Zanussi | ZFG21110 | User manual | Zanussi ZFG21110 User manual

BG
HR
EN
HU
IT
MK
RO
SR
Ръководство за употреба 2
Upute za uporabu
14
User manual
25
Használati útmutató
36
Istruzioni per l’uso
47
Упатство за ракување
59
Manual de utilizare
71
Упутство за употребу
82
Микровълнова фурна
Mikrovalna pećnica
Microwave Oven
Mikrohullámú sütő
Forno a microonde
Микробранова печка
Cuptor cu microunde
Микроталасна пећница
ZFG21110
Съдържание
Информация за сигурност _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Инструкции за сигурност _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Описание на уреда _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Преди първата употреба _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Всекидневна употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Използване на принадлежностите _ _ 10
Полезни препоръки и съвети _ _ _ _ _
Грижи и почистване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Отстраняване на неизправности _ _ _
Инсталиране _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Опазване на околната среда _ _ _ _ _
11
11
12
13
13
Запазваме си правото на изменения.
Информация за сигурност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи
отговорност за неправилно инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от задушаване, нараняване
или трайно увреждане.
• Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение от възрастен или лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
• Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
• Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца.
• Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато работи или когато изстива. Достъпните части са горещи.
• Ако уредът има механизъм за защита от деца, препоръчваме да го активирате.
• Почистването и поддръжката не трябва да се извършват
от деца, ако не са под наблюдение.
2
www.zanussi.com
• Дръжте уреда и кабела му далеч от деца под 8-годишна
възраст.
Общи мерки за безопасност
• Уредът е предназначен да се ползва в домакинството или
с уреди като:
– кухненски зони за персонал в магазини, офиси и други
работни места;
– ферми;
– от клиенти в хотели, мотели и друг вид жилищно настаняване;
– хотели, които предлагат нощувка и закуска.
• Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не докосвайте нагревателните елементи, които са вътре в уреда.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане
или поставяне на аксесоари или съдове за печене.
• Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за пара.
• Преди ремонтиране, изключете захранването.
• Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, с
уреда не трябва да се работи, докато не се ремонтира от
квалифициран техник.
• Само квалифициран техник може да извършва техническо
обслужване или ремонт, включващ отстраняване на капака, който осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия.
• Не подгрявайте течности или други храни в затворени
опаковки. Съществува опасност от експлозия.
• Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.
• При затопляне на храна в пластмасови или хартиени опаковки, проверявайте често фурната поради опасност от
запалване.
www.zanussi.com
3
• Уредът е предназначен за затопляне на храна и напитки.
Изсушаването на храна или дрехи и затоплянето на нагряващи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и други такива
може да доведе до нараняване, запалване или пожар.
• Ако се отделя дим, изключете или издърпайте щепсела на
уреда и дръжте вратата затворена, за да потушите всякакви пламъци.
• Микровълновото загряване на напитки може да доведе до
закъсняло, изригващо кипване. Трябва да се внимава при
боравене с опаковките.
• Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с
бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да
се проверява температурата преди консумация, за да се
избегнат изгаряния.
• Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да
се нагряват в уреда, тъй като може да експлодират, дори
след като микровълновото нагряване е приключило.
• Уредът трябва да се почиства редовно и да се отстраняват остатъците от храна.
• Неподдържане на микровълновата печка чиста може да
доведе до повреда на повърхността, което може да се отрази неблагоприятно на живота на уреда и да доведе до
опасна ситуация.
• Не използвайте абразивни почистващи препарати или
остри метални прибори за стъргане при почистване на
стъклото на вратичката на фурната, тъй като те може да
надраскат повърхността, което да доведе до напукване на
стъклото
Инструкции за сигурност
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът трябва
да се инсталира само от
квалифицирани лица.
4
• Отстранете всички опаковки.
• Не инсталирайте и не използвайте повреден уред.
www.zanussi.com
• Спазвайте иструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
• Уредът може да бъде поставен почти
навсякъде в кухнята. Погрижете се фурната да бъде поставена върху плоска,
хоризонтална повърхност и вентилационните отвори, както и долната повърхност, да не бъдат закрити (за достатъчна вентилация).
Свързване към електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от пожар и
токов удар.
• Всички електрически свързвания трябва
да бъдат извършени от квалифициран
електротехник.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за електричеството от табелката с данни съответства на електрозахранването. В
противен случай се свържете с електротехник.
• Ако фурната се включва в контакта чрез
удължител, то кабелът му трябва да бъде заземен.
• Не повреждайте захранващия щепсел и
захранващия кабел. Свържете се със
сервиза или електротехник за смяната
на повреден захранващ кабел.
• Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов удар
или експлозия.
• Използвайте този уред в домашна среда.
• Не променяйте спецификациите на уреда.
• Уверете се, че вентилационните отвори
не са блокирани.
www.zanussi.com
• Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.
• Не оказвайте натиск върху отворената
вратичка.
• Не използвайте уреда като работна повърхност и не използвайте вътрешността на фурната като място за съхранение.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от
нараняване, пожар или повреда на
уреда.
• Преди обслужване деактивирайте уреда и извадете щепсела от захранващия
контакт.
• Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на повърхностния
материал.
• Не позволявайте разсипване на храна
или остатъци от препарат за почистване да се натрупват по повърхностите на
уплътнението на вратата.
• Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.
• Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте абразивни
продукти, абразивни стъргалки, разтворители или метални предмети.
• Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност на
опаковката.
Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете.
5
Описание на уреда
1 2 3
4
1 Лампичка
2 Система за безопасно заключване
3 Kомандно табло
4 Бутон за задаване на мощност
5 Ключ на таймера
6 Устройство за отваряне на вратичка
9
8
7
6
5
7 Капак вълновод
8 Грил
9 Въртяща се поставка
Принадлежности
Въртящ се комплект
Стъклена тава за готвене и водач.
Винаги използвайте въртящ се комплект, за да подготвите храната в
уреда.
Скара на грила
За печене на храна на грил и комбинирано готвене.
Преди първата употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте
главатите за безопасност.
Първоначално почистване
• Свалете всички части от уреда.
6
• Почистете уреда преди първата употреба.
ВАЖНО! Вижте глава "Грижи и
почистване".
www.zanussi.com
Всекидневна употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте
главатите за безопасност.
Активиране и деактивиране на уреда
1. Завъртете ключа за задаване на мощност, за да изберете настройката на
мощността.
2. Завъртете ключа на таймера, за да
зададете време, това автоматично активира уреда.
3. За деактивиране на уреда може да използвате:
– изчакайте, докато се деактивирате
автоматично, когато ключа на таймера достигне позиция "ИЗКЛ.".
– завъртете ключа на таймера на позиция "ИЗКЛ.".
– отворете вратата. Уредът спира автоматично. Затворете вратата, за
да продължите готвене. Използвайте опцията за проверка на храната.
Когато включа на таймера достигне
позиция “ИЗКЛ.” се чува звуков сигнал.
ВНИМАНИЕ! Не позволявайте уреда
да работи, когато няма храна в него.
Ако искате да настроите таймера за
по-малко от 5 минути, първо задайте
таймера на повече от 5 минути и след това върнете ключа на желаното време.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Основна информация за
експлоатацията на уреда
Обща информация:
• След като деактивирате уреда, оставете храната да остане за няколко минути
в уреда.
• Отстранете алуминиевото фолио, металните съдове и др. преди приготвянето на храна.
Готвене:
• Ако е възможно, приготвяйте храна в
съд с материал, подходящ за употреба
в микровълнова фурна. Гответе без каwww.zanussi.com
•
пак, само ако искате храната да е хрупкава
Не гответе храната твърде много като
задавате високи стойности за мощност
и време. Храната може да изсъхне, да
изгори или да загори на места.
Не използвайте уреда за приготвяне на
яйца или охлюви с черупки, защото те
могат да избухнат. При пържените яйца
първо прободете жълтъците.
Прободете храните с "кожа" или "обелка", като картофи, домати, наденица няколко пъти с вилица, преди да ги готвите, за да не се пръсне храната.
За деца или замръзнала храна, задайте
по-дълго време за готвене.
Ястия, които съдържат сос трябва да се
бъркат от време на време.
Зеленчуци, които имат твърда структура като моркови, грах или карфиол,
трябва да се готвят във вода.
Обърнете по-големите парчета след половината от времето за готвене.
Ако е възможно, нарежете зеленчуците
на по-малки парченца.
Използвайте плоските, широки чинии.
Не използвайте порцеланови, керамични или глинени готварски съдове, които
имат малки отвори, например на дръжките или неглазирани дъна. Навлизането на влага в отворите може да причини
напукване на готварските съдове при
нагряване.
Стъклената тава е място за подгряване
на храна или течности. Необходимо е
за работата на микровълновата фурна.
Размразяване на месо, птици, риба:
• Поставете замръзналата, опакована
храна на малка обърната обратно чиния
със съд под нея, така че течността от
размразяването да се събира там.
• Завъртете храната след половината от
времето за размразяване. Ако е възможно, разделете и след това отстране7
те частите, които са започнали да се
размразяват.
Размразете масло, порции гато, извара:
• Не размразявайте напълно храната в
уреда, а я оставете да се размразява на
стайна температура. Това ще даде подобри резултати. Отстранете напълно
всичката метална и алуминиева опаковка преди размразяване.
Размразете плодове, зеленчуци:
• Не размразявайте напълно плодове и
зеленчуци, които изискват допълнителна подготовка в уреда. Оставете ги да
се размразят на стайна температура.
8
• Може да използвате микровълновата
фурна на по-висока мощност за приготвяне на плодове и зеленчуци без да ги
размразявате.
Готови ястия:
• Може да приготвяте готови ястия в уреда, само ако опаковката е подходяща за
употреба в микровълновата фурна.
• Трябва да следвате инструкциите на
производителя, отпечатани на опаковката (отстранете металния капак и прободете пластмасовия пласт).
www.zanussi.com
Подходящи готварски съдове и материали.
Готварския съд / Материал
Микровълнова фурна
Готвене
Печене на
грил
Размразяване
Отопление
Огнеупорно стъкло и порцелан (без метални компоненти, например пирекс, термоустойчиво стъкло)
X
X
X
X
Неогнеупорно стъкло и порцелан 1)
X
--
--
--
Стъкло и стъклокерамика направена от огнеупорен / студоупорен материал (например Arcoflam), рафт на грил
X
X
X
X
Керамика 2), глинени съдове 2)
X
X
X
--
Устойчивост на топлина до 200 °C 3)
X
X
X
--
Картон, хартия
X
--
--
--
Тънък разтеглив найлон за покриване на
храна
X
--
--
--
Найлон за печене с безопасно затваряне в
микровълнова фурна 3)
X
X
X
--
Чинии за печене, направени от метал, например емайл, чугунени плочки
--
--
--
X
Тави за печене, покрити с черен лак или
силикон 3)
--
--
--
X
Тава за печене
--
--
--
X
Съдове за запържване, например Тиган за
палачинки или Хрупкаво плато
--
X
X
--
Готови ястия в опаковки 3)
X
X
X
X
1) Без сребро, злато, платина или позлатено / декорации
2) Без кварц или метални компоненти, или гледжосване, които съдържат метали
3) Трябва да следвате инструкциите на производителя относно максималните температури.
X подходящо
-- не е подходящо
Таблица за настройка на мощността
Символ
Настройка на мощността
Мощност
Ниска мощност
119 W
Средно ниско / Размразяване
252 W
Средно
385 W
Средно високо
539 W
www.zanussi.com
9
Символ
Настройка на мощността
Мощност
Високо
700 W
Грил
800 W
Комбинирано готвене
Комбинирано готвене 1
17 % Микровълнова фурна, 83 % Грил
Комбинирано готвене 2
28 % Микровълнова фурна, 72 % Грил
Комбинирано готвене 3
40 % Микровълнова фурна, 60 % Грил
Използване на принадлежностите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте
главатите за безопасност.
Вмъкване на въртящ се комплект
1. Поставете водача около въртящата
се поставка.
2. Поставете стъклената тава за готвене
на водача.
Поставяне на скара за грил
Поставете скарата за грил на въртящия
се комплект.
ВНИМАНИЕ! Не гответе храна без
набора на въртящата се поставка.
Използвайте само набора на въртящата
се поставка, доставен заедно с уреда.
10
Никога не гответе храна директно
върху стъклената подложка за готвене.
www.zanussi.com
Полезни препоръки и съвети
Съвети за микровълнова фурна
Проблем
Отстраняване
Не може да намери подробности за количеството приготвена храна.
Търсете подобна храна. Увеличете или намалете
дължината на времето за готвене съгласно следното
правило: Увеличете двойно = почти двойно време, На половина = половината време
Храната е прекалено суха.
Задайте по-кратно време за готвене или изберете
по-висока мощност на микровълновата фурна.
Храната не е размразена, гореща или
приготвена, след като времето е изтекло.
Задайте по-дълго време или по-голяма мощност.
Имайте предвид, че ястията се нуждаят от повече
време на приготвяне.
След като изтече времето на готвене,
храната е пренагрята в ъглите, но все
още не е готова в средата.
Следващият път задайте по-малка мощност и подълго време. Разбъркайте течността, например супа
За по-добри резултати за ориз използвайте, плоска, широка така.
твене. Обработвайте топлинно всички зеленчуци покрити.
Размразяване
Винаги размразявайте месото с плоската
страна надолу.
Не размразявайте покрито месо, тъй като
това може да причини готвене вместо размразяване.
Винаги размразявайте цяло пиле с гърдите надолу.
Повторно затопляне
Когато претопляте готови ястия винаги
следвайте инструкциите, написани на опаковката.
Готвене
Винаги отстранявайте охладеното месо и
птици от хладилника за най-малко 30 минути преди готвене.
Оставете месото, птиците, рибата и зеленчуците да останат покрити след готвене.
Полейте малко олио или разтопено масло
върху рибата.
Добавете 30 - 45 мл студена вода на всеки 250 гр зеленчуци. Нарежете свежите
зеленчуци на равни парченца преди го-
Печене на грил
За печене на тънки пластове в средата на
скарата на грила.
Обърнете храната на половина на зададеното време и продължете да печете на
грил.
Комбинирано готвене
Използвайте комбинирано готвене, за да
запазите храната хрупкава.
На половина на времето за готвене, обърнете храната и продължете да готвите.
Има 3 модели за Комбинирано готвене.
Всеки режим комбинира функциите на микровълнова фурна и грил по различно
време и нива на мощност.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте
главатите за безопасност.
www.zanussi.com
Бележки относно почистването:
• Почиствайте лицевата част на фурната
с мека кърпа с гореща вода и препарат
за почистване.
11
• За почистване на метални повърхности
използвайте обикновен почистващ препарат.
• Почиствайте вътрешността на уреда
след всяка употреба. След това ще можете да отстранявате мръсотията полесно и тя няма да загаря.
• Почиствайте упоритите замърсявания
със специален почистващ препарат.
• Почиствайте редовно всички аксесоари
и ги подсушавайте. Използвайте мека
кърпа с топла вода и почистващ препарат.
• За да омекотите труднопочистващите
следи, сложете една чашата вода за заври на пълна мощност на микровълновата фурна от 2 до 3 минути.
• За премахнете миризмите, смесете чаша вода с 2 ч.л. лимонов сок и я сложете да заври на пълна мощност на микровълновата фурна за 5 минути.
Отстраняване на неизправности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте
главатите за безопасност.
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Уредът не работи.
Уредът е деактивиран.
Активирайте уреда.
Уредът не работи.
Уредът не е включен в контакта.
Включете уреда в захранването.
Уредът не работи.
Предпазителят в таблото е изгорял.
Проверете предпазителя. Ако
предпазителят изгори повече от
един път, свържете се с квалифициран електротехник.
Уредът не работи.
Вратичката не е правилно затворена.
Уверете се, че нищо не пречи на
вратичката.
Лампата не функционира.
Лампата е дефектна.
Лампичката трябва да се смени.
Във вътрешността на
фурната има искри.
Има метални съдове или съдове
с метален ръб.
Отстранете съда от уреда.
Във вътрешността на
фурната има искри.
Има метални шишове или алуминиево фолио, които докосват вътрешните стени на фурната.
Уверете се, че шишовете и фолиото не докосват вътрешните
стени.
Наборът на въртящата
се поставка издава
скърцащ или драскащ
звук.
Има предмет или мръсотия под
стъклената подложка за готвене.
Почистете областта под стъклената подложка за готвене.
Уредът спря да работи
без основателна причина.
Има неизправност.
Ако тази ситуация се повтори,
обадете се в сервизния център.
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, се обърнете към дилъра
си или към клиентския сервизен център.
Необходимите данни за клиентския сервизен център са написани на табелата с
данни на уреда.
Препоръчваме да запишете данните тук:
12
www.zanussi.com
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте
главатите за безопасност.
ВНИМАНИЕ! Не блокирайте
вентилационните отвори. Ако го
направите, уредът може да прегрее.
ВНИМАНИЕ! Не свързвайте уреда
към адаптери или удължители. Това
може да причини претоварване или риск
от пожар.
• Уредът е за употреба единствено върху
кухненски плот. Трябва да се постави
върху стабилна и плоска повърхност.
• Поставете уреда далеч от пара, горещ
въздух и изпръскване с вода.
• Ако транспортирате уреда при студено
време, не го включвайте веднага след
монтиране. Оставете го на стайна температура и абсорбирайте топлината.
Електрическа инсталация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Свързването
към електрическата инсталация
трябва да се извърши само от
квалифицирано лице.
Производителят не поема отговорност, ако вие не спазите мерките за
безопасност, посочени в глава "Информация за безопасност".
Този уред се доставя със захранващ кабел и щепсел.
ВНИМАНИЕ! Минималната монтажна
височина е 85 см.
A
C
B
Минимални разстояния
Размери
мм
A
100
B
80
C
80
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символа , заедно с битовата смет.
www.zanussi.com
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
Опаковъчни материали
Опаковъчният материал е екологичен
и рециклируем. Пластмасовите части са
обозначени с международни съкращения
като PE, PS и т.н. Изхвърлете опаковъчния материал в съответните контейнери.
