BURY Smart
Indhold
Indledning
2
1. Generelle anvisninger
2. Sikkerhedsanvisninger
2
2
Montering af håndfri sæt
4
3.
4.
5.
6.
Leveringsomfang
Placering og fastgørelse
Tilslutning af elektronikboks
Installation af omskifterboks AC 5120
Betjeningsvejledning
7. Tænding
8. Betjeningsmuligheder
9. Betjening via stemme
10. Touchscreenbetjening
11. Oprettelse af Bluetooth® -forbindelse
12. Hovedmenu
13. Accepter, udfør og afslut taleopkald
Yderligere information
14. Service
4
6
9
13
17
17
17
17
19
19
21
35
37
37
2
Indledning
1. Generelle anvisninger
Kære kunde
Du har erhvervet et håndfrit installationssæt af mærket BURY og dermed bestemt dig for et produkt af høj kvalitet med maksimal betjeningskomfort. Indkøb, produktion samt service og salg hos BURY opfylder streng kvalitetsstyring efter DIN EN ISO 9001. Alle håndfri anlæg
fra BURY opfylder sikkerhedsstandarderne CE og e1. Desuden giver vi
to års garanti på alle komponenter.
For at du kan få det fulde udbytte af dit håndfri BURY-anlæg, skal du
læse betjenings-vejledningen omhyggeligt igennem. Såfremt du skulle
have yderligere spørgsmål til monteringen eller betjeningen, skal du
kontakte din forhandler. Forhandleren giver gerne rådgivning og videregiver dine erfaringer og ideer til producenten.
I særlige hastetilfælde kan du bruge vores hotline. Telefon- og faxnumrene står på forsiden af betjeningsvejledningen.
BURY ønsker dig god køretur.
2. Sikkerhedsanvisninger
Montering – hvem og hvor
Du kan selv indbygge systemet. Men følg monteringsvejledningen fra
bilproducenten (VAS 1978). Under installationen skal bilen stå et sted,
hvor den ikke er til hinder for den øvrige trafik. Vi anbefaler, at du overlader monteringsarbejdet til et professionelt værksted.
Strømforsyning
Systemet er konstrueret til brug i køretøjer med et ledningsnet på
12 volt (personbiler). Ønsker du at montere apparatet i et køretøj med
et ledningsnet på 24 volt (lastbiler), skal du benytte en spændingstransformer. Du er velkommen til at kontakte vores hotline.
3
Placering, lydstyrke
Apparatets komponenter skal installeres i køretøjet således, at dit udsyn ikke begrænses; komponenterne må heller ikke være monteret i
en person-crashzone eller i virkeområder for airbags. Afmontering af
instrumentbrættets beklædninger (med og uden airbags) eller komponenter kræver i nogle tilfælde brug af specialværktøj og særlig sagkundskab.
Korrekt håndtering
Vi påtager os intet ansvar for beskadigelser eller driftsforstyrrelser,
som måtte følge af usagkyndig installation og håndtering af systemet.
Udsæt derfor ikke apparatet for hverken væde, ekstreme temperaturer
eller rystelser, og gå nøje frem efter de arbejdstrin, der er beskrevet i
monterings- og betjeningsvejledningen.
Betjening i trafikken
Benyt kun systemet i situationer, hvor færdselsforholdene tillader det,
og det ikke er til fare eller ulempe for dine medtrafikanter. Lydstyrken
på enheden skal indstilles således, at du stadig er i stand til at høre lyde
udefra.
Ved fejl
Tag ikke apparatet i brug, hvis du bliver opmærksom på eller har mistanke om en defekt. I så fald skal du kontakte vores hotline. Forsøg på
selv at foretage reparation kan være farligt, da det kræver særlig sagkundskab. Dette er forbeholdt kvalificerede fagfolk.
Vigtigt:
XXFøreren er til enhver tid ansvarlig for kørsel med og kontrol over sit køretøj. Under kørsel må mobiltelefonen ikke
benyttes - og specielt ikke til skrivning eller læsning af
SMS / MMS.
XXUndersøgelser har vist at dette øger risikoen for uopmærksomhed. Brug af mobiltelefon under kørsel kan være
en årsag til uopmærksomhed.
XXProducenten gør udtrykkeligt opmærksom på vigtigheden
i brug af håndfri sæt under kørslen.
4
Montering af håndfri sæt
3. Leveringsomfang
150 cm
8
9
5
Det håndfri system (HFS) leveres med forskellige komponenter, alt afhængig af salgsregion.
Betjeningsvejledningen dækker dog alle varianter.
Beskrivelse af komponenterne:
1) Elektronikboks
2) Monitor, holder og monteringsfod
3) Monteringstilbehør
Fastgørelsesskruer til elektronikboks, rytter, tape, rengøringsklud
4) Mikrofon
5) Installations- og betjeningsvejledning på CD, kort vejledning på papir
6) Strømforsyning med sikringer
7) Ekstern højttaleromskifter AC 5120
8) Ekstern højttaler
9) Kabel for interne højttaleromskifter
Mulighed 1:
- Elektronikboks uden omskifter
- Ekstern højttaleromskifter AC 5120
Mulighed 2:
- Elektronikboks uden omskifter
- med strømforsyningskabel
- med ekstern højttaler
Mulighed 3:
- Elektronikboks med omskifter
- med strømforsyningskabel
- med Kabel for interne højttaleromskifter
Bemærk:
XXSkulle der blive tilføjet eller bortfalde komponenter vil det blive oplyst på et separat
datablad.
6
Montering af håndfri sæt
4. Placering og fastgørelse
Trin 1:
Begynd med at vælge det sted i bilen, som du finder bedst egnet til
placering af monitoren sammen med holderen og montagefoden. Monitoren sættes på montagefoden og anbringes i forskellige positioner i
bilen.
Når du har fundet det helt rigtige sted i bilen at placere monitoren, kan
du fastgøre holderen eller montagefoden. Brug den medfølgende renseklud til at fjerne fedt fra de overflader, montagefoden skal stå på.
Kabelende med det lille Molexstik egner sig til kabelføring gennem smalle åbninger i instrumentbordet. Dette muliggør en næsten usynlig kabelføring. Vær opmærksom på kabellængden og check at det også er
tilstrækkeligt til at nå den efterfølgende montering af elektronikboks.
Vigtigt:
XXVær ved placeringen opmærksom på at monitor ikke reducerer udsynet til vejen, ikke monteres i sikkerhedszoner
(herunder airbagzoner) og at kablet kan lægges så enkelt
som muligt.
XXHolder kan kun monteres en gang, ved fjernelse kan der
ske skade på klæbefladen. Det er også muligt at overfladen,
alt efter struktur og beskaffenhed, kan misfarves ved store
temperaturudsving.
XXVenligst undgå direkte sollys på monitor og høje temperaturer i køretøjets indre, hvilket hurtigt opnås under parkering. I disse tilfælde aftages monitor fra holderen og opbevares f.eks. i midterkonsol eller i handskerum.
