nokia 5230 ug ro

nokia 5230 ug ro

Ghid utilizator Nokia 5230

Ediţia 6.0

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs RM-588 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/ declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi Care și Ovi sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale corporației

Nokia. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Acest produs este licențiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu se consideră acordată implicit nicio licență pentru niciun fel de altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informații referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedea http:// www.mpegla.com.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENȚIATORII

SĂI NU VOR FI ȚINUȚI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN

FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA

APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE

IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA,

CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST

DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Copierea și prelucrarea oricăror programe din aparat este interzisă în limitele permise de legislația aplicabilă.

În măsura în care prezentul ghid al utilizatorului cuprinde limitări cu privire la interpretările, garanțiile, despăgubirile și răspunderile Nokia, respectivele limitări se vor aplica și în cazul oricăror interpretări, garanții, despăgubiri și răspunderi ale licențiatorilor Nokia.

Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune.

Vă rugăm consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepție). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfel de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

Unele operațiuni și caracteristici depind de cartela SIM și/sau de rețea, de funcția MMS sau depind de compatibilitatea aparatelor și a formatelor acceptate ale conținutului. Unele servicii sunt supuse unor taxe separate.

Aparatul Dvs. poate avea marcaje preinstalate și legături către site-uri de Internet ale unor terțe părți. Puteți, de asemenea, accesa alte site-uri ale unor terțe părți prin intermediul aparatului Dvs. Site-urile terțelor părți nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină și nu își asumă răspunderea pentru ele. Dacă decideți să accesați astfel de site-uri, vă recomandăm să luați măsuri de precauție în ceea ce privește siguranța sau conținutul.

/Ediţia 6.0 RO

Cuprins

Siguranța..................................8

Despre aparatul Dvs...............................9

Servicii de rețea...................................10

1. Găsirea informațiilor de ajutor......................................11

Ajutorul de pe aparat..........................11

Asistență...............................................11

Actualizări de programe prin

Internet.................................................12

Actualizarea software-ului cu ajutorul PC-ului....................................13

Setări.....................................................13

Coduri de acces.....................................13

Prelungirea duratei de viață a acumulatorului.....................................14

Memorie liberă.....................................15

2. Noțiuni de bază..................16

Introducerea cartelei SIM....................16

Introduceți acumulatorul....................17

Introducerea cartelei de memorie.....18

Încărcarea acumulatorului..................20

Taste și componente

..........................21

Pornirea aparatului.............................23

Blocarea tastelor și a ecranului senzorial...............................................23

Ecranul de start....................................23

Accesarea meniului..............................24

Acțiuni pe ecranul senzorial...............25

Tasta media..........................................27

Modificarea sunetului de apel............27

Asistență Nokia....................................28

3. Aparatul Dvs........................28

Configurare telefon..............................28

Copierea contactelor sau a imaginilor de pe vechiul aparat.........29

Indicatoarele de pe afișaj...................29

Bara Contacte.......................................31

Amplasarea antenelor.........................31

Profilul deconectat...............................32

Comenzi rapide....................................33

Reglajul volumului sonor și al difuzorului............................................33

Setările senzorului și rotirea afișajului...............................................34

Blocarea la distanță.............................34

Setul cu cască.......................................34

Prinderea curelușei de purtat la mână.....................................................35

Scoaterea cartelei SIM.........................36

Scoaterea cartelei de memorie..........36

4. Efectuarea apelurilor..........37

Ecranul tactil în timpul apelurilor......37

Apeluri ..................................................37

În timpul unui apel..............................38

Căsuță poștală vocală .........................38

Răspunsul la un apel sau respingerea acestuia.................................................39

Realizarea unei teleconferințe...........39

Formarea rapidă a unui număr de telefon...................................................40

Apel în așteptare..................................40

Apelare vocală......................................41

Partajare video.....................................42

Jurnal ....................................................45

5. Scrierea textului.................47

Tastatura virtuală................................47

Scrisul de mână....................................49

Introducerea textului cu tastatura virtuală..................................................49

Setări de introducere prin atingere...52

6. Contacte..............................52

Memorarea și editarea numelor și numerelor.............................................53

Bara de instrumente Contacte............53

Gestionare nume și numere...............53

Numere și adrese implicite.................54

Sunete de apel, imagini și text de apelare pentru contacte......................55

Copierea contactelor............................55

Servicii SIM............................................56

7. Mesaje.................................57

Ecranul principal Mesaje......................57

Scrierea și expedierea mesajelor.......58

Căsuță intrare mesaje..........................59

Configurarea e-mailului......................61

Serviciul e-mail.....................................61

Căsuță poștală......................................62

Mail for Exchange.................................64

Cuprins

Vizualizarea mesajelor de pe o cartelă SIM............................................65

Mesaje prin transmisii celulare..........65

Comenzi de servicii..............................66

Setări mesaje........................................66

8. Personalizarea aparatului. .69

Schimbarea aspectului aparatului.....69

Profiluri.................................................69

9. Muzica.................................70

Music player .........................................70

Muzică Ovi.............................................74

Nokia Podcast.......................................74

Radio.....................................................76

10. Foto-video........................77

Activarea aparatului foto-video.........78

Înregistrarea imaginilor......................78

Înregistrarea videoclipurilor...............83

11. Galerie...............................85

Vizualizarea și organizarea fișierelor................................................85

Vizualizarea imaginilor și a videoclipurilor......................................86

Organizarea imaginilor și a videoclipurilor......................................86

12. Partajare online................87

Despre Partajare online.......................87

Abonarea la servicii.............................87

Gestionarea conturilor proprii............88

Cuprins

Crearea unei publicări.........................88

Postați fișiere din Galerie ...................89

13. Centrul video Nokia..........89

Vizualizarea și preluarea videoclipurilor......................................89

Fluxuri video.........................................91

Videoclipurile mele..............................91

Transferul videoclipurilor de pe PC....92

Setări Centru video..............................92

14. Internet.............................93

Despre browserul Web........................93

Navigarea pe Web................................93

Adăugarea unui marcaj.......................94

Abonarea la un flux Web.....................94

15. Poziționare (GPS)..............95

Despre GPS............................................95

Sistemul global asistat de identificare a poziției (A-GPS).............95

Țineți aparatul în poziție corectă.......96

Indicații pentru crearea unei conexiuni GPS.......................................96

Cereri de poziție...................................97

Repere...................................................98

Date GPS................................................98

Setări poziționare................................99

16. Hărți..................................99

Prezentarea generală a aplicației

Hărți.......................................................99

Vizualizarea locației și a hărții.........100

Ecranul hartă......................................101

Schimbarea aspectului hărții............102

Descărcarea și actualizarea hărților.102

Despre metodele de poziționare......103

Găsirea unei locații............................104

Vizualizarea detaliilor locației..........104

Memorarea locurilor și a traseelor...105

Vizualizarea și organizarea locurilor sau a traseelor...................................105

Expedierea locurilor către prieteni. .106

Partajare informații locație..............106

Sincronizarea Preferințelor...............107

Obținerea îndrumării vocale.............108

Deplasarea către destinație..............109

Ecranul de navigare...........................110

Obținerea informațiilor din trafic și despre siguranță................................110

Deplasarea pe jos către destinație...111

Planificarea unui traseu....................111

17. Conectivitate...................113

Conexiuni de date și puncte de acces....................................................113

Setări rețea.........................................114

Puncte de acces..................................114

Conexiuni de date active...................117

Sincronizarea.....................................117

Conexiunea Bluetooth.......................118

USB......................................................123

Conexiuni la PC...................................123

Setări administrative.........................124

18. Căutare............................125

Despre Căutare...................................125

Pornirea unei căutări.........................125

19. Despre Magazinul Ovi.....126

20. Alte aplicații....................126

Ceas.....................................................126

Agendă................................................128

Manager fișiere..................................128

Manager aplicații...............................130

RealPlayer ..........................................133

Recorder.............................................134

Scrierea notelor..................................135

Efectuarea de calcule.........................135

Convertor............................................136

Dicționar.............................................136

21. Setări...............................136

Setări telefon......................................136

Setări apel...........................................144

22. Depanare........................147

23. Protejați mediul.............149

Economisiți energia...........................149

Reciclați...............................................150

Informații de siguranță și despre produs.......................150

Index.....................................160

Cuprins

8

Siguranța

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

INTERFERENȚE

Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII

Respectați toate restricțiile. Opriți aparatul în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie.

SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACCESORII ȘI ACUMULATORI

Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.

REZISTENȚA LA APĂ

Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Siguranța

Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în WCDMA

900/2100 și GSM/EDGE 850/900/1800/1900. Pentru informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Aparatul Dvs. acceptă mai multe metode de conectivitate și, la fel ca în cazul calculatoarelor, poate fi expus la virusuri și la alte tipuri dăunătoare de conținut.

Fiți precauți în cazul mesajelor, solicitărilor de conectare, navigării pe paginile internet și al descărcărilor. Instalați și utilizați numai servicii și programe provenite din surse de încredere, cum sunt aplicațiile Symbian Signed sau care au trecut testul de verificare Java Verified™, care oferă o siguranță și o protecție adecvată. Aveți în vedere instalarea de aplicații antivirus și a altor programe de siguranță pe aparatul

Dvs. și pe orice calculator conectat.

Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă preinstalate o serie de marcaje și linkuri către site-uri Internet ale unor terțe părți și care vă permit să accesați aceste site-uri.

Acestea nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină și nu își asumă răspunderea pentru ele. Dacă accesați astfel de site-uri, luați măsuri de precauție în ceea ce privește siguranța și conținutul.

Avertizare: Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât ceasul cu alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Faceți copii de siguranță sau păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.

Când conectați aparatul la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestui echipament pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.

Imaginile din acest ghid pot diferi de cele de pe afișajul aparatului Dvs.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

9

Siguranța

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

Servicii de rețea

Pentru a utiliza aparatul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Unele funcții nu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumite funcții să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul

Dvs. de servicii pentru putea utiliza respectivele funcții. Serviciile de rețea implică transmiterea de date. Cereți furnizorului Dvs. de servicii informații referitoare la taxele din rețeaua Dvs. din țară și când sunteți în roaming, din alte rețele. Furnizorul

Dvs. de servicii vă poate explica ce tarife se vor aplica. Unele rețele ar putea avea limitări ce influențează modul în care puteți utiliza unele funcții ale acestui aparat și care necesită suport din partea rețelei, cum ar fi suport pentru tehnologii specifice precum protocoale WAP 2.0 (HTTP și SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP, precum și caracterele specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil, de asemenea, ca aparatul Dvs. să aibă articole personalizate, cum ar fi nume de meniuri, ordinea acestora și pictogramele.

10 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

1. Găsirea informațiilor de ajutor

Ajutorul de pe aparat

Aparatul conține instrucțiuni de ajutor în utilizarea aplicațiilor instalate pe aparat.

Pentru a deschide texte de ajutor din meniul principal,selectați Meniu > Ajutor și aplicația pentru care doriți ă citiți instrucțiunile.

Când există o aplicație deschisă, selectați Opțiuni > Ghid utilizator pentru a accesa aplicația de ajutor pentru ecranul curent.

În timp ce citiți instrucțiunile, puteți să schimbați dimensiunea textului de ajutor selectând Opțiuni > Micșorare font sau Mărire font.

Puteți găsi legături către subiecte conexe la sfârșitul textului explicativ. Dacă selectați un cuvânt subliniat, se afișează o scurtă explicație. Ajutorul utilizează următorii indicatori: Legătură către un subiect conex de ajutor. Legătură către aplicația respectivă.

Atunci când citiți instrucțiunile, comutați între textele de ajutor și aplicația care se deschide în fundal, selectați Opțiuni > Afișare aplic. deschise și aplicația dorită.

Asistență

Dacă doriți să aflați mai multe despre utilizarea produsului sau aveți nelămuriri în legătură că funcționarea corectă a aparatului, consultați paginile de asistență de la adresa www.nokia.com/support sau site-ul Web local Nokia, www.nokia.mobi/ support (cu un aparat mobil), aplicația Ajutor de pe aparat sau ghidul utilizatorului.

Dacă aceasta nu rezolvă problema, efectuați una dintre următoarele operații:

● Reporniți aparatul: opriți-l și scoateți acumulatorul. După aproximativ un minut, reintroduceți acumulatorul și porniți aparatul.

● Restabiliți setările originale din fabrică, conform indicațiilor din ghidul utilizatorului. Documentele și fișierele vor fi șterse la resetare, de aceea efectuați

întâi copii de siguranță ale datelor.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

11

Găsirea informațiilor de ajutor

● Actualizați regulat programele aparatului pentru performanță optimă și pentru a beneficia de eventualele caracteristici noi, conform instrucțiunilor din ghidul de utilizare.

Dacă problema rămâne nerezolvată, luați legătura cu Nokia pentru a afla ce opțiuni de reparații vă stau la dispoziție. Vizitați www.nokia.com/repair. Înainte de a trimite aparatul la reparat, creați întotdeauna copii de siguranță după datele de pe acesta.

Actualizări de programe prin Internet

Selectați Meniu > Aplicații > Actual. soft.

Cu ajutorul actualizării de programe (serviciu de rețea), puteți verifica dacă există actualizări disponibile pentru programul sau aplicațiile aparatului dvs, și descărcațile pe acesta.

Descărcarea actualizărilor de programe poate implica transmiterea unor cantități mari de date (serviciu de rețea).

Asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie sau conectați

încărcătorul înainte de a începe actualizarea.

Avertizare: Dacă instalați o actualizare a unui program, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgență, decât după terminarea instalării și repornirea aparatului. Înainte de accepta instalarea unei actualizări, efectuați copii de siguranță ale datelor.

După actualizarea programului sau a aplicațiilor aparatului utilizând aplicația de actualizare a Programelor, este posibil ca instrucțiunile referitoare la aplicațiile actualizate din ghidul utilizatorului sau asistența să nu fie actualizate.

Pentru a descărca actualizările disponibile, selectați . Pentru a demarca anumite actualizări pe care nu doriți să le descărcați, selectați actualizările din listă.

Pentru a vizualiza informații despre o actualizare, selectați actualizarea și .

Pentru a vizualiza starea actualizărilor anterioare, selectați .

Selectați Opțiuni și una din următoarele opțiuni:

12 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Găsirea informațiilor de ajutor

Actualizare prin PC — Actualizați aparatul dvs. utilizând un PC. Această opțiune

înlocuiește opțiunea Start actualizare când actualizările sunt disponibile numai utilizând aplicația PC Nokia Software Updater.

Vizual. istoric actualizări — Pentru a vizualiza starea actualizărilor anterioare.

Setări — Modificați setările, cum ar fi punctul de acces implicit utilizat pentru descărcarea actualizărilor.

Declinarea răspunderii — Vizualizați acordul de licență Nokia.

Actualizarea software-ului cu ajutorul PC-ului

Nokia Software Updater este o aplicație PC, care vă permite să actualizați softwareul de pe aparat. Pentru a actualiza software-ul de pe aparat, aveți nevoie de un PC compatibil, acces Internet cu bandă largă și un cablu de date USB compatibil, pentru a conecta aparatul la PC.

Pentru informații suplimentare și pentru preluarea aplicației Nokia Software

Updater, accesați www.nokia.com/softwareupdate.

Setări

Aparatul are în mod obișnuit setările pentru MMS, GPRS, streaming și Internet mobil configurate automat, în funcție de informațiile de la furnizorul de servicii de rețea.

Este posibil ca setările de la furnizorii de servicii să fie deja instalate pe aparat sau să primiți sau să solicitați setările de la furnizorii de servicii de rețea printr-un mesaj special.

Coduri de acces

Dacă ați uitat oricare din aceste coduri de acces, contactați furnizorul de servicii.

● Codul PIN (Personal Identification Number) — Acest cod protejează cartela SIM

împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN (4 - 8 cifre) este furnizat de obicei, la livrarea cartelei SIM. După ce ați introdus de trei ori consecutiv un cod PIN incorect, codul PIN se blochează și aveți nevoie de codul PUK pentru a-l debloca.

● Cod UPIN — Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM. Cartela USIM este o versiune îmbunătățită a cartelei SIM și este acceptată de telefoanele mobile 3G.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

13

Găsirea informațiilor de ajutor

● Codul PIN2 — Acest cod (4 - 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM și este necesar pentru a accesa unele funcții ale aparatului.

● Codul de blocare (cunoscut și sub numele de cod de siguranță) — Codul de blocare vă ajută să vă protejați aparatul împotriva utilizării neautorizate. Codul presetat este 12345. Aveți posibilitatea să creați și să schimbați codul și să setați aparatul să-l solicite. Păstrați noul cod secret și într-un loc sigur, separat de aparat. În cazul în care uitați codul și aparatul este blocat, aparatul va avea nevoie de service. Este posibil să se aplice taxe suplimentare și este posibil ca toate datele personale din aparat să fie șterse. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu un Nokia Care Point sau cu distribuitorul aparatului.

● Codul personal de deblocare (PUK) și codul PUK2 — Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. Dacă aceste coduri nu sunt furnizate odată cu cartela SIM, contactați furnizorul de servicii de rețea a cărui cartelă SIM se află în aparat.

● Cod UPUK — Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat. Dacă acest cod nu este furnizat odată cu cartela USIM, contactați furnizorul de servicii de rețea a cărui cartelă USIM se află în aparat.

● Număr de identitate internațională a echipamentului mobil (IMEI) — Acest număr (15 sau 17 cifre) se utilizează pentru a identifica aparatele acceptate în rețeaua GSM. Aparatele care sunt, de exemplu, furate, pot fi blocate pentru a nu mai accesa rețeaua. Numărul IMEI pentru aparatul dvs. poate fi găsit sub acumulator.

Prelungirea duratei de viață a acumulatorului

Multe funcții ale aparatului cresc consumul de energie din acumulator și reduc durata de viață a acestuia. Pentru a economisi energia acumulatorului, rețineți următoarele:

● Funcțiile care utilizează conexiunea Bluetooth sau folosirea acestor funcții în fundal în timpul utilizării altor funcții solicită suplimentar acumulatorul.

Dezactivați conectivitatea Bluetooth atunci când nu aveți nevoie de aceasta.

● Dacă ați selectat Conexiune date pachete > Dacă e disponibilă în setările de conexiune și nu exisă acoperire pentru pachetele de date (GPRS), aparatul va

încerca periodic să stabilească o conexiune de pachete de date. Pentru a prelungi

14 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Găsirea informațiilor de ajutor

durata de viață a aparatului, selectați Conexiune date pachete > Când este

necesar.

● Aplicația Hărți preia noi informații despre hartă când mergeți în zone noi de pe hartă, ceea ce solicită suplimentar acumulatorul. Puteți împiedica preluarea automată de hărți noi.

● Dacă intensitatea semnalului rețelei celulare variază mult în zona Dvs., aparatul trebuie să caute în mod repetat rețele disponibile. Acest lucru solicită suplimentar acumulatorul.

Dacă modul rețea este setat pe mod dual în setările de rețea, aparatul caută rețeaua 3G. Pentru a seta aparatul să utilizeze numai rețeaua GSM, selectați

Meniu > Setări și Conectivitate > Rețea > Mod rețea > GSM.

● Iluminarea ecranului solicită suplimentar acumulatorul. În setările afișajului, aveți posibilitatea să reglați luminozitatea ecranului și să modificați intervalul de timp după care se dezactivează iluminarea ecranului. Selectați Meniu >

Setări și Telefon > Afișaj > Luminozitate sau Durată iluminare.

● Păstrarea aplicațiilor active în fundal crește consumul de energie de la acumulator. Pentru a accesa aplicații pe care nu le utilizați, apăsați și mențineți apăsată tasta meniu și selectați o aplicație.

Memorie liberă

Pentru a vizualiza cât spațiu este disponibil pentru diferite tipuri de date, selectați

Meniu > Aplicații > Birou > Mngr. fișiere.

Multe funcții ale acestui aparat utilizează memoria pentru a stoca date. Aparatul vă notifică dacă memoria din diferite locații de memorie nu este suficientă.

Pentru a elibera spațiu în memorie, transferați datele pe o cartelă de memorie compatibilă (dacă este disponibilă), sau pe un calculator compatibil.

Pentru a elimina datele de care nu mai aveți nevoie, utilizați Managerul de fișiere sau deschideți aplicația respectivă. Puteți să ștergeți:

● Mesajele din dosarele Mesaje și mesajele e-mail preluate din căsuța poștală

● Pagini Web memorate

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

15

Noțiuni de bază

● Informații de contact

● Note de agendă

● Aplicațiile afișate în Manager aplicații de care nu mai aveți nevoie

● Fișierele de instalare (.sis sau .sisx) ale aplicațiilor pe care le-ați instalat.

Transferați fișierele de instalare pe un calculator compatibil.

● Imagini și videoclipuri din Galerie. Efectuați copii de siguranță ale fișierelor de pe un computer compatibil.

2. Noțiuni de bază

Introducerea cartelei SIM

Important: Pentru a preveni defectarea cartelei SIM, scoateți întotdeauna acumulatorul înainte de a introduce sau a scoate cartela.

Important: Nu introduceți în acest aparat cartele SIM mini-UICC, denumite și cartele micro-SIM, cartele micro-SIM cu adaptor sau cartele SIM cu un decupaj mini-

UICC (vezi figura). Cartelele micro-SIM sunt mai mici decât cartelele SIM standard.

Aparatul nu acceptă cartelele micro-SIM. Utilizarea cartelelor SIM incompatibile poate duce la deteriorarea cartelelor sau a aparatului. De asemenea, poate provoca deteriorarea datelor stocate pe cartelă.

Este posibil ca în aparat să fi fost introdusă deja o cartelă SIM. Dacă nu, efectuați următoarele operații:

16 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

1. Deschideți capacul locașului cartelei SIM.

2. Introduceți o cartelă SIM în locaș. Asigurațivă că zona contactelor de pe cartelă este orientată în sus. Împingeți cartela în locaș.

3. Închideți capacul locașului cartelei SIM.

Asigurați-vă că ați închis corect capacul.

În cazul în care cartela SIM nu este corect fixată, aparatul se poate utiliza doar în mod offline.

Noțiuni de bază

Introduceți acumulatorul

Măsuri de siguranță privind scoaterea acumulatorului. Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

17

Noțiuni de bază

1. Scoateți capacul spate.

2. Introduceți acumulatorul.

3. Pentru a pune la loc capacul, îndreptați dispozitivele de blocare de sus către locașurile corespunzătoare și apăsați capacul până când se blochează în poziție.

Introducerea cartelei de memorie

Utilizați numai cartele microSD și microSDHC compatibile, omologate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat. Nokia utilizează standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie, dar este posibil ca anumite mărci să nu fie perfect compatibile

18 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Noțiuni de bază

cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

1. Deschideți capacul locașului pentru cartela de memorie.

2. Introduceți o cartelă de memorie compatibilă în locaș. Asigurați-vă că zona contactelor de pe cartelă este orientată în jos. Împingeți cartela înăuntru.

Când cartela se blochează în locașul său, veți auzi un clic.

3. Închideți capacul locașului cartelei de memorie. Asigurați-vă că ați închis corect capacul.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

19

Noțiuni de bază

Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul a fost parțial încărcat în fabrică. În cazul în care aparatul indică o

încărcare insuficientă, efectuați următoarele:

1. Conectați încărcătorul la o priză de electricitate.

2. Conectați încărcătorul la aparat.

3. Atunci când aparatul indică un acumulator complet încărcat, deconectați

încărcătorul de la aparat, apoi de la priza de electricitate.

Nu este necesar să încărcați acumulatorul o anumită perioadă de timp și puteți utiliza aparatul în timp ce se încarcă. Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil să dureze câteva minute până când indicatorul de încărcare apare pe ecran sau se pot efectua apeluri.

Indicaţie: Deconectați încărcătorul de la priza de perete atunci când nu îl utilizați. Încărcătorul conectat la priză consumă energie, chiar dacă nu este conectat la aparat.

20 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Taste și componente

Noțiuni de bază

1 — Conector micro USB

2 — Conector AV Nokia (3,5mm)

3 — Conector pentru încărcător

4 — Tasta de pornire/oprire

5 — Receptor

6 — Ecran senzorial

7 — Detector de proximitate

8 — Tasta de apropiere/depărtare și volum

9 — Tasta media

10 — Comutator de blocare

11 — Tasta de captare

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

21

Noțiuni de bază

12 — Tasta de terminare

13 — Tasta meniu

14 — Tasta Apelare

15 — Obiectivul aparatului foto-video

16 — Difuzor

17 — Locaș cartelă SIM

18 — Locaș cartelă de memorie

19 — Orificiu pentru curelușa de purtat la mână

20 — Microfon

Aparatul Dvs. este, de asemenea, însoțit de un stilou care se poate atașa la aparat cu ajutorul curelușei de mână.

Nu acoperiți zona de deasupra ecranului senzorial, de exemplu cu o peliculă de protecție.

22 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Noțiuni de bază

Pornirea aparatului

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.

2. Dacă aparatul solicită un cod PIN sau un cod de blocare, introduceți-l și selectați OK. Pentru a șterge un număr, selectați

12345.

. Codul de blocare setat din fabrică este

3. Selectați locația. Dacă din greșeală ați selectat o locație greșită, selectați Înapoi.

4. Introduceți data și ora. Dacă utilizați formatul de 12 ore, pentru a comuta între a.m. și p.m., selectați orice număr.

Blocarea tastelor și a ecranului senzorial

Pentru a bloca sau a debloca ecranul senzorial și tastele, glisați comutatorul de blocare de pe partea laterală a aparatului.

Când ecranul senzorial și tastele sunt blocate, ecranul senzorial este dezactivat și tastele sunt inactive.

Ecranul și tastele se pot bloca automat după o perioadă de inactivitate. Pentru a modifica setările pentru blocarea automată a ecranului și tastelor, selectați

Meniu > Setări și Telefon > Manag. telefon > Autobloc. taste > Autoblocare

tastatură.

Ecranul de start

Ecranul de start este locul în care puteți să colectați toate contactele importante sau comenzile rapide către aplicații.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

23

Noțiuni de bază

Elemente de afișaj interactive

Pentru a deschide aplicația ceas, selectați ceasul (1).

Pentru a deschide agenda sau a schimba profilul, selectați data sau denumirea profilului (2).

Pentru a vizualiza sau a modifica setările de conectare

( ) sau pentru a vizualiza evenimentele pierdute, selectați colțul din dreapta sus (3).

Pentru a efectua un apel telefonic, selectați Telefon sau

(4).

Pentru a deschide listele de contacte, selectați Contacte sau

(5).

Pentru a deschide meniul principal, apăsați tasta meniu (6).

Utilizarea barei Contacte — Pentru a începe să utilizați bara Contacte și să adăugați contacte la ecranul de start, selectați > Opțiuni > Contact nou și urmați instrucțiunile.

Modificarea temelor și a comenzilor rapide din ecranul

inițial — Selectați Meniu > Setări și Personal > Ecran

de Start.

Tastele muzicale — Atunci când în fundal se redă muzică sau o emisiune radio, în ecranul de start se afișează tastele muzicale (redare/pauză, derulare înainte și derulare înapoi).

Accesarea meniului

Pentru a accesa meniul, apăsați tasta meniu.

Pentru a deschide o aplicație sau un dosar din meniu, aelectați-l.

24 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Noțiuni de bază

Acțiuni pe ecranul senzorial

Atingerea și atingerea dublă

Pentru a deschide o aplicație sau un alt articol de pe ecranul senzorial, în mod normal, atingeți aplicația sau articolul cu degetul sau cu stiloul. Cu toate acestea, articolele de mai jos se deschid prin atingere dublă.

Important: Utilizați numai un stilou omologat de Nokia pentru a fi folosit cu acest aparat. Utilizarea oricărui alt tip de stilou poate anula orice garanție acordată acestui produs și poate deteriora ecranul senzorial. Evitați zgârierea ecranului senzorial. Nu utilizați niciodată un stilou sau un creion obișnuit și nici alte obiecte ascuțite pentru a scrie pe ecranul senzorial.

● Listează articolele dintr-o aplicație, cum ar fi dosarul Ciorne din lista de dosare din Mesaje

Indicaţie: Atunci când deschideți un ecran cu listă, primul articol este deja evidențiat. Pentru a deschide articolul evidențiat, atingeți-l o singură dată.

● Aplicațiile și dosarele din meniu atunci când utilizați un ecran de tip listă

● Fișiere într-o listă de fișiere, de exemplu, o imagine în ecranul de imagini și videoclipuri din Galerie.

Dacă atingeți o singură dată un fișier sau un articol similar, acesta nu se deschide, ci se evidențiază. Pentru a vedea opțiunile disponibile pentru articol, selectați

Opțiuni sau (dacă este disponibilă), o pictogramă din bara de instrumente.

Selectare

În această documentație de utilizare, deschiderea aplicațiilor sau articolelor prin atingerea acestora de una sau două ori se numește „selectare”. Dacă trebuie să selectați mai multe articole unul după altul, opțiunile de meniu care se selectează sunt separate prin săgeți. Pentru a selecta Opțiuni > Ghid utilizator, atingeți

Opțiuni, apoi atingeți Ghid utilizator.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

25

Noțiuni de bază

Glisare

Pentru a glisa, puneți degetul sau stiloul pe ecran și glisați-l pe ecran. Pentru a derula

în sus sau în jos o pagină Web, glisați pagina cu degetul sau cu stiloul.

Trecere

Pentru o acțiune de trecere, deplasați repede degetul sau stiloul spre stânga sau spre dreapta pe ecran. Atunci când vizualizați o imagine, pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară, treceți imaginea spre stânga sau spre dreapta.

Glisați pentru a debloca ecranul senzorial.

Pentru a debloca ecranul senzorial, apăsați tasta de pornire sau tasta meniu și glisați de la dreapta la stânga.

Glisați pentru a debloca ecranul senzorial și

pentru a dezactiva sunetul unui apel — Pentru a debloca ecranul senzorial fără a prelua apelul, glisați de la dreapta la stânga. Sunetul de apel este dezactivat în mod automat. Pentru a răspunde la un apel, apăsați tasta de apelare iar pentru a respinge apelul apăsați tasta de terminare.

Glisați pentru a prelua apelul — Pentru a răspunde la un apel recepționat, glisați de la stânga la dreapta.

Glisați pentru a opri alarma. — Pentru a opri o alarmă sonoră, glisați de la stânga la dreapta. Pentru a amâna alarma, glisați de la dreapta la stânga.

Derulare

Pentru a derula în sus sau în jos în cadrul listelor prevăzute cu bară de defilare, glisați cursorul barei de defilare.

În anumite ecrane listă, puteți derula punând degetul sau stiloul pe un element din listă și glisând în sus sau în jos. Pentru a derula contactele, puneți degetul sau stiloul pe un contact, apoi glisați în sus sau în jos.

Indicaţie: Pentru a vedea o scurtă descriere a unei pictograme, puneți degetul sau stiloul pe pictogramă. Nu toate pictogramele au descrieri.

26 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Noțiuni de bază

Iluminarea ecranului senzorial

Iluminarea ecranului senzorial se stinge după o perioadă de inactivitate. Pentru a aprinde iluminarea, atingeți ecranul.

Dacă ecranul senzorial și tastele sunt blocate, atingerea ecranului nu duce la iluminarea acesteia. Pentru a debloca ecranul și tastele, glisați comutatorul de blocare.

Tasta media

Pentru a deschide aplicații, cum ar fi playerul de muzică sau browserul, atingeți tasta media ( ) pentru a deschide bara media, apoi selectați aplicația.

Modificarea sunetului de apel

Selectați Meniu > Setări și Personal > Profiluri.

Puteți utiliza profiluri pentru a seta și a particulariza sunete de apel, de avertizare pentru mesaje, precum și alte sunete pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelanți. Pentru a personaliza un profil, mergeți la acesta și selectați Opțiuni >

Personalizare.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

27

Aparatul Dvs.

Asistență Nokia

Pentru a găsi cea mai recentă versiune a acestui ghid, informații suplimentare, fișiere de preluat și servicii legate de produsul Nokia, vizitați www.nokia.com/ support sau site-ul Web local Nokia.

Serviciul de setări e configurare

Pentru a descărca setările de configurare, cum ar fi MMS, GPRS, e-mail și alte servicii pentru modelul dvs. de telefon, accesați www.nokia.com/support.

Servicii Nokia Care

Dacă trebuie să luați legătura cu serviciile Nokia Care, consultați lista centrelor de contact Nokia Care locale la adresa www.nokia.com/customerservice.

Întreținere

Pentru servicii de întreținere, căutați punctul Nokia Care cel mai apropiat la adresa www.nokia.com/repair.

3. Aparatul Dvs.

Configurare telefon

Când porniți aparatul pentru prima oară, se afișează aplicația Configurare telefon.

Pentru a accesa mai târziu aplicația Configurare telefon, selectați Meniu >

Aplicații > Conf. telefon.

Pentru a seta conexiunile aparatului, selectați Asist. setări.

Pentru a transfera date pe aparat de pe un aparat Nokia compatibil, selectați

Comutare.

Opțiunile disponibile pot să varieze.

28 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Aparatul Dvs.

Copierea contactelor sau a imaginilor de pe vechiul aparat

Doriți să copiați informații importante de pe vechiul aparat Nokia compatibil și să

începeți să utilizați rapid noul aparat? Utilizați aplicația Comutare telef. pentru a copia gratuit, de exemplu, contacte, înregistrări de agendă și imagini pe noul aparat.

Selectați Meniu > Aplicații > Conf. telefon și Transfer de date.

Dacă vechiul aparatul Nokia nu are aplicația

Comutare telef., noul aparat o trimite într-un mesaj.

Deschideți mesajul pe vechiul aparat și urmați instrucțiunile.

1. Selectați aparatul la care doriți să vă conectați și asociați aparatele. Bluetooth trebuie să fie activat.

2. În cazul în care celălalt aparat solicită o parolă numerică, introduceți parola. Parola numerică, pe care o definiți dvs., trebuie introdusă în ambele aparate. La unele aparate, parola numerică este fixată. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al aparatului.

Parola numerică este valabilă numai pentru conexiunea curentă.

3. Selectați conținutul și OK.

Indicatoarele de pe afișaj

Aparatul este utilizat într-o rețea GSM (serviciu de rețea).

Aparatul este utilizat într-o rețea UMTS (serviciu de rețea).

Aveți unul sau mai multe mesaje necitite în dosarul Căsuță de intrare din

Mesaje.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

29

Aparatul Dvs.

Ați primit un nou mesaj e-mail în căsuța poștală de la distanță.

Există mesaje de trimis în dosarul Căsuță de ieșire.

Aveți apeluri nepreluate.

Tipul de sunet este setat pe Silențios și sunetele de alertă pentru mesaje și pentru e-mailuri sunt dezactivate.

Este activ un profil temporizat.

Ecranul senzorial și tastele sunt blocate.

Există o alarmă activă.

Este utilizată cea de-a doua linie telefonică (serviciu de rețea).

Toate apelurile către aparat sunt redirecționate către alt număr (serviciu de rețea) . Dacă aveți două linii telefonice, un număr indică linia activă.

La aparat este conectat un set cu cască compatibil.

La aparat este conectat un telefon text compatibil.

Este activă o conexiune de pachete de date GPRS (serviciu de rețea). indică o conexiune în așteptare, iar indică o conexiune disponibilă.

Este activă o conexiune de pachete de date pe o porțiune a rețelei care acceptă

EGPRS (serviciu de rețea). indică o conexiune în așteptare, iar indică o conexiune disponibilă. Pictogramele indică faptul că o conexiune EGPRS este disponibilă în rețea, dar aparatul nu utilizează în mod necesar EGPRS pentru transferul de date.

Este activă o conexiune de pachete de date UMTS (serviciu de rețea). indică o conexiune în așteptare, iar indică o conexiune disponibilă.

Acces pachete de preluare cu viteze mari (High-speed downlink packet access,

HSDPA) este acceptat și activ (serviciu de rețea). indică o conexiune în așteptare, iar indică o conexiune disponibilă.

Este activată conexiunea Bluetooth.

30 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Aparatul Dvs.

Se transmit date prin conexiunea Bluetooth. Dacă indicatorul este afișat cu intermitență, aparatul încearcă să se conecteze la alt aparat.

Este activă o conexiune USB.

Sincronizarea este în desfășurare.

Bara Contacte

Pentru a adăuga un contact la ecranul inițial, în ecranul inițial, selectați >

Opțiuni > Contact nou și urmați instrucțiunile.

Pentru a lua legătura cu un contact, selectați-l și una dintre următoarele: Apelați contactul. Expediați un mesaj contactului. Pentru a reîmprospăta fluxurile

Web ale contactului.

Pentru a vizualiza ultimele evenimente de comunicație cu contactul, selectați contactul. Pentru a vizualiza detalii despre un eveniment de comunicație, selectați evenimentul.

Pentru a închide vizualizarea, selectați Opțiuni > Ieșire.

Amplasarea antenelor

Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună de antene interioare și exterioare. Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta transmite sau recepționează semnale. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării, poate provoca creșterea nivelului de consum în timpul funcționării și poate reduce durata de viață a acumulatorului.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

31

Aparatul Dvs.

Antenă celulară

Antenă GPS

Antenă Bluetooth

Profilul deconectat

Profilul deconectat vă permite să utilizați aparatul fără a vă conecta la rețeaua celulară fără fir. Atunci când profilul deconectat este activ, puteți utiliza aparatul fără o cartelă SIM sau USIM.

Activarea profilului deconectat — Apăsați scurt tasta de pornire și selectați

Deconectat.

Când activați profilul deconectat, conexiunea la rețeaua celulară se închide. Sunt

împiedicate toate semnalele pe frecvență radio către și de la aparat spre rețeaua celulară. Dacă încercați să expediați mesaje utilizând rețeaua celulară, acestea sunt plasate în dosarul Căsuță ieșire pentru a fi expediate ulterior.

Important: În profilul deconectat nu puteți efectua sau primi apeluri și nu puteți folosi nicio funcție care necesită acoperire în rețeaua mobilă. Este posibil să puteți, totuși, efectua apeluri către numerele de urgență programate în aparatul

Dvs. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie să activați, mai întâi, funcțiile telefonului schimbând profilurile. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți codul de blocare.

32 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Aparatul Dvs.

Comenzi rapide

Pentru a comuta între aplicații deschise, apăsați și mențineți apăsată tasta meniu.

Rularea aplicațiilor în fundal crește consumul de energie din acumulator și reduce durata de viață a acestuia.

Pentru a porni o conexiune Web (serviciu de rețea), în formare număr, atingeți și mențineți apăsată tasta 0.

Pentru a accesa aplicații disponibile în bara Media, cum ar fi music player și browser

Web, din orice ecran, apăsați tasta media.

Pentru a modifica profilul, apăsați tasta de pornire și selectați un profil.

Pentru a apela căsuța vocală (serviciu de rețea), în formare număr, atingeți și mențineți apăsată tasta 1.

Pentru a deschide lista cu ultimele numere formate, în ecranul de start, apăsați tasta de apelare.

Pentru a utiliza comenzi vocale, în ecranul de start, apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare.

Reglajul volumului sonor și al difuzorului

Pentru regla nivelul volumului atunci când aveți o convorbire activă sau ascultați un clip audio, utilizați tasta de volum.

Difuzorul încorporat vă permite să vorbiți și să ascultați de la o distanță mică, fără a fi nevoie să țineți aparatul la ureche.

Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri, selectați Difuzor

Pentru a dezactiva difuzorul, selectați Activ. microrec..

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

33

Aparatul Dvs.

Setările senzorului și rotirea afișajului

Când activați senzorii în aparat, aveți posibilitatea să controlați anumite funcții

întorcând aparatul.

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Setări senzor.

Selectați una din următoarele opțiuni:

Senzori — Pentru a activa senzorii.

Comandă rotire — Selectați Dezact. sunet apeluri și Amânare alarme pentru a opri sonorul apelurilor și a amâna alarmele întorcând aparatul cu fața în jos.

Selectați Ecran rotire automată pentru a roti automat conținutul afișajului când

întoarceți aparatul pe partea stângă sau înapoi în poziție verticală. Nu toate aplicațiile și funcțiile acceptă rotirea conținutului afișajului.

Blocarea la distanță

Pentru a preveni utilizarea neautorizată a aparatului, aveți posibilitatea să blocați aparatul și cartela de memorie de la distanță, utilizând un mesaj text. Trebuie să definiți mesajul text și pentru a bloca aparatul, trimiteți mesajul respectiv la propriul aparat. Pentru a debloca aparatul, aveți nevoie de codul de blocare.

Pentru a activa blocarea la distanță și a defini conținutul mesajului text ce urmează a fi utilizat, selectați Meniu > Setăriși Telefon > Manag. telefon > Setări

siguranță > Telefon și cartelă SIM > Blocare telefon de la dist. > Activată.

Atingeți câmpul de introducere a textului pentru a introduce conținutul mesajului text (5 - 20 caractere), selectați și verificați mesajul. Introduceți codul de blocare.

Setul cu cască

Puteți să conectați la aparat un set compatibil cu cască sau căști compatibile. Este posibil să fie nevoie să selectați modul cablului.

34 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Avertizare: Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs.

de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Nu conectați aparate care emit semnale de ieșire, deoarece acest fapt poate duce la defectarea aparatului. Nu conectați nicio sursă de tensiune la conectorul AV Nokia.

Când conectați la conectorul AV Nokia orice aparat sau set cu cască extern, altele decât cele aprobate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la tastele de volum.

Prinderea curelușei de purtat la mână

Indicaţie: Fixați stiloul de aparat, ca pe o curea de purtat la mână.

Aparatul Dvs.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

35

Aparatul Dvs.

Scoaterea cartelei SIM

1. Scoateți capacul din spate ridicându-l dinspre partea de sus a aparatului.

2. Scoateți acumulatorul.

3. Deschideți capacul locașului cartelei SIM. Amplasați vârful stiloului în orificiul de sub acumulator și împingeți cartela

SIM în lateral pentru a ieși din locaș. Trageți cartela SIM afară.

4. Puneți la loc acumulatorul și capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Important: Nu scoateți cartela de memorie în timpul unei operații de accesare a cartelei. În caz contrar se pot produce defecțiuni ale cartelei de memorie și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

1. Dacă aparatul este pornit, înainte să scoateți cartela, apăsați tasta de pornire și selectați Scoatere cart. mem..

2. Atunci când se afișează Scoateți cartela de memorie ? Unele aplicații vor fi

închise., selectați Da.

3. Atunci când se afișează mesajul Scoateți cartela de memorie și apăsați

"OK", deschideți capacul locașului cartelei de memorie.

36 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Efectuarea apelurilor

4. Apăsați pe cartela de memorie pentru a o elibera din locaș.

5. Extrageți cartela de memorie. Dacă aparatul este pornit, selectați OK.

4. Efectuarea apelurilor

Ecranul tactil în timpul apelurilor

Aparatul este prevăzut cu un senzor de proximitate. Pentru a crește durata de funcționare a acumulatorului și a preveni selecțiile accidentale, ecranul tactil este dezactivat automat în timpul apelurilor, când apropiați aparatul de ureche.

Nu acoperiți senzorul de proximitate, de exemplu, cu o peliculă de protecție.

Apeluri

1. În ecranul de start, selectați Telefon pentru a deschide formare număr și introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul. Pentru a elimina un număr, selectați .

Pentru apeluri internaționale, selectați * pentru caracterul + (înlocuiește codul de acces internațional) și introduceți codul țării, prefixul zonal (omiteți primul zero dacă este necesar) și numărul de telefon.

2. Pentru a efectua apelul, apăsați tasta de apelare.

3. Apăsați tasta de terminare pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o

încercare de apelare în curs).

Apăsarea tastei de terminare va închide întotdeauna apelul, chiar dacă este activă o altă aplicație.

Pentru a efectua un apel din lista de contacte, selectați Meniu > Contacte. Mergeți la numele dorit sau selectați câmpul de căutare, introduceți primele litere sau caractere din nume, apoi mergeți la nume. Pentru a apela contactul, apăsați tasta

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

37

Efectuarea apelurilor

de apelare. Dacă aveți mai multe numere pentru același contact, selectați numărul dorit din listă, apoi apăsați tasta de apelare.

În timpul unui apel

Pentru a dezactiva și a activa sunetul, selectați sau .

Pentru a trece un apel în așteptare sau a relua apelul din așteptare, selectați sau .

Pentru a reveni la receptor, selectați .

Pentru a termina apelul, selectați .

Pentru a comuta între apelul activ și apelul în așteptare, selectați Opțiuni >

Comutare.

Indicaţie: Dacă aveți un singur apel vocal activ, pentru al trece în așteptare, apăsați tasta de apelare. Pentru a activa apelul în așteptare, apăsați din nou tasta de apelare.

Pentru a expedia șiruri de tonuri DTMF (de exemplu, o parolă), selectați Opțiuni >

Expediere DTMF. Introduceți șirul DTMF sau căutați-l în lista de contacte. Pentru a introduce un caracter de așteptare (w) sau un caracter de pauză (p), apăsați în mod repetat tasta * . Pentru a expedia tonul, selectați OK. Puteți adăuga tonuri DTMF la numărul de telefon sau în câmpul DTMF din detaliile contactului.

Pentru a termina un apel activ și a-l înlocui răspunzând la apelul în așteptare, selectați Opțiuni > Înlocuire.

Pentru a termina toate apelurile, selectați Opțiuni > Terminare apeluri.

Multe din opțiunile pe care le puteți utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de rețea.

Căsuță poștală vocală

Pentru a apela căsuța vocală (serviciu de rețea), în ecranul de start, selectați

Telefon, apoi apăsați și mențineți apăsată tasta 1.

38 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Efectuarea apelurilor

1. Pentru a schimba numărul de telefon al căsuței vocale, selectați Meniu > Setări și Apelare > Căs. poșt. apeluri, o căsuță poștală și Opțiuni > Modificare

număr.

2. Introduceți numărul (obținut de la furnizorul de servicii de rețea) și selectați

OK.

Răspunsul la un apel sau respingerea acestuia

Pentru a răspunde la un apel, apăsați tasta de apelare.

Pentru a dezactiva sunetul de apel recepționat, selectați .

Aveți posibilitatea să trimiteți un mesaj text fără a respinge apelul, informându-l pe apelant că nu puteți să preluați apelul. Pentru a expedia mesajul, selectați Exp.

mesaj, editați textul mesajului și apăsați tasta de apelare.

Dacă nu doriți să răspundeți la un apel, apăsați tasta de terminare. Dacă ați activat funcția Redirecțion. apel > Apeluri vocale > Dacă este ocupat în setările telefonului pentru a devia apeluri, respingerea unui apel are ca efect și devierea lui.

Pentru a activa opțiunea mesaje text și a scrie un mesaj de răspuns standard, selectați Meniu > Setări și Apelare > Apel > Respingere apel cu mesaj și Text

mesaj.

Realizarea unei teleconferințe

Aparatul acceptă teleconferințe cu maxim șase participanți, inclusiv Dvs.

1. Apelați-l pe primul participant.

2. Pentru a efectua un apel către un alt participant, selectați Opțiuni > Apel

nou. Primul apel trece în așteptare.

3. După preluarea noului apel, pentru a conecta primul participant la teleconferință, selectați .

Pentru a adăuga o persoană nouă la apel, efectuați un apel către un alt participant și adăugați noul apel la teleconferință.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

39

Efectuarea apelurilor

Pentru o convorbire particulară cu unul dintre participanți, selectați .

Mergeți la participant și selectați . Teleconferința este trecută în așteptare pe aparatul Dvs. Ceilalți participanți pot continua teleconferința.

Pentru a reveni la teleconferință, selectați .

Pentru a elimina un participant, selectați , mergeți la participant și selectați

.

4. Pentru a termina teleconferința activa, apăsați tasta de terminare.

Formarea rapidă a unui număr de telefon

Pentru a activa apelarea rapidă, selectați Meniu > Setări și Apelare > Apel >

Apelare rapidă.

1. Pentru a atribui un număr de telefon uneia dintre tastele numerice, selectați

Meniu > Setări și Apelare > Apelare rapidă.

2. Mergeți la tasta căreia doriți să atribuiți numărul de telefon, apoi selectați

Opțiuni > Atribuire.

Tasta 1 este rezervată pentru căsuța poștală vocală.

Pentru a efectua un apel în ecranul de start, selectați Telefon și tasta alocată, apoi apăsați tasta de apelare.

Pentru a efectua un apel în ecranul de start când formarea rapidă este activată, selectați Telefon, apoi selectați și mențineți tasta alocată.

Apel în așteptare

Puteți răspunde la un apel în timp ce aveți un alt apel în desfășurare.

Pentru a activa serviciul apel în așteptare (serviciu de rețea), selectați Meniu >

Setări și Apelare > Apel > Apel în așteptare.

1. Pentru a răspunde la apelul în așteptare, apăsați tasta de apelare. Primul apel trece în așteptare.

2. Pentru a comuta între două apeluri, selectați Opțiuni > Comutare.

40 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Efectuarea apelurilor

3. Pentru a conecta un apel în așteptare cu unul activ și a vă deconecta de la ambele, selectați Opțiuni > Transfer.

4. Pentru a termina apelul activ, apăsați tasta de terminare.

5. Pentru a termina ambele apeluri, selectați Opțiuni > Terminare apeluri.

Apelare vocală

Aparatul creează automat un indicativ vocal pentru persoanele de contact. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat, selectați un contact și Opțiuni > Detalii

indicative vocale. Parcurgeți până la detaliile unui contact și selectați Opțiuni >

Redare indicativ vocal.

Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal

Observaţie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

Când folosiți apelarea vocală, se utilizează difuzorul. Țineți aparatul la distanță mică atunci când pronunțați indicativul vocal.

1. Pentru a porni apelarea vocală, în ecranul de start, apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare. Dacă este conectat un set cu cască compatibil, cu o tastă pentru setul de cască, apăsați și mențineți apăsată tasta setului de cască pentru a iniția apelarea vocală.

2. Se emite un sunet scurt și se afișează Vorbiți acum. Rostiți clar numele memorat pentru contactul respectiv.

3. Aparatul redă un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectată a aparatului și afișează numele și numărul. Pentru a anula apelarea vocală, selectați Ieșire.

În cazul în care mai multe numere sunt memorate pentru un nume, puteți să rostiți numele și tipul de număr, cum ar fi mobil sau telefon.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

41

Efectuarea apelurilor

Partajare video

Utilizați partajarea video (serviciu de rețea) pentru a trimite semnal video în direct sau un videoclip de pe aparatul mobil către un alt aparat mobil compatibil, în timpul unui apel vocal.

Difuzorul este activ atunci când activați partajarea video. Dacă nu doriți să utilizați difuzorul pentru apelul vocal în timpul partajării video, puteți utiliza un set compatibil cu cască.

Avertizare: Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Cerințe pentru partajarea video

Partajarea video necesită o conexiune UTMS. Posibilitatea de a utiliza partajarea video depinde de disponibilitatea rețelei UMTS. Pentru mai multe informații despre serviciu, disponibilitatea rețelei UMTS și tarifele asociate utilizării acestui serviciu, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza partajarea video, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții:

● Aparatul Dvs. este configurat pentru conexiuni „de la persoană la persoană”.

● Aveți o conexiune UMTS activă și vă aflați în aria de acoperire a rețelei UMTS. În cazul în care vă deplasați în afara rețelei UMTS în timpul unei sesiuni de partajare video, partajarea se oprește, dar apelul vocal continuă.

● Atât destinatarul, cât și expeditorul sunt înregistrați în rețeaua UMTS. Dacă invitați o persoană la o sesiune de partajare și aparatul destinatarului nu este în zona de acoperire a rețelei UMTS, nu are instalată opțiunea de partajare video sau nu are configurate conexiunile „de la persoană la persoană“, destinatarul nu primește invitații. Veți primi un mesaj de eroare care specifică faptul că destinatarul nu poate accepta invitația.

42 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Efectuarea apelurilor

Setări

Pentru a configura partajarea video, sunt necesare setări de conexiune „de la persoană la persoană” și UMTS.

Setări pentru conexiunea „de la persoană la persoană“

O sesiune „de la persoană la persoană“ este cunoscută și sub numele de conexiune

Session Initiation Protocol (SIP). Setările de profil SIP trebuie să fie configurate în aparat înainte de a utiliza partajarea video. Solicitați setările de profil SIP de la furnizorul de servicii și memorați-le pe aparat. Furnizorul de servicii vă poate transmite setările sau vă poate oferi o listă cu parametrii necesari.

Pentru a adăuga o adresă SIP la un contact:

1. Selectați Meniu > Contacte.

2. Deschideți contactul sau creați un contact nou.

3. Selectați Opțiuni > Editare.

4. Selectați Opțiuni > Adăugare detaliu > Partajare video.

5. Introduceți adresa SIP în formatul: [email protected] (puteți utiliza o adresă IP în locul unui nume de domeniu).

Dacă nu cunoașteți adresa SIP a contactului respectiv, pentru partajare video, puteți folosi numărul de telefon al destinatarului, incluzând codul țării, dacă este acceptat de furnizorul de servicii de rețea).

Setări pentru conexiunea UMTS

Pentru a configura conexiunea UMTS:

● Contactați furnizorul de servicii pentru a stabili un acord care să vă permită să utilizați rețeaua UMTS.

● Asigurați-vă că setările pentru conectarea la punctul de acces UMTS ale aparatului sunt configurate corespunzător. Pentru informații suplimentare despre setări, contactați furnizorul de servicii.

Partajarea semnalelor video în direct sau a videoclipurilor

În timpul unui apel voce activ, selectați Opțiuni > Partajare video.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

43

Efectuarea apelurilor

1. Pentru a partaja semnal video în direct în timpul convorbirii, selectați Videoclip

în direct.

Pentru a partaja un videoclip, selectați Videoclip și clipul pe care doriți să-l partajați.

Este posibil ca pentru partajarea videoclipului să fie necesară conversia într-un format corespunzător. Dacă aparatul vă anunță că trebuie efectuată conversia videoclipului, selectați OK. Aparatul trebuie să aibă un editor video pentru ca operația de conversie să poată fi efectuată.

2. Dacă destinatarul are mai multe adrese SIP sau numere de telefon care includ codul de țară memorat în Contacte, selectați adresa dorită sau numărul dorit. În cazul în care adresa SIP sau numărul de telefon al destinatarului nu este disponibil, introduceți adresa sau numărul de telefon al destinatarului, inclusiv codul de țară și selectați OK pentru a trimite invitația. Aparatul expediază invitația la adresa SIP.

Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptă invitația.

Opțiuni în timpul partajării video

sau pentru a dezactiva sau activa microfonul

sau pentru a activa sau a dezactiva difuzorul

sau pentru a trece în pauză și a relua partajarea video

pentru a trece în modul ecran complet (disponibilă doar pentru partea care recepționează semnalul video)

3. Pentru a opri sesiunea de partajare, selectați Stop. Pentru a termina apelul vocal, apăsați tasta de terminare. Dacă închideți convorbirea, se termină și transmisia video.

Pentru a memora videoclipul în direct pe care l-ați transmis, răspundeți cu Da la

întrebarea care apare. Aparatul vă anunță care este locația videoclipului memorat.

Dacă accesați alte aplicații în timp ce partajați un videoclip, partajarea va fi trecută

în pauză. Pentru a reveni la ecranul de partajare video și a continua partajarea, în ecranul de start, selectați Opțiuni > Reluare partajare video.

44 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Efectuarea apelurilor

Acceptarea unei invitații

Când cineva vă trimite o invitație la streaming video, mesajul de invitație afișează numele expeditorului sau adresa SIP.

Dacă cineva vă trimite o invitație la partajare și sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei 3G, nu veți ști ca ați primit invitația.

Când primiți o invitație, selectați dintre opțiunile următoare:

Da — Pentru a accepta invitația și a activa sesiunea de partajare.

Nu — Respingeți invitația. Expeditorul primește un mesaj că ați respins invitația.

De asemenea, puteți apăsa tasta de terminare pentru a respinge invitația și a termina apelul vocal.

Pentru a opri sesiunea de partajare, selectați Stop. Pentru a termina apelul vocal, apăsați tasta de terminare. Dacă închideți convorbirea, se termină și transmisia video.

Jurnal

Aplicația Jurnal stochează informații despre istoricul de comunicații al aparatului.

Aparatul înregistrează apelurile nepreluate și pe cele recepționate numai dacă rețeaua acceptă aceste funcții, dacă aparatul este pornit și în în zona de servicii a rețelei.

Apeluri recente

Selectați Meniu > Jurnal și Apeluri recente.

Pentru a vizualiza apelurile nepreluate, recepționate și efectuate, selectați Apeluri

neprel., Apeluri primite sau Numere formate.

Indicaţie: Pentru a deschide lista numerelor apelate în ecranul inițial, apăsați tasta de apelare.

Din bara de instrumente, selectați una dintre următoarele opțiuni:

Apelare — Apelați contactul dorit.

Creare mesaj — Expediați un mesaj contactului dorit.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

45

Efectuarea apelurilor

Deschidere Contacte — Deschideți lista de contacte.

Selectați Opțiuni și dintre următoarele:

Memorare la Contacte — Salvați numărul de telefon evidențiat din lista de apeluri recente în contacte.

Ștergere listă — Ștergeți lista apelurilor recente selectată.

Ștergere — ștergeți evenimentul evidențiat din lista selectată.

Setări — Selectați Durată jurnal și perioada de timp în care informațiile de comunicații se memorează în jurnal. Dacă selectați Niciun jurnal, nu vor fi memorate niciun fel de informații în jurnal.

Pachete de date

Selectați Meniu > Jurnal.

Este posibil ca transmisiunea de pachete de date să fie taxată în funcție de volumul de date expediate și recepționate. Pentru a verifica volumul datelor expediate sau recepționate pe parcursul conexiunilor de pachete de date, selectați Contor date >

Datele trimise sau Datele primite.

Pentru a șterge și informațiile expediate și pe cele recepționate, selectați Opțiuni >

Ștergere contoare. Este posibil să aveți nevoie de codul de blocare pentru a șterge informațiile.

Durată apel

Selectați Meniu > Jurnal.

Pentru a vizualiza durata aproximativă a ultimului apel și a apelurilor recepționate și efectuate, selectați Durată apel.

Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicație

Selectați Meniu > Jurnal.

Pentru a deschide jurnalul general de unde puteți monitoriza toate apelurile vocale, mesajele text sau conexiunile de date înregistrate de aparat, selectați fila jurnal general . Subevenimentele, cum ar fi un mesaj text expediat mai multor

46 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Scrierea textului

destinatari și conexiunile de pachete de date sunt înregistrate în jurnal ca un singur eveniment de comunicație. Conexiunile la căsuța poștală, centrul de mesaje multimedia sau pagini Web sunt afișate drept conexiuni de pachete de date.

Pentru a vizualiza datele transferate și durata unei anumite conexiuni de pachete de date, parcurgeți până la evenimentul recepționat sau expediat indicat prin GPRS și selectați Opțiuni > Vizualizare.