13
Sadržaj
Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sigurnosne upute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prije prve uporabe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korištenje pribora _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
16
17
18
18
21
Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22
22
23
24
24
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute
uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
Upozorenje Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili
osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, preporučujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
• Čuvajte uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8
godina.
14
www.zanussi.com
Opća sigurnost
• Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za slične
namjene poput:
– kuhinja za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima;
– farme;
– gosti u hotelima, motelima i ostalim smještajnim kapacitetima;
– za prenoćišta.
• Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte
grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite rukavice.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
• Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
• Ako su vrata ili brtve na vratima oštećene, uređaj se ne smije
koristiti dok ga ne popravi ovlašteni serviser.
• Samo ovlašteni serviser smije obavljati servisiranje ili popravak koji uključuje skidanje poklopca koji sprječava izlaganje
energiji mikrovalova.
• Ne zagrijavajte tekućine ili druge namirnice u čvrsto zatvorenim spremnicima. Mogli bi eksplodirati.
• Koristite isključivo posuđe koje je prikladno za upotrebu u
mikrovalnim pećnicama.
• Kada zagrijavate namirnice u plastičnim ili papirnatim spremnicima pazite dok se nalaze u uređaju zbog mogućnosti zapaljenja.
• Uređaj je namijenjen za zagrijavanje namirnica i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje termofora, papuča, spužvi, vlažne odjeće ili sličnih predmeta može izazvati ozljeđivanje, zapaljenje ili požar.
www.zanussi.com
15
• Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač i držite
vrata zatvorena kako biste prigušili mogući plamen.
• Zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može dovesti do
odgođenog žestokog vrenja. Stoga pazite prilikom rukovanja
spremnikom.
• Sadržaj dječjih bočica i staklenki s dječjom hranom treba je
promiješati ili protresti te provjeriti temperaturu prije uporabe,
kako bi se izbjegle opekline.
• Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u
uređaju jer mogu eksplodirati čak i nakon zagrijavanja mikrovalovima.
• Uređaj se treba redoviti čistiti i moraju se uklanjati sve naslage
hrane.
• Ako se uređaj ne održava čistim to može dovesti do oštećenja
površine što može nepovoljno utjecati na životni vijek uređaja
te dovesti do opasnih situacija.
• Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice
jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
Sigurnosne upute
Postavljanje
Upozorenje Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju isporučenih s uređajem.
• Pećnica se može postaviti skoro bilo gdje
u kuhinji. Pećnica se mora nalaziti na ravnoj i stabilnoj površini i ventilacijski otvori i
površina ispod pećnice ne smiju biti
blokirani (za dobru ventilaciju).
16
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Opasnost od požara i
strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci
na nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako to nije slučaj, kontaktirajte
električara.
• Ako je pećnica spojena u utičnicu pomoću
produžnog kabela, provjerite je li kabel
uzemljen.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog kabela nawww.zanussi.com
pajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Uporaba
Upozorenje Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj upotrebljavajte u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne upotrebljavajte kao radnu površinu, a unutrašnjost ne upotrebljavajte za
odlaganje predmeta.
Održavanje i čišćenje
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač
izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Prolivena hrana ili ostaci sredstava za čišćenje ne smiju se nakupljati na brtvenim
površinama vrata.
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju
može uzrokovati požar.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralne deterdžente.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštujte sigurnosne upute na ambalaži.
Odlaganje
Upozorenje Opasnost od ozljede ili
gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
Upozorenje Opasnost od ozljede,
požara ili oštećenja uređaja.
Opis proizvoda
1 2 3
4
1 Žarulja
2 Sustav za sigurnosno zaključavanje
3 Upravljačka ploča
4 Gumb za postavljanje snage
5 Podešivač tajmera
6 Mehanizam za otvaranje vrata
9
8
7
6
5
7 Štitnik vodilice mikrovalova
8 Roštilj
9 Osovina okretnog tanjura
www.zanussi.com
17
Dodatna oprema
Komplet s okretnim tanjurom
Staklena plitica za kuhanje i okretna vodilica.
Komplet s okretnim tanjurom uvijek upotrebljavajte za pripremu hrane u uređaju.
Stalak za roštiljanje
Za roštiljanje i kombinirano pečenje.
Prije prve uporabe
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Početno čišćenje
• Sve dijelove izvadite iz uređaja.
• Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Važno Pogledajte poglavlje "Čišćenje i
održavanje".
Svakodnevna uporaba
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Uključivanje i isključivanje uređaja
1. Okrenite gumb za postavljanje snage za
odabir postavke snage.
2. Okrenite podešivač tajmera za postavljanje vremena, time se uređaj automatski uključuje.
3. Za isključivanje uređaja možete:
– pričekati dok se uređaja automatski ne
isključi kad podešivač tajmera dođe u
položaj za isključivanje "OFF".
– okrenuti podešivač tajmera u položaj
za isključivanje "OFF".
18
– otvorite vrata. Uređaj se automatski
zaustavlja. Zatvorite vrata za nastavak
kuhanja. Ovu opciju upotrebljavajte za
provjeravanje namirnica.
Kada podešivač tajmera dođe u položaj
za isključivanje "OFF", oglašava se zvučni signal.
Pozor Uređaj uključujte samo ako se u
njemu nalaze namirnice.
Ako podešivač tajmera želite postaviti
na vrijeme kraće od 5 minuta, najprije
postavite tajmer na dulje od 5 minuta i zatim
okrenite gumb nazad na željeno vrijeme.
www.zanussi.com
Opće informacije o načinu upotrebe
uređaja
Općenito:
• Nakon isključivanja uređaja pustite da hrana nekoliko minuta odstoji.
• Prije pripreme jela uklonite aluminijsku
foliju, metalne posude i sl.
Kuhanje:
• Ako je moguće, hranu koju kuhate prekrijte
poklopcem od materijala koji je prikladan
za uporabu u mikrovalnim pećnicama. Ako
želite sačuvati hrskavu koricu, hranu pripremajte bez pokrova
• Ne postavljajte previsoke vrijednosti snage
i trajanja, da ne biste prekuhali hranu. Hrana se može isušiti, pregorjeti ili zapaliti na
nekim mjestima.
• Ne upotrebljavate uređaj za kuhanje jaja u
ljusci i puževa u kućicama jer bi mogli
eksplodirati. Ako pržite jaja, probušite
žumanjak.
• Prije kuhanja, namirnice s kožom ili korom,
kao što su krumpiri, rajčice, kobasice, probodite nekoliko puta vilicom kako ne bi
prsnule.
• Za hladna ili zamrznuta jela postavite dulje
vrijeme kuhanja.
• Jela s umakom treba promiješati s
vremena na vrijeme.
• Povrće čvrste strukture, kao što su mrkva,
grašak ili cvjetača, treba kuhati u vodi.
• Veće komade hrane okrenite otprilike kad
prođe pola postavljenog vremena kuhanja.
• Ako je moguće, povrće izrežite na manje
komade jednake veličine.
• Koristite ravne, široke posude.
• Ne upotrebljavate porculansko, keramičko
ili zemljano posuđe s malim otvorima, npr.
na drškama ili s neglaziranim dnom. Vlaga
koja uđe u otvore može uzrokovati pucanje
posuđa tijekom zagrijavanja.
• Staklena plitica za kuhanje je radna površina za zagrijavanje jela ili tekućina. Potrebna je za rad mikrovalne pećnice.
Odmrzavanje mesa, peradi i ribe:
• Stavite zamrznute, neomotane namirnice
na mali preokrenuti tanjur s posudom
ispod njega kako bi se otopljena voda
sakupljala u posudi.
• Preokrenite hranu kad prođe pola postavljenog vremena odmrzavanja. Ako je
moguće, razdijelite hranu pa uklanjajte
odmrznute komade.
Odmrzavanje maslaca, komada torte i
svježeg sira:
• Nemojte do kraja odmrznuti namirnice u
uređaju već ih pustite da se odmrznu na
sobnoj temperaturi. Tako ćete postići ravnomjerniji rezultat. Prije odmrzavanja
uklonite metalnu ili aluminijsku ambalažu.
Odmrzavanje voća i povrća:
• Voće i povrće koje ćete pripremiti svježe
ne odmrzavajte do kraja u uređaju. Pustite
da se odmrzne na sobnoj temperaturi.
• Višu snagu mikrovalne pećnice možete
upotrebljavati za kuhanje voća i povrća, a
da ih ne morate najprije odmrznuti.
Gotova jela:
• Gotova jela možete pripremati u uređaju
samo ako je njihovo pakiranje prikladno za
upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
• Obavezno se pridržavajte uputa proizvođača otisnutih na ambalaži (npr. uklonite
metalni poklopac i probušite plastičnu
ovojnicu).
Prikladno posuđe i materijali
Posuđe/Materijal
Mikrovalna pećnica
Odmrzavanje
Vatrostalno staklo i porculan (bez metalnih
dijelova, npr. Pyrex, staklo otporno na toplinu)
www.zanussi.com
X
Grijanje
X
Roštiljanje
Kuhanje
X
X
19
Posuđe/Materijal
Mikrovalna pećnica
Odmrzavanje
Grijanje
Roštiljanje
Kuhanje
Nevatrostalno staklo i porculan 1)
X
--
--
--
Staklo i staklokeramika izrađeni od vatrostalnih materijala / materijala otpornih na mraz
(npr. Arcoflam), police roštilja
X
X
X
X
Keramika 2), zemljano 2)
X
X
X
--
Plastika otporna na toplinu do 200 °C 3)
X
X
X
--
Karton, papir
X
--
--
--
Prianjajuća folija
X
--
--
--
Folija za pečenje sa sigurnosnim zatvaračem
za mikrovalne pećnice 3)
X
X
X
--
Posude za pečenje od metala, npr. emajla,
lijevanog željeza
--
--
--
X
Kalupi za pečenje obloženi crnim lakom ili
silikonom 3)
--
--
--
X
Pekač za pecivo
--
--
--
X
Posuđe za dobivanje smeđe boje jela, npr.
posuda za koricu ili Crunch pladanj
--
X
X
--
Gotova zapakirana jela 3)
X
X
X
X
1) Bez srebrnih, zlatnih, platinastih ili metalnih obloga/ukrasa
2) Bez kvarcnih ili metalnih dijelova ili glazure koja sadrži metal
3) Obavezno slijedite upute proizvođača za najviše dozvoljene temperature.
X prikladno
-- nije prikladno
Tablica s postavkama snage
Simbol
Postavka snage
Snaga
Niska razina
119 W
Srednje niska / Odmrzavanje
252 W
Srednje
385 W
Srednje visoka
539 W
Visoka
700 W
Roštilj
800 W
Kombinirano pečenje
20
www.zanussi.com
Simbol
Postavka snage
Snaga
Kombinirano pečenje 1
17 % Mikrovalovi, 83 % Roštilj
Kombinirano pečenje 2
28 % Mikrovalovi, 72 % Roštilj
Kombinirano pečenje 3
40 % Mikrovalovi, 60 % Roštilj
Korištenje pribora
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Umetanje kompleta s okretnim tanjurom
1. Postavite okretnu vodilicu oko osovine
okretnog tanjura.
2. Stavite staklenu pliticu za kuhanje na
okretnu vodilicu
Umetanje stalka za roštiljanje
Postavite stalak za roštiljanje na komplet s
okretnim tanjurom.
Pozor Hranu ne kuhajte bez kompleta s
okretnim tanjurom. Koristite isključivo
komplet s okretnim tanjurom isporučen s
uređajem.
www.zanussi.com
Namirnice nikada ne kuhajte izravno na
staklenoj plitici za kuhanje.
21
Korisni savjeti i preporuke
Savjeti za mikrovalnu pećnicu
Problem
Rješenje
Ne možete naći pojedinosti o količini namirnica koje želite pripremiti.
Potražite slične namirnice. Povećajte ili smanjite vrijeme
kuhanja prema sljedećem pravilu: Dvostruka količina =
gotovo dvostruko više vremena, upola manja količina = upola manje vremena
Hrana je presuha.
Postavite kraće vrijeme kuhanja ili odaberite manju snagu.
Hrana se nije odmrznula, zagrijala ili
skuhala nakon isteka postavljenog
vremena.
Postavite duže vrijeme kuhanja ili odaberite veću snagu.
Zapamtite da je za veća jela potrebno više vremena.
Hrana se nakon isteka postavljenog
vremena pregrijala na rubovima, ali još nije
gotova u sredini.
Sljedeći put odaberite manju snagu i duže vrijeme.
Promiješajte tekućine, npr. juhe, kada prođe pola
vremena.
Riža će se bolje zagrijati ako je stavite na
ravnu, široku posudu.
Odmrzavanje
Pečenku uvijek odmrzavajte s masnim
dijelom okrenutim prema dolje.
Ne odmrzavajte prekriveno meso jer to može
dovesti do kuhanja umjesto odmrzavanja.
Perad uvijek odmrzavajte s prsima okrenutim
prema dolje.
Kuhanje
Ohlađeno meso i perad uvijek izvadite iz
hladnjaka najmanje 30 minuta prije kuhanja.
Meso, perad, ribu i povrće ostavite prekriveno nakon kuhanja.
Ribu premažite s malo ulja ili otopljenog
maslaca.
Dodajte 30 do 45 ml hladne vode za svakih
250 g povrća. Svježe povrće narežite na
komade jednake veličine prije kuhanja. Sve
vrste povrća kuhajte u posudi s poklopcem.
Zagrijavanje
Kada zagrijavate već pakiranu hranu slijedite
upute na pakiranju.
Roštiljanje
Roštiljanje tanjih komada na sredini stalka za
roštilj.
Okrenite hranu nakon isteka polovine postavljenog vremena i nastavite s roštiljanjem.
Kombinirano pečenje
Kombiniranim pečenjem zadržite hrskavost
određenih jela.
Nakon isteka polovine vremena pečenja,
okrenite namirnice i nastavite.
Postoji 3 načina za kombinirano pečenje.
Svaki način rada kombinira funkcije mikrovalova i roštilja u različitim vremenskim razdobljima i na različitim razinama snage.
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Napomene o čišćenju:
• Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za čišćenje.
22
• Za čišćenje metalnih površina koristite uobičajeno sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost uređaja očistite nakon svake
upotrebe. Tada prljavštinu možete lakše
ukloniti i ona se neće zapeći.
www.zanussi.com
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje.
• Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite
meku krpu namočenu u toplu vodu sa
sredstvom za čišćenje.
• Za omekšavanje tvrdih ostataka zagrijte
čašu vode punom snagom mikrovalne
pećnice na 2 do 3 minute.
• Za uklanjanje mirisa umiješajte u čaši vode
2 žlice limunovog soka i zagrijte punom
snagom mikrovalne pećnice na 5 minuta.
Rješavanje problema
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Uređaj ne radi.
Kabel mrežnog napajanja nije
priključen.
Priključite utikač uređaja.
Uređaj ne radi.
Oštećen je osigurač u kućištu osigurača.
Provjerite osigurač. Ako osigurač
pregori više puta, pozovite ovlaštenog električara.
Uređaj ne radi.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Provjerite da nište ne blokira vrata.
Žarulja ne radi.
Žarulja nije ispravna.
Žarulju treba zamijeniti.
U unutrašnjosti ima
iskrenja.
Tamo se nalazi metalno posuđe ili
posuđe s metalnim pokrovom.
Izvadite posudu iz uređaja.
U unutrašnjosti ima
iskrenja.
U uređaju se nalaze metalni štapići
ili aluminijska folija dodiruje unutarnje stjenke.
Provjerite da štapići i folija ne dodiruju unutarnje stjenke.
Komplet s okretnim
tanjurom stvara zvuk grebenja ili mljevenja.
Ispod staklene plitice za kuhanje
nalazi se neki predmet ili nečistoća.
Očistite područje ispod staklene
plitice za kuhanje.
Uređaj prestaje s radom
bez jasnog razloga.
Došlo je do kvara.
Ako se ova situacija ponovi, nazovite službu za kupce.
Ako ne možete samostalno pronaći rješenje,
obratite se dobavljaču ili službi za korisnike.
Podaci koji su potrebni službi za korisnike
nalaze se na nazivnoj pločici uređaja.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
www.zanussi.com
23
Postavljanje
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Pozor Nemojte zatvoriti ispušne otvore.
Ako to napravite, uređaj se može
pregrijati.
Ovaj uređaj opremljen je utikačem i kabelom
napajanja.
Pozor Minimalna visina postavljanja je
85 cm.
Pozor Uređaj ne priključujte na adaptere
ili produžne kabele. Ovo može dovesti
do preopterećenja i opasnosti od požara.
• Uređaj je namijenjen samo za upotrebu na
kuhinjskom ormariću. Mora se nalaziti na
čvrstoj i ravnoj površini.
• Uređaj udaljite od pare, vrućeg zraka i
prskanja vode.
• Ako uređaj prevozite po hladnom
vremenu, nemojte ga uključiti odmah
nakon postavljanja. Pustite ga da stoji na
sobnoj temperaturi kako bi upio toplinu.
Električna instalacija
A
B
C
Minimalne udaljenosti
Dimenzije
mm
A
100
B
80
C
80
Upozorenje Električnu instalaciju mora
postaviti kvalificirana osoba.
Proizvođač nije odgovoran ako ne
slijedite sigurnosne mjere opreza iz
poglavlja "Sigurnosne informacije".
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja,
kao i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
24
Materijal pakiranja
Materijal pakiranja nije štetan za okoliš i
može se reciklirati. Plastični dijelovi označeni
su međunarodnim kraticama kao što su PE,
PS itd. Odložite materijal pakiranja u za to
namijenjene kontejnere na lokalnom
odlagalištu.
www.zanussi.com
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Before first use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Using the accessories _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25
27
28
29
29
31
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Troubleshooting _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environment concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
32
33
33
34
35
Subject to change without notice.
Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when it operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend that
you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children less than
8 years.
General Safety
• This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
www.zanussi.com
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential environments;
– bed and breakfast type environments.
Internally the appliance becomes hot when in operation. Do not
touch the heating elements that are in the appliance. Always use
oven gloves to remove or put in accessories or ovenware.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
Before maintenance cut the power supply.
If the door or door seals are damaged, the appliance must not be
operated until it has been repaired by a competent person.
Only a competent person can carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They
are liable to explode.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on
the appliance due to the possibility of ignition.
