ATIKA | ASP 5-520 - | ASP 4-370 ASP 5-520 - Profi

Seite 2
Page 10
Brennholzspalter
Bedienungsanleitung – Sicherheitshinweise – Ersatzteile
Log splitter
Operating Manual – Safety instructions – Spare parts
Fendeur de bois à brûler
Page 18
Instructions d’utilisation – Consignes de sécurité – Pièces de rechange
Blz. 27
Bedieningshandleidning – Veiligheidsinstructies – Reserveonderdelen
Sidan 35
Brandhoutsplijter
Vedklyv
Bruksanvisning – Säkerhetsanvisningar – Reservdelar
Brændekløver
Side 43
Brugsanvisning – Sikkerhedshenvisninger – Reservdele
Str. 51
Návod k použití – Bezpečnostní pokyny – Náhradní díly
Stronie 59
Štípač palivového dřeva
Łuparka do trewna
Instrukcja obsługi – Wskazówki bezpieczeństwa – Części zamienne
ASP 4-370
ASP 5-520
Lieferumfang
!
!
Leveringsomfang
Überprüfen Sie nach dem Auspacken den Inhalt des
Kartons auf
Vollständigkeit
evtl. Transportschäden
Teilen Sie Beanstandungen umgehend dem Händler,
Zulieferer bzw. Hersteller mit. Spätere Reklamationen werden
nicht anerkannt.
! 1 vormontierte Geräteeinheit
! 1 Bedienhebel
Efter udpakning skal kartonens indhold kontrolleres med
hensyn til
!
!
fuldstændighed
evt. transportskader
Reklamationer skal omgående meddeles forhandleren,
leverandøren eller producenten. Senere reklamationer
anerkendes ikke.
! 1 Bedienungsanleitung
! 1 formonteret apparatenhed
! 1 manöverspaken
Extend of delivery
!
!
Leveransomfattning
After unpacking, check the contents of the box
That it is complete
Check for possible transport damage
!
!
Report any damage or missing items to your dealer, supplier or
the manufacturer immediately. Complaints made at a later date
will not be acknowledged.
Kontrollera innehållet i kartongen dvs.
om leveransen är komplett
om leveransen ev. har tagit skada
Informera din återförsäljare, leverantören resp. tillverkaren
omgående om någon del fattas eller har tagit skada. Senare
reklamationer kan inte accepteras.
! 1 ready mounted machine unit ! 1 operating manual
! 1 operating lever
! 1 förmonterad klyvenhet
! 1 betjeningsarmen
Fourniture
Après le déballage de la machine, vérifiez le contenu du
carton quant à
! l’intégralité des pièces
! la présence éventuelle de dommages dus au transport.
Informez immédiatement le revendeur, le transporteur et / ou le
fabricant en cas de réclamation. Sachez que les réclamations
ultérieures ne sont plus acceptées.
Po rozbalení dodávky z kartonu překontrolujte:
!
!
úplnost dodávky
event. škody způsobené transportem
Jestliže zjistíte závady, sdělte tyto neprodleně svému prodejci
nebo přímo výrobci. Pozdější reklamace nebudou uznány.
! 1 předmontovaná
přístrojová jednotka
! 1 bloc d'assemblage prémonté ! 1 instructions
d’utilisation
! 1 manette de commande
! 1 ovládací rukojeť
! 1 návod k obsluze
Zakres dostawy
Lever hoeveelheid
Controleer na het uitpakken de inhoud van de ver-pakking
Po rozpakowaniu kartonów należy sprawdzić
! kompletność dostawy
! ew. szkody transportowe
Należy odwrotnie poinformować dystrybutora, dostawcę bądź
producenta o zastrzeżeniach. Późniejsze reklamacje nie
zostaną uwzględnione.
op:
Aanwezigheid van alle onderdelen
Eventuele transportschade
In het geval van onvolkomenheden dit direct aan uw
leverancier melden. Latere reclamaties worden niet in
behandeling genomen.
! 1 voorgemonteerde
apparaatunit
! 1 bruksanvisning
Obsah dodávky
!
!
! 1 brugsanvisning
!
