensions (cm)
201x60x60
Ecological refrigerating agent R600a
(1) Energy class : A . . . G
(A = economical . . . G = less economical)
(2) The real power consumption depends on using conditions and appliance location.
BEKO
PRODUCT NUMBER
MODEL
COMBI */***
TOTAL GROSS/USABLE VOLUME
FRIGE USABLE VOLUME
FREEZER USABLE VOLUME
FREEZING CAPACITY
REFRIGERANT R 600a
BLOWING AGENT C5 H10
COMPRESSOR
220-240 V ~ 50 Hz
7508320020
CSA38220D
Class SN-ST
380/327 l
240 l
87 l
5 kg/24 hr
0,054 kg
120 W/0,60 A
The symbol
on the product or on packaging indicates that this product may not be treated
as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly,
you will help prevent potential negatyve consequences for the environment and humann health,
which could otherwise be otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For
more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, you
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
10
CZ
Pokyny pro používání
Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče
který je určen pro mnoho let služby.
,
Bezpečnost především!
Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud
neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály.
• Před zapnutím nechte nejméně 4 hodin stát, aby se
usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální
poloze.
• Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo
západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném
stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř.
• Tento spotřebič musí být používán pro stanovený
účel.
• Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič
obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou
hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro
informace o likvidaci a dostupných zařízeních.
• Nedoporučujeme používat tento spotřebič v
nevytápěné chladné místnosti. (např. garáž, sklad,
přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.)
Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu
vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst
tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete
riziku zrušení možnosti servisu zdarma po dobu záruční
lhůty.
Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro
snadné vyhledání.
Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální
způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby mohou spotřebič
používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud je
zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče.
Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.
11
CZ
Pokyny pro používání
3. Nedodržení výše uvedených pokynů by
mohlo vést k poškození spotřebiče, za které
výrobce nezodpovídá.
4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku
a jiným atmosférickým vlivům.
Elektrické požadavky
Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte,
že napětí a kmitočet na štítku uvnitř
spotřebiče odpovídají vašemu zdroji.
Doporučujeme připojit tento spotřebič do sítě
přes vhodně vypínanou a zajištěnou zásuvku
na snadno dostupném místě.
Důležité upozornění!
• Při čištění/přenášení spotřebiče se
nedotýkejte spodní části kovových kabelů
kondenzátoru na zadní straně spotřebiče,
mohlo by dojít k poranění prstů a rukou.
• Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na
horní okraj spotřebiče, jelikož na toto není
určen. Mohli byste se zranit nebo poškodit
spotřebič.
• Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen
pod spotřebičem během a po přesouvání,
mohlo by to poškodit kabel.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem
nebo manipulovat s ovladači.
Upozornění! Tento spotřebič musí být
uzemněn.
Opravy elektrického vybavení by měl provádět
jen kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy
provedené nekvalifikovanou osobou
představují riziko, které by mohlo mít kritické
dopady pro uživatele spotřebiče.
POZOR!
Tento spotřebič používá R600a, což je plyn,
který je šetrný k životnímu prostředí, ale je
hořlavý. Během přepravy a upevňování
výrobku je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby
nedošlo k poškození chladicí soustavy. Pokud
je chladicí soustava poškozená a ze systému
uniká plyn, udržte výrobek mimo otevřený
oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte mechanické
nástroje nebo jiné prostředky k urychlení
procesu odmrazení s výjimkou těch, které
doporučuje výrobce.
UPOZORNĚNÍ – Nepoškozujte chladicí
obvod.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte elektrické
spotřebiče uvnitř prostor na skladování
potravin spotřebiče, pokud se nejedná o typy
doporučené výrobcem.
Pokyny pro instalaci
1. Nepřechovávejte spotřebič v místnosti, kde
může teplota klesnout pod 10°C v noci a/nebo
zejména v noci, jelikož je určen na provoz v
teplotách mezi +10 a +32 stupni Celsia. Při
nižších teplotách nemusí spotřebič fungovat,
čímž poklesne doba skladovatelnosti potravin.
2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků
nebo radiátorů nebo na přímé sluneční světlo,
dojde tím ke zvýšenému napětí funkcí
spotřebiče. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla
nebo mrazničky udržujte minimální odstupy
po stranách:
Od sporáků 30 mm
Od radiátorů 300 mm
Od mrazniček 25 mm
3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je
dostatečný odstup tak, aby se zaručil volný
oběh vzduchu (Položka 2).
• Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní
stranu vaší chladničky, abyste viděli
vzdálenost mezi chladničkou a stěnou
(Položka 3).
Pokyny pro přepravu
1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé
pozici. Obaly musí zůstat během přepravy
neporušené.
2. Pokud byl spotřebič během přepravy
umístěn vodorovně, nesmí být používán po
vybalení nejméně 4 hodin, aby se systém
mohl ustálit.
12
CZ
Pokyny pro používání
4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle
potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič
stojí vzpřímeně, nastavte obě přední nožky
tak, že jimi otočíte doprava nebo doleva,
dokud není zajištěn pevný kontakt s podlahou.
Správným nastavením nožek předejdete
přílišným vibracím a hluku (Položka 4).
5. Informace pro přípravu spotřebiče na
použití naleznete v oddíle „Čištění a údržba“.
4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve
vzduchotěsných nádobách.
5. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na
polici. Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba očistit
a skladovat v přihrádkách na čerstvou
zeleninu.
6. Láhve lze uchovat ve dveřní části.
7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte
je do polyetylénových sáčků a umístěte na
nejnižší polici. Nenechte je přijít do kontaktu s
vařenými potravinami, aby nedošlo ke
kontaminaci. Z bezpečnostních důvodů
skladujte syrové maso jen dva až tři dny.
8. Pro maximální účinnost by se neměly
výsuvné police překrývat papírem nebo jinými
mateirály, aby studený vzduch mohl volně
proudit.
9. Neskladujte rostlinný olej na policích ve
dveřích. Potraviny uchovávejte zabalené,
chráněné nebo překryté. Teplé potraviny a
nápoje nechte před zchlazením vychladnout.
Zbývající potraviny z konzerv by se neměly
skladovat v konzervách.
10. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat a
výrobky jako ochucený led do vody by se
neměly konzumovat příliš studené.
11. Některé ovoce a zelenina se může
poškodit, pokud se skladuje v teplotách kolem
0°C. Ananasy, melouny, okurky, raj čata a
podobné produkty balte do polyetylénových
sáčků.
12. Silný alkohol se musí skladovat ve
vzpřímené pozici a pevně uzavřených
nádobách. Nikdy neskladujte výrobky
s obsahem vznětlivého pohonného plynu
(např. šlehačku ve spreji, plechovky spreje
atd.) nebo výbušné látky. Představují riziko
výbuchu.
Seznámení s vaším spotřebičem
(Položka 1)
1 - Umístění termostatu a světla
2 - Podpěra na láhve vína
3 - Nastavitelné poličky
4 - Kolektor vody
5 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny
6 - Přihrádky na čerstvé potraviny
7 - Podpěra podnosu na led a podnos na led
8 - Prostor pro rychlé zmražení
9 - Přihrádky pro uchovávání zmražených
potravin
10 - Nastavitelná nožka
11 - Prostor pro mléčné výrobky
12 - Polička na nádoby
13 - Nádržka na vodu
14 - Polička
Doporučené rozložení potravin ve
spotřebiči
Návody pro optimální uskladnění a hygienu:
1. Prostor chladničky je pro krátkodobé
ukládání čerstvých potravin a nápojů.
2. Prostor mrazničky je
vhodný a
určený pro mražení a skladování předmražených potravin.
Doporučení pro
skladování dle
informací na obalu potraviny by měly být vždy
dodržovány.
3. Mléčné výrobky by měly být skladovány ve
zvláštním prostoru ve dveřích.
13
CZ
Pokyny pro používání
Kontrola a nastavení teploty
8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho
zapnutí. Počkejte na dosažení správné
skladovací teploty. Doporučujeme kontrolovat
teplotu přesným teploměrem (viz: Kontrola a
nastavení teploty).
Provozní teploty kontroluje tlačítko termostatu
(Položka 5) a lze jej nastavit na jakoukoli
pozici mezi 1 a 5 (nejchladnější pozice).
Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla
být kolem +5°C.
Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli
požadované teploty. Některé části chladničky
mohou být chladnější či teplejší (např.
přihrádka na uchovávání čerstvého salátu a
horní část chladničky), což je naprosto
normální. Doporučujeme vám kontrolovat
teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli
jistotu, že chladnička stále zachovává tuto
teplotu. Častým otevíráním dveří stoupnou
vnitřní teploty, takže doporučujeme zavírat
dvířka co nejdříve po použití.
Skladování zmražených potravin
Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé
uchovávání běžně dostupných zmražených
potravin a lze ji též použít na zmražení a
uskladnění čerstvých potravin.
Před uskladněním doma zmražených
čerstvých potravin zkontrolujte návod na délku
skladování na výplni dvířek.
Dojde-li k výpadku elektrické energie,
neotvírejte dveře. Zmrzlé potraviny by měly
zůstat nepoškozeny, pokud závada trvá
necelých 18 hodin. Pokud je výpadek delší,
pak by měly být potraviny zkontrolovány a
buď ihned upraveny, nebo uvařeny a pak
znovu zmraženy.
Před zahájením provozu
Poslední kontrola
Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte,
zda:
1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu.
2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu
volně cirkulovat.
3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle
„Čištění a údržba“.
4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina
je zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí
vnitřní osvětlení.
A nezapomeňte, že:
5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru.
Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě
mohou dělat další hluk, ať je kompresor
v chodu, nebo není. Je to zcela normální.
6. Nepatrné zvlnění horní části chladničky je
zcela normální a je způsobeno použitým
výrobním procesem; nejedná se o závadu.
7. Doporučujeme nastavovat tlačítko
termostatu na střed a sledovat teplotu, abyste
zajistili, že spotřebič udržuje požadovanou
teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a
nastavení teploty).
Mražení čerstvých potravin
Pro dosažení nejlepších výsledků prosím
dodržujte následující pokyny.
Nezmrazujte příliš velké množství najednou.
Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud
se zmrazí hloubkově a co nejrychleji.
Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho
spotřebiče na 24 hodin.
Umístěním teplých potravin do mrazničky
uvedete chladicí zařízení do nepřetržitého
chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé.
Může tím dojít k dočasnému přílišnému
zchlazení chladicího prostoru.
Při zmrazování čerstvých potravin nastavte
tlačítko termostatu na střední pozici. Malé
množství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez
nastavování ovládacího tlačítka termostatu.
Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již
zmrzlé a čerstvé potraviny.
14
CZ
Pokyny pro používání
Nádržka na vodu
Nádržka na vodu je velmi užitečná funkce pro dosažení
chlazené vody bez nutnosti otevírat dveře chladničky.
Jelikož nemusíte často otevírat dveře chladničky, šetříte
tím elektřinu.
Používání nádržky na vodu
Zatlačte skleničkou na páčku nádržky.
Uvolněním páčky výdej zastavíte. Při používání nádržky
dosáhnete maximálního proudění tím, že páčku zcela
stlačíte. Povšimněte si, že podle toho, jak daleko zatlačíte
páčku, tak proudí voda. S tím, jak se plní vaše sklenička,
pomalu snižujte tlak na páčku, aby nedošlo k přetečení.
Pokud stisknete páčku nepatrně, voda poteče pomalu; je
to zcela normální, nejde o závadu.
Naplnění nádržky vodou
Otevřete víčko nádržky dle ilustrace na obrázku. Naplňte
jej čistou pitnou vodou a zavřete víčko. Aby nedošlo k
náhodnému vypouštění vody doporučujeme nádržku
zablokovat. [viz str. 16]
Pozor!
• Neplňte nádržku jinou kapalinou než pitnou vodou;
nápoje jako ovocná šťáva, perlivé nápoje, alkoholické
nápoje pro tuto nádržku nejsou vhodné. Pokud je
použijete, nádržka se porouchá a může být nevratně
poškozena. Záruka se nevztahuje na tyto typy používání.
Některé chemické přísady v těchto nápojích mohou také
negativně ovlivnit stav materiálu nádržky.
• Používejte jen čistou pitnou vodu.
• Nádržka má objem 2,2 litru, nepřeplňujte ji.
• Páčku nádržky tiskněte pevným šálkem. Pokud používáte
plastový pohárek, zatlačte na páčku prsty umístěnými za
pohárkem.
• Přístroj obsahuje bezpečnostní zámek pro případy plnění
vodní nádržky a pro to, aby si děti nehrály s nádržkou.
[viz str. 16].
15
CZ
Pokyny pro používání
Čištění nádržky
Vyjměte nádržku, otevřete svorky na obou stranách a
odpojte mechanismus horního krytu od nádržky. Vyčistěte
nádržku teplou čistou vodou, vraťte zpět mechanismus
horního krytu a upevněte svorky.
