Efco | TG 2600 XP | TG 2600 XP(25.4 cm3) TG 2750 XP(25.4 cm3) TGS 2750 XP(25.4

P
GR
TR
CZ
RUS
PL
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ÜFLEYİCİ KULLANIM KILAVUZU
NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
UK PУKOBOДCTBO ПO ЭКCПЛУAТAЦИИ
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
Mod. 58040410 - Mag/2010 - CENTROFFSET - Printed in Italy
TG 2600 XP (25.4 cm ) TG 2750 XP (25.4 cm ) TGS 2750 XP (25.4 cm )
3
3
3
P
INTRODUÇÃO
TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
Para um emprego correcto da corta sebe e para evitar os acidentes, não iniciar o trabalho sem ler
com atenção este manual. O indice ajudará a encontrar a página do manual onde se encontram as
descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário controle
e para a manutenção da corta sebe.
N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se conconsideram rigorosamente
obrigatórias. A empresa reservase ao direito de eventuais modificações sem ter de pôr em dia
o presente manual.
GR
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
Για μια πιο σωστή χρήση του κλαδευτικού και για να αποφευχθούν ατυχήματα, μην εργαστείτε χωρίς
πρώτα να διαβάσετε πολύ προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο. Στο παρών εγχειρίδιο περιέχονται οι
εξηγήσεις λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων και οι οδηγίες για τους απαραίτητους ελέγχους και
τη συντήρηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιγραφές και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι δεσμευτικές.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές χωρίς να ενημερώνει το παρόν εγχειρίδιο.
TR
CZ
ÚVOD
PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
Před prvním použitím plotových nůžek si pozorně přečtěte tento návod, abyste mohli plotové nůžky
správně používat a zabránili tak možným úrazům. V tomto návodu najdete vysvětlení chodu různých
částí plotových nůžek a pokyny k nutným kontrolám a údržbě.
Pozn.: Ilustrace a popisy, uvedené v tomto návodu, nejsou přísně závazné. Výrobce si vyhrazuje
právo na provádění případných změn bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.
UK
WPROWADZENIE
TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH
Przed przystąpieniem do pracy, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, a w
szczególności z zasadami bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczące działania różnych
części składowych urządzenia oraz instrukcje dotyczące przeprowadzania niezbędnych czynności
kontrolnych oraz konserwacji.
UWAGA! Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie odzwierciedlają
stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie zobowiązuje się do
każdorazowej aktualizacji instrukcji.
50
RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU
NAS NORMAIS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ESTA MÁQUINA PODE
COMPORTAR PARA O OPERADOR ENCARREGADO UM NÍVEL DE
EXPOSIÇÃO PESSOAL DÍARIA AO RUIDO IGUAL OU SUPERIOR A
PŘI NORMÁLNÍM POUŽÍVÁNÍ SE
OBSLUHA TOHOTO PŘÍSTROJE VYSTAVUJE
DENNÍ HLADINĚ HLUKU ROVNAJÍCÍ SE NEBO VĚTŠÍ NEŽ
85 dB(A)
85 dB(A)
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ВНИМAНИЕ!!!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
OПACНOCТЬ ПOРAЖЕНИЯ OРГAНOВ CЛУХA
ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΗ Η
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ.
ПРИ НOРМAЛЬНЫХ УCЛOВИЯХ ЭКCПЛУAТAЦИИ OПЕРAТOР
ДAННOЙ МAШИНЫ МOЖЕТ ЕЖЕДНЕВНO ПOДВЕРГAТЬCЯ
ВOЗДЕЙCТВИЮ УРOВНЯ ШУМA, РAВНOГO ИЛИ БOЛЬШЕГO
85 dB(A)
85 Дб(A)
DİKKAT!!!
UWAGA!!!
İŞİTME KAYBI RİSKİ
ZAGROŻENIE USZKODZENIA SŁUCHU
NORMAL ŞARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI
SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
W ZWYKŁYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE TO
POWODUJE NARAŻENIE OPERATORA NA DZIENNY POZIOM
HAŁASU RÓWNY LUB WYŻSZY NIŻ
BBEДEHИE
ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
Для правильного использования бензоножниц и во избежание несчастного случая
нельзя начинать работу без тщательного изучения настоящей инструкции. Вы найдете
здесь пояснения относительно некоторых частей бензоножниц, а также инструкции по
необходимым проверкам и обслуживанию.
ВНИМАНИЕ: Иллюстрации и спецификации в данной инструкции могут быть без
уведомления изменены производителем в соответствии с требованиями страны, в
которой производится продажа настоящего изделия.
PL
POZOR!!!
GİRİŞ
ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ
Kesme makinasını doğru kullanabilmek ve kazaları önlemek için nasıl çalıştığını ve bakımının nasıl
yapıldığını öğreten kullanım kılavuzunun tamamını okumadan cihazı çalıştırmayınız.
Not: Bu kılavuzdaki çizimler ve teknik özellikler bulundukları ülkenin kanunlarına göre
değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya bildirilmeden değiştirilebilir.
RUS
ATENÇÃO!!!
85 dB(A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.
85 dB(A)
P
INDICE
INTRODUÇÃO ____________________
CZ OBSAH
50
EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E
ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA _____
52
COMPONENTES DA MOTOSERRA ____
53
NORMAS DE SEGURANÇA _________
54
PARA DAR PARTIDA _______________
MANUTENÇÃO ___________________
74
ÚVOD __________________________
50
ARMAZENAGEM __________________
80
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A
BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ ____
52
ČÁSTI ŘETĔZOVÉ PILY ______________
53
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY __________
56
ÚDRŽBA ________________________
75
SKLADOVÁNÍ_____________________
81
TECHNICKÉ ÚDAJE ________________
82
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ __________
84
DADOS TECNICO _________________
82
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE___
84
60
TABELA DE MANUTENÇÃO __________
86
SPOUŠTĚNÍ ______________________
61
TABULKA ÚDRŽBY ________________
87
PARAGEM DO MOTOR _____________
70
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ________
89
VYPNUTÍ MOTORU ________________
71
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ________________
90
UTILIZAÇÃO _____________________
70
CERTIFICADO DE GARANTIA _______
92
POUŽITÍ _________________________
71
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ______________
93
ТEХНИЧEСКОE ОБСЛУЖИВАНИE ____
75
XРАНЕНИЕ ______________________
81
ТEХНИЧEСКИE ХАРАКТEРИСТИКИ ___
82
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ _____
84
GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
RUS UK СОДЕРЖАНИЕ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ _______________________
50
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ _____
52
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ __
53
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ________
54
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ______________________
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ____________________
74
ВВEДEНИE_______________________
50
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ___________________
80
OБЪЯCНЕНИЕ CИМВOЛOВ И
ПРAВИЛA БЕЗOПACНOCТИ ________
52
ДЕТAЛИ ЦЕПНOЙ ПИЛЫ ___________
53
МEРЫ ПРEДОСТОРОЖНОСТИ ______
56
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ________________
82
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ ______________
84
60
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ____________
86
ВКЛЮЧEНИE _____________________
61
ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ _____
88
ΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ____________________
70
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ____
89
ОСТАНОВКА ДВИГАТEЛЯ __________
71
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ __
91
ΧΡΗΣΗ __________________________
70
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ _________
92
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ __________
71
ГАРАНТИЙНЫЙ СEРТИФИКАТ ______
93
KONSERWACJA ___________________
75
PRZECHOWYWANIE _______________
81
DANE TECHNICZNE________________
82
DEKLARACJA ZGODNOŚCI __________
84
TR İÇİNDEKİLER
PL SPIS TREŚCI
GİRİŞ ___________________________
50
SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI
VE GÜVENLİK İKAZLARI ____________
52
MOTORLU TESTERENİN PARÇALARI __
53
GÜVENLIK ÖNLEMLERI _____________
55
ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ ______________
BAKIM __________________________
74
WPROWADZENIE _________________
50
MUHAFAZA ______________________
80
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ
PRZED ZAGROŻENIAMI ____________
52
BUDOWA PILARKI ________________
53
NORMY BEZPIECZEŃSTWA__________
57
TEKNİK ÖZELLIKLER _______________
82
UYGUNLUK BEYANI ________________
84
60
BAKIM TABLOSU __________________
87
URUCHAMIANIE __________________
61
TABELA KONSERWACJI _____________
88
MOTOR DURDURULMASI ___________
70
PROBLEM GİDERME _______________
90
ZATRZYMANIE SILNIKA_____________
71
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW _____
91
KULLANIM _______________________
70
GARANTI SERTIFIKASI ______________
92
UŻYTKOWANIE ___________________
71
CERTYFIKAT GWARANCYJNY ________
93
51
P
EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
GR
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
TR
SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI
P
CZ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ
RUS
UK
OБЪЯCНЕНИЕ CИМВOЛOВ И ПРAВИЛA БЕЗOПACНOCТИ
PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROŻENIAMI
1 - Antes de utilizar a máquina, leia o manual de instruções
2 - Usar capacete, botas, macação e protetor auricolar
3 - Tipo de máquina: CORTA-SEBES
4 - Nivel potencia acústica garantido
5 - Número de série
6 - Marca CE de conformidade
n op
q
s
7 - Ano de fabbrico
8 - Verifique o nível de graxa cada 20 horas de trabalho
CZ 1 - Před prvním použitím pily si pozorně přečtěte návod k použití a
údržbě
2 - Používejte ochrannou helmu, brýle a sluchátka
3 - Typ stroje: PLOTOVÉ NŮŽKY
4 - Zaručená hladina akustického výkonu
5 - Sériové číslo
6 - Značka CE o souladu s předpisy ES
7 - Rok výroby
8 - Po každých 20 pracovních hodinách zkontrolujte a případně
doplňte mazivo
s
r
t
GR 1 - Διαβασ τε το εγχειριδιο χρησης και συν τηρησης πριν
χρησιμοποιησετε το παρων μηχανημα
2 - Φορατε προστατευτικο κρανος, γυαλια και ωτοασπιδες
3 - Τύπος μηχανήματος: ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΌ
3 - Тип машины: КУСТОРЕЗЫ
4 - Εγγυημενη σταθμη ακουστικης ισχυος
4 - Гaрaнтирoвaнный урoвeнь aкустичeскoй мoщнoсти
5 - Αριθμός σειράς
5 - Серийный номер
6 - Σήμα συμμόρφωσης CE
6 - Марка соответствия требованиям CE
7 - Έτος κατασκευής
7 - Год выпуска
8 - Ελέγξτε τη στάθμη του γράσου κάθε 20 ώρες λειτουργίας
8 - Через каждые 20 часов работы проверяйте уровень смазки
TR 1 - Makinayı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun
2 - Kask, gözlük ve kulaklık kullanın
3 - Makine tipi: KESME MAKINESI
4 - Garantı edılen akustık güç düzeyı
u
5 - Seri numarası
6 - CE uygunluk işareti
7 - Üretim yılı
8 - Her 20 çalışma saatinden sonra yağ seviyesini kontrol ediniz
52
RUS 1 - Пeрeд испoльзoвaниeм пилы oзнaкoмьтeсь с инструкциeй пo
эксплуaтaции и тeхoбслуживaнию
UK
2 - Нaдeвaйтe зaщитныe oчки, кaску и нaушники
PL 1 - Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznać się z instrukcją
obsługi
2 - Założyć kask, okulary i słuchawki ochronne
3 - Typ urządzenia: NOŻYCE DO ŻYWOPŁÓTOW
4 - Moc akustyczna gwarantowana
5 - Numer seryjny
6 - Symbol zgodności CE
7 - Rok produkcji
8 - Co 20 godzin pracy sprawdzić poziom smaru
P COMPONENTES DE CORTA SEBE
12345678910 11 -
Lâminas
Protecção das lâminas
Pára-mão
Avalanca de paragem
do acelerador
Pega de arranque
Avalanca de acelerador
Interruptor de massa
Tampa do filtre de ar
Tampa do redutor
Redutor
Tampa de depòsito de
conbustivel
12 - Reservartorio
1 - Nože
11 - Uzávěr palivové nádrže
13 - Panela de escape
2 - Ochrana nožů
12 - Palivová nádrž
14 - Alavanca de bloqueio
da pega (TG 2600 XP TG 2750 XP)
3 - Ochrana rukou
15 - Pega dianteira
6 - Páčka plynu
16 - Pega traseira
7 - Vypínač zapalování
17 - Alavanca de comando
start
8 - Víko vzduchového filtru
18 - Cobertura das laminas
GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ
12345678910 11 -
Λάμες
Προστασία λαμών
Προστασία χεριού
Λεβιές μπλοκαρισμένος
γκαζιού
Λαβή εκκίνησης
Λεβιές γκαζιού
Γενικός διακόπτης
Καπάκι φίλτρου αέρα
Τάπα του μειωτήρα
Μειωτήρας
Τάπα ντεπόζιτου
καυσίμου
CZ SOUČÁSTI PLOTOVÝCH NŮŽEK
12 - Ντεπόζιτο
13 - Εξάτμιση
14 - Μοχλός ασφάλισης
χειρολαβής (TG 2600 XP
- TG 2750 XP)
15 - Μπροστινή λαβή
4 - Pojistka páčky plynu
5 - Držadlo startéru
9 - Maznice převodovky
10 - Převodovka
18 - Κάλυμμα μαχαιριών
14 - Blokovací páčka rukojeti
(TG 2600 XP - TG 2750 XP)
15 - Přední rukojeť
16 - Zadní rukojeť
17 - Páčka sytiče
18 - Kryt lišty
RUS UK СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БЕНЗОНОЖНИЦ
12345678-
16 - Πίσω λαβή
17 - Τσοκ
13 - Tlumič výfuku
910 11 -
Ножи
Ограждение ножей
Ограждение ручки
Блокировка
дроссельного курка
Ручка стартера
Курок дросселя
Выключатель
Крышка воздушного
фильтра
Крыша редуктора
Редуктор
Крышка топливного
12 13 14 -
15 16 17 18 -
бака
Топливный бак
Глушитель
Рычаг блокировки
ручки (TG 2600 XP TG 2750 XP)
Передняя рукоятка
Задняя рукоятка
Рычaг упрaвлeния
стaртeрoм
Рычаг блокировки
ручки
TR ÇALI KESME MAKİNASININ PARÇALARI
PL BUDOWA PRZYCINARKI
1 - Bıçak
11 - Yakıt deposunun kapağı
1 - Ostrza
11 - Korek zbiornika paliwa
2 - Bıçak kılıfı
12 - Yakıt deposu
2 - Osłona ostrzy
12 - Zbiornik
13 - Egzoz borusu
3 - Osłona dłoni
13 - Tłumik
14 - Manivela (kol) bloklama
kavraması (TG 2600 XP TG 2750 XP)
4 - Blokada dźwigni gazu
3 - El muhafazası
4 - Gaz doldurma tetiği
7 - Kontak düğmesi
15 - Ön kulp
8 - Hava filtresinin kapağı
16 - Arka kulp
14 - Dźwignia blokady
uchwytu (TG 2600 XP 5 - Uchwyt linki rozrusznika
TG 2750 XP)
6 - Dźwignia gazu
15 - Uchwyt przedni
7 - Wyłącznik zapłonu
8 - Pokrywa filtra powietrza 16 - Uchwyt tylny
9 - Redüktör yağdanlığı
17 - Jigle
9 - Korek przekładni
5 - Çalıştırma sapı
6 - Gaz tetiği
10 - Redüktör
18 - Bıçak kılıfı
10 - Przekładnia
17 - Dźwignia ssania
18 - Osłona ostrzy
53
1
2
4
Português
Ελληνικα
NORMAS DE SEGURANÇA
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ATENÇÃO: Se utilizarem corretamente a corta sebes, terão
um instrumento de trabalho cômodo, rápido e eficaz; se
utilizarem de modo incorreto ou sem as devidas precauções
pode-se transformar num instrumento perigoso. A
MÁQUINA PODE CAUSAR LESÕES GRAVES. Para que o vosso
trabalho seja sempre agradável e seguro, queiram respeitar
escrupulosamente as normas de segurança indicadas a seguir
e no decorrer do manual.
ATENÇÃO: O sistema de arranque da sua unidade produz
um campo electromagnético de intensidade muito baixa.
Este campo pode interferir com alguns pacemaker. Para
reduzir o risco de lesões graves ou mortais, as pessoas com
pacemaker deverão consultar o seu médico e o fabricante
do pacemaker antes de utilizar esta máquina.
ATENÇÃO! – A regulamentação nacional pode limitar o uso
da máquina.
1 - Não utilize a máquina antes de tomar totalmente
conhecimento do modo específico de utilização do aparelho.
Primeiramente, o operador deve praticar antes da utilização no
campo.
2 - A corta sebes deve ser utilizada somente por pessoas adultas,
em boas condições físicas e com o conhecimento das normas
de uso. Não permita que as crianças utilizem a corta sebes.
3 - Não utilize a corta sebes quando estiver fisicamente fatigado.
Ou quando tirer bedido álcool, ou tornado drogas ou
medicamentos (Fig. 1).
4 - Não use cachecol, pulseiras ou outras coisas que possam se
prender na máquina ou na lâminas. Use roupas aderentes com
proteção contra os cortes (vide pag. 58-59).
5 - Use sapatos protetivos anti-deslize, luvas, óculos de proteção e
protetor auricolar (vide pag. 58-59).
6 - Não permita que outras pessoas, principalmente às crianças,
permaneçam no raio de ação da corta sebes durante o
arranque e o corte (Fig. 2).
7 - Não inicie o corte até que a área de trabalho não estiver
completamente limpa e livre. Não corte em proximidades de
cabos elétricos.
8 - Corte sempre em posição estável e segura, especialmente se
estiver a cortar encima de uma escada ou de um banco (Fig. 3).
9 - Ponha a corta sebes a trabalhar só em lugares bem arejados,
não utilize em atmosfera explosiva, inflamável ou em
54
3
ambientes fechados (Fig. 4).
10 - Não toque a lâminas ou efetue a manutenção quando o motor
estiver em funcionamento.
11 - Mantenha todas as etiquetas com os sinais de perigo e de
segurança em perfeitas condições. Em caso de danos ou
deterioramentos, é necessário substituir as etiquetas
imediatamente (vide pag. 52).
12 - Não utilize a máquina para usos diferentes dos indicados no
manual (vide pag. 72).
13 - Não abandonar a máquina com o motor ligado.
14 - Siga sempre as nossas instruções e as operações de
manutenção.
15 - É proibido aplicar ŕ tomada de força da máquina qualquer
dispositivo que não seja o fornecido pelo fabricante.
16 - Controle diariamente a corta sebes para assegurar-se que cada
dispositivo, de segurança ou não, funcione.
17 - Não trabalhe com um corta sebes estragada, mal consertada,
mal montada ou modificada abusivamente. Não tire ou
estrague ou torne ineficaz nenhum dispositivo de segurança.
Utilize só lâminas com comprimento indicado na tabela
(vide pag. 82).
18 - Não efetue nunca operações ou reparações que não sejam de
manutenção normal. Dirija-se às oficinas especializadas e
autorizadas. Siga sempre as nossas instruções e as operações
de manutenção.
19 - Em caso de emergência solte imediatamente a alavanca do
acelerador.
20 - De salientar que o proprietário ou o operador é responsável
pelos acidentes ou riscos sofridos por terceiros ou bens de sua
propriedade.
21 - No caso em que for necessário pôr a corta sebes fora de
serviço, não a largue no ambiente, mas entregue-a ao
revendedor que providenciará para a sua correta colocação.
22 - Entregue ou empreste a corta sebes somente para pessoas
expertas e com o conhecimento do funcionamento e da
correta utilização da máquina. Entregue também o manual
comas intruçóes de utilização, para que seja lido antes de
começar o trabalho.
23 - Dirija-sa sempre ao seu revendedor para qualquer
esclarecimento ou intervenção prioritária.
24 - Guarde com cuidado o presente Manual e consulte-o todas as
vezes antes de utilizar a máquina.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Το κλαδευτικό, εάν χρησιμοποιείται σωστά
είναι ένα ταχύ, άνετο και αποτελεσματικό μέσον εργασίας.
Εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα ή χωρίς τις πρέπουσες
προφυλάξεις μπορεί να γίνει ένα επικίνδυνο εργαλείο.
ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΞΕΝΗΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. Για τη σιγουριά και την άνεση της εργασίας
σας, τηρήστε πιστά τις προδιαγραφές ασφαλείας που
αναγράφονται εδώ και γενικότερα στο εγχειρίδιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα ενεργοποίησης του μηχανήματός
σας παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο πολύ χαμηλής
έντασης. Το πεδίο αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές
σε ορισμένους βηματοδότες. Για να μειωθεί ο κίνδυνος
σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών, τα άτομα με
βηματοδότη πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ιατρό τους
και τον κατασκευαστή του βηματοδότη πριν από τη χρήση
του μηχανήματος αυτού.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Η χρήση του μηχανήματος μπορεί να
περιορίζεται από εθνικούς κανονισμούς.
1 - Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, εάν δεν έχετε λάβει ειδικές
οδηγίες για τη χρήση του. Οι αρχάριοι χειριστές πρέπει να
εξασκηθούν πριν από τη χρήση στο χώρο εργασίας.
2 - Το κλαδευτικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα
ενήλικα, με καλή φυσική κατάσταση και που είναι γνώστες
των κανονισμών λειτουργίας. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να
χρησιμοποιούν το κλαδευτικό.
3 - Μην χρησιμοποιείτε το κλαδευτικό σε συνθήκες φυσικής
εξάντλησης ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή
φαρμάκων (Εικ. 1).
4 - Μη φοράτε κασκόλ, βραχιόλια ή άλλα που θα μπορούσαν
να παρασυρθούν από το μηχάνημα ή από τις λάμες.
Χρησιμοποιείτε ρουχισμό στενό μα άνετο (βλέπε παρ. 58-59).
5 - Φοράτε προστατευτικά και αντιολισθητικά υποδήματα, γάντια,
γυαλιά και ακουστικά (βλέπε παρ. 58-59).
6 - Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ειδικά σε παιδιά, να στέκονται
στην ακτίνα δράσης του κλαδευτικού κατά την εκκίνηση ή την
κοπή (Εικ. 2).
7 - Μην αρχίσετε την κοπή εάν η περιοχή εργασίας δεν είναι
τελείως καθαρή και ελεύθερη. Μην κόβετε κοντά σε ηλεκτρικά
καλώδια.
8 - Κόβετε πάντα σε σταθερή και ασφαλή θέση, ειδικό όταν
υπάρχουν σκάλες και σκαμνιά (Εικ. 3).
Ελληνικα
Türkçe
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
9 - Χρησιμοποιείτε το κλαδευτικό μόνο σε χώρους που αερίζονται
καλά και μην το χρησιμοποιείτε σε εκρηκτική ή εύφλεκτη
ατμόσφαιρα ή σε κλειστούς χώρους (Εικ. 4).
10 - Μην αγγίζετε τις λάμες ή κάνετε εργασίες συντήρησης, όταν ο
κινητήρας βρίσκεται σε κίνηση.
11 - Διατηρείτε όλες τις ετικέτες και τα σήματα κινδύνου και ασφαλείας
σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση βλάβης ή φıοράς, φροντίστε
για την έγκαιρη αντικατάστασή τους (βλέπε σελ. 52).
12 - Μ η χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για χρήσεις που δεν
προβλέπονται από το παρόν εγχειρίδιο (βλέπε σελ. 72).
13 - Μην αφήνετε το μηχάνημα με αναμμένο κινητήρα.
14 - Ακολουθητε παντα τις οδηγιες μας σχετικες με τις εργασιες
συντηρησης.
15 - Απαγορεύεται η τοποθέτηση σ το δυναμοδότη του
μηχανήματος εξαρτημάτων που δεν παρέχονται από τον
κατασκευαστή.
16 - Ελέγχετε καθημερινά το κλαδευτικό, για να βεβαιωθείτε ότι
κάθε εξάρτημα προστασίας και μη, λειτουργεί.
17 - Μη χρησιμοποιείτε ένα κλαδευτικό που είναι ελαττωματικό,
κακώς επιδιορθωμένο, κακώς συναρμολογημένο ή που έχει
υποστεί μετατροπές. Μην αφαιρείτε και μη θέτετε εκτός
λειτουργίας οποιαδήποτε διάταξη λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε
μόνο λάμες του μήκους που ενδείκνυται στον πίνακα (βλέπε
σελ. 82).
18 - Μην πραγματοποιείτε μόνοι σας εργασίες επιδιόρθωσης και μη
εκτός και αν πρόκειται για εργασίες τακτικής συντήρησης.
Απευθυνθείτε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα και
ειδικευμένα κέντρα σέρβις. Ακουλουθείτε πάντα τις οδηγίες
μας σχετικές με τις εργασίες συντήρησης.
19 - Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αφήστε αμέσως το λεβιέ
γκαζιού.
20 - Μην ξεχνάτε ότι ο ιδιοκτήτης ή ο χειριστής του μηχανήματος
είναι υπεύθυνος για ατυχήματα, βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων.
21 - Σε περίπτωση ανάγκης, όταν το κλαδευτικό τεθεί εκτός
λειτουργίας, μην τον εγκαταλείψετε στο περιβάλλον αλλά
επιστρέψτε το εκεί που το αγοράσατε όπου θα μεριμνήσουν
για τον σωστό προορισμό του.
22 - Να δίνετε ή να δανείζετε το κλαδευτικό μόνο σε άτομα έμπειρα
τα οποία να γνωρίζουν την λειτουργία και την σωστή χρήση
του μηχανήματος. Να δίνετε επίσης και το εγχειρίδιο χρήσης,
για την ενημέρωση πριν την εργασία.
23 - Να απευθύνεστε πάντα στο κατάστημα που αγοράσατε το
μηχάνημα για οποιαδήποτε επεξήγηση ή επέμβαση που χρήζει
προτεραιότητας.
24 - Να φυλάσσετε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο και να το
διαβάζετε πριν από κάθε χρήση της μηχανής.
DİKKAT - Kesme makinası, doğru kullanıldığında, kullanımı
kolay, hızlı ve etkin bir alettir. Yanlış biçimde ya da gerekli
önlemler alınmadan kullanıldığında tehlikeli olabilir. MAKİNA
CİDDİ YARALANMALARA YOL AÇABİLİR. İşinizin rahat ve
emniyetli olması için aşağıda ve el kitapçığında verilen
emniyet kurallarına uyunuz.
DİKKAT: Ünitenizin açılması çok düşük yoğunlukta bir
manyetik alan üretir. Bu alan bazı pacemaker'ları (kalp pili)
etkileyebilir. Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak
için, pacemaker kullanan kişiler bu makineyi kullanmadan
önce doktorlarına ve pacemaker üreticisine danışmalıdır.
DİKKAT! – Ulusal yönetmelikler makinenin kullanımını
kısıtlayabilir.
1 - Özel kullanım şekli hakkında bilgilenmeden makineyi
kullanmayınız. İlk kez kullanıyor olması halinde operatör
sahada kullanmadan önce deneme yapmalıdır.
2 - Kesme makinası yalnızca fizik durum iyi olan ve emniyet
kurallarını bilen yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Çocuklar
tarafından kullanılmasına izin vermeyiniz.
3 - Makinayı yorgunken kullanmayınız. Fiziksel yorgunluk
hissettiğinizde, alkol, uyuşturucu veya ilaç etkisi altındayken
kesme makinasını kullanmayınız (Şekil 1).
4 - Eşarp, bilezik gibi makinaya veya bıçaklara sıkısabilecek bir
şey takmayınız.Vücudu saran ve kesilmeyen giysiler giyin
(bkz sayfa 58-59).
5 - Koruyucu ve tabanı kaymaz ayakkabı giyiniz, eldiven, gözlük ve
kulaklık takınız (bkz sayfa 58-59).
6 - Kesici çalışırken veya kesme işlemi esnasında diğer kişilerin,
özellikle çocukların hareket alanı içinde durmasına kesinlikle
izin vermeyiniz (Şekil 2).
7 - Çalışma alanı tamamen temizlenmeden ve boşaltmadan
kesemeye başlamayınız. Elektrik kablolarının yakınında
çalışmayınız.
8 - Kesme işlemini daima sabit ve güvenli konumda yapınız,
özellikle merdiven ve iskemleler olduğunda (Şekil 3).
9 - Kesme makinasını sadece rahat hava giren ortamlarda
kullanınız. Patlayıcı veya yanıcı bir atmosferde ya da kapalı
ortamlarda kullanmayınız (Şekil 4).
10 - Motor çalışırken bıçaklara dokunmayınız veya bakım
yapmayınız.
11 - Tehlike uyarı etiketlerinin ve güvenlik etiketlerinin her zaman
iyi bir durumda olmasını sağlayınız. Herhangi bir aksamın
hasar görmes, veya kötü hale gelmesi durumunda, zamanında
gerekli değişikliği yapınız (Daha sayfa 52).
12 - Makineyi, kitapçığında belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız
(Daha sayfa 72).
13 - Makineyi motoru çalışır halde bırakmayız.
14 - Bakım ve kullanım kılavuzunda yazanlara uyun.
15 - Makineye üretici tarafından tedarik edilmeyen aletlerin
takılması yasaktır.
16 - Güvenlik aksamlarının ve diğerlerinin çalışıp çalışmadığından
emin olmak için kesme makinasını her gün kontrol ediniz.
17 - Hasarlı, kötü tamir edilmiş, kötü monte edilmiş veya hiçbir
nedene dayanmayan değişiklikler yapılmış bir kesme
makinasıyla çalışmayınız. Hiçbir güvenlik aksamını yerinden
oynatmayınız veya zarar verip etkinliğini bozmayınız.Yalnızca
tabelada belirtilen uzunlukta bıçak kullanınız (Daha sayfa 82).
18 - Normal bakım kapsamına girmeyen tamirat veya diğer işlemleri
tek başınıza yapmayınız.Yalnızca uzman ve yetkili servislere
başvurun. Bakım işlemleri için her zaman bizim talimatlarımıza
uyunuz.
19 - Acil durum halinde hemen hız kolunu bırakınız.
20 - Üçüncü şahısların veya sahip oldukları malların maruz kaldığı
kazalardan veya risklerden makine sahibinin veya operatörün
sorumlu tutulduğunu unutmayınız.
21 - Makina kullanım dışı bırakılacaksa, çevreye terketmeyin, doğru
bir yere bırakılması için satıcıya teslim ediniz.
22 - Kesme makinasını yalnızca deneyimli, çalıştırmasını ve doğru
kullanmasını bilen kişilere veriniz. Çalışmaya başlamadan önce
okunması gereken kullanım kılavuzunuda teslim ediniz.