7
Installationseksempel 1:
Installationseksempel 2:
8
Montering af håndfri sæt
Trin 2:
Alt efter køretøjstype og køretøjets udstyring (f.eks. airbags) vil det
være hensigtsmæssigt at installere mikrofonen enten på A-rammen,
solskærmen eller i loftet. Oplysninger om udstyrsegenskaber fremgår
af bilens dokumentation.
Trin 3:
Fjern eller løsn afdækninger og beklædninger for at kunne lægge samtlige kabler så bekvemt som muligt i køretøjet. Før kabler så de ikke
ligger/hænger løst i køretøjet og ikke har indflydelse på betjeningen af
køretøjet. Når du udlægger en ledning, skal du sørge for, at den har et
vist frirum til rådighed, så den ikke udsættes for trækbelastning. Undgå
at ledninger klemmes, da friktion kan beskadige isoleringen.
Trin 4:
Montér elektronikboksen på et egnet sted i køretøjet. Dette kan f.eks.
være bag radioen, i handskerum eller i midterkonsol. Vær opmærksom
på ne adgang til tilslutningerne på boksen. Måske er du nødt til at tilslutte komponenterne, inden elektronikboksen fastgøres, hvis der herefter pga. pladsmangel ikke er mulighed herfor. I det næste kapitel
finder du en beskrivelse af tilslutningerne.
Inden tilslutning af komponenter til boksen skal batteriet aftages for en sikkerheds skyld. Vær opmærksom på radiokodning (se manual for radio).
Vigtigt:
XXMontér elektronikboks bag en beklædning hhv. på et sted
hvor man kun har adgang ved at åbne / løsne en sikring /
afdækning. Tilslutningsboksen må ikke hænge frit fremme
i køretøjet.
9
5. Tilslutning af elektronikboks
HFS-enhedens komponenter tilsluttes til elektronikboksen. Følgende tilslutninger findes:
Tilslutningsmuligheder:
1 Strømforsyning
2 Sokkel system 9 egnet til BURY Smart
3 Intern højttaleromskifter (Afhænger af version)
4 Ekstern højttaler
5 Mikrofon
6 AUX-Out
7 Monitor
1 - Strømforsyning
Mulighed 1:
Se særskilt afsnit: installation af omskifterboks AC 5120
Note:
XXHvis DIN ISO stikket på AC 5120 ikke passer til dit køretøj, kan der købes forskellige adaptere
hos forhandlerne.
Mulighed 2 og 3:
Det trådløse headset forsynes med strøm via en 4-leder ledning. Tilslut den sorte (klemme 31 – minus), den røde (klemme 30 – konstantstrøm) og den blå ledning (klemme 15 – batterispænding) til
radioens strømforsyning (evt. via cigartænderen eller sikringsboksen). Den gule ledning bruges, efter
tilslutning til modstykket, til at afbryde radiolyden i forbindelse med en telefonsamtale. Det hvide molex stik forbindes med tilslutning 1.
10
Montering af håndfri sæt
Bemærk:
XXTilsluttes den blå ledning også til klemme 30, forsynes
det trådløse headset konstant med strøm. Dette kan føre til
tømning af batteriet, hvis køretøjet står stille i længere tid.
XXAfviges fra den anbefalede tilslutningsbeskrivelse, er der
risiko for at nogle af FSE’ens funktioner (f.eks. opkald) ikke
virker korrekt.
Installation af sikring
Skær det røde, sorte og blå kabel over med en bidetang eller en saks. Læg begge ender af det røde
kabel, som er opstået ved overskæringen, i en klemmeforbindelse. Klap den sammen. Når man hører
to klik er samlingen samlet korrekt. Indsæt en af sikringerne og gentag proceduren for de andre
kabler.
2 - Tilslutning af sokkel system 9 egnet til BURY Smart
Den til HFS’en specielt fremstillede sokkel til system 9, kan tilsluttes her. Soklen får strøm via elektronikboksen og giver dig således mulighed for at oplade og opbevare din mobiltelefon sikkert.
11
3 - Intern højtaler omskifter
Den medfølgende ledning bruges til at overføre sproggengivelse til en
højttaler i køretøjet. Ideelt set bør det være højttaleren i passagersiden for at opnå tilstrækkelig afstand til mikrofonen og dermed undgå
eventuelt ekko. Ved at bruge den interne omskifterboks bliver jack (stik
4) ikke brugt.
FL
FR
RL
RR
FL
FR
RL
RR
12
Montering af håndfri sæt
4 - Sprogvalg
Mulighed 1:
Se særskilt kapitel: installation af omskifterboks AC 5120.
Mulighed 2:
Tilslut den eksterne højttaler her, hvis du ikke kan/ønsker at bruge køretøjets eget lydsystem. Sørg for at montere højttalerne i tilstrækkelig
afstand fra mikrofonen.
Mulighed 3:
I mulighed 3 bliver dette stik ikke brugt. Se beskrivelsen af stik 3.
5 - Mikrofonindgang
Her tilsluttes mikrofonens stereo jack. Til sidst sættes rytteren på, så
de to stereo jacks (såfremt jack 4 også er i brug) ikke løsnes af vibrationer.
6 - AUX-Out udgang
Musik i stereo udsendes fra tilslutning 2. Her kan radioens AUX-In (hvis
den findes) tilsluttes via en adapter, der fås hos forhandleren. For at
kunne tilsluttes det trådløse headset skal adapteren have et 3,5 mm
stereo jack. Den anden ende vælges afhængigt af bilradioen. Råder
radioen ikke over en AUX-In, kan bilens CD/MP3 adapter fra BURY tilbehørsprogrammet bruges til at afspille musik på radioen.
7 - Monitor jack
I dette stik placeres det lille molex stik, der kommer fra monitorens støtte. Den lille plastnæse over stikket låses automatisk ved korrekt montering. Dette sikrer forbindelsen mod at blive rystet løs af vibrationer.
13
6. Installation af omskifterboks AC 5120
Med skifteboksen AC 5120 har du mulighed for at stoppe radio/cd signalet og få lyden af den person
du har ringet til på radioen højtaler. Derved er installation af yderligere højtalere ikke nødvendig. Hvis
din radio har en mute funktion vil bilens lyd, blive slu†et fra af radioen (mute knappen). Hvis din radio
ikke har denne mulighed, bliver den slu†et fra af boksen. AC 5120 kan du sætte ind i tilkoblingen af
BURY handfri-set, som garanterer stømforsyning via Molex-stikket og har en højtalerudgang.
Hvis du foretager et opkald med det håndfri set, vil din bilradio selv slu†te fra automatisk. Skifteboxen
vil nu bruge en eller to stemmer fra bilens radio, selv hvis radioen er ikke tændt. Disse funktioner er
aktiveret automatisk ved indbygingen og behøver ikke blive brugt separat eller valgt.
Nogle mobiltelefoner understøtter ikke mute-funktionen. Læs evt. din mobiltelefon-manual. Nærmere
information kan du få hos din mobiltelefon-handler, online hos www.bury.com eller hos vores hotline
telefon.
