AEG | MC 4434 | Mikrosystém AEG MC 4434 DVD/USB/CR Obj. č.: 32 55 84

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mikrosystému.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství
nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie
z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.
Mikrosystém AEG MC 4434 DVD/USB/CR
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Mikrosystém nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť
by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.
Obj. č.: 32 55 84
Napájení a připojení k síti
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mikrosystému AEG MC 4434.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
1
1. Přístroj se smí napájet pouze z takového zdroje napájení, který je uveden
v tomto návodu k obsluze nebo na typovém štítku přístroje. Jinak může dojít
k nenapravitelnému poškození přístroje. Záruka se nevztahuje na škody, které
vzniknou připojením k nesprávnému zdroji napájení. Pokud si nejste jistí, jaký
druh napětí poskytuje Vaše elektrická síť, obraťte se na Vašeho odborného
prodejce nebo na Vašeho dodavatele elektřiny.
2. Síťový adaptér slouží jako odpojovač – k přerušení napájení. Proto musí být síťový adaptér
kdykoliv provozuschopný a přístupný.
3. Nikdy se nepokoušejte síťový adaptér sami opravit. Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí
dodávky.
4. Pokud je síťový adaptér zapojený do nástěnné elektrické zásuvky, znamená to, že také přístroj je připojený
ke zdroji napájení, a to i když je vypnutý pomocí vypínače (tlačítko „POWER“).
5. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte disk z lože pro disk
a vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Uchopte síťový adaptér samotný.
Nikdy netahejte přímo za přívodní kabel.
6. Nikdy se nedotýkejte přívodního kabelu vlhkýma rukama.
7. Elektrické kabely by měly být vedeny tak, aby na ně nemohl nikdo stoupnout.
Elektrické kabely by neměly váznout mezi předměty. Na elektrický kabel
nestavějte žádné předměty. Nikdy netahejte přímo za elektrický kabel.
Elektrický kabel by neměl být stlačený, natěsno svinutý nebo příliš zohýbaný.
8. Dbejte především na místa, kde dochází ke spojení mezi kabelem a zástrčkou,
mezi kabelem a prodlužovacím kabelem, jakož i mezi kabelem a přístrojem.
9. Nepřetěžujte nástěnné elektrické zásuvky, prodlužovací kabely nebo zásuvkové lišty. Jinak hrozí nebezpečí
vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem.
10. Přístroj je řízen mikropočítačem, proto jeho fungování může být ovlivněno vnějšími vlivy, jako je zásah blesku,
interference nebo statická elektřina. Objeví-li se nečekané poruchy, stiskněte vypínač „POWER“, celý systém
na cca 10 sekund vypněte a tímto způsobem restartujte mikropočítač. Poté znovu stiskněte vypínač „POWER“
a přístroj zapněte. Můžete také vytáhnout a poté znovu zapojit síťový adaptér. Nyní by měl přístroj znovu
normálně fungovat.
11. Při bouřce přístroj odpojte od elektrické sítě, abyste předešli poškození z přepětí způsobeného zásahem
blesku.
12. Pokud jste přístroj vypnuli neúmyslně, znovu ho zapněte.
13. Mezi vypnutím a zapnutím přístroje by mělo uplynout minimálně 30 sekund.
14. Po použití vyjměte disk z lože pro disky a přístroj vypněte.
15. Před připojením k jiným přístrojům mikrosystém vypněte.
2
Instalace a používání
Servis a opravy
1. Neumísťujte přístroj na nedostatečně větraná místa. Také se vyhněte špinavým nebo zaprášeným místům.
Vyhněte se také nestabilním nebo pohybujícím se, resp. vibrujícím plochám. Nejlepší je, když přístroj umístíte
na čisté, dobře větrané a suché místo.
2. Neumísťujte přístroj do uzavřených prostorů, jako např. do regálů knihoven nebo zabudovaných skříněk,
kde neexistuje cirkulace vzduchu.
1. Nikdy se nepokoušejte přístroj sami rozebírat či pozměňovat. Okamžitě byste ztratili nárok na záruku.
2. Nikdy se nepokoušejte otevírat plášť přístroje, protože uvnitř se nachází
život ohrožující napětí. Nebezpečí poranění! Je-li třeba, obraťte se na naše
servisní středisko nebo na kvalifikovaného odborníka.
3. Kolem přístroje ponechte dostatek místa (min. 5 cm). Nezakrývejte větrací otvory přístroje a přesvědčte se,
zda kolem přístroje může volně cirkulovat vzduch.
3. Veškeré opravy smějí provádět pouze kvalifikovaní a autorizovaní
odborníci. Nikdy se nepokoušejte sami přístroj opravit.
Okamžitě byste ztratili nárok na záruku.
4. Ujistěte se, že větrací otvory přístroje nejsou zablokované, jinak by mohlo dojít k přehřátí přístroje. Odstraňte
předměty, jako jsou dečky, ubrousky, záclony, závěsy nebo noviny, které by mohly zablokovat větrací otvory
přístroje.
4. Je-li třeba vyměnit některé součástky, dbejte na to, aby byly použity pouze takové náhradní díly, které jsou
schválené výrobcem nebo které mají stejné vlastnosti jako originální součástky. Při použití neschválených
náhradních dílů vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
5. Do větracích otvorů nezavádějte žádné předměty. Mohli byste se jimi dotknout součástek pod napětím
a způsobit zkrat. Kromě toho hrozí nebezpečí vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem.
5. Po provedení opravy v servisním středisku byste měli nechat provést bezpečnostní prověrku celého přístroje,
abyste se přesvědčili, že je přístroj v bezvadném stavu.
6. Abyste předešli vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.
Přístroj nepoužívejte v dusném prostředí (teplo a vlhko).
6. Pokud jsou součástky diskové jednotky nebo optická čočka ušpiněné resp. opotřebované, zhorší se kvalita
obrazu.
7. Neumísťujte přístroj do blízkosti tekoucí, stříkající nebo kapající vody, např. do blízkosti koupacích van,
umyvadel, bazénů, výlevek, do vlhkých sklepů a na podobná místa.
7. Nastanou-li následující okolnosti, odpojte přístroj od elektrické sítě a neprodleně se obraťte na kvalifikovaný
servis:
8. Neumísťujte přístroj do blízkosti nádob s tekutinami. Voda a jiné tekutiny by
mohly přístroj nenapravitelně poškodit, pokud by pronikly dovnitř. Také síťový
adaptér chraňte před vodou nebo jinými tekutinami.
9. Na přístroj nestavějte žádné předměty s otevřeným ohněm nebo s vodou, jako
jsou svíčky nebo vázy s květinami.
•
elektrický kabel nebo síťový adaptér je poškozený,
•
z přístroje vystupuje kouř nebo podivný zápach,
•
do přístroje vnikla tekutina,
•
přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti,
10. Abyste zajistili optimální výkon přístroje, nestavějte na něj žádné těžké
předměty.
•
do přístroje se dostaly nějaké předměty, přístroj nefunguje bezvadně, přestože jste striktně dodržovali
pokyny uvedené v návodu k obsluze,
11. Přístroj nestavějte do blízkosti silných magnetických polí a nevystavujte ho
přímým slunečním paprskům či sálavému teplu (jako např. do blízkosti topných těles nebo topných ventilátorů).
•
přístroj je mechanicky poškozený.
12. Neumísťujte přístroj do blízkosti jiných přístrojů, které vydávají tepelné nebo magnetické záření, jako např.
do blízkosti topných těles, topných ventilátorů, kamen, videorekordérů, stereo souprav, rádií nebo velkých
reproduktorů. Takové přístroje by mohly deformovat obraz nebo zvuk.
13. Nestavějte přístroj na nestabilní stolky na kolečkách nebo stativy – nebezpečí úrazu.
14. Abyste předešli škodám, používejte pouze příslušenství (elektrický kabel, dálkové ovládání), které je součástí
dodávky.
15. S přístrojem nehýbejte, když se v loži pro disk nachází disk, jinak byste mohli poškodit disk samotný nebo
některé součástky uvnitř přístroje.
16. Do lože pro disk nezavádějte žádné předměty.
17. Dejte pozor, aby se do přístroje nedostaly předměty, jako jsou jehly, kancelářské svorky nebo mince.
18. Zkondenzovaná voda v přístroji, kterou můžete např. vidět za displejem, se může objevit v těchto případech:
•
bezprostředně poté, co jste zapnuli topení,
•
v dusné či vlhké místnosti,
•
bezprostředně poté, co byl přístroj přenesen z chladného do teplého prostředí.
Laserový systém
1. Přístroj je vybavený laserovým systémem. Nikdy se nepokoušejte otevřít plášť přístroje, abyste se nevystavili
přímému laserovému záření. Laserové záření může proniknout ven, pokud otevřete plášť přístroje nebo zámek
diskové jednotky..
2. Na přítomnost laserových paprsků upozorňuje následující varování:
Nezaměřujte laserový paprsek přímo nebo napřímo na reflexní plochy
(zrcadla) či přímo do očí osob nebo zvířat. Laserové záření může způsobit
neodvratitelné poškození očí. Při bezkontaktním měření teploty, pokud
budou v blízkosti nějaké osoby, vypněte laser přístroje.
CLASS 1 LASER PRODUCT (laserový přístroj třídy 1)
19. Když zkondenzuje voda, může dojít k poruše fungování přístroje. Tento problém odstraníte tak,
že necháte přístroj na cca 1 hodinu stát v teple (při pokojové teplotě).
3
4
Recyklace
Příslušenství, které je součástí dodávky
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad
na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Přesvědčte se, zda se v balení nacházejí všechny níže uvedené části příslušenství.
Pokud Vám v době dodání chybí některý z originálních dílů příslušenství, okamžitě se spojte s Vaším prodejcem.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Informace ohledně autorských práv
Je zákonem zakázáno materiál chráněný autorským právem kopírovat, vysílat, zveřejňovat, posílat po kabelu,
veřejně přehrávat nebo půjčovat bez svolení vlastníka práv.
Používání a péče o disky
•
Nedotýkejte se nahrané strany disku. Disk uchopte za jeho hranu tak, abyste se prsty nedotkli jeho
povrchu.
•
Na žádnou z obou stran disku nelepte samolepky nebo lepicí pásky. Potištěnou stranu disku nepopisujte
kuličkovým perem nebo jinými psacími pery.
•
Dejte pozor, aby disky neupadly. Disky neohýbejte.
•
Do lože pro disk vkládejte pouze disk a nikdy se nepokoušejte lože pro disk zavřít, pokud disk není správně
umístěný.
•
Po přehrávání uložte disk zpět do jeho obalu.
•
Nikdy nevystavujte disky přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla.
•
Disky neskladujte ve vlhkých nebo špinavých místnostech. Ukládejte je ve svislé poloze v pouzdře na CD.
Nehromaďte více disků na sobě a nezatěžujte disky tím, že byste na ně pokládali těžké předměty – jinak
by se mohly zdeformovat.
•
Otisky prstů a prach na disku mohou omezit kvalitu obrazu a zvuku. Před přehráváním disky očistěte čistou
utěrkou. Disk otírejte směrem od středu k okraji.
•
K čištění nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem rozpouštědla, jako jsou spreje na čištění desek, benzin,
ředidla nebo antistatické roztoky. K čištění disků používejte speciální čisticí prostředky, které jsou k tomuto
účelu určeny.
•
Podle toho, jaký přístroj a software byl použit při nahrávání, může se stát, že některé CD-R/RW nebo
DVD±R/±RW disky nemohou být tímto přístrojem přehrávány.
1. Displej (obrazovka): Na displeji se zobrazují hlášení, která Vás informují o průběhu přehrávání disku
nebo o přijímané rozhlasové stanici.
•
Nepoužívejte žádné neobvykle tvarované disky (např. ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku). V opačném
případě nelze vyloučit chybnou funkci.
2. Infračervené dálkové ovládání: Namiřte dálkové ovládání na tento senzor. Senzor pro dálkové ovládání
udržujte odkrytý. V žádném případě ho nezakrývejte nebo neblokujte jakýmikoliv předměty.
•
V zájmu ochrany duševního vlastnictví rozdělila zodpovědná organizace svět na 6 regionů.
V každém z těchto regionů lze používat pouze DVD přehrávače a DVD disky s odpovídajícím
kódem regionu. Tento přístroj může přehrávat pouze DVD disky zakódované pro region 2.
Když se pokusíte přehrávat disky s jiným regionálním kódem, na obrazovce se objeví hlášení
„Falscher Regionalcode. Wiedergabe nicht möglich“ (Nesprávný regionální kód. Přehrávání není možné.).
3. DVD
•
Některé funkce přehrávání DVD disků a audio CD disků (např. volba jazyka pro audio nebo pro titulky) jsou
předprogramované výrobcem a nemohou být přístrojem změněny.
Zapojení a ovládací prvky
Funkční tlačítka a kontakty na přední straně přístroje
USB: Stiskněte tlačítko „DVD
USB“ a vyvolejte menu pro výběr média.
4. PAUSE/DVD-FM:
•
Během přehrávání disku stiskněte tlačítko „PAUSE/DVD-FM“ a pozastavte přehrávání.
•
Podržte tlačítko „PAUSE/DVD-FM“ na několik sekund stisknuté a zapněte VKV rádio.
2. Lože pro disk: Vložte disk etiketou nahoru do lože pro disk. Ve většině případů se přehrávání disku spustí
automaticky. Stiskněte tlačítko „EJECT“, chcete-li otevřít nebo zavřít lože pro disk.
3. POWER: Stiskněte tlačítko „POWER“, chcete-li přístroj zapnout nebo vypnout.
4. Tlačítka „VOLUME UP“ a „VOLUME DOWN“: Otočte ovladačem hlasitosti „VOLUME“ ve směru „UP“,
chcete-li hlasitost zvýšit. Otočte ovladačem hlasitosti „VOLUME“ ve směru „DOWN“, chcete-li hlasitost snížit.
5
6
5. EJECT: Stiskněte tlačítko „EJECT“, chcete-li otevřít lože pro disk. Následně můžete do lože pro disk vložit
DVD disk nebo audio disk etiketou nahoru. Stiskněte tlačítko „EJECT“ a lože pro disk zavřete. Ve většině
případů se přehrávání disku spustí automaticky poté, co jste zavřeli lože pro disk.
6. PLAY/ENTER: Stiskněte tlačítko pro přehrávání a potvrzení „PLAY/ENTER“, chcete-li pokračovat
v přehrávání, které jste přerušili. Stiskněte tlačítko pro přehrávání a potvrzení „PLAY/ENTER“, chcete-li potvrdit
volbu položky menu nebo zadané údaje.
Připojení k dalším přístrojům – všeobecné poznámky
•
Respektujte schémata zapojení – ta zobrazují, jak se mají k mikrosystému správně připojovat externí
audio- a videopřístroje.
•
Pozorně si přečtěte návody k obsluze přístrojů, které hodláte připojit k mikrosystému,
a řiďte se jimi.
•
Předtím, než přístroje navzájem propojíte, vypněte je a odpojte je od zdroje napájení.
•
Připojovací zdířky (audio- a videovýstupy) se nacházejí na zadní straně přístroje.
•
Pokud k mikrosystému připojujete externí audio- a videopřístroje, respektujte barevné označení kabelů pro
audio a video, jakož i odpovídajících zdířek (vstupy a výstupy). Barva konektoru kabelů pro audio a video
musí souhlasit s barvou vstupů a výstupů (zdířek).
•
Bezporuchový provoz je zaručen pouze při použití kabelů pro audio a video kratších než 1,5 metru.
•
V žádném případě nepoužívejte digitální koaxiální výstup COAXIAL nebo optický výstup OPTICAL
současně s analogovými audiovýstupy.
•
Nezakrývejte větrací otvory připojených přístrojů a ověřte si, zda kolem přístrojů může volně cirkulovat
vzduch.
•
Kabely pro audio a video propojení neproplétejte s jinými kabely nebo vedeními, obzvláště ne s kabely
k reproduktorům nebo s přívodními kabely. Toto by mohlo zapříčinit poruchy obrazu a zvuku.
•
Poté, co jste k mikrosystému pevně a bezpečně připojili všechny externí přístroje, zapojte síťové adaptéry
všech přístrojů do zásuvek a zapněte jak mikrosystém MC 4434 DVD/USB/CR, tak i k němu připojené
přístroje.
•
Mezi vypnutím a zapnutím přístroje by měly uplynout minimálně 3 sekundy.
7. Konektory pro paměťová média:
•
Čtečka paměťových karet: Vsuňte SD/MMC/MS paměťovou kartu (např. z digitální kamery) do slotu
čtečky paměťových karet. Mikrosystém dokáže přehrát obsah paměťové karty, např. fotografie.
•
USB konektor: Zapojte USB přístroj, např. MP3 přehrávač, přímo do USB slotu přístroje. Mikrosystém
dokáže přehrávat obsah USB přístroje, např. hudební soubory.
Funkční tlačítka na přední straně přístroje mají stejné funkce jako odpovídající tlačítka na dálkovém ovládání.
Kontakty na zadní straně přístroje
1. VIDEO (videovýstup): Použijte videovýstup, chcete-li k přístroji připojit televizor. Videovýstup přenáší pouze
videosignál. Abyste mohli zároveň přenášet i zvuk, musíte vytvořit navíc ještě audiopropojení pomocí levého
a pravého audiovýstupu přístroje (FL a FR AUDIO OUTPUT) s připojeným televizorem.
2. FM (VKV anténa): Anténu zcela rozviňte. Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, pokuste se zlepšit příjem
tím, že budete anténu otáčet, svinovat a rozvinovat.
3. FL a FR AUDIO OUTPUT (pravý a levý audiovýstup): Použijte levý (FL) a pravý (FR) audiovýstup, abyste
mohli zároveň přenést i zvuk, když máte přístroj propojený s televizorem přes komponentní výstup nebo
videovýstup. Tento výstup můžete použít také v případě, že chcete k mikrosystému připojit audiopřístroje.
4. VIDEO OUTPUT (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) (komponentní výstup): Použijte komponentní výstup, chcete-li k přístroji
připojit televizor. Komponentní výstup přenáší pouze videosignál. Abyste mohli zároveň přenášet i zvuk,
musíte vytvořit navíc ještě audiopropojení pomocí levého a pravého audiovýstupu přístroje (FL a FR AUDIO
OUTPUT) s připojeným televizorem.
5. SCART OUTPUT (výstup Scart): Použijte zdířku SCART, chcete-li k přístroji připojit televizor. Výstup Scart
přenáší jak obraz, tak i stereo zvuk. Nepotřebujete tedy žádné další audiopropojení pro přenos zvuku mezi
přístrojem a k němu připojeným televizorem.
6. L/R SPEAKERS (RCA připojovací zdířky pro reproduktory): Použijte tyto připojovací zdířky, chcete-li
k přístroji připojit pravý (R) a levý (L) reproduktor, který je součástí dodávky.
7. OPTICAL (optický výstup): Použijte optický výstup, chcete-li k mikrosystému MC 4434 DVD/USB/CR připojit
digitální audiozesilovač (externí audiosystém).
8. COAXIAL: Použijte koaxiální výstup, chcete-li k mikrosystému MC 4434 DVD/USB/CR připojit digitální
audiozesilovač (externí audiosystém).
9. Připojení k elektrické síti: Síťový adaptér na konci přívodního kabelu je třeba pevně a zcela zasunout
do zásuvky se střídavým proudem – takto budete přístroj napájet.
7
Videovýstupy: Připojení k televizoru
Přehled všech kontaktů pro video
Mikrosystém disponuje čtyřmi různými videovýstupy,
ze kterých si můžete vybrat, chcete-li k systému připojit
televizor:
1. VIDEO (Composite Video, CVBS, žlutý výstup)
přenáší pouze videosignál (obraz). Je nutné vytvořit
další audiopropojení mezi přístrojem a k němu
připojeným televizorem přes levý a pravý audiovýstup
AUDIO FL a AUDIO FR.
2. VIDEO OUTPUT (Component Video, Pr/Cr, Pb/Cb,
Y, zeleno-modro-červený výstup) přenáší pouze
videosignál (obraz). Je nutné vytvořit další
audiopropojení mezi přístrojem a k němu připojeným
televizorem přes levý a pravý audiovýstup AUDIO FL
a AUDIO FR.
3. SCART OUTPUT (výstup Scart) přenáší jak videosignál (obraz), tak i audiosignál (zvuk).
Není třeba vytvářet další audiopropojení mezi přístrojem a k němu připojeným televizorem.
8
Poznámky:
•
•
•
•
•
Můžete si vybrat pouze jeden z těchto typů připojení. V žádném případě nevytvářejte dvě nebo více
videopropojení mezi mikrosystémem a k němu připojeným televizorem.
Rozdíl mezi jednotlivými videopropojeními spočívá v kvalitě obrazu. Nejlepší obraz poskytuje výstup
SCART, potom VIDEO OUTPUT, COMPONENT VIDEO, YUV (komponentní výstup), a nakonec výstup
VIDEO (CVBS, COMPOSITE VIDEO).
Pro každý typ připojení musíte nastavit správnou možnost videovýstupu (CVBS, YUV nebo RGB) v menu
pro systémová nastavení VIDEO SETUP a položku menu VIDEO AUSGANG (videovýstup).
Případně musíte také zvolit správnou možnost TV režimu v menu pro systémová nastavení VIDEO SETUP
a položku menu FERNSEHMODUS (režim televize). Možnost TV režimu závisí na tom, zda jste
k mikrosystému připojili televizor s neprokládaným obrazem (PROGRESSIVE) nebo s prokládaným
obrazem (INTERLACE). Další podrobnosti najdete v následující kapitole.
Může se stát, že obraz televizoru po připojení k přístroji není perfektní. Je-li tomu tak, musíte v menu pro
systémová nastavení zvolit správnou možnost obrazového formátu (16:9, 4:3) a/nebo správný systém
přenosu barev (AUTO, NTSC nebo PAL). Případně můžete stisknout tlačítko PAL/NTSC na dálkovém
ovládání – tím zvolíte správnou možnost systému přenosu barev. Další podrobnosti najdete v následující
kapitole.
VIDEO-KONTAKT (CVBS, COMPOSITE VIDEO)
Kontakt VIDEO (CVBS, COMPOSITE VIDEO, žlutá zdířka) přenáší pouze videosignál (obraz). Pro přenos zvuku
je nutné vytvořit další audiopropojení s připojeným televizorem.
Vytvoření spojení: Přenos videosignálu
Oba přístroje zapněte a je-li to nutné, zvolte na televizoru kanál VIDEO nebo AV. Pro přenos obrazu (videosignál)
propojte videovstup (VIDEO-EINGANG) televizoru pomocí RCA kabelu přímo s videovýstupem (VIDEO)
mikrosystému.
Vytvoření spojení: Přenos audiosignálu
Pro přenos zvuku (audiosignál) použijte kabel pro audio a propojte levý (L) a pravý (R) audiovýstup přístroje
(FL a FR AUDIO OUTPUT) s odpovídajícími audiovstupy připojeného televizoru nebo připojených reproduktorů.
Pro přenos zvuku můžete také použít reproduktory (kontakty pro audio na mikrosystému), které jsou součástí
dodávky. Další podrobnosti najdete v kapitole Připojení audiopřístrojů.
Vytvoření spojení: Možnosti pro videovýstup
Správné nastavení možností pro videovýstup pro spojení VIDEO:
1. Během přehrávání disku nebo poté, co jste přehrávání ukončili stisknutím tlačítka „■ STOP“, stiskněte tlačítko
„SETUP“ na dálkovém ovládání a otevřete menu pro nastavení.
2. Pomocí navigačního tlačítka ►zvolte třetí ikonku „VIDEO SETUP“ na horní liště menu, stiskněte tlačítko
„PLAY/ENTER“ a nechte si zobrazit položky menu.
3. Pomocí navigačního tlačítka ▼ zvolte položku menu „VIDEO AUSGANG“ (videovýstup).
4. Poté stiskněte navigační tlačítko ► a označte některou z nabízených možností pro videovýstup.
5. Pomocí navigačního tlačítka ▼ zvolte jednu možnost.
6. Následně stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a aktivujte nastavení.
7. Stiskněte tlačítko „SETUP“ a odejděte z menu pro nastavení.
KOMPONENTEN-ANSCHLUSS (komponentní kontakt) (COMPONENT VIDEO, YUV, Y, Pb/Cb, Pr/Cr)
Komponentní kontakt (YUV, Y, Pb/Cb, Pr/Cr; COMPONENT VIDEO OUTPUT, zeleno-modro-červené zdířky)
přenáší pouze videosignál (obraz). Pro přenos zvuku je nutné vytvořit další audiopropojení s připojeným
televizorem.
Vytvoření spojení: Přenos videosignálu
Pro přenos obrazu (videosignál) propojte komponentní vstup televizoru pomocí komponentního kabelu přímo
ke komponentnímu výstupu (VIDEO OUTPUT) mikrosystému MC 4434 DVD/USB/CR (COMPONENT VIDEO
OUTPUT, YUV, zeleno-modro-červené zdířky). Můžete k tomu použít 6kolíkový audio/video kabel, který je součástí
dodávky.
Vytvoření spojení: Přenos audiosignálu
Pro přenos zvuku (audiosignál) použijte kabel pro audio a propojte levý (L) a pravý (R) audiovýstup přístroje
(FL a FR AUDIO OUTPUT) s odpovídajícími audiovstupy připojeného televizoru nebo připojených reproduktorů.
Pro přenos zvuku můžete také použít reproduktory (kontakty pro audio na mikrosystému), které jsou součástí
dodávky. Další podrobnosti najdete v kapitole Připojení audiopřístrojů.
9
Vytvoření spojení: Videovýstup
Správné nastavení možností pro videovýstup pro komponentní spojení (COMPONENT VIDEO, YUV, Y, Cb/Pb,
Cr/Pr):
1. Během přehrávání disku nebo poté, co jste přehrávání ukončili stisknutím tlačítka „■ STOP“, stiskněte tlačítko
„SETUP“ na dálkovém ovládání a otevřete menu pro nastavení.
2. Pomocí navigačního tlačítka ►zvolte třetí ikonku „VIDEO SETUP“ na horní liště menu, stiskněte tlačítko
„PLAY/ENTER“ a nechte si zobrazit položky menu.
3. Pomocí navigačního tlačítka ▼ zvolte položku menu „VIDEO AUSGANG“ (videovýstup).
4. Poté stiskněte navigační tlačítko ► a označte některou z nabízených možností pro videovýstup.
5. Pomocí navigačního tlačítka ▼ zvolte možnost „YUV“.
6. Následně stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a aktivujte nastavení.
7. Stiskněte tlačítko „SETUP“ a odejděte z menu pro nastavení.
SCART-ANSCHLUSS (kontakt SCART)
Přístroj disponuje kontaktem SCART (zdířkou SCART). Pokud jste se rozhodli pro tento typ připojení, musíte
vytvořit další audiopropojení mezi přístrojem a k němu připojeným televizorem. Propojení přes SCART přenáší
jak obraz (videosignál), tak i stereo zvuk (zvukový signál).
Vytvoření spojení: Přenos audio- a videosignálu
Pro přenos obrazu a zvuku (audio- a videosignál) jednoduše propojte zdířku SCART na televizoru pomocí
SCART kabelu přímo s výstupem SCART (SCART OUTPUT) na mikrosystému.
Vytvoření spojení: Videovýstup
Správné nastavení možností pro videovýstup pro spojení přes SCART:
1. Během přehrávání disku nebo poté, co jste přehrávání ukončili stisknutím tlačítka „■ STOP“, stiskněte tlačítko
„SETUP“ na dálkovém ovládání a otevřete menu pro nastavení.
2. Pomocí navigačního tlačítka ►zvolte třetí ikonku „VIDEO SETUP“ na horní liště menu, stiskněte tlačítko
„PLAY/ENTER“ a nechte si zobrazit položky menu.
3. Pomocí navigačního tlačítka ▼ zvolte položku menu „VIDEO AUSGANG“ (videovýstup).
4. Poté stiskněte navigační tlačítko ► a označte některou z nabízených možností pro videovýstup.
5. Pomocí navigačního tlačítka ▼ zvolte možnost „RGB“.
6. Následně stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a aktivujte nastavení.
7. Stiskněte tlačítko „SETUP“ a odejděte z menu pro nastavení.
Odstraňování poruch obrazu po připojení televizoru
PROGRESSIVE nebo INTERLACE: Nastavení televizního signálu
V závislosti na tom, zda jste k mikrosystému připojili televizor s neprokládaným obrazem (PROGRESSIVE)
nebo s prokládaným obrazem (INTERLACE), musíte nastavit správnou možnost pro TV režim (televizní signál).
Jak to provedete:
1. Stiskněte tlačítko „SETUP“ na dálkovém ovládání a otevřete menu pro nastavení.
2. Pomocí navigačního tlačítka ►zvolte třetí ikonku „VIDEO SETUP“ na horní liště menu, stiskněte tlačítko
„PLAY/ENTER“ a nechte si zobrazit položky menu.
3. Pomocí navigačního tlačítka ▼ zvolte položku menu „FERNSEHMODUS“ (režim televize).
4. Pokud jste přístroj připojili k televizoru s neprokládaným obrazem (PROGRESSIVE SCAN), zvolte pomocí
navigačních tlačítek ▼ nebo ▲ možnost „PROGRESSIVE“ a stisknutím tlačítka „PLAY/ENTER“ nastavení
aktivujte.
5. Pokud jste přístroj připojili k televizoru s prokládaným obrazem (ke konvenčnímu televizoru), zvolte pomocí
navigačních tlačítek ▼ nebo ▲ možnost „INTERLACE“ a stisknutím tlačítka „PLAY/ENTER“ nastavení
aktivujte.
6. Stiskněte znovu tlačítko „SETUP“ a odejděte z menu pro nastavení.
10
Poznámky:
•
Kvalitativně nejlepší spojení mezi přístrojem a televizorem s neprokládaným obrazem „PROGRESSIVE
SCAN“ Vám poskytne komponentní připojení.
•
Pouze některé televizory podporují neprokládaný obraz PROGRESSIVE SCAN. Pokud zvolíte možnost
„PROGRESSIVE“ pro konvenční (analogový) televizor, obraz nepřijmete.
•
Položka menu „TV MODE“ (TV režim) je neaktivní, pokud jste pro videovýstup zvolili možnost „CVBS“.
•
4:3 LETTERBOX: Zvolte tuto možnost, chcete-li obraz nastavit tak, aby vyplňoval celou obrazovku.
Proporce obrazu zůstanou zachovány a obraz je natolik sražený, aby jeho šířka odpovídala standardní
televizní obrazovce s poměrem stran 4:3. Při zobrazení širokoúhlého obrazu se na levém a pravém okraji
obrazovky objeví černý pruh.
•
16:9 WIDE: Zvolte tuto možnost, pokud jste přístroj připojili k širokoúhlému televizoru (Wide Screen).
Pokud jste tuto možnost zvolili pro normální televizor, obraz se vlivem vertikální komprese zdeformuje.
6. Poté stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a potvrďte volbu.
7. Stiskněte znovu tlačítko „SETUP“ a zavřete menu pro nastavení.
Nastavení televizní normy (PAL, NTSC, AUTO)
Poznámky:
Pokud obraz televizoru není po připojení k mikrosystému bezvadný (např. je pouze černobílý, nebo se barvy
rozlévají), musíte nastavit správnou možnost pro televizní normu / systém přenosu barev (PAL, AUTO nebo
NTSC).
Chcete-li zvolit správný systém přenosu barev pro Váš televizor, stiskněte tlačítko „PAL/NTSC“: Pokaždé,
když stisknete tlačítko „PAL/NTSC“, zvolíte další televizní normu – PAL, AUTO nebo NTSC.
Případně můžete nastavit systém přenosu barev v menu systémových nastavení. Jak to provedete:
1. Během přehrávání disku nebo poté, co jste přehrávání ukončili stisknutím tlačítka „STOP“, stiskněte tlačítko
„SETUP“ na dálkovém ovládání a otevřete menu pro nastavení.
2. Pomocí navigačního tlačítka ►zvolte čtvrtou ikonku „VORZUGSEINSTELLUNGEN“ (prioritní nastavení)
na horní liště menu, stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a nechte si zobrazit položky menu.
3. Pomocí navigačního tlačítka ▼ zvolte položku menu „TV TYP“.
4. Poté stiskněte navigační tlačítko ► a nechte si zobrazit možnosti pro televizní normu / systém přenosu barev.
5. Pomocí navigačních tlačítek ▼ nebo ▲ zvolte požadovanou televizní normu. Máte k dispozici následující
možnosti:
•
PAL: Zvolte tuto možnost, pokud jste k Vašemu mikrosystému připojili televizor se systémem PAL.
Systém přenosu barev PAL se používá především v Evropě, ale také v Austrálii, v Jižní Americe
a v mnoha afrických a asijských zemích.
•
AUTO: Tuto možnost zvolte, pokud jste k Vašemu mikrosystému připojili multi- či vícesystémový televizor
(kompatibilní jak se systémem přenosu barev PAL, tak se systémem NTSC).
•
Obrazový formát závisí na konkrétním DVD disku. Některé disky nelze přehrávat s přednastaveným
obrazovým formátem.
•
Pokud přehráváte disk nahraný ve formátu 4:3 na širokoúhlém televizoru (16:9), objeví se na levém
a pravém okraji obrazovky černý pruh.
•
Je třeba přizpůsobit obrazový formát televizoru, který je připojený.