The appliance is intended for heating food and beverages. Drying
of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or
fire.
If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep
the door closed in order to stifle any flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling. Care must be taken when handling the container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption,
in order to avoid burns.
www.zanussi.com
• Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended.
• The appliance should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
• Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead
to deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
• Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the glass door since they can scratch the surface, which
may result in shattering of the glass.
Safety instructions
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• The appliance can be placed almost anywhere in the kitchen. Make sure the oven is
placed on a flat, level surface and that vents
as well as the surface underneath the appliance are not blocked (for sufficient ventilation).
Electrical connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
• All electrical connections should be made by
a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on
the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.
• If the appliance is connected to the socket
via an extension cord, make sure the cord is
earthed.
www.zanussi.com
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable. Contact
the Service or an electrician to change a
damaged mains cable.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains plug.
Use
Warning! Risk of injury, burns or electric
shock or explosion.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this appliance.
• Make sure that the ventilation openings are
not blocked.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Do not apply pressure on the open door.
• Do not use the appliance as a work surface
and do not use the cavity for storage purposes.
Care and Cleaning
Warning! Risk of injury, fire or damage to
the appliance.
27
• Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Clean regularly the appliance to prevent the
deterioration of the surface material.
• Do not allow food spills or cleaner residue to
accumulate on door sealing surfaces.
• Remaining fat or food in the appliance can
cause fire.
• Clean the appliance with a moist soft cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning pads,
solvents or metal objects.
• If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
Product description
1 2 3
4
1 Lamp
2 Safety interlock system
3 Control panel
4 Power setting knob
5 Timer knob
6 Door opener
9
8
7
6
5
7 Waveguide cover
8 Grill
9 Turntable shaft
Accessories
Turntable set
Glass cooking tray and roller guide.
Always use the turntable set to prepare
food in the appliance.
28
www.zanussi.com
Grill Rack
For grilling food and combi cooking.
Before first use
Warning! Refer to the Safety chapters.
Initial Cleaning
• Remove all parts from the appliance.
• Clean the appliance before first use.
Important! Refer to chapter "Care and
Cleaning".
Daily use
Warning! Refer to the Safety chapters.
Activating and deactivating the appliance
1. Turn the power setting knob to select a
power setting.
2. Turn the timer knob to set a time, this automatically activates the appliance.
3. To deactivate the appliance you can:
– wait until the appliance deactivates automatically when the timer knob reaches
the “OFF” position.
– turn the timer knob to the “OFF” position.
– open the door. The appliance stops automatically. Close the door to continue
cooking. Use this option to inspect the
food.
When the timer knob reaches the “OFF”
position an acoustic signal sounds.
Caution! Do not let the appliance operate
when there is no food in it.
If you want to set the timer for less than 5
minutes, first set the timer for more than 5
minutes and then turn the knob back to the desired time.
www.zanussi.com
General information about using the
appliance
General:
• After you deactivate the appliance, let the
food stand for some minutes.
• Remove the aluminium foil packaging, metal
containers, etc. before you prepare the food.
Cooking:
• If possible, cook food covered with material
suitable for use in the microwave. Only cook
food without a cover if you want to keep it
crusty
• Do not overcook the dishes by setting the
power and time too high. The food can dry
out, burn or catch fire in some places.
• Do not use the appliance to cook eggs or
snails in their shells, because they can explode. With fried eggs, pierce the yolks first.
• Prick food with "skin" or "peel", such as potatoes, tomatoes, sausages, with a fork several times before cooking so that the food
does not explode.
• For chilled or frozen food, set a longer cooking time.
• Dishes which contain sauce must be stirred
from time to time.
29
• Vegetables that have a firm structure, such
as carrots, peas or cauliflower, must be
cooked in water.
• Turn larger pieces after half of the cooking
time.
• If possible, cut vegetables into similar-sized
pieces.
• Use flat, wide dishes.
• Do not use cookware made of porcelain, ceramic or earthenware with small holes, e. g.
on handles or unglazed bottoms. Moisture
going into the holes can cause the cookware
to crack when it is heated.
• The glass cooking tray is a work space for
heating food or liquids. It is necessary for the
operation of the microwave.
Defrosting meat, poultry, fish:
• Put the frozen, unwrapped food on a small
upturned plate with a container below it so
that the defrosting liquid collects in the container.
• Turn the food after half of the defrosting
time. If possible, divide and then remove the
pieces that started to defrost.
Defrosting butter, portions of gateau,
quark:
• Do not fully defrost the food in the appliance, but let it defrost at room temperature.
This gives a more even result. Fully remove
all metal or aluminium packaging before defrosting.
Defrosting fruit, vegetables:
• Do not fully defrost fruit and vegetables,
which are to be further prepared while raw,
in the appliance. Let them defrost at room
temperature.
• You can use a higher microwave power to
cook fruit and vegetables without defrosting
them first.
Ready meals:
• You can prepare ready meals in the appliance only if their packaging is suitable for
microwave use.
• You must follow the manufacturer's instructions printed on the packaging (e.g. remove
the metal cover and pierce the plastic film).
Suitable cookware and materials
Cookware / Material
Microwave
Defrosting
Heating
Grilling
Cooking
Ovenproof glass and porcelain (with no metal
components, e. g. Pyrex, heat-proof glass)
X
X
X
X
Non-ovenproof glass and porcelain 1)
X
--
--
--
Glass and glass ceramic made of ovenproof /
frost-proof material (e. g. Arcoflam), grill shelf
X
X
X
X
Ceramic 2), earthenware 2)
X
X
X
--
Heat-resistant plastic up to 200 °C 3)
X
X
X
--
Cardboard, paper
X
--
--
--
Clingfilm
X
--
--
--
Roasting film with microwave safe closure 3)
X
X
X
--
Roasting dishes made of metal, e. g. enamel,
cast iron
--
--
--
X
Baking tins, black lacquer or silicon-coated 3)
--
--
--
X
Baking tray
--
--
--
X
30
www.zanussi.com
Cookware / Material
Microwave
Defrosting
Heating
Grilling
Cooking
Browning cookware, e. g. Crisp pan or Crunch
plate
--
X
X
--
Ready meals in packaging 3)
X
X
X
X
1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations
2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals
3) You must follow the manufacturer’s instructions about the maximum temperatures.
X suitable
-- not suitable
Power setting table
Symbol
Power setting
Power
Low Stage
119 W
Medium Low / Defrost
252 W
Medium
385 W
Medium High
539 W
High
700 W
Grill
800 W
Combi Cooking
Combi Cooking 1
17 % Microwave, 83 % Grill
Combi Cooking 2
28 % Microwave, 72 % Grill
Combi Cooking 3
40 % Microwave, 60 % Grill
Using the accessories
Warning! Refer to the Safety chapters.
www.zanussi.com
31
Inserting the turntable set
1.
2.
Place the roller guide around the turntable
shaft.
Place the glass cooking tray on the roller
guide
Inserting the grill rack
Place the grill rack on the turntable set.
Caution! Do not cook food without the
turntable set. Use only the turntable set
provided with the appliance.
Never cook food directly on the glass
cooking tray.
Helpful hints and tips
Tips for the microwave
Problem
Remedy
You cannot find details for the amount of food
prepared.
Look for a similar food. Increase or shorten the length of
the cooking times according to the following rule: Double
the amount = almost double the time, Half the
amount = half the time
The food got too dry.
Set shorter cooking time or select lower microwave power.
The food is not defrosted, hot or cooked after
the time came to an end.
Set longer cooking time or set higher power. Note that
large dishes need longer time.
After the cooking time comes to an end, the
food is overheated at the edge but is still not
ready in the middle.
Next time set a lower power and a longer time. Stir liquids
halfway through, e.g. soup.
To get better results for rice use a flat, wide
dish.
Defrosting
Always defrost roast with the fat side down.
32
Do not defrost covered meat because this may
cause cooking instead of defrosting.
Always defrost whole poultry breast side down.
www.zanussi.com
Cooking
Always remove chilled meat and poultry from
the refrigerator at least 30 minutes before
cooking.
Let the meat, poultry, fish and vegetables stay
covered after cooking.
Brush a little oil or melted butter over the fish.
Add 30 - 45 ml of cold water for every 250 g
of vegetables. Cut the fresh vegetables into
even size pieces before cooking. Cook all vegetables with a cover on the container.
Reheating
When you reheat packed ready meals always
follow the instruction written on the packaging.
Grilling
Grill flat food items in the middle of the grill
rack.
Turn the food over halfway through the set time
and continue grilling.
Combi Cooking
Use the Combi Cooking to keep the crispness
of certain foods.
At the half of the cooking time, turn over the
foods then continue.
There are 3 modes for Combi Cooking. Each
mode combines the microwave and the grill
functions at different time periods and power
levels.
Care and cleaning
Warning! Refer to the Safety chapters.
Notes on cleaning:
• Clean the front of the appliance with a soft
cloth with warm water and a cleaning agent.
• To clean metal surfaces, use a usual cleaning agent.
• Clean the appliance interior after each use.
Then you can remove dirt more easily and it
does not burn on.
• Clean stubborn dirt with a special cleaner.
• Clean all accessories regularly and let them
dry. Use a soft cloth with warm water and a
cleaning agent.
• To soften the hard to remove remains, boil a
glass of water at full microwave power for 2
to 3 minutes.
• To remove odours, mix a glass of water with
2 tsp of lemon juice and boil at full microwave power for 5 minutes.
Troubleshooting
Warning! Refer to the Safety chapters.
Problem
Possible cause
Remedy
The appliance does not
operate.
The appliance is deactivated.
Activate the appliance.
The appliance does not
operate.
The appliance is not plugged in.
Plug in the appliance.
The appliance does not
operate.
The fuse in the fuse box is blown.
Check the fuse. If the fuse blows
more than one time, contact a qualified electrician.
The appliance does not
operate.
The door is not closed properly.
Make sure that nothing blocks the
door.
The lamp does not operate.
The lamp is defective.
The lamp has to be replace.
There is sparking in the
cavity.
There are metal dishes or dishes with
metal trim.
Remove the dish from the appliance.
www.zanussi.com
33
Problem
Possible cause
Remedy
There is sparking in the
cavity.
There are metal skewers or aluminium
foil that touches the interior walls.
Make sure that the skewers and foil
does not touch the interior walls.
The turntable set makes
scratching or grinding
noise.
There is an object or dirt below the
glass cooking tray.
Clean the area below the glass cooking tray.
The appliance stop to operate without a clear reason.
There is a malfunction.
If this situation repeats call the customer service center.
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or the customer
service centre.
The necessary data for the customer service
center is on the rating plate on the appliance.
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
.........................................
Product number (PNC)
.........................................
Serial number (S.N.)
.........................................
Installation
Warning! Refer to the Safety chapters.
Caution! Do not block the air vents. If you
do that, the appliance can overheat.
Caution! Do not connect the appliance to
adapters or extension leads. This can
cause overloading and risk of fire.
• The appliance is for a kitchen counter top
use only. It must be placed on a stable and
flat surface.
• Put the appliance far away from steam, hot
air and water splashes.
• If you transport the appliance in cold weather, do not activate it immediately after the installation. Let is stand in the room temperature and absorb the heat.
Electrical installation
Warning! Only a qualified person must
do the electrical installation.
This appliance is supplied with a main cable
and main plug.
Caution! Minimum installation height is
85 cm.
A
B
C
Minimal distances
Dimension
mm
A
100
B
80
C
80
The manufacturer is not responsible if you
do not follow the safety precautions from
the chapter "Safety Information".
34
www.zanussi.com
Environment concerns
Recycle the materials with the symbol . Put
the packaging in applicable containers to
recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol with the
household waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your municipal
office.
www.zanussi.com
Packaging material
The packaging material is environmentallyfriendly and recyclable. Plastic parts are
marked with international abbreviations such as
PE, PS, etc. Dispose of the packaging material
in the containers provided for this purpose at
your local waste management facility.
35
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Biztonsági előírások _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az első használat előtt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tartozékok használata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
36
38
39
40
40
43
Hasznos javaslatok és tanácsok _ _ _ _ _
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hibaelhárítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _
44
44
45
45
46
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
célszerű azt bekapcsolni.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
• A készüléket és a hálózati vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy
8 évnél fiatalabb gyermekek ne férhessenek hozzá.
36
www.zanussi.com
Általános biztonság
• A készülék háztartási és hasonló célú használatra készült, például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
– hétvégi házak, nyaralók;
– hotelekben, motelekben és hasonló életterekben, a vendégek számára;
– ideiglenes szálláshelyeken.
• A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse
meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon
konyhai edényfogó kesztyűt.
• A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet.
• A karbantartás megkezdése előtt válassza húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
• A sütőajtó vagy az ajtótömítések sérülése esetén ne használja
a készüléket mindaddig, amíg azt a a jótállási jegyben feltüntetett szervizben meg nem javították.
• Kizárólag szakember végezhet bármely olyan javítást, mely a
mikrohullámú energia ellen védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár.
• Ne melegítsen folyadékot vagy egyéb élelmiszert lezárt
edényben. Ezek ilyenkor felrobbanhatnak.
• Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőben való használatra alkalmasak.
• Ha műanyag, illetve papír dobozban melegít ételt, a meggyulladás elkerülése érdekében tartsa szemmel a készüléket.
• A készüléket élelmiszerek és italok melegítésére tervezték. Az
élelmiszerek vagy ruhaneműk szárítása, valamint a melegítőpárnák, lábbelik, szivacsok, nedves konyharuhák és hasonlók
melegítése sérüléshez, felgyulladáshoz vagy tűzhöz vezethet.
www.zanussi.com
37
• Ha a készülék füstöt bocsát ki, kapcsolja ki, vagy húzza ki a
dugót a konnektorból, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az
esetleges lángokat.
• Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett kifutásos forrást eredményezhet, ezért óvatosan járjon el az edény
kezelésekor.
• A cumis üvegek, valamint a bébiételes üvegek tartalmát fogyasztás előtt fel kell rázni, és az égési sérülések elkerülése
érdekében.ellenőrizni kell azok hőmérsékletét.
• A friss vagy főtt egész tojás a héjában nem melegíthető a mikrohullámú sütőben, mivel az, akár a melegítést követően is,
felrobbanhat.
• A készüléket rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradékokat el kell távolítani.
• A rendszeres tisztítás hiánya a felületek romlásához vezethet,
ami káros befolyással lehet a készülék élettartamára, és veszélyes helyzetekhez vezethet.
• Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
Biztonsági előírások
Üzembe helyezés
Vigyázat A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• A készülék bárhol elhelyezhető a konyhában. Ügyeljen rá, hogy a készüléket egy
vízszintes, sima felületre helyezze, továbbá arra is vigyázzon, hogy a szellőző nyílások, valamint a készülék alatti felület ne
legyen elzárva (hatékony szellőzés).
38
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat Tűz- és áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Ha a készüléket egy hosszabbítón keresztül csatlakoztatja a hálózatra, akkor ügyeljen arra, hogy a hosszabbítónak is földeltnek kell lennie.
www.zanussi.com
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
• A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Használat
Vigyázat Sérülés-, égés-, áramütés- és
robbanásveszély.
• A készüléket háztartási környezetben
használja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munkafelületként, valamint sütőterét ne használja tárolási célokra.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a csatlakozóaljzatból.
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felületének rongálódását.
• Ne hagyja, hogy az élelmiszer-, vagy tisztítószer-maradványok összegyűljenek a sütőajtó tömítő felületén.
• A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet
okozhat.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
• Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ,
tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat.
Ártalmatlanítás
Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze
a hulladékba.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
Termékleírás
1 2 3
4
1 Sütőlámpa
2 Biztonsági reteszelő rendszer
3 Kezelőpanel
4 Teljesítménybeállító gomb
5 Időzítő gomb
6 Ajtónyitó
9
8
7
6
5
7 Hullámvezető borítás
8 Grill
9 Forgótányér-tengely
www.zanussi.com
39
Tartozékok
Forgótányér készlet
Üvegtányér és görgős vezetőelem.
Mindig használja a készülékben a forgótányér készletet az ételek elkészítéséhez.
Grillrács
Étel grillezéséhez és kombinált sütéshez.
Az első használat előtt
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Kezdeti tisztítás
• Távolítson el minden alkatrészt a készülékből.
• Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket.
Fontos Olvassa el az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetet.
Napi használat
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
A készülék be- és kikapcsolása
1. A teljesítménybeállító gombot forgassa a
kívánt teljesítményre.
2. Az időzítő gomb elforgatásával állítsa be
a sütési időt. Ez automatikusan bekapcsolja a készüléket.
3. A készülék kikapcsolásához tegye az
alábbiak egyikét:
– várja meg, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon, amikor az időzítő
gomb „KI” helyzetbe ér.
– forgassa az időzítő gombot „KI” helyzetbe.
40
– nyissa ki az ajtót. A készülék automatikusan leáll. A sütés folytatásához
csukja be az ajtót. Ezt a funkciót az
étel ellenőrzéséhez használja.
Amikor az időzítő gomb eléri a „KI” helyzetet, egy hangjelzés hallható.
Figyelem Ne hagyja a készüléket
működni, ha nincs benne étel.
Ha az időzítőt 5 percnél rövidebb időre
szeretné beállítani, először forgassa az
időzítőt 5 percnél hosszabb időtartamra,
majd forgassa vissza a gombot a kívánt időre.
www.zanussi.com
Általános információk a készülék
használatával kapcsolatban
Általános:
• A készülék kikapcsolása után hagyja az
ételt néhány percig pihenni.
• Az étel melegítése előtt távolítsa el az alumíniumfólia-csomagolást, fémtárolókat stb.
Sütés és főzés:
• Ha lehetséges, fedje le az ételt mikrohullámú sütőben használható anyaggal. Az
ételt csak akkor készítse fedő nélkül, ha a
felületét szeretné kérgessé tenni
• Ne melegítse túl az ételt túl magas fokozat- vagy túl hosszú időbeállítással. A túlmelegített étel kiszáradhat, eléghet vagy
néhány helyen kigyulladhat.
• Ne használja a készüléket tojás vagy csiga
főzésére, mivel ezek felrobbanhatnak – tükörtojás készítése esetén lyukassza ki a
tojássárgáját.
• Mielőtt héjjal rendelkező ételeket, például
krumplit, paradicsomot, kolbászt vagy virslit melegítene, szurkálja meg azokat villával, hogy ne „robbanjanak” fel.
• A hűtött vagy fagyasztott ételek elkészítéséhez hosszabb időt állítson be.
• A szószt tartalmazó ételeket időnként meg
kell keverni.
• A szilárd szerkezetű zöldségeket, például
a sárgarépát, babot és karfiolt vízben kell
párolni.
• A nagyobb ételdarabokat a sütési idő felénél fordítsa meg.
• Ha lehetséges, a zöldségeket vágja
egyenlő darabokra.
• Lapos, széles edényeket használjon.
• Ne használjon porcelánból, agyagból vagy
kőből készült főzőedényeket, mert azokon
kis lyukak lehetnek, például a fogantyún
www.zanussi.com
vagy mázolatlan talpon. Ha ezekbe a lyukakba víz kerül, a melegítés hatására a főzőedény eltörhet.
• Az üvegtányér munkafelületként szolgál az
ételek és folyadékok melegítéséhez. Ez
szükséges a sütő megfelelő működéséhez.
Hús, szárnyas és hal felolvasztása:
• Helyezze a fagyott, kicsomagolt ételt egy
kicsi felfordított tányérra, amely alá egy
helyezzen egy tartályt, hogy abban össze
tudjon gyűlni az olvadékvíz.
• A felolvasztási idő felénél fordítsa meg az
ételt. Ha lehetséges, válassza le, majd vegye ki a már felolvadt darabokat.
Vaj, tortaszeletek és túró felolvasztása:
• Ne olvassza ki teljesen az ételt a készülékben, hanem hagyja szobahőmérsékleten
felolvadni. Ez egyenletesebb eredményt
biztosít. A felolvasztás előtt távolítson el
minden fém vagy alumínium csomagolóanyagot.
Zöldség és gyümölcs felolvasztása:
• A nyersen feldolgozandó zöldségeket és
gyümölcsöket ne olvassza fel teljesen a
készülékben, hanem hagyja őket szobahőmérsékleten felolvadni.
• A zöldségek és gyümölcsök felolvasztás
nélküli főzése magasabb mikrohullámú teljesítményfokozattal is végezhető.
Készételek:
• A készülékben készételeket csak akkor
készíthet, ha azok csomagolása mikrohullámú sütőhöz megfelelő.
• Mindig kövesse a gyártó utasításait, amelyeket a csomagoláson talál (például, hogy
távolítsa el a fém csomagolóanyagot, és
lyukassza át a műanyag fóliát).
41
Használható főzőedények és anyagok
Főzőedény anyaga
Mikrohullámú sütő
Grill
Felolvasztás
Melegítés
Tűzálló üveg és porcelán (amelyben nincs
fém, pl. Pyrex, hőálló üveg)
X
X
X
Sütés
X
Nem tűzálló üveg és porcelán 1)
X
--
--
--
Üveg és tűz- és fagyálló anyagból készült
üvegkerámia (pl. Arcoflam), grillezőpolc
X
X
X
X
Kerámia 2), kőedények 2)
X
X
X
--
200 °C-ig hőálló műanyag 3)
X
X
X
--
Karton, papír
X
--
--
--
Háztartási fólia
X
--
--
--
Sütőfólia mikrohullámú sütőbe helyezhető zárószalaggal 3)
X
X
X
--
Fémből készült, pl. zománcozott vagy öntöttvas edények
--
--
--
X
Fekete mázas vagy szilícium-bevonatú sütőformák 3)
--
--
--
X
Sütő tálca
--
--
--
X
Pirító-barnító főzőedények, pl. Crisp tepsi
vagy Crunch lemez
--
X
X
--
Becsomagolt készételek 3)
X
X
X
X
1) Ezüst-, arany-, platina- vagy fémborítás/-díszítés nélkül
2) Kvarc- vagy fémrészek, illetve fémtartalmú bevonat nélkül
3) A maximális hőmérsékletekkel kapcsolatban kövesse a gyártó ajánlásait.
X = használhatók
– = nem használható
Teljesítménybeállítási táblázat
Szimbólum
42
Teljesítménybeállítás
Teljesítmény
Alacsony fokozat
119 W
Közepesen alacsony / Felolvasztás
252 W
Közepes
385 W
Közepesen magas
539 W
Magas
700 W
www.zanussi.com
Szimbólum
Teljesítménybeállítás
Grill
Teljesítmény
800 W
Kombinált sütés
Kombinált sütés 1
17 % Mikrohullám, 83 % Grill
Kombinált sütés 2
28 % Mikrohullám, 72 % Grill
Kombinált sütés 3
40 % Mikrohullám, 60 % Grill
Tartozékok használata
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Forgótányér készlet behelyezése
1. Helyezze a görgős vezetőelemet a forgótányér-tengely köré.
2. Helyezze az üvegtányért a görgős vezetőelemre
A grillező állvány behelyezése
Helyezze a grillrácsot a forgótányérra.
Figyelem Ne használja a készüléket a
forgótányér készlet nélkül. Csak a
készülékhez mellékelt forgótányér készletet
használja.
www.zanussi.com
Ne készítsen ételt közvetlenül az üvegtányéron.
43
Hasznos javaslatok és tanácsok
Tanácsok a mikrohullámú sütő használatához
Jelenség
Javítási mód
Nem talál a főzni kívánt étellel kapcsolatos
információkat.
Keressen egy hasonló ételt. A következő szabályok szerint növelje vagy csökkentse a főzési/sütési időt: Kétszeres mennyiség = közel kétszeres idő.Feleannyi mennyiség = feleannyi idő
Az étel túlságosan kiszáradt.
Állítson be rövidebb időt vagy alacsonyabb mikrohullám
fokozatot.
Az étel nem olvadt ki, melegedett meg vagy
főtt meg a beállított idő letelte után.
Állítson be hosszabb időt vagy magasabb teljesítményfokozatot. Ne feledje, hogy nagyobb edényekben minden művelet több időt vesz igénybe.
A beállított idő letelte után az étel széle túl
forró, de a közepe hideg.
Állítson be alacsonyabb fokozatot és hosszabb időt. A
folyadékokat, pl. leveseket félidőben kavarja meg.
Rizs esetében jobb eredményt lehet elérni a
lapos, széles edényekkel.
Felolvasztás
A sütnivaló húsokat mindig a kövér oldalukkal lefele olvassza fel.
Letakart húst ne olvasszon fel, mivel ez felolvasztás helyett főzést eredményezhet.
A teljes szárnyasokat mellükkel lefele olvassza fel.
Sütés
Elkészítés előtt legalább 30 perccel vegye ki
a hűtött húst vagy szárnyast a hűtőből.
Elkészítés után a húst, szárnyast, halat és
zöldséget hagyja lefedve állni.
Kenjen egy kevés étolajat vagy olvasztott vajat a halra.
A zöldség minden 250 grammjához adjon 30
- 45 ml hideg vizet. Elkészítés előtt a friss
zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minden zöldséget pároljon lefedve.
Újramelegítés
Amikor becsomagolt készételeket melegít,
mindig tartsa be a csomagoláson feltüntetett
utasításokat.
Grill
A grillrács közepére helyezett lapos étel grillezéséhez.
A beállított idő félidejében fordítsa meg az
ételt, és folytassa a grillezést.
Kombinált sütés
Az ételek ropogósságának megőrzéséhez
használja a kombinált sütést.
A sütési idő felénél fordítsa meg az ételt,
majd folytassa a sütést.
A kombinált sütés 3 üzemmóddal rendelkezik. Mindegyik üzemmód meghatározott időtartam és teljesítményszint mellett kombináltan alkalmazza a mikrohullámú és grillező
funkciókat.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Tisztítással kapcsolatos megjegyzések:
• A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
• A fémfelületek tisztítását hagyományos
tisztítószerrel végezze.
44
• Minden használat után tisztítsa meg a készüléket belsejét. Ily módon könnyen el
tudja távolítani a szennyeződéseket, és
azok később nem égnek rá a felületre.
• A makacs szennyeződéseket az erre a
célra kifejlesztett speciális tisztítószerrel
takarítsa le.
www.zanussi.com
• Rendszeresen tisztítsa és szárítsa meg az
összes tartozékot. Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon.
• A nehezen eltávolítható lerakódások fellazításához forraljon egy pohár vizet a leg-
nagyobb mikrohullámú fokozaton 2-3 percig.
• A sütő belsejéből a szagok eltávolításához
keverjen egy pohár vízbe 2 kiskanál citromlevet, majd forralja a legnagyobb mikrohullámú fokozaton 5 percig.
Hibaelhárítás
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A készülék nem működik.
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A készülék nem működik.
A készülék csatlakozódugója nincs
bedugva.
Csatlakoztassa a készülék tápcsatlakozóját a hálózatra.
A készülék nem működik.
A biztosítékdobozban kioldott a biztosíték.
Ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosíték többször is kiold, forduljon
szakképzett villanyszerelőhöz.
A készülék nem működik.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Győződjön meg arról, hogy semmi
nem akadályozza az ajtót.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibásodott.
Az izzót ki kell cserélni.
A sütőtérben szikrák jelennek meg.
Fém eszközt vagy fém szegélyű
edényt helyezett a sütőrtérbe.
Vegye ki az edényt a készülékből.
A sütőtérben szikrák jelennek meg.
A sütőtérbe fém hústűket vagy alufóliát helyezett, melyek hozzáérnek
a sütőtér falához.
Ügyeljen arra, hogy a hústűk vagy a
fólia ne érjenek a sütőtér falához.
A forgótányér készlet karcolódó vagy csikorgó zajt
hallat.
Az üveg forgótányér alatt valamilyen tárgy vagy szennyeződés található.
Tisztítsa meg az üveg forgótányér
alatti területet.
A készülék minden nyilvánvaló ok nélkül leáll.
Üzemzavar lépett fel.
Ha ez a jelenség megismétlődik,
hívja az ügyfélszolgálatot.
Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a
márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges adatok a
készülék adattábláján találhatóak.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
Üzembe helyezés
Vigyázat Lásd a „Biztonság” című részt.
www.zanussi.com
45
Figyelem A szellőzőnyílásokat ne
takarja el. Ha mégis ezt teszi, a
készülék túlmelegedhet.
Figyelem Ne csatlakoztassa a
készüléket adapterhez vagy
hosszabbító kábelhez. Ez túlterhelést és
tüzet okozhat.
• A készülék kizárólag konyhai munkafelületen használható. A készüléket stabil, sima
felületen kell elhelyezni.
• A készüléket gőztől, forró levegőtől és
freccsenő víztől védett helyre tegye.
• Amennyiben a készüléket hideg időben
szállítja, ne kapcsolja be azonnal a telepítés után. Hagyja állni szobahőmérsékleten, hogy felvegye a környezet hőmérsékletét.
Elektromos üzembe helyezés
Vigyázat Az elektromos üzembe
helyezést csak képesített személy
végezheti el.
c. fejezetben található óvintézkedéseket nem
tartja be.
Ez a készülék dugasszal és csatlakozókábellel kerül szállításra.
Figyelem Legkisebb üzembe helyezési
magasság: 85 cm.
A
B
C
Minimális távolságok
Méretek
mm
A
100
B
80
C
80
A gyártó semmilyen felelősséget nem
nem vállal, ha a „Biztonsági információk”
Környezetvédelmi tudnivalók
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra: . Újrahasznosításhoz
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és hasznosítsa
újra az elektromos és elektronikus
hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott
készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi
46
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyag környezetbarát és
újrahasznosítható. A műanyag alkatrészeket
olyan nemzetközi rövidítések jelölik, mint PE,
PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív
hulladékgyűjtő telepeken.
www.zanussi.com
Indice
Informazioni per la sicurezza _ _ _ _ _ _ _ _
Istruzioni di sicurezza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Descrizione del prodotto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preparazione al primo utilizzo _ _ _ _ _ _ _
Utilizzo quotidiano _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizzo degli accessori _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
47
49
51
51
52
54
Consigli e suggerimenti utili _ _ _ _ _ _ _ _
Pulizia e cura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Risoluzione dei problemi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Considerazioni ambientali _ _ _ _ _ _ _ _ _
55
56
56
57
58
Con riserva di modifiche.
Informazioni per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni. Tenere sempre le istruzioni a portata di mano in caso
di necessità durante l'utilizzo.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
Avvertenza! Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità
permanente.
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire
dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o
mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e hanno capito i rischi coinvolti.
• Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini.
• Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura durante il funzionamento o raffreddamento. Le parti accessibili sono incandescenti.
• Se l’apparecchiatura dispone di un dispositivo di sicurezza per i
bambini, consigliamo di attivarlo.
• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere
eseguiti dai bambini senza supervisione.
www.zanussi.com
47
• Tenere l'apparecchiatura e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei
bambini di età inferiore agli 8 anni.
Avvertenze di sicurezza generali
• L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e applicazioni simili, tra cui:
– cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– fattorie;
– da clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
– nei bed and breakfast.
• All'interno l'apparecchiatura si scalda mentre è in funzione. Non
toccare le resistenze dell'apparecchiatura. Servirsi sempre degli
appositi guanti da forno per estrarre o inserire accessori o pentole resistenti al calore.
• Non usare una pulitrice a vapore per pulire l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica.
• Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il forno
non deve essere messo in funzione finché non è stato riparato da
una persona competente.
• Qualsiasi intervento di servizio o riparazione che preveda lo
smontaggio di un coperchio previsto per proteggere dall'esposizione all'energia a microonde va eseguito esclusivamente da una
persona competente.
• Non si devono riscaldare liquidi o altri alimenti in contenitori sigillati perché potrebbero esplodere.
• Usare solo utensili adatti all'uso in forno a microonde.
• Quando si riscaldano o cuociono alimenti in recipienti di plastica,
carta, controllare il forno per evitare il rischio di incendio.
• L'apparecchiatura è destinata alla cottura di alimenti e bevande.
L'asciugatura di alimenti e capi di vestiario e il riscaldamento di
48
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
compresse riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili
può comportare il rischio di lesione, accensione o incendio.
Se viene emesso del fumo, spegnere l'apparecchiatura o disinserire la spina del cavo di alimentazione e tenere la porta chiusa per
soffocare le eventuali fiamme.
Il riscaldamento a microonde di bevande può provocare un'ebollizione ritardata con fuoriuscita della bevanda fare quindi attenzione quando si manipola il contenitore.
Agitare o scuotere il contenuto dei biberon e dei vasetti di alimenti per bambini e controllarne la temperatura prima del consumo per evitare scottature.
Non riscaldare nell'apparecchiatura le uova con il guscio e le uova sode intere in quanto potrebbero esplodere, anche successivamente alla fase di riscaldamento con il forno a microonde.
Pulire l'apparecchiatura regolarmente e togliere eventuali residui
di cibo.
Non mantenendo l'apparecchiatura in condizioni pulite si può
provocare il deterioramento della superficie, pregiudicare la durata dell'apparecchiatura e si possono creare delle situazioni di pericolo.
Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo per pulire
il vetro della porta per non rigare la superficie e causare la rottura
del vetro.
Istruzioni di sicurezza
Installazione
Avvertenza! L'installazione
dell'apparecchiatura deve essere svolta
unicamente da personale qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
• Non installare o utilizzare l'apparecchiatura
se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
www.zanussi.com
• L'apparecchiatura può essere collocata in
qualsiasi posizione della cucina. Assicurarsi
che il forno sia collocato su una superficie
piana e orizzontale e che le aperture di ventilazione e la superficie sotto l'apparecchiatura
non siano ostruite (per una ventilazione sufficiente).
Collegamento elettrico
Avvertenza! Rischio di incendio e
scossa elettrica.
49
• Tutti i collegamenti elettrici devono essere
realizzati da un elettricista qualificato.
• L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
• Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta dei dati corrispondano a quelli dell'impianto. In caso contrario, contattare un
elettricista.
• Se l'apparecchiatura è collegata alla presa
mediante una prolunga, assicurarsi che il cavo sia collegato a terra.
• Accertarsi di non danneggiare la spina e il
cavo. Contattare il Centro di Assistenza o un
elettricista qualificato per sostituire un cavo
danneggiato.
• Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l’apparecchiatura. Tirare solo la spina.
Utilizzo
Avvertenza! Rischio di ferite, ustioni,
scosse elettriche o esplosioni.
• Utilizzare l’apparecchiatura in un ambiente
domestico.
• Non apportare modifiche alle specifiche di
questa apparecchiatura.
• Verificare che le aperture di ventilazione non
siano ostruite.
• Non lasciare mai l'apparecchiatura incustodita durante il funzionamento.
• Non esercitare pressione sulla porta aperta.
• Non utilizzare l'apparecchiatura come superficie di lavoro e la cavità del forno come spazio di conservazione.
50
Pulizia e cura
Avvertenza! Vi è il rischio di lesioni,
incendio o danni all'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque intervento di
manutenzione, spegnere l'apparecchiatura
ed estrarre la spina dalla presa.
• Pulire regolarmente l'apparecchiatura per
evitare il deterioramento dei materiali che
compongono la superficie.
• Non lasciare che si accumulino resti di cibo
versato o residui di detergente sulle superfici
di sigillatura della porta.
• I residui di grasso o cibo nell'apparecchiatura possono provocare un incendio.
• Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti
neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
• Se si utilizza uno spray per il forno, seguire
attentamente le istruzioni di sicurezza sulla
confezione.
Smaltimento
Avvertenza! Rischio di lesioni o
soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
• Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo
adeguatamente.
www.zanussi.com
Descrizione del prodotto
1 2 3
4
1 Lampadina
2 Blocco di sicurezza
3 Pannello dei comandi
4 Manopola dell'impostazione di potenza
5 Manopola del timer
6 Apertura porta
9
8
7
6
5
7 Copertura guida d'onda
8 Grill
9 Albero del piatto girevole
Accessori
Kit piatto girevole
Vassoio di cottura in vetro e guida a rulli.
Utilizzare sempre il piatto girevole per preparare il cibo all'interno dell'apparecchiatura.
Griglia per il grill
Per la cottura al grill e combinata.
Preparazione al primo utilizzo
Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
Prima pulizia
• Togliere tutte le parti dall'apparecchiatura.
www.zanussi.com
• Pulire l'apparecchiatura prima di utilizzarla
per la prima volta.
Importante Vedere il capitolo "Pulizia e cura".
51
Utilizzo quotidiano
Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
Attivazione e disattivazione
dell'apparecchiatura
1. Ruotare la manopola d'impostazione della
potenza per impostarla.
2. Ruotare la manopola del timer per impostare il tempo; l'apparecchiatura si accende automaticamente.
3. Per spegnere l'apparecchiatura è possibile:
– attendere finché l'apparecchiatura si disattiva automaticamente una volta che la
manopola del timer raggiunge la posizione di SPENTO.
– ruotare la manopola del timer portandola
sulla posizione di SPENTO.
– Aprire la porta. L'apparecchiatura si ferma automaticamente. Chiudere la porta
per proseguire la cottura. Utilizzare questa opzione per controllare il cibo.
Quando la manopola del timer raggiunge
la posizione di SPENTO, viene emesso un
segnale acustico.
Attenzione Non lasciare
l'apparecchiatura in funzione senza cibo
all'interno.
Se si desidera impostare il timer per meno
di 5 minuti, impostarlo innanzitutto per un
tempo superiore ai 5 minuti, quindi ruotare indietro la manopola fino al tempo desiderato.
Informazioni generali sull'uso
dell'apparecchiatura
Informazioni generali:
• Dopo aver spento l'apparecchiatura, lasciare
la pietanza in forno per alcuni minuti.
• Togliere il foglio di alluminio di imballaggio, i
contenitori di metallo, ecc. prima di preparare il cibo.
Cottura:
• Se possibile, cuocere gli alimenti coperti con
del materiale adatto all'uso nel microonde.
52
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cuocere senza coperchio solo se lo si vuole
rosolato
Non cuocere eccessivamente i piatti impostando la potenza e il tempo su valori troppo
alti. Il cibo potrebbe seccarsi, scoppiare o
rapprendersi in alcuni punti.
Non usare l'apparecchiatura per cuocere uova nel loro guscio o lumache, poiché potrebbero scoppiare. Per le uova fritte, forare prima il tuorlo.
Forare con una forchetta diverse volte i cibi
con "pelle" o "buccia" come patate, pomodori, salsicce prima di cuocerli, per evitare
che scoppino.
I cibi freddi o congelati necessitano di tempi
di cottura più lunghi.
Mescolare di tanto in tanto i piatti contenenti
salse.
Le verdure sode, come carote, piselli o cavolfiore devono essere cotte nell'acqua.
Girare i pezzi più grandi a circa metà tempo
di cottura.
Se possibile, tagliare le verdure a pezzi di dimensioni simili.
Utilizzare piatti piani e larghi.
Non usare stoviglie in porcellana, ceramica o
argilla che presentano parti porose, ad es.
manici o fondi non laccati. L'umidità che penetra nei fori può provocare la rottura delle
pentole durante il riscaldamento.
Il vassoio di cottura in vetro serve per riscaldare pietanze o liquidi. È necessario per il
funzionamento del forno a microonde.
Scongelamento di carne, pollame, pesce:
• Sistemare i cibi congelati e senza involucro
su un piccolo piatto capovolto posto sopra
un contenitore cosicché il liquido di scongelamento possa scorrere via.
• Girare il cibo a metà tempo di scongelamento. Se possibile, dividere e quindi rimuovere i
pezzi che hanno iniziato a scongelarsi.
www.zanussi.com
Scongelamento di burro, fette di torta,
formaggio morbido:
• Non scongelare completamente nell'apparecchiatura, ma lasciarli scongelare a temperatura ambiente. Il risultato sarà più uniforme.
Prima dello scongelamento, rimuovere completamente gli involucri in metallo o alluminio.
• Si può usare una potenza più elevata per le
microonde per cuocere frutta e verdura senza doverle prima scongelare.
Pietanze pronte:
• È possibile preparare pietanze pronte all'interno dell'apparecchiatura solo se la confezione è adatta al microonde.
• È necessario seguire le istruzioni del produttore stampate sulla confezione (ad es. togliere la copertura di metallo e forare la pellicola
di plastica).
Scongelamento di frutta, verdure:
• Non scongelare completamente frutta e verdura, che devono essere preparate ulteriormente mentre sono ancora crude, all'interno
dell'apparecchiatura, ma lasciar scongelare a
temperatura ambiente.
Pentole e materiali adatti
Pentole/Materiale
Microonde
Scongelamento
Riscaldamento
Grill
Cottura
Vetro e porcellana resistente al fuoco (senza
parti in metallo, ad es. pirex, vetro resistente al
calore)
X
X
X
X
Vetro e porcellana non resistente al fuoco 1)
X
--
--
--
Vetro e vetroceramica in materiale resistente al
fuoco e al gelo (ad es. Arcoflam), griglia
X
X
X
X
Ceramica 2), terracotta 2)
X
X
X
--
Plastica termoresistente fino a 200°C 3)
X
X
X
--
Cartone, carta
X
--
--
--
Pellicola per alimenti
X
--
--
--
Sacchetti di cottura con chiusura adatta alle microonde 3)
X
X
X
--
Recipienti di cottura in metallo, ad es. smalto,
ghisa
--
--
--
X
Teglie laccate in nero o rivestite in silicone 3)
--
--
--
X
Lamiera dolci
--
--
--
X
Pentole per rosolare, ad es. piatto crisp
--
X
X
--
Piatti pronti confezionati 3)
X
X
X
X
1) Senza applicazioni o decorazioni in argento, oro, platino o metallo
2) Senza componenti in quarzo o metallo o smalto contenente metalli
3) Per le temperature massime bisogna seguire le istruzioni del produttore.
X adatto
www.zanussi.com
-- non adatto
53
Tabella impostazioni di potenza
Simbolo
Impostazione di potenza
Alimentazione
Bassa
119 W
Medio bassa / Scongelamento
252 W
Media
385 W
Medio alta
539 W
Alta
700 W
Grill
800 W
Cottura combinata
Cottura combinata 1
17 % microonde, 83 % grill
Cottura combinata 2
28 % microonde, 72 % grill
Cottura combinata 3
40 % microonde, 60 % grill
Utilizzo degli accessori
Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
Introduzione del kit per il piatto girevole
1.
2.
54
Posizionare la guida a rulli attorno all'albero del piatto girevole.
Sistemare il vassoio di cottura in vetro sulla guida a rulli
www.zanussi.com
Inserire la griglia per il grill
collocare gli alimenti sul piatto girevole.
Attenzione Non cucinare il cibo senza il
kit per il piatto girevole. Usare
esclusivamente il piatto girevole in dotazione
con l'apparecchiatura.
Non cucinare mai il cibo direttamente sul
vassoio di cottura in vetro.
Consigli e suggerimenti utili
Consigli per il microonde
Problema
Soluzione
Non è possibile trovare dettagli per la quantità
di cibo preparato.
Cercare un cibo simile. Aumentare o ridurre la durata dei
tempi di cottura in base alla seguente regola: Quantità
doppia = quasi il doppio del tempo, Metà quantità =
metà tempo
Il cibo è diventato troppo asciutto.
Impostare un tempo di cottura più breve o selezionare una
potenza inferiore.
Il cibo non si è ancora scongelato, oppure è
caldo o ha superato il tempo di cottura.
Impostare un tempo di cottura più lungo o selezionare una
potenza più elevata. Piatti grandi richiedono un tempo più
lungo.
Una volta terminato il tempo di cottura, il cibo
si surriscalda ai bordi ma non è ancora pronto
al centro.
La volta successiva selezionare una potenza più bassa e un
tempo più lungo. Girare i liquidi a metà cottura, ad es. la
zuppa.
Per ottenere risultati ottimali con il riso usare
piatti piani e larghi.
Scongelamento
Scongelare sempre l'arrosto con la parte grassa rivolta verso il basso.
Non scongelare carne avvolta in quanto potrebbe cuocersi invece di scongelarsi.
Scongelare sempre il petto di pollo intero rivolto verso il basso.
Cottura
Estrarre sempre la carne e il pollame freddi dal
frigorifero almeno 30 minuti prima della cottura.
www.zanussi.com
Lasciare la carne, il pollame, il pesce e le verdure coperti dopo la cottura.
Spennellare il pesce con dell'olio o del burro
fuso.
Aggiungere 30 - 45 ml di acqua fredda per
ogni 250 g di verdure. Tagliare le verdure fresche in pezzi delle stesse dimensioni prima di
passare alla cottura. Cuocere tutte le verdure
con un coperchio sul contenitore.
Riscaldamento
Quando si riscaldano piatti pronti confezionati,
seguire le istruzioni riportate sulla confezione.
55
Grill
Cuocere al grill i cibi sottili mettendoli al centro
della griglia.
Girare la pietanza a metà del tempo impostato
e continuare a grigliare.
Cottura combinata
Utilizzare la cottura combinata per mantenere
la croccantezza di alcuni alimenti.
A metà del tempo di cottura, girare la pietanza
e poi continuare.
Esistono 3 modalità per la cottura combinata.
Ciascuna modalità abbina le funzioni di cottura
al microonde e grill in momenti e a livelli di potenza diversi.
Pulizia e cura
Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
Note sulla pulizia:
• Pulire la parte anteriore dell'apparecchiatura
con un panno morbido inumidito con acqua
tiepida saponata.
• Per pulire le superfici metalliche, utilizzare un
normale detergente.
• Pulire l'interno del forno dopo ogni utilizzo. In
questo modo è possibile eliminare più facilmente le macchie.
• Rimuovere lo sporco tenace con detergenti
speciali.
• Pulire tutti gli accessori regolarmente e lasciarli asciugare. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida saponata.
• Per ammorbidire le parti dure da rimuovere,
portare a ebollizione un bicchiere d'acqua
nel microonde alla massima potenza per 2 /
3 minuti.
• Per eliminare gli odori, aggiungere 2 cucchiaini di succo di limone in un bicchiere
d'acqua e far bollire nel microonde alla massima potenza per 5 minuti.
Risoluzione dei problemi
Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
Problema
Causa possibile
Soluzione
L'apparecchiatura non funziona.
L'apparecchiatura è disattivata.
Accendere l'apparecchiatura.
L'apparecchiatura non funziona.
L'apparecchiatura non è collegata alla
presa di alimentazione.
Inserire la spina dell’apparecchiatura
nella presa di corrente.
L'apparecchiatura non funziona.
Il fusibile nella scatola dei fusibili è
scattato.
Controllare il fusibile. Se il fusibile
scatta più di una volta, contattare un
tecnico qualificato.
L'apparecchiatura non funziona.
La porta non è chiusa correttamente.
Assicurarsi che niente blocchi la porta.
La lampadina non si accende.
La lampadina è difettosa.
La lampadina deve essere sostituita.
Sono presenti delle scintille nella cavità.
Sono stati inseriti piatti di metallo o
con bordi metallici.
Togliere il piatto dall'apparecchiatura.
56
www.zanussi.com
Problema
Causa possibile
Soluzione
Sono presenti delle scintille nella cavità.
Sono presenti degli spiedi in metallo
o un foglio di alluminio che toccano le
pareti interne.
Assicurarsi che gli spiedi e il foglio di
alluminio non tocchino le pareti interne.
Il kit per il piatto girevole
provoca dei graffi o rumore
di abrasione.
È presente un oggetto o dello sporco
al di sotto del vassoio di cottura in vetro.
Pulire l'area sottostante il vassoio di
cottura in vetro.
L'apparecchiatura si arresta senza un motivo preciso.
È presente un malfunzionamento.
Se il problema persiste, contattare il
Centro di Assistenza.
Qualora non sia possibile trovare una soluzione
al problema, contattare il rivenditore od il Centro di Assistenza.
Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati applicata sull'apparecchiatura.
Consigliamo di annotarle in questo spazio:
Modello (MOD.)
.........................................
Numero Prodotto (PNC)
.........................................
Numero di serie (S.N.)
.........................................
Installazione
Avvertenza! Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
Attenzione Evitare di ostruire le aperture
di ventilazione, altrimenti l'apparecchiatura
potrebbe surriscaldarsi.
Attenzione Non collegare
l'apparecchiatura ad adattatori o a
prolunghe. Potrebbe verificarsi un sovraccarico
e rischio di incendio.
• L'apparecchiatura deve essere utilizzata solo
su un piano da cucina. Deve essere posizionato su una superficie piana e stabile.
• Tenere l'apparecchiatura lontana da vapore,
aria calda e schizzi d'acqua.
• Se si trasporta l'apparecchiatura d'inverno,
non attivarla immediatamente dopo l'installazione. Lasciarla riposare a temperatura ambiente in modo che si riscaldi.
www.zanussi.com
Installazione dell'impianto elettrico
Avvertenza! L’installazione
dell'apparecchiatura deve essere eseguita
da personale qualificato.
Il produttore non è responsabile qualora
non vengano applicate le precauzioni del
capitolo "Informazioni per la sicurezza".
La dotazione standard dell'apparecchiatura al
momento della fornitura prevede un cavo di rete e una spina.
Attenzione Altezza minima di
installazione: 85 cm.
A
C
B
57
Distanze minime
Dimensione
A
Dimensione
mm
mm
B
80
100
C
80
Considerazioni ambientali
Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare
l'imballaggio negli appositi contenitori per il
riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la salute
umana e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non
smaltire le apparecchiature che riportano il
simbolo insieme ai normali rifiuti domestici.
Portare il prodotto al punto di riciclaggio più
vicino o contattare il comune di residenza.
58
Materiale d’imballaggio
I materiali utilizzati sono ecologici e riciclabili. I componenti in plastica sono identificati
mediante marchi quali PE, PS ecc. Smaltire il
materiale di imballaggio negli appositi contenitori presso le strutture locali per lo smaltimento
dei rifiuti.
www.zanussi.com
Содржина
Безбедносни информации _ _ _ _ _ _ _
Инструкции за безбедност _ _ _ _ _ _ _
Опис на производот _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Пред првата употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _
Секојдневна употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _
Користење на приборот _ _ _ _ _ _ _ _
59
61
63
63
64
66
Помошни напомени и совети _ _ _ _ _
Нега и чистење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Решавање на проблеми _ _ _ _ _ _ _ _
Монтажа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Еколошки прашања _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
67
68
68
69
70
Можноста за промени е задржана.
Безбедносни информации
Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно
прочитајте ги доставените упатства. Производителот не е
одговорен ако неправилната монтажа и употреба
предизвикаат повреди и оштетувања. Секогаш чувајте го
упатството со апаратот за идна употреба.
Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од задушување, повреда или
траен инвалидитет.
• Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8
години и постари и лица со намалени физички, сетилни
или ментални способности или со недостаток на искуство
и знаење доколку ги надгледува лице кое е одговорно за
нивната безбедност.
• Деца не смеат да играат со апаратот.
• Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
• Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот
кога тој работи или кога се лади. Деловите кои се
достапни се жешки.
• Ако апаратот има безбедносен уред за деца, ви
препорачуваме да го активирате.
• Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не
треба да го прават деца без надзор.
• Чувајте го апаратот и неговиот гајтан надвор од дофат на
деца помали од 8 години.
www.zanussi.com
59
Општа безбедност
• Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство и за
други слични примени, како на пр.:
– кујнски простор за вработени во продавници,
канцеларии и други работни околини;
– фарми;
– од страна на клиенти во хотели, мотели и друг вид на
сместувачки објекти;
– сместување на база на спиење и појадок.
• Апаратот се загрева во внатрешноста при работа. Не
допирајте ги греачите кои се во апаратот. Секогаш
користете ракавици за рерна за вадење или ставање
прибор или огноотпорни садови.
• Не користете чистач на пареа за чистење на апаратот.
• Пред одржувањето, исклучете го апаратот од струја.
• Ако е оштетена вратата или заптивките на вратата, со
апаратот не смее да се работи додека не го поправи
надлежно лице.
• Само надлежно лице може да врши сервисирање или
поправка, која вклучува вадење на капакот, кој заштитува
од изложување на микробранова енергија.
• Не загревајте течности и други видови храна во
запечатени садови. Тие можат да експлодираат.
• Користете само садови што се погодни за употреба во
микробранови печки.
• Кога загревате храна во пластични или хартиени садови,
внимавајте на апаратот поради можноста од нивно
палење.
• Апаратот е наменет за загревање на храна и пијалаци.
Сушење на храна или облека и загревање на перничиња
за греење, папучи, сунѓери, влажни крпи и слично може да
доведе до ризик од повреда, потпалување или пожар.
60
www.zanussi.com
• Ако забележите чад, исклучете го апаратот или откачете
го од струја и оставете ја вратата затворена за да се
задуши евентуалниот пламен.
• Загревањето пијалаци со микробранови може да
резултира со задоцнето зовривање со претекување.
Внимавајте кога ракувате со садот.
• Содржината на шишињата за бебиња и теглите со
бебешка храна треба да се промеша или протресе, а пред
хранењето треба да се провери температурата за да се
избегнат изгореници.
• Јајца во нивната лушпа и цели тврдо варени јајца не
смеат да се загреваат во апаратот бидејќи можат да
експлодираат, дури и по завршувањето на загревањето со
микробранови.
• Апаратот треба редовно да се чисти и да се отстрануваат
сите остатоци од храна.
• Доколку апаратот не се одржува чист, може да дојде до
оштетување на површината, што пак негативно ќе влијае
врз работниот век на апаратот и може да резултира со
опасни ситуации.
• Не користете силно абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на вратата
бидејќи тоа може да предизвика прскање на стаклото.
Инструкции за безбедност
Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Апаратот мора
да го монтира само квалификувано
лице.
• Извадете ја целата амбалажа.
• Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
• Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
www.zanussi.com
• Апаратот може да се стави скоро
секаде во кујната. Внимавајте печката
да биде на рамна површина и отворите,
како и површините под печката да не се
блокирани (заради доволно
проветрување).
Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од пожар
и струен удар.
61
• Секое поврзување со струја треба да
биде направено од квалификуван
електричар.
• Апаратот мора да биде заземјен.
• Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката со
спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не се
совпаѓа, контактирајте со електричар.