Při instalaci vodní nádržky se ujistěte, že háky vzadu jsou
pevně zajištěny v držácích na dveřích. Ujistěte se, že díly
sejmuté během čištění (pokud existují) jsou správně
namontovány na původní místo.
Jinak by mohlo dojít k úniku vody.
Důležité:
Nádržka na vodu a součásti nádržky nejsou vhodné do
myčky.
Následující informace jsou platné jen pro
vodní nádržk y vybavené zámkem
Zámek můžete použít, pokud chcete zabránit malým
dětem v používání vodní nádržky. Stačí jen posunout
pojistnou svorku zleva doprava dle ilustrace. Svorku je pak
nutno posunout zpět doleva, pokud chcete nádržku použít.
Odkapávací tác
Voda, která odkapává při používání vodní nádržky, se
hromadí na tomto tácu. Vyjměte jej tak, že jej přitáhnete
k sobě, čas od času jej vyprázdněte.
Vyjměte plastovou část dle schématu tak, že zatlačíte na
okraj.
Vyjměte vodní ventil z nádrže dle schématu. Při
opětovném usazování ověřte přítomnost kruhového
těsnění.
16
CZ
Pokyny pro používání
Tvorba ledových kostek
Námrazu neodstraňujte špičatými nebo
ostrými předměty, jako jsou nože nebo
vidličky.
Nepoužívejte sušiče na vlasy, elektrické
radiátory nebo jiné elektrické spotřebiče na
odmražení.
Odmraženou vodu setřete houbičkou ze dna
prostoru mrazničky. Po odmražení pečlivě
vnitřek vysušte (Položky 8 a 9). Zasuňte
zásuvku do sítě a zapněte přívod elektrické
energie.
Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a
umístěte jej do mrazničky. Zmrzlé podnosy
uvolněte koncem lžičky nebo podobným
nástrojem; nepoužívejte ostré předměty, jako
jsou nože nebo vidličky.
Odmrazování
A) Prostor chladničky
Prostor chladničky se odmrazuje automaticky.
Odmražená voda stéká do odčerpávací
trubice přes sběrnou nádobu na zadní straně
spotřebiče (Položka 6).
Během odmrazování se mohou na zadní
stěně prostoru chladničky utvořit kapky vody
v místech, kde je umístěn odpařovač. Několik
kapek může zůstat na obvodu, ty zmrznou po
skončení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky
neodstraňujte špičatými nebo ostrými
předměty, jako jsou nože nebo vidličky.
Pokud se kdykoli odmražená voda
neodčerpává ze sběrného kanálu,
zkontrolujte, zda odčerpávací trubici neblokují
části potravin. Odčerpávací trubici lze vyčistit
čističem potrubí nebo podobným nástrojem.
Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná
koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby
nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci
nebo zem (položka 7).
B) Prostor mrazničky
Odmrazování je velmi jednoduché a bez
nečistot díky zvláštní nádržce pro sběr
odmražené vody.
Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, když
se utvoří vrstva námrazy asi 7 mm. Pro
spuštění procesu odmrazování vypněte
přístroj ze sítě.
Všechny potraviny zabalte do několika vrstev
novinového papíru a uskladněte na chladném
místě (např. chladnička nebo spíž).
Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do
mrazničky, urychlí se tím odmrazování.
Výměna vnitřní žárovky
Pokud přestane svítit světlo, vypněte přístroj a
odpojte napájecí kabel.
Pak se ujistěte, zda je žárovka pevně
našroubována v objímce. Zasuňte zásuvku do
sítě a zapněte spotřebič.
Pokud světlo stále nesvítí, zakupte v obchodě
s elektrickými spotřebiči náhradní žárovku
E14 šroubovací 15 Watt (maximálně) a
založte ji na místo (Položka 10).
Nefunkční žárovku okamžitě opatrně
zlikvidujte.
Čištění a péče
1. Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte
k čištění.
2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty či
brusné látky, mýdlo, domovní čistič,
odmašťovač či voskové čistidlo.
3. Používejte vlažnou vodu pro vyčištění
skříně a otřete ji pak dosucha.
4. Používejte vlhký hadřík namočený do
roztoku jedné čajové lžičky sody bikarbony na
půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej
dosucha otřete.
5. Ujistěte se, že do skříňky pro kontrolu
teploty nepronikne žádná voda.
6. Pokud spotřebič delší dobu nebudete
používat, vypněte jej, vyjměte všechny
potraviny, vyčistěte jej a nechte dveře
otevřené.
7. Doporučujeme vyčistit kovové součásti
výrobku (např. vnější část dvířek, posuvné
části) silikonovým voskem (autoleštidlem) pro
ochranu vysoce kvalitního povrchového
nátěru.
17
CZ
Pokyny pro používání
8. Prach, který se usadí na kondenzátoru,
který je umístěný na zadní straně spotřebiče,
by měl být jednou ročně odstraněn
vysavačem.
9. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek,
abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení
částečkami potravin.
10. Nikdy:
• Nečištěte spotřebič nevhodnými materiály;
tzn. výrobky na bázi petroleje.
• Jej nevystavujte vysokým teplotám.
• Nedrhněte, nebruste atd. brusnými
materiály.
11. Odstranění krytu mléčných výrobků a
dveřního podnosu:
• Pro odstranění krytu mléčných výrobků
nejprve zvedněte kryt asi o 2,5 cm nahoru a
vytáhněte jej ze strany, kde je v krytu otvor.
• Pro odstranění dveřního podnosu odstraňte
všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní
podnos vzhůru ze základny.
12. Ujistěte se, že zvláštní plastová nádoba
na zadní straně spotřebiče, která
shromažďuje odmraženou vodu, je neustále
čistá. Pokud chcete odstranit podnos a vyčistit
jej, postupujte podle níže uvedených pokynů:
• Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.
• Jemně odpojte čep na kompresoru pomocí
kleští, aby bylo možné tác vyjmout
• Zvedněte jej.
• Očistěte jej a otřete.
• Při montáži postupujte v opačném pořadí.
13. Pro vyjmutí zásuvky ji vytáhněte co
nejdále, nadzvedněte ji a pak ji zcela
vytáhněte ven.
Co dělat a co nedělat
Ano- Pravidelně čistěte a odmrazujte
spotřebič (viz „Odmrazování“)
Ano- Syrové maso a drůbež skladujte pod
vařenými potravinami a mléčnými
výrobky.
Ano- Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné
lístky a otírejte přebytečnou zeminu.
Ano- Nechte salát, zelí, petržel a květák na
stonku.
Ano- Sýr balte do nepropustného papíru a
pak do polyetylénového sáčku tak, aby
uvnitř zůstalo co nejméně vzduchu.
Nejlepší je jej vyjmout z chladničky asi
hodinu před podáváním.
Ano- Obalte syrové maso těsně do
polyetylénu nebo alobalu. Zabráníte tím
vysušení.
Ano- Balte ryby a vnitřnosti do
polyetylénových sáčků.
Ano- Balte potraviny se silným aroma nebo
ty, které by mohly vyschnout, do
polyetylénových sáčků, alobalu nebo je
ukládejte do vzduchotěsných nádob.
Ano- Chléb dobře zabalte, aby zůstal čerstvý.
Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu
před podáváním vychlaďte.
Ano- Průběžně kontrolujte obsah mrazničky.
Ano- Uchovávejte potraviny co nejkratší dobu
a dodržujte jejich lhůtu spotřeby atd.
Ano- Již zmrazené potraviny skladujte
v souladu s instrukcemi uvedenými na
jejich obalech.
Ano- Vždy si vybírejte kvalitní čerstvé
potraviny a před jejich zmrazením se
ujistěte, zda jsou zcela čisté.
Ano- Připravte čerstvé potraviny na zmrazení
v malých částech, abyste zajistili rychlé
zmražení.
Ano- Zabalte všechny potraviny do alobalu
nebo polyetylénových sáčků vhodných
pro mražení potravin a ujistěte se, že
uvnitř není žádný vzduch.
Ano- Zmrazené potraviny obalte ihned po
zakoupení a co nejrychleji je vložte do
mrazničky.
Ano- Potraviny rozmrazujte v chladničce.
Výměna dvířek
Postupujte v číselném pořadí (Položka 11).
18
CZ
Pokyny pro používání
Informace o provozních hlucích
Ne- skladujte banány v chladničce.
Ne- skladujte melouny v chladničce. Lze je
zchladit na krátkou dobu, dokud jsou
zabaleny, aby nemohly ovlivnit svým
aroma jiné potraviny.
Ne- zakrývejte police ochrannými materiály,
které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu.
Ne- skladujte ve spotřebiči jedovaté nebo
nebezpečné látky. Byl určen na
skladování jen jedlých potravin.
Ne- konzumujte potraviny, které byly
zmraženy po příliš dlouhou dobu.
Ne- skladujte vařené a čerstvé potraviny
společně ve stejné nádobě. Měly by být
zabaleny a uskladněny zvlášť.
Ne- nechte rozmrazované potraviny nebo
šťávy potravin kapat na potraviny.
Ne- nechte dveře otevřené delší dobu, provoz
spotřebiče se tím prodraží a dojde
k nadbytečné tvorbě ledu.
Ne- používejte ostré předměty jako nože nebo
vidličky na odstranění ledu.
Ne- vkládejte do spotřebiče teplé potraviny.
Nechte je nejprve vychladnout.
Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené
plechovky s perlivými kapalinami do
mrazničky, mohly by explodovat.
Ne- překračujte maximální náplň mrazničky
při zmrazování čerstvých potravin.
Ne- dávejte dětem zmrzlinu a led do vody
přímo z mrazničky. Nízká teplota může
způsobit na rtech „popáleniny od mrazu“.
Ne- zmrazujte šumivé nápoje.
Ne- snažte se uchovat zmrzlé potraviny, které
rozmrzly; měli byste je sníst do 24 hodin,
nebo uvařit a znovu zmrazit.
Ne- odstraňujte předměty z mrazničky
mokrýma rukama.
Aby zvolená teplota zůstala konstantní, zapne
váš spotřebič občas kompresor.
Výsledný hluk je zcela normální.
Jakmile spotřebič dosáhne provozní teploty,
zvuk se automaticky ztiší.
Hučení vychází z motoru (kompresoru). Když
se motor zapne, hluk může na chvíli zesílit.
Bublání, vrčení nebo šplouchání je způsobeno
chladicím médiem, které prochází vedením.
Vždy, když termostat zapne/vypne motor, je
slyšet cvaknutí.
Cvaknutí se může ozývat, když
- je automatický systém odmrazování aktivní.
- se spotřebič zahřívá nebo zchlazuje
(rozpínání materiálu).
Pokud tyto zvuky jsou příliš hlasité, příčiny
nejsou nejspíš vážné a obvykle se velmi
snadno odstraňují.
- Spotřebič nestojí rovně – použijte nožky na
nastavení výšky nebo umístěte pod nožky
nějakou podložku.
- Spotřebič nestojí volně – Posuňte tedy
spotřebič mimo kuchyňské prostředky nebo
jiné spotřebiče.
- Zásuvky, košíky nebo poličky jsou volné
nebo zaseklé – Zkontrolujte snímací
součásti a v nutném případě je znovu
osaďte.
- Lahve a/nebo nádoby se navzájem dotýkají
- Přesuňte lahve a/nebo nádoby dál od
sebe.
Odstraňování potíží
Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje,
zkontrolujte;
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a
je zapnutý přívod elektrické energie. (Pro
kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte další
spotřebič)
• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval
přerušovač obvodu/hlavní jistič není
vypnutý.
• Zda byla správně nastavena funkce ovládání
teploty.
• Zda je nová zásuvka správně propojená,
pokud jste změnili osazenou tvarovanou
zásuvku.
19
CZ
Pokyny pro používání
Proveďte prosím všechny výše uvedené
kontroly, v případě nezjištění závady bude
kontrola zpoplatněna.
Pokud spotřebič po provedení těchto kontrol
stále nefunguje, kontaktujte prodejce, u něhož
jste přístroj zakoupili.
Technické parametry
Značka
Typ spotřebiče
COMBI
Model
CSA38220D
Celkový hrubý objem (l)
380
Celkový užitný objem (l)
327
Užitný objem mrazničky (l)
87
Užitečný objem chladničky (l)
240
Kapacita mražení (kg/24 h)
5
Energetická třída (1)
A+
Spotřeba energie (kWh/rok) (2)
280
Uchování bez napájení (h)
18
Hlučnost (dB(A) re 1 pW)
40
Hmotnost (kg)
64,5
Rozměry (cm)
201x60x60
Ekologické chladicí činidlo R600a
(1) Energetická třída: A . . . G
(A = economická . . . G = méně ekonomická)
(2) skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách používání a umístění spotřebiče.
BEKO
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
KLIMATICKÁ TŘÍDA */***
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZÍCÍ KAPACITA
CHLADIVO R600a
IZOLACE C5 H10
KOMPRESOR
220-240 V ~ 50 Hz
7508320020
CSA38220D
Class SN-ST
380/327 l
240 l
87 l
5 Kg/24 hr
0,054 kg
120 W/0,60 A
Symbol
na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že spotřebič nepatří do
běžného domácího odpadu. Místo toho je třeba jej odevzdat do speciální sběrny odpadu
na recyklování elektrických a elektronických zařízení. Vaší podporou správné likvidace
pomáháte zabránit potenciálně negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak nesprávná likvidace výrobku mohla způsobit. Další informace a recyklování tohoto
spotřebiče získáte na místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo u prodejce, kde jste
spotřebič zakoupili.
20
SK
Návod na použitie
Blahoželáme k Vášmu výberu
kvalitného
spotrebiča, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa rokov.
Bezpečnosť nadovšetko!
Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú
odstránené baliace a ochranné prostriedky.
• Nechajte spotrebič stáť minimálne 4 hodiny pred tým,
ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, ak bol
prepravovaný horizontálne.
• Ak znehodnocujete starý spotrebič, jeho zámok alebo
závoru uspôsobenú k dverám, uistite sa, že sú
odstránené bezpečným spôsobom, aby ste predišli
tomu, že sa dnu zamknú deti.
• Tento spotrebič musí byť výlučne použitý pre
navrhnutý účel.
• Nevystavujte spotrebič ohňu. Spotrebič neobsahuje
CFC substancie v izolácií, ktoré sú horľavé.
Navrhujeme vám kontaktovať miestne úrady pre
informácie na disponovanie a využitie zariadenia.
• Neodporúčame využívať toto zariadenie v
nevykurovanej, studenej miestnosti.
(napr.: garáž,
sklad, prístavba, prístrešok, na vonku, atď...)
Aby ste dosiahli najlepší možný výkon a bezproblémový
chod spotrebiča, je veľmi dôležité podrobne si prečítať
tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže zrušiť
vaše právo na bezplatný servis počas záručnej doby.
Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre
ľahšie použitie.
Tento spotrebič by nemali používať osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou
spôsobilosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami. Tieto osoby môžu
spotrebič používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak ich
zodpovedná osoba poučila o správnom používaní spotrebiča.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
21
SK
Návod na použitie
3. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov by
mohlo mať za následok poškodenie
spotrebiča, za ktoré výrobca nebude niesť
zodpovednosť.
4. Spotrebič musí byť chránený proti dažďu,
vlhkosti a iným poveternostným vplyvom.
Elektrické požiadavky
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene
sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na
výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu
elektrickou energiou.
Odporúčame aby toto zariadenie bolo
zapojené do elektrickej sústavy cez vhodnú
zásuvku so spínačom v ľahko dostupnej
pozícií.
Dôležité!
• Klaďte dôraz na opatrnosť počas
čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa
spodku chladiacich kovových vedení na
zadnej strane spotrebiča, mohlo by vám to
spôsobiť úraz prstov a rúk.
• Nepokúšajte sa sadať alebo stáť na vrch
zariadenia, pretože nie je navrhnuté pre
takéto použitie. Mohli by ste sa poraniť alebo
poškodiť zariadenie.
• Uistite sa, že elektrický kábel nie je
pricviknutý pod zariadením počas presúvania
a po presunutí, mohlo by to poškodiť kábel.
• Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením
alebo s ovládačmi.
Varovanie! Tento spotrebič musí byť
uzemnený.
Opravy tohto zariadenia by mal vykonávať
kvalifikovaný technik. Nesprávne opravy
vykonané nekvalifikovanou osobou prinášajú
riziko nepriaznivých následkov pre užívateľa
zariadenia.
POZOR!
Tento spotrebič pracuje s plynom R600a,
ktorý je ekologicky nezávadný, ale horľavý.
Počas prepravy a zostavovania produktu
dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci
systém. Ak je poškodený chladiaci systém a
unikol zo systému plyn, držte zariadenie mimo
otvoreného ohňa a na chvíľu vyvetrajte
miestnosť.
VAROVANIE – Nepoužívajte mechanické
prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie
rozmrazovacieho procesu, inak ako odporúča
výrobca.
VAROVANIE – Nepoškoďte chladiaci okruh.
VAROVANIE – Nepoužívajte elektrické
zariadenia vo vnútri priestoru na potraviny, iba
ak ide o typy odporúčané výrobcom.
Inštalačné pokyny
1. Nedržte spotrebič v miestnosti, kde teplota
v noci pravdepodobne klesne pod 10 stupňov
C (50 stupňov F) a/alebo hlavne v zime,
pretože je navrhnutý na prevádzku pri
vonkajších teplotách medzi +10 až +32
stupňov C (50 až 90 stupňov F). Pri nižších
teplotách spotrebič nemusí fungovať, čoho
dôsledkom je zníženie doby skladovania
potravín.
2. Neumiestnite spotrebič blízko pri sporákoch
alebo radiátoroch alebo pri priamom
slnečnom svetle, pretože to spôsobí
mimoriadne poškodenie funkcií spotrebiča. Ak
je nainštalovaný pri zdroji tepla alebo
mrazničke, zachovajte nasledujúce minimálne
bočné vôle:
Od sporákov 30 mm
Od radiátorov 300 mm
Od mrazničiek 25 mm
3. Uistite sa, že okolo spotrebiča je
dostatočný priestor na zabezpečenie voľnej
cirkulácie vzduchu (Položka 2).
• K zadnej časti chladničky položte zadný
vetrací kryt na nastavenie vzdialenosti medzi
chladničkou a stenou (Položka 3).
Prepravné pokyny
1. Spotrebič musí byť prepravovaný výlučne
vo vertikálnej polohe. Obal musí počas
prepravy ostať neporušený.
2. Ak bol spotrebič počas prepravy v
horizontálnej polohe, nesmiete ho uvádzať do
prevádzky najbližšie 4 hodiny, aby sa systém
ustálil.
22
SK
Návod na použitie
4. Spotrebič by sa mal umiestniť na hladký
povrch. Dve predné nohy sa dajú nastaviť
podľa požiadaviek. Aby ste zabezpečili, že
váš spotrebič stojí rovno, nastavte dve predné
nohy otočením v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa nezabezpečí
pevný kontakt s podlahou. Správne
nastavenie nôh bráni nadmernej vibrácii a
hluku (Položka 4).
5. Odkazujeme na časť „Čistenie a údržba“,
kde nájdete popis, ako pripraviť spotrebič na
používanie.
4. Varené jedlá by sa mali skladovať vo
vzduchotesných nádobách.
5. Čerstvé zabalené výrobky sa môžu
uchovávať na poličke. Čerstvé ovocie
a zelenina by sa mali umyť a uskladniť
v špeciálnych priehradkách.
6. Fľaše sa môžu držať v časti dvier.
7. Surové mäso zabaľte do polyetylénových
vreciek a položte na najspodnejšiu poličku.
Zabráňte kontaktu s varenými potravinami,
aby ste sa vyhli kontaminácii.
Z bezpečnostných dôvodov skladujte surové
mäso len dva až tri dni.
8. Pre maximálnu účinnosť by odnímateľné
poličky nemali byť pokryté papierom, či iným
materiálom, aby sa umožnila voľná cirkulácia
chladného vzduchu.
9. Na dverových poličkách neskladujte
rastlinný olej. Potraviny skladujte zabalené
alebo zakryté. Horúce potraviny a nápoje pred
vložením do chladničky ochlaďte. Zvyšné
konzervované potraviny by sa nemali
skladovať v konzerve.
10. Šumivé nápoje by sa nemali zmrazovať
a výrobky ako ochutené vodové zmrzliny by
sa nemali konzumovať príliš studené.
11. Niektoré druhy ovocia a zeleniny sa
poškodia, ak sa uchovávajú pri teplotách
blížiacich sa 0°C. Preto ba ľte ananásy,
melóny, uhorky, paradajky a podobné
produkty do polyetylénových sáčkov.
12. Vysokostupňový alkohol sa musí
uskladňovať vo vertikálnej polohe v tesno
uzavretých nádobách. Nikdy neskladujte
produkty, ktoré obsahujú horľavý stlačený
plyn (napr. dávkovače šľahačky,
postrekovacie konzervy, atď.) alebo výbušné
látky. Predstavujú nebezpečenstvo výbuchu.
Poznávanie spotrebiča
(Položka 1)
1 - Termostat a kryt svietidla
2- Držiak vínových fliaš
3 - Nastaviteľné poličky
4 - Zberač vody
5 - Kryt priehradky
6 - Priehradky
7 - Držiak tácky na ľad a tácka na ľad
8 - Priestor pre rýchle zmrazovanie
9 - Priestory pre uchovávanie mrazených
potravín
10 - Nastaviteľná noha
11 - Priehradka pre mliečne výrobky
12 - Polička pre nádoby
13 - Dávkovač vody
14 - Polička
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v
spotrebiči
Pokyny na dosiahnutie optimálneho
skladovania a hygieny:
1. Priestor chladničky je pre krátkodobé
skladovanie čerstvých potravín a nápojov.
2. Priestor mrazničky je
predpísaný a vhodný na mrazenie
a skladovanie predmrazených potravín.
Odporúčanie pre
skladovanie
uvedené na obale potravín, by sa malo vždy
dodržať.
3. Mliekarenské výrobky by sa mali skladovať
v špeciálnej priehradke vo vložke dvier.
23
SK
Návod na použitie
Riadenie a nastavenie teploty
8. Nenaplňte spotrebič hneď po zapnutí.
Počkajte, kým sa nedosiahne správna teplota
skladovania. Odporúčame skontrolovať
teplotu presným teplomerom (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty)
Prevádzkové teploty sa riadia gombíkom
termostatu (položka 5) a môžu sa nastaviť do
akejkoľvek polohy medzi 1 a 5 (najchladnejšia
poloha).
Priemerná teplota vo vnútri chladničky by
mala byť okolo +5°C (+41°F).
Nastavte preto termostat tak, aby ste dosiahli
požadovanú teplotu. Niektoré časti chladničky
môžu byť chladnejšie alebo teplejšie (ako
napríklad priehradka na šalát a vrchná časť
vitríny), čo je celkom normálne. Odporúčame
vám, aby ste pravidelne kontrolovali teplotu
teplomerom. Tak zabezpečíte, že vitrína sa
udržiava pri tejto teplote. Časté otváranie
dvier spôsobuje zvýšenie vnútornej teploty,
preto sa odporúča zatvoriť dvere čo možno
najskôr po použití.
Skladovanie mrazených potravín
Vaša mraznička je vhodná na dlhodobé
skladovanie komerčne zmrazených potravín a
môže sa použiť aj na mrazenie a skladovanie
čerstvých potravín.
Informácie o skladovaní doma mrazených
potravín nájdete v sprievodcovi dobou
skladovateľnosti vo vložke dvier.
Ak došlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere.
Mrazené potraviny by sa nemali poškodiť, ak
výpadok trvá menej ako 18 hodín. Ak je
výpadok dlhší, potraviny by sa mali
skontrolovať a buď okamžite zjesť alebo
uvariť, a potom znova zmraziť.
Pred prevádzkou
Záverečná kontrola
Pred začatím používania spotrebiča
skontrolujte, či:
1. Sú nohy nastavené do úplného vyrovnania.
2. Vnútro je suché a vzduch môže voľne
cirkulovať vzadu.
3. Vnútro je čisté podľa odporúčania v časti
„Čistenie a údržba“.
4. Zástrčka je vsunutá do zásuvky v stene
a elektrina je zapnutá. Keď sa otvoria dvere,
vnútorné svetlo sa zapne.
A všimnite si, že:
5. Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora.
Aj kvapalina a plyny utesnené v chladiacom
systéme môžu vydávať nejaký zvuk, či
kompresor je alebo nie je v prevádzke. To je
dosť normálne.
6. Mierne zvlnenie na vrchu vitríny je dosť
normálne a spôsobené použitým výrobným
procesom, nie je to chyba.
7. Odporúčame nastavenie gombíka
termostatu do stredu a monitorovať teplotu,
aby sa zaistilo, že spotrebič udržiava
požadovanú teplotu skladovania (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty).
Mrazenie čerstvých potravín
Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste
dosiahli najlepšie výsledky.
Nemrazte príliš veľké množstvo naraz. Kvalita
potravín sa najlepšie zachová, keď sa mrazia
správne až do vnútra čo možno najrýchlejšie.
Neprekračujte zmrazovací výkon vášho
spotrebiča v 24 h.