! 1 wstępnie zmontowany
moduł urządzenia
! 1 bedieningshendel
! 1 bedieningshandleiding
1
! 1 uchwyt obsługowy
! 1 instrukcja obsługi
Stroj nesmíte obsluhovat bez dokonalého
prostudování tohoto návodu,respektování
všech daných pokynů a jeho řádného
smontování.
POZOR!
Vždy sledujte pohyb posunovače špalku.
POZOR!
Špalek, který se zaklíní na štěpicím klínu,
nikdy neodstraňovat rukou.
Návod uschovejte pro případné další použití.
Obsah
Obsah dodávky
Grafické symboly stroje a návodu
Působnost stroje
Zbytková rizika
Bezpečná práce
Popis přístroje
Umístění stroje
Uvedení do provozu
Práce s palivovým dřevem
Údržba a péče
Záruka
Možné poruchy
Technická data
Prohlášení o shodě
Náhradní díly
POZOR!
Před opravou, údržbou nebo čištěním
vždy motor vypněte a stroj odpojte od sítě
vytažením vidlice ze zásuvky.
1
51
51
52
52
53
53
54
54
56
57
58
58
68
69
STOP!
Prostudujte návod k použití.
Odvzdušňovací šroub uvolnit.
Î Odvzdušnění str. 55
Grafické symboly v návodu
Symboly na přístroji
L
Před uvedením stroje do chodu přečíst
tento návod a všechna bezpečnostní
upozornění v něm uvedena. Striktně dbát
všech pokynů.
Během práce používat bezpečnostní
obuv. Ochrana nohou před padajícími
špalky.
Hrozící nebezpečí nebo nebezpečná situace. Při
nedbání těchto pokynů může dojít ke zraněním nebo
k věcným škodám.
Důležité informace správného zacházení se
strojem. Při nedbání těchto pokynů může dojít
k poruchám či poškození stroje.
Pokyny pro uživatele. Tyto informace Vám
pomohou všechny funkce stroje optimálně využít.
Montáž, obsluha a údržba. Zde je přesně
vysvětleno co je třeba udělat.
Symbol zařízení / balení l
Používejte ochranné rukavice.
Elektrická zařízen nepatří do domovního
odpadu. Zařízení, příslušenství a předejte
k ekologické recyklaci.
Při práci použít ochranné brýle nebo vizír.
Ochrana očí před odštěpky či třískami.
Působnost stroje
Je zakázáno namontované ochranné
prvky odmontovat nebo měnit.
ƒ Štípač palivového dřeva je určen výhradně a pouze pro
tuto činnost.
ƒ Štípač palihového dřeva je určen jen pro soukromé
používání v domácnosti nebo pro kutily.
ƒ Štípačem lze štěpit pouze špalky, které jsou rovně (kolmo)
nařezány.
ƒ Obsahují-li špalky kovové předměty (hřebíky, dráty apod.)
je nutné tyto před štípáním odstranit.
ƒ Každé jiné další užití stroje je kvalifikováno jako
nespadající do okruhu působnosti a při event. škodách se
výrobce vzdává veškeré odpovědnosti. Veškerá rizika
nese obsluha stroje.
Při práci obsluhuje stroj pouze jedna
osoba. Jiné osoby, domácí či užitková
zvířata se nesmějí v pracovní okruhu
stroje pohybovat (pobývat). Minimální
vzdálenost je 5 m.
Jestliže se pohyblivé části stroje pohybují
je zakázáno dotýkat se pohyblivých částí
stroje.
51
ƒ Nikdy nespouštějte stroj nachází-li se v jeho blízkosti další
osoba.
ƒ Nenechávejte stroj bez dozoru.
ƒ Udržujte pracoviště v pořádku.Nepořádek může být
příčinou úrazu.
ƒ Nepřetěžujte stroj. Výsledky práce jsou nejlepší pracujeteli s udanými výkonnostními hodnotami.
ƒ Stroj provozujte pouze s řádně namontovanými
ochrannými prvky a neměňte na stroji nic co by mohlo
ovlivnit bezpečnost práce.
ƒ Stroj neuzpůsobujte a jeho části neměňte.
ƒ Stroj nestříkejte vodou (nebezpečí úrazu el. proudem).