• Ако апаратот се приклучува со
продолжен кабел, проверете дали
кабелот е заземјен.
• Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Контактирајте со сервисот или со
електричар за да го заменат
оштетениот кабел за струја.
• Не повлекувајте го кабелот за струја за
да го исклучите апаратот. Секогаш
повлекувајте го приклучокот.
Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Постои
опасност од повреда, изгореници или
струен удар или експлозија.
• Користете го апаратот само во домашни
услови.
• Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
• Погрижете се отворите за вентилација
да не бидат блокирани.
• Не оставајте го апаратот без надзор
додека работи.
• Не притискајте на отворената врата.
• Не користете го апаратот како работна
површина и не користете ја
внатрешноста за складирање.
62
Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од
повреди, пожар или оштетување на
апаратот.
• Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
• Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на материјалот
на површината.
• Не дозволувајте истурена храна или
остатоци од средства за чистење да се
насоберат на површините за заптивање
на вратата.
• Заостанатата мрснотија или храна во
апаратот може да предизвика пожар.
• Чистете го апаратот со мека, влажна
крпа. Користете само неутрални
детергенти. Не користете абразивни
производи, абразивни сунѓери за
чистење, растворувачи или метални
предмети.
• Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните упатства
на пакувањето.
Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од
повреда или задушување.
• Исклучете го апаратот од приклучокот
за струја.
• Отсечете го кабелот за струја и фрлете
го.
www.zanussi.com
Опис на производот
1 2 3
4
1 Светилка
2 Безбедносен систем за заклучување
3 Контролна табла
4 Копче за поставување на јачината
5 Копче за тајмерот
6 Отворач на вратата
9
8
7
6
5
7 Капак на водилката на бранови
8 Скара
9 Оска на тањирот за вртење
Прибор
Комплет со тањир за вртење
Стаклен тањир за готвење и водилка на
ваљакот.
Секогаш користете го комплетот со
тањирот за вртење за да
подготвувате храна во апаратот.
Држач за скара
За печење храна и комбинирано готвење.
Пред првата употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Прво чистење
• Извадете ги сите делови од апаратот.
www.zanussi.com
• Исчистете го апаратот пред првата
употреба.
ВАЖНО Видете го поглавјето „Нега и
чистење“.
63
Секојдневна употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Вклучување и исклучување на
апаратот
1. Вртете го копчето за поставување на
јачината за да ја изберете саканата
поставка.
2. Вртете го копчето на тајмерот за да го
поставите времето, ова автоматски го
вклучува апаратот.
3. За да го исклучите апаратот можете:
– да почекате додека апаратот не се
исклучи автоматски кога копчето на
тајмерот ќе стигне до позицијата
„ВКЛУЧЕНО“.
– свртете го копчето на тајмерот до
позицијата „ИСКЛУЧЕНО“.
– отворете ја вратата. Апаратот
запира автоматски. Затворете ја
вратата за да продолжите со
готвењето. Оваа опција користете ја
за да ја проверите храната.
Кога копчето на тајмерот ќе дојде до
позиција „ИСКЛУЧЕНО“, ќе се огласи
звучен сигнал.
ВНИМАНИЕ Не оставајте го апаратот
да работи кога во него нема храна.
Ако сакате да го поставите тајмерот
на помалку од 5 минути, прво
поставете го на повеќе од 5 минути, а
потоа свртете го копчето назад на
саканото време.
Општи информации за користење на
апаратот
Општо:
• Откако ќе го исклучите апаратот,
оставте ја храната да отстои неколку
минути.
• Отстранете ја амбалажата од
алуминиумска фолија, металните
садови, и сл. пред подготвување на
храната.
64
Готвење:
• Ако е возможно, гответе ја храната
прекриена со материјал што е погоден
за готвење со микробранови. Храната
гответе ја без капак само ако сакате да
биде крцкава
• Немојте премногу да ги готвите
јадењата така што што ќе поставите
многу високи вредности за јачината и
времето. Храната на некои места може
да се исуши, прегори или да запали.
• Не користете го апаратот за варење
јајца или полжави во нивните оклопи
бидејќи можат да ескплодираат. Кога
пржите јајца, прво продупчете ја
жолчката.
• Храната со “лушпа“ или “кора“, како
компири, домати, колбаси, прободете ја
со вилушка неколку пати пред да ја
зготвите за да спречите да експлодира.
• За разладени или замрзнати јадења,
потребно е подолго време за готвење.
• Јадењата што содржат сосови мора
одвреме навреме да се промешаат.
• Зеленчуците со цврста структура, какви
што се морковите, грашокот или
карфиолот, мора да се готват во вода.
• Поголемите парчиња превртете ги по
изминување на половина од времето за
готвење.
• Ако е возможно, исечете го зеленчукот
на помали парчиња.
• Користете рамни, широки чинии.
• Не користете садови за готвење
направени од порцелан, керамика или
глина со мали дупчиња, на пр. на
рачките или неглазирано дно. Влагата
што навлегува во дупките може да
предизвика садот за готвење да пукне
кога ќе се загрее.
• Стаклената тацна за готвење
претставува работна површина за
загревање на храна или течности. Таа е
www.zanussi.com
неопходна за функционирањето на
микробрановата печка.
Одмрзнување месо, живина, риба:
• Ставете ја замрзнатата и распакувана
храна на мала чинија превртена
наопаку, а под неа ставете сад за да
може во него да се собере течноста од
одмрзнувањето.
• Превртете ја храната кога ќе измине
половина од времето што е потребно за
одмрзнување. Ако е возможно, одвојте
ги и отстранете ги парчињата што
почнале да се одмрзнуваат.
Одмрзнување путер, парчиња торта/
колачи, урда:
• Не одмрзнувајте ја храната целосно во
апаратот, туку оставете ја да се
одмрзне на собна температура. На тој
начин се постигнува поизедначен
резултат. Пред одмрзнувањето,
целосно извадете го металното или
алуминиумското пакување.
Одмрзнување овошје, зеленчук:
• Не одмрзнувајте ги целосно овошјето и
зеленчукот, кои потоа треба
дополнително да се готват во апаратот.
Оставете ги да се одмрзнат на собна
температура.
• Можете да користите микробранови со
поголема јачина за готвење на овошјето
и зеленчукот без претходно да ги
одмрзнувате.
Готови јадења:
• Во апаратот можете да подготвувате
готови јадења само ако нивното
пакување е соодветно за употреба во
микробранови печки.
• Мора да ги следите упатствата на
производителот што се отпечатени на
амбалажата (на пр. извадете го
металниот капак или продупчете ја
пластичната фолија).
Погодни садови за готвење и материјали
Садови за готвење / материјал
Микробранова печка
Одмрзнува
ње
Загрева
ње
Готвење
Печење
на скара
Огноопторно стакло и порцелан (без
метални компоненти, на пр. Пирекс,
огноотпорно стакло)
Х
Х
Х
Х
Неогноотпорно стакло и порцелан 1)
Х
--
--
--
Стакло и стаклена керамика направена од
огноотпорен материјал / материјал отпорен
на замрзнување (на пр. Аркофлам),
решетка за скара
Х
Х
Х
Х
Керамика 2), садови од глина 2)
Х
Х
Х
--
Пластика отпорна на топлина до 200 °C 3)
Х
Х
Х
--
Картон, хартија
Х
--
--
--
Тенка пластична фолија
Х
--
--
--
Фолија за печење со безбедно затворање
за микробранови 3)
Х
Х
Х
--
Садови за печење направени од метал, на
пр. емајл, лиен метал
--
--
--
Х
www.zanussi.com
65
Садови за готвење / материјал
Микробранова печка
Одмрзнува
ње
Загрева
ње
Готвење
Печење
на скара
Плехови за печење, со црн лак или
обложени со силикон 3)
--
--
--
Х
Плех за печење
--
--
--
Х
Садови за запечување, на пр. сад Криспи
или Кранч
--
Х
Х
--
Готови јадења во амбалажа 3)
Х
Х
Х
Х
1) Без сребрени, златни, платиниумски или метални облоги / украси
2) Без кварц или метални компоненти, или глазури што содржат метали
3) Мора да ги следите упатствата на производителот за максималните температури.
X погодна
-- не е погодна
Табела за поставување на јачина
Знак
Јачина
Моќност
Ниска фаза
119 W
Средна фаза / Одмрзнување
252 W
Средно
385 W
Средно високо
539 W
Високо
700 W
Скара
800 W
Комбинирано готвење
Комбинирано готвење 1
17 % Микробранови, 83 % Скара
Комбинирано готвење 2
28 % Микробранови, 72 % Скара
Комбинирано готвење 3
40 % Микробранови, 60 % Скара
Користење на приборот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
66
www.zanussi.com
Вметнување на комплетот со тањир за вртење
1. Ставете ја водилката на валјакот
околу оската на тањирот за вртење
2. Ставете го стаклениот тањир за
готвење на водилката на валјакот
Вметнување на држач за скара
Поставете го подметнувачот за скара на
комплетот со тацната за вртење.
ВНИМАНИЕ Не гответе храна без
комплетот со тањир за вртење.
Користете го само комплетот со тањир за
вртење испорачан заедно со апаратот.
Никогаш не гответе ја храната
директно на стаклениот тањир за
готвење.
Помошни напомени и совети
Корисни совети за готвење во микробранова печка
Проблем
Решение
Не можете да најдете информации за
количината на храна што се подготвува.
Побарајте слична храна. Зголемете или намалете ја
должината на времето на готвење во согласност со
следното правило: двојна количина = речиси
двојно време, половина количина = половина
време
Храната премногу се исушила.
Поставете пократко време на готвење или изберете
пониска јачина на микробранови.
Храната уште не е одмрзната, не е
жешка ниту зготвена, откако поминало
времето.
Поставете подолго време на готвење или повисока
јачина на микробранови. Имајте предвид дека за
поголеми количини потребно е подолго време.
Откако поминало времето на готвење,
храната е прегреана на рабовите, но во
средината уште не е готова.
Следниот пат поставете пониска јачина и подолго
време. На половина од готвењето, промешајте ги
течните јадења, на пр. супа.
За да добиете подобри резултати кај
оризот, користите рамни и широки садови.
www.zanussi.com
67
Одмрзнување
Смрзнато печено месо секогаш
одмрзнувајте го со мрсната страна
свртена надолу.
Не одмрзнувајте покриено месо, бидејќи
тоа може да предизивка процес на
готвење наместо на одмрзнување.
Цели парчиња живина секогаш
одмрзнувајте ги со градите свртени
надолу.
Готвење
Разладеното место и живина секогаш
вадете ги од фрижидерот барем 30
минути пред готвењето.
Оставете ги месото, живината, рибата и
зеленчукот покриени после готвењето.
Со четка нанесете малку масло или путер
на рибата.
Додавајте по 30 - 45 ml ладна вода на
секои 250 g зеленчук. Исечете го свежиот
зеленчук на рамномерни парчиња пред
готвењето. Гответе го сиот зеленчук со
капак на садот.
Повторно загревање
Кога повторно загревате спакувани готови
јадења, секогаш следете ги упатствата
напишани на амбалажата.
Печење на скара
За печење на рамна храна на скара во
средината на подметнувачот за скара.
Превртете ја храната на половина од
времето за готвење и продолжете со
печењето.
Комбинирано готвење
Користете го Комбинираното готвење за
одредени видови храна да ги одржите
крцкави.
На половина од времето за готвење,
превртете ја храната и продолжете со
готвењето.
Има 3 режими за Комбинирано готвење.
Секој режим ги комбинира
микробрановите и функциите на скарата
според различни временски периоди и
различни јачини.
Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
Забелешки за чистењето:
• Исчистете го предниот дел на апаратот
користејќи мека крпа со топла вода и
средство за чистење.
• За чистење на металните површини
употребете вообичаено средство за
чистење.
• Чистете ја внатрешноста на апаратот по
секоја употреба. Потоа можете полесно
да ја отстраните нечистотијата и истата
нема да изгори.
• Тврдокорната нечистотија исчистете ја
со специјално средство за чистење.
• Сите додатоци чистете ги редовно и
оставете ги да се исушат. Користете
сува крпа со топла вода и средство за
чистење.
• За да го омекнете тврдиот дел за да ги
исчистите остатоците, зовријте чаша со
вода во микробрановата печка на
максимална јачина со времетраење од
2 до 3 минути.
• За да ги отстраните лошите мириси,
измешајте чаша вода со 2 мали лажици
лимонов сок во микробрановата печка и
вријте ја на максимална јачина во
времетраење од 5 минути.
Решавање на проблеми
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
68
www.zanussi.com
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот не работи.
Апаратот е исклучен.
Вклучете го апаратот.
Апаратот не работи.
Апаратот не е вклучен во
штекерот.
Вклучете го апаратот.
Апаратот не работи.
Прегорен е осигурувач во
таблата.
Проверете го осигурувачот. Ако
осигурувачот избие повеќе пати,
повикајте квалификуван
електричар.
Апаратот не работи.
Вратата не е правилно затворена.
Проверете дали нешто ја
блокира врата.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Светлото треба да се замени.
Во внатрешноста
светкаат искри.
Има метални садови или садови
со метални украси.
Извадете го садот од апаратот.
Во внатрешноста
светкаат искри.
Има метални ражени или
алуминиумска фолија која допира
на ѕидовите во внатрешноста.
Проверете дали ражените и
фолијата ги допираат ѕидовите
во внатрешноста.
Комплетот со тањирот
за вртење произведува
бука како гребење или
мелење.
Има предмет или нечистотија под
стаклениот тањир за готвење.
Исчистете ја површината под
стаклениот тањир за готвење.
Апаратот престанува да
работи без јасна
причина.
Има дефект.
Ако оваа ситуација се повторува,
повикајте го центарот за грижа за
корисници.
Ако не можете сами да најдете решение
за проблемот, јавете се кај продавачот
или во центарот за грижа за корисници.
Потребните податоци за центарот за
грижа за корисници се на плочката со
спецификации на апаратот.
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ВНИМАНИЕ Не блокирајте ги
вентилите за воздух. Ако го
направите тоа, апаратот може да се
прегрее.
ВНИМАНИЕ Не поврзувајте го
апаратот со адаптери или
продолжени кабли за струја. Тоа може да
www.zanussi.com
предизвика преоптеретување и ризик од
пожар.
• Апаратот е наменет само за употреба
во кујна. Мора да се постави на
стабилна и рамна површина.
• Ставете го апаратот подалеку од пареа,
топол воздух и вода.
• Ако го транспортирате апаратот на
ладно време, не вклучувајте го веднаш
69
по монтажата. Оставете го на собна
температура за да апсорбира топлина.
A
Електрична инсталација
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Само
квалификувано лице смее да го
изврши поврзувањето со струја.
Производителот не одговара ако не
ги следите безбедносните мерки во
поглавјето „Безбедносни информации“.
Апаратот е снабден со приклучок и кабел
за струја.
ВНИМАНИЕ Минимална висина за
монтирање е 85 cm.
C
B
Минимално растојание
Димензија
мм
A
100
Б
80
В
80
Еколошки прашања
Рециклирајте ги материјалите со
симболот . Ставете ја амбалажата во
соодветни контејнери за да ја
рециклирате.
Помогнете во заштитата на живтната
средина и човековото здравје и
рециклирајте го отпадот од електрични и
електронски апарати. Не фрлајте ги
апаратите озанчени со симболот во
отпадот од домаќинството. Вратете го
производот во вашиот локален капацитет
70
за рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
Амбалажа
Материјалот од амбалажата е
еколошки прифатлив и може да се
рециклира. Пластичните делови носат
меѓународни кратенки, како на пр. PE, PS,
итн. Материјалот од амбалажата фрлете
го во контејнери предвидени за таа
намена, во вашиот локален капацитет за
управување со отпад.
www.zanussi.com
Cuprins
Informaţii privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _ _
Instrucţiuni privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _
Descrierea produsului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Înainte de prima utilizare _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea zilnică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea accesoriilor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
71
73
74
75
75
78
Sfaturi utile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Îngrijirea şi curăţarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Depanare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Protejarea mediului înconjurător _ _ _ _ _
79
79
80
81
81
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi
daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul
pentru consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
Avertizare Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a
unei incapacităţi funcţionale permanente.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă dacă
sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul produsului.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă
recomandăm să-l activaţi.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii
nesupravegheaţi.
• Nu lăsaţi aparatul și cablul său la îndemâna copiilor mai mici
de 8 ani.
www.zanussi.com
71
Aspecte generale privind siguranţa
• Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– în bucătăriile pentru personal din magazine, birouri şi alte
medii de lucru;
– case de la ferme;
– de către clienţii din hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial;
– unităţi de cazare cu micul dejun inclus.
• Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcţionării. Nu
atingeţi elementele de încălzire care sunt în aparat. Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau a pune în
interior accesorii sau vase.
• Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa aparatul.
• Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de a efectua
operaţiile de întreţinere.
• Dacă uşa sau garnitura uşii sunt deteriorate, aparatul nu trebuie să mai fie folosit până când nu este reparat de o persoană calificată.
• Doar o persoană calificată poate efectua operaţiile de service
sau reparaţii care implică scoaterea capacului care oferă protecţie la expunerea la energia microundelor.
• Nu încălziţi lichide şi alte alimente în recipiente etanşe. Acestea pot exploda.
• Folosiţi numai ustensile care sunt adecvate pentru utilizarea în
cuptoarele cu microunde.
• Când încălziţi alimente în recipiente de plastic sau hârtie, supravegheaţi permanent aparatul datorită riscului de aprindere
a acestora.
• Aparatul este destinat încălzirii de alimente şi băuturi. Uscarea
alimentelor sau rufelor şi chiar încălzirea pernelor cu gel, a pa72
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
pucilor, bureţilor hainelor umede şi altele poate produce
vătămări, aprinderea produselor respective sau un incendiu.
Dacă este emis fum, opriţi sau scoateţi din priză aparatul şi ţineţi închisă uşa cuptorului pentru a înăbuşi flăcările.
Încălzirea băuturilor la microunde poate duce la o fierbere explozivă cu întârziere. Procedaţi cu grijă când mânuiţi recipientul.
Conţinutul biberoanelor şi al borcănaşelor cu alimente pentru
bebeluşi trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie
verificată înainte de servire, pentru a se evita arsurile.