Připojení audiopřístrojů
Přehled všech kontaktů pro audio
Mikrosystém disponuje jak analogovými, tak i digitálními vstupy a výstupy (konektory a zdířkami) pro připojení
audiopřístrojů.
Digitální audiosystém se skládá z koaxiálního výstupu COAXIAL a optického výstupu OPTICAL.
Analogový audiosystém se skládá z pravého a levého audiovýstupu (FL a FR AUDIO OUTPUT, bílá
a červená zdířka), jakož i z levého a pravého konektoru pro připojení reproduktorů, které jsou součástí dodávky
(L a R SPEAKERS).
Výstup COAXIAL nebo OPTICAL: Připojení digitálního zesilovače
•
NTSC: Zvolte tuto možnost, pokud jste k Vašemu mikrosystému připojili televizor se systémem NTSC.
Systém přenosu barev NTSC se používá na velkém území Ameriky a v některých zemích východní Asie.
6. Následně stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a aktivujte nastavení.
7. Stiskněte znovu tlačítko „SETUP“ a odejděte z menu pro nastavení.
Nastavení obrazového formátu (4:3PS, 4:3LB, 16:9)
Protože přístroj podporuje různé obrazové formáty (poměry stran obrazu), může se stát, že zobrazovaný obraz
nevyplňuje celou obrazovku, nebo že okraje obrazu jsou odstřižené. V těchto případech musíte nastavit správný
obrazový formát (poměr stran obrazu):
1. Během přehrávání disku nebo poté, co jste přehrávání ukončili stisknutím tlačítka „STOP“, stiskněte tlačítko
„SETUP“ na dálkovém ovládání a otevřete menu pro nastavení.
2. Na obrazovce se objeví první hlavní menu „ALLGEMEINES SETUP-MENÜ“ (všeobecné menu pro setup).
V případě nouze vyberte první ikonku v horní liště menu a stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ – pak se Vám
zobrazí položky menu.
3. Pomocí navigačního tlačítka ▼ zvolte položku menu „TV BILDSCHIRM“ (televizní obrazovka).
4. Poté stiskněte navigační tlačítko ►, abyste si mohli vybrat z obrazových formátů, které jsou k dispozici.
5. Pomocí navigačních tlačítek ▼ nebo ▲ zvolte požadovaný obrazový formát. Máte k dispozici následující
možnosti:
•
4:3 PANSCAN: Zvolte tuto možnost, chcete-li obraz nastavit tak, aby vyplňoval celou obrazovku.
PAN&SCAN je proces, který se snaží zobrazit širokoúhlý obraz na standardní televizní obrazovce
s poměrem stran 4:3. Protože obraz nemůže být nikdy zobrazen celý, zobrazuje se na obrazovce
pouze rozhodující výřez obrazu, například právě hovořící herec.
11
12
Chcete-li k mikrosystému připojit digitální zesilovač, můžete použít buď koaxiální výstup COAXIAL, nebo optický
výstup OPTICAL.
V obou případech musíte zvolit správnou možnost pro digitální audiovýstup „DIGITAL AUDIO MENÜ“, chcete-li
přehrávat disk ve formátu Dolby nebo MPEG.
FL/FR AUDIO OUTPUT: Levý a pravý audiovýstup
Oba audiovýstupy (FL a FR AUDIO OUTPUT, bílá a červená zdířka) přenášejí jak Dolby-Surround,
tak i normální stereo signál. Abyste mohli dekódovat signál Dolby-Surround, měli byste mít k oběma
výstupům připojený Dolby-Surround zesilovač. U normálního Hi-Fi stereo zesilovače můžete stereo
signál přenášet přes oba kontakty.
Takto nastavíte možnosti pro digitální audiovýstup:
1. Během přehrávání disku nebo poté, co jste přehrávání ukončili stisknutím tlačítka „STOP“, stiskněte tlačítko
„SETUP“ na dálkovém ovládání a otevřete menu pro nastavení.
K připojení přístroje k audiovýstupu mikrosystému použijte kabel pro audio – červený konektor do pravé
zdířky (FR), bílý konektor do levé zdířky (FL).
Kontakty pro reproduktory (RCA zdířky)
2. Pomocí navigačního tlačítka ►zvolte druhou ikonku „AUDIO SETUP“ na horní liště menu, stiskněte tlačítko
„PLAY/ENTER“ a nechte si zobrazit položky menu.
3. Pomocí navigačního tlačítka ▼ zvolte položku menu „DIGITAL AUDIO EINSTELL“ (digitální nastavení pro
audio).
1. Zapojte pravý a levý reproduktor (oba jsou součástí dodávky) do levé a pravé zdířky pro připojení
reproduktorů.
2. Do červené připojovací zdířky (označená „R“) je třeba zapojit pravý audiokanál. Do bílé připojovací
zdířky (označená „L“) je třeba zapojit levý audiokanál.
4. Poté stiskněte navigační tlačítko ►, abyste mohli zvolit podbod „DIGITAL AUSGANG“ (digitální výstup).
3. Reproduktory mohou přenášet stereo zvuk.
5. Znovu stiskněte navigační tlačítko ► pro přechod k možnostem.
6. Následně zvolte pomocí navigačních tlačítek ▼ nebo ▲ možnost „ALLE“ (všechny).
Abyste nepoškodili elektroinstalace, dbejte při připojování reproduktorů na to, aby byl k dispozici zkrat.
• Pokud jste přístroj připojili ke dvoukanálovému stereo digitálnímu zesilovači, zvolte možnost „NUR PCM“.
7. Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a aktivujte nastavení.
Dálkové ovládání
8. Stiskněte tlačítko „SETUP“ a odejděte z menu pro nastavení.
Funkční tlačítka
Poznámka:
•
Pomocí dálkového ovládání lze aktivovat
a ovládat všechny funkce přístroje.
Chcete-li použít koaxiální nebo optické připojení, potřebujete zesilovač, který je schopen dekódovat formáty
Dolby Digital nebo MPEG.
•
Namiřte dálkové ovládání přímo na mikrosystém
– nikoliv na k němu připojené externí přístroje.
•
Některá tlačítka dálkového ovládání jsou
multifunkční. Plní různé funkce v závislosti
na tom, zda přístroj používáte jako DVD
přehrávač nebo jako rádio.
Analogové kontakty pro audio: Připojení reproduktorů
Analogové kontakty pro audio: Schéma zapojení
Analogový audiosystém se skládá z pravého a levého
audiovýstupu (FL a FR AUDIO OUTPUT, bílá a červená
zdířka), jakož i z levého a pravého konektoru pro připojení
reproduktorů, které jsou součástí dodávky (L a R
SPEAKERS).
Předtím, než k Vašemu mikrosystému připojíte jakékoliv
akustické přístroje, prostudujte si následující schémata
zapojení, která ukazují, jak se mají externí audiopřístroje
správně připojovat k mikrosystému.
1. DVD: Stiskněte tlačítko „DVD“, chcete-li přístroj používat jako DVD přehrávač. Jakmile jste stiskli tlačítko
„DVD“, začne přístroj přehrávat disk, který se nachází v loži pro disk.
STANDBY: Stiskněte tlačítko „STANDBY“, chcete-li přejít do režimu Standby.
2.
3. SEARCH: Při poslechu rádia stiskněte tlačítko „SEARCH“ pro aktivaci automatického vyhledávání vysílače.
4. FM: Stiskněte tlačítko „FM“, chcete-li přístroj používat jako VKV rádio. Jakmile jste stiskli tlačítko „FM“,
zapne se rádio na naposledy naladěné rozhlasové stanici.
13
14
5. TUNE+/
•
:
•
DVD: Během přehrávání disku stiskněte pětkrát za sebou tlačítko „TUNE+/
posunout dopředu na právě přehrávaném disku.
•
Rádio: Při poslechu rádia stiskněte tlačítko „TUNE+/
vysílače směrem vpřed.
“, chcete-li se rychle
•
“, chcete-li naladit frekvenci rozhlasového
DVD: Během přehrávání disku stiskněte pětkrát za sebou tlačítko „
posunout dozadu na právě přehrávaném disku.
/TUNE-“, chcete-li se rychle
•
Rádio: Při poslechu rádia stiskněte tlačítko „ /TUNE-“, chcete-li naladit frekvenci rozhlasového vysílače
směrem vzad.
6. MENU: Během přehrávání DVD disku stiskněte tlačítko „MENU“, chcete-li si na obrazovce zobrazit menu
právě přehrávaného disku.
7. TITLE: Během přehrávání disku stiskněte tlačítko „TITLE“, chcete-li si na obrazovce zobrazit menu pro titulky
aktuálně přehrávaného titulu (filmu).
8. L/R/LANG:
VCD nebo CD disk: Během přehrávání VCD nebo CD disku stiskněte tlačítko „L/R/LANG“, abyste mohli
zvolit možnost audiokanálu (režim audio).
•
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
DVD: Během přehrávání DVD disku stiskněte tlačítko „L/R/LANG“ a zvolte si některou z nabízených
možností jazyka pro audio, dialogy, synchronizaci. Jazyky pro audio jsou závislé na DVD.
DISPLAY: Během přehrávání disku stiskněte tlačítko „DISPLAY“, chcete-li si na obrazovce zobrazit informace
o aktuálním disku.
II PAUSE: Stiskněte tlačítko „II PAUSE“, chcete-li přehrávání předčasně zastavit.
▲▼►◄ (navigační tlačítka vpřed, vzad, doprava, doleva): Stisknutím navigačních tlačítek můžete
pohybovat kurzorem (zvýrazněním) v rámci menu.
SETUP: Během přehrávání disku nebo poté, co jste přehrávání ukončili stisknutím tlačítka „■ STOP“,
stiskněte tlačítko „SETUP“, chcete-li otevřít nebo zavřít menu pro nastavení systému SETUP.
CLEAR: Stiskněte tlačítko „CLEAR“, chcete-li např. v programovacím menu vymazat zadané údaje.
PROGRAM: Během přehrávání DVD nebo VCD/CD disku stiskněte tlačítko „PROGRAM“, chcete-li si
otevřít programovací menu a vytvořit si vlastní seznam pro přehrávání.
RESET: Stiskněte tlačítko „RESET“, chcete-li obnovit výchozí nastavení (přednastavení) přístroje
a zároveň vymazat veškeré uživatelské změny systémových nastavení.
ZOOM: Stiskněte tlačítko „ZOOM“, chcete-li zvětšit nebo zmenšit aktuální obraz.
PAL/NTSC: Stiskněte tlačítko „PAL/NTSC“, abyste mohli zvolit některou z možností pro televizní normu
/ systém přenosu barev (PAL, AUTO nebo NTSC).
18.
EJECT: Stiskněte tlačítko „EJECT“, chcete-li otevřít nebo zavřít lože pro disk.
19.
SAVE: Při poslechu rádia stiskněte tlačítko „SAVE“, chcete-li si frekvenci rozhlasového vysílače uložit
na určité místo v paměti.
20. MO/ST: Při poslechu rádia stiskněte tlačítko „MO/ST“, chcete-li přepínat aktuální rozhlasový vysílač mezi
mono a stereo příjmem.
21. CH+/
DVD: Během přehrávání disku stiskněte tlačítko „T/F“, chcete-li otevřít menu vyhledávání, s jehož pomocí
najdete určité místo na disku.
•
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Rádio: Při poslechu rádia stiskněte tlačítko „TF“ a otevřete formulář, do kterého můžete pomocí tlačítek
numerické klávesnice (0-9/10+) přímo zadat frekvenci zvoleného rozhlasového vysílače.
REPEAT: Během přehrávání disku stiskněte tlačítko „REPEAT“, chcete-li si vybrat mezi možnostmi pro
opakování, které jsou k dispozici.
REP.A-B: Během přehrávání disku stiskněte tlačítko „REP.A-B“ a označte si úsek na disku, který chcete
následně nepřetržitě opakovat.
SUB: Během přehrávání disku stiskněte tlačítko „SUBTITLE“ a zvolte si některý z jazyků pro titulky, které jsou
k dispozici, např. němčinu. Jazyky pro titulky závisí na DVD.
ANGLE: Během přehrávání DVD disku stiskněte tlačítko „ANGLE“, chcete-li si pro aktuální scénu vybrat jiný
úhel záběru (pokud je k dispozici).
■ STOP: Stiskněte tlačítko „STOP“ jednou, chcete-li přehrávání disku pozastavit. Stiskněte tlačítko „■ STOP“
dvakrát, chcete-li přehrávání disku přerušit úplně.
PLAY/ENTER: Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“, chcete-li spustit přehrávání nebo potvrdit zadané údaje resp.
výběr v menu.
USB/DVD/CARD: Stiskněte tlačítko „USB/DVD/CARD“, chcete-li přepínat mezi připojeným USB přístrojem,
připojenou paměťovou kartou a diskem v loži pro disk.
MUTE: Během přehrávání disku nebo při poslechu rádia stiskněte tlačítko „MUTE“, chcete-li zapnout nebo
vypnout zvuk.
VOL+/VOL-: Stiskněte tlačítka „VOL+“ a „VOL-“ pro nastavení zvuku během přehrávání disku nebo při
poslechu rádia.
CD RIP.: Během přehrávání audio CD stiskněte tlačítko „CD RIP“, chcete-li otevřít menu pro ripování.
Vložení baterií
•
•
•
•
Abyste otevřeli přihrádku na baterie, vysuňte víčko přihrádky na baterie na zadní straně dálkového
ovládání směrem dolů.
Poté vložte baterie do přihrádky na baterie. Dbejte na to, aby polarita baterií odpovídala označení
v přihrádce na baterie (+ a –).
Zasuňte víčko přihrádky na baterie zpátky, až zaklapne.
Dejte pozor, aby se do přihrádky na baterie nedostaly žádné předměty, zvláště kovové.
Manipulace s bateriemi a akumulátory
:
•
DVD: Během přehrávání disku stiskněte tlačítko pro přeskakování „CH+/
titul, kapitolu, soundtrack nebo soubor.
•
Rádio: Při poslechu rádia stiskněte tlačítko „CH+/
stanici.
“, chcete-li přeskočit na další
“, chcete-li přepnout na další uloženou rozhlasovou
/CH-:
•
DVD: Pomocí tlačítek numerické klávesnice (0-9/10+) můžete přímo zadat číslo titulu, kapitoly,
soundtracku, souboru, položky menu, časový údaj apod.
Rádio: Při poslechu rádia můžete volit uložené rozhlasové stanice přímo pomocí tlačítek numerické
klávesnice (0-9/10+).
23. T/F:
•
•
/CH-“, chcete-li přepnout na předchozí uloženou
•
/TUNE-:
•
Rádio: Při poslechu rádia stiskněte tlačítko „
rozhlasovou stanici.
22. Tlačítka numerické klávesnice (0-9/10+):
DVD: Během přehrávání disku stiskněte tlačítko pro přeskakování „
na předchozí titul, kapitolu, soundtrack nebo soubor.
15
/CH-“, chcete-li přeskočit
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete
pouze akumulátory.
16
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
DVD přehrávač: Základní funkce
EJECT
: Otevření a zavření lože pro disk
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Vložení disku a spuštění přehrávání
1. Zapněte mikrosystém a jako provozní režim pro přístroj zvolte možnost „DVD“ (více v předcházející kapitole).
Šetřete životní prostředí!
2. Chcete-li otevřít lože pro disk, stiskněte tlačítko „EJECT
přístroje nebo na dálkovém ovládání.
3. Na displeji a obrazovce se objeví hlášení „OPEN“.
4. Vložte opatrně disk etiketou nahoru do lože pro disk.
Používání dálkového ovládání
•
Namiřte dálkové ovládání přímo na senzor pro dálkové ovládání na přední straně mikrosystému – nikoliv
na jednotlivé k němu připojené přístroje.
•
Dálkové ovládání nemá větší dosah než 7 metrů od senzoru pro dálkové ovládání na přední straně
přístroje.
•
5.
6.
7.
8.
“ (otevřít a zavřít lože pro disk) na přední straně
Nikdy se nepokoušejte vložit disk do lože pro disk násilím. Mohli byste tím poškodit disk i přístroj.
Stiskněte tlačítko „EJECT “ ještě jednou a lože pro disk zavřete.
Na displeji se objeví hlášení „CLOSE“.
Přístroj začne načítat disk.
Ve většině případů se přehrávání disku spustí automaticky.
•
Dosah dálkového ovládání také závisí na tom, jak světlá je místnost.
•
Prudké světlo (slunce nebo umělé světlo) nesmí dopadat přímo na senzor pro dálkové ovládání.
Prudké světlo může negativně ovlivnit účinnost dálkového ovládání.
•
Dejte pozor na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a senzorem pro dálkové ovládání na přední straně
přístroje nenacházely žádné překážky.
•
Nepoužívejte současně dálková ovládání několika přístrojů, protože by se mohla navzájem negativně
ovlivňovat.
•
Stiskněte na dálkovém ovládání zároveň vždy jen jedno tlačítko.