ƒ Stroj nenechávejte na dešti a stejně tak při dešti
nepracujte.
ƒ Stroj uschovejte v suchém místě a ne v dosahu dětí.
ƒ Stroj vypněte a odpojte od sítě při
− opravách
− údržbě a čištění
− odstraňování poruch
− transportu
− opuštění stroje (i krátkodobě)
ƒ Kontrolujte stroj z hlediska event.poškození:
− před každým započetím práce musí ochranné prvky
být pečlivě prověřeny z hlediska jejich bezvadné
funkce.
− přezkoušejte zda všechny části stroje nejsou
poškozeny nebo defektní. Veškeré části stroje musí
být správně namontovány a splňovat všechny.
Podmínky pro bezchybný a bezpečný provoz.
− poškozené bezpečnostní prvky nebo jiné části musí
být prostřednictvím odborné firmy opraveny nebo
vyměněny (není-li uvedeno v návodu jinak).
− poškozené či nečitelné bezpečnostní samolepky na
stroji je třeba vyměnit.
Zbytková rizika
I přes správné užití stroje a při dodržení všech
předepsaných bezpečnostních pokynů je nutno vzhledem ke
konstrukci stroje a způsobu jeho užití, počítat s jistými
tzv.zbytkovými riziky.
Tato zbytková rizika lze minimalizovat pouze jestliže
bezpečnostní pokyny, návod k obsluze a okruh působnosti
stroje dokonale prostudujete a respektujete.
Při vlastní práci ohleduplnost a opatrnost zmenšují rizika
zranění nebo jiných škod.
ƒ Ignorování nebo jen přehlédnutí bezpečnostních pokynů a
opatření mohou mít za následek zranění obsluhy či jiných
osob nebo majetkových škod.
ƒ Ohrožení el. proudem, při použití nevhodných kabelů
nebo nevhodného připojení k el. síti.
ƒ Dotýkání se el. částí pod proudem při odkrytých el. prvků
stroje.
ƒ Nebezpečí popálení a uklouznutí vyteklou hydraulickou
kapalinou.
Dále se mohou objevit jistá skrytá rizika i přes veškerá zde
uvedená upozornění.
Bezpečná práce
Před uvedením do provozu čtěte a dbejte všech
pokynů zde uvedených jakož i ve Vaší zemi platných
předpisů pro provoz podobných strojůjen tak chráníte
sebe a ostatní před možnými zraněními.
L
Veškeré bezpečnostní pokyny předejte všem osobám,
které se strojem pracují.
L
Návod spolu s bezpečnostními pokyny uschovejte.
Elektrická bezpečnost
ƒ Provedení přípojného kabelu podle IEC 60245 (H 07 RNF) s příčným průměrem od nejméně 2,5 qmm při délce
kabelu max. do 10 m.
ƒ Nikdy nepoužívejte kabel delší než 10 m. Delší kabely
mohou způsobit výpadek proudu. Motor nedosáhne svého
maximálního výkonu, funkce stroje je redukována.
ƒ Při pokládání přípojného kabelu dbejte na to, aby nebyl
překroucen nebo skřípnut a aby přípojná spojení (vidlice,
zásuvka) nebylo vlhké.
ƒ Nepoužívejte kabel, který není pro připojení určen.
Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. Při
vytažení vidlice ze zásuvky netahejte za kabel.
ƒ Prodlužovací kabel pravidelně kontrolujte a je-li poškozen
ihned jej vyměňte.
ƒ Nepoužívejte žádné defektní přípojné kabely.
ƒ Ve venkovním prostředí použijte pouze kabel, který je pro
práci pod širým nebem schválen.
ƒ Nikdy nepoužívejte provizorní připojení el. proudu ke
stroji.
ƒ Ochranné el. prvky nikdy nepřemosťujte nebo nevyřazujte
z provozu.
ƒ Před uvedení do provozu se řádně se strojem seznamte
prostřednictvím návodu.
ƒ Neužívejte stroj k jiným účelům než je zde popsáno.
ƒ Užívejte bezpečné pracovní místo.
ƒ Postavte se na pracovní místo, které se nachází za
podavačem v prostoru ovládací rukojeti. Nikdy nestůjte v
oblasti štípacího klínu.
ƒ Nikdy nestoupejte na stroj.
ƒ Při práci buďte pozorný a soustředěný. Pracujte
s rozvahou. Stroj nepoužívejte:
− jste-li unavený
− jste-li pod vlivem alkoholu, drog či léčiv, která snižují
koncentraci a reakci.
ƒ Při práci noste ochranné brýle nebo vizír, ochranu uší,
popř. pracovní rukavice, pracovní boty s ocelovou
špičkou. Pracovní oděv bez volných částí a pracujte bez
ozdob, která by mohly být zachyceny pohyblivými částmi
stroje.
ƒ Obsluhující je při práci zodpovědný vůči dalším osobám.
ƒ Děti a mladiství pod 18 let nesmějí stroj obsluhovat.
ƒ Nepouštějte děti do pracovního okruhu stroje.
52
Obr. 3
El.připojení resp. oprava el.částí stroje musí svěřena
koncesované elektrofimě nebo našemu obchodnímu
oddělení. Dbejte na splnění místních bezpečnostních
předpisů a opatřeních.
Opravy ostatních částí stroje provádí buď výrobce nebo
jím pověřená firma.
Při výměně částí stroje použijte pouze originální díly.
Použitích jiných náhradních dílů může přinést úrazy či
poškození majetku. V těchto případech se výrobce
vzdává veškeré zodpovědnosti.
Popis přístroje
Obr. 1
Obr. 4
Obr. 2
A
B
C
D
E
posunovač dřeva
odvzdušňovací šroub
pístní tyč
měrka oleje
cylindrický kryt
F
G
H
I
J
elektromotor
Ovládací tlačítko
štípací klín
vodicí plech dřeva
ovládací rukojeť
Umístění stroje
Abyste mohli pracovat pohodlně, postavte stroj na pracovní
plochu vysolou ca. 60 – 75 cm.
Zablokujte kolečka klíny pro znemožnění posunu během
práce.
Dbejte na to,aby pracoviště splňovalo následující podmínky:
− protiskluzná podlaha
− rovná podlaha
− eliminace možnosti klopýtnutí
− dostatek světla
Stroj neprovozujte v blízkosti zemního plynu, benzinových
výparů nebo dalších těkavých látek, které jsou vznětlivé.
53
L
Uvedení do provozu
ƒ Ujistěte se, že stroj je kompletně smontován dle předpisů.
ƒ Před uvedením do provozu zkontrolujte:
− přípojný kabel na poškození či defekt (takové kabely
nelze použít).
− poškození přístroje (viz bezpečná práce)
− že všechny šrouby jsou řádně dotaženy.
− hydrauliku na průsak oleje
L
ƒ Štípač obsluhuje pouze 1 osoba.
ƒ Štípač mohou obsluhovat pouze osoby starší 18 let, které
byly dokonale seznámeny s návodem a se všemi
bezpečnostními pokyny.
ƒ Při práci vždy noste ochranné brýle, ochranu uší, pracovní
obuv, rukavice a řádný pracovní oblek.
ƒ Nikdy neštípejte špalky, ketré obsahují cizorodé předměty
(kov).
ƒ Rozštípané špalky představují nebezpečný pracovní
prostor. Nebezpečí klopýtnutí, uklouznutí nebo pádu.
Udržujte pracoviště vždy uklizené.
ƒ Při zapnutém stroji nepřibližujte ruce k pohyblivým částem
stroje. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od špalku,
posunovače a štípacího klínu.
ƒ Štípejte jen dřevo, které odpovídá maximální
zpracovávané délce.
Připojení k síti
ƒ Porovnejte napětí uvedené na typovém štítku stroje
s napětím ve Vaší síti. Stroj připojte na odpovídající napětí
do řádné předpisové zásuvky.
ƒ Použijte kabel s dostatečným průřezem.
ƒ Připojení stroje proveďte přes Fi-ochranný jistič 30 mA.
L
Jištění:16 A
L
Ovládací tlačítko
Obr. 5
Co mohu štípat?
Velikost štípaného dřeva (špalku).