Ouăle în coajă sau ouăle fierte tare în coajă nu trebuie încălzite în aparat deoarece pot exploda, chiar şi după ce încălzirea
la microunde s-a terminat.
Aparatul trebuie curăţat la intervale regulate şi toate depunerile de alimente eliminate.
Dacă aparatul nu este menţinut curat, suprafaţa acestuia se
poate deteriora, ceea ce afectează negativ durata de funcţionare a acestuia şi poate provoca o situaţie periculoasă.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau răzuitoare ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot zgâria
suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
Instrucţiuni privind siguranţa
Instalarea
Avertizare Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
• Aparatul poate fi amplasat în aproape orice loc din bucătărie. Acesta trebuie instalat
pe o suprafaţă plană şi uniformă, iar orificiile de ventilaţie şi suprafaţa de sub cupwww.zanussi.com
tor nu trebuie să fie blocate (aerisirea să
fie suficientă).
Conexiunea la reţeaua electrică
Avertizare Pericol de incendiu şi
electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică, specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, corespund cu cele ale sursei de ten73
siune. În caz contrar, contactaţi un electrician.
• Dacă se conectează aparatul la priză folosindu-se un prelungitor, acesta din urmă
trebuie să fie împământat.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
ştecherul şi cablul de alimentare electrică.
Contactaţi centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna de ştecher.
Utilizarea
Avertizare Pericol de rănire, arsuri,
electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat într-un mediu casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării.
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
• Nu utilizaţi aparatul drept suprafaţă de lucru şi nu utilizaţi interiorul cuptorului pentru
a depozita obiecte.
• Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaţă.
• Nu lăsaţi să se depună resturi de mâncare
sau de detergent pe suprafeţele de etanşare ale uşii.
• Resturile de grăsimi sau de alimente din
aparat pot duce la apariţia unui incendiu.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi neutri.
Nu folosiţi produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor, respectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe
ambalaj.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
Avertizare Pericol de vătămare sau
sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul electric şi aruncaţi-l.
Întreţinerea şi curăţarea
Avertizare Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a aparatului.
Descrierea produsului
1 2 3
4
1 Bec
2 Sistem de blocare de siguranţă
3 Panou de comandă
4 Buton pentru setarea puterii
5 Buton cronometru
6 Deschizător pentru uşă
9
8
7
6
5
7 Capac ghid de unde
8 Grătar
9 Ax pentru farfuria rotativă
74
www.zanussi.com
Accesoriile
Set pentru farfuria rotativă
Tavă de gătit din sticlă şi ghidajul cu role.
Utilizaţi întotdeauna setul pentru farfuria
rotativă la prepararea alimentelor în
aparat.
Raft grătar
Pentru prepararea la grătar a alimentelor şi
gătitul combinat.
Înainte de prima utilizare
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Prima curăţare
• Scoateţi toate componentele aparatului.
• Curăţaţi aparatul înainte de prima utilizare.
Important Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi
curăţarea".
Utilizarea zilnică
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Activarea şi dezactivarea aparatului
1. Rotiţi butonul pentru setarea puterii pentru a selecta un nivel al puterii.
2. Rotiţi butonul cronometrului pentru a seta o durată. Aceasta activează automat
aparatul.
3. Pentru a dezactiva aparatul puteţi proceda astfel:
– aşteptaţi până când aparatul se dezactivează automat când butonul cronometrului ajunge la poziţia "OPRIT".
– rotiţi butonul cronometrului la poziţia
"OPRIT".
www.zanussi.com
– Deschideţi uşa. Aparatul se opreşte
automat. Închideţi uşa pentru a continua gătitul. Utilizaţi această opţiune
pentru a inspecta alimentele.
Când butonul cronometrului ajunge la
poziţia "OPRIT" este emis un semnal
acustic.
Atenţie Nu lăsaţi aparatul să
funcţioneze când nu există alimente în
acesta.
Dacă doriţi să setaţi cronometrul pentru
mai puţin de 5 minute, setaţi mai întâi
cronometrul la o durată mai mare de 5 minute şi rotiţi înapoi butonul la durata dorită.
75
Informaţii generale despre utilizarea
aparatului
Generalităţi:
• După dezactivarea aparatului, aşteptaţi
încă câteva minute înainte de a scoate alimentele.
• Scoateţi folia de aluminiu de la ambalare,
recipientele metalice etc. înainte de a prepara alimentele.
Gătire:
• Dacă se poate, gătiţi alimentele acoperite
cu un material dedicat utilizării la microunde. Gătiţi alimentele fără capac dacă doriţi
să le faceţi crocante
• Nu supraîncălziţi preparatele prin setarea
unei puteri şi a unei durate prea mari.
Mâncarea se poate usca, arde sau poate
să ia foc în anumite locuri.
• Nu utilizaţi aparatul pentru a găti ouă sau
melci în cochilie deoarece aceştia pot exploda. La ouăle ochiuri, mai întâi găuriţi
gălbenuşul.
• Înainte de preparare împungeţi în câteva
locuri mâncarea cu "pieliţă" sau "coajă",
cum ar fi cartofii, roşiile, cârnaţii folosind o
furculiţă. astfel încât mâncarea să nu explodeze.
• Pentru alimentele răcite sau congelate, setaţi o durată de preparare mai mare.
• Preparatele care conţin sos trebuie amestecate din când în când.
• Legumele care au o structură fermă, cum
ar fi morcovii, mazărea sau conopida, trebuie gătite în apă.
• Întoarceţi bucăţile mari la jumătatea duratei de gătire.
• Dacă este posibil, tăiaţi legumele în bucăţi
de dimensiuni cât mai egale.
• Folosiţi farfurii mari, întinse.
• Nu utilizaţi vase realizate din porţelan, ceramică sau lut care conţin găuri mici, cum
76
ar fi pe mânere sau baze nefinisate. Umezeala care intră în găuri poate provoca
crăparea vasului atunci când este încălzit.
• Tava de gătit din sticlă este un spaţiu de
lucru pentru încălzirea alimentelor sau lichidelor. Este necesară pentru funcţionarea cuptorului cu microunde.
Decongelarea cărnii, puiului, peştelui:
• Puneţi alimentele congelate, despachetate
pe o farfurie bombată cu un recipient dedesubt care să colecteze lichidul rezultat
în urma decongelării.
• Întoarceţi alimentele la jumătatea duratei
de decongelare. Dacă este posibil, tăiaţi şi
scoateţi bucăţile care au început să se decongeleze.
Decongelarea untului, a feliilor de tort şi
prăjiturilor:
• Nu decongelaţi complet alimentele în aparat. Lăsaţi-le să se decongeleze complet la
temperatura camerei. Astfel veţi obţine un
rezultat mai uniform. Îndepărtaţi complet
toate ambalajele metalice sau din aluminiu
înainte de decongelare.
Decongelarea fructelor, legumelor:
• Nu decongelaţi complet fructele şi legumele care urmează fie preparate crude în
aparat. Lăsaţi-le să se decongeleze la
temperatura camerei.
• Puteţi să utilizaţi un nivel mai mare de putere al microundelor pentru a găti fructele
şi legumele fără a le decongela mai întâi.
Semipreparate:
• Puteţi găti semipreparate la aparat doar
dacă ambalajul este adecvat pentru utilizarea la microunde.
• Trebuie să respectaţi instrucţiunile producătorului tipărite pe ambalaj (de ex. eliminaţi capacul metalic şi găuriţi membrana
din plastic).
www.zanussi.com
Vesela şi materialele adecvate
Vase de gătit/Materiale
Microunde
Decongelarea
Grill
Încălzire
Gătit
Sticlă şi porţelan rezistente la foc (fără componente din metal, de ex. Pyrex, sticlă Jena)
X
X
X
X
Sticlă şi porţelan care nu poate fi folosită în
cuptor 1)
X
--
--
--
Sticlă sau sticlă ceramică realizată din materiale rezistente la căldură/congelare (de ex.
Arcoflam), raftul grătarului
X
X
X
X
Ceramică 2), ceramică din lut 2)
X
X
X
--
Plastic rezistent la căldură până la 200 °C 3)
X
X
X
--
Carton, hârtie
X
--
--
--
Folie transparentă
X
--
--
--
Folie pentru coacere cu sigilare pentru microunde 3)
X
X
X
--
Coacerea preparatelor cu suport realizat din
metal, de ex. email, fontă
--
--
--
X
Vase de coacere, smălţuite sau acoperite cu
silicon 3)
--
--
--
X
Tavă de gătit
--
--
--
X
Vase pentru rumenire, de ex. Tigaie sau tavă
de copt
--
X
X
--
Semipreparate în ambalaj 3)
X
X
X
X
1) Fără decoraţiuni sau placaje metalice sau din argint, aur sau platină
2) Fără cuarţ sau componente metalice sau obiecte de ceramică care conţin metale
3) Trebuie să respectaţi instrucţiunile producătorului cu privire la temperaturile maxime.
X adecvat
-- nu este adecvat
Tabelul cu nivelurile de putere
Pictogramă
Nivel de putere
Putere
Putere redusă
119 W
Medie Scăzută / Decongelare
252 W
Medie
385 W
Medie ridicată
539 W
www.zanussi.com
77
Pictogramă
Nivel de putere
Putere
Ridicată
700 W
Grătar
800 W
Gătitul combinat
Gătit combinat 1
17 % Microunde, 83 % Grătar
Gătit combinat 2
28 % Microunde, 72 % Grătar
Gătit combinat 3
40 % Microunde, 60 % Grătar
Utilizarea accesoriilor
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Introducerea setului pentru farfuria rotativă
1. Puneţi ghidajul cu role în jurul axului farfuriei rotative.
2. Puneţi tava de gătit din sticlă pe ghidajul
cu role
Introducerea raftului grătarului
Puneţi raftul grătarului pe setul farfuriei rotative.
Atenţie Nu gătiţi alimente fără setul
pentru farfuria rotativă. Utilizaţi doar
setul pentru farfuria rotativă furnizat
împreună cu aparatul.
78
Nu gătiţi alimentele direct pe sticla tăvii
de gătit.
www.zanussi.com
Sfaturi utile
Sfaturi pentru microunde
Problemă
Soluţie
Nu puteţi găsi informaţii privind cantităţile de
alimente preparate.
Căutaţi alimente similare. Măriţi sau micşoraţi durata de
gătire în conformitate cu următoarea regulă: O cantitate
dublă înseamnă un timp dublu, O cantitate pe
jumătate înseamnă un timp redus la jumătate
Mâncarea s-a uscat prea mult.
Setaţi o durată de gătit mai scurtă sau selectaţi o putere
mai mică pentru microunde.
Alimentele nu sunt încă decongelate, fierbinți sau gătite după ce durata a expirat.
Setaţi o durată de gătit mai lungă sau selectaţi o putere
mai mare. Reţineţi faptul că vasele mari au nevoie de
mai mult timp.
După expirarea duratei de gătire, alimentele
sunt supraîncălzite la margini, dar încă nu
sunt gata în mijloc.
Data viitoare selectaţi o putere mai mică şi o durată mai
mare. Amestecaţi lichidele la jumătatea duratei, cum ar fi
în cazul supei.
Pentru a obţine rezultate mai bune în cazul
orezului, folosiţi farfurii întinse, mari.
Decongelarea
Decongelaţi întotdeauna carnea aşezând
partea cu grăsime în jos.
Nu decongelaţi carnea acoperită deoarece
aceasta se poate găti în loc să se decongeleze.
Decongelaţi întotdeauna pieptul de pui cu os
aşezându-l cu faţa în jos.
Gătitul
Scoateţi întotdeauna carnea roşie şi de
pasăre din congelator cu cel puţin 30 de minute înainte de gătit.
Lăsaţi carnea roşie, pasărea, peştele şi legumele acoperite după gătit.
Ungeţi cu puţin ulei sau unt topit peştele.
Adăugaţi 30 – 45 ml de apă rece la fiecare
250 g de legume. Tăiaţi legumele proaspete
în bucăţi de dimensiuni egale înainte de gătit.
Gătiţi toate legumele cu un capac pe recipient.
Reîncălzirea
Când reîncălziţi mâncărurile semipreparate
respectaţi întotdeauna instrucţiunile scrise pe
ambalaj.
Grill
Frigeţi la grătar alimentele plate în mijlocul
raftului grătarului.
Întoarceţi alimentele la jumătatea duratei setate şi continuaţi prepararea la grătar.
Gătitul combinat
Utilizaţi Gătitul combinat pentru a păstra crocante anumite alimente.
La jumătatea duratei de gătit, întoarceţi alimentele şi continuaţi gătirea.
Există 3 moduri pentru Gătitul combinat. Fiecare mod combină funcţiile de microunde şi
grătar la diferite intervale de timp şi niveluri
ale puterii.
Îngrijirea şi curăţarea
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
www.zanussi.com
Note cu privire la curăţare:
• Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o
cârpă moale, apă caldă şi agent de curăţare.
79
• Utilizaţi un agent de curăţare obişnuit pentru a curăţa suprafeţele metalice.
• Curăţaţi interiorul aparatului după fiecare
utilizare. Astfel, puteţi îndepărta murdăria
mai uşor şi aceasta nu se mai arde.
• Curăţaţi murdăria rezistentă cu produs
special de curăţat.
• Curăţaţi regulat toate accesoriile şi lăsaţile să se usuce. Folosiţi o lavetă moale cu
apă caldă şi un agent de curăţare.
• Pentru a înmuia resturile dificil de curăţat,
fierbeţi un pahar cu apă la puterea maximă
a microundelor timp de 2 - 3 minute.
• Pentru a elimina mirosurile, puneţi într-un
pahar cu apă 2 linguriţe de suc de lămâie
şi fierbeţi la puterea maximă a microundelor timp de 5 minute.
Depanare
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este dezactivat.
Activaţi aparatul.
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul nu este conectat la priză.
Introduceţi aparatul în priză.
Aparatul nu funcţionează.
Siguranţa din tabloul de siguranţe
se declanşează.
Verificaţi siguranţa. Dacă siguranţa
declanşează în mod repetat, contactaţi un electrician calificat.
Aparatul nu funcţionează.
Uşa nu este închisă corect.
Verificaţi dacă uşa nu este obstrucţionată.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Becul trebuie înlocuit.
Apar scântei în interior.
Există vase de metal sau vase cu
decoraţiuni metalice.
Scoateţi vasul din aparat.
Apar scântei în interior.
Există suporţi de metal sau folii de
aluminiu care ating pereţii interiori.
Suporţii de metal şi folia nu trebuie
să atingă pereţii interiori.
Setul pentru farfuria rotativă scrâşneşte sau hârşâie.
Există un obiect sau mizerie sub tava de gătit din sticlă.
Curăţaţi zona de sub tava de gătit
din sticlă.
Aparatul se opreşte din
funcţionare fără niciun
motiv clar.
Există o defecţiune.
Dacă situaţia se repetă, apelaţi la
serviciul de asistenţă clienţi.
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie problemei, contactaţi dealerul sau serviciul de asistenţă clienţi.
Datele necesare serviciului de asistenţă clienţi se găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
80
www.zanussi.com
Instalarea
Avertizare Consultaţi capitolele privind
Siguranţa.
Atenţie Nu blocaţi orificiile de aerisire.
Dacă faceţi acest lucru, aparatul se
poate supraîncălzi.
Atenţie Nu conectaţi aparatul la
adaptoare sau prelungitoare. Se poate
produce supraîncărcarea şi există pericol de
incendiu.
• Aparatul este conceput doar pentru utilizarea pe un blat de bucătărie. Trebuie amplasat pe o suprafaţă stabilă şi dreaptă.
• Puneţi aparatul departe de sursele de
abur, aer cald şi stropi de apă.
• Dacă transportaţi aparatul pe temperaturi
scăzute, nu îl porniţi imediat după instalare. Lăsaţi-l să stea la temperatura camerei
şi să atingă aceeaşi temperatură.
crise în capitolul "Informaţii privind siguranţa".
Acest aparat este livrat cu un cablu de alimentare electrică şi ştecher.
Atenţie Înălţimea minimă de instalare
este de 85 cm.
A
C
B
Distanţe minime
Dimensiuni
mm
A
100
Instalaţia electrică
B
80
Avertizare Instalaţia electrică trebuie
realizată numai de către o persoană
calificată.
C
80
Producătorul nu este responsabil dacă
nu respectaţi măsurile de siguranţă des-
Protejarea mediului înconjurător
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul .
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii
umane şi la reciclarea deşeurilor din
aparatele electrice şi electrocasnice. Nu
aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi
produsul la centrul local de reciclare sau
contactaţi administraţia oraşului dvs.
www.zanussi.com
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice
şi reciclabile. Componentele din plastic sunt
marcate cu abrevieri internaţionale precum
PE, PS, etc. Aruncaţi ambalajele în containerele corespunzătoare din locurile amenajate
special pentru colectarea deşeurilor.
81
Садржај
Информације о безбедности _ _ _ _ _ _
Упутства о безбедности _ _ _ _ _ _ _ _
Опис производа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Пре прве употребе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Свакодневна употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _
Коришћење прибора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
82
84
86
86
87
89
Помоћне напомене и савети _ _ _ _ _ _
Нега и чишћење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Решавање проблема _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Инсталација _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Еколошка питања _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
90
91
91
92
93
Задржано право измена.
Информације о безбедности
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте
приложено упутство. Произвођач није одговоран уколико
услед неправилне инсталације и употребе уређаја дође до
повреда и квара. Чувајте упутство за употребу поред уређаја
ради будућих подешавања.
Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ Постоји ризик од гушења, повређивања
или трајног инвалидитета.
• Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, или особе којима недостају искуство и
знање уколико им се обезбеди надзор од стране одрасле
особе или особе која је одговорна за њихову безбедност.
• Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
• Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
• Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу
уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни делови су врели.
• Ако уређај има блокаду за децу, препоручујемо да је активирате.
• Чишћење и одржавање не треба да обављају деца, уколико нису под надзором.
• Уређај и кабл држите ван домашаја деце која су млађа од
8 година.
82
www.zanussi.com
Опште мере безбедности
• Овај уређај је намењен за коришћење у домаћинствима и
сличним окружењима, као што су:
– кухиње за особље у продавницама, канцеларијама и
другим радним окружењима;
– сеоске куће;
– од стране клијената у хотелима, мотелима и другим
окружењима за становање;
– смештај типа ноћења са доручком.
• Унутрашњост уређаја постаје врела кад уређај ради. Немојте додиривати грејне елементе на уређају. Увек користите заштитне рукавице кад вадите прибор или посуђе из
пећнице или их стављате у пећницу.
• Не користите парни чистач за чишћење уређаја.
• Пре одржавања, прекините напајање електричном енергијом.
• Уколико су врата или заптивке врата оштећени, уређај се
не сме укључивати све док га не поправи компетентна
особа.
• Само компетентне особе могу да врше оправку или сервисирање које обухвата скидање поклопца који пружа заштиту од излагања микроталасној енергији.
• Немојте загревати течности и друге намирнице у херметички затвореним посудама. Оне могу да експлодирају.
• Употребљавајте само посуде које су погодне за употребу у
микроталасним пећницама.
• Приликом загревања хране у пластичним или папирним
посудама, пазите на уређај због могућности запаљења.
• Уређај је намењен за загревање хране и пића. Сушење
хране или одеће и загревање грејних јастучића, папуча,
сунђера, влажних крпа и слично могу проузроковати повреде, паљење или пожар.
www.zanussi.com
83
• Уколико се уређај дими, искључите или извуците уређај иу
струје и оставите врата затворена да би се угасио пламен.
• Загревање напитака у микроталасној пећници може изазвати закаснело еруптивно кључање. Стога се мора пазити
приликом руковања посудом.
• Садржај боца за храњење и лончића са храном за бебе
треба промешати и протрести, а температуру треба проверити пре конзумирања, како би се избегле опекотине.
• Јаја у љусци и цела тврдо кувана јаја не треба загревати у
уређају, јер могу да експлодирају чак и након обављеног
загревања у микроталасној пећници.
• Уређај треба редовно чистити и из њега уклањати заостале наслаге хране.
• Уколико се не одржава чистоћа уређаја, то може довести
до површинских оштећења која би могла неповољно утицати на животни век уређаја и евентуално довести до
опасних ситуација.
• Немојте користити груба абразивна средства или оштре
металне сунђере за чишћење стаклених врата јер они могу огребати површину што може проузроковати дробљење
стакла.
Упутства о безбедности
Уградња
УПОЗОРЕЊЕ Само квалификована
особа може да инсталира овај уређај.
• Уклоните сву амбалажу.
• Немојте да инсталирате или користите
оштећен уређај.
• Придржавајте се упутства за инсталацију које сте добили уз уређај.
• Уређај се може поставити скоро свуда у
кухињи. Уверите се у то да је пећница
постављена на равној, нивелисаној површини и да вентилациони отвори, као
84
и површина испод уређаја нису блокирани (ради довољне вентилације).
Прикључење на електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ Постоји опасност од
пожара и струјног удара.
• Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да ли су електрични подаци
наведени на плочици са техничким карактеристикама у складу са напоном.
www.zanussi.com
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
• Уколико је уређај прикључен преко продужног кабла, проверите да ли је кабл
уземљен.
• Проверите да нисте оштетили главно
напајање и кабл за напајање. Обратите
се сервису или електричару да бисте
заменили оштећени кабл за напајање.
• Немојте вући кабл за напајање да бисте
искључили уређај. Кабл искључите тако
што ћете извући утикач из утчнице.
Коришћење
УПОЗОРЕЊЕ Постоји опасност од
повређивања, опекотина, струјног
удара или експлозије.
• Користите овај уређај у домаћинству.
• Не мењајте спецификацију овог уређаја.
• Поведите рачуна да отвори за вентилацију нису запушени.
• Не остављајте уређај без надзора током
рада.
• Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
• Уређај немојте користити као радну површину, а његову унутрашњост немојте
користити за складиштење.
• Пре одржавања уређаја деактивирајте
уређај и извуците кабл из утичнице.
• Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског материјала.
• Немојте дозволити да дође до исипања
хране или таложења остатака од средстава за чишћење код области врата
уређаја.
• Остаци масноће или хране у уређају могу изазвати пожар.
• Уређај чистите влажном, меком крпом.
У ту сврху користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити
абразивне производе, абразивне сунђере, раствараче или металне предмете.
• Уколико користите спреј за рерну, придржавајте се безбедносних упутстава
на амбалажи.
Одлагање на отпад
УПОЗОРЕЊЕ Постоји могућност од
повређивања или гушења.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од
мрежног напајања.
• Одсеците напојни кабл и баците га у
смеће.
Брига и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ Постоји ризик од
повреде, пожара и оштећења уређаја.
www.zanussi.com
85
Опис производа
1 2 3
4
1 Сијалица
2 Безбедносни систем за блокирање
3 Контролна табла
4 Дугме за подешавање јачине
5 Дугме за тајмер
6 Отварач за врата
9
8
7
6
5
7 Поклопац усмеривача микроталаса
8 Грил
9 Осовина обртног постоља
Прибор
Склоп обртног моста
Стаклена посуда за кување и вођица са
точкићима.
Приликом припреме хране у уређају
увек користите склоп обртног моста.
Решетка за грил
За гриловање хране и комбиновано кување.
Пре прве употребе
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
Прво чишћење
• Извадите све делове из уређаја.
86
• Очистите уређај пре прве употребе.
ВАЖНО Погледајте одељак „Одржавање
и чишћење“.
www.zanussi.com
Свакодневна употреба
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
Активирање и деактивирање уређаја
1. Окрените дугме за подешавање снаге
да бисте одабрали жељену снагу.
2. Окрените дугме тајмера да бисте подесили време, чиме се уређај аутоматски активира.
3. Да бисте деактивирали уређај, можете:
– сачекати да се уређај аутоматски
деактивира кад дугме тајмера стигне до положаја „OFF“.
– окренути дугме тајмера у положај
„OFF“.
– отворити врата. Уређај се аутоматски зауставља. Затворите врата да
бисте наставили с кувањем. Користите ову могућност ради провере
припремљености јела.
Када дугме тајмера стигне до положаја „OFF“, зачуће се звучни сигнал.
ПАЖЊА Немојте дозволити да уређај
ради уколико у њему нема
намирница.
Ако тајмер желите да подесите на мање од 5 минута, најпре га подесите на
више од 5 минута, па затим дугме вратите
на жељено време.
Опште информације о употреби уређаја
Опште:
• Након деактивирања уређаја, оставите
храну да стоји неколико минута.
• Пре припремања хране, уклоните алуминијумску фолију, металне посуде и
др.
Печење:
• По могућству, храну пеците прекривену
одговарајућим материјалом за микроталасну пећницу. Храну пеците без поклопца ако желите да остане хрскава
www.zanussi.com
• Немојте да прекувате јела тако што ћете подесити сувише високу температуру
и дуго време. Храна може да се исуши,
запали или загори на неким нестима.
• Немојте да користите уређај за кување
јаја у љусци и виноградарских пужева,
јер могу да експлодирају. Када пржите
јаја, прво боцните жуманце.
• Намирнице са „кожом“ или „љуском“,
као што су кромпир, парадајз, кобасица,
прободите виљушком неколико пута пре
печења како не би експлодирале.
• За охлађену или замрзнуту храну, подесите дуже време печења.
• Јела која садрже сос треба повремено
промешати.
• Поврће које има чврсту структуру, као
што су шаргарепе, грашак или карфиол
мора да се кува у води.
• Окрените веће комаде на пола печења.
• По могућству, исеците поврће на комадиће сличне величине.
• Користите танко, широко посуђе.
• Немојте користити посуђе направљено
од порцелана, керамике или земљано
посуђе који имају мале отворе, нпр. на
ручкама или неглазирано дно. Влага која продире у те отворе може да доведе
до ломљења посуде прилоком загревања.
• Стаклени тањир је радни простор за загревање хране или течности. Неопходан
је за функционисање микроталасне пећнице.
Одмрзавање меса, живине, рибе:
• Ставите залеђену, нераспаковану храну
на мали тањир окренут наопако и испод
њега ставите посуду, како би се течност
током одмрзавања скупљала у посуди.
• Окрените храну када истекне пола периода за одмрзавање. По могућству је
поделите, а затим уклоните делове који
су почели да се одмрзавају.
87
Одмрзавање маслаца, порција колача,
младог слатког сира:
• Храну немојте до краја одмрзавати у
уређају, већ оставите да се одледи на
собној температури. Ово даје уједначенији резултат. Пре одмрзавања
потпуно уклоните сву металну или алуминијумску амбалажу.
• За кување воћа и поврћа можете користити већу јачину микроталаса без претходног одмрзавања.
Готова јела:
• Готова јела можете да припремате у
уређају само ако је њихова амбалажа
погодна за употребу у микроталасној
пећници.
• Морате се придржавати упутстава произвођача која су одштампана на паковању (нпр. уклонити металне поклопце и
пробушити пластичну фолију).
Одмрзавање воћа, поврћа:
• Немојте у потпуности одмрзавати воће
и поврће које ће се даље припремати у
сировом стрању, у уређају. Оставите да
се одмрзну на собној температури.
Погодно посуђе за кување и материјали
Посуда за кување/материјал
Микроталаси
Одлеђивање
Загревање
Печење
Гриловање
Стакло и порцелан за пећницу (без металних компоненти, нпр. пирекс, стакло отпорно на топлоту)
X
X
X
X
Стакло и порцелан које не може да се користи у пећници 1)
X
--
--
--
Стакло и стаклена керамика направљена
од материјала који може да се користи у
пећници/за одмрзавање (нпр. аркофлам),
полица за грил
X
X
X
X
Керамика 2), грнчарија 2)
X
X
X
--
Пластика која је отпорна на максималну
температуру од 200 °C 3)
X
X
X
--
Картон, папир
X
--
--
--
Фолија која пријања
X
--
--
--
Фолија за печење са затварањем које је
безбедно за коришћење у микроталасној
пећници 3)
X
X
X
--
Посуђе за печење које је израђено од метала, нпр. емајла, ливеног гвожђа
--
--
--
X
Плехови за печење обложени црним лаком
или силиконом 3)
--
--
--
X
Плех за печење
--
--
--
X
Посуђе које служи да се храна у њима запече, нпр. тигањ „Crisp” или тањир „Crunch”
--
X
X
--
88
www.zanussi.com
Посуда за кување/материјал
Микроталаси
Одлеђивање
X
Готова запакована јела 3)
Загревање
X
Печење
X
Гриловање
X
1) Без украса од сребра, злата, платине или позлаћеног метала
2) Без кварца или металних компоненти, или глазура које садрже метале
3) Обавезно се придржавајте упутства произвођача у вези максималних температура.
X погодно
-- није погодно
Табела за подешавање јачине
Симбол
Подешавање јачине
Напајање
Ниска фаза
119 W
Средње ниска/одмрзавање
252 W
Srednje
385 W
Средње висока
539 W
Висока
700 W
Грил
800 W
Комбиновано кување
Комбиновано кување 1
17 % микроталасна, 83 % грил
Комбиновано кување 2
28 % микроталасна, 72 % грил
Комбиновано кување 3
40 % микроталасна, 60 % грил
Коришћење прибора
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
www.zanussi.com
89
Убацивање склопа обртног постоља
1. Вођицу са точкићима поставите на
осовину обртног постоља.
2. Поставите стаклени тањир за кување
на вођицу са точкићима
Постављање решетке за грил
Поставите решетку за гриловање на склоп
обртног постоља.
ПАЖЊА Немојте припремати храну
без обртног постоља. Користите
искључиво склоп обртног постоља који је
испоручен са уређајем.
Никада немојте припремати храну директно на стакленом тањиру за кување.
Помоћне напомене и савети
Савети за микроталасну пећницу
Проблем
Решење
Не можете да пронађете детаље о количини хране која се припрема.
Погледајте сличну храну. Продужите или скратите
време кувања према следећем правилу: Двострука
количина = готово удвостручено време, Преполовљена количина = упола времена
Храна се превише осушила.
Подесите краће време кувања или изаберите слабију
јачину микроталаса.
Храна није одмрзнута, нити је врела и
печена након истека задатог времена.
Подесите дуже време кувања или већу снагу микроталаса. Имајте на уму да обилнија јела захтевају дуже време кувања.
Након што је време печења истекло, храна је прегрејана по ивицама али у средини није готова.
Следећи пут подесите мању снагу микроталаса и дуже време. На половини кувања промешајте течну
храну, нпр. супу.
Ради добијања бољих резултата код припреме пиринча, користите равно, широко
посуђе.
90
Одлеђивање
Печење увек одмрзавајте са масном страном окренутом надоле.
www.zanussi.com
Немојте одмрзавати месо које је покривено, јер ће се тако месо пећи уместо да се
одмрзава.
Живину у једном комаду увек одмрзавајте
са грудима окренутим надоле.
Печење
Охлађено месо и живинско месо извадите
из фрижидера најмање 30 минута пре кувања.
Месо, живинско месо, рибу и поврће оставите после кувања да се охлади покривено.
Рибу премажите са мало уља или истопљеног маслаца.
Додајте 30–45 мл хладне воде на сваких
250 г поврћа. Пре кувања исецкајте свеже
поврће на комаде једнаке величине. Сво
поврће кувајте у посуди са поклопцем.
Гриловање
За гриловање пљоснате хране на средини
решетке за гриловање.
Када истекне половина подешеног времена, окрените храну и наставите са гриловањем.
Комбиновано кување
Режим комбинованог кувања користите да
бисте код одређених намирница задржали
хрскавост.
Када истекне половина времена за кување, окрените храну и наставите.
Постоји 3 режима комбинованог кувања.
Сваки режим комбинује функције микроталасне пећнице и грила у различитом трајању и на различитим нивоима јачине.
Подгревање
Приликом подгревања запакованих готових јела увек се придржавајте упутстава
одштампаних на паковању.
Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
Напомене у вези са чишћењем:
• Обришите предњу страну уређаја меком крпом, топлом водом и средством
за чишћење.
• За чишћење металних површина користите уобичајено средство за чишћење.
• Унутрашњост уређаја треба чистити након сваке употребе. Тако ћете моћи лакше да уклоните прљавштину и она неће
загорети.
• Уклоните тврдокорну прљавштину специјалним средством за чишћење.
• Сав прибор редовно чистите и пустите
га да се осуши. Користите меку крпу са
топлом водом и средством за чишћење.
• Да бисте омекшали скореле остатке,
чашу воде ставите у микроталасну на
најјаче од 2 до 3 минута да вода проври.
• Да бисте уклонили непријатне мирисе, у
чашу воде убаците 2 кашике лимуновог
сока, промешајте и ставите у микроталасну на најјаче од 2 до 3 минута да вода проври.
Решавање проблема
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
www.zanussi.com
91
Проблем
Могући разлог
Решење
Уређај не ради.
Уређај је деактивиран.
Активирајте уређај.
Уређај не ради.
Уређај није укључен у струју.
Укључите уређај.
Уређај не ради.
Осигурач у кутији осигурача је
прегорео.
Проверите осигурач. Уколико је
осигурач више пута прегорео, позовите овлашћеног електричара.
Уређај не ради.
Врата нису правилно затворена.
Уверите се да врата нису ничим
блокирана.
Лампица не ради.
Лампица је неисправна.
Лампица се мора заменити.
Приметно је варничење
у унутрашњости пећнице.
У пећници је метално посуђе или
посуђе с металном пресвлаком.
Извадите посуду из уређаја.
Приметно је варничење
у унутрашњости пећнице.
Метални штапићи или алуминијумска фолија додирује унутрашње зидове.
Постарајте се да штапићи и фолија не додирују унутрашње зидове.
Чује се као да склоп
обртног постоља гребе
или меље унутар пећнице.
Испод стакленог тањира за кување заглавио се неки предмет или
прљавштина.
Очистите простор испод стакленог тањира за кување.
Уређај престаје да ради
без икаквог видљивог
разлога.
Дошло је до квара.
Уколико се случај понови, позовите потрошачки сервисни центар.
Уколико сами не можете да пронађете решење проблема, обратите се продавцу
или потрошачком сервисном центру.
Подаци који су потребни потрошачком
сервисном центру налазе се на плочици
са техничким карактеристикама на уређају.
Препоручујемо вам да овде запишете податке:
Модел (MOD.)
.........................................
Број производа (PNC)
.........................................
Серијски број (S.N.)
.........................................
Инсталација
УПОЗОРЕЊЕ Погледајте поглавља о
безбедности.
ПАЖЊА Немојте блокирати отворе
за вентилацију. У супротном, може
доћи до прегревања уређаја.
ПАЖЊА Уређај немојте
прикључивати преко адаптера или
92
продужних каблова. То може довести до
преоптерећења и опасности од пожара.
• Уређај је намењен искључиво за постављање на кухињске елементе. Он
мора бити постављен на стабилну и
равну површину.
• Поставите уређај подаље од паре, врелог ваздуха и капљица воде.
www.zanussi.com
• Ако уређај транспортујете по хладном
времену, немојте га активирати одмах
након уградње. Оставите га да се најпре
загреје на собној температури.
A
Прикључење на електричну мрежу
C
УПОЗОРЕЊЕ Само квалификована
особа може да прикључи овај уређај
на електричну мрежу.
Произвођач није одговоран уколико
не поштујете ове безбедносне мере
из поглавља „Информације о безбедности“.
Уређај се испоручује са каблом за напајање и утичницом.
B
Минималне раздаљине
Димензије
мм
A
100
B
80
C
80
ПАЖЊА Минимална висина при
инсталирању је 85 цм.
Еколошка питања
Рециклирајте материјале са симболом .
Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
електричних уређаја. Уређаје обележене
симболом немојте бацати заједно са
смећем. Производ вратите у локални
центар за рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
www.zanussi.com
Амбалажа
Транспортна амбалажа је еколошки
прихватљива и може се рециклирати.
Пластични делови обележени су међународним скраћеницама као што су PE, PS
итд. Одложите амбалажу у контејнере који
су обезбеђени у ту сврху на локалном месту за одлагање отпада.
93
94
www.zanussi.com
www.zanussi.com
95
892961038-B-162013
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising