Zibro | SC 3032 | Enkel att montera

1.01
1.01
1.02
1.02
1.03
1.03
! !
3.01
3.01
3.02
3.02
≥ 1≥ 1
2 c2 c
mm
3.03
3.03
≥ 30
≥ 30
cmcm
www.zibro.com/download
www.zibro.com/download
≥ 1≥ 1
5 c5 c
mm
≥ 60
≥ 60
cmcm
A A
A A
≥ 30
≥ 30
cmcm
ABCD
ABCD
≤ 1≤ 1
2020
cmcm
A A
B B
C C
D D
8x8x
≥ 2≥ 2
3030
cmcm
≥ 200
≥ 200
cmcm
≥ 60
≥ 60
cmcm
8x8x
1.03
1.03
A A
1.03
1.03
! !
A A
Installation
Installation
&&
service
service
manual
manual
A A
4.01
4.01
2.01
2.01
Without
Without
Pump
Pump
≥ ø85
≥ ø85
mmmm
DoDo
notnot
bend
bend
! !
≥≥5º5º
Bend
Bend
(only
(only
1x)1x)
Bend
Bend
(only
(only
1x)1x)
2.02
2.02
With
With
Pump
Pump
5.01
4.01
4.01
2.03
2.03
5.02
4.02
4.02
5.03
4.03
4.03
5.04
Värmepump
Varmepumper
SC-1235
ZIBRO SC-1
4.04
4.04
Quick Installation Guide Zibro Airconditioners with Quick Connector
1 1 m m
m m
30 30
Y/G
≥ 5º
≥ 5º
A A
A
CLICK
2 2
A
A
A A
6.01
4.05
4.05
VÄRMEPUMP MED
A
A A
A
A A
A A
Y/G
A
A
7.01
4.06
4.06
A
8.01
4.08
4.08
4.07
4.07
OPTIONS
Uppvärmning – k
Anläggningen har
system. Den kan vä
Time
0
60 Min.
A A
≥ ≥5º5º
A A
≥ ≥5º5º
CLICK
CLICK
A A
230 V
60 Min.
5.03
5.04
OPTIONAL
!
OPTIONAL
2c
≥1
5c
≥ 30 cm
A
A
A
A
≥ 230 cm
Installation & service manual
www.zibro.com/download
6.01
7.01
8.01
m
!
OPTIONAL
Parker Spanner hurtigkobling
!"#$%#&'("))%#&*)"++$,((-.)/0!
m
Fjärrkontroll
med
Anleggets inne og utedel sammenkobles enkelt uten
verktøy
"#$%&&#'#&(#)!'##(*!+,-!./(0($!)1221#3+44$1)!(#3($/!+,-!./1#!#5&61!
med det nye hurtigkoblingssystemet. Fjärrkontrollen är u
7(63/8&!2(0!0(/!#81!)#1993+44$'#&))8)/(2(/:!
CLICK
A
A
≥1
Y/G
A
A
!"#$%#&'(&"&)#"*%+"#$&,-&!"#$%#&."//'-'/&0,#12&344&#'56)(&#%(%#7%*2
≥6
0c
60 Min.
m
≥ 30 cm
230 V
Installation & service manual
www.zibro.com/download
Copyright © 2007 by PVG International BV. All rights reserved.
OPTIONAL
OPTIONAL
!
27120105-1_Zibro.indd 1
SC-1332
SC-3032
00
m
Distributed
in
8x
8xEurope by
PVG International BV, 5342 CW Oss,
The Netherlands
www.zibro.com
OPTIONAL
≥2
Pump
60 Min.
Anläggningen kan
upp till 8 meter.
max. 4 m
OPTIONS
Time
0
Parker Spanner s
Anläggningens inn
ling enkelt och uta
snabbkopplingssys
21-12-2007
21-12-2007
10:24:37
10:24:37
Quick Installation Guide Zibro Airconditioners with Quick Connector
Y/G
8x
OPTIONAL
≥ 60 cm
5.02
8x
≤ 120 cm
5.01
Enkelatt
og montere
Enkel
montera
A A
A A
27120105-1_Zibro.indd
27120105-1_Zibro.indd
2
2
Pump
≥
c
30
≥3
0c
m
cm
PTC värmeelemen
Håller utedelen fro
temperaturer. (c:a
Subject to change without any prior notice. No rights can be derived from the pictures!
21-12-2007 10:24:34
ZIBRO SC-1235
VARMEPUMPER
MED PARKER
PARKER SPANNER
VÄRMEPUMP MED
SPANNERHURTIGKOBLING
SNABBKOPPLING
Uppvärmning
kylning
– avfuktning:
Oppvarming - –kjøling
– avfukting:
Anläggningen
ett komplett
luftbehandlingsAnlegget er etthar
komplett
luftbehandlingssystem.
system.
kan
värma,
kyla eller
avfukta luften.
Det kan Den
varme
– kjøle
– avfukte
luften.
5.01
5.02
5.03
S PESIFIKASJONE
R:
SC-1332 SC-3032
SPECIFIKATIONER:
Värmeeffekt
(Watt)
Effekt varme (Watt)
nom
3 200
3 600 3 500
Effektförbr.
vidmax
uppvärmning (Watt)
020
Effekt varme (Watt)
3 200Y/G 4 700 1 Y/G
ZIBRO SC-1235
ZIBRO SC-1235
Effektforbruk varme (Watt)
890
5.04
Quick Installation Guide Zibro Airconditioners with Quick Connector
970
A
Kyleffekt
(Watt)
3 500
VÄRMEPUMP MED PARKER
SPANNER
SNABBKOPPLING
VÄRMEPUMP
MED
PARKER3 SPANNER
SNABBKOPPLING
CLICK 3 200
Effekt kjølingt (Watt)
200
A
Effektförbrukning vid kylning (Watt)
1 100
Parker Spanner hurtigkobling:
snabbkoppling:
A
Uppvärmning – kylningEff–ektforbruk
avfuktning:
Uppvärmning
– Akylning990
– avfuktning:
SPECIFIKATIONER:
kjøling
990
Nätspänning
(V)(Watt)
230
A
A har ett komplett luftbehandlingsA
Klima anlegget kan
sammenkobles
inne og har ett komplett
Anläggningen
luftbehandlingsAnläggningen
Anläggningens
inne-enkelt
och utedel
sammankoppVärmeeffekt (Watt)
Nettspenning
(V)
230
230
system. Den kan värma,Avfuktningskapacitet
kyla
eller avfukta
luften. system.
Den kan värma,
kyla
eller avfukta
luften. 34
(l/dygn)
Effektförbr.
vid
uppvärmning
(Watt)
utedel
uten
verktøy
ved
bruk
av
hurtigkoblingen
ling enkelt och utan några verktyg med det nya
Avfuktning ( l/24timer)
26
28
snabbkopplingssystemet.
6.01
Kyleffekt (Watt)
7.01
Anslutes med sladd och
jordad stickpropp.
Effektförbrukning
vid kylning (Watt)
Parker Spanner snabbkoppling:
Parker
Spanner
Tilkobles med kabel med
jordet
stikk. snabbkoppling:
(V)
Snabbkoppling
elNätspänning
mellan
uteoch sammankoppinnedel.
Anläggningens inne- och
utedel sammankopp- för
Anläggningens
inneoch utedel
Fjärrkontroll
Avfuktningskapacitet
(l/dygn)
Fjernkontroll med
med LCD-display:
LCD-display:
Hurtigkobling
mellom
uteoch utan
ling enkelt och utan några
verktyg med for
det strøm
nya med
ling
enkelt
några verktyg
medverktyg.
det nya
Time
Snabbkoppling
Parker
Spanner
utan
snabbkopplingssystemet.
snabbkopplingssystemet.
Fjärrkontrollen
med
en LCD-display.
Fjernkontrollen är
er utrustad
utstyrt med
LCD-display
og kan
0
og innedel. Hurtigkobling
med Parker 60 Min.
SPECIFIKATIONER:
3 A500
Värmeeffekt
(Watt)
1 020
Effektförbr.
vid uppvärmning (Watt)
3 500
1 020
8.01
3 500 (Watt)
Kyleffekt
1 100
Effektförbrukning
vid kylning (Watt)
230
Nätspänning
(V)
34
Avfuktningskapacitet
(l/dygn)
3 500
1 100
230
34
OPTIONS
Fyra meter slangkit medföljer.
Anslutes med sladd och jordad stickpropp. Anslutes med sladd och jordad stickpropp.
Anläggningen
fjärrstyras på ett avstånd av
fjernstyre inntilkan
8 meter
Spanner uten verktøy. Fire meter
Snabbkoppling för el mellan ute- och innedel.Snabbkoppling för el mellan ute- och innedel.
Fjärrkontroll med LCD-display:
Fjärrkontroll
med LCD-display:
upp till 8 meter.
Snabbkoppling
med Parker Spanner utan verktyg.
Snabbkoppling med Parker Spanner utan verktyg.
slangesett medfølger.
Pump
Fjärrkontrollen är utrustad
med en LCD-display. Fjärrkontrollen är
utrustad
med en LCD-display.
Innehåller
100 gram
R410A
Fyra meter1slangkit
medföljer.
230 V på ett avstånd av
60 Min.
Anläggningen kan fjärrstyras på ett avstånd av
Anläggningen
kan fjärrstyras
Ljudnivå
utedel
dB(A)
upp till 8 meter.
upp till 8 meter.
Inneholder R410a
kjølegass
790
980
gas Fyra meter slangkit medföljer.
54
Innehåller
1 100 gram R410A
gas
Innehåller
1 100 gram R410A gas
PTC värmeelement
ytterdelen:
Ljudnivå innedel dB(A)
35-43
varmeelement i yterdelen:
Ljudnivå utedel dB(A)
54 utedel dB(A)
Ljudnivå
54
Støynivå utedel : dB (A)
54
54
Håller
frostfri
även
mycketPTC
låga
uteHolderutedelen
utedel frostfri
ved
lav vid
temperatur
( ca
Luftflöde kubikmeter/timme
400/550/620
värmeelement
i ytterdelen:
PTC värmeelement
i
ytterdelen:
Ljudnivå innedel dB(A)
35-43 innedel dB(A)
Ljudnivå
35-43
Støynivå
innedel:
(A)
35-41
32-41
Håller utedelen frostfri även
vid mycket
lågadB
uteHållerLuftflöde
utedelen frostfri
även
vid mycket
låga utetemperaturer.
(c:a –15 grader)
kubikmeter/timme
400/550/620
-15C°)
Luftflöde
kubikmeter/timme
400/550/620
COP-värde kyla temperaturer. (c:a –15 grader)
3,19 !
temperaturer. (c:a –15 grader)
3,19
kyla
3,19
Luftgjennomgang
m3/time COP-värde kyla400-580 350-500 3,43 COP-värde
COP-värde
värme
COP-värde värme
3,43
COP-värde
värme
3,43
8x
SC 1326 AIR CONDITIONER
OPTIONAL
3-layer fi lter, antiallergy
≥1
3,23
2c
Kan
även ställas
manuellt
lägehjelp
mellan
ochpump): The air conditioning is a complete air
automatisk
( opp
og ned) ved
av höger
Cooling
+
dehumidifying
+
heating
(heat
aktivt kolfilter:
Dammfilter och aktivt kolfilter:
vänster.
treatment
system.
It stilles
can cool,
dehumidify
andoch
heat
the air.
Swing
funksjonen.
Kan
manuelt
tilDammfilter
Installation & service manual
Anläggningen är utrustad med ett två-stegs luft- Anläggningen är utrustad med
ett två-stegs luftwww.zibro.com/download
høyre og venstre.
reningssystem. I första steget renas luften från reningssystem. I första steget
renas luften från
Air conditioning:
In COOLING
thedammpartiklar.
unit produces
a pleasant
and refreshing
cool airflow.
större
I det andra
steget
minskas
större
dammpartiklar.
I
det
andra
steget minskas
Dammfilter
och aktivt
kolfilter: mode
OPTIONAL
obehaglig lukt.
obehaglig lukt.
Anläggningen
är utrustad
med ett två-stegs
luftStøvfi
lter
og
aktiv
kullfi
lter:
Heating: In HEATING mode the unit produces a warm and comfortable airflow. Because also the
reningssystem.
I första
luften
från
Automatisk
återstart
strömavbrott:
Automatisk
vid strömavbrott:
Anlegget
er utstyrt
medsteget
2-lags
filter.
free of charge
energy
from renas
the
outdoor
air
is used
thevid
efficiency
of the system
canåterstart
reach up
to
Anläggningen
Anläggningen startar och återgår till inställda
större
andra
steget
minskas
340%!
Filter
1dammpartiklar.
tar støvpartiklerI –det
filter
2 kullfi
lter
reduse- startar och återgår till inställda
värden efter ett strömavbrott. Detta möjliggör
värden efter ett strömavbrott. Detta möjliggör
obehaglig
rerDehumidifying:
lukt lukt.
att den
kan startas/stängas
med
kan startas/stängas
av med timer.
In DRY mode the unit
dehumidifies
theavair
intimer.
the room att
as den
efficient
as possible.
≥1
m
5c
!
≥ 230 cm
Features
3,23
Luftströmmen kan riktas:
3,60
3,70
Luftströmmens riktning kan ställas in automatiskt
(uppåt-nedåt) med hjälp avNej
Swing-funktionen.
Ja
Kan även ställas manuellt läge mellan höger och
vänster.
≥ 30 cm
m
≥6
max. 4 m
0c
m
≥2
Note: In COOLING mode the air is also dehumidified.
Anläggningen är utrustad med timer:
Anläggningen är utrustad med timer:
Automatisk
Frostvakt: återstart vid strömavbrott:
cm
Kan ställas in mellan 30 min och 24 timmar.
Kan ställas ≥in30mellan
30 min och 24 timmar.
Easy installation
via
industial
proven
"Spanner"Quick Connector System:
The air
Distributed in Europe by
Anläggningen
startar
och
återgår
till
inställda
Ved
å trykke på denne knappen stilles apparatet
i
PVG International BV, 5342 CW Oss,
conditioner is provided with a Spanner
type Quick
connection
system which
makes itäreasy
to med
The Netherlands
Anläggningen
är
utrustad
med
nattsänkning:
Anläggningen
utrustad
nattsänkning:
Installation & service manual
värden
efterindoor
ett strömavbrott.
möjliggör
frostvakt
Apparatet
vilDetta
da sidesette
connectposisjon.
unit
with outdoor
unit,
simply
pull
the
lever
without
the
need
for
tools.
There
is www.zibro.com
no
Du kan sänka (eller höja) värmen/kylan
under nat- Du kan sänka (eller höja) värmen/kylan
under natwww.zibro.com/download
att
den kan
startas/stängas
avog
med
timer.
innetemperaturens
innstilling
stilles
seg
påSpanner
cagrad/timme
ten
med
en
under
två timmar
sedan ten
need
for additional
brazing
anymore.
The
type
Quick
connector
is of
the
Parker brand,
med
en grad/timme
under två timmar sedan
håller
anläggningen
den temperaturen
i fem timhåller
anläggningen
temperaturen i fem timmostmåten
durable
and
high
quality
quick connection
method.
The
Parker
Quick den
Connector
8 –ensuring
10C°. Påthe
denne
sikre
seg
mot
frostskamar innan den återgår till inställt värde.
mar innan den återgår till inställt värde.
proveni quality
in industrial
Anläggningen
är utrustad
medapplications.
timer:
derhas
i rommet
kalde
perioder
lavest
mulig
Kan
ställas in mellan
30 min tubes:
och 24 The
timmar.
energiforbruk.
Connection
via flexible
air conditioner is provided with Stainless Steel flexible
Copyright © 2007 by PVG International BV. All rights reserved.
OPTIONAL
m
0c
≥3
≥3
00
cm
0c
m
Subject to change without any prior notice. No rights can be derived from the pictures!
27120105-1_Zibro.indd 1
Prevents the room
temperature from falrefrigerant gas line and Soft Copper refrigerant liquid line. Due to these flexible lines the
ling below 8 ºC
installationgjenstart
can
done
instrømbrudd:
the most
easiest way without the risk of folding/ cracking.
Anläggningen
ärbe
utrustad
med
nattsänkning:
Automatisk
ved
Parker is a trademark of
Parker is a trademark of
Easy installation via
Quick
Connector sysParker is a trademark of
tem Corp. All
Parker Hannifin
rights reserved.
Parker Hannifin Corp. All
Parker Hannifin Corp. All
Du
kan sänka
(eller
höja)
värmen/kylan
under
natDersom
strømbrudd
vil anlegget
automatisk
starte
EXTRA:
frost
protection
outdoor
unit:
The outdoor unit
provided with a PTC heating
rights in
reserved.
rightsis
reserved.
opp
når strømmen
Dette
at in the wintertime the PTC heating cable will keep
ten
med
en
grad/timme
under
två timmar
sedan
cable.
When
the kommer
system
istilbake.
working
as agjør
heater
the anläggningen
dripkan
pan
in theden
outdoor
uniten
clear
ice,timmaking sure the condensate water can reach the
anlegget
startes/stoppes
med
timer.
håller
temperaturen
i of
fem
drain
point.
also the
compressor crankcase is provided with a heating cable. Ensuring
mar
innan
denFurthermore
återgår till inställt
värde.
the unit can perform and start up at extreme wheather conditions.
Anlegget er utrustet med nattsenkning:
EXTRA:
Home
Freezing
Kan
innstilles
mellom
30 min prevention
– 24timer Button: Upon pressing this button the unit will go into the
freezingerprevention
mode.
The unit will overrule the indoor temperature setting and set it to
Anlegget
utrustet med
nattsenking:
approx 8-10°C. In this way preventing your home from freezing during cold periods at the lowest
Du kan senke (eller øke) temperaturen på natten
possible energy consumption. When this mode is selected the indoor unit display will show “FP”.
med
enbutton
grad / can
timeonly
under
timer såinholder
This
be to
operated
heating mode.
anlegget den temperaturen i fem timer for så
Environment friendly refrigerant R410A: The most preferred and environmental friendly
å gå tilbake til normal innstilling.
refrigerant R410a is used in the air conditioner.
Turbo mode: With the Turbo mode the air conditioner will reach the preset temperature in the
shortest possible time.
OPTIONAL
≥ 60 cm
COP-vedri kjøling
Luftströmmen kan riktas:
COP-verdi varme
Luftströmmen kan riktas:
Luftströmmens riktning kan ställas in automatiskt
(uppåt-nedåt) med hjälp Inverter
av Swing-funktionen.
Luftströmmens
riktning
kan
ställas
in
automatiskt
Luftstrømmen kan styres:
Kan även ställas manuellt läge mellan höger och
(uppåt-nedåt)
hjälpkan
av stilles
Swing-funktionen.
Luftstrømmensmed
retning
inn vänster.
≤ 120 cm
OPTIONAL
8x
21-12-2007 10:24:34
Dette produktet skal installeres
av en fagkyndig montør
www.feiyue.dk
Download PDF