23 - Başka açıklamalar veya önemli bir müdahale için daima satıcıya
başvurunuz.
24 - Bu kullanım kılavuzunu dikkatle muhafaza ediniz ve makinayı
kullanmadan önce her seferinde kullanma kılavuzuna
danışınız.
55
1
2
4
Česky
Pуccкий
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
МЕРЫ ПРЕДOCТOРOЖНOCТИ
UPOZORNĚNÍ - Při správném používání jsou plotové nůžky rychlé,
pohodlné a účinné. Používají-li se však nesprávně a bez potřebných
bezpečnostních opatření, mohou se stát nebezpečné. PŘÍSTROJ
MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ ZRANĚNÍ. Aby byla vaše práce s nůžkami
vždy příjemná a bezpečná, dodržujte pečlivě bezpečnostní
předpisy uvedené zde níže a dále v návodu. Používejte nůžky pouze
ke stříhání letorostů živých plotů, křovin a mladých stromků. K
jiným účelům se nůžky nesmí používat. Návod si před použitím
pečlive přečtěte a seznamte se se všemi ovladači.
P O ZO R : Sys t é m z a p a l ová n í v j e d n o t ce v y t vá ř í
elektromagnetické pole velmi slabé intenzity. Toto pole
může rušit některé kardiostimulátory. Pro snížení
nebezpečí vážných nebo smrtelných zranění by osoby
s kardiostimulátorem měly používání stroje konzultovat se
svým lékařem a výrobcem.
UPOZORNĚNÍ! - Národní zákonné úpravy mohou omezit
používání stroje.
1 - Stroj používejte až po řádném seznámení s jeho obsluhou.
Osoby bez zkušeností by si měly nacvičit používání nejdříve na
poli.
2 - Plotové nůžky může používat pouze dospělá osoba v dobré
fyzické kondici a znalá předpisu k jejich použití. Nedovolte
dětem, aby nůžky používaly.
3 - Plotové nůžky mohou být používány pouze dospělými
osobami. Nikdy nepracujte s plotovými nůžkami, pokud jste
unavení, pokud jste požili alkohol nebo omamné látky (obr. 1).
4 - Při práci na sobě nemějte šály, pásky nebo jiné věci, za které by
se přístroj nebo nože mohly zachytit. Oblékněte si přiléhavý
oděv s ochranou proti proříznutí (viz strana 58 a 59).
5 - Oblékněte si ochranné protiskluzové boty, rukavice, brýle a
tlumící sluchadla. Dbejte varovných upozornení na hladinu
hluku. Sluch je nezbytné si chránit. (viz strana 58 a 59).
6 - Při spuštění plotových nůžek nebo během stříhání nesmí být v
jeho pracovním dosahu žádné osoby, hlavně ne děti (obr. 2).
7 - Práci začněte až po důkladném vyčištění a vyklizení pracovní
plochy. Nepracujte v blízkosti elektrických kabelů.
8 - Pracujte pouze ve stabilní a bezpečné poloze, obzvláště
používáte-li žebříky, schůdky nebo stoličky (obr. 3).
9 - Nůžky používejte pouze v dobře větraných prostorách,
nepracujte ve výbušném, hořlavém nebo uzavřeném prostředí
(obr. 4).
10 - Při zapnutém motoru nesahejte na břity nožů nebo je
nečistěte.
56
3
11 - Výstražné štítky, které jsou na stroji umístěny z důvodu
upozornění obsluhy na nebezpečí, udržujte v čitelném stavu.
V případě poškození štítky vyměňte za nové (viz strana 52).
12 - Nepoužívejte řetězovou pilu k jiným účelům, než ke
kterým je doporučena výrobcem v tomto návodu k použití
(viz strana 73).
13 - Neopouštějte stroj se zapnutým motorem.
14 - Při údržbě vždy dodržujte instrukce výrobce.
15 - Na vývodový hřídel stroje se nesmí připojovat žádné zařízení,
které nebylo dodáno přímo výrobcem.
16 - Plotové nůžky denně kontrolujte a přesvědčte se, že každá
jejich součást, ochranná či nikoliv, plní správně svoji funkci.
Před jakoukoliv kontrolou, údržbou, opravou, nebo čištěním
vypněte motor a odpojte kabelovou koncovku svíčky. Naučte
se, jak nůžky v případě potřeby rychle zastavit.
17 - Nikdy nepracujte s opotřebovanými, poškozenými, špatně
opravenými, špatně sestavenými nebo svévolně upravenými
nůžkami. Neodstraňujte, nepoškozujte ani nevřazujte žádné
bezpečnostní zařízení. Používejte pouze nože délky uvedené v
tabulce (viz strana 82).
18 - Nikdy sami neprovádějte úkony a opravy, které už nejsou
součástí běžné údržby. Obracejte se pouze na specializované a
autorizované servisní dílny. Vždy dodržujte naše pokyny k
údržbě. Používejte pouze originální náhradní díly.
19 - V naléhavém případě okamžitě pusťte páčku plynu.
20 - Uvědomte si, že majitel nebo pracovník je odpovědný za úrazy
nebo nebezpečí, které se stanou třetím osobám nebo jejich
majetku.
21 - Případnou likvidaci stroje je nutné provádět v souladu s
předpisy na ochranu životního prostředí.
22 - Nůžky dávejte nebo půjčujte pouze osobám obeznámeným s
jejich chodem a správným používáním . Přidejte k nim i návod
k použití,s kterým by se tyto osoby měly seznámit ještě před
začátkem práce.
23 - V případě nutnosti jakéhokoli objasnění nebo zákroku se
obracejte vždy na vašeho prodejce.
24 - Tento návod pečlivě uschovejte a používejte jej před každou
prací s přístrojem.
ВНИМАНИЕ: При правильном использовании бензоножницы
являются быстрым, удобным и эффективным инструментом;
при неправильном использовании или несоблюдении мер
безопасности машина может представлять опасность.
ОСТОРОЖНО! МАШИНА МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ТЯЖЕЛЫЕ УВЕЧЬЯ.
Для обеспечения легкой и безопасной работы всегда строго
следуйте правилам техники безопасности данного руководства
по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! При включении вашей машины создается
электромагнитное поле с очень малой напряженностью. Это
поле может создать помехи для работы некоторых
кардиостимуляторов. Во избежание риска серьезных или
даже летальных пос ледс твий лица с вживленными
кардиостимуляторами должны проконсультироваться со
своим врачом и изготовителем кардиостимулятора перед тем,
как приступать к эксплуатации машины.
ВНИМАНИЕ! - Использование машины может
регламентироваться национальным законодательством.
1-
23456789-
Используйте машину только после внимательного изучения
правил ее эксплуатации. Не имеющий опыта пользователь должен
потренироваться в работе с машиной перед тем, как приступать к
ее практическому применению.
Бензоножницы должны использоваться только взрослыми в
хорошей физической форме, ознакомленными с инструкциями по
эксплуатации. Не позволяйте детям работать с бензоножницами.
Зaпрeщaeтся испoльзoвaть гaзoнoкoсилку лицaм, нaхoдящимся
в сoстoянии физичeскoгo утoмлeния или пoд вoздeйствиeм
aлкoгoля, нaркoтичeских или лeкaрствeнных срeдств (Рис. 1).
Никогда не надевайте галстуки, браслеты или другие предметы
одежды, которые могут быть затянуты внутрь машиной или
ножами. Надевайте облегающую одежду (Стр. 58-59).
Надевайте безопасные нескользкие туфли, перчатки, очки и
наушники (Стр. 58-59).
Не разрешайте посторонним лицам, и в частности, детям,
находиться в пределах радиуса действия бензоножниц при запуске
или во время его работы (Рис. 2).
Не начинайте работать, пока не очистите рабочую зону. Не
работайте около электрических кабелей.
Во время работы держитесь в устойчивом и безопасном
положении, особенно при использовании лестницы или скамеечки
(Рис. 3).
Работайте с бензоножницами только в хорошо вентилируемом
помещении, не работайте во взрывоопасной или
Pуccкий
Polski
МЕРЫ ПРЕДOCТOРOЖНOCТИ
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
легковоспламеняющейся атмосфере (Рис. 4).
10 - Никогда не дотрагивайтесь до лезвий и не пытайтесь проводить
операции по обслуживанию бензоножниц во время работы
двигателя.
11 - Coхрaняйтe в цeлoсти всe этикeтки с прeдoхрaнитeльными
симвoлaми или укaзaниями пo бeзoпaснoсти. В с лучae
пoврeждeния или изнoсa их слeдуeт нeмeдлeннo зaмeнить
(ctp. 52).
12 - Нe испoльзуйтe мaшину пo нaзнaчeнию, oтличнoму oт укaзaннoгo в
нaстoящeм рукoвoдствe (ctp. 73).
13 - Не оставляйте без присмотра машину с включенным двигателем.
14 - Всeгдa придeрживaйтeсь нaших укaзaний пo прoвeдeнию
тeхoбслуживaния.
15 - Запрещается подсоединять к валу отбора мощности машины
какие-либо устройства, не входящие в комплект поставки.
16 - Проверяйте бензоножницы каждый день, чтобы убедиться, что
каждая деталь находится в рабочем состоянии.
17 - Никогда не используйте поврежденные, модифицированные или
неправильно отремонтированные или собранные бензоножницы.
Не снимайте и не отключайте механизмы безопасности.
Используйте ножи только той длины, которая указана в таблице
(ctp. 82).
18 - Не пытайтесь выполнять операции, которые выходят за рамки
о б ыч н о го о б с л у ж и в а н и я , и л и с а м о с то я те л ь н о ч и н и ть
бензоножницы. Обращайтесь в специализированные мастерские.
Всегда соблюдайте инструкции производителя по проведению
операций по техническому обслуживанию.
19 - При возникновении опасной ситуации немедленно отпустите
рычаг акселератора.
20 - Не забывайте, что владелец или оператор изделия несет
ответственность за несчастные случаи или создание опасных
ситуаций для третьих лиц или их собственности.
21 - Если бензоножницы становятся непригодными для использования,
следует сдать их на слом, не причиняя ущерба окружающей среде,
своему дилеру, который примет соответствующие необходимые
меры.
22 - Передавайте бензоножницы только опытным пользователям,
которые полностью ознакомлены с инструкциями по эксплуатации
и умеют правильно пользоваться ими. Передавайте руководство
другим пользователям для того, чтобы они ознакомились с ним
перед работой.
23 - Все операции по техническому обслуживанию, выходящие за
рамки данного Руководства по эксплуатации, должны выполняться
только в специализированных мастерских.
24 - Держите данное Руководство под рукой и сверяйтесь с ним перед
каждым использованием машины.
UWAGA - Prawidłowo użytkowana przycinarka do płotów jest
szybkim,wygodnymiefektywnymnarzędziempracy;używana
w sposób nieprawidłowy lub bez wymaganych środków
ostrożności może stać się urządzeniem niebezpiecznym.
MASZYNA MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ POWAŻNEGO ZRANIENIA.
Aby praca przy użyciu pilarki była zawsze przyjemna
oraz bezpieczna, należy skrupulatnie przestrzegać zasad
bezpieczeństwa podanych poniżej oraz w dalszej części
instrukcji obsługi.
UWAGA: System uruchamiania Waszego urządzenia
wytwarza pole elektromagnetyczne o bardzo niskiej
intensywności. Pole to może kolidować z pracą niektórych
sztucznych rozruszników serca. Celem zmniejszenia ryzyka
poważnych lub śmier telnych obrażeń, osoby z
wszczepionym rozrusznikiem powinny poradzić się lekarza
i skonsultować z producentem rozrusznika przed
rozpoczęciem pracy z urządzeniem.
UWAGA! - Przepisy krajowe mogą ograniczać korzystanie z
urządzenia.
1 - Nie używać urządzenia bez uprzedniego przeszkolenia w
zakresie jego prawidłowej obsługi. Operator, który korzysta
z urządzenia po raz pierwszy, powinien poćwiczyć pracę z
urządzeniem przed zastosowaniem go w praktyce.
2 - Przycinarka może być używana wyłącznie przez osoby dorosłe,
w dobrej kondycji fizycznej oraz znające zasady jej obsługi.
Dzieciom nie wolno obsługiwać przycinarki.
3 - Nie używać kosy spalinowej, gdy odczuwa się zmęczenie
fizyczne lub jest się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
leków (Rys. 1).
4 - Nie zakładać szalików, bransoletek lub innych rzeczy, które
mogłyby zostać wciągnięte przez urządzenie lub przez ostrze.
Zakładać odzież przylegającą do ciała, chronioną przed
przecięciem (patrz strona 58-59).
5 - Zakładać ochronne obuwie przeciwpoślizgowe, rękawice,
okulary oraz osłony na uszy (patrz strona 58-59).
6 - Nie zezwalać innym osobom na przebywanie w zasięgu
przycinarki podczas uruchamiania lub przycinania (Rys. 2).
7 - Nie rozpoczynać cięcia, dopóki miejsce pracy nie zostanie
całkowicie wyczyszczone i opróżnione. Nie wykonywać cięcia
w pobliżu przewodów elektrycznych.
8 - Ciąć zawsze w pozycji stabilnej i bezpiecznej szczególnie
podczas korzystania z drabinek i stołków (Rys. 3).
9 - Przycinarka powinna być używana wyłącznie w miejscach
10 11 -
12 13 14 15 16 17 -
18 -
19 20 21 22 -
23 24 -
dobrze przewietrzonych; nie wolno jej używać w atmosferze
wybuchowej, grożącej zapaleniem, ani w pomieszczeniach
zamkniętych (Rys. 4).
Nie dotykać ostrzy ani nie wykonywać prac konserwacyjnych
w czasie, gdy silnik jest uruchomiony.
Wszystkie oznaczenia niebezpieczeństw oraz informacje BHP
powinny być utrzymywane w idealnym stanie. W przypadku
uszkodzeń lub pogorszenia ich stanu, należy je jak najszybciej
wymienić (patrz Str. 52).
Nie używać urządzenia do celów innych niż wskazane w
instrukcji (patrz Str. 73).
Nie oddalać się od maszyny, jeśli ma ona włączony silnik.
Postępować zawsze zgodnie z naszymi instrukcjami
dotyczącymi konserwacji.
Zabrania się nakładania na odbiór mocy urządzenia akcesoriów
innych producentów.
Codziennie sprawdzać przycinarkę, aby upewnić się, czy
wszystkie urządzenia, a szczególnie urządzenia zabezpieczające
są sprawne.
Nie używać przycinarki, jeśli jest ona uszkodzona, niewłaściwie
naprawiona, źle zmontowana lub przerobiona według
własnego uznania. Nie odłączać, nie uszkadzać, nie
dezaktywować żadnego urządzenia zabezpieczającego.
Stosować wyłącznie ostrza o długości podanych w tabeli
(patrz Str. 82).
Nie należy nigdy wykonywać samodzielnie czynności lub
napraw niewchodzących w zakres zwykłej konserwacji. W
takich wypadkach należy zgłaszać się wyłącznie do
wyspecjalizowanego i autoryzowanego serwisu. Postępować
zawsze zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi
konserwacji.
W przypadku awarii, natychmiast zwolnić dźwignię gazu.
Należy pamiętać, że właściciel lub użytkownik ponosi
odpowiedzialność za wypadki lub ryzyko ponoszone przez
osoby trzecie lub należące do nich mienie.
W razie konieczności złomowania przycinarki, należy oddać ją
do sprzedawcy, który podejmie odpowiednie kroki.
Udostępniać lub pożyczać przycinarkę wyłącznie osobom z
doświadczeniem, znającym zasady działania i prawidłowej
obsługi urządzenia. Dostarczyć im wraz z urządzeniem
instrukcję obsługi, którą powinni przecz ytać przed
przystąpieniem do pracy.
Zwracać się zawsze do sprzedawcy po wszelkie wyjaśnienia lub
w razie konieczności pilnej naprawy.
Przechowywać niniejszą instrukcje w odpowiednich warunkach
i korzystać z niej przed każdym użyciem urządzenia.
57
1
Size M
Size L
Size XL
Size XXL
Size M
Size L
Size XL
Size XXL
Size 41
Size 42
Size 43
Size 44
Size 45
p.n. 001000927A
p.n. 001000928A
p.n. 001000929A
p.n. 001000930A
p.n. 0010001079A
p.n. 0010001080A
p.n. 0010001081A
p.n. 0010001082A
p.n. 0010001083A
Português
Ελληνικα
Türkçe
VESTUÁRIO DE SEGURANÇA
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ
Ao trabalhar com a corta sebe utilize sempre
um vestuário de protecção homologado. A
utilização do vestuário de segurança não elimina o
perigo de acidentes mas reduz as suas
consequências. O seu revendedor pode aconselhálo na escolha do vestuário adequado.
O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar
o operador. Utilize sempre um vestuário de protecção
aderente. O casaco (Fig. 1) e as calças com peitilho
(Fig. 2) de protecção Efco são ideais. Não utilize roupas,
cachecóis, gravatas ou colares que possam ficar presos
nas moitas. Prenda os cabelos e os proteja com um lenço,
boné, capacete, etc.
Calce sapatos ou botas de segurança com sola de
borracha e biqueira de aço (Fig. 3).
Utilize óculos ou uma viseira de protecção (Fig. 4-5)!
Utilize protecções contra o rumor; auriculares
(Fig. 6) ou tampões. A utilização de tais meios requer
mais atenção e cautela do operador pois diminui-se a
percepção de sinais de perigo como gritos e alarmes.
Calce luvas (Fig. 7) que permitam absorver o máximo
possível as vibrações.
Efco oferece uma gama completa de equipamentos
de segurança.
58
3B
2
p.n. 001000857A
p.n. 001000858A
p.n. 001000859A
p.n. 001000860A
Όταν εργάζεστε με το κλαδευτικό πρέπει να
χρησιμοποιείτε πάντοτε εγκεκριμένη
προστατευτική ενδυμασία ασφαλείας. Η χρήση
της προστατευτικής ενδυμασίας δεν καταργεί τους
κινδύνους τραυματισμού, αλλά περιορίζει τις
συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.
Συμβουλευθείτε το κατάστημα της εμπιστοσύνης
σας για την επιλογή της κατάλληλης ενδυμασίας.
Kesme makinasını kullanırken gerekli emniyet
açısından her zaman için koruyucu giysiler
giyiniz. Koruyucu giysilerin kullanımı yaralanma
riskini ortadan kaldırmaz, fakat bir kaza halinde
yaralanmanın etkisini azaltırlar. Uygun koruyucu
giysi seçimi hakkında bilgi almak için satıcınız ile
temasa geçiniz.
Η ενδυμασία πρέπει να είναι κατάλληλη και να μην
εμποδίζει. Χρησιμοποιείτε εφαρμοστά προστατευτικά
ενδύματα. Το τζάκετ (Εικ. 1) και η φόρμα προστασίας
(Εικ. 2) Efco παρέχουν την ιδανική προστασία. Μη
χρησιμοποιείτε ενδύματα, κασκόλ, γραβάτες ή κοσμήματα
που μπορούν να μπερδευτούν στους θάμνους. Μαζέψτε τα
μακριά μαλλιά και προστατέψτε τα (π.χ. με ένα φουλάρι,
καπέλο, κράνος κλπ.).
Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketlerinizi
engellememelidir. Uygun koruyucu kıyafet giyiniz.
Ceket (Şekil 1), önlük (Şekil 2) koruyucu Efco dizlik
aksesuarları idealdir. Hareketli aksamlara takılabilecek
nitelikte elbiseler, eşarplar, boyun bağları veya kolyeler
kullanmayınız. Saçlarınızı toplayınız ve korumaya alınız
(örneğin, bir eşarp, başlık, bir kask vb. İle).
Χρησιμοποιείτε υποδήματα ασφαλείας με
αντιολισθητικές σόλες και ατσάλινο προστατευτικό
δακτύλων (Εικ. 3).
Takviyeli, kaymayan ve burnu çelik takviyeli olan
güvenlik ayakkabılarından giyiniz (Şekil 3).
Χρησιμοποιείτε γυαλιά ή μάσκα προστασίας
(Εικ. 4-5)!
Χρησιμοποιείτεπροστατευτικάακοήςόπωςκαλύμματα
(Εικ. 6) ή ωτοασπίδες. Η χρήση μέσων προστασίας για
την ακοή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και σύνεση, γιατί
περιορίζει τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά ηχητικά
σήματα κινδύνου (φωνές, συναγερμοί κλπ.).
Χρησιμοποιείτε γάντια (Εικ. 7) που επιτρέπουν τη
μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών.
Η Efco διαθέτει πλήρη σειρά εξοπλισμού ασφαλείας.
Koruyucu gözlük veya şapka siperi takınız (Şekil 4-5)!
Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep (Şekil 6)
veya susturucu aparatlar gibi. İşitme kaybını önleyici
koruma aparatlarının kullanımı büyük bir dikkat ve titizlik
gerektirir, çünkü akustik tehlike uyarı sesleri (ikaz sesi,
alarmlar, v.s.) duyamayabilirsiniz.
Titreşimi maksimum seviyede emen eldivenler
(Şekil 7) kullanınız.
Efco, güvenlik için geniş bir ürün yelpazesi
sunmaktadır.
4
p.n. 001001142
p.n. 001001326R
5
p.n. 001000939A
p.n. 001000940A
6
p.n. 001000835
7
Size M
Size M
Size L
Size XL
Size XXL
p.n. 3255005
p.n. 3255006
p.n. 3255007
p.n. 3255008
p.n. 3255009
Česky
Pуccкий
Polski
BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ ODĚV
ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА
ODZIEŻ OCHRONNA
Při práci s plotovými nůžkami si vždy oblékejte
homologovaný bezpečnostní ochranný oděv.
Použití ochranného oděvu neodstraní nebezpečí
úrazu, ale v případě nehody sníží její důsledky. Při
výběru vhodného oděvu si nechte poradit svým
prodejcem.
При работе с бензоножницами всегда
надевайте сертифицированную защитную
одежду. Применение защитной одежды не
устраняет риск получения травмы, но уменьшает
возможные последствия несчастного случая.
При выборе защитной одежды руководствуйтесь
рекомендациями Вашего доверенного дилера.
Oděv musí být vhodný k dané práci a přitom pohodlný.
Noste ochranný přiléhavý oděv. Ideálním pracovním
oděvem je bunda (obr. 1), a pracovní kalhoty (obr. 2)
Efco. Nenoste oděvy, šály, kravaty nebo přívěsky, které
by se mohly zachytit v křoví. Máte-li dlouhé vlasy, svažte
si je a chraňte je např. šátkem, cepicí nebo ochrannou
helmou.
Одежда должна быть удобной и не мешать при работе.
Надевайте прилегающую к телу и защищающую от
порезов одежду.
Защитные куртка (Рис. 1) и комбинезон (Рис. 2)
Efco являются идеальным решением. Не надевайте
платья, шарфы, галстуки или цeпочки, которые могут
зацепиться за ветки. Соберите в пучок длинные волосы
и спрячьте их (например под платок, шапку, каску и
т.д.).
Noste ochranné boty nebo holínky vybavené
protiskluzovou podrážkou a ocelovými špičkami
(obr. 3).
Надевайте защитные ботинки или сапоги, имеющие
противоскользящие подошвы и стальные
наконечники (Рис. 3).
Założyć buty ochronne zaopatrzone w podeszwy
przeciwpoślizgowe oraz stalowe czubki (Rys. 3).
Всегда надевайте защитные очки или козырек
(Рис. 4-5)!
Zakładać okulary lub osłonę ochronną (Rys. 4-5).
Используйте приспособления для защиты органов
слуха, например, наушники (Рис. 6) или затычки.
Применение приспособлений для защиты органов
слуха требует особого внимания и осторожности,
так как при этом ограничивается способность
воспринимать звуковые сигналы об опасности (крики,
сигналы предупреждения и т.д.).
Stosować środki ochrony przed hałasem; na przykład
słuchawki (Rys. 6) lub zatyczki do uszu. Używanie
środkówochronysłuchuwymagadużejuwagiiostrożności,
ponieważ powoduje to ograniczenie możliwości
usłyszenia sygnałów dźwiękowych ostrzegających przed
niebezpieczeństwem (krzyk, alarm, itp.).
Noste rukavice (obr. 7), které co nejvíce pohlcují
vibrace.
Надевайте перчатки (Рис. 7), обеспечивающие
максимальное поглощение вибраций.
Zakładać rękawice (Rys. 7), które zapewniają
maksymalną absorpcję drgań.
Efco nabízí úplnou řadu bezpečnostního vybavení.
Efco предлагает полный комплект защитного
снаряжения.
Efco oferuje pełną gamę wyposażenia ochronnego.
Při práci používejte vždy ochranné brýle nebo hledí
(obr. 4-5).
Noste ochranu proti hluku; např. sluchátka (obr. 6)
nebo ušní ucpávky. Používání pomůcek k ochraně
sluchu vyžaduje větší pozornost a opatrnost, protože
pracovník hůře vnímá zvukové výstražné signály (křik,
zvukové výstrahy apod.)
W czasie pracy przycinarki należy zawsze mieć
na sobie odzież ochronną posiadającą
odpowiednie atesty. Użycie odzieży ochronnej
nie eliminuje ryzyka urazu, ale zmniejsza skutki
szkody w razie wypadku. W kwestii wyboru
odpowiedniej odzieży ochronnej należy zwrócić
się o radę do zaufanego sprzedawcy.
Odzież powinna być dopasowana i niekrępująca. Mieć
na sobie odzież ściśle przylegającą. Idealna byłaby
kurtka (Rys. 1) oraz spodnie robocze (Rys. 2) Efco.
Nie nosić ubrań, szalików, krawatów lub biżuterii, które
mogłyby zaplątać się w krzaki. Długie włosy należy spiąć
i zabezpieczyć (na przykład chustą beretem, kaskiem
itd.).
59
9
10
11
Português
Ελληνικα
Türkçe
PARA DAR PARTIDA
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
COMBUSTÍVEL
ATENÇÃO: a gasolina é um combustível extremamente
inflamável. Usar de extrema cautela quando se
manuseia a gasolina ou uma mistura de combustíveis.
Não fume nem aproxime chamas vivas do combustível
ou da máquina (Fig. 9).
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ: η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο καύσιμο.
Απαιτείται εξαιρετική προσοχή κατά το χειρισμό της
βενζίνης ή μειγμάτων καυσίμου. Μην καπνίζετε και μη
χρησιμοποιείτε φωτιά ή φλόγα κοντά στο καύσιμο ή
στο μηχάνημα (εικ. 9).
· Para reduzir o risco de incêndios e de queimaduras,
manusear o combustível com cuidado. É altamente
inflamável.
· Agitar e colocar o combustível num recipiente aprovado
para esse fim (Fig. 10).
· Misturar os combustíveis ao ar livre onde não existam faíscas
ou chamas.
· Posicionar no solo, parar o motor e deixar arrefecer antes de
efectuar o reabastecimento.
· Desapertar lentamente o bujão do combustível para aliviar
a pressão e para evitar a fuga de combustível.
· Apertar convenientemente o bujão do combustível após o
reabastecimento. As vibrações podem causar folgas no bujão
e a fuga de combustível.
· Limpe o combustível que tenha vertido da unidade.
Deslocar a máquina para 3 metros de distância do local de
reabastecimento antes de ligar o motor (Fig. 11).
· Nunca tentar, em nenhuma circunstância, queimar o
combustível vertido.
· Não fume durante a manipulação do combustível ou durante
o funcionamento da máquina.
· Armazenar o combustível num local limpo, seco e bem
ventilado
· Não armazenar o combustível em locais com folhas secas,
palha, papel, etc.
· Conservar a unidade e o combustível em locais nos quais
os vapores do combustível não fiquem em contacto com
faíscas ou chamas vivas, caldeiras de água para aquecimento,
motores eléctricos ou interruptores, fornos, etc.
· Não retire o bujão do depósito enquanto o motor estiver a
funcionar.
· Não utilizar combustível para operações de limpeza.
· Prestar atenção para não entornar combustível no
vestuário.
· Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης
εγκαυμάτων, πρέπει να χειρίζεστε το καύσιμο με προσοχή.
Είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.
· Ανακινήστε και τοποθετήστε το καύσιμο σε ένα δοχείο
εγκεκριμένο για το καύσιμο (εικ. 10).
· Αναμείξτε το καύσιμο σε εξωτερικό χώρο χωρίς σπινθήρες ή
φλόγες.
· Τοποθετήστε το μηχάνημα στο έδαφος, σβήστε τον
κινητήρα και περιμένετε να κρυώσει πριν προχωρήσετε στον
ανεφοδιασμό.
· Ξεβιδώστε αργά την τάπα καυσίμου, ώστε να εκτονωθεί η πίεση
και να αποφευχθεί η διαρροή καυσίμου.
· Σφίξτε καλά την τάπα καυσίμου μετά τον ανεφοδιασμό. Η τάπα
μπορεί να χαλαρώσει λόγω των δονήσεων, με αποτέλεσμα να
χυθεί καύσιμο.
· Σκουπίστε το καύσιμο που έχει χυθεί από το μηχάνημα.
Απομακρύνετε το μηχάνημα σε απόσταση 3 μέτρων από το χώρο
ανεφοδιασμού πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα (εικ. 11).
· Μην επιχειρήσετε ποτέ να προκαλέσετε την ανάφλεξη καυσίμου
που έχει χυθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση.
· Μην καπνίζετε κατά το χειρισμό του καυσίμου ή κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του μηχανήματος.
· Αποθηκεύετε το καύσιμο σε δροσερό, στεγνό και καλά
αεριζόμενο χώρο.
· Μην αποθηκεύετε το καύσιμο σε χώρο με ξερά φύλλα, άχυρα,
χαρτιά, κλπ.
· Αποθηκεύετε το μηχάνημα και το καύσιμο σε χώρο όπου οι
αναθυμιάσεις του καυσίμου δεν έρχονται σε επαφή με σπινθήρες
ή γυμνές φλόγες, λέβητες νερού για θέρμανση, ηλεκτρικούς
κινητήρες ή διακόπτες, φούρνους, κλπ.
· Μην αφαιρείτε την τάπα του ρεζερβουάρ όταν ο κινητήρας
λειτουργεί.
· Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο για εργασίες καθαρισμού.
· Λάβετε τις απαιτούμενες προφυλάξεις, ώστε να μη χυθεί καύσιμο
στα ρούχα σας.
60
YAKIT
DİKKAT: Benzin oldukça yanıcı bir yakıttır. Benzini
veya bir yanıcı madde karışımını kullanırken yoğun
dikkat gösteriniz. Yakıtın veya makinenin yakınında
sigara içmeyiniz veya ateş ya da alevle yaklaşmayınız
(Şekil 9).
· Yangın ve yanma riskini azaltmak için, yakıtı dikkatli
şekilde kullanınız. Yüksek derecede yanıcıdır.
· Yanıcı maddeyi yakıt için onaylanmış bir kabın içerisine koyunuz
ve çalkalayınız (Şekil 10).
· Yanıcı maddeyi kıvılcım veya alevlerden uzak, açık ortamlarda
karıştırınız.
· Yere koyunuz, motoru durdurunuz ve yakıt doldurma işlemini
gerçekleştirmeden önce soğumasını bekleyiniz.
· Basıncı gidermek ve yakıtın çıkmasını engellemek için yakıt
kapağını yavaşça gevşetiniz.
· Yakıt doldurma işleminden sonra yakıt kapağını sıkıca kapatınız.
Titreşimler kapağın gevşemesine ve yakıtın çıkmasına neden
olabilir.
· Üniteden çıkan yanıcı maddeyi kurutunuz. Motoru
çalıştırmadan önce makineyi yakıt doldurma yerinin 3 metre
uzağına taşıyınız. (Fig.11).
· Hiçbir durumda, çıkan yanıcı maddeyi yakmaya
çalışmayınız.
· Yakıtın karıştırılması veya makinenin çalıştırılması esnasında
sigara içmeyiniz.
· Yakıtı serin, kuru ve iyi havalandırmalı bir yerde muhafaza
ediniz.
· Yanıcı maddeyi kuru yaprak, saman, kağıt, vs. bulunan yerlerde
muhafaza etmeyiniz.
· Yakıtı ve üniteyi yakıt buharlarının açık alev veya kıvılcımlar,
ısıtma amaçlı su kazanları, elektrikli motorlar veya siviçler,
fırınlar vs. ile temas etmeyecekleri yerlerde saklayınız.
· Motor çalışmaktayken deponun kapağını çıkarmayınız.
· Yanıcı maddeyi temizlik işlemleri için kullanmayınız.
· Yakıtı giysilerinizin üzerine dökmemeye dikkat ediniz.
Česky
Pуccкий
Polski
SPOUŠTĚNÍ
ВКЛЮЧЕНИЕ
URUCHAMIANIE
POZOR: benzín je velice hořlavé palivo. Manipulaci
s benzínem nebo se směsí paliva věnujte maximální
pozornost. Zákaz kouření a manipulace s otevřeným
ohněm v blízkosti paliva nebo stroje (obr. 9).
ТОПЛИВО
ВНИМАНИЕ! Бензин является чрезвычайно
огнеопасным видом топлива. При обращении с
бензиномилитопливнойсмесьюбудьтемаксимально
осторожны. Не курите и не подносите источники
открытого пламени к топливу или машине (Рис. 9).
PALIWO
UWAGA: benzyna jest paliwem skrajnie łatwopalnym.
Korzystając z benzyny lub mieszanki paliw, należy się
z nimi obchodzić z jak największą ostrożnością. Nie
palić ani nie używać ognia lub płomieni w pobliżu
paliwa lub urządzenia (rys. 9).
· Pro snížení rizika požáru nebo popálenin zacházejte s
palivem opatrně. Je vysoce hořlavé.
· Palivo míchejte a skladujte pouze v nádobě schválené pro
daný typ paliva (obr. 10).
· Palivo míchejte venku, kde nehrozí výskyt jisker nebo ohně.
· Před doléváním paliva stroj položte na zem, vypněte motor a
počkejte až vychladne.
· Pomalu povolte palivové víčko, aby mohl uniknout přetlak a
aby se vyloučilo vylití paliva.
· Po dolití víčko nádrže řádně dotáhněte. Vibrace mohou
způsobit povolení víčka a únik paliva.
· Případně rozlité palivo pečlivě utřete. Před spuštěním motoru
odejděte alespoň 3 metry od místa, kde jste dolévali palivo
(obr. 11).
· Nikdy se nesnažte spálit palivo rozlité za jakýchkoli
okolností.
· Během manipulace s palivem a během činnosti stroje
nekuřte.
· Palivo skladujte na chladném, suchém a dobře větraném
místě.
· Palivo neskladujte v místech se suchým listím, slámou, papírem
atd.
· Motorovou jednotku a palivo skladujte v místech, kde výpary
paliva nepřijdou do styku s jiskrami, otevřeným plamenem,
ohřívači vody, kotly topení, elektrickými motory, spínači,
sporáky, troubami atd.
· Nikdy neodstraňujte palivové víčko, když je motor v chodu.
· Palivo nepoužívejte na čištění.
· Dávejte pozor, aby se palivo nedostalo na součásti oblečení.
· Для снижения опасности возгорания и получения
ожогов будьте осторожны при обращении с топливом.
Оно является чрезвычайно огнеопасным.
· Размешивайте и храните топливо в специальной канистре
(Рис.10).
· Смешивайте топливо на открытом воздухе – на участке, на
котором отсутствуют искры или пламя.
· Перед заправкой опустите машину на землю и заглушите
двигатель.
· Медленно открутите крышку заливочной горловины для
снятия давления и во избежание утечек топлива.
· После заправки плотно закрутите крышку. Вибрации могут
привести к ослаблению крышки и к утечке топлива.
· Вытрите пролившееся топливо. Перед тем как приступать
к запуску двигателя, отнесите машину на расстояние не
менее 3 м от места заправки (Рис.11).
· Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь поджигать
пролившееся топливо.
· Не курите при обращении с топливом и во время работы
машины.
· Храните топливо в сухом, прохладном и хорошо
вентилируемом месте.
· Не храните топливо рядом с сухими листьями, соломой,
бумагой и т.д.
· Держите машину и топливо в таких местах, в которых
исключена возможность контакта топливных паров
с искрами или открытым пламенем, бойлерами,
электромоторами, выключателями, печами и т.д.
· Не снимайте крышку заправочной горловины при
работающем двигателе.
· Не используйте топливо для чистки.
· Будьте осторожны и не допускайте попадания топлива на
свою одежду.
· Celem zmniejszenia ryzyka pożaru i oparzeń, należy
obchodzić się z paliwem bardzo ostrożnie. Jest wysoce
łatwopalne.
· Potrząsnąć i umieścić paliwo w pojemniku odpowiednim do
przechowywania paliwa (Rys. 10).
· Mieszać paliwo na otwartym powietrzu, w miejscu wolnym
od obecności iskier i płomieni.
· Złożyć na ziemi, zatrzymać silnik i odczekać aż ostygnie przed
rozpoczęciem uzupełniania paliwa.
· Powoli odkręcać korek wlewu paliwa, aby zwolnić ciśnienie
i uniknąć wylania się paliwa.
· Dobrze dokręcić korek wlewu paliwa po jego uzupełnieniu.
Drgania mogą spowodować poluzowanie się korka i wyciek
paliwa.
· Wytrzeć paliwo, które wyciekło ze zbiornika. Odsunąć
maszynę na odległość 3 metrów od miejsca uzupełnienia
paliwa przed uruchomieniem silnika (Rys. 11).
· Pod żadnym pozorem nie próbować nigdy spalić
wyciekniętego paliwa.
· Nie palić podczas obchodzenia się z paliwem lub podczas
pracy z urządzeniem.
· Przechowywać benzynę w suchym, chłodnym i dobrze
wentylowanym miejscu.
· Nie przechowywać benzyny w miejscach, w których znajdują
się suche liście, słoma, papier, itp.
· Przechowywać urządzenie oraz paliwo w miejscach, w
których opary paliwa nie mają możliwości wejścia w kontakt
z iskrami lub otwartym ogniem, warników wody grzewczej,
silników elektrycznych lub wyłączników elektrycznych,
pieców, itp.
· Nie zdejmować korka ze zbiornika, gdy silnik jest
włączony.
· Nie używać paliwa do prac czyszczenia,
· Uważać na to, by nie poplamić paliwem własnej odzieży.
PALIVO
61
13
14
GASOLINA - BENZNH
BENZIN - BENZÍN
БЕНЗИН - BENZYNY
OLEO -ΛΛΛΙ - YAĞ
OLEJ - МАСЛО - OLEJU
2% - 50:1
p.n. 4175158
ℓ
ℓ
1
5
10
15
20
25
0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
(cm3)
(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)
15
001001533
001001534
001001364
001001363
16
4% - 25:1
ℓ
0,04
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
(cm3)
(40)
(200)
(400)
(600)
(800)
(1000)
Português
Ελληνικα
Türkçe
PARA DAR PARTIDA
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
COMBUSTÍVEL
Este produto é accionado por um motor a 2 tempos e requer a prémistura de gasolina e de óleo para motores a 2 tempos. Pré-misturar
a gasolina sem chumbo e o óleo para motores a dois tempos num
recipiente limpo aprovado para a gasolina (Fig. 13).
COMBUSTÍVEL ACONSELHADO: ESTE MOTOR ESTÁ CERTIFICADO
PARA FUNCIONAR COM GASOLINA SEM CHUMBO DE 89 OCTANAS
([R + M] / 2) PARA UTILIZAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA OU COM UM
NÚMERO MAIOR DE OCTANAS (Fig. 14).
Misturar o óleo para motores de dois tempos com a gasolina, de
acordo com as instruções na embalagem.
Recomendamos a utilização de óleo para motores de 2 tempos Efco
a 2% (1:50) formulado especificamente para todos os motores a dois
tempos arrefecidos a ar Efco.
As proporções correctas de óleo/combustível indicadas no catálogo
(Fig. 15) são adequadas quando se utiliza óleo para motores Efco
PROSINT 2 e EUROSINT 2 (Fig. 16) ou um óleo de motor equivalente
de alta qualidade (especificações JASO FD ou ISO L-EGD). Quando as
especificações do óleo NÃO são equivalentes ou não são conhecidas,
usar uma relação de mistura óleo/combustível de 4% (1:25).
ΚΑΥΣΙΜΟ
Το προϊόν αυτό διαθέτει δίχρονο κινητήρα και χρησιμοποιεί μείγμα
βενζίνης και λαδιού για δίχρονους κινητήρες. Αναμείξτε αμόλυβδη
βενζίνη και λάδι για δίχρονους κινητήρες σε ένα καθαρό δοχείο,
κατάλληλο για χρήση με βενζίνη (εικ. 13).
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ: Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 89 ΟΚΤΑΝΙΩΝ
([R + M] / 2) ΚΑΙ ΑΝΩ (εικ. 14).
Αναμείξτε το λάδι για δίχρονους κινητήρες με τη βενζίνη ακολουθώντας
τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Συνιστάται η χρήση του λαδιού για δίχρονους κινητήρες Efco 2%
(1:50), που παρασκευάζεται αποκλειστικά για όλους τους δίχρονους
αερόψυκτους κινητήρες Efco.
Η σωστή αναλογία λαδιού/καυσίμου που αναφέρεται στον πίνακα
(εικ. 15) αφορά τη χρήση λαδιού για κινητήρες Efco PROSINT
2 και EUROSINT 2 (εικ. 16) ή λαδιού για κινητήρες αντίστοιχης
υψηλής ποιότητας (προδιαγραφές JASO FD ή ISO L-EGD). Εάν οι
προδιαγραφές του λαδιού ΔΕΝ είναι αντίστοιχες με τις συνιστώμενες
ή εάν δεν είναι γνωστές, η αναλογία λαδιού/καυσίμου πρέπει να είναι
4% (1:25).
YAKIT
Bu ürün 2 devirli bir motor ile çalıştırılır ve 2 devirli motorlar için
benzin ve yağ önkarışımı gerektirir. Benzin ve iki devirli motorlar için
olan kurşunsuz yağı benzin için uygun olan temiz bir kapta karıştırınız
(Şekil 13).
ÖNERİLEN YAKIT: BU MOTOR OTOMOBİLDE KULLANIM İÇİN 89
OKTANLIK ([R + M] / 2) YA DA YÜKSEK OKTAN NUMARALI KURŞUNSUZ
BENZİN İLE ÇALIŞTIRILMAK İÇİN ONAYLIDIR (Şekil 14).
2 devirli motorlar için olan yağ ve benzini ambalajın üzerindeki
talimatlara uygun şekilde karıştırınız.
Efco havada soğutulan tüm 2 devirli motorlar için özel olarak formüle
edilmiş olan %2’lik (1:50) Efco yağını kullanmanızı önermekteyiz.
Tabloda verilen yağ/yakıt karışımının doğru oranları (Şekil 15) eğer Efco
PROSINT 2 ve EUROSINT 2 (Şekil 16) veya yüksek kaliteli eşdeğerde
bir motor yağı (JASO FD özellikleri veya ISO L-EGD) kullanılıyor ise
uygundur. Yağ özellikleri eşdeğer DEĞİL ise veya bilinmiyorsa, yağ/
yakıt karışımı için %4 (1:25) oranını kullanınız.
ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR ÓLEO PARAVEÍCULOS AUTOMÓVEIS
OU ÓLEO PARA MOTORES FORA DE BORDA a 2 TEMPOS.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ή ΛΑΔΙ
ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.
UYARI: MOTORLU ARAÇLAR VEYA 2 DEVİRLİ TAKMA
MOTORLAR İÇİN OLAN YAĞLARI KULLANMAYINIZ.
ATENÇÃO: nunca utilizar um combustível com uma
percentagem de álcool superior a 10%; são aceitáveis
gasóleos com uma percentagem de álcool até 10% ou
combustível E10.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καύσιμο με ποσοστό
αλκοόλης άνω του 10%. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βενζόλη
με ποσοστό αλκοόλης έως 10% ή καύσιμο E10.
UYARI: Kesinlikle alkol yüzdesi %10 üzerinde olan bir yakıt
kullanmayınız; Alkol yüzdesi %10’a kadar olan gasohol veya
E10 yakıt kabul edilebilir.
CUIDADO:
- Adquirir apenas a quantidade de combustível necessário
com base nos seus consumos; não adquirir mais do que
será utilizado num ou dois meses;
- Conservar a gasolina num recipiente fechado
hermeticamente, em local seco e fresco.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Αγοράζετε μόνο τις ποσότητες καυσίμου που απαιτούνται
ανάλογα με την κατανάλωση. Μην αγοράζετε μεγαλύτερες
ποσότητες από εκείνες που θα χρησιμοποιήσετε σε ένα ή
δύο μήνες.
- Αποθηκεύετε τη βενζίνη σε ερμητικά κλειστό δοχείο και
σε στεγνό και δροσερό χώρο.
NOTA: o óleo para motores de dois tempos contém estabilizador
para combustível e permanece fresco durante 30 dias. NÃO misturar
quantidades maiores do que as utilizáveis num período de 30 dias.
Aconselha-se óleo para motores de 2 tempos contendo estabilizador
para combustível (Emak ADDITIX 2000 - cód. art. 001000972 Fig. 17).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το λάδι για δίχρονους κινητήρες περιλαμβάνει
σταθεροποιητή καυσίμου και παραμένει φρέσκο για 30 ημέρες. ΜΗΝ
αναμειγνύετε μεγαλύτερες ποσότητες από εκείνες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε διάστημα 30 ημερών. Συνιστάται η χρήση λαδιού
για δίχρονους κινητήρες που περιέχει σταθεροποιητή καυσίμου (Emak
ADDITIX 2000 - κωδ. προϊόντος 001000972 - εικ. 17).
NOT: İki devirli motorlar için olan yağ yakıt stabilizatörü içerir ve 30
gün süreyle taze kalır. 30 günlük bir dönemde kullanılabilenden daha
fazla miktarlarda KARIŞTIRMAYINIZ. Yakıt stabilizatörü içeren, 2 devirli
motorlar için olan motor yağının kullanılması önerilmektedir (Emak
ADDITIX 2000 - ürün kodu 001000972 – Şekil 17).
REABASTECIMENTO (Fig.19)
Agitar o recipiente da mistura antes de proceder ao reabastecimento
(Fig. 18).
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ (εικ. 19)
Ανακινήστε το δοχείο μείγματος πριν από τον ανεφοδιασμό
(εικ. 18).
YAKIT DOLDURMA (Şekil 19)
Karışımı yakıt doldurmadan önce iyice karıştırınız (Şekil 18).
62
UYARI:
- Tüketime bağlı olarak sadece gereken miktarda yakıt
alınız; bir veya iki aylık bir dönemde kullanacaksanız
gereğinden fazla almayınız;
- Benzini hava geçirmez şekilde kapatılmış bir kapta, serin
ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
17
18
19
Česky
Pуccкий
Polski
SPOUŠTĚNÍ
ВКЛЮЧЕНИЕ
URUCHAMIANIE
PALIVO
Tento přístroj má pohon dvoutaktním motorem a vyžaduje tedy směs
benzínu a oleje pro dvoutaktní motory. Směs bezolovnatého benzínu
a oleje pro dvoutaktní motory si připravte předem v čisté nádobě
schválené pro benzín (obr. 13).
DOPORUČENÉ PALIVO: TENTO MOTOR JE SCHVÁLEN PRO ČINNOST
S BEZOLOVNATÝM AUTOMOBILOVÝM BENZÍNEM S OKTANOVÝM
ČÍSLEM 89 ([R + M] / 2) NEBO VYŠŠÍM (OBR. 14).
Olej pro dvoutaktní motory smíchejte s benzínem podle pokynů na
obalu.
Doporučujeme používat olej pro dvoutaktní motory Efco v množství
2 % (1:50), který byl vyvinut speciálně pro dvoutaktní motory Efco
chlazené vzduchem.
Správný míchací poměr olej/palivo, uvedený v prospektu (obr. 15),
je vhodný jak pro používání motorového oleje Efco PROSINT 2 a
EUROSINT 2 (obr. 16), tak pro ekvivalentní motorové oleje vysoké
jakosti (specifikace JASO FD nebo ISO L-EGD). Když specifikace oleje
NEJSOU ekvivalentní nebo nejsou známé, použijte míchací poměr
olej/palivo 4% (1:25).
ТОПЛИВО
Данная машина приводится в действие 2-тактным двигателем и
подлежит заправке предварительно приготовленной бензиномасляной смесью для 2-тактных двигателей. Предварительно
смешайте неэтилированный бензин с маслом для двухтактных
двигателей в чистой емкости, пригодной для хранения бензина
(Рис. 13).
Р Е КО М Е Н ДУ Е М О Е ТО П Л И В О : Д А Н Н Ы Й Д В И ГАТ Е Л Ь
СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ РАБОТЫ С НЕЭТИЛИРОВАННЫМ
БЕНЗИНОМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ОКТАНОВЫМ
ЧИСЛОМ 89 ([R + M] / 2) ИЛИ БОЛЬШИМ (Рис.14).
Смешивайте бензин с маслом для двухтактных двигателей в
соответствии с указаниями, приведенными на таре.
Мы рекомендуем использовать масло для 2-тактных двигателей
Efco в концентрации 2% (1:50), специально разработанное для
всех двухтактных двигателей с воздушным охлаждением Efco.
Соотношения масла/бензина, приведенные в следующей таблице
(Рис.15), являются верными при использовании масла Efco
PROSINT 2 или EUROSINT 2 (Рис.16) или эквивалентного ему
высококачественного масла (удовлетворяющего стандарту
JASO FD или ISO L-EGD). Когда характеристики масла НЕ являются
эквивалентными указанным или неизвестны, смешивайте масло/
бензин в соотношении 4% (1:25).
PALIWO
Niniejsze urządzenie jest napędzane silnikiem dwusuwowym i
wymaga wstępnego sporządzenia mieszanki benzyny z olejem do
silników dwusuwowych. Zmieszać benzynę bezołowiową i olej do
silników dwusuwowych w czystym pojemniku, odpowiednim do
przechowywania benzyny (Rys. 13).
ZALECANE PALIWO: TEN SILNIK JEST PRZYSTOSOWANY DO PRACY
NA BENZYNIE BEZOŁOWIOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO UŻYTKU
W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH, O LICZBIE OKTANOWEJ 89
([R + M] / 2) LUB WYŻSZEJ (Rys. 14).
Zmieszać olej do silników dwusuwowych z benzyną zgodnie z
instrukcjami podanymi na opakowaniu.
Zalecamy korzystanie z oleju do silników dwusuwowych Efco 2% (1:50)
opracowanego specjalnie dla silników dwusuwowych chłodzonych
powietrzem Efco.
Prawidłowe proporcje oleju/benzyny podane w prospekcie (Rys. 15)
są odpowiednie, jeśli korzysta się z oleju do silników Efco PROSINT
2 i EUROSINT 2 (Rys. 16) lub równorzędnego oleju silnikowego
wysokiej jakości (zgodnego z normą JASO FD lub ISO L-EGD). Jeżeli
specyfikacja oleju NIE jest równorzędna lub jest nieznana, należy
zmieszać olej z benzyną w proporcji 4% (1:25).
UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE OLEJ PRO AUTA ANI OLEJ PRO
DVOUTAKTNÍ MOTORY PRO ČLUNY.
ВНИМАНИЕ!НЕИСПОЛЬЗУЙТЕМАСЛОДЛЯАВТОМОБИЛЕЙ
ИЛИ МАС ЛО Д ЛЯ ЗАБОР ТНЫХ ДВУ Х ТАК ТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
OSTROŻNIE: NIE KORZYSTAĆ Z OLEJU DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH LUB OLEJÓW DO DWUSUWOWYCH
SILNIKÓW ZABURTOWYCH.
UPOZORNĚNÍ: nikdy nepoužívejte paliva s procentem
alkoholu vyšším než 10%; přípustné jsou gasoholy s
procentem alkoholu do 10 % nebo palivo E10.
ВНИМАНИЕ!Никогданеиспользуйтетопливо,содержащее
свыше 10% спирта; допускается использование газохола
с содержанием спирта до 10% или топлива E10.
UPOZORNĚNÍ:
- Kupujte pouze potřebné množství paliva podle vlastní
spotřeby: nekupujte více, než se spotřebuje za jeden
nebo dva měsíce;
- Benzín uchovávejte v hermeticky uzavřené nádobě, na
chladném a suchém místě.
ВНИМАНИЕ!
- Приобретайте топливо исключительно в количествах,
соответствующих вашему объему потребления; не
приобретайте больше топлива, чем вы расходуете в
течение одного-двух месяцев;
- Храните бензин в герметичной емкости в сухом и
прохладном месте.
OSTROŻNIE: nie stosować nigdy benzyny zawierającej więcej
niż 10% alkoholu; dozwolone jest stosowanie gazoholu
o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 10% lub paliwa
E10.
POZNÁMKA: olej pro dvoutaktní motory obsahuje stabilizátor
paliva a zůstává stabilní po dobu 30 dnů. NEPŘIPRAVUJTE více směsi
benzínu, než se spotřebuje během 30 dnů. Doporučujeme olej pro
dvoutaktní motory obsahující stabilizátor paliva (Emak ADDITIX 2000 obj. č. 001000972 - obr. 17).
Примечания: масло для двухтактных двигателей содержит
стабилизатор топлива и остается свежим в течение 30 дней.
Не приготовляйте смесь в количествах, превышающих
объем, который может быть использован в течение 30 дней.
Рекомендуется использовать масло для 2-тактных двигателей,
содержащее стабилизатор топлива (Emak ADDITIX 2000 - код
арт. 001000972 – Рис.17).
DOLÉVÁNÍ PALIVA (obr. 19)
Kanystrem se směsí před dolitím zatřepejte (obr. 18).
ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОЙ СМЕСЬЮ (Рис.19)
Перед заправкой взболтайте канистру со смесью (Рис.18).
OSTROŻNIE:
- Dostosować ilość kupowanej benzyny do jej rzeczywistego
zużycia; nie kupować więcej paliwa, niż jest się w stanie
wykorzystać w ciągu jednego lub dwóch miesięcy;
- Przechowywać benzynę w hermetycznie zamkniętym
pojemniku w suchym i chłodnym miejscu.
UWAGA: olej do silników dwusuwowych zawiera stabilizator do paliwa;
jego okres przechowywania wynosi 30 dni. NIE należy przygotowywać
większej ilości mieszanki, niż można zużyć w ciągu 30 dni. Zaleca się
stosowanie oleju do silników dwusuwowych zawierającego stabilizator
do paliwa (Emak ADDITIX 2000 - kod art. 001000972 - Rys. 17).
UZUPEŁNIANIE PALIWA (Rys. 19)
Potrząsnąć zbiornikiem z mieszanką przed rozpoczęciem uzupełniania
paliwa (Rys. 18).
63
21
22
23
Português
Ελληνικα
Türkçe
PARA DAR PARTIDA
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
Lubrifique as lâminas cada vez que encher o depósito de
combustível (Fig. 21). Uma correcta lubrificação das lâminas
durante as fases de corte reduz ao mínimo o desgaste,
garantindo uma maior duração das mesmas. Utilize sempre
óleo de boa qualidade.
Λιπάνετε τις λάμες κάθε φορά που γεμίζετε το ντεπόζιτο
(Εικ. 21). Η σωστή λίπανση των λεπίδων κατά τη φάση
κοπής περιορίζει στο ελάχιστο τη φθορά και παρατείνει τη
διάρκεια ζωής. Χρησιμοποιητε παντα λαδι καλης ποιοτητας.
Depoyu (Şekil 21) her doldurduğunuzda bıçakları
yağlayınız. Kesme işlemi esnasında bıçağın doğru bir
şekilde yağlanması, sürtünmeyi minimuma indirir ve böylece
aletin ömrünü uzatır. Daima kaliteli yağ kullanın.
64
ATENÇÃO - É proibido utilizar óleo reciclado. Utilize
sempre lubrificante biodegradável.
ΠΡΟΣΟΧΗ−Απαγορευεται η χρηση
χρησιμοποιημενου λαδιου! Χρησιμοποιείτε πάντα
βιοδιασπώμενο λιπαντικό.
Antes de arrancar o motor, assegure-se que a
lâminas não estejam bloqueadas e que não esteja
em contato com corpos estranhos.
Πριν θέσετε σε κίνηση τον κινητήρα, ελέγξτε εάν
οι λάμες δεν εμποδίζονται από τίποτα και δεν
βρίσκονται σε επαφή με εξωτερικά σώματα.
Com o motor no mínimo a lâminas não deve rodar.
Caso contrário, contacte um Centro de Serviços
Autorizado para realizar uma verificação e correção
do problema.
Με τον κινητήρα στο ρελαντί, οι λάμες δεν θα πρέπει
να γυρνάνε. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης να προβεί
σε έλεγχο και να διορθώσει το πρόβλημα.
Segure sempre o corta-sebes com ambas as
mãos quando o motor estiver a trabalhar. Agarre
firmemente no punho do corta-sebes com o polegar
e os dedos. Não utilize o corta-sebes só com uma
mão! (Fig. 22).
TGS 2750 XP: segure sempre firmemente no punho
dianteiro com a mão direita e no traseiro com a mão
esquerda (Fig. 23). Verifique que todas as partes
do corpo fiquem distantes da lâminas da panela de
escape.
Κρατάτε πάντα το θαμνοκοπτικό με τα δύο χέρια
όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Κρατάτε τη λαβή του
θαμνοκοπτικού σταθερά, ανάμεσα στον αντίχειρα
και τα υπόλοιπα δάχτυλα του χεριού σας. Μη
χειρίζεστε το θαμνοκοπτικό με ένα μόνο χέρι!
(Eιk. 22).
TGS 2750 XP: κρατάτε πάντα σφιχτά την μπροστινή
λαβή με το δεξί χέρι και την πίσω λαβή με το
αριστερό χέρι (εικ. 23). Βεβαιωθείτε ότι κανένα
μέρος του σώματος δεν ακουμπά τις λάμες ή την
εξάτμιση.
Motor çalışırken kesme makinesini daima iki
elinizle tutunuz. Kesme makinesinin kulpunu
başparmağınızla ve parmaklarınızla kavrayarak
sıkıca tutunuz. Kesme makinesini tek elle
tutmayınız! (Şekil 22).
TGS 2750 XP: Daima sağ elinizle ön kulpu ve sol
elinizle de arka kulpu sıkıca kavrayarak tutunuz
(Şek. 23). Tüm vücudunuzun bıçaklardan ve egsoz
borusundan uzak olmasına dikkat ediniz.
A exposição às vibrações pode causar danos às
pessoas que sofram de problemas de circulação
sanguínea ou problemas nervosos. Contacte um
médico se se verificarem sintomas físicos como
entorpecimento, falta de sensibilidade, diminuição
da força normal ou mudanças na cor da pele. Estes
sintomas surgem habitualmente nos dedos, mãos
ou pulsos.
Η έκθεση σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς σε άτομα που με προβλήματα στην
κυκλοφορία του αίματος ή νευρολογικής φύσης.
Απευθυνθείτε σε ένα γιατρό εάν εμφανιστούν
σωματικά συμπτώματα, όπως λήθαργος, έλλειψη
αίσθησης, αδυναμία ή μεταβολές στο χρώμα του
δέρματος. Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται
συνήθως στα δάκτυλα, στα χέρια ή στους καρπούς.
Titreşimlere maruz kalmak, kan dolaşımı problemleri
veya sinirsel problemleri olan kişiler için zararlı
olabilir. Halsizlik, his kaybı, normal güçte azalma
veya cilt renginde değişiklik gibi fiziksel belirtilerin
görülmesi halinde doktora danışınız. Bu belirtiler
genellikle parmaklarda, ellerde veya bileklerde
görülür.
DİKKAT: Hiçbir zaman atık yağ kullanmayın. Her
zaman için biyolojik açıdan kendi kendine yok
olabilen yağlayıcılar kullanınız.
Moturu çalıştırmadan önce, bıçakların bloke
olmadıklarına veya yabancı bir nesneyle temas
halinde olamadıklarına dikkat ediniz.
Motor rölantideyken bıçakların dönmemeleri
gerekir. Aksi takdirde bir kontrol yapmak ve sorunu
çözmek bir yetkili Servis merkezine başvurun.
Česky
Pуccкий
Polski
SPOUŠTĚNÍ
ВКЛЮЧЕНИЕ
URUCHAMIANIE
Nože namažte pokaždé, když doplňujete nádrž
(obr. 21). Správné mazání řezného nástroje během řezání
snižuje opotřebení na minimum a zaručuje jeho maximální
životnost. Používejte vždy jen kvalitní olej.