Délka:
Průměr:
Ovládací
tlačítko
ASP 4-370
max. 370 mm
ASP 5-520
max. 520 mm
50 – 250 mm
Průměr špalku je doporučen protože:
− tenké dřevo je obtížné štípat jestliže má více suků nebo
jestliže dřevná vlákna jsou příliš silná.
− silnější dřevo (více než 250 mm) lze štípat jestliže je bez
suků a dřevná vlákna jsou hladká a rovně vedena.
Neštípejte zelené špalky (čerstvé). Suché uskladněné dřevo
rozštípnete snadněji a nebudete mít problémy s častým
„zakousnutím“ dřeva jako u vlhkého špalku.
Zapnutí
Stiskněte zelený knoflík. Motor běží, dokud držíte stisknutý
zelený knoflík.
Obsluha
Vypnutí
Práce obouruč
Zelený knoflík opět pusťte.
1. Zapněte stroj ovládací tlačítko. Vyčkejte několik sekund
než motor dosáhne svých oráček a než se hydraulika
natlakuje. Obr. 5
2. Stlačte obě ovládací rukojeť současně dolů. Obr. 6
Î Posunovač špalku tlačí špalek proti štípacímu klínu.
Špalek bude rozštípnut.
3. Uvolněte ovládací rukojeť a ovládací tlačítko a posunovač
špalku se vrátí zpět do výchozí polohy. Obr. 7
Nepoužívejte žádný přístroj, u kterého ovládací tlačítko
řádně nefunguje. Dejte poškozené ovládací tlačítko ihned
opravit nebo vyměnit.
L
Práce se štípačem palivového
dřeva
Hydraulika
ƒ Stroj nikdy nespouštět hrozí-li nebezpečí prostřednictvím
hydraulické kapaliny.
ƒ Ujistěte se, že stroj a pracovní místo je čisté bez olejových
skvrn.
Nebezpečí uklouznutí a nebezpečí ohně.
ƒ Pravidelně kontrolujte množství hydraulického oleje
v nádrži (viz kapitola o údržbě a péči).
Obsah nádrže: 2,7 l ASP 4-370
3,2 l
ASP 5-520
54
Vypínač
Obr. 6
Odvzdušňovací šroub
Obr. 8
uvolnit
utáhnout
ƒ Śtípání dřeva:
¾ Śpalek vložte do stroje vždy podélně na posunovač.
Špalek musí být posunovačem „obejmut“. Obr. 9
Obr. 9
Obr. 7
¾ Špalek nikdy nevkládejte do stroje napříč. Obr. 10
Obr. 10
Zvláštní pokyny pro štípání
Příprava:
Připravte ke štípání špalky, které odpovídají předem
uvedeným rozměrům (délka max. 370 / 520 mm, průměr od
50 do 250 mm) a dbejte aby špalky byly rovně (kolmo)
nařezány. Špalek vkládejte do štípače tak, aby pro Vás
nevzniklo žádné nebezpečí.
Odvzdušnění
Uvolněte odvzdušňovací šroub ca o 3-4 otáčky. Obr. 8
Po skončení práce opět šroub utáhněte.
¾ Vždy dbejte na to, aby špalek byl vložen do stroje podélně
a rovně aby štěp byl po vláknech dřeva.
¾ Nikdy nezkoušejte štípat 2 ks dřeva v jednom pracovním
kroku.
¾ Nikdy špalek v průběhu pracovního kroku neměňte
(neopravovat jeho polohu, nebo jej nahrazovat jiným).
L Nikdy špalek,který zřejmě nelze rozštípnout,nezkoušejte
donutit ke štěpu tím, že budete po dobu více sekund „tlačit“
na ovládací madla. To může vést k poškození motoru.
55
V takovém případě se pokuste opravit polohu špalku na
posunovači dřeva a opakujte celý postup znovu. V případě,
že špalek je vskutku nepodajný, odložte jej.
Jak zkontrolovat stav oleje?
1. Posunovač špalku musí zpět ve výchozí poloze.
2. Otočte stroj tak,aby otvor pro olej byl nahoře (Obr.12).
Jak uvolnit zaklínovaný špalek ve stroji.
1. Uvolněte ovládací rukojeť a ovládací tlačítko, aby mohl
podavač kmenů zajet zpět.