Vloženie teplých potravín do priestoru
mrazničky spôsobuje, že chladiaci stroj
funguje neustále, až kým potraviny nie sú
pevne zmrazené. To môže dočasne viesť
k nadmernému chladeniu priestoru
chladničky.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín udržujte
gombík termostatu v strednej polohe. Malé
množstvá potravín do ˝ kg sa môžu mraziť bez
nastavenia gombíka riadenia teploty.
Buďte zvlášť opatrní a nemiešajte mrazené
a čerstvé potraviny.
24
SK
Návod na použitie
Dávkovač vody
Dávkovač vody je veľmi užitočná funkcia na získavanie
vychladenej vody bez toho, aby ste otvárali dvere
chladničky. Keďže nemusíte často otvárať dvere
chladničky, šetríte tiež elektrickú energiu.
Používanie dávkovača vody
Pohárom zatlačte páčku dávkovača vody.
Uvoľnením páčky zastavíte dávkovanie. Pri manipulácii
s dávkovačom vody dosiahnete maximálny prietok úplným
zatlačením páčky. Všimnite si, že množstvo vody, ktoré
vytečie z dávkovača závisí od toho, ako ďaleko ste
zatlačili páčku. Ako hladina vody v šálke/pohári stúpa,
znižujte jemne tlak na páčku, aby ste predišli pretečeniu.
Ak páčku zatlačíte o malý kúsok, voda bude kvapkať, čo je
úplne normálne a nejedná sa o poruchu.
Dopĺňanie vodnej nádrže v dávkovači vody
Otvorte uzáver vodnej nádrže tak, ako je to znázornené na
obrázku. Naplňte nádrž čírou a čistou pitnou vodou.
Zatvorte uzáver. Aby ste predišli náhodnému dávkovaniu
vody, odporúčame, aby ste dávkovač vody uzamkli.
(Pozrite si stranu 26)
Varovanie!
• Nenalievajte do vodnej nádrže okrem pitnej vody žiadnu
inú kvapalinu, nápoje ako ovocné džúsy, sýtené perlivé
nápoje a alkohol nie sú vhodné na použitie v dávkovači
vody. Ak používate také tekutiny, dávkovač vody sa
pokazí a môže sa poškodiť neopraviteľne. Na takéto
poškodenie sa záruka nevzťahuje. Niektoré chemické
látky a prísady v týchto tekutinách/nápojoch môžu tiež
pôsobiť agresívne a poškodiť materiál vodnej nádrže.
• Používajte iba čistú, číru pitnú vodu.
• Objem vodnej nádrže dávkovača je 2,2 litra (3,8 pinty).
Nádrž neprepĺňajte.
• Páčku dávkovača vody stláčajte pevným pohárom. Ak
používate ohybné plastové poháre, stláčajte páčku
prstami odzadu pohára.
• Pre vaše pohodlie pri dopĺňaní vodnej nádrže a pre
zabránenie malým deťom v manipulácii s dávkovačom
vody sa dodáva bezpečnostný zámok.
(Pozrite si stranu 26).
25
SK
Návod na použitie
Čistenie vodnej nádrže
Vyberte vodnú nádrž, otvorte závory na oboch stranách
a uvoľnite mechanizmus horného krytu od vodnej nádrže.
Vodnú nádrž čistite teplou čistou vodou, znovu nasaďte
mechanizmus horného krytu a upevnite závory.
Keď montujete vodnú nádrž, uistite sa, že háky
nachádzajúce sa za ňou bezpečne zapadli do závesov na
dverách. Presvedčite sa, že časti odstránené počas
čistenia (ak nejaké sú) sú nasadené správne na svoje
pôvodné miesta.
Inak môže voda unikať.
Dôležité:
Vodná nádrž a komponenty dávkovača vody nie sú
umývateľné v umývačke riadu.
Nasledujúce informácie sa týkajú iba
dávkovačov vody vybavených zámkom
Aby ste zabránili malým deťom v manipulácii
s dávkovačom vody, môžete použiť zámok. Posuňte
uzamykaciu závoru zľava doprava tak, ako je to
znázornené na obrázku. Aby ste dávkovač vody mohli
používať, musíte závoru posunúť znovu do polohy vľavo.
Vanička na vodu
Voda, ktorá kvapká počas používania dávkovača vody sa
nahromadí vo vaničke. Vaničku vyberiete tak, že ju
vytiahnete smerom k sebe a z času na čas ju vyprázdnite.
Vyberte plastovú odtokovú časť zatlačením jej okraja
nadol tak, ako je to znázornené na nákrese.
Vyberte vodný ventil z vodnej nádrže tak, ako je to
znázornené na obrázku. Pri opätovnej montáži sa
presvedčite, že je nasadené tesnenie v tvare písmena O.
26
SK
Návod na použitie
Tvorba kociek ľadu
Na odstránenie námrazy nepoužívajte
špicaté predmety ani predmety s ostrou
hranou, ako nože alebo vidličky.
Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče
vlasov, elektrické ohrievače alebo iné
elektrické spotrebiče.
Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na
dne priestoru mrazničky. Po rozmrazení
starostlivo osušte interiér (Položka 8 a 9).
Vložte zástrčku do zásuvky v stene a zapnite
dodávku elektriny.
Naplòte podnos na kocky ¾adu vodou do ľ
a poloŃte ho do mrazničky. Zamrznuté
podnosy uvoľnite rúčkou lyžice alebo
podobným nástrojom; nikdy nepoužívajte
predmety s ostrými hranami, ako nože alebo
vidličky.
Rozmrazovanie
A) Priestor mrazničky
Priestor mrazničky rozmrazuje automaticky.
Odmrazená voda steká do výtokového
potrubia cez zbernú nádrž na zadnej strane
spotrebiča (Položka 6).
Počas rozmrazovania sa môžu vytvárať
kvapky vody na zadnej strane priestoru
chladničky, kde sa nachádza skrytý výparník.
Niektoré kvapky môžu zostať na vložke
a znovu zamrznúť, keď sa rozmrazovanie
dokončí. Na odstraňovanie kvapiek, ktoré
znovu zamrzli, nepoužívajte špicaté predmety
ani predmety s ostrou hranou, ako nože alebo
vidličky.
Ak sa, kedykoľvek, odmrazená voda
nevypustí zo zberného kanála, skontrolujte, či
čiastočky potravín neupchali výtokové
potrubie. Výtokové potrubie môžete vyčistiť
čističom trubiek alebo podobným nástrojom.
Skontrolujte, či je trubka permanentne
umiestnená koncom v zbernom podnose na
kompresore, aby sa zabránilo rozliatiu vody na
elektroinštaláciu alebo na podlahu (Položka 7).
B) Priestor mrazničky
Rozmrazovanie je veľmi priamočiare a bez
zmätkov vďaka špeciálnej rozmrazovacej
zbernej miske.
Rozmrazovanie dvakrát do roka alebo keď sa
vytvorila namrznutá vrstva asi 7 (1/4") mm. Pri
začatí rozmrazovacieho postupu vypnite
spotrebič zo zásuvky a vytiahnite zástrčku.
Všetky potraviny by mali byť zabalené do
niekoľkých vrstiev novín a skladované na
chladnom mieste (napr. v chladničke alebo
v komore).
Nádrže teplej vody sa môžu opatrne položiť
do mrazničky na urýchlenie rozmrazovania.
Výmena žiarovky vnútorného svetla
Ak by došlo k výpadku svetla, vypnite
spotrebič zo zásuvky a odtiahnite elektrický
kábel.
Potom sa uistite, či je žiarovka pevne
priskrutkovaná v držiaku žiarovky. Vymeňte
poistku a zapnite.
Ak svetlo stále nesvieti, zadovážte si
náhradnú žiarovku so skrutkovacím uzáverom
typ 15 Watt (Max), a potom ju namontujte
(Položka 10).
Okamžite opatrne zneškodnite vypálenú
žiarovku.
Čistenie a údržba
1. Pred čistením odporúčame vypnúť
spotrebič zo zástrčky a odtiahnuť elektrickú
šnúru.
2. Nikdy na čistenie nepoužívajte žiadne
ostré predmety alebo brúsne látky, mydlo,
domáce čistidlá, detergenty alebo voskové
politúry.
3. Použite teplú vodu na čistenie spotrebiča
a vytrite ho do sucha.
4. Použite sacie plátno a rozmiešajte roztok
jednej čajovej lyžičky sódy bikarbóny a pol
litra vody. Umyte interiér a vytrite do sucha.
5. Uistite sa, či sa do krytu termostatu
nedostala voda.
6. Ak sa spotrebič nechystáte používať
dlhšie obdobie, vypnite ho, odstráňte všetky
potraviny, vyčistite ho a nechajte dvere
pootvorené.
7. Odporúčame vyleštiť kovové časti interiéru
(napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým
voskom (leštidlo na karosériu) na ochranu
farbených častí.
27
SK
Návod na použitie
Čo sa má a čo sa nesmie robiť
8. Všetok prach, ktorý sa nazbieral na
chladiči, ktorý je umiestnený na zadnej strane
spotrebiča, by sa mal odstrániť vysávačom
raz ročne.
9. Skontrolujte tesnenie dverí či je čisté a
zbavené čiastočiek potravín.
10. Nikdy :
• Nečistite spotrebič s nevhodnými materiálmi;
ako sú ropné produkty.
• Nepodrobujte ho vysokým teplotám,
• Neleštite, neutierajte atď. s brúsnymi
materiálmi.
11. Odstránenie mliečneho krytu a zásobníka
dvier:
• Ak chcete odstrániť mliečny kryt, najprv
zdvihnite kryt do výšky asi jedného palca a
stiahnite ho zo strany, kde je otvor na kryte.
• Ak chcete odstrániť zásobník dvier, vyberte
celý obsah, a potom jednoducho posuňte
zásobník dvier hore z podkladu.
12. Uistite sa, či je špeciálna plastická nádoba
na zadnej strane spotrebiča, ktorá zbiera vodu
po rozmrazovaní, stále čistá Ak chcete vybrať
nádobu a vyčistiť ju, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
• Vypnite spotrebič zo zásuvky a odtiahnite
elektrický kábel.
• Jemne vytiahnite spojovací prvok na
kompresore, použitím klieští tak, že sa
nádoba bude dať vybrať
• Zdvihnite ju hore.
• Vyčistite a utrite do sucha
• Podobne postupujte pri spätnej operácií
13. Ak chcete odstrániť zásuvku, vytiahnite ju
tak ďaleko, ako je to možné, nakloňte ju
nahor, a potom úplne vytiahnite.
Urobte- Pravidelne čistite a odmrazujte váš
spotrebič (Pozri „Rozmrazovanie")
Urobte- Skladujte surové mäso a hydinu pod
varenými potravinami a mliekarenskými
výrobkami.
Urobte- Odstráňte nepoužiteľné listy na
zelenine a odstráňte zem.
Urobte- Nechajte šalát, kapustu, petržlen
a karfiol na stonke.
Urobte- Syr najprv zabaľte do papiera odolného
voči tukom, a potom do polyetylénového
sáčku, pričom odstráňte čo možno najviac
vzduchu. Pre najlepšie výsledky vyberte
z priestoru chladničky hodinu pred jedením.
Urobte- Zabaľte surové mäso a hydinu voľne
do polyetylénovej alebo hliníkovej fólie.
Zabraňuje to vysušeniu.
Urobte- Ryby a omrvinky zabaľte do
polyetylénových sáčkov.
Urobte- Potraviny so silnou vôňou alebo tie,
ktoré môžu vyschnúť, zabaľte do
polyetylénových sáčkov alebo hliníkovej fólie
alebo ich uložte do vzduchotesnej nádoby.
Urobte- Chlieb dobre zabaľte, aby sa udržal
čerstvý.
Urobte- Biele vína, pivo, svetlé pivo a
minerálku pred podávaním vychlaďte.
Urobte- Často kontrolujte obsah chladničky.
Urobte- Uchovávajte potraviny čo najkratší
čas a dodržujte dátumy "Spotrebovať pred"
a „Použiť do“, atď.
Urobte- Skladujte komerčne zmrazené
potraviny v súlade s pokynmi uvedenými na
obale.
Urobte- Vždy si vyberajte vysokokvalitné
čerstvé potraviny a uistite sa, že sú pred
mrazením starostlivo čisté.
Urobte- Pripravujte čerstvé potraviny na
mrazenie v malých porciách, aby sa
zabezpečilo rýchlo mrazenie.
Urobte- Baľte všetky potraviny do hliníkovej
fólie alebo kvalitných mraziarenských
polyetylénových sáčkov a uistite sa, že je
vylúčený akýkoľvek vzduch.
Urobte- Zabaľte mrazené potraviny okamžite
po nákupe a vložte ich čo najskôr do
mrazničky.