Efter at have checket længden af kablerne kan du vælge, hvor du vil placere skifteboksen. Fastgør
skifteboksen sådan at den ikke kan flyde omkring eller støde ind i andre ting i din bil.
Så kan du slutte den hvide hovedledning-stikket til skifteboksen strømindgang (1). Slut 3.5mm stereo
stik (4) til den elektroniske boks. (Den anden mindre stikkontakt er til at slutte fast stereostikket med
til mikrofonen).
1
4
14
Montering af håndfri sæt
Fjern højtalerstikket (a) og/eller (b) fra kontaktstikket bag på radioen. Sæt stikket eller stikkene
til samtalestik-kontakten (3) på AC 5120 hvor de passer. Nu sæt stikket (4) til radioen.
Afhængig af hvordan knappen (switchposition) (5) er stillet vil stemmen fra den som du ringer til,
blive genspillet af den højre forreste højtaler, den forreste venstre højtaler eller af begge af de
forreste højtalere. Man skal bruge OFF positionen skal vælges, hvis skifteboksen er sat sammen
med radioen via mobiltelefon kablet (6).
De to telefoners kabler er markeret og skal integreres i stikkene (blå†, grøn og gul), der hører
sammen med stikne i telefonen. Hold øje med beskrivelsen i bilradios manual. Hos mange bilradioer kan man intensiteten indstille hørestyrken (af den du taler med) via phone-In indgangen og
hvilken højtalere bliver valgt.
15
Forskellige inputs af ISO kontakten til radioen
Afhængig af biltypens anvisninger, er der forskellige kontakt muligheder. Pas på med at beskadige
dem, sikre at det er den rigtige indstilling før du bruger skifteboksen.
Konfigurering I
Hvis du fastgører stikket 7 af ISO stikkene til en vedvarende strømkilde og stikket 4 til tænding, bør du
checke om alt ser ud som på tegningen nedenunder.
skifteboks
rødt
7 (rødt)
blåt
4 (blåt)
bilen
Konfigurering II
Hvis du fastgører stikket 7 af ISO stikkene til tændingen og stikket 4 til en vedvarende strømkilde, bør
du checke om alt ser ud som på tegningen nedenunder.
skifteboks
skifteboks
rødt
7 (rødt)
blåt
4 (blåt)
rødt
7 (rødt)
blåt
4 (blåt)
bilen
bilen
Montering af håndfri sæt
16
Du kan finde i din bilradios manual hvilken stikket er for „stille“ mute signalen . Signalet kan findes hos
et af tre kabler som er mærket med mute1, mute2 eller mute3.
mute 1
bilradioen
mute 2
mute (gult)
skifteboksen
mute 3
Sæt den gule stille-kabel fra skifte-boksen til den rigtige kabel i bilradioen.: mute1, mute2 eller
mute3.
Opmærksomhed:
XXDet positive kable og tændings ledningen er beskyttet af 3A sikring i skifteboksen.
Betjeningsvejledning
17
7. Idriftsættelse af det håndfri installationssæt
Hvis strømforsyningen er tilsluttet korrekt, vil håndfri sættet tændes
automatisk når tændingen tilsluttes. Herefter skal du vælge menusprog, hvis der er flere at vælge mellem. Her kan der være regionale
forskelle. Er HFS kun udstyret med et sprog, vil det automatisk blive
dette, der anvendes.
Med pilene til venstre og højre bladrer du til andre sprog. Når du har
fundet det menusprog, der passer til dig, vælger du dette ved at trykke
på teksten på touchscreen.
Hovedmenu uden tilkoblet telefon
Sproget kan ændres ved at vælge Næste på touchscreenen og efterfølgende Indstillinger under Hovedmenu, hvorunder menupunktet
Apparat styrer indstillinger til Sprog.
8. Betjeningsmuligheder
Systemet kan betjenes på to måder:
1. Betjening vha. stemmestyring
Voicetag
„VOICETAG“ er fremhævet i de
videre forklaringer.
2. Betjening på touchscreen
Touchscreen
9. Betjening via stemme
HFS’ens menupunkter kan fremkaldes via stemmen, når denne funktion
én gang er aktiveret. Der er dog undtagelser, hvor du er nødt til at
foretage dig noget. I forbindelse med en samtale kan stemmekommandoer ikke bruges, og funktioner kan kun aktiveres via skærmen.
18
Betjeningsvejledning
Stemmestyringen startes ved at trykke kort på hovedsymbolet i hovedmenuen. Er funktionen Trylleord aktiveret, kan stemmestyringen også
startes via kommandoen ”AKTIVER STEMMESTYRING”. Men i visse
situationer f.eks. ved et indgående opkald og aktiveret stemmemodtagelse, starter FSE selv stemmestyringen. FSE’en viser at den er parat til
at modtage en besked, ved hjælp af et lydsignal.
Har du glemt en kommando, kan du med beskeden „HJÆLP“ få FSE til
at oplæse kommandoerne i den menu, hvor du befinder dig. Forstår
FSE’en ikke en kommando, eller er denne ikke til rådighed, starter den
af sig selv hjælpefunktionen og oplæser de mulige kommandoer.
Vær opmærksom på at nogle kommandoer kun er til rådighed, når en
telefon er forbundet med FSE’en. Sørg for et regelmæssigt tempo og
klar tale, når du afgiver stemmekommandoer.
Bemærk:
XXVed brug af stemmestyring anbefales at skrue ned for lydstyrken på andre audio systemer (f.eks. navigationssystem), eller
slukke for advarsler om kødannelser og andre trafikmeldinger
for at undgå utilsigtede stemmekommandoer.
Ud over disse kommandoer genkender det håndfrie sæt også tallene
fra nul til ni. Tal, som er større end ni, skal splittes op (fx 10 = et, nul).
Til søgning i telefonbogen genkender det håndfrie sæt også bogstaverne „A“ til „Z“ samt ICAO-alfabetet. Til brug ved udenlandsopkald
kan kommandoen „PLUS“ vælges.
Inden for stemmestyring kan de følgende fire kommandoer bruges i
alle menuer.
Afbryd
Hovedmenu
Tilbage
Hjælp
afbryder den aktuelle handling
tilbage til hovedmenuen
et skridt tilbage
nævner alle de til rådighed stående
kommandoer
19
10. Betjening via Touchscreen
Displayet er opdelt i flere zoner. I næsten alle menuer findes der symboler til højre og venstre, hvorfra
du har direkte adgang til funktioner eller du kan bladre i menuen. Midt i displayet findes der næsten
overalt to tekstlinjer med menupunkter, som du kan vælge ved at trykke kort på dem. For at komme
et niveau op eller tilbage, tryk i to sekunder på den øverste tekst eller den øverste tomme linje.
Efterfølgende to eksempler:
Angivelse af produktnavnet
Automatisk forbindelse
start / stop
Aktivér sprogstyring
Hent yderlige valgmuligheder fra hovedmenuen
Hent musikmenuen
bladr opad
bladr nedad
Åbn menuen for tekstmeddelelser
Bemærk:
XXDisplayet skal derfor renses efter behov med en fugtig, fnugfri klud. Brug ikke flydende
rengøringsmidler.