2. Pod zaklíněný špalek vložte trojstranný dřevěný klín.
Vyjeďte znovu posunovačem dřeva tak,aby tento tlačil na
klín.
3. Jestliže se špalek neuvolní, opakujte stejný postup
s větším dřevěným klínem.
3.
4.
5.
6.
Při uvolňování zaklíněného špalku nepoužívejte násilí
(tlučení) a své ruce držte v bezpečné vzdálenosti. Nežádejte
další osobu o pomoc. Použijete-li násilí (kladivo atp.) může
dojít k prasknutí motorového bloku.
Dolní ryska
ƒ Ukončení práce
Horní ryska
7. Zkontrolujte těsnění. Nesmí být poškozené. Při poškození
vyměnit.
¾ Dbejte na to, aby podavač kmenů zajel do své výchozí
pozice.
¾ Odpojte od sítě vytažením vidlice ze zásuvky.
¾ Utáhněte opět odvzdušňovací šroub. Obr. 8
¾ Učiňte kroky pospané v kapitole Údržba a péče.
ol. těsnění
8. Zašroubujte měrku opět zpět.
Pozor! Šroub utahujte s citem. Příliš pevné utažení může
poškodit těsnění.
Údržba a péče o stroj
Před těmito pracemi vždy odpojit stroj od sítě
(vytažením vidlice ze zásuvky).
Obr. 12
Při těchto pracech vždy noste ochranné rukavice.
L
Při tomto kroku je třeba druhé osoby.
Vyšroubujte olejovou měrku. Obr. 11. Pozor na těsnění.
Očistěte měrku a těsnění.
Ćistou měrku vsuňte opět do otvoru až na doraz.
Měrku opět vyjmete
leží-li hladina oleje mezi oběma označeními, je oleje
ve stroji dostatek.
je-li hladina oleje pod dolní ryskou, je třeba olej
doplnit. Použijte čistý trychtýř.
Dbejte na dodržení následných kroků-aby funkce stroje
byla zachována.
ƒ Po skončení práce stroj řádně vyčistěte.
ƒ Odstraňte veškeré zbytky praskyřice.
ƒ Pístní tyč naolejujte sprejovým olejem.
ƒ Prověřte množství oleje resp. olej vyměňte.
Ostření štípacího klínu
Po dlouhotrvající práci nebo při sníženém výkonu je třeba
štípací klín naostřit. To proveďte jemným pilníkem. Obr. 11
Obr. 11
56
Obr. 13
Záruka
1. Poskytujeme záruční dobu 2 roky od data prodeje výrobku
konečnému uživateli. V průběhu celé záruční doby ručíme
za zachování technických parametrů výrobku, za
správnou funkci všech částí a za jakost použitých
materiálů. Pokud se na přístroji během záruční doby
vyskytne zřejmá vada materiálu, konstrukce nebo výroby,
bude bezplatně odstraněna.
2. Záruční nároky zanikají, pokud k poškození došlo při
přepravě nebo v důsledku nesprávného použití,
nerespektování návodu k obsluze, neodborné opravy
nebo pokud bylo způsobeno vyšší mocí. Záruka se
nevztahuje na běžné opotřebení štípacího klínu, hydr.
oleje, posunovacích a vodicích částí, těsnění a koleček.
3. Záruční opravy provádí výrobce nebo jím pověřený
zástupce. Bližší informace jsou uvedeny v Záručním listě.
4. Záruka platí jen při používání originálních náhradních dílů.
5. Změny sloužící technickému pokroku jsou vyhrazeny.
6. Všechny součásti z umělé hmoty jsou označeny pro
tříděnou recyklaci. Další likvidaci obalu a stroje po
ukončení životnosti provádějte v souladu s platnými
předpisy.
Měrka oleje
Kdy je nutné olej vyměnit?
První olej je třeba vyměnit po 50 pracovních hodinách,
potom každých 250 pracovních hodin nebo min. 1x
ročně.
Výměna oleje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Posunovač špalku ve výchozí poloze.
Nádobu (nejméně 4 l obsah) postavte pod stroj.
Vyšroubujte měrku oleje(pozor na těsnění).