•
U některých disků ovšem musíte stisknout tlačítko „PLAY/ENTER“ resp. zvolit pomocí navigačních tlačítek
▲▼►◄ v menu disku položku menu „PLAY“ a stisknout tlačítko „PLAY/ENTER“ a tím spustit přehrávání.
9. Když má disk svoje menu nebo když se na něm nachází mnoho titulů (filmů), menu disku se zobrazí na
obrazovce.
10. Pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ můžete spouštět jednotlivé položky menu, např. film, nebo zvolit
jednotlivé tituly (filmy). Podívejte se také na kapitolu MENU: Přehrávání pomocí menu disku.
11. Pokud jste si zvolili některou položku menu, stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a spusťte přehrávání.
Přístroje pracující s vysokým napětím, které emitují vysokofrekvenční signály, mohou negativně ovlivnit
způsob fungování dálkového ovládání.
Poznámka:
•
Obsah možností obsluhy a menu disku vždy závisí na jeho výrobci. Na to nemá přístroj žádný vliv.
Obsluha systému
Vyjmutí disku
1. Předtím, než otevřete lože pro disk, abyste disk vyjmuli, dvakrát stiskněte tlačítko „STOP“, čímž přehrávání
úplně přerušíte.
Funkční tlačítka na přední straně přístroje
Funkční tlačítka na přední straně přístroje mají stejné funkce jako odpovídající tlačítka na dálkovém ovládání.
Podrobné informace najdete v následujících kapitolách.
Základní funkce
POWER
“ a lože pro disk otevřete.
4. Stiskněte tlačítko „EJECT
“ a lože pro disk zavřete.
: Zapnutí a vypnutí přístroje
1. Předtím, než mikrosystém zapnete, přesvědčte se, že jsou všechny části systému a všechny externí přístroje
(např. televizor a/nebo audiosystém) navzájem správně a pevně propojené. Poté zasuňte síťové adaptéry
všech přístrojů do nástěnných elektrických zásuvek a připojené přístroje zapněte.
2. Stiskněte tlačítko „POWER“ na přední straně mikrosystému a přístroj zapněte nebo vypněte.
DVD, FM, USB/DVD/CARD: Volba provozního režimu
Abyste mohli Váš mikrosystém používat jako DVD přehrávač, rozhlasový přijímač nebo přehrávač připojených
paměťových médií, jako jsou USB flash disky nebo paměťové karty, musíte vždy nastavit správný provozní režim
pro každou z těchto možností.
•
2. Stiskněte tlačítko „EJECT
3. Poté disk vyjměte.
Chcete-li systém používat jako DVD přehrávač, stiskněte tlačítko „DVD“ předtím, než spustíte přehrávání
disku.
•
Chcete-li systém používat jako VKV rozhlasový přijímač, stiskněte tlačítko „FM“.
•
Pokud jste k USB portu mikrosystému připojili USB přístroj nebo vložili paměťovou kartu do čtečky karet,
stiskněte tlačítko „USB/DVD/CARD“ a pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼ zvolte některé z médií,
která jsou k dispozici. Následně potvrďte Vaši volbu tlačítkem „PLAY/ENTER“.
Další podrobnosti najdete v následující kapitole.
17
DVD přehrávač: Funkce přehrávání
II PAUSE a PLAY/ENTER: Pozastavení a opětovný start přehrávání
1. Během přehrávání disku stiskněte tlačítko „II PAUSE“ a pozastavte přehrávání.
2. Aktuální obrázek „zamrzne“.
3. Stiskněte tlačítko „II PAUSE“ ještě jednou nebo stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a přehrávání bude
pokračovat od místa, na kterém jste je zastavili.
4. Přístroj postupně přehrává všechny tituly, kapitoly nebo soundtracky.
■ STOP: Přerušení přehrávání
1. Během přehrávání disku jednou stiskněte tlačítko „■ STOP“ a zastavte přehrávání.
2. Přístroj si uloží/zapamatuje místo na disku, kde bylo přehrávání zastaveno.
3. Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“, chcete-li v přehrávání pokračovat od místa, kde bylo zastaveno.
4. Stiskněte tlačítko „■ STOP“ dvakrát, chcete-li přehrávání úplně přerušit a vrátit se na začátek disku.
5. Poté stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a spusťte přehrávání od začátku disku.
6. Přístroj postupně přehrává všechny tituly, kapitoly nebo soundtracky.
18
1. Během přehrávání DVD, VCD nebo CD disků stiskněte tlačítko „PROGRAM“ a na obrazovce se Vám
zobrazí programovací menu.
MENU: Přehrávání pomocí menu disku
Obvykle mají DVD, SVCD a VCD 2.0 disky vlastní menu. Přehrávání pomocí menu disku je možné také u disků
MPEG4. V menu disku si můžete např. přímo zvolit některý titul (film) nebo určit požadovaný jazyk pro titulky nebo
jazyk pro audio. Obsah každého menu disku závisí na jeho výrobci. Proto se mohou menu disku navzájem značně
lišit. Přístroj nemá žádný vliv na obsah menu disku.
•
V případě VCD disků naprogramované přehrávání vypne funkci kontroly přehrávání PBC.
DVD disky
1. Vložte DVD disk do lože pro disk. Na obrazovce se automaticky objeví hlavní menu disku.
2. Během přehrávání DVD disku můžete stisknout tlačítko „MENU“, chcete-li si na obrazovce zobrazit obsah
menu disku.
3. Pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ zvolte požadovanou položku menu.
•
Případně můžete zadat číslo požadované položky menu přímo pomocí tlačítek numerické klávesnice
(0-9/ 10+).
2. Na obrazovce se objeví programovací menu, abyste mohli zadat číslo zvoleného titulu, kapitoly nebo stopy.
4. Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a spusťte přehrávání.
3. Pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ můžete označit jednotlivá políčka.
VCD disky
4. Do označených políček zadejte pomocí tlačítek numerické klávesnice (0-9/10+) číslo zvoleného titulu (TT),
kapitoly (CH) nebo stopy, a sice v tom pořadí, ve kterém se mají přehrávat.
1. Pokud se v loži pro disk nachází VCD disk a Vy jste stiskli tlačítko „MENU“, objeví se Vám informace,
zda je kontrola přehrávání aktivní (PBC EIN) nebo neaktivní (PBC AUS).
2. Pokud je kontrola přehrávání (PBC AUS) neaktivní, objeví se na obrazovce VCD menu, kde můžete pomocí
navigačních tlačítek ▲▼►◄ zvolit některou položku menu.
3. Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a spusťte přehrávání.
4. Pokud je kontrola přehrávání aktivní (PBC EIN), musíte ji deaktivovat, chcete-li otevřít VCD menu.
5. Chcete-li deaktivovat kontrolu přehrávání (PBC), stiskněte tlačítko „MENU“, až se na obrazovce objeví hlášení
„PBC AUS“.
•
Pokud jste políčka vyplnili, zvolte pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ položku menu
tlačítka „PLAY/ENTER“ si otevřete další stránku menu s dalšími deseti políčky.
•
Chcete-li zadaná čísla vymazat (změnit), zvolte pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ položky, které chcete
odstranit nebo změnit, a stiskněte tlačítko „CLEAR“. Na uvolněné místo můžete zadat nové číslo titulu,
kapitoly nebo stopy pomocí tlačítek numerické klávesnice (0-9/10+).
5. Když jste si vytvořili Váš seznam pro přehrávání, zvolte pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ položku menu
„START“ v programovacím menu a stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“, čímž spustíte přehrávání
naprogramovaného seznamu.
6. Přístroj začne přehrávat zvolené tituly, kapitoly resp. soundtracky ve Vámi stanoveném pořadí.
TITLE: Přehrávání pomocí menu pro tituly
Chcete-li naprogramované přehrávání přerušit:
DVD disky jsou normálně rozděleny do větších úseků zvaných tituly. Obvykle odpovídá jeden titul jednomu filmu.
Jednotlivé tituly mohou mít vlastní menu nazývaná menu pro tituly. Menu pro tituly může obsahovat hudební klipy
a videoklipy. Tituly jsou rozdělené na kapitoly. Normálně lze všechny tyto části volit přímo prostřednictvím menu
pro tituly.
1.
2.
3.
4.
5.
Obsah každého menu pro tituly závisí na výrobci disku. Proto se mohou menu pro tituly navzájem značně lišit.
Přístroj nemá žádný vliv na obsah menu pro tituly.
1. Během přehrávání DVD disku stiskněte tlačítko „TITLE“ a na obrazovce se Vám objeví seznam titulů (menu
pro tituly) přehrávaného DVD disku.
2. Pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ zvolte požadovanou položku menu.
•
Případně můžete zadat číslo požadované položky menu přímo pomocí tlačítek numerické klávesnice
(0-9/ 10+).
3. Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ potvrďte volbu a spusťte přehrávání.
4. Přístroj začne přehrávat zvolený titul.
Během přehrávání naprogramovaného seznamu stiskněte tlačítko „PROGRAM“.
Kurzor se automaticky přesune na položku menu „STOP“.
Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“.
Kurzor se automaticky přesune na položku menu „ENDE“ (konec).
Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ ještě jednou a přehrávání naprogramovaného seznamu přerušte.
REPEAT: Volba možností pro opakování
Pomocí tlačítka pro opakování „REPEAT“ si můžete nechat zopakovat kapitolu, titul, stopu, soubor
(fotografii, hudební soubor) nebo celý disk.
DVD disky
1. Během přehrávání DVD disku podržte stisknuté tlačítko „REPEAT“, abyste mohli zvolit jednu z následujících
možností pro opakování:
•
Kapitel (kapitola): Zvolte tuto možnost, chcete-li nepřetržitě opakovat aktuálně přehrávanou kapitolu.
PROGRAM: Programování přehrávání
•
Titel (titul): Zvolte tuto možnost, chcete-li nepřetržitě opakovat aktuálně přehrávaný titul.
Pomocí funkce PROGRAM si můžete vytvořit Váš osobní seznam titulů, kapitol nebo stop, které se pak budou
přehrávat ve Vámi určeném pořadí.
•
Alle (všechno): Zvolte tuto možnost, chcete-li nepřetržitě opakovat celý tento disk.
19
a stisknutím
20
2. Stiskněte tlačítko „REPEAT“ ještě jednou a vraťte se k normálnímu přehrávání.
TUNE+/
: Posun vpřed
VCD, CD-R a CD disky
1. Během přehrávání VCD, CD-R nebo CD disku podržte stisknuté tlačítko „REPEAT“, abyste mohli zvolit
jednu z následujících možností pro opakování:
1. Během přehrávání disku stiskněte pětkrát za sebou tlačítko „TUNE+/ “, chcete-li se posunout dopředu
na právě přehrávaném disku, a to následujícími rychlostmi: 2-, 4-, 8-, 16- a 32násobek normální rychlosti
přehrávání.
Stück (kus): Zvolte tuto možnost, chcete-li nepřetržitě opakovat aktuálně přehrávanou stopu, resp. soubor.
Alle (všechno): Zvolte tuto možnost, chcete-li nepřetržitě opakovat celý tento disk.
2. Pro návrat k normální rychlosti přehrávání stiskněte ještě jednou tlačítko „TUNE+/
„PLAY/ENTER“.
“ nebo tlačítko
2. Stiskněte tlačítko „REPEAT“ ještě jednou a vraťte se k normálnímu přehrávání.
/TUNE-: Posun vzad
MP3 a JPEG disky
1. Během přehrávání souborů MP3, JPEG nebo jiných souborů obsahujících fotografie, videa a hudbu podržte
stisknuté tlačítko „REPEAT“, abyste mohli zvolit jednu z následujících možností pro opakování:
1. Během přehrávání disku stiskněte pětkrát za sebou tlačítko „
/TUNE-“, chcete-li se posunout dozadu na
právě přehrávaném disku, a to následujícími rychlostmi: 2-, 4-, 8-, 16- a 32násobek normální rychlosti
přehrávání.
•
Einmal (jednou): Zvolte tuto možnost, chcete-li zvolený soubor zopakovat jednou.
•
Wiederh.1: Zvolte tuto možnost, chcete-li zvolený soubor opakovat nepřetržitě.
•
Ordn.Wiederh.: Zvolte tuto možnost, chcete-li zvolenou složku (všechny soubory, které se v ní nacházejí)
zopakovat jednou.
2. Pro návrat k normální rychlosti přehrávání stiskněte ještě jednou tlačítko „
„PLAY/ENTER“.
•
Ordner (složka): Zvolte tuto možnost, chcete-li zvolenou složku (všechny soubory, které se v ní nacházejí)
opakovat nepřetržitě.
ZOOM: Zvětšit obraz
A-B: Označit a zopakovat úsek na disku
Pomocí tlačítka „REP.AB“ si můžete označit určitý úsek zvoleného titulu, kapitoly nebo soundtracku. Označený
úsek se bude nepřetržitě opakovat.
Chcete-li označit úsek na disku a opakovat ho:
1. Během přehrávání disku stiskněte tlačítko „REP.AB“ a označte počáteční bod úseku, který chcete nechat
opakovat.
2. Na obrazovce se objeví hlášení
„A“.
3. Poté stiskněte tlačítko „REP.AB“ ještě jednou a označte koncový bod zvoleného úseku.
1. Během přehrávání DVD nebo VCD disku stiskněte tlačítko „ZOOM“ třikrát, chcete-li si obrázek zvětšit tímto
způsobem: 2-, 3- a 4násobek normální velikosti obrazu.
2. Centrální výřez obrazu se odpovídajícím způsobem zvětší.
3. Pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ se můžete po přiblíženém obrazu pohybovat směrem doleva, doprava,
nahoru a dolů.
4. Následně třikrát stiskněte tlačítko „ZOOM“, chcete-li obraz zmenšit následujícím způsobem: 1/2, 1/3 a 1/4
normální velikosti obrazu.
5. Stiskněte tlačítko „ZOOM“ ještě jednou a vraťte se k normálnímu formátu obrazu.
4. Na obrazovce se objeví hlášení
„A-B“. Zvolený úsek je označený.
5. Přístroj začne automaticky nepřetržitě přehrávat označený úsek.
6. Stisknete-li tlačítko „REP.AB“ potřetí, označení (body „A“ a „B“) smažete a vrátíte se k normálnímu přehrávání.
V závislosti na konkrétním disku může funkce ZOOM fungovat různě.
CH+/
ANGLE (úhel záběru): Volba úhlu kamery
: Přeskočit na následující titul, kapitolu nebo soundtrack
Během přehrávání disku stiskněte tlačítko pro přeskakování „CH+/
soundtrack nebo soubor resp. stopu.
“, chcete-li přeskočit na další titul, kapitolu,
/TUNE-“ nebo tlačítko
Poznámka:
Existují DVD disky, na kterých jsou nahrané scény, které jsou natočeny z různých úhlů kamery. Pomocí funkce
ANGLE si můžete takovéto scény prohlížet z různých perspektiv.
Chcete-li zvolit úhel kamery, který je k dispozici:
Informace:
1. Během přehrávání DVD disku podržte stisknuté tlačítko „ANGLE“ a můžete si postupně zobrazit různé úhly
kamery.
Ne všechny MP3 disky podporují tuto funkci.
/CH-: Přeskočit na předcházející titul, kapitolu nebo soundtrack
Během přehrávání disku stiskněte tlačítko pro přeskakování „
kapitolu, soundtrack nebo soubor resp. stopu.
Poznámka!
Ne všechny MP3 disky podporují tuto funkci.
21
/CH-“, chcete-li přeskočit na předchozí titul,
2. Pokud ke zvolené scéně nejsou k dispozici žádné další úhly kamery, objeví se na obrazovce tento symbol:
Poznámka:
•
Pouze DVD disky, na kterých jsou nahrané scény s různými úhly kamery, podporují tuto funkci.
•
Systém nemá vliv na počet a druh perspektiv kamery, které jsou k dispozici.
22
.
DVD přehrávač: Rozšířené funkce
DISPLAY: Zobrazení na displeji (kontrolka stavu)
Tlačítka numerické klávesnice (0-9/10+): Přímá volba titulu, kapitoly, souboru nebo soundtracku
DVD disky
Během přehrávání DVD disku můžete pomocí tlačítek numerické klávesnice (0-9/10+) přímo zadávat číslo
požadovaného titulu nebo požadované kapitoly.
1. Během přehrávání DVD disku podržte stisknuté tlačítko „DISPLAY“, chcete-li si na obrazovce zobrazit
informace o právě přehrávaném disku.
Během přehrávání SVCD nebo VCD disků můžete pomocí tlačítek numerické klávesnice (0-9/10+) přímo zadávat
číslo zvolené stopy.
2. Na obrazovce se objeví následující informace:
Během přehrávání CD disků stiskněte tlačítka numerické klávesnice (0-9/10+), chcete-li přímo zadat číslo
požadovaného soundtracku.
Během přehrávání MP3 nebo JPEG disků stiskněte tlačítka numerické klávesnice (0-9/10+), chcete-li přímo zadat
číslo požadovaného souboru (hudební soubor nebo fotografie) a spustit přehrávání.
•
ABGL. SPIELDAUER TITEL: Uplynulá doba přehrávání aktuálního titulu
•
TITEL RESTSPIELDAUER: Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu
•
KAP. ABGL. SPIELDAUER: Uplynulá doba přehrávání aktuální kapitoly
•
KAPITEL RESTSPIELDAUER: Zbývající doba přehrávání aktuální kapitoly
3. Stiskněte tlačítko „DISPLAY“ ještě jednou a zobrazení na displeji zmizí.
Pomocí tlačítek numerické klávesnice (0-9/10+) můžete také přímo zadávat čísla jednotlivých položek menu.
Na obrazovce se objeví hlášení „DISPLAY AUS“ (zobrazení na displeji vypnuté).
V programovacím menu stiskněte tlačítka numerické klávesnice (0-9/10+), chcete-li zadat číslo zvoleného titulu,
kapitoly a soundtracku do seznamu pro přehrávání.
VCD a CD disky
1. Když se zobrazí číslo titulu, kapitoly, soundtracku nebo stopy resp. souboru, stiskněte odpovídající tlačítko
numerické klávesnice (0-9/10+) a titul, kapitolu, soundtrack, stopu nebo soubor zvolte přímo.
•
Pro čísla mezi 1 a 9 použijte tlačítka 1 až 9.
•
Pro číslo 10 stiskněte nejprve tlačítko 10+ a potom tlačítko 0.
•
Pro čísla nad 10 stiskněte nejprve tlačítko 10+ a následně druhou číslici zvoleného čísla, např. chcete-li
zadat číslo 16, stiskněte nejprve 10+ a potom tlačítko 6.
1. Během přehrávání VDC disku nebo CD disku stiskněte tlačítko „DISPLAY“, chcete-li si na obrazovce
zobrazit informace o právě přehrávaném disku.
2. Na obrazovce se objeví následující informace:
2. Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ potvrďte zadané číslo a spusťte přehrávání.
•
SINGLE ELAPSED: Uplynulá doba přehrávání aktuální stopy
•
TR (TRACK REMAIN): Zbývající doba přehrávání aktuální stopy
•
TOTAL ELAPSED: Uplynulá doba přehrávání celého disku
•
DR (DISC REMAIN): Zbývající doba přehrávání celého disku
CLEAR: Vymazat zadané údaje
T/F: Prohledávání disku
Stiskněte tlačítko „CLEAR“, chcete-li zadaná čísla smazat.
Pomocí tlačítka „T/F“ můžete na disku vyhledávat pomocí čísla titulu, kapitoly, stopy nebo pomocí časového
údaje o určitém titulu, určité kapitole, určité stopě nebo přesném místě na disku.
Navigační tlačítka: Pohyb kurzorem nebo zvýrazněním
Pomocí navigačních tlačítek můžete pohybovat zvýrazněním nebo kurzorem v rámci menu nahoru, dolů, doprava
a doleva, abyste si mohli zvolit požadovanou položku menu, např. vybírat v rámci menu disku, titulu, programu
nebo nastavení.
DVD disky
Chcete-li na DVD disku najít titul, kapitolu nebo konkrétní místo:
1. Během přehrávání DVD disku stiskněte tlačítko vyhledávání „T/F“.
Můžete také pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ volit určitý soubor (např. fotografie nebo hudební tituly) nebo
složku v hlavním menu disku nebo připojeného USB přístroje resp. připojené paměťové karty.
Stisknutím navigačních tlačítek ▲▼►◄ můžete také přidat titul, kapitolu nebo hudební titul do naprogramovaného
seznamu pro přehrávání.
Poté, co jste pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ zvolili položku menu, titul, složku, soubor, kapitolu nebo
hudební titul, stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ pro potvrzení volby a spuštění přehrávání.
2. Na obrazovce se objeví menu vyhledávání, kde si můžete zvolit mezi různými možnostmi.
3. Máte k dispozici následující možnosti: TITLE: číslo titulu, TRACK: číslo stopy, AUDIO: audiokanál,
UNTERTITEL: jazyk pro titulky, ANGLE: úhel kamery, TT (TOTAL TIME): uplynulá doba přehrávání celého
disku, CH (CHAPTER) TIME: uplynulá doba přehrávání kapitoly, WIEDERHOLEN: možnosti pro opakování,
TIME DISP: zobrazení času na displeji
PLAY/ENTER: Potvrzení zadání a volby
Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a aktivujte zvolenou položku menu.
Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a spusťte přehrávání zvoleného titulu, kapitoly nebo zvolené stopy.
Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ pro otevření resp. přehrávání zvoleného souboru (např. hudebního titulu
nebo fotografie).
23
•
Stiskněte navigační tlačítko ▼ a nechte si zobrazit zbývající možnosti pro vyhledávání.
•
Časová nastavení jsou omezena délkou nahrávky na disku.
4.
5.
6.
7.
Pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ označte požadovanou možnost vyhledávání.
Pomocí tlačítek numerické klávesnice (0-9/10+) zadejte odpovídající údaje.
Poté stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a zadané údaje potvrďte.
Přístroj přejde ke zvolenému titulu nebo kapitole resp. k zadanému časovému údaji a začne přehrávat
od tohoto místa.
8. Stiskněte tlačítko „T/F“ ještě jednou, chcete-li z menu vyhledávání odejít.
24
VCD disky
SUB: Volba jazyka pro titulky
Chcete-li na VCD disku najít nějakou stopu nebo okamžik v čase:
1. Během přehrávání DVD disku stiskněte tlačítko „SUB.“ a zvolte jazyk pro titulky, který upřednostňujete.
1. Během přehrávání VCD disku stiskněte tlačítko vyhledávání „T/F“.
2. Pokaždé, když stisknete tlačítko „SUB.“, přejdete k dalšímu jazyku pro titulky.
2. Na obrazovce se objeví menu vyhledávání, kde si můžete zvolit mezi různými možnostmi.
3. Stiskněte tlačítko „SUB.“ tolikrát, než najdete Váš upřednostňovaný jazyk.
3. Máte k dispozici následující možnosti: TRACK: číslo stopy, DISC TIME: uplynulá doba přehrávání celého
disku, TRACK TIME: uplynulá doba přehrávání zvolené stopy, WIEDERHOLEN: možnosti pro opakování,
TIME DISP: zobrazení času na displeji
4. Chcete-li titulky úplně skrýt, stiskněte tlačítko „SUB.“ tolikrát, než se na obrazovce objeví hlášení
„UNTERTITEL AUS“ (titulky vypnuty).
•
Stiskněte navigační tlačítko ▼ a nechte si zobrazit zbývající možnosti pro vyhledávání.
•
Časová nastavení jsou omezena délkou nahrávky na disku.
4. Pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ označte požadovanou možnost vyhledávání.
5. Pomocí tlačítek numerické klávesnice (0-9/10+) zadejte odpovídající údaje.
6. Poté stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a zadané údaje potvrďte.
Poznámky:
•
Pouze disky s titulky ve více jazycích podporují tuto funkci.
•
Počet a druh jazyků pro titulky závisí na výrobci konkrétního disku a mezi jednotlivými disky mohou být
velké rozdíly. Přístroj nemá žádný vliv na počet a druh jazyků pro titulky.
•
Normálně lze také zvolit určitý jazyk pro titulky v menu disku. Chcete-li otevřít menu disku, stiskněte
tlačítko „MENU“.
7. Přístroj přejde ke zvolené stopě nebo k zadanému časovému údaji a začne přehrávat od tohoto místa.
8. Stiskněte tlačítko „T/F“ ještě jednou, chcete-li z menu vyhledávání odejít.
SETUP: Otevřít menu pro nastavení
CD a MP3 disky
1. Během přehrávání DVD disku nebo poté, co jste přehrávání ukončili stisknutím tlačítka „STOP“, stiskněte
tlačítko „SETUP“ a otevřete menu pro nastavení systému SETUP.
1. Během přehrávání CD nebo MP3 disků stiskněte tlačítko „T/F“ a můžete přepínat mezi dvěma možnostmi
vyhledávání: TIME SELECTION: Uplynulá doba přehrávání aktuálního hudebního titulu nebo kapitoly
a SONG/CHAPTER SELECTION: Číslo zvoleného hudebního titulu nebo kapitoly.
2. V menu pro systémová nastavení můžete měnit nastavení DVD přehrávače. Další podrobnosti najdete
v kapitole SETUP: Menu pro systémová nastavení.
•
Časová nastavení jsou omezena délkou nahrávky na disku.
3. Stiskněte tlačítko „SETUP“ ještě jednou a odejděte z menu pro systémová nastavení.
RESET: Obnovení výchozího stavu (přednastavení)
Pomocí tlačítka „RESET“ můžete obnovit výchozí stav (přednastavení) přístroje a tím vymazat veškerá pozdější
uživatelská nastavení.
2. Pomocí tlačítek numerické klávesnice (0-9/10+) zadejte odpovídající číslice.
3. Poté stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a zadané údaje potvrďte.
4. Přístroj přejde ke zvolenému hudebnímu titulu nebo kapitole resp. k zadanému časovému údaji a začne
přehrávat od tohoto místa.
5. Stiskněte tlačítko „T/F“ ještě jednou, chcete-li z menu vyhledávání odejít.
L/R/LANG: Volba jazyka pro audio (dialogy a synchronizaci)
1. Během přehrávání DVD disku stiskněte tlačítko „L/R/LANG“, chcete-li změnit jazyk pro audio (dialogy
a synchronizaci) přehrávaného titulu (filmu).
Takto obnovíte výchozí stav:
1. Během přehrávání disku stiskněte dvakrát tlačítko „ ■ STOP“ a přehrávání úplně přerušte.
2. Následně stiskněte tlačítko „EJECT
“, lože pro disk otevřete a disk vyjměte.
3. Stiskněte znovu tlačítko „EJECT
“ a lože pro disk zavřete.
4. Poté stiskněte tlačítko „RESET“ a obnovte výchozí stav (přednastavení). Na obrazovce se na okamžik
objeví hlášení „LOAD FACTORY DEFAULT“.
5. Systém vymaže všechny změny systémových nastavení, která provedl uživatel, a obnoví výchozí stav.
Poznámka:
2. Pokaždé, když stisknete tlačítko „L/R/LANG“, přeskočíte na další jazyk pro audio (dialogy a synchronizaci).
3. Stiskněte tlačítko „L/R/LANG“ tolikrát, než nastavíte Váš upřednostňovaný jazyk.
Pokud přístroj nefunguje bezvadně, může být příčinou i chybné nastavení. V takových případech byste měli
stisknout tlačítko „RESET“ a obnovit výchozí stav.
Poznámky:
PAL/NTSC: Televizní norma / systém přenosu barev (PAL, AUTO nebo NTSC)
•
Pouze disky s vícejazyčnými nahrávkami podporují tuto funkci.
•
Počet a druh jazyků pro audio závisí na výrobci konkrétního disku a mezi jednotlivými disky mohou být
velké rozdíly. Přístroj nemá žádný vliv na počet a druh jazyků pro audio (dialogy a synchronizaci) na disku.
•
Normálně je možné zvolit jazyk pro audio také v menu disku. Chcete-li otevřít menu disku, stiskněte tlačítko
„MENU“.
25
Pokud obraz televizoru není po připojení k mikrosystému bezvadný (např. je pouze černobílý, nebo se barvy
rozlévají), musíte nastavit správnou možnost pro televizní normu / systém přenosu barev (PAL, AUTO nebo
NTSC):
Chcete-li zvolit správný systém přenosu barev pro Váš televizor, stiskněte tlačítko „PAL/NTSC“ na dálkovém
ovládání.
26
Pokaždé, když stisknete tlačítko „PAL/NTSC“, přejdete na další televizní normu.
Přehrávání MP3 disků
Máte k dispozici následující systémy přenosu barev:
•
1. Stiskněte tlačítko „EJECT
PAL: Zvolte tuto možnost, pokud jste k Vašemu mikrosystému připojili televizor se systémem PAL.
Systém přenosu barev PAL se používá především v Evropě, ale také v Austrálii, v Jižní Americe
a v mnoha afrických a asijských zemích.
•
AUTO: Tuto možnost zvolte, pokud jste k Vašemu mikrosystému připojili multi- či vícesystémový
televizor (kompatibilní jak se systémem přenosu barev PAL, tak se systémem NTSC).
•
NTSC: Zvolte tuto možnost, pokud jste k Vašemu mikrosystému připojili televizor se systémem NTSC.
Systém přenosu barev NTSC se používá na velkém území Ameriky a v některých zemích východní Asie.
“ a otevřete lože pro disk.
2. Vložte do lože pro disk MP3 disk, stiskněte tlačítko „EJECT
“ ještě jednou a lože pro disk zavřete.
3. Váš mikrosystém MC 4434 DVD/USB/CR automaticky rozpoznává soubory ve formátu MP3.
4. Na obrazovce se objeví složky souborů na disku (seznam složek) s jednotlivými soubory ve formátu MP3.
DVD přehrávač: Funkce pro audio
VOL+ a VOL-: Nastavení hlasitosti
1. Stiskněte tlačítko „VOL+“, chcete-li zvýšit hlasitost.
2. Stiskněte tlačítko „VOL-“, chcete-li snížit hlasitost.
5. Pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ můžete otevírat jednotlivé složky a podsložky a následně vybírat
soubory (hudební tituly), které se v nich nacházejí.
6. Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“, chcete-li otevřít zvolenou složku resp. podsložku nebo spustit přehrávání
zvoleného souboru ve formátu MP3 (zvoleného hudebního titulu).
Poznámka:
•
•
Hlasitost můžete také nastavit pomocí ovladače hlasitosti na přední straně přístroje. Ovšem myslete
na to, že tím pouze zvýšíte hlasitost mikrosystému. Abyste hlasitost přizpůsobili Vašim požadavkům,
musíte případně ještě přizpůsobit hlasitost přehrávače.
Pokud jste zcela ztlumili hlasitost mikrosystému (LS 00 resp. MUTE), všechny audiovýstupy na zadní
straně přístroje jsou vypnuté.
MUTE: Vypnutí zvuku
7. Stiskněte tlačítko „CH+/
•
8.
9.
10.
11.
“ nebo „
/CH-“ a zvolte další nebo předcházející soubor (hudební titul).
Také můžete přímo pomocí tlačítek numerické klávesnice (0-9/10+) zadat číslo požadovaného souboru.
Příklad: Pro zadání souboru číslo 15 stiskněte nejprve tlačítko 10+ a potom tlačítko 5.
Můžete použít tlačítka „TUNE+/ “ a „ /TUNE-“ pro posun dopředu nebo dozadu v rámci MP3 disku.
Stiskněte tlačítko „II PAUSE“, chcete-li přehrávání pozastavit.
Stiskněte tlačítko „■ STOP“ a zastavte přehrávání.
Stiskněte tlačítko „PROGRAM“ a můžete přepínat mezi zobrazením složek a seznamu souborů.
1. Během přehrávání disku stiskněte tlačítko „MUTE“, chcete-li úplně vypnout zvuk.
2. Na obrazovce se objeví hlášení „STUMM“ (vypnutý zvuk).
3. Stiskněte tlačítko „MUTE“ ještě jednou nebo stiskněte některé z tlačítek „VOL+“ nebo „VOL-“, chcete-li
zvuk znovu zapnout.
Navigační tlačítka: Start a obsluha přehrávání
Poznámka:
1. Stiskněte tlačítko „EJECT
Pokud během přehrávání disku neslyšíte zvuk, stiskněte nejprve tlačítko pro vypnutí zvuku „MUTE“ a zvuk
znovu zapněte.
2. Vložte do lože pro disk MPEG4 nebo JPEG disk, stiskněte tlačítko „EJECT “ ještě jednou a lože pro disk
zavřete.
3. Váš mikrosystém MC 4434 DVD/USB/CR automaticky rozpoznává soubory, které se nacházejí na disku.
4. Na obrazovce se objeví složky souborů na disku (seznam složek) s jednotlivými soubory.
L/R/LANG: Volba audiokanálu (VCD a CD disky)
Přehrávání MPEG4 a JPEG disků
“ a otevřete lože pro disk.
1. Během přehrávání CD nebo VCD disků stiskněte tlačítko „L/R/LANG“ a zvolte audiokanál.
2. Máte k dispozici následující možnosti pro audiokanály (režim audio):
•
MONO-L: Mono zvuk se přenáší přes levý audiokanál (reproduktor).
•
MONO-R: Mono zvuk se přenáší přes pravý audiokanál (reproduktor).
•
MIX-MONO: Mono zvuk se přenáší přes levý a pravý audiokanál (reproduktor).
•
STEREO: Stereo zvuk se přenáší přes levý a pravý audiokanál (reproduktor).
3. Poté stiskněte tlačítko „VOL+“ a „VOL-“ a nastavte hlasitost pro zvolený audiokanál.
27
5. V levém okně se objevuje seznam složek resp. souborů, v pravém okně se Vám zobrazí náhled aktuálně
označeného obrázku.