11. Oprettelse af Bluetooth-forbindelse
Første gang der skal oprettes forbindelse mellem din mobiltelefon og HFS, skal Bluetooth funktionen
aktiveres på mobiltelefonen, og den skal søge efter Bluetooth apparater. I dette tilfælde efter et apparat med betegnelsen „CC 9060...”. Findes der flere apparater, skal du vælge HFS og indtaste PINnummeret „1234”. Du skal muligvis trykke på „Forbind” eller „Tillad dataoverførsel” på mobiltelefonen, for at etablere forbindelsen endeligt.
Når forbindelsen er etableret, bliver de sammenkoblede navne på mobiltelefonen og udbyderen vist og
data fra telefonbogen (SIM kort) og adressebogen (telefonens hukommelse) bliver overført til HFS.
Afhængigt af mængden af lagrede data kan dette vare flere sekunder. Bliver synkroniseringen af telefonbogen afbrudt, af f.eks. et opkald, kan det ske at ikke alle data overføres. I så fald skal telefonbogen
synkroniseres igen manuelt.
20
Hovedmenu med tilkoblet telefon
Betjeningsvejledning
Bemærk:
XXSom grundregel synkroniserer HFS’en mobiltelefonens telefonbog med regelmæssige intervaller i baggrunden. I disse
korte øjeblikke kan stemmestyringen ikke bruges, og du får en
melding om det.
Kan der ikke etableres forbindelse, så kontroller og opdater mobiltelefonens eller HFS’ens software (Firmware). En oversigt over disse temaer kan findes på internettet under www.bury.com.
Bemærk:
XXPå internettet kan du finde en oversigt over de mange mobiltelefoner, der er testet sammen med HFS. Men vær opmærksom
på, at en til listen afvigende Firmware til en opført mobiltelefon,
kan føre til at bestemte opslag og funktioner, ikke eller kun i
begrænset omfang, er mulige.
Derudover er det muligt, at du først skal slette listen over tilkoblede
apparater i telefonen, for at HFS genkendes og forbindelse kan etableres. Læs mobiltelefonens betjeningsvejledning igennem, hvis du har
spørgsmål til dennes menuer, funktioner og betjening. Disse kan afvige
meget fra hinanden, afhængig af producent og type.
Bemærk:
XXEr mobiltelefonens batteri ved at være tomt, kan der i mange
tilfælde ikke etableres en Bluetooth forbindelse.
DHFS’ens hukommelse kan gemme op til 10 mobiltelefoner. Bliver en
elvte mobiltelefon koblet til, slettes den ældste tilkobling i HFS’en.
Vil du ophæve en Bluetooth forbindelse, kan den nemt afbrydes fra
enten HFS’en eller mobiltelefonen. Desuden afbrydes forbindelsen, når
du med mobiltelefonen fjerner dig for langt fra bilen og dermed fra
HFS’ens modtagerradius.
Vær opmærksom på at når Bluetooth funktionen er aktiveret, nedsættes batteri-kapaciteten. Skal Bluetooth funktionen ikke længere bruges,
f.eks. når du forlader bilen i længere tid, bør funktionen deaktiveres.
21
12. Hovedmenu
Her ses alle menuer der bruges til betjening og opsætning af systemet.
De kan valgfrit vælges enten via touchscreen eller via stemmestyring.
Derudover kan du via stemmestyringen fremkalde andre hyppigt brugte kommandoer, der ellers kun findes senere i menuopbygningen.
Disse er:
”VÆLG MAX MUSTERMANN”,
”LÆS NY TEKSTMEDDELELSE” og
”LÆS NYE E-MAILS”.
Forklaringerne hertil findes i de tilsvarende kapitler. På touchscreen
kan menuerne vælges ved simpel berøring af de respektive felter. Efterfølgende forklares de enkelte menupunkter.
Vælg Max Mustermann
Med denne stemmekommando (vises ikke på displayet) kan du ved
aktiveret stemmestyring, straks ringe til en kontakt i telefonbogen.
Vælg
Max Mustermann
Bemærk:
XXHer er det vigtigt, at det udtalte navn svarer præcist til
angivelsen i telefonbogen. Angivelser, der er oprettet med
store bogstaver, skal staves. Eksempel: ADAC.
Står efternavnet først, lyder kommandoen:
”VÆLG MUSTERMANN MAX”.
Tast nummer
Det er nyttigt at opdele og kalde telefonnumre i korte blokke med 3-4
tal. Når du holder en lille pause efter en talblok, gentager FSE registreringen og signalerer derefter med et bip, at du kan fortsætte med registreringen.
Nu skal områdenummer og telefonnummer registreres. Når telefonnummerets sidste talblok er registreret, kan hele telefonnummeret
kontrolleres ved hjælp af stemmekommandoen ”GENTAG”. Andre
kommandoer:
Tast nummer
Betjeningsvejledning
22
Slet alle
Alle registreringer, henholdsvis tidligere registreringer slettes.
Slet alt
Sidste tal slettes
Vælg
Slet gruppe
Der foretages et opkald.
Sidste talblok slettes
For at hente denne funktion på touchscreen trykker du længere tid i midten af displayet. Derefter vises et talfelt, hvorfra
du kan vælge tallene 0 til 9 samt særtegnene som plus, stjerne,
firkant eller pause. Med C kan du ophæve en indtastning igen.
Telefonbog
Læs listen
Vælg et vilkårligt
nummer
Telefonbog
Telefonbogen blev indlæst første gang, din mobiltelefon blev tilkoblet
anlægget, og den er straks til rådighed og gemmes så længe mobiltelefonen ikke slettes på telefonlisten. Telefonbogsdataene er selvfølgelig
kun synlige for dig og kan kun ændres af dig.
Hele listen læses op. Med „STOP” kan du stoppe denne oplæsning, og
derefter vælge den ønskede registrering. Du kan også hoppe direkte til
en af de viste meddelelser, ved at kalde meddelelsesnummeret.
F.eks.: ”VÆLG TRE”. Alternativt kan du ved hjælp af kommandoerne
„NÆSTE” eller „NÆSTE SIDE” og „TIDLIGERE” eller „TIDLIGERE
SIDE” navigere rundt i listen. Med „VÆLG” starter du et opkald.
<Max Mustermann> er et synonym for en registrering i telefonbogen. Når du vælger et navn, kommer du direkte til registreringen.
Bemærk:
XXAfhængig af mobiltelefontype, er det muligt at rækkefølgen af
for- og efternavne er skiftet ved telefonbogsoverførslen.
23
Her kan du ved hjælp af bogstavsfeltet søge efter registreringer. Tast
det første bogstav i det for- eller efternavn (afhængig af sortering) som
du søger. Derefter vises de første registreringer med dette bogstav.
Via kommandoen ”DETALJER” findes alle registrerede telefonnumre
til denne kontakt.
Detaljer
Afhængigt af indstilling/lagring af dine kontakter i mobiltelefonen, viser
FSE’en enten SIM kort kontakterne eller telefon kontakterne eller begge dele.
Er dine kontakter gemt i telefonens hukommelse, kan du, afhængigt af
telefontype, tildele hver enkelt kontakt fire eller flere telefonnumre.
Begreberne er ikke standardiserede og kan, afhængigt af producenten,
have andre betegnelser, eller du kan selv bestemme dem*:
”PRIVAT”,
”MOBIL”,
”ARBEJDE”,
”DIVERSE”.
* Denne funktion er afhængig af mobiltelefonen.
Vælg hjem
Vælg mobil
Vælg kontor
Vælg overordnet
Vælg sim
Siger du kun „NUMMER”, bliver alle registreringer under denne kontakt læst op.
Nummer
Har du registreret flere telefonnumre til en kontakt, kan du også ringe
direkte, f.eks. ”RING TIL MAX MUSTERMANN PRIVAT”.
Desuden kan du tildele en telefonbogsregistrering sin egen stemmekommando (Voice-Tag). Dette anbefales f.eks. ved navne, der er svære
at udtale. Her kan med fordel bruges øgenavne eller forkortelser.
Sig kommandoen tydeligt i mikrofonen, FSE gentager kommandoen og
du kan derefter via hovedmenuen, ved hjælp af f.eks. „RING TIL
KUNDE 1” ringe til den ønskede forretningsforbindelse.
Voicetag
Accepter
Nulstil
Betjeningsvejledning
24
I alt kan FSE gemme 150 stemmekommandoer. Disse stemmekommandoer (Voice-Tag) gælder for alle numre, der er registreret til denne kontakt. Efterfølges af spørgsmålet hvilket af disse numre, du vil ringe til.
Bemærk:
XXFor at lette talegenkendelsen, så brug ikke HFS kommandoer
i dine egne stemmekommandoer (Voice-Tag).
Gentag mummeret
Opkaldsliste
Opkaldte numre
Gentag mummeret
Genopkald til det sidst kaldte nummer.
Opkaldslister
I kronologisk rækkefølge listes her alle førte, ubesvarede eller modtagne opkald.
Du kan få læst telefonnummeret op og eventuelt ringe tilbage. At navigere i listerne svarer til at navigere i telefonbogen.
Modtagne opkald
Ubesvarede opkald
Musik
Musik
For at overføre musik via A2DP, skal din mobiltelefon være tilsluttet den
trådløse enhed via denne profil. Åbn „Music Player“ i telefonen og vælg
en titel. Vælg nu i Indstillinger punktet „Afspil via…“ eller „...Bluetooth
stereo hovedtelefoner“, for at afspille nummeret via FSE. Da menuerne
fra de forskellige mobiltelefonproducenter er meget forskellige, kan betegnelserne på udvælgelse/muligheder afvige meget fra hinanden.
Læs mobiltelefonens betjeningsvejledning om emnet.
Hvis du modtager et opkald, holder afspilningen af musik automatisk
pause. Musikafspilleren forsvinder, og du kan se skærmen med det indkommende opkald.
25
Hvis du aktiverer musikfunktionen via touchskærmen, vises et interface
på displayet, hvorfra du kan ændre lydniveauet og enten afspille, stoppe
eller springe over musiknumre.
Følgende funktioner er til rådighed i Music Player:
| Baglæns (et nummer)
|
Fremad (et nummer)
||
Pause

Afspil
Via højttalersymbolet kommer du til plus- og minusknappen, hvor lydstyrken reguleres. Tryk og hold linjen på de symboler, vender du tilbage
til hovedmenuen.
Bemærk:
XXIkke alle mobiltelefoner understøtter overførsel af titler.
Beskeder
Med denne funktion kan du få de tekstmeddelelser eller e-mails, du har
liggende i mobiltelefonens indbakke, vist og også oplæst. Op til 100
SMS og 30 e-mails kan FSE’en overtage og gemme fra telefonens hukommelse og SIM kort. Modtager du en yderligere SMS eller e-mail,
erstattes den ældste registrering med denne. Hvis ikke alle SMS eller
e-mails kan indlæses, får du en information om det.
Beskeder
Alle beskeder
Nye beskeder
En SMS eller e-mail der først er modtaget efter at FSE og mobiltelefonen blev forbundet, kan findes i menuen „NY TEKSTMEDDELELSE”
eller „NYE E-MAILS”.
Alle emails
Disse kan kaldes direkte fra hovedmenuen med kommandoerne
„LÆS NY TEKSTMEDDELELSE” og „LÆS NY E-MAIL”
Nye emails
Afsenderen kan efter behov ringes op direkte.
Indstillinger
I denne menu kan HFS’en konfigureres ved hjælp af yderligere fem
undermenuer.
Tast afsender
Indstillinger
Betjeningsvejledning
26
Bluetooth
Bluetooth
I Telefonliste vises de telefoner, der allerede har været forbundet til
HFS via Bluetooth. Listen kan maksimalt indeholde ti telefoner. Forbindes yderligere en telefon, slettes den ældste registrering.
Telefonliste
Auto forbind til
Vælg en telefon på listen. Enhver telefon kan herfra forbindes, adskilles, slettes eller vælges som standard. Efter aktivering af HFS vil standardtelefonen blive søgt som den første, når den automatiske forbindelse (Auto forbindelse – en menu højere) er aktiveret og den står altid
som den første i telefonlisten. Ligeledes kan Bluetooth-forbindelsen
etableres herfra via A2DP og derved kan musikgengivelsen startes.
Med kommandoen ”SLET LISTE” kan hele telefonlisten slettes. En
individuel ”PIN CODE” til Bluetooth forbindelsen kan du oprette i den
næste menu. Din egen kode skal være på mindst fire cifre – højst otte
tegn er tilladt.
Multipoint tændt
Multipoint slukket
Det sidste punkt i Bluetooth menuen er funktionen Multipoint. Denne
funktion kan kun aktiveres via stemmestyring eller touchscreen, når
der er opført mindst to mobiltelefon signaturer i telefonlisten. Ellers er
kommandoerne ”MULTIPOINT TIL” og ”MULTIPOINT FRA” ikke
tilgængelige og indtastningsfeltet på touchscreenen er ikke aktivt.
Ved hjælp af Multipoint funktionen kan du arbejde samtidigt med to
mobiltelefoner i HFS’en. Den primære mobiltelefon er prioriteret, hvilket betyder, at det kun er dennes telefonbog, opkaldslister, talenotitser,
SMS og evt. e-mails der kan kaldes via FSE. Dette ligner situationen,
når der kun er en mobiltelefon forbundet med FSE’en. Hvis du modtager et opkald på den sekundære telefon, vil dette opkald også blive
afviklet via FSE. Du vil ved talegengivelse få at vide på hvilken telefon
opkaldet indgår (på den første/anden telefon).
Modtages et opkald samtidigt på begge mobiltelefoner, er det den primære telefon der prioriteres. Det indgåede opkald på den anden telefon vises efter, at du har modtaget eller afvist det første opkald. Du har
nu mulighed for at afvise det første opkald og derefter ligeledes afvise
det andet opkald (begge gange trykkes til højre på den røde telefonhører), eller afslutte det første opkald og derefter acceptere det andet
opkald (tryk på det venstre symbol). Det er ikke muligt at beholde det
første opkald, da det ikke er samme nummer der kaldes op. Den andetsteds forklarede konferencefunktion er ikke mulig mellem de to mobiltelefoner.
27
Er der to eller flere mobiltelefon signaturer lagret og Multipoint funktionen aktiveres, bliver telefonerne udvalgt og forbundet i den rækkefølge
de står på telefonlisten – position 1 og position 2. Ud over den først
forbundne telefon, vises også den anden telefon i hovedmenuen.
Er der lagret flere mobiltelefon signaturer (fra forskellige chauffører), er
rækkefølgen sandsynligvis ikke den rigtige for dig. For at fastlægge
begge telefoners rækkefølge, til brug for Multipoint funktionen, kan du
angive en standardtelefon (som telefon 1) og en anden som telefon 2.
Lægger du dig ikke fast på den anden telefon vil HFS’en gennemsøge
hele telefonlisten to gange. Kan HFS ikke finde en aktiv anden telefon
(da f.eks. Bluetooth endnu ikke er aktiveret) skal du tilslutte den anden
telefon manuelt til telefonlisten eller deaktivere Multipoint funktionen
og starte den igen.
Ved hjælp af kommandoen ”SKIFT TELEFON” direkte i hovedmenuen, kan mobiltelefonernes prioritet byttes om.
Skift telefon
Betjeningsvejledning
28
Stemmeopkald
Aktiver
sprogstyring
Stemmeopklad
I denne undermenu kan du foretage følgende indstillinger:
Deaktivering eller aktivering af trylleordet:
Aktiverer du denne funktion, kan du via den fastlagte stemmekommando ”AKTIVER SPROGSTYRING”, starte sprogstyringen af HFS’en
direkte fra hovedmenuen. Med denne funktion kan du beholde begge
hænder på rattet. Som tegn på at HFS’en kan aktiveres ved hjælp af
trylleordet, vises et udråbstegn i sprogstyringssymbolet.
Bemærk:
XXNævner du denne kommando i en samtale med en passager, eller bliver den sagt i radioen, kan det ske at stemmestyringen aktiveres, selvom det ikke var meningen.
Avanceret hjælp til
Lydfeedback til
Taletilpasning
Beskrivelse
Deaktivering eller aktivering af den udvidede hjælp:
Aktiverer du den udvidede hjælp, får du i nogle stemmestyrede menuer yderligere detaljer om hvilke kommandoer der kan bruges. I andre
situationer spørger HFS om du virkelig ønsker at gennemføre handlingen.
Deaktivering eller aktivering af lydfeedback:
Vælger du audio feedback får du i forbindelse med Touchscreen
betjening sproglig feedback (f.eks. bliver telefonbogsoplysninger og
henvisninger læst op). Dit valg bliver vist i et infofelt.
Det håndfrie sæt arbejder generelt uafhængigt af højttalere, dvs. at
det kan tages i brug straks uden ”Stemmetræning”. Der er kun brug for
Taletilpasning, hvis du taler med udpræget dialekt. Det håndfrie sæt
læser tyve begreber op, som du skal gengive, således at anlægget
”vænner” sig til din stemme.
Her får du en kort Beskrivelse af de væsentligste funktioner i HFS.
29
Lyd
I denne menu kan HFS’ens lydindstillinger ændres.
HFS indeholder en digital signal processor (DSP). Denne bruges til talegenkendelse og talesyntese og er som standard aktiveret. Sammen
med støj- og ekkofiltrering sikrer DSP den optimale stemmekvalitet i de
fleste mobiltelefoner.
Lyd
Deaktiver DSP
Telefon DSP
Bemærk:
XXVi anbefaler, at du beholder denne indstilling.
Skulle du alligevel opleve en dårlig lydkvalitet, kan du slukke for støj- og
ekkofiltreringen og kun have DSP aktiveret uden denne funktion.
DSP’en kan også deaktiveres helt. Giver denne indstilling heller ingen
forbedring, kan telefonens DSP aktiveres.
HFS råder over fire ringetoner, som du kan vælge mellem. Med
„NÆSTE” eller „FORRIGE” kan du bevæge dig rundt i listen. Ringetonen vælges med „ACCEPTER”. Vil du gerne bruge ringetonen fra
mobiltelefonen, skal du vælge det første punkt i menuen. Bemærk venligst at ikke alle mobiltelefoner overfører ringetonen til HFS.
For talegengivelsen og den valgte ringetone kan lydstyrken indstilles
i en særskilt undermenu. Følgende stemmekommandoer er til rådighed
„HØJERE”, „LAVERE”, „MAKSIMUM” og „MINIMUM”.
På nogle radioer kan det medføre problemer, når HFS’en starter med
stemmegengivelse, umiddelbart efter at mute signalet blev sendt til
radioen. Nogle radioer kræver en vis tid til at aktiveres og reagere på
mute signalet. Dette viser sig ved, at du ikke hører bippet i starten af
stemmestyringen. For at undgå dette, kan du i menuen „LYDLØS
FORSINKELSE” indgive en maksimal forsinkelse på op til tre sekunder. Først efter dette tidsrum begynder HFS’en med talegengivelsen.
Apparat DSP
Ekko
undertrykkelse
Ringtoner
Vælg
Lydstyrke
Tale
Ringetone
Lydløs forsinkelse
Betjeningsvejledning
30
Nogle mobiltelefoner har mulighed for at afspille og betjene et navigationssystem. Retningshenvisningerne bliver på mange mobiltelefoner
kun overført via Bluetooth profilen A2DP. Men har du ikke en egnet
ledning forbundet mellem HFS’ens LINE-OUT udgang og radioen, kan
du ikke høre disse henvisninger.
Ekstern lyd
Ved hjælp af menupunktet Ekstern lyd, kan disse henvisninger lægges over på HFS’ens PHONE-OUT udgang. Således bliver retningshenvisningerne dog monotont gengivet og radioen bliver i den forbindelse
mutet. FSE funktionerne har dog første prioritet hvilket medfører, at
hvis stemmestyringen er aktiveret eller der kommer et opkald, undertrykkes retningshenvisningerne.
Bemærk:
XXEr denne funktion aktiveret, er det ikke muligt at høre musik
via A2DP over LINE-OUT udgangen.
Vis
Slumreindstilling
Belysning
Dag/Nat indstilling
Dag
Nat
Farvetema
Vis
Denne menu gør det muligt at tilpasse displayet på mange måder.
Navnlig for at undgå at blive blændet ved kørsel om natten, kan du
vælge Sovemodus. Dette bevirker at displayet slukkes efter henholdsvis 15, 30 eller 60 sekunder. Ved indgående opkald aktiverer HFS tomatisk displayet.
I menuen Belysning kan lysstyrken i displayet ændres. Følgende
stemmekommandoer er til rådighed „MERE”, „MINDRE”,
„MINIMUM”, eller „MAKSIMUM”. Du bekræfter ved at vælge
„VALG”.
For at kunne aflæse displayets indhold under forskellige lysforhold, har
du i næste menupunkt Dag/Nat mode mulighed for at skifte mellem
visningerne.
I menuen Farvetema, kan du tilpasse baggrundsfarven i displayet til
farverne i din bil. Du har flere muligheder til rådighed. Sig simpelthen
navnet på temaet og bekræft valget ved at vælge „ACCEPTER”.
31
Dette produkt er fremstillet under de strengeste kvalitetskrav. Alligevel
kan det i tidens løb ske, at displayets kalibrering ændres (f.eks. når
touchscreen kommandoer ikke længere fungerer korrekt). Så har du
mulighed for at kalibrere displayet på ny. Når du kalder kalibreringsmenuen, vises efter en sikkerhedskontrol et kryds på skærmen, som du
kortvarigt skal røre. Gentag denne proces 4x, hvorefter HFS’en er nykalibreret og hopper tilbage til hovedmenuen. Foretag kun denne kalibrering når køretøjet er stoppet.
Apparat
I denne menu kan du justere indstillingerne for indkommende opkald,
menu sproget, telefonbogsmulighederne, selve systemet og opkaldsmulighederne.
I funktionen Modtage opkald kan du angive om du vil modtage indgående opkald manuelt via touchscreen, via stemmestyring eller modtage dem automatisk. Vælger du at modtage opkald automatisk bliver
samtalen modtaget efter to ring – du har derefter ingen mulighed for
at afvise samtalen.
Afhængigt af salgsområde (lande) indeholder HFS én eller flere sprogpakker. Hvis der findes flere, kan du vælge det Sprog der passer til dig.
Bemærk:
XXBURY Service tilbyder mulighed for at bytte eller tilføje
sprogpakker. Denne service er dog ikke gratis. Hos BURY
Hotline kan du få oplysninger om dette emne. BURY forhandlere i de forskellige salgsregioner kan også tilbyde
denne service. Kontakt dem i denne henseende. Kontaktoplysninger kan fås på www.bury.com.
Menu sproget skal vælges ved første ibrugtagning, efter softwareopdateringer eller når fabriksindstillingerne er blevet opdateret.
Kalibrering
Apparat
Opkald besvares
Sprog
Betjeningsvejledning
32
Indstilling
af Telefonbog
Skift rækkefølge
af navne
Opdater
telefonbog
System
Version
Software
opdatering
Fabriksindstilling
Tilkaldevagt
Menuen Telefonbogsmuligheder kan kun fremkaldes, når der er en
mobiltelefon forbundet med HFS. Her har du mulighed for at invertere
navnene i telefonbogsregistreringerne til HFS’en. Eksempel: Mustermann Max bliver til Max Mustermann.
Bemærk:
XXAfhængigt af telefonen, kan det ske at registreringer er sorteret forskelligt. Derfor begynder nogle med fornavnet, andre
med efternavnet. Her ville denne funktion ikke være en hjælp.
En efterbehandling af dataene i din telefon, muligvis ved hjælp
af en pc med det nødvendige software, kan hjælpe med efterbehandlingen.
Desuden kan du manuelt indlæse telefonbogen igen, hvis du f.eks.
har gemt et nyt nummer/kontaktperson, mens mobiltelefonen var forbundet med FSE’en via en Bluetooth forbindelse.
I rubrikken System ses oplysninger om HFS’ens installerede software
og hardware under Version info. Opdager du er der er udkommet ny
Firmware til HFS’en, kan du under menuen Software Update og ved
hjælp af BURY Update Suite opdatere HFS’en.
Bemærk:
XXAfbryd ikke strømforsyningen til HFS’en i forbindelse med opdateringen.
XXVi anbefaler at HFS opdateres af en BURY forhandler. Du finder en forhandler i dit lokalområde under www.bury.com.
Har du ændret nogle indstillinger og HFS’en er bagefter ikke er i orden,
kan du med funktionen Fabriksindstilling genskabe HFS’ens standardindstillinger.
Ved hjælp af menupunktet Tilkaldevagt kan den interne afbryder aktiveres. Aktivering fastsættes automatisk til 5 minutter, men kan forhøjes til 10 eller 15 minutter.
Opkaldsparat er nyttig når du bliver i bilen efter at du har nået dit rejsemål, eller når du slukker for motoren ved en jernbaneoverskæring.
Den trådløse forbindelse forbliver aktiv i den indstillede tid og du kan
derfor fortsætte samtalen via HFS’en, uden at skulle til at søge efter
mobiltelefonen. Når tiden er udløbet (og der ikke er en aktiv samtale)
slukkes HFS’en automatisk.
33
Talememo
Vil du notere noget efter turen eller under turen, og muligvis skrive noget
vigtigt ned midt i en samtale, mangler der oftest noget at skrive med,
eller trafiksituationen tillader det ikke. Ved at bruge denne funktion, kan
du gemme vigtige oplysninger uden risiko for dig selv og andre.
Et stemme memo kan lagres direkte fra hovedmenuen eller under et
opkald. Der skelnes mellem private og almene stemme memoer.
Et privat stemme memo kan kun lagres, når du har forbundet mobiltelefonen med HFS’en via en Bluetooth trådløs forbindelse. Memoerne er
bundet til mobiltelefonen og kan kun kaldes eller slettes, når den tilsvarende mobiltelefon er forbundet med HFS’en. Det betyder at andre
chauffører med andre mobiltelefoner kan ikke afspille disse memoer,
men kun lagre andre til sig selv (og deres mobiltelefon).
Der kan optages indtil 10 stemme memoer for hver mobiltelefon signatur. Bjælken der vandrer fra venstre mod højre under en optagelse, er
en indikator for den resterende optagetid. Ligeledes løber den aktuelle
optagetid med. Den maksimale længde af memoer er i alt to minutter.
Er hukommelsen fuld, bliver det vist. For at kunne optage flere memoer,
er du nødt til på forhånd at slette nogle gamle memoer.
I listen nummereres memoerne fra 1 til 10, således at du via stemmestyringen kan kalde disse f.eks. med kommandoen „MEMO 1” eller kun
„1”. Nedenfor kan du se den tid, dette memo optager. De memoer der
optages under en telefonsamtale er nødvendigvis et privat memo.
Bemærk:
XXRespekter din samtalepartners privatliv, når du optager telefonsamtaler og fortæl at du gerne vil optage dele af samtalen.
Talememo
Privat
Global
Optag
Gentag
Slet
Betjeningsvejledning
34
Når telefonen slettes fra telefonlisten, slettes de private memoer også.
Eksempler på private memoer er adresser, telefonnumre eller internetsider, som du ønsker at notere dig under kørslen eller i telefonsamtaler.