С м а з ы в а й те н ож и п р и к а ж д о м з а п о л н е н и и
топливного бака (Рис. 21). Правильная смазка ножей во
время резки максимально снижает износ, обеспечивая
более длительный срок службы. Всeгдa испoльзуйтe
тoлькo мaслo хoрoшeгo кaчeствa.
Smarować ostrza za każdym razem, gdy napełnia się
zbiornik (Rys. 21). Prawidłowe smarowanie ostrzy podczas
faz cięcia zmniejsza do minimum stopień ich zużycia,
zapewniając tym samym dłuższą trwałość. Zawsze stosować
olej dobrej jakości.
UPOZORNĚNÍ - Nikdy nepoužívejte vyjetý olej! Vždy
používejte biologicky odbouratelné mazivo.
ВНИМAНИЕ – Зaпрeщaeтся испoльзoвaниe
oтрaбoтaннoгo мaслa!! Используйте только
биоразлагаемые смазочные вещества.
U WAG A - Z a b ra n i a s i ę s t o s o w a n i a o l e j u
regenerowanego! Należy zawsze stosować smar
biodegradowalny.
Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda nejsou
nože zablokovány a nedotýkají se cizího předmětu.
Při volnoběhu motoru se nože nesmí pohybovat. V
opačném případě kontaktujte Autorizované servisní
středisko, aby provedlo kontrolu a odstranění
problému.
Když je zapnutý motor, držte nůžky vždy oběma
rukama. Držte nůžky pevně s palcem a prsty kolem
rukojeti. Nepoužívejte nůžky pouze jednou rukou!
(obr. 22).
TGS 2750 XP: přední rukojeť vždy pevně uchopte
pravou rukou a zadní rukojeť levou rukou
(obr. 23). Ověřte si, že se žádnou součástí vašeho
těla nedotýkáte nožů a tlumiče.
Vystavení vibracím může způsobit poškození zdraví
osob, které trpí problémy oběhového systému
nebo nervovými problémy. Pokud se projeví fyzické
symptomy, jako znecitlivění, snížení citlivosti,
snížení normální síly nebo změny zabarvení
pokožky, obraťte se na lékaře. Tyto symptomy se
obvykle projeví na prstech, rukou nebo zápěstí.
Перед запуском убедитесь, что ножи не
заблокированы и двигаются свободно.
Przed uruchomieniem silnika sprawdzić, czy ostrza
nie są zablokowane oraz czy nie stykają się z obcym
ciałem.
Когда двигатель работает на холостом ходу,
ножи не должны двигаться. В противном случае
обратитесь в авторизованный сервисный центр,
чтобы провести проверку и устранить проблему.
Podczas pracy silnika na obrotach jałowych,
łańcuch nie powinien się obracać. W przeciwnym
razie skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum
Serwisowym w celu przeprowadzenia kontroli i
rozwiązać problem.
Когда двигатель работает, всегда держите
кусторез обеими руками. Обхватите рукоятку
кустореза пальцами и большим пальцем. Не
используйте кусторез одной рукой! (Рис.22).
TGS 2750 XP: всегда крепко держите переднюю
ручку правой рукой, а заднюю ручку - левой
(рис. 23). Старайтесь держать все части тела в
стороне от ножей и глушителя.
Gdy silnik jest uruchomiony, należy zawsze trzymać
nożyce do żywopłotów oburącz. Mocno trzymać
nożyce do żywopłotów tak, aby kciuk i palce
obejmowały uchwyt. Nożyc do żywopłotów nie
wolno obsługiwać jedną ręką! (Rys.22).
TGS 2750 XP: Należy zawsze mocno chwycić rękojeść
przednią prawą ręką, natomiast rękojeść tylną lewą
ręką (rys. 23). Sprawdzić, czy wszystkie części ciała
są oddalone od ostrzy tłumika.
Воздействие вибрации может вызвать
проблемы со здоровьем у людей с нарушенным
кровообращением или с заболеваниями
нервной системы. Обратитесь за медицинской
помощью, если у Вас возникли такие симптомы,
как онемение, потеря чувствительности, упадок
сил или изменение цвета кожи. Как правило,
эти симптомы возникают в пальцах, руках или
запястьях.
Wystawienie na działanie drgań może spowodować
szkody zdrowotne u osób cierpiąc ych na
zaburzenia krążenia lub dolegliwości ze strony
układu nerwowego. Zasięgnąć porady lekarskiej
w przypadku wystąpienia objawów takich jak
odrętwienie, utrata czucia, zmniejszenie normalnej
siły czy zmiany kolor ytu skór y. Te objaw y
z reguły występują w obrębie palców, dłoni lub
nadgarstków.
65
25
26
Português
Ελληνικα
Türkçe
PARA DAR PARTIDA
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
ATENÇÃO: observar as instruções de segurança para
o manuseamento do combustível. Desligar sempre
o motor antes de realizar o reabastecimento. Nunca
adicionar combustível a uma máquina com o motor
a funcionar ou quente. Afastar-se pelo menos 3 m da
posição em que foi realizado o reabastecimento antes
de ligar o motor (fig. 25). NÃO FUMAR!
1. Limpar a superfície em redor do bujão do combustível para
evitar contaminações.
2. Desapertar lentamente o bujão do combustível.
3. Deitar a mistura do combustível no depósito com cuidado.
Evitar derrames.
4. Antes de voltar a colocar o bujão do combustível, limpar e
verificar a junta.
5. Volte a colocar imediatamente o bujão do combustível
apertando-o manualmente. Remover eventuais derrames
de combustível.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας για το
χειρισμό του καυσίμου. Σβήνετε πάντα τον κινητήρα
πριν από τον ανεφοδιασμό. Μην προσθέτετε ποτέ
καύσιμο στο μηχάνημα όταν ο κινητήρας λειτουργεί
ή είναι ζεστός. Πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα,
απομακρυνθείτε τουλάχιστον 3 m από το σημείο όπου
πραγματοποιήθηκε ο ανεφοδιασμός (εικ. 25). ΜΗΝ
ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ!
DİKKAT: yakıt karıştırma ile ilgili talimatlara uyunuz.
Yakıt doldurmadan önce motoru daima kapatınız.
Motoru çalışır veya sıcak haldeki arabaya asla yakıt
koymayınız. Yakıt doldurma işleminden sonra motoru
çalıştırmadan önce bulunduğunuz konumdan en az 3
m uzaklaşınız (şekil 25). SİGARA İÇMEYİNİZ!
1. Καθαρίστε την επιφάνεια γύρω από την τάπα καυσίμου, για
να αποφευχθεί τυχόν ρύπανση.
2. Χαλαρώστε αργά την τάπα καυσίμου.
3. Προσθέστε προσεκτικά το μείγμα καυσίμου στο ρεζερβουάρ.
Μη χύνετε το καύσιμο.
4. Πριν τοποθετήσετε ξανά την τάπα καυσίμου, καθαρίστε και
ελέγξτε το λάστιχο.
5. Τοποθετήστε αμέσως την τάπα καυσίμου σφίγγοντάς την με
το χέρι. Καθαρίστε τυχόν καύσιμο που έχει χυθεί.
1. Kirlenmesini önlemek için yakıt kapağının etrafını
temizleyiniz.
2. Yakıt kapağını yavaşça gevşetiniz.
3. Yakıt karışımını dikkatli bir şekilde tanka doldurunuz. Etrafa
dökülmesini önleyiniz.
4. Yakıt kapağını yerine yerleştirmeden önce, contayı
temizleyiniz ve kontrol ediniz.
5. Yakıt kapağını derhal yerine yerleştirerek elinizle sıkılayınız.
Dökülen yakıtı temizleyiniz.
ATENÇÃO: verificar se existem perdas de combustível
e, se existirem, eliminá-las antes da utilização. Se
necessário, contactar o serviço de assistência do seu
revendedor.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε εάν έχει χυθεί καύσιμο και
καθαρίστε τυχόν διαρροές πριν από τη χρήση. Εάν
απαιτείται, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής
υποστήριξης του προμηθευτή σας.
DİKKAT: Yakıt kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz,
varsa kullanmadan önce temizleyiniz. Gerektiği
takdirde, teknik servise veya satıcınıza danışınız.
Motor encharcado
- Coloque o interruptor on/off na posição STOP.
- Engate uma ferramenta adequada na carcaça da vela
de ignição (1, Fig. 26).
- Force a carcaça da vela de ignição para levantar.
- Desaperte e seque a vela de ignição.
- Abra completamente o acelerador.
- Puxe o cordão de arranque várias vezes para esvaziar
a câmara de combustão.
- Volte a montar a vela de ignição e ligue a carcaça da
vela de ignição, pressione firmemente para baixo –
volte a montar as outras peças.
- Coloque o interruptor on/off na posição I, a posição
de arranque.
- Coloque a alavanca de arranque na posição OPEN –
mesmo com o motor frio.
- De seguida, ligue o motor.
Ο κινητήρας είναι μπουκωμένος.
- Θέστε το διακόπτη on/off στη θέση STOP.
- Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο στην πίπα του
μπουζί (1, Εικ. 26).
- Αφαιρέστε την πίπα του μπουζί.
- Ξεβιδώστε και στεγνώστε το μπουζί.
- Ανοίξτε τέρμα το γκάζι.
- Τραβήξτε το σκοινί εκκίνησης αρκετές φορές για να
καθαρίσει ο θάλαμος καύσης.
- Επανατοποθετήστε το μπουζί και συνδέστε την πίπα,
πιέστε τη κάτω γερά – επανασυναρμολογήστε τα άλλα
εξαρτήματα.
- Θέστε το διακόπτη on/off στη θέση I, εκκίνησης.
- Θέστε το μοχλό τσοκ κινητήρα στην ΑΝΟΙΚΤΗ (OPEN) θέση
– ακόμη και εάν ο κινητήρας είναι κρύος.
- Τώρα εκκινήστε τον κινητήρα.
Yakıt taşırmış motor
- On/off (açma/kapama) sivicini STOP (DURDURMA)
durumuna getiriniz.
- Buji botuna uygun bir alet geçiriniz (1, Şekil 26).
- Buji botunu kaldırınız.
- Bujiyi açınız ve kurutunuz.
- Gazı tam açınız.
- Yanma odasını temizlemek için çalıştırma ipini bir kaç kez
çekiniz.
- Bujiyi tekrar yerleştiriniz ve buji botunu yavaşça bastırarak
takınız – diğer parçaları tekrar monte ediniz.
- On/off sivicini I, çalıştırma pozisyonuna getiriniz.
- Takoz kolunu OPEN pozisyonuna getiriniz – motor soğuk
olsa bile.
66
Česky
Pуccкий
Polski
SPOUŠTĚNÍ
ВКЛЮЧЕНИЕ
URUCHAMIANIE
POZOR: dodržujte bezpečnostní předpisy pro
manipulaci s palivem. Před dolitím benzínu vždy
nejdříve vypněte motor. Nelijte nikdy palivo do stroje
s motorem v činnosti nebo zahřátým motorem. Před
nastartováním motoru odejděte alespoň 3 m od místa,
kde se dolévalo palivo (obr. 25). NEKUŘTE!
1. Povrch kolem palivového víčka očistěte, aby nedošlo
k znečištění.
2. Palivové víčko pomalu povolte.
3. Směs paliva opatrně nalijte do nádrže. Dejte pozor, abyste
ji nerozlili.
4. Před vložením a zašroubováním víčka zkontrolujte a očistěte
jeho těsnění.
5. Palivové víčko ihned vložte do nalévacího hrdla a dotáhněte
rukou. Případné rozlité palivo odstraňte.
POZOR: zkontrolujte, jestli nedochází k úniku paliva,
případné netěsnosti opravte před používáním stroje.
Pokud je to nutné, spojte se servisním střediskem
prodejce.
Motor je zahlcený
- Nastavte vypínač Zap/Vyp na STOP.
- Vsuňte vhodný nástroj pod koncovku zapalovací svíčky
(1, obr. 26).
- Pákou koncovku zapalovací svíčky odstraňte.
- Vyšroubujte a vysušte zapalovací svíčku.
- Zcela stiskněte páčku plynu.
- Několikrát zatáhněte za lanko, aby se spalovací komora
vyčistila.
- Zapalovací svíčku vložte zpět a připojte koncovku
zapalovací svíčky, pevně ji stlačte - znovu sestavte další
díly.
- Přesuňte vypínač Zap/Vyp do polohy I, startování.
- Páčku sytiče nastavte do polohy OTEVŘENO (OPEN), i když
je motor studený.
- Nyní nastartujte motor.
ВНИМАНИЕ! При обращении с топливом соблюдайте
установленные правила техники безопасности.
Перед заправкой выключайте двигатель. Никогда
не выполняйте заправку бака машины при еще
горячем или работающем двигателе. Перед тем
как запускать двигатель, отойдите не менее, чем
на 3 м от места выполнения заправки (Рис.25). НЕ
КУРИТЕ!
UWAGA: przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa
dotyczących obchodzenia się z paliwem. Wyłączyć
silnik przed rozpoczęciem uzupełniania paliwa. Nigdy
nie dolewać paliwa do urządzenia z uruchomionym
bądź gorącym silnikiem. Odsunąć się na odległość
przynajmniej3modmiejsca,wktórymprzeprowadzono
uzupełnianie paliwa przed uruchomieniem silnika (rys.
25). NIE PALIĆ TYTONIU!
1. Во избежание засорений прочистите поверхность вокруг
заливочной горловины.
2. Медленно отвинтите крышку заливочной горловины.
3. Осторожно залейте в бак бензино-масляную смесь. Не
допускайте проливания топлива.
4. Перед тем как устанавливать на место крышку заливочной
горловины, прочистите прокладку и проверьте ее
состояние.
5. Сразу же после заправки установите на место крышку
заливочной горловины и закрутите ее вручную. В случае
пролива топлива вытрите его.
1. Wyczyścić powierzchnię dookoła korka wlewu paliwa, aby
uniknąć przedostawania się zanieczyszczeń.
2. Powoli odkręcić korek wlewu paliwa.
3. Ostrożnie wlać mieszankę paliwa do zbiornika. Unikać
rozlewania paliwa.
4. Przed ponownym założeniem korka wlewu paliwa, wyczyścić
i sprawdzić stan uszczelki.
5. Natychmiast ponownie założyć korek wlewu paliwa,
dokręcając go ręcznie. Usunąć ewentualne rozlane
paliwo.
ВНИМАНИЕ! Проверяйте, нет ли утечек топлива
из машины, и в случае обнаружения таковых
устраняйте их перед тем, как приступать к
работе. При необходимости обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
Двигатель залит топливом
- Установите переключатель в положение СТОП (STOP).
- Подденьте подходящий инструмент под колпак свечи
зажигания (1, Рис. 26).
- Снимите колпак свечи.
- Отвинтите и снимите свечу зажигания.
- Широко откройте дроссельную заслонку.
- Несколько раз дерните за шнур стартера, чтобы
очистить камеру сгорания.
- Установите на место свечу зажигания, установите
колпак и сильно нажмите на него – затем установите
на место остальные детали.
- Установите выключатель в I - положение пуска.
- Установите рычаг воздушной заслонки в положение
“Открыто” (OPEN), даже если двигатель еще не прогрет.
- Теперь запустите двигатель.
UWAGA: upewnić się, że nie ma wycieków paliwa, a
jeśli do nich doszło, usunąć je przed rozpoczęciem
użytkowania. Jeśli pojawi się taka potrzeba, należy
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem
urządzeń.
Silnik jest zalany
- Ustawić przełącznik wł./wył w pozycji ZATRZYMANIA
(STOP).
- Zaczepić odpowiednie narzędzie o fajkę świecy zapłonowej
(1, rys. 26).
- Podważyć i wyjąć fajkę ze świecą zapłonową.
- Odkręcić i osuszyć świecę zapłonową.
- Szeroko otworzyć przepustnicę.
- Kilka razy pociągnąć linkę rozrusznika w celu opróżnienia
komory spalania.
- Ponownie zamocować świecę zapłonową i podłączyć
fajkę, naciskając ją mocno w dół. Zamontować pozostałe
elementy.
- Ustawić przełącznik wł./wył. w pozycji uruchamiania.
- Ustawić dźwignię ssania w pozycji OTWARCIA (OPEN) —
nawet jeśli silnik jest zimny.
- Uruchomić silnik.
67
29
30A
30B
31A
31B
Português
Ελληνικα
Türkçe
PARA DAR PARTIDA
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ÇALIŞTIRMAYA GEÇİŞ
ATENÇÃO – Nunca ligue o corta-sebes sem as lâminas e
o redutor montados – a embraiagem pode afastar-se e
provocar lesões pessoais.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία το θαμνοκοπτικό,
εάν δεν έχουν τοποθετηθεί οι λεπίδες και ο μειωτήρας μπορεί να χαλαρώσει ο συμπλέκτης και να προκληθούν
τραυματισμοί.
DİKKAT – Motorlu tırpanınızı bıçak ve redüktör takılı
olmadan asla çalıştırmayınız – kavrama gevşeyebilir ve
yaralanmalara neden olabilir.
ARRANQUE DO MOTOR
Certifique-se de que a alavanca do acelerador funciona
correctamente.
Pressione o bulbo várias vezes para carregar o carburador
(A, Fig. 29).
Coloque o interruptor (A, Fig. 30A-B) na posição “I”.
Ponha a alavanca de acelerador (D, Fig. 31B) na posição CLOSE.
Ponha a corta sebe no chão, numa posição estável e verifique
se o lãminas roda livremente. Mantendo a corta sebe firme
puxe lentamente o cordão de arranque até sentir uma certa
resistência (Fig. 32-33). Puxe energeticamente algumas vezes
para obter o arranque. Espere cerca de 5÷10 segundos e, em
seguida, puxe a alavanca do acelerador (B, Fig. 30A-B), para
deslocar automaticamente a alavanca starter (D, Fig. 31A), para
a posição original “OPEN”.
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Βεβαιωθείτε ότι ο λεβιές γκαζιού λειτουργεί σωστά.
Γεμίστε το καρμπυρατέρ πιέζοντας το βολβό αρκετές φορές
(Α, Εικ. 29).
Βάλτε το διακόπτη (Α, Εικ. 30A-B) στη θέση “I”. Φέρτε τον
μοχλό starter (D, Εικ. 31B) στη θέση “CLOSE”. Ακουμπήστε
το κλαδευτικό στο έδαφος σε μια σταθερή στάση. Ελέγξτε
εάν η λάμα είναι ελεύθερη να γυρίσει. Κρατώντας ακίνητο το
κλαδευτικό, τραβήξτε ελαφρά το κορδόνι εκκίνησης μέχρις ότου
συναντήσετε αντίσταση (Εικ. 32-33). Τραβήξτε δυνατά μερικές
φορές μέχρι να πάρει εμπρός. Περιμένετε 5÷10 δευτερόλεπτα
και μετά τραβήξτε το λεβιέ γκαζιού (Β, Εικ. 30A-B), για να
επαναφέρετε αυτόματα το μοχλό starter (D, Εικ. 31A), στην
αρχική θέση “OPEN”.
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
Gaz kolunun tam çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Civataya birkaç defa basarak karbüratörü yükleyiniz
(A, Şekil 29).
Anahtarı (A, Şekil 30A-B) ‘I’ konumuna getirin. Jikle kolunu
(D, Şekil 31B) ‘CLOSE’a getiriniz. Kesme makinasını yere
sağlam bir zemine koyun. Biçac rahatça dönebilsin. Kesme
makinasını yere doğru tutarak starter ipini yavaşça, bir dirençle
karşılaşıncaya kadar çekiniz (Şekil 32-33). Çalışına kadar
birkaç defa daha kuvvetlice çekiniz. Yaklaşık 5÷10 saniye
bekleyiniz (B, Şekil 30A-B) ve sonra Starter kolunu (D, Şekil 31A)
başlangıçtaki‘OPEN’pozisyonuna otomatik olarak geri getirmek
için gaz kolunu çekiniz.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν ο κινητήρας είναι ήδη ζεστός, μη
χρησιμοποιείτε το starter για την εκκίνηση.
D İ K K AT ! M o t o r ı s ı n d ı k t a n s o n ra j i g l e y l e
çalıştırmayınız.
ATENÇÃO: Quando o motor estiver quente não utilize
a alavanca de ar para o seu arranque.
AMACIAMENTO DO MOTOR
O motor debita a sua potência máxima após 5÷8 horas de
trabalho.
Durante o período de amaciamento não deixe o motor
em marcha lenta no regime máximo de rotações para não
sobrecarregá-lo.
ATENÇÃO! - Durante o período de amaciamento não
varie a carburação para tentar aumentar a potência
pois tal danifica o motor.
NOTA: é normal que um motor novo emita fumo durante
e depois da primeira utilização.
68
ΡΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Ο κινητήρας φτάνει στη μέγιστη απόδοση μετά από 5÷8 ώρες
λειτουργίας.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού, μην αφήνετε τον αριθμό
κινητήρα να λειτουργεί χωρίς φορτίο με το μέγιστο αριθμό
στροφών για να αποφύγετε υπερβολικές καταπονήσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Κατά την διάρκεια του ρονταρίσματος
μην αλλάζετε τη ρύθμιση του καρμπυρατέρ για να
αυξήσετε την ισχύ. Μπορεί να προκληθούν βλάβες
στον κινητήρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φυσιολογικό ένας καινούριος κινητήρας
να εκπέμπει καπνό κατά τη διάρκεια, καθώς και μετά την
πρώτη χρήση.
MOTOR RODAJI
Motor, 5÷8 saatlik çalışmadan sonra maksimum gücüne
erişir.
Bu rodaj periyodu süresince, aşırı yıpranmayı önlemek
amacıyla motoru rölantide yani boşta iken maksimum hızda
çalıştırmayınız.
DİKKAT! Bu rodaj periyodu süresince, öngörülen güç
artışını elde etmek için yakıt tipini değiştirmeyin;
motor hasar görebilir.
NOT: yeni bir motorun ilk kullanımında veya sonrasında
duman çıkarması normaldir.
32
33
Česky
Pуccкий
Polski
SPOUŠTĚNÍ
ВКЛЮЧЕНИЕ
URUCHAMIANIE
POZOR - Nikdy nespouštějte plotové nůžky bez
namontovaných řezných nástrojů a redukčního převodu spojka se může povolit a způsobit osobní zranění.
ВНИМАНИЕ - Ни в коем случае не запускайте кусторез
без установленных ножей и редуктора - это может
привести к ослаблению муфты сцепления и получению
телесных повреждений.
UWAGA - Nie uruchamiać nigdy nożyc do żywopłotów
bez zamontowanych ostrzy i reduktora - sprzęgło mogłoby
się wówczas poluzować i spowodować obrażenia.
STARTOVÁNÍ MOTORU
Přesvědčte se, že páčka plynu pracuje správně.
Několikerým stiskem balonku naplňte karburátor (A, obr. 29).
Vypínač (A, obr. 30A-B) uveďte do polohy “I”. Páčku sytiče
(D, obr. 31B) dejte do polohy “CLOSE” (ZAVŘENO). Plotové
nůžky opřete o zem, aby byly stabilní. Zkontrolujte, zda se nože
mohou volně pohybovat. Plotové nůžky držte pevně a pomalu
zatáhněte za spouštěcí lanko, až narazíte na odpor (obr. 32 - 33).
Několikrát energicky zatáhněte za spouštěcí lanko, až motor
naskočí. Počkejte asi 5÷10 vteřin a pak stiskněte páčku
plynu (B, obr. 30A-B) k automatickému uvedení páčky sytiče
(D, obr. 31A) do původní polohy “OPEN” (OTEVŘENO).
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Убедитесь в том, что рычаг акселератора работает
хорошо.
Заполните карбюратор, нажав несколько раз на кнопку
ручного насоса (А, Рис. 29). Установите выключатель
(А, Рис. 30A-B) в положение “I”.
Переведите рычаг воздушной заслонки (D, Рис. 31В) в
положение CLOSE. Положите бензоножницы на землю
в устойчивое положение. Проверьте, свободно ли
вращаются ножи. Крепко удерживая бензоножницы,
медленно потяните пусковой шнур, пока не почувствуете
сопротивления (Рис. 32-33). Затем несколько раз энергично
потяните его до запускания двигателя. Когда двигатель
заведется, подождите 5÷10 секунд, а затем нажмите рычаг
акселератора (В, Рис. 30A-B), при этом рычаг воздушной
заслонки (D, Рис. 31А) автоматически встанет в исходное
положение OPEN.
URUCHOMIENIE SILNIKA
Sprawdź czy dźwignia gazu działa prawidłowo.
Gaźnik napełnić paliwem naciskając kilkakrotnie pompkę
rozruchową (A, Rys. 29). Ustawić wyłącznik (A, Rys. 30A-B) w
pozycji „I”.
Ustawić dźwignię ssania (D, Rys. 31B) w pozycji „CLOSE”.
Postawić przycinarkę na stabilnej powierzchni. Sprawdzić czy
ostrze tnące może się swobodnie obracać. Trzymając mocno
przycinarkę powoli pociągać uchwyt linki rozrusznika, aż
do oporu (Rys. 32-33). Ciągnąć energicznie kilka razy, aż do
uruchomienia silnika. Odczekać ok. 5÷10 sekund pociągnąć
dźwignię gazu (B, Rys. 30A-B), aby automatycznie ustawić starter
dźwigni (D, Rys. 31A) w oryginalnej pozycji „OPEN”. W trakcie
uruchamiania przytrzymać dźwignię rozrusznika w ręku.
ВНИМАНИЕ: Если двигатель прогрет, не надо
пользоватьсявоздушнойзаслонкойдляповторного
запуска.
UWAGA: Gdy silnik jest rozgrzany, nie wyciągać
dźwigni ssania.
UPOZORNĚNÍ! Je-li motor již teplý, sytič ke spuštění
nepoužívejte.
ZÁBĚH MOTORU
Motor dosáhne svého maximálního výkonu po 5-8 hodinách
práce.
V době záběhu nenechávejte motor běžet naprázdno ve
vysokých otáčkách, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení
motoru.
ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель достигает своей максимальной мощности после
5÷8 часов работы.
Во время этого периода обкатки не используйте двигатель
вхолостую на максимальном числе оборотов, чтобы не
подвергать его чрезмерным нагрузкам.
DOCIERANIE SILNIKA
Silnik osiąga swoją moc maksymalną po 5÷8 godzinach
pracy.
Podczas okresu docierania silnika, nie wolno operować
silnikiem na maksymalnych obrotach bez pracy, aby uniknąć
nadmiernych obciążeń.
UPOZORNĚNÍ! - V době záběhu neměňte karburaci s
cílem zvýšit výkon; motor by se mohl poškodit.
ВНИМАНИЕ! - Во время обкатки не изменяйте режим
карбюрации для достижения большей мощности;
это может привести к повреждению двигателя.
UWAGA - Podczas docierania, nie wolno zmieniać
paliwa, aby osiągnąć lepsze wyniki pracy, ponieważ
można uszkodzić silnik.
POZNÁMKA: je normální, když nový motor během a po
prvním používání kouří.
ПРИМЕЧАНИЕ: испускание дыма новым двигателем
при его первом использовании и после него является
нормальным явлением.
UWAGA: jest zjawiskiem normalnym, że nowy silnik
wytwarza dym podczas i po pierwszym użyciu.
69
36
37
38
39
Português
Ελληνικα
Türkçe
PARAGEM DO MOTOR
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ
MOTORUN DURDURULMASI
PARAGEM DO MOTOR
Coloque a alavanca de acelerador na posição de ralenti (B, Fig. 36-37) e
espere alguns segundos até que o motor arrefeça. Pare o motor ponha
o interruptor de massa (A) na posição STOP.
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ
Αφήστε το λεβιέ γκαζιού φέρνοντας το μοτέρ στο ρελαντί (Β, Εικ.
36-37). Σβήστε τον κινητήρα φέρνοντας το γενικό διακόπτη (Α) στη
θέση STOP.
MOTORUN DURDURULMASI
Gaz kolunu rölantiye (B, Şekil 36-37) getirerek motorun soğumasını
bekleyiniz. Kontak düğmesini (A) STOP pozisyonuna getirerek motoru
durdurunuz.
UTILIZAÇÃO
ΧΡΗΣΗ
KULLANIM TALİMATLARI
ATENÇÃO! - Não ponha em movimento a corta sebes sem a protecção
para as lâminas (A, Fig. 38-39). Não utilize lâminas avariadas ou
excessivamente desgastadas. Se a lâmina ficar bloqueada, desligue
o motor antes de remover o obstáculo.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Μην θέτετε σε κίνηση το κλαδευτικό χωρίς
τις προστασίες λαμών (Α, Εικ. 38-39). Μην χρησιμοποιείτε
κατεστραμμένες ή υπερβολικά αλλοιωμένες λάμες. Εάν η
λάμα μπλοκαριστεί, σβήστε τον κινητήρα πριν αφαιρέσετε το
εμπόδιο.
Nos aparelhos com uma única lâmina é possível montar um deflector (E, Fig.
39), que pode ser adquirido como acessório opcional, no lugar da protecção
das lâminas (A).
Στο κλαδευτικό ενός μαχαιριού μπορεί να τοποθετηθεί ένας εκτροπέας
(Ε, Εικ. 39), που πωλείται χωριστά (προαιρετικά), στη θέση της προστασίας
των μαχαιριών (Α).
PEGA (só TG 2600 XP - TG 2750 XP)
Para permitir ao operador efectuar as operações de corte e acabamento da sebe
sem cansaço e em posição confortável, a pega (C, Fig. 40) pode ser rodada 90°
para a direita ou para a esquerda (Fig. 41).
Não utilize a alavanca do acelerador durante esta operação!
Procedimento:
1. Solte a pega pressionando a alavanca de bloqueio (D, Fig. 40);
2. Rode a pega e engate a alavanca de bloqueio;
3. Após o bloqueio, é possível accionar novamente a alavanca do acelerador.
É possível efectuar esta operação também com o motor no mínimo visto que
las lâminas não a rotação das mesmas.
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (μόνο TG 2600 XP - TG 2750 XP)
Για να μπορεί ο χειριστής να εκτελεί τις εργασίες κοπής και φινιρίσματος
του θάμνου, χωρίς κόπο, από άνετη θέση, η χειρολαβή (C, Εικ. 40) μπορεί
να περιστραφεί κατά 90° δεξιά ή αριστερά (Εικ. 41).
Μη χρησιμοποιείτε το γκάζι κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας!
Διαδικασία:
1. Ελευθερώστε τη χειρολαβή πιέζοντας το μοχλό ασφάλισης (D, Εικ. 40).