28
6. Pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ můžete otevírat jednotlivé složky a podsložky a následně vybírat
soubory (např. fotografie nebo videa), které se v nich nacházejí.
které se na nich nacházejí (např. fotografií nebo hudebních titulů). Jak slot čtečky paměťových karet, tak i USB
port se nacházejí na přední straně přístroje.
7. Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“, chcete-li otevřít zvolenou složku resp. podsložku nebo spustit přehrávání
zvoleného souboru (např. fotografie nebo videa).
Chcete-li k mikrosystému připojit paměťová média (USB flash disk a/nebo paměťovou kartu), postupujte
následovně:
8. Stiskněte tlačítko „CH+/
video).
•
“ nebo „
/CH-“ a zvolte další nebo předcházející soubor (např. fotografii nebo
Také můžete přímo pomocí tlačítek numerické klávesnice (0-9/10+) zadat číslo požadovaného souboru.
Příklad: Pro zadání souboru číslo 15 stiskněte nejprve tlačítko 10+ a potom tlačítko 5.
9. Můžete také použít tlačítka „TUNE+/
MPEG4 nebo JPEG.
“a„
1. Přístroj zapněte.
2. Zapojte USB flash disk (např. MP3 přehrávač) přímo do USB portu a/nebo zasuňte paměťovou kartu do slotu
čtečky paměťových karet.
/TUNE-“ pro posun dopředu nebo dozadu v rámci disku
10. Stiskněte tlačítko „■ STOP“ nebo tlačítko „MENU“ pro návrat do podmenu.
11. Stiskněte tlačítko „PROGRAM“ a můžete přepínat mezi zobrazením složek a seznamu souborů.
•
Je třeba paměťovou kartu do slotu vsunout zlatou kontaktní plochou směrem dolů.
•
Paměťovou kartu nebo USB přístroj můžete do přístroje zapojit i během přehrávání disku. Pokud do
přístroje zapojíte USB flash disk nebo paměťovou kartu během přehrávání DVD disku, v žádném případě
tím nenarušujete kvalitu přehrávání disku.
3. Váš mikrosystém automaticky rozpozná obsah (soubory) USB flash disku nebo paměťové karty.
4. Přístroj spustí přehrávání souborů, které jsou uloženy na k němu připojeném paměťovém médiu nebo zobrazí
odpovídající menu pro přehrávání na obrazovce.
Poznámky:
•
•
Systém umí přehrávat jak disky s fotografiemi ve formátu JPEG, tak i Kodak Foto CD.
•
Během přehrávání může dojít k deformaci fotografií ve formátu JPEG na okrajích.
Nejedná se o systémovou chybu, pouze o nedostatečnost připojeného televizoru.
Poznámka! Přístroj automaticky rozpozná USB flash disk nebo paměťovou kartu, pokud se v loži pro disk
nenachází žádný disk.
5. Pokud se v loži pro disk nachází disk, stiskněte tlačítko „USB/DVD/CARD“, kterým můžete přepínat mezi USB
flash diskem, paměťovou kartou a diskem vloženým do lože pro disk.
6. Na obrazovce se objeví dialog s následujícími možnostmi:
II PAUSE: Zastavit a spustit diashow
•
1. Stiskněte tlačítko „II PAUSE“, chcete-li diashow zastavit.
2. Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a znovu spusťte přehrávání diashow.
REPEAT: Volba možností pro opakování
Media USB: Zvolte tuto možnost, chcete-li spustit přehrávání souborů uložených na připojeném USB flash
disku.
• SD/MMC: Zvolte tuto možnost, chcete-li spustit přehrávání souborů uložených na připojené paměťové
kartě.
7. Pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“
pro potvrzení volby.
•
1. Během přehrávání disků MPEG4 nebo JPEG podržte stisknuté tlačítko „REPEAT“, abyste mohli zvolit jednu
z následujících možností pro opakování:
8.
•
EINMAL (jednou): Zvolte tuto možnost, chcete-li zvolený soubor zopakovat jednou.
•
WIEDERHOLEN EINZEL (opakovat nepřetržitě): Zvolte tuto možnost, chcete-li zvolený soubor
(např. fotografii, hudební titul nebo video) opakovat nepřetržitě.
•
WIEDERHOLEN ALLE (opakovat vše): Zvolte tuto možnost, chcete-li zvolenou složku
(všechny soubory, které se v ní nacházejí) opakovat nepřetržitě.
2. Stiskněte tlačítko „REPEAT“ ještě jednou a vraťte se k normálnímu přehrávání. Na obrazovce se objeví nápis
„WIEDERHOLEN AUS“ (opakování vypnuto).
Obsluha paměťových médií: USB přístroj a paměťová karta
9.
10.
11.
Chcete-li se vrátit k přehrávání disku, stiskněte tlačítko „USB/DVD/CARD“ a zvolte pomocí navigačních
tlačítek ▲ nebo ▼ možnost „DVD“. Následně stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a možnost aktivujte.
Menu a možnosti, které jsou k dispozici pro USB flash disk a paměťovou kartu jsou stejné jako pro disky
MPEG4 a JPEG. Další podrobnosti najdete v kapitole Přehrávání MPEG4 a JPEG disků.
Pomocí navigačních tlačítek zvolte požadovanou složku souborů a volbu potvrďte tlačítkem „PLAY/ENTER“
– tím složku souborů otevřete.
Soubory z vybrané složky se zobrazí na obrazovce. Pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ zvolte požadovaný
soubor a potvrďte volbu tlačítkem „PLAY/ENTER“, čímž spustíte přehrávání zvoleného souboru.
Po vypnutí přístroje můžete USB flash disk nebo paměťovou kartu jednoduše vyjmout.
Upozornění!
•
Nepoužívejte žádné prodlužovací USB kabely.
•
Po vypnutí přístroje vyjměte USB flash disk z USB portu a/nebo paměťovou kartu z čtečky paměťových
karet.
•
Pokud není v přístroji vložený žádný CD nebo DVD disk, zato je do něj ale zapojený USB flash disk nebo
paměťová karta, automaticky se přednostně začne přehrávat skladba z USB flash disku.
USB/DVD/CARD: Připojení a obsluha paměťových médií
Váš mikrosystém je vybaven integrovaným USB konektorem pro USB paměť (např. USB flash disk nebo MP3
přehrávač). Zapojte USB flash disk přímo do USB portu, abyste mohli spustit přehrávání jeho obsahu (např.
fotografií nebo hudebních souborů).
DVD: Zvolte tuto možnost, chcete-li spustit přehrávání disku.
•
Váš mikrosystém je také vybaven integrovanou čtečkou paměťových karet např. z digitálních kamer. Můžete
jednoduše zasunout paměťovou kartu do slotu čtečky paměťových karet, abyste mohli spustit přehrávání souborů,
29
30
Přepínání funkcí přehrávání (rádio-DVD-USB / paměťová karta) pomocí dálkového ovládání
SPEED: Zvolte rychlost, kterou se mají stopy konvertovat. Na výběr máte: NORMAL = v reálném čase,
FAST = rychle.
1. Přechod do režimu rádia:
BITRATE: Zvolte požadovanou přenosovou rychlost.
1) Stiskněte tlačítko „FM“ na dálkovém ovládání, chcete-li přejít z režimu DVD do režimu rádia.
CREATE ID3: Rozhodněte, zda má být vytvořena ID3 informace (YES = ano, NO = ne).
2) Chcete-li přejít do režimu rádia z režimu USB nebo z režimu paměťové karty, musíte nejprve přejít
do režimu DVD (tlačítko „DVD“) a potom stisknout tlačítko „FM“.
DEVICE: Zde se zobrazuje připojené paměťové médium.
5. Zvolte nyní pomocí navigačních tlačítek ▲▼ a tlačítka „PLAY/ENTER“ v pravém sloupci stopy,
které se mají konvertovat.
2. Přechod do režimu DVD:
1) Chcete-li přejít z režimu rádia do režimu DVD, stiskněte tlačítko „DVD“ na dálkovém ovládání.
6. V přehledu (SUMMARY) se Vám zobrazí počet vybraných stop a jejich celková stopáž.
2) Chcete-li přejít z režimu USB nebo z režimu paměťové karty do režimu DVD, stiskněte tlačítko
„USB/DVD/CARD“ na dálkovém ovládání. Následně zvolte režim DVD.
3. Přechod do režimu USB / paměťové karty:
1) Chcete-li přejít z režimu DVD do režimu USB nebo do režimu paměťové karty, stiskněte tlačítko
„USB/DVD/CARD“ na dálkovém ovládání.
•
Chcete-li konvertovat všechny stopy, vyberte políčko „SELECT ALL“.
•
Pomocí „SELECT NONE“ vymažete Váš výběr.
7. Zvolte nyní políčko „START“ a stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“.
8. Nyní začíná konverze. Průběh se zobrazuje na obrazovce.
2) Chcete-li přejít do režimu USB nebo do režimu paměťové karty z režimu rádia, musíte nejprve přejít
do režimu DVD (tlačítko „DVD“) a potom stisknout tlačítko „USB/DVD/CARD“.
CD-RIP: Konverze audio CD disku do souboru ve formátu MP3
Během přehrávání audio CD disku můžete aktivovat funkci CD-RIPPING.
•
Během konverze můžete proces zastavit stisknutím políčka „ABBRECHEN“ (přerušit). Dosud
konvertované stopy se přesto uloží.
•
Přerušené a již uložené stopy si můžete vymazat pomocí počítače.
9. Chcete-li z menu pro ripování odejít, zvolte políčko „EXIT“ a stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“.
Pomocí této funkce můžete konvertovat soubory (hudební tituly) z audio CD disku do formátu MP3 a následně
je uložit do externí paměti, např. do MP3 přehrávače zapojeného do USB portu.
Obsluha FM rádia
Chcete-li konvertovat soubory (hudební tituly) z audio CD disku do formátu MP3 a uložit je do MP3 přehrávače:
FM: Volba provozního režimu rádia
1. Zapojte MP3 přehrávač přímo do USB portu přístroje.
Váš mikrosystém můžete používat také jako VKV (FM) rádio.
•
Paměťové médium (MP3 přehrávač) by mělo disponovat dostatkem místa v paměti.
•
Ujistěte se, zda není MP3 přehrávač uzamčený.
•
MP3 přehrávače s funkcí DRM-10 by měly být nastavené jako velkokapacitní USB paměťové zařízení.
Takto přejdete do režimu rádia (zapnete rádio):
1. Stiskněte tlačítko „FM“, čímž nastavíte přístroj na provozní režim FM rádio. Můžete také na několik sekund
podržet stisknuté tlačítko „STOP/FM“ na přední straně přístroje.
2. Chcete-li z provozního režimu rádia odejít, stiskněte tlačítko „DVD“ a spusťte přehrávání disku.
2. Vložte audio CD disk do lože pro disk a stiskněte tlačítko „CD-RIP“. Objeví se menu pro CD RIP.
SEARCH: Provést automatické vyhledávání vysílače
Poté, co jste poprvé zapnuli VKV rádio, musíte provést automatické nebo ruční vyhledávání vysílače, abyste
vůbec mohli najít a uložit nějakou stanici.
Takto spustíte automatické vyhledávání vysílače:
1. Zapněte mikrosystém a stiskněte tlačítko „FM“, čímž nastavíte přístroj na provozní režim FM rádio.
2. Stiskněte tlačítko „SEARCH“ pro aktivaci automatického vyhledávání vysílače.
3. Přístroj spustí vyhledávání vysílače směrem od nejnižší frekvence výše.
3. V menu pro ripování se pohybujte pomocí navigačních tlačítek ▲▼►◄ a změny nastavení provádějte
pomocí tlačítka „PLAY/ENTER“.
4. Mezi možnostmi si zvolte a proveďte požadovaná nastavení.
4. Jakmile je nalezen rozhlasový vysílač, vyhledávání vysílače se automaticky zastaví. Přístroj nalezl nejlepší
pozici pro uložení signálu. Postupně se ukládají nalezené rozhlasové vysílače. Každý rozhlasový vysílač je
označen číslem paměti, ve které je v rámci systému uložen.
•
Je-li signál příliš slabý pro normální příjem, přístroj automaticky pokračuje ve vyhledávání vysílačů.
Nalezený slabý rozhlasový vysílač se neukládá.
5. Poté, co byla frekvence nalezeného rozhlasového vysílače uložena, začne přístroj automaticky vyhledávat
další rozhlasový vysílač.
6. Chcete-li automatické vyhledávání vysílače ukončit, stiskněte tlačítko „SEARCH“ ještě jednou.
31
32
T/F a SAVE: Provést ruční vyhledávání vysílače
SETUP: Menu pro systémová nastavení
Rozhlasové vysílače si také můžete vyhledat a uložit ručně.
Všeobecné poznámky
Takto provedete ruční vyhledávání vysílače:
1. Zapněte mikrosystém a stiskněte tlačítko „FM“, čímž nastavíte přístroj na provozní režim VKV rádio.
V menu pro systémová nastavení můžete provést Vaše osobní nastavení DVD přehrávače mikrosystému.
Změněná systémová nastavení se v přístroji uloží a zůstanou uložená, dokud je znovu nezměníte.
2. Stiskněte tlačítko „T/F“ a zobrazí se Vám formulář, do kterého můžete zadat frekvenci hledané rozhlasové
stanice.
Můžete kdykoliv obnovit výchozí stav tím, že stisknete tlačítko „RESET“ a tímto způsobem vymažete
veškerá uživatelská nastavení.
3. Pomocí tlačítek numerické klávesnice 0 až 9 zadejte frekvenci hledané rozhlasové stanice.
•
Ovládání menu: Navigace a volba možností
Můžete zadat frekvenci v pásmu VKV od 87,50 MHz do 108,00 MHz.
4. Stiskněte tlačítka „TUNE+/ “ a „ /TUNE-“, chcete-li frekvenční pásmo prohledat směrem nahoru
nebo dolů nebo jemně doladit frekvence nalezených rozhlasových vysílačů.
•
Po každém stisknutí tlačítka „TUNE+/
“a„
1. Stiskněte tlačítko „SETUP“ na dálkovém ovládání a otevřete hlavní menu systémových nastavení.
Přehrávání aktuálního disku se tím nepřeruší.
2. Na obrazovce se objeví menu pro nastavení s prvním hlavní menu „ALLGEMEINES SETUP-MENÜ“
(všeobecné menu pro setup).
/TUNE-“ se frekvence změní o 0,05 MHz.
5. Pokud jste našli rozhlasový vysílač, stiskněte tlačítko numerické klávesnice (0-9/10+) a přidělte vysílači
určité číslo paměti v systému. Například, když chcete nalezený rozhlasový vysílač uložit pod číslem paměti
25, stiskněte dvakrát tlačítko 10+ a potom tlačítko 5.
3. Stiskněte navigační tlačítka ◄ nebo ► a zvolte (označte) jednotlivé ikony hlavního menu v horní liště,
např. AUDIO SETUP MENU.
6. Následně stiskněte tlačítko „T/F“ a zadejte frekvenci nalezeného rozhlasového vysílače, např. 99,3 MHz
jako 993.
7. Poté stiskněte tlačítko „SAVE“ – tím uložíte frekvenci rozhlasového vysílače 99,3 do paměti číslo 25.
Tlačítka numerické klávesnice (0-9/10+) a CH+/
/
/CH-: Volba rozhlasového vysílače (zapnutí)
Chcete-li zapnout (zvolit) uložený rozhlasový vysílač:
1. Zapněte mikrosystém a stiskněte tlačítko „FM“, čímž nastavíte přístroj na provozní režim VKV rádio.
4. Když jste zvolili požadovanou ikonu hlavního menu, stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“, abyste mohli přejít
k bodům podmenu.
2. Pokud znáte číslo paměti hledaného rozhlasového vysílače, stiskněte jednoduše odpovídající tlačítko
numerické klávesnice (0-9/10+) a rozhlasový vysílač vyberte přímo. Například, pokud je hledaný rozhlasový
vysílač uložený v paměti číslo 25, stiskněte dvakrát tlačítko 10+ a potom tlačítko 5.
5. Stiskněte navigační tlačítka ▲ nebo ▼ a zvolte požadovaný bod podmenu, např. jazyk OSD.
Uložený rozhlasový vysílač také můžete najít stisknutím tlačítka „CH+/
nahoru nebo směrem dolů).
7. Stiskněte navigační tlačítko ► a nechte si zobrazit možnosti nastavení, které máte k dispozici, např. 4:3 PS,
4:3 LB a 16:9 v položce menu TV BILDSCHIRM (TV obrazovka).
“a„
/CH-“ (prohledávání směrem
Když je příjem rádia špatný, zkuste jinak nastavit anténu.
6. U každé položky menu se nacházejí nastavované hodnoty (možnosti), které můžete zvolit a tímto způsobem
změnit systémová nastavení systému.
8. Stiskněte navigační tlačítka ▲ nebo ▼ a zvolte určitou hodnotu (určitou možnost), např. 4:3 PS.
9. Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a aktivujte zvolenou nastavenou hodnotu.
MO/ST: Přepínání mezi mono a stereo příjmem
1. Při poslechu rádia stiskněte tlačítko „MO/ST“, chcete-li přepínat mezi mono a stereo příjmem.
10. Stiskněte navigační tlačítko ◄ pro návrat do předchozího menu, např. od nastavovaných hodnot k položkám
menu a od položek menu do hlavního menu.
2. Pokud jste zvolili možnost STEREO, na displeji mikrosystému se Vám objeví odpovídající hlášení.
11. Stiskněte tlačítko „SETUP“ a odejděte z menu pro nastavení.
Poznámka:
Pokud je signál přijímaného rozhlasového vysílače slabý, nelze zvolit možnost STEREO.
Poznámka:
Některá nastavení lze provést, pouze když je přístroj vypnutý (v závislosti na DVD).
Další funkce: VOL+/- a MUTE
Tlačítka „VOL+“, „VOL-“ a „MUTE“ mají stejné funkce jako u přehrávání DVD disků. Další podrobnosti
najdete v kapitole DVD přehrávač: Funkce pro audio.
33
34
ALLGEMEINES SETUP-MENÜ (všeobecné menu pro setup): Všeobecná systémová nastavení
OSD SPRACHE (jazyk OSD): Jazyk pro menu obrazovky
Pod položkou menu „OSD SPRACHE“ si můžete změnit jazyk menu obrazovky (OSD) a menu pro nastavení.
Takto nastavíte Váš upřednostňovaný jazyk pro menu obrazovky:
1. Pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼ zvolte požadovaný jazyk, např. němčinu.
2. Poté stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a potvrďte volbu.
3. Menu pro jazyk obrazovky (OSD) a menu pro nastavení se bude zobrazovat ve zvoleném jazyce.
GEHÖRLOS TITEL (titulky pro neslyšící): Titulky pro osoby s poškozením sluchu
TV BILDSCHRIM (TV obrazovka): Obrazový formát (4:3, 16:9)
V této položce menu můžete formát obrazu (poměr stran obrazu) videosignálu na výstupu přizpůsobit připojenému
televizoru.
Pod touto položkou menu si můžete aktivovat (EIN) nebo deaktivovat (AUS) titulky pro osoby s poškozením
sluchu. Titulky pro osoby s poškozením sluchu se značně liší od normálních titulků, které pouze překládají
dialogy do jiných jazyků. Titulky pro osoby s poškozením sluchu podávají také další informace o ději filmu.
Máte k dispozici následující nastavované hodnoty:
•
EIN (zapnuto): Zvolte tuto možnost, chcete-li aktivovat (zobrazit na obrazovce) titulky pro osoby
s poškozením sluchu.
•
AUS (vypnuto): Zvolte tuto možnost, chcete-li titulky pro osoby s poškozením sluchu deaktivovat (skrýt).
Máte k dispozici následující obrazové formáty (poměry stran obrazu):
•
4:3 PANSCAN: Zvolte tento formát obrazu, máte k přístroji připojený televizor s normální obrazovkou (4:3).
Obraz je nastavený tak, aby vyplňoval celou obrazovku. PAN&SCAN je proces, který se snaží zobrazit
širokoúhlý obraz na standardní televizní obrazovce s poměrem stran 4:3. Protože obraz nemůže být nikdy
zobrazen celý, zobrazuje se na obrazovce pouze rozhodující výřez obrazu, například právě hovořící herec.
•
4:3 LETTERBOX: Zvolte tento formát obrazu, máte-li k přístroji připojený televizor s normální obrazovkou
(4:3). Obraz je nastavený tak, aby vyplňoval celou obrazovku. Proporce obrazu zůstanou zachovány
a obraz je natolik sražený, aby jeho šířka odpovídala standardní televizní obrazovce s poměrem stran 4:3.
•
16:9 WIDE: Zvolte toto nastavení, pokud jste k přístroji připojili širokoúhlý televizor (16:9 Wide Screen).
Pokud jste tuto možnost zvolili pro normální televizor, obraz se vlivem vertikální komprese zdeformuje.
Poznámka:
•
Titulky pro osoby s poškozením sluchu musí být podporovány konkrétním DVD diskem.
V opačném případě se nemohou na obrazovce zobrazit.
•
Ne všechny televizory podporují titulky pro osoby s poškozením sluchu.
BILDS.SCHONER (spořič obrazovky): Spořič obrazovky
V této položce menu si můžete aktivovat (EIN) nebo deaktivovat (AUS) spořič obrazovky.
Poznámky:
Spořič obrazovky má chránit obrazovku televizoru připojeného k mikrosystému.
•
Obrazový formát závisí na konkrétním DVD disku. Některé disky nelze přehrávat s přednastaveným
obrazovým formátem.
•
Pokud přehráváte disk nahraný ve formátu 4:3 na širokoúhlém televizoru, objeví se na levém a pravém
okraji obrazovky černý pruh.
•
Formát obrazu je třeba přizpůsobit připojenému televizoru.
•
Nastavení 4:3 PANSCAN není podporováno všemi DVD disky.
Máte k dispozici následující nastavované hodnoty:
•
EIN (zapnuto): Zvolte tuto možnost, chcete-li spořič obrazovky aktivovat. Je-li spořič obrazovky aktivovaný,
automaticky se po několika minutách zapne, pokud:
 bylo přehrávání přerušeno (poté, co jste stiskli tlačítko „■ STOP“ nebo tlačítko „II PAUSE“),
WINKELZEICHEN (symbol úhlu): Označení úhlu kamery
 bylo otevřeno lože pro disk,
U položky menu „WINKELZEICHEN“ (symbol pro úhel kamery) můžete aktivovat (EIN) nebo deaktivovat (AUS)
symbol pro úhel kamery.
 se v loži pro disk nenachází žádný disk,
Máte k dispozici následující nastavované hodnoty:
•
•
 obraz zamrznul (nehýbe se).
•
EIN (zapnuto): Zvolte tuto možnost, chcete-li symbol pro úhel kamery aktivovat (zobrazit). Během
přehrávání DVD disku se scénami, které jsou natočené z různých úhlů kamery, se v horním pravém rohu
obrazovky objeví symbol pro úhel kamery. Tento symbol znamená, že aktuální scéna je nasnímaná
z nejméně dvou různých perspektiv (úhlů kamery). Stiskněte tlačítko „ANGLE“ na dálkovém ovládání
a můžete si postupně vybírat mezi různými úhly kamery.
AUS (vypnuto): Zvolte tuto možnost, chcete-li symbol pro úhel kamery deaktivovat (nezobrazovat).
Symbol pro úhel kamery se nezobrazí, ani když scény nahrané na DVD disku jsou k dispozici i z jiných
úhlů kamery.
35
AUS (vypnuto): Zvolte tuto možnost, chcete-li spořič obrazovky deaktivovat. Nyní se spořič obrazovky
za žádných okolností neobjeví.
Když je spořič obrazovky aktivní, stiskněte libovolné tlačítko a spořič obrazovky vypněte.
LETZTER SPEICHERPLATZ (poslední místo na disku): Uložit poslední místo na disku
V této položce menu si můžete tuto funkci aktivovat (EIN) nebo deaktivovat (AUS).
36
Máte k dispozici následující nastavované hodnoty:
•
SPDIF/AUS: Přístroj vysílá analogový a nikoliv digitální audiosignál.
•
EIN (zapnuto): Zvolte tuto možnost, chcete-li tuto funkci aktivovat. Systém si zapamatuje místo, kde bylo
přehrávání disku naposledy přerušeno, a když přístroj znovu zapnete, pokračuje v přehrávání od tohoto
místa.
•
ALLE (vše): Zvolte tuto možnost, chcete-li přehrávat Dolby nebo MPEG4 disky přes koaxiální výstup
COAXIAL nebo přes optický výstup OPTICAL. Připojený zesilovač by měl být schopen dekódovat formáty
Dolby Digital a MPEG.
•
AUS (vypnuto): Zvolte tuto možnost, chcete-li tuto funkci deaktivovat. Systém začne s přehráváním
od začátku disku.
•
NUR PCM: Pokud jste přístroj připojili ke dvoukanálovému stereo digitálnímu zesilovači, zvolte možnost
„NUR PCM“.
S/W VERSION (verze softwaru): Typ přístroje a výrobní označení
LPCM AUSGANG (výstup LPCM): Puls-Code-Modulation
V položce menu S/W VERSION najdete typ tohoto přístroje a jeho výrobní označení.
Jedná se o proces, který převádí analogový signál na digitální signál, resp. do binárního kódu.
Používá se pro audio- a videosignály.
V položce menu LPCM AUSGANG si můžete vybrat ze dvou vzorkovacích frekvencí – 48 KHz a 96 KHz.
AUDIO SETUP MENÜ: Nastavení pro audio
Obecně platí toto pravidlo: čím vyšší je rozlišení vzorkovací frekvence, tím lepší je kvalita zvuku.
Všeobecné poznámky
V podmenu AUDIO SETUP si můžete změnit nastavení,
která se týkají přenosu zvuku mezi mikrosystémem a k němu
připojenými externími přístroji.
SETUP DOLBY DIGITAL: Nastavení pro Dolby Digital
V položce menu SETUP DOLBY DIGITAL máte k dispozici dva podbody: DOPPELTES MONO (zdvojené mono)
a DYNAMIK.
DOPPELTES MONO (zdvojené mono): Levý a pravý audiovýstup
ANALOG AUDIO EINSTELL: Analogové nastavení pro audio
V položce menu DOPPELTES MONO si můžete nastavit režim pro levý (L) a pravý (R) audiovýstup.
V položce menu ANALOG AUDIO EINSTELL máte k dispozici dva podbody: DOWNMIX a DIALOG.
Máte k dispozici následující možnosti:
DOWNMIX. Nastavení pro downmix
Přístroj dokáže přeměnit vícekanálový formát zvuku na dvoukanálový. Tento proces se nazývá downmix.
•
STEREO: Zvolte tuto možnost, chcete-li audiosignál vysílat z levého kanálu do levého reproduktoru
a audiosignál z pravého kanálu do pravého reproduktoru. Zvuk je přenášen jako stereo zvuk.
V této položce menu si můžete zvolit následující možnosti pro downmix:
•
•
L-MONO: Zvolte tuto možnost, chcete-li audiosignál z levého kanálu přenášet do obou reproduktorů
(do pravého a levého). Zvuk se přenáší jako mono zvuk.
L/R: Zvuk se přenáší přes levý a pravý audiokanál, a to i když je originální zvukový záznam ve formátu
5.1CH.
•
•
STEREO (stereo audiovýstup): Zvuk se přenáší ve formátu stereo, i když je originální zvukový záznam
ve formátu 5.1CH.
Zvolte tuto možnost, chcete-li audiosignál z pravého kanálu přenášet do obou reproduktorů
(do pravého a levého). Zvuk se přenáší jako mono zvuk.
•
MIX-MONO: Zvolte tuto možnost, chcete-li směšovat audiosignál z levého a pravého kanálu a kódovat
ho jako mono audiosignál. Stejný audiosignál bude přenášen přes oba reproduktory.
DIALOG: Zřetelnost dialogů
V položce menu „DIALOG“ si můžete vylepšit zřetelnost a hlasitost filmových dialogů.
DYNAMIC: Dynamický rozsah
V této položce menu si můžete nastavit komprimaci pro přehrávání audia, přičemž se nezhorší kvalita zvuku.
Komprimace dynamického rozsahu je možná jen u DVD disků, které používají Dolby Digital.
DIGITAL AUDIO EINSTELL: Digitální nastavení pro audio
V položce menu „DIGITAL AUDIO EINSTELL“ máte dva podbody: DIGITALAUSGANG (digitální výstup)
a LPCM AUSGANG (LPCM výstup).
Můžete si zvolit některé z následujících nastavení:
•
OFF (vypnuto): Zvolte tuto možnost, chcete-li zesílit nízkofrekvenční audiosignály a zvýšit hlasitost.
Hodnota audiosignálu je maximální.
•
Hodnota nastavená mezi FULL a OFF: Když zvolíte tuto možnost, dojde ke zkomprimování slyšitelných
audiosignálů na okrajích spektra Dolby Digital.
•
FULL: Zvolíte-li tuto možnost, budou všechny audiosignály, nezávisle na jejich frekvenci, zřetelně
slyšitelné a budou zahrnuty do dynamického rozsahu Dolby Digital.
DIGITALAUSGANG (digitální výstup): Digitální výstup
V položce menu „DIGITALAUSGANG“ si můžete zvolit určitou možnost pro audiovýstup. Zvolená možnost pro
audiovýstup by měla být přizpůsobená typu připojení mezi mikrosystémem a k němu připojenými audiopřístroji.
Další podrobnosti najdete v kapitole Připojení audiopřístrojů.
Máte k dispozici následující možnosti pro digitální výstup:
37
KANAL-EQUALIZER (ekvalizér kanálu)
V položce menu KANAL-EQUALIZER (ekvalizér kanálu) máte k dispozici čtyři podbody: KLANGMODUS (režim
zvuku), BASSVERSTÄRKUNG (zesílení basů), SUPER-BASS a VERSTÄRKUNG LÖSCHEN (vymazat zesílení).
38
KLANGMODUS (režim zvuku): Zvukové efekty
V položce menu KLANGMODUS (režim zvuku) si můžete zvolit některý z následujících symetrických zvukových
efektů: AUS (vypnuto): Zvolte tuto možnost, chcete-li zvukové efekty úplně vypnout. ROCK (rocková hudba), POP
(popmusic), LIVE (živé vystoupení), DANCE (taneční hudba), TECHNO (techno), KLASSIK (klasika) a LEISE
(jemná, tichá hudba).
BASSVERSTÄRKUNG (zesílení basů): Zesílení, zvýraznění basů
V položce menu BASSVERSTÄRKUNG (zesílení basů) si můžete zvýraznit, zesílit basy, pokud zvolíte možnost
„EIN“ (zapnuto). Pokud zvolíte možnost „AUS“, zůstanou basy v normálním rozsahu tónové frekvence.
VIDEO AUSGANG (videovýstup): Videovýstup
SUPER BASS (superbasy): Efekt superbasů
V položce menu SUPER BASS (superbasy) si můžete aktivovat zvukový efekt superbasů, zvolíte-li možnost
„EIN“ (zapnuto).
V položce menu VIDEO AUSGANG si můžete zvolit určitou možnost pro videovýstup. Zvolená možnost pro
videovýstup by měla korespondovat s typem připojení mezi mikrosystémem a k němu připojeným televizorem.
Další podrobnosti najdete v kapitole Videovýstupy: Připojení k televizoru.
Následně si můžete superbasy nastavit.
Můžete volit mezi následujícími možnostmi pro videovýstupy:
Zvolíte-li možnost „AUS“ (vypnuto), zvukový efekt superbasů deaktivujete.
•
CVBS: Zvolte tuto možnost, chcete-li televizor připojit přes videovýstup a analogový audiovýstup
(vpravo/vlevo).
•
YUV: Zvolte tuto možnost, chcete-li televizor připojit ke komponentnímu výstupu (YUV, COMPONENT
VIDEO, Y, Pb/Cb, Pr/Cr; zeleno-modro-červený výstup) přístroje.
•
RGB: Zvolte tuto možnost, chcete-li televizor k mikrosystému připojit přes výstup SCART.
VERSTÄRKUNG LÖSCHEN (vymazání zesílení): Zdůraznění vyšších kmitočtů
V položce menu VERSTÄRKUNG LÖSCHEN (vymazání zesílení) si můžete zesílit výšky, pokud zvolíte možnost
„EIN“ (zapnuto). Pokud zvolíte možnost „AUS“ (vypnuto), zůstanou výšky v normálním rozsahu tónové frekvence.
3D VERARBEITUNG (3D zvukové efekty):
V položce menu 3D VERARBEITUNG (3D zvukové efekty) je jeden podbod: HALLMODUS (ozvěna, dozvuk):
Poznámky:
Jestliže nastavení videovýstupu neodpovídá typu připojení mezi mikrosystémem a k němu připojeným
televizorem, může mít obraz zhoršenou kvalitu.
HALLMODUS (režim ozvěny): Ozvěna, dozvuk
V položce menu HALLMODUS si můžete zvolit z následujících prostorových zvukových efektů:
FERNSEHMODUS (režim televize): Televizní signál (režim videa)
KONZERTSAAL (koncertní sál), WOHNZIMMER (obývací pokoj), HALLE (síň, hala), BADEZIMMER (koupelna),
HÖHLE (jeskyně), ARENA (aréna), KIRCHE (kostel).
V položce menu TV MODE si můžete nastavit režim videa (metodu zpracování televizního signálu). Předpokladem
je, že jste už předtím zvolili možnost „YUV“ nebo „RGB“ pro videovýstup. Další podrobnosti najdete v předchozí
kapitole.
HDCD: Nastavení pro HDCD
Máte k dispozici následující možnosti:
V položce menu HDCD je jeden podbod: FILTER (filtr):
•
PROGRESSIVE: Zvolte tuto možnost, chcete-li si k Vašemu mikrosystému připojit televizor
s neprokládaným obrazem PROGRESSIVE SCAN. Jen určité televizory podporují neprokládaný obraz.
Pokud zvolíte tuto možnost pro konvenční (analogový) televizor, obraz nepřijmete.
•
INTERLACE: Zvolte tuto možnost, chcete-li si k Vašemu mikrosystému připojit konvenční (analogový)
televizor s prokládaným obrazem INTERLACED.
FILTER (filtr): Digitální filtr pro HDCD disky
V položce menu FILTER si můžete nastavit digitální filtr pro HDCD disky (High Definition Compatible Digital Discs).
Máte k dispozici následující možnosti: 44,1 KHz, 88,2 KHz nebo „AUS“ (vypnout).
Digitální filtr musíte přizpůsobit disku, abyste získali čistý a jasný zvuk.
Zvolte možnost „AUS“, chcete-li digitální filtr deaktivovat.
FARBEINSTELLUNG (nastavení barev): Nastavení barev
Všeobecné poznámky
V této položce menu si můžete zlepšit kvalitu obrazu tím, že zvolíte následující položky menu a pomocí
navigačních tlačítek nastavíte odpovídající hodnoty. SCHÄRFE (ostrost), HELL (jas), KONTRAST (kontrast),
GAMMA (gama), FARBTON (tón barvy) a FARBSÄTTIGUNG (saturace barev).
VIDEO-SETUP: Nastavení pro video
Všeobecné poznámky
V podmenu VIDEO SETUP si můžete změnit nastavení, která se týkají přenosu obrazu mezi mikrosystémem
a k němu připojenými externími přístroji.
39
Poté, co jste nastavili tyto hodnoty pro obraz, potvrďte nastavení tlačítkem „PLAY/ENTER“.
40
VORZUGSEINSTELLUNGEN (stanovení priorit): Stanovení priorit
AUDIO: Jazyk pro audio
Všeobecné poznámky
V této položce menu si můžete stanovit upřednostňovaný jazyk pro audio DVD disku (jazyk filmových dialogů
nebo synchronizace).
V podmenu VORZUGSEINSTELLUNGEN si můžete mimo jiné stanovit upřednostňovaný jazyk jako přednastavený
standardní jazyk. Přístroj při tomto nastavení dá přednost nastavenému jazyku před standardním jazykem
konkrétního disku.
Pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte Váš upřednostňovaný jazyk, např. němčinu, a stiskněte tlačítko
„PLAY/ENTER“ pro aktivaci nastavení.
V tomto podmenu si můžete také stanovit věkové omezení pro
určité filmy (obsahy filmů).
Dialogy se budou přehrávat v tomto jazyce, za předpokladu, že se tato jazyková verze na disku nachází.
Není-li tomu tak, budou se dialogy přehrávat v přednastaveném jazyce.
Poznámky:
•
Počet a druh jazyků pro audio závisí na výrobci konkrétního disku a mezi jednotlivými disky mohou
být velké rozdíly. Přístroj nemá žádný vliv na počet a druh jazyků pro audio (dialogy a synchronizaci)
na disku.
•
Chcete-li změnit jazyk pro audio u konkrétního DVD disku, můžete také stisknout tlačítko „L/R/LANG“
na dálkovém ovládání.
•
Normálně je možné zvolit jazyk pro audio také v menu disku. Chcete-li otevřít menu disku, stiskněte
tlačítko „MENU“.
Důležité!
Podmenu VORZUGSINSTELLUNGEN je aktivní pouze tehdy, když je přehrávání disku úplně zastavené,
resp. když není vložený žádný disk.
UNTERTITEL (titulky): Jazyk pro titulky
TV TYP: Televizní norma (PAL, AUTO, NTSC)
V této položce menu si můžete stanovit Váš upřednostňovaný jazyk pro titulky pro DVD disky.
V položce menu TV TYP si můžete stanovit metodu přenosu barev (televizní norma, systém přenosu barev).
Máte k dispozici následující televizní normy (metody přenosu barev):
Pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte Váš upřednostňovaný jazyk, např. němčinu, a stiskněte
tlačítko „PLAY/ENTER“ pro aktivaci nastavení.
•
PAL: Zvolte tuto možnost, pokud jste k Vašemu mikrosystému připojili televizor se systémem PAL.
Systém přenosu barev PAL se používá především v Evropě, ale také v Austrálii, v Jižní Americe
a v mnoha afrických a asijských zemích.
Titulky se budou přehrávat v tomto jazyce, za předpokladu, že se tato jazyková verze na disku nachází.
Není-li tomu tak, budou se titulky přehrávat v přednastaveném jazyce.
•
AUTO: Tuto možnost zvolte, pokud jste k Vašemu mikrosystému připojili multi- či vícesystémový televizor
(kompatibilní jak se systémem přenosu barev PAL, tak se systémem NTSC).
Poznámky:
•
NTSC: Zvolte tuto možnost, pokud jste k Vašemu mikrosystému připojili televizor se systémem NTSC.
Systém přenosu barev NTSC se používá na velkém území Ameriky a v některých zemích východní Asie.
Poznámky:
•
Pokud jste zvolili televizní normu, která není kompatibilní s připojeným televizorem, bude obraz blikat
nebo nebude barevný.
•
Další podrobnosti o televizních normách najdete v návodu k obsluze Vašeho televizoru.
•
Chcete-li zvolit správný systém přenosu barev pro Váš televizor, můžete také stisknout tlačítko
„PAL/NTSC“.
•
Počet a druh jazyků pro titulky závisí na výrobci konkrétního disku a mezi jednotlivými DVD disky
mohou být velké rozdíly. Přístroj nemá žádný vliv na počet a druh jazyků pro titulky na disku.
•
Chcete-li změnit jazyk pro titulky u konkrétního DVD disku, můžete také stisknout tlačítko „SUB.“
na dálkovém ovládání.
•
Normálně lze také zvolit určitý jazyk pro titulky v menu disku. Chcete-li otevřít menu disku, stiskněte
tlačítko „MENU“.
DISK-MENU (menu disku): Jazyk pro menu disku
V této položce menu si můžete stanovit upřednostňovaný jazyk pro menu disku.
Pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte Váš upřednostňovaný jazyk, např. němčinu, a stiskněte tlačítko
„PLAY/ENTER“ pro aktivaci nastavení.
Menu disku se bude přehrávat v tomto jazyce, za předpokladu, že se tato jazyková verze na disku nachází.
Není-li tomu tak, bude se menu disku přehrávat v přednastaveném jazyce.
PBC: Kontrola přehrávání
V této položce menu si můžete funkci kontroly přehrávání aktivovat (EIN) nebo deaktivovat (AUS). Tato funkce
je k dispozici u disků, které podporují kontrolu přehrávání PBC, např. VCD 2.0 a SVCD.
Pokud jste si aktivovali kontrolu přehrávání (EIN), zobrazí se Vám na obrazovce menu pro přehrávání poté,
co jste do lože pro disk vložili VCD nebo SVCD disk.
41
Poznámky:
•
Počet a druh jazyků pro menu disku závisí na výrobci konkrétního disku a mezi jednotlivými DVD disky
mohou být velké rozdíly. Přístroj nemá žádný vliv na počet a druh jazyků pro menu disku.
•
Normálně je také možné zvolit jazyk pro menu disku přímo v menu disku. Chcete-li otevřít menu disku,
stiskněte tlačítko „MENU“.
42
KI.SICHERUNG (dětská pojistka): Nastavení dětské pojistky
PASSWORD SETUP MENÜ: Nastavení přístupového hesla
Tato funkce poskytuje možnost nastavit věkové omezení pro určité disky (filmy, obsahy filmů). Nastavené věkové
omezení je aktivní za předpokladu, že daný disk podporuje funkci dětské pojistky. Dětská pojistka funguje podobně
jako běžné věkové omezení v kině. Tato možnost Vám pomůže ochránit především děti před nežádoucími obsahy
(např. násilné a sexuální scény).
Takto nastavíte dětskou pojistku:
1. Zadejte platné přístupové heslo resp. přednastavené (univerzální) přístupové heslo 138900, abyste systém
odblokovali (další podrobnosti najdete v kapitole PASSWORD SETUP MENÜ: Nastavení přístupového hesla).
2. Poté můžete pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼ nastavit dětskou pojistku.
3. Máte k dispozici následující věkové skupiny pro dětskou pojistku:
1. KIND.-SICH. (pro děti)
KENNWORTMODUS (režim hesla): Aktivace režimu přístupového hesla
2. O. ALTERSB. (pro všechny věkové skupiny)
V položce menu KENNWORTMODUS (režim hesla) si můžete aktivovat nastavení přístupového hesla tak,
že zvolíte možnost EIN (zapnout). Pouze v případě, že jste si aktivovali nastavení přístupového hesla, můžete
zadat Vaše vlastní přístupové heslo a nastavit věkovou skupinu pro dětskou pojistku.
3. FREIG AB 6 (pro děti pod dohledem dospělých)
4. FREIG AB 12 (pro mládež nad 12 let)
Zvolte možnost „AUS“ (vypnout), chcete-li nastavení přístupového hesla deaktivovat.
5. FREIG AB 16 (pro mládež pod dohledem dospělých)
6. N.FREI U.16 (nevhodné pro mládež)
PASSWORT (přístupové heslo): Zadání přístupového hesla
7. N.FREI U.18 (pro mládež nad 18 let)
V položce menu PASSWORT si můžete určit vlastní přístupové heslo, kterým můžete případně přístroj zablokovat.
Vaše osobní přístupové heslo má zabránit tomu, aby neoprávněné osoby, např. děti, mohly sledovat DVD disky
se zablokovaným obsahem (např. násilné nebo sexuální scény).
8. ADULT (pouze pro dospělé).
4. Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ pro aktivaci zvolené věkové skupiny pro dětskou pojistku.
Uživatel musí zadat platné přístupové heslo pokaždé, když si chce přehrát disk se zablokovaným obsahem
(více v kapitole KI.SICHERUNG: Dětská pojistka). Jinak není přehrávání možné.
5. Uživatel musí zadat platné přístupové heslo pokaždé, když si chce přehrát disk se zablokovaným obsahem.
Jinak není přehrávání možné.
Chcete-li přístupové heslo změnit či nastavit vlastní uživatelské přístupové heslo, postupujte takto:
1. Zadejte původní přístupové heslo nebo přednastavené (univerzální) přístupové heslo 138900.
Poznámky:
•
•
Dětská pojistka funguje pouze v případě, že daný disk byl výrobcem odpovídajícím způsobem
naprogramován a že tuto funkci podporuje.
•
Ne všechny disky podporují systém dětské pojistky.
Pokud otevíráte menu pro přístupové heslo poprvé, musíte zadat přednastavené (univerzální) přístupové
heslo 138900.
2. Poté zadejte nové přístupové heslo. Pomocí tlačítek numerické klávesnice 0 až 9 zadejte libovolné číslo.
To je Vaše nové přístupové heslo.
3. Stiskněte tlačítko „PLAY/ENTER“ a nové přístupové heslo aktivujte.
GRUNDEINST.: Obnovení výchozího stavu
V položce menu GRUNDEINST. můžete obnovit výchozí stav a vymazat všechny provedené uživatelské změny.
Poznámka:
Odstraňování závad
Pokud přístroj nefunguje bezvadně, může být příčinou i chybné nastavení.
Předtím, než odešlete přístroj do servisního střediska, pokuste se podle následující tabulky odstranit poruchu sami.
V takových případech byste měli provést obnovení výchozího stavu.
Pokud se Vám přesto nepodaří problém vyřešit, kontaktujte Vašeho prodejce.
Upozornění!
Nikdy se nepokoušejte sami přístroj opravit nebo otevírat jeho plášť. Okamžitě byste ztratili nárok na záruku.
43
44
Defekt
Příčina
Řešení
Není k dispozici
napájení.
Síťový adaptér není zapojený
v zásuvce nebo není zapojený
úplně.
Není zvolen správný videovýstup
pro dané spojení s televizorem.
Videokabel není správně
zapojený.
Televizor není správně nastavený.
Zasuňte zástrčku do zásuvky správně.
Zkontrolujte všechna propojení a zásuvky,
zda fungují správně.
Zvolte správnou možnost pro videovýstup pro dané
spojení s televizorem.
Zasuňte konektor videokabelu úplně do správné
zdířky.
Nastavte na televizoru kanál VIDEO nebo AV.
Systém není správně zapojený.
Všechny přístroje navzájem správně propojte.
TV režim (televizní signál)
neodpovídá připojenému
televizoru.
Typ audiovýstupu neodpovídá
zvolenému připojení
audiopřístroje.
Kabel pro audio není správně
zapojený.
Audiosystém není připojený
k přístroji.
Audiosystém není zapnutý.
Disk se právě přetáčí dopředu
nebo dozadu.
Zvolte správný TV režim: PROGRESSIVE
nebo INTERLACE.
Chybí obraz.
Chybí zvuk nebo je
zvuk z reproduktorů
zkreslený.
Přístroj neumí disk
přehrát.
Pokřivený nebo
blikající obraz.
Dálkové ovládání
nefunguje.
Zvolte správnou možnost pro audiovýstup
pro spojení s audiopřístroji.
Zasuňte konektor kabelu pro audio úplně
do správné zdířky.
Připojte audiosystém k přístroji.
Hlasitost je nastavená na
minimum.
Zvuk je vypnutý.
V loži pro disk není žádný disk,
nebo je vložený chybně.
Dětská pojistka je aktivní. Věková
skupina pro dětskou pojistku disku
je vyšší, než uživatel uvedl.
Disk je špinavý.
Disk není kompatibilní se
systémem.
Disk je špinavý.
Disk je poškrábaný. Disk je
zdeformovaný.
V dálkovém ovládání nejsou
baterie.
Baterie jsou vybité.
Dálkové ovládání není namířené
přímo na senzor pro dálkové
ovládání na přední straně
přístroje.
Dálkové ovládání je mimo dosah
přístroje.
Přístroj je zablokovaný.
Na obrazovce se
.
objeví hlášení
Byla špatně zvolena funkce.
45
Zapněte audiosystém.
Je normální, že je zvuk a obraz zkreslený, když
se disky přetáčejí dopředu nebo dozadu. Stiskněte
tlačítko „PLAY/ENTER“ pro návrat k normálnímu
přehrávání.
Zvyšte hlasitost pomocí tlačítka „VOL+“.
Stiskněte tlačítko „MUTE“ a zapněte zvuk.
Zkontrolujte, zda se v loži pro disk nachází disk.
Zkontrolujte, zda je disk vložený správně, etiketou
nahoru.
Zadejte platné nebo univerzální přístupové heslo
nebo změňte nastavení dětské pojistky.
Technické údaje
Podporované formáty disků
DVD, VCD, CD, MP3, DVCD, SVCD, CD-R, MPEG4
Formát pro video
MPEG2 pro DVD a MPEG1 pro VCD
Formát pro audio
MPEG1, MPEG2, PCM, Stereo
Výstup signálu
Formát pro video: PAL, NTSC, AUTO
Výstup pro video: 1,0 Vp~p
Audio: Stereo, 1~2 V (RMS)
Výstupy
videovýstup, audiovýstup, optický výstup, komponentní
výstup, koaxiální výstup a výstup SCART
Vstupy
USB, multimediální paměťové karty
Zdroj napájení
~220–240 V/50 Hz
Max. spotřeba proudu
25 W
Kmitočtový průběh
20 Hz až 20 KHz ±3 dB
Odstup signálu pro audio
≥ 80 dB
Provozní podmínky
teplota: 5 °C až 35 °C
Umístění
na rovné a vodorovné ploše
Uvědomte si, že systém nepodporuje některé MPEG4 disky s formáty *.rm/*. ra/*.ram/*. rmm.
Zohledněte tuto skutečnost při nákupu disku.
Vyjměte disk z lože a vyčistěte ho.
Použijte disk, který je kompatibilní se systémem.
Použijte jiný disk.
Vyjměte disk z lože a vyčistěte ho.
Vložte 2 baterie do přihrádky na baterie.
Vyměňte obě baterie.
Namiřte dálkové ovládání přímo na senzor pro
dálkové ovládání na přední straně přístroje.
Dálkové ovládání nemá větší dosah než 7 metrů
od senzoru pro dálkové ovládání na přední straně
přístroje.
Přístroj vypněte a odpojte ho od zdroje napájení.
Poté přístroj znovu připojte ke zdroji napájení
a znovu ho zapněte.
Informujte se v návodu k obsluze.
46
Přehled OSD menu
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
47
MIH/09/2011
48
Download PDF