Et alment memo kan lagres uden at en mobiltelefon er forbundet med
HFS’en. Således kan enhver fører uafhængigt af en telefon optage, afspille og slette et memo. Den maksimale optagetid er to minutter. Afspilles memoet ikke før HFS’en slukkes, vises efter opstarten en pop up
henvisning til, at der findes et ikke afspillet stemme memo. Er audio
feedback aktiveret bliver henvisningen også oplæst.
Findes der allerede et alment stemme memo og du ønsker at optage et
andet, bliver du spurgt om du ønsker at overskrive det gamle memo.
Almene stemme memoer egnet sig særlig godt til biler, der hyppigt skifter chauffør, f.eks. distributionskøretøjer. Den næste chauffør kan således rettidigt blive gjort opmærksom på om du har glemt at tanke eller
om et fladt dæk forhindrer fortsat kørsel.
Skift telefon
Skift telefon
Denne kommando vises ikke i hovedmenuen og er kun til rådighed via
stemmestyringen, når funktionen multipoint er aktiveret. Mere om funktionen multipoint findes under Indstillinger -> Bluetooth andetsteds
i denne vejledning.
Ved hjælp af denne stemmekommando skiftes prioriteten for begge forbundne telefoner. Begge mobiltelefoner kobles fra og kobles til igen
i modsat rækkefølge. Dette kan tage et par sekunder. Efterfølgende fortsættes stemmestyringen.
35
13. Accepter, udfør og afslut taleopkald
For at gøre dig opmærksom på et indgående opkald, gøres opmærksom
på det ved hjælp af stemmegengivelse og ringetone. Bilens audio system mutes. Sender opkalderen sit telefonnummer med, bliver dette vist
i displayet hvis det ikke er gemt i telefonen. Findes der en registrering af
dette nummer i telefonbogen, oplæses opkalderens navn. Skjuler opkalderen sit nummer, gøres der opmærksom på det i displayet.
I standardindstillingen kan du kun via touchscreenen modtage eller afvise det indgående opkald. Vil du modtage opkaldet, så tryk kort på den
venstre hører. Vil du ikke føre en telefonsamtale, så tryk på det højre
symbol.
Indkomne opkald
Under opkaldet har du mulighed for ved hjælp af minus (-) eller plus
(+) feltet, at regulere din samtalepartners lydstyrke.
Aktiveret opkald
Ved kort at trykke på de gule pile kommer du til en undermenu. Der kan
du få adgang til et tastatur, hvorfra du kan sende DTMF toner (f.eks. for
at hente din mailboks).
Et andet underpunkt er Alm. indstilling (privat tilstand). Aktiverer du
dette overføres telefonsamtalen fra FSE’en til mobiltelefonen, og din
samtalepartners stemme kan ikke længere høres i bilens højttalere.
Bemærk:
XXVær opmærksom på de lokale love omkring telefonering
i biler.
Med underpunktet Mute bliver mikrofonen mutet. Du kan derefter kommunikere med f.eks. en passager uden at samtalepartneren kan høre
dette. Vil du aktivere denne funktion, bør du informere din samtalepartner, da denne ikke længere vil kunne høre noget som helst fra dig.
Ved at trykke længere tid på midten af displayet afsluttes telefonsamtalen.
Hvis du modtager et andet opkald under en aktiv telefonsamtale, bliver
dette vist både akustisk og visuelt. HFS tilbyder dig så muligheden ved
et kortvarigt tryk på midten af displayet at hente en undermenu for at
skifte om til Alm. indstilling. På din mobiltelefon kan du så selv acceptere eller afvise det andet opkald, afbryde (Stop) en samtale eller
udføre funktioner som Mægling eller Konference.
36
Yderligere information
Når motoren slukkes under en aktiv telefonsamtale forbliver HFS’en aktiv, indtil samtalen er afsluttet.
37
14. Service
Ved almindelige eller tekniske spørgsmål, forslag og kritik, er vores team altid til rådighed. Vi modtager
gerne dine forslag og kommentarer:
Administration:
BURY GmbH & Co. KG
Robert-Koch-Straße 1-7
D-32584 Löhne
Tyskland
Producent:
BURY Spólka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 4
39-300 MIELEC
Polen
Hotline: +49(0)180 5 - 842 468*
Fax:
+49(0)180 5 - 842 329*
* 0,14 €/min. på Deutsche Telekom AG’s fastnet, max. 0,42 €/min. i det tyske mobilnet.
Udgifterne ved internationale opkald kan være anderledes.
e-mail: hotline@bury.com
Garanti/Service
Garantiperioden for de købte enheder er to år fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende overfor
forhandleren. Kan forhandleren ikke afhjælpe fejlen, kan du gøre brug af dine køberrettigheder. Skal enheden efter aftale med forhandleren sendes direkte til producenten pga. reklamation, sendes denne med
en udførlig fejlbeskrivelse på tysk eller engelsk og med en kopi af kvitteringen, til vores service team:
BURY GmbH & Co. KG
Im Hause DPD Depot 103
Robinienweg
D-03222 Lübbenau
Tyskland
Bortskaffelse af elektriske apparater i EU
Den overstregede skraldespand betyder, at elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal indsamles særskilt i Den Europæiske Union. Bortskaf ikke disse produkter sammen med det
usorterede husholdningsaffald. Som ejer af et gammelt produkt, er du forpligtet til at bringe dette til de
kommunale indsamlingssteder. Der modtages gamle elektroprodukter gratis.
Stand 11/2010
25.1168.0-01-251110
Med forbehold for fejl og ændringer.
Bluetooth® mærket og Bluetooth® logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. Enhver brug af sådanne mærker
af BURY Technologies, sker i overensstemmelse med en licens. Alle rettigheder forbeholdt.
Alle andre nævnte varemærker tilhører deres respektive ejere.
38
Federal Communications Commission (FCC)-overensstemmelseserklæring - USA
Dette apparat er i overensstemmelse med del 15 i FCC forskrifterne.
Ibrugtagning afhænger af følgende to betingelser:
1 Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferensstråling, og
2 dette apparat må ikke kunne optage interferensstråling, herunder
også den interferensstråling, som fører til uønsket brug.
Ændringer, som ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af udbyderen af
dette apparat, kan føre til, at anvenderens brugstilladelse til dette apparat er ugyldigt.
FCC ID: QZ9-CC9060
Bemærk:
CC9060 FCC label-markeringen er placeret på elektronikboksen.
Industry Canada (IC) – overensstemmelseserklæring
Dette apparat er i overensstemmelse med Industry Canadas RSS-210.
Ibrugtagning afhænger af følgende to betingelser:
1 Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferensstråling, og
2 dette apparat må ikke kunne optage interferensstråling, herunder
også den interferensstråling, som fører til uønsket brug.
Canadian ICES-003 (Interference-Causing Equipment Standard)
Canadian ICES-003 (Interference-Causing Equipment Standard) Canadian ICES-003 (Interference-Causing Equipment Standard)
De digitale apparater i klasse B er i overensstemmelse med Canadian
ICES-003.
IC: 5927A-CC9060
Download PDF
Similar pages
DENVER MPG-2120_4120 PLL-dk
BURY CC-9060 vejledning (dansk)
Parring af BLue EASY