Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat

Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
Lees beslist de gebruiks- en montage-handleiding voordat u uw appa‐
raat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u
voorkomt schade aan uw apparaat.
nl-NL
HG05
M.-Nr. 09 647 380
Inhoud
Beschrijving van het apparaat .............................................................................. 5
Het apparaat in èèn oogopslag................................................................................ 5
Bedieningspaneel .................................................................................................... 6
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen ......................................................... 7
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu ............................................. 17
Het verpakkingsmateriaal ...................................................................................... 17
Het afdanken van een apparaat............................................................................. 17
Zuinig afwassen ..................................................................................................... 18
Ingebruikneming van het apparaat .................................................................... 19
Deur openen .......................................................................................................... 19
Deur sluiten ............................................................................................................ 19
Waterontharder ...................................................................................................... 20
Waterhardheid opvragen en instellen ............................................................... 21
Voor het eerste gebruik hebt u nodig:.................................................................... 23
Regenereerzout...................................................................................................... 23
Regenereerzout doseren................................................................................... 24
Regenereerzout bijvullen .................................................................................. 25
Naspoelmiddel ....................................................................................................... 26
Naspoelmiddel doseren .................................................................................... 26
Naspoelmiddel bijvullen.................................................................................... 27
Te doseren hoeveelheid naspoelmiddel instellen ............................................. 28
Serviesgoed en bestek inruimen ........................................................................ 29
Waar u op moet letten............................................................................................ 29
Bovenrek ................................................................................................................ 31
Verstellen bovenrek........................................................................................... 32
Onderrek ................................................................................................................ 33
Bestek .................................................................................................................... 35
3D-besteklade (modelafhankelijk)..................................................................... 35
Bestekkorf (modelafhankelijk) ........................................................................... 36
Voorbeelden voor de indeling ................................................................................ 37
Afwasautomaat met besteklade ....................................................................... 37
Afwasautomaat met bestekkorf ........................................................................ 39
Bediening .............................................................................................................. 41
Reinigingsmiddelen................................................................................................ 41
Reinigingsmiddel doseren ................................................................................ 43
Inschakelen ............................................................................................................ 44
Programma kiezen ................................................................................................. 44
Programma starten ................................................................................................ 45
Tijdweergave.......................................................................................................... 45
2
Inhoud
Energiemanagement .............................................................................................. 46
Einde van het programma...................................................................................... 46
Uitschakelen .......................................................................................................... 47
Afwasautomaat uitruimen ...................................................................................... 47
Programma onderbreken ....................................................................................... 48
Van programma wisselen....................................................................................... 48
Programma-opties ............................................................................................... 49
Kort  .................................................................................................................. 49
DosControl ............................................................................................................. 49
Het uitschakelen van de controlelampjes voor het bijvullen van zout en naspoel‐
middel .................................................................................................................... 50
Voorprogrammering ............................................................................................... 51
Geluidssignalen...................................................................................................... 53
Aanpassing Automatic - programma ..................................................................... 54
Memory .................................................................................................................. 55
Optimalisering standby .......................................................................................... 56
Fabrieksinstellingen................................................................................................ 57
Programma-overzicht.......................................................................................... 58
Reiniging en onderhoud ...................................................................................... 62
Spoelruimte reinigen .............................................................................................. 62
Deurdichting en deur reinigen................................................................................ 62
Bedieningsveld reinigen......................................................................................... 62
Lichtgeleider reinigen............................................................................................. 62
Front van de afwasautomaat reinigen.................................................................... 63
Zeefcombinatie in de spoelruimte controleren ...................................................... 64
Zeefcombinatie reinigen......................................................................................... 64
Sproeiarmen reinigen ............................................................................................. 66
Nuttige tips ........................................................................................................... 67
Technische storingen ............................................................................................. 67
Storingen in de watertoevoer................................................................................. 69
Storingen in de waterafvoer ................................................................................... 70
Algemene problemen met de afwasautomaat ....................................................... 71
Geluiden................................................................................................................. 72
Een tegenvallend afwasresultaat ........................................................................... 73
Storingen verhelpen............................................................................................. 77
Zeefje in de schroefkoppeling van de watertoevoer reinigen ................................ 77
Afvoerpomp en terugslagklep reinigen .................................................................. 78
3
Inhoud
Afdeling Klantcontacten...................................................................................... 79
Reparaties .............................................................................................................. 79
Garantietermijn en garantievoorwaarden ............................................................... 79
Voor testbureaus.................................................................................................... 79
Na te bestellen accessoires ................................................................................ 80
Elektrische aansluiting ........................................................................................ 82
Wateraansluiting .................................................................................................. 83
Het waterbeveiligingssysteem van Miele ............................................................... 83
Watertoevoer.......................................................................................................... 83
Waterafvoer............................................................................................................ 84
Technische gegevens .......................................................................................... 85
4
Beschrijving van het apparaat
Het apparaat in èèn oogopslag
a Bovenste sproeiarm (niet zichtbaar)
g Zeefcombinatie
b Besteklade (afhankelijk van het mo‐
del)
h Typeplaatje
c Bovenrek
d Middelste sproeiarm
e Luchttoevoer voor het drogen (afhan‐
kelijk van het model)
f Onderste sproeiarm
i Optische functiecontrole
j Reservoir voor naspoelmiddel
k Tweevaksdoseerbakje voor reini‐
gingsmiddel
l Reservoir voor regenereerzout
5
Beschrijving van het apparaat
Bedieningspaneel
a Optische functiecontrole
b Programmakeuze
c Display
d Controlelampjes storingen en bijvul‐
len
e  - toets (Voorprogrammering) met
controlelampje
f  – toets (Kort) met controlelampje
g  - toets (Programmakeuze)
h  - toets (Aan/Uit)
In deze gebruiksaanwijzing worden afwasautomaten beschreven die in hoogte
kunnen verschillen.
Deze modellen worden in de gebruiksaanwijzing als volgt aangeduid:
Normaal = Afwasautomaten met een hoogte van 80,5 cm (inbouwapparaat)
resp. een hoogte van 84,5 cm (vrijstaand apparaat)
XXL = Afwasautomaten met een hoogte van 84,5 cm (inbouwapparaat)
6
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Deze afwasautomaat voldoet aan de geldende veiligheidsbepalin‐
gen. Ondeskundig gebruik kan echter persoonlijk letsel en schade
aan het apparaat veroorzaken.
Lees de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing aandach‐
tig door voordat u de afwasautomaat in gebruik neemt. Dat is vei‐
liger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.
Bewaar de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing en geef
deze door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden
opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade die daarvan het gevolg is.
7
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Efficiënt gebruik
 Deze afwasautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk of
daarmee vergelijkbaar gebruik.
 Deze afwasautomaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnens‐
huis.
 Deze afwasautomaat is uitsluitend bestemd voor het afwassen
van huishoudservies. Het gebruik voor andere doeleinden is ontoe‐
laatbaar en kan gevaarlijk zijn.
 Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteld‐
heid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van het apparaat niet
in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken
als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een
verantwoordelijk persoon.
8
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Wanneer er kinderen in huis zijn
 Kinderen onder de acht jaar mogen alleen in de buurt van de af‐
wasautomaat komen als ze constant onder toezicht staan.
 Kinderen vanaf acht jaar mogen de afwasautomaat alleen dan
zonder toezicht gebruiken, als ze daar uitleg over hebben gehad. Ze
moeten inzien wat voor gevaar zij lopen wanneer ze het apparaat
niet goed bedienen.
 Kinderen mogen de afwasautomaat niet zonder toezicht reinigen
of onderhouden.
 Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van de
afwasautomaat bevinden. Laat ze nooit met het apparaat spelen om
te voorkomen dat ze zich daarin opsluiten.
 Als de automatische deuropening (afhankelijk van het model) ge‐
activeerd is, mogen kleine kinderen zich niet bij de deur van de af‐
wasautomaat bevinden. In het onwaarschijnlijke geval van een sto‐
ring, bestaat kans op letsel.
 Houd verpakkingsmateriaal zoals plastic buiten het bereik van
kinderen in verband met verstikkingsgevaar.
 Zorg ervoor dat kinderen niet met reinigingsmiddelen in aanraking
kunnen komen. Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in mond
en keel veroorzaken of tot verstikking leiden. Laat kinderen niet bij
de afwasautomaat komen als deze geopend is. Er zouden nog res‐
ten reinigingsmiddelen in de automaat aanwezig kunnen zijn. Ga di‐
rect naar de dokter wanneer uw kind reinigingsmiddel binnengekre‐
gen heeft.
9
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Technische veiligheid
 Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen al‐
leen door een door Miele geautoriseerde vakman / vakvrouw worden
uitgevoerd. Door ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden kan de
gebruiker risico's lopen.Installatie-, onderhouds- en reparatiewerk‐
zaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde vak‐
man / vakvrouw worden uitgevoerd. Door ondeskundig uitgevoerde
werkzaamheden kan de gebruiker risico's lopen.
 Controleer vóórdat de afwasautomaat wordt geplaatst, of hij
zichtbaar beschadigd is. Is dat het geval, neem hem dan in geen ge‐
val in gebruik. Een beschadigde afwasautomaat kan uw veiligheid in
gevaar brengen.
 De elektrische veiligheid van dit apparaat is alleen dan gewaar‐
borgd als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat vol‐
gens de geldende veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd. Laat de
huisinstallatie bij twijfel door een vakman / vakvrouw controleren.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die
is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijv.
een elektrische schok).
 De betrouwbare en veilige werking van de afwasautomaat is uit‐
sluitend gegarandeerd, wanneer de afwasautomaat op het openbare
elektriciteitsnet is aangesloten.
 De afwasautomaat mag alleen via een 3-polige stekker met rand‐
aarde op het elektriciteitsnet worden aangesloten. De stekker mag
niet worden afgeknipt en niet vast aangesloten. U moet na plaatsing
van het apparaat zonder problemen bij het stopcontact kunnen ko‐
men, zodat u er ieder moment de stekker uit kunt trekken.
 Wanneer zich in de buurt van de afwasautomaat een elektrisch
apparaat bevindt, let er dan op dat de stekker van dit apparaat niet
schuilgaat achter de afwasautomaat. Daar de inbouwkast niet altijd
diep genoeg is kan er druk op de stekker ontstaan, wat het risico op
oververhitting en daarmee op brand verhoogt.
10
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
 De afwasautomaat mag niet onder een kookplaat worden geïn‐
stalleerd. Een kookplaat straalt voor een deel hoge temperaturen af
die de automaat kunnen beschadigen. Om dezelfde reden mag de
afwasautomaat niet direct naast hitteproducerende apparaten wor‐
den geplaatst die niet standaard tot de keukenuitrusting behoren,
zoals kachels.
 Vergelijk vóórdat u het apparaat aansluit de aansluitgegevens (ze‐
kering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het
elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij
twijfel een elektricien.
 Dit apparaat mag pas dan op het elektriciteitsnet worden aange‐
sloten, nadat het is geplaatst en gemonteerd (inclusief deurveerin‐
stelling).
 De afwasautomaat mag uitsluitend worden gebruikt, als het deur‐
mechanisme goed functioneert, omdat anders als de automatische
deuropening (afhankelijk van het model) geactiveerd is een gevaar
kan ontstaan.
Een goed functionerend deurmechanisme voldoet aan de volgende
voorwaarden:
– De deurveren moeten aan beide kanten gelijkmatig worden inge‐
steld. Wanneer u de deur half, d.w.z. in een hoek van 45°, open‐
doet en daarna loslaat moet de deur in die positie blijven staan en
niet zomaar naar beneden klappen.
– De deurvergrendelingsrail schuift na de droogfase bij het openen
van de deur weer automatisch in.
 Deze afwasautomaat mag niet op het elektriciteitsnet worden
aangesloten via meervoudige stopcontacten of via verlengsnoeren
die daarvoor niet geschikt zijn. Dit in verband met gevaar voor over‐
verhitting.
 Deze afwasautomaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zo‐
als een boot) worden gebruikt.
11
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
 Plaats uw afwasautomaat niet in vorstgevoelige ruimten. Bevroren
slangen kunnen scheuren of barsten en de betrouwbaarheid van de
elektronische besturing kan door temperaturen onder het vriespunt
afnemen.
 Dompel de kunststof ommanteling van de wateraansluiting niet in
vloeistof, want deze bevat een elektrisch ventiel.
 In de watertoevoerslang bevinden zich spanningvoerende delen.
Knip de slang daarom niet door.
 Het ingebouwde Waterproof-systeem biedt optimale bescherming
tegen waterschade als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– De afwasautomaat moet volgens de voorschriften zijn geïnstal‐
leerd.
– Wanneer er duidelijk sprake is van schade moet het apparaat
worden gerepareerd, resp. moeten onderdelen worden vervan‐
gen.
– De kraan moet bij langdurige afwezigheid, bijv. tijdens de vakan‐
tie, worden dichtgedraaid.
Het Waterproof-systeem functioneert ook wanneer de afwasauto‐
maat is uitgeschakeld. Het apparaat moet dan wel op het elektrici‐
teitsnet zijn aangesloten.
 De waterdruk (druk op de wateraansluiting) moet tussen 30 en
1000 kPa (0,3 en 10 bar) liggen.
 Een beschadigde afwasautomaat kan uw veiligheid in gevaar
brengen. Stel het apparaat meteen buiten werking wanneer het be‐
schadigd is en neem contact op met uw leverancier of met de afde‐
ling Klantcontacten van Miele Nederland.
 De garantie vervalt als de afwasautomaat niet door een door
Miele geautoriseerde vakman / vakvrouw wordt gerepareerd.
12
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
 Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen
worden vervangen. Alleen van deze Miele-onderdelen kunnen wij ga‐
randeren, dat zij volledig aan onze veiligheidseisen voldoen.
 Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mag er
geen elektrische spanning op de afwasautomaat staan. Schakel
daarvoor het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
 Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een aansluitkabel
van hetzelfde type worden vervangen. Deze is verkrijgbaar bij de af‐
deling Onderdelen van Miele Nederland B.V. Om veiligheidsredenen
mag de kabel alleen door een door Miele geautoriseerde vakman /
vakvrouw of door een technicus van Miele Nederland B.V. worden
vervangen.
13
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Correcte plaatsing
 Neem bij plaatsing en aansluiting van de afwasautomaat de in‐
structies in de montagehandeiding in acht.
 De afwasautomaat heeft een aantal metalen onderdelen
waaraan u zich kunt snijden of anderszins verwonden. Wees
daarom vòòr en tijdens het monteren van het apparaat heel
voorzichtig. Draag handschoenen ter bescherming.
 De afwasautomaat moet waterpas worden geplaatst.
 Onder of in te bouwen afwasautomaten mogen omwille van de
stabiliteit uitsluitend worden geplaatst onder een doorlopend werk‐
blad dat is vastgeschroefd aan de kasten die ernaast staan.
 Wanneer u een vrijstaande afwasautomaat wilt onderbouwen, ver‐
wijder dan de vrijstaande sokkel en vervang deze door een sokkel‐
paneel voor een onderbouwafwasautomaat. Dit paneel zit in de
daarvoor bestemde onderbouwset. Zonder dit paneel loopt u de
kans om zich aan uitstekende metalen delen te bezeren.
 De deurveren moeten aan beide kanten gelijkmatig worden inge‐
steld. Wanneer u de deur half, d.w.z. in een hoek van 45°, opendoet
en daarna loslaat moet de deur in die positie blijven staan en niet zo‐
maar naar beneden klappen.
De afwasautomaat mag alleen in gebruik worden genomen wanneer
de deurveren op de juiste wijze zijn ingesteld.
14
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Nog meer aanwijzingen voor het gebruik
 Gebruik geen oplosmiddelen in de spoelruimte in verband met ex‐
plosiegevaar.
 Adem geen poedervormige reinigingsmiddelen in! Slik geen reini‐
gingsmiddelen in! Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in neus,
mond en keel veroorzaken. Ga direct naar de dokter wanneer u reini‐
gingsmiddelen hebt ingeademd of ingeslikt.
 Laat de deur van de afwasautomaat niet onnodig openstaan om
te voorkomen dat u zich daaraan stoot of erover struikelt.
 Wanneer de deur van de afwasautomaat open staat, ga daar dan
niet op zitten of staan om te voorkomen dat het apparaat gaat kan‐
telen, dat u daarbij letsel oploopt en/of het apparaat beschadigd
raakt.
 Het serviesgoed kan na afloop van een programma zeer heet zijn!
Laat het serviesgoed daarom na het uitschakelen van de automaat
zo lang in de afwasautomaat afkoelen, totdat u het goed kunt vast‐
pakken.
 Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen en naspoelmiddelen voor
huishoudafwasautomaten. Gebruik geen reinigingsmiddelen voor de
handafwas!
 Gebruik geen reinigingsmiddelen die voor bedrijfsafwasautomaten
of industriereinigers bestemd zijn om materiële schade en hevige
chemische reacties, bijv. een knalgasreactie, te voorkomen.
 Doseer geen poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel in het re‐
servoir voor naspoelmiddel om te voorkomen dat het reservoir kapot
gaat.
 Doseer geen poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel in het re‐
servoir voor regenereerzout om te voorkomen dat de ontharder ka‐
pot gaat.
15
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
 Gebruik uitsluitend het speciale grofkorrelige regenereerzout of
andere zuivere ingedampte zouten. Gebruik in geen geval andere
soorten zout, bijv. keukenzout of strooizout. Deze soorten zout be‐
vatten soms niet in water op te lossen deeltjes die een nadelig effect
kunnen hebben op de werking van de ontharder.
 Heeft u een afwasautomaat met een bestekkorf, kunt u het bestek
het beste in de bestekkorf plaatsen met de grepen beneden en met
de scherpe kant boven. Dan wordt het bestek makkelijker schoon en
droog. Loopt u daardoor echter de kans om zich aan de scherpe
kant van de messen en de punten van de vorken te bezeren, dan
kunt u het bestek het beste met de grepen boven en met de scherpe
kant beneden plaatsen.
 Reinig geen kunststof vaatwerk in de afwasautomaat dat niet hit‐
tebestendig is zoals wegwerpbakjes of wegwerpbestek. Dit soort
vaatwerk kan door de hoge temperaturen vervormen.
 Zorg er bij gebruik van de optie "FlexiTimer / Voorprogrammering"
(afhankelijk van het model) voor, dat het doseerbakje voor het reini‐
gingsmiddel droog is. Reinigingsmiddel gaat in een vochtig doseer‐
bakje klonteren en wordt misschien niet volledig weggespoeld.
 Informatie over de beladingscapaciteit van de afwasautomaat zie
hoofdstuk: "Technische gegevens".
Accessoires
 Gebruik uitsluitend Miele-accessoires om te voorkomen dat ga‐
rantie-aanspraken vervallen.
Afdanken afwasautomaat
 Voorkom dat kinderen zich in het apparaat opsluiten door de sluit‐
haak van het deurslot te verwijderen en zo het deurslot onbruikbaar
te maken.
16
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
Het verpakkingsmateriaal
Het afdanken van een apparaat
De verpakking beschermt het apparaat
tegen transportschade. Het verpak‐
kingsmateriaal is uitgekozen omdat dit
het milieu relatief weinig belast en kan
worden hergebruikt.
Oude elektrische en elektronische ap‐
paraten bevatten meestal nog waarde‐
volle materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die nodig zijn ge‐
weest om de apparaten goed en veilig
te laten functioneren. Wanneer u uw ou‐
de apparaat bij het gewone afval doet
of er op een andere manier niet goed
mee omgaat, kunnen deze stoffen
schadelijk zijn voor de gezondheid en
het milieu.
Het gaat om het volgende materiaal:
Buitenverpakking:
– Golfkarton van 100 % recyclingmate‐
riaal
Alternatief: wikkelstretchfolie van po‐
lyethyleen (PE)
– Kunststof transportriemen van poly‐
propyleen (PP)
Binnenverpakking:
– Expandeerbaar polystyrol (EPS) zon‐
der chloor- of fluortoevoegingen
– Bodem, dekselframe en steunlijsten
van onbehandeld natuurhout afkom‐
stig uit beschermde bossen
– Beschermfolie van polyethyleen (PE)
Hergebruik van het verpakkingsmateri‐
aal vermindert de afvalproductie en het
gebruik van grondstoffen. De vakhan‐
delaar neemt de verpakking terug of
wijst u de dichtst bijgelegen plaats waar
u de verpakking kwijt kunt.
Verwijder uw oude apparaat dan ook
nooit samen met het gewone afval,
maar lever het in bij een gemeentelijk
inzameldepot voor elektrische en elek‐
tronische apparatuur. Vraag uw hande‐
laar indien nodig om inlichtingen.
Het afgedankte apparaat moet buiten
het bereik van kinderen worden opge‐
slagen.
Alle kunststof onderdelen van het appa‐
raat zijn met internationale tekens ge‐
markeerd. Daardoor is het bij het afdan‐
ken van het apparaat mogelijk om de
verschillende soorten kunststof ge‐
scheiden te verwerken en te recyclen.
17
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
Zuinig afwassen
Deze afwasautomaat werkt uiterst wa‐
ter- en energiebesparend.
U kunt nog zuiniger te werk gaan, in‐
dien u de volgende adviezen opvolgt:
– Maak gebruik van de volledige bela‐
dingscapaciteit van de rekken zonder
de afwasautomaat te overladen.
– Kies een afwasprogramma dat past
bij het soort serviesgoed en de mate
van verontreiniging.
– Kies het programma ECO (indien
aanwezig) als u energiebesparend
wilt reinigen. De water- en energiebe‐
sparing is voor normaal verontreinigd
serviesgoed bij dit programma het
grootst.
– Volg de doseeradviezen op die op de
verpakking van het afwasmiddel
staan.
– Bij gebruik van poedervormige of
vloeibare reinigingsmiddelen kunt u
de dosering met 1/3 verminderen,
wanneer de rekken maar half beladen
zijn.
– Het is mogelijk om de afwasautomaat
op warm water aan te sluiten. Bijzon‐
der geschikt is een warmwateraan‐
sluiting bij een energetisch gunstige
warmwaterbereiding, bijv. zonneenergie met circulatieleiding.
Bij elektrisch verwarmde installaties
is het echter aan te bevelen om uw
apparaat op koud water aan te slui‐
ten.
Zie voor zuinig afwassen ook
www.miele.nl.
18
Ingebruikneming van het apparaat
Deur openen
Deur sluiten
 Schuif de rekken naar binnen.
 Sluit de deur totdat deze vastklikt.
 Pas op!
Kom niet met uw handen in het ge‐
deelte waar de deur sluit.
 Trek de deur aan de handgreep open.
Wanneer de deur wordt geopend terwijl
er een programma loopt, worden alle
reinigingsfuncties automatisch onder‐
broken.
 Wanneer het water in de afwas‐
automaat heet is, loopt u het risico
om zich te verbranden.
Moet u de deur beslist openen terwijl
er een programma loopt, doe dat
dan heel voorzichtig.
19
Ingebruikneming van het apparaat
Waterontharder
Om goede reinigingsresultaten te berei‐
ken heeft de afwasautomaat zacht
(kalkarm) water nodig.
Bij hard water ontstaat er witte kalkaan‐
slag op het serviesgoed en op de wan‐
den van de spoelruimte. Water vanaf
een waterhardheid van 4°dH (0,7
mmol/l) moet daarom worden onthard.
Daar wordt in de ingebouwde wateront‐
harder automatisch voor gezorgd. De
waterontharder is geschikt voor een
waterhardheid tot 70°dH (12,6 mmol/l).
– De waterontharder heeft daarvoor
wel regenereerzout nodig.
Echter: bij gebruik van combi-tabs
hoeft u al naar gelang de waterhard‐
heid (< 21°dH) geen regenereerzout
te doseren. Zie hoofdstuk: "Bedie‐
ning", paragraaf: "Reinigingsmidde‐
len".
– De afwasautomaat moet precies wor‐
den geprogrammeerd naar de hard‐
heid van uw water.
– Het plaatselijke waterleidingbedrijf
kan u vertellen welke hardheidsgraad
uw water heeft.
– Programmeer bij een variërende wa‐
terhardheid (bijv. 10 - 15 °dH) altijd
de hoogste waarde (in dit voorbeeld
15°dH).
Bij werkzaamheden aan het apparaat is
het voor de monteur handig de hard‐
heidsgraad van uw water te kennen.
20
Noteer daarom de hardheid van uw wa‐
ter:
____________°dH
Vanuit de fabriek is een waterhardheid
van 15°dH (2,7 mmol/l) geprogram‐
meerd.
Als deze waterhardheid overeenkomt
met de hardheid van uw eigen water,
kunt u de rest van dit hoofdstuk over‐
slaan.
Wanneer uw water echter een andere
hardheid heeft, moet u uw wateronthar‐
der daarop instellen.
Ingebruikneming van het apparaat
Waterhardheid opvragen en instellen
 Is de afwasautomaat nog ingescha‐
keld, schakel deze dan met de  toets uit.
 Druk op de  - toets, houd deze in‐
gedrukt en schakel tegelijk de af‐
wasautomaat met de  - toets in.
Houd de  - toets minstens 4 secon‐
den ingedrukt, totdat het controle‐
lampje van het programma rechts on‐
der gaat branden.
Is dat niet het geval, begin dan nog
eens van voren af aan.
 Druk twee keer op de  - toets.
Het controlelampje van de  - toets
knippert twee keer kort achter elkaar.
De ingestelde hoeveelheid is te zien aan
het cijfer dat achter de  in het display
aan het knipperen is. Zie tabel.
In het display knipperen    afwisse‐
lend.
Dat betekent dat er vanuit de fabriek
een waterhardheid van 15°dH is inge‐
steld.
 Kies met de  - toets de hardheid
van uw water.
Bij iedere druk op de toets krijgt u
een hogere waterhardheid. Na de
hoogste waterhardheid begint het tel‐
len weer van voren af aan.
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets uit.
21
Ingebruikneming van het apparaat
22
°dH
mmol/l
°f
Tijdweer‐
gave
°dH
mmol/l
°f
Tijdweer‐
gave
1
0,2
2
1
21
3,8
38
21
2
0,4
4
2
22
4,0
40
22
3
0,5
5
3
23
4,1
41
23
4
0,7
7
4
24
4,3
43
24
5
0,9
9
5
25
4,5
45
25
6
1,1
11
6
26
4,7
47
26
7
1,3
13
7
27
4,9
49
27
8
1,4
14
8
28
5,0
50
28
9
1,6
16
9
29
5,2
52
29
10
1,8
18
10
30
5,4
54
30
11
2,0
20
11
31
5,6
56
31
12
2,2
22
12
32
5,8
58
32
13
2,3
23
13
33
5,9
59
33
14
2,5
25
14
34
6,1
61
34
15
2,7
27
15
35
6,3
63
35
16
2,9
29
16
36
6,5
65
36
17
3,1
31
17
37-45
6,6-8,0
66-80
45
18
3,2
32
18
46-60
8,2-10,7
82-107
60
19
3,4
34
19
61-70
10,9-12,5
109-125
70
20
3,6
36
20
Ingebruikneming van het apparaat
Voor het eerste gebruik hebt u
nodig:
– ca. 2 l water,
– ca. 2 kg regenereerzout,
– reinigingsmiddel voor huishoudaf‐
wasautomaten,
– naspoelmiddel voor huishoudafwas‐
automaten.
Iedere afwasautomaat wordt in de fa‐
briek op zijn werking getest. Als ge‐
volg van deze tests blijft er water in
het apparaat achter. Dit betekent niet
dat het apparaat eerder door een an‐
dere consument is gebruikt.