Nakloňte stroj tak,aby olej vytekl do nádoby.
Postavte stroj tak,aby otvor měrky byl nahoře. Obr. 10.
Pomoc druhé osoby nutná.
Pomocí čistého trychtýře vlijte nový hydraulicky olej (2,7 /
3,2 l).
Očistěte měrku a těsnění.
Přezkoušejte těsnost. Je-li těsnění poškozeno musí být
vyměněno.
Zašroubujte měrku zpět. Pozor! Abyste nepoškodili
těsnění či cylindrický kryt, utahujte s citem.
Starého oleje se zbavte dle zákona (sběrné místo).
Je zakázáno starý olej vylívat do půdy či smíchat
s odpadem.
L
Hydraulický olej
¾
¾
¾
¾
¾
Shell Tellus T22
Aral Vitam Gf 22
BP Enrgol HLP 22 Î objednací čís. 400142 (1 liter)
Mobil DT 11
nebo srovnatelné
Pro stroj doporučujeme následující oleje:
Jiné oleje nepoužívat. Použití jiného oleje negativně
ovlivňuje funkci hydraulického cylindru.
57
Možné poruchy
Závada
možná příčina
Odstranění
⇒ znovu vložit do stroje
⇒ použít dopor. rozměr
⇒ klín naostřit
⇒ vložte pod stroj papír. Zjistíte-li průsak,
obraťte Se na odbornou firmu.
⇒ kontrola stavu oleje. Jestliže po
⇒ malý tlak oleje
doplnění ne dojde ke zlepšení, obraťe
se na odbornou firmu.
⇒ použití kabelu přes 10 m nebo kabelu ⇒ použít předepsaný kabel
s malým prům
Posunovač špalku vyjíždí ne rovně a s ⇒ vzduch v systému
⇒ uvolnit odvzdušnění
vibracemi
⇒ kontrola oleje
⇒ nejde-li závada takto odstranit, obraťe
se na odb. firmu.
Posunovač špalku nevyjíždí
⇒ závada v hydr. systému
⇒ odb. firma
Motor nefunguje
⇒ závada v el. připojení
⇒ kontrola jištění 16 A
⇒ závada příp. kabelu
⇒ výměna kabelu
⇒ defektní motor
⇒ odb. firma
Průsak oleje na měrce
⇒ špatné těsnění
⇒ výměna těsnění
Špalek není rozštípnut (slabý výkon)
⇒ špatná poloha špalku
⇒ špalek překračuje rozměry
⇒ štíp. klín nerozštěpuje
⇒ průsak oleje
Technická data
Model
Typ
Síla na klínu
Délka špalku
Průměr špalku
Posun na klín
Průměr pístní tyče
Hydraulický olej (max.)
Výkon motoru
Připojení
Otáčky
Rozměry
Váha
ASP 4-370
ASP 4
40 kN (4 t) ± 10 %
370 mm
ASP 5-520
ASP 5-520
50 kN (5 t) ± 10 %
520 mm
50 – 250 mm
302 mm
392 mm
30 mm
2,7 Liter
3,2 Liter
P = 1500 W ( S3 )
230 V ~ 50 Hz
2850 min -1
Länge 770 x Breite 260 x Höhe 455 mm
Länge 940 x Breite 260 x Höhe 455 mm
36 kg
44 kg
58
EG-Konformitätserklärung entsprechend der Richtlinie 98/37 EG
EC Declaration of Conformity according to Directive 98/37 EC
Déclaration de conformité de la CE conformément à la disposition 98/37 CE
EG-Verklaring van overeenstemming overeenkomstig de richtlijn van de raad 98/37 EG
EG-konformitetsintyg enligt EG-norm 98/37/EG
EF-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 98/37/EF
Prohlášení o shodě podle směrnice EU č. 98/37 EG
EG-Deklaracja zgodności stosownie do Wytycznych 98/37 EG
ATIKA GmbH & Co. KG, Schinkelstraße 97, D-59227 Ahlen
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Brennholzspalter ASP 4, ASP 5-520
auf die sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinien
98/37/EG, sowie den Anforderungen der anderen einschlägigen Richtlinien
declare under our sole responsibility, that the product Log splitter ASP 4, ASP 5-520
to which this declaration relates corresponds to the relevant basic safety and health requirements of the Directive 98/37/EC, and to
the requirements for the other relevant Directives:
déclarons en responsabilité propre, que le produit Fendeur de bois à brûler ASP 4, ASP 5-520
auquel se rapporte la présente déclaration, correspondes aux exigences de sécurité et de santé fondamentales des dispositions
98/37/CE, ainsi qu’aux exigences des autres dispositions en la matière
verklaren, iutsluitende verantwoordelijkheid, dat het produkt Brandhoutsplijter ASP 4, ASP 5-520
waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de desbetreffende veiligheids- en gezonheidseisen van de richtlijn 98/37/EG,
alsmede aan de eisen van de andere desbetreffende richlijnen
intygar med ensamansvar att nedanstående produkt, Vedklyv ASP 4, ASP 5-520
för vilket detta intyg gäller, uppfyller, grundläggande säkerhets- och hälsoskyddsfäreskrifter enligt EG-norm 98/37/EG, samt uppfyller
kraven enligt övriga gällnade EG-normer
erklærer på eget ansvar, at produkt, Brændekløver ASP 4, ASP 5-520
som er omfattet af denne erklæring, overholder de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 98/37/EF
samt kravene i andre EF-direktiver, der kan finde anvendelse.
prohlašuje se vší odpovědností, že výrobek Štípač palivového dřeva ASP 4, ASP 5-520
na který se vztahuje toto prohlášení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním a zdravotním podmínkám směrnice 98/37 EG,
jakož i podmínkám dalších příslušných směrnic
oświadcza, przyjmując na siebie wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt, ASP 4, ASP 5-520
którego to oświadczenie dotyczy, odpowiada Wytycznym 98/37/EG określającym wymagania w zakresie bezpieczeństwa i
zdrowotności, a także wymaganiom wszystkich innych Wytycznych znajdujących zastosowanie w powyższym zakresie.
89/336/EWG, 73/23/EWG
entsprechen. Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
wurden folgende Normen und technische Spezifikationen herangezogen:
For the relevant implementation of the safety health requirements mentioned in the Directives, the following standards and technical
specifications have been respected:
Pour la mise en pratique correcte des revendications de sécurité et de santé nommées dans les dispositions CEE les normes et
spécifications techniques suivant ont été appliquées:
Voor de desbetreffende tenuitvoerlegging van de in de Richtlijnen genoemde veiligheids- en gezondheidseisen is rekening gehouden
met de volgende normen en technische specificaties:
Föfjande mormer och tekniska specifikationer har legat till grund för ett fackmässigt inörande av de i EG-normen angivna säkerhetsoch hälsoskyddsföreskrifterna
Til gennemførelse af de i EF-direktivet nævnte sikkerheds- og sundhedskrav er følgende standarder og tekniske specifikationer
anvendt:
Pro technicky správné uplatnění bezpečnostních a zdravotních podmínek dle směrnic EU byly použity následující normy a technické
specifikace:
W celu prawidłowej realizacji wymagań stawianych przez Wytyczne EG w zakresie bezpieczeństwa i zdrowotności oparto siş na
następujących normach i specyfikacjach technicznych:
DIN EN 574:1997-02, DIN EN 609-1:1999-05, DIN EN 60204:1998-11
Ahlen, 23.06.2005
A. Pollmeier, Geschäftsführung
68
-
Ersatzteile - Reservdelar
Spare parts - Pièces de rechange
- Reservedeler - Náhradní díly
Ersatzteile bestellen:
− Wenden Sie sich an den Hersteller
Ordering spare parts:
− Spare parts must be obtained from the
manufacturer
Reserveonderdelen bestellen:
− Bron van aankoop is de fabrikant
Att beställa reservdelar:
− Inköpskälla: tillverkaren
Objednávka náhradních dílů
− díly získáte buď u výrobce nebo
Zamawianie części zamiennych:
− części zamienne dostarcza producent
69
-
Reserveonderdelen Części zamienne -
Commande de pièces de rechange :
Le fournisseur est le constructeur
−
Bestilling af reservedele:
Leverandør er producenten
−
Download PDF