2. Γυρίστε τη χειρολαβή και μπλοκάρετε πάλι το μοχλό ασφάλισης.
3. Μετά την ασφάλιση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάλι το γκάζι.
Η ενέργεια αυτή μπορεί να γίνει και με τον κινητήρα στο ρελαντί
αφού το κλαδευτικό διαθέτει φρένο μαχαιριών και τα μαχαίρια δεν
περιστρέφονται.
TÉCNICA DE OPERAÇÃO
Corte primeiro os dois lados da sebe e, por fim, a parte superior.
Corte vertical: Com um aparelho TGS 2750 XP de uma lâmina, corte sempre
de baixo para cima (Fig. 42A). Com um aparelho TG 2600 XP - TG 2750 XP de
lâmina dupla, corte com movimento em arco de baixo para cima e vice-versa,
usando ambos os lados da lâmina (Fig. 42B).
Corte horizontal: Para obter a melhor qualidade de corte, incline a lâmina
(5÷10°) na direcção do movimento do corte (Fig. 43 A-B). Avance lentamente,
principalmente se cortar sebes muito bastas.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗ
Κόβετε πάντα τις δύο πλευρές του θάμνου και μετά το πάνω μέρος.
Κάθετη κοπή: Με το κλαδευτικό ενός μαχαιριού TGS 2750 XP, κόβετε
πάντοτε από κάτω προς τα πάνω (Εικ. 42A). Με το κλαδευτικό δύο μαχαιριών
TG 2600 XP - TG 2750 XP, κόβετε με καμπυλόγραμμη κίνηση από κάτω
προς τα πάνω και αντίστροφα, χρησιμοποιώντας και τις δύο πλευρές των
μαχαιριών (Εικ. 42B).
Οριζόντια κοπή: Για να επιτύχετε μια καλύτερη ποιότητα κοπής, κλείνετε
τη λάμα (5÷10°) προς την κατεύθυνση κοπής (Εικ. 43 A-B).
Προωθήστε αργά το μηχάνημα, ειδικότερα για την κοπή πυκνών θάμνων.
70
DİKKAT! Kesme makinasını, bıçak kılıfı (A, Şekil 38-39)
olmadan çalıştırmayınız. Hasarlı veya aşırı körelmiş bıçakları
kullanmayınız. Bıçağın bloke olması halinde önce motoru
durdurunuz sonra engel olan nesneyi çıkarınız.
Tek bıçaklı kesiciye koruyucu bıçak (A) yerine, ayrıca satın alınabilecek
(opsiyonel) bir deflektör (E, Şekil 39) monte etmek mümkündür.
KAVRAMA (sadece TG 2600 XP - TG 2750 XP için)
Operatörün, çitlerin kesim ve yivleme işlemlerini zahmetsiz bir şekilde
yerine getirmesini sağlamak için, rahat bir pozisyonda kavrama (C, Şekil 40)
90`sağa veya sola döndürülebilinir (Şekil 41)
Bu işlem süresinde ivmelendirici kolu kullanmayınız!
Prosedür:
1. Kavramayı serbest bırakmak için bloklama koluna basınız
(D, Şekil 40)
2. Kavramayı ve bloklama kolunu yeni bir aşılama yapmak için
dödürünüz.
3. Bloklamadan sonra ivlendirme kolunu yeniden harekete geçirmek
mümkündür.
Bu işlemi ayrıca kesme bıçakları ile donatılmış çit kesicideki ufak motor ile
de gerçekleştirmek mümkündür.Bıçakları el ile dödürmeyiniz.
İŞLETİM TEKNİĞİ
Çitin her yanını son olarakta uç kısmını kesmeden önce;
Dikey kesim: Tek bıçaklı TGS 2750 XP çit kesici ile daima aşağıdan yukarıya
doğru kesim yapınız (Şekil 42A). Çift bıçaklı TG 2600 XP - TG 2750 XP
çit kesici ile, bıçakların her iki tarafınıda kullanarak (Şekil 42B) aşağıdan
yukarıya doğru kavisli hareketle ve tersi yönde kesim yapınız.
Yatay kesim: Kesim konusunda en iyi sonuçları elde edebilmek için bıçağı
kesim hareketi yönüne doğru eğiniz (Şekil 43 A-B). Özellikle sık çalılık
buduyorsanız, yavaşça ilerleyiniz.
40
41
42A
42B
43A
43B
Česky
Pуccкий
Polski
ZASTAVENÍ MOTORU
OCТAНOВКA ДВИГAТЕЛЯ
ZATRZYMANIE SILNIKA
ZASTAVENÍ MOTORU
Páčku plynu uveďte do polohy volnoběhu (B, obr. 36-37) a počkejte několik
vteřin, až se motor ochladí.
Vypněte motor přepnutím vypínače zapalování (A) do polohy STOP.
OCТAНOВКA ДВИГAТЕЛЯ
Отпустите рычаг акселератора (В, Рис. 36-37) и подождите несколько
минут, пока двигатель не перейдет в режим холостого хода.
Выключите двигатель, переведя выключатель массы (А) в положение
STOP.
ZATRZYMANIE SILNIKA
Ustawić dźwignię gazu w pozycji minimalnej (B, Rys. 36-37) i odczekać kilka
sekund aż silnik osiągnie obroty jałowe.
Wyłączyć silnik, ustawiając wyłącznik (A) w pozycji „STOP”.
POUŽITÍ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
EKSPLOATACJA
UPOZORNĚNÍ! Nůžky na živý plot nestartujte bez ochrany nožů (A,
obr. 38-39). Nepoužívejte poškozené nebo velmi opotřebované
nože. Dojde-li k zablokování nožů, vypněte motor a teprve pak
odstraňte překážku.
ВНИМАНИЕ: Не начинайте работать с бензоножницами, если
отсоединено ограждение ножа (А, Рис. 38-39). Не используйте
поврежденные или изношенные ножи. Если нож заклинило, прежде,
чем устранять неполадки, выключите двигатель.
UWAGA - Nie włączać przycinarki, jeśli nie założono osłony na ostrza
(A, Rys. 38-39). Nie używać uszkodzonych lub nadmiernie zużytych
ostrzy. Jeśli ostrze się zablokuje, przed usunięciem przeszkody
należy wyłączyć silnik.
Na plotové nůžky s jednostrannými noži je možné místo krytů břitů (A) nasadit
clonu (E. obr. 39), kterou je možné zakoupit samostatně (volitelné).
Бензоножницы с одним ножом могут оборудоваться дополнительным
дефлектором (Е, Рис. 39), который устанавливается вместо ограждения ножа
(А).
W przycinarce jednoostrzowej można zamontować deflektor (E, Rys. 39), do
nabycia oddzielnie (opcjonalnie), zamiast osłony na ostrza (A).
RUKOJEŤ (pouze TG 2600 XP - TG 2750 XP)
Rukojeť (C, obr. 40) je možné otočit o 90° doprava nebo doleva (obr. 41),
což umožňuje pohodlné a snadné prořezávání a povrchovou úpravu živého
plotu.
Při tomto postupu nepoužívejte plynovou páčku!
Postup:
1. Stiskem blokovací páčky (D, obr. 40) rukojeť uvolněte.
2. Rukojetí otočte až do zaskočení páčky v dané poloze.
3. Po zablokování můžete plynovou páčku uvést zpět do chodu.
Tento postup můžete provést při minimálních otáčkách motoru, protože
plotové nůžky jsou vybaveny brzdou nožů, která brání v jejich pohybu.
РУКОЯТКА (только TG 2600 XP - TG 2750 XP)
Чтобы снизить усталость во время работы с бензоножницами, рукоятку
(С, Рис. 40) можно повернуть на 90° вправо или влево (Рис. 41).
Не нажимайте на рычаг акселератора во время этой операции!
Выполните следующие процедуры:
1. Освободите рукоятку, нажав блокировочный рычаг (D, Рис. 40);
2. Поверните рукоятку, пока блокировочный рычаг не встанет на свое
место;
3. Когда рукоятка зафиксирована в новом положении, В снова можете нажимать
на рычаг акселератора.
Вы можете повернуть рукоятку даже, если двигатель работает на холостом ходу,
т.к. бензоножницы имеют тормоз ножа, который блокирует его в неподвижном
состоянии.
UCHWYT (tylko TG 2600 XP - TG 2750 XP)
Aby umożliwić operatorowi cięcie oraz przycinanie żywopłotów w wygodnej,
niemęczącej pozycji, można obrócić uchwyt (C, Rys. 40) o 90° w prawo lub
w lewo (Rys. 41).
Nie używać dźwigni gazu przy tej czynności!
Procedura:
1. Zwolnić uchwyt naciskając dźwignię blokady (D, Rys. 40)
2. Obrócić uchwyt i ponownie zaciągnąć dźwignię blokady.
3. Po zablokowaniu, można ponownie uruchomić dźwignię gazu.
Czynność tę można przeprowadzić również wtedy, gdy silnik pracuje na
obrotach jałowych, pod warunkiem że przycinarka jest wyposażona w blokadę
ostrza i ostrza się nie obracają.
PRACOVNÍ POSTUP
Nejprve ořežte obě strany živého plotu a nakonec horní část.
Svislý řez: Nůžkami s jedním ostřím TGS 2750 XP řežte vždy zezdola nahoru
(obr. 42A). S nůžkami s dvojitým ostřím TG 2600 XP - TG 2750 XP řežte
obloukem zezdola nahoru a obráceně a využívejte obou stran nožů (obr.
42B).
Vodorovný řez: Lepších výsledků řezu dosáhnete, nakloníte-li nůžky ve
směru pohybu řezu (obr. 43 A-B). Pomalu posunujte nůžky dopředu, zvláště
je-li plot velmi silný.
МЕТОДЫ СТРИЖКИ БЕНЗОНОЖНИЦАМИ
Сначала срезайте по краям, потом сверху.
Вертикальная стрижка: Если Вы работаете бензоножницами с одним ножом,
модель TGS 2750 XP, всегда стригите снизу вверх (Рис. 42A). При работе с
моделями TG 2600 XP - TG 2750 XP, имеющими двусторонний нож, стригите
дугообразными движениями сначала снизу вверх, затем сверху вниз, чтобы
задействовать обе стороны ножа (Рис. 42B).
Горизонтальная стрижка: Чтобы получить наилучший результат, слегка
наклоните нож (5÷10°) в направлении стрижки (Рис. 43 A-B). Работайте медленно,
особенно, если живая изгородь густая.
TECHNIKA EKSPLOATACJI
Najpierw przyciąć boki żywopłotu, a następnie górę.
Cięcie pionowe: W przypadku przycinarki jednoostrzowej TGS 2750 XP,
zawsze ciąć od dołu do góry (Rys. 42A). W przypadku przycinarki dwuostrzowej
TG 2600 XP - TG 2750 XP, ciąć ruchem łukowym od dołu w górę i na odwrót,
używając obu stron ostrzy (Rys. 42B).
Cięcie poziome: W celu uzyskania najwyższej jakości cięcia, należy przechylić
ostrze (5÷10°) w kierunku ścinania (Rys 43 A-B). Ścinać powoli, w szczególności
wtedy, gdy ścina się bardzo gęste żywopłoty.
71
Português
Ελληνικα
Türkçe
UTILIZAÇÃO
ΧΡΗΣΗ
KULLANIM
USOS PROIBIDOS
ATENÇÃO! - Respeite sempre as normas de
segurança. A corta sebes deve ser utilizada só para
cortar sebes ou pequenos arbustos. Está proibido
introduzir na tomada de força da corta sebes
utensílios ou aplicações que não sejam aquelas
indicadas pelo construtor. Não utilize a máquina
para podar árvores ou cortar relvas. É proibido
cortar outros tipos de materiais. Não utilize a
máquina como alavanca para levantar, deslocar
ou partir objectos, nem a bloqueie em suportes
fixos.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθείτε πάντα τους κανόνες
ασφαλείας. Το κλαδευτικό θα πρέπει να
χρησιμοπιηθεί μόνο για την κοπή θάμνων ή
πουρναριών. Απαγορεύεται να βάζετε στο
κόμπλερ του κλαδευτικού εργαλεία ή εξαρτήματα
που δεν ενδυκνείει ο κατασκευαστής. Μην
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για την κοπή
κλαδιών δένδρων ή για το κούρεμα γρασιδιού.
Απαγορευεται η κοπη καθε αλλου υλικου. Μη
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ως μοχλό για
ανύψωση, μετακίνηση ή τεμαχισμό αντικειμένων
και μην το τοποθετείτε σε σταθερές βάσεις κατά
τη λειτουργία.
KULLANIMIN YASAK OLDUĞU HALLER
DİKKAT! Güvenlik önlemlerine daima uyunuz.
Çalı kesme makinası yalnızca çalı ve ince dalları
kesmek için kullanılmalıdır. Üretici firmanın,
makinenin gücüne uygun bulmadığı aletleri
takmayınız. Makinayı ağaç budamak veya çim
biçmek için kullanmayınız. Başka materyalleri
ke s m e k y a s a k t ı r. M a k i n e y i , n e s n e l e r i
kaldırmak, taşımak veya bölmek gibi amaçlar
için kullanmayınız, sabit tablalar üzerine
kilitlemeyiniz.
PRECAUÇÕES PARA A ZONA DE TRABALHO
- Não trabalhe próximo de fios eléctricos.
- Trabalhe apenas quando a visibilidade e a luz são
suficientes para ver claramente.
- Desligue o motor antes de pousar a máquina
- Parar o motor antes de apoiar o motosserra.
- Prestar especial atenção e cuidado, quando se usam as
protecções, porque estes equipamentos podem limitar
a capacidade de ouvir os sons que indicam os riscos
(chamamentos, sinais, avisos, etc.)
- Desligue o corta-sebes se a lâmina embater num objecto
estranho. Inspeccione o corta-sebes e mande reparar as
peças danificadas, se necessário.
- Mantenha a lâmina afastada de sujidade e areia. Mesmo
uma pequena quantidade de sujidade pode embotar
rapidamente uma lâmina.
- Mantenha sempre secas e limpas as pegas.
- Quando cortar um ramo sob tensão, tenha cuidado
para não ser apanhado de surpresa pelo afrouxamento
instantâneo da tensão da madeira.
72
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Μην εκτελείτε εργασίες κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια.
- Πρέπει να εργάζεστε μόνο όταν οι συνθήκες ορατότητας
και φωτισμού είναι ικανοποιητικές.
- Σβήνετε τον κινητήρα πριν τοποθετήσετε το μηχάνημα
στο έδαφος.
- Σβήνετε τον κινητήρα πριν τοποθετήσετε τον αλυσοπρίονο
στο έδαφος.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται
μέσα προστασίας, καθώς ενδέχεται να περιορίσουν την
ικανότητα αντίληψης ήχων που υποδεικνύουν κίνδυνο
(εντολές, σήματα, προειδοποιήσεις, κλπ.)
- Διακόψτε τη λειτουργία του θαμνοκοπτικού, εάν η λεπίδα
έρθει σε επαφή με ξένο σώμα. Ελέγχετε το θαμνοκοπτικό
και επισκευάζετε τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη,
εάν απαιτείται.
- Διατηρείτε την λεπίδα καθαρή και χωρίς άμμο. Η λεπίδα
μπορεί να μην κόβει αποτελεσματικά ακόμη και εάν υπάρχει
μικρή ποσότητα ακαθαρσιών.
- ∆ιατηρητε παντα τις λαβες στεγνες και καθαρες.
- Όταν τραβάτε τα κλαδιά για να τα κόψετε, πρέπει να
είστε προετοιμασμένοι, ώστε να μην τραυματιστείτε όταν
χαλαρώσουν.
ÇALIŞMA ALANI İÇİN TEDBİRLER
- Elektrik tellerinin yakınında çalışmayınız.
- Sadece görüş mesafesi ve ışık yeterli iken çalışınız.
- Makineyi yere indirmeden önce motoru durdurunuz.
- Motorlu testere yere indirmeden önce motoru
durdurunuz.
- Koruyucuları giydiğinizde özellikle dikkat ediniz ve
tetikte olunuz çünkü bu gibi teçhizatlar tehlike işareti
veren sesleri (çağrılar, sinyaller, uyarılar, vb.) duymanızı
engelleyebilir.
- Bıçağın yabancı bir cisme çarpması halinde motorlu
tırpanı durdurunuz. Motorlu tırpanı gözden geçiriniz ve
gerektiği takdirde hasarlı kısımları tamir ettiriniz.
- Bıçağı kirden ve kumdan uzak tutunuz. Küçük bir miktar
kir dahi bıçağın körelmesine neden olabilir.
- Motorun sapları daima kuru ve temiz olmalıdır.
- Gerilmiş bir dalı keserken, geriye doğru fırlamamasına
dikkat ediniz, çünkü ağaç dalındaki gerilme serbest
kaldığında size çarpabilir.
Česky
Pуccкий
Polski
POUŽITĺ
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
UŻYTKOWANIE
ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ! Vždy dodržujte bezpečnostní
pokyny. Nůžky na živý plot se smí používat pouze k
řezání živého plotu nebo malých keřů. Je zakázáno
připojovat k motoru nůžek nástroje nebo zařízení,
které k tomu nejsou určeny, nebo používat k
prořezávání stromu nebo stříhání trávy. Řezání
jiných materiálů je zakázáno. Nepoužívejte stroj
jako páku ke zvedání, posunování nebo dělení
předmětů, neupínejte jej do pevných stojanů.
ПРOДУКТЫ, ЗAПРЕЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте меры
безопасности. Бензоножницы должны
использоваться только для стрижки кончиков
веток или маленьких кустов. Зaпрeщaeтся
пилить другиe мaтeриaлы. Не используйте
устройство в качестве рычага для подъема,
перемещения или разбивания предметов, а
также не закрепляйте его на неподвижных
опорах.
UPOZORNĚNÍ PRO PRACOVNÍ OBLAST
- Nepracujte v blízkosti elektrických vodičů.
- Pracujte pouze tehdy, kdy jsou světelné podmínky
dostačující pro zřetelnou viditelnost.
- Před položením stroje vypněte motor.
- Před položením řetězovou pilu vypněte.
- Postupujte zvláště opatrně, když se používají ochranné
prostředky, protože některé prostředky osobní ochrany
mohou omezit schopnost slyšet zvuky označující
nebezpečí (výzvy, signály, upozornění atd.).
- Plotové nůžky ihned zastavte, když řezný nástroj narazí
na cizí předmět. Plotové nůžky zkontrolujte a pokud je
to nutné, poškozené části nechte opravit.
- Na řezném nástroji nesmí být nečistoty ani písek. I malé
množství nečistot řezný nástroj rychle otupí.
- Udržujte rukojeti vždy suché a čisté.
- Při řezání napnuté větve dávejte pozor, aby Vás
nepřekvapilo momentální uvolnění napětí dřeva.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
- Не работайте вблизи электропроводов.
- Работайте только в условиях хорошей видимости и
освещения.
- Выключайте двигатель перед тем, как опустить
устройство на землю.
- Выключайте двигатель перед тем, как опускать
бензопла на землю.
- Будьте особо внимательны при использовании
средств индивидуальной защиты, т.к. такие средства
могут ограничивать вашу способность слышать
предупреждающие звуковые сигналы (крики, гудки
и т.д.).
- Остановите кусторез, если лезвие ударяется о
посторонний предмет. Проверьте кусторез и в случае
необходимости отремонтируйте поврежденные
детали.
- Следите за тем, чтобы на ножах не было грязи и песка.
Даже небольшое количество грязи может быстро
притупить ножи.
- Cлeдитe, чтoбы рукoятки были сухими и чистыми.
- При распиливании ветки, находящейся под
натяжением, будьте внимательны, чтобы резкое
ослабление ветки не застало бы вас врасплох.
NIEDOZWOLONE UŻYCIE
UWAGA! - Zawsze przestrzegać przepisów BHP.
Przycinarka powinna być używana jedynie do
przycinania żywopłotów oraz małych krzewów.
Zabrania się podłączania do urządzenia narzędzi
lub osprzętu innego niż wskazane przez
producenta. Nie używać przycinarki do ścinania
drzew ani do ścinania trawy. Zabrania się cięcia
innych materiałów. Nie używać narzędzia jako
dźwigni do podnoszenia, przenoszenia lub
łamania przedmiotów, ani nie przymocowywać
go do stałych podpór.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W STREFIE ROBOCZEJ
- Nie pracować w pobliżu przewodów elektrycznych.
- Pracować tylko wtedy gdy widoczność i oświetlenie są
wystarczające, aby dobrze widzieć.
- Przed odłożeniem narzędzia należy wyłączyć silnik
- Wyłączyć silnik przed złożeniem pilarki łańcuchowe.
- Zachować szczególną uwagę i stan gotowości, gdy
korzysta się z osłon, ponieważ takie środki mogą
ograniczyć zdolność słyszenia dźwięków informujących
o niebezpieczeństwie (sygnałów, ostrzeżeń, itp.).
- Zatrzymać nożyce do żywopłotów w przypadku
uderzenia ostrza w ciało obce. Skontrolować wzrokowo
nożyce do żywopłotów i w razie potrzeby zlecić naprawę
uszkodzonych części.
- Utrzymywać ostrze w czystości, wolne od zanieczyszczeń
i piasku. Nawet niewielka ilość zanieczyszczeń powoduje
szybkie stępienie ostrza.
- Zawsze utrzymywać uchwyty pilarki w stanie suchym
i czystym.
- Podczas cięcia napiętej gałęzi należy zachować
ostrożność, aby nie dać się zaskoczyć nagłym
zmniejszeniem napięcia drewna.
73
44
45
46
RCJ-6Y
Português
Ελληνικα
Türkçe
MANUTENÇÃO
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
BAKIM
47
ATENÇÃO! - Durante as operações de manutenção, calce
sempre as luvas de protecção. Não efectue as operações de
manutenção com o motor quente.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Κατά τη διάρκεια της συντήρησης φοράτε πάντα
προστατευτικά γάντια. Μην πραγματοποιείτε τη συντήρηση
με τον κινητήρα ακόμη ζεστό.
DİKKAT - Sırt atomizötörünün bakımını yaparken eldiven
kullanınız. Motor sıcakken bakımını yapmayınız.
FILTRO DE AR - Todas as 8-10 horas de trabalho tire a tampa (A, Fig. 44),
limpe o filtro (B); deve estar limpo, portanto, sacuda-o bem e utilize
um pano macio.
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ - Κάθε 8-10 ώρες εργασίας, βγάζετε το καπάκι (Α, Εικ. 44),
καθαρίζετε το φίλτρο (Β). Καθαρίστε το καλά με ένα μαλακό πανί.
HAVA FİLTRESİ - Her 8-10 saatte bir filtrenin kapağını (A, Şekil 44)
ve filtreyi (B) çıkarın. Filtreyi (B) yumuşak fırçayla iyice silkeleyerek
temizleyiniz.
ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ - Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση
του φίλτρου του καρμπυρατέρ (C, Εικ. 45). Σε περίπτωση έντονης
ακαθαρσίας, αντικαταστήστε.
YAKIT DEPOSU - Yakıt filtresini düzenli aralıklarla kontrol ediniz
(C, Şekil 45). Çok kirlenmiş ise yerine yenisini takınız.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - Καθαρίζετε περιοδικά τα πτερύγια του κυλίνδρου με ένα
πινέλο ή με πεπιεσμένο αέρα (Εικ. 46). Η συγκέντρωση ακαθαρσίας
στον κύλινδρο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, βλαβερή για τη
λειτουργία του κινητήρα.
MOTOR - Silindir kanatçıklarını (Şekil 46) fırçayla ya da basınçlı havayla
düzenli olarak temizleyiniz. Silindirdeki herhangi bir kirlilik motorun
fazla ısınmasına neden olabilir.
ΜΠΟΥΖΙ - Συνιστάται ο περιοδικός καθαρισμός του μπουζί και ο έλεγχος
της απόστασης των ηλεκτροδίων (Εικ. 47). Χρησιμοποιείτε μπουζί
Champion RCJ6Y ή άλλης μάρκας με παρόμοιο θερμικό βαθμό.
BUJİ - Bujiyi temizleyiniz ve elektrod mesefesini düzenli olarak kontrol
ediniz (Şekil 47). Campion RCJ-6Y veya başka markalardan eşit termik
dereceye sahip bujiler kullanınız.
ΡΥΘΜΙΣΗ (Εικ. 48): λασκάρετε το παξιμάδι (1). Βιδώστε τη βίδα (2)
μέχρι το τέρμα χωρίς να τη σφίξετε και έπειτα ξεβιδώστε την κατά 1/4
της στροφής. Σφίξτε το παξιμάδι (1). Κατά διαστήματα, αφαιρείτε και
καθαρίζετε το παξιμάδι (1) και τη βίδα (2).
AYARLAMALAR (Şek. 48): somunu (1) gevşetiniz: vidayı (2) fazla
kuvvet uygulamadan sıkınız, daha sonra 1/4 tur gevşetiniz. Somunu
(1) sıkınız. Ara sıra vidayı (2) ve somunu (1) söküp temizleyiniz.
Afiação (Fig. 49): conduza a lima de afiação ou o rebolo sempre com
um ângulo de 45° relativamente ao plano da lâmina e:
• Afie sempre em direcção ao gume;
• Preste atenção para que a lima corte apenas à ida - levante-a no
regresso;
• Elimine a rebarba da lâmina com uma pedra de afiação;
• Extraía pouco material;
• Antes de voltar a montar as lâminas afiadas, elimine a limalha e
lubrifique as lâminas.
Não tente afiar uma lâmina desgastada. Leve-a para um centro de
assistência autorizado ou substitua-a.
Τρόχισμα (Εικ. 49): χρησιμοποιήστε τη λίμα ακονίσματος ή το
σμυριδοτροχό πάντα με γωνία 45° ως προς το επίπεδο του μαχαιριού,
και:
• Τροχίζετε πάντοτε προς την κόψη
• Προσοχή ώστε η λίμα να κόβει μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Σηκώστε
στην επιστροφή
• Αφαιρέστε τα υπολείμματα από το μαχαίρι με μία πέτρα
ακονίσματος
• Αφαιρείτε ελάχιστο υλικό
• Πριν τοποθετήσετε τα τροχισμένα μαχαίρια, αφαιρέστε τα ρινίσματα
και γρασάρετε τα μαχαίρια.
Μην προσπαθήσετε να λιμάρετε μια αλλοιωμένη λάμα. Συμβουλευθείτε
ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή αντικαταστήστε την.
Bileme (Şekil 49): Bilenecek olan bıçağı bileme makinasının eğesine
daima 45 derecelik açı yapacak şekilde sürünüz (temas ettiriniz).Ve
bunların yanında aşağıdakileri uygulayınız:
• Daima bıçağın kesici kenarına doğru bileyiniz.
• Eğe dokundurulan bölgeyi keserken dikkatli olunuz ve başka bölgeyi
bilemeye geçerken bıçağı kaldırarak geri çekiniz.
• Bıçağın iyi keskinleşmesini sağlamak için bıçak üzerindeki birikmiş
parçaları bir taşla temizleyiniz
• Üzerindeki en ufak parçaları bile temizleyiniz.
• Bilenmiş bıçakları temizlemeden önce, aynı bıçağı geri takmak için
üzerindeki birikmiş olan eğe tozlarını gideriniz.
Körelmiş bir bıçağı bilemeye çalışmayın. Yetkili bir servis merkezine
götürün ve değiştirin.
Atenção - O risco é maior em caso de lâmina errada! Utilize
e xc l u s i v a m e n t e o s c o m p r i m e n t o s d e l â m i n a s
recomendados e siga as instruções para o afiamento.
Προσοχή - Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε περίπτωση
χρήσης εσφαλμένης λεπίδας! Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
και μόνο λεπίδες συνιστώμενου μήκους και τηρείτε τις
οδηγίες τροχίσματος.
Dikkat - Yanlış bıçak kullanılması halinde kaza tehlikesi
daha yüksektir! Sadece önerilen uzunluktaki bıçakları
kullanınız ve bileme talimatlarına uyunuz.
REDUTOR - Verifique o nível de graxa cada 20 horas de trabalho
(Fig. 50). Se for necessário, acrescente graxa ao bisolfuro de molibdênio
Efco part. n° 4174238B.
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ - Ελέγξτε τη στάθμη του γράσου κάθε 20 ώρες λειτουργίας
(Εικ.50). Εάν είναι αναγκαίο, προσθέστε γράσο διθειούχου μολυβδαινίου
Efco παρτ. αρ. 4174238B.
REDÜKTÖR - Her 20 çalışma saatinden sonra yağ seviyesini kontrol
ediniz (Şekil 50). Gerekliyse, Efco, part n 4174238B molibden bisülfür
içeren yağ ilave ediniz.
PANELA DE ESCAPE - Retire as folhas, os ramos e limpe o excesso
de lubrificante do motor e do escape para reduzir o perigo de
incêndio.
ΕΞΑΤΜΙΣΗ - Απελευθερώστε τον κινητήρα και την εξάτμιση από
κλαδιά, φύλλα ή από το υπερβολικό λιπαντικό ώστε να μειωθεί ο
κίνδυνος πυρκαγιάς.
EGSOZ - Yangın riskini azaltmak için motor ve egzoz borusunu küçük
dal parçalarından, yapraklardan veya aşırı yağdan arındırın.
FILTRO DE COMBUSTIVEL - Verifique regularmente as condições
do filtro de combustível (C, Fig. 45). No caso de ele estar muito sujo,
substitua-o.
MOTOR - Limpar regularmente as alhetas do cilindro com ar
comprimido (Fig. 46). A acumulação de impurezas sobre o cilindro pode
provocar aquecimento anormal prejudicial ao bom funcionamento
do motor.
VELA - Recomenda-se a limpeza regular da vela e controlar a distância
entre os electrodos (Fig. 47). Utilize vela champion RCJ-6Y ou de outra
marca de grau térmico equivalente.
REGULAGEM (Fig. 48): afrouxe o porca (1). Aperte levemente o
parafuso (2) depois desenrosque-o por 1/4 de giro. Aperte o porca
(1). De vez em quando, desmonte e limpe o porca (1) e o parafuso
(2) das incrustações.
74
48
49
50
Česky
Pуccкий
Polski
ÚDRŽBA
ТЕХНИЧЕCКOЕ OБCЛУЖИВAНИЕ
KONSERWACJA
UPOZORNĚNÍ! - Při údržbových pracích vždy používejte
ochranné rukavice. Údržbu neprovádějte, je-li motor ještě
teplý.
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте защитные перчатки во
время выполнения операций технического обслуживания.
Запрещается проводить данные работы при неостывшем
двигателе.
VZDUCHOVÝ FILTR (obr. 44) - Každých 8-10 provozních hodin
odklopte (popř. sejměte) kryt (A) a vyjměte filtr (B). Prach vyklepte a
filtr, kryt a držák očistěte měkkým štětcem.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - Каждые 8-10 часов работы снимайте крышку
(А, Рис. 44) и прочищайте фильтр (В), хорошо встряхнув его и пользуясь
мягкой кисточкой.
FILTR POWIETRZA - Co 8-10 godzin pracy, należy zdjąć pokrywę
(A, Rys. 44), oczyścić filtr (B) dobrze nim wstrząsając, a następnie
przecinając miękką ściereczką.
FILTR PALIVA - Pravidelně kontrolujte stav filtru paliva (C, obr. 45).
Je-li příliš znečištěný, vyměňte jej.
ТОПЛИВНЫЙ БАК - Периодически проверяйте топливный фильтр
(С, Рис. 45). Замените его, если он слишком загрязнен.
FILTR PALIWA - Sprawdzać okresowo stan filtra paliwa (C, Rys. 45). W
przypadku silnego zanieczyszczenia, wymienić na nowy.
MOTOR - Žebrování válce pravidelně čistěte štětcem nebo stlačeným
vzduchem (obr. 46). Nahromaděním nečistot na žebrech válce může
dojít k přehřátí, které je nebezpečné pro chod motoru.
ДВИГАТЕЛЬ - Периодически чистите ребра цилиндра (Рис. 46)
кисточкой или сжатым воздухом. Вследствие загрязнения цилиндра
может произойти опасный перегрев двигателя.
SILNIK - Czyścić okresowo żebra cylindra pędzlem lub strumieniem
sprężonego powietrza (Rys. 46). Nagromadzenie się zanieczyszczeń
na cylindrze może spowodować szkodliwe przegrzanie się silnika.
SVÍČKA - Doporučuje se pravidelné čištění svíčky a kontrolu vzdálenosti
elektrod (obr. 47). Používejte svíčku Champion RCJ-6Y nebo jinou
značku odpovídající tepelné hodnoty.
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ - Регулярно чистите свечу зажигания и
проверяйте зазор между электродами (Рис. 47). Используйте модель
Champion RCJ-6Y или другую модель с таким же температурным
режимом.
ŚWIECA - Zaleca się okresowe czyszczenie świecy oraz kontrolę odstępu
elektrod (Rys. 47). Stosować świece Champion RCJ-6Y lub zamiennik
innej marki.
SEŘÍZENÍ (obr. 48): uvolněte matici (1). Utáhněte šroub (2) až na
doraz bez použití síly, pak jej o 1/4 otáčky pootočte zpět. Utáhněte
matici (1). Čas od času matici (1) a šroub (2) odmontujte a vyčistěte
případné usazeniny.
РЕГУЛИРОВКА (Рис.48): ослабьте гайку (1). Закрутите винт (2) до конца,
не затягивая, затем открутите его назад на 1/4 оборота. Затяните гайку
(1). Периодически снимайте и очищайте гайку (1) и винт (2).
REGULACJA (Rys.48): poluzować nakrętkę (1). Lekko dokręcić
śrubę (2), a następnie odkręcić ją o 1/4 obrotu. Dokręcić nakrętkę
(1). Zaleca się okresowo odkręcać i czyścić nakrętkę (1) i śrubę (2) z
zanieczyszczeń.
Broušení (obr. 49): pilník nebo ostřič veďte vždy v úhlu 45° vzhledem
k rovině nože a dodržujte tyto zásady:
• bruste vždy směrem k řeznému okraji
• při broušení brouskem dbejte na to, aby brousek brousil pouze
směrem dopředu, při návratu jej nadzvedněte
• odlomené hrany břitu odstraňte obtahovacím brouskem
• odstraňte co nejméně materiálu
• před namontováním nabroušených nožů odstraňte piliny a nože
namažte.
Opotřebované nože lze brousit. Doporučujeme svěřit tuto činnost
autorizovanému servisu.
Pozor - Riziko je větší v případě chybného řezného
nástroje! Používejte pouze doporučené délky řezných
nástrojů a dodržujte pokyny pro broušení.
PŘEVODOVKA - Po každých 20 pracovních hodinách zkontrolujte a
případně doplňte mazivo (obr. 50). Používejte kvalitní mazací tuk na
bázi sirníku molybdenu nebo lithia, např. Efco, č. 4174238B.
TLUMIČ VÝFUKU - Odstraňujte z motoru a tlumiče výfuku větvičky,
listí nebo přebytečné mazivo, snížíte tak nebezpečí vzniku požáru.
Заточка (Рис. 49): всегда держите напильник или заточное устройство
под углом 45° относительно ножа, а также:
• Всегда затачивайте в направлении режущей кромки;
• Примечание: ведите заточку только в одном направлении; отнимайте
напильник от ножа, когда совершаете обратное движение;
• Удаляйте заусенцы с края ножа при помощи бруска;
• Снимайте как можно меньше материала;
• Перед установкой заточенных ножей удалите опилки и смажьте
ножи.
Не пытайтесь заточить поврежденный нож. Поменяйте его или
отнесите в сервисный центр.
Внимание - В случае использования неправильного
ножа, риск повышается! Используйте только ножи
рекомендуемой длины и следуйте указаниям по
затачиванию.
РЕДУКТОР - Проверяйте уровень смазки после каждых 20 часов
работы (Рис. 50). При необходимости добавьте смазки Efco с
бисульфитом молибдена код 4174238B.
ГЛУШИТЕЛЬ - Удаляйте из двигателя и глушителя веточки, листья
или избыток смазочного материала, чтобы предотвратить опасность
пожара.
UWAGA! W czasie wykonywania czynności konserwacyjnych
należy zawsze nosić rękawice ochronne. Nie wykonywać
czynności konserwacyjnych, kiedy silnik jest rozgrzany.
Ostrzenie (Rys. 49): prowadzić pilnik lub ostrzarkę pod kątem 45° w
stosunku do płaszczyzny ostrza oraz:
• Ostrzyć zawsze w kierunku krawędzi tnącej
• Pilnik powinien dotykać ostrza jedynie podczas ruchu w jednym
kierunku; podczas ruchu powrotnego podnosić pilnik.
• Usunąć wszelkie zadziory z ostrza
• Starać się, aby spiłować jak najmniej materiału
• Przed zamontowaniem naostrzonych ostrzy, wyeliminować opiłki
oraz nasmarować ostrza.
Nie ostrzyć zużytych ostrzy. Oddać zużyte ostrza do serwisu lub
wymienić.
Uwaga - Ryzyko zwiększa się w przypadku niewłaściwego
ostrza! Stosować wyłącznie ostrza o zalecanej długości i
przestrzegać instrukcji dotyczących ostrzenia.
PRZEKŁADNIA - Sprawdzić poziom smaru co 20 godzin pracy (Rys. 50).
W razie konieczności stosować smar z dwusiarczkiem molibdenu Efco,
nr części 4174238B.
TŁUMIK - Oczyścić silnik oraz tłumik z gałązek, ilości oraz nadmiaru
smarów, aby zmniejszyć ryzyko pożaru.
75
T – Sistema ralenti
T – Ρελαντί
T – Balata vidası ayarı
T – Seřizovací šroub otáček volnoběhu
T – Винт регулировки холостого хода
T – Obroty minimalne
52
53
54
Português
Ελληνικα
Türkçe
MANUTENÇÃO - TRANSPORTE
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΜΕΤΑΦΡΑ
BAKIM - NAKLİYE
Não use combustível (mistura) para operações de limpeza.
Μην χρησιμοποιειτε καυσιμο (μιγμα) για τον καθαρισμο.
Cihazınızı temizlemek için benzin kullanmayın.
CARBURADOR
Antes de regular o carburador, limpe o filtro de ar (C, Fig.52)
e aqueça o motor.
O parafuso do ralenti T (Fig. 53) é regulado de maneira a deixar
uma boa margem de segurança entre o sistema de ralenti e o
sistema de embraiagem.
Este motor foi concebido e fabricado de acordo com a aplicação
das directivas 97/68/CEE e 2002/88/CEE.
ΚΑΡΜΥΡΑΤΕΡ
Πριν ρυθμίσετε το καρμπυρατέρ, καθαρίστε το φίλτρο του
αέρα (C, Εικ. 52) και ζεστάνετε τον κινητήρα.
Η βίδα του ρελαντί Τ (Εικ. 53) είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να
υπάρχει ένα επαρκές όριο ασφαλείας, μεταξύ του ρελαντί και
της λειτουργίας του συμπλέκτη.
Το μοτέρ αυτό έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με
τις οδηγίες 97/68/ΕΚ και 2002/88/ΕΚ.
KARBÜRATÖR
Karbüratör ayarını yapmadan önce hava filtresini (C, Şekil 52)
temizleyip motoru ısıtınız.
T vidası (Şekil 53) ayarı balata boşluğunu düzenler.
Bu motor, 97/68/EC ve 2002/88/EC uygulama direktiflerine
uygun olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ανοίγετε το καρμπυρατέρ.
DİKKAT: Karbüratöre elinizle dokunmayınız.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το μοτέρ στο ρελαντί (2.800 στροφές/
λεπτό) η λάμα δεν θα πρέπει να γυρνάει. Σας
συνιστούμενα πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις του
καρμπυρατέρ με του Πωλητή σας ή το εξουσιοδοτημένο
Συνεργείο.
DİKKAT: Motor rölantideyken (2800) bıçağı
dönmemelidir. Karbüratör ayarlarını yetkili bakım
servisine ya da satıcıya yaptırınız.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλιματικές και υψομετρικές μεταβολές,
μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις στην λειτουργία
τους.
DİKKAT: Hava şartları ve deniz seviyesinden olan
yükseklik karbüratörün çalışmasını etkileyebilir.
Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να παραμένουν κοντά
στο κλαδευτικό κατά την διάρκεια της εργασίας και
της φάσης ρύθμισης του καρμπυρατέρ.
Çalışırken ve karbüratör ayarı yaparken hiç kimsenin
kesme makinasına yaklaşmasına izin vermeyiniz.
TRANSPORTE
Transporte a corta sebes com o motor apagado, com a lâminas
dirigida para trás e o cobre-barra inserido (Fig. 54).
ΜΕΤΑΦΡΑ
Μεταφέρετε το κλαδευτικό με τον κινητήρα σβηστό, τις λάμες
γυρισμένες προς τα πίσω και το προστατευτικό της λάμας
τοποθετημένο (Εικ. 54).
NAKLİYE
Taşırken motorun sönmüş, bıçakların geriye dönük ve bıçak
kılıfının takılmış olmasına dikkat ediniz (Şekil 54).
ATENÇÃO – Para o transporte do corta-sebes no
veículo, certifique-se da correcta e sólida fixação ao
veículo através de correias. O corta-sebes deve ser
transportado na posição horizontal, com o depósito
vazio, certificando-se ainda de que não viola as normas
de transporte em vigor para estas máquinas.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Για τη μεταφορά του θαμνοκοπτικού με
όχημα, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει στερεωθεί
σωστά και σταθερά στο όχημα χρησιμοποιώντας
ιμάντες. Το θαμνοκοπτικό πρέπει να μεταφέρεται
σε οριζόντια θέση, με κενό ρεζερβουάρ, τηρώντας
επίσης τους ισχύοντες κανονισμούς μεταφοράς για
μηχανήματα αυτού του τύπου.
DİKKAT – Motorlu tırpanın araçla taşınması halinde,
araca kayışlar vasıtasıyla düzgün ve sağlam bir şekilde
sabitlendiğinden emin olunuz. Motorlu tırpan yatay
konumda, deposu boş halde ve ayrıca bu makineler
için geçerli nakliye yönetmeliklerinin ihlal edilmediği
garanti edilerek taşınır.
ATENÇÃO! Não faça alterações no carburador.
ATENÇÃO: Quando o motor está no ralenti (2800
voltas/min), o lãminas não deve rodar. Aconselhamos
que regule o carburador regularmente no vosso
revendedor ou numa oficina autorizada.
ATENÇÃO: As variações climáticas ou atmosféricas
podem provocar variações de carburação.
Não permita que outras pessoas fiquem perto da corta
sebas durante o trabalho e a fase de regulagem da
carburação.
76
Česky
Pуccкий
Polski
ÚDRŽBA - PŘEPRAVA
ТЕХНИЧЕCКOЕ OБCЛУЖИВAНИЕ ТРAНCПOРТИРOВКA
KONSERWACJA - TRANSPORT
Pro čištění nikdy nepoužívejte palivo.
Нe испoльзуйтe тoпливную смeсь для чистки.
Nie używać paliwa (mieszanki) do czyszczenia.
KARBURÁTOR
Před seřízením karburátoru vyčistěte vzduchový filtr (C, obr. 52)
a zahřejte motor.
Šroub volnoběhu T (obr. 53) je seřízený tak, aby zajišt’oval
bezpečnou hranici mezi volnoběhem motoru a režimem
sepnutí spojky.
Tento motor byl navržen a vyroben v souladu s požadavky
směrnic 97/68/ES a 2002/88/ES.
КAРБЮРAТOР
Перед регулировкой карбюратора прочистите воздушный
фильтр (С, Рис. 52) и прогрейте двигатель.
Винт холостого хода Т (Рис. 53) регулируется так, чтобы
обеспечивать устойчивую работу на холостом ходу и при
срабатывании сцепления.
Данный двигатель разработан и изготовлен в соответствии
с директивами 97/68 ЕС и 2002/88/ЕС.
GAèNIK
Przed wyregulowaniem gaźnika wyczyścić filtr powietrza
(C, Rys. 52) oraz rozgrzać silnik.
Śruba T jest (Rys. 53) tak ustawiona, aby zapewnić margines
bezpieczeństwa między biegiem jałowym a maksymalnym.
Silnik został zaprojektowany i wykonany zgodnie z dyrektywami
97/68/EC i 2002/88/EC
UPOZORNĚNÍ! Nezasahujte do karburátoru.
Внимание: Не вносите несанкционированные
изменения в конструкцию карбюратора.
UPOZORNĚNÍ! Pokud běží motor na volnoběh (2800
ot/min) nože se nesmí pohybovat. Doporučujeme
nechat si seřídit karburátor u svého prodejce nebo v
autorizované dílně.
ВНИМАНИЕ: При холостом ходе двигателя (2800 об/
мин.) ножи не должны вращаться. Рекомендуем
любую регулировку карбюратора производить в
гарантийной мастерской.
UPOZORNĚNÍ! Na chod motoru mohou mít vliv změny
počasí a nadmořské výšky.
ВНИМАНИЕ: На работу карбюратора могут влиять
погодные условия и высота над уровнем моря.
UWAGA - Nie wprowadzać zmian do gaźnika.
UWAGA: Przy ustawieniu silnika na obrotach jałowych
(2800 obr. na min) ostrze nie powinno się obracać.
Zalecamy dokonanie regulacji gaźnika u Państwa
sprzedawcy lub w autoryzowanym sklepie.
UWAGA - Zmiany klimatyczne oraz położenie nad
poziomem morza mogą mieć wpływ na parametry
spalania.
Pracujete-li s plotovými nůžkami, nebo seřizujete-li
karburátor, nesmí být ve vaší blízkosti jiné osoby.
Не позволяйте посторонним находиться вблизи от
бензоножниц во время работы или регулировки
карбюратора.
PŘEPRAVA
Nůžky přepravujte pouze s vypnutým motorem, s noži
obrácenými dozadu a s nasazeným ochranným pouzdrem
(obr. 54).
ТРAНCПOРТИРOВКA
Переносите бензоножницы с выключенным двигателем,
ножами, направленными назад, и с надетыми чехлами
(Рис. 54).
TRANSPORT
Przenosić pilarkę łańcuchową po wyłączeniu silnika, ostrzami
odwróconymi do tyłu i z założoną osłoną ostrzy (Rys. 54).
POZOR - Při dopravě plotových nůžek na vozidle se
ujistěte o správném a pevném připevnění na vozidle
pomocí řemenů. Plotové nůžky se přepravují ve
vodorovné poloze, s prázdnou nádrží, po ujištění, že
se neporušují platné předpisy pro přepravu těchto
zařízení.
ВНИМАНИЕ - При транспортировке кустореза на
транспортном средстве, убедитесь, что он правильно
и надежно закреплен при помощи ремней. Кусторез
следует транспортировать в горизонтальном
положении с пустым баком, убедившись, что
при этом не нарушаются действующие правила
транспортировки соответствующего оборудования.
UWAGA - Przed transportem nożyc do żywopłotów
w pojeździe należy się upewnić, że są one do niego
prawidłowo i solidnie przymocowane pasami. Nożyce
do żywopłotów należy transportować w pozycji
poziomej, z opróżnionym zbiornikiem, ponadto
należy się upewnić, iż nie narusza się obowiązujących
przepisów dotyczących transportu takich urządzeń.
Podczas pracy przycinarki oraz podczas regulacji
silnika w pobliżu urządzenia nie mogą przebywać
osoby postronne.
77
Português
Ελληνικα
Türkçe
MANUTENÇÃO
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
BAKIM
MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA
No final de cada estação, em caso de uso intenso, ou de
dois em dois anos com uso normal, é aconselhável
proceder a um controlo geral a efectuar com um técnico
especializado da rede de assistência.
∂∫∆∞∫∆∏ ™À¡∆∏ƒ∏™∏
™ÙÔ Ù¤ÏỖ ÙË̃ ÂÔˉ‹̃ ÌÂÙ¿ ∙fi ÂÓÙ∙ÙÈ΋ ˉÚ‹ÛË ‹
οı ‰‡Ô ˉÚfiÓÈ∙ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ˉÚ‹ÛË, ›Ó∙È
ÛÎfiÈÌÔ Ó∙ Ú∙ÁÌ∙ÙÔÔÈ›Ù∙È ¤Ó∙̃ ÁÂÓÈÎfĩ
¤ÏÂÁˉỖ ∙fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÂˉÓÈÎfi ÙÔ˘ ™¤Ú‚È̃.
EKSTRA BAKIM
Eğer cihaz yoğun bir flekilde kullanıldıysa, uygulama
sezonu sonunda, normal olarak gerçekleştirilen genel
kontrollere ek olarak her iki yıllık kullanımdan sonra
cihazı uzman teknisyene kontrol ettiriniz.
ATENÇÃO! – Todas as operações de manutenção
não mencionadas no presente manual devem
ser efectuadas por uma oficina autorizada. Para
garantir um funcionamento constante e regular do
cor ta-sebes, lembre -se de que eventuais
substituições de componentes deverão ser
e xc l u s i v a m e n t e e f e c t u a d a s c o m P E Ç A S
SOBRESSELENTES ORIGINAIS.
¶ƒ√™√Ã∏! - ŸÏẪ ÔÈ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ̃ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË̃
Ô˘ ‰ÂÓ ∙Ó∙ʤÚÔÓÙ∙È ÛÙÔ ∙ÚfiÓ ÂÁˉÂÈÚ›‰ÈÔ,
 Ú ¤  Â È Ó ∙  Ú ∙ Á Ì ∙ Ù Ô  Ô È Ô ‡ Ó Ù ∙ È ∙  fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û¤Ú‚È̃. °È∙ Ó∙ ÂÍ∙ÛÊ∙ÏÈÛÙ›
Ë Û Ù ∙ ı Â Ú ‹ Î∙ È Ô Ì ∙ Ï ‹ Ï Â È Ù Ô˘ Ú Á › ∙ Ù Ô ˘
θαμνοκοπτικό, Á È ∙ Ù Ë Ó ∙ Ó Ù È Î ∙ Ù ¿ Û Ù ∙ Û Ë
ÂÍ∙ÚÙËÌ¿Ù̂Ó Ú¤ÂÈ Ó∙ ˉÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ∙
°¡∏™π∞ ∞¡∆∞§§∞∫∆π∫∞.
DİKKAT! – Bu kitapçıkta belirtilmeyen diğer tüm
bakım işleri yetkili bir Servis Merkezi tarafından
gerçekleştirilmelidir. Kesme makinesi devamlı ve
düzenli çalışmasını sağlamak için, eski parçaların
s a d e ce ORİJİNAL YEDEK PARÇ AL AR i l e
değiştirilmesi gerektiğini unutmayınız.
Eventuais modificações não autorizadas e/ou o
uso de acessórios não originais podem causar
lesões graves ou mortais ao operador ou a
terceiros.
Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις
ή/και η χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων μπορεί
να οδηγήσουν στην πρόκληση σοβαρών ή
θανατηφόρων τραυματισμών για το χειριστή ή
τρίτους.
78
Yetkisiz yapılan değişiklikler ve/veya orijinal
aksesuarların kullanılmaması operatörde veya
üçüncü kişilerde ciddi veya ölümcül
yaralanmalara yol açabilir.
Česky
Pуccкий
Polski
ÚDRŽBA
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
KONSERWACJA
MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA
V případě intenzivního používání doporučujeme
provést celkovou kontrolu odborným technikem servisu
na konci sezóny, v případě normálního používání každé
dva roky.
ТЕХOCМOТР
Рeкoмeндуeтся пo oкoнчaнию сeзoнa в случae
интeнсивнoй эксплуaтaции и рaз в двa гoдa при
нoрмaльнoй эксплуaтaции oбрaщaться к спeциaлисту
пo сeрвиснoму oбслуживaнию для прoвeдeния
пoлнoгo тeхoсмoтрa.
KONSERWACJA NADZWYCZAJNA
Na koniec sezonu, w przypadku intensywnego
u˝ytkowania, lub co dwa lata, w przypadku
zwyk∏ego u˝ytkowania, zleciç ogólny przeglàd
przez wyspecjalizowanego technika z serwisu
technicznego.
ВНИМАНИЕ! - Вс работы по тхобслуживанию,
н описанны в этом руководств, должны
проводиться в авторизованном срвисном
цнтр. Для обеспечения правильной и длительной
работы кустореза, помните, что при замене
деталей должны использоваться исключительно
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ.
UWAGA: Wszystkie czynnoÊci
konserwacyjne, które nie sà opisane w
niniejszym podr´czniku powinny byç
wykonywane przez autoryzowany serwis.
Aby zagwarantowaç sta∏e i prawid∏owe
dzia∏anie nożyce do żywopłótow, nale˝y
pami´taç, ˝e przy ewentualnej wymianie cz´Êci
nale˝y stosowaç wy∏àcznie ORYGINALNE
CZ¢ÂCI ZAMIENNEE.
UPOZORNĚNÍ! - Všechny údržbové práce, které
nejsou uvedené v této příručce, smí provádět
pouze autorizovaná dílna. Chcete-li, aby Vám
zahradní plotové nůžky pravidelně a dlouho
sloužila, dbejte na to, abyste k případné výměně
součástí používali v ýhradně ORIGINÁLNÍ
NÁHRADNÍ DÍLY.
Případné neschválené úpravy a/nebo používání
neoriginálního příslušenství může způsobit
vážná či smrtelná zranění pracovníka nebo
třetích osob.
Внесение самовольных модификаций или
использование неоригинальных
принадлежностей может привести к тяжелым
и смертельным травмам оператора и третьих
лиц.
Ewentualne niedozwolone zmiany i/lub
stosowanie nieoryginalnych akcesoriów mogą
spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia
użytkownika lub osób trzecich.
79
55 56
57
58
Português
Ελληνικα
Türkçe
ARMAZENAGEM
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
MUHAFAZA
Quando tiver de deixar a máquina parada por longos
períodos de tempo:
- Lubrifique a lãmina com um pouco de óleo a fim evitar a
formação de ferrugem (Fig. 55).
- Monte o cárter de cobertura das lâminas (Fig. 58).
- Tire o combustivel do depósito e volte a colocar o
tampão.
- Tire a vela, deite um pouco de óleo no cilindro (Fig. 56).
- Rode várias vezes a árvore do motor com a ajuda do cabo
de arranque para distribuir o óleo (Fig. 57). Volte a colocar
a vela.
- Tape o motor com um plástico.
- Conserve o aparelho num lugar seco, se possivel sem
estar em contacto com o solo.
- Elimine o combustível e o óleo segundo as normas e
respeitando o meio ambiente.
- Para esvaziar o carburador, ligue o motor e aguarde que
este pare (deixar a mistura no carburador poderá originar
danos nas membranas).
- Limpe bem as aberturas de filtro de ar (Fig.59).
- Os procedimentos de activação após uma armazenagem
durante o Inverno são os mesmos que os efectuados para
o arranque normal da máquina (pág.60-68).
Όταν το μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα:
- Λαδώστε το με λίγο λάδι, για να αποφευχθεί η φθορά
(Εικ. 55).
- Τοποθετήστε το κάλυμμα μαχαιριών (Εικ. 58).
- Βγάλτε το καύσιμο από το ντεπόζιτο και ξαναβάλετε την
τάπα.
- Βγάλτε το μπουζί κα βάλτε λίγο λάδι στον κύλινδρο
(Εικ. 56).
- Γυρίστε τον άξονα του κινητήρα μερικές φορές μέσω του
καλωδίου εκκίνησης για να διανεμηθεί το λάδι (Εικ. 57).
Επανατοποθετήστε το μπουζί.
- Αποθηκεύστε σε περιβάλλον ξηρό, εάν είναι δυνατόν
μακριά από πηγές θερμότητας και δίχως να είναι σε επαφή
με το έδαφος.
- Τα καύσιμα και τα λάδια πρέπει να απορρίπτονται
σύμφωνα με τη νομοθεσία και με τρόπο ασφαλή για το
περιβάλλον.
- Για να αδειάσετε το καρμπιρατέρ, βάλτε μπροστά τον
κινητήρα και περιμένετε μέχρι να σβήσει (εάν αφήσετε το
μείγμα στο καρμπιρατέρ μπορεί να προκληθεί ζημιά στις
μεμβράνες).
- Καθαρίστε προσεκτικά το φίλτρο αέρα (εικ. 59).
- Η διαδικασία για τη χρήση του μηχανήματος μετά την
περίοδο χειμερινής αποθήκευσης είναι ίδια με εκείνη που
απαιτείται για την κανονική εκκίνηση του μηχανήματος
(σελ. 60-68).
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa:
- Paslanmayı önlemek için bıçağı (Şekil 55) hafifçe
yağlayınız.
- Bıçak kapağını takınız (Şekil 58).
- Depodan yakıtı boşaltıp kapağını kapatınız.
- Bujiyi sökün ve silindire biraz yağ dökünüz (Şekil 56).
- Yağın dağılması için çalıştırma ipini çekerek krank milini
birkaç kez döndürün (Şekil 57). Bujiyi tekrar yerine takınız.
- Motoru plastik bir torbayla sarınız.
- Aracı kuru ve serin, tercihen yerden yüksekte bir yerde
muhafaza ediniz.
- Yakıtı ve yağı çevresel koşullara dikkat ederek ve
yönetmeliklere uygun şekilde imha ediniz.
- Yakıtı boşaltmak için, motoru çalıştırın ve durmasını
bekleyin (karışım yakıt içine bırakıldığında çeperler hasar
görebilir).
- Hava filtresini dikkatlice temizleyiniz (Şekil 59).
- Bir kış mevsiminden sonra tekrar çalıştırma ile ilgili
prosedürler, makinenin normal çalıştırma için geçerli
prosedürleri ile aynıdır (syf. 60-68).
DEMOLIÇÃO E ELIMINAÇÃO
Boa parte dos materiais usados na construção da máquina
são recicláveis; todos os metais (aço, alumínio, latão) podem
ser entregues a um ferro-velho comum.
Para mais informações, dirija-se ao normal serviço de recolha
de resíduos da sua área de residência.
A eliminação dos resíduos resultantes da demolição da
máquina deverá ser efectuada no pleno respeito com o meio
ambiente, evitando poluir o solo, o ar e a água.
¢π∞§À™∏ ∫∞π ¢π∞£∂™∏
Τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή του μηχανήματος είναι ανακυκλώσιμα. ŸÏ∙ Ù∙
̤Ù∙ÏÏ∙ (ˉ¿Ï˘‚∙̃, ∙ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ÔÚ›ˉ∙ÏÎỖ) ÌÔÚÔ‡Ó Ó∙
∙Ú∙‰ÔıÔ‡Ó Û ÂȉÈο ΤÓÙÚ∙ ∙Ó∙·ÎÏ̂ÛË̃.
°È∙ ÏËÚÔÊÔÚ›Ẫ ∙¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›∙
∙Ó∙·ÎÏ̂ÛË̃ ∙ÔÚÚÈÌÌ¿Ù̂Ó ÙË̃ ÂÚÈÔˉ‹̃ Û∙̃.
∏ ‰È¿ıÂÛË Ù̂Ó ∙ÔÚÚÈÌÌ¿Ù̂Ó ∙fi ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘
ÌËˉ∙Ó‹Ì∙ÙỖ Ú¤ÂÈ Ó∙ Á›ÓÂÙ∙È Û‡ÌÊ̂Ó∙ Ì ÙÔ˘̃
Î ∙ Ó fi Ó Ẫ  Ú Ô Û Ù ∙ Û › ∙̃ Ù Ô ˘  Â Ú È ‚ ¿ Ï Ï Ô Ó Ù Ỗ ,
∙ÔʇÁÔÓÙ∙̃ ÙË Ú‡∙ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘̃, ÙÔ˘ ∙¤Ú∙ Î∙È
ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.
Em qualquer caso, devem respeitar-se as legislações
locais em vigor na matéria.
™Â οı ÂÚ›Ù̂ÛË Ú¤ÂÈ Ó∙ ÙËÚ›Ù∙È Ë ÈÛˉ‡Ô˘Û∙
ÙÔÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›∙.
80
İMHA VE DE-MONTAJ
Makinenin yapımında kullanılan materyallerin büyük bir
kısmı yeniden dönüştürülebilirdir; tüm metal aksamlar
(çelik, alüminyum, pirinç) normal bir demir geri
-dönüfltürme merkezine verilebilir.
Daha detaylı bilgi için, bölgenizdeki yerel toplama
servisine danıflınız.
Atılan/imha edilen cihazdan geri kalan demonte aksamlar
toprak, hava ve suyu kirletmemeye dikkat ederek yok
edilmelidir.
Her zaman için bu konu ile ilgili yürürlükteki yerel
kanunlara riayet edilmelidir.
59
Česky
Pуccкий
Polski
SKLADOVÁNÍ
XPAHEHИE
PRZECHOWYWANIE
Když nebudete stroj po dlouhou dobu používat:
- Nože natřete trochou oleje, abyste zabránili korozi
(obr. 55). Nasuňte ochranné pouzdro nožů (obr. 58).
- Vylijte palivo z nádržky a znovu našroubujte uzávěr.
- Odmontujte svíčku a do válce nalijte trochu oleje (obr. 56).
- Několikrát otočte hřídelí motoru pomocí startovacího
lanka, aby se olej dobře rozlil (obr. 57). Svíčku namontujte
zpět.
- Motor chraňte prodyšným obalem.
- Přístroj uchovávejte na suchém místě, pokud možno ne
přímo v přímém dotyku se zemí a v dostatečné
vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Palivo a olej likvidujte podle předpisů a s ohledem na
ochranu životního prostředí.
- Karburátor vyprázdněte tak, že spustíte motor, a počkáte,
až se zastaví (zbytek směsi v karburátoru by mohl poškodit
membrány).
- Pečlivě očistěte vzduchový filtr (obr. 59) .
- Postup pro uvedení do provozu po zimním uložení je
stejný jako postup při normálním spouštění stroje
(str. 61-69).
Если машина длительное время не будет использоваться,
выполните следующие операции:
- Смажьте нож для предотвращения образования
ржавчины (Рис. 55).
- Установите защитное ограждение ножей (Рис. 58).
- Опорожните топливный бак и снова установите его
крышку на место.
- Снимите свечу зажигания, влейте небольшое
количество масла в цилиндр (Рис. 56).
- Прокрутите коленчатый вал несколько раз при
помощи шнура стартера, чтобы распределить масло
(Рис. 57). Вставьте свечу зажигания на прежнее место.
- Храните бензоножницы в сухом месте, желательно не
на полу и вдали от источников тепла.
- Утилизируйте топливо и масло согласно находящемуся в
силе законодательству о защите окружающей среды.
- Чтобы опорожнить карбюратор, запустите двигатель
и позвольте ему работать до остановки (в случае если
в карбюраторе останется топливная смесь, мембраны
могут повредиться).
- Тщательно очистите воздушный фильтр (Рис. 59).
- Процедура ввода в эксплуатацию после периода зимнего
хранения идентична той, которая используется при
обычном запуске машины (стр.61-69).
Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:
- Naoliwić ostrze, aby zapobiec rdzewieniu (Rys. 55).
Zamontować osłonę ostrza (Rys. 58).
- Opróżnić zbiornik paliwa i zakręcić korek. Zdemontować
świecę i wlać do cylindra trochę oleju (Rys. 56).
- Przekręcić kilka razy wał silnika za pomocą linki
rozrusznika, aby rozprowadzić olej (Rys. 57). Zamontować
świecę.
- Owinąć silnik w folie z tworzywa.
- Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu, w
miarę możliwości nie bezpośrednio na podłożu i daleko
od źródeł ciepła.
- Zutylizować paliwo i olej zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w sposób przyjazny dla środowiska.
- Aby opróżnić gaźnik, uruchomić silnik i odczekać, dopóki
się nie zatrzyma (pozostawianie mieszanki w gaźniku
może spowodować uszkodzenie membran).
- Oczyścić dokładnie filtr powietrza (rys. 59).
- Procedura uruchomienia po sezonie zimowym jest taka
sama, jak podczas zwykłego uruchomiania urządzenia
(str. 61-69).
DEMONTÁÎ A LIKVIDACE
Většinu materiálů použitých při výrobě stroje lze recyklovat;
v‰echny kovy (ocel, hliník,mosaz) je moÏné odevzdat
do sběrných surovin s výkupem železných i neželezných
kovÛ.
Informace o sbûrnách získáte na správě Vaší obce nebo
města v místû svého bydli‰tû.
Likvidace odpadu z v˘robku musí probíhat
v souladu s ochranou Ïivotního prostfiedí a nesmí dojít
ke zneãi‰tûní pÛd, vzduchu a vody.
V každém případě je nutné dodržet příslušné platné
místní předpisy.
УТИЛИЗAЦИЯ
Большая часть используемых при производстве кустореза
материалов может быть вторично использована; всe
мeтaллы (стaль, aлюминий, лaтунь) мoжнo сдaть в oбычныe
пункты приeмa мeтaллoв.
Зa инфoрмaциeй oбрaщaйтeсь в мeстную службу пo приeмкe
и сбoру oтхoдoв.
Утилизaцию мaшины слeдуeт прoизвoдить с сoблюдeниeм
нoрм зaщиты oкружaющeй срeды, нe дoпускaя при этoм
зaгрязнeния пoчвы, вoздухa и вoды.
DEMONTA˚ ORAZ UTYLIZACJA
Znaczna część materiałów użytych do produkcji urządzenia
nadaje się do recyklingu; wszystkie metale (stal,
aluminium, mosiàdz) mo˝na oddaç w punktach skupu
z∏omu.
Aby uzyskaç dalsze informacje, nale˝y skontaktowaç
si´ z lokalnym punktem utylizacji odpadów.
Utylizacja odpadów powsta∏ych w wyniku demonta˝u
urzàdzenia powinna zostaç przeprowadzona zgodnie z
przepisami dotyczàcymi ochrony Êrodowiska i w taki
sposób, aby nie zanieczyÊciç gleby, powietrza ani
wody.
В любoм случae нeoбхoдимo сoблюдeниe дeйствующих
в этoм oтнoшeнии мeстных нoрм.
W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących
przepisów.
81
P
DADOS TECNICOS
GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
CZ TECHNICKÉ ÚDAJE
Cilindrada - Κυβισμός - Silindir sayısı - Válec - Объем цилиндра - Pojemnośc silnika
Motor - Κινητήρα - Motor - Двигатель - Silnik
RUS
UK ТЕХНИЧЕCКИЕ ДAННЫЕ
PL DANE TECHNICZNE
25.4 cm3
(TG 2600 XP)
25.4 cm3
(TG 2750 XP)
2
tiempos - χρόνια - zamanlı - dobý - токтный - suwowy
0.9 kW
Potência - Ισχύς - Güç - Výkon - Мощность - Moc
N. rot./min mínima - Ελάχ. αριθμός στροφών - Minimum devir sayısı - Min. počet otáček Минимальное число оборотов - Liczba obrotów silnika
2800 min–1
N. rot./min máxima - Μέγ. Αριθμός στροφών - Maksimum devir sayısı - Max. počet otáček Максимальное число оборотов - Maks. obroty silnika
10.500 min–1
Bulbo primer - Βολβο primer - Primer Karbüratör Nastřikovač paliva - Кнoпкa пoдсaсывaющeгo нaсoсa - Pompka rozruchowa
Sim - Ναι - Var -Ano - Да - Tak
Capacidade do depósito de combustível - Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου Yakıt deposunun kapasitesi - Objem palivové nádrže Емкость топливного бака - Pojemność zbiornika na paliwo
600 (0.6) cm (ℓ)
Velocidade das lâminas (cursos / minuto) - Ταχύτητα λεπίδων (διαδρομές / λεπτό) Bıçakların hızı (devir / dakika) - Rychlost řezných nástrojů (zdvihy/minuta) Скорость ножей (ходов/минута) - Prędkość ostrzy (ruchy / min.)
5000
Comprimento lãminas - Μήκος λάμας - Bıçak uzunluğu - Délka noŽe - Длина ножа - Długośc ostrza
3
600 mm
(24 in)
Passo lãmina - Βήμα λάμας - Bıçak kanalı Rozteč zubů - Шаг зубьев ножа - Płaszczyzna cięcia ostrza
Peso - Βάρο - Ağırlık - Hmotnost - Bec - Waga
82
25.4 cm3
(TGS 2750 XP)
750 mm (30 in)
35 mm (1.38 in)
5.3 kg
5.5 kg
5.2 kg
P
DADOS TECNICOS
GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
RUS
UK ТЕХНИЧЕCКИЕ ДAННЫЕ
PL DANE TECHNICZNE
CZ TECHNICKÉ ÚDAJE
TG 2600 XP TG 2750 XP TGS 2750 XP
Pressão do som - Ακουστικη πιεση − Basinç - Hladina akustického tlaku Уровень звукового давления - Ciśnienie akustyczne
dB (A)
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - Погрешность - Niepewność
dB (A)
LpA
EN ISO 10517
95.0
95.0
95.3
2.0
2.0
2.0
103.0
103.0
103.0
2.0
2.0
2.0
dB (A)
LWA
2000/14/EC
ISO 11094
EN ISO 3744
105.0
105.0
105.0
Nivel de vibração - Επιπε∆ο κρα∆ασμου - Titrefiim Úroveň vibrací - Уровень вибрации - Poziom wibracji
m/s2
EN ISO 10517
EN 22867
6.0 (sx)
7.8 (dx)
6.0 (sx)
7.8 (dx)
3.2 (sx)
3.2 (dx)
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - Погрешность - Niepewność
m/s2
EN 12096
2.0
2.0
2.0
Nível de potência acústica registado - Μετρημένη στάθμη ηχητικης ισχύος Ölçülmüş ses gücü seviyesi - Naměřená hladina akustického výkonu Измеpенный уpoвень звукoвoй мoщнocти Poziom mocy akustycznej zmierzony
dB (A)
Incerteza - Αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - Погрешность - Niepewność
dB (A)
Nivel potencia acústica garantido  Εγγυημενη σταθμη ακουστικης ισχυος Güç - Garantovaná hladina akustického výkonu Допустимый уровень звукового давления - Moc akustyczna gwarantowana
*
P
GR
TR
CZ
RUS-UK PL
-
LWA
2000/14/EC
ISO 11094
EN ISO 3744
*
*
Valores médios ponderados (1/2 mínimo, 1/2 velocidade máx. em vazio).
Μέσς ζυγισυές τιμές (1/2 λάχιστο, 1/2 μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο).
Orta ağırlıklı değerler (asgari 1/2, boş andaki azami hız değeri 1/2).
Průměrné statistické hodnoty (1/2 volnoběh, 1/2 max. rychlost bez zátěže).
Oцeнoчныe срeдниe вeличины (1/2 минимум, 1/2 мaкс. скoрoсть нa хoлoстoм хoду).
Wartości średnie ważone (1/2 minimum, 1/2 obroty maks. bez obciążenia).
83
DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ
UYGUNLUK
BEYANI
ES PROHLÁŠENÍ
O SHODĚ
ЗАЯВЛЕНИЕ О
СООТВЕТСТВИИ
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
Português
Ελληνικα
Türkçe
Česky
Pуccкий
Polsky
O subscrito,
Ο κατωθεν
νπογεγραμμενοζ,
Aşağıda imzası
bulunan,
Níže podepsaný
Я, нижеподписавшийся
Niżej podpisana
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY
atesta sob a própria
responsabilidade
que a máquina:
δηλώνει
νπενθυνα οτι το
μηχανημα:
aşağıda özellikleri verilen makine ile ilgili
olarak sorumluluğu kendine ait olmak
üzere müteakip beyanı vermektedir:
prohlašuje na svou
vlastní odpovědnost,
že stroj:
заявляю под собственной
ответственностью, что машина:
świadoma odpowiedzialności za
swój produkt, deklaruje,
że urządzenie:
1. categoria:
corta-sebes
1. Ετδος:
θαμνοκοπτικό
1. Tip:
kesme makinesi
1. Druh:
plotové nůžky
1. Род:
кусторезы
1. Typ:
nożyce do żywopłótow
2. Marca: / Tipo:
2. Μαρκα: / Τνπυς
2. Marka: / Tip:
2. Značka: / Typ:
2. Марка: / Тип:
2. Marka: / Typ:
3. Серийный номер
3. Numer serii
соответствует предписаниям
директивы
jest zgodna z przepisami
dyrektywy
EFCO TG 2600 XP - TG 2750 XP - TGS 2750 XP
3. identificação de serie
3. Ανζων
3. Seri tanımlaması
3. Identifikační sériové č.
598 XXX 0001 - 598 XXX 9999
está conformemente
às prescriçoes da diretriz
κατασκεναζεται συμφωνα με την
οδηγια
müteakip direktifin gerekliliklerine
uygundur
odpovídá nařízením směrnice
2006/42/EC - 2004/108/EC - 2000/14/EC - 97/68/EC - 2002/88/EC
está em conformidade
com as disposições das seguintes
normas harmonizadas:
συμμορφούται με διατάξεις των
ακόλουθων εναρμονισένων
πρστύηων:
aşağıdaki ilgili
standartların şart ve koşullarına
uygundur:
odpovídá ustanovením
následujících harmonizovaných
norem:
EN ISO 10517 - EN 55012
84
соответствует требованиям
jest zgodne z wymogami
следующих гармонизированных następujących zharmonizowanych
норм:
norm:
DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ
UYGUNLUK
BEYANI
ES PROHLÁŠENÍ
O SHODĚ
ЗАЯВЛЕНИЕ О
СООТВЕТСТВИИ
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
Português
Ελληνικα
Türkçe
Česky
Pуccкий
Polsky
Procedimentos para as
avaliações de conformidade
efectuadas
Διαδικασίες που ακολουθήθηκαν
για την εκτίμηοη της
ουμμόρφωοης
Takip edilen
uygunluk tayini
prosedürü
Postupy provedené
ke zhodnocení
souladu
Используемые процедуры
по оценке соответствия
требованиям
Wykonane procedury kontroli
zgodności
Измеренный уровень звуковой
мощности
Poziom zmierzonej
mocy akustycznej
Гарантируемый уровень
звуковой мощности
Poziom gwarantowanej mocy
akustycznej
Annex V - 2000/14/EC
Nível de potência
acústica registado
Μετρημένη στάθμη ηχητικής
ισχύος
Ölçülmüş ses
gücü seviyesi
Naměřená hladina akustického
výkonu
103.0 dB(A)
Nivel de potencia
acústica garantido:
Εγγυημενη σταθμη ακονστικης
ισχυος:
Garanti edilen ses
gücü seviyesi
Zaručená hladina akustického
výkonu
105.0 dB(A)
Feito em / Κατασκεναζεται σε / Yapım yeri / Provedeno v / Сделано в / Wykonano w : Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Data / Ημερομηνια / Datum / Data / Дата:
15/04/2010
s.p.a.
Fausto Bellamico - President
Documentação Técnica depositada em Sede Administrativa. - Direcção Técnica
Η τεχνική τεκμηρίωση διατίθεται στην έδρα της εταιρείας. - Τεχνική διεύθυνση
Teknik dokümanlar İdari Merkezde bulundurulmaktadır. - Teknik Kılavuz
Technická dokumentace uložená ve správním sídle společnosti. - Technické vedení
Техническая документация, хранящаяся в административном отделе. - Техническое руководство
Dokumentacja techniczna złożona w siedzibie administracyjnej. - Dyrekcja techniczna
85
Inspeccione: fugas, fendas e desgaste
Filtro de combustível
Inspeccione e limpe
Έλεγχοι: διακόπτη, μίζας, μοχλού γκαζιού Έλεγχος λειτουργίας
και μοχλού απενεργοποίησης γκαζιού
X
Substitua o elemento filtrante
Lâmina
Inspeccione: danos, afiamento e desgaste
X
X
Inspeccione: fugas, fendas e desgaste
Embraiagem
Inspeccione: danos e desgaste
X
X
Verifique o ralenti (a corrente não deve
rodar ao ralenti)
Vela de ignição
Verifique a distância dos eléctrodos
Sistema anti-vibrações
86
Inspeccione: danos e desgaste
Έλεγχος: διαρροές, σχισμές και φθορά
Συμπλέκτης
Έλεγχος: ζημιές και φθορά
X
X
Καθαρισμός
Κορδόνι εκκίνησης
Έλεγχος: ζημιές και φθορά
X
Καρμπιρατέρ
Έλεγχος ρελαντί (η αλυσίδα δεν πρέπει να
περιστρέφεται στο ρελαντί)
Μπουζί
Έλεγχος απόστασης ηλεκτροδίων
X
Αντικραδασμικό σύστημα
Έλεγχος: ζημιές και φθορά
Κάθε 6 μήνες
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Κάθε 6 μήνες
X
X
X
X
X
X
Αντικατάσταση
A cada
6 meses
X
X
Αντικατάσταση
X
X
Καθαρισμός
Πτερύγια κυλίνδρου και σχισμές
περιβλήματος μίζας
X
X
X
Αντικατάσταση
A cada
6 meses
X
Substitua
Έλεγχος: ζημιές, τρόχισμα και φθορά
Γρασαδόρος
Φίλτρο αέρα
X
X
X
Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια με εύκολη Έλεγχος και εκ νέου σύσφιξη
πρόσβαση (εκτός από τις βίδες του καρμπιρατέρ)
X
Substitua
X
Αντικατάσταση
X
Inspeccione: danos e desgaste
X
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου
X
Aletas do cilindro e ranhuras da Limpe
cobertura do grupo de arranque
Carburador
Έλεγχος και καθαρισμός
X
Τρόχισμα
X
Substitua
Cordão de arranque
Φίλτρο καυσίμου
X
Todos os parafusos e porcas acessíveis Inspeccione e aperte
(excluindo os parafusos do carburador)
Limpe
Έλεγχος: διαρροές, σχισμές και φθορά
Λεπίδα
Substitua
Filtro de ar
Ρεζερβουάρ καυσίμου
A cada
6 meses
X
Afie
Lubrificador
Έλεγχος: διαρροές, ρωγμές και φθορά
Εβδομαδιαίως
X
Conforme indicado
X
Se danificado ou
com defeito
X
Semanalmente
X
Ολόκληρο το μηχάνημα
Όπως απαιτείται
Depósito de combustível
X
Σε περίπτωση
βλάβης ή ζημιάς
Controlos: interruptor, starter, botão do Verifique o funcionamento
acelerador e botão de bloqueio do acelerador
X
Μετά από κάθε
διακοπή για
ανεφοδιασμό
Inspeccione: fugas, fendas e desgaste
Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω διαστήματα συντήρησης ισχύουν αποκλειστικά
και μόνο για κανονικές συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος. Εάν οι συνθήκες
χρήσης του μηχανήματος είναι πιο απαιτητικές, τα διαστήματα συντήρησης πρέπει
να είναι πιο σύντομα.
Πριν από κάθε
χρήση
Máquina completa
Após cada paragem
para abastecimento
Queira notar que os seguintes intervalos de manutenção são aplicáveis apenas
para as condições normais de funcionamento. Se o seu trabalho quotidiano for
mais exigente relativamente ao normal, os intervalos de manutenção devem ser
consequentemente reduzidos.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Antes de cada
utilização
TABELA DE MANUTENÇÃO
X
X
Κάθε 6 μήνες
Gözden geçiriniz: Kaçaklar, delikler ve
aşınmalar
Yakıt filtresi
Gözden geçiriniz ve temizleyiniz
Kontroly: spínač, startér, páčka plynu a Kontrola činnosti
páčka aretace plynu
X
Filtre elemanını değiştiriniz
Bıçak
Gözden geçiriniz: Hasar, keskinlik ve
aşınma
X
X
Gözden geçiriniz: Kaçaklar, delikler ve
aşınmalar
Sürtünme
Gözden geçiriniz: Hasar ve aşınma
X
X
Rölantiyi kontrol ediniz (rölantideyken
zincir dönmemelidir)
Buji
Elektrot mesafelerini kontrol ediniz
Anti-titreşim sistemi
Gözden geçiriniz: Hasar ve aşınma
Zkontrolovat: úniky, trhliny a opotřebení
Spojka
Zkontrolovat: poškození a opotřebení
X
X
Vyčistit
Startovací lanko
Zkontrolovat: poškození a opotřebení
X
Karburátor
Zkontrolovat minimální otáčky (řetěz se
při minimálních otáčkách nesmí otáčet)
Svíčka
Zkontrolovat vzdálenost elektrod
X
Antivibrační systém
Zkontrolovat: poškození a opotřebení
Každých 6
měsíců
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Každých 6
měsíců
X
X
X
X
X
X
Vyměnit
Her 6 ayda
X
X
Vyměnit
X
X
Vyčistit
Žebra válce a štěrbiny v krytu
spouštěče
X
X
X
Vyměnit
Her 6 ayda
X
Değiştiriniz
Zkontrolovat: poškození, nabroušení a
opotřebení
Maznice
Vzduchový filtr
X
X
X
Všechny přístupné šrouby a matice Zkontrolovat a dotáhnout
(mimo šroubů na karburátoru)
X
Değiştiriniz
X
Vyměnit
X
Gözden geçiriniz: Hasar ve aşınma
X
Výměna filtračního prvku
X
Silindir kanatçıkları ve çalıştırma Temizleyiniz
tertibatının soğutma panelleri
Karbüratör
Kontrola a čištění
X
Naostření
X
Değiştiriniz
Çalıştırma kordonu
Palivový filtr
X
Tüm erişilebilir vidalar ve somunlar Gözden geçiriniz ve yeniden sıkılayınız
(yakıt vidaları hariç)
Temizleyiniz
Zkontrolovat: úniky, trhliny a opotřebení
Řezný nástroj
Değiştiriniz
Hava filtresi
Palivová nádržka
Her 6 ayda
X
Bileyiniz
Yağlayıcı
Zkontrolovat: úniky, trhliny a opotřebení
Každý týden
X
İstenildiği şekilde
X
Hasarlı veya hatalı
olması halinde
X
Haftalık
X
Celý stroj
Podle potřeby
Yakıt deposu
X
Při poškození nebo
závadě
Kontroller: Siviçler, startör, hız kolu ve Çalışmasını kontrol ediniz
hız kesme kolu
X
Po každé přestávce
pro doplnění paliva
Gözden geçiriniz: Kaçaklar, çatlaklar ve
aşınmalar
Uvědomte si prosím, že následující intervaly údržby platí pouze pro běžné pracovní
podmínky. Je-li vaše denní práce náročnější než běžná, musí se intervaly údržby
příslušně zkrátit.
Před každým
použitím
Tüm makine
Her yakıt doldurma
molasından sonra
Verilen bakım aralıklarının sadece normal çalıştırma koşulları için geçerli olduğunu
lütfen göz önünde bulundurunuz. Günlük çalışmanızın normalden daha ağır olması
halinde, bakım aralıkları uygun şekilde kısaltılmalıdır.
TABULKA ÚDRŽBY
Her kullanım
öncesinde
BAKIM TABLOSU
X
Každých 6
měsíců
X
87
Проверить: утечки, трещины и износ
Топливный фильтр
Проверить и очистить
X
X
X
X
X
X
Проверить: утечки, трещины и износ
Муфта сцепления
Проверить: повреждения и износ
X
X
X
88
Sprzęgło
Sprawdzić: uszkodzenia i oznaki zużycia
Linka rozrusznika
расстояние
между
X
Проверить: повреждения и износ
Świeca zapłonowa
X
X
X
X
Co tydzień
X
X
X
X
X
w Oczyścić
X
X
Sprawdzić minimalną prędkość (łańcuch
nie może się obracać na minimalnych
obrotach)
odległość
pomiędzy
X
X
X
Wymienić
Каждые 6
месяцев
System antywibracyjny
Co 6 miesięcy
X
Sprawdzić: uszkodzenia i oznaki zużycia
Sprawdzić
elektrodami
Co 6 miesięcy
X
Oczyścić
otwory
X
X
Wymienić
Gaźnik
X
X
Wymienić
X
Заменить
Антивибрационная система
Sprawdzić: wycieki, pęknięcia i oznaki
zużycia
Żeberka cylindra oraz
pokrywie rozrusznika
X
Проверить холостой режим (цепь
не должна вращаться при работе на
холостом ходу)
X
X
Smarownica
Каждые 6
месяцев
X
Заменить
X
X
Sprawdzić: uszkodzenia, naostrzenie i
oznaki zużycia
Filtr powietrza
Проверить: повреждения и износ
X
Wszystkie dostępne śruby i nakrętki (za Sprawdzić i ponownie dokręcić
wyjątkiem śrub gaźnika)
X
Оребрение цилиндра и отверстия Очистить
картера запуска
X
Wymienić
X
Заменить
X
Wymienić element filtrujący
X
Очистить
Проверить
электродами
Sprawdzić i wyczyścić
X
Naostrzyć
X
Все доступные винты и гайки (за Проверить и затянуть
исключением винтов карбюратора)
Свеча зажигания
Filtr paliwa
Ostrze
Заменить
Карбюратор
Sprawdzić: wycieki, pęknięcia i oznaki
zużycia
X
Тавотница
Пусковой шнур
Zbiornik na paliwo
Каждые 6
месяцев
X
Заточить
Воздушный фильтр
По мере
необходимости
X
Проверить: повреждения, заточка и
износ
Sprawdzić: wycieki, pęknięcia i oznaki
zużycia
Skontrolować: wyłącznik, rozrusznik, Sprawdzić działanie
dźwignię
gazu
oraz
dźwignię
zatrzymującą urządzenie
Заменить фильтрующий элемент
Ножи
В случае
повреждения или
неисправности
Каждую неделю
Całe urządzenie
W razie potrzeby
Топливный бак
X
W razie uszkodzenia
lub usterki
Проверки: выключатель, стартер, Проверить работоспособность
рычаг
акселератора
и
рычаг
фиксатора акселератора
X
Należy pamiętać, iż poniższe zalecenia dotyczące częstotliwości konserwacji
odnoszą się wyłącznie do standardowych warunków eksploatacji. Jeśli codzienna
eksploatacja urządzenia jest intensywniejsza od normalnej, należy zwiększyć
częstotliwość konserwacji.
Po każdorazowym
uzupełnieniu paliwa
Проверить: утечки, трещины и износ
TABELA KONSERWACJI
Przed każdym
użyciem
Вся машина
После каждой
заправки
Обращаем Ваше внимание на то, что указанные интервалы техобслуживания
предполагают использование устройства в нормальных рабочих условиях. Если
повседневные условия эксплуатации устройства являются более тяжелыми,
интервалы между операциями техобслуживания должны быть сокращены
соответствующим образом.
Каждый раз перед
использованием
ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Sprawdzić: uszkodzenia i oznaki zużycia
X
X
Co 6 miesięcy
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ATENÇÃO: parar sempre a unidade e desligar a vela antes de efectuar todos os
testes correctivos recomendados na tabela abaixo, excepto se for necessário o
funcionamento da unidade.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σβήνετε πάντα το μηχάνημα και αποσυνδέετε το μπουζί πριν από την
εκτέλεση όλων των συνιστώμενων διορθωτικών ελέγχων που αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα, εκτός εάν το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί.
Quando forem verificadas todas as possíveis causas e o problema não for resolvido, consultar um
Centro de Assistência Autorizado. Caso se verifique um problema que não esteja listado nesta
tabela, consultar um Centro de Assistência Autorizado.
Εάνδιερευνηθούνόλεςοιπιθανέςαιτίεςκαιτοπρόβλημαπαραμένει,επικοινωνήστεμετοεξουσιοδοτημένο
κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται στον πίνακα αυτό,
επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
PROBLEMA
CAUSAS POSSÍVEIS
O motor não arranca ou desliga- 1. Não faz faísca
se passados poucos segundos
do arranque. (Assegure-se
que o interruptor está na 2. Motor afogado
posição "I")
SOLUÇÃO
1. Verificar a faísca da vela. Se não existir
faísca, repetir o teste com uma vela
nova (RCJ-6Y).
2. Seguir o procedimento da pág. 66. Se
o motor ainda não arrancar, repetir o
procedimento com uma vela nova.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
Ο κινητήρας δεν παίρνει 1. Δεν υπάρχει σπινθήρας
μπροστά ή σβήνει λίγα μόλις
δ ε υ τ ε ρ όλ ε π τα μ ε τά τ ην
εκκίνηση. (Βεβαιωθείτε ότι
ο διακόπτης βρίσκεται στη 2. Μπουκωμένος κινητήρας
θέση "I")
ΛΥΣΗ
1. Ελέγξτε το σπινθήρα του μπουζί. Εάν
δεν υπάρχει σπινθήρας, επαναλάβετε
τον έλεγχο με ένα καινούριο μπουζί
(RCJ-6Y).
2. Ακολουθήστε τη διαδικασία στη
σελ. 66. Εάν ο κινητήρας δεν παίρνει
και πάλι μπροστά, επαναλάβετε τη
διαδικασία με ένα καινούριο μπουζί.
O motor arranca, mas não O c a r b u r a d o r d e v e s e r Contactar um Centro de Assistência
acelera correctamente ou não regulado.
Autorizado para afinar o carburador.
funciona correctamente a
velocidade elevada.
Ο κινητήρας παίρνει μπροστά, Π ρ έ π ε ι ν α ρ υ θ μ ι σ τ ε ί το Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο
αλλά δεν επιταχύνει σωστά ή καρμπιρατέρ.
κέντρο τεχνικής υποστήριξης για τη
δεν λειτουργεί σωστά σε υψηλή
ρύθμιση του μπουζί.
ταχύτητα.
O m o t o r n ã o a t i n g e a 1. Verificar a mistura de
velocidade plena e/o emite
óleo/gasolina.
fumo excessivo.
2. Filtro de ar sujo.
1. Utilizar gasolina fresca e um óleo
adequado para motores a 2 tempos.
2. Limpar; ver as instruções no capítulo
Manutenção do filtro de ar.
3. Contactar um Centro de Assistência
Autorizado para regular o
carburador.
1. Χρησιμοποιείτε φρέσκια βενζίνη
Ο κινητήρας δεν μπορεί να 1. Ελέγξτε το μείγμα λαδιού /
και κατάλληλο λάδι για δίχρονους
φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα
βενζίνης.
κινητήρες.
ή/και εκπέμπει υπερβολικό
καπνό.
2. Ακαθαρσίες στο φίλτρο αέρα. 2. Καθαρίστε το φίλτρο. Ανατρέξτε στις
οδηγίες του κεφαλαίου «Συντήρηση
φίλτρου αέρα».
3. Πρέπει να ρυθμιστεί το 3. Επικοινωνήστεμετοεξουσιοδοτημένο
κέντρο τεχνικής υποστήριξης για τη
καρμπιρατέρ.
ρύθμιση του μπουζί.
O motor arranca, roda e acelera, O c a r b u r a d o r d e v e s e r Regular o parafuso de mínimo "T" (Fig. 53,
mas não mantém o mínimo.
regulado.
pag. 76) no sentido dos ponteiros do
relógio para aumentar a velocidade; ver o
capítulo Manutenção do carburador.
Ο κινητήρας παίρνει μπροστά, Π ρ έ π ε ι ν α ρ υ θ μ ι σ τ ε ί το Ρυθμίστε τη βίδα του ρελαντί "T"
γυρίζει και επιταχύνει, αλλά καρμπιρατέρ.