Regenereerzout
Om goede reinigingsresultaten te berei‐
ken heeft de afwasautomaat zacht
(kalkarm) water nodig.
Bij hard water ontstaat er witte kalkaan‐
slag op het vaatwerk en op de wanden
van de spoelruimte. Water met een wa‐
terhardheid van 4°dH (0,7 mmol/l) moet
daarom worden onthard. Daar wordt in
de ingebouwde waterontharder auto‐
matisch voor gezorgd. De wateronthar‐
der is geschikt voor een waterhardheid
tot 70°dH (12,6 mmol/l).
Als de hardheid van uw water steeds
onder de 5°dH (= 0,9 mmol/l) ligt,
hoeft u geen zout te doseren. De bij‐
vulcontrole wordt automatisch uitge‐
schakeld.
 Attentie!
Doseer geen poedervormig of vloei‐
baar reinigingsmiddel in het reservoir
voor het regenereerzout om te voor‐
komen dat de ontharder kapotgaat.
 Gebruik uitsluitend het speciale
grofkorrelige regenereerzout of ande‐
re zuivere ingedampte zouten.
Gebruik in geen geval andere soor‐
ten zout, bijv. keukenzout of strooi‐
zout. Deze soorten zout bevatten
soms niet in water op te lossen deel‐
tjes die een nadelig effect kunnen
hebben op de werking van de ont‐
harder.
De waterontharder heeft daarvoor wel
regenereerzout nodig.
Echter: bij gebruik van combi-tabs
hoeft u al naar gelang de waterhardheid
(< 21°dH) geen regenereerzout te dose‐
ren. Zie hoofdstuk: "Bediening", para‐
graaf: "Reinigingsmiddelen".
23
Ingebruikneming van het apparaat
Regenereerzout doseren
Belangrijk! Wanneer u het zoutreser‐
voir voor de eerste keer wilt vullen,
vul het dan eerst met ca. 2 l water.
Zo kan het zout oplossen.
Nadat u de afwasautomaat in ge‐
bruik hebt genomen, zit er altijd ge‐
noeg water in het reservoir.
 Haal het onderrek uit de spoelruimte
en draai de dop van het zoutreservoir
open.
Iedere keer wanneer u de dop van
het zoutreservoir opendraait loopt er
water of zout over de rand van het
reservoir.
Draai de dop er daarom alleen maar
af om zout bij te vullen.
 Plaats een trechter in de opening van
het zoutreservoir en doseer dan zo‐
veel zout in het zoutreservoir totdat
het vol is. In het zoutreservoir kan af‐
hankelijk van het soort zout max.
2 kg.
 Vul het zoutreservoir voordat u het
apparaat voor de eerste keer gebruikt
met ca. 2 l water.
 Verwijder de zoutresten die zich rond
het zoutreservoir bevinden en schroef
de dop weer stevig op het reservoir.
 Start direct na het doseren van rege‐
nereerzout het programma Snel zon‐
der vaatwerk en met de optie Kort,
zodat eventueel gemorste zoutresten
kunnen worden verdund en daarna
weggepompt.
24
Ingebruikneming van het apparaat
Regenereerzout bijvullen
 Vul na afloop van een programma
zout bij, wanneer het controlelampje
Zout brandt.
 Voorkom corrosie!
Start direct na het doseren van rege‐
nereerzout het programma Snel zon‐
der vaatwerk en met de optie Kort,
zodat eventueel gemorste zoutresten
kunnen worden verdund en daarna
weggepompt.
Wanneer u alleen maar combi-tabs
gebruikt, kunt u de bijvulcontrole voor
naspoelmiddel en zout tegelijk uit‐
schakelen. Zie hoofdstuk: "Menu
"Programma-opties"", paragraaf: "Bij‐
vulcontrole".
Wanneer u geen combi-tabs meer
gebruikt, denk er dan aan om zout
en naspoelmiddel te doseren en de
bijvulcontrole weer in te schakelen.
Wanneer er zich nog geen zoutconcen‐
tratie heeft gevormd die hoog genoeg
is, kan bovenstaand controlelampje nog
korte tijd blijven branden. Het lampje
gaat uit, zodra de zoutconcentratie
hoog genoeg is.
De bijvulcontrole wordt automatisch uit‐
geschakeld, als er een waterhardheid
onder de 5°dH (= 0,9 mmol/l) is gepro‐
grammeerd.
25
Ingebruikneming van het apparaat
Naspoelmiddel
Naspoelmiddel zorgt ervoor dat het wa‐
ter tijdens het drogen als een film van
het spoelgoed afloopt waardoor het
sneller droogt.
Het naspoelmiddel wordt in het reser‐
voir voor naspoelmiddel gedoseerd en
bij het naspoelen in de ingestelde hoe‐
veelheid automatisch toegevoegd.
Gebruikt u uitsluitend combi-tabs,
dan hoeft u geen naspoelmiddel te
doseren.
Naspoelmiddel doseren
 Doseer alleen naspoelmiddel
voor huishoudafwasautomaten in het
naspoelmiddelreservoir; in geen ge‐
val reinigingsmiddelen voor afwasau‐
tomaten of voor de handafwas. Dit
om te voorkomen dat het reservoir
kapotgaat.
Als alternatief kunt u ook
– huishoudazijn met een zuurgehalte
van 5%
of
– vloeibaar citroenzuur (10%-oplos‐
sing)
gebruiken. Het serviesgoed zal echter
minder goed drogen en eerder vlekken
vertonen, dan wanneer u naspoelmid‐
del gebruikt.
 Gebruik nooit azijn met een ho‐
ger zuurgehalte (bijv. azijnessence
met een gehalte van 25%).
Dat zou schade aan de afwasauto‐
maat kunnen veroorzaken.
26
 Open het klepje van het naspoelmid‐
delreservoir door op het knopje te
drukken in de richting van de pijl.
Ingebruikneming van het apparaat
Naspoelmiddel bijvullen
Wanneer het controlelampje Naspoel‐
middel gaat branden zit er nog een re‐
serve in voor 2 - 3 afwasbeurten.
 Vul op tijd naspoelmiddel bij.
Wanneer u alleen maar combi-tabs
gebruikt, kunt u de bijvulcontrole voor
naspoelmiddel en zout tegelijk uit‐
schakelen. Zie hoofdstuk: "Menu
"Programma-opties"", paragraaf: "Bij‐
vulcontrole".
 Doseer zoveel naspoelmiddel totdat
het in de vulopening zichtbaar is.
Het naspoelmiddelreservoir kan ca.
110 ml bevatten.
Wanneer u geen combi-tabs meer
gebruikt, denk er dan aan om zout
en naspoelmiddel te doseren en de
bijvulcontrole weer in te schakelen.
 Sluit het klepje en wel zo dat het dui‐
delijk vastklikt. Dit om te voorkomen
dat er tijdens het spoelproces water
in het naspoelmiddelreservoir loopt.
 Veeg eventueel gemorst naspoelmid‐
del goed weg om bij de volgende af‐
wasbeurt sterke schuimvorming te
voorkomen.
27
Ingebruikneming van het apparaat
Te doseren hoeveelheid naspoelmid‐
del instellen
 Is het apparaat nog ingeschakeld,
schakel het dan met de  - toets uit.
Voor een optimaal spoelresultaat kunt u
de dosering van het naspoelmiddel
aanpassen.
 Druk op de  - toets, blijf erop druk‐
ken en schakel tegelijk de afwas‐
automaat met de  - toets in.
Blijf daarbij minstens 4 seconden op
de  - toets drukken, totdat het con‐
trolelampje van het programma
rechts onder gaat branden.
De dosering van het naspoelmiddel is
instelbaar in hoeveelheden van ca. 0-6
ml. Vanuit de fabriek is een hoeveelheid
van ca. 3 ml naspoelmiddel ingesteld.
Deze hoeveelheid wordt geadviseerd.
De gedoseerde hoeveelheid naspoel‐
middel kan door de automatische aan‐
passing in het programma Automatic
groter uitvallen dan de ingestelde dose‐
ring.
Vertoont het vaatwerk vlekken:
 Stel een grotere hoeveelheid in.
Vertoont het vaatwerk strepen of slui‐
ers:
 Stel een kleinere hoeveelheid in.
Is dat niet het geval, begin dan nog
eens van voren af aan.
 Druk 3x op de  - toets.
Het controlelampje van de  - toets
knippert 3x kort achter elkaar.
De ingestelde waarde is te zien aan het
cijfer dat achter de  in het display aan
het knipperen is.
In het display knipperen   afwisse‐
lend.
Dat betekent dat er vanuit de fabriek
een hoeveelheid naspoelmiddel van 3
ml is ingesteld.
 Kies met de  - toets de door u ge‐
wenste hoeveelheid.
Bij iedere druk op de toets krijgt u
een grotere hoeveelheid.
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets uit.
28
Serviesgoed en bestek inruimen
Waar u op moet letten
Verwijder grove etensresten van het
vaatwerk.
Het is niet nodig om het vaatwerk van
te voren onder stromend water af te
spoelen!
 Was vaatwerk met as, zand,
was, smeervet of verf niet in de af‐
wasautomaat om schade aan het
apparaat te voorkomen.
U kunt ieder stuk servies in principe
overal in de rekken inruimen. Neem
daarbij echter de volgende tips in acht.
– Plaats serviesgoed en bestek zo dat
het niet tegen of op elkaar ligt.
– Zorg ervoor dat kleine stukken ser‐
viesgoed niet door de spijlen van de
rekken vallen.
Leg dit soort servies, zoals deksel‐
tjes, daarom in de besteklade of de
bestekkorf, afhankelijk van het mo‐
del.
Levensmiddelen zoals wortels, toma‐
ten of ketchup kunnen natuurlijke
kleurstoffen bevatten. Wanneer deze
kleurstoffen in de afwasautomaat te‐
rechtkomen, kunnen kunststof vaat‐
werk en kunststof onderdelen ervan
van kleur veranderen. Deze verkleu‐
ring heeft echter geen invloed op de
stabiliteit van het kunststof.
Ook door zilveren bestek kan kunst‐
stof verkleuren.
– Plaats het serviesgoed om het goed
schoon te krijgen zo in de rekken, dat
het water er aan alle kanten bij kan.
– Plaats al het serviesgoed zo, dat het
stevig staat.
– Plaats hol serviesgoed zoals kopjes,
glazen en pannen met de openingen
naar beneden in de rekken.
– Plaats hoog, smal, hol serviesgoed
niet in de hoeken van de rekken,
maar zoveel mogelijk in het midden
ervan. Het water kan er dan beter bij.
– Plaats servies met een diepe bodem
zoveel mogelijk schuin in het rek, zo‐
dat het water eraf kan lopen.
– Let erop dat de sproeiarmen niet
worden geblokkeerd door vaatwerk
dat door de rekken heen steekt. U
kunt dit controleren door de sproeiar‐
men een keer met de hand rond te
draaien.
29
Serviesgoed en bestek inruimen
Serviesgoed en bestek die niet ge‐
schikt zijn voor de afwasautomaat
– Serviesgoed en bestek die óf hele‐
maal óf voor een deel uit hout be‐
staan drogen uit en worden lelijk. Bo‐
vendien houdt de lijm niet in de af‐
wasautomaat. Het gevolg daarvan is
dat houten grepen los kunnen raken.
– Kunstvoorwerpen, antieke vazen of
glazen met decoraties zijn niet
bestand tegen de afwasautomaat.
– Voorwerpen van niet hittebestendig
kunststof kunnen vervormd raken.
– Voorwerpen van koper, messing, tin
en aluminium kunnen verkleuren of
dof worden.
– Kleurdecoraties op het glazuur kun‐
nen na vele afwasbeurten verbleken.
– Teer glaswerk en kristallen voor‐
werpen kunnen na een tijd dof wor‐
den.
Let verder op het volgende:
Zilver dat met zilverpoets is behandeld
kan na afloop van het afwasprogramma
nog vochtig zijn doordat het water er
niet als een film afloopt. Het zilver moet
dan met een doek worden gedroogd.
Zilver kan verkleuren wanneer het in
aanraking komt met levensmiddelen die
zwavel bevatten, bijv. eigeel, uien, may‐
onaise, mosterd, peulvruchten, vis, pe‐
kelsaus van vis en marinades.
30
 Gebruik voor het reinigen van
aluminium delen zoals vetfilters van
afzuigkappen geen sterk bijtende, al‐
kalische reinigingsmiddelen die in
bedrijfsafwasautomaten of voor in‐
dustriereinigers worden gebruikt.
Het materiaal kan hierdoor worden
aangetast. In extreme gevallen kan
er een hevige chemische reactie op‐
treden (bijvoorbeeld een gasexplo‐
sie).
Tip: Koop serviesgoed en bestek van
materiaal dat geschikt is om in een af‐
wasautomaat te worden afgewassen en
met de aanduiding: "Geschikt voor de
afwasmachine".
Behoedzame reiniging van glazen
– Glazen kunnen dof worden, wanneer
ze vaak in de afwasautomaat zijn ge‐
reinigd. Gebruik voor teer glaswerk
een programma met een lage tempe‐
ratuur. Zie hoofdstuk: Programmaoverzicht". Of gebruik daarvoor een
programma met GlassCare, als uw
apparaat daarover beschikt.
– Koop glazen die geschikt zijn om in
een afwasautomaat te worden afge‐
wassen en met de aanduiding: "Ge‐
schikt voor de afwasmachine".
– Gebruik reinigingsmiddelen met glas‐
beschermende stoffen, bijv. de tabs
uit de Miele CareCollection.
– Meer tips m.b.t. het thema "Behoed‐
zame reiniging van glazen" vindt u op
internet onder: "www.mieleglassca‐
re.com".
Serviesgoed en bestek inruimen
Bovenrek
Voor het inruimen van serviesgoed en
bestek zie ook de voorbeelden in het
gelijknamige hoofdstuk.
 Gebruik de afwasautomaat om
veiligheidsredenen niet zonder bo‐
ven- en onderrek. Dat geldt niet voor
het programma Zonder bovenrek, in‐
dien aanwezig.
Kopjesrek
 Wilt u hoog serviesgoed inruimen,
klap het kopjesrek dan omhoog.
U kunt glazen tegen het kopjesrek aan‐
zetten. Dan staan ze steviger.
 Klap het kopjesrek omlaag en zet de
glazen ertegenaan.
 Plaats in het bovenrek klein, licht en
kwetsbaar serviesgoed zoals glazen,
kopjes, schoteltjes en dessertschaalt‐
jes.
U kunt er ook een plat pannetje in
plaatsen.
 Leg erg lang bestek zoals soeplepels,
pollepels en lange messen dwars aan
de voorkant van het bovenrek.
31
Serviesgoed en bestek inruimen
Verstellen bovenrek
Om in het boven- of onderrek meer
plaats te krijgen voor hoger servies‐
goed kunt u het bovenrek in hoogte
verstellen. U kunt kiezen tussen 3 stan‐
den met een verschil van telkens ca.
2 cm.
Wanneer water in holle gedeelten blijft
liggen, kunt u het bovenrek beter
schuin plaatsen, nl. met één kant hoog
en met één kant laag. Het water
stroomt dan gemakkelijker weg. Zorg er
echter voor, dat u het rek zonder pro‐
blemen in de spoelruimte kunt schui‐
ven.
 Trek het bovenrek naar buiten.
 het bovenrek in de gewenste positie
zetten en de hendels weer vast laten
klikken.
Afhankelijk van de stand van het bo‐
venrek kunt u bijv. borden met de vol‐
gende doorsneden in de rekken plaat‐
sen.
Afwasautomaat met bestekkorf
(Voor model zie typeplaatje)
Stand
boven‐
rek
Bord- in cm
Bovenrek
Onder‐
rek
Nor‐
maal
XXL
Boven
20
24
31 (35*)
Midden
22
26
29
Onder
24
28
27
Afwasautomaat met besteklade
(Voor model zie typeplaatje)
Stand
boven‐
rek
Om het bovenrek naar boven te ver‐
stellen, moet u:
 het rek naar boven trekken, totdat het
vastklikt.
Om het bovenrek naar beneden te
verstellen, moet u:
 de hendels aan de zijkanten van het
bovenrek naar boven trekken,
32
Bord- in cm
Bovenrek
Onder‐
rek
Nor‐
maal
XXL
Boven
15
19
31 (35*)
Midden
17
21
29
Onder
19
23
27
U kunt er ook borden met een doorsnede
van 35 cm in plaatsen, als u ze iets schuin
zet. Zie: "Onderrek".
Serviesgoed en bestek inruimen
Onderrek
Voor het inruimen van serviesgoed en
bestek zie ook de voorbeelden in het
gelijknamige hoofdstuk.
 Plaats in het onderrek groot en zwaar
serviesgoed zoals borden, platte
schotels, pannen en schalen.
U kunt ook glazen, kopjes, schotel‐
tjes, ontbijt- en dessertbordjes in het
onderrek zetten.
Multi-Comfort-rek
In het achterste gedeelte van het onder‐
rek bevindt zich het MultiComfort-rek.
Daarin kunt u glazen, kopjes, borden en
pannen plaatsen.
 Wilt u hoog serviesgoed inruimen,
klap de glazenhouder dan omhoog.
 Zet wijn- en bierglazen tegen de gla‐
zenhouder of hang ze in de uitsparin‐
gen van de houder.
U kunt de hoogte van de glazenhouder
in twee standen instellen.
 Zet grote borden in het midden van
het onderrek.
U kunt er ook borden met een doorsne‐
de van 35 cm in plaatsen, als u ze iets
schuin zet.
 Schuif de glazenhouder in de ge‐
wenste hoogte, totdat de bevestigin‐
gen aan de bovenkant vastklikken of
aan de onderkant op de spijlen lig‐
gen.
33
Serviesgoed en bestek inruimen
Omklapbare spijlen (modelafhankelijk)
In de spijlen aan de voorkant kunt u
schoteltjes, borden, soepborden, platte
schotels en schalen plaatsen.
U kunt de spijlen omklappen om meer
ruimte te krijgen voor grote stukken ser‐
viesgoed, bijv. grote potten, pannen en
schalen.
 Druk de gele hendel naar beneden 
en klap de spijlen om .
34
Serviesgoed en bestek inruimen
Bestek
3D-besteklade (modelafhankelijk)
Voor het inruimen van serviesgoed en
bestek zie ook de voorbeelden in het
gelijknamige hoofdstuk.
 Plaats het bestek in de besteklade
zoals op het plaatje.
Wanneer u messen, vorken en lepels
als aparte groepen in de besteklade
legt, kunt u ze er na het afwasprogram‐
ma makkelijker uithalen en opbergen.
Leg de lepels met de grepen tussen de
opstaande kammen en de lepelbladen
tussen de getande kammen, zodat ook
de laatste waterdruppel er zonder pro‐
blemen af kan lopen.
Wanneer de lepels niet met de grepen
tussen de opstaande kammen passen,
leg ze dan met de grepen op de getan‐
de kammen.
De bovenste sproeiarm mag niet
door te hoog vaatwerk (bijv. een
taartschep) worden geblokkeerd.
U kunt de inzetten aan de zijkant van de
besteklade naar het midden verschui‐
ven om hogere stukken serviesgoed in
het bovenrek te kunnen plaatsen.
Om in het middelste gedeelte van de
besteklade meer ruimte voor grote be‐
stekdelen te creëren, kunt u dat gedeel‐
te met de gele schuif in hoogte verstel‐
len.
35
Serviesgoed en bestek inruimen
Bestekkorf (modelafhankelijk)
U kunt de bestekkorf in het onderrek
plaatsen en wel op een willekeurige
plek op de rijen spijlen aan de voorkant.
 Plaats de bestekhouder als dat nodig
is op de bestekkorf.
 Wilt u het bestek snel schoon en
droog hebben, plaats het dan zo in
de bestekkorf dat de grepen beneden
en de snijkanten van de messen en
de tanden van de vorken boven zit‐
ten. Wanneer u daardoor echter kans
loopt om zich daaraan te bezeren,
dan kunt u het bestek beter zo plaat‐
sen dat de grepen boven en de
scherpe kanten beneden zitten.
 Plaats kleine lepels in de speciale le‐
pelsegmenten aan 3 zijkanten van de
bestekkorf.
 Plaats de lepels in de bestekhouder
met de grepen naar beneden.
Speciale bestekhouder voor de be‐
stekkorf
 Verdeel het bestek gelijkmatig over
de houder.
In de bijgevoegde bestekhouder kunt u
lepels plaatsen die erg vuil zijn. De le‐
pels liggen niet op elkaar maar worden
in deze houder naast elkaar opgehan‐
gen. Daardoor kan het water er beter
bij.
36
Serviesgoed en bestek inruimen
Voorbeelden voor de indeling
Afwasautomaat met besteklade
Bovenrek
Onderrek
37
Serviesgoed en bestek inruimen
Besteklade
Sterk verontreinigd serviesgoed
38
Serviesgoed en bestek inruimen
Afwasautomaat met bestekkorf
Bovenrek
Onderrek
39
Serviesgoed en bestek inruimen
Bestekkorf
Sterk verontreinigd serviesgoed
40
Bediening
Reinigingsmiddelen
 Gebruik uitsluitend reinigings‐
middelen voor huishoudafwasauto‐
maten.
Soorten reinigingsmiddel
Moderne reinigingsmiddelen bevatten
vele werkstoffen. De belangrijkste zijn:
– Fosfaat. Dit onthardt het water en
voorkomt daarmee kalkaanslag.
– Alkalische stoffen. Deze zijn nodig
voor het weken van aangekoekt vuil.
– Enzymen. Deze verminderen het zet‐
meel en lossen eiwit op.
– Bleekmiddel op zuurstofbasis. Dit
verwijdert kleurige vlekken zoals
thee-, koffie- en ketchupvlekken.
Het zijn voornamelijk fosfaathoudende,
mild alkalische reinigingsmiddelen met
enzymen en zuurstofbleekmiddel die
worden aangeboden; zelden fosfaatvrije
producten.
Verschillende vormen reinigingsmidde‐
len
– Poedervormige en gelvormige reini‐
gingsmiddelen - Deze kunnen gevari‐
eerd worden gedoseerd, afhankelijk
van de belading en de vuilgraad van
het vaatwerk.
Gewone reinigingsmiddelen en combitabs Naast de gewone reinigingsmiddelen
zijn er ook producten met verschillende
extra functies, te weten de combi-tabs.
Zie hoofdstuk: "Programma-opties",
paragraaf: "DocControl", indien aanwe‐
zig.
Er zijn combi-tabs die behalve een rei‐
nigingsfunctie ook een naspoel- en wa‐
terontharderfunctie hebben. Deze vindt
u in de handel onder de naam "3 in 1".
Verder zijn er combi-tabs die daarnaast
ook nog andere componenten hebben
zoals een glasbeschermend middel,
een middel voor roestvrij staal of een
reinigingsversterkend middel. Deze
vindt u in de handel onder de naam "5
in 1", "7 in 1", "All in 1" enz. Gebruik
deze middelen alleen bij de door de fa‐
brikant op de verpakking geadviseerde
waterhardheid.
De reinigings- en droogresultaten van
deze combi-tabs lopen zeer uiteen.
Optimale reinigings- en droogresulta‐
ten krijgt u wanneer u een gewoon rei‐
nigingsmiddel, regenereerzout en een
naspoelmiddel apart, maar wel tege‐
lijkertijd doseert.
– Tabs - Deze bevatten een hoeveel‐
heid reinigingsmiddel die voor de
meeste toepassingen voldoende is.
41
Bediening
Doseringstips reinigingsmiddel
 Neem bij het doseren de aanwij‐
zingen op de verpakking in acht.
 Wanneer er niet iets anders op de
verpakking staat, doseer dan één tab
of - afhankelijk van de vuilgraad - 20
tot 30 ml in vakje II. Is het vaatwerk
sterk verontreinigd, doseer dan ook
nog eens een geringe hoeveelheid
reinigingsmiddel in vakje I. Zie hoofd‐
stuk: "Programma-overzicht".
 Gebruik bij het programma "Snel" (in‐
dien aanwezig) geen tabletten. De ta‐
bletten lossen bij dit programma niet
helemaal op.
Doseert u minder reinigingsmiddel
dan is geadviseerd, dan is het moge‐
lijk dat het vaatwerk niet goed
schoon wordt.
42
 Reinigingsmiddelen kunnen
brandwonden in neus, mond en keel
veroorzaken.
Adem daarom geen poedervormig
reinigingsmiddel in en slik geen reini‐
gingsmiddel in! Ga direct naar de
dokter wanneer dat wel is gebeurd.
Zorg ervoor dat kinderen niet met
reinigingsmiddelen in aanraking kun‐
nen komen. Laat kinderen daarom
niet bij de afwasautomaat komen
wanneer deze geopend is. Er zouden
nog resten reinigingsmiddel in de af‐
wasautomaat aanwezig kunnen zijn.
Verder kunt u het reinigingsmiddel
beter pas dán toevoegen vlak voor‐
dat u het programma start. Vergren‐
del de deur bovendien met de kin‐
derbeveiliging, wanneer uw auto‐
maat daarover beschikt.
Bediening
Reinigingsmiddel doseren
 Open het klepje door op het knopje
te drukken.
 Doseer het reinigingsmiddel in de
vakjes en sluit het klepje van het do‐
seerbakje.
Na afloop van een afwasprogramma is
het reinigingsmiddelbakje altijd geo‐
pend.
 Sluit ook het pak reinigingsmiddel om
te voorkomen dat het middel aan rei‐
nigingskracht verliest.
Doseerhulp
In vakje I past maximaal 10 ml,
in vakje II maximaal 50 ml reinigings‐
middel.
In vakje II zijn markeringen aangebracht
om het doseren makkelijker te maken:
20, 30. Bij een horizontaal geopende
deur geven deze streepjes aan hoeveel
reinigingsmiddel in ml er ongeveer in
zit.
43
Bediening
Inschakelen
Programma kiezen
 Draai de kraan open als deze nog
dicht is.
Laat de keuze voor een programma
steeds afhangen van het soort servies‐
goed en de mate waarin het is veront‐
reinigd.
 Open de deur.
 Controleer of de sproeiarmen vrij
kunnen draaien en niet worden ge‐
blokkeerd.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets in.
Het controlelampje van het laatst geko‐
zen programma gaat branden.
Wanneer u in plaats van het program‐
ma ECO opnieuw het laatst ingestelde
programma wilt kiezen, schakel dan
de programma-optie "Memory" in. Zie
hoofdstuk: "Programma-opties", para‐
graaf: "Memory".
In het hoofdstuk: "Programma-over‐
zicht" zijn de programma's beschreven
en de toepassingen ervan.
 Kies met de  - toets het gewenste
programma.
Het controlelampje van het gekozen
programma gaat branden.
Het display geeft in uren en minuten
aan hoelang dit programma gaat duren.
U kunt nu een programma-optie kie‐
zen. Zie hoofdstuk: "Programma-op‐
ties".
Zijn er programma-opties gekozen, dan
branden tevens de daarbij behorende
controlelampjes.
44
Bediening
Programma starten
Tijdweergave
 Start het programma door de deur te
sluiten.
Voordat er een programma start geeft
het display in uren en minuten de tijd
aan die het gekozen programma gaat
duren, de zgn. resttijd. Deze tijd wordt
tijdens het afwasprogramma in het dis‐
play afgeteld.
Het programma start.
Als het programma gestart is, gaat de
optische functiecontrole branden.
Wilt u beslist een programma afbre‐
ken, doe dat dan alleen in de eerste
minuten om te voorkomen dat be‐
langrijke programmafases (bijv. het
regenereren) worden overgeslagen.
Het is mogelijk dat het display voor één
en hetzelfde programma de ene keer
een andere tijd aangeeft dan de andere
keer. Dat is o.a. afhankelijk van de tem‐
peratuur van het instromende water, de
regenereercyclus, het soort reinigings‐
middel, de hoeveelheid serviesgoed en
de mate waarin dit is verontreinigd.
Wanneer u een programma voor het
eerst kiest, wordt er een tijd aangege‐
ven die overeenkomt met een gemid‐
delde programmaduur met koud water.
De tijden in het programma-overzicht
zijn de tijden die de programma's duren
wanneer de belading en de temperatuur
voldoen aan de norm.
Iedere keer dat er een programma loopt
wordt de programmaduur door de elek‐
tronica berekend op grond van de tem‐
peratuur van het instromende water en
de hoeveelheid serviesgoed.
45
Bediening
Energiemanagement
Einde van het programma
10 minuten nadat u voor het laatst een
toets hebt bediend / nadat het pro‐
gramma is afgelopen, gaat de afwas‐
automaat automatisch uit om energie te
besparen. Zie hoofdstuk: "Programmaopties", paragraaf: "Optimalisering
standby".
Na afloop van een programma gaat
langzaam de optische functiecontrole
knipperen, als tenminste de deur nog
gesloten is. Bovendien klinken de ge‐
luidssignalen, als ze tenminste zijn inge‐
schakeld.
 Druk op de  - toets om de afwas‐
automaat weer in te schakelen.
Wanneer er een programma of een
voorgeprogrammeerde tijd loopt of
wanneer er sprake is van een storing,
wordt de afwasautomaat niet uitge‐
schakeld.
Als in het display . verschijnt, is het
programma beëindigd.
De droogventilator loopt na afloop van
het programma nog een paar minuten
door.
 U kunt de afwasautomaat nu openen
en het vaatwerk eruit halen.
 Om beschadigingen aan kwets‐
bare werkbladen door waterdamp te
voorkomen kunt u de deur na afloop
van een programma het beste óf he‐
lemaal opendoen óf gesloten houden
totdat u het vaatwerk uit de auto‐
maat haalt. Laat de deur in ieder ge‐
val niet op een kier staan.
46
Bediening
Uitschakelen
Afwasautomaat uitruimen
Na afloop van het programma
 U kunt de afwasautomaat ieder mo‐
ment met de  - toets uitschakelen.
Heet serviesgoed breekt snel! Laat het
serviesgoed daarom na het uitschake‐
len van de automaat zo lang in de af‐
wasautomaat afkoelen, totdat u het
goed kunt vastpakken.
Wanneer u de afwasautomaat uitscha‐
kelt terwijl een programma nog loopt,
wordt het programma afgebroken.
Wanneer u de deur na het uitschakelen
helemaal opent, koelt het serviesgoed
sneller af.
Ook een voorgeprogrammeerde tijd
(FlexiTimer) kunt u op deze manier af‐
breken.
Ruim eerst het onderrek, dan het bo‐
venrek en tenslotte de besteklade (in‐
dien aanwezig) uit.
Zo voorkomt u dat er druppels van het
bovenrek of van de besteklade op het
serviesgoed in het onderrek vallen.
 Open de deur.
Draai veiligheidshalve de kraan dicht,
wanneer de afwasautomaat langere
tijd niet wordt gebruikt, bij voorbeeld
in de vakantietijd.
47
Bediening
Programma onderbreken
Het programma wordt onderbroken, zo‐
dra u de deur opendoet.
Wanneer u de deur weer dichtdoet,
gaat het programma na een paar se‐
conden daar verder, waar het is onder‐
broken.
 Wanneer het water in de afwas‐
automaat heet is, loopt u het risico
om zich te verbranden.
Wanneer u de deur beslist moet ope‐
nen, doe dat dan zeer voorzichtig.
Laat de deur voordat u die weer sluit
ca. 20 seconden op een kier staan,
zodat de temperatuur zich in de
spoelruimte kan verdelen. Druk daar‐
na op de deur totdat het deurslot
vastklikt.
Van programma wisselen
Is het klepje van het doseerbakje
voor het reinigingsmiddel al geo‐
pend, wissel dan niet meer van pro‐
gramma.
Wanneer een programma al is gestart,
kunt u als volgt van programma wisse‐
len.
 Open de deur.
 Schakel de afwasautomaat uit met de
 - toets.
 Schakel de afwasautomaat weer in
met de  - toets.
 Kies het gewenste programma.
 Start het programma door de deur te
sluiten.
Als het programma gestart is, gaat de
optische functiecontrole branden.
48
Programma-opties
Kort 
DosControl
Met het inschakelen van de program‐
ma-optie  ("Kort") kunt u de pro‐
grammaduur van die programma's ver‐
korten waarmee deze optie te combine‐
ren is.
De afwasautomaat beschikt over een
doseringscontrole. Deze functie kunt u
niet zelf instellen. Het apparaat contro‐
leert of er een normaal reinigingsmiddel
of een combi-tab is gedoseerd en past
het programmaverloop daar automa‐
tisch aan aan. Dit verbetert het reini‐
gingsresultaat. Afhankelijk van het pro‐
gramma heeft de doseringscontrole in‐
vloed op het energieverbruik en de pro‐
grammaduur.
Voor een optimaal reinigingsresultaat
worden de verbruikswaarden verhoogd.
Een combinatie van deze functie met
het programma "Snel" levert de optie
"kort"  op, een spoelgang zonder
droging en zodoende ook zonder auto‐
matische deuropening (indien aanwe‐
zig).
 Open de deur.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets in.
 Kies een programma.
 Druk op de  - toets.
Het controlelampje van de  - toets
gaat branden.
 Start nu het gekozen programma.
De ingestelde optie blijft voor alle pro‐
gramma’s ingeschakeld, totdat u de op‐
tie weer uitschakelt.
49
Programma-opties
Het uitschakelen van de con‐
trolelampjes voor het bijvullen
van zout en naspoelmiddel
 Druk negen keer op de  - toets.
Wanneer u alleen maar combi-tabs ge‐
bruikt, hoeft u geen zout en naspoel‐
middel te doseren. De controlelampjes
voor het bijvullen gaan wel branden.
Met de programma-optie "Bijvulcontro‐
le" kunt u deze bijvulcontrole uitschake‐
len. Dat heeft geen invloed op de dose‐
ringscontrole.
Het display geeft aan of de bijvulcon‐
trole is ingeschakeld of uitgeschakeld.
 Open de deur.
 Is de afwasautomaat nog ingescha‐
keld, schakel deze dan met de  toets uit.
 Druk op de  - toets, houd deze in‐
gedrukt en schakel tegelijk de af‐
wasautomaat met de  - toets in.
Houd de  - toets minstens 4 secon‐
den ingedrukt, totdat het controle‐
lampje van het programma rechts on‐
der gaat branden.
Is dat niet het geval, begin dan nog
eens van voren af aan.
50
Het controlelampje van de  - toets
knippert negen keer kort achter elkaar.
– Knippert  , dan is de bijvulcontrole
ingeschakeld.
– Knippert  , dan is de bijvulcontrole
uitgeschakeld.
 Wilt u de instelling wijzigen, druk dan
op de  - toets.
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets uit.
Wanneer u geen combi-tabs meer
gebruikt, denk er dan aan om zout
en naspoelmiddel te doseren en de
bijvulcontrole weer in te schakelen.
Programma-opties
Voorprogrammering
 Open de deur.
Met het inschakelen van de program‐
ma-optie "Voorprogrammering" kunt u
het starttijdstip van het door u gekozen
afwasprogramma van tevoren instellen
en wel tussen de 30 minuten en 24 uur.
Dit kunt u bij voorbeeld doen om ge‐
bruik te maken van het nachttarief.
Vertragingen van 30 minuten tot en met
9 uur en 30 minuten worden in stappen
van 30 minuten ingesteld, daarboven in
stappen van een uur.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets in.
Maakt u gebruik van de voorpro‐
grammering, zorg er dan bij het do‐
seren van het reinigingsmiddel voor
dat het doseerbakje voor het reini‐
gingsmiddel droog is. Is dat niet het
geval, dan kan het reinigingsmiddel
gaan klonteren en wordt daarna niet
volledig ingespoeld.
Gebruik bij de voorprogrammering
geen vloeibaar reinigingsmiddel om
te voorkomen dat dit te vroeg in‐
stroomt.
 Kies het gewenste programma.
 Druk op de  - toets.
Het display geeft de tijd aan die de vori‐
ge keer is voorgeprogrammeerd. Het
controlelampje van de  - toets gaat
branden.
 Stel met de  - toets het gewenste
starttijdstip in.
Wanneer u op de  - toets blijft druk‐
ken, loopt de tijd automatisch door naar
 h. U kunt daarna weer bij . h be‐
ginnen door 2x op de  - toets te
drukken.
 Sluit de deur.
51
Programma-opties
 Wanneer u wilt weten hoelang het
nog duurt voordat het programma
begint, open dan de deur.
De voorgeprogrammeerde tijd wordt in
het display afgeteld en wel onder de 10
uur per minuut en boven de 10 uur per
uur.
Na afloop van de voorgeprogram‐
meerde tijd start het gekozen afwaspro‐
gramma automatisch. Het display geeft
aan hoe lang het gekozen programma
gaat duren. Het controlelampje van de
 - toets gaat uit.
Voorbeelden van de weergave van de
voorgeprogrammeerde tijd in het dis‐
play:
Tot 59 minuten:
bijvoorbeeld 30 minuten = .
Van 1 uur tot 9 uur en 30 minuten:
bijvoorbeeld 5 uur = .
Vanaf 10 uur:
Bijv. 15 uur = 
52
Programma starten vòòr afloop van
de voorgeprogrammeerde tijd
U kunt het programma ook starten
vòòrdat de voorgeprogrammeerde tijd
is afgelopen.
Ga daarvoor als volgt te werk.
 Open de deur.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets uit.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets weer in.
 Kies indien nodig het gewenste pro‐
gramma.
 Start het programma door de deur te
sluiten.
Is het programma gestart, gaat de op‐
tische functiecontrole branden.
Programma-opties
Geluidssignalen
 Druk vier keer op de  - toets.
Met bovengenoemde programma-optie
kunt u geluidssignalen inschakelen.
Het controlelampje van de  - toets
knippert vier keer kort achter elkaar.
Deze klinken na afloop van een pro‐
gramma. Ze klinken vier keer achter el‐
kaar met een korte pauze.
Het display geeft aan of de geluidssig‐
nalen zijn ingeschakeld of uitgescha‐
keld.
Deze optie is vanuit de fabriek uitge‐
schakeld.
U kunt de geluidssignalen uitschakelen,
zodat ze bij het programma-einde niet
klinken. Bij eventuele storingen is de
zoemer altijd ingeschakeld.
– Knippert  , dan zijn de geluidssig‐
nalen ingeschakeld.
 Open de deur.
 Is de afwasautomaat nog ingescha‐
keld, schakel deze dan met de  toets uit.
– Knippert  , dan zijn de geluidssig‐
nalen uitgeschakeld.
 Wilt u de instelling wijzigen, druk dan
op de  - toets.
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets uit.
 Druk op de  - toets, houd deze in‐
gedrukt en schakel tegelijk de af‐
wasautomaat met de  - toets in.
Houd de  - toets minstens vier se‐
conden ingedrukt, totdat het contro‐
lelampje van het programma rechts
onder gaat branden.
Is dat niet het geval, begin dan nog
eens van voren af aan.
53
Programma-opties
Aanpassing Automatic - pro‐
gramma
Soms is uw serviesgoed niet zo vuil,
maar is het vuil dat erop zit erg moeilijk
te verwijderen. Met het inschakelen van
bovengenoemde programma-optie kunt
u het Automatic – programma daaraan
aanpassen.
 Open de deur.
 Is de afwasautomaat nog ingescha‐
keld, schakel deze dan met de  toets uit.
 Druk op de  - toets, houd deze in‐
gedrukt en schakel tegelijk de af‐
wasautomaat met de  - toets in.
Houd de  - toets minstens vier se‐
conden ingedrukt, totdat het contro‐
lelampje van het programma rechts
onder gaat branden.
Is dat niet het geval, begin dan nog
eens van voren af aan.
54
 Druk vijf keer op de  - toets.
Het controlelampje van de  - toets
knippert vijf keer kort achter elkaar.
Het display geeft aan of "Aanpassing
Automatic - programma" is ingescha‐
keld of uitgeschakeld.
– Knippert  , dan is "Aanpassing Au‐
tomatic-programma" ingeschakeld.
– Knippert  , dan is "Aanpassing Au‐
tomatic-programma" uitgeschakeld.
 Wilt u de instelling wijzigen, druk dan
op de  - toets.
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets uit.
Programma-opties
Memory
 Druk zes keer op de  - toets.
Met het inschakelen van de program‐
ma-optie "Memory" kunt u het laatst
gekozen programma opslaan.
Wanneer u de afwasautomaat na afloop
van een programma uitschakelt en
daarna weer inschakelt, brandt niet het
controlelampje van het programma
ECO, maar van het laatst gekozen pro‐
gramma.
Het controlelampje van de  - toets
knippert zes keer kort achter elkaar.
 Open de deur.
 Is de afwasautomaat nog ingescha‐
keld, schakel deze dan met de  toets uit.
 Druk op de  - toets, houd deze in‐
gedrukt en schakel tegelijk de af‐
wasautomaat met de  - toets in.
Houd de  - toets minstens vier se‐
conden ingedrukt, totdat het contro‐
lelampje van het programma rechts
onder gaat branden.
Het display geeft aan of de memory is
ingeschakeld of uitgeschakeld.
– Knippert  , dan is de memory inge‐
schakeld.
– Knippert  , dan is de memory uit‐
geschakeld.
 Wilt u de instelling wijzigen, druk dan
op de  - toets.
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets uit.
Is dat niet het geval, begin dan nog
eens van voren af aan.
55
Programma-opties
Optimalisering standby
 Druk acht keer op de  - toets.
Vanuit de fabriek is de optie "Optimali‐
sering standby" ingeschakeld.
Het controlelampje van de  - toets
knippert acht keer kort achter elkaar.
Een aantal minuten nadat u voor het
laatst een toets hebt bediend / nadat
het programma is afgelopen, gaat de
afwasautomaat automatisch uit om
energie te besparen.
Het display geeft aan of "Optimalisering
standby" is ingeschakeld of uitgescha‐
keld.
Wanneer er een programma of een
voorgeprogrammeerde tijd loopt of
wanneer er sprake is van een storing,
wordt de afwasautomaat niet uitge‐
schakeld.
Met bovengenoemde instelling kunt u
de standby ook uitschakelen. Dat houdt
in dat het nog ca. 6 uur duurt voordat
het apparaat automatisch wordt uitge‐
schakeld. Daardoor stijgt het energie‐
verbruik.
 Open de deur.
 Is de afwasautomaat nog ingescha‐
keld, schakel deze dan met de  toets uit.
 Druk op de  - toets, houd deze in‐
gedrukt en schakel tegelijk de af‐
wasautomaat met de  - toets in.
Houd de  - toets minstens vier se‐
conden ingedrukt, totdat het contro‐
lelampje van het programma rechts
onder gaat branden.
Is dat niet het geval, begin dan nog
eens van voren af aan.
56
– Knippert  , dan is "Optimalisering
standby" is ingeschakeld.
– Knippert  , dan is de "Optimalise‐
ring standby" uitgeschakeld.
 Wilt u de instelling wijzigen, druk dan
op de  - toets.
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets uit.
Programma-opties
Fabrieksinstellingen
 Druk 19 keer op de  - toets.
Met het inschakelen van de program‐
ma-optie "Fabrieksinstellingen" kunt u
de instellingen resetten.
Het controlelampje van de  - toets
knippert 1 keer lang en 9 keer kort ach‐
ter elkaar.
 Open de deur.
Het display geeft aan welke instellingen
van kracht zijn.
 Is de afwasautomaat nog ingescha‐
keld, schakel deze dan met de  toets uit.
 Druk op de  - toets, houd deze in‐
gedrukt en schakel tegelijk de af‐
wasautomaat met de  - toets in.
Houd de  - toets minstens vier se‐
conden ingedrukt, totdat het contro‐
lelampje van het programma rechts
onder gaat branden.
Is dat niet het geval, begin dan nog
eens van voren af aan.
– Knippert  , dan zijn de fabrieksin‐
stellingen van kracht.
– Knippert  , dan wijkt minstens een
instelling af.
 Druk op de  - toets, wanneer u de
instellingen van de afwasautomaat
wilt resetten naar fabriekstellingen.
De instelling wordt direct opgeslagen.
 Schakel de afwasautomaat met de 
- toets uit.
57
Programma-overzicht
Programma
Programmaverloop
Voorspoelen
Reinigen
Tussenspoe‐
len
Naspoelen
°C
44
ECO 1)
Automatic
Drogen
°C
X
58
X
Variabel programmaverloop,
sensorgestuurde aanpassing aan hoeveelheid vaatwerk en etensresten
Naar
behoefte
47-55
Naar
behoefte
65
X
Normaal
55 °C
X
55
X
68
X
Intensief
75 °C
2X
75
X
68
X
Speciaal 
X
44
X
65
X
40
X
45
X
Snel 40°C
1)
Bij dit programma is de water- en energiebesparing het grootst.
58
Programma-overzicht
Verbruik 2)
Elektrische energie
2)
Water koud
Water warm
15 °C
kWh
0,94 3) / 0,93 4)
0,59 3) / 0,58 4)
0,85 5) -1,35 6)
Programmaduur 2)
Water
Liter
Water koud
Water warm
55 °C
15 °C
55 °C
kWh
h:min
h:min
9,9
3:21
3:11
0,65 5) -0,90 6)
6,5 5) -16,0 6)
1:30-2:50
1:25-2:40
1,25
0,85
14,0
2:03
1:51
1,60
1,10
15,0
2:58
2:44
1,05
0,60
13,5
1:57
1:46
0,65
0,25
11,0
0:46
0:35
De genoemde waarden zijn volgens EN 50242 berekend. De waarden kunnen in de prak‐
tijk door wisselende omstandigheden of door de invloed van sensoren duidelijk variëren.
Bij de aangegeven duur zijn wij uitgegaan van een normaal huishouden.
Door de keuze van programma-opties veranderen verbruik en duur van de programma's.
Zie hoofdstuk: "Programma-opties".
3)
Afwasautomaat met besteklade
4)
Afwasautomaat met bestekkorf
5)
Gedeeltelijke belading met licht verontreinigd vaatwerk
6)
Volle belading met sterk verontreinigd vaatwerk
59
Programma-overzicht
Vaatwerk
Gemengd vaatwerk
dat tegen een stootje kan
Etensresten
Eigenschappen van
het programma
Alle soorten etensresten die in
een huishouden voorkomen
Variabel, sensorgestuurd
programmaverloop
Verkort programmaverloop
Korte programmaduur
Temperatuurgevoelig
glas en kunststof
Verse etensresten die nog niet
zijn aangekoekt
Verkort programmaverloop
Programmaverloop
met GlasCare
Verkort programmaverloop
Gemengd vaatwerk
Water- en energiebesparend
programmaverloop
Gebruikelijke, licht
opgedroogde etensresten
Potten, pannen, sterk
porselein en bestek
60
Gemiddelde
programmawaarden
Verkort programmaverloop
Ingebrande, aangekoekte,
sterk opgedroogde,
zetmeel- of eiwithoudende
etensresten 1)
Zetmeelhoudende etensresten bij aardappels, pasta's, rijst of stamppot.
Eiwithoudende etensresten bij gebraden vlees, vis, eieren of ovenschotels.
1)
Verkort programmaverloop
Maximale reinigingscapaciteit
Verkort programmaverloop
Programma-overzicht
Programma
Automatic
Reinigingsmiddelen
Vakje I 2)
Vakje II 2)
-
25 ml
of
1 tab
-
20 ml
of
1 tab 3)
-
20 ml
of
1 tab
-
25 ml
of
1 tab
-
25 ml
of
1 tab
10 ml
25 ml
of
1 tab
+ Kort
Snel 40 °C
+ Kort
Speciaal 
+ Kort
ECO
+ Kort
Normaal 55 °C
+ Kort
Intensief 75 °C
+ Kort
Zie hoofdstuk: "Reinigingsmiddelen".
In dit programma lossen tabletten niet altijd helemaal op.
2)
3)
61
Reiniging en onderhoud
Controleer 2 tot 3 keer per jaar de al‐
gehele toestand van uw afwasauto‐
maat om de kans op storingen te
verminderen.
 Alle oppervlakken zijn krasge‐
voelig.
Gebruik om krassen en verkleuringen
op het oppervlak te voorkomen al‐
leen geschikte reinigingsmiddelen.
Spoelruimte reinigen
Als u steeds de juiste hoeveelheid reini‐
gingsmiddel gebruikt, is de spoelruimte
grotendeels zelfreinigend.
Is er echter toch sprake van kalk- of
vetaanslag, dan kunt u deze verwijde‐
ren met een speciaal reinigingsmiddel
dat verkrijgbaar is bij de afdeling On‐
derdelen van Miele Nederland of via in‐
ternet op www.miele-shop.com. Lees
de tips op de verpakking.
Wordt er overwegend gebruik gemaakt
van programma's met lage temperatu‐
ren (< 50 °C), dan bestaat het gevaar
dat zich in de spoelruimte geurtjes,
ziektekiemen en aanslag ontwikkelen.
Nadat een aantal keren een programma
met een lage temperatuur is gedraaid,
wordt de temperatuur in de laatste
spoelgang van het gekozen programma
automatisch verhoogd.
 Reinig regelmatig de zeefcombinatie
in de spoelruimte.
62
Deurdichting en deur reinigen
Deurdichtingen en zijkanten van de
deur horen niet bij de spoelruimte en de
waterstralen kunnen daar niet bijkomen.
Daardoor kan zich schimmel vormen.
 Neem de deurdichtingen regelmatig
met een vochtige doek af en verwij‐
der de etensresten.
 Veeg gemorste etens- en drankresten
van de zijkanten van de deur van de
afwasautomaat af.
Bedieningsveld reinigen
 Reinig het bedieningsveld uitsluitend
met een vochtige doek.
Lichtgeleider reinigen
De lichtgeleider van de optische func‐
tiecontrole bevindt zich in de afdekplaat
onder het werkblad.
 Reinig de lichtgeleider zo nodig al‐
leen met een vochtige doek of met
een geschikt reinigingsmiddel voor
kunststof.
Reiniging en onderhoud
Front van de afwasautomaat
reinigen
 Hoe langer vuil blijft zitten, des te
moeilijker het te verwijderen is en
des te groter de kans is dat het op‐
pervlak gaat verkleuren of bescha‐
digd raakt.
Verwijder vuil daarom direct.
 Reinig het front met een schoon
sponsdoekje, wat reinigingsmiddel
voor de hand en warm water of ge‐
bruik een schoon, vochtig microve‐
zeldoekje zonder reinigingsmiddel.
Droog het front daarna met een zach‐
te doek.
Gebruik om beschadigingen aan de
oppervlakken te voorkomen geen:
– zuur-, soda-, ammoniak- of chloride‐
houdende reinigingsmiddelen;
– kalkoplossende reinigingsmiddelen;
– schurende reinigingsmiddelen zoals
schuurpoeder;
– oplosmiddelhoudende reinigingsmid‐
delen;
– reinigingsmiddelen voor roestvrij
staal;
– reinigingsmiddelen voor vaatwerk;
– ovenreinigers;
– glasreinigers;
– schurende harde borstels en spons‐
jes (zoals pannensponsjes) of ge‐
bruikte sponsjes die nog resten
schuurmiddel bevatten;
– vlekkensponsjes;
– scherpe metalen schrapers;
– staalwol;
– stoomreinigers.
63
Reiniging en onderhoud
Zeefcombinatie in de spoel‐
ruimte controleren
Zeefcombinatie reinigen
 Schakel de afwasautomaat uit.
Op de bodem van de spoelruimte be‐
vindt zich een zeefcombinatie. Deze
houdt het ergste vuil tegen dat in het af‐
waswater zit. Op deze manier wordt
voorkomen dat het vuil in het circulatie‐
systeem en via de sproeiarmen weer in
de spoelruimte terechtkomt.
 Zonder zeefcombinatie mag niet
worden afgewassen!
De combinatie kan in de loop van de
tijd door het vuil verstopt raken. Hoe‐
lang dat duurt hangt natuurlijk af van
uw eigen huishoudelijke situatie.
 Controleer de zeefcombinatie daarom
regelmatig en reinig deze indien no‐
dig.
 Ontgrendel de zeefcombinatie door
de grendel naar achteren te draaien
.
 Neem de combinatie uit het apparaat
.
Ontdoe de zeefcombinatie van grove
resten, spoel de combinatie onder
stromend water goed af en gebruik
daarbij eventueel een borstel.
 Zorg ervoor dat er geen grove
vuilresten in het circulatiesysteem te‐
rechtkomen en dat het systeem niet
verstopt raakt.
64
Reiniging en onderhoud
Om de binnenkant van het tuitvormige
gedeelte van de zeefcombinatie te kun‐
nen reinigen moet u het eerst openen.
 Plaats de zeefcombinatie zo terug,
dat ze plat tegen de bodem van de
spoelruimte aanligt.
 Doe dat door de greepjes van het
klepje naar elkaar toe te drukken (zie
pijlen)  en het klepje open te klap‐
pen .
 Vergrendel de combinatie door de
greep zo ver van achter naar voren te
draaien, totdat het pijltje van de
greep en dat van het metalen gedeel‐
te naar elkaar wijzen.
 Reinig alle delen onder stromend wa‐
ter.
 Klap het klepje weer dicht en laat het
vastklikken.
 De zeefcombinatie moet zorgvul‐
dig worden geplaatst en vergren‐
deld.
Anders komen de grove resten in het
circulatiesysteem terecht en raakt
het systeem verstopt.
65
Reiniging en onderhoud
Sproeiarmen reinigen
Het is mogelijk dat er etensresten vast
gaat zitten in de sproeikoppen en de la‐
gering van de sproeiarmen. Controleer
de sproeiarmen derhalve regelmatig ongeveer 4 tot 6 keer per jaar.
 Schakel de afwasautomaat uit.
Verwijder de sproeiarmen als volgt:
 Trek de besteklade (indien aanwezig)
naar buiten.
 Druk de bovenste sproeiarm omh‐
oog, zodat de tanden in elkaar grij‐
pen en schroef de sproeiarm er af.
 Druk de middelste sproeiarm iets op
(), zodat de tanden in elkaar grijpen
en schroef de sproeiarm er af ().
 Trek het onderrek naar buiten.
 Trek de onderste sproeiarm omhoog
en haal hem er af.
 Druk de etensresten in de sproeikop‐
pen met een scherp voorwerp naar
binnen.
 Spoel de sproeiarmen onder stro‐
mend water goed af.
 Zet de sproeiarmen terug en contro‐
leer of ze vrij kunnen ronddraaien.
66
Nuttige tips
De meeste problemen waar u in het dagelijks gebruik mee te maken zou kunnen
krijgen kunt u zelf oplossen. In al die gevallen hoeft u de afdeling Klantcontacten
niet in te schakelen en kunt u tijd en kosten besparen.
De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te
verhelpen. Bedenk echter het volgende:
 Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen groot gevaar opleveren voor
de gebruiker.
Reparaties mogen daarom uitsluitend door een geautoriseerde vakman / vak‐
vrouw worden uitgevoerd.
Technische storingen
Probleem
Oorzaak en oplossing
De afwasautomaat start De deur is niet goed gesloten.
niet.
 Druk de deur goed dicht.
De stekker zit niet in het stopcontact.
 Steek de stekker in het stopcontact.
De zekering is niet geactiveerd.
 Activeer de zekering (min. zekering zie typepla‐
tje).
De afwasautomaat is niet ingeschakeld.
 Schakel de afwasautomaat met de  - toets in.
De afwasautomaat
stopt met afwassen.
De zekering is niet geactiveerd.
 Activeer de zekering (min. zekering zie typepla‐
tje).
 Lukt het niet om de zekering weer te activeren,
neem dan contact op met Miele.
Nadat het programma
De lichtgeleider is niet correct gemonteerd.
is gestart, is niet te zien  Monteer de lichtgeleider correct (zie installatiete‐
dat de optische functie‐
kening).
controle brandt.
67
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak en oplossing
De optische functiecon‐
trole begint snel te
knipperen.
De zoemer gaat.
Wanneer u de deur
opendoet, ziet u dat alle
controlelampjes van de
programma’s aan het
knipperen zijn.
In het display verschijnt
het storingsnummer
.
Er is sprake van een technische storing.
 Schakel de afwasautomaat met de  - toets uit.
 Schakel de afwasautomaat na een paar seconden
weer in.
 Kies het gewenste programma.
 Sluit de deur.
Gaan de controlelampjes opnieuw knipperen, is er
sprake van een technische storing.
 Schakel de afdeling Klantcontacten in.
Storing :
De zoemer gaat conti‐
nu.
Het is ook mogelijk dat
de afvoerpomp loopt
terwijl de deur nog
open is.
Het Waterproof-systeem heeft gereageerd.
 Draai de kraan dicht.
 Schakel de afdeling Klantcontacten in.
Storing :
Er is een storing opgetreden in de circulatiepomp.
 Schakel de afwasautomaat voor minstens 30 se‐
conden met de  - toets uit.
 Schakel de afwasautomaat weer in.
 Kies het gewenste programma.
 Sluit de deur.
Verschijnt de storing opnieuw in het display, is er
sprake van een technische storing.
 Schakel de afdeling Klantcontacten in.
68
Nuttige tips
Storingen in de watertoevoer
Probleem
Oorzaak en oplossing
De optische functiecon‐ De kraan is nog dicht.
trole begint snel te
 Draai de kraan helemaal open.
knipperen.
De zoemer gaat.
Wanneer u de deur
opendoet ziet u dat het
controlelampje Toe‐
voer/Afvoer afwisselend
aan het knipperen en
branden is.
De optische functiecon‐
trole begint snel te
knipperen.
De zoemer gaat.
Het controlelampje Toe‐
voer/Afvoer begint te
knipperen.
In het display verschijnt
het storingsnummer 
of .
Eerst:
 Schakel de afwasautomaat met de  - toets uit.
Storing bij de watertoevoer
 Draai de kraan helemaal open en start het pro‐
gramma opnieuw.
 Reinig het zeefje in de watertoevoer. Zie hoofd‐
stuk: "Storingen verhelpen".
 De druk bij de wateraansluiting is lager dan 30kPa
(0,3bar).
Vraag de installateur om een oplossing.
69
Nuttige tips
Storingen in de waterafvoer
Probleem
Oorzaak en oplossing
De optische functiecon‐
trole begint snel te
knipperen.
De zoemer gaat.
Het controlelampje Toe‐
voer/Afvoer begint te
knipperen.
In het display verschijnt
het storingsnummer .
Eerst:
 Schakel de afwasautomaat met de  - toets uit.
70
Storing bij de waterafvoer
Het is mogelijk dat zich in de spoelruimte water be‐
vindt.
 Reinig de zeefcombinatie. Zie hoofdstuk: "Reini‐
ging en onderhoud", paragraaf: "Zeefcombinatie
reinigen".
 Reinig de afvoerpomp. Zie hoofdstuk: "Storingen
verhelpen".
 Reinig de terugslagklep. Zie hoofdstuk: "Storingen
verhelpen".
 Verwijder eventuele knikken of lussen in de water‐
afvoerslang.
Nuttige tips
Algemene problemen met de afwasautomaat
Probleem
Oorzaak en oplossing
In het doseerbakje voor Het doseerbakje was nog vochtig toen het middel
het reinigingsmiddel
werd gedoseerd.
zijn na het afwaspro‐
 Zorg er bij het doseren van het reinigingsmiddel
gramma resten reini‐
voor dat het bakje droog is.
gingsmiddel achterge‐
bleven.
Het klepje van het reini‐ Er zijn resten reinigingsmiddel achtergebleven die de
gingsmiddeldoseerbak‐ sluiting blokkeren.
je gaat niet goed dicht.  Verwijder de resten.
Na afloop van het pro‐
Dat is de normale werking van het droogsysteem.
gramma zit er een
Het vocht verdampt na een tijdje.
vochtlaag op de binnen‐
kant van de deur en
mogelijk ook op de bin‐
nenwanden.
Na afloop van een pro‐
gramma zit er water in
de spoelruimte.
Eerst:
 Schakel de afwasautomaat met de  - toets uit.
De zeefcombinatie in de spoelruimte is verstopt.
 Reinig de zeefcombinatie. Zie hoofdstuk: "Reini‐
ging en onderhoud", paragraaf: "Zeefcombinatie
reinigen".
De afvoerpomp of de terugslagklep is geblokkeerd.
 Reinig de afvoerpomp of de terugslagklep. Zie
hoofdstuk: "Storingen verhelpen".
Er zit een knik in de afvoerslang.
 Verwijder de knik in de afvoerslang.
71
Nuttige tips
Geluiden
Probleem
Oorzaak en oplossing
Er is in de spoelruimte
een kleppend geluid te
horen.
Een sproeiarm slaat tegen een stuk servies aan.
 Onderbreek het programma en verplaats het stuk
servies dat de sproeiarm in de weg zit.
Er is in de spoelruimte
een klepperend geluid
te horen.
Stukken servies zijn aan het klepperen.
 Onderbreek het programma en plaats de stukken
servies zo stevig dat ze niet meer klepperen.
Er bevindt zich een voorwerp in de afvoerpomp dat er
niet hoort, bijv. een kersenpit.
 Verwijder dit voorwerp uit de afvoerpomp. Zie
hoofdstuk: "Storingen verhelpen", paragraaf: "Af‐
voerpomp en terugslagklep reinigen".
Er is in de waterleiding
een kleppend geluid te
horen.
72
Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de bevesti‐
ging of door een geringe diameter van de waterlei‐
ding.
 Dit heeft geen negatief effect op de werking van
de automaat. Vraag de installateur om raad wan‐
neer het geluid u hindert.
Nuttige tips
Een tegenvallend afwasresultaat
Probleem
Oorzaak en oplossing
Het vaatwerk is niet
schoon.
Het vaatwerk is niet goed geplaatst. De waterstralen
konden er niet bij.
 Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk: "Servies‐
goed en bestek inruimen" in acht.
Het programma is niet krachtig genoeg.
 Kies een krachtiger programma. Zie hoofdstuk:
"Programma-overzicht".
Uw vaatwerk is niet zo vuil, maar het vuil dat erop zit
is erg moeilijk te verwijderen, zoals thee-aanslag.
 Schakel de programma-optie "Aanpassen Auto‐
matic-programma" in. Zie hoofdstuk: "Program‐
ma-opties".
Er is te weinig reinigingsmiddel gedoseerd.
 Gebruik meer reinigingsmiddel of ga over op een
ander reinigingsmiddel.
De sproeiarmen zijn door servies geblokkeerd ge‐
weest.
 Verplaats het servies en draai de sproeiarmen een
keer met de hand.
De zeefcombinatie is niet schoon of niet goed ge‐
plaatst.
Als gevolg daarvan kunnen ook de sproeikoppen ver‐
stopt zijn.
 Reinig de zeefcombinatie of plaats deze goed.
 Reinig indien nodig ook de sproeikoppen. Zie
hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud", paragraaf:
"Sproeiarmen reinigen".
De terugslapklep is in geopende toestand geblok‐
keerd geweest. Er is vuil water in de spoelruimte te‐
ruggestroomd.
 Reinig de afvoerpomp of de terugslagklep. Zie
hoofdstuk: "Storingen verhelpen".
73
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak en oplossing
Op glazen en bestek
Er is teveel naspoelmiddel gedoseerd.
blijven strepen achter.
 Doseer minder naspoelmiddel. Zie hoofdstuk: "In‐
Glazen zijn blauw uitge‐
gebruikneming van het apparaat".
slagen. Deze aanslag
kan er vanaf worden
geveegd.
Het vaatwerk wordt niet
droog of er zitten vlek‐
ken op glazen en be‐
stek.
Er zit geen naspoelmiddel meer in het daarvoor be‐
stemde reservoir of er is te weinig naspoelmiddel ge‐
doseerd.
 Vul het reservoir, doseer meer naspoelmiddel of
neem een ander naspoelmiddel. Zie hoofdstuk:
"Ingebruikneming van het apparaat", paragraaf:
"Naspoelmiddel".
Het vaatwerk is er te vroeg uitgehaald.
 Haal het vaatwerk er later uit. Zie hoofdstuk: "Be‐
diening".
U hebt combi-tabs gebruikt die niet goed drogen.
 Doseer een ander reinigingsmiddel of doseer na‐
spoelmiddel. Zie hoofdstuk: "Ingebruikneming van
het apparaat", paragraaf: "Naspoelmiddel".
Glazen zijn bruin of
Het reinigingsmiddel bevat stoffen die zich op de gla‐
blauw uitgeslagen. De
zen hebben afgezet.
aanslag kan er niet van‐  Ga direct over op een ander reinigingsmiddel.
af worden geveegd.
Glazen worden dof en
verkleuren. De aanslag
is niet te verwijderen.
De glazen kunnen niet in de afwasautomaat worden
afgewassen.
 De schade aan de glazen is onherroepelijk.
Koop glazen die wel geschikt zijn voor de afwas‐
automaat.
Er zit nog thee of lip‐
penstift op het servies.
De temperatuur van het gekozen programma is te
laag geweest.
 Kies een programma met een hogere temperatuur.
De bleekwerking van het reinigingsmiddel is te gering.
 Ga over op een ander reinigingsmiddel.
74
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak en oplossing
Kunststof stukken vaat‐ Natuurlijke kleurstoffen, bijvoorbeeld van wortels, to‐
werk zijn verkleurd.
maten of ketchup kunnen hiervan de oorzaak zijn. De
hoeveelheid reinigingsmiddel of de bleekwerking er‐
van is voor deze kleurstoffen te gering geweest.
 Doseer meer reinigingsmiddel, zie hoofdstuk: "Be‐
diening", paragraaf: "Reinigingsmiddelen".
Reeds verkleurde delen krijgen hun oorspronke‐
lijke kleur niet terug.
Glazen en ander ser‐
viesgoed, evenals be‐
stek zijn wit uitgesla‐
gen. Deze aanslag kan
er vanaf worden ge‐
veegd.
Er is te weinig naspoelmiddel gedoseerd.
 Doseer meer naspoelmiddel. Zie hoofdstuk: "Inge‐
bruikneming van het apparaat", paragraaf: "Na‐
spoelmiddel".
Er zit geen zout in het daarvoor bestemde reservoir.
 Vul regenereerzout bij. Zie hoofdstuk: "Ingebruik‐
neming van het apparaat", paragraaf: "Regene‐
reerzout".
De dop van het zoutreservoir is niet goed dichtge‐
draaid of zit er scheef op.
 Zet de dop er recht op en draai hem goed dicht.
Er zijn combi-tabs gebruikt die niet geschikt waren.
 Neem een ander reinigingsmiddel. Gebruik even‐
tueel normale poedervormige reinigingsmiddelen
of normale reinigingstabletten.
U hebt bij het programmeren van de waterhardheid
een te lage waarde ingesteld.
 Stel een hogere waarde in. Zie hoofdstuk: "Inge‐
bruikneming van het apparaat", paragraaf: "Water‐
ontharder".
75
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak en oplossing
Er zitten roestvlekken
op stukken bestek.
Deze stukken bestek zijn niet voldoende bestand te‐
gen roest.
 U kunt hier verder niets aan doen.
Het enige wat u kunt doen is bestek kopen dat wel
geschikt is.
Nadat er regenereerzout is gedoseerd, is er geen pro‐
gramma gestart. Er zijn zoutresten in het gewone af‐
wasproces terechtgekomen.
 Start na het doseren van regenereerzout het pro‐
gramma Snel met de programma-optie Kort en
zonder vaatwerk.
De dop van het zoutreservoir is niet goed dichtge‐
draaid of zit er scheef op.
 Zet de dop er recht op en draai hem goed dicht.
76
Storingen verhelpen
Zeefje in de schroefkoppeling
van de watertoevoer reinigen
Om de watertoevoerslang tegen veront‐
reinigingen in het water te beschermen
is in de schroefkoppeling een zeefje in‐
gebouwd. Wanneer het zeefje vuil is,
dan loopt er te weinig water in de
spoelruimte.
 De kunststof behuizing van de
Waterproofventielen bevat een elek‐
trisch onderdeel.
Dompel dit niet in vloeistof.
Tip
 Pak het rubberen dichtingsringetje uit
de schroefkoppeling.
Bevat uw water veel bezinksel, dan ra‐
den wij u aan om een grote zeef in de
schroefkoppeling van de watertoevoer
aan te brengen.
Zo’n zeefje is leverbaar bij de Mielevakhandelaar en rechtstreeks bij Miele.
 Trek het zeefje er met een combina‐
tie- of punttang uit en reinig het.
Zeefje reinigen
 Schroef de watertoevoerslang weer
aan de kraan. Let er daarbij op dat
schroefkoppeling en kraan precies op
elkaar passen.
 Haal de spanning van het apparaat
door het eerst uit te schakelen en
daarna de stekker uit het stopcontact
te trekken.
 Draai de kraan dicht.
 Schroef de toevoerslang van de
kraan af.
 Zet het zeefje en het rubberen dich‐
tingsringetje er weer in. Let er daarbij
op dat ze allebei goed zitten!
 Draai de kraan open.
Loopt er nog water uit, dan heeft u de
schroefkoppeling niet vast genoeg aan‐
gedraaid of scheef op de kraan ge‐
draaid.
 Zet de watertoevoerslang recht op de
kraan en schroef ze stevig aan elkaar
vast.
77
Storingen verhelpen
Afvoerpomp en terugslagklep
reinigen
 Druk de vergrendeling van de terug‐
slagklep naar binnen .
Is het water na afloop van een program‐
ma niet uit de spoelruimte gepompt,
dan kan dat verschillende oorzaken
hebben. Het is mogelijk dat de afvoer
door vetaanslag verstopt is geraakt.
Om vetaanslag te voorkomen kunt u de
afvoer het beste 1 x per 2 maanden met
een machinereiniger behandelen. Hoe u
dat moet doen kunt u op de verpakking
lezen. Een andere mogelijkheid is dat
bepaalde voorwerpen de afvoerpomp
of de terugslagklep blokkeren. Deze
kunt u makkelijk verwijderen.
 Til de terugslagklep omhoog , ver‐
wijder de klep en spoel hem onder
stromend water goed af.
 Verwijder alle voorwerpen die de te‐
rugslagklep blokkeren.
 Haal de spanning van het apparaat
door het eerst uit te schakelen en
daarna de stekker uit het stopcontact
te trekken.
 Haal de zeefcombinatie uit de spoel‐
ruimte. Zie hoofdstuk: "Reiniging en
onderhoud", paragraaf: "Zeefcombi‐
natie reinigen".
 Schep het water met een bekertje uit
de spoelruimte.
Onder de terugslagklep bevindt zich de
afvoerpomp (zie pijl).
 Verwijder alle voorwerpen die de af‐
voerpomp blokkeren. Let er daarbij
op dat glassplinters bijzonder moeilijk
zijn te zien. Draai ter controle het
loopwiel van de afvoerpomp met de
hand. Het loopwiel draait niet soepel,
maar schoksgewijs.
 Zet de terugslagklep weer zorgvuldig
op zijn plaats.
 De klep moet beslist vastklikken!
 Reinig afvoerpomp en terugslag‐
klep voorzichtig, om te voorkomen
dat er gevoelige onderdelen bescha‐
digd raken.
78
Afdeling Klantcontacten
Reparaties
Voor testbureaus
Voor storingen die u niet zelf kunt ver‐
helpen, waarschuwt u
In de brochure: Instructies voor verge‐
lijkende tests kunt u informatie vinden
over vergelijkende tests en geluidsme‐
tingen.
Wanneer u deze brochure wilt hebben,
vraag dan de meest actuele versie per
E-mail aan bij:
– de Miele-vakhandel of
– de afdeling Klantcontacten van Miele
Nederland B.V.
Adres, telefoonnummer en website
van Miele Nederland vindt u op de
achterzijde van deze gebruiksaanwij‐
zing.
De afdeling Klantcontacten heeft model
en nummer van uw afwasautomaat no‐
dig. Beide gegevens vindt u na het ope‐
nen van de deur op het typeplaatje aan
de rechter zijkant van de deur.
– testinfo@miele.de
Geef bij uw bestelling uw adres, alsme‐
de het model en het nummer van uw
afwasautomaat op. Zie typeplaatje.
Garantietermijn en garantie‐
voorwaarden
De garantietermijn voor dit apparaat be‐
draagt 2 jaar.
Nadere bijzonderheden over de garan‐
tievoorwaarden en het Miele Service‐
verzekering Certificaat treft u aan in bij‐
gaande folder.
79
Na te bestellen accessoires
Voor deze afwasautomaat kunt u af‐
was-, reinigings- en onderhoudsmid‐
delen en accessoires bestellen.
Al deze producten zijn op Miele-appa‐
raten afgestemd.
U kunt deze en vele andere interessante
producten via internet (www. mieleshop.com), bij Miele (zie omslag) of bij
uw Miele-vakhandelaar bestellen.
Reinigingstabs
– Schitterend schoon, zelfs bij hard‐
nekkige verontreinigingen
– Kan verschillende componenten be‐
vatten, zoals naspoelmiddel, zout en
glasbeschermer
– Fosfaatvrij - goed voor het milieu
– Hoeft niet te worden uitgepakt dank‐
zij in water op te lossen folie
Poedervormig reinigingsmiddel
Middelen voor het reinigen in
de afwasautomaat
Uw Miele-afwasautomaat is van een
optimale kwaliteit.
Om er zeker van te zijn dat uw apparaat
altijd de beste reinigingsresultaten be‐
haalt, kunt u het beste middelen kopen
die speciaal zijn geproduceerd voor ge‐
bruik in de Miele-afwasautomaat (Miele
CareCollection)
– Met actief zuurstof voor grondige rei‐
niging
– Met enzymen - al effectief bij lage rei‐
nigingstemperaturen
– Met glasbeschermer tegen corrosie
Naspoelmiddel
– Laat uw glazen stralen
– Draagt bij aan het droogproces
– Met glasbeschermer tegen corrosie
– Precies en eenvoudig te doseren
dankzij speciale sluiting
Regenereerzout
– Beschermt apparaat en vaatwerk te‐
gen kalkaanslag
– Met extra grove korrel
80
Na te bestellen accessoires
Reinigings- en onderhouds‐
middelen voor het apparaat
Voor uw Miele-apparaat zijn er de reini‐
gings- en onderhoudsmiddelen van
Miele.
Machinereiniger
– Effectieve reiniging van de afwas‐
automaat
– Verwijdert vetten, bacteriën en geur‐
tjes die daar het gevolg van zijn
Accessoires
Het is mogelijk dat sommige accessoi‐
res al tot de standaarduitrusting beho‐
ren; dit hangt van het model af.
Inzetrek voor de Cappuccinatore
Hierin kunt u de afzonderlijke onderde‐
len van de Miele-Cappuccinatore plaat‐
sen.
Bestekkorf
– Garandeert perfecte reinigingsresul‐
taten
In een afwasautomaat met besteklade
kunt u in het onderrek ook nog een be‐
stekkorf plaatsen.
Ontkalkingsmiddel
Glazenbeugel
– Verwijdert sterke kalkaanslag.
Met een glazenbeugel voor het onder‐
rek staan glazen met een lange steel
steviger.
– Mild en zacht door natuurlijk citroen‐
zuur
Onderhoudsmiddel
– Verwijdert geurtjes, kalk en lichte
aanslag
– Behoudt de elasticiteit van de dich‐
tingen en zorgt ervoor dat ze niet po‐
reus worden
Freshener
– Neutraliseert onaangename geurtjes
– Verse en aangename geur van
groene thee
– Makkelijk aan het rek te bevestigen
– Voldoende voor 60 spoelgangen
81
Elektrische aansluiting
De afwasautomaat is standaard voor‐
zien van een aansluitkabel met stekker
met beschermingscontact (randaarde),
geschikt voor aansluiting op een stop‐
contact met beschermingscontact
(randaarde).
 De afwasautomaat moet zo wor‐
den geplaatst dat men altijd zonder
problemen bij het stopcontact kan
komen. Gebruik om veiligheidsrede‐
nen geen verlengsnoer. Gebruik van
een verlengsnoer verhoogt het risico
op oververhitting en daarmee op
brand.
Wanneer de aansluitkabel is bescha‐
digd, moet hij worden vervangen door
een kabel van hetzelfde type. Deze is
verkrijgbaar bij de afdeling Onderdelen
van Miele Nederland B.V. Om veilig‐
heidsredenen mag de kabel alleen door
een erkend vakman/vakvrouw of door
technici van Miele worden vervangen.
Het apparaat mag niet op omvormers
worden aangesloten die bij autonome
stroomvoorzieningen zoals zonneenergie worden gebruikt. Wanneer het
apparaat in dat geval wordt ingescha‐
keld, kunnen er spanningspieken ont‐
staan, kan het apparaat om veiligheids‐
redenen weer worden uitgeschakeld en
kan de elektronica beschadigd raken.
Het apparaat mag ook niet met een
energievoorkeurstekker worden ge‐
bruikt. Dergelijke stekkers verminderen
de energietoevoer, waardoor het appa‐
raat te warm wordt.
82
 Controleer voordat u de auto‐
maat in gebruik neemt of de elek‐
trische waarden van uw huisinstalla‐
tie (spanning, frequentie en zekering)
overeenkomen met de gegevens op
het typeplaatje en dat het geïnstal‐
leerde stopcontactsysteem overeen‐
komt met het stekkersysteem van de
afwasautomaat.
Technische gegevens zie typeplaatje
aan de rechter zijkant van de deur.
 De wasautomaat mag uitsluitend
worden aangesloten op een elek‐
trische huisinstallatie die volgens de
daarvoor geldende normen (zoals
NEN 1010) is aangelegd.
Wateraansluiting
Het waterbeveiligingssysteem
van Miele
Miele garandeert dat het Miele-water‐
beveiligingssysteem een algehele be‐
scherming tegen waterschade biedt.
 Sluit om schade aan het appa‐
raat te voorkomen de afwasauto‐
maat alleen op een volledig ontlucht
buisleidingnet aan.
Watertoevoer
 Het water in de afwasautomaat
is geen drinkwater!
– De afwasautomaat mag worden aan‐
gesloten op koud of warm water tot
max. 60 °C.
Wanneer u beschikt over een energe‐
tisch gunstige warmwaterbereiding,
bijv. zonne-energie, raden wij u aan
om de afwasautomaat op warm wa‐
ter aan te sluiten omdat u dan ener‐
gie en tijd bespaart. Er wordt in alle
programma's met warm water ge‐
spoeld.
 De watertoevoerslang mag niet
korter worden gemaakt of bescha‐
digd (zie afb.).
– De toevoerslang is ca. 1,5 m lang;
een 1,5 m lange, flexibele metalen
slang (proefdruk 14000 kPa/140 bar)
is leverbaar.
– Voor de aansluiting is een kraan met
3/4"-schroefkoppeling noodzakelijk.
– Een terugslagklep is niet noodzake‐
lijk, daar het apparaat voldoet aan de
waterveiligheidsnormen.
– De waterdruk (druk bij de wateraan‐
sluiting) moet tussen de 30 en
1000kPa (0,3 en 10 bar) liggen.Is de
druk hoger, dan moet een drukredu‐
ceerventiel worden ingebouwd.
Controleer na de ingebruikname of
de watertoevoer waterdicht is.
83
Wateraansluiting
Waterafvoer
Beluchting van de waterafvoer
– In de afvoer van de afwasautomaat
bevindt zich een terugslagklep, zodat
er geen vuil water via de afvoerslang
in de automaat terug kan stromen.
Ligt de waterafvoeraansluiting op de
plaats van opstelling dieper dan de ge‐
leiding voor de wieltjes van het onder‐
rek in de deur, dan moet de waterafvoer
worden belucht. Gebeurt dat niet, dan
kan het water tijdens een programma
door de werking van de zuighevel uit de
spoelruimte stromen.
– De afwasautomaat is voorzien van
een flexibele afvoerslang van ca. 1,5
m met een diameter van 22 mm bin‐
nenwerks.
– De afvoerslang kan met nog een
slang en met een verbindingsstuk
worden verlengd. De afvoerslang
mag maximaal 4 meter lang, de op‐
voerhoogte maximaal 1 meter zijn!
 Doe de deur van de afwasautomaat
helemaal open.
– Voor de aansluiting van de slang op
het afvoersysteem ter plaatse is bo‐
vendien een slangklem bij de auto‐
maat verpakt. Zie montageschema.
– De slang kan naar rechts of links
worden aangelegd.
– De aansluittuit voor de afvoerslang is
geschikt voor slangen van verschil‐
lende doorsneden. Steekt de aan‐
sluittuit te ver in de afvoerslang, dan
moet de aansluittuit korter worden
gemaakt. Gebeurt dat niet, dan kan
de afvoerslang verstopt raken.
– De afvoerslang mag niet korter wor‐
den gemaakt.
 Zorg ervoor dat er geen knikken
in de afvoerslang komen.
Controleer na de ingebruikneming
van het apparaat of de waterafvoer
waterdicht is.
84
 Trek de onderste sproeiarm omhoog
en haal hem eraf.
 Snijd de dop van de beluchtingsklep
in de spoelruimte af.
Technische gegevens
Model afwasautomaat
Normaal
XXL
Hoogte
80,5 cm
(verstelbaar + 6,5 cm)
84,5 cm
(verstelbaar + 6,5 cm)
Hoogte van de inbouwkast
Vanaf 80,5 cm (+ 6,5
cm)
Vanaf 84,5 cm (+ 6,5
cm)
Breedte
59,8 cm
59,8 cm
Breedte van de inbouwkast
60 cm
60 cm
Diepte
57 cm
57 cm
Gewicht
Max. 53 kg
Max. 59 kg
Spanning
Zie typeplaatje
Aansluitwaarde
Zie typeplaatje
Zekering
Zie typeplaatje
Stroomverbruik in de Uit stand
0,20 W
0,20 W
Stroomverbruik in de sluimer‐
stand
2,00 W
2,00 W
Keurmerk
Zie typeplaatje
Waterdruk
30 - 1000 kPa
(0,3 - 10 bar)
30 - 1000 kPa
(0,3 - 10 bar)
Warmwateraansluiting
Max. 60 °C
Max. 60 °C
Opvoerhoogte
Max. 1 m
Max. 1 m
Afpomplengte
Max. 4 m
Max. 4 m
Aansluitkabel
Ca. 1,7 m
Ca. 1,7 m
Beladingscapaciteit
13/14 couverts*
13/14 couverts*
* Afhankelijk van het model
85
86
G 6160 / G 6165

nl-NL
M.-Nr. 09 647 380 / 06