MultiModem V3
Manual
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
Innehåll
Sida
1. Introduktion
3
2. Anslutningar
3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Ingångar
Utgång
Strömförsörjning
Kontakter
Batteribackup
3. Funktioner
4
3.1 Modem
3.2 Funktionsnivå
3.3 Larmmeddelanden
3.4 Bevakade ingångar vid strömavbrott
3.5 Aktiveringsfördröjning (Delay)
3.6 Blockeringstid (Block time)
3.7 Anpassad ingångsfunktion (Custom mode)
3.8 Larmsamtal (Call)
3.9 Accesskontroll för enheten (UACC)
3.10 Accesskontroll för datanummer (DACC)
3.11 Omstartsfunktion av GSM-modul (Reset)
3.12 Omsändningstid SMS (Retry)
3.13 Alive funktion
3.14 Bevakning av matningsspänning
4. SIM-kort och konfigurering
4.1
4.2
4.3
4.4
SIM-kortskrav
Installera SIM-kort
Konfigurering
Använd Config Tool
5. Installation
5.1
5.2
5.3
5.4
7
8
8
8
9
Montering11
Antenn11
Anslut utrustning11
Uppstart och antennplacering12
13
Fjärrstyrning av utgång13
Driftsinformation13
SMS Kommandon15
Batteribackup (tillval)
21
7. Felsökning
21
8. Tekniska specifikationer
22
8.1
8.2
8.3
8.4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
11
6. Handhavande
6.1
6.2
6.3
6.4
3
3
3
4
4
Förpackningens innehåll
Tekniska data
Leveransinställningar
Tillbehör
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
22
22
22
22
1. Introduktion
MultiModem V3 är ett seriellt GSM/GPRS-modem med två digitala larmingångar som vid
påverkan kan larma via SMS. För att styra tillkopplad utrustning finns även möjlighet att
aktivera en utgång via SMS eller ett telefonsamtal. MultiModemet har ett flertal funktioner
och inställningsmöjligheter som gör att det kan anpassas till olika applikationer och för
specifika behov. Enheten går fort att installera och är enkel att använda
En accesskontroll kan begränsa vilka användare som har behörighet att fjärrstyra och ha
tillgång till enheten. MultiModemet konfigureras enkelt med hjälp av PC-programmet Config
Tool.
2. Anslutningar
2.1 Ingångar
Enheten har två larmingångar som vardera kan skicka fyra skilda SMS-meddelanden till
fyra olika mottagare. Varje ingång kan skicka två meddelanden när spänning appliceras
(ingången går hög) och två när spänning tas bort (ingången går låg). Dvs. både vid
förändring och återgång till ingångens normalläge. 4-28V DC räknas som ”hög” nivå.
De larmtexter som skall skickas och mottagare de skall skickas till anges individuellt för
varje meddelande med hjälp av PC-programmet Config Tool.
Med funktionen larmsamtal (Call) kan ingångarna även konfigureras att vid påverkan larma
genom röstsamtal, i kombination med SMS-meddelanden. Samtal rings då upp till
de nummer som konfigurerats att motta SMS vid larm.
Ingångarna kan ställas att larma på två olika sätt. Funktionerna benämns blockeringstid
(Block Time) och aktiveringsfördröjning (Delay). Det går inte att ställa ingångarna
individuellt utan båda ingångarna får samma funktion. Mer om detta under
punkt 3.4 och 3.5.
2.2 Utgång
Enheten har en jordande utgång som aktiveras genom SMS-kommando eller samtal till
enheten.
Vid styrkommando via SMS anges aktiveringstiden till 1-65000 sek. alternativt ON/OFF.
Vid samtal till enheten kan utgången ställas att aktiveras mellan 1-65000 sek. alternativt
att växla läge. Inställningen kan göras via Config Tool alt. med SMS-kommando.
Utgången klarar 100mA, för högre strömmar rekommenderas ett externt relä (tillbehör).
Att aktivera utgången innebär att den går från att vara spänningslös till att jorda ev.
ansluten utrustning, i de fall man istället önskar en “aktiv hög” signal måste ett externt relä
anslutas.
2.3 Strömförsörjning
MultiModemet har intern spänningsreglering och likriktning vilket innebär att det kan
försörjas med 9-28V AC eller DC. Typisk strömförbrukning är ca 30mA men maximalt 1A.
Den inbyggda likriktningen är av halvvågstyp “halvvågslikriktning”. Detta innebär att
MultiModemet ej bör anslutas till annan utrustning som använder helvågslikriktning om
risk föreligger för kontakt mellan jord på MultiModemet och ansluten utrustning.
Det är mycket viktigt att kontrollera att G & G0 (fas & nolla) ansluts enligt specifikation om
MultiModemet ansluts till AC aggregat, det kommer annars att ta skada.
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
2.4 Kontakter
MultiModemets ena sida består av en antennkontakt, en 6-polig jackbar skruvplint vars
konfiguration illustreras i punkt 5.3, samt en 9-polig D-Sub hona (RS232). Se till att inga
lösa kardeler sticker ut vid sidan av kopplingsplintens hål innan enheten spänningssätts.
2.5 Batteribackup
MultiModemet kan utrustas med intern batteribackup. SMS-larm kan då skickas om extern
matningsspänning försvinner samt när den återkommer. (Mer info i punkt 6.4).
3. Funktioner
3.1 Modem
Då man vill kunna ringa till utrustning som anslutits till MultiModemet från t.ex. ett
insamlingsprogram måste ett speciellt datanummer knytas till abonnemanget, detta
innebär att man får ett nytt (extra) telefonnummer till sitt abonnemang som endast
används för datatrafik. Detta för att GSM-operatören skall veta att det är datatrafik
som skall överföras. Via accesskontroll (DACC punkt 3.10) kan behörigheten på
inringande datasamtal kontrolleras och vid behov nekas. Specifika inställningar för GSMkommunikation görs med AT-kommandon som beskrivs i separat manual på CD-skivan.
3.2 Funktionsnivå
MultiModemets funktion kan bestämmas i tre nivåer: Normal, begränsad och modem.
3.2.1 Normal
Vid normal funktion är alla kommandon och funktioner som beskrivs i denna manual
aktiverade.
3.2.2 Begränsad
Vid begränsad funktion är de funktioner avstängda som relaterar till inkommande SMS,
inställningen används oftast då meddelanden istället skall tolkas av en ansluten PC.
3.2.3 Modem
Med inställningen modem är samtliga processorfunktioner avstängda och MultiModemet
fungerar som ett rent modem.
3.3 Larmmeddelanden
När en larmingång påverkas kan två SMS-meddelanden skickas till två olika mottagare.
Olika meddelanden kan skickas när ingången går “hög” respektive “låg”, varje ingång kan
m.a.o. totalt skicka fyra olika meddelanden till fyra olika mottagare.
Larmmeddelanden sparas med hjälp av PC-programmet Config Tool. Varje meddelande får
bestå av max. 160 tecken.
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
3.4 Bevakade ingångar vid strömavbrott
Varje förändring av ingångarnas status övervakas och ingångarnas aktuella läge sparas
kontinuerligt i enhetens minne. Skulle ett spänningsbortfall inträffa, jämför enheten vid
återuppstart ingångarnas status före och efter strömavbrottet. Eventuella förändringar
detekteras då och larm skickas via SMS.
3.5 Aktiveringsfördröjning (Delay)
Aktiveringsfördröjningen gör att en ingång måste vara konstant påverkad under en viss tid
för att meddelanden skall skickas.
Då en ingång påverkas skickas upp till två meddelanden. Är ingången påverkad kortare
tid än inställd aktiveringsfördröjning skickas inga SMS och tiden börjar räknas på nytt vid
nästa påverkan (se fig.).
Aktiveringsfördröjningen gäller både när ingången
går hög och låg. Aktiveringsfördröjning kan ställas
individuellt för varje ingång mellan 1-65000 sek.
Aktiveringsfördröjningen kan ändras med PCprogrammet Config Tool eller via SMS-kommando.
SMS
SMS
SMS
4-28
VDC
tid
I exemplet är ingången först låg och tiden börjar räknas varje gång spänning appliceras på
ingången. Då ingången varit hög så länge att tiden löpt ut (grått) och SMS skickats, börjar
tiden istället räknas från varje gång spänningen försvinner från ingången. Då spänningen
varit borta tillräckligt länge skickas SMS för att ingången “gått låg” och tiden räknas åter
från det att ingången “går hög”.
För att vidare anpassa inställningarna för aktiveringsfördröjning se punkt 3.7 ”Anpassad
ingångsfunkton”.
3.6 Blockeringstid (Block time)
Ingångarna kan konfigureras att blockera upprepade SMS under en viss tidsperiod efter det
att ingången först påverkats. Då ingången påverkas skickas upp till två SMS-meddelanden.
Som illustreras i exemplet, startar blockeringstiden när ingången påverkas och hindrar
flera SMS från att skickas.
När blockeringstiden löpt ut är ingången låg i exemplet. Eftersom
blockeringstiden startades när ingången gick hög kommer nya
meddelanden att skickas för att indikera att ingången gått låg
igen under blockeringstiden. En ny blockeringstid börjar också
för den låga flanken. Hade ingången fortfarande varit hög när
blockeringstiden löpt ut hade inga nya meddelanden skickats.
4-28
VDC
tid
Blockeringstiden kan ställas individuellt för varje ingång mellan 1-65000 sek.
Blockeringstiden kan ändras med PC-programmet Config Tool eller via SMS-kommando.
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
3.7 Anpassad ingångsfunktion (Custom mode)
Med alternativet Custom Mode kan aktiveringsfördröjning skräddarsys. Inställningarna
kan göras individuellt för ingång 1 respektive 2. Tre olika parametrar kan ställas in i det
anpassade läget: Custom Tid Hög (TH), Custom Tid Låg (TL) och Reset Tid (TR).
En timer startar och räknar den inställda tiden då ingången påverkas, då timern löpt ut
skickas SMS. Timern kan när som helst avbrytas om ingången återställs under mer än den
inställda resettiden (TR).
Custom Tid Hög ställer in hur länge en ingång måste vara konstant påverkad på hög flank
(dvs. när 4-28V DC appliceras på ingången) för att ett larm skall genereras. Tiden kan
ställas mellan 0-65000 sekunder. Värdet 0 innebär en aktiveringsfördröjning <1 sek.
Custom Tid Låg ställer in hur länge en ingång måste vara konstant påverkad på låg flank
(dvs. när ingen spänning detekteras på ingången) för att ett larm skall genereras. Tiden
kan ställas mellan 0-65000 sekunder. Värdet 0 innebär en aktiveringsfördröjning <1 sek.
Reset Tid anger hur långt ett avbrott i påverkan (från hög eller låg nivå) måste vara för
att timern skall nollställas och återgå till bevakning av ingången. Resettiden kan ställas
upp om lång aktiveringsfördröjning används och man inte vill den skall nollställas av
ett kort avbrott i påverkan. Tiden kan ställas mellan 0-32500 sekunder. Värdet 0 innebär
en pulslängd <1 sekund. Resettiden kan aldrig överskrida hälften av den kortaste
aktiveringsfördröjningstid (TH/TL) som angivits.
SMS
SMS
1
2
3
4
Exempel (TH=10, TL=5, TR=2)
1: Spänning appliceras på ingången (den går ”hög”)
4-28
och timern startar. Under den inställda tiden på 10sek
VDC
(TH=10) försvinner den applicerade spänningen vid två
tillfällen men eftersom den försvinner under mindre än
TH=10, TL=5, TR=2
de 2sek (TR=2) som krävs för att timern skall nollställas
ignoreras detta. SMS skickas när tiden löpt ut och nu inväntas att ingången skall gå ”låg”.
2: Spänningen försvinner från ingången (den går ”låg”) och timern startar. Under den
inställda tiden på 5sek (TL=5) går ingången hög två gånger men eftersom pulsen är
kortare än de inställda 2sek ignoreras detta. Då de fem sekunderna löpt ut skickas SMS
och det inväntas åter att ingången skall gå ”hög”.
3: Ingången går hög och timern startar (10sek), spänningen försvinner sedan under mer
än 2sek och timern återställs. Bevakningen återgår till att invänta att ingången går hög.
4: Ingången går hög och timern startar, om ingången inte gått låg mer än 2sek under
timertiden kommer SMS att skickas.
time
sek.
3.8 Larmsamtal (Call)
En ingång som påverkas kan förutom att skicka ut SMS-meddelanden även konfigureras att
ringa upp larmmottagarna för att påkalla ytterligare uppmärksamhet på larmet. Enheten
kopplar upp samtal till de nummer som är mottagare för SMS-meddelanden. Larmsamtalen
är till för att påkalla uppmärkamhet, enheten låter några signaler gå fram och kopplar
sedan ner igen. För att få vidare information om aktuellt larm måste inkommet SMS läsas.
3.9 Accesskontroll för enheten (UACC)
Accesskontrollen begränsar möjligheterna att fjärrstyra enheten via SMS-kommandon
eller samtal. Endast de nummer som lagts till i accesslistan med hjälp av Config Tool
accepteras. Inkommande SMS eller samtal från obehöriga nummer ignoreras. Upp till 100
nummer kan läggas till i accesslistan. Funktionen aktiveras i PC-programmet Config Tool
eller med SMS-kommando.
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
Man kan ej fjärrstyra enhetens utgång via samtal från ett Telenorabonnemang med hemligt
nummer. Telia-, Tele2- och Comviqabonnemang med hemligt nummer kan användas
om man lägger till *31# som prefix innan telefonnumret till enheten (prefixet kan dock
användas på Telenorabonnemang med skyddat nummer).
Detta gäller endast inringande samtal med skyddat/hemligt nummer, ej inkommande SMS.
3.10 Accesskontroll för datanummer (DACC)
Används modemfunktionen för seriell kommunikation så finns det möjlighet att
aktivera accesskontroll även för denna. Samma accesslista används som till enhetens
accesskontroll men kontroll sker för att avgöra om inringande datanummer har behörighet
att kommunicera med den utrustning som anslutits till MultiModemet. Har det inringande
numret inte behörighet så kopplas datasamtalet ner. Funktionen aktiveras i
PC-programmet Config Tool eller med SMS-kommando.
Samma som i punkt 3.9 gäller för datasamtal från skyddat/hemligt nummer.
3.11 Omstartsfunktion av GSM-modul (Reset)
För att säkerställa att MultiModemet alltid är påloggat på GSM-nätet gör enheten
automatiskt en omstart av GSM-modulen enligt ett ställbart intervall. Intervallet kan sättas
till mellan 1 och 18 timmar. Funktionen kan även avaktiveras genom att sätta tiden ”0”.
3.12 Omsändningstid SMS (Retry)
Skulle enheten befinna sig utanför täckningsområde eller av annan anledning inte kunna
sända ett SMS kommer den att köa händelsen och försöka skicka den igen. Tiden för hur
länge enheten skall försöka skicka om meddelanden kan ställas mellan 1-18 timmar. Ställs
värdet till 0 kommer endast ett omsändningsförsök göras. 33 händelser kan köas i enhetens minne för omsändning.
3.13 Alive funktion
MultiModemet kan i samband med uppstart och omstart av GSM-modulen konfigureras
att ringa upp ett telefonnummer. Denna funktion verifierar att modemet fungerar korrekt,
samtalet kan t.ex. gå till en servicedator som identifierar enheten via nummerpresentation.
Eftersom enheten kan identifieras via nummerpresentation och inget samtal behöver
kopplas upp är funktionsverifieringen kostnadsfri. Alivenumret kan ställas in i
PC-programmet Config Tool eller med ett SMS-kommando.
3.14 Bevakning av matningsspänning
Är enheten utrustad med intern batteribackup (tillval) bevakas automatiskt extern
matningsspänning. Meddelandetexter och mottagare definieras i PC-programmet Config
Tool. SMS skickas ut då matningsspänning försvinner samt när den återkommer.
4. SIM-kort och konfigurering
Enheten konfigureras med fördel innan installation men kan även konfigureras i efterhand om det
finns tillgång till PC på installationsplatsen. Utför i så fall endast punkt 4.1 och 4.2 i detta kapitel
innan installation.
Tips! Aktivera ”Mina Sidor” hos operatören om du använder kontantkort, då kan du bevaka
när det är dags att fylla på kortet och hur mycket pengar det finns kvar.
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
4.1 SIM-kortskrav
För att använda MultiModemet behövs ett giltigt GSM-abonnemang med följande konfigurering:
1)
PIN-kod skall vara borttagen, sätt SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon och
stäng av PIN-kodskontroll. Starta om mobiltelefonen och kontrollera att den
inte begär PIN-kod.
OBS: Är PIN-kod aktiv kan den även tas bort när Config Tool ansluts till enheten.
2) SMS tjänsten skall vara kopplad till abonnemanget
(standard på svenska kort).
3)
Kontantkort kan användas om man ej räknar med att
meddelanden kommer att skickas så ofta, notera dock att vissa
operatörer kräver att abonnemanget skall vara registrerat eller
fyllas på regelbundet för att kortet ej skall inaktiveras efter en tid.
4)
Nummerpresentation måste vara aktiverat på abonnemanget
om man vill ha accessfunktionen aktiverad för datasamtal samt
för fjärrstyrning av utgång via samtal. Ring till mobiltelefonen
och kontrollera att det inringande numret presenteras, kontakta
GSM-operatören för att aktivera nummerpresentation om det inte
presenteras.
4.2 Installera SIM-kort
1) OBS! Enheten måste vara spänningslös vid installation av SIM-kort!
2) Lossa de fyra torxskruvarna (T8) på samma sida som LED
indikeringarna (se figur i punkt 5.3).
Lägg gaveln åt sidan.
3) Installera SIM-kortet med den förgyllda sidan nedåt enligt bilden,
notera den fasade kanten. Tryck tills det tar stopp, använd ej våld.
4) Montera tillbaka ändstycket med de fyra torxskruvarna.
4.3 Konfigurering
1) Installera Config Tool genom att öppna utforskaren i datorn och dubbelklicka på filen
“MultiModem V3 Config Tool 1.7.2 Installation.exe” som ligger på den bifogade CD-skivan.
Följ anvisningarna.
2) Anslut kommunikationskabeln mellan enhetens och datorns serieportar. Tillse att enheten
är spänningslös. Är enheten utrustad med batteribackup skall den stängas av innan
matningsspänningen kopplas från.
3) Öppna Config Tool och ange vilken serieport du anslutit MultiModemet till och tryck på
knappen “Anslut”. (Är PIN-kod aktiv kan den tas bort med hjälp av Config Tool.)
4)
Anslut matningsspänning (pin.1 och 2 i skruvplinten, se figur i punkt 5.3).
Var noga med rätt polaritet och tillse att inga lösa kardeler sticker ut vid sidan.
Är enheten försedd med batteribackup sätts den på efter att matningsspänningen har
anslutits.
5) Gör de inställningar som behövs för att enheten skall fungera (se punkt 4.4), glöm inte att avsluta med att spara inställningarna genom att trycka på knappen “Skriv till enhet”.
Notera att du måste trycka på ”Koppla ifrån” för att gjorda inställningar skall börja gälla.
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
7
3
4
5
Landsnummer
6
Att använda landsnummer
(+46) då nummer anges är
en god regel. Det säkerställer
tex att larm kan skickas även
om enheten
förflyttas utomlands.
Programmet kontrollerar att
landsnummer används.
1
Tips!
Markera önskad text och tryck
Ctrl+C för att kopiera den.
2
Dubbelklicka i det fält den skall
infogas och tryck Ctrl+V för att
klistra in.
I vissa sammanhang kan det
vara nödvändigt att ange
nummer utan landsnummer, stäng då av kontrollen
genom under menyn
inställningar.
4.4 Använd Config Tool
1.
Ange vilken serieport på datorn MultiModemet är anslutet till.
2.
Kontrollera att modemet är strömlöst (även med
batteribackup). Tryck på ”Anslut” och välj funktionen
”Inställningar”. Anslut sedan modemets strömförsörjning.
Tidigare gjorda inställningar läses ut och presenteras i de grå textfälten.
För vidare beskrivning av funktionen Kontrollera PIN-kod & signalstyrka, se punkt 5.4.
3.
Dubbelklicka på textfälten och skriv in de larmtexter som skall skickas. De två övre
raderna för varje ingång avser meddelanden som skall skickas när ingången går ”hög”
dvs. när spänning appliceras.
De två undre raderna avser meddelanden som skall skickas när ingången går ”låg”
dvs. när spänning försvinner från ingången.
4.
Ange till vilket telefonnummer texten skall skickas. Notera att varje text har ett
individuellt telefonnummer.
5.
För att påkalla ytterligare uppmärksamhet kan enheten även ringa larmmottagaren. Bocka i fältet ”Ring” för de mottagare som skall ringas upp i samband med larm.
(Se punkt 3.8).
6.
För att radera enstaka meddelande i samband med konfigurering,
klicka på fältet ”Ta bort”. Ett ”X” indikerar att raden kommer att raderas
7.
Klicka på fliken ”Inställningar” för att byta bild.
Stäng av ev. batteribackup innan matningsspänningen
för att undvika att SMS skickas i onödan.
Anslut matningsspänning innan ev. batteribackup slås på.
Extern Matning (fungerar endast med intern batteribackup).
Avser bevakningen av matningsspänning. De två översta raderna avser meddelanden som skall skickas när matningsspänning återkommer och de två undre när matnings-
spänning försvinner.
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
23
18
8
24
9
22
10
11
12
19
13
20
14
21
15
16
17
8.
Ange hur länge utgången skall aktiveras vid inringande samtal.
Tiden anges i sekunder (1-65000). Växla anger att utgången skall växla
läge. Skriv antingen eget värde i det vita fältet eller välj i
rullgardinsmenyn. (Se punkt 6.1).
9.
Ange om kvittens skall skickas via SMS när utgången aktiverats genom
att ringa till enheten. Notera att SMS endast skickas till den som ringt
för att aktivera utgången.
10. Ange om behörigheten skall kontrolleras på inkommande samtal för
styrning av utgången samt kommandon via SMS (Se punkt 3.9).
Behöriga nummer anges i accesslistan (nr. 18).
11. Om SIM-kortet har ett specifikt datanummer kan accesskontroll göras även här
(Se punkt 3.10). Behöriga nummer anges i accesslistan (nr. 18).
12. Ange det telefonnummer som enheten skall ringa till vid omstart.
Lämnas fältet tomt är funktionen avstängd.
13. Ange hur ofta GSM-modulen skall startas om, defaultinställningen på 18 timmar
behöver normalt inte ändras. Stäng av funktionen genom att ange ”0”. (Se punkt 3.11)
14. Ange funktionsnivå på modemet (Se punkt 3.2)
15. Ange hur länge enheten skall försöka sända om meddelanden som inte kunnat
skickas. Tiden anges i timmar (0-18). Värdet 0 betyder att ett omsändningsförsök
kommer att göras. (Se punkt 3.12)
16. Ange funktion för ingångarna, Fördröjning, Blockeringstid eller Anpassad funktion
(Se punkt 3.5, 3.6 och 3.7).
17.
10
Ange Fördröjning/Blockeringstid för respektive ingång (0-65000 sek). 0 innebär att
ingången ej kommer larma. (Se punkt 3.5 och 3.6).
Har Anpassad funktion valts (nr.16) visas inställningsalternativ
enligt bilden till höger. För respektive ingång, ange fördröjningstid för ”hög flank”, ange fördröjningstid för ”låg flank” samt
ange ingångens ”reset tid”. (Se punkt 3.7)
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
18.
Ange de telefonnummer (inkl. landsnummer) som skall ha behörighet att använda
MultiModemet. Notera att nummerpresentation måste vara aktiverad på det
installerade abonnemanget för att funktionen skall fungera fullt ut
(Se punkt 3.9 & 3.10).
19. Klicka på “Skriv till enhet” för att spara inställningarna i MultiModemet.
Notera att du måste trycka på ”Koppla ifrån” för att inställningarna skall börja gälla,
enheten startas automatiskt om.
20. Knappen “Återställ enhet” används för att radera alla gjorda inställningar och återställa enheten till leveransläge (se punkt 8.3).
21. Knappen “Rensa fält” används för att rensa de editerbara (vita) textfälten i
programmet.
22. För att kontrollera signalstyrka och optimera antennplacering måste alternativet
”Kontrollera PIN-kod och bevaka signalstyrkan” väljas vid anslutning till enheten
(Se punkt 5.4).
23.
I Arkivmenyn kan profiler sparas och laddas vilket är mycket
användbart vid upprepade installationer. Man kan antingen
välja att spara de aktuella värden som finns i enheten (de grå
textfälten) eller de nya värden som skrivits in i Config Tool
(de vita textfälten). Spara profilen med valfritt namn för att
kunna ladda den vid senare tillfälle.
24. Glöm inte att trycka på ”koppla ifrån”, tryck sedan här för att avsluta programmet.
5. Installation
5.1 Montering
Montera upp MultiModemet på DIN-skena eller med hjälp av fästöronen på enhetens
gavlar. Enheten har en tåligt aluminiumkapsling men får ej monteras så den utsätts för
väta eller alltför hög luftfuktighet.
5.2 Antenn
Anslut GSM-antennen till dess kontakt på enhetens gavel (se punkt 5.3).
5.3 Anslut utrustning
Anslut givare och eventuell utrustning som skall styras av utgången till sina platser i
skruvplinten. Skruvplinten är avsedd för kabel på maximalt 1,5 mm².
Se anslutningsanvisning på följande sida.
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
11
Konfigureringskontakt
Grön LED
GSM ant.
Gul LED
6
Jordande utgång (max. 100mA)
5
Larmingång 2 (4-28V DC)
4
Larmingång 1 (4-28V DC)
3
+4V DC referensspänning
2
1
Röd LED
9-28V AC eller DC
-
För att påverka en ingång krävs att en spänning mellan 4-28V DC antingen appliceras
eller tas bort från ingången. Pulslängden skall vara minst 50ms/1sek (Block time/Delay).
Referensspänningen 4V på pin 3 används för att påverka ingångarna då passiva givare
(n/o alt n/c) används.
Ingångarna kan även anslutas direkt till utrustning med aktiv utgång dvs. spänning mellan
4-28V DC, man måste då tillse att MultiModemet och utrustningen har gemensam jord för
att få rätt potential till ingången.
Transistorutgången klarar max 100 mA och pin 6 jordas enligt instruktion i inkommande
SMS-meddelande eller telefonsamtal till talnumret.
Not. Vi rekommenderar ej förtenning av kablar innan anslutning i skruvplint, detta kan
resultera i försämrad kontakt med tiden och därmed osäker funktion.
5.4 Uppstart och antennplacering
Anslut matningsspänning och sätt på ev. batteribackup, den röda lysdioden blinkar jämnt
under uppstart och övergår till korta blink med 3sek. intervall när MultiModemet har
loggat in på GSM-nätet. Den gröna lysdioden blinkar jämnt under uppstart och övergår
sedan till att lysa fast eller att dubbelblinka. (Se lysdiodsindikeringar punkt 6.2.1)
Om inte enheten loggar in kan det vara nödvändigt att flytta antennen för att hitta
en placering med bättre mottagningsförhållanden, använd med fördel Config Tools
mottagningsindikator vid optimering av antennplaceringen.
Kontrollera även att PIN-kodskontrollen är inaktiverad.
Välj ”Kontrollera PIN-kod och bevaka signalstyrkan” vid
uppstart av Config Tool för att avaktivera PIN-kod och
optimera antennplaceringen.
12
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
6. Handhavande
6.1 Fjärrstyrning av utgång
MultiModemet har en jordande utgång som kan fjärrstyras genom SMS-kommandon eller
med ett samtal till enheten.
Att aktivera utgången, dvs. ställa den i läge “ON”, innebär att pin 6 i skruvplinten går från
att vara spänningslös till att jordas. Jordningen kan användas för att slå på och stänga av
utrustning som anslutits till utgången. Utgången klarar strömmar på max 100 mA. Vill
man ha en ”aktiv hög” signal måste ett externt relä anslutas (extra tillbehör).
Utgången kan ställas till ON, OFF eller aktiveras mellan 1-65000 sek, vilket specificeras
i det SMS-kommando som skickas till enheten. Det kommando som skickas senast till
enheten ersätter tidigare kommandon. T.ex. skickas OP1=ON följt av OP1=10 kommer
utgången att avaktiveras 10 sekunder efter OP1=10 mottagits.
Vid samtal till enheten påverkas utgången i enlighet med den konfigurering som gjorts i
Config Tool eller med SMS-kommando. Inställning kan göras om utgången skall aktiveras
viss tid (1-65000 sek.) eller växla läge.
Vid samtal ”tittar” MultiModemet med hjälp av nummerpresentation på det inringande
numret, jämför det mot accesslistan, påverkar utgången och avvisar därefter samtalet.
Eftersom samtalet aldrig kopplas upp utan enheten endast ”tittar” på det inringande
numret blir funktionen kostnadsfri. Notera att då samtalet avvisas kommer den som ringer
till MultiModemet att få upptaget eller hänvisningston, detta är normalt.
Ett SMS kan skickas som kvittens till det nummer som aktiverar utgången.
Ex: “Output is now OFF” eller “Output is active for 120 sec”.
Se sammanställningen av SMS-kommandon i punkt 6.3 för mer info.
6.2 Driftsinformation
Genom att skicka SMS-kommandon till enheten kan användare få tillbaka SMS med
information om MultiModemets status och konfiguration. Information om enheten går
även att utläsas från lysdioderna på MultiModemets ena gavel (se figur i punkt 5.3).
6.2.1 Lysdiodsindikering
Indikering av funktion sker med hjälp av tre lysdioder lokaliserade enhetens ena gavel.
(Se figur i punkt 5.3)
6.2.1.1 Grön Lysdiod - beskriver driftsmode
Långsamt blink:
Dubbelblink: Snabbt blink:
Lyser med fast sken:
Släckt:
Enheten under uppstart (påbörjas med 5 sek. fast sken).
Normal drift med någon av accessfunktionerna aktiverade.
Enheten konfigureras, Config Tool anslutet.
Normal drift med accessfunktion avstängd.
Enheten avstängd.
6.2.1.2 Gul Lysdiod - beskriver händelser eller felstatus
Släckt:
Lyser (lång blink):
Snabbt blink:
Lyser fast:
Normal drift.
SMS skickas.
Utgående Call pågår.
Omstart/uppstart av GSM-modul.
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
13
Blinksekvens av gul lysidod beskriver felstatus,
ett antal blink följs av 5 sek. paus:
Felstatus visas under 30 sek. varefter omstart sker av modemet och nytt försök görs.
1
2
3
4
5
6
7
8
blink:
blink:
blink:
blink:
blink:
blink:
blink:
blink:
Error/ej OK från modem under uppstart.
SIM-kort saknas.
PIN-kod aktiv. (Ingen omstart, PIN kan tas bort med Config Tool)
SIM-kort ej färdigt för läsning i telefonboken.
GSM-modul avstängd. För låg spänning i backupbatteri
GSM-modul avstängd. För låg spänning i backupbatteri
Fel på GSM-modul.
Fel på GSM-modul.
6.2.1.3 Röd Lysdiod - beskriver GSM-status
Blinkar till var 3:e sek: Normal drift - inloggad på GSM-nätet
Blinkar jämna intervall: Ingen kontakt med operatör, SIM saknas eller PIN-kod aktiverad.
Släckt:
Avstängd.
6.2.2 Statusmeddelande via SMS (?)
Innehåller information om:
Varje ingångs aktuella läge (hög/låg).
Om extern matningsspänning är OK (med batteribackup).
Utgångens aktuella läge (ON/OFF/Timer).
Aktuell signalstyrka i GSM-nätet.
Mjukvaruversion i enheten.
6.2.3 Konfigureringsmeddelande (CONFIG)
Innehåller information om vilka inställningar som gjorts i enheten, skickas som två SMS:
SMS 1
Varje ingångs Delay/Block time i sekunder (om ej Custom Mode valts).
Om Larmsamtal är aktiverat på respektive ingång.
Vilken av funktionerna Delay, Block time eller Custom Mode som ingångarna har.
Hur utgången skall påverkas vid inkommande samtal.
Om SMS bekräftelse på utgångens status skall skickas till det inringande nummer som
fjärrstyrt utgången.
Om enhetens accesskontroll för inkommande samtal/SMS är aktiverad.
Om enhetens accesskontroll för inkommande datasamtal är aktiverad.
Med viket intervall GSM-modulen startas om.
Hur lång tid enheten skall försöka sända om ett larmmeddelande som ej gått iväg.
Vilket ”Alivenummer” enheten skall ringa upp vid omstart av GSM-modulen.
SMS 2
(Anpassade inställningar, gäller ifall ingångsalternativet Custom Mode valts)
Delay time för hög flank på ingång 1.
Delay time för låg flank på ingång 1.
Pulslängd för nollställning av Delay time för ingång 1.
Delay time för hög flank på ingång 2.
Delay time för låg flank på ingång 2.
Pulslängd för nollställning av Delay time för ingång 2.
Se sammanställningen av SMS-kommandon i punkt 6.3 för mer info.
14
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
6.3 SMS Kommandon
Förklaring till de kommandon som användare kan skicka till enheten med ett SMS från sin
mobiltelefon.
Är accesskontroll aktiverad måste telefonnumret finnas med i accesslistan. Enheten
kontrollerar det inkommande meddelandet, finns inte avsändarnumret med i accesslistan
ignoreras meddelandet.
Notera att kommandon måste anges med stora bokstäver exakt som angivet nedan.
6.3.1 Aktivering av utgång
Aktiverar utgången under angiven tid, pin 6 på skruvplinten jordas.
Kommando
Förklaring
OP1=[ON/OFF/tid]
Aktiverar/avaktiverar transistorutgång
Exempel
Förklaring
OP1=ON
OP1=120
Aktiverar utgång tills vidare.
Aktiverar utgång i 2 minuter, tid kan anges mellan 1-65000 sek.
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “?” skickas som ett SMS till enheten.
6.3.2 Statusmeddelande
Skicka ett SMS med ”?” till enheten för att hämta information om enhetens status. Svaret
kommer tillbaka som ett SMS till den som skickade kommandot.
Kommando
Förklaring
?
Hämtar information om enhetens status.
Svar går till avsändaren av ”?”
Svar
Förklaring
STATUS:
In1=0
In2=1
External power=ON
Output=ON
Signal strength=14
(31)
SW=3.1
Ingång 1 Låg (0)/Hög (1)
Ingång 2 Låg (0)/Hög (1)
Extern spänning På (ON)/Av (OFF)
Utgång På (ON)/Av (OFF)/Begränsad tid (Timer)
Aktuell mottagning i GSM nätet på enhetens installationsplats,
maximal mottagning är 31
Mjukvaruversion
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
15
6.3.3 Konfigureringsmeddelande
Skicka ett SMS innehållande ”CONFIG” för att få information om enhetens inställningar.
Svaret kommer tillbaka i form av två SMS till den som skickade kommandot.
Kommando
Förklaring
CONFIG
Hämtar information om enhetens konfigurering, svar kommer via SMS
Svar
Förklaring
SMS 1:
CONFIG 1(2):
In1:T=5,C=OFF
In2:T=0,C=OFF
In7:C=ON
IM=D
AT=3
ACK=ON
UACC=ON
DACC=OFF
RESET=2h
RETRY=1h
ALIVE=Not set
Config SMS 1 av 2
Ingång 1, Delay/Block time 5 sek, Call Av (se punkt 3.5, 3.6 & 3.8)
Ingång 2, Larmfunktion avaktiverad, Call Av
”
Bevakning av matningsspänning, Call På (se punkt 3.14 & 3.8)
Ingångsfunktion (Input Mode), Delay (D)/Block time (B)/Custom (C)
AktiveringsTid (Activation Time) för utgång vid samtal (1-65000 sek)
SMS bekräftelse (ACKnowledge) vid utgångsstyrning: Av (OFF)/På (ON)
Accesskontroll inkomm. samtal/SMS: Av (OFF)/På (ON) (se punkt 3.9)
Accesskontroll inkomm. datasamtal: Av (OFF)/På (ON) (se punkt 3.10)
Tidsintervall för omstart av GSM-modul (1-18 timmar, 0=inaktiverad)
Tid för omförsök av misslyckad larmsändning (1-18 tim. 0=1 försök)
Alivenummer för samtal vid omstart (se punkt 3.13).
SMS 2:
CONFIG 2(2):
TH1=15, TL1=12,
TR1=3
TH2=10, TL2=6,
TR2=1
Config SMS 2 av 2 (Anpassade inställningar vid val av Custom Mode)
Delay hög flank Ingång 1, 15 sek. Delay låg flank Ingång 1, 12 sek.
Reset tid ingång 1, 3 sek. (se punkt 3.7).
Delay hög flank Ingång 2, 10 sek. Delay låg flank Ingång 2, 6 sek.
Reset tid ingång 2, 1 sek. (se punkt 3.7).
6.3.4 Ingångsfunktion (Input Mode)
Ställer in om ingångarna skall ha aktiveringsfördröjning (Delay), blockeringstid
(Block time) eller anpassad funktion (Custom Mode). Båda ingångarna får samma
ingångsfunktion.
Kommando
Förklaring
IM=[D/B/C]
Ställer in ingångsfunktion (se punkt 3.5, 3.6 & 3.7)
Exempel
Förklaring
IM=B
IM=D
IM=C
Ingångsfunktion Block time (blockeringstid)
Ingångsfunktion Delay (aktiveringsfördröjning)
Ingångsfunktion Custom Mode (anpassad funktion)
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “CONFIG” skickas som ett SMS till enheten.
16
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
6.3.5 Delay/Block time
Kommandot ställer in Aktiveringsfördröjning/Blockeringstid för ingång 1 och 2.
Delay/Block time ställs (i sekunder) för respektive ingång, alternativt kan en ingångs
larmfunktion avaktiveras. (Dessa inställningar gäller inte om Custom Mode har valts.)
Kommando
Förklaring
T1=[0-65000]
T2=[0-65000]
Ställer in Delay/Block time för ingång 1 och 2 (se punkt 3.5 & 3.6)
Exempel
Förklaring
T1=10
T2=0
Delay/Block time Ingång 1, 10 sek.
Inga larm generaras på ingång 2
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “CONFIG” skickas som ett SMS till enheten.
6.3.6 Anpassad Aktiveringsfördröjning Hög (Custom Time High)
Kommandot ställer in anpassad aktiveringsfördröjning för den höga flanken på
ingång 1 och 2. Tiden ställs (i sekunder) för respektive ingång, ställs tiden till 0
är fördröjningstiden <1 sekund. (Dessa inställningar gäller endast om anpassad
ingångsfunktion (Custom Mode) har valts.)
Kommando
Förklaring
TH1=[0-65000]
TH2=[0-65000]
Ställer in Delay tid för hög flank på ingång 1 respektive 2
(se punkt 3.5 & 3.7)
Exempel
Förklaring
TH1=10
TH2=0
Delay time för hög flank på Ingång 1, 10 sek.
Delay time för hög flank på ingång 2, <1 sek.
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “CONFIG” skickas som ett SMS till enheten.
6.3.7 Anpassad Aktiveringsfördröjning Låg (Custom Time Low)
Kommandot ställer in anpassad aktiveringsfördröjning för den låga flanken på
ingång 1 och 2. Tiden ställs (i sekunder) för respektive ingång, ställs tiden till 0
är fördröjningstiden <1 sekund. (Dessa inställningar gäller endast om anpassad
ingångsfunktion (Custom Mode) har valts.)
Kommando
Förklaring
TL1=[0-65000]
TL2=[0-65000]
Ställer in Delay tid för låg flank på ingång 1 respektive 2
(se punkt 3.5 & 3.7)
Exempel
Förklaring
TL1=10
TL2=0
Delay time för låg flank på Ingång 1, 10 sek.
Delay time för låg flank på ingång 2, <1 sek.
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “CONFIG” skickas som ett SMS till enheten.
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
17
6.3.8 Anpassad Återställningstid (Custom Time Reset)
Kommandot ställer in den pulslängd som krävs för att nollställa påbörjad fördröjningstid
för ingång 1 och 2. Överstigs denna tid börjar fördröjningstiden räknas på nytt. Reset
Time ställs (i sekunder) för respektive ingång. Ställs reset tiden till 0 är pulslängden
< 1 sekund. (Dessa inställningar gäller endast om anpassad ingångsfunktion
(Custom Mode) har valts.)
Kommando
Förklaring
TR1=[0-32500]
TR2=[0-32500]
Ställer in pulslängd för nollställning av fördröjningstid för ingång
1 respektive 2 (se punkt 3.7)
Exempel
Förklaring
TR1=10
TR2=0
Reset tid för Ingång 1, 10 sek.
Reset tid för ingång 2, < 1 sek.
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “CONFIG” skickas som ett SMS till enheten.
6.3.9 Aktivering av larmsamtal (Call)
Aktiverar/avaktiverar larmsamtal för Ingång 1-2 samt bevakningen av matningsspänning
(med batteribackup), samtalen rings till mottagarna av SMS-meddelanden.
Kommando
Förklaring
C1...C7=[ON/OFF]
Aktiverar/avaktiverar Call, larmsamtal (se punkt 3.8)
Exempel
Förklaring
C1=ON
C2=OFF
C7=ON
Larmsamtal aktiverat på ingång 1
Larmsamtal inaktiverat på ingång 2
Larmsamtal aktiverat för bevakning av ext. matning (batteribackup)
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “CONFIG” skickas som ett SMS till enheten.
6.3.10 AktiveringsTid (����������������
Activation������
Time)
Ställer in hur utgången skall påverkas vid inkommande samtal från användare. Utgången
kan aktiveras viss tid (1-65000 sek.) eller ställas att växla läge.
Kommando
Förklaring
AT=[0-65000]
Ställer in aktiveringstid för utgången vid samtal (se punkt 6.1)
Exempel
Förklaring
AT=120
AT=0
Utgången aktiveras 2 min.
Utgången växlar läge.
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “CONFIG” skickas som ett SMS till enheten.
18
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
6.3.11 SMS-bekräftelse (ACKnowledge)
Aktiverar/avaktiverar funktion för SMS-bekräftelse vid inkommande samtal för
fjärrstyrning av utgången. Den användare som ringt till enheten för att fjärrstyra
utgången får via SMS en kvittens på hur utgången påverkats.
Kommando
Förklaring
ACK=[ON/OFF]
Aktiverar/avaktiverar SMS-bekräftelse vid samtal (se punkt 6.1)
Exempel
Förklaring
ACK=ON
ACK=OFF
SMS-bekräftelse På (se punkt 6.1)
SMS-bekräftelse Av. (se punkt 6.1)
Svar
Förklaring
Output is now OFF
Output is active for
120 sec.
SMS-bekräftelse på att utgången har avaktiverats genom samtal.
SMS-bekräftelse på att utgången har aktiverats med timerfunktion
(120 sek.) enl. inställningar som gjorts för Aktiveringstid.
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “CONFIG” skickas som ett SMS till enheten.
6.3.12 Omsändningstid SMS (Retry)
Ställer in tiden för omsändningsförsök av ej skickade SMS.
Kommando
Förklaring
RETRY=[0-18]
Ställer in omsändningstid av ej skickade SMS i timmar (se punkt 3.12)
Exempel
Förklaring
RETRY=18
RETRY=0
Enheten kommer försöka sända om ej skickade SMS under 18 timmar.
Enheten gör ett försök att sända om ej skickat SMS meddelande.
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “CONFIG” skickas som ett SMS till enheten.
6.3.13 Accessfunktion för inkommande samtal/SMS (UACC)
Om enhetens Accessfunktion (Unit Access) aktiveras begränsas behörigheten att
kontrollera eller styra enheten via SMS eller samtal till de nummer som ligger i
accesslistan. (Endast nummer som finns med i accesslistan kan avaktivera funktionen.)
Kommando
Förklaring
UACC=[ON/OFF]
Aktiverar (ON) / avaktiverar (OFF) accessfunktionen (se punkt 3.9)
Exempel
Förklaring
UACC=ON
UACC=OFF
Enhetens accessfunktion aktiverad
Enhetens accessfunktion avaktiverad.
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “CONFIG” skickas som ett SMS till enheten.
Grön diod dubbelblinkar vid aktiverad accessfunktion.
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
19
6.3.14 Accessfunktion för inkommande datasamtal (DACC)
Om enhetens Accessfunktion för datasamtal (Data Access) aktiveras begränsas
behörigheten att koppla upp datasamtal mot enheten till de nummer som ligger i
accesslistan. (Endast nummer som finns med i accesslistan kan avaktivera funktionen.)
Kommando
Förklaring
DACC=[ON/OFF]
Aktiverar (ON) / avaktiverar (OFF) accessfunktionen (se punkt 3.10)
Exempel
Förklaring
DACC=ON
DACC=OFF
Enhetens accessfunktion aktiverad
Enhetens accessfunktion avaktiverad.
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “CONFIG” skickas som ett SMS till enheten.
Grön diod dubbelblinkar vid aktiverad accessfunktion
6.3.15 Automatisk omstart av GSM-modul (Reset)
Ställer in intervall för omstart av GSM-modul. Funktionen kan även avaktiveras.
Kommando
Förklaring
RESET=[0-18]
Ställer in GSM-modulens omstartsintervall i timmar (se punkt 3.11)
Exempel
Förklaring
RESET=18
RESET=0
GSM-modulen kommer att startas om var 18:e timma.
Funktionen avaktiverad.
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “CONFIG” skickas som ett SMS till enheten.
6.3.16 Alivefunktion
I samband med att omstart av GSM-modulen sker kan enheten ringa ett fördefinierat
telefonnummer (ej datanummer) för att ”höra av sig” och verifiera funktion.
Kommando
Förklaring
ALIVE=[+46123456] Ställer in nummer som rings upp vid omstart. (se punkt 3.13)
Exempel
Förklaring
ALIVE=OFF
Alivefunktion avaktiverad
ALIVE=+461234567 Nummer +461234567 rings upp i samband med omstart.
Notera
Inställning kontrolleras genom att kommandot “CONFIG” skickas som ett SMS till enheten.
20
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
6.4 Batteribackup (tillval)
MultiModemet kan utrustas med intern batteribackup. Denna krävs för att bevakning av
matningsspänning skall fungera. Batteribackupen kan driva enheten i upp till 1 dygn om
matningsspänningen skulle försvinna. Vid leverans är batteribackupen avstängd. Starta
den genom att föra strömbrytaren åt höger med en skruvmejsel el. liknande (se bild).
Den röda dioden indikerar att batteriet laddas, när batteriet är fulladdat slocknar den.
Batteribackup Off/On
Laddningsindikering
7. Felsökning
“Jag får ett felmeddelande när jag försöker ansluta med Config Tool: The selected
action failed”
-
Kontrollera att du angivit rätt COM-port innan du trycker på “Anslut”
-
Kontrollera att SIM-kortet installerats korrekt.
“Jag får ett felmeddelande när jag försöker ansluta med Config Tool: Could not
open com port”
-
Kontrollera att inga andra programvaror använder COM-porten. T.ex. synk-program till mobiltelefoner kan blockera COM-porten. Inaktivera dessa programvaror och försök igen.
“Utgången påverkas inte när jag ringer till enheten”
-
Kontrollera att den gröna lysdioden lyser med fast sken (dubbelblink vid aktiverad
accessfunktion).
-
Kontrollera att ev. kontantkort är laddat med pengar.
-
Kontrollera om accessfunktionen är aktiverad. Om den är det, kontrollera följande:
-
Kontrollera att SIM-kortet i enheten har funktionen nummerpresentation aktiverad. Testa med en vanlig mobiltelefon.
-
Kontrollera att numret du ringer ifrån inte är skyddat.
Testa med en vanlig mobiltelefon.
-
Kontrollera att numret du ringer ifrån ligger med i accesslistan.
“MultiModemet loggar inte på nätet (den röda lysdioden blinkar inte kort med
långt intervall)”
-
Kontrollera att SIM-kortet inte kräver PIN-kod.
-
Kontrollera att täckning finns med den operatör som har valts.
-
Kontrollera att SIM-kortet är rätt installerat.
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
21
8. Tekniska specifikationer
8.1 Förpackningens innehåll
-
-
-
-
-
MultiModem V3 centralenhet
GSM Antenn
Jackbar skruvplint 6 pin
Nätdel 230V AC
Denna manual
8.2 Tekniska data
Matningsspänning:
9-28V AC/DC
Strömförbrukning nom:
30mA @12VDC
Strömförbrukning max:1A
@12VDC
Dataöverföring:
Transparant 300 - 115 200 bps
GPRS:
GPRS klass 10
Interface:
Serial RS232 9-pole D-SUB Female
Ingångar:
2 larmingångar 4-28V DC
Utgångar:1 jordande utgång max. 100mA
Omgivningstemp. vid drift:
-20 - +55°C
Kapsling:
Tålig aluminiumkapsling
Dimensioner:
67 x 67 x 42mm
Vikt:140g utan batteribackup
Kabelarea max:1,5mm²
8.3 Leveransinställningar
Vid leverans har enheten vissa ”default” inställningar. Dessa kan återställas med knappen
”Återställ enhet” i pc-programmet Config Tool, (alla övriga inställningar raderas).
Enhetens leveransläge visas nedan:
CONFIG 1(2):
In1-In2: T=2, C=OFF
In7: C=OFF
IM=D
AT=2
ACK=OFF
UACC=OFF
DACC=OFF
RESET=18h
RETRY=1h
ALIVE=Not set
CONFIG 2(2):
TH1=5, TL1=5, TR1=1
TH2=5, TL2=5, TR2=1
Ingång 1-2, Tid 2 sek, Call Av.
Bevakning matningsspänning, Call Av.
Ingångsfunktion, Delay.
Aktiveringstid utgång vid samtal, 2 sek.
SMS bekräftelse vid samtal, Av
Accessfunktion enhet, Av
Accessfunktion datasamtal, Av
Omstartsfunktion GSM-modul, 18 timmar
Tid för omsändningsförsök SMS, 1 timma
Funktionstestnummer, Ej inställt.
Inställningar om Custom Mode valts
Ing. 1 delay hög, 5 delay låg, 5 reset, 1
Ing. 2 delay hög, 5 delay låg, 5 reset, 1
8.4 Tillbehör
Config Tool CD & seriekabel (kostnadsfritt).
Intern batteribackup.
Externt reläkablage med växlande funktion.
Antennförlängning.
22
MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2
Download PDF
Similar pages
Manual Doro Secure 350