Urobte- Potraviny rozmrazujte v priestore
chladničky.
Premiestnenie dvier
Vysvetlené v poradí (Položka 11).
28
SK
Návod na použitie
Informácie o prevádzkovom hluku
Nerobte- Neskladujte banány v priestore
chladničky.
Nerobte- V chladničke neskladujte melón.
Môže sa schladiť na krátky čas, pokiaľ je
zabalený, aby sa zabránilo páchnutiu iných
potravín.
Nerobte- Neprikrývajte poličky žiadnymi
ochrannými materiálmi, ktoré môžu zabrániť
cirkulácii vzduchu.
Nerobte- V spotrebiči neskladujte jedovaté
alebo iné nebezpečné látky Spotrebič bol
navrhnutý len na skladovanie jedlých
potravín.
Nerobte- Nekonzumujte potraviny, ktoré boli
v chladničke nadmerne dlhý čas.
Nerobte- Neskladujte varené a čerstvé
potraviny spolu v tej istej nádobe. Mali by
byť oddelene zabalené a uskladnené.
Nerobte- Nenechajte rozmrazené potraviny
alebo šťavy odkvapkávať na ostatné
potraviny.
Nerobte- Nenechávajte dvere otvorené dlhý
čas, pretože to spôsobí drahšiu prevádzku
spotrebiča a nadmernú tvorbu ľadu.
Nerobte- Na odstránenie ľadu nepoužívajte
predmety s ostrými hranami, ako nože alebo
vidličky.
Nerobte- Nevkladajte do spotrebiča horúce
potraviny. Najprv ich nechajte vychladnúť.
Nerobte- Do mrazničky nevkladajte fľaše
s kvapalinami alebo uzavreté konzervy
obsahujúce sódové kvapaliny, pretože môžu
vybuchnúť.
Nerobte- Neprekračujte maximálne mraziace
nosnosti pri mrazení čerstvých potravín.
Nerobte- Nedávajte deťom zmrzlinu a vodové
zmrzliny priamo z mrazničky. Nízka teplota
môže spôsobiť omrzliny na perách.
Nerobte- Nezmrazujte šumivé nápoje.
Nerobte- Nepokúšajte sa skladovať mrazené
potraviny, ktoré sa rozpustili, mali by sa
zjesť do 24 hodín alebo uvariť a znovu
zmraziť.
Nerobte- Nevyberajte tovar z mrazničky
mokrými rukami.
Aby sa udržala zvolená teplota v konštantnom
stave, váš spotrebič príležitostne zapne
kompresor.
Výsledné zvuky sú celkom normálne.
Akonáhle spotrebič dosiahne prevádzkovú
teplotu, hlasitosť zvukov sa automaticky zníži.
Bzučivý zvuk vydáva motor (kompresor). Keď
je motor zapnutý, zvuk môže krátko narastať.
Bublavé, klokotavé alebo vírivé zvuky vydáva
chladivo, pretože preteká cez trubky.
Vždy, keď termostat zapne/vypne motor,
môžete počuť klopkajúce zvuky.
Klopkajúci zvuk sa môže vyskytnúť, keď
- je systém automatického rozmrazovania
aktívny
- sa spotrebič ochladzuje alebo zohrieva
(rozpínavosť materiálu).
Ak sú tieto zvuky nadmerne hlasné, príčiny
pravdepodobne nie sú vážne a zvyčajne sa
veľmi ľahko odstránia.
- Spotrebič nie je vyrovnaný – Použite nohu
s nastaviteľnou výškou alebo pod nohu
položte obal.
- Spotrebič nie je samostatne stojaci –
Odsuňte spotrebič z kuchynských jednotiek
alebo iných spotrebičov.
- Zásuvky, koše alebo poličky sú uvoľnené
alebo prilepené - skontrolujte odnímateľné
zložky a, ak sa to vyžaduje, znovu ich
namontujte.
- Fľaše a/alebo nádoby sa navzájom dotýkajú
– Odsuňte fľaše a/alebo nádoby od seba.
Riešenie problémov
Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý,
skontrolujte,
• či je zástrčka správne vložená do zásuvky
a či je zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete
skontrolovať napájací zdroj k zásuvke,
pripojte iný spotrebič)
• Či poistka vyhorela/sa prerušovač rozpojil/sa
hlavný rozvodový spínač vypol.
• Či bolo riadenie teploty nastavené správne.
• Či je nová zástrčka správne zapojená, ak ste
vymenili namontovanú, lisovanú zástrčku.
29
SK
Návod na použitie
Zabezpečte vykonanie vyššie uvedených
kontrol, pretože, ak sa nezistí žiadna chyba,
môže sa to spoplatniť.
Ak spotrebič po tom všetkom stále nepracuje,
kontaktujte obchodného zástupcu, od ktorého
ste si ho kúpili.
Technické údaje
Značka
Typ spotrebiča
COMBI
Model
CSA38220D
Celkový hrubý objem (l.)
380
Celkový užitočný objem (l.)
327
Užitočný objem mrazničky (l.)
87
Užitočný objem chladničky (l.)
240
Zmrazovací výkon (kg/24 h)
5
Energetická trieda (1)
A+
Spotreba energie (kWh/rok) (2)
280
Samostatnosť (h)
18
Hlučnosť [dB(A) re 1 pW]
40
Hmotnosť (kg)
64,5
Rozmery (cm)
201x60x60
Ekologický chladiaci činiteľ R600a
(1) Energetická trieda: A . . . G
(A = ekonomická . . . G = menej ekonomická)
(2) Skutočná spotreba energie závisí od podmienok používania a umiestnenie spotrebiča.
BEKO
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
KLIMATICKÁ TRIEDA */***
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZIACA KAPACITA
CHLADIVO R 600a
IZOLÁCIA C5 H10
KOMPRESOR
220-240 V ~ 50 Hz
7508320020
CSA38220D
Class SN-ST
380/327 l
240 l
87 l
5 Kg/24 hr
0,054 kg
120 W/0,60 A
Symbol
na výrobku alebo na balení označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie manipulovať
ako s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením
správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne nebezpečným negatívnym
následkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohla spôsobiť nevhodná likvidácia
tohto výrobku. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na
miestny mestský úrad, na spoločnosť, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu z domácností, alebo na
predajňu, v ktorej ste výrobok kúpili.
30
PL
Instrukcja obsługi
Gratulujemy dokonania mądrego wyboru!
BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w
Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w
ponad 100 krajach synonim funkcjonalności,
niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie juŜ ponad 250
milionów uŜytkowników urządzeń BEKO potwierdza, Ŝe był
to mądry wybór.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Opisana tu chłodziarko-zamraŜarka jest najnowszym
modelem urządzeń chłodniczych wchodzących
w skład serii produktów
.
Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do
uŜytkowania prosimy zapoznać się uwaŜnie z instrukcją
obsługi. Zastosowanie się do poniŜszych zaleceń
zagwarantuje uzyskanie optymalnego zuŜycia energii
elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz
uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń.
OstrzeŜenie!
Urządzenie to moŜe być uŜytkowane wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem, dla którego zostało wyprodukowane.
Urządzenie naleŜy instalować w miejscu o odpowiednich
wymiarach oraz nie naraŜonym na działanie deszczu,
wilgoci itd.
WaŜne!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody
wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi naleŜy przechowywać w
bezpiecznym miejscu tak, aby moŜna było z niej korzystać w
razie konieczności. MoŜe być ona przydatna równieŜ dla
innego uŜytkownika.
Ovaj uredjaj nije namenjen za upotrebu osobama sa smanjenim psihickim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima, ili osobama sa nedostatkom znanja i iskustva, osim ukoliko nisu pod
nadzorom i instrukcijama osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost.
Deca moraju biti pod nadzorom kako si se osiguralo da se nece igrati sa uredjajem.
31
PL
Instrukcja obsługi
Niezastosowanie się do powyŜszej instrukcji
moŜe spowodować uszkodzenie spręŜarki i
nie uznanie naprawy gwarancyjnej.
Przesuwając, ustawiając lub podnosząc
urządzenie nie naleŜy tego robić chwytając za
rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu
lodówki).
Podłączenie do zasilania
Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy
zasilaniu 220-240V~50 Hz. Przed
podłączeniem urządzenia do sieci naleŜy
upewnić się, czy napięcie, rodzaj prądu i
częstotliwość w sieci są zgodne z wartościami
podanymi na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Nie naleŜy podłączać urządzenia za
pośrednictwem przedłuŜaczy elektrycznych.
Zanim podłączysz kabel do gniazda
elektrycznego sprawdź czy nie jest
uszkodzony. JeŜeli kabel ulegnie
uszkodzeniu, to powinien być on zastąpiony
specjalnym kablem dostępnym w
autoryzowanym serwisie
MontaŜ
Urządzenie będzie pracować prawidłowo w
zakresie temperatur otoczenia od +10°C do
+32°C. Je Ŝeli temperatura w pomieszczeniu
przekroczy +32°C, to wtedy temperatura
wewnątrz urządzenia moŜe wzrosnąć.
Urządzenie naleŜy umieścić w odpowiedniej
odległości od ściany, z dala od grzejników,
kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one
powodować niepotrzebne uruchamianie się
całego urządzenia, co prowadzi do większego
zuŜycia energii i skrócenia jego czasu
eksploatacji.
JeŜeli jest to niemoŜliwe naleŜy zachować
następujące minimalne odległości:
OstrzeŜenie!
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest
gwarantowane tylko wtedy, gdy jego gniazdo
zasilające jest uziemione zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Podłączenie uziemiające jest
obowiązkowe!
Nie naleŜy dotykać urządzenia gołymi rękoma
będąc boso.
- od kuchni 30 mm
- od grzejników 300 mm
- od zamraŜarek 25 mm
OstrzeŜenie!
Nie wolno nigdy próbować samemu
naprawiać urządzeń elektrycznych. Wszelkie
naprawy wykonywane (oprócz czynności
opisanych w tabeli poniŜej) przez osoby
nieuprawnione są niebezpieczne dla
uŜytkownika i powodują utratę uprawnień
gwarancyjnych.
NaleŜy zapewnić wolną przestrzeń wokół
całego urządzenia w celu uzyskania
prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2).
Po ustawieniu urządzenia na równej
powierzchni, naleŜy je wypoziomować przez
pokręcanie jego nóŜek w prawo lub w lewo
dotąd, aŜ wszystkie będą się stykać z podłogą
(patrz rys. 4). Prawidłowe wyregulowanie
nóŜek pozwoli uniknąć wibracji i nadmiernego
hałasu.
Instrukcje transportu i ustawiania
Urządzenie musi być transportowane
wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie
transportu nie wolno naruszać opakowania.
Gdyby jednak zdarzyło się, iŜ urządzenie było
transportowane w pozycji poziomej, to przed
uruchomieniem naleŜy pozostawić je w
pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co
najmniej 12 godzin.
Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza
umoŜliwiające właściwą cyrkulację powietrza
naleŜy zamontować w sposób pokazany na
rysunku 3 (patrz rys 3).
32
PL
Instrukcja obsługi
• Aby zachować świeŜość chłodzonego
mięsa, naleŜy zapakować je do woreczków
przeznaczonych do przechowywania
Ŝywności. Nie moŜe ono stykać się z
Ŝywnością gotową do spoŜycia. ŚwieŜego
mięsa nie naleŜy przechowywać dłuŜej niŜ 2
lub 3 dni.
• Aby zapewnić optymalną wydajność
chłodzenia, nie naleŜy przykrywać półek
papierem lub innym materiałem; umoŜliwi to
swobodną cyrkulację zimnego powietrza.
• Całą Ŝywność naleŜy przechowywać
zapakowaną lub przykrytą. śywność w
puszkach konserwowych naleŜy po ich
otwarciu przenieść do szczelnego pojemnika
przeznaczonego do przechowywania
produktów spoŜywczych.
• Gorącą Ŝywność naleŜy ostudzić przed
włoŜeniem do chłodziarki.
• Aby uniknąć ryzyka eksplozji, napoje z
duŜą zwartością alkoholu naleŜy
przechowywać w pozycji pionowej, w dobrze
uszczelnionych pojemnikach.
Zapoznaj się z twoim urządzeniem
(Patrz rys. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Obudowa termostatu i lampy
Półka na wino
Półki wyjmowane
Rynienka odprowadzająca wodę z
odszraniania
Pokrywa pojemnika na owoce i warzywa
Pojemnik na owoce i warzywa
Pojemnik na kostki lodu
Komora szybkiego zamraŜania
Komora zamroŜonej Ŝywności
Regulowane nóŜki
Balkonik z nabiał
Balkonik na słoiki
Dozownik wody
Balkonik
Porady dotyczące przechowywania
Ŝywności
Aby efekty i higiena przechowywania były
najlepsze:
• Chłodziarka jest przeznaczona do
krótkotrwałego przechowywania świeŜej
Ŝywności i napoi.
• ZamraŜarka jest przeznaczona do
przechowywania Ŝywności zamroŜonej oraz
do zamraŜania Ŝywności świeŜej.
• Produkty gotowane naleŜy przechowywać
w szczelnych pojemnikach, przez okres nie
dłuŜszy niŜ 2-3 dni.
• Produkty świeŜe w opakowaniach moŜna
kłaść na półkach. ŚwieŜe warzywa i owoce
naleŜy przechowywać w pojemniku na owoce
i warzywa.
33
PL
Instrukcja obsługi
Regulacja temperatury
Uruchamianie
Chłodziarka
Temperaturę wnętrza naleŜy regulować
pokrętłem termostatu (rys 5). Temperatura
wewnątrz urządzenia moŜe się wahać w
zaleŜności od takich warunków jego
uŜytkowania, jak: miejsce ustawienia,
temperatura w pomieszczeniu, częstość
otwierania drzwi oraz ilość przechowywanej
Ŝywności; zaleŜnie od tych warunków naleŜy
odpowiednio ustawiać pokrętło termostatu.
Przy temperaturze pomieszczenia równej
25°C zaleca si ę ustawienie pokrętła regulacji
termostatu w pozycji środkowej.
Termostat zapewnia równieŜ automatyczne
odszranianie chłodziarki. Podczas
odszraniania temperatura wewnątrz
chłodziarki moŜe się podnieść do +8°C, lecz w
trakcie chłodzenia spada ona do 2-3°C daj ąc
średnią temperaturę całego cyklu roboczego
około +5°C.
NaleŜy unikać ustawiania pokrętła termostatu
na zbyt niską temperaturę, która powoduje
ciągłą pracę urządzenia. Efektem tego będzie
spadek temperatury poniŜej 0°C, co powoduje
zamarznięcie napoi i świeŜej Ŝywności oraz
nadmierne gromadzenie się lodu na
wewnętrznych ścianach; wszystko to
prowadzi do zwiększenia zuŜycia energii i
spadku wydajności urządzenia.
Podczas pracy chłodziarki na tylnej ściance
gromadzi się skroplona woda lub cząsteczki
lodu. Nie jest konieczne usuwanie tego
osadu, gdyŜ ścianka ta jest automatycznie
odszraniana.
Woda z odszraniania jest odprowadzana
przez specjalny odpływ i zbiera się w
wanience ściekowej umieszczonej na
spręŜarce, gdzie ulega odparowaniu. Co jakiś
czas naleŜy oczyścić odpływ, aby woda mogła
swobodnie spłynąć do wanienki ściekowej.
Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy
wyczyścić jego wnętrze (jak podano w
rozdziale "Czyszczenie urządzenia”). Do
czyszczenia nie naleŜy uŜywać produktów
ściernych i silnych detergentów.
Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie
naleŜy podłączyć do sieci zasilającej,
następnie otworzyć drzwi (powinna zaświecić
się lampka) i ustawić pokrętło termostatu w
pozycji środkowej. Pozostawić urządzenie
uruchomione, lecz puste, przez około 2
godziny. ŚwieŜą Ŝywność moŜna włoŜyć i
zacząć zamraŜać po upływie minimum 12
godzin od włączenia.
Porady odnośnie przechowywania
zamroŜonej Ŝywności
ZamraŜarka jest przeznaczona do zamraŜania
świeŜej Ŝywności oraz do przechowywania
mroŜonek przez dłuŜszy okres czasu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamraŜania,
Ŝywność naleŜy szczelnie opakować.
Materiał opakowania powinien: nie
przepuszczać powietrza, być obojętny
chemicznie w stosunku do opakowanej
Ŝywności, odporny na niskie temperatury, nie
nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną i
zapachami oraz powinien być zmywalny. Na
opakowania odpowiednie są takie materiały
jak folie plastikowe i aluminiowe oraz
pojemniki plastikowe, aluminiowe
przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z
Ŝywnością. Nie naleŜy przechowywać
zamroŜonej Ŝywności w szklanych
opakowaniach. W przypadku przerwy w
dopływie prądu nie naleŜy otwierać drzwi
urządzenia. JeŜeli przerwa w dopływie prądu
trwa krócej niŜ kilka godzin, to nie będzie to
mieć szkodliwego wpływu na zamroŜoną
Ŝywność.
ZamraŜarka
Ustawienie termostatu moŜe mieć równieŜ
wpływ na temperaturę w zamraŜarce.
Ogólnie, temperatura ta waha się w granicach
od -18°C do -28°C w trakcie całego cyklu
roboczego.
34
PL
Instrukcja obsługi
MroŜenie świeŜej Ŝywności
OdmraŜanie
• Do zamraŜania świeŜej Ŝywności naleŜy
uŜywać komory oznaczonej 4 gwiazdkami
(czyli komory szybkiego zamraŜania).
• Nie naleŜy zamraŜać jednocześnie duŜych
ilości Ŝywności. Najlepsze rezultaty w
przechowywaniu Ŝywności są osiągane
wtedy, gdy jest ona głęboko zamraŜana w
moŜliwie jak najkrótszym czasie. Dlatego nie
powinno się przekraczać wydajności
zamraŜania, podanej w charakterystyce
technicznej. Ustawienie termostatu naleŜy
wtedy tak wyregulować, aby w zamraŜarce
osiągnąć jak najniŜszą temperaturę, lecz
jednocześnie Ŝeby temperatura w chłodziarce
nie spadła poniŜej 0°C.
• Produkty spoŜywcze juŜ zamroŜone (gotowe
mroŜonki) moŜna wkładać od razu do
zamraŜarki, bez potrzeby regulowania
termostatu.
• JeŜeli na opakowaniu nie podano daty
zamroŜenia, to jako maksymalny okres
przechowywania naleŜy ogólnie przyjąć 3
miesiące.
• Nie wolno ponownie zamraŜać Ŝadnej
rozmroŜonej Ŝywności, nawet, gdy jest ona
tylko częściowo rozmroŜona. śywność taką
naleŜy skonsumować niezwłocznie lub
ugotować i dopiero wtedy - ponownie
zamrozić.
Chłodziarka
OdmraŜanie chłodziarki następuje całkowicie
samoczynnie za kaŜdym razem, gdy
termostat wyłączy spręŜarkę. Nie jest przy
tym konieczna Ŝadna ingerencja uŜytkownika.
Powstała w wyniku rozmraŜania woda zbiera
się w wanience ściekowej umieszczonej na
spręŜarce (rys 6) i jest odparowywana przez
ciepło wytwarzane przez spręŜarkę.
WAśNE!
Kolektor wodny i wąŜ odprowadzający naleŜy
utrzymywać w czystości, aby umoŜliwić
swobodny odpływ wody powstałej podczas
odszraniania. NaleŜy sprawdzać, czy koniec
węŜa odpływowego znajduje się zawsze
wewnątrz wanienki ściekowej na spręŜarce,
aby zapobiec wylewaniu się wody na
okablowanie elektryczne lub na podłogę (rys.
7). NaleŜy regularnie sprawdzać grubość
osadzonego lodu wewnątrz zamraŜarki.
Odszranianie naleŜy wykonywać 2 razy w
roku lub gdy grubość warstwy lodu osiągnie 68 mm (co się zdarza raz lub dwa razy w roku);
jest to konieczne, gdyŜ lód jest izolatorem
ciepła i powoduje zmniejszenie wydajności
zamraŜania, a co za tym idzie zwiększenie
zuŜycia energii elektrycznej.
Przed rozpoczęciem odszraniania naleŜy
ustawić pokrętło termostatu na maksimum, w
celu głębokiego zamroŜenia Ŝywności.
Następnie naleŜy wyjąć zamroŜoną Ŝywność,
owinąć ją w papier i połoŜyć w zimnym
miejscu. Później wyjąć wtyczkę z gniazda
sieci zasilającej. Drzwiczki zamraŜarki naleŜy
pozostawić otwarte, a do jej wnętrza moŜna
wstawić pojemnik z gorącą wodą (o
temperaturze maks. 80°C); przy śpieszy to
proces odszraniania.
Nie naleŜy usuwać lodu przy uŜyciu ostrych
przedmiotów metalowych aby nie uszkodzić
ścianek zamraŜarki.
Nie naleŜy przyspieszać odszraniania przy
uŜyciu suszarek do włosów lub innych
urządzeń elektrycznych.
Wodę ze stopionego lodu naleŜy usunąć z
pojemnika na ściekającą wodę (rys 8 i 9), a
następnie wytrzeć go suchą gąbką lub
szmatką.
Jak robić kostki lodu
Napełnić wodą pojemnik na lód do 3/4
wysokości i włoŜyć go do zamraŜarki. Kostki
lodu moŜna łatwo wyjąć wstawiając pojemnik
z lodem na kilka sekund pod strumień zimnej
bieŜącej wody.
35
PL
Instrukcja obsługi
Dozownik wody
Dozownik wody słuŜy do pobierania schłodzonej wody bez
otwierania drzwiczek chłodziarki. PoniewaŜ nie trzeba
otwierać drzwiczek chłodziarki, oszczeka się takŜe energie
elektryczną.
Korzystanie z dozownika wody
Naciśnij szklanką na dźwignię dozownika wody.
Zwalniając nacisk na dźwignię przerywa się dozownie.
Maksymalny dopływ wody z dozownika uzyskuje się przy
całkowitym wciśnięciu dźwigni. Prosimy zwrócić uwagę, ze
ilość wody wypływającej z dozownika zaleŜy od tego, jak
bardzo wciśnięto dźwignię. W miarę jak podnosi się
poziom wody w kubku lub szklance delikatnie zmniejszaj
nacisk na dźwignię, aby uniknąć przelania się wody. Jeśli
lekko wciśnie się dźwignię, wówczas woda będzie kapać,
co jest całkowicie normalne i prawidłowe.
Napełnianie zbiornika na wodę dozownika
Otwórz pokrywkę zbiornika wody, jak pokazano na
rysunku. Nalej czystej wody do picia. Zamknij pokrywkę
Aby uniknąć przypadkowego rozlania wody zalecamy
zamykanie dozownika. [Patrz str. 37]
Uwaga!
• Nie napełniaj zbiornika na wodę Ŝadnym płynem innym
niŜ woda do picia; napoje takie jak soki owocowe,
napoje gazowane, napoje alkoholowe nie nadają się do
podawania z dozownika wody. Jeśli zastosuje się takie
płyny, dozownik wody stanie się niesprawny i moŜna go
uszkodzić w nieodwracalny sposób. Przypadków takich
nie obejmuje gwarancja. Pewne składniki chemiczne i
dodatki w takich napojach mogą takŜe oddziaływać na
materiał zbiornika na wodę i uszkodzić go.
• UŜywaj tylko czystej wody pitnej.
• Pojemność zbiornika na wodę wynosi 2,2 litry, nie naleŜy
jej przekraczać.
• Dźwignię dozownika wody naleŜy przyciskać sztywnym
naczyniem. Jeśli uŜywa się plastykowych kubków
jednorazowych, naleŜy wtedy naciskać dźwignię palcami
od tyłu zza kubka.
• Dla wygody przy napełnianiu zbiornika przewidziano
blokadę, która takŜe uniemoŜliwia małym dzieciom
zabawę z dozownikiem wody. [Patrz str. 37]
36
PL
Instrukcja obsługi
Czyszczenie zbiornika na wodę
Wyjmij zbiornika na wodę, otwórz zaczepy po obu
stronach i odłącz od zbiornika mechanizm górnej pokrywy.
Umyj zbiornika na wodę ciepłą czystą wodą, załóŜ
mechanizm pokrywy górnej i zaciągnij zaczepy.
Instalując zbiornik na wodę upewnij się, Ŝe pętle z jego
tyłu dobrze pasują do wieszaków na drzwiczkach. Upewnij
się, Ŝe części wyjęte podczas czyszczenia (jeśli są takie)
zostały poprawnie zainstalowane na swch miejscach.
W przeciwnym razie woda moŜe cieknąć.
WaŜna uwaga:
Zbiornik na wodę ani komponenty dozownika wody nie
nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.
PoniŜsze informacje odnoszą się tylko do
dozow ników w yposaŜonych w blokadę.
Blokady moŜna uŜyć, aby zapobiec zabawie małych dzieci
dozownikiem. W tym celu przesuń zapadkę blokującą z
lewa na prawo, jak pokazano na rysunku. Aby skorzystać
z dozownika wody trzeba z powrotem przesunąć zapadkę
w jej pozycje po lewej stronie.
Tacka na wodę
Woda, która kapie przy korzystaniu z dozownika zbiera się
w tacce na krople. Co jakiś czas wyjmuj tackę na krople
ciągnąc ją ku sobie i opróŜniaj ją.
Wyjmij plastykową część opiekacza jak pokazano na
schemacie przyciskając w dół jej krawędź.
Wyjmij zawór wody ze zbiornika na wodę jak pokazano na
schemacie. Przy ponownym zakładaniu zaworu upewnij
się, Ŝe uszczelka pierścieniowa jest na swoim miejscu.
37
PL
Instrukcja obsługi
Wymiana Ŝarówki
Aby wymienić Ŝarówkę (rys 10) naleŜy:
- wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć
urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej;
- podwaŜyć równocześnie cienkim
narzędziem (śrubokręt płaski, nóŜ z
zaokrąglonym czubkiem, itp.) boczne ścianki
osłony Ŝarówki
- zdjąć osłonę Ŝarówki;
- wymienić Ŝarówkę na nową o mocy maks.
15W, 220-240V prądu przemiennego, gwint
Ŝarówki E14.
Czyszczenie zespołu spręŜarka-skraplacz
Przed rozpoczęciem czyszczenia naleŜy
wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej.
Zespół spręŜarki ze skraplaczem
(zamontowany z tyłu urządzenia) naleŜy
czyścić z kurzu przy uŜyciu miękkiej szczotki
lub odkurzacza.
W trakcie czyszczenia naleŜy uwaŜać, aby nie
zgiąć rurek lub nie uszkodzić przewodów
elektrycznych. Po zakończeniu czyszczenia
wstawić akcesoria na swoje miejsce i
ponownie podłączyć urządzenie do sieci
elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Czyszczenie wnętrza
Przed rozpoczęciem czyszczenia naleŜy
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia zaleca się
wykonywać po kaŜdym jego odmroŜeniu.
Wnętrze urządzenia naleŜy czyścić letnią
wodą z dodatkiem sody amoniakalnej (w
stęŜeniu 1 łyŜeczka sody na 4 litry wody); nie
wolno nigdy uŜywać mydła, detergentów,
benzyny lub acetonu, gdyŜ mają one
nieprzyjemny zapach. Do czyszczenia naleŜy
uŜywać wilgotnej gąbki, a do suszenia miękkiej szmatki.
W trakcie czyszczenia nie naleŜy stosować
nadmiaru wody, aby nie przedostała się ona
do wnętrza izolacji termicznej, gdyŜ moŜe to
spowodować wydzielanie nieprzyjemnego
zapachu.
Nie wolno dopuszczać do tego, aby do
wnętrza termostatu przedostała się woda.
Po zakończeniu czyszczenia naleŜy ponownie
podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. W
trakcie czyszczenia prosimy pamiętać o
dokładnym wytarciu suchą szmatką uszczelek
drzwi.
NaleŜy wykonać kolejno czynności pokazane
na rysunku 11.
Środki ostroŜności w trakcie
uŜytkowania
•
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
• Urządzenie naleŜy odłączyć od źródła
zasilania podczas odmraŜania i czyszczenia.
Urządzenie naleŜy odłączać przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego
robić przez pociąganie za kabel.
• Nie naleŜy nigdy wspinać się na urządzenie
lub stawać na jego poprzeczce, drzwiach,
komorach czy półkach.
• W urządzeniu nie wolno przechowywać
produktów lub pojemników zawierających
palne lub wybuchowe gazy.
• Nie wolno zostawiać otwartych drzwi
urządzenia na dłuŜej, niŜ to jest konieczne do
wyjęcia lub włoŜenia Ŝywności.
• Gdy urządzenie nie jest uŜywane, nie naleŜy
pozostawiać Ŝywności w zamraŜarce.
• Napoje gazowane (np. napoje
bezalkoholowe, woda mineralna oraz
szampan) nie powinny być przechowywane w
zamraŜarce; ich butelki mogą tam
eksplodować. Nie naleŜy zamraŜać
plastikowych butelek.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Części zewnętrzne naleŜy czyścić gąbką
nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a
następnie miękką suchą szmatką.
Nie wolno nigdy uŜywać proszków do
czyszczenia, silnych detergentów lub narzędzi
ściernych.
38
PL
Instrukcja obsługi
W przypadku zauwaŜenia...
•
Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów
prosto z zamraŜarki; niska temperatura moŜe
spowodować urazy.
• Nie naleŜy dotykać zimnych części
metalowych lub wewnętrznych ścianek
urządzenia, gdyŜ mogą one spowodować
odmroŜenia.
• JeŜeli urządzenie ma pozostać nie uŜywane
przez kilka dni, to nie ma potrzeby, Ŝeby
odłączyć je od zasilania. Jednak gdy przerwa
ta ma trwać dłuŜej niŜ kilka dni, naleŜy
postępować w sposób następujący:
- odłączyć urządzenie od sieci zasilającej;
- opróŜnić chłodziarkę i zamraŜarkę;
- odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia;
- Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec
powstaniu nie przyjemnych zapachów.
•
Wibracji kratek lub półek: naleŜy sprawdzić,
czy są one wstawione całkowicie do oporu, na
swoje miejsce.
• Hałasy powodowane przez stykające się
butelki lub pojemniki; naleŜy pozostawić
między nimi niewielki odstęp.
Dźwięki wydawane podczas pracy
Normalne dźwięki
• „Mruczenie” spręŜarki podczas pracy.
Głośniejszy dźwięk moŜe być słyszany
podczas zatrzymywania i uruchamiania się
spręŜarki.
• Bulgotanie, pomruk lub trzaski powodowane przez czynnik chłodzący
przepływający przez system chłodzenia.
• "Kliknięcie" - moŜe być słyszane podczas
włączania lub wyłączania silnika
elektrycznego przez termostat.
Usuwanie usterek
Problem
1. Lampka nie świeci
podczas pracy
urządzenia.
MoŜliwe przyczyny
śarówka jest spalona.
2. Woda gromadzi się
w dolnej części
chłodziarki.
3. Urządzenie
chłodnicze uruchamia
się zbyt często i
pracuje przez dłuŜsze
niŜ normalnie okresy
czasu.
4. Urządzenie nie
chłodzi.
Zatkany kanał
odpływowy wody.
Środki zaradcze
Wymienić Ŝarówkę:
- wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć
urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej;
- usunąć śrubę osłony oświetleniowej
- poluzować osłonę Ŝarówki;
- wymienić Ŝarówkę na nową o mocy
maks.15W, 220-240V prądu przemiennego,
gwint Ŝarówki E14.
Wyczyścić kanał i rurę odprowadzania wody.
- Drzwiczki urządzenia
są zbyt często
otwierane.
- Wokół urządzenia nie
ma swobodnego
przepływu powietrza.
- Urządzenie zostało
unieruchomione lub
odłączone od zasilania
elektrycznego.
- Termostat ustawiony
w pozycji "0" .
39
- NaleŜy unikać niepotrzebnego otwierania
drzwiczek.
- UmoŜliwić swobodny przepływ powietrza
wokół urządzenia.
- Sprawdzić, czy jest prąd w sieci
elektrycznej, czy nie są spalone bezpieczniki
oraz czy kable wtyczki są podłączone
prawidłowo.
- Zmienić pozycję pokrętła termostatu z "0" na
inną.
PL
Instrukcja obsługi
UWAGA!
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą o zuŜytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Odzysk opakowania
OstrzeŜenie!
Nie naleŜy trzymać opakowań w zasięgu
dzieci. Zabawa ze złoŜonymi kartonami lub
arkuszami plastykowymi niesie ze sobą
niebezpieczeństwo uduszenia się dziecka.
Urządzenie to zostało zapakowane w sposób
wystarczający na czas transportu.
Wszystkie materiały pakunkowe zostały
wyprodukowane zgodnie z przepisami
ochrony środowiska i dlatego mogą być
poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w
ochronie środowiska naturalnego przez
umoŜliwienie ponownego uzdatniania
odpadów wszędzie tam, gdzie jest to moŜliwe.
Takie oznakowanie informuje, Ŝe sprzęt ten, po
okresie jego uŜytkowania nie moŜe być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
UŜytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umoŜliwiający oddanie tego sprzętu.
Odzysk starego urządzenia
chłodniczego
JeŜeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić
urządzenie starsze, to prosimy przeczytać
uwaŜnie poniŜej podane uwagi.
Stare urządzenia chłodnicze nie są
bezuŜytecznymi odpadkami; usunięcie ich
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu
cenny surowców wtórnych.
Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć
naleŜy postąpić w następujący sposób:
- odłączyć je od źródła zasilania;
- odciąć kabel zasilania;
- wymontować wszelkie zamki drzwiowe,
aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem
się wewnątrz.
Chłodziarko-zamraŜarki zawierają materiały
izolacyjne i czynniki chłodnicze, które naleŜy
poddać odpowiedniej utylizacji(uzdatnieniu do
ponownego uŜycia).
Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący
R600a, który spełnia wymogi norm ochrony
środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie
uszkodzić obiegu chłodniczego i opróŜnić z
niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.
Właściwe postępowanie ze zuŜytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
40
PL
Instrukcja obsługi
Charakterystyka techniczna
Nazwa producenta lub znak firmowy
Typ urządzenia
Chłodziarko- zamraŜarka z komorami niskich
temperatur *(***)
Oznaczenie modelu
CSA 38220D
Klasa efektywności energetycznej (1)
A+
Roczne zuŜycie energii (kWh/rok) (2)
280
Pojemność brutto/uŜytkowa całkowita (l)
380/327
Pojemność uŜytkowa chłodziarki (l)
240
Pojemność uŜytkowa zamraŜalki (l)
87
Czas przechowywania „Z” godzin bez zasilania
18
Zdolność zamraŜania w (kg/24h)
5
Poziom hałasu w [dB(A) re 1pW] (3)
40
Waga (kg)
64,5
Wysokość [cm]
201
Szerokość [cm]
60
Głębokość [cm]
60
Czynnik chłodniczy
R600a
(1) Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)
(2) Rzeczywiste zuŜycie zaleŜy od miejsca ustawienia urządzenia i warunków jego uŜytkowania
(3) Pomiary zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych
Tabliczki znamionowe
BEKO
NUMER PRODUKTU
7508320020
MODEL
CSA 38220D
COMBI */***
Klasa SN-ST
POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO
380/327 l
OBJĘTOŚĆ UśYTKOWA CHŁODZIARKI
240 l
OBJĘTOŚĆ UśYTKOWA ZAMRAśARKI
87 l
ZDOLNOŚĆ MROśENIA
5 kg/24 godz.
CZYNNIK CHŁODZĄCY R600a CH(CH3)3
0,054 kg
CZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10
KOMPRESOR 220-240 V ~ ; 50 HZ
120 W/0,60 A
WYPRODUKOWANO W RUMUNII
Importer:
Beko S.A.
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
www.beko.com.pl
Wyprodukowano w Rumunii
41
LV
Lietošanas instrukcija
Apsveicam jūs ar to, ka esat izvēlējis
ledusskapi, kas kalpos jums ilgus gadus.
Drošības norādījumi!
• Pirms pieslēgšanas izpakojiet iekārtu un noĦemiet
visus transportēšanai nepieciešamus materiālus.
• Atstājiet ledusskapi uz 4 stundām, lai eĜĜā kompresorā
notecētu uz leju, ja iekārta bija transportēta
horizontālaja stāvoklī.
• Ja jūs gribat izmest jūsu veco ledusskapi, tad izlauziet
durvju slēdzi, lai bērni nevarētu sev aizvērt iekšā.
• Iekārtu jālieto tikai tam uzdevumam, kuram tā ir
paredzēta.
• Nemetiet ledusskapi ugunī, jo tas var uzsprāgt.
• Mēs neiesakām izmantot šo iekārtu vēsā,
neapkurināmā telpā (piemēram, pagalmā vai garāžā).
• Lai sasniegtu labākos rezultātus un pareizi izmantotu
ledusskapi, ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt šo
lietošanas instrukciju. Lietošanas instrukcijā izklāstītu
prasību un noteikumu neievērošanas dēĜ garantija var
būt anulēta.
• Lūdzu, saglabājiet šo lietošanas instrukciju
turpmākām uzziĦām.
Šī ierīce nav paredzēta, lai to izmantotu persona ar ierobežotām garīgām un fiziskām
spējām, bez pieredzes un zināšanām, un arī ja viĦš nav apmācīts. Šī ierīce jālieto tikai tā
cilvēka klātbūtnē, kurš atbildīgs par personas drošību.
Bērni šo ierīci drīkst lietot tikai tā cilvēka klātbūtnē, kurš par tiem ir atbildīgs, lai novērstu
nelaimes gadījumus un to, lai bērni ar ierīci nespēlētos.
42
LV
Lietošanas instrukcija
Elektriskās prasības
4. Iekārtu jāsargā no mitruma un siltuma.
Pirms pieslēgt iekārtu pie barošanas
pārliecinieties, ka elektrtīkla parametri atbilst
iekārtas prasībām.
Mēs iesakām pieslegt ledusskipi pie rozetes,
kura aprīkota ar drošintāju un kura atrodas
viegli sasniedzamajā vietā.
Svarīgi!
• Tīrot iekārtu, nepieskarieties metāliskiem
kondensatora vadiem.
• Uz iekārtas nedrīks stāvēt un sēdēt.
• Uz barošanas vada nedrīkst novietot
smagus priekšmetus.
• NeĜaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu.
Uzmanību! Iekārta ir jāiezemē
Visus uzstādīšanas un pieslēgšanas darbus
uzticiet speciālistam. Nepareizi veikts remonts
vai uzstādīšana var novest pie iekrtas
bojājumiem, lietotāja traumām un garantijas
anulēšanas.
Uzstādīšana
• Neuzstādiet iekārtu telpās, kur
temperatūra var pazemināties līdz 10
grādiem vai zemāk.
• Neuzstādiet iekārtu telpās, kur
temperatūra var pazemināties līdz vairāk
nekā 32 gradi.
Uzmanību!
Iekārta izmanto R600a, kura ir videi
nekaitīga, bet uzliesmojošā gāze.
Transportējot un uzstādot iekārtu, jābūt īpaši
uzmanīgam, lai nesabojātu dzesēšanas ėēdi.
Ja dzesēšanas ėēda tika sabojāta un ir
konstātēta gāzes noplūde, tad turiet iekārtu
pēc iespējas tālāk no karstuma avotiem un
izvēdiniet telpu.
Uzstādiet iekārtu tikai telpā, kuru var
izvēdinat.
Nenovietojiet saldētavu tuvu karstuma
avotiem vai uz tiešajiem saules stariem.
Ja šo prasību nav iespējams ievērot, tad
atstājiet vismaz sekojošo attālumu:
• 3,00 cm no elektriskās plīts
• 3,00 cm no sildītaja
• 2,50 cm no dzesēšanas iekārtām
Nodrošiniet labu gaisa cirkulāciju ap iekārtu.
Piestipriniet ierīces aizmugurē speciālās
starplikas (3. att.).
• Iekārta jānovieto uz līdzenas, izturīgas
virsmas. Iekārtas izlīdzināšanai izmantojiet
divas priekšējās kājinas, kurus var
noregulēt pēc augstuma.
Uzmanību - Neizmantojiet nekāadas
mehāniskās iekārtas atkausēšanas
paātrināšanai.
Uzmanību - Nesabojājiet dzesēšanas ėēdi.
Uzmanību - Nodalījuma pārtikas produktu
glabāšanai neizmantojiet nekādas
mehāniskās iekārtas, ja ražotājs to neiesaka.
Transportēšana
1. Iekārtu jatransportē vertikālaja stāvoklī.
Transportēšanas materiāliem nedrīkst būt
sabojātiem transportēšanas laikā.
2. Ja ledusskapis tika transportēts
horizontālajā stāvoklī, tad uztādiet to un
atstājiet izslēgtu uz 4 stundām.
3. Ja augstāk minētas prasības netiek
ievērotas, garantija tiks anulēta.
43
LV
Lietošanas instrukcija
Apraksts
Sasaldētu produktu glabāšana
(1. att)
Apakšejā nodalījumā var ilgu laiku glabāt
sasaldētus pārtikas produktus. Elektrības
traucējumu gadījumā neatveriet saldētavas
durvis, jo produktus var glabāt līdz 18
stundām bez elektroenerăijas.
1 - Temperaturas regulatotrs un lampa
2 - Nodalijums pudelem
3 - Plaukti
4 - Udens savacejs
5 - Atvikltnu vacini
6 - Atvilktnes
7 - Forma ledus kubiniem
8 - Nodalijums atrai sasaldešanai
9 - Saldetava
10 - Regulejamas kajinas
11 - Nodalijums piena produktiem
12 - Plaukts krukam
13 - Ūdens automāts
14 - Plaukts
Sasaldēšana
Nodalījums, kas paredzēts produktu
sasaldēšanai, ir apzīmēts ar
simbolu.
Jūs varat izmantot iekārtu produktu
sasaldēšanai vai saldētu produktu glabāšanai.
Lūdzu, ievērojiet norādijumus uz produktu
iepakojuma.
Uzmanību
Nesasaldējiet limonadi, jo tas var uzsprāgt.
Pārtikas produktu izvietošana
Uzmanību
Vienmēr glabājiet saldētus produktus atsevišėi
no svaigiem.
• Augšējais nodalījums ir paredzēts svaigu
produktu īstermiĦa glabāšanai.
• Apakšējais nodaslījums ir paredzēt svaigu
produktu sasaldēšanai un sasaldēto
produktu glabāšanai.
• Piena produktiem arī ir atvēlēts speciāls
nodalījums.
Ledus kubiĦu gatavošana
Uzpildiet formu ledus kubiĦu gatavošanai ar
ūdens uz 3/4. Tad ielieciet formu saldētavā.
Pēc kāda laika ledus kubiĦi būs gatavi.
Temperatūras regulēšana
Iekārtas atkausēšana
Temperatūru var noregulēt, izmantojot
temperatūras regulatoru. Uzstādiet to
apmēram vidēja stāvoklī.
Iekārta tiek atkausēta automātiski. Ūdens
notek speciālajā paplātē iekārtas aizmugure
un iztvaiko.
Pirms ekspluatācijas
Parliecinieties, ka paplate ir uzstadita virs
kompresora.
Pirms sākt iekārtas ekspluatāciju, pārbaudiet
sekojošo:
Saldētava ir jāatkausē pašam vismaz divas
reizes gadā, vai kad izveidosies 7 mm biezs
ledus pārklājums.
• Vai iekārta ir labi uzstādīta?
• Vai ir atstāta vieta gaisa cirkulācijai?
• Vai iekārta ir tīra?
• Uzstādiet termostatu pa vidu no „1” un „5”.
• Pieslēdziet iekārtu pie barošanas.
Neievietojiet produktus uzreiz. Pagaidiet, kad
44
LV
Lietošanas instrukcija
Ūdens automāts
Ūdens automāts ir Ĝoti noderīga funkcija atdzesēta ūdens
iegūšanai, neatverot ledusskapja durvis. Tā kā jums nenākas
bieži atvērt ledusskapja durvis, jūs ietaupāt arī elektrību.
Ūdens automāta izmantošana
Nospiediet ūdens automāta sviru ar glāzi.
Atlaižot sviru, jūs pārtrauciet ūdens padevi. Darbinot ūdens
automātu, maksimālā plūsma tiek sasniegta, līdz galam
nospiežot sviru. Ievērojiet, ka ūdens plūsmas daudzums no
automāta ir atkarīgs no tā, cik tālu nospiežat sviru. Ūdens
līmenim tasē/glāzē palielinoties, lēni samaziniet spiedienu uz
sviru, lai izvairītos no ūdens pārplūšanas pār trauka malām.
Samazinot spiedienu uz sviru līdz minimumam, ūdens sāk
pilēt – tas ir normāli un tā nav darbības kĜūda.
Ūdens automāta ūdens tvertnes piepildīšana
Atveriet ūdens tvertnes vāku, kā parādīts attēlā. Iepildiet tīru
dzeramo ūdeni. Aizveriet vāku. Lai novērstu negaidītu ūdens
izplūdi, ieteicams ūdens automātu noslēgt. [Skat. 46. lpp.]
Brīdinājums!
Neiepildiet ūdens tvertnē šėidrumu, kas nav dzeramais
ūdens; tādi dzērieni kā augĜu sula, gāzētie un alkoholiskie
dzērieni nav piemēroti izmantošanai ūdens automātā. Lietojot
šādus šėidrumus, ūdens automāta funkcijas būs traucētas un
tas tiks neatgriezeniski bojāts. Šāda izmantošana nav iekĜauta
garantijā. Dažu ėīmisko sastāvdaĜu un piedevu, kas ietilpst šo
dzērienu sastāvā, iedarbības rezultātā var tikt bojāts ūdens
tvertnes materiāls.
Izmantojiet tikai tīru dzeramo ūdeni bez piemaisījumiem.
Ūdens automāta tvertnes tilpums ir 2,2 litri [3.8 pintes],
izvairieties no pārpildīšanas.
Piespiediet ūdens automāta sviru ar stingra materiāla tasi.
Ja izmantojiet plastmasas tasīti, piespiediet sviru ar pirkstiem,
novietojot tos starp tasi un sviru.
Drošības slēdzis ir paredzēts ūdens tvertnes uzpildīšanas
ērtībai, kā arī, lai izvairītos no mazu bērnu rotaĜāšanās ar
ūdens automātu. [Skat. 46. lpp.]
45
LV
Lietošanas instrukcija
Cleaning the water tank
Remove the water tank, open the latches on both sides
and detach the top cover mechanism from the water tank.
Clean the water tank with warm clean water, reinstall the
top cover mechanism and fasten the latches.
When installing the water tank, make sure that hooks
behind it fits securely into the hangers on the door. Make
sure that parts removed during cleaning (if any) are
installed correctly into their original locations.
Otherwise, water may leak.
Important:
Water tank and components of water dispenser are not
dishwasher-proof.
The follow ing information is valid only for the
water dispensers endow ed w ith lock
You may use the lock in order to avoid small children
tampering with the water dispenser. To do this, slide the
locking latch from left to right as illustrated in the figure.
You must slide the latch back to left position in order to
use the water dispenser.
Water tray
Water that drips while using the water dispenser
accumulates in the drip tray. Remove the drip tray by
pulling it towards yourself and empty it from time to time.
Remove the plastic drainer part as shown in the diagram
by pressing down on the edge.
Remove the water valve from the water tank as shown in
the diagram. When re-fitting, make sure the O-shaped
seal is in place.
46
LV
Lietošanas instrukcija
Tirīšana un apkalpošana
Traucējumu meklēšana
Iekšejās un ārējās virsmas
1. Iekārta nestrādā, bet tā ir pieslēgta pie
barošanas.
• Pārliecinieties, ka iekārta ir pareizi
pieslēgta pie rozetes.
• Pārliecinieties, ka elektrotīkls nav bojāts.
• Pārliecinieties, ka ir uzdota vajadzīga
temperatūra.
Uzmanību!
Pirms tīrīšanas obligāti atsledziet iekārtu no
barošanas.
Iztīriet iekārtu ar siltu ūdeni un neitrālu
tīrīšanas līdzekli.
Nekad neizmantojiet abrazīvos tīrīšanas
līdzekĜus vai ėīmiski aktīvas vielas.
Noslaukiet iekšējās virsmas ar mīkstu un
sausu lupatu.
2. Elektrības traucējumi.
Turiet iekārtas durvis aizvērtas. Produktu
glabāšanas laiks šādos gadījumos ir
norādīts iekārtas parametru tabulā.
Pārliecinieties, ka elektriskie savienojumi
neatrodas kontaktā ar ūdeni.
3. Ja problēmu neizdevās atrisināt
Griezieties autorizētajā servisa centrā.
Ja iekārta netiks lietota ilgu laiku, atbrīvojiet to
no produktiem un atslēdziet no barošanas.
Pēc tam iztīriet iekārtu un atstājiet durvis
atvērtas.
Durvju pakāršana uz citu pusi
• Secīgi izpildiet pēdējā attēla norādījumus.
Vienu reizi gadā tīriet kondensatoru iekārtas
aizmugurē, izmantojot putekĜu sūcēju.
Atvilktnes
Lai nomazgātu atvilktnes izĦemiet to no
saldētavas.
Tehniskais apraksts
Kopējais tilpums (l.)
Kopējais izmantojams tilpums (l.)
Saldētavas tilpums (l.)
Ledusskapja tilpums (l)
Sasaldēšanas laiks (kg/24 h)
Enerăijas klase (1)
Enerăijas patērinš (kWh/gada) (2)
Autonoms darbs (h)
Troksnis [dB(A) re 1 pW]
380
327
87
240
5
A+
280
18
40
Simbols
uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka jūs nedrīkstiet no tā atbrīvoties kā
no mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā šis produkts jānogādā attiecīgajā savākšanas
punktā, kurā tiek pieĦemtas elektriskās un elektroniskās iekārtas otrreizējai izejvielu
pārstrādei. Pareizi atbrīvojoties no šī produkta, jūs palīdzēsit novērst tā potenciālo
negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas var rasties tad, ja neatbrīvosities no šī
produkta pareizā veidā. Lai saĦemtu sīkāku informāciju par šī produkta otrreizējo
pārstrādāšanu, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo pilsētas biroju, savu mājsaimniecības
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs šo produktu iegādājāties.
47
4577240300
27.01.09