(εικ. 53, σελ. 76) δεξιόστροφα για αύξηση
δεν μπορεί να παραμείνει στο
της ταχύτητας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
ρελαντί.
«Συντήρηση καρμπιρατέρ».
O motor arranca e funciona, mas 1. Montagem incorrecta da 1. Contacte um Centro de Assistência
a lâmina não se desloca
lâmina
Autorizado
2. Lâmina danificada
2. Contacte um Centro de Assistência
Atenção: nunca toque
Autorizado
na lâmina quando
3. Embraiagem danificada
3. Contacte um Centro de Assistência
o motor estiver a
Autorizado
trabalhar.
Ο κινητήρας παίρνει μπροστά 1. Εσφαλμένη τοποθέτηση
και λειτουργεί, αλλά η λεπίδα
λεπίδας
δεν κινείται
Π ρ ο σ ο χ ή : μ η ν 2. Κατεστραμμένη λεπίδα
αγγίζετε ποτέ
τ η λ ε π ί δ α ό τ α ν 3. Κατεστραμμένος
συμπλέκτης
ο
κινητήρας
λειτουργεί.
3. O carburador deve ser
regulado.
1. Ε π ι κ ο ι ν ω ν ή σ τ ε
με
ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής
υποστήριξης
2. Ε π ι κ ο ι ν ω ν ή σ τ ε
με
ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής
υποστήριξης
3. Ε π ι κ ο ι ν ω ν ή σ τ ε
με
ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής
υποστήριξης
89
PROBLEM GİDERME
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
DİKKAT: ünitenin çalıştırılmasının istenilmesi haricinde, aşağıdaki tabloda önerilen
tüm düzeltici testleri gerçekleştirmeden önce daima üniteyi durdurunuz ve bujinin
bağlantısını kesiniz.
POZOR: jednotku vždy vypněte a odpojte zapalovací svíčku, než začnete provádět
kontroly doporučené v tabulce, mimo případy, kdy se vyžaduje jednotka
v činnosti.
Olası tüm sebepler kontrol edildikten sonra halen problemin giderilememesi halinde, bir Yetkili Servise
danışınız. Bu tabloda listelenenlerden farklı bir problemin tespit edilmesi halinde, bir Yetkili Servise
danışınız.
Když byly zkontrolovány všechny možné příčiny a problém nebyl vyřešen, spojte se s autorizovaným
servisním střediskem. Když zjistíte problém, který nebyl uveden v tabulce, spojte se s autorizovaným
servisním střediskem.
PROBLEM
OLASI SEBEPLER
Motor çalışmıyor veya çalıştıktan 1. Kıvılcım yoktur
birkaç saniye sonra kapanıyor.
(Çalıştırma düğmesinin "I"
konumunda olduğundan 2. Motor boğulmuştur
emin olunuz)
ÇÖZÜM
MOŽNÉ PŘÍČINY
ŘEŠENÍ
Motor nelze nastartovat nebo 1. Svíčka nedává jiskru
zhasne několik sekund po
nastartování. (Ujistěte se, že
přepínač je v poloze "I")
2. Motor je přehlcený
1. Zkontrolujte jiskru svíčky. Pokud
svíčka nedává jiskru, opakujte test s
novou svíčkou (RCJ-6Y).
2. Postupujte podle popisu na str.67.
Pokud se motor stále nerozjede,
opakujte postup s novou svíčkou.
Motor çalışmaya başlıyor fakat K arbüratörün ayarlanması Karbüratörü ayarlamak için bir Yetkili
düzgün şekilde hızlanmıyor gerekiyordur.
Servis ile temas kurunuz.
veya yüksek hızda düzgün
çalışmıyor.
Motor se rozjede, ale řádně Karburátor se musí seřídit.
nezvyšuje otáčky nebo při
vysokých otáčkách nepracuje
správně.
Spojte se s autorizovaným servisním
střediskem pro seřízení karburátoru.
Motor tam hıza ulaşmıyor ve 1. Yağ / benzin karışımını
/ veya aşırı miktarda duman
kontrol ediniz.
çıkarıyor.
2. Hava filtresi kirlidir.
Motor nedosáhne plných 1. Zkontrolujte směs oleje s
otáček a/nebo příliš kouří.
benzínem.
2. Znečištěný vzduchový filtr.
1. Použijte nový benzín a olej vhodný
pro dvoutaktní motory.
2. Vyčistěte; viz pokyny v kapitole
Údržba vzduchového filtru.
3. Spojte se s autorizovaným servisním
střediskem pro seřízení karburátoru.
3. Karbüratörün ayarlanması
gerekiyordur.
1. Bujinin kıvılcımını kontrol ediniz.
Kıvılcım yoksa, testi yeni bir buji ile
tekrarlayınız (RCJ-6Y).
2. Sayfa 66'deki prosedürü uygulayınız.
Eğer motor hala çalışmıyorsa,
prosedürü yeni bir bujiyle
tekrarlayınız.
PROBLÉM
1. Taze benzin ve un 2 devirli motorlar
için uygun bir yağ kullanınız.
2. Temizleyiniz; Bakım - hava filtresi
bölümündeki talimatları okuyunuz.
3. Karbüratörü ayarlamak için bir Yetkili
Servis ile temas kurunuz.
3. Karburátor se musí seřídit.
Motor çalışıyor, dönüyor ve K arbüratörün ayarlanması Hızı arttırmak için rölantinin "T" vidasını
hızlanıyor fakat rölantiye gerekiyordur.
(Şekil 53, Sayfa 76) saat yönünde
girmiyor.
ayarlayınız; Bakım - karbüratör bölümüne
bakınız.
Motor nastartuje, funguje Karburátor se musí seřídit.
a zrychluje, ale nedrží si
volnoběžné otáčky.
Motor marş basıyor ve çalışıyor, 1. Bıçak doğru takılmamış
ancak bıçak hareket etmiyor
2. Bıçak zarar görmüş
3. Balata zarar görmüş
Dikkat: Motor
çalışırken asla bıçağa
dokunmayınız.
Motor se rozjede a funguje, ale 1. Montáž správného řezného 1. Spojte se s oprávněným servisním
řezný nástroj se nepohybuje
nástroje
střediskem
2. Poškozený řezný nástroj
2. Spojte se s oprávněným servisním
Po z o r : n i k d y s e
střediskem
nedotýkejte řezného
3. Poškozená spojka
3. Spojte se s oprávněným servisním
nástroje, když je
střediskem
motor v činnosti.
90
1. Bir Yetkili Servis ile temasa geçiniz.
2. Bir Yetkili Servis ile temasa geçiniz.
3. Bir Yetkili Servis ile temasa geçiniz.
Seřiďte šroub volnoběhu "T" (obr.53,
str.76) ve směru hodinových ručiček
pro zvýšení otáček; viz kapitola Údržba
karburátoru.
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ! Всегда останавливайте машину и отсоединяйте свечу перед тем,
как приступать к выполнению всех операций, указанных в нижеприведенной
таблице, за исключением тех случаев, когда для их выполнения необходимо
функционирование машины.
Если после выполнения всех проверок неисправность остается, обратитесь в авторизованный
сервисный центр. В случае появления неисправности, не указанной в этой таблице,
обратитесь в авторизованный сервисный центр.
НЕИСПРАВНОСТЬ
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Двигатель не запускается 1. Нет искры
или глохнет через несколько
секунд после запуска.
(Убедитесь в том, что 2. Двигатель "залит"
переключатель установлен
топливом
в положение "I")
Двигатель запускается, но не К а р б ю р а т о р
развивает нужные обороты регулировке.
или неверно работает на
большой скорости.
1. Проверьте иск у свечи. При
отсу тствии искры повторите
проверку с новой свечой (RCJ-6Y).
2. Выполните процедуру, описанную
на стр.67. Если двигатель все
еще не зажигается, повторите эту
процедуру с новой свечой.
п о д л е ж и т Обратитесь в авторизированный
сервисный центр для выполнения
регулировки карбюратора.
Двигатель не набирает 1. Проверьте бензинополную скорос ть и/или
масляную смесь.
сильно дымит.
2. Засорен воздушный
фильтр.
3. Карбюратор подлежит
регулировке.
Д в и гате л ь з а п ус к а е тс я , К а р б ю р а т о р
вращается, но не держит регулировке.
обороты на холостом ходу.
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Используйте свежий бензин и
специальное масло для 2-тактных
двигателей.
2. Прочистите;см.указания,приведенные
в главе "Техобслуживание воздушного
фильтра".
3. Обратитесь в авторизированный
сервисный центр для выполнения
регулировки карбюратора.
подлежит О трег улируйте положение
регулировочного винта холостого
хода "T" (Рис.53, стр.76), поворачивая
его по часовой стрелке для увеличения
скорости; см. главу "Техобслуживание
карбюратора".
Д в и г а те л ь з а п у с к а е тс я 1. Неправильный монтаж 1. Свяжитесь с уполномоченным
центром технической поддержки
и работает, но ножи не
ножей
перемещаются
2. Свяжитесь с уполномоченным
2. Ножи повреждены
Внимание: не
центром технической поддержки
д о т р а г и в а й т е с ь 3. Муфта сцепления
3. Свяжитесь с уполномоченным
д о н оже й , п о к а
центром технической поддержки
повреждена
двигатель работает.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
UWAGA: przed wykonaniem wszystkich zalecanych w poniższej tabeli czynności
należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć świecę zapłonową, z wyjątkiem napraw
wymagających działania urządzenia.
Po sprawdzeniu wszystkich możliwych przyczyn, jeśli problem nie został rozwiązany, należy
zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu. Jeśli pojawi się usterka nie wymieniona w tabeli, należy
zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu.
PROBLEM
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE
Silnik nie rusza lub wyłącza 1. Brak iskry zapłonowej
się po kilku sekundach od
uruchomienia. (Upewnić się,
że wyłącznik znajduje się w 2. Silnik jest zalany
położeniu "I")
1. Sprawdzić iskrę świecy zapłonowej.
Jeśli brak jest iskry, powtórzyć test z
nową świecą (RCJ-6Y).
2. Wykonać procedurę ze str. 67. Jeśli
silnik nadal nie rusza, powtórzyć
procedurę z nową świecą.
Silnik rusza, ale nie przyspiesza Należy wyregulować gaźnik.
w prawidłowy sposób lub nie
działa prawidłowo przy dużej
prędkości.
Zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu
w celu regulacji gaźnika.
Silniknieosiągapełnejprędkości 1. Sprawdzić mieszankę oleju z 1. S t o s o w a ć ś w i e ż ą b e n z y n ę i
olej odpowiedni do silników
i/lub wytwarza nadmierną ilość
benzyną.
dwusuwowych.
dymu.
2. Wyczyścić; zobacz instrukcje w
2. Zanieczyszczony filtr
ro z d z i a l e K o n s e r w a c j a f i l t r a
powietrza.
powietrza.
3. Należy wyregulować gaźnik. 3. Zwrócić się do Autoryzowanego
Serwisu w celu regulacji gaźnika.
Silnik uruchamia się, pracuje i Należy wyregulować gaźnik.
przyspiesza, ale nie przechodzi
na bieg jałowy.
Wyregulować śrubę biegu jałowego "T"
(Rys. 53, str. 76) w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aby
zwiększyć prędkość; zobacz rozdział
Konserwacja gaźnika.
Silnik uruchamia się i działa, ale 1. Nieprawidłowo
ostrze się nie porusza
zamontowane ostrze
2. Uszkodzone ostrze
Uwaga: nie dotykać
nigdy ostrza, gdy
3. Uszkodzone sprzęgło
silnik pracuje.
1. Skontaktować się z autoryzowanym
serwisem
2. Skontaktować się z autoryzowanym
serwisem
3. Skontaktować się z autoryzowanym
serwisem
91
Português
Ελληνικα
Türkçe
CERTIFICADO DE GARANTIA
EΓΓYHΣH
GARANTİ SERTİFİKASI
Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade com os critérios mais
avançados da tecnologia actual. A empresa fabricante oferece uma garantia sobre
os seus produtos de 24 meses, a partir da data de aquisição para utilização privada
e actividades de tempos livres. A garantia é limitada a 12 meses no caso de uso
profissional.
Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τις πιο μοντέρνες τεχνικές
παραγωγής. Η κατασκευάστρια Εταιρία εγγυάται για τα προϊόντα της για μια περίοδο
24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, για ιδιωτική και ερασιτεχνική χρήση. Η εγγύηση
περιορίζεται στους 12 μήνες στην περίπτωση επαγγελματικής χρήσης.
Bu makine, en modern üretim/imalat teknikleri kullanılarak tasarlanıp gerçekleştirildi.
Üretici/İmalatçı firma, özel ve hobi amaçlı kullanımlar için, satın alma tarihinden sonra
24 aylık süreyle kendi ürünleri için garanti vermektedir. Garanti süresi, profesyonel
kullanımlar için 12 ayla sınırlandırılmıştır.
Γενικοί όροι της εγγύησης
1) Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Ο κατασκευαστής
μέσω του δικτύου πώλησης και τεχνικής εξυπηρέτησης αντικαıιστά δωρεάν τα
ελαττωματικά εξαρτήματα που οφείλονται σε υλικό, επεξεργασία και παραγωγή. Η
εγγύηση δεν στερεί στον αγοραστή τα νομικά δικαιώματα που προβλέπονται από
τον αστικό κώδικα όσον αφορά τις επιπτώσεις των ατελειών ή των ελαττωμάτων
που προκλήıηκαν από το αγορασμένο προ˚όν.
2) Το τεχνικό προσωπικό ıα επέμβει το συντομότερο δυνατό μέσα στα χρονικά όρια
που επιτρέπουν οι οργανωτικές απαιτήσεις.
3) Για τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης είναι απαραίτητο να
επιδείξετε στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό το παρακάτω πιστοποιητικό
εγγύησης σφραγισμένο από το κατάστημα πώλησης, πλήρως συμπληρωμένο
και να συνοδεύεται από τιμολόγιο αγοράς ή νόμιμη απόδειξη που να
αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς.
4) Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση:
- Εμφανούς απουσίας συντήρησης.
- Λανıασμένης χρήσης του προ˚όντος ή επεμβάσεων.
- Ακατάλληλων λιπαντικών ή καυσίμου.
- Χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών ή αξεσουάρ.
- Επεμβάσεων που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
5) Ο κατασκευαστής δεν καλύπτει με την εγγύηση τα αναλώσιμα υλικά και τα
εξαρτήματα που υπόκεινται φυσιολογική φıορά κατά τη λειτουργία.
6) Η εγγύηση αποκλείει τις επεμβάσεις ενημέρωσης και βελτίωσης του προ˚όντος.
7) Η εγγύηση δεν καλύπτει τη ρύıμιση και τις επεμβάσεις συντήρησης που μπορεί να
λάβουν χώρα κατά την περίοδο εγγύησης.
8) Ενδεχόμενες ζημιές που προκλήıηκαν κατά τη μεταφορά πρέπει να αναφερıούν
αμέσως στο μεταφορέα διαφορετικά παύει η ισχύς της εγγύησης.
9) Για τους κινητήρες άλλων κατασκευαστών (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki,
Honda, κλπ.) που είναι εγκατεστημένοι στα μηχανήματά μας, ισχύει η εγγύηση που
χορηγείται από τον κατασκευαστή του κινητήρα.
10) Η εγγύηση δεν καλύπτει ενδεχόμενες ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που ıα προκληıούν
σε άτομα ή αντικείμενα από βλάβες του μηχανήματος ή παρατεταμένη
εξαναγκασμένη διακοπή στη χρήση αυτού.
Garanti genel koşulları
1) Garanti, satınalma tarihinden itibaren geçerlilik kazanır. İmalatçı firma; malzeme,
işçilik ve imalattan kaynaklanan kusurlu parçaları, satış ve teknik destek ağı yoluyla
değiştirir. Garanti, satılan üründen kaynaklanan kusurlara ve kusurların sonuçlarına
karşı satınalanı koruyan medeni kanundan kaynaklanan hakları ortadan kaldırmaz.
2) Teknik personel, organizasyonel koşulların verdiği sınırlar içersinde olabildiğince en
kısa sürede destek sağlayacaktır.
3) Garantide yer alan desteği talep etmek için, yetkili kişiye satıcı tarafından
damgalanmış sertifikayı ve de mali açıdan zorunlu satınalma faturasını ya da
satınalma tarihini ispatlayan fişi göstermesi gereklidir.
4) Garanti aşağıda yer alan durumlarda ortadan kalkar:
- Bakım yapılmadığının açıkça anlaşılması,
- Ürünün doğru olmayan ya da kurallara aykırı kullanımı,
- Makineye uygun olmayan yağ ya da yakıtın kullanımı,
- Orijinal olmayan yedek parça ya da aksesuarların kullanımı,
- Yetkili olmayan kişiler tarafından makineye müdahalelerde bulunulması.
5) İmalatçı şirket; tüketim malzemelerini ve de makinenin normal işletimi sonucunda
değişmesi gereken parçaları, garanti kapsamının dışında tutmaktadır.
6) Garanti, ürünün yenileştirme ve iyileştirme amacı ile yapılan eklentilerini hariçte
bıraktırmaktadır.
7) Garanti, garanti süresi boyunca gerekli olabilecek ayarlama ve bakım işlemlerini
kapsamamaktadır.
8) Taşıma esnasında meydana gelecek hasarlar, garanti kapsamındaki hakları
taşımacıdan talep etmek için ivedilikle bildirilmelidir.
9) Makineye kurulmuş olan başka marka motorlar için (Briggs ve Stratton, Tecumseh,
Kawasaki, Honda, ve diğerleri), garanti; o motor imalatçıları tarafından verilir.
10) Garanti, uzun süreli kullanımdan kaynaklanan zorlamalı süspansiyon ve makine
arızalarının, doğrudan ya da dolaylı olarak, kişilere ve eşyalara verdiği hasarları
kapsamaz.
Condições gerais de garantia
1) A garantia inicia a partir do momento de compra. O fabricante, mediante a rede
de assistência técnica, substituirá gratuitamente os defeitos causados pela não
conformidade do material, processo de fabrico e produção. A garantia não anula
os direitos legais previstos pelo Código civil contra as consequências derivadas de
defeitos ou vícios do aparelho.
2) O pessoal técnico intervirá o mais rápido possível compativelmente com as próprias
exigências de organização.
3) Para requerer a assistência durante o período de garantia, é preciso exibir
ao pessoal autorizado o certificado de garantia abaixo ilustrado preenchido
plenamente, carimbado pelo revendedor e a respectiva factura ou recibo, qual
comprovante da data de compra.
4) A garantia decai nos seguintes casos:
- Falta evidente de manutenção;
- Utilização imprópria do produto ou alterações do mesmo;
- Utilização de lubrificantes ou combustíveis impróprios;
- Utilização de sobresselentes ou acessórios não originais;
- Intervenções efectuadas por pessoal não autorizado;
5) O fabricante exclui do período de garantia os materiais de consumo e os órgãos
sujeitos ao desgaste normal derivado da utilização do aparelho.
6) A garantia exclui as intervenções de actualização e de melhorias do aparelho.
7) A garantia não inclui pôr em ponto o aparelho bem como as intervenções de
manutenção eventualmente necessárias durante o período de garantia.
8) Eventuais danos derivados do transporte devem ser assinalados imediatamente ao
transportador; a inobservância, acarreta no decaimento da garantia.
9) Para os motores de outras marcas (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda,
etc.) montados nos nossos aparelhos, vale a garantia conferida pelos respectivos
fabricantes.
10) A garantia não inclui eventuais danos, directos ou indirectos causados a pessoas ou
bens materiais derivados da inutilização da máquina por ruptura ou da suspensão
obrigada da sua utilização.
MODELO - ΜΟΝΤΕΛΟ
DATA - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
MODEL
TARİH
SERIAL No
ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
DISTRIBUIDOR - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
SERİ No:
BAYİ
COMPRADOR -ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΑΜΟ ΤΟΝ ΚΙΡΟ
SATIN ALAN BAY
Não enviar! Anexe apenas em caso de pedido de assistência técnica.
Μην το στείλετε! Επισυνάπτεται μόνο σε περίπτωση αίτησης τεχνικής εγγύησης.
Göndermek için değildir! Sadece teknik garanti için tüm nihai talepleri yollayınız.
92
Česky
Pуccкий
Polski
ZÁRUKA A SERVIS
ГAРAНТИЙНЫЙ ТAЛOН
KARTA GWARANCYJNA
Tento stroj byl navrÏen a vyroben pomocí nejmodernûj‰í v˘robní techniky. V
případě soukromého použití nebo pro hobby poskytuje výrobce záruku na své
výrobky v trvání 24 měsíců od data zakoupení. V případě profesionálního používání
je záruka omezena na 12 měsíců.
Дaннoe издeлиe рaзрaбoтaнo и прoизвeдeнo в сooтвeтствии с сaмыми
сoврeмeнными тeхнoлoгиями. Фирма-изготовитель дает гарантию на свои изделия
в течение 24 месяцев со дня покупки при условии, что они применяются для
личного и непрофессионального пользования В случае профессионального
использования гарантия действует в течение 12 месяцев.
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane przy wykorzystaniu
najnowoczełniejszych technik produkcyjnych. Producent udziela gwarancji na
swoje wyroby na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu do celów
prywatnych i hobbystycznych. W przypadku używania produktu do zastosowań
profesjonalnych okres gwarancyjny ograniczony jest do 12 miesięcy.
V‰eobecné záruãní podmínky
1) Záruka zaãne platit ode dne zakoupení v˘robku. V˘robce poskytuje
zdarma prostfiednictvím své prodejní a servisní sítû v˘mûnu vadn˘ch
dílÛ, jejichÏ závady byly zpÛsobeny materiálem, zpracováním a v˘robou.
Záruka nezbavuje kupujícího zákonn˘ch práv podle obãanského zákoníku v
souvislosti s dÛsledky vad nebo poruch zpÛsoben˘ch prodanou vûcí.
2) Pracovníci servisu poskytnou své sluÏby co moÏná nejdfiíve podle sv˘ch
organizaãních moÏností.
3) V pfiípadû Ïádosti o opravu v rámci záruky je nutné pfiedloÏit
oprávnûn˘m pracovníkÛm zde níÏe uveden˘ záruãní list orazítkovan˘
prodejcem, vyplnûn˘ ve v‰ech ãástech a doplnûn˘ prodejním fakturou
nebo fiádn˘m pokladním blokem opatfien˘m datem prodeje.
4) Záruka propadá v pfiípadû:
- zjevného zanedbání údrÏby,
- nesprávného pouÏití v˘robku nebo po‰kození,
- pouÏití nevhodn˘ch mazadel nebo paliv,
- pouÏití jin˘ch neÏ originálních náhradních dílÛ nebo doplƒkÛ,
- zásahÛ neoprávnûn˘ch pracovníkÛ.
5) V˘robce vyluãuje ze záruky materiály, které se opotfiebovávají, a souãásti
vystavené normálnímu funkãnímu opotfiebení.
6) Záruka vyluãuje modernizaãní a vylep‰ovací zásahy na v˘robku.
7) Záruka nezahrnuje sefiízení a údrÏbu, které jsou pfiípadnû provádûny v
záruãním období.
8) Pfiípadná po‰kození pfii pfiepravû je nutné ihned oznámit dopravci, jinak hrozí
nebezpeãí propadnutí záruky.
9) V pfiípadû motorÛ jin˘ch znaãek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki,
Honda apod.) namontovan˘ch na na‰ich strojích platí záruka poskytnutá
v˘robci tûchto motorÛ.
10) Záruka nezahrnuje pfiípadná po‰kození, pfiímá nebo nepfiímá, zpÛsobená
lidem nebo vûcem poruchou stroje, nebo v dÛsledku nuceného
prodlouÏeného pfieru‰ení v pouÏívání tohoto stroje.
Общие гарантийные условия
1) Гaрaнтийный срoк устaнaвливaeтся, нaчинaя с мoмeнтa приoбрeтeния дaннoгo
издeлия. Кoмпaния чeрeз свoю тoргoвую сeть и сeть цeнтрoв тeхничeскoй
пoддeржки oбeспeчивaeт бeсплaтную зaмeну дeтaлeй, имeющиe дeфeкты
исхoдных мaтeриaлoв, изгoтoвлeния или сбoрки. Дoгoвoр гaрaнтии нe влияeт
нa прaвa пoкупaтeля, oбeспeчивaeмыe зaкoнoдaтeльствoм в oтнoшeнии
пoслeдствий дeфeктoв или брaкa прoдaннoгo издeлия.
2) Тeхничeский пeрсoнaл фирмы выпoлнит гaрaнтийныe рaбoты мaксимaльнo
быстрo в прeдeлaх врeмeни, oпрeдeляeмых oргaнизaциoнными трeбoвaниями.
3) Для пoлучeния гaрaнтийнoгo oбслуживaния нeoбхoдимo прeдъявить
упoлнoмoчeнным прeдстaвитeлям пoлнoстью зaпoлнeнный
нижeпривeдeнный гaрaнтийный тaлoн с пeчaтью дилeрa, a тaкжe чeк,
пoдтвeрждaющий дaту пoкупки.
4) Издeлиe нe пoдлeжит гaрaнтийнoму oбслуживaнию:
– при oчeвиднoм oтсутствии oбслуживaния издeлия;
– в случae нaрушeния услoвий эксплуaтaции издeлия или нaрушeния
кoнструкции;
– испoльзoвaния нeнaдлeжaщeгo тoпливa или смaзки;
– испoльзoвaния зaпчaстeй или принaдлeжнoстeй, нe являющихся
фирмeнными;
– eсли рeмoнт издeлия прoизвoдился сaмoстoятeльнo или нeaвтoризoвaннoй
мaстeрскoй.
5) Фирмa-изгoтoвитeль нe прeдoстaвляeт гaрaнтии нa быстрoизнaшивaющиeся
узлы и рaсхoдныe мaтeриaлы.
6) Гaрaнтия нe включaeт в сeбя oпeрaции пo aпгрeйдингу или улучшeнию
издeлия.
7) Гaрaнтия нe включaeт в сeбя oпeрaции пo зaпуску и тeхoбслуживaнию,
прoизвeдeнныe в пeриoд гaрaнтийнoгo срoкa.
8) Прeтeнзии пo пoврeждeниям, причинeнным при трaнспoртирoвкe, дoлжны
нeмeдлeннo прeдъявляться трaнспoртирoвщику, в прoтивнoм случae услoвия
гaрaнтии будут считaться нaрушeнными.
9) Для двигaтeлeй других мaрoк (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki и т.д.),
устaнoвлeнных нa нaших издeлиях, сoхрaняeтся гaрaнтия их прoизвoдитeлeй..
10) Гaрaнтия нe пoкрывaeт прямoй или кoсвeнный ущeрб, мoгущий быть
причинeнным людям или их сoбствeннoсти, вслeдствиe нeиспрaвнoсти издeлия
или eгo вынуждeннoгo прoстoя.
Ogólne warunki gwarancji
1) Gwarancja obowiązuje począwszy od dnia zakupu. Producent, poprzez
sieç sprzedaży i obsługi technicznej, wymienia bezpłatnie częłci z wadami
materiałowymi, wadami powstałymi w toku obróbki oraz wadami produkcyjnymi.
Gwarancja nie znosi prawa nabywcy przewidzianego w kodeksie cywilnym i
dotyczącego roszczeń w wyniku wad i uszkodzeń spowodowanych przez sprzedany
przedmiot.
2) Personel techniczny przystąpi do naprawy w czasie, na który pozwolą wymagania
organizacyjne, zawsze najszybciej jak to możliwe.
3) Aby skorzystaç z naprawy gwarancyjnej, konieczne jest przedstawienie
autoryzowanym pracownikom obsługi poniższej karty gwarancyjnej,
ostemplowanej przez sprzedawcę, wypełnionej we wszystkich swoich częłciach
oraz faktury zakupu lub paragonu lub też innego wymaganego prawnie
dokumentu sprzedaży z odnotowaną datą zakupu.
4) Utrata gwarancji następuje w przypadku:
- Widocznego braku konserwacji.
- Nieprawidłowego użytkowania wyrobu lub jego przeróbek.
- Stosowania niewłałciwych smarów lub paliwa.
- Stosowania nieoryginalnych częłci zamiennych lub akcesoriów.
- Wykonywania napraw przez osoby nieupoważnione.
5) Producent nie obejmuje gwarancją częłci podlegających normalnemu zużywaniu
podczas pracy urządzenia.
6) Gwarancja nie obejmuje prac mających na celu unowoczełnienie i ulepszenie
produktu.
7) Gwarancja nie obejmuje ustawienia ani czynnołci konserwacyjnych które będą
konieczne w okresie gwarancji.
8) Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostaç
natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9) Dla silników innych marek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, itp.)
montowanych w naszych urządzeniach obowiązuje gwarancja udzielona przez
producenta silnika.
10) Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód, bezpołrednio lub połrednio
wyrządzonych osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych
z wymuszonego przedłużonego przestoju w pracy urządzenia.
MODEL
DATUM
МОДЕЛЬ - MODEL
ДАТА - DÁTUM
SERIOVÉ âÍSLO:
PRODAVAâ
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
NR. FABRYCZNY
ПРОДАВЕЦ - SPRZEDAWCA
ZAKOUPIL
ПОКУПАТЕЛЬ - KUPUJACY
Nezasílejte! PfiiloÏte pouze pfii pfiípadném poÏadavku technické záruky.
Не присылать отдельно! Приложить к заявке на оказание гарантийной технической помощи.
Nie wysy∏aç! Do∏àczyç tylko do ˝àdanej ewentualnie gwarancji technicznej.
93
NOTE:
94
NOTE:
95
RUS
PL
It's an EMAK S.p.A. trademark Member of the YAMA group
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
service@emak.it • www.efco.it
T
IF
IED
01
ISO
Q
90
EM
CZ
ST
TR
Y
GR
ATENÇÃO! - Este manual deve acompanhar a máquina durante toda a sua vida útil.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Το παόν εγχερίδιο πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του.
DİKKAT! – Bu kılavuz, daima makinanın yanında bulundurulmalıdir.
UPOZORNĚNÍ! - Tento návod musí být dostupný po celou dobu životnosti přístroje.
UK ВНИМAНИЕ! – Нaстoящaя инструкция дoлжнa сoпрoвoждaть издeлиe вo врeмя всeгo срoкa eгo службы.
UWAGA! - Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyć urządzeniu przez cały okres jego eksploatacji.
CER
P
U AL I T Y
S
Download PDF