Pentru a copia un număr de telefon din jurnal în clipboard și a-l lipi într-un mesaj text, de exemplu, selectați Opțiuni > Folosire număr > Copiere.

Pentru a filtra jurnalul, selectați Opțiuni > Filtru și un filtru.

Pentru a seta durata jurnalului, selectați Opțiuni > Setări > Durată jurnal. Dacă selectați Niciun jurnal, întreg conținutul jurnalului, registrul de apeluri recente și rapoartele de remitere a mesajelor vor fi șterse definitiv.

5. Scrierea textului

Puteți să introduceți litere, numere și caractere speciale în diferite moduri.

Tastatura pe ecran vă permite să introduceți caractere atingându-le cu degetele sau cu stiloul. Recunoașterea scrisului de mână vă permite să scrieți caractere direct pe ecran utilizând stiloul. Este posibil ca recunoașterea scrisului de mână să nu fie disponibilă în toate limbile.

Atingeți oricare câmp de introducere pentru a introduce litere, numere și caractere speciale.

Aparatul poate completa cuvinte pe baza dicționarului încorporat pentru limbile selectate. Aparatul învață, de asemenea, cuvinte noi din cele pe care le introduceți.

Tastatura virtuală

Puteți utiliza tastatura virtuală de pe ecran în modul peisaj.

Pentru a activa tastatura viruală, selectați

>

Ecran întreg QWERTY.

Când scrieți cu tastatura virtuală în mod ecran complet, puteți să selectați tastele cu degetele.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

47

Scrierea textului

1 — Închidere - Închideți tastatura virtuală.

2 — Meniu Introducere - Deschideți meniul de opțiuni pentru introducere senzorială pentru a accesa comenzi ca Limbă de scriere. Pentru a adăuga un emoticon, selectați Inserare emoticon.

3 — Tastatura virtuală

4 — Shift și caps lock - Pentru a introduce o literă mare în timp ce scrieți cu litere mici sau invers, selectați tasta înainte de a introduce caracterul. Pentru a activa caps lock, selectați tasta de două ori. Tasta va fi subliniată pentru a indica faptul că ați activat caps lock.

5 — Litere

6 — Numere și caractere speciale

7 — Caractere cu accente

8 — Bara de spațiu

9 — Mutare - Mutați cursorul.

10 — Backspace

11 — Enter - Mutați cursorul la rândul următor sau la următorul câmp de introducere. Funcțiile suplimentare se bazează pe contextul curent (de exemplu, în câmpul adresă Web din browserul Web, acționează ca pictograma Salt).

12 — Modul de Introducere - Selectați modul de introducere. Când atingeți o metodă, ecranul metodei de introducere curente se închide și se deschide metoda selectată.

48 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Scrierea textului

Scrisul de mână

Metodele de introducere a textului și limbile acceptate de recunoașterea scrisului de mână pot varia în funcțșie de regiune și este posibil să nu fie disponibile pentru toate limbile.

Pentru a activa modul scris de mână, selectați

>

Scris de mână.

Scrieți caractere lizibile, verticale în zona de introducere text și lăsați un spațiu între fiecare caracter.

Pentru a învăța aparatul scrisul de mână, selectați > Învățare scris de mână.

Această opțiune nu este disponibilă în toate limbile.

Pentru a introduce litere și numere (mod implicit), scrieți cuvintele așa cum le scrieți

în mod normal. Pentru a selecta modul numeric, selectați . Pentru a introduce caractere non-latine, selectați pictograma cprespunzătoare, dacă este disponibilă.

Pentru a intyroduce caractere speciale, scrieți-le în mod normal sau selectați și caracterul dorit.

Pentru a șterge caractere sau a muta cursorul înapoi, parcurgeți înapoi (vezi Figura 1).

Pentru a introduce un spațiu, parcurgeți înapoi (vezi

Figura 2).

Introducerea textului cu tastatura virtuală

Tastatura virtuală

Cu tastatura virtuală (Tastatură alfanumerică) puteți introduce caractere, la fel cum faceți cu tastatura fizică tradițională a unui telefon cu taste numerice.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

49

Scrierea textului

1 — Închidere - Închide tastatura virtuală (Tastatură alfanumerică).

2 — Meniu Introducere - Deschide meniul de introducere senzorială, care conține comenzi, cum ar fi Activare text predictiv și Limbă de scriere. Pentru a adăuga un emoticon, selectați Inserare emoticon.

3 — Indicator introducere text - Deschide o fereastră în care puteți activa sau dezactiva modul de introducere predictivă a textului, puteți schimba între litere mari și mici și puteți comuta între modul numeric și cel alfabetic.

4 — Mod de introducere - Deschide o fereastră în care puteți selecta modul de introducere. Când atingeți o metodă, ecranul metodei de introducere curente se

închide și se deschide metoda selectată. Disponibilitatea modurilor de introducere poate să difere dacă modul de introducere automată (setări senzor) este activat sau nu.

5 — Tastele săgeți - Parcurgere spre stânga sau spre dreapta.

6 — Backspace

50 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Scrierea textului

7 — Numere

8 — Asterisc - Deschide tabelul de caractere speciale.

9 — Shift - Comută între scrierea cu litere mai și litere mici, activează sau dezactivează modul de introducere predictivă a textului și comută între modul numeric și cel alfabetic.

Metoda tradițională de introducere a textului

Atingeți în mod repetat o tastă numerică (1-9) până apare caracterul dorit. Pentru o tastă numerică sunt disponibile mai multe caractere decât sunt vizibile pe tastă.

Dacă tasta următoare este amplasată pe aceeași tastă, așteptați apariția cursorului

(sau mutați cursorul înainte pentru a depăși perioada de așteptare) și introduceți litera.

Pentru a insera un spațiu, atingeți 0 . Pentru a muta cursorul la o nouă linie, atingeți de trei ori 0.

Introducerea textului utilizând funcția de predicție

Cu modul de introducere a textului cu funcția de predicție, pentru a introduce un cuvânt, selectați o tastă numerică pentru fiecare literă din cuvânt. Modul de introducere a textului cu funcția de predicție se bazează pe un dicționar încorporat la care puteți adăuga cuvinte noi. Modul de introducere a textului cu funcția de predicție nu este disponibil pentru toate limbile.

1. Pentru a activa introducerea textelor cu funcția de predicție în toate editoarele de pe aparat, apăsați

>

Activare predicție.

2. Scrieți un cuvânt. De exemplu, pentru a scrie „Nokia” când este selectat dicționarul englez, selectați 6 pentru N, 6 pentru o, 5 pentru k, 4 pentru i și 2 pentru a.

Cuvântul propus se schimbă după fiecare selecție de tastă.

3. În cazul în care cuvântul nu este corect, selectați * în mod repetat până se afișează potrivirea corect. În cazul în care cuvântul nu este în dicționar, selectați

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

51

Contacte

Scriere, introduceți cuvântul folosind metoda tradițională de introducere a textului și selectați OK.

În cazul în care după cuvântul introdus apare caracterul ?, cuvântul nu se găsește

în dicționar. Pentru a adăuga un cuvânt în dicționar, selectați *, introduceți cuvântul folosind modul tradițional de introducere a textului și selectați OK.

4. Pentru a introduce un semn de punctuație, selectați *.

5. Pentru a insera un spațiu, selectați 0 .

Setări de introducere prin atingere

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Introduc. tactilă.

Pentru a modifica setările de introducere a textului pentru ecranul senzorial, selectați una dintre următoarele opțiuni:

Învățare scris de mână — Deschideți aplicația de învățare a scrisului de mână.

Învățați aparatul să recunoască mai bine scrisul Dvs. de mână. Această opțiune nu este disponibilă în toate limbile.

Limbă de scriere — Definiți ce caractere specifice limbii Dvs. sunt recunoscute din scrisul de mână și aspectul tastaturii virtuale.

Viteză de scriere — Pentru a schimba viteza de scriere.

Linii ajutătoare — Afișați sau ascundeți linia de ghidare din zona de scriere.

Linia de ghidare vă ajută să scrieți în linie dreaptă și ajută aparatul să vă recunoască scrisul de mână.

Lățime urmă stilou — Selectați grosimea liniei stiloului pentru textul scris cu stiloul.

Culoare de scriere — Selectați culoarea textului scris cu stiloul.

Căutare adaptivă — Pentru a activa căutarea adaptivă.

Calibrare ecran tactil — Calibrați ecranul senzorial.

6. Contacte

Puteți memora și actualiza informații de contact, cum ar fi numerele de telefon, adresele de domiciliu sau adresele de e-mail ale contactelor. Puteți adăuga la

52 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Contacte

contact un sunet de apel personal sau o imagine miniaturală. De asemenea, puteți crea grupuri de contacte, ceea ce vă va permite să trimiteți simultan mai multor destinatari mesaje text sau e-mail.

Pentru a deschide lista de contacte, în ecranul inițial, în funcție de tema ecranului inițial, selectați Contacte sau .

Memorarea și editarea numelor și numerelor

1. Pentru a adăuga un contact nou la lista de contacte, selectați .

2. Atingeți un câmp pentru a introduce informații în câmpul respectiv. Pentru a

închide câmpul de introducere a textului, selectați . Completați câmpurile dorite și selectați Realizat.

Pentru a edita contacte, selectați un contact și Opțiuni > Editare.

Bara de instrumente Contacte

Din bara de instrumente listă de contacte, selectați una dintre următoarele opțiuni:

Apelare — Apelați contactul dorit.

Creare mesaj — Expediați un mesaj contactului dorit.

Contact nou — Creați un contact nou.

Gestionare nume și numere

Pentru a copia sau a șterge un contact sau a expedia un contact sub formă de carte de vizită la un alt aparat, atingeți și mențineți apăsat contactul și selectați Copiere,

Ștergere sau Exp. carte de vizită.

Pentru a șterge mai multe contacte simultan, selectați Opțiuni > Marcare/Anul.

marcare pentru marcarea contactelor dorite, iar pentru ștergere selectați

Opțiuni > Ștergere.

Pentru a asculta indicativul vocal atribuit unui contact, selectați contactul și

Opțiuni > Detalii indicative vocale > Opțiuni > Redare indicativ vocal.

Înainte de a utiliza indicativele vocale, rețineți următoarele:

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

53

Contacte

● Indicativele vocale nu sunt dependente de limbă. Ele depind de vocea celui care le pronunță.

● Trebuie să pronunțați numele exact așa cum l-ați pronunțat atunci când l-ați

înregistrat.

● Indicativele vocale sunt sensibile la zgomotul ambiant. Înregistrați și utilizați indicativele vocale într-un mediu ambiant liniștit.

● Numele foarte scurte nu sunt acceptate. Folosiți nume lungi și evitați utilizarea unor nume asemănătoare pentru numere diferite.

Observaţie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

Numere și adrese implicite

Puteți aloca numere sau adrese implicite unui contact. În cazul în care un contact are mai multe numere sau adrese, puteți apela sau expedia ușor mesaje la un anumit număr sau adresă. Numărul implicit este, de asemenea, utilizat la apelarea vocală.

1. În lista de contacte, selectați un contact.

2. Selectați Opțiuni > Implicite.

3. Selectați un articol implicit la care doriți să adăugați un număr sau o adresă, apoi selectați Atribuire.

4. Selectați un număr sau o adresă pe care doriți să o setați ca implicită.

5. Pentru a ieși din ecranul Implicite și a memora modificările, atingeți în afara ecranului.

54 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Contacte

Sunete de apel, imagini și text de apelare pentru contacte

Puteți defini un sunet de apel pentru un contact sau un grup și o imagine și un text de apel pentru un contact. Când contactul respectiv vă apelează, aparatul redă sunetul de apel selectat și afișează textul sau imaginea de apel (în cazul în care numărul de telefon al apelantului este expediat împreună cu apelul și aparatul recunoaște numărul).

Pentru a defini un sunet de apel pentru un contact sau un grup de contacte, selectați contactul sau grupul de contacte și Opțiuni > Sunet de apel și un sunet de apel.

Pentru a defini un text de apelare pentru un contact, selectați contactul și Opțiuni >

Adăug. text alertă apel. Atingeți câmpul de text pentru a introduce textul de apelare și selectați .

Pentru a adăuga o imagine pentru un contact memorat în memoria aparatului, selectați contactul, Opțiuni > Adăugare imagine și o imagine din Galerie.

Pentru a șterge sunetul de apel, selectați Sunet implicit din lista cu sunete de apel.

Pentru a vizualiza, modifica sau șterge imaginea unui contact, selectați contactul,

Opțiuni > Imagine și opțiunea dorită.

Copierea contactelor

Prima dată când deschideți lista de contacte, aparatul vă întreabă dacă doriți să copiați numele și numerele de telefon de pe cartela SIM pe aparat.

Pentru a începe copierea, selectați Da.

Dacă nu doriți să copiați contactele de pe cartela SIM pe aparat, selectați Nu. Veți fi

întrebat dacă doriți să vizualizați contactele de pe cartela SIM în directorul de contacte. Pentru a vizualiza contactele, selectați Da. Se deschide lista de contacte și numele stocate pe cartela SIM sunt marcate cu .

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

55

Contacte

Servicii SIM

Pentru disponibilitatea serviciilor de cartelă SIM și informații despre acestea, luați legătura cu furnizorul cartelei SIM. Aceasta poate fi furnizorul de servicii de rețea sau un alt furnizor.

Contacte SIM

Pentru a seta numele și numerele stocate pe cartela SIM care se vor afișa în lista de contacte, selectați Opțiuni > Setări > Contacte de afișat > Memorie SIM. Puteți adăuga și edita contactele SIM sau le puteți apela.

Este posibil ca numerele pe care le memorați în lista de contacte să nu se memoreze automat pe cartela SIM. Pentru a memora numerele pe cartela SIM, selectați un contact și Opțiuni > Copiere > Memorie SIM.

Pentru a selecta dacă noile contacte pe care le introduceți se memorează pe aparat sau pe cartela SIM, selectați Opțiuni > Setări > Memor. stocare implicită >

Memorie telefon sau Memorie SIM.

Apelare fixă

Selectați Meniu > Contacte și Opțiuni > Numere SIM > Contacte apel. nr.

fixe.

Cu ajutorul serviciului de apelare numere fixe, puteți restricționa efectuarea apelurilor de pe aparat către anumite numere de telefon. Nu toate cartelele SIM acceptă serviciul de apelare a numerelor fixe. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Când sunt active funcții de siguranță care restricționează apelurile (cum ar fi restricționarea apelurilor, grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixe), pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs.

Opțiunile de restricționare și redirecționare a apelurilor nu pot fi active simultan.

Aveți nevoie de codul PIN2 pentru a activa și dezactiva apelarea numerelor fixe sau pentru a edita contactele pentru apelarea numerelor fixe. Pentru a obține codul

PIN2, luați legătura cu furnizorul Dvs. de servicii.

56 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Mesaje

Selectați Opțiuni și una din următoarele opțiuni:

Activare apelare nr. fixe — Pentru activarea opțiunii de apelare a numerelor fixe.

Dezactiv. apelare nr. fixe — Pentru dezactivarea opțiunii de apelare a numerelor fixe.

Contact SIM nou — Introduceți numele contactelor și numerele de telefon către care inițierea de apeluri este permisă.

Adăugare din Contacte — Copiați un contact din lista de contacte în lista de apelare a numerelor fixe.

Pentru a putea expedia mesaje text către contactele de pe SIM atunci când este activat serviciul de apelare a numerelor fixe, trebuie să adăugați numărul centralei de mesaje text la lista de apelare a numerelor fixe.

7. Mesaje

Ecranul principal Mesaje

Selectați Meniu > Mesaje (serviciu de rețea).

Pentru a crea un mesaj nou, selectați Mesaj nou.

Indicaţie: Pentru a evita introducerea repetată a mesajelor pe care le expediați frecvent, utilizați textele din dosarul Șabloane din Dosarele mele.

De asemenea, puteți crea și memora propriile șabloane.

Mesaje conține următoarele dosare:

Căsuță intrare — Sunt memorate aici mesajele primite, cu excepția mesajelor e-mail și a celor provenite din transmisia celulară.

Dosarele mele — Pentru a organiza mesajele în dosare.

Căsuță poștală — Pentru a vă conecta la căsuța poștală de la distanță în vederea preluării mesajelor e-mail noi sau pentru a vizualiza mesajele e-mail preluate anterior, fără a vă conecta.

Ciorne — Sunt memorate aici mesajele ciornă care nu au fost încă expediate.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

57

Mesaje

Expediate — Aici se stochează ultimele mesaje expediate, cu excepția celor expediate prin conexiune Bluetooth. Puteți modifica numărul de mesaje ce se păstrează în acest dosar.

Căsuță ieșire — Mesajele ce urmează să fie expediate se păstrează temporar

în căsuța de ieșire, de exemplu, în cazul în care aparatul se află într-o zonă fără acoperire.

Rap. remitere — Puteți cere rețelei să vă trimită un raport de remitere pentru mesajele text și multimedia pe care le-ați expediat (serviciu de rețea).

Scrierea și expedierea mesajelor

Selectați Meniu > Mesaje.

Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail, trebuie să aveți definite setările de conectare corecte.

Rețeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată depășește această limită, s-ar putea ca aparatul să o micșoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Verificați limita de dimensiune a mesajelor e-mail cu furnizorul de serviciu. Dacă

încercați să trimiteți un mesaj de e-mail care depășește limita de dimensiune a serverului, mesajul rămâne în dosarul Căsuță ieșire, iar aparatul încercă periodic săl trimită. Trimiterea unui mesaj e-mail necesită o conexiune de date. Încercările permanente de a expedia mesajul pot încărca factura emisă de furnizorul de servicii.

Aveți posibilitatea să ștergeți un asemenea mesaj din Căsuță ieșire sau să-l mutați

în dosarul Ciorne.

Mesajele necesită serviciile de rețea.

58 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Mesaje

Expedierea unui text sau a unui mesaj multimedia — Selectați Mesaj nou.

Expedierea unui mesaj audio sau a unui e-mail — Selectați Opțiuni > Creare

mesaj și opțiunea relevantă.

Selectarea destinatarilor sau a grupurilor din lista de contacte — Selectați din bara de instrumente.

Introducerea manuală a numărului sau a adresei de e-mail — Atingeți câmpul

Către.

Introducerea subiectului pentru mesajele de e-mail sau multimedia

Introduceți-l în câmpul Subiect. În cazul în care câmpul Subiect nu este vizibil, selectați Opțiuni > Câmpuri titluri mesaje pentru a schimba câmpurile care sunt vizibile.

Scrierea mesajului — Atingeți câmpul mesaj.

Adăugarea unui obiect la mesaj sau la e-mail — Selectați și tipul de conținut relevant. Tipul mesajului se poate schimba în mesaj multimedia, în funcție de conținutul inserat.

Expedierea mesajului sau a e-mailului — Selectați apelare.

sau apăsați tasta de

Aparatul Dvs. acceptă mesaje text care depășesc spațiul alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje.

S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător.

Caracterele ce folosesc accente, alte semne, precum și opțiunile unor limbi, ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Căsuță intrare mesaje

Recepționarea mesajelor

Selectați Meniu > Mesaje și Căsuță intrare.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

59

Mesaje

În dosarul Căsuță intrare, indică un mesaj text necitit, un mesaj multimedia necitit, un mesaj audio necitit și indică date recepționate prin conexiune

Bluetooth.

Când recepționați un mesaj, și 1 mesaj nou se afișează în ecranul de start. Pentru a deschie mesajul, selectați Afișare. Pentru a deschide un mesaj în dosarul Căsuță intrare, selectați mesajul. Pentru a răspunde la un mesaj recepționat, selectați

Opțiuni > Răspuns.

Mesaje multimedia

Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Este posibil să primiți un mesaj de notificare care vă semnalează faptul că există un mesaj multimedia în așteptare în centrul de mesaje multimedia. Pentru inițierea unei conexiuni de pachete de date, în vederea preluării mesajului pe aparat, selectați Opțiuni > Preluare.

Când deschideți un mesaj multimedia ( ), este posibil ca pe ecran să apară o imagine și un mesaj. Este afișat indicatorul dacă mesajul respectiv conține sunete sau dacă acesta conține videoclipuri. Pentru a reda clipul audio sau video, selectați indicatorul corespunzător.

Pentru a vedea obiectele media incluse în mesajul multimedia, selectați Opțiuni >

Obiecte.

Dacă mesajul conține o prezentare multimedia, este afișat indicatorul . Pentru a reda prezentarea, selectați indicatorul.

Date, setări și mesaje de servicii Web

Aparatul poate recepționa multe tipuri de mesaje care conțin date, cum ar fi cărți de vizită, sunete de apel, sigle ale operatorului, înregistrări din agendă și notificări

60 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Mesaje

e-mail. De asemenea, este posibil să recepționați setări de la furnizorul de servicii

într-un mesaj de configurare.

Pentru a memora datele din mesaj, selectați Opțiuni și opțiunea corespunzătoare.

Mesajele de serviciu Web sunt notificări (de exemplu, titluri de știri) și pot conține un mesaj text sau o legătură. Pentru disponibilitate și abonament, luați legătura cu furnizorul Dvs. de servicii.

Configurarea e-mailului

Pentru a configura e-mailul, selectați Meniu > Mesaje și Căsuță poștală.

Aveți posibilitatea să configurați mai multe conturi de e-mail, de exemplu, un cont de e-mail personal și unul de firmă.

Pentru a configura e-mailul din ecranul inițial, selectați componenta plug-in corespunzătoare. Alternativă: pentru a configura un cont de e-mail, selectați

Meniu > Aplicații > Asist. setări.

Serviciul e-mail

Serviciul de e-mail de pe aparatul Nokia transferă automat mesajele de e-mail de la adresa de e-mail existentă pe aparat. Puteți citi, răspunde la și organiza mesajele e-mail în deplasare. Serviciul funcționează cu mai mulți furnizori de servicii de email care sunt frecvent utilizați pentru e-mail personal. Este posibil să se aplice taxe pentru transferul de date în timpul utilizării serviciului. Pentru informații despre costurile posibile, contactați furnizorul de servicii.

Configurarea e-mailului pe aparatul Nokia

1. Selectați Meniu > Aplicații > Asist. setări.

2. Atunci când Asistentul setări este deschis pentru prima dată, vi se va solicita să definiți setările e-mail după setările furnizorului de servicii. Dacă ați mai folosit

Asistentul setări, selectați Configur. e-mail.

3. Acceptați termenii și condițiile pentru a activa serviciul de e-mail.

Pentru mai multe informații, vizitați nokia.com/support.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

61

Mesaje

Căsuță poștală

Definirea setărilor e-mail

Selectați Meniu > Mesaje și Căsuță poștală.

Pentru a utiliza e-mailul trebuie să fi definit un punct de acces la Internet (IAP) valid pe aparat și să fi definit corect setările pentru e-mail.

Trebuie să aveți un cont de e-mail separat. Urmați instrucțiunile primite de la furnizorul de căsuță poștală de la distanță și de servicii Internet (ISP).

Dacă selectați Mesaje > Căsuță poștală și nu ați configurat contul de e-mail, vi se solicită să îl configurați. Pentru a configura setările de e-mail cu ajutorul ghidului pentru căsuța poștală, selectați Start.

Când creați o nouă căsuță poștală, numele pe care i-l dați înlocuiește Căsuța poștală

în ecranul principal de Mesaje. Puteți avea maxim șase căsuțe poștale.

Accesarea căsuței poștale

Selectați Meniu > Mesaje și o căsuță poștală.

Când deschideți căsuța poștală, aparatul întreabă dacă doriți să vă conectați la căsuța poștală.

Pentru a vă conecta la căsuța poștală și a prelua antetele sau mesajele e-mail noi, selectați Da. Când vizualizați mesaje online, sunteți conectat continuu la o căsuță poștală la distanță prin intermediul unei conexiuni de date.

Pentru a vizualiza offline mesajele e-mail preluate anterior, selectați Nu.

Pentru a crea un nou mesaj e-mail, selectați Opțiuni > Creare mesaj > E-mail.

Când sunteți online, pentru a termina conexiunea de date la căsuța poștală la distanță, selectați Opțiuni > Deconectare.

Preluarea mesajelor e-mail

Selectați Meniu > Mesaje și o căsuță poștală.

62 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Mesaje

Dacă sunteți offline, selectați Opțiuni > Conectare pentru a deschide o conexiune la căsuța poștală la distanță.

Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

1. Atunci când aveți o conexiune deschisă cu căsuța poștală la distanță, selectați

Opțiuni > Preluare e-mail > Noi pentru a prelua toate mesajele noi,

Selectate pentru a prelua doar mesajele selectate sau Toate pentru a prelua toate mesajele din căsuța poștală.

Pentru a opri preluarea mesajelor, selectați Anulare.

2. Pentru a închide conexiunea și a vizualiza mesajele e-mail offline, selectați

Opțiuni > Deconectare.

3. Pentru a deschide un mesaj e-mail, selectați mesajul. Dacă mesajul e-mail nu a fost preluat și sunteți offline, sunteți întrebat dacă doriți să preluați acest mesaj din căsuța poștală.

Pentru a vizualiza anexele de e-mail, deschideți mesajul și selectați câmpul de anexă indicat prin . Dacă fișierul atașat nu a fost preluat pe aparat, selectați Opțiuni >

Preluare.

Pentru a prelua automat mesajele e-mail, selectați Opțiuni > Setări e-mail >

Preluare automată.

Setarea aparatului pentru preluarea automată a e-maiurilor poate implica transmiterea de cantități mari de date prin rețea furnizorului de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Ștergerea mesajelor e-mail

Selectați Meniu > Mesaje și o căsuță poștală.

Pentru a șterge conținutul unui mesaj e-mail de pe aparat și a-l păstra în căsuța poștală la distanță, selectați Opțiuni > Ștergere > Numai telefon.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

63

Mesaje

Aparatul oglindește antetele e-mailurilor din căsuța poștală la distanță. Chiar dacă ștergeți conținutul mesajului, antetul e-mailului rămâne pe aparat. În cazul în care doriți să ștergeți și antetul, trebuie să vă conectați la server atunci când ștergeți mesajul de pe aparat și din căsuța poștală la distanță. Dacă nu există o conexiune cu serverul, antetul va fi șters când vă conectați din nou la căsuța poștală la distanță de pe aparat pentru a actualiza starea.

Pentru a șterge un e-mail de pe aparat și din căsuța poștală la distanță, selectați

Opțiuni > Ștergere > Telefon și server.

Pentru a anula ștergerea unui e-mail care a fost marcat pentru a fi șters de pe aparat și de pe server la următoarea conectare, ( ), selectați Opțiuni > Anulare

ștergere.

Deconectarea de la căsuța poștală

Dacă sunteți în modul conectat, pentru a întrerupe conexiunea de transmisie de date către căsuța poștală de la distanță, selectați Opțiuni > Deconectare.

Mail for Exchange

Aplicația Mail for Exchange vă permite să recepționați mesajele de e-mail cu ajutorul aparatului. Puteți citi mesajele, puteți răspunde la acestea, puteți vizualizați edita fișierele atașate compatibile, vizualiza informații din agendă, recepționa solicitări de întâlnire și trimite răspunsuri la acestea, programa întâlniri, vizualiza, adăuga și edita informații de contact.

ActiveSync

Utilizarea sistemului de aplicația Mail for Exchange este limitată la sincronizarea prin radio a informațiilor PIM între aparatul Nokia și serverul autorizat Microsoft

Exchange.

Mail for Exchange se poate configura numai dacă firma utilizează Microsoft

Exchange Server. În plus, administratorul IT al firmei trebuie să activeze Mail for

Exchange pentru contul Dvs.

64 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Mesaje

Înainte de a începe configurarea Mail for Exchange, asigurați-vă că aveți următoarele:

● Un nume de utilizator e-mail de firmă

● Numele Dvs. de utilizator din rețeua de la birou

● Parola Dvs. pentru rețeaua de la birou

● Numele Dvs. de domeniu pentru rețea (contactați departamentul IT al firmei)

● Numele Dvs. de server Mail for Exchange (contactați departamentul IT al firmei)

În funcție de configurația serverului Mail for Exchange din firma Dvs., este posibil să fie necesar să introduceți alte informații în afară de cele enumerate. Dacă nu dispuneți de informațiile corecte, contactați departamentul IT al firmei.

Cu Mail for Exchange, utilizarea codului de blocare devine obligatorie. Codul de blocare implicit al aparatului este 12345, dar este posibil ca administratorul IT al firmei să fi creat unul diferit pentru Dvs.

Puteți accesa și modifica profilul și setările Mail for Exchange în setările de Mesaje.

Vizualizarea mesajelor de pe o cartelă SIM

Selectați Meniu > Mesaje și Opțiuni > Mesaje SIM.

Înainte de a putea vizualiza mesajele SIM, trebuie să le copiați într-un dosar pe aparat.

1. Selectați Opțiuni > Marcare/Anul. marcare > Marcare sau Marcare toate pentru a marca mesajele.

2. Selectați Opțiuni > Copiere. Se deschide o listă de dosare.

3. Pentru a începe copierea, selectați un dosar. Pentru a vizualiza mesajele, deschideți dosarul.

Mesaje prin transmisii celulare

Selectați Meniu > Mesaje și Opțiuni > Mesaje operator.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

65

Mesaje

Transmisiile celulare (serviciu de rețea) vă permit să recepționați de la furnizorul de servicii mesaje pe teme diferite, cum ar fi condițiile meteo sau de trafic. Pentru subiectele disponibile și numerele relevante ale subiectelor, contactați furnizorul de servicii. Este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil în toate regiunile.

Mesajele prin transmisii celulare nu pot fi recepționate în rețelele 3G. Este posibil ca o conexiune de pachete de date să împiedice recepționarea transmisiilor celulare.

Comenzi de servicii

Selectați Meniu > Mesaje și Opțiuni > Comenzi servicii.

Cu comenzile de servicii (serviciu de rețea) puteți introduce și expedia la furnizorul de servicii cereri de servicii (cunoscute și sub numele de comenzi USSD), cum ar fi comenzi de activare pentru servicii de rețea. Este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil în toate regiunile.

Setări mesaje

Este posibil ca setările să fie preconfigurate pe aparat sau să le primiți într-un mesaj.

Pentru a introduce setările manual, completați toate câmpurile marcate cu Trebuie

definit(ă) sau cu un asterisc.

Este posibil ca unele sau toate centrele de mesaje sau punctele de acces să fie presetate pe aparat de către furnizorul de servicii și să nu poată fi modificate, create, editate sau eliminate.

Setări mesaje text

Selectați Meniu > Mesaje și Opțiuni > Setări > Mesaj text.

Selectați una din următoarele opțiuni:

Centre de mesaje — Pentru a vizualiza o listă cu toate centrele de mesaje text definite.

Centru mesaje în uz — Selectați centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text.

66 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Mesaje

Codificare caractere — Pentru a utiliza funcția de conversie a caracterelor în alt sistem de codificare atunci când această opțiune este disponibilă, selectați

Accept parțial.

Primire raport — Selectați dacă doriți ca rețeaua să vă trimită rapoarte de remitere a mesajelor (serviciu de rețea).

Valabilitate mesaj — Selectați intervalul de timp în care centrul de mesaje retransmite mesajul, în cazul în care prima încercare eșuează (serviciu de rețea).

Dacă mesajul nu poate fi expediat în perioada de valabilitate, acesta va fi șters din centrul de mesaje.

Mesaj expediat ca — Pentru a afla dacă centrul de mesaje poate să convertească mesajele text în aceste alte formate, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Conexiune preferată — Selectați conexiunea ce va fi utilizată.

Răspuns același centru — Selectați dacă doriți ca mesajul de răspuns să fie expediat utilizând același număr al centrului de mesaje text (serviciu de rețea).

Setări mesaje multimedia

Selectați Meniu > Mesaje și Opțiuni > Setări > Mesaj multimedia.

Selectați una din următoarele opțiuni:

Mărime imagine — Definiți dimensiunea imaginilor într-un mesaj multimedia.

Mod creare MMS — În cazul în care selectați Asistat, aparatul vă informează dacă încercați să expediați un mesaj care este posibil să nu fie acceptat de destinatar. În cazul în care selectați Restricționat, aparatul vă împiedică să expediați mesaje care ar putea să nu fie acceptate. Pentru a include conținut în mesaje fără a primi notificări, selectați Liber.

Punct de acces în uz — Selectați punctul de acces utilizat drept conexiune preferată.

Preluare multimedia — Selectați modul în care doriți să primiți mesaje,dacă este disponibil. Pentru a primi mesaje automat în rețeaua de domiciliu, selectați

Aut. în rețea origin.. În afara rețelei de domiciliu, primiți o notificare care vă informează că ați primit un mesaj pe care îl puteți prelua din centrul de mesaje multimedia. Dacă selectați Întotdeauna autom., aparatul inițiază automat o conexiune activă de pachete de date pentru a prelua mesajele din și din afara rețelei de domiciliu. Selectați Manuală pentru a prelua manual mesaje

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

67

Mesaje

multimedia din centrul de mesaje sau Dezactivată pentru a preveni recepționarea mesajelor multimedia. Este posibil ca preluarea automată să nu fie disponibilă în toate regiunile.

Permit. mesaje anonime — Respingeți mesajele de la destinatari anonimi.

Primire reclame — Recepționați mesaje multimedia de reclame (serviciu de rețea).

Primire rapoarte — Afișați starea mesajelor expediate într-un jurnal (serviciu de rețea).

Fără expediere raport — Împiedicați aparatul să expedieze rapoarte de livrare pentru mesajele recepționate.

Valabilitate mesaj — Selectați intervalul de timp în care centrul de mesaje retransmite mesajul, în cazul în care prima încercare eșuează (serviciu de rețea).

Dacă mesajul nu poate fi expediat în această perioadă, acesta va fi șters din centrul de mesaje.

Aparatul necesită suportul rețelei pentru a indica dacă un mesaj trimis a fost recepționat sau citit. În funcție de rețea și de alte circumstanțe, este posibil ca aceste informații să nu fie întotdeauna de încredere.

Setări e-mail

Gestionarea căsuțelor poștale

Selectați Meniu > Mesaje și Opțiuni > Setări > E-mail.

Pentru a selecta ce căsuță poștală doriți să utilizați pentru a expedia și a recepționa e-mailuri, selectați Căsuță poștală în uz și o căsuță poștală.

Pentru a elimina de pe aparat o căsuță poștală și mesajele din aceasta, selectați

Căsuțe poștale, atingeți căsuța poștală care urmează a fi eliminată, în cazul în care nu este deja evidențiată, și selectați Opțiuni > Ștergere.

Pentru a crea o căsuță poștală nouă, selectați Căsuțe poștale > Opțiuni > Căsuță

poștală nouă. Numele pe care îl dați noii căsuțe poștale înlocuiește Căsuța poștală din ecranul principal Mesaje. Puteți avea maxim șase căsuțe poștale.

Selectați Căsuțe poștale și o căsuță poștală pentru a schimba setările de conexiune, setările utilizator, setările de preluare și cele de preluare automată.

68 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Personalizarea aparatului

8. Personalizarea aparatului

Puteți personaliza aparatul schimbând ecranul de start, sunetele sau temele.

Schimbarea aspectului aparatului

Selectați Meniu > Setări și Personal > Teme.

Puteți utiliza teme pentru a modifica aspectul afișajului, cum ar fi imaginea de fundal și aspectul meniului principal.

Pentru a schimba tema utilizată pentru toate aplicațiile de pe aparat, selectați

General. Pentru a previzualiza o temă înainte de a o activa, mergeți la tema respectivă și așteptați câteva secunde. Pentru a activa tema, selectați Opțiuni >

Setare. Tema activă este indicată prin .

Pentru a modifica aspectul meniului principal, selectați Meniu.

Pentru a schimba aspectul ecranului de start, selectați Temă ecran start.

Pentru a seta o imagine de fundal sau o serie de imagini drept fundal în ecranul de start, selectați Imagine fond > Imagine sau Prezentare cadre.

Pentru a schimba imaginea care se afișează pe ecranul de start când se recepționează un apel, selectați Imagine apel.

Profiluri

Selectați Meniu > Setări și Personal > Profiluri.

Puteți utiliza profiluri pentru a seta și a particulariza sunete de apel, de avertizare pentru mesaje, precum și alte sunete pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelanți. Numele profilului selectat este afișat în partea superioară a ecranului de start. Dacă profilul General este în uz, se afișează doar data.

Pentru a modifica un profil, mergeți la acesta și selectați Opțiuni > Activare.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

69

Muzica

Pentru a personaliza un profil, mergeți la acesta și selectați Opțiuni >

Personalizare. Selectați setarea pe care doriți să o partajați.

Pentru a seta profilul să fie activ până la o anumită oră în următoarele 24 de ore, mergeți la profil, selectați Opțiuni > Programare și setați perioada. La expirarea perioadei, profilul revine la profilul activ anterior netemporizat. Dacă un profil este temporizat, în ecranul de start se afișează . Profilul Offline nu se poate temporiza.

Pentru a crea un profil nou, selectați Opțiuni > Creare profil.

9. Muzica

Music player

Redare muzică acceptă formate de fișier cum ar fi AAC, AAC+, eAAC+, MP3 și WMA.

Music player nu acceptă neapărat toate caracteristicile unui format de fișiere sau toate variantele formatelor.

De asemenea, puteți utiliza Redare muzică pentru a asculta podcasturi. Podcasting este o metodă de furnizare a unor conținuturi audio sau video prin Internet, utilizând fie tehnologii RSS sau Atom pentru redare pe aparate mobile sau calculatoare.

Redarea unei melodii sau a unui podcast

Selectați Meniu > Muzică > Red. muzică.

1. Selectați categoriile pentru a naviga la melodia sau la podcastul pe care doriți să-l ascultați.

2. Pentru a reda un articol, selectați-l din listă.

Este posibil să vi se solicite să actualizați bibliotecile de muzică și de podcasturi după ce ați actualizat selecția de muzică și de podcasturi pe aparat. Pentru a adăuga articolele disponibile în bibliotecă, selectați Opțiuni > Reîmprosp. bibliotecă.

Unele melodii conțin versuri. Pentru a afișa versurile, selectați Opțiuni > Afișare

versuri.

70 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Muzica

Pentru a trece redarea în pauză, selectați ; pentru a relua redarea, selectați .

Pentru a derula înainte sau înapoi, apăsați lung sau .

Pentru a merge la următorul articol, selectați . Pentru a reveni la începutul articolului, selectați . Pentru a sări la articolul anterior, selectați din nou în decurs de 2 secunde de la începerea unei melodii sau podcast.

Pentru a activa sau a reactiva redarea aleatorie ( ), selectați Opțiuni > Redare aleatorie.

Pentru a repeta articolul curent ( ), tot timpul ( ) sau pentru a dezactiva repetarea, selectați Opțiuni >

Repetare.

Dacă redați podcasturi, funcțiile aleator și repetare sunt dezactivate automat.

Pentru a regla volumul, apăsați tasta de volum.

Pentru a modifica tonalitatea redării muzicii, selectați

Opțiuni > Egalizator.

Pentru a modifica balansul și efectul stereo sau pentru a amplifica bașii, selectați Opțiuni > Setări.

Pentru a reveni la ecranul de start și a lăsa playerul să redea în fundal, apăsați tasta de terminare.

Pentru a închide playerul, selectați Opțiuni > Ieșire.

Liste de redare

Selectați Meniu > Muzică > Red. muzică și Liste melodii.

Pentru a vizualiza detaliile listei de redare, selectați Opțiuni > Detalii listă

melodii.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

71

Muzica

Crearea unei liste de redare

1. Selectați Opțiuni > Listă melodii nouă.

2. Introduceți un nume pentru lista de redare și selectați OK.

3. Pentru a adăuga imediat melodii, selectați Da. Pentru a adăuga melodii ulterior, selectați Nu.

4. Dacă ați selectat Da, selectați interpreții pentru a găsi melodiile pe care doriți să le adăugați la lista de redare. Selectați Adăugare pentru a adăuga articole.

Pentru a afișa lista de melodii sub titlul unui interpret, selectați Extindere.

Pentru a ascunde lista de melodii, selectați Restrâng..

5. După ce ați realizat selecțiile, selectați Realizat.

În cazul în care este inserată o cartelă de memorie compatibilă, lista de redare este memorată pe aceasta.

Pentru a adăuga ulterior mai multe melodii, în timp ce vizualizați lista de redare, selectați Opțiuni > Adăugare melodii.

Pentru a adăuga melodii, albume, interpreți, genuri și compozitori la o listă de redare din diferite ecrane ale meniului muzică, selectați un articol și Opțiuni >

Adăug. în listă melodii > Listă mel. memorată sau Listă melodii nouă.

Pentru a elimina o melodie dintr-o listă de redare, selectați Opțiuni > Eliminare.

Aceasta nu duce la ștergerea melodiei de pe aparat, ci doar la ștergerea acesteia din lista de redare.

Pentru a rearanja melodiile dintr-o listă de melodii, selectați melodia pe care doriți s-o mutați și Opțiuni > Reordon. listă melodii. Deplasați melodia în poziția dorită și selectați Coborâre. Pentru a muta o altă melodie, selectați-o și Selectare, mutați melodia în poziția dorită și selectați Coborâre. Pentru a finaliza reordonarea listei de redare, selectați Realizat.

Podcasturi

Selectați Meniu > Muzică > Red. muzică și Podcasturi.

72 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Muzica

Episoadele podcast au trei faze: niciodată redat, redat parțial și redat în întregime.

Dacă starea este „redat parțial”, când se redă data viitoare, redarea se reia de la ultima poziție de redare. Dacă starea este „niciodată redat” sau „redat în

întregime”, episodul se redă de la început.

Transferul muzicii de pe calculator

Puteți utiliza următoarele metode pentru a transfera muzică:

● Pentru a instala Nokia Ovi Player și a vă gestiona și organiza fișierele de muzică, preluați aplicația PC de pe www.ovi.com și urmați instrucțiunile.

● Pentru a vedea aparatul pe calculator ca unitate de stocare în masă pe care puteți transfera orice fișiere de date, realizați conexiunea printr-un cablu de date USB compatibil sau prin conexiune Bluetooth. În cazul în care utilizați un cablu de date USB, selectați Memorie de masă drept mod de conectare. În aparat trebuie să fie introdusă o cartelă de memorie compatibilă.

● Pentru a sincroniza melodii cu aplicația Windows Media Player, conectați un cablu de date USB compatibil și selectați Transfer media drept mod de conectare. În aparat trebuie să fie introdusă o cartelă de memorie compatibilă.

Pentru a schimba modul de conectare USB implicit, selectați Meniu > Setări și

Conectivitate > USB > Mod conectare USB.

Nokia Ovi Player

Cu Nokia Ovi Player, puteți descărca muzică cu serviciul Ovi Music, puteți transfera muzică pe aparat de pe calculator și puteți gestiona și organiza fișierele muzicale.

Pentru a descărca Nokia Ovi Player, accesați www.ovi.com

Aveți nevoie de conexiune la internet pentru a descărca muzică.

Descărcați, transferați și gestionați muzica între calculator și aparatul mobil.

1. Deschideți Nokia Ovi Player de pe calculatorul Dvs. Dacă doriți să descărcați muzică, înregistrați-vă sau autentificați-vă.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

73

Muzica

2. Conectați aparatul la calculator prin intermediul unui cablu de date USB compatibil.

3. Pentru a selecta modul de conectare pe aparat, selectați Transfer media.

Muzică Ovi

Cu ajutorul serviciului Muzică Ovi (serviciu de rețea), puteți să căutați, să răsfoiți, că cumpărați și să descărcați muzică pe aparat.

Selectați Meniu > Muzică > Muzică Ovi.

Pentru a prelua muzică, trebuie să vă abonați la acest serviciu.

Este posibil ca preluarea muzicii să implice costuri suplimentare și transferul unor volume mari de date (serviciu de rețea). Pentru informații suplimentare cu privire la costurile de transmisie, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Pentru a accesa serviciu Muzică Ovi, trebuie să aveți un punct de acces Internet valabil pe aparat. Este posibil să vi se solicite să selectați punctul de acces care se va utiliza pentru conectarea la Muzică Ovi.

Selectarea punctului de acces — Selectați Punct de acces implicit.

Disponibilitatea și aspectul setărilor serviciului Muzică Ovi pot să varieze. Este posibil ca setările să fie predefinite pe aparat și să nu le puteți modifica. Când răsfoiți serviciul Muzică Ovi, este posibil să puteți să modificați setările.

Modificarea setărilor serviciului Muzică Ovi — Selectați Opțiuni > Setări.

Serviciul Muzică Ovi nu este disponibil în toate țările sau regiunile.

Nokia Podcast

Cu aplicația Nokia Podcast (serviciu de rețea) puteți căuta, descoperi, abona și prelua podcasturi prin rețea și puteți reda, gestiona și partaja podcasturi audio și video pe aparat.

74 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Muzica

Setări podcast

Pentru a deschide aplicația Nokia Podcasting, selectați Meniu > Muzică >

Podcast.

Înainte de a utiliza aplicația Nokia Podcasting, definiți setările pentru conexiune și preluare.

Înainte de a utiliza alte metode de conectare, luați legătura cu furnizorul de servicii pentru a afla termenii și tarifele serviciilor de date. De exemplu, un plan de date cu tarif fix permite transferuri mari de date în schimbul unei taxe lunare.

Setări conexiune

Pentru a edita setările de conexiune, selectați Opțiuni > Setări > Conexiune și din următoarele:

Punct de acces implicit — Selectați punctul de acces pentru definirea conexiunii la Internet.

URL serviciu căutare — Definiți adresa URL a serviciului de căutare podcasturi ce va fi utilizată pentru căutări.

Setări de preluare

Pentru a edita setările de preluare, selectați Opțiuni > Setări > Preluare și din următoarele:

Memorare în — Definiți locul în care doriți să memorați podcasturile.

Interval de actualizare — Definiți frecvența cu care vor fi actualizate podcasturile.

Data următ. actualizări — Definiți data următoarei actualizări automate.

Ora următ. actualizări — Definiți ora următoarei actualizări automate.

Actualizările automate au loc numai dacă este selectat un anumit punct de acces și aplicația Nokia Podcast rulează. În cazul în care aplicația Nokia Podcast nu rulează, actualizarea automată nu este activată.

Limită de preluare (%) — Definiți procentul de memorie rezervat pentru preluarea podcasturilor.

Dacă se dep. limita — Definiți ce se va întâmpla dacă preluările depășesc limita de preluare.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

75

Muzica

Setarea aplicației pentru preluarea automată de podcasturi poate implica transmiterea de cantități mari de date prin rețea furnizorului de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Pentru a reveni la setările implicite, selectați Opțiuni > Restaurare implicite în ecranul de setări.

Preluări

După ce v-ați abonat la un podcast, din directoare, căutare sau prin introducerea unei adrese Web, puteți administra, prelua și reda episoade în Podcasturi.

Pentru a vizualiza podcasturile la care v-ați abonat, selectați Podcast >

Podcasturi.

Pentru a vizualiza titluri de episoade separate (un episod este un anumit fișier media dintr-un podcast), selectați titlul podcastului.

Pentru a începe preluarea, selectați titlul episodului. Pentru a prelua sau a continua preluarea episoadelor selectate sau marcate, selectați Opțiuni > Preluare. Puteți prelua mai multe episoade în același timp.

Pentru a reda o parte a podcastului în timpul preluării sau după o preluare parțială, selectați podcastul și Opțiuni > Redare mostră.

Podcasturile preluate în întregime se găsesc în dosarul Podcasturi, dar nu se afișează decât după reîmprospătarea bibliotecii.

Radio

Ascultarea la radio

Selectați Meniu > Muzică > Radio.

Aparatul de radio FM utilizează o altă antenă decât cea a aparatului mobil. Pentru ca funcția de radio FM să funcționeze corespunzător, trebuie să atașați la aparat un set cu cască compatibil sau un alt accesoriu.

76 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Foto-video

Când deschideți aplicația pentru prima oară, puteți alege ca posturile locale să fie recepționate automat.

Pentru a asculta postul de radio anterior sau pe cel următor, selectați sau .

Pentru a dezactiva sunetul radio-ului, selectați .

Selectați Opțiuni și dintre următoarele:

Canale — Vizualizați posturile de radio memorate.

Căutare posturi — Căutați posturi de radio.

Memorare — Memorați postul de radio.

Activare difuzor sau Dezactivare difuzor — Activați sau dezactivați difuzorul.

Frecvențe alternative — Selectați dacă doriți ca radioul să caute automat o frecvență RDS mai bună pentru postul pe care îl ascultați în cazul în care nivelul frecvenței scade.

Redare în fundal — Reveniți la ecranul de start cu în timp ce radioul continuă redarea în fundal.

Gestionarea posturilor de radio

Selectați Meniu > Muzică > Radio.

Pentru a asculta posturile memorate, selectați Opțiuni > Canale și selectați un post de radio din listă.

Pentru a șterge sau a redenumi un post de radio, selectați Opțiuni > Canale >

Opțiuni > Ștergere sau Redenumire.

Pentru a schimba manual frecvența dorită, selectați Opțiuni > Căutare posturi >

Opțiuni > Acord manual.

10. Foto-video

Aparatul Dvs. acceptă o rezoluție a imaginii de 1600x1200 pixeli . Rezoluția imaginilor prezentate în acest ghid poate apărea în mod diferit.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

77

Foto-video

Activarea aparatului foto-video

Pentru a activa aparatul foto-video, apăsați tasta de captare.

Înregistrarea imaginilor

Controale și indicatoare ale aparatului de fotografiat

În vizorul aparatului de fotografiat se afișează următoarele:

1 — Indicatorul de mod

2 — Glisor de zoom. Pentru a activa sau dezactiva glisorul de zoom, atingeți ecranul.

3 — Pictograma de captare

4 — Setări de captare

5 — Indicatorul pentru nivelul de încărcare a acumulatorului

6 — Indicatorul de rezoluție a imaginii

7 — Contor de imagini (numărul estimat al imaginilor pe care le puteți înregistra utilizând setarea de calitate a imaginii și memoria disponibilă curente)

8 — Memorie utilizată. În funcție de configurarea aparatului, aveți la dispoziție următoarele opțiuni: memoria aparatului ( ) sau cartela de memorie ( ).

9 — Indicator de semnal GPS

10 — Moduri scenă

78 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Foto-video

Setări de captare și înregistrare

Pentru a deschide ecranul Setări de captare și înregistrare înainte de fotografiere sau de înregistrarea unui videoclip, selectați Meniu > Aplicații > Foto-video și

.

Ecranul de setări de captare și înregistrare oferă comenzi rapide către diferite articole și setări înainte și după fotografiere sau înregistrarea unui videoclip.

Setările de captare și înregistrare revin la valorile implicite după ce închideți aparatul foto-video.

Selectați una din următoarele opțiuni:

— Selectați scena.

sau — Comutați între modul video și modul imagine.

sau — Afișați sau ascundeți grila vizorului (numai pentru imagini).

— Activați autodeclanșatorul (numai pentru imagini).

— Activați modul secvențial (numai pentru imagini).

— Deschideți Galerie.

Setări de imagine:

— Selectați un efect de culoare.

— Reglați balansul de alb. Selectați condițiile de luminozitate curente. Această opțiune permite aparatului foto-video să reproducă mai fidel culorile.

— Reglați compensarea de expunere (numai pentru imagini). În cazul în care fotografiați un subiect întunecat pe un fundal foarte deschis, cum ar fi zăpada, reglați timpul de expunere la +1 sau chiar +2 pentru a compensa luminozitatea fundalului. Pentru subiecte deschise pe un fundal întunecat, utilizați -1 sau -2.

— Reglați sensibilitatea (numai pentru imagini). Pentru a mări sensibilitatea în condiții de lumină slabă pentru a evita înregistrarea unor imagini prea întunecate sau neclare. Creșterea sensibilității poate duce la creștea zgomotului imaginii.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

79

Foto-video

— Reglați contrastul (numai pentru imagini). Pentru a regla diferența dintre părțile cele mai luminoase și cele mai întunecate ale imaginii.

— Reglați claritatea (numai pentru imagini).

Afișajul ecranului se modifică pentru a corespunde setărilor pe care le definiți.

Setările de captare sunt specifice modului de fotografiere. Comutarea între moduri nu resetează setările stabilite.

Dacă selectați o scenă nouă, setările de captare vor fi înlocuite cu scena selectată.

Dacă este necesar, puteți schimba setările de captare după ce selectați o scenă.

Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult dacă ați schimbat factorul de apropiere/depărtare, luminozitatea sau culorile.

Captarea imaginilor

La captarea unei imagini, rețineți următoarele:

● Folosiți-vă ambele mâini pentru a ține aparatul nemișcat.

● Calitatea unei fotografii făcute cu zoom digital este mai slabă decât cea a unei imagini făcute fără acesta.

● Aparatul foto-video trece în modul economie de acumulator dacă nu există nicio acțiune timp de un minut. Pentru a continua înregistrarea imaginilor, selectați

Continuare.

Pentru a capta o imagine, procedați ca mai jos:

1. Pentru a comuta din modul video în modul imagine, selectați > .

2. Pentru a face o fotografie, apăsați tasta de captare. Nu mișcați aparatul până la memorarea imaginii și afișarea imaginii finale pe ecran.

Pentru a apropia sau a îndepărta imaginea când fotografiați, utilizați glisorul de zoom.

Pentru a lăsa aparatul foto-video deschis în fundal și a utiliza alte aplicații, apăsați tasta meniu. Pentru a reveni la aparatul foto-video, apăsați și mențineți apăsată tasta de captare.

80 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Foto-video

După captarea unei imagini

După ce faceți o fotografie, selectați dintre următoarele opțiuni (disponibile numai dacă ați selectat Opțiuni > Setări > Afișare imagine captată > Da):

● — Trimiteți o imagine printr-un mesaj multimedia, e-mail sau prin alte metode de conectare, cum ar fi o conexiune Bluetooth.

Pentru a trimite imaginea persoanei cu care vorbiți, selectați ) în timpul unui apel.

● — Pentru a încărca imagini într-un album online

Ștergere — Ștergeți imaginea.

Utilizarea imaginii ca fundal în ecranul de start — Selectați Opțiuni > Utilizare

imagine > Set. ca imag. fundal.

Setarea imaginii ca imagine de apel implicită — Selectați Opțiuni > Utilizare

imagine > Setare ca imagine apel.

Atribuirea imaginii unui contact — Selectați Opțiuni > Utilizare imagine >

Alocare la contact.

Revenirea la vizor pentru a fotografia din nou — Apăsați tasta de captare.

Informații poziție

Aveți posibilitatea să adăugați automat informații despre locație la detaliile fișierului cu materialul înregistrat.

Selectați Meniu > Aplicații > Foto-video.

Pentru a adăuga informații despre locație la toate materialele înregistrate, selectați

Opțiuni > Setări > Afișare informații GPS > Activare.

Este posibil ca obținerea coordonatelor locației să dureze câteva minute.

Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Dacă partajați un fișier care conține informații despre locație, acestea vor fi, de asemenea, partajate, iar locația Dvs. poate fi vizibilă unor terțe părți care vizualizează fișierul. Aparatul necesită servicii de rețea pentru a obține informații despre locație.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

81

Foto-video

Indicatoare de informații despre locație:

● — Informațiile despre locație nu sunt disponibile. GPS rămâne în fundal timp de câteva minute. În cazul în care se stabilește o conexiune cu sateliții și indicatorul se schimbă în în perioada respectivă, toate imaginile și videoclipurile înregistrate în acest timp sunt etichetate cu informațiile despre locație primite de la GPS.

● — Informațiile despre locație sunt disponibile. Informațiile despre locație se adaugă la detaliile fișierului.

Informațiile despre locație pot fi adăugate la o imagine sau la un videoclip în cazul

în care coordonatele locației pot fi găsite prin rețea. Este posibil să dureze câteva pentru a recepționa coordonatele. Cele mai bune coordonate se obțin în zone deschise, la distanță de clădiri înalte.

Dacă partajați imaginea sau videoclipul care are informații despre locație atașate, acestea se vor partaja, de asemenea, iar locația ar putea fi vizibilă terțelor părți care pot vizualiza imaginea sau videoclipul.

Aveți posibilitatea să dezactivați serviciul de coordonate geografice din setările aparatului foto-video.

Dvs. în imagine – autodeclanșator

Utilizați autodeclanșatorul pentru a întârzia fotografierea astfel încât să puteți apărea și Dvs. în imagine.

Pentru a seta intervalul de întârziere a autodeclanșatorului, selectați > și intervalul de întârziere necesar înainte de fotografiere.

Pentru a activa autodeclanșatorul, selectați Activare. Pictograma cronometru de pe ecran este afișată cu intermitență și timpul rămas se afișează cât timp merge cronometrul. Aparatul foto-video captează imaginea după ce s-a scurs perioada de

întârziere selectată.

Pentru a dezactiva autodeclanșatorul, selectați > > .

Indicaţie: Selectați 2 secunde pentru a stabiliza aparatul în momentul fotografierii.

82 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Foto-video

Realizarea fotografiilor în secvență

Selectați Meniu > Aplicații > Foto-video.

Pentru a începe să fotografiați în secvență rapidă, selectați Meniu > Aplicații >

Foto-video și > Secvență. Pentru a închide fereastra de setări, atingeți ecranul deasupra ferestrei. Apăsați și mențineți apăsată tasta de captare. Aparatul

înregistrează imagini până când eliberați tasta sau până la umplerea memoriei.

Dacă apăsați scurt tasta de captare, aparatul înregistrează o secvență de 18 imagini.

Fotografiile realizate se afișează într-o grilă. Pentru a vizualiza o imagine, selectați imaginea. Pentru a reveni la vizorul modului secvență, apăsați tasta de captare.

Modul secvență se poate utiliza cu și cu autodeclanșatorul.

Pentru a dezactiva modul secvență, selectați > Cadru unic.

Înregistrarea videoclipurilor

Înregistrarea videoclipurilor

1. Pentru a comuta din modul imagine în modul video, dacă este necesar, selectați

și modul video .

2. Pentru a începe înregistrarea, apăsați tasta de captare sau atingeți . Se afișează pictograma roșie și se aude un sunet.

3. Pentru a face o pauză în înregistrare, selectați Pauză. Pentru a continua

înregistrarea, selectați Continuare. Dacă treceți înregistrarea în pauză și nu apăsați nicio tastă în decurs de un minut, înregistrarea se oprește.

Pentru a apropia sau depărta subiectul, utilizați tasta zoom a aparatului.

4. Pentru a opri înregistrarea, apăsați tasta de captare. Videoclipul se memorează automat în aplicația Galerie. Durata maximă a unui videoclip este de aproximativ

30 de secunde (calitate de partajare) și 90 de minute (cu celelalte setări de calitate).

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

83

Foto-video

Controale și indicatoare pentru înregistrarea videoclipurilor

Vizorul camerei video afișează următoarele:

1 — Indicatorul de mod

2 — Indicatorul dezactivare sonor

3 — Pictograma de înregistrare

4 — Setări de înregistrare

5 — Indicatorul pentru nivelul de încărcare a acumulatorului

6 — Indicatorul de calitate video. Pentru a modifica această setare, selectați

Opțiuni > Setări > Calitate video.

7 — Tip fișier videoclip

8 — Timp disponibil de înregistrare. În timpul înregistrării, indicatorul duratei actuale a videoclipului afișează și timpul scurs și timpul rămas.

9 — Locația în care este memorat videoclipul

10 — Moduri scenă

După înregistrarea unui videoclip

După ce înregistrați un videoclip, selectați dintre următoarele opțiuni (disponibile numai dacă ați selectat Opțiuni > Setări > Afișare video captat > Da):

Redare — Redați videoclipul înregistrat.

● — Încărcați imaginea într-un album online compatibil.

Ștergere — Ștergeți videoclipul.

84 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Galerie

Pentru a reveni la vizor în vederea înregistrării unui nou videoclip, apăsați tasta de captare.

11. Galerie

Pentru a stoca și a organiza fotografiile, videoclipurile, clipurile audio și legăturile de streaming, apăsați Meniu > Galerie.

Indicaţie: Pentru a accesa rapid ecranul cu imagini și videoclipuri, atingeți tasta media ( ) pentru a deschide bara Media și selectați .

Vizualizarea și organizarea fișierelor

Selectați Meniu > Galerie și din următoarele opțiuni:

Imagini/videouri — Pentru a vizualiza imagini în vizualizatorul de imagini și videoclipuri din Centrul video.

Melodii — Pentru a deschide Redare muzică.

Clipuri audio — Pentru a asculta clipurile audio.

Alte media — Pentru a vizualiza prezentări.

Aveți posibilitatea să parcurgeți, să deschideți și să creați dosare și să marcați, să copiați și să mutați elemente în dosare.

Fișierele stocate pe cartela de memorie compatibilă (dacă este introdusă) sunt indicate prin .

Pentru a deschide un fișier, selectați-l din listă. Videoclipurile, fișierele cu extensia .ram se deschid și se redau cu Centrul video, iar melodiile și clipurile audio cu aplicația Redare muzică.

Pentru a copia sau a muta fișiere pe cartela de memorie (dacă este introdusă) sau

în memoria aparatului, selectați un fișier și Opțiuni > Organizare > Copiere sau

Mutare și una dintre opțiunile disponibile.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

85

Galerie

Vizualizarea imaginilor și a videoclipurilor

Selectați Meniu > Galerie și Imagini/videouri.

Imaginile, videoclipurile și folderele sunt ordonate după dată și oră. Pentru a parcurge fișierele, apăsați tasta de parcurgere în sus sau în jos.

Pentru a deschide un fișier, selectați-l din listă. Atunci când vizualizați o imagine, pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară, treceți imaginea spre stânga sau spre dreapta. Pentru a mări o imagine, utilizați tasta volum de pe aparat.

Selectați Opțiuni și dintre următoarele:

Editare — Pentru a edita un videoclip sau o imagine.

Utilizare fișier — Pentru a utiliza imaginea ca fundal în ecranul de start, selectați

Set. ca imag. fundal.

Pentru a utiliza imaginea ca imagine de apel generică, selectați Setare ca

imagine apel.

Pentru a seta imaginea ca imagine de apel pentru un contact, selectați Alocare

la contact.

Pentru a seta un videoclip ca sunet de apel, selectați Setare ca sunet de apel.

Pentru a atribui un videoclip ca sunet de apel pentru un contact, selectați Alocare

la contact.

Bara de instrumente vă ajută să selectați funcțiile utilizate frecvent cu imagini, videoclipuri sau dosare.

Din bara de instrumente, selectați una dintre următoarele opțiuni:

Expediere — Pentru a trimite imaginea selectată sau videoclipul selectat.

Editare — Pentru a edita imaginea selectată sau videoclipul selectat.

Ștergere — Pentru a șterge imaginea selectată sau videoclipul selectat.

Organizarea imaginilor și a videoclipurilor

Selectați Meniu > Galerie și Imagini/videouri > Opțiuni și din următoarele opțiuni:

86 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Partajare online

Opțiuni dosar — Pentru a muta fișiere în dosare, selectați Mutare în dosar.

Pentru a crea un dosar nou, selectați Dosar nou.

Organizare — Pentru a copia fișiere în dosare, selectați Copiere. Pentru a muta fișiere în dosare, selectați Mutare.

Vizualizare după — Vizualizați fișierele după dată, titlu sau dimensiune.

12. Partajare online

Despre Partajare online

Selectați Meniu > Internet > Part. online.

Cu Partajare online (serviciu de rețea), aveți posibilitatea să publicați imagini, videoclipuri și clipuri audio de pe aparat pe servicii de partajare compatibile, cum ar fi albumele și blogurile. De asemenea, aveți posibilitatea să vizualizați și să trimiteți comentarii publicărilor din aceste servicii și să preluați conținut pe aparatul

Nokia compatibil.

Este posibil ca tipurile de conținut acceptate și disponibilitatea serviciului Partajare online să difere.

Abonarea la servicii

Selectați Meniu > Internet > Part. online.

Pentru a vă abona la un serviciu de partajare online, accesați site-ul Web al furnizorului de servicii și verificați dacă aparatul Nokia este compatibil cu acel serviciu. Creați un cont urmând instrucțiunile de pe site-ul Web. Primiți numele de utilizator și parola necesare pentru a vă configura aparatul cu acel cont.

1. Pentru a activa serviciul, deschideți aplicația Partajare online pe aparat, selectați un serviciu și Opțiuni > Activare.

2. Pentru a permite aparatului să creeze o conexiune la rețea. Dacă vi se solicită un punct de acces la Internet, selectați unul din listă.

3. Conectați-vă cu contul Dvs., conform instrucțiunilor de pe site-ul Web al furnizorului de servicii.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

87

Partajare online

Pentru informații referitoare la disponibilitatea și tarifele serviciilor terțelor părți și pentru tarifele transferurilor e date, luați legătura cu furnizorul de servicii sau cu terța parte.

Gestionarea conturilor proprii

Pentru a vă vizualiza conturile, selectați Opțiuni > Setări > Conturile mele.

Pentru a crea un cont nou, selectați Opțiuni > Adăugare cont nou.

Pentru a schimba numele de utilizator sau parola pentru un cont, selectați contul și Opțiuni > Deschidere.

Pentru a seta contul ca fiind implicit când trimiteți publicări de pe aparatul Dvs., selectați Opțiuni > Setare ca implicit.

Pentru a elimina un cont, selectați-l și Opțiuni > Ștergere.

Crearea unei publicări

Selectați Meniu > Internet > Part. online.

Pentru a publica fișiere media la un serviciu, selectați un serviciu și Opțiuni >

Încărcare nouă. Dacă serviciul de partajare oferă canale pentru publicarea fișierelor, selectați canalul dorit.

Pentru a adăuga o imagine, un videoclip sau un clip audio la publicare, selectați

Opțiuni > Inserare.

Introduceți un titlu sau o descriere pentru materialul publicat, dacă acest lucru este posibil.

Pentru a adăuga cuvinte cheie la publicare, selectați Cuvinte cheie:.

Pentru a permite publicarea informațiilor despre locație conținute în fișier, selectați

Locație:.

Pentru a trimite publicarea către serviciu, selectați Opțiuni > Încărcare.

88 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Centrul video Nokia

Postați fișiere din Galerie

Puteți posta fișiere din Galerie într-un serviciu de partajare online.

1. Selectați Meniu > Galerie și fișierele pe care doriți să le postați.

2. Selectați Opțiuni > Expediere > Încărcare și contul dorit.

3. Editați publicarea.

4. Selectați Opțiuni > Încărcare.

13. Centrul video Nokia

Cu Centru video Nokia (serviciu de rețea), puteți prelua și reda prin streaming videoclipuri de la diferite servicii video Internet compatibile, prin conexiune de pachete de date. De asemenea, puteți transfera videoclipuri de pe un PC compatibil pe aparat și le puteți viziona în aplicația Centru video.

Utilizarea punctelor de acces pentru pachete de date pentru preluarea videoclipurilor poate implica transferul unui volum mare de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Contactați furnizorul de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Este posibil ca aparatul să aibă servicii predefinite.

Furnizorii de servicii pot oferi conținutul gratuit sau conta cost. Verificați tariful prin serviciu sau la furnizorul de servicii.

Vizualizarea și preluarea videoclipurilor

Conectarea la serviciile video

1. Selectați Meniu > Aplicații > Centru video.

2. Pentru a vă conecta la un serviciu pentru a instala servicii video, selectați

Adăugare servicii noi și serviciul video dorit din catalogul de servicii.

Vizualizarea unui videoclip

Pentru a parcurge conținutul serviciilor video instalate, selectați Fluxuri video.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

89

Centrul video Nokia

Conținutul unor servicii video este împărți în categorii. Pentru a răsfoi videoclipurile, selectați o categorie.

Pentru a căuta un videoclipuri în serviciu, selectați Căutare video. Este posibil ca opțiunea de căutare să nu fie disponibilă pentru toate serviciile.

Unele videoclipuri pot fi redate prin streaming, dar altele trebuie să fie întâi preluate pe aparat. Pentru a prelua un videoclip, selectați Opțiuni > Preluare. Dacă ieșiți din aplicație, preluările continuă în fundal. Videoclipurile preluate se memorează

în Videoclipurile mele.

Pentru a reda prin streaming un videoclip sau pentru a vizualiza un videoclip preluat, selectați Opțiuni > Redare. Pentru a comanda playerul în timpul redării videoclipului, atingeți ecranul. Pentru a regla volumul, utilizați tasta de volum.

Avertizare: Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Selectați Opțiuni și una din următoarele opțiuni:

Reluare preluare — Pentru a continua o preluare suspendată sau nereușită

Anulare preluare — Pentru a anula o preluare.

Previzualizare — Pentru a previzualiza un videoclip. Această opțiune este disponibilă dacă este acceptată de serviciu.

Detalii flux — Pentru a vizualiza informații despre videoclip.

Reîmprospătare listă — Pentru a reîmprospăta lista de videoclipuri.

Desch. leg. în browser — Pentru a deschide o legătură într-un browser Web.

Programarea preluărilor

Setarea aplicației pentru preluarea automată de videoclipuri poate implica transmiterea de cantități mari de date prin rețea furnizorului de servicii. Pentru informații suplimentare cu privire la costurile de transmisie, contactați furnizorul de servicii. Pentru a programa preluarea automată a videoclipurilor de la un serviciu, selectați Opțiuni > Programare preluări. Centrul video preia în fiecare zi în mod automat noile videoclipuri, la ora definită.

90 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Centrul video Nokia

Pentru a anula preluările programate, selectați Preluare manuală ca metodă de preluare.

Fluxuri video

Selectați Meniu > Aplicații > Centru video.

Conținutul serviciilor video instalate se distribuie prin intermediul fluxurilor RSS.

Pentru a vizualiza și a gestiona fluxurile, selectați Fluxuri video.

Selectați Opțiuni și una dintre următoarele opțiuni:

Abonamente flux — Verificați abonamentele curente la fluxuri.

Detalii flux — Pentru a vizualiza informații despre videoclip.

Adăugare flux — Pentru a vă abona la fluxuri noi. Selectați Prin directorul

Video pentru a selecta un flux din serviciile directorului video.

Reîmprospătare flux — Pentru a reîmprospăta conținutul tuturor fluxurilor.

Administrare cont — Pentru a gestiona opțiunile de cont pentru un anumit flux, dacă sunt disponibile.

Pentru a vizualiza videoclipurile disponibile într-un flux, selectați fluxul din listă.

Videoclipurile mele

Videoclipurile mele este locul în care se stochează toate videoclipurile. Puteți obține

(în ecrane separate) listele videoclipurilor preluate și a videoclipurilor înregistrate cu aparatul foto-video al aparatului.

Selectați Meniu > Aplicații > Centru video.

Selectați Opțiuni și dintre următoarele:

Reluare preluare — Pentru a relua o preluare trecută în pauză sau nereușită.

Anulare preluare — Pentru a anula o preluare.

Detalii videoclip — Vizualizați informații despre un videoclip.

Căutare — Pentru a găsi un videoclip. Introduceți un termen de căutare care corespunde numelui fișierului.

Stare memorie — Vizualizați volumul de memorie disponibilă și utilizată.

Sortare după — Sortați videoclipurile. Selectați categoria dorită.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

91

Centrul video Nokia

Mutare și copiere — Mutați sau copiați videoclipurile. Selectați Copiere sau

Mutare și locația dorită.

Transferul videoclipurilor de pe PC

Transferați propriile videoclipuri de pe aparate compatibile utilizând un cablu de date USB compatibil. Sunt afișate numai videoclipurile care sunt într-un format acceptat de aparat.

1. Pentru a vedea aparatul pe calculator ca unitate de stocare în masă pe care puteți transfera orice fișier de date, realizați conexiunea printr-un cablu de date USB.

2. Selectați modul de conexiune Memorie de masă. În aparat trebuie să fie introdusă o cartelă de memorie compatibilă.

3. Selectați videoclipurile pe care doriți să le copiați de pe PC.

4. Transferați videoclipurile în E:\Videoclipurile mele pe cartela de memorie.

Videoclipurile transferate apar în dosarul Videoclipurile mele.

Setări Centru video

În ecranul principal Centru video, selectați Opțiuni > Setări și din următoarele opțiuni:

Selectare serviciu video — Selectați serviciile video care doriți să apară în

Centru video. De asemenea, puteți adăuga, elimina, edita și vizualiza detaliile serviciului video. Nu puteți edita serviciile video preinstalate.

Setări conexiune — Pentru a defini destinație de rețea utilizată pentru o conexiune de rețea, selectați Conexiune rețea. Pentru a selecta manual conexiunea ori de câte ori Centrul video deschide o conexiune de rețea, selectați

Întreabă mereu.

Pentru a activa sau a dezactiva o conexiunea GPRS, selectați Confirmare

utilizare GPRS.

Pentru a activa sau a dezactiva roamingul, selectați Confirmare roaming.

92 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Internet

Control părintesc — Setați o limită de vârstă pentru videoclipuri. Parola solicitată este similară codului de blocare a aparatului. Codul de blocare setat din fabrică este 12345. În serviciile video la cerere se ascund videoclipurile cu limita de vârstă egală cu limita setată sau mai mare decât aceasta.

Memorie preferată — Selectați dacă videoclipurile preluate sunt memorate în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă.

Miniaturi — Stabiliți dacă se preiau și se vizualizează imagini miniaturale în fluxurile video.

14. Internet

Despre browserul Web.

Selectați Meniu > Internet > Internet.

Aflați noutățile și vizitați site-urile Web preferate, Puteți să utilizați browserul Web de pe aparat pentru a vizualiza pagini Web pe Internet.

Pentru a naviga pe Web, trebuie să aveți un punct de acces Internet configurat pe aparat și să fiți conectat la rețea.

Navigarea pe Web

Selectați Meniu > Internet > Internet.

Accesarea unui site Web — Selectați adresa Web din bara de adrese, introduceți o adresă Web și selectați .

Indicaţie: Pentru a căuta pe Internet, selectați bara de adrese Web, introduceți cuvântul căutat și selectați legătura de sub bara de adrese Web.

Mărirea sau micșorarea — Atingeți de două ori ecranul.

Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor.

Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale ce necesită introducerea unor parole, goliți arhiva după fiecare utilizare. Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt stocate în arhivă.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

93

Internet

Golirea memoriei cache — Selectați > > Personale > Șterg. date

personale > Arhivă.

Adăugarea unui marcaj

Dacă vizitați întotdeauna aceleași site-uri Web, adăugați-le în ecranul marcaje, pentru a le accesa mai ușor.

Selectați Meniu > Internet > Internet.

În timpul navigării, selectați > .

Accesarea site-ului Web marcat în timpul navigării — Selectați > și un marcaj.

Abonarea la un flux Web

Nu trebuie să vizitați regulat site-ul Web preferat pentru a afla noutățile. Puteți să vă abonați la fluxuri Web și să primiți legături automat legături către cel mai recent conținut.

Selectați Meniu > Internet > Internet.

Fluxurile web de pe paginile Web sunt marcate, de obicei, cu pictograma .

Acestea sunt utilizate, de exemplu, pentru a partaja cele mai recente titluri de știri și mesaje de blog.

Accesați blogul sau pagina Web care conține un flux Web și selectați > și fluxul dorit.

Actualizarea unui flux — În ecranul Fluxuri Web, selectați și mențineți selectat fluxul și din meniul pop-up, selectați Reîmprospătare.

Setarea actualizării automate a fluxurilor — În ecranul Fluxuri Web, selectați și mențineți selectat fluxul și din meniul pop-up, selectați Editare > Actualizări

automate.

94 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Poziționare (GPS)

15. Poziționare (GPS)

Puteți să utilizați aplicații, cum ar fi Date GPS pentru a vă calcula poziția sau pentru a măsura distanțele. Aceste aplicații necesită o conexiune GPS.

Despre GPS

Sistemul global de identificare a poziției (GPS) este administrat de guvernul Statelor

Unite, care este singurul responsabil cu precizia și întreținerea acestui sistem.

Precizia datelor de localizare poate fi afectată de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite și poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor

Unite și cu Planul Federal de Radionavigație. Precizia poate fi afectată și de o poziție nefavorabilă a sateliților. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Semnalele GPS ar putea să nu fie disponibile în interiorul clădirilor sau în subsol și pot fi afectate de materiale precum betonul sau metalele.

GPS nu trebuie utilizat pentru măsurători precise de amplasamente și nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe datele de localizare primite de la un receptor GPS și de la rețelele radio celulare pentru navigare sau poziționare.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Coordonatele din GPS sunt exprimate folosind sistemul internațional de coordonate

WGS-84. Disponibilitatea coordonatelor poate varia în funcție de regiune.

Sistemul global asistat de identificare a poziției (A-

GPS)

Aparatul acceptă funcția A-GPS (sistemul global asistat de identificare a poziției)

A-GPS este un serviciu de rețea.

Assisted GPS (A-GPS) este utilizat pentru a prelua date referitoare la asistență printro conexiune pentru transmisii de date sub formă de pachete, care oferă asistență

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

95

Poziționare (GPS)

la calcularea coordonatelor locului în care vă aflați când aparatul Dvs. primește semnale de la sateliți.

Când activați funcția A-GPS, aparatul primește prin rețeaua celulară informații utile despre sateliți de la un server de date de asistență. Cu ajutorul datelor asistate, aparatul poate determina mai rapid coordonatele GPS.

Aparatul este preconfigurat pentru a utiliza serviciul Nokia A-GPS în cazul în care nu sunt disponibile setări A-GPS specifice furnizorului. Datele de asistență sunt preluate de la serverul serviciului Nokia A-GPS numai când este necesar.

Aparatul trebuie să aibă definit un punct de acces la Internet pentru a prelua datele de asistență de la serviciul Nokia A-GPS printr-o conexiune de pachete de date.

Pentru a defini un punct de acces pentru A-GPS, selectați Meniu > Aplicații >

Locație și Poziționare > Server poziționare > Punct de acces. Poate fi utilizat numai un punct de acces la Internet pentru pachete de date. Aparatul solicită punctul de acces la Internet când funcția GPS este utilizată pentru prima dată.

Țineți aparatul în poziție corectă

Dacă utilizați un receptor GPS, asigurați-vă că nu-i acoperiți antena cu mâna.

Este posibil ca stabilirea unei conexiuni GPS să dureze câteva secunde sau câteva minute. Stabilirea unei conexiuni GPS în autovehicul poate să dureze mai mult.

Receptorul GPS este alimentat cu energie de la acumulatorul aparatului. Utilizarea unui receptor GPS poate duce la descărcarea mai rapidă a acumulatorului.

Indicații pentru crearea unei conexiuni GPS

Verificarea stării semnalelor sateliților

Pentru a afla câți sateliți a găsit aparatul și dacă recepționează semnal de la aceștia, selectați Meniu > Aplicații > Locație și Date GPS > Opțiuni > Stare satelit.

96 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Poziționare (GPS)

Dacă aparatul Dvs. a identificat sateliți, pentru fiecare satelit va fi afișată o bară pe ecranul cu informații referitoare la satelit. Cu cât bara este mai lungă, cu atât semnalul satelitului este mai puternic. Dacă aparatul

Dvs. a recepționat date suficiente de la satelit pentru a calcula coordonatele locului în care vă aflați, culoarea barei se modifică.

Pentru a vizualiza pozițiile sateliților găsiți, selectați Modif. ecr..

Inițial, aparatul Dvs. trebuie să primească semnale de la cel puțin patru sateliți pentru a putea calcula coordonatele locului în care vă aflați. După ce s-a efectuat calculul inițial, este posibil să se poată continua calculul coordonatelor locului în care vă aflați folosind numai trei sateliți. Cu toate acestea, precizia este, în general, mai bună dacă sunt găsiți mai mulți sateliți.

Dacă nu este receptat niciun semnal de la sateliți, încercați următoarele:

● În cazul în care vă aflați într-o încăpere, mergeți afară pentru a recepționa un semnal mai bun.

● Dacă vă aflați afară, mergeți într-un loc mai deschis.

● Aveți grijă ca mâna să nu acopere antena GPS a aparatului.

● Intensitatea semnalului poate fi afectată de condițiile meteorologice nefavorabile.

● Unele autovehicule au ferestre fumurii (atermice), iar acest lucru poate bloca semnalele sateliților.

Cereri de poziție

Este posibil ca un serviciu de rețea să solicite coordonatele Dvs. Furnizorii de servicii pot oferi informații despre subiecte locale, cum ar fi condițiile meteo și de trafic, în funcție de locul în care se află aparatul.

Atunci când recepționați o solicitare de poziție, se afișează serviciul care a emis solicitarea. Selectați Acceptare pentru a permite expedierea informațiilor de poziție sau Respingere pentru a refuza solicitarea.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

97

Poziționare (GPS)

Repere

Selectați Meniu > Aplicații > Locație și Repere.

Cu Repere, puteți memora pe aparat informații privind poziția unor anumite locuri.

Puteți sorta locurile memorate după categorii diferite, cum ar fi firme, și puteți adăuga alte informații la acestea, cum ar fi adresele. Puteți utiliza reperele memorate în aplicații compatibile, cum ar fi datele GPS.

Coordonatele GPS sunt exprimate folosind sistemul internațional de coordonate

WGS-84.

Selectați Opțiuni și dintre următoarele:

Reper nou — Creați un reper nou. Pentru a solicita localizarea poziției Dvs.

curente, selectați Poziție curentă. Pentru a introduce manual informațiile de poziționare, selectați Introducere manuală.

Editare — Editați sau adăugați informații la un reper memorat (de exemplu, strada unei adrese).

Adăugare la categorie — Adăugați un reper la o categorie în Repere. Selectați fiecare categorie la care doriți să adăugați reperul.

Expediere — Expediați unul sau mai multe repere la un aparat compatibil.

Reperele recepționate prin se memorează în dosarul Căsuță intrare, în Mesaje.

Puteți sorta reperele în categorii presetate sau puteți crea categorii noi. Pentru a edita și a crea noi categorii de repere, deschideți fila categorii și selectați Opțiuni >

Editare categorii.

Date GPS

Date GPS furnizează indicații privind traseul până la o anumită destinație și informații despre călătorie, cum ar fi distanța aproximativă până la destinație și durata aproximativă a călătoriei. De asemenea, puteți să vizualizați informații în legătură cu locația curentă.

Selectați Meniu > Aplicații > Locație și Date GPS.

98 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Hărți

Setări poziționare

Selectați Meniu > Aplicații > Locație și Poziționare.

Metode de poziționare

Selectați una din următoarele opțiuni:

GPS integrat — Se utilizează receptorului GPS intern al aparatului.

GPS asistat — Utilizați GPS Asistat (A-GPS) pentru a primi date de asistență de la un server de date de asistență.

Bluetooth GPS — Se utilizează un receptor GPS extern cu conexiune Bluetooth.

Din rețea — Utilizați informațiile de la rețeaua celulară (serviciu de rețea).

Server poziționare

Pentru a accesa un punct de acces și un server de poziționare pentru metodele de poziționare asistate de rețea, cum ar fi metoda de poziționare în funcție de rețea, selectați Server poziționare. Serverul de poziționare poate fi prestabilit pe aparatul Dvs. de către furnizorul de servicii și este posibil să nu puteți edita setările.

Setări de notare

Pentru a selecta sistemul unități de măsură pe care doriți să-l utilizați pentru viteze și distanțe, selectați Sistem de măsură > Metric sau Britanic.

Pentru a defini formatul în care se afișează informațiile despre coordonate pe aparat, selectați Format coordonate și formatul dorit.

16. Hărți

Prezentarea generală a aplicației Hărți

Selectați Meniu > Hărți.

Bine ați venit la aplicația Hărți.

Aceasta vă arată ce se află în preajmă, vă ajută să planificați un traseu și vă arată drumul spre destinație.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

99

Hărți

● Găsiți orașe, străzi și servicii.

● Orientați-vă cu ajutorul indicațiilor la fiecare schimbare de direcție.

● Sincronizați-vă locațiile și traseele preferate între aparatul mobil și serviciul

Internet Hărți Ovi.

● Verificați prognozele meteorologice și alte informații locale, dacă sunt disponibile.

Este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în toate țările. De asemenea, este posibil să fie oferite doar în anumite limbi. Serviciile pot fi dependente de rețea.

Pentru informații suplimentare, luați legătura cu furnizorul de servicii de rețea.

Aproape toate operațiile de cartografie digitală au un anumit grad de imprecizie și de lipsuri. Nu vă bazați niciodată numai pe cartografia pe care o descărcați pentru utilizare în acest aparat.

Conținuturi precum imagini de satelit, ghiduri, informații meteo și de trafic și servicii conexe sunt generate de terțe părți, independente de Nokia. Conținuturile pot fi eronate și incomplete într-o anumită măsură și sunt supuse disponibilității.

Nu vă bazați niciodată doar pe conținuturile menționate mai sus și pe serviciile conexe.

Vizualizarea locației și a hărții

Vizualizați curentă pe hartă și să navigați pe hărți ale diferitelor orașe și țări și să căutați adrese și puncte de interes.

Selectați Meniu > Hărți și Poziția mea.

marchează poziția curentă, dacă este disponibilă. Când aparatul caută poziția, luminează intermitent. Dacă poziția nu este disponibilă, indică ultima poziție cunoscută.

Dacă este disponibilă numai poziționarea bazată pe identitatea celulei, un cerc de culoare roșie în jurul pictogramei de poziționare indică zona generală în are este posibil să vă aflați. În zone dens populate, precizia estimării crește, iar cercul de calare roșie este mai mic decât în zonele mai puțin populate.

100 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Hărți

Deplasarea pe hartă — Glisați harta cu degetul. În mod implicit, harta este orientată spre nord.

Vizualizarea poziției curente și a ultimei poziții cunoscute — Selectați .

Mărirea sau micșorarea — Selectați + sau -.

Dacă navigați într-o zonă care nu este acoperită de hărți care sunt stocate pe aparat și aveți o conexiune de date activă, hărțile noi se preiau automat.

Acoperirea hărților poate varia în funcție de țară și regiune.

Ecranul hartă

1 — Locația selectată

2 — Zona de indicatoare

3 — Puncte de interes (de exemplu, o stație de cale ferată sau un muzeu)

4 — Zona de informații

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

101

Hărți

Schimbarea aspectului hărții

Vizualizați harta în diferite moduri, pentru a identifica mai ușor locul în care vă aflați.

Selectați Meniu > Hărți și Poziția mea.

Selectați și una dintre următoarele opțiuni:

Vizualizare hartă — În ecranul hartă standard, se pot citi cu ușurință detalii cum ar fi numele locațiilor sau numerele autostrăzilor.

Vizualizare satelit — Pentru o vizualizare detaliată, folosiți imagini din satelit.

Vizualizare teren — Vedeți dintr-o privire tipul de teren, de exemplu, pentru situațiile în care călătoriți off-road.

Vizualizare 3D — Pentru o vizualizare mai realistă, schimbați perspectiva hărții.

Repere — Afișați pe hartă clădirile înalte și punctele de atracție.

Mod nocturn — Diminuați culorile hărții. Când călătoriți noaptea, harta este mai ușor de citit în acest mod.

Descărcarea și actualizarea hărților

Pentru a evita costurile cu transferul de date descărcați cele mai recente hărți și fișiere de îndrumare vocală pe computer, apoi transferați-le pentru a le memora pe aparat.

Descărcați cele mai recente hărți și fișiere de îndrumare vocală pe calculatorul compatibil, prin intermediul aplicației Nokia Ovi Suite. Pentru a descărca și a instala

Nokia Ovi Suite pe calculatorul compatibil, accesați www.ovi.com.

Indicaţie: Memorați hărțile noi pe aparat înainte de călătorie pentru a le răsfoi fără conexiune la Internet când călătoriți în străinătate.

Pentru a vă asigura că aparatul nu utilizează o conexiune Internet, din meniul principal, selectați > Internet > Conexiune > Neconectat.

102 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Hărți

Despre metodele de poziționare

Aplicația Hărți afișează locația dvs. pe hartă utilizând poziționarea pe bază de GPS;

A-GPS sau de identitate a celulei.

Global Positioning System (GPS) este un sistem de navigație utilizat pentru calculul locației. Assisted GPS (A-GPS) este un serviciu de rețea care îmbunătățește viteza și precizia poziționării.

Când utilizați Hărți pentru prima dată, vi se solicită să definiți un punct de acces la

Internet pentru a descărca informații cartografice sau pentru a utiliza A-GPS.

indică disponibilitatea semnalului de la satelit. O bară reprezintă un satelit. Când aparatul caută semnal de satelit, bara are culoarea galbenă. Când există date suficiente disponibile pentru a calcula coordonatele locului în care vă aflați, bara devine verde. Cu cât se afișează mai multe bare verzi, cu atât este mai precis calculul de coordonate.

Sistemul global de identificare a poziției (GPS) este administrat de guvernul Statelor

Unite, care este singurul responsabil cu precizia și întreținerea acestui sistem.

Precizia datelor de localizare poate fi afectată de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite și poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor

Unite și cu Planul Federal de Radionavigație. Precizia poate fi afectată și de o poziție nefavorabilă a sateliților. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Semnalele GPS ar putea să nu fie disponibile în interiorul clădirilor sau în subsol și pot fi afectate de materiale precum betonul sau metalele.

GPS nu trebuie utilizat pentru măsurători precise de amplasamente și nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe datele de localizare primite de la un receptor GPS și de la rețelele radio celulare pentru navigare sau poziționare.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Cu ajutorul poziționării prin identitatea celulei, poziția este determinată prin intermediul antenei la care este conectat aparatul mobil în acel moment.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

103

Hărți

În funcție de metoda de poziționare disponibilă, precizia determinării poziției poate varia de la câțiva metri la mai mulți kilometri.

Găsirea unei locații

Aplicația Hărți vă ajută să găsiți anumite locații și firme.

Selectați Meniu > Hărți și Căutare.

Revenirea la lista de potriviri sugerate — Selectați Listă.

Căutarea diferitelor categorii în locuri din apropiere — Selectați Răsfoire

categorii și o categorie, cum ar fi cumpărături, cazare sau mijloace de transport.

În cazul în care căutarea nu returnează niciun rezultat, verificați dacă ați ortografiat corect termenii de căutat. Problemele cu conexiunea Internet pot, de asemenea, afecta rezultatele unei căutări online.

Pentru a evita costurile legate de transferurile de date, puteți să obțineți rezultate fără a avea o conexiune Internet activă, dacă aveți hărțile zonei căutate stocate pe aparat.

Vizualizarea detaliilor locației

Vizualizați mai multe informații despre o anumită locație sau despre un anumit loc, cum ar fi un hotel sau restaurant, dacă sunt disponibile.

Selectați Meniu > Hărți și Poziția mea.

Vizualizarea detaliilor unui loc — Selectați un loc, zona de informații corespunzătoare ( ) și Afișare detalii.

Evaluarea unui loc — Selectați un loc, zona de informații corespunzătoare ( ),

Afișare detalii și o evaluare cu stele. De exemplu, pentru a evalua un loc cu 3 stele din 5, selectați a treia stea. Pentru a evalua un loc, aveți nevoie de o conexiune

Internet activă.

Când găsiți un loc care nu există sau care conține informații necorespunzătoare sau detalii incorecte, cum ar fi informații de contact sau locație eronate, este recomandabil să îl raportați la Nokia.

104 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Hărți

Raportarea informațiilor incorecte — Selectați un loc și zona de informații corespunzătoare ( ) și selectați Afișare detalii > Raportați acest loc și opțiunea corespunzătoare. Pentru a raporta un loc, aveți nevoie de o conexiune Internet activă.

Opțiunile disponibile pot să varieze.

Memorarea locurilor și a traseelor

Memorați adrese, puncte de interes și trasee pentru a le utiliza mai repede ulterior.

Selectați Meniu > Hărți.

Memorarea unui loc

1. Selectați Poziția mea.

2. Atingeți locația. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selectați Căutare.

3. Atingeți zona de informații a locației ( ).

4. Selectați Mem. loc.

Memorarea unui traseu

1. Selectați Poziția mea.

2. Atingeți locația. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selectați Căutare.

3. Atingeți zona de informații a locației ( ).

4. Pentru a adăuga un alt punct pe traseu, selectați Adăugare la traseu.

5. Selectați Adăug. pct. traseu nou și opțiunea corespunzătoare.

6. Selectați Afișare traseu > Opțiuni > Memorare traseu.

Vizualizarea locurilor și traseelor memorate — Selectați Preferințe > Locuri sau Trasee.

Vizualizarea și organizarea locurilor sau a traseelor

Utilizați Preferințele pentru a accesa rapid locurile și traseele pe care le-ați memorat.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

105

Hărți

Grupați locurile și traseele în colecții, de exemplu, când planificați o călătorie.

Selectați Meniu > Hărți și Preferințe.

Vizualizarea unui loc memorat pe hartă

1. Selectați Locuri.

2. Accesați locul.

3. Selectați Afișează pe hartă.

Pentru a reveni la lista de locuri memorate, selectați Listă.

Crearea unei colecții — Selectați Creare colecție nouă și introduceți numele numele colecției.

Adăugarea unui loc memorat la o colecție

1. Selectați Locuri și locul.

2. Selectați Organizare colecții.

3. Selectați Colecție nouă sau o colecție existentă.

Expedierea locurilor către prieteni

Când doriți să partajați informații despre loc cu prietenii, expediați aceste detalii direct pe aparatele prietenilor.

Selectați Meniu > Hărți și Poziția mea.

Expedierea unui loc către aparatul compatibil al unui prieten — Selectați o locație pe hartă, atingeți zona de informații a locației ( ) și selectați Trimitere.

Partajare informații locație

Publicați-vă pe Facebook locul în care vă aflați, adăugând un text și o imagine.

Prietenii Dvs. de pe Facebook vă pot localiza pe hartă.

Selectați Meniu > Hărți și Partaj. poz..

Pentru a partaja informații despre locul în care vă aflați, aveți nevoie de un cont

Nokia și de un cont Facebook.

106 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Hărți

1. Conectați-vă la contul Nokia sau, dacă nu aveți, selectați Creare cont nou.

2. Conectați-vă la contul Facebook.

3. Selectați locația în care vă aflați.

4. Introduceți actualizarea stării.

5. Pentru a atașa o imagine conținutului publicat, selectați Adăugați o

fotografie.

6. Selectați Partajați poziția.

Gestionare cont Facebook — În ecranul principal, selectați Conturi > Setări

partajare poziție > Facebook.

Pentru a partaja informații despre locul în care vă aflați și pentru a vizualiza locația altor persoane trebuie să fiți conectați la Internet. Aceasta poate să presupună transmisia de volume mari de date și costuri de trafic de date corespunzătoare.

Condițiile de utilizare Facebook sunt valabile dacă vă partajați informațiile despre locație pe Facebook. Familiarizați-vă cu termenii de utilizare și practicile de confidențialitate impuse de Facebook.

Înainte de a partaja locația, evaluați întotdeauna cu atenție persoanele cu care partajați. Verificați setările de confidențialitate ale serviciului de rețea socială pe care îl utilizați, deoarece este posibil să partajați locația cu un grup mare de persoane.

Sincronizarea Preferințelor

Planificați călătoria pe computer, prin site-ul Web Hărți, sincronizați locurile și traseele memorate cu aparatul mobil și accesați planul în timpul deplasărilor.

Pentru a sincroniza locuri sau trasee între aparatul mobil și serviciul Internet Hărți, trebuie să fiți conectat la un cont Nokia.

Sincronizarea locurilor și a traseelor — Selectați Preferințe > Sincronizare cu

Ovi. Dacă nu aveți un cont Nokia, vi se solicită să creați unul.

Puteți configura aparatul să sincronizeze automat Preferințele la închiderea sau la deschiderea aplicației Hărți.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

107

Hărți

Sincronizarea automată a Preferințelor — Selectați > Sincronizare >

Sincronizare > La pornire și la oprire.

Sincronizarea necesită o conexiune Internet activă și poate implica transmiterea unor cantități mari de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Pentru informații suplimentare cu privire la costurile de transmisie, contactați furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza serviciul Internet Hărți, accesați www.ovi.com.

Obținerea îndrumării vocale

Îndrumările vocale, dacă sunt disponibile în limba dvs., vă ajută să găsiți destinația și să vă bucurați de călătorie.

Selectați Meniu > Hărți și Cu mașina sau Mers.

Când utilizați navigarea cu mașina sau pe jos pentru prima dată, vi se solicită să selectați limba pentru îndrumarea vocală și să preluați fișierele corespunzătoare.

Dacă selectați o limbă care conține și numele străzilor, acestea se vor pronunța cu voce tare. Este posibil ca îndrumarea vocală să nu fie disponibilă pentru limba dvs.

Schimbarea limbii și a vocii de îndrumare vocală — În ecranul principal, selectați și Navigare > Îndrumări pentru mersul cu mașina sau Îndrum.

mers pe jos și opțiunea corespunzătoare.

Dezactivarea îndrumărilor vocale — În ecranul principal, selectați și

Navigare > Îndrumări pentru mersul cu mașina sau Îndrum. mers pe jos și

Niciuna.

Repetarea îndrumării vocale pentru navigarea cu mașina — În ecranul de navigare, selectați Opțiuni > Repetare.

Reglarea volumului îndrumării vocale în navigarea cu mașina — În ecranul de navigare, selectați Opțiuni > Volum.

108 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Deplasarea către destinație

Când călătoriți cu mașina și aveți nevoie de îndrumări la fiecare schimbare de direcție, aplicația Hărți vă ajută să ajungeți la destinație.

Selectați Meniu > Hărți și Cu mașina.

Hărți

Deplasarea către destinație — Selectați Stab. destinație și opțiunea corespunzătoare.

Deplasarea către casă — Selectați Aasă, cu maș..

Când selectați Aasă, cu maș. sau Acasă, pe jos pentru prima dată, vi se solicită să definiți locația de domiciliu. Pentru a schimba ulterior locația de domiciliu, efectuați următoarele:

1. În ecranul principal, selectați .

2. Selectați Navigare > Locație domiciliu > Redefinire.

3. Selectați opțiunea corespunzătoare.

Indicaţie: Pentru a vă deplasa fără o destinație setată, selectați Hartă.

Locația este afișată în centrul hărții pe măsură ce vă deplasați.

Modificarea ecranelor în timpul navigării — Glisați cu degetul pe ecran pentru a selecta Vizualizare 2D, Vizualizare 3D, Perspectivă săgeată sau Prezentare

traseu.

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

109

Hărți

Ecranul de navigare

1 — Traseu

2 — Poziția și direcția Dvs.

3 — Busolă

4 — Bara de informații (viteză, distanță, timp)

Obținerea informațiilor din trafic și despre siguranță

Îmbunătățiți-vă experiența din trafic cu informații în timp real despre evenimentele din trafic, asistență la schimbarea benzilor și avertismente legate de limita de viteză, dacă sunt disponibile în țara și regiunea dvs.

Selectați Meniu > Hărți și Cu mașina.

Vizualizarea evenimentelor din trafic pe hartă — În timpul navigării cu mașina, selectați Opțiuni > Info trafic. Evenimentele se afișează ca triunghiuri și linii.

Actualizarea informațiilor din trafic — Selectați Opțiuni > Info trafic >

Actualizare info trafic.

110 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Hărți

Când planificați un traseu, puteți să setați aparatul să evite evenimentele din trafic, cum ar fi ambuteiajele sau lucrările.

Evitarea evenimentelor din trafic — În ecranul principal, selectați >

Navigație > Mod. tr. din cauza traf..

Deplasarea pe jos către destinație

Când aveți nevoie de îndrumări pentru a urma un traseu pe jos, aplicația Hărți vă

îndrumă prin piețe, parcuri, zone pietonale și centre comerciale.

Selectați Meniu > Hărți și Mers.

Deplasarea pe jos către destinație — Selectați Stab. destinație și opțiunea corespunzătoare.

Deplasarea pe jos către casă — Selectați Acasă, pe jos.

Când selectați Aasă, cu maș. sau Acasă, pe jos pentru prima dată, vi se solicită să definiți locația de domiciliu. Pentru a schimba ulterior locația de domiciliu, efectuați următoarele:

1. În ecranul principal, selectați .

2. Selectați Navigare > Locație domiciliu > Redefinire.

3. Selectați opțiunea corespunzătoare.

Indicaţie: Pentru a vă deplasa pe jos fără o destinație setată, selectați Hartă

Locația este afișată în centrul hărții pe măsură ce vă deplasați.

Planificarea unui traseu

Planificați călătoria și creați traseul și vizualizați-l pe hartă înainte de a pleca la drum.

Selectați Meniu > Hărți și Poziția mea.

Crearea unui traseu

1. Atingeți locația punctului de pornire. Pentru a căuta o adresă sau un loc, selectați

Căutare.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

111

Hărți

2. Atingeți zona de informații despre locație ( ).

3. Selectați Adăugare la traseu.

4. Pentru a adăuga un alt punct pe traseu, selectați Adăug. pct. traseu nou și opțiunea corespunzătoare.

Modificarea ordinii punctelor de pe traseu

1. Selectați un punct de pe traseu.

2. Selectați Mutare.

3. Atingeți locul în care doriți să mutați punctul de pe traseu.

Editarea locației unui punct de pe traseu — Atingeți punctul de pe traseu, selectați Editare și opțiunea corespunzătoare.

Vizualizarea unui traseu pe hartă — Selectați Afișare traseu.

Navigarea către destinație — Selectați Afișare traseu > Opțiuni > Pornire sau

Pornire pe jos.

Modificarea setărilor unui traseu

Setările traseului afectează îndrumările de navigare și felul în care traseul se afișează pe hartă.

1. În ecranul de planificare a traseului, deschideți fila Setări. Pentru a accesa ecranul de planificare a traseului din ecranul de navigare, selectați Opțiuni >

Puncte traseu sau Listă puncte pe traseu.

2. Setați mijlocul de transport la valoarea Cu mașina sau Pe jos. Dacă selectați Pe

jos, străzile cu sens unic sunt considerate străzi normale și trotuarele și traseele prin parc sau prin centre comerciale, de exemplu, se pot utiliza.

3. Selectați opțiunea dorită.

Selectarea modului de deplasare — Deschideți fila Setări și selectați Pe jos >

Traseu preferat > Străzi sau Linie dreaptă. Linie dreaptă este utilă pe terenuri off-road, deoarece indică direcția de mers.

112 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Conectivitate

Utilizarea traseului mai rapid sau a celui mai scurt — Deschideți fila Setări și selectați Cu mașina > Selectarea traseului > Traseu mai rapid sau Cel mai

scurt traseu.

Utilizarea traseului optimizat — Deschideți fila Setări și selectați Cu mașina >

Selectarea traseului > Optimizat. Traseul optimizat combină avantajele traseului cel mai scurt cu cele ale traseului cel mai rapid.

De asemenea, aveți posibilitatea să evitați de exemplu, autostrăzile, drumurile cu plată sau feriboturile.

17. Conectivitate

Aparatul Dvs. are mai multe opțiuni de conectare la Internet, la alte aparate compatibile sau la PC.

Conexiuni de date și puncte de acces

Aparatul acceptă conexiuni de pachete de date (serviciu de rețea), cum ar fi GPRS în rețeaua GSM. Dacă utilizați aparatul în rețele GSM și 3G, se pot activa mai multe conexiuni de date în același timp și punctele de acces pot partaja conexiunea pentru transmisii de date. În rețeaua 3G, conexiunile pentru transmisii de date rămân active pe parcursul apelurilor vocale.

Pentru a stabili o conexiune de transmisie date, este necesar un punct de acces.

Puteți defini diferite tipuri de puncte de acces, cum ar fi:

● Punct de acces MMS pentru expedierea și primirea mesajelor multimedia

● Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea și primirea mesajelor e-mail și conectarea la Internet

Consultați operatorul de rețea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriți să îl accesați. Pentru informații privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de pachete de date și modalitatea de abonare la acestea, contactați furnizorul de servicii.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

113

Conectivitate

Setări rețea

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Rețea.

Aparatul poate comuta automat între rețelele GSM și UMTS. Rețelele GSM sunt indicate prin . Rețelele UMTS sunt indicate prin .

Selectați una din următoarele opțiuni:

Mod rețea — Selectați rețeaua de utilizat. Dacă selectați Mod dual, aparatul utilizează automat rețeaua GSM sau UMTS în funcție de parametrii rețelei și de acordurile de roaming existente între furnizorii de servicii de comunicații mobile.

Pentru detalii și prețuri de roaming, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Această opțiune se afișează doar dacă este acceptată de furnizorul de servicii fără fir.

Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulți furnizori de servicii pentru a permite utilizatorilor unui furnizor să utilizeze serviciile celorlalți furnizori de servicii.

Selectare operator — Selectați Automată pentru a seta aparatul să caute și să selecteze una dintre rețelele disponibile sau Manuală pentru a selecta manual rețeaua dintr-o listă. Dacă se pierde legătura cu rețeaua selectată manual, aparatul emite un semnal sonor de eroare și vă solicită să selectați din nou o rețea. Rețeaua selectată trebuie să aibă un acord de roaming cu rețeaua de domiciliu.

Afișare info celulă — Setați aparatul să indice dacă este utilizat într-o rețea celulară bazată pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN - Rețea cu microcelule) și pentru a activa recepția informațiilor de la microcelule.

Puncte de acces

Crearea unui nou punct de acces

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Destinații rețea.

Puteți primi setările punctului de acces sub forma unui mesaj, din partea furnizorului de servicii. Este posibil ca unele sau toate punctele de acces să fie

114 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Conectivitate

presetate pe aparat de către furnizorul de servicii și să nu poată fi modificate, create, editate sau eliminate.

Atunci când deschideți unul dintre grupurile de puncte de acces ( , , ), puteți vedea tipurile de puncte de acces:

indică un punct de acces protejat

indică un punct de acces pentru pachete de date

Pentru a crea un punct de acces nou, selectați Punct de acces. Aparatul vă

întreabă dacă doriți să căutați conexiunile disponibile. După căutare se afișează conexiunile care sunt disponibile și se pot partaja cu un nou punct de acces. Dacă ignorați acest pas, vi se va solicita să selectați o metodă de conectare și să definiți setările necesare.

Pentru a edita setările unui punct de acces, deschideți unul dintre grupurile de puncte de acces și selectați un punct de acces. Respectați instrucțiunile furnizorului de servicii.

Nume conexiune — Introduceți un nume pentru conexiune.

Purtător de date — Selectați tipul conexiunii de date.

În funcție de conexiunea de date selectată, sunt disponibile numai anumite câmpuri pentru setări. Completați toate câmpurile marcate cu Trebuie definit(ă) sau cu un asterisc (*) roșu. Celelalte câmpuri se pot lăsa necompletate, cu excepția situației

în care furnizorul de servicii v-a dat alte instrucțiuni.

Pentru a utiliza o conexiune de date, furnizorul de servicii trebuie să accepte această caracteristică și (dacă este cazul) s-o activeze pentru Dvs.

Crearea grupurilor de puncte de acces

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Destinații rețea.

Unele aplicații vă permit să utilizați grupuri de puncte de acces pentru conectarea la rețea.

Pentru a evita selectarea unui singur punct de acces de fiecare dată când aparatul efectuează o conexiune la rețea, puteți crea un grup care conține diferite puncte de

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

115

Conectivitate

acces pentru conectarea la rețeaua respectivă și puteți defini ordinea în care se utilizează punctele de acces.

Pentru a crea un grup nou de puncte de acces, selectați Opțiuni > Organizare >

Destinație nouă.

Pentru a adăuga puncte de acces la un grup de puncte de acces, selectați grupul și

Opțiuni > Punct nou de acces. Pentru a copia un punct de acces existent din alt grup, selectați grupul, atingeți punctul de acces relevant dacă nu este deja evidențiat și selectați Opțiuni > Organizare > Copiere în altă destin..

Pentru a modifica prioritatea unui punct de acces din grup, selectați Opțiuni >

Organizare > Modificare prioritate.

Puncte de acces pentru pachete de date

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Destinații rețea > Punct de

acces, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Pentru a edita un punct de acces pentru pachete de date, deschideți unul dintre grupurile de puncte de acces și selectați un punct marcat cu .

Respectați instrucțiunile furnizorului de servicii.

Selectați una din următoarele opțiuni:

Nume punct de acces — Numele punctului de acces îl obțineți de la furnizorul de servicii.

Nume utilizator — Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii și este comunicat, de obicei, de furnizorul de servicii.

Solicitare parolă — Dacă trebuie să introduceți parola la fiecare conectare la un server sau dacă nu doriți să memorați parola pe aparat, selectați Da.

Parolă — Pentru stabilirea conexiunii de date poate fi necesară o parolă care este comunicată, de obicei, de furnizorul de servicii.

Autentificare — Selectați Sigură pentru a expedia întotdeauna parola criptată sau Normală pentru a expedia parola criptată ori de câte ori este posibil.

Pagină inițială — În funcție de punctul de acces pe care îl configurați, introduceți adresa Web sau adresa centrului de mesaje multimedia.

116 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Conectivitate

Utilizare punct de acces — Selectați După confirmare dacă doriți ca aparatul să solicite confirmarea înainte de a fi creată conexiunea care utilizează acest punct de acces sau Automată dacă doriți ca aparatul să se conecteze la destinație utilizând acest punct de acces automat.

Selectați Opțiuni > Setări avansate și din următoarele opțiuni:

Tipul rețelei — Selectați tipul de protocol Internet pentru transferul de date către și dinspre aparat. Celelalte setări depind de tipul rețelei selectate.

Adresă IP telefon (doar la IPv4) — Introduceți adresa IP a aparatului Dvs.

Adrese DNS — Introduceți adresele IP ale serverelor DNS (primar și secundar), dacă sunt cerute de furnizorul de servicii. Pentru a obține aceste adrese, luați legătura cu furnizorul de servicii Internet.

Adresă server proxy — Introduceți adresa serverului proxy.

Număr port proxy — Introduceți numărul de port al serverului proxy.

Conexiuni de date active

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Manager conex..

În ecranul Conexiuni de date active, puteți vedea conexiunile de date active:

apeluri de date

conexiuni pachete de date

Pentru a închide o conexiune, selectați Opțiuni > Deconectare.

Pentru a închide toate conexiunile deschise, selectați Opțiuni > Deconectare

totală.

Pentru a vedea detaliile unei conexiuni, selectați Opțiuni > Detalii.

Sincronizarea

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Transfer de date > Sincronizare.

Aplicația Sincronizare vă permite să vă sincronizați notele, înregistrările în agendă, mesajele text și cele multimedia, marcajele de browser sau contactele cu diverse aplicații compatibile de pe un calculator compatibil sau de pe Internet.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

117

Conectivitate

Puteți primi setările de sincronizare sub forma unui mesaj, din partea furnizorului de servicii.

Un profil de sincronizare conține setările necesare pentru sincronizare.

Când deschideți aplicația, se afișează profilul de sincronizare implicit sau cel utilizat anterior. Pentru a modifica profilul, atingeți un articol de sincronizare pentru a-l include în profil sau pentru a nu-l include.

Pentru a gestiona profiluri de sincronizare, selectați Opțiuni și opțiunea dorită.

Pentru a sincroniza datele, selectați Opțiuni > Sincronizare. Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia, selectați Anulare.

Conexiunea Bluetooth

Despre conectivitatea Bluetooth

Prin conexiunea Bluetooth puteți stabili conexiuni fără fir cu alte aparate compatibile, cum ar fi aparate mobile, calculatoare, căști și seturi auto.

Puteți utiliza conexiunea pentru a expedia imagini, clipuri video și audio, precum și note, pentru a transfera fișiere de pe PC-ul compatibil și pentru a imprima imagini cu ajutorul unei imprimante compatibile.

Deoarece aparatele cu tehnologie Bluetooth fără fir comunică folosind unde radio, nu este obligatoriu ca acestea să aibă vizibilitate în linie dreaptă. Cu toate acestea, cele două aparate trebuie să se afle la o distanță de maximum 10 metri (33 de picioare) unul de altul, dar legătura poate fi influențată de interferențele din cauza ecranării produse de pereți sau de alte aparate electronice.

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2.0 + EDR, care acceptă următoarele profiluri: advanced audio distribution, audio/video remote control, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic audio/video distribution, hands-free, headset, object push, phone book access, SIM access și stereo audio streaming. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizați accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

118 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Conectivitate

Funcțiile care utilizează tehnologia Bluetooth măresc consumul de energie și reduc durata de viață a acumulatorului.

Când aparatul este blocat, sunt posibile numai conexiunile către aparatele autorizate.

Setări

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Bluetooth.

Când deschideți aplicația pentru prima dată, vi se solicită să definiți un nume pentru aparat. Numele poate fi modificat ulterior.

Selectați una din următoarele opțiuni:

Bluetooth — Activați sau dezactivați conexiunea Bluetooth.

Vizibilit. telefonului meu — Pentru a permite aparatului să fie găsit de alte aparate cu tehnologia fără fir Bluetooth, selectați Văzut de toți. Pentru a seta perioada de timp după care vizibilitatea se setează de la vizibil la ascuns, selectați

Set. per. vizibilitate. Pentru a ascunde aparatul de alte aparate, selectați

Ascuns.

Numele telefonului meu — Pentru a edita numele afișat pe celelalte aparate cu tehnologia Bluetooth fără fir.

Mod SIM la distanță — Activați sau dezactivați un alt aparat, cum ar fi un accesoriu set de mașină compatibil, să utilizeze cartela SIM din aparat pentru a se conecta la rețea.

Indicații privind siguranța

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Bluetooth.

Când nu utilizați conexiunea Bluetooth, pentru a controla cine poate să vă găsească aparatul și să se conecteze la acesta, selectați Bluetooth > Dezactivat sau

Vizibilit. telefonului meu > Ascuns. Dezactivarea conectivității Bluetooth nu afectează alte funcții ale aparatului.

Nu vă asociați și nu acceptați solicitări de conectare de la aparate necunoscute. Acest lucru ajută la protejarea aparatului împotriva conținutului dăunător. Utilizarea

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

119

Conectivitate

aparatului în mod ascuns este o metodă mai sigură pentru evitarea programelor software dăunătoare.

Primirea datelor utilizând o conexiune Bluetooth

Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. De exemplu, dacă sunteți conectat la un set compatibil cu cască, puteți transfera simultan fișiere către un alt aparat compatibil.

1. Deschideți aplicația în care este memorat articolul pe care doriți să-l expediați.

2. Atingeți un articol și selectați Opțiuni > Expediere > Prin Bluetooth.

Se afișează aparatele cu tehnologia fără fir Bluetooth care se află în raza de acțiune. Pictogramele aparatelor sunt următoarele:

computer

telefon

aparat audio sau video

alt aparat

Pentru a întrerupe căutarea, selectați Stop.

3. Selectați aparatul la care doriți să vă conectați.

4. În cazul în care celălalt aparat necesită asociere înainte de a putea transmite date, se emite un semnal sonor și vi se solicită să introduceți o parolă. În ambele aparate trebuie introdusă aceeași parolă.

La stabilirea conexiunii se afișează Expediere date în curs.

Indicaţie: Când căutați aparate, este posibil ca unele aparate să indice numai adresa unică (adresa aparatului). Pentru a afla adresa unică a propriului aparat, introduceți *#2820# .

Asocierea aparatelor

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Bluetooth.

120 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Conectivitate

Pentru a asocia două aparate compatibile și a vizualiza aparatele asociate cu aparatul Dvs., deschideți fila Aparate asociate.

Înainte de asociere, creați propria parolă numerică (între 1 și 16 cifre) și conveniți cu utilizatorul celuilalt aparat să folosească aceeași parolă numerică. Aparatele care nu au o interfață utilizator, au o parolă setată în fabrică. Parola numerică este utilizată o singură dată.

1. Pentru a vă asocia cu un aparat, selectați Opțiuni > Aparat nou asociat. Se afișează aparatele care sunt în raza de acțiune a aparatului.

2. Selectați aparatul și introduceți parola. Aceeași parolă trebuie introdusă și pe celălalt aparat.

3. Unele accesorii audio se conectează automat la aparatul Dvs. după asociere. În caz contrar, pentru a vă conecta la un accesoriu, selectați Opțiuni > Conect. la

aparat audio.

Aparatele asociate sunt marcate cu în lista cu rezultatele căutării aparatelor.

Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat, selectați dintre următoarele opțiuni:

Setare ca autorizat — Conexiunile dintre aparatul Dvs. și aparatul autorizat se pot efectua fără știința Dvs. Nu vi se va solicita separat autorizare sau acceptarea.

Utilizați această stare numai pentru propriile aparate, cum ar fi setul compatibil cu cască, PC-ul compatibil sau aparate care aparțin unor persoane în care aveți

încredere. indică aparatele autorizate în ecranul aparate asociate.

Setare ca neautorizat — Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare dată.

Pentru a anula asocierea cu un aparat, selectați Opțiuni > Ștergere.

Pentru a anula toate asocierile, selectați Opțiuni > Ștergere în totalitate.

Primirea datelor utilizând conexiunea Bluetooth

Când primiți date prin conexiunea Bluetooth, se aude un sunet și sunteți întrebat dacă acceptați mesajul. Dacă acceptați, se afișează mesajul și articolul este

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

121

Conectivitate

amplasat în dosarul Căsuță intrare din Mesaje. Mesajele primite prin conexiune

Bluetooth sunt marcate cu .

Blocarea aparatelor

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Bluetooth.

Pentru a nu permite unui aparat să stabilească o conexiune Bluetooth cu aparatul

Dvs., deschideți fila Aparate asociate. Atingeți un aparat pe care doriți să-l blocați, dacă nu este deja evidențiat și selectați Opțiuni > Blocare.

Pentru a debloca un aparat, deschideți fila Aparate blocate, atingeți un aparat, dacă nu este deja evidențiat, și selectați Opțiuni > Ștergere.

Pentru a debloca toate aparatele blocate, selectați Opțiuni > Ștergere în

totalitate.

Dacă respingeți o solicitare de asociere primită de la un alt aparat, și se solicită să confirmați dacă doriți să blocați toate conexiunile viitoare de la acel aparat. În cazul

în care confirmați, aparatul de la distanță va fi adăugat la lista aparatelor blocate.

Modul SIM la distanță

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Bluetooth.

Înainte de a putea fi activat modul SIM la distanță, cele două aparate trebuie să fie asociate și asocierea să fie inițiată de pe celălalt aparat. La asociere, utilizați un cod de 16 cifre și setați celălalt aparat ca autorizat.

Pentru a utiliza modul SIM cu un accesoriu set de mașină compatibil, activați conexiunea Bluetooth și activați utilizarea modului SIM la distanță pe aparat.

Activați modul SIM la distanță de pe celălalt aparat.

Când modul SIM la distanță este activat pe aparat, pe ecranul de start se afișează

Mod SIM la distanță. Conexiunea la rețeaua fără fir este dezactivată, după cum indică simbolul din zona indicatorului de intensitate a semnalului și nu puteți utiliza serviciile cartelei SIM sau caracteristicile care necesită acoperirea rețelei celulare.

122 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Conectivitate

Dacă aparatul mobil se află în modul SIM la distanță, pentru a efectua sau a primi apeluri, puteți utiliza numai un accesoriu compatibil conectat, cum ar fi un set auto.

Cât timp se află în acest mod, aparatul Dvs. mobil nu va efectua niciun tip de apeluri, cu excepția apelurilor către numerele de urgență programate în aparat. Pentru a efectua apeluri de pe aparatul Dvs. trebuie să ieșiți din modul SIM la distanță. Dacă aparatul este blocat, introduceți codul de deblocare.

Pentru a ieși din modul SIM la distanță, apăsați tasta de pornire și selectați Ieșire

din mod SIM dist..

USB

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > USB.

Pentru ca aparatul să vă solicite scopul conexiunii la fiecare conectare a unui cablu de date compatibil, selectați Solicitare conectare > Da.

Dacă opțiunea Solicitare conectare este dezactivată sau dacă doriți să schimbați modul în timpul unei conexiuni active, selectați Mod conectare USB și din următoarele:

Ovi Suite — Pentru a utiliza aplicații Nokia pe PC, cum ar fi Nokia Ovi Suite și Nokia Software Updater.

Memorie de masă — Pentru a transfera date între aparat și un calculator compatibil.

Transfer imagine — Pentru a imprima imagini pe o imprimantă compatibilă.

Transfer media — Sincronizați muzică prin Nokia Ovi

Player sau Windows Media Player.

Conexiuni la PC

Puteți utiliza aparatul mobil cu o varietate de aplicații de conexiuni PC și comunicații de date compatibile. De exemplu, cu Nokia Ovi Suite puteți transfera fișiere și imagini între aparat și un calculator compatibil.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

123

Conectivitate

Pentru a utiliza Ovi Suite cu modul de conectare USB, selectați Mod Ovi Suite.

Pentru informații suplimentare despre Ovi Suite, consultați zona de asistență a siteului www.ovi.com.

Setări administrative

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Setări administr..

Setări pachete de date

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Setări administr. > Date ca

pachete.

Setările pentru pachete de date afectează toate punctele de acces care utilizează conexiuni de pachete de date.

Selectați una din următoarele opțiuni:

Conexiune date pachete — Dacă selectați Dacă e disponibilă și sunteți întro rețea care acceptă pachetele de date, aparatul se înregistrează în rețeaua de pachete de date. Pornirea unei conexiuni de pachete de date (de exemplu, pentru a expedia și a recepționa e-mailuri) este mai rapidă dacă aparatul stabilește conexiunea de pachete de date atunci când este necesar. În cazul în care nu există acoperire pentru conexiunea de pachete de date, aparatul încearcă periodic să stabilească o conexiune de pachete de date. Dacă selectați Când este necesar, aparatul utilizează o conexiune de pachete de date numai dacă porniți o aplicație sau o acțiune care necesită o astfel de conexiune.

Punct de acces — Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculatorul compatibil.

Acces pach. viteză mare — Activarea sau dezactivarea utilizării HSDPA (serviciu de rețea) în rețelele UMTS.

Setări SIP

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Setări administr. > Setări SIP.

124 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Căutare

Setările SIP (Session Initiation Protocol) (Protocol de inițiere a sesiunii) sunt necesare pentru anumite servicii de rețea care utilizează SIP. Puteți primi setările

într-un mesaj text special, din partea furnizorului de servicii. Puteți vizualiza, șterge sau crea aceste profiluri de setări în Setări SIP.

Controlul numelor punctelor de acces

Selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Setări administr. > Control NPA.

Cu serviciul de control al numelor punctelor de acces, puteți să restricționați conexiunile de pachete de date și permite aparatului să utilizeze numai anumite puncte de acces pentru pachete de date.

Această setare este disponibilă doar în cazul în care cartela SIM acceptă serviciul de control al punctelor de acces.

Pentru a activa sau dezactiva serviciul de control sau a modifica punctele de acces permise, selectați Opțiuni și opțiunea corespunzătoare. Pentru a modifica opțiunile, aveți nevoie de codul PIN2. Pentru a obține codul, luați legătura cu furnizorul de servicii.

18. Căutare

Despre Căutare

Selectați Meniu > Internet > Căutare.

Căutarea (serviciu de rețea) vă permite să utilizați diferite servicii de căutare pe

Internet pentru a găsi, de exemplu, site-uri Web și imagini. Conținutul și disponibilitatea serviciilor pot să difere.

Pornirea unei căutări

Selectați Meniu > Internet > Căutare.

Pentru a căuta conținut pe aparatul mobil, introduceți termenii căutați în câmpul căutare sau răsfoiți categoriile de conținut. Pe măsură ce introduceți termenii

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

125

Despre Magazinul Ovi

căutării, rezultatele sunt organizate în categorii. Rezultatele accesate cel mai recent apar la începutul listei, dacă se potrivesc cu termenii căutării.

Pentru a căuta pagini Web pe Internet, selectați Căutare pe Internet, un furnizor de servicii de căutare și introduceți termenii căutați în câmpul căutare. Furnizorul de servicii de căutare pe care l-ați selectat se setează ca furnizor implicit de servicii de căutare pe Internet.

Dacă este deja setat un furnizor implicit de servicii de căutare, selectați-l pentru a

începe căutarea sau selectați Alte serv. de căutare pentru a utiliza un alt furnizor de servicii de căutare.

Pentru a modifica setările de țară sau regiune pentru a găsi mai mulți furnizori locali de servicii de căutare, selectațiOpțiuni > Setări > Țară sau regiune.

19. Despre Magazinul Ovi

În Magazin Ovi puteți descărca jocuri de mobil, aplicații, videoclipuri, imagini, teme și sunete de apel pentru aparatul Dvs. Unele articole sunt gratuite; altele trebuie achiziționate folosind cartea de credit sau prin intermediul facturii telefonice. Disponibilitatea modalităților de plată depinde de țara în care aveți domiciliul și de furnizorul de servicii de rețea. Ovi Store vă oferă conținut compatibil cu aparatul mobil și care se potrivește cu preferințele și locația Dvs.

20. Alte aplicații

Ceas

Setarea orei și a datei

Selectați Meniu > Aplicații > Ceas.

Selectați Opțiuni > Setări și una dintre următoarele opțiuni:

Oră — Setați ora.

Data — Setați data.

126 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Alte aplicații

Actualizare automată oră — Setați actualizarea actualiza automată din rețea a orei, datei și a fusului orar pe aparat (serviciu de rețea).

Ceas cu alarmă

Selectați Meniu > Aplicații > Ceas.

Pentru a seta o nouă alarmă, selectați Alarmă nouă. Setați ora alarmei. Selectați

Repetare pentru a seta dacă și când se repetă alarma și selectați Realizat.

Pentru a vizualiza alarmele active și pe cele inactive, selectați Alarme. Când alarma este activă, se afișează . Când alarma se repetă, se afișează .

Pentru a elimina o alarmă, selectați Alarme, parcurgeți până la alarmă și selectați

Opțiuni > Ștergere alarmă.

Pentru a dezactiva alarma când expiră, selectați Stop. Pentru a amâna alarma, selectați Amânare. Dacă aparatul este oprit la ora la care alarma expiră, aparatul pornește automat și începe să emită semnalul de alarmă.

Pentru a defini intervalul de amânare, selectați Opțiuni > Setări > Durată

amânare alarmă.

Pentru a schimba sunetul alarmei, selectați Opțiuni > Setări > Sunet alarmă

ceas.

Ceas universal

Cu ajutorul ceasului universal, puteți să aflați cât este ceasul în diferite locuri de pe glob.

Selectați Meniu > Aplicații > Ceas.

Vizualizarea orei — Selectați Ceas universal.

Adăugarea de locații în listă — Selectați Opțiuni > Adăugare locație.

Setarea locației curente — Mergeți la o locație și selectați Opțiuni > Setare ca

locație curentă. Ora aparatului se modifică în concordanță cu locația selectată.

Verificați dacă ora este corectă și dacă se potrivește fusului orar corespunzător.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

127

Alte aplicații

Agendă

Pentru a deschie agenda, selectați Meniu > Agendă.

Ecranele agendei

Pentru a comuta între ecranul lunar, săptămânal, zilnic și note de rezolvat, selectați

Opțiuni > Schimbare ecran și ecranul dorit.

Pentru a schimba prima zi a săptămânii, pentru a schimba ecranul afișat la deschiderea agendei sau pentru a schimba setările de alarmă ale agendei, selectați

Opțiuni > Setări.

Pentru a merge la o anumită dată, selectați Opțiuni > Salt la data.

Bara de instrumente a agendei

Din bara de instrumente, selectați una dintre următoarele opțiuni:

Ecranul următor — Selectați ecranul lunar.

Ecranul următor — Selectați ecranul săptămânal.

Ecranul următor — Selectați ecranul zilnic.

Ecranul următor — Selectați ecranul probleme de rezolvat.

Întâlnire nouă — Adăugați un memento o întâlnire nouă.

Notă nouă de rezolvat — Adăugați o nouă notă de rezolvat.

Manager fișiere

Despre Manager fișiere

Selectați Meniu > Aplicații > Birou > Mngr. fișiere.

Cu Managerul de fișiere puteți să răsfoiți, gestionați și să deschideți fișiere de pe aparat, cartela de memorie sau de pe o unitate externă compatibilă.

Opțiunile disponibile depind de memoria pe care o selectați.

128 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Alte aplicații

Găsirea și organizarea fișierelor

Selectați Meniu > Aplicații > Birou > Mngr. fișiere.

Pentru a găsi un fișier, selectați Opțiuni > Căutare. Introduceți un text care corespunde numelui fișierului.

Pentru a muta sau a copia fișiere și dosare sau pentru a crea noi dosare în memorie, selectați Opțiuni > Organizare, apoi alegeți opțiunea dorită.

Pentru a sorta fișierele, selectați Opțiuni > Sortare după, apoi alegeți categoria dorită.

Editarea cartelei de memorie

Puteți să formatați o cartelă de memorie pentru a șterge datele de pe aceasta sau puteți să protejați datele de pe cartelă prin parolă.

Selectați Meniu > Aplicații > Birou > Mngr. fișiere.

Redenumirea sau formatarea cartelei de memorie. — Selectați Opțiuni >

Opțiuni cartelă memor. și opțiunea dorită.

Protejarea prin parolă a cartelei de memorie — Selectați Opțiuni > Parolă

cartelă memor..

Aceste opțiuni sunt disponibile doar dacă se introduce în aparat o cartelă de memorie compatibilă.

Crearea copiilor de siguranță după fișiere pe o cartelă de memorie

Selectați Meniu > Aplicații > Birou > Mngr. fișiere și Copie siguranță.

Pentru a crea copii de siguranță ale fișierelor, selectați Conținut copie siguranță.

Selectați tipurile de fișiere pentru care doriți să creați copii de siguranță pe o cartelă de memorie și Opțiuni > Creare copie sigur. acum. Asigurați-vă că memoria liberă de pe cartelă este suficientă pentru fișierele pe care le-ați ales pentru a crea copii de siguranță.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

129

Alte aplicații

Manager aplicații

Despre Manager aplicații

Selectați Meniu > Setări și Manager aplicații.

Cu Manager aplicații, puteți vizualiza pachetele software instalate pe aparat. Puteți vizualiza detaliile aplicațiilor instalate, puteți elimina aplicații și defini setările de instalare.

Puteți instala următoarele tipuri de aplicații și software pe aparat:

● Aplicații JME pe baza tehnologiei Java™ cu extensia de fișier .jad sau .jar

● Alte aplicații și software compatibile cu sistemul de operare Symbian cu extensia de fișier .sis sau .sisx

● Widgeturi cu extensia .wgz

Instalați numai software care este compatibil cu aparatul Dvs.

Instalarea aplicațiilor

Fișierele de instalare se pot transfera pe aparat de pe un computer compatibil, se pot prelua în timpul navigării sau se pot recepționa într-un mesaj multimedia, ca atașare de e-mail sau prin alte metode de conectare, cum ar fi Bluetooth.

Puteți utiliza Nokia Application Installer din Nokia Ovi Suite pentru a instala o aplicație pe aparat.

Pictogramele din Manager aplicații indică următoarele:

Aplicație SIS sau SISX

Aplicație Java

widgeturi

aplicație instalată pe cartela de memorie

130 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Alte aplicații

Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicații care sunt Symbian Signed sau au fost testate cu Java Verified™.

Înainte de instalare, rețineți:

● Pentru a vizualiza tipul aplicației, numărul versiunii și furnizorul sau producătorul aplicației, selectați Opțiuni > Vizualizare detalii.

Pentru a verifica detaliile certificatului de siguranță al aplicației, selectați

Detalii: > Certificate: > Vizualizare detalii. Controlați utilizarea certificatelor digitale în Gestionare certificate.

● Dacă instalați un fișier ce conține o actualizare sau o remediere a unei aplicații existente, puteți restaura aplicația originală numai dacă aveți fișierul original de instalare sau o copie integrală a pachetului de programe care a fost șters. Pentru a restaura aplicația originală, ștergeți aplicația și instalați-o din nou din fișierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranță.

Fișierul JAR este necesar pentru instalarea aplicațiilor Java. Dacă acest fișier lipsește, este posibil ca aparatul să solicite descărcarea acestuia. Dacă nu este definit niciun punct de acces pentru aplicație, vi se solicită să selectați unul.

Pentru a instala o aplicație, efectuați următoarele operații:

1. Pentru a găsi un fișier de instalare, selectați Meniu > Setări și Manager

aplicații. Alternativă: căutați fișierele de instalare cu Manager fișiere sau selectați Mesaje > Căsuță intrare și deschideți mesajul care conține un fișier de instalare.

2. În Manager aplicații, selectați Opțiuni > Instalare. În alte aplicații, selectați fișierul de instalare pentru a porni instalarea.

În timpul instalării, aparatul afișează informații referitoare la evoluția operației respective. Dacă instalați o aplicație care nu are semnătură digitală sau de certificare, aparatul va afișa un mesaj de avertizare. Continuați instalarea numai dacă sunteți sigur(ă) de sursa și de conținutul aplicației.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

131

Alte aplicații

Pentru a porni o aplicație instalată, căutați aplicația în meniu și selectați-o. Dacă aplicația nu are un dorar implicit definit, atunci este instalată în dosarul Aplic.

instalate din meniul principal.

Pentru a vedea ce pachete software au fost instalate și eliminate (și când), selectați

Opțiuni > Afișare jurnal.

Important: Aparatul Dvs. acceptă instalarea unei singure aplicații antivirus.

Instalarea mai multor aplicații cu funcții antivirus ar putea afecta performanțele și funcționarea aparatului sau ar putea cauza scoaterea din funcțiune a acestuia.

După instalarea aplicațiilor pe o cartelă de memorie compatibilă, fișierele de instalare (.sis, .sisx) rămân în memoria aparatului. Fișierele ar putea ocupa un spațiu extins în memorie și ar putea să vă împiedice să stocați alte fișiere. Pentru a menține un spațiu liber de memorie suficient, utilizați Nokia Ovi Suite pentru a efectua copii de siguranță ale fișierelor de instalare pe un calculator compatibil, după care utilizați aplicația Manager fișiere pentru a șterge fișierele de instalare din memoria aparatului. Dacă fișierul .sis este atașat la un mesaj, ștergeți mesajul din căsuța de intrare pentru mesaje.

Eliminarea aplicațiilor

Selectați Meniu > Setări și Manager aplicații.

Pentru a elimina un pachet software, selectați Aplic. instalate > Opțiuni >

Dezinstalare. Selectați Da pentru a confirma.

Dacă ștergeți un program, puteți să-l reinstalați numai dacă aveți pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranță integrală a pachetului șters. Dacă ștergeți un pachet de programe, nu veți mai putea să deschideți documentele create cu acele programe.

Dacă un alt pachet de programe depinde de cel pe care l-ați șters, este posibil ca pachetul respectiv să nu mai funcționeze. Pentru detalii, consultați documentația pachetului de programe instalat.

132 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Alte aplicații

Setări Manager aplicații

Selectați Meniu > Setări și Manager aplicații.

Selectați Setări instalare și din următoarele opțiuni:

Instalare programe — Selectați dacă poate fi instalat programul Symbian care nu are semnătură digitală verificată.

Verif. certif. mod conectat — Selectați pentru a verifica certificatele online ale unei aplicații înainte de instalarea acesteia.

Adresă Internet implicită — Setați adresa Web implicită utilizată pentru verificarea certificatelor online.

RealPlayer

Cu RealPlayer puteți reda videoclipuri sau puteți reda fișiere prin streaming fără a le memora întâi pe aparat.

RealPlayer nu acceptă în mod necesar toate formatele de fișiere sau toate variantele formatelor de fișiere.

Selectați Meniu > Aplicații > RealPlayer.

Bara de instrumente RealPlayer

În ecranele Videoclipuri, Legături de streaming și Redate recent, pot fi disponibile următoarele pictograme pe bara de instrumente.

Expediere — Expediați un videoclip sau o legătură de streaming.

Redare — Redați videoclipul sau redați videoclipul prin streaming.

Ștergere — Ștergeți un videoclip sau o legătură de streaming.

Eliminare — Eliminați un fișier din lista de fișiere redate recent.

Redarea videoclipurilor

Selectați Meniu > Aplicații > RealPlayer.

Pentru a reda un videoclip, selectați Videoclipuri și un videoclip.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

133

Alte aplicații

Pentru a vizualiza lista fișierelor redate recent, în ecranul principal al aplicației, selectați Redate recent.

În lista de videoclipurilor, mergeți la un videoclip, selectați Opțiuni și dintre următoarele opțiuni:

Utilizare videoclip — Atribuirea unui videoclip la un contact sau setarea acestuia ca sunet de apel.

Marcare/Anul. marcare — Marcați articolele din listă pentru a expedia sau a șterge mai multe articole simultan.

Vizualizare detalii — Vizualizați detaliile articolului selectat, cum ar fi formatul, rezoluția și durata.

Setări — Editați setările pentru redarea fișierelor video și streaming.

În ecranele Videoclipuri, Redate recent și Legături de streaming, pot fi disponibile următoarele pictograme pe bara de instrumente:

Expediere — Expediați un videoclip sau o legătură de streaming.

Redare — Redați videoclipul sau redați videoclipul prin streaming.

Ștergere — Ștergeți un videoclip sau o legătură de streaming.

Eliminare — Eliminați un fișier din lista de fișiere redate recent.

Redarea conținutului prin streaming

În RealPlayer, puteți accesa numai legături RTSP. Cu toate acestea, RealPlayer, va reda un fișier RAM dacă deschideți o legătură HTTP către acesta în browser.

Selectați Meniu > Aplicații > RealPlayer.

Pentru a reda conținut prin streaming (serviciu de rețea), selectați Leg. streaming și o legătură. De asemenea, puteți să primiți o legătură de streaming într-un mesaj text sau într-un mesaj multimedia sau să deschideți o legătură într-o pagină Web.

Înainte de începerea redării prin streaming a conținutului, aparatul se conectează la site și începe preluarea conținutului. Conținutul nu este memorat pe aparat.

Recorder

Selectați Meniu > Muzică > Recorder.

134 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Alte aplicații

Cu aplicația Recorder, puteți înregistra note promemoria vocale și conversații telefonice.

Funcția de înregistrare nu poate fi utilizată atunci când este activă o transmisie de date sau o conexiune GPRS.

Pentru a înregistra un clip audio, selectați .

Pentru a opri înregistrarea unui clip audio, selectați .

Pentru a asculta clipul audio, selectați .

Pentru a selecta calitatea de înregistrare sau locul unde doriți să se memoreze clipurile audio, selectați Opțiuni > Setări.

Pentru a înregistra o convorbire telefonică, deschideți aplicația Recorder în timpul unui apel vocal și selectați . Pe durata înregistrării, ambele părți vor auzi un sunet emis la intervale regulate.

Scrierea notelor

Selectați Meniu > Aplicații > Birou > Note. Pentru a scrie o notă, selectați

Opțiuni > Notă nouă. Atingeți câmpul de note pentru a introduce textul și selectați

.

Puteți memora la Note fișierele text simple (format de fișier .txt) pe care le recepționați.

Efectuarea de calcule

Selectați Meniu > Aplicații > Birou > Calculator.

Acest calculator are o precizie limitată și este destinat calculelor simple.

Pentru a face un calcul, introduceți primul număr al calculului. Selectați o funcție cum ar fi adunare sau scădere. Introduceți al doilea număr al calculului, apoi selectați =.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

135

Setări

Convertor

Cu aplicația Convertor, puteți face conversii între diferite unități de măsură.

Convertorul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire.

Selectați Meniu > Aplicații > Birou > Convertor.

Dicționar

Selectați Meniu > Aplicații > Birou > Dicționar.

Pentru a traduce cuvintele dintr-o limbă în alta, introduceți text în câmpul de căutare. Pe măsură ce introduceți textul, sunt afișate sugestii pentru cuvintele de tradus. Pentru a traduce un cuvânt, selectați-l din listă. Este posibil ca nu toate limbile să fie acceptate.

Selectați Opțiuni și una din următoarele opțiuni:

Ascultare — Ascultați cuvântul selectat.

Vizitate — Găsiți cuvintele traduse anterior în cursul sesiunii curente.

Limbi — Schimbați limba sursă sau destinație, preluați limbi de pe Internet sau eliminați o limbă din dicționar. Nu puteți șterge limba engleză din dicționar.

Puteți instala încă două limbi, în afară de engleză.

21. Setări

Este posibil ca unele setări să fie presetate pe aparat de furnizorul de servicii și să nu le puteți modifica.

Setări telefon

Setările datei și orei

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Data și ora.

Selectați una din următoarele opțiuni:

Oră — Introduceți ora curentă.

136 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Setări

Fus orar — Selectați locația.

Data — Introduceți data.

Format dată — Selectați formatul datei.

Separator dată — Selectați simbolul care separă zilele, lunile și anii.

Format oră — Selectați formatul orei.

Separator oră — Selectați simbolul care separă orele și minutele.

Tip ceas — Selectați tipul de ceas.

Sunet alarmă ceas — Selectați sunetul pentru alarma ceasului.

Durată amânare alarmă — Reglați durata pentru amânarea alarmei.

Zile lucrătoare — Selectați zilele lucrătoare. De exemplu, puteți să setați o alarmă numai pentru diminețile zilelor lucrătoare.

Actualizare automată oră — Pentru a actualiza ora, data și fusul orar, selectați

Activată. Este posibil ca acest serviciu de rețea să nu fie disponibil în toate rețelele.

Setările de limbă

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Limbă.

Pentru a modifica limba aparatului, selectați Limbă telefon.

Pentru a modifica limba de scriere, selectați Limbă de scriere.

Pentru a activa sau dezactiva introducerea textului cu funcția de predicție, selectați

Text predictiv.

Setările afișajului

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Afișaj.

Selectați una din următoarele opțiuni:

Luminozitate — Reglați luminozitatea afișajului aparatului.

Mărime font — Selectați dimensiunea textului și a pictogramelor de pe afișaj.

Mesaj/emblemă de start — Setați o notă sau o imagine ce se va afișa la pornirea aparatului.

Durată iluminare — Setați durata de timp cât rămân aprinse luminile după ce

întrerupeți utilizarea aparatului.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

137

Setări

Comenzi vocale

Pentru a activa comenzile vocale îmbunătățite, pentru a porni aplicații și profiluri, apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare în ecranul de start.

Pentru a comanda aparatul cu comenzi vocale îmbunătățite, apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare în ecranul Start și pronunțați comanda vocală. Comanda vocală este denumirea aplicației sau a profilului, așa cum se afișează în listă.

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Comenzi vocale.

Selectați Opțiuni și una din următoarele opțiuni:

Schimbare comandă — Editați comenzile vocale.

Redare — Ascultați indicativul vocal sintetizat.

Ștergere comandă voc. — Ștergeți comanda vocală pe care ați adăugat-o manual.

Setări — Reglați setările.

Tutorial comenzi vocale — Deschideți tutorialul pentru comenzi vocale.

Setări accesorii

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Accesorii.

Unii conectori ai accesoriilor indică ce tip de accesoriu este conectat la aparat.

Selectați un accesoriu și din următoarele opțiuni:

Profil implicit — Setați profilul care doriți să se activeze de fiecare dată când conectați un anumit accesoriu compatibil la aparat.

Răspuns automat — Stabiliți dacă doriți ca aparatul să răspundă automat la un apel, după 5 secunde. În cazul în care tipul de sunet setat este Un bip sau

Silențios, răspunsul automat este dezactivat.

Lumini — Pentru a seta dacă luminile rămân activate după un interval de timp.

Setările disponibile depind de tipul de accesoriu.

Setări aplicații

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Setări aplicație.

138 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Setări

În setări aplicație, puteți edita setările pentru unele aplicații de pe aparat.

Pentru a edita setările, puteți selecta de asemenea Opțiuni > Setări în fiecare aplicație.

Actualizări aparat

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Manag. telefon > Actualiz. aparat.

Cu ajutorul opțiunii Actualiz. aparat, aveți posibilitatea să vă conectați la un server și să recepționați setările de configurare pentru aparat, să creați noi profiluri de server, să vizualizați informații despre versiunea software-ului existent și despre aparat sau să vizualizați și să gestionați profiluri de server existente.

Dacă actualizările de aplicații prin Internet sunt acceptate de rețeaua Dvs., aveți, de asemenea, posibilitatea de a solicita actualizări prin aparat.

Puteți recepționa profiluri de server și diferite setări de configurare de la furnizorii de servicii și departamentul de gestionare a informațiilor al companiei. Aceste setări de configurare pot include setări de conexiune și alte setări utilizate de diferite aplicații de pe aparat.

Pentru a vă conecta la server și a recepționa setări de configurare pentru aparat, selectați Opțiuni > Profiluri server, un profil și Opțiuni > Începere

configurare.

Pentru a crea un nou profil de server, selectați Opțiuni > Profiluri server >

Opțiuni > Profil server nou.

Pentru a șterge un profil de server, selectați profilul și Opțiuni > Ștergere.

Pentru a căuta actualizări pentru programe, selectați Opțiuni > Căutare

actualizări.

Avertizare: Dacă instalați o actualizare a unui program, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgență, decât după terminarea instalării și repornirea aparatului. Înainte de accepta instalarea unei actualizări, efectuați copii de siguranță ale datelor.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

139

Setări

Descărcarea actualizărilor de programe poate implica transmiterea unor cantități mari de date (serviciu de rețea).

Asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie sau conectați

încărcătorul înainte de a începe actualizarea.

Setări de siguranță

Telefon și SIM

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Manag. telefon > Setări siguranță >

Telefon și cartelă SIM.

Selectați una din următoarele opțiuni:

Solicitare cod PIN — Dacă este activată, codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. Dezactivarea solicitării numărului personal de identificare (PIN) nu este permisă de unele cartele SIM.

Cod PIN și Cod PIN2 — Schimbarea codurilor PIN și PIN2. Aceste coduri pot conține doar cifre. Evitați să utilizați coduri de acces similare cu numerele de urgență pentru a evita apelarea accidentală a acestora. Dacă uitați codul PIN sau codul PIN2, contactați furnizorul de servicii. Dacă uitați codul de blocare, contactați un punct de lucru Nokia Care sau furnizorul de servicii.

Cod de blocare — Codul de blocare se utilizează pentru a debloca aparatul.

Pentru a evita utilizarea neautorizată a aparatului, schimbați codul de blocare.

Codul presetat este 12345. Codul nou poate avea între 4 și 255 de caractere. Se pot utiliza caractere alfanumerice, litere mai sau mici. Aparatul vă informează în cazul în care codul de blocare nu are formatul corespunzător. Păstrați secret noul cod și separat de aparat.

Perioadă autoblocare — Pentru a evita utilizarea neautorizată, puteți stabili o perioadă de timp după care aparatul să se blocheze automat. Un aparat blocat nu poate fi utilizat până când nu se introduce codul corect de deblocare. Pentru a dezactiva blocarea automată, selectați Lipsă.

Bloc. la schim. cartelă SIM — Setați aparatul să solicite codul de blocare atunci când în aparat se introduce o cartelă SIM necunoscută. Aparatul păstrează o listă cu cartele SIM recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului.

Blocare telefon de la dist. — Activați sau dezactivați blocarea la distanță.

140 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Setări

Grup închis de utilizatori — Specificați un grup de persoane pe care le puteți apela și care vă pot apela (serviciu de rețea).

Confirmare servicii SIM — Setați aparatul să afișeze mesaje de confirmare când folosiți servicii cartelă SIM (serviciu de rețea).

Administrarea certificatelor

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Manag. telefon > Setări siguranță >

Administrare certificate.

Certificatele digitale trebuie utilizate dacă doriți să vă conectați la o bancă online sau la un alt site sau server la distanță pentru acțiuni care implică transferul de informații confidențiale. De asemenea, trebuie utilizate în cazul în care doriți să reduceți riscul de preluare a virușilor sau a altor programe dăunătore și pentru a vă asigura de autenticitatea programelor atunci când preluați și instalați programe.

Selectați una din următoarele opțiuni:

Certificate de autoritate — Vizualizați și editați certificatele de autoritate.

Certif. site-uri de încred. — Vizualizați și editați certificatele site-urilor de

încredere.

Certificate personale — Vizualizați și editați certificatele personale.

Certificate telefon — Vizualizați și editați certificatele aparatului.

Certificatele digitale nu garantează siguranța. Acestea sunt utilizate pentru a verifica originea programelor.

Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Existența unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecție; managerul de certificate trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afișat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă ora și data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Vizualizarea detaliilor certificatelor - verificare autenticității

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

141

Setări

Puteți fi sigur de identitatea corectă a serverului numai după verificarea semnăturii și a perioadei de valabilitate a certificatului serverului.

Dacă identitatea serverului nu este autentică sau nu aveți certificatul de siguranță corect pe aparat, veți primi o notificare.

Pentru a vizualiza detaliile unui certificat, selectați Opțiuni > Detalii certificat. Se verifică valabilitatea certificatului. Este posibil să se afișeze una dintre următoarele note:

Certificat fără calificativ de încredere — Nu ați setat nicio aplicație pentru a utiliza certificatul.

Certificat expirat — Perioada de valabilitate a certificatului a expirat.

Certificatul nu este încă valabil — Perioada de valabilitate a certificatului nu a început încă.

Certificat deteriorat — Acest certificat nu poate fi utilizat. Contactați emițătorul certificatului.

Modificarea setărilor de încredere

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți

încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține întradevăr proprietarului specificat.

Pentru a modifica setările pentru un certificat de autorizare, selectați Opțiuni >

Setări încredere. În funcție de certificat, se afișează lista aplicațiilor care utilizează certificatul selectat. De exemplu:

Instalare Symbian: Da — Certificatul poate să ateste originea unei noi aplicații pentru sistemul de operare Symbian.

Internet: Da — Certificatul poate să ateste servere.

Instalare aplicații: Da — Certificatul poate să ateste originea unei noi aplicații

Java.

Pentru a modifica valoarea, selectați Opțiuni > Editare setare încredere.

Modulul de siguranță

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Manag. telefon > Setări siguranță >

Modul de siguranță.

142 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Setări

Pentru a vizualiza sau edita un modul de siguranță (dacă este disponibil), selectațil din listă.

Pentru a vizualiza informații detaliate despre un modul de siguranță, selectați

Opțiuni > Detalii siguranță.

Restabilirea setărilor originale

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Manag. telefon > Setări din fabrică.

Puteți reseta unele dintre setări a valorile originale. Pentru aceasta aveți nevoie de codul de blocare.

După resetare, este posibil ca deschiderea aparatului să dureze mai mult.

Documentele și fișierele nu sunt afectate.

Conținut protejat

Pentru a gestiona licențele de drepturi digitale, selectați Meniu > Setări și

Telefon > Manag. telefon > Setări siguranță > Conținut protejat.

Administrarea drepturilor digitale

Posesorii de conținut pot utiliza diferite tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conținutului protejat DRM. Cu acest aparat puteți accesa conținut protejat prin

WMDRM 10, OMA DRM 1.0 și OMA DRM 2.0. Dacă un anumit program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel de program DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conținut protejat prin DRM și care se află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conținut neprotejat prin DRM.

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o cheie de activare ce definește drepturile Dvs. de a utiliza acest conținut.

Dacă în aparatul Dvs. există conținut protejat OMA DRM, pentru a face copii de siguranță atât ale cheilor de activare, cât și ale conținutului, utilizați funcția de

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

143

Setări

realizare a copiilor de siguranță din Nokia Ovi Suite. Este posibil ca alte metode de transfer să nu preia cheile de activare ce trebuie restaurate împreună cu conținutul pentru ca Dvs. să puteți utiliza în continuare conținutul OMA protejat prin DRM după formatarea memoriei aparatului. De asemenea, ar putea fi necesar să restaurați cheile de activare în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs.

Dacă în aparatul Dvs. se află conținut protejat prin WMDRM, în cazul formatării memoriei se vor pierde atât cheile de activare cât și conținutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeți cheile de activare și conținutul în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs. Pierderea cheilor de activare sau a conținutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza același conținut pe aparatul Dvs. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Este posibil ca unele taste de activare să fie conectate la o cartelă SIM specifică, iar conținutul protejat poate fi accesat numai dacă în aparat a fost introdusă o cartelă

SIM.

Indicatoare luminoase de notificare

Selectați Meniu > Setări și Telefon > Lumini notific..

Pentru activa sau a dezactiva respirația luminoasă, selectați Lum res mod așt. Dacă respirația luminoasă este activată, tasta Meniu luminează periodic.

Pentru a activa sa dezactiva lumina de notificare, selectați Lumină notificare. Când lumina de notificare este activată, tastele de meniu luminează o perioadă de timp pe care o definiți pentru a vă notifica în legătură cu evenimentele pierdute, cum ar fi apelurile nepreluate sau mesajele necitite.

Setări apel

Setări apel

Cu ajutorul setărilor pentru apeluri, puteți să definiți setări de apel specifice în propriul aparat.

Selectați Meniu > Setări și Apelare > Apel.

Selectați din următoarele opțiuni:

144 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Setări

Expediere număr propriu — Selectați Da pentru a afișa numărul Dvs. de telefon pe ecranul telefonului persoanei apelate. Pentru a utiliza setarea convenită cu furnizorul de servicii, selectați Setată de rețea (serviciu de rețea).

Apel în așteptare — Setați aparatul să vă notifice de apelurile pe care le recepționați în timp ce sunteți într-o convorbire (serviciu de rețea) sau verificați dacă această funcție este activată.

Respingere apel cu mesaj — Expediați un mesaj text când respingeți un apel, prin care să informați persoana care vă apelează în legătură cu motivul pentru care nu puteți să preluați apelul.

Text mesaj — Scrieți mesajul text standard care va fi trimis când respingeți un apel.

Reapelare automată — Setați aparatul pentru a face maxim 10 încercări de apelare a unui număr, după o primă încercare nereușită. Pentru a opri reapelarea automată, apăsați tasta de terminare.

Afișare durată apel — Pentru a afișa durata unui apel în timpul convorbirii.

Sumar după apel — Pentru a afișa durata unui apel după terminarea convorbirii.

Apelare rapidă — Activați formarea rapidă

Răspuns orice tastă — Activați funcția de răspuns cu orice tastă.

Linie în uz — Această setare (serviciu de rețea) este afișată numai în cazul în care cartela SIM acceptă două numere de abonat, adică două linii telefonice.

Selectați linia pe care doriți să o utilizați pentru efectuarea apelurilor și expedierea mesajelor text. Puteți răspunde, însă, la apelurile sosite pe ambele linii, indiferent de linia selectată. În cazul în care selectați Linia 2 și nu v-ați abonat la acest serviciu de rețea, nu veți putea efectua apeluri. Dacă este selectată linia 2, indicatorul este afișat în ecranul de start.

Schimbare linie — Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de rețea), dacă această opțiune este acceptată de cartela SIM. Pentru a schimba această setare, aveți nevoie de codul PIN2.

Opțiunile disponibile pot să varieze.

Redirecționare apeluri

Selectați Meniu > Setări și Apelare > Redirecțion. apel.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

145

Setări

Redirecționarea apelurilor vă permite să redirecționați apelurile către căsuța vocală sau către un alt număr de telefon. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

1. Selectați tipul de apeluri de redirecționat și opțiunea de redirecționare. De exemplu, pentru a redirecționa toate apelurile vocale, selectați Apeluri

vocale > Toate apelurile vocale.

2. Pentru a activa redirecționarea apelurilor, selectați Activare.

3. Pentru a redirecționa apelurile către căsuța poștală vocală, selectați La căsuța

poștală vocală.

4. Pentru a redirecționa apelurile către un alt număr de telefon, selectați La alt

număr și introduceți numărul sau selectați Căutare pentru a-l prelua din lista de contacte.

Mai multe opțiuni de redirecționare pot fi active simultan. Atunci când toate apelurile sunt redirecționate, în ecranul de start se afișează .

Restricționare apeluri

Restricționarea apelurilor (serviciu de rețea) vă permite să restricționați apelurile pe care le recepționați sau le efectuați cu aparatul. De exemplu, puteți restricționa toate apelurile internaționale efectuate sau toate apelurile recepționate atunci când sunteți în străinătate. Pentru a modifica setările, trebuie să obțineți parola de restricționare de la furnizorul de servicii.

Selectați Meniu > Setări și Apelare > Restricțion. apel.

Când sunt active funcții de siguranță care restricționează apelurile (cum ar fi restricționarea apelurilor, grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixe), pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs.

Opțiunile de restricționare și redirecționare a apelurilor nu pot fi active simultan.

Restricționarea apelurilor vocale

Selectați o opțiune de restricționare și Activare, Dezactivare sau Verificare

stare. Restricționarea apelurilor afectează toate apelurile, inclusiv apelurile de date.

146 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Depanare

22. Depanare

Pentru a vizualiza întrebările frecvente legate de aparatul Dvs., consultați paginile de asistență produs de la adresa www.nokia.com/support.

Î: Care este parola mea pentru codurile PIN, PUK și de blocare?

R: Codul de blocare implicit este 12345. Dacă uitați codul de blocare, contactați vânzătorul aparatului. Dacă uitați un cod PIN sau PUK sau dacă nu ați primit un astfel de cod, contactați furnizorul de servicii de rețea. Pentru informații privind parolele, contactați furnizorul de punct de acces, care poate fi, de exemplu, un furnizor comercial de servicii Internet (ISP) sau un furnizor de servicii de rețea.

Î: Cum închid o aplicație care nu răspunde?

R: Apăsați și mențineți apăsată tasta meniu. Selectați și mențineți apăsată pictograma de aplicație, apoi selectați Ieșire.

Î: De ce imaginile apar neclare?

R: Asigurați-vă că obiectivul aparatului foto-video este curat.

Î: De ce, la fiecare pornire a aparatului, apar pe ecran puncte lipsă, decolorate sau luminoase?

R: Aceasta este o caracteristică a acestui tip de afișaj. Unele afișaje pot conține pixeli sau puncte care rămân active sau inactive. Acest lucru este normal și nu reprezintă un defect.

Î: De ce aparatul meu Nokia nu poate să stabilească o conexiune GPS?

R: Este posibil ca stabilirea unei conexiuni GPS să dureze câteva secunde sau câteva minute. Stabilirea unei conexiuni GPS în autovehicul poate să dureze mai mult. În cazul în care vă aflați într-o încăpere, mergeți afară pentru a recepționa un semnal mai bun. Dacă vă aflați afară, mergeți într-un loc mai deschis. Aveți grijă ca mâna să nu acopere antena GPS a aparatului. Intensitatea semnalului poate fi afectată de condițiile meteorologice nefavorabile. Unele autovehicule au ferestre fumurii

(atermice), iar acest lucru poate bloca semnalele sateliților.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

147

Depanare

Î: De ce nu pot găsi aparatul prietenului meu prin conexiune

Bluetooth?

R: Asigurați-vă că aparatele sunt compatibile, au activată conexiunea Bluetooth și nu sunt în modul ascuns. De asemenea, verificați dacă distanța dintre cele două aparate nu depășește 10 metri (33 de picioare) și dacă nu există pereți sau alte obstacole între aparate.

Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth?

R: Dacă la aparatul Dvs. este conectat un alt aparat, puteți întrerupe conexiunea utilizând celălalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. Selectați Meniu >

Setări și Conectivitate > Bluetooth > Bluetooth > Dezactivat.

Î: Ce se poate face dacă se umple memoria?

R: Ștergeți articole din memorie. Dacă pe aparat se afișează mesajul Memorie

insuficientă pentru efectuarea operației. Ștergeți mai întâi unele date. sau

Memorie aproape plină. Ștergeți unele date din memoria telefonului. atunci când ștergeți mai multe articole în același timp, ștergeți articolele unul câte unul,

începând cu cele mai mici.

Î: De ce nu pot să selectez un contact pentru mesaj?

R: Fișa de contact nu are un număr de telefon, o adresă sau o adresă email. Selectați

Meniu > Contacte și contactul respectiv și editați fișa de contact.

Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul inițiază mereu,

în mod repetat, o conexiune de date?

R: Este posibil ca aparatul să încerce să preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. Pentru a opri aparatul să efectueze o conexiune de date, selectați Meniu > Mesaje și Opțiuni > Setări > Mesaj multimedia > Preluare

multimedia. Selectați Manuală pentru ca centrul de mesaje multimedia să memoreze mesajele pentru a fi preluate mai târziu sau Dezactivată pentru a ignora toate mesajele multimedia recepționate. Dacă selectați Manuală, primiți o notificare atunci când aveți un nou mesaj multimedia în centrul de mesaje. Dacă selectați Dezactivată, aparatul nu se conectează la rețea pentru a prelua mesajele multimedia. Pentru a seta utilizarea unei conexiuni de pachete de date pe aparat

148 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Protejați mediul

doar în cazul în care porniți o aplicație sau o acțiune care necesită acest lucru, selectați Meniu > Setări și Conectivitate > Setări administr. > Date ca

pachete > Conexiune date pachete > Când este necesar. Dacă acest lucru nu rezolvă problema, opriți aparatul și porniți-l din nou.

Î: Pot să utilizez aparatul Nokia drept modem fax, cu un calculator compatibil?

R: Nu puteți utiliza acest aparat drept modem fax. Totuși, cu opțiunea de redirecționare a apelurilor (serviciu de rețea), puteți redirecționa apelurile de tip fax către un alt număr de fax.

Î: Cum pot să calibrez ecranul?

R: Ecranul este calibrat în fabrică. Dacă este necesară recalibrarea ecranului, selectați Meniu > Setări și Telefon > Introduc. tactilă > Calibrare ecran

tactil. Urmați instrucțiunile.

Î: De ce apare mesajul de eroare Certificat expirat sau mesajul

Certificatul nu este încă valabil la instalarea aplicației preluate?

R: Dacă se afișează Certificat expirat sau Certificatul nu este încă valabil, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă data și ora curentă sunt setate corect pe aparat. Este posibil să nu fi setat data și ora la prima pornire a aparatului sau ca actualizarea prin rețea a acestor setări ale aparatului să nu fi reușit. Pentru a rezolva problema, selectați Meniu > Setări și Telefon > Manag. telefon >

Setări din fabrică. Restabiliți setările din fabricație. La următoarea repornire, setați corect data și ora.

23. Protejați mediul

Economisiți energia

Puteți să încărcați acumulatorul mai rar dacă urmați sfaturile de mai jos:

● Închideți aplicațiile și conexiunile de date, de exemplu, conexiunea Bluetooth, când nu o utilizați.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

149

Informații de siguranță și despre produs

● Dezactivați sunetele care nu sunt necesare, cum ar fi sunetele ecranului tactil și ale tastelor.

Reciclați

Atunci când aparatul a ajuns la sfârșitul perioadei de utilizare, toate materialele din acesta se pot recupera ca materiale și energie. Pentru a garanta eliminarea și reutilizarea corecte, Nokia cooperează cu partenerii săi în cadrul unui program numit We:recycle. Pentru informații referitoare la reciclarea produselor Nokia vechi și găsirea locurilor de colectare, accesați www.nokia.com/werecycle sau utilizând un aparat mobil, nokia.mobi/werecycle. De asemenea, puteți suna la

Centrul de contact Nokia.

Reciclați ambalajul și ghidul utilizatorului conform procedurilor locale.

Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe acumulator, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Cerința este valabilă în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre atributele ecologice ale aparatului, vizitați www.nokia.com/ecodeclaration.

Informații de siguranță și despre produs

Accesorii

Avertizare: Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

150 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Informații de siguranță și despre produs

Acumulatorul

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la un acumulator BL-5J. Nokia poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator pentru acest aparat. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-8. Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, EB,

X, AR, U, A, C, K sau UB.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia și destinate pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați

încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe

încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Măsuri de siguranță privind scoaterea acumulatorului. Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Încărcarea corespunzătoare. Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață.

Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Evitați temperaturile extreme. Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

151

Informații de siguranță și despre produs

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă

între borna pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă.

Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul.

Evacuarea la deșeuri. Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda.

Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Scurgeri. Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți, nu îndoiți, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic.

Deteriorări. Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nu încercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Modul corect de utilizare. Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale.

Utilizarea necorespunzătoare a acumulatorului poate provoca incendii, explozii sau alte pericole. În cazul scăpării pe jos a aparatului sau a acumulatorului, în special pe o suprafață dură, și dacă Dvs. considerați că acumulatorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați.

Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor mici.

152 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Informații de siguranță și despre produs

Întreținerea aparatului Dvs.

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă.

Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

● Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet

înainte de a pune acumulatorul la loc.

● Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.

● Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate sau scăzute. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. Când aparatul revine

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

153

Informații de siguranță și despre produs

de la o temperatură scăzută la cea normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.

● Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.

● Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.

● Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

● Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

● Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.

● Utilizați încărcătoarele numai în interior.

● Efectuați copii de siguranță ale tuturor datelor pe care doriți să le păstrați, cum ar fi contactele și notele de agendă.

● Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanțelor, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice alt tip de accesoriu.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatoarele, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Consultați informațiile privind protejarea mediului înconjurător și cele despre modalitățile de reciclare a produselor Dvs. Nokia, la www.nokia.com/werecycle sau (cu un aparat mobil) la nokia.mobi/werecycle.

154 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Informații de siguranță și despre produs

Informații suplimentare referitoare la siguranță

Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Mediul de utilizare

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 1,5 centimetri (5/8 țoli) față de corp. Orice toc de purtare, agățătoare la centură sau alt suport de purtare a aparatului pe corp nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru transmiterea de fișiere de date sau mesaje este necesară o conexiune de calitate cu rețeaua. Transmiterea de fișiere de date sau de mesaje poate fi întârziată până când o astfel de conexiune este disponibilă. Urmați instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

În perioadele de utilizare prelungită cum ar fi o conexiune de date de mare viteză activă, este posibil ca aparatul să se încălzească. În cele mai multe cazuri, această stare este normală. Dacă aveți motive să bănuiți că aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

Echipamente medicale

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător.

Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acestea sunt protejate corespunzător față de semnalele RF externe. Opriți

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

155

Informații de siguranță și despre produs

aparatul în zonele în care sunt afișate instrucțiuni ce solicită acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile la semnalele RF externe.

Echipamente medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă o distanță de cel puțin 15,3 centimetri

între un aparat mobil și un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

● Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.

● Nu purtați aparatul în buzunarul de la piept.

● Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical.

● Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezența unei interferențe.

● Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul de familie.

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate necorespunzător sau protejate inadecvat din autovehicule, cum ar fi sistemele electronice de injecție carburant, sistemele electronice de frânare antiblocare, sistemele electronice de control viteză și cele de tip air-bag. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate depana aparatul sau instala aparatul într-un vehicul.

Instalarea sau depanarea neadecvate pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului Dvs. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs.

156 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Informații de siguranță și despre produs

să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, componentele sau accesoriile sale. Nu uitați că air-bagurile se declanșează cu forță mare. Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Opriți aparatul înainte de a vă urca la bordul unui avion. Utilizarea aparatelor de emisie radio într-un avion poate fi periculoasă pentru funcționarea avionului și poate fi ilegală.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile afișate. În asemenea zone, scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Opriți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformați-vă restricțiilor din depozitele de carburanți, din zonele de depozitare și de distribuire a carburanților, din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Acestea includ zone unde se recomandă oprirea motorului vehiculului, cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, cum ar fi praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice.

Trebuie să consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

Apeluri telefonice în caz de urgență

Important: Acest aparat funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet), activați atât apelurile Internet cât și telefonul mobil. Aparatul va încerca să efectueze apeluri de urgență atât prin rețeaua celulară,cât și prin intermediu furnizorului de servicii pentru apeluri

Internet, dacă ambele sunt activate. Conexiunile nu pot fi garantate în toate

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

157

Informații de siguranță și despre produs

condițiile. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

1. Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat. În funcție de aparat, pot fi necesare și următoarele operații:

● Introduceți cartela SIM dacă aparatul Dvs. utilizează o astfel de cartelă.

● Dezactivați anumite restricționări de apeluri pe care le-ați activat în aparatul

Dvs.

● Schimbați profilul din deconectat sau într-un profil activ.

● Dacă ecranul și tastele sunt blocate, glisați comutatorul de pe partea laterală a aparatului pentru a le debloca.

2. Apăsați tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru apeluri.

3. Pentru a deschide utilitarul de formare, selectați Telefon sau .

4. Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.

5. Apăsați tasta de apelare.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

158 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Informații de siguranță și despre produs

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 wați/ kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut. Încercările pentru

SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate.

Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de releu.

Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 1,10 W/kg .

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile

SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la www.nokia.com.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

159

Index

A

accesorii 138

actualizare automată oră/dată 127

actualizări 13

actualizări aparat 139

actualizări programe 12, 13

acumulator

economisire energie 14

introducere 17

agendă 128

bară de instrumente 128

A-GPS (GPS asistat) 95

alarmă

notă agendă 128

alarmă agendă 128

antene 31

aparat foto-video

autodeclanșator 82

înregistrare 84

mod imagine 80

mod video 83

apelare numere fixe 56

apelare rapidă 40

apelare vocală 41

apel în așteptare 40

apeluri 37

conferință 39

durata 46

format 45 nepreluate 45

opțiuni în timpul 38

160

răspuns 39

reapelarea 144

recepționate 45

respingere 39

restricționare

A se vedea apelare numere fixe

setări 144

apeluri, restricționare 146

apeluri vocale

A se vedea apeluri

aplicația ajutor 11

aplicații 130

Aplicații Java 130 aplicații software 130

Aplicații Symbian 130

Asistență pentru aplicația Java JME 130

autodeclanșator

aparat foto-video 82

B

bară contacte 31

bara media 27

blocarea aparatului prin SMS 34

blocarea la distanță

A se vedea blocarea aparatului

prin SMS

blocarea tastaturii 23 blocarea tastelor 23

blog 94

Bluetooth 118, 119

browser

A se vedea browser Web

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

browser Web 93

marcaje 94

memorie cache 93 navigare pagini 93

C

calculator 135

cartelă de memorie 18, 129

crearea copiilor de siguranță pentru

fișiere 129

cartela SIM

introducere 16

mesaje 65

ștergere 36

căsuță ieșiri, mesaj 58

căsuță intrare

mesaj 59

căsuță intrare, mesaj 59

căsuță poștală

e-mail 62

vocală 38

căsuță poștală de la distanță 62

căutare 125

ceas 126, 127

setarea datei 126 setarea orei 126

ceas alarmă 127 ceas universal 127

Centrul video 89

centru video

fluxuri video 91

preluare 89 vizualizare 89

certificate 141

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Index

certificate personale 141

cod de blocare 13 cod de siguranță 13 cod PIN 13 codul PIN2 13

Cod UPIN 13 cod UPUK 13 coduri de acces 13

Coduri PUK 13

comandă vocală 138

comenzi de servicii 66

comenzi vocale 41, 138

A se vedea şi apelare vocală

comenzi volum 33

Comutarea telefonului 29

comutator de blocare 23

Conexiunea Bluetooth

activare/dezactivare 119

adresa aparatului 120 asocierea aparatelor 120

blocarea aparatelor 122

expedierea datelor 120

primire date 121

setări 119 vizibilitatea aparatului 119

conexiune de pachete de date

contoare 46

setări 124

setările punctului de acces 116

conexiune prin cablu 123

Conexiune prin cablu USB 123 conexiuni cu calculatorul 123

A se vedea şi conexiuni de date

161

Index

conexiuni de date 117

actualizări aparat 139

cablu 123

Conexiune la PC 123

sincronizare 117

Configurare telefon 28

contacte 53

copiere 29, 55

editare 53 expediere 53 imagini în 53

implicite 54

indicative vocale 53 memorare 53

prezentare generală 52

sincronizare 117

ștergere 53

sunete de apel 55

copierea conținutului 29

crearea copiilor de siguranță pentru

memoria aparatului 128

curea de purtat la mână 35

D

data și ora 127

depanare 147

dezactivare sunet 39

dicționar 136

difuzor 33

dosarul mesaje expediate 58

DRM (administrarea drepturilor

digitale) 143

durata apelurilor 46

162

E

ecran senzorial 25, 49, 52

ecran tactil 37

ecranul inițial 23

eliminare aplicații 132

e-mail 61, 64

F

fișiere atașate 60, 63

fluxuri, știri 94 fluxuri știri 94 fluxuri Web 94

fotografii

copiere 29

A se vedea foto-video

foto-video

atribuirea de imagini contactelor 81

indicatori 78, 84

informații poziție 81

modul secvențial 83

trimitere imagini 81

G

galerie 85

organizare 85 vizualizare 85

vizualizare imagini 86 vizualizare videoclipuri 86

gestiunea fișierelor 129

GPS

solicitări de poziție 97

GPS (Global Positioning System,

Sistem Global de Poziționare) 95

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

GPS (sistem global de poziționare) 95

GPS asistat (A-GPS) 95

H

Hărți 99

descărcarea hărților 102

detalii locație 104

elemente de afișaj 101, 110

expedierea locurilor 106

găsire locații 104

informații din trafic 110

îndrumare vocală 108

memorarea locurilor 105 memorarea traseelor 105

navigare 100, 109, 111

organizarea locurilor 105 organizarea traseelor 105

partajare informații locații 106

planificarea traseelor 111

poziționare 103

Preferințe 105

schimbarea vizualizărilor 102

sincronizare 107

trasee pentru mașini 109

trasee pentru mers pe jos 111

I

imagine de fundal 69

indicatoare și pictograme 29

indicator luminos de notificare 144

informații coordonate 95

Informații de asistență Nokia 11 informații generale 11

informații poziție 95

Index

informații utile 11

instalarea aplicațiilor 130

instrumente de navigare 95

Internet

A se vedea browser Web

introducerea textului 49, 51

invitații

partajare video 45

Î

încărcarea fișierelor media 87

Înregistrarea videoclipurilor 83

J

jurnal de apeluri 46

K

Taste și componente

21

L

licențe 143

M

Magazin Ovi 126

Mail for Exchange 64

manager aplicații 130

setări 133

manager fișiere 128

crearea copiilor de siguranță pentru

fișiere 129 organizarea fișierelor 129

marcaje 94

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

163

Index media

music player 70

RealPlayer 133

melodii 70

memorie

golire 15

memorie cache 93

meniu 24

mesaje

dosare pentru 57

e-mail 62

multimedia 60

pictogramă pentru recepționate 59

setări 66

vocală 38

mesaje audio 58

mesaje de servicii 60

mesaje e-mail 62

mesaje multimedia 58, 60, 67

mesaje prin transmisii celulare 65

mesaje text

expediere 58

Mesaje SIM 65

răspuns la 59 recepționare și citire 59

setări 66

MMS (multimedia message

service) 58, 60, 67

mod SIM la distanță 122

modul de introducere a textului cu

funcția de predicție 51

modulul de siguranță 142

music player 70

liste de redare 71

Muzică Ovi 74

N

neacceptarea apelurilor 39

Nokia Care 28

Nokia Ovi Player 73

note 135

numere apelate 45

O

ora și data 127

P

partajarea online a fișierelor media 87

Partajare online 87

abonare 87 activarea serviciilor 87

conturi 88 creare publicări 88

publicare 89

partajare video

cerințe 42

partajare videoclipuri 43 partajare video în direct 43

personalizare 69

podcast 72

preluări 76

setări 75

preluarea apelurilor 39

prezentări, multimedia 60

profilul deconectat 32

profiluri 69

personalizare 69

164 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

restricții în regim deconectat 32

protecție drept de autor 143

puncte de acces 114

grupuri 115

R radio

ascultare 76

posturi de radio 77

RealPlayer 133

reciclare 149

refuzul apelurilor

A se vedea respingerea apelurilor

repere 98

respingerea apelurilor 39

resurse de asistență 11

roaming 114

S

Securitatea cartelei SIM 140

senzor de proximitate 37

setări 79, 136, 138

afișaj 137

apeluri 144

aplicații 138

centru video 92

certificate 141

Conexiunea Bluetooth 119

controlul numelui punctului de

acces 125

data și ora 136

limbă 137

mesaje 67

pachete de date 124

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Index

partajare video 43

podcast 75

poziționare 99

puncte acces pachet date 116

puncte de acces 114, 115

redirecționarea apelurilor 145

rețea 114

SIP 124

setări afișaj 137

setări aplicație 138

setări de captare

în aparatul foto-video 79

setări de înregistrare

în aparatul foto-video 79

setări de limbă 137

setări de poziționare 99

setări din fabrică

restaurarea 143

setări ecran 34

setările datei și orei 136

setări proxy 117

setări rețea 114

setări săptămână 128

setări senzor 34 set cu cască 34

set difuzor și microfon 33

siguranță

certificate 141

sincronizarea datelor 117

SIP 124

SMS (short message service) 58

sunete 69 sunete de apel 69

165

Index

T

tasta media 27

tastatura virtuală 47, 49

teleconferință 39

teme 69

transfer de muzică 73

transferul conținutului 29

V video

transferul videoclipurilor 92

videoclip

partajat 45

videoclip partajat 42

videoclipuri

copiere 29

partajat 42

redare 91 videoclipurile mele 91

Z

zoom 83

166 © 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents