Tablet PowerTab 10” HD
MID1001
Instrukcja obsługi
User’s Manual
Bedienungsanleitung
Használati útmutató
Návod k obsluze
Vartotojo instrukcija
Руководство пользователя
Návod na obsluhu
Інструкція з користування
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Uwaga!
Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów
technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej
obsługi produktów.
Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania
za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących
w niniejszej instrukcji użytkownika.
Uwaga!
Ta instrukcja zawiera informacje o ważnych środkach bezpieczeństwa
i prawidłowym użytkowaniu wyrobu, pozwalających uniknąć wypadków.
Prosimy dokładnie przeczytać tą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
−− Prosimy nie pozostawiać urządzenia w otoczeniu o wysokiej temperaturze, wilgotności lub o dużym zapyleniu.
−− Prosimy unikać wysokich temperatur. Szczególnie latem, nie należy pozostawiać urządzenia w samochodzie, w którym szyby są
zamknięte.
−− Unikać zrzucania urządzenia z wysokości lub silnego uderzania. Nie
umieszczać wyświetlacza TFT w miejscach narażonych na silne drgania, gdyż mogłoby to spowodować jego nieprawidłową pracę lub
uszkodzenie.
−− Prosimy ustawiać odpowiednią głośność, a używając słuchawek nie
podnosić nadmiernie poziomu głośności. W przypadku odczuwania
szumu w uszach, należy zmniejszyć głośność lub przestać używać
słuchawek.
2
Instrukcja obsługi
−− Ładowanie akumulatora powinno odbywać się w następujących
warunkach:
A. Ikonka stanu naładowania akumulatora pokazuje brak zasilania;
B. Układ sam się wyłącza niedługo po włączeniu zasilania;
C. Brak reakcji na wciskanie przycisków;
D. W prawym, górnym rogu ekranu pojawiają się czerwone symbole.
−− Podczas formatowania urządzenia lub w trakcie pobierania albo
wysyłania pliku nie należy urządzenia nagle wyłączać. Mogłoby to
spowodować błąd aplikacji.
−− W przypadku, gdy użytkownik spowoduje skasowanie pamięci w
wyniku samodzielnego dokonywania napraw uszkodzonego wyrobu, lub w inny sposób, producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. Prosimy użytkować urządzenie zgodnie z opisem w
instrukcji obsługi.
−− Nie należy demontować wyrobu, a do jego czyszczenia nie używać
alkoholu, rozpuszczalnika, ani benzenu.
−− Nie używać urządzenia w miejscach, w których używanie urządzeń
elektronicznych jest zabronione (np. w samolotach).
−− Prosimy nie używać tabletu podczas jazdy samochodem lub idąc
po ulicy.
−− Gniazda USB należy używać wyłącznie do transmisji danych.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobie, jego
charakterystyce i konstrukcji. Odpowiednie dane mogą podlegać zmianom
bez uprzedniego powiadomienia.
(Tablet nie jest wodoodporny).
UWAGA! Wszystkie ilustracje w tej instrukcji załączono tylko dla
orientacji. Podane informacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.
3
Instrukcja obsługi
Wygląd i przyciski
4
Instrukcja obsługi
Panel dotykowy
10-calowy, pojemnościowy panel dotykowy: w trybie obsługi, można na
nim klikać i przeciągać obrazy.
Przycisk zasilania (POWER)
Włączanie: po wciśnięciu i dłuższym przytrzymaniu przycisku zasilania,
układ przejdzie do ekranu głównego.
Wyłączanie: w menu głównym należy wciskać przez około 5 sekund
przycisk zasilania. Może pojawić się informacja o wyłączeniu zasilania („power
off”). Po kliknięciu „ok” nastąpi bezpieczne wyłączenie.
Blokada ekranu: po krótkim wciśnięciu przycisku zasilania („Power”)
następuje zablokowanie lub odblokowanie ekranu.
Uwaga!
1. Po wyczerpaniu się akumulatora, system wyłączy się automatycznie.
2. Po niewłaściwym wyłączeniu urządzenia i jego ponownym włączeniu,
nastąpi skanowanie systemu i przywracanie danych na dysku, przez co wejście
do systemu może trwać dłużej.
Głośność +, Głośność Przyciskami u góry, „Volume+” i „Volume –“ zwiększa się lub zmniejsza
poziom głośności.
Gniazdo słuchawek – Gniazdo standardowego wtyku słuchawkowego
3,5 mm.
Interfejs wyjścia wideo – Interfejs wyjściowy wysokiej rozdzielczości
(HDMI).
Karta pamięci – Szczelina TF-CARD: zewnętrzna karta pamięci TFFLASH.
Mikro USB – do podłączenia komputera do transmisji danych, do ładowania i podłączenia zewnętrznego napędu USB flash.
5
Instrukcja obsługi
Reset – Gdy wystąpi awaria tabletu, należy cienkim przedmiotem wcisnąć na krótko przycisk RESET, po czym nastąpi wymuszenie wyłączenia
tabletu.
Uwaga! Używać tylko, gdy nie można wyłączyć w inny sposób.
W przeciwnym razie nie należy używać przycisku resetowania. Sugerujemy
wyłączanie tabletu w zwykły sposób, gdyż resetowanie grozi uszkodzeniem
systemu.
Pierwsze uruchomienie
Postępowanie z akumulatorem i ładowanie
Przed włączeniem po raz pierwszy, należy sprawdzić, czy akumulator
urządzenia jest całkowicie naładowany.
Wystarczy podłączyć ładowarkę lub zasilanie do gniazda USB i można
podładować tablet.
Dwa pierwsze ładowania powinny trwać około 6 godzin, a następne
przez około 4 godzin.
Uwaga!
W tablecie zainstalowany jest akumulator polimerowy. Do ładowania
należy używać standardowej ładowarki (napięcie wejściowe: prąd przemienny
110-240V, 50/60 Hz, 180mA max. Napięcie na wyjściu: prąd stały 5,0 – 5,5V/1,5A).
Przy barku ładowarki, można urządzenie ładować przez port USB (należy
wybrać ładowanie przez port USB).
W trakcie ładowania, w symbolu baterii widoczna będzie animacja
ładowania.
Po zakończeniu ładowania, ikonka baterii będzie się świecić na zielono
i będzie nieruchoma.
Dla przedłużenia żywotności zalecamy całkowite rozładowanie akumulatora przed jego ponownym naładowaniem.
6
Instrukcja obsługi
Uwaga!
1. Jeśli tablet nie jest używany przez dłuższy czas, dla uniknięcia uszkodzenia od pobieranego zasilania, zalecamy raz w miesiącu naładować akumulator
i przez jakiś czas używać tabletu w celu jego częściowego rozładowania.
2. Po wyłączeniu z powodu niskiego stanu naładowania akumulatora,
po podłączeniu ładowarki pojawi się symbol rozładowanej baterii i przed
przejściem do menu głównego trzeba będzie odczekać jakiś czas, aż urządzenie się podładuje.
3. Ładowanie urządzenia powinno być w stanie gotowości dla osiągnięcia
normalnego czasu ładowania.
Z powodu poboru prądu przez urządzenie i ekran, czas ładowania może
być dłuższy.
Podłączenie komputera
Połączenie przez port USB
Używając portu USB do łączenia MID z komputerem, domyślnym trybem
połączenia będzie tryb synchroniczny. Pojawi się symbol ikony USB , a po
przeciągnięciu i upuszczeniu paska stanu, pojawi się następujący ekran:
Krok 1:
7
Instrukcja obsługi
Krok 2:
Krok 3: Zgodnie z powyższą ilustracją, wybierz połączenie przez gniazdo
USB, po czym pojawi się następujący ekran:
8
Instrukcja obsługi
Krok 4: Wciśnij „Turn on USB storage” („Włącz zapisywanie przez USB”),
po czym pojawią się następujące obrazy:
Wciśnij „OK”. Teraz realizowane jest połączenie przez gniazdo USB. Komunikat „USB is connected” oznacza, że pobieranie z pamięci zewnętrznej (SD)
zostało zakończone, a na komputerze widać odpowiedni tekst.
Połącz urządzenie z komputerem kablem USB; wyskoczy okno połączenia
przez USB i wówczas wciśnij przycisk „Turn on USB storage”, aby połączyć
się z komputerem.
Ekran obsługowy urządzenia
Opis ekranu głównego
Po włączeniu, wyświetli się ekran główny.
9
Instrukcja obsługi
Na ekranie głównym można:
Zarządzać ikonkami programowymi: po wciskaniu ikonki przez 3 sekundy, zostanie ona powiększona i można ją wtedy przeciągnąć w dowolne
miejsce na ekranie.
Usuwanie ikon: po wciśnięciu przez 3 sekundy, przeciągnij ikonkę na
ikonkę kosza na śmieci, i gdy stanie się czerwona, można ją puścić, po czym
ikonkę usunąć.
Po dłuższym dotykaniu ekranu pojawi się okno dialogowe „Add to Home
screen” („Dodaj swój ekran główny”), jak na fotografii poniżej:
Opis paska stanu
Pasek stanu u dołu ekranu.
Od lewej: przycisk cofania, powrót do ekranu głównego, ostatnio otwarta
aplikacja.
Od prawej: ikona stanu naładowania akumulatora, ustawiony czas, ikony
systemowe.
10
Instrukcja obsługi
Używanie ekranu dotykowego
Urządzenie posiada 10-calowy ekran dotykowy. Poniżej opisano główne
obszary ekranu dotykowego oraz podano kilka wskazówek, dotyczących
korzystania z ekranu dotykowego.
Niezależnie od aktualnie wyświetlanego ekranu, do ekranu głównego
można wrócić po wciśnięciu klawisza skrótu
w prawym, dolnym rogu
ekranu.
Uwaga!
W różnych aplikacjach, dotknięcie klawisza skrótu
w prawym,
dolnym rogu ekranu dotykowego powoduje powrót do ekranu o poziom
wyższego.
W różnych aplikacjach, po dotknięciu klawisza menu w prawym, górnym
rogu ekranu dotykowego pojawi się ekran ustawień roboczych, jak niżej.
Uwaga!
Na ekranie głównym, można po dotknięciu ikonki otworzyć aplikacje.
W różnych wyszukiwarkach (pliki, muzyka, filmy, zdjęcia), można przesuwać
i przeciągać pasek przewijania, co pozwala na przewijanie listy plików do
góry i w dół.
11
Instrukcja obsługi
Podstawowe ustawienia
urządzenia
Ustawianie: po kliknięciu ikonki ustawień
ustawień.
12
, pojawi się ekran
Instrukcja obsługi
Dźwięk
Głośność, dźwięk dzwonka i powiadomień, wybór dźwięków klawiszy,
dźwięki blokad ekranu.
Wyświetlacz
Umożliwia ustawienie jasności wyświetlacza, tapety, czasu wygaszania,
wielkości czcionki.
13
Instrukcja obsługi
Aplikacje
Zarządzanie aplikacjami.
Aby instalować aplikacje z plików APK lub innych źródeł niż Sklep Play
należy włączyć nieznane źródła. Aby włączy nieznane źródła: kliknij „Security,
Unknown Sources”, następnie „OK”.
Zarządzanie aplikacjami: zarządzanie i deinstalacja aplikacji.
Jak odinstalować?
1. Wciśnij
„Setting”>„Application”>„Manage application”; pojawi się
wykaz zainstalowanych programów.
2. Po kliknięciu na ikonki programów przeznaczonych do deinstalacji,
pojawi się następujący ekran.
3. Po kliknięciu „Uninstall”, aplikacja zostanie usunięta.
14
Instrukcja obsługi
Kopia i kasowanie danych
Przywracanie ustawień fabrycznych.
15
Instrukcja obsługi
Pamięć
Po wyjęciu karty pamięci (TF), widać ilość dostępnego miejsca w
pamięci.
Uwaga! Aby bezpiecznie wyjąć kartę pamięci, należy dotknąć opcji
„Unmount SD card”.
Język i klawiatura
Ustawianie: (język), wpisywanie tekstu i opcje autokorekty.
16
Instrukcja obsługi
Dostępne jest wiele języków, w tym język polski.
Klawiatura systemu Android: ustawienia klawiatury systemu Android.
Dźwięki wciskanych klawiszy.
Automatyczne włączanie wielkich liter.
„Show suggestions”: sugeruje słowa w trakcie pisania.
Auto-complete: przy pomocy spacji i znaków przestankowych można
automatycznie wstawić zaznaczone słowa.
Ustawianie daty i czasu
Do ustawiania daty, czasu, strefy czasowej i formatu daty.
17
Instrukcja obsługi
Informacje o urządzeniu
Rozwiązywanie problemów
Nie można włączyć tabletu
1) Sprawdź stan naładowania akumulatora
2) Najpierw podłącz ładowarkę i sprawdź ponownie
3) Jeśli po naładowaniu nadal nie można włączyć urządzenia, skontaktuj
się ze sprzedawcą
Po pojawieniu się ekranu rozruchowego lub obrazu początkowego,
urządzenie się wyłącza
1) Za słaby poziom zasilania, wymaga podładowania.
18
Instrukcja obsługi
W słuchawkach nie słychać głosu
1) Sprawdź, czy poziom głośności nie jest ustawiony na 0.
2) Plik muzyczny może być uszkodzony. Spróbuj odtworzyć inny utwór.
Jeśli plik jest uszkodzony, może się to objawiać bardzo silnym dźwiękiem
lub skokami dźwięku.
Nie można kopiować plików, odtwarzać muzyki itp.
1) Sprawdź, czy połączenie tabletu z komputerem jest prawidłowe
2) Sprawdź, czy dostępna pamięć nie jest w całości wykorzystana
3) Sprawdź, czy kabel USB nie jest uszkodzony
4) Rozłączone połączenie przez USB
19
User’s Manual
User’s Manual
Attention
This handbook contains important security measures and the correct
use of the product information, in order to avoid accidents. Pls make sure to
reading the manual carefully before use the device.
−− Please don’t be in high temperature, moisture or very dust place
−− Please don’t be in high temperature, Especially in summer don’t put
the device in the car when Windows closed.
−− Avoid fall or Violent collision of the device, don’t make the TFT display screen were violent tremor, This could cause TFT display screen
abnormal or damage.
−− Please choose the appropriate volume, Use headphones shoulds not
be too big volume, If feel tinnitus, Lower the volume or stop using it
please charge In the following condition,
A. The battery power ICONS shows have no power
B. The system automatically shut off, startup after power off soon
C. Operation buttons no response
−− When the device in the format or ongoing upload and download
file, please don’t suddenly disconnect, This could cause application
error.
−− For those who because of damage to the product, repair, or other
causes of erased the memory, The company shall not be liable for any
responsibility, please follow the user manual for the standardized
operation to use the device.
−− Don’t disassemble the product, don’t use alcohol. Thinner or benzene
to scrubbing products
−− Don’t use the device one of the place of prohibit to use electronic
equipment in regional (such as the plane)
20
User’s Manual
−− Please don’t using the Tablet PC when you in driving or walking down
the street, USB just only be used for data transmission
The company reserves the right to improve product, products specification
and design have any change, The information is subject to changes without
prior notice. (This tablet is no waterproof function)
Remark! All pictures in this manual is just for your reference. products
specification and design have any change, The information is subject
to changes without prior notice.
Appearance and button
21
User’s Manual
Touch panel
10” Capacitive touch panel: In The Operation, to click dragging on the
touch panel
POWER
Startup: Long Press and hold the power button, the system will enter
the main interface
Shutdown: In the main menu interface, Press the power button about 5
second to shutdown, The system can hint “power off” option, Clike” ok”. you
can safely shut down.
Lock screen: Short press Power button to lock screen or unlock screen.
Remark!
1. When power is empty, system will shut down automatically.
2. Illegal turn off the device, restart will scan and restore the disk, it may
take longer time to enter into system
Volume +, VolumeThe buttons on top Volume +, Volume-achieve changes in the volume.
Earphone jack
3.5 mm standard earphone jack
Video output interface – HDMI output interface
TF card – Slot for MicroSD card
Micro USB – you can use it to connect the computer for data transmission,
charging and external connection USB flash drive
Reset – When the Tablet under the condition of the crash, use the small
objects to short press RESET button, Tablet will force to shutdown.
Remark!
Unless unable to shutdown, otherwise don’t use the reset, suggest you to
shutdown by normal, if no will easy to damage the machine system.
22
First use
User’s Manual
Battery management and charge
Before first use, please set the device’s battery is fully charged
Just need to connect the adaptor or USB interface, then you can charge
The first two times charging please keep about 6 hours, after that you
just need 4 hours to charge.
Remark:
This tablet using Built-in type polymer battery, Charge must be to choose standard adaptor (Input: AC110~240V 50/60Hz Max: 180MA. Output:
DC5.0~5.5V/1.5A), this device without supply DC charging, USB interface can
charge, Choose USB interface to charger
During the charging, the battery icon will scroll
When finished charging, battery icon will become green and stop
rolling
In order to prolong the service life of the machine, suggest use out battery
power before charge it
Remark:
1. If you long time don’t to use this Tablet, in order to avoid power consumption caused damage, pls charge/ play the battery once a month.
2. After low battery shut down, connect DC adaptor, device will remind
low battery, charging, need to wait some time until the battery is enough
power to enter into main menu.
3. Device charging should be in standby status for reach normal charging
time.
Because with device and screen consumption, it may cause longer charging time.
23
User’s Manual
Connection with PC
USB connection
Using USB to connect the MID and PC, the default connection mode is a
synchronous mode. You can see this USB icon and then drag the status bar
to drop, appeared the following interface:
Step 1:
Step 2:
24
User’s Manual
Step 3: According to the above photo, please choose USB connected. Then
you can see the following interface:
Step 4: Please press “turn on USB storage”. Then you will find the following photos:
Please choose “OK”. Then USB is connected. “USB is connected”: means
external memory (SD) loading is completed, and you can see the corresponding letter in the PC terminal.
Use USB cable to connect device to PC, device will pop up the USB connection window, click Turn on USB storage to connect to PC
25
User’s Manual
Equipment operation interface
Main interface describe
After startup will enter the main interface
In the main interface, you can:
26
User’s Manual
Management main interface software ICONS: long press the icons 3 second,
after the icons will bigger, then you can drag anywhere in the interface.
Delete icons: long press the icons 3 second, drag the icons to the Recycle Bin
icon, once it become red, Loosen your hand, after that you can delete icon
Status bar describe
The status bar below of the screen
From left: BACK, HOME, recent applications. From Right: battery status,
time, other icons.
Use touch panel
Device equipped with a 10 “touch screen. Following the main touch
screen area is described, and describes some of the tips for how to use the
touch screen.
No matter which interface you are on the screen, can go back to main
screen through pressing the soft key
on the bottom right corner of
the main screen.
Attention!
In different applications, by tapping the back soft key
on the bottom right corner on the touch screen, you can return to its interface on the
upfloor
In different applications, by tapping the menu key
on the upper
right corner of touch screen, the screen will appear the operation setting
interface as follows,
Remark:
In the main interface, you can touch the icon to open the APPs
27
User’s Manual
In different browser(file, music, video, pictures), You shift and drag the
scroll bar, so that the file list can up or down to roll.
Equipment
basic set
Setting: Click setting icons
, enter setting interface
28
User’s Manual
Application
Manage applications
Unknown sources: Click “Unknown Sources”, then click “OK”
Manage application: manager and uninstall Application
Remark:
when you Firmware Upgrade, pls close the USB connect
How to uninstall?
1. enter
“setting”>”Application”>”Manage application” And then
there will be installed the program list
2. Click you want to uninstall icons, will enter the following interface
3. Click Uninstall, then you can delete the application
29
User’s Manual
Backup & reset
Factory data reset
Storage
Remove TF card, view of the available storage space
30
User’s Manual
Remark:
Please touch option” delete SD card”, so that can safety to remove SD
card
Language & input
Setting: (Language), text input and automatic error correction options;
Select Language: 54 kind of national languages are available
Remark: Android system can support 54 kind of language, now menu
interface just support 14 language,
Android keyboard: Android keyboard setting
Sound on Key-press
Auto- capitalisation
Show suggestions: Display suggested words while typing
Auto-complete: Specebar and punctuation automatically insert highlighted word
31
User’s Manual
Date & time
Set date, set time, Select time zone and select date format
About tablet
32
User’s Manual
Problem solution
Device can’t to open
1) Check the battery power
2) Connect adaptor first, then check again
3) After charging then can’t to open, pls contact with the supplier
After startup the screen or the opening picture has been appeared,
the device appear shutdown
1) Power is not enough, please charge
Headset can’t hear the voice
1) Pls check the volume whether set to 0
2) Check the music file whether damaged. Try playing other music, if the
file have damaged may lead to serious noise or hop sounds.
Can copy file or paly music and so on
1) Pls check between computer and device is correct connection
2) Check the memory storage space is already full
3) Check the USB cable is good or not
4) USB connection is disconnected
33
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Hinweis
Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über wesentliche Schutzeinrichtungen sowie ordnungsgemäße und störungsfreie Produktnutzung.
Lesen Sie bitte aufmerksam diese Anleitung, bevor Sie ihr Gerät nutzen.
−− Halten Sie Ihr Gerät fern von hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und
massiv verstaubten Plätzen.
−− Das Gerat nicht extremer Hitze aussetzen. Besonders in der Sommerzeit lassen Sie Ihr Gerat nicht im Fahrzeug mit geschlossenen
Fenstern liegen.
−− Stürze oder starke Schläge vermeiden. Das Display nicht hohen Schwingungen aussetzen. Andernfalls ist mit Störungen oder Beschädigungen
zu rechnen.
−− Stellen Sie immer eine angemessene Lautstärke ein und wenn Sie
die Kopfhörer nutzen, passen Sie die Lautstärke entsprechend an.
Beim Rauschen in Ohren verringern Sie die Lautstärke oder legen Sie
die Kopfhörer ab.
−− Laden Sie Ihr Akku unter folgenden Bedingungen:
A. Das Ladesymbol weist fehlende Aufladung auf;
B. Das Gerät schaltet kurz nach der Einschaltung aus;
C. Fehlende Reaktion auf gedruckte Tasten/Schaltflächen;
D. Rote Symbole auf dem Bildschirm oben rechts.
Wenn Sie das Gerät einrichten oder Dateien empfangen bzw. senden
sollen Sie das Gerät nicht plötzlich ausschalten. Dadurch können Anwendungsfehler entstehen.
34
Bedienungsanleitung
−− Falls Sie die gespeicherten Daten infolge von eigenständigen Reparaturen oder auf sonstige Weise unwiderruflich löschen, übernimmt
der Hersteller keine Haftung. Betreiben Sie Ihr Gerät gemäß dieser
Bedienungsanleitung.
−− Das Gerät darf nicht abgebaut werden. Verwenden Sie kein Alkohol,
Lösungsmittel oder Benzol zur Reinigung des Geräts.
−− Schalten Sie Ihr Gerät ab, wenn die Nutzung von digitalen Einrichtungen
verboten ist (z.B. im Flugzeug).
−− Nutzen Sie Ihr Gerät nicht beim Autofahren oder Straßengang.
−− Die USB-Anschlüsse dienen ausschließlich zur Datenübertragung.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen des Geräts, seiner
Bauform und Kenndaten vorzunehmen. Entsprechende Daten dürfen ohne
Ankündigung geändert werden.
(Der Tablet ist nicht wasserdicht).
Hinweis: Alle Abbildungen in dieser Anleitung sind ausschließlich
Orientierungshilfen. Das Recht zur Änderung der Angaben ohne Ankündigung vorbehalten
35
Bedienungsanleitung
Design und Tasten
36
Bedienungsanleitung
Touchscreen
10-Zoll-Touchscreen: zum Tippen und Verschieben der Bilder bei der
Bedienung.
EIN/AUS-Taste (POWER)
Einschalten: Drücken und halten Sie die EIN-Taste. Das Gerat schaltet mit
dem Startbildschirm ein.
Ausschalten: Im Startmenü drücken Sie die EIN/AUS-Taste ca. 5 Sekunden
lang. Es kann die Information übers. Ausschalten erscheinen („power off”).
Drücken Sie „OK”, um das Gerat sicher auszuschalten.
Bildschirmsperre: Wenn Sie die EIN/AUS-Taste („Power”) kurz gedruckt
halten, wird der Bildschirm gesperrt bzw. entsperrt.
Hinweis!
1. Wenn der Akku leer ist, schaltet das System automatisch aus.
2. Wenn das Gerät bestimmungswidrig ausgeschaltet wird, wird nach dem
erneuten Einschalten das System gescannt, um die Daten wiederherzustellen.
Es kann einige Zeit dauern.
Lautstärke +, Lautstärke Mit den Tasten „Volume+” und „Volume –“ erhöhen Sie und verringern
die Lautstärke.
Kopfhörer-Anschluss – Der Anschluss für einen standardmäßigen Kopfhörerstecker 3,5 mm.
Videoausgangsschnittstelle – Ausgangsschnittstelle von hoher Auflösung (HDMI).
MicroSD-Kartei – TF-CARD-Fach: externe MicroSD-Karte TF-FLASH.
Micro USB – Zum PC-Anschluss zwecks Datenübertragung, Aufladen und
Anschluss eines externen USB-Flash-Antriebs.
Reset
Im Falle einer Störung drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand auf die
RESET-Taste. Der Tablet schaltet danach zwangsläufig aus.
37
Bedienungsanleitung
Hinweis: Nutzen Sie die Reset-Funktion ausschließlich als Not-Aus. Ansonsten ist diese Taste nicht zu drücken, weil das Betriebssystem dadurch
beschädigt werden kann. Daher ist eine übliche Ausschaltung des Geräts
anzuempfehlen.
Erste Inbetriebnahme
Akku und Ladevorgang
Wenn Sie Ihr Gerat das erste Mal einschalten, prüfen Sie, ob der Akku
vollständig aufgeladen ist.
Ansonsten schließen Sie das Ladegerat an den USB-Anschluss an und
laden Sie vollständig das Gerat.
Die zwei ersten Ladevorgänge sollen jeweils ca. 6 Stunden in Anspruch
nehmen. Im Normalfall dauert der Ladevorgang ca. 4 Stunden.
Hinweis:
Der Tablett verfügt über einen Polymer-Akku. Zum Aufladen nutzen Sie
das standardmäßige Ladegerat (Eingangsspannung: Wechselstrom 110-240V,
50/60 Hz, 180mA max. Ausgangsspannung: Gleichstrom 5,0 – 5,5V/1,5A).
Wenn Sie kein Ladegerat haben, laden Sie den Tablet über den USB-Anschluss
(wählen Sie zuvor die entsprechende Funktion) auf.
Beim Aufladen sehen Sie beim Akkusymbol den Ladevorgang animiert.
Nachdem das Gerat aufgeladen wird, leuchtet das Akkusymbol grün und
der animierte Ladevorgang bleibt stehen.
Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, ist eine vollständige Entladung des Akkus anzuempfehlen, bevor Sie mit dem erneuten Aufladen
beginnen.
38
Bedienungsanleitung
Hinweis:
1. Wenn Sie den Tablet eine längere Zeit nicht nutzen, ist eine Aufladung einmal im Monat und kurzfristige Tabletnutzung zwecks seiner Entladung anzuempfehlen, um die durch Einspeisung bedingten Schäden
zu vermeiden.
2. Nachdem Sie das Gerät wegen zu niedriger Aufladung ausschalten,
sehen Sie nach dem Anschluss des Ladegeräts das Symbol eines entladenen
Akkus. Bevor Sie zum Startmenü wechseln, müssen Sie eine gewisse Zeit
abwarten, bis das Gerät ausreichend aufgeladen ist.
3. Das Gerät soll für die übliche Aufladezeit bereit sein.
Wegen der Stromaufnahme durch das Gerät und den Bildschirm kann die
Ladezeit etwas länger dauern.
PC-Anschluss
Über USB-Anschluss
Bei der Verbindung zwischen dem MID-Tablet mit einem PC über USB-Anschluss gilt der Synchronmodus als Default-Einstellung. Es erscheint
das Symbol USB. Wenn Sie die Statusleiste verschieben und fallen lassen,
erscheint folgende Maske:
Schritt 1:
39
Bedienungsanleitung
Schritt 2:
Schritt 3: Nach der vorstehenden Abbildung wählen Sie die Verbindung
über den USB-Anschluss. Es erscheint folgende Maske:
40
Bedienungsanleitung
Schritt 4: Drücken Sie „Turn on USB storage” („Speichern über USB starten”).
Es erscheinen folgende Bilder:
Drücken Sie „OK”. Die Verbindung über den USB-Anschluss läuft. Die
Meldung „USB is connected” bedeutet, das die Daten aus dem externen
Speicher (SD) übertragen sind. Auf dem PC sehen Sie auch eine entsprechende Meldung.
Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC über das USB-Kabel. Es erscheint ein
USB-Verbindungsfenster. Drücken Sie danach auf „Turn on USB storage”, um
die Verbindung mit dem PC herzustellen.
Startbildschirm
Beschreibung des Startbildschirm
Nach dem Einschalten sehen Sie den Startbildschirm.
41
Bedienungsanleitung
Verfügbare Funktionen auf dem Startbildschirm:
Verwaltung mit Anwendungssymbolen: Wenn Sie das entsprechende
Symbol 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird es vergrößert und Sie können
das Symbol beliebig auf dem Bildschirm platzieren.
Löschen von Symbolen: Halten Sie das jeweilige Symbol 3 Sekunden lang
gedrückt und verschieben Sie es zum Korb. Wenn das Symbol rot leuchtet,
lassen Sie es fallen; Sie können nun das Symbol löschen.
Wenn Sie den Bildschirm etwas länger berühren, erscheint ein Dialogfenster „Add your Home screen” („Ihr Startbildschirm hinzufügen”) wie
nachfolgend dargestellt:
Beschreibung der Statusleiste
Statusleiste oben auf dem Bildschirm.
Die Anzeige der Software des Startbildschirms, der T-Flash-Karte, der
Verbindung über USB-Anschluss usw. beginnt von links.
42
Bedienungsanleitung
Oben rechts sehen Sie den Akku, das Symbol der Aufladung, eingestellte
Zeit, Menü der Einstellungen sowie die BACK-Taste.
Verwendung des Touchscreens
Das Gerät verfügt über einen 10-Zoll-Touchscreen. Im nachstehenden
finden Sie die Beschreibung der Hauptfelder auf dem Touchscreen sowie
einige Hinweise zur Verwendung des Touchscreens.
Ungeachtet der jeweils aktuellen Bildschirmmaske können Sie immer
zum Startbildschirm wechseln, in dem Sie die Taste
rechts unter auf
dem Bildschirm drücken.
Hinweis: Der Starbildschirm-Tastenkürzel
.
In verschiedenen Anwendungen gehen Sie mit der Taste
rechts
unten auf dem Touchscreen eine Stufe höher zurück.
In verschiedenen Anwendungen gehen Sie mit der Menü-Taste
rechts oben auf dem Touchscreen zu den Einstellungen wie nachstehend
dargestellt über.
Hinweis:
Der Starbildschirm-Tastenkürzel .
Auf dem Startbildschirm können Sie durchs Antippen auf das jeweilige
Symbol die entsprechende Anwendung öffnen.
In verschiedenen Suchfunktionen (Dateien, Musik, Videos, Bilder) können
Sie die Bildlaufleiste verschieben, wodurch Sie die Dateilisten nach oben oder
nach unten scrollen können.
43
Bedienungsanleitung
Grundlegende
Einstellungen
Einstellung: Nachdem Sie das Symbol für Einstellungen
es erscheint die Einstellungsmaske.
44
drücken,
Bedienungsanleitung
Lautlosmodus
Lautstärke und Klingelton sowie Töne für Nachrichten, Tastatur und
Bildschirmsperre.
45
Bedienungsanleitung
Anwendungen
Verwaltung mit Anwendungen.
Unbekannte Quelle: Drücken Sie auf „Unknown Sources” und Danach
die OK-Taste.
Verwaltung mit Anwendungen: Verwaltung und Löschen von
Anwendungen.
Wie löschen Sie die Anwendungen?
1. Drücken Sie
„Setting”>„Application”>„Manage application”. Es
erscheint die Zusammenstellung von installierten Anwendungen.
2. Wenn Sie die Symbole der zu löschenden Anwendungen klicken, erscheint folgende Bildschirmmaske:
3. Wenn Sie auf „Uninstall” klicken, wird die Anwendung gelöscht.
46
Bedienungsanleitung
Datenschutz
Wiederherstellung von Werkeinstellungen.
47
Bedienungsanleitung
Speichern
Wenn Sie die Speicherkarte (TF) entfernen, sehen Sie den verfügbaren
Speicherplatz
Hinweis: Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, tippen Sie auf die
Option „Delete SD card”.
Sprache und Tastatur
Einstellung: (Sprache), Texteingabe und Autokorrektur.
48
Bedienungsanleitung
Sprachauswahl: Sie können unter viele Sprachen wählen.
Hinweis: Das System Android bedient 54 Sprachen. Zurzeit aber werden
14 Sprachen über Startmenü bedient.
Tastatur des Android-Systems: Einstellungen der Android-Tastatur.
Töne gedrückter Tasten.
Automatisches Einschalten von Großbuchstaben.
„Show suggestions”: Anzeige der Wortvorschläge beim Schreiben.
Auto-complete: mittels Leer- und Satzzeichen können Sie die markierten
Worte automatisch eingeben.
Uhrzeit- und Datumeinstellungen
Zur Einstellung von Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Datumsformat.
49
Bedienungsanleitung
Info zum Gerät
Fehlerbeseitigung
Das Gerät schaltet nicht ein:
1) Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus.
2) Zuerst Ladegerät anschließen und erneut prüfen.
3) Wenn Sie das Gerät nach dem abgeschlossenen Ladevorgang immer
noch nicht einschalten können, wenden Sie sich an den Händler.
Das Gerät schaltet beim Einblenden des Startbildschirms aus:
1) Zu niedrige Aufladung des Geräts. Nachladen.
50
Bedienungsanleitung
Keine Stimme in den Kopfhörern vernehmbar
1) Prüfen Sie, ob die Lautstärke nicht auf 0 steht.
2) Die Audiodatei kann beschädigt sein. Versuchen Sie mit der Wiedergabe
einer anderen Audiodatei. Wenn eine Datei beschädigt ist, kann dies durch
einen sehr starken Ton oder Tonsprünge erkannt werden.
Musikwiedergabe, Dateikopieren usw. funktioniert nicht:
1) Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemess mit dem PC verbunden ist.
2) Prüfen Sie, ob der verfügbare Speicher nicht voll ist.
3) Prüfen Sie, ob das USB-Kabel nicht beschädigt ist.
4) Prüfen Sie, ob die USB-Verbindung nicht unterbrochen wurde.
51
Használati útmutató
Használati útmutató
Figyelem
−− Ez a kézikönyv információt nyújt a fontos biztonsági intézkedésekről
valamin a termék megfelelő használatáról a berendezés kezelésből adódó esetleges balesetek elkerülése érdekében. Mielőtt használatba venné a berendezést, kérjük olvassa el pontosan ezeket az
utasításokat.
−− Kérjük, ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy poros környezet hatásának.
−− Kérjük, kerülje a berendezéssel a magas hőmérsékletet. Különösen
nyáron, ne hagyja a készüléket az autóban, ahol az ablakok zárva
vannak.
−− Ne ejtse le magasról a készüléket vagy ne tegye ki erős ütésnek.
Ne helyezze a TFT kijelző olyan helyre, ahol erős rezgések lehet kitéve, ugyanis az annak hibás működését vagy akár károsodását is
eredmépnyezheti.
−− Kérjük, állítsa be a megfelelő hangerősséget és a fülhallgató használatakor ne növelje túlságosan a hangerő szintjét. Amennyiben túlságosan magas zajt tapasztal,
a füleiben, halkítsa a berendezést, vagy ne használjon fejhallgatót.
−− Az akkumulátor töltése a következő feltételek mellett kell hogy
megtörténjen:
A. Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutató ikon a tápellátás hiányát
jelzi;
B. A rendszer önnállóan kikapcsol röviddel bekapcsolása után;
C. A berendezés nem reagál a gombok lenyomására;
D. A kijelző jobb felső sarkában piros szimbólumok jelennek meg.
52
Használati útmutató
−− A berendezés formatálása, adatletöltés illetve adatfeltöltés közben
nem szabad hirtelen kikapcsolni a készüléket. Ez ugyanis az alkalmazás
hibájához vezethet.
−− Ha a felhasználó az elromlott berendezés önállóan elvégzett javítása
vagy más meg nem engedett beavatkozása során törli a készülék memóriáját, ezért a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget. Kérjük, hogy
a berendezést a használati útmutatóban leírt módon használja.
−− Nem szabad szétszerelni a berendezést, tisztításához pedig tilos alkoholt, hígítót vagy benzint használni.
−− Ne használja a berendezést olyan helyeken, ahol az elektronikus eszközök használata tilos ( pl. repülőgépen).
−− Kérjük, ne használja a berendezést vezetés közben vagy az utcán
sétálva.
Az USB portok kizárólag adatátvitelre használhatóak.
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termék jellemzőit, paramétereit és
szerkezetét megváltoztassa. A berendezésre vonatkozó adatok előzetes
értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak.
( A tablet nem vízálló).
Megjegyzés! A kézikönyvhöz csatolt illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. Az itt megadott adatok előzetes értesítés nélkül bármikor
megváltozhatnak.
53
Használati útmutató
Megjelenés és a kezelőgombok
54
Használati útmutató
Érintőképernyő
10 hüvelykes kapacitív érintőképernyő: aktív üzemmódban érintéssel
kattintani lehet rajta és elhúzhatóak a képek.
Bekapcsoló (POWER) gomb
Bekapcsolás: amennyiben lenyomja és tartósan nyomva tartja a gombot,
a kijelzőn megjelenik a fő képernyő.
Kikapcsolás: a főmenüben le kell 5 másodpercig nyomni a bekapcsoló
gombot. A kijelzőn megjelenhet a készülék kikapcsolásáról tájékoztató
információ („power off”). Az „OK” gombra kattintva a berendezés biztonságosan kikapcsol.
A kijelző lezárása: A főkapcsoló („Power”) rövid lenyomásával lehet lezárni
vagy felnyitni a képernyőt.
Megjegyzés
1. Az akkumulátor lemerülését követően a rendszer automatikusan
kikapcsol.
2. A készülék helytelen kikapcsolását majd ismételt bekapcsolását követően a rendszer átvizsgálja saját magát és visszaállítja az adatokat a lemezre
és ezért az újraindulás az átlagosnál hosszabb időt vehet igénybe.
Hangerő+, HangerőA készülék tetején található „Volume+” és „Volume-” gombok segítségével
lehet növeli, vagy csökkenti a hangerőt.
Fejhalgató kimenet – Szabványos 3,5 mm fejhallgató jack dugó.
Videó kimenet interfész – Nagy felbontású kimeneti interfész (HDMI).
Memóriakártya – TF-kártya nyílás: külső memóriakártya TF-FLASH.
Micro USB – számítógépre csatlakoztatáshoz adatátvitel céljából, akkumulátor feltöltéshez és külső USB meghajtó csatolásához.
55
Használati útmutató
Alaphelyzet visszaállítása
Ha elromlik a berendezés egy vékony eszköz segítségével rövid ideig
nyomja be a RESET gombot, és a tablet azonnal kikapcsol.
Megjegyzés:
Csak akkor alkalmazza, ha nem tudja más módon kikapcsolni a berendezést. Ellenkező esetben ne használja a reset gombot. Javasoljuk, hogy a
szokásos módon kapcsolja ki a tabletet, ugyanis a reset kikapcsolás károsíthatja a rendszert.
Első beindítás
Az akkumulátor és a töltő kezelése
Az első üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés
akkumulátora teljesen fel van-e töltve.
Egyszerűen csatlakoztassa a töltőt vagy a tápvezetéket az USB portra és
elkezdődik a tablet töltése.
Az első két töltésnek kb. 6 óra hosszat kell tartania, az ezután kövekezőknek
már csak kb. 4 órát.
Megjegyzés: A tablet polimer akkumulátorral rendelkezik. A töltéshez
szabvány töltőt kell használni (bemeneti feszültség: váltóáram 110 -240V, 50/
60 Hz, 180mA max . Kimeneti felszültség: egyenáram 5,0-5,5 V / 1,5A). A töltés
esetében az USB porton keresztüli töltést is választhatjuk (válassza a töltés
USB porton keresztül opciót.
A töltés során az akkumulátor szimbólumban látható lesz a töltési
animáció.
A töltés befejeztével az akkumulátor ikon zölden fog világítani
és mozdulatlan lesz.
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk
az elem teljes lemerítését az újratöltés előtt.
56
Használati útmutató
Megjegyzés:
1. Ha a tablet huzamosabb ideig nincs használva, az esetleges károsodást
elkerülendő javasoljuk, hogy havonta egyszer töltse fel az akkumulátort,
használja egy ideig a berendezést az elem részleges lemerítéséhez.
2. Az alacsony akkumulátor feltöltöttség miatti kikapcsolást követően
a töltő csatlakoztatását követően megjelenik a kijelzőn a lemerült elem
jelzés és a fő képernyő megjelenése előtt várni egy kis időt, amíg a készülék
feltöltődik.
3. A berendezés töltését annak készenléti állapotában kell végrehajtani a
megfelelő töltési időhossz elérése céljából.
A készülék és kijelzőjének energiafogyasztása miatt a berendezés feltöltése
hosszabb időt vehet igénybe.
Számítógép csatlakoztatása
Csatlakozás USB porton keresztül
A MID berendezés USB porton keresztül csatlakoztatható a számítógéphez,
az alapértelmezett kapcsolati üzemmód szinkron mód lesz. Megjelenik a
jelzés, az állapotjelző sáv elhúzását és elengedését követően a következő
képernyő jelenik meg:
1. lépés :
57
Használati útmutató
2. lépés:
3. lépés: A fenti illusztráció szerint, válassza ki a kapcsolat az USB porton
keresztül, amikor is a következő képernyő jelenik meg:
58
Használati útmutató
4. lépés: Válassza ki a „Turn on USB tároló „ ( „USB tároló bekapcsolás”)
opciót, és megjelennek a következő képek:
Nyomja meg az „OK” gombot. Most csatlakozik a berendezés az USB porton
keresztül. Az „USB is connected” üzenet azt jelenti, hogy a külső memória
( SD ) csatlakozott, a számítógépen pedig megjelenik a megfelelő
üzenet.
Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB csatlakozón keresztül
majd nyomja meg a „Turn on USB storage” gombot ahhoz, hogy a berendezés
csatlakozzon a számítógéphez.
A készülék érintésérzékeny
képernyője
A fő képernyő leírása
A berendezés bekapcsolását követően megjelenik a fő képernyő.
59
Használati útmutató
A fő képernyőn elérhető funkciók:
A szoftver ikonok kezelése: az ikon 3 másodpercig történő lenyomását követően az ikon megnövekszik és ekkor bárhová áthelyezhető a képernőn.
Ikonok törlése: az ikon 3 másodpercig történő lenyomását követően húzza
az ikont a szemetes ikonba és amikor az pirossá válik, az ikon elengedhető és
ezt követően az ikon törlődik.
A képernyő hosszabb ideig történő megérintését követően megjelenik
a „Add your Home screen” („Add a kezdőképernyőd”) felirat, az alábbi fotón
látható módon:
Az állapotsor leírása
Az állapotsor a képernyő felső részén.
Bal oldalról elindulva, látható a fő képernyő szoftverje, a T -Flash kártya,
az USB kapcsolat állapota, stb.
A jobb felső sarokban látható az akkumulátor, az akkumulátor állapotjelző
ikonra, a beállított idő, a beállítás menü, illetve az BACK gomb.
60
Használati útmutató
Az érintőképernyő használata
A készülék 10 colos érintőképernyővel rendelkezik. Az alábbiakban leírásra
kerülnek az érintőképernyő főbb területei és adunk néhány tippet, hogyan
kell használni az érintőképernyőt.
Függetlenül a képernyő éppen megjelenített tartalomtól, visszatérhetünk a fő képernyőre ha megnyomjuk a jobb alsó sarokban található
gyorsbillentyűt.
Megjegyzés: A fő képernyőre visszajuttató gyorsbillentyű ugyanúgy
működik mint a visszajuttató gomb
Különböző alkalmazások futtatásakor az érintőképernyő jobb alsó sarkában
található gyorsbillentyű lenyomásakor visszajutunk az előző, magasabb
szintű képernyőre.
A kezdőképernyőn, az alkalmazások ikonjait megérintve indíthatjuk el
a programokat.
A különböző keresőlapokon (fájlok, zenék, videók, képek) mozgatni lehet
és el lehet húzni a görgetősávot, amely lehetővé teszi, hogy a fájl listában
fel és le lapozzunk.
Az eszköz alapvető beállításai
Beállítás: A beállítások ikonra kattintva megjelenik a beállítás képernyő..
61
Használati útmutató
Csendes üzemmód
Hangerő, csengőhang értesítés hang, a billentyűhang kiválasztása, a
képernyőzár hangja.
62
Használati útmutató
Alkalmazások
Alkalmazás menedzsment.
63
Használati útmutató
Ismeretlen források: kattintson az „ismeretlen forrásból”, majd az „OK”
gombra.
Alkalmazás menedzsment. Alkalmazás menedzsment és eltávolítás
Hogyan lehet alkalmazást eltávolítani ?
1. Nyomja meg a „Setting „> „Application”> „Manage Application” gombokat és megjelenik a telepített programok listája.
2. Miután az eltávolítandó program ikonjára kattint, a következő képernyő
jelenik meg.
3. Ha rákattint az „Uninstall” gombra, az alkalmazás törlésre kerül.
64
Használati útmutató
Adatvédelem
A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása.
Adatmentés
A memóriakártya (TF) eltávolítását követően látható a rendelkezésre álló
üres memória terület nagysága.
65
Használati útmutató
Megjegyzés: A memóriakártyát biztonságosan eltávolításához érintse
meg a „Delete SD card” gombot.
Nyelv és billentyűzet
Beállítás: (nyelv), szövegbeírási és automatikus javítási beállítások.
Nyelvválasztás: 54 nyelv választható.
Figelem: Az Android rendszer 54 nyelvet támogat, de jelenleg a képernyő
menü csak 14 nyelven érhető el.
Az Android rendszer billentyűzete: Az Android billentyűzet beállításai.
A lenyomott billentyűk hangja.
A nagybetűk automatikus bekapcsolása.
„Show suggestions”: Gépelés közben javasolja a beírt szavakat.
Auto-complete: A szóközt és az írásjelek segítségével a rendszer automatikusan beilleszti a kiválasztott szót.
66
Használati útmutató
Dátum és idő beállítás
A dátum, idő, időzóna és a dátum formátumának beállítása.
Információk a készülékről
67
Használati útmutató
Hibaelhárítás
Nem lehet bekapcsolni a tablet-et
1) Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét
2 ) Először csatlakoztassa a töltőt, majd újra ellenőrizze a berendezést
3 ) Amennyiben a feltöltést követően továbbra se lehet bekacsolni a
készüléket, forduljon a forgalmazóhoz.
Amikor megjelenik a boot képernyő, vagy a kezdőkép, a készülék
kikapcsol
1 ) Az alacsony töltési szint, a készülék töltést igényel.
A fejhallgatóban nem hallja a készülék hangját
1 ) Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e 0-ra állítva
2) A zenei fájl korrupt vagy sérült. Próbáljon meg lejátszani egy másik dalt.
Ha egy fájl sérült, akkor nagyon erős hanghatás, vagy ugráló zene jelenhet
meg a fülhallgatóban.
Nem lehet fájlokat másolni, zenét lejátszani, stb.
1) Ellenőrizze, hogy a tablet megfelelően van-e összekötve a
számítógéppel
2) Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló memória nincs-e teljesen
felhasználva
3) Ellenőrizze, hogy az USB kábel nem sérült-e
4) Szétkapcsolt USB összekötés
68
Návod k obsluze
Návod k obsluze
Upozornění
Tento návod obsahuje informace o důležitých bezpečnostních prostředcích
a správném používání výrobku, které zajistí, že se vyhnete nehodám. Než
začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod.
−− Prosím nenechávejte zařízení v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí
nebo s velkou prašností.
−− Prosím vyhýbejte se vysokým teplotám. Zvláště v létě nenechávejte
zařízení v automobilu se zavřenými okýnky.
−− Zamezte pádu zařízení z výšky nebo silným úderům. Nedávejte TFT
displej na místa, která jsou ohrožena silnými vibracemi, protože by
mohlo dojít k poruše jeho fungování nebo poškození.
−− Prosím nastavte si správnou hlasitost a při použití sluchátek příliš
nezvyšujte úroveň hlasitosti. Jestliže ucítíte šum v uších, musíte snížit
hlasitost nebo přestat sluchátka používat.
−− Nabíjení baterie musí probíhat za následujících podmínek:
A. Ikonka stavu nabíjení baterie ukazuje, že je zařízení vybité;
B. Systém se sám vypíná krátce po zapnutí nabíjení;
C. Zařízení nereaguje na stisk tlačítek;
D. V pravém horním rohu obrazovku se objeví červené symboly.
−− V průběhu formátování zařízení nebo při příjmu či odesílání souboru
nesmíte zařízení náhle vypnout. Mohlo by dojít k chybě aplikace.
−− V případě, že uživatel zapříčiní smazání paměti v důsledku toho, že
sám opravoval poškozený výrobek, nebo jiným způsobem, neponese
výrobce žádnou odpovědnost za vady. Prosím používejte zařízení v
souladu s popisem v návodu k obsluze.
−− Výrobek nedemontujte a k jeho čištění nepoužívejte alkohol, ředidlo
ani benzín.
69
Návod k obsluze
−− Nepoužívejte zařízení v místech, na kterých je zákaz používat elektronická zařízení (např. v letadlech).
−− Prosím nepoužívejte tablet při jízdě automobilem nebo při chůzi
po ulici.
−− USB port používejte výhradně pro datové přenosy.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny výrobku, jeho vlastnostech a
konstrukci. Příslušná data se mohou měnit bez předchozího upozornění.
(Tablet není voděodolný).
Pozor: Všechny ilustrace v tomto návodu jsou pouze orientační.
Uvedené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
70
Návod k obsluze
Vzhled a tlačítka
71
Návod k obsluze
Dotykový displej
10-palcový, kapacitní dotykový displej: v obslužném režimu na něm můžete
klikat a přetahovat obrázky.
Tlačítko napájení (POWER)
Zapnutí: po stisknutí a delším přidržení tlačítka napájení přejde systém
k hlavní obrazovce.
Vypnutí: v hlavním menu musíte po dobu cca 5 vteřin přidržet tlačítko
napájení. Může se objevit informace o vypnutí („power off”). Po kliknutí na
„ok” dojde k bezpečnému vypnutí.
Uzamknutí displeje: po krátkém stisknutí tlačítka napájení („Power”) dojde
k uzamknutí nebo odemknutí displeje.
Pozor
1. Po vybití baterie se systém automaticky vypne.
2. Po nesprávném vypnutí zařízení a jeho opětovném zapnutí dojde
ke skenování systému a vrácení dat na disk, díky čemuž může vstup do
systému trvat déle.
Hlasitost +, Hlasitost - – Tlačítky nahoře, „Volume+” a „Volume –“ se
zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti.
Zdířka na sluchátka – Zdířka pro standardní 3,5 mm koncovku
sluchátek.
Výstupní rozhraní pro video – Výstupní rozhraní vysokého rozlišení
(HDMI).
Paměťová karta – Vstup pro TF-CARD: externí paměťová karta TFFLASH.
Micro USB – pro připojení počítače pro datové přenosy, nabíjení a připojování externího napájení USB flash.
72
Návod k obsluze
Resetování
Pokud dojde k poruše tabletu, musíte tenkým předmětem krátce stisknout
tlačítko RESET a následně dojde k vynucenému vypnutí tabletu.
Pozor:
Používejte jen tehdy, pokud nelze vypnout jiným způsobem.
V opačném případě tlačítko pro resetování nepoužívejte. Doporučujeme
tablet vypínat běžným způsobem, protože resetování může způsobit poškození systému.
První spuštění
Manipulace s baterií a nabíjení
Před prvním spuštění zkontrolujte, zda je baterie zařízení úplně nabitá.
Stačí připojit nabíječku nebo napájení do USB portu a můžete tablet
dobít.
Dvě první nabíjení musí trvat cca 6 hodin a následně asi 4 hodiny.
Pozor:
V tabletu je instalována polymerová baterie. Pro nabíjení používejte
standardní nabíječku (vstupní napětí: střídavý proud 110-240V, 50/60 Hz,
180mA max. Výstupní napětí: stejnosměrný proud 5,0 – 5,5V/1,5A). Pokud
nemáte nabíječku, můžete zařízení dobít přes USB port (musíte si zvolit
nabíjení přes USB port).
V průběhu nabíjení bude na symbolu baterie vidět animace nabíjení.
Po ukončení nabíjení bude ikonka baterie svítit zeleně a nebude se
hýbat.
Pro prodloužení životnosti doporučujeme baterii před jejím dalším nabíjením úplně vybít.
73
Návod k obsluze
Pozor:
1. Pokud není tablet delší dobu používán, doporučujeme jednou za
měsíc, baterii dobít a nějakou dobu tablet používat, aby se částečně vybil.
Tím zamezíte poškození napájení.
2. Po vypnutí z důvodu nízkého stavu nabití baterie se po připojení nabíječky objeví symbol vybité baterie a před přechodem k hlavnímu menu
bude potřeba nějakou dobu počkat než se zařízení dobije.
3. Nabíjení zařízení by se mělo provádět v pohotovostním režimu, aby se
tímto způsobem dosáhlo normální doby nabíjení.
Zařízení a obrazovka odebírají proud, a tím se může čas nabíjení
prodloužit.
Připojení počítače
Připojení přes USB port
Pokud pro připojení MID s počítačem používáte USB port, bude tím
správným režimem připojení synchronní režim. Objeví se symbol USB, a po
přetažení a puštění stavové lišty se objeví následující obrazovka:
Krok 1:
74
Návod k obsluze
Krok 2:
Krok 3: V souladu s výše uvedenou ilustrací si zvolte připojení přes USB
port a pak se objeví následující obrazovka:
75
Návod k obsluze
Krok 4: Stiskněte „Turn on USB storage” („Zapnout ukládání přes USB”) a
pak se objeví následující obrázky:
Stiskněte „OK”. Nyní dochází k připojení přes USB port. Hláška „USB is
connected” znamená, že bylo ukončeno stahování z externí paměti (SD) a
na počítači se objeví odpovídající text.
Propojte zařízení s počítačem pomocí USB kabelu; vyskočí okno připojení
přes USB a pak stiskněte tlačítko „Turn on USB storage”, abyste se připojili k
počítači.
Obrazovka ovládání zařízení
Popis hlavní obrazovky
Po zapnutí se objeví hlavní obrazovka.
76
Návod k obsluze
Na hlavní obrazovce můžete:
Spravovat programové ikony: po stisknutí ikony a přidržení po dobu 3 vteřin
se ikona zvětší, a pak ji lze přetáhnout na libovolné místo na obrazovce.
Odstraňování ikon: po stisknutí a přidržení po dobu 3 vteřin přetáhněte
ikonu na ikonu odpadkového koše, a jakmile zčervená, můžete ji pustit. Pak
se ikona vymaže.
Po delším doteku na obrazovku se objeví dialogové okno „Add to Home
screen” („Přidejte si svou hlavní obrazovku”) tak, jak je vidět na níže uvedené
fotografii:
Popis stavové lišty
Stavová lišta nahoře na obrazovce.
Směrem zleva se zobrazuje software hlavní obrazovky, karta T-Flash, stav
připojení přes USB atd.
Nahoře na pravé straně je vidět baterie, ikonku nabití baterie, nastavený
čas, menu nastavení, tlačítko BACK.
77
Návod k obsluze
Používání dotykového displeje
Zařízení má 10-palcový dotykový displej. Níže jsou popsány hlavní oblasti
dotykového displeje a je zde uvedeno několik rad, které se týkají používání
dotykového displeje.
Nezávisle na aktuálně zobrazené obrazovce se můžete vrátit k hlavní
obrazovce po stisknutí klávesy rychlé volby
v pravém dolním rohu
obrazovky.
Pozor:
Klávesa rychlé volby hlavní obrazovky
.
V různých aplikací se dotykem na klávesu rychlé volby
v pravém
dolním rohu dotykového displeje vrátíte k obrazovce o úroveň výše.
V různých aplikací se po dotyky na klávesu menu
v pravém horním
rohu dotykového displeje objeví obrazovka pro pracovní nastavení tak, jak
je uvedeno níže.
Pozor:
Klávesa rychlé volby hlavní obrazovky .
Na hlavní obrazovce můžete po dotyku na ikonky otevírat aplikace.
V různých vyhledávačích (soubory, hudby, filmy, snímky) můžete přesouvat a přetahovat rolovací lištu, což umožňuje rolovat lišty souborů nahoru
a dolů.
78
Návod k obsluze
Základní nastavení
zařízení
Nastavení: po kliknutí na ikonku nastavení
nastavení.
79
se objeví obrazovka
Návod k obsluze
Tichý režim
Hlasitost, zvuk vyzvánění a zpráv, výběr zvuku kláves, zvuky uzamknutí
displeje.
80
Návod k obsluze
Aplikace
Správa aplikací.
Neznámé zdroje: klikněte na „Unknown Sources” a následně na „OK”.
Správa aplikací: správa a odinstalování aplikací.
Jak odinstalovat?
1. Stiskněte
„Setting”>„Application”>„Manage application”; objeví
se seznam nainstalovaných programů.
2. Po kliknutí na ikony programů, které chcete odinstalovat, se objeví
následující obrazovka.
3. Po kliknutí na „Uninstall” se aplikace odstraní.
81
Návod k obsluze
Soukromí
Návrat k továrnímu nastavení.
82
Návod k obsluze
Ukládání
Po vyjmutí paměťové karty (TF) je vidět množství dostupného místa v
paměti.
Pozor: Pro bezpečné vyjmutí paměťové karty se dotkněte volby „Delete
SD card”.
Jazyk a klávesnice
Nastavení: (jazyk), zápis textu a volba automatické opravy.
83
Návod k obsluze
Výběr jazyka: k dispozici je 54 jazyků.
Pozor: Systém Android ovládá 54 jazyků, ale v současnosti používá obrazovka menu 14 jazyků.
Klávesnice systému Android: nastavení klávesnice systému Android.
Zvuky stisknutých kláves.
Automatické zapínání velkých písmen.
„Show suggestions”: nabízí slova při psaní.
Auto-complete: pomocí mezerníku a interpunkčních znaků můžete automaticky vložit označená slova.
Nastavení data a času
K nastavení data, času, časového pásma a formátu data.
84
Návod k obsluze
Informace o zařízení
Řešení problémů
Tablet nelze zapnout
1) Zkontrolujte stav nabití baterie
2) Nejprve připojte nabíječku a znovu zkontrolujte
3) Pokud není po nabití stále možné zařízení zapnout, kontaktujte
prodavače
Poté, co se objeví spouštěcí obrazovka nebo vstupní obrázek, se
zařízení vypne
1) Nízká úroveň nabití, zařízení musíte dobít.
Ve sluchátcích není nic slyšet
1) Zkontrolujte, zda není úroveň hlasitosti nastavena na 0.
85
Návod k obsluze
2) Hudební soubor může být poškozen. Zkuste otevřít jinou skladbu.
Pokud je soubor poškozen, může se to projevit velmi silným zvukem nebo
přeskakováním zvuku.
Nelze kopírovat soubory, pouštět hudbu, atd.
1) Zkontrolujte, zda je tablet správně připojen k počítači
2) Zkontrolujte, zda není dostupná paměť zcela zaplněná
3) Zkontrolujte, zda není USB kabel poškozený
4) Vypnuté připojení přes USB
86
Vartotojo instrukcija
Vartotojo instrukcija
Dėmesio
Šiame vadove pateikiama informacija apie svarbias saugos priemones
ir tinkamą gaminio naudojimą, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų. Prieš
pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
−− Nepalikite įrenginio tokioje vietoje, kur vyrauja aukšta temperatūra,
didelė drėgmė ar yra daug dulkių.
−− Saugokite prietaisą nuo aukštos temperatūros. Ypač vasarą nepalikite
įrenginio automobilyje, kurio langai uždaryti.
−− Saugokite prietaisą nuo stiprių smūgių. Saugokite, kad jis nenukristų iš
didelio aukščio. TFT displėjaus nestatykite stiprios vibracijos veikiamose
vietose, kadangi dėl to prietaiso veikimas galėtų sutrikti arba pats
įrenginys galėtų sugesti.
−− Nustatykite atitinkamą garso stiprumą, o naudodami ausines, nepasirinkite per didelio garso. Jeigu girdite triukšmą ausyse, sumažinkite
garsą arba nustokite naudoti ausines.
−− Baterijos įkrovimui privalo būti toliau pateikiamos sąlygos:
A. Baterijos įkrovimo lygį rodanti piktograma rodo, kad maitinimas yra
išjungtas;
B. Netrukus po maitinimo įjungimo sistema pati išsijungia;
C. Prietaiso mygtukai nereaguoja į paspaudimą;
D. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirodo raudoni simboliai.
−− Įrenginio formatavimo metu arba bylų atsisiuntimo arba įkėlimo
metu prietaiso negalima staiga išjungti. Dėl to gali atsirasti programos klaidų.
−− Gamintojas neprisiima atsakomybės, jeigu vartotojas savarankiškai
taisydamas sugedusį gaminį arba kitokiu būdu, ištrins jo atmintį. Naudokite prietaisą taip, kaip nurodo vartotojo instrukcija.
87
Vartotojo instrukcija
−− Prietaiso negalima ardyti. Jo valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių
arba benzino.
−− Nenaudokite prietaiso tokiose vietose, kuriose elektroninių prietaisų
naudojimas yra draudžiamas (pvz., lėktuve).
−− Nenaudokite planšetės, vairuodami arba eidami gatve.
−− USB prievadą naudokite tik duomenų perdavimui
Gamintojas pasilieka sau teisę daryti produkto, jo charakteristikos ir konstrukcijos pakeitimus. Atitinkami duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
(Planšetė nėra atspari vandeniui).
Dėmesio: Visos šioje vartotojo instrukcijoje pateiktos iliustracijos
yra tik orientacinės. Pateikta informacija gali būti pakeista be išankstinio įspėjimo.
88
Vartotojo instrukcija
Išvaizda ir mygtukai
89
Vartotojo instrukcija
Lietimui jautrus ekranas
10 colių, talpus lietimui jautrus ekranas: naudojimo metu jį galima spustelėti
ir perstumti vaizdus.
Maitinimo mygtukas (POWER)
Įjungimas: paspaudus ir ilgiau palaikius maitinimo mygtuką, sistema
pereis į pagrindinį ekraną.
Išjungimas: pagrindiniame meniu per 5 sekundes spauskite maitinimo
mygtuką. Gali pasirodyti informacija apie maitinimo išjungimą („power off”).
Paspaudus „ok”, prietaisas saugiai išsijungs.
Ekrano užrakinimas: trumpai paspaudus maitinimo mygtuką („Power”),
ekranas užsirakins arba atsirakins.
Dėmesio:
1. Jeigu baterija išsikraus, sistema automatiškai išsijungs.
2. Netinkamai išjungus prietaisą ir jį vėl įjungus, sistema bus skenuojama, o
duomenys diske atkuriami. Tokiu atveju įėjimas į sistemą gali trukti ilgiau.
Garso stiprumas +, Garso stiprumas Mygtukais „Volume+” i „Volume –“ padidinsite arba sumažinsite garso
stiprumą.
Ausinių lizdas – Standartinis 3,5 mm ausinių įjungimo lizdas.
Vaizdo išvesties sąsaja – Aukštos raiškos vaizdo išvesties sąsaja
(HDMI).
Atminties kortelė – TF-CARD kortelės lizdas: išorinė atminties kortelė
TF-FLASH.
Micro USB – kompiuterio įjungimui duomenų perdavimui, įkrovimui ir
išorinės USB flash atmintinės prijungimui.
90
Vartotojo instrukcija
Atstatymas
Planšetės avarijos metu plonu daiktu reikia trumpai paspausti mygtuką
RESET, tuomet prietaisas išsijungs.
Dėmesio:
Naudokite tik tokiu atveju, jeigu negalite prietaiso išjungti kitokiu būdu.
Kitais atvejais šio mygtuko nenaudokite. Tuomet prietaisą išjunkite normaliu būdu, kadangi išjungimas, naudojant mygtuką RESET, gali pakenkti
sistemai.
Pirmas įjungimas
Baterija ir jos įkrovimas
Prieš įjungdami prietaisą pirmą kartą, patikrinkite, ar baterija yra pilnai įkrauta.
Tiesiog įjunkite įkroviklį arba maitinimą į USB prievadą ir prietaisą įkraukite.
Du pirmieji įkrovimai turėtų trukti apie 6 valandas, o kiti apie 4 valandas.
Dėmesio:
Prietaise yra įdiegta polimerinė baterija. Jos įkrovimui naudokite standartinį
įkroviklį (Įėjimo įtampa: kintamoji elektros srovė 110-240V, 50/60 Hz, 180mA
max. Išėjimo įtampa: pastovioji elektros srovė 5,0 – 5,5V/1,5A). Neturint
įkroviklio, bateriją galima įkrauti per USB prievadą (išsirinkite įkrovimą per
USB prievadą).
Baterijos įkrovimo metu matysite animuotą įkrovimo simbolį.
Pabaigus įkrovimą, baterijos piktograma švies žalia spalva ir nejudės.
Norint, kad baterija tarnautų ilgiau, rekomenduojame ją pilnai iškrauti ir
tik tuomet įkrauti iš naujo.
Dėmesio:
1. Jeigu prietaiso nenaudojate ilgesnį laiką, tam, kad jis įkrovimo metu
nebūtų sugadintas, kartą per mėnesį įkraukite bateriją ir kurį laiką naudokite
prietaisą tam, kad baterija iš dalies išsikrautų.
91
Vartotojo instrukcija
2. Prietaisui išsijungus dėl per žemo baterijos įkrovimo lygio, įjungus
įkroviklį, pasirodys iškrautos baterijos simbolis ir, prieš pereinant į pagrindinį
ekraną, reikės kurį laiką palaukti (kol baterija bus šiek tiek įkrauta).
3. Prietaiso įkrovimas turi būti parengties būsenoje tam, kad būtų pasiektas
normalus įkrovimo laikas.
Kadangi prietaisas ir ekranas naudoja elektros srovę, įkrovimo laikas gali
būti ilgesnis.
Jungtis su kompiuteriu
Jungtis per USB prievadą
Naudojant USB prievadą MID prijungimui prie kompiuterio, numatytuoju
ryšio režimu bus sinchroninis režimas. Pasirodys USB simbolis, o nutempus ir
palikus būsenos juostą, pasirodys toks ekranas:
1 žingsnis:
92
Vartotojo instrukcija
2 žingsnis:
3 žingsnis: Pagal aukščiau pateiktą iliustraciją, pasirinkite jungtį per USB
prievadą, tuomet pasirodys toks ekranas:
93
Vartotojo instrukcija
4 žingsnis: Paspauskite „Turn on USB storage” („Įjungti įrašymą per USB
prievadą”), tuomet pasirodys tokios iliustracijos:
Paspauskite „OK”. Dabar prietaisas yra prijungtas per USB prievadą. Informacija „USB is connected” reiškia, kad duomenų atsiuntimas iš išorinės atminties
(SD) baigtas, o kompiuteryje matomas atitinkamas tekstas.
Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu; pasirodys jungties per
USB langas, tuomet paspauskite mygtuką „Turn on USB storage” tam, kad
prietaisas būtų prijungtas prie kompiuterio.
Prietaiso valdymo ekranas
Pagrindinio ekrano aprašymas
Įjungus prietaisą, pasirodys pagrindinis ekranas.
94
Vartotojo instrukcija
Pagrindiniame ekrane galima:
Valdyti programų piktogramas: per 3 sekundes paspaudus piktogramą, ji
bus padidinta ir tuomet ją galima nutempti į bet kokią vietą ekrane.
Piktogramų ištrynimas: per 3 sekundes paspaudę piktogramą, nutempkite ją ant šiukšlių dėžės piktogramos, kuomet piktograma sužibės raudona
spalva, ją paleiskite ir ištrinkite.
Ilgesnį laiką liečiant ekraną, pasirodys langas „Add your Home screen”
(„Pridėkite savo pagrindinį ekraną”) taip, kaip parodyta toliau pateiktoje
iliustracijoje:
Būsenos juostos aprašymas
Būsenos juosta ekrano viršuje.
Pradedant iš kairės, matomos pagrindinio ekrano programos, T-Flash
kortelė, prijungimo per USB būsena ir pan.
95
Vartotojo instrukcija
Viršuje dešinėje pusėje matyti baterija, baterijos įkrovimo lygio piktograma,
nustatytas laikas, nuostatų meniu, BACK mygtukas.
Jutimui jautraus ekrano naudojimas
Prietaisas turi 10 colių jutimui jautrų ekraną. Toliau apibūdinti pagrindiniai
ekrano bruožai bei pateiktos nuorodos, liečiančios jo naudojimą.
Nepriklausomai nuo to, kuris ekranas yra rodomas, į pagrindinį ekraną galite sugrįžti, paspaudę mygtuką
, esantį dešiniame apatiniame
ekrano kampe.
Dėmesio:
Pagrindinio ekrano santrumpos mygtukas
.
Įvairiose programose paspaudę santrumpos mygtuką
, esantį dešiniame apatiniame ekrano kampe, sugrįšite į aukštesnio lygio ekraną.
Įvairiose programose paspaudus meniu mygtuką , esantį dešiniame,
viršutiniame ekrano kampe, pasirodys darbinių nuostatų ekranas taip, kaip
parodyta toliau.
Dėmesio:
Pagrindinio ekrano santrumpos mygtukas
.
Pagrindiniame ekrane palietus piktogramą, galima atidaryti programą.
Įvairiose naršyklėse (bylų, muzikos, filmų, nuotraukų) galima perstumti
persukimo juostą, kas leidžia bylų sąrašą slinkti į viršų ar žemyn.
96
Vartotojo instrukcija
Pagrindiniai prietaiso
nustatymai
Nuostatos: paspaudus nuostatų piktogramą
ekranas.
97
, pasirodys nuostatų
Vartotojo instrukcija
Tylaus darbo režimas
Garso stiprumas, telefono ir pranešimų skambučiai, garso mygtukų pasirinkimas, ekrano užrakinimo signalas.
98
Vartotojo instrukcija
Programos
Programų valdymas.
Nežinomi šaltiniai: spustelėkite „Unknown Sources”, tuomet „OK”.
Programų valdymas: programų tvarkymas ir pašalinimas.
Kaip pašalinti programą?
1. Spustelėkite
„Setting”>„Application”>„Manage application”; pasirodys įdiegtų programų sąrašas.
2. Spustelėjus pašalinimui pasirinktos programos piktogramą, pasirodys
toks ekranas.
3. Spustelėjus „Uninstall”, programa bus pašalinta.
99
Vartotojo instrukcija
Privatumas
Fabrikinių nuostatų sugrąžinimas.
100
Vartotojo instrukcija
Įrašymas
Išėmus atminties kortelę (TF), matyti atmintyje likusios vietos kiekis.
Dėmesio:
Norėdami saugiai išimti atminties kortelę, spustelėkite „Delete SD card”.
Kalba ir klaviatūra
Nuostatos: (kalba), teksto įrašymas ir automatinė taisa.
101
Vartotojo instrukcija
Kalbos pasirinkimas: galimos 54 kalbos.
Dėmesio: Android sistemoje galite pasirinkti vieną iš 54 kalbų, tačiau šiuo
metu meniu ekranas naudoja 14 kalbų.
Android sistemos klaviatūra: Android sistemos klaviatūros nuostatos.
Spaudžiamų mygtukų garsas.
Automatinis didžiųjų raidžių įjungimas.
„Show suggestions”: rašymo metu siūlo žodžius.
Auto-complete: panaudojant tarpo ir skyrybos ženklų mygtukus, galima
automatiškai įstatyti pažymėtus žodžius.
Datos ir laiko nustatymas
Datos, laiko, laiko juostos ir datos formato nustatymui.
102
Vartotojo instrukcija
Informacija apie prietaisą
Problemų sprendimas
Planšetė neįsijungia.
1) Patikrinkite, ar baterija yra įkrauta.
2) Pirmiausiai įjunkite įkroviklį ir vėl patikrinkite.
3) Jeigu įkrovus, prietaisas ir toliau neįsijungia, kreipkitės į pardavėją.
Pasirodo pradinis ekranas arba pradinis vaizdas ir po to prietaisas
išsijungia.
1) Per žemas maitinimo lygis, reikia prietaisą įkrauti.
Ausinėse nesigirdi garso.
1) Patikrinkite, ar garso stiprumas nėra nustatytas ant 0.
2) Muzikinė byla gali būti sugadinta. Pabandykite įjungti kitą įrašą. Jeigu
byla yra sugadinta, tai gali pasireikšti labai silpnu garsu arba garso šuoliais.
103
Vartotojo instrukcija
Negalima kopijuoti bylų, atkurti muzikinių įrašų ir pan.
1) Patikrinkite, ar planšetė yra tinkamai prijungta prie kompiuterio.
2) Patikrinkite, ar atmintis nėra pilnai išnaudojama.
3) Patikrinkite, ar USB laidas nėra pažeistas.
4) Planšetės USB prievado jungtis yra atjungta.
104
Руководство пользователя
Руководство пользователя
Примечание
Эта инструкция содержит информацию о важных средствах безопасности
и правильном использовании продукта, чтобы избежать несчастных
случаев. Просим тщательно прочитать инструкцию перед началом
использования устройства.
−− Просим не оставлять устройство в местах с высокой температурой,
влажностью или запыленностью.
−− Просим избегать высоких температур. Особенно летом - не
рекомендуем оставлять устройство в машине, в которой закрыты
все окна.
−− Избегать падения устройства с высоты и сильных ударов. Не
помещать дисплей TFT в местах с сильными вибрациями, т.к. это
может вызвать его неправильное действие или повреждение.
−− Просим настроить соответствующую громкость, а в случае
применения гарнитуры не повышайте чрезмерно громкость.
Если слышите шум в ушах, немедленно уменьшите громкость или
перестаньте применять гарнитуру.
−− Зарядка аккумулятора должна происходить в следующих
условиях:
А. Иконка состояния зарядки аккумулятора показывает отсутствие
питания;
B. Система сама выключается скоро после включения питания;
C. Отсутствие реакции на нажатие кнопок;
D. В правом верхнем углу появляются красные символы.
−− Во время форматирования устройства или приема/высылки файла
нельзя устройство неожиданно выключать. Это может вызвать
ошибку аппликации.
105
Руководство пользователя
−− Если пользователь удалит все из памяти в результате
самостоятельного ремонта поврежденного продукта или
каким-либо другим способом, производитель не будет нести за
это никакой ответственности. Просим использовать устройство
в соответствии с инструкцией пользователя.
−− Не демонтируйте продукт, для его чистки не применяйте спирт,
растворители или бензен.
−− Не используйте устройство в местах, где запрещено использование
электронных устройств (например, в самолетах).
−− Не используйте таблет, когда водите автомобиль или идете по
улице.
−− Гнездо USB используйте только для передачи данных.
Производитель оставляет за собой право вводить изменения
продукта, его характеристик и конструкции. Соответствующие данные
могут изменяться без предупреждения.
(Таблет не водостойкий).
Примечание: Все рисунки в этой инструкции представлены
только для лучшей ориентировки. Указанная информация может
изменяться без предупреждения.
106
Руководство пользователя
Общий вид и клавиши
107
Руководство пользователя
Сенсорный экран
10-дюймовый емкостный сенсорный экран: в режиме обслуживания
можно по нему кликать и перетаскивать картины.
Кнопка питания (POWER)
Включение: после нажатия и продолжительного удержания клавиши
питания система переключится на главный экран.
Выключение: в главном меню следует нажимать клавишу питания в
течение 5 секунд. Может появиться информация о выключении питания
(„power off”). После нажатия на „ok” наступит безопасное выключение.
Блокада экрана: после короткого нажатия кнопки питания („Power”)
устанавливается или снимается блокада экрана.
Примечание:
1. После разрядки аккумулятора система выключится
автоматически.
2. После неправильного выключения устройства и его повторного
включения наступит проверка системы и восстановление данных на
диске, тем самым вход в систему может продлиться.
Громкость +, Громкость - – Кнопки сверху, „Volume+” и „Volume –“
увеличивают или уменьшают силу звука.
Разъем стерео гарнитуры – Разъем стандартного штекера стерео
гарнитуры 3,5 мм.
Интерфейс выхода видео – Интерфейс выхода видео высокого
разрешения (HDMI).
Карта памяти – Щель TF-CARD: внешняя карта памяти TF-FLASH.
Micro USB – для подключения компьютера с целью передачи данных,
зарядки и подключения внешнего привода USB flash.
108
Руководство пользователя
Ресет
В случае аварии таблета следует с помощью тонкого предмета коротко
нажать кнопку RESET, чтобы вызвать принудительное выключение
таблета.
Примечание: Опцию применять, если нет других возможностей
выключения. В ином случае не следует применять кнопку ресета.
Рекомендуем выключать таблет обычным методом, т.к. ресет может
повредить системе.
Первый запуск
Действие с аккумулятором и зарядка
Перед включением впервые проверьте, заряжен ли аккумулятор
устройства полностью.
Достаточно подключить зарядное устройство или питание к гнезду
USB и можно заряжать таблет.
Две первые зарядки должны длиться около 6 часов, остальные около 4 часов.
Примечание:
В таблете установлен полимерный аккумулятор. Для зарядки
необходимо применять стандартное зарядное устройство (входное
напряжение: переменный ток 110-240 В, 50/60 Гц, 180 мА макс. Выходное
напряжение: постоянный ток 5,0 – 5,5 В / 1,5 А). При отсутствии зарядного
устройства применять порт USB (выбрать зарядку через порт USB).
Во время зарядки в символе батарейки будет видна анимация
зарядки.
После окончания зарядки иконка батарейки станет зеленой и
перестанет двигаться.
Для продления работоспособности рекомендуем полностью
разряжать аккумулятор перед его повторной зарядкой.
109
Руководство пользователя
Примечание:
1. Если таблет не используется продолжительное время, во избежание
повреждения от питания, рекомендуем раз в месяц заряжать аккумулятор
и некоторое время применять таблет для его частичного разряжения.
2. В случае отключения в связи с низким уровнем зарядки аккумулятора,
после подключения зарядного устройства появится символ разряженной
батарейки и перед переключением в главное меню будет необходимо
подождать, чтобы устройство подзарядилось.
3. Заряжаемое устройство должно быть готовым к работе, чтобы
достичь нормального времени зарядки.
В случае, если экран включен и потребляет энергию, время зарядки
может продлеваться.
Подключение к компьютеру
Подключение через порт USB
Используя порт USB для подключения MID к компьютеру, стандартным
режимом соединения будет синхронический режим. Появится символ
usb, а после перетягивания и опускания панели состояния появится
экран:
Шаг 1:
110
Руководство пользователя
Шаг 2:
Шаг 3: В соответствии с вышеуказанной илюстряцией, выберите
соединение через разъем USB, потом появится экран:
111
Руководство пользователя
Шаг 4: Нажмите „Turn on USB storage” („Включить запись через USB”),
появятся следующие картинки:
Нажмите „OK”. Сейчас реализовано соединение через разъем USB.
Сообщение „USB is connected” обозначает, что запись из внешней памяти
(SD) закончена, а на компьютере указывается соответствующий текст.
Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB;
появится окно соединения через USB, и тогда нажмите клавишу „Turn
on USB storage”, чтобы связаться с компьютером.
Экран устройства
Описание главного экрана
После включения появится главный экран.
112
Руководство пользователя
На главном экране можно:
Управлять программными иконками: после того, как иконка будет
нажиматься 3 секунды, она увеличится, и тогда будет возможно ее
перенесение в любое место на экране.
Удаление иконок: после 3-секундного нажатия перетяните иконку
на иконку мусорного ящика, и когда она станет красной, отпустите,
чтобы ее удалить.
После продолжительного нажимания экрана появится диалоговое
окно „Add yo Home screen” („Добавьте свой главный экран”), как это
указано на фотографии:
Описание панели состояния
Панель состояния снизу экрана.
Начиная слева, покажется программное обеспечение главного экрана,
карта T-Flash, состояние соединения USB и т.п.
113
Руководство пользователя
Сверху справа видно аккумулятор, иконку уровня зарядки
аккумулятора, настроенное время, меню настроек, клавишу BACK.
Использование сенсорного экрана
Устройство оборудовано 10-дюймовым сенсорным экраном. Ниже
описаны основные районы сенсорного экрана и представлены некоторые
указания по использованию сенсорного экрана.
Независимо от актуально показанного экрана, к главному экрану
можно вернуться после нажатия горячей клавиши
в правом нижнем
углу экрана.
Замечание:
Горячая клавиша главного экрана
.
В различных аппликациях нажатие горячей клавиши
в правом
нижнем углу экрана переключает экран на один уровень выше.
В различных аппликациях, нажатие клавиши меню
в правом
верхнем углу экрана переключает на экран рабочих настроек - как
указано ниже.
Примечание:
Горячая клавиша главного экрана
.
На главном экране после нажатия на иконку можно открыть
аппликацию.
В различных поисковиках (файлы, музыка, фильмы, фотографии)
можно передвигать и перетягивать полоску перемещения, что позволяет
передвигать список файлов вверх и вниз.
114
Руководство пользователя
Основные настройки
устройства
Настройка: после нажатия иконки настройки
настроек.
115
появится экран
Руководство пользователя
Тихий режим
Громкость, звук звонка и сообщений, выбор звуков клавишей, блокады
экрана.
116
Руководство пользователя
Аппликации
Управление аппликациями.
Неизвестные источники: нажмите „Unknown Sources”, потом „OK”.
Управление аппликациями: управление и деинсталляция
аппликации.
Как деинсталлировать?
1. Нажмите
„Setting”>„Application”>„Manage application”; появится
список установленных программ.
2. После нажатия на иконку программ, которую хотите удалить,
появится экран.
3. После выбора „Uninstall”, аппликация будет удалена.
117
Руководство пользователя
Приватность
Восстановление заводских настроек.
118
Руководство пользователя
Запись
После удаления карты памяти (TF), видно количество доступного
места в памяти.
Примечание:
Чтобы безопасно вынуть карту памяти, выберите опцию „Delete
SD card”.
119
Руководство пользователя
Язык и клавиатура
Настройка: (язык), введение текста и опции автоматической
корректировки.
Выбор языка: доступны 54 языки.
Примечание: Система Android обслуживает 54 языки, но экран меню
нынче обслуживает 14 языков.
Клавиатура системы Android: настройки клавиатуры системы
Android.
Звуки нажимаемых клавишей.
Автоматическое включение заглавных букв.
„Show suggestions”: подставляет слова во время написания.
Auto-complete: с помощью пробела и знаков препинания можно
автоматически вставлять обозначенные слова.
120
Руководство пользователя
Настройка даты и времени
Для настройки даты, времени, часового пояса, формата даты.
Информация об устройстве
121
Руководство пользователя
Решение проблем
Таблет не включается
1) Проверьте уровень зарядки аккумулятора
2) Сначала подключите зарядное устройство и проверьте повторно
3) Если после зарядки устройство все не включается, обратитесь к
продавцу
После появления экрана запуска или начальной картинки
устройство не выключается
1) Слишком низкий уровень питания, необходимо подзарядить.
В гарнитуре не слышно звука
1) Проверьте, не переключен ли уровень громкости на 0.
2) Музыкальный файл может быть поврежден. Проверьте с другим
музыкальным файлом. Если файл поврежден, это может проявляться
сильными звуками или резким изменением громкости.
Невозможно скопировать файлы, воспроизвести музыку и
т.п.
1) Проверьте, правильно ли подключение таблета к компьютеру
2) Проверьте доступную память - не заполнена ли до конца
3) Проверьте, не поврежден ли кабель USB
4) Отключенный кабель USB
122
Návod na obsluhu
Návod na obsluhu
Poznámka
Tento návod poskytuje informácie o dôležitých bezpečnostných opatreniach a správnom používaní výrobku za účelom zabráneniu úrazom. Pred používaním zariadenia si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
−− Nenechávajte zariadenie v prostredí s vysokou teplotou, vlhkosťou
alebo prašnosťou.
−− Vyvarujte sa pôsobeniu vysokých teplôt. Najmä v lete nenechávajte
zariadenie v aute s uzavretými oknami.
−− Vyhýbajte sa pádu zariadenie z výšky alebo silnému nárazu. TFT displej
neklaďte na miestach vystavených silným otrasom, ktoré by mohli
spôsobiť jeho poruchu alebo poškodenie.
−− Nastavte prosím adekvátnu hlasitosť a pokiaľ používate slúchadlá,
nezvyšujte príliš hlasitosť. V prípade šumu v ušiach znížte hlasitosť
alebo prestaňte používať slúchadlá.
−− Batériu nabíjajte za nasledujúcich podmienok:
A. ikona zobrazujúca zostávajúcu kapacitu indikuje vybitie batérie;
B. systém sa vypne krátko po zapnutí napájania;
C. tlačidlá nereagujú na stlačenie;
D. v pravom hornom rohu displeja sa zobrazujú červené symboly.
−− Pri formátovaní zariadenia alebo pri sťahovaní alebo odosielaní súboru
nevypínajte zariadenie náhle. Mohlo by to spôsobiť chybu aplikácie.
−− Za vymazanie pamäte v dôsledku samostatnej opravy poškodeného
výrobku používateľom alebo iným spôsobom výrobca nezodpovedá. Zariadenie prosím používajte podľa popisu v návode na použitie.
123
Návod na obsluhu
−− Nerozoberajte výrobok a na jeho čistenie nepoužívajte alkohol, riedidlo ani benzén.
−− Nepoužívajte zariadenie na miestach, v ktorých je používanie elektronických zariadení zakázané (napr. lietadlá).
−− Tablet nepoužívajte počas jazdy autom alebo pri chôdzi po ulici.
−− USB porty používajte iba na prenos dát.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny výrobku, jeho charakteristiky a konštrukcie. Príslušné údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
(Tablet nie je vodotesný).
Poznámka: Všetky ilustrácie v tomto návode sú len orientačné. Uvedené informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
124
Návod na obsluhu
Vzhľad a tlačidlá
125
Návod na obsluhu
Dotykový panel
10-palcový, objemový dotykový panel: v režime obsluhy naň môžete
klikať a preťahovať obrázky.
Vypínač (POWER)
Zapínanie: Ak stlačíte a dlhšie podržíte tlačidlo vypínača, systém prejde
na hlavnú obrazovku.
Vypínanie: V hlavnom menu na cca 5 sekúnd stlačte tlačidlo vypínača. Môže
sa tiež zobraziť informácia o vypnutiu napájania („power off”). Po kliknutí na
tlačidlo „OK“ dôjde k bezpečnému vypnutiu.
Zablokovanie displeja: Po krátkom stlačení tlačidla vypínača („Power“) sa
displej zablokuje alebo odblokuje.
Poznámka:
1. Po vybití batérie sa systém automaticky vypne.
2. Po nesprávnom vypnutí zariadenia a jeho opätovnom zapnutí sa spustí
skenovanie systému a obnovenie dát na disku, vzhľadom k čomu vstup do
systému môže trvať dlhšie.
Hlasitosť +, Hlasitosť Tlačidlami v hornej časti „Volume+” a „Volume –“ pridávate alebo uberáte
hlasitosť.
Konektor slúchadiel – Konektor štandardného jacku slúchadiel 3,5
mm.
Rozhranie video výstupu – Rozhranie výstupu s vysokým rozlíšením
(HDMI).
Pamäťová karta – Slot TF-CARD: externá pamäťová karta TF-FLASH.
Micro USB – Na pripojenie počítača za účelom prenosu dát, nabíjania a
pripojenia externého USB flash disku.
126
Návod na obsluhu
Resetovanie
Ak dôjde k poruche tabletu, tenkým predmetom krátko stlačte tlačidlo
RESET, čím vypnete tablet.
Poznámka:
Používajte len vtedy, ak sa tablet nedá vypnúť inak.
V opačnom prípade tlačidlo reset nepoužívajte. Tablet odporúčame vypínať obvyklým spôsobom, pretože pri resetovaní môže dôjsť k poškodeniu
systému.
Prvé spustenie
Zaobchádzanie s batériou a nabíjanie
Pred prvým zapnutím skontrolujte, či je batéria zariadenia plne nabitá.
Stačí pripojiť nabíjačku alebo zdroj do USB portu a môžete dobiť tablet.
Prvé dve nabíjania by mali trvať zhruba 6 hodín a ďalšie asi 4 hodiny.
Poznámka:
Do tabletu je vložená polymérová batéria. Na nabíjanie používajte
štandardnú nabíjačku (vstupné napätie: striedavý prúd 110-240V, 50/60
Hz, 180mA max. Výstupné napätie: jednosmerný prúd 5,0 – 5,5V/1,5A). Ak
nemáte nabíjačku, zariadenie môžete nabíjať cez USB port (vyberte nabíjanie
cez USB port).
Počas nabíjania sa bude v symbole batérie zobrazovať animácia
nabíjania.
Po nabití sa ikona batérie rozsvieti na zeleno a bude nehybná.
Za účelom predĺženia životnosti batérie odporúčame pred nabíjaním
jej úplné vybitie.
127
Návod na obsluhu
Poznámka:
1. Ak sa tablet dlhšiu dobu nepoužíva, za účelom zabráneniu poškodenia
napájacím prúdom odporúčame raz za mesiac nabiť batériu a nejakú dobu
tablet používať za účelom jeho čiastočného vybitia.
2. Po vypnutí z dôvodu nízkeho nabitia batérie sa po pripojení nabíjačky
zobrazí symbol vybitej batérie a pred prechodom do hlavného menu budete
musieť nejaký čas počkať, kým sa zariadenie čiastočne nenabije.
3. Nabíjané zariadenie by malo byť v pohotovosti, aby bola dosiahnutá
normálna doba nabíjania.
Vzhľadom k odberu energie zariadením a obrazovkou môže byť doba
nabíjania dlhšia.
Pripojenie počítača
Pripojenie prostredníctvom USB portu
Používajte USB port na pripojenie MID k počítaču, predvolený režim
pripojenia bude synchrónny režim. Zobrazí sa symbol USB a po pretiahnutí
a pustení stavového riadku sa zobrazí nasledujúca obrazovka:
Krok 1:
128
Návod na obsluhu
Krok 2:
Krok 3: Podľa vyššie uvedeného obrázku vyberte pripojenie cez USB port
a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
129
Návod na obsluhu
Krok 4: Stlačte „Turn on USB storage” („Zapnúť ukladanie cez USB”) a
zobrazia sa nasledujúce obrazovky:
Stlačte „OK“. Zariadenie bude pripojené prostredníctvom USB portu.
Správa „USB is connected” znamená, že sťahovanie z externej pamäte (SD)
bolo ukončené a na počítači sa zobrazí príslušný text.
Pripojte zariadenie k počítaču prostredníctvom USB kábla; zobrazí sa
okno pripojenia cez USB a vtedy stlačte tlačidlo „Turn on USB storage” pre
pripojenie k počítaču.
Displej obsluhy zariadenia
Popis hlavnej obrazovky
Po spustení sa zobrazí hlavná obrazovka.
130
Návod na obsluhu
Na hlavnej obrazovke môžete:
Správa programovými ikonami: Po stlačení ikony na 3 sekundy sa ikona
zväčší a bude sa môcť premiestniť na ľubovoľné miesto na obrazovke.
Odstraňovanie ikon: Po stlačení ikony na 3 sekundy ikonu presuňte na
ikonu odpadkového koša a keď sa podsvieti na červeno, môžete ju pustiť,
čím ju odstránite.
Po dlhšom dotyku na obrazovku sa zobrazí dialógové okno „Add your
Home screen” („Pridať svoju hlavnú obrazovku”), ako na nižšie uvedenej
fotografii:
Popis stavového riadku
Stavový riadok v hornej časti obrazovky.
Počnúc zľava sa zobrazí softvér hlavnej obrazovky, karta T-Flash, stav
pripojenia prostredníctvom USB a podobne.
V pravom hornom rohu sa zobrazí batéria, ikona stavu nabíjania batérie,
nastavený čas, menu nastavení, tlačidlo BACK.
131
Návod na obsluhu
Používanie dotykového displeja
Zariadenie je vybavené 10-palcový dotykovým displejom. Nižšie sú uvedené hlavné oblasti dotykovej obrazovky a uvedených niekoľko tipov ako
používať dotykovú obrazovku.
Bez ohľadu na práve zobrazenú obrazovku sa na hlavnú obrazovku môžete
vrátiť stlačením klávesovej skratky
v pravom dolnom rohu obrazovky.
Poznámka:
Klávesová skratka na hlavnej obrazovke
.
V rôznych aplikáciách bude dotyk klávesovej skratky
v pravom
dolnom rohu dotykového displeja znamenať návrat na obrazovku vyššej
úrovne.
V rôznych aplikáciách sa po dotyku klávesu menu
v pravom hornom
rohu dotykového displeja zobrazí obrazovka pracovných nastavení, ako je
uvedené nižšie.
Poznámka: Klávesová skratka hlavnej obrazovky
.
Na hlavnej obrazovke môžete po dotknutí ikony otvoriť aplikáciu.
V rôznych prehliadačoch (súbory, hudba, video, obrázky) môžete presúvať a preťahovať posúvaciu lištu, ktorá umožňuje prechádzať po zozname
súborov hore a dole.
132
Návod na obsluhu
Základné nastavenia
zariadenia
Nastavenie: Po kliknutí na ikonu nastavení
nastavenia.
133
sa zobrazí obrazovka
Návod na obsluhu
Tichý režim
Hlasitosť, zvuk zvončeka a oznámení, výber tónov kláves, zvuky blokovania displeja.
134
Návod na obsluhu
Aplikácie
Správa aplikácií
Neznáme zdroje: Kliknite na „Unknown Sources” a následne na „OK”.
Správa aplikácií: Správa a odinštalovanie aplikácií.
Ako odinštalovať?
1. Po stlačení
„Setting”>„Application”>„Manage application” sa
zobrazí zoznam inštalovaných programov.
2. Po kliknutí na ikony programov určených na odinštalovanie sa zobrazí
nasledujúca obrazovka.
3. Po kliknutí na „Uninstall” bude aplikácia zmazaná.
135
Návod na obsluhu
Súkromie
Obnovenie továrenského nastavenia.
136
Návod na obsluhu
Ukladanie
Po vybratí pamäťovej karty (TF) je vidieť množstvo dostupnej pamäte.
Poznámka: Ak chcete bezpečne vybrať pamäťovú kartu, kliknite na
voľbu „Delete SD card”.
Jazyk a klávesnica
Nastavenie: (jazyk) zapisovanie textu a možnosti automatických opráv.
137
Návod na obsluhu
Voľba jazyka: K dispozícii je 54 jazykov:
Poznámka: Systém Android podporuje 54 jazykov, v súčasnosti však
obrazovka menu podporuje 14 jazykov.
Klávesnica systému Android: Nastavenia klávesnice systému Android.
Zvuk stláčaných kláves.
Automatické zapnutie veľkých písmen.
„Show suggestions”: navrhuje slová počas písania.
Auto-complete: Pomocou medzier a interpunkčných znamienok môžete
automaticky vložiť vybrané slovo.
Nastavenie dátumu a času
Ak chcete nastaviť dátum, čas, časové pásmo a formát dátumu.
138
Návod na obsluhu
Informácie o zariadení
Riešenie problémov
Tablet sa nedá zapnúť
1) Skontrolujte stav nabitia batérie.
2) Najprv pripojte nabíjačku a znovu skontrolujte.
3) Pokiaľ sa po nabití ani naďalej zariadenie nedá zapnúť, obráťte sa na
svojho predajcu.
Po zobrazení spúšťacej obrazovky alebo úvodného obrazu sa zariadenie vypne
1) Príliš nízka úroveň napájania - tablet si vyžaduje dobitie.
139
Návod na obsluhu
V slúchadlách nie je počuť hlas
1) Uistite sa, či hlasitosť nie je nastavená na 0.
2) Hudobný súbor môže byť poškodený. Skúste prehrať inú skladbu.
Ak je súbor poškodený, môže sa to prejaviť veľmi silným zvukom alebo
výkyvmi hlasitosti.
Nedajú sa kopírovať súbory, prehrávať hudba a pod.
1) Skontrolujte, či je tablet pripojený k počítaču správne.
2) Skontrolujte, či dostupná pamäť nie je plne využitá.
3) Skontrolujte, či USB kábel nie je poškodený.
4) Odpojené USB pripojenie.
140
Інструкція з користування
Інструкція з користування
Увага
Інструкція, яку Ви тримаєте в руках, містить інформацію щодо важливих
засобів безпеки та правил користування виробом, які дозволяють
уникнути нещасних випадків. Уважно ознайомтеся з інструкцією перед
початком роботи з пристроєм.
−− Не рекомендовано залишати пристрій в місцях з великою вологістю
та пилюкою, під впливом високої температури.
−− Необхідно уникати впливу високих температур. Особливо влітку, не
слід залишати пристрій в автомобілі, в якому зачинені вікна.
−− Необхідно уникати падіння з висоти та сильного удару. Не
розташовувати TFT-дисплей у місцях з сильними коливаннями,
це може призвести до неправильної роботи пристрою або до
його пошкодження.
−− Рекомендовано встановлювати відповідну гучність, а
використовуючи навушники не перевищувати рівень звуку. У
випадку, якщо Ви почуєте шум у вухах, слід зменшити гучність або
припинити користуватися навушниками.
−− Зарядка акумулятора повинна відбуватися за наступних умов:
A. Іконка стану зарядки акумулятора показує брак живлення;
B. Система від’єднується самостійно невдовзі після увімкнення
живлення;
C. Відсутня реакція пристрою на натискання на кнопки;
D. У правому, верхньому куті екрану з’являються червоні
піктограми.
−− Під час форматування пристрою або в процесі отримання чи
відправки файлу не рекомендується відразу вимикати пристрій.
Це може призвести до помилки у додаткових програмах.
141
Інструкція з користування
−− У випадку, якщо користувач своїми діями спричиниться до
скасування пам’яті, у результаті проведення ремонту пошкодженого
виробу своїми силами, або іншим способом, виробник не нестиме
жодної відповідальності. Рекомендовано користуватися пристроєм
згідно правил, які знаходяться у інструкції з користування.
−− Забороняється розбирати пристрій, для його очищення не
використовувати спирт, розчинники, та бензин.
−− Не використовувати пристрій в місцях, в яких робота електронних
пристроїв заборонена (напр.: в літаках).
−− Не рекомендовано використовувати планшет під час їзди
автомобілем або йдучи по вулиці.
−− Гніздо USB слід використовувати виключно для передачі даних.
Виробник залишає за собою право вносити зміни у даний виріб, в
його конструкцію та змінювати характеристики. Тому, деякі дані можуть
змінюватися без попереднього сповіщення.
(Планшет не водостійкий).
Увага: Всі ілюстрації, які знаходять в цій інструкції є прикладами.
Надана інформація може бути змінена без попереднього
сповіщення.
142
Інструкція з користування
Зовнішній вигляд і кнопки
143
Інструкція з користування
Сенсорний екран
10-дюймова, ємкісна сенсорна панель: у режимі обслуговування,
можна на неї натискати та переглядати зображення.
Кнопка живлення (POWER)
Увімкнення: після натиснення та утримання деякий час кнопки
живлення, система скеровує користувача у головний екран.
Вимкнення: у головному меню слід натиснути, притримуючи приблизно
5 секунд, кнопку живлення. Може з’явитися інформація про вимкнення
живлення («power off»). Натиснення на «ok» призведе до безпечного
вимкнення.
Блокування екрану: нетривале натиснення на кнопку живлення
(«Power») призведе до блокування або розблокування екрану.
Увага:
1. У випадку виснаження акумулятора, система вимикається
автоматично.
2. Після неправильного вимкнення пристрою і його повторного
увімкнення, відбудеться сканування системи та відновлення даних на
диску, через що вхід до системи може тривати довше.
Гучність +, Гучність - – За допомогою кнопок, які знаходяться вгорі,
«Volume+» і «Volume –» можна збільшити або зменшити рівень звуку.
Гніздо на навушники – Гніздо стандартного штепселя на навушники
- 3,5 мм.
Інтерфейс відеовиходу – Вихідний інтерфейс високої чіткості
(HDMI).
Карта пам’яті – Слот TF-CARD: зовнішня карта пам’яті TF-FLASH.
Micro USB – для під’єднання комп’ютера з метою передачі даних,
зарядки та під’єднання зовнішнього приводу USB-flash.
144
Інструкція з користування
Примусове вимкнення
У випадку виникнення помилки у роботі планшета, потрібно тонким
предметом натиснути та недовго притримати кнопку «RESET», це призведе
до примусового вимкнення планшету.
Увага:
Використовувати тільки у випадках, коли немає можливості вимкнути
пристрій іншим способом.
В інших випадках не слід користуватися примусовим вимкненням.
Рекомендовано вимикати планшет звичайним способом, оскільки
примусовий перезапуск може призвести до пошкодження системи.
Початок роботи
Робота з акумулятором та зарядка
Перед початком роботи, слід перевірити, чи акумулятор пристрою
повністю заряджений.
З метою підзарядки планшета під’єднайте зарядний пристрій або
блок живлення до гнізда USB.
Дві перші зарядки повинні тривати близько 6 годин, а наступні
приблизно 4 години.
Увага: В планшеті встановлено полімерний акумулятор. Для зарядки
необхідно використовувати стандартний зарядний пристрій (вхідна
напруга: змінний струм 110-240V, 50/60 Гц, 180мA макс. Напруга на виході:
постійний струм 5,0 - 5,5V/1,5A). У випадку відсутності зарядного пристрою,
пристрій можна зарядити через USB-порт (слід вибрати зарядку через
USB-порт).
В процесі зарядки, у піктограмі батареї буде видно індикацію
зарядки.
145
Інструкція з користування
Після закінчення зарядки, іконка батареї світитиметься зеленим
кольором і буде нерухомою.
З метою продовження строку роботи батареї рекомендується
цілковито розряджати акумулятор перед наступною зарядкою.
Увага:
1. Якщо Ви не користуєтеся пристроєм тривалий час, з метою
виключення пошкодження від напруги, рекомендується раз на місяць
заряджати акумулятор і за деякий час увімкнути планшет з метою
часткового розрядження батареї.
2. Після вимкнення пристрою, з приводу низької зарядки акумулятора,
після під’єднання зарядного пристрою з’явиться піктограма розрядженої
батареї, але перед переходом у головне меню необхідно зачекати деякий
час, поки пристрій трохи зарядиться.
3. З метою досягнення нормального часу зарядки, зарядка пристрою
має відбуватися у стані готовності.
Беручи до уваги використання електроенергії пристроєм та екраном,
час зарядки може бути довшим.
Під’єднання до комп’ютера
Під’єднання через USB-порт
Використовуючи USB-порт з метою з’єднання MID з комп’ютером,
завжди, за замочуванням, режим з’єднання буде синхронним. З’явиться
піктограма USB, потрібно протягнути та відпустити панель стану, в
результаті з’явиться наступний екран:
146
Інструкція з користування
Крок 1:
Крок 2:
147
Інструкція з користування
Крок 3: Згідно з ілюстрацією, яка міститься вище, виберіть з’єднання
через гніздо USB, після чого з’явиться наступний екран:
Крок 4: Натисніть «Turn on USB storage» («Увімкнути запис через USB»),
після чого з’являться наступні зображення:
Натисніть «OK». Тепер працює з’єднання з гніздом USB. Повідомлення
«USB is connected» означає, що одержання із зовнішньої пам’яті (SD) було
завершене, а на комп’ютері видно відповідний текст.
За допомогою USB кабелю під’єднайте пристрій до комп’ютера;
з’явиться вікно USB-з’єднання, тоді натисніть кнопку «Turn on USB storage», щоб відбулося з’єднання з комп’ютером.
148
Інструкція з користування
Головний екран пристрою
Опис головного екрану
Після увімкнення пристрою, висвітлиться головний екран.
На головному екрані можна:
149
Інструкція з користування
Керувати іконками програм: якщо на іконку натиснути 3 секунди, вона
збільшиться, тоді її можна перетягнути у довільне місце на екрані.
Видалення іконок: якщо на іконку натиснути 3 секунди, протягнути її
на іконку корзини для сміття (корзина стане червоною), іконку відпустити,
таким чином іконку видалено до смітника.
Якщо натиснути на екран та притримати з’явиться діалогове вікно «Add
your Home screen» («Додати власний головний екран»), як на фотографії
нижче:
Опис панелі стану
Панель стану вгорі екрану.
Починаючи з лівого боку, знаходиться програмне забезпечення
головного екрану, карта T-Flash, стан USB-з’єднання і т. п.
З правого боку, вгорі, видно акумулятор, іконку стану акумулятора,
налаштований час, меню налаштувань, кнопку «BACK».
Робота з сенсорним екраном
Пристрій має 10-дюймовий сенсорний екран. Нижче описано головні
частини сенсорного екрану, а також викладено декілька порад, які
стосуються роботи з сенсорним екраном.
Незалежно від актуального екрану, до головного екрану можна
повернутися після натиснення клавіші зменшення
, що знаходиться
у правому, нижньому куті екрану.
Увага:
Клавіша зменшення головного екрану
.
150
Інструкція з користування
У різних додатках, після натиснення на клавішу зменшення
в правому, нижньому куті сенсорного екрану, використовується для
переходу до екрану, що знаходиться на вищому рівні.
У різних додатках, після натиснення на клавішу меню
в правому,
верхньому куті сенсорного екрану з’явиться екран робочих налаштувань,
як показано нижче.
Увага: Клавіша зменшення головного екрану
.
На головному екрані можна, після натиснення на іконку, відкрити
додатки.
У різних пошукових системах (файли, музика, фільми, світлини), можна
пересувати
і протягувати стрічку перемотки, яка дозволяє пересуватися списком
файлів вгору і вниз.
Основні налаштування
пристрою
Налаштування: після натиснення на іконку налаштування
з’явиться екран налаштувань.
151
,
Інструкція з користування
Тихий режим
Гучність, звук дзвінка і повідомлень, вибір звуків клавіш, звуки
блокування екрану.
152
Інструкція з користування
Додатки
Управління додатками.
153
Інструкція з користування
Невідомі джерела: натиснути на «Unknown Sources», потім на «OK».
Управління додатками: управління та деінсталяція додатків.
Як деінсталювати?
1. Натисніть
«Setting»>«Application»>«Manage application»;
з’явиться список інстальованих програм.
2. Після натиснення на іконки програм, які призначено до деінсталяції,
з’явиться наступний екран.
3. Після натиснення на «Uninstall», додатки буде усунено.
154
Інструкція з користування
Приватність
Відновлення фабричних налаштувань.
Запис
Якщо вийняти карту пам’яті (TF), можна побачити кількість доступного
місця у пам’яті.
155
Інструкція з користування
Увага:
Щоб безпечно вийняти карту пам’яті, слід доторкнутися до «Delete
SD card».
Мова і клавіатура
Налаштування: (мова), введення тексту і варіанти автокорекції.
Вибір мови: доступні 54 мови.
Увага: Система «Android» підтримує 54 мови, зараз екран меню
підтримує 14 мов.
Клавіатура системи «Android»: налаштування клавіатури системи
«Android».
Звук натиснутих клавіш.
Автоматичне вимкнення великих літер.
«Show suggestions»: режим передбачення тексту в процесі
написання.
Auto-complete: за допомогою пробілу та пунктуаційних знаків можна
автоматично вставити відмічені слова.
156
Інструкція з користування
Налаштування дати і часу
Налаштування дати, часу, часового поясу та формату дати.
Інформація про пристрій
157
Інструкція з користування
Усунення несправностей
Планшет не вмикається
1) Перевірте стан зарядки акумулятора
2) Передусім під’єднайте зарядний пристрій і перевірте ще раз
3) Якщо після зарядки надалі пристрій не вмикається, зв’яжіться з
продавцем
Після появи пускового екрану або початкового зображення,
пристрій вимикається
1) Низький рівень зарядки батареї, необхідно підзарядити.
В навушниках немає звуку
1) Перевірте, чи рівень звуку не стоїть на «0».
2) Музичний файл може бути пошкодженим. Спробуйте відтворити
інший адіозапис. Одним із проявів пошкодженого файлу, може бути
надзвичайно гучний звук або стрибки звуку.
Проблеми з копіюванням файлів, відтворенням музики і т. п.
1) Перевірте, чи працює з’єднання планшета з комп’ютером
2) Перевірте, скільки залишилось пам’яті
3) Перевірте, чи не пошкоджено кабель USB
4) Перевірте, чи є з’єднання з USB.
158
NOTE
159
Dział Obsługi Klienta
tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.
Strona główna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl
Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE