at-20r/30r
music atelier
Nederlandstalige handleiding
VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL
INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN
Over
WAARSCHUWING en
U
S
I
Het
-symbool maakt de gebruiker attent op belangrijkeN
instructies of waarschuwingen. De juiste betekenis van hetG
Over de Symbolen
OPGEPAST
Wordt gebruikt voor instructies die de
gebruiker wijzen op levensgevaar of
WAARSCHUWING ernstige verwondingen bij onjuist
symbool wordt bepaald door de tekening in de driehoek. Het
symbool hier links duidt op algemene verwittigingen of waar-T
schuwingen, of vestigt de aandacht op gevaar.
H
gebruik van het toestel.
Wordt gebruikt voor instructies die de
gebruiker wijzen op het risico op
verwondingen of materi‘le schade bij
onjuist gebruik van het toestel.
Het
-symbool maakt de gebruiker attent op zaken dieE
nooit mogen worden uitgevoerd (verboden zijn). De tekening
in de cirkel geeft aan wat er precies verboden is. Het symboolU
hier links betekent dat het toestel nooit mag wordenN
I
gedemonteerd.
OPGEPAST
T
* Materi‘le schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten die aan
het huis en de hele inboedel, huisdieren
inbegrepen, worden toegebracht.
Het ● -symbool maakt de gebruiker attent op zaken die
moeten worden uitgevoerd. De tekening in de cirkel geeft aanS
wat er precies dient te gebeuren. Het symbool hier linksA
betekent dat de stekker van de stroomkabel moet wordenF
uitgetrokken.
E
L
Y
NEEM STEEDS HET VOLGENDE IN ACHT
Waarschuwing
¥
Gelieve onderstaande instructies en de handleiding te
lezen , alvorens dit toestel te gebruiken.
..........................................................................................................
¥
Maak het toestel niet open of breng geen wijzigingen
aan aan de interne componenten.
..........................................................................................................
¥
Zorg dat het toestel steeds waterpas en stabiel
opgesteld staat. Plaats het nooit op een wankel statief
of op een hellend oppervlak.
Opgepast
¥
..........................................................................................................
Neem de stroomkabel of de stekkers nooit vast
met natte handen wanneer u ze in een stopcontact
of in dit toestel steekt, of wanneer u ze uittrekt.
..........................................................................................................
¥
¥
..........................................................................................................
¥
Beschadig de stroomkabel niet. Plooi hem niet te veel,
trap er niet op, plaats er geen zware voorwerpen op,
enz. Een beschadigde kabel kan brand of elektrocutie
veroorzaken. Gebruik nooit een stroomkabel die
reeds beschadigd is.
..........................................................................................................
¥
In gezinnen met kleine kinderen dient een
volwassene toezicht te houden tot de kinderen in
staat zijn om dit toestel te gebruiken in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.
..........................................................................................................
¥
Bescherm het toestel tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!)
..........................................................................................................
Sluit de stroomkabel van dit toestel niet samen
met een overdreven aantal andere toestellen aan
op hetzelfde stopcontact. Wees voorzichtig met
verlengsnoerenÑhet totale vermogen van alle
toestellen aangesloten op het verlengsnoer mag
nooit het nominale vermogen (watt/amp•re) van
het verlengsnoer overschrijden. Een overdreven
belasting kan de isolatie van het snoer doen
opwarmen en zelfs doen doorsmelten.
..........................................................................................................
¥
¥
Voor u dit toestel in het buitenland gebruikt, gelieve
uw handelaar, een Roland Service Center of een
erkende Roland-verdeler te raadplegen. Zie de
ÒInformatieÓ-pagina.
Opgepast
Neem de stroomkabel uitsluitend met de stekker
vast wanneer u hem in een stopcontact of in dit
toestel steekt, of wanneer u hem uittrekt.
..........................................................................................................
¥ Tracht te voorkomen dat kabels en snoeren
verstrikt geraken. Hou alle kabels en snoeren
buiten het bereik van kinderen.
¥
Klim nooit bovenop het toestel of plaats er geen
zware voorwerpen op.
Als u het instrument moet verplaatsen, neem dan de
onderstaande voorzorgen in acht. Er zijn minstens
twee personen nodig om dit toestel veilig op te tillen
en te verplaatsen. Hou het steeds waterpas. Zorg dat
u een stevige greep hebt, om uzelf tegen kwetsuren
en het instrument tegen schade te beschermen.
¥ Controleer of de schroeven waarmee het
toestel op het onderstel bevestigd is, niet
losgekomen zijn. Draai ze stevig vast wanneer
u merkt dat ze los zitten.
¥ Trek de stroomkabel uit het stopcontact.
¥ Koppel alle kabels af die van externe apparaten
komen.
¥ Sluit het klavierdeksel.
¥ Plooi de muziekstandaard naar beneden.
..........................................................................................................
¥
Zet het toestel uit en trek de stroomkabel uit, alvorens
het toestel schoon te maken (p. 15).
..........................................................................................................
¥
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u gevaar
voor blikseminslagen vermoedt.
..........................................................................................................
¥
Pas op dat uw vingers niet geklemd raken bij het
openen/sluiten van het klavierdeksel (p. 15).
Toezicht door een volwassene is aangeraden wanneer
kleine kinderen dit instrument gebruiken.
..........................................................................................................
¥
Neem het volgende in acht wanneer u het bankje
gebruikt:
¥ Gebruik het bankje niet als speelgoed of als
trapje.
¥ Laat niet meer dan twee mensen tegelijkertijd
op het bankje zitten.
¥ Neem geen plaats op het bankje wanneer de
bouten waarmee de poten vasthangen, los
zitten. (Draai ze in zulk geval onmiddellijk
vast met de bijgeleverde sleutel.)
¥ Pas op dat uw vingers niet geklemd raken
wanneer u het deksel van het bankje opent/
sluit. Let hierbij vooral op voor de metalen
steunbeugel (p. 18).
3
Belangrijke Opmerkingen
291b
Behalve de items in “VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL” op p. 3, gelieve ook het volgende te lezen en in acht te nemen:
Stroombron
Herstellingen en data
301
45µ2
¥ Gebruik dit toestel niet op eenzelfde stroomkring samen
met apparaten die ruis veroorzaken (zoals een elektrische
motor of een regelbaar lichtsysteem).
¥ Gelieve er rekening mee te houden dat alle gegevens in
het geheugen van het toestel verloren kunnen gaan,
wanneer het toestel wordt hersteld. Maak van belangrijke
data steeds een backup op floppy disk, of op papier
(indien mogelijk). Tijdens de reparatie wordt er grote
zorg besteed aan het voorkomen van dataverlies. In
sommige gevallen (bv. wanneer de geheugencircuits zelf
defect zijn) is het helaas niet mogelijk om de data te
recupereren. Roland neemt geen enkele aansprakelijkheid op in verband met zulk dataverlies.
¥ Alvorens dit apparaat aan te sluiten op andere toestellen,
schakelt u best alle toestellen uit. Zo voorkomt u defecten
en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen.
Plaatsing
351
¥ Als u dit toestel gebruikt nabij een vervmogensversterker
(of een ander apparaat met grote transformators) kan er
brom ontstaan. Orienteer het toestel anders of verwijder
het van de interferentiebron.
¥ Dit toestel kan radio- of TV-ontvangst verstoren. Gebruik
het niet in de nabijheid van zulke ontvangers.
353
¥ Neem het volgende in acht wanneer u de floppy disk
drive van dit toestel gebruikt. Voor meer details, zie
ÒVoor u floppy disks gebruiktÓ.
¥ Plaats het toestel niet nabij apparaten die een sterk
magnetisch veld opwekken (bv. luidsprekers).
¥ Plaats het toestel op een stevig, waterpas oppervlak.
¥ Verplaats het toestel niet, of stel het niet bloot aan
trillingen terwijl de drive actief is.
354b
¥ Stel dit toestel niet bloot aan direct zonlicht, plaats het
niet nabij warmtebronnen, laat het niet achter in een
afgesloten voertuig, of stel het op geen enkele andere
wijze bloot aan extreme temperaturen. Laat lichtbronnen
die dicht bij het toestel staan (zoals een pianolampje), of
krachtige spots niet te lang op dezelfde plaats op het
toestel schijnen. Overdreven hitte kan het toestel doen
verkleuren of vervormen.
355
¥ Gebruik dit toestel niet op een plaats die blootgesteld is
aan de regen of in een andere vochtige omgeving.
356
¥ Laat geen rubber, vinyl of gelijkaardige materialen
gedurende lange tijd op het orgel liggen. Zulke voorwerpen kunnen de afwerking beschadigen of doen
verkleuren.
357
¥ Plaats niets dat water bevat (bv. bloemenvazen) op het
orgel. Vermijd ook het gebruik van insecticiden, parfums,
alcohol, nagellak, spuitbussen, enz., nabij het toestel. Als
u een vloeistof morst op het toestel, veeg ze dan onmiddellijk op met een zachte, droge doek.
Onderhoud
401b
¥ Gebruik voor een gewone schoonmaakbeurt een zachte
droge doek of een lichtjes met water bevochtigde doek.
Gebruik voor hardnekkig vuil een doek met een mild,
niet-bijtend schoonmaakmiddel. Veeg nadien het toestel
goed af met een zachte, droge doek.
¥ Gebruik nooit benzine, thinner, alcohol of gelijk welk
oplosmiddel. Dit om verkleuring of vervorming te
voorkomen.
4
Memory Backup
503
¥ Als dit toestel gedurende lange tijd (ongeveer 2 weken)
niet wordt aangezet, gaat de inhoud van het geheugen
verloren en keert het toestel terug naar zijn fabrieksinstellingen. Om het verlies van belangrijke data uit het
geheugen te vermijden, dient u regelmatig een backup
van uw data te maken op floppy disk
Bijkomende voorzorgen
551
¥ Gelieve er rekening mee te houden dat de inhoud van het
geheugen onherroepelijk verloren kan gaan ten gevolge
van een defect of van het onjuist bedienen van het toestel.
Daarom raden we aan om van belangrijke data die in het
geheugen van het toestel zijn opgeslagen, regelmatig een
backup te maken op floppy disk
552
¥ Jammer genoeg kan het gebeuren dat de data opgeslagen
op floppy disk niet kunnen worden gerecupereerd als ze
eenmaal verloren zijn. Roland Corporation is niet
aansprakelijk voor zulk dataverlies.
553
¥ Ga voorzichtig tewerk wanneer u de knoppen, regelaars
en andere bedieningsorganen, en de jacks en connectors
van het toestel gebruikt. Ruw omgaan met deze dingen
kan defecten veroorzaken.
554
¥ Sla of druk nooit op de display.
556
¥ Neem bij het aan- en afkoppelen van alle kabels steeds de
connector zelf vast Ð trek nooit aan de kabel. Zo
voorkomt u kortsluitingen en defecten aan de interne
elementen van de kabel.
557
¥ Bij normale werking produceert het toestel een kleine
hoeveelheid warmte.
558a
¥ Hou, om uw buren niet te storen, het volume op een
redelijk niveau. U kan ook een hoofdtelefoon gebruiken,
zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de mensen
rondom u (vooral in de late uren).
559
¥ Om het toestel te transporteren gebruikt u best de
oorspronkelijke verpakking (inclusief opvulling). Anders
dient u te zorgen voor een gelijkwaardige verpakking.
560
¥ Plooi de muziekstandaard niet te ver naar voren wanneer
u de klepjes omhoog zet of neerklapt.
Belangrijke Opmerkingen
Voor u floppy disks gebruikt
Omgaan met de floppy disk drive
602
¥ Plaats het toestel op een stevig waterpas oppervlak dat
vrij is van trillingen. Als u het toestel dan toch onder een
bepaalde hoek moet plaatsen, zorg dan dat de maximale
hellingsgraad niet overschreden wordt.
652
¥ Floppy disks hebben een Òwrite protectÓ-nokje dat de
disk beschermt tegen toevallig uitwissen. Het is aan te
raden dat u het nokje in de PROTECT-positie laat staan
en dat u het enkel in de WRITE-positie zet wanneer u
nieuwe data op de disk wil opslaan.
Achterkant van de disk
603
¥ Gebruik het toestel niet onmiddellijk nadat het verplaatst
is naar een ruimte met een vochtigheidsgraad die sterk
verschilt van die van de vorige locatie. Snelle veranderingen van omgeving kunnen binnen in de drive
condensatie doen ontstaan, wat een nadelig effect heeft
op de werking van de drive en/of floppy disks kan
beschadigen. Wanneer het toestel verplaatst werd, laat
het datn even (enkele uren) wennen aan zijn nieuwe
omgeving alvorens u begint te spelen.
604
¥ Om een disk in te brengen, duwt u ze voorzichtig maar
stevig in de driveÑze klikt op haar plaats. Om een disk te
verwijderen, drukt u stevig op de EJECT-knop. Als er een
disk vastzit in de drive, gebruik dan geen overdreven
kracht om ze eruit te krijgen.
605a
¥ Probeer nooit een floppy disk uit de drive te halen terwijl
de drive actief is (de indicator brandt); dit kan zowel de
disk als de drive beschadigen.
606
¥ Verwijder steeds de disk uit de drive voor u het toestel
opstart of uitschakelt.
607
¥ Om schade aan de koppen van de disk drive te
voorkomen, dient u de floppy disk steeds horizontaal
(niet gekanteld in gelijk welke richting) te houden terwijl
u ze in de drive schuift. Duw ze stevig, maar voorzichtig
in de drive. Gebruik nooit overdreven kracht.
608
¥ Om het risico op defecten/schade te vermijden, mag u
enkel en alleen floppy disks gebruiken in de drive.
Gebruik nooit een ander type van disk. Vermijd dat er
paper clips, muntstukken of andere vreemde objecten in
de drive terecht komen.
Omgaan met floppy disks
651
¥ Floppy disks bevatten een plasic schijfje met een dun
laagje dat dient als magnetisch opslagmedium. Het
vereist een microscopische precisie om de opslag van
grote hoeveelheden data op zulk een klein oppervlak
mogelijk te maken. Om hun integriteit te vrijwaren,
gelieve het volgende in acht te nemen wanneer u floppy
disks gebruikt:
¥ Raak nooit het magnetische medium binnen in de
diskette aan.
¥ Gebruik of bewaar geen floppy disks in vuile of
stoffige plaatsen.
¥ Stel floppy disks niet bloot aan extreme temperaturen
(bv. direct zonlicht in een gesloten voertuig).
Aanbevolen temperatuur: 10 tot 50¡ C (50 tot 122¡ F).
¥ Stel floppy disks niet bloot aan sterke magnetische
velden, bv. opgewekt door luidsprekers.
Write
(nieuwe data opslaan is mogelijk)
Write Protect-nokje
Protect
(nieuwe data opslaan is onmogelijk)
653
¥ Het identificatielabel moet stevig aangebracht worden op
de disk. Als het label loskomt terwijl de disk in de drive
zit, kan dit moeilijkheden geven bij het verwijderen van
de disk.
654
¥ Bewaar alle disks op een veilige plaats om te voorkomen
dat ze beschadigd raken en om ze te beschermen tegen
stof, vuil en andere boosdoeners. Als u een vuile of
stoffige disk gebruikt, riskeert u dat uze beschadigt en
dat de disk drive defect geraakt.
655
¥ Disks die performance data voor dit toestel bevatten,
dienen steeds beveiligd te zijn (hun write protect-nokje
moet in de ÒProtectÓ-positie staan) voor u ze in de drive
van een ander toestel (behalve de PR-300, of een product
uit de HP-G-, MT-, KR- of Atelier-families), of in de drive
van een computer gebruikt. Anders (als het write protectnokje in de ÒWriteÓ-positie blijft staan), riskeert u de
diskette onleesbaar te maken voor de drive van dit
apparaat, wanneer u met de disk drive van dat andere
apparaat bewerkingen uitvoert op de disk (zoals de
inhoud van de disk controleren of het laden van data).
203
* GS (
) is een geregistreerd handelsmerk van Roland
Corporation.
207
* Apple is een geregistreerd handelsmerk van Apple
Computer, Inc.
208
* Macintosh is een geregistreerd handelsmerk van Apple
Computer, Inc.
210
* IBM is een geregistreerd handelsmerk van International
Business Machines Corporation.
211
* IBM PC een geregistreerd handelsmerk van International
Business Machines Corporation.
211
* Alle productnamen die in dit document vermeld worden
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van
hun respectieve eigenaars.
5
Eigenschappen
Wij willen u graag bedanken voor uw aankoop van het Roland AT-20R/30R
ÒAtelier SeriesÓ Orgel.
De AT-20R/30R is een electronisch orgel met een heel arsenaal aan rijke orgelklanken.
Daarenboven is het zeer gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor leerling-muzikanten.
Om jarenlang te kunnen genieten van de betrouwbaarheid en de degelijkheid van dit instrument, gelieve deze handleiding in haar geheel door te lezen.
Voornaamste eigenschappen
❍ Eenvoudige en makkelijk te begrijpen bediening
De grote knoppen met kleurcode zijn ingedeeld volgens functie en zijn in het geheel
ge•ntegreerd met het oog op een eenvoudige realtime-bediening. Alle modellen van de
Atelier-serie hebben dezelfde knoppenconfiguratie, zodat zelfs beginnende organisten
dit instrument makkelijk kunnen bedienen.
❍ Een uitgebreide reeks ingebouwde orgelklanken
De AT-20R/30R beschikt over een hele reeks orgelklanken, waaronder een pijporgel, een
theaterorgel en jazz-orgelklanken.
❍ Menselijke stemmen
Behalve de diverse orgelstemmen bieden de instrumenten van de ATELIER-R serie ook
unieke vocals, zoals ÒJazz ScatÓ en ÒGlegorianÓ (enkel AT-30R).
❍ Harmony Intelligence
De Harmony Intelligence-functie van de AT-20R/30R detecteert akkoorden die op het
Lower-klavier gespeeld worden, en voegt automatisch harmonie toe aan wat op het
Upper-klavier wordt gespeeld. Zo kan u spelen met een grote harmonische rijkdom en
een indrukwekkende muzikale prestatie neerzetten.
Nieuw op de AT-20R/30R is een Harp-type Harmony Intelligence waarmee u makkelijk
de mooie volle klanken van een harp kan simuleren.
❍ Veelzijdige ritmes
De AT-20R bevat 32 verschillende ritmes van uiteenlopende muziekgenres. De AT-30R
bevat 52 ritmes. Daarenboven kan u dankzij de Arranger-functie een automatische begeleiding spelen die bij het ritme past, door gewoon een akkoord te spelen op het Lowerklavier.
6
Eigenschappen
❍ U kan Disk Styles inladen in het Interne Geheugen
De Rhythm [Disk]-knop van de AT-30R bevat reeds 4 verschillende ritmes Ð die van de
AT-20R bevat er slechts 2 . Deze ritmes kan u overschrijven met ritmes die u inlaadt van
een music style disk. Wanneer u Rhythm data van de disk inlaadt in het interne geheugen, gaan deze niet verloren wanneer u het toestel uitschakelt. Het is handig als u vaak
gebruikte disk Rhythms inlaadt in het interne geheugen.
❍ U kan SMF Music Data inladen
De ingebouwde composer beschikt over een tape recorder-achtige functie. U kan met de
composer niet enkel uw gespeelde muziek opnemen, maar u kan ook muziekdata in
SMF-formaat inladen en ermee meespelen.
❍ SMF Save
Aangezien de AT-20R/30R muziekdata kan opslaan in SMF-formaat, kunnen de
muziekdata die u cre‘ert op een orgel van de Atelier-serie makkelijk bewerkt worden op
een externe sequencer.
Enkele afspraken
¥ Namen van knoppen staan tussen vierkante haakjes Ò[ ]Ó, zoals in [Utility]-knop.
¥ Onderstaande figuur toont de toestand van de knopindicator (aan, uit, knipperend).
fig.00-01
aan
uit
knipperend
¥ Gelieve er nota van te nemen dat, hoewel de display-schermen in deze handleiding
over het algemeen op de fabrieksinstellingen gebaseerd zijn, ze niet noodzakelijk
overeenkomen met de fabrieksinstellingen.
¥ [+][-], [ ▲ ][ ▼ ], [
][
] betekent dat u op een van de twee knoppen moet drukken.
Voorbeeld: Rhythm Select [-][+]-knoppen, Part Balance Reverb [ ▲ ][ ▼ ]-knoppen,
Menu [
][
]-knoppen
7
Inhoud
Veilig gebruik van het toestel..........................................................................................................................2
Belangrijke Opmerkingen ................................................................................................................................4
Eigenschappen ............................................................................ 6
Voornaamste eigenschappen.......................................................................................................................... 6
Enkele afspraken .............................................................................................................................................. 7
Inhoud ........................................................................................ 8
Beschrijving van de panelen ...................................................... 12
Voor u begint ............................................................................ 17
Het deksel openen/sluiten ...........................................................................................................................17
De partituurhouder ........................................................................................................................................17
De stroomkabel aansluiten ...........................................................................................................................17
Het toestel aan- en uitzetten .........................................................................................................................17
Het toestel aanzetten .........................................................................................................................17
Het toestel uitzetten ..........................................................................................................................18
Gebruik van een hoofdtelefoon ....................................................................................................................18
Enkele opmerkingen .........................................................................................................................18
Gebruik van een microfoon ..........................................................................................................................19
Enkele opmerkingen .........................................................................................................................19
Het zitbankje ......................................................................................................................................19
Alle fabrieksinstellingen herstellen .............................................................................................................20
De basisschermen oproepen (Display/Exit-knop) ....................................................................................20
Rhythm-display .................................................................................................................................20
Composer-display .............................................................................................................................20
Spelen op de AT-20R/30R ......................................................... 21
De Demo Songs beluisteren..........................................................................................................................
Stemmen kiezen .............................................................................................................................................
Stemmen en Parts ..............................................................................................................................
Functies van de Upper/Lower/Pedal Bass-keuzeknoppen (AT-20R) ......................................
De Upper- en Lower-stemmen kiezen (AT-20R) ..........................................................................
Functies van de Upper/Lower/Pedal Bass-keuzeknoppen (AT-30R) ......................................
De Upper- en Lower-stemmen kiezen (AT-30R) ..........................................................................
De Pedal Bass Voice kiezen..............................................................................................................
De Solo Voice kiezen .........................................................................................................................
Een stem kiezen met de [Others]-knop ..........................................................................................
De Volumebalans regelen (Part Balance-knoppen) ..................................................................................
De toonhoogte transponeren per octaaf (Oct Shift-knop)........................................................................
Spelen met een Human Voice ......................................................................................................................
Een Human Voice kiezen .................................................................................................................
Drums en geluidseffecten spelen op het klavier .......................................................................................
Drums spelen op het gehele Lower-klavier (Manual Drums) ....................................................
Het type van Drum Set kiezen.........................................................................................................
21
23
23
24
24
25
26
28
29
30
32
33
34
34
35
35
36
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style) ............................ 37
Een ritme kiezen ............................................................................................................................................. 37
Ritmes spelenÑHet ritme starten en stoppen ........................................................................................... 38
Starten met een druk op de knop.................................................................................................... 38
8
Inhoud
Het ritme automatisch laten starten wanneer u op het Lower-klavier of op het Pedalboard
speelt Ð Sync Start ............................................................................................................................. 38
Het ritme stoppen.............................................................................................................................. 39
Variatie toevoegen aan het ritme ..................................................................................................................40
Ritme en Automatische Begeleiding spelen............................................................................................... 41
Het tempo wijzigen (Tempo-knop) ............................................................................................................. 41
Akkoorden spelen met Easy Fingering...................................................................................................... 42
Leading Bass-functie (Leading Bass-knop) ................................................................................................ 43
Lower Hold-functie Ñ Noten van het Lower-klavier aanhouden ......................................................... 43
Een simpele manier om de Automatische Begeleiding in te stellen Ñ One Touch Program............. 44
Paneelinstellingen oproepen die bij het ritme passen.................................................................. 45
Een ritme (Music Style) van een Disk gebruiken ...................................................................................... 46
Een Floppy Disk inbrengen en uitwerpen ..................................................................................... 46
De Disk Rhythms spelen .................................................................................................................. 46
De Disk Rhythms inladen in het interne geheugen...................................................................... 47
Het ritme van de [Disk]-knop terugzetten op de fabrieksinstellingen...................................... 48
Effecten toevoegen aan een stem (Voice) ................................... 49
Harmonie toevoegen aan een melodie Ñ Harmony Intelligence...........................................................
Het Harmony Intelligence-type wijzigen ...................................................................................................
Rotary-effect....................................................................................................................................................
Chorus-effect...................................................................................................................................................
Reverb-effect ...................................................................................................................................................
Sustain-effect...................................................................................................................................................
49
49
51
52
53
53
Gebruik van de Play-functies ..................................................... 55
De Bass Voice spelen op het Lower-klavier Ñ [To Lower]-knop ...........................................................
Transponeren (Transpose-knop)..................................................................................................................
Het globale volume regelen met een expressiepedaal..............................................................................
Decay toevoegen aan het geluid (Demperpedaal) ....................................................................................
De helderheid van het geluid regelen .........................................................................................................
Gebruik van de voetschakelaar(s) ...............................................................................................................
55
56
57
57
58
58
Gebruik van de Registration-knoppen ....................................... 59
Registrations opslaan.....................................................................................................................................
Een Registration oproepen............................................................................................................................
Hoe roept u een Registration op?....................................................................................................
De timing voor het oproepen van Registrations veranderen......................................................
Automatisch registreren wanneer u van paneelinstelling verandert.....................................................
Een naam geven aan een Registration Set ..................................................................................................
Enkel de naam van een Registration kopi‘ren..............................................................................
Registration Sets opslaan op Floppy Disk (Save-knop)...........................................................................
Eerder opgeslagen Registration Sets in de AT-20R/30R inladen (Load-knop) ....................................
Een Set Registrations inladen ..........................................................................................................
Een individuele Registration inladen .............................................................................................
Een eerder opgeslagen Registration Set wissen.........................................................................................
Gebruik van Registrations gemaakt op een ouder model........................................................................
59
60
60
60
61
61
63
64
65
65
66
67
68
Uw Performance opnemen en weergeven ................................. 70
Performances opnemen (Rec-knop) ............................................................................................................ 71
Elke partij afzonderlijk opnemen................................................................................................................. 72
Een Performance Song afspelen (Play-knop)............................................................................................. 73
9
Inhoud
Een specifieke track uitzetten Ñ Track Mute ............................................................................................
Een opname overdoen...................................................................................................................................
Een Performance Song uitwissen (Clear) ...................................................................................................
Disks formatteren...........................................................................................................................................
De naam van een Performance Song veranderen (Rename) ...................................................................
Performance Songs opslaan op floppy disk (Save-knop).........................................................................
Opslaan in SMF Format ....................................................................................................................
Performance Songs inladen in de AT-20R/30R.........................................................................................
Een nieuwe opname bovenop SMF Format muziekdata leggen................................................
Performance Songs van floppy disk weergeven .......................................................................................
Performance Songs van de disk uitwissen .................................................................................................
Een deel van uw opname overdoen Ñ Punch-in Recording...................................................................
Meerdere lagen over elkaar opnemen in een bepaald gedeelte Ñ Loop Recording ...........................
74
75
76
77
79
80
82
83
84
85
86
87
89
Instellingen voor de Composer (Function-knop) .......................... 91
Count-in Recording .......................................................................................................................................91
Instelling van de Metronoom wijzigen .......................................................................................................91
Volume van de Metronoom ..........................................................................................................................91
Het Metronoomgeluid veranderen ..............................................................................................................91
De maatsoort instellen ...................................................................................................................................92
Hoe werkt de Expressiepedaal? (Exp. Source) ..........................................................................................92
Functie tijdens de opname ...............................................................................................................92
Functie tijdens de weergave .............................................................................................................93
Individuele kanalen van Performance Data uitzetten ..............................................................................93
Songteksten op het scherm tonen of verbergen .........................................................................................94
Edit-menu (Song Files editen) ..................................................... 95
Een deel van de opgenomen song verwijderen (Delete Measure (Bar)) ................................................95
De opname van een track verwijderen (Delete Track) .............................................................................96
Een opname wissen (Erase) ..........................................................................................................................97
Copy Recording (Copy) ................................................................................................................................98
Onnauwkeurigheden in de timing corrigeren (Quantize) .......................................................................99
De effecten instellen ................................................................ 100
Het Reverb-type kiezen ...............................................................................................................................100
De Reverb-diepte wijzigen ..........................................................................................................................101
Sustain-effect .................................................................................................................................................101
De Sustain-lengte wijzigen .........................................................................................................................101
Andere instellingen (Utility-knop) ............................................. 102
Initial Touch (Initial Touch ON/OFF) ......................................................................................................102
Pedal Bass Mode (Hoe u op het Bass Pedalboard kan spelen) ..............................................................103
Solo Mode (Bepalen hoe de Solo Voice klinkt) ........................................................................................103
Registration Shift (Met de rechter voetschakelaar de Registration-knoppen doorlopen) .................103
Left/Right Foot Switch Assignment .........................................................................................................103
Damper Pedal Assignment .........................................................................................................................104
Glide Destination .........................................................................................................................................104
Manual Drums Set .......................................................................................................................................105
Harmony Intelligence Type (Het Harmony Intelligence-type kiezen) ................................................105
Chord Hold (Chord Hold ON/OFF) .........................................................................................................105
10
Inhoud
Registration Arranger Update (Arranger Settings Recall Timing) .......................................................105
Registration Transpose Update (Transpose Setting Recall Timing) .....................................................106
Tx MIDI Channel (MIDI Output-kanaal) .................................................................................................106
MIDI IN Mode ..............................................................................................................................................106
Send PC Switch (Verzending van PC-nummers bepalen) .....................................................................107
PC Number (PC-nummers specifi‘ren) ....................................................................................................107
Master Tune ..................................................................................................................................................107
LCD Contrast ................................................................................................................................................107
Externe apparaten aansluiten .................................................. 108
Namen en functies van Jacks en Connectors ...........................................................................................108
De aansluitingen maken ..............................................................................................................................108
Audio-apparatuur aansluiten ........................................................................................................108
Een computer aansluiten ................................................................................................................109
Als u MIDI gebruikt .....................................................................................................................................109
De AT-20R/30R aansluiten op een MIDI Instrument ................................................................110
Problemen oplossen .....................................................................................................................................111
Boodschappen in de display .......................................................................................................................113
Voice List, Drum Set List, Style List, Chord List, ... ..............................................................................115
Instellingen die behouden blijven na het uitschakelen ..........................................................................116
Instellingen die opgeslagen worden bij het uitschakelen ..........................................................116
Instellingen die opgeslagen worden in de Registration-knoppen ...........................................116
Instellingen die in individuele Registration-knoppen worden opgeslagen ...........................116
Glossarium ....................................................................................................................................................117
De klankgenerator van de ATELIER-serie ...................................................................................118
Technische Specificaties ..............................................................................................................................119
Index ...............................................................................................................................................................123
11
Beschrijving van de panelen (AT-20R)
1
2
3
4
Part Balance
Reverb
Organ
Orch
Pedal Bass
5
Lower Organ
6
Lower Orchestral
Others
Solo
Power
Master
Volume
Organ
1
Lower
1
Others
Pipe
1
Lower
2
Strings
Piano
Choir
Guitar
Brass
Utility Display/Exit
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Transpose
Value
Upper
Accomp
Rhythm
Min
Bass
Organ
Orch
Max
To Lower
Lower
7
8
Lower
Manual Drums
9
10
Country
Oldies
Ballad
Acoustic
Latin 1
Latin 2
Pop
Waltz
March
Disk
Rotary Sound
Arranger
On / Off
One Touch
Program
Rhythm
Big Band
Swing
Rhythm
Select
On / Off Advanced
Fast/Slow
Sync Start
Start/Stop
Fill In
Tempo
To Variation To Original
Intro /
Ending
13
14
Standard
11
1
2
3
4
12
[Power]-schakelaar ( → p. 17)
Part Balance [▲] [▼]-knop ( → p. 32, p. 53)
Pedal Bass Voice-keuzeknoppen ( → p. 25)
Lower Voice-keuzeknoppen ( → p. 24)
Lower Organ part
Lower Orchestral part
6
[Others]-knop ( → p. 30)
[Effect]-knop ( → p. 100)
[Oct Shift]-knop ( → p. 33)
[Transpose]-knop ( → p. 56)
[Utility]-knop ( → p. 102)
[Display/Exit]-knop ( → p. 20)
Menu [
][
]-knoppen
Part [
][
]-knoppen
Value [-] [+]-knoppen
7
12
8
Arranger [On/Off]-knop ( → p. 41)
[Advanced]-knop ( → p. 40)
[Master Volume]-knop ( → p. 17)
Pedal Bass Part
[To Lower]-knop ( → p. 55)
5
15 16
[Manual Drums] button ( → p. 35)
9
Rhythm-keuzeknoppen ( → p. 37)
Rhythm Select [-] [+]-knoppen ( → p. 37)
10 [One Touch Program]-knop ( → p. 44)
11 Rotary Sound ( → p. 51)
[On/Off]-knop
[Fast/Slow]-knop
12 Tempo [ ][ ]-knop ( → p. 41)
13 Fill In ( → p. 40)
[To Variation]-knop
[To Original]-knop
14 [Intro/Ending]-knop ( → p. 38)
15 [Start/Stop]-knop ( → p.38)
16 [Sync Start]-knop ( → p. 38)
Beschrijving van de panelen (AT-20R)
17
18
19
Upper Organ
Rhythm /Song Name
20
Upper Orchestral
Composer
Solo
Measure
All Song Play
Full
1
Jazz
1
Strings
Piano
Brass
Trumpet
Sax
Chord
Pipe
1
Beat
Write
Manual
1
Choir
3
2
Flute
Guitar
4
Function
Rename
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Harmony Intelligence
Reset
Registration
23
Play
Stop
24
17 Display ( → p. 20)
18 Beat Indicator ( → p. 41)
19 Upper voice-keuzeknoppen ( → p. 24)
[Registration]-knop ( → p. 61-p. 68)
Track-knoppen ( → p. 70, p. 74)
[Reset]-knop
[Stop]-knop
[Play]-knop ( → p. 73, p. 84)
[Rec]-knop ( → p. 71, p. 72, p. 75)
[Bwd]-knop
[Fwd]-knop
Upper Organ part
Upper Orchestral part
20 Solo voice-keuzeknoppen ( → p. 29)
Solo part
22 Disk Drive ( → p. 46)
23 Registration-knoppen
21 Composer
[All Song Play/Demo]-knop ( → p. 21)
Select [-] [+]-knoppen
[Load]-knop ( → p. 64, p. 65, p. 83)
[Function]-knop ( → p. 91-p. 99)
[Save]-knop ( → p. 64, p. 80)
■ Achterpaneel
Load
Select
Demo
Tempo
22
21
[Write]-knop ( → p. 59)
[Manual]-knop ( → p. 61)
Registration [1] - [4]-knoppen ( → p. 59)
24 [Harmony Intelligence]-knop ( → p. 49)
( → p. 108)
Pedal
Output
L (mono)
Computer
R
PC-2
MIDI
MIDI
AC
PC-1
Mac
Out
25
25 Pedal-connector
26 Output L(mono) /R jacks
27 Computer-connector
26
27
28
In
29
30
28 Computer-schakelaar
29 MIDI Out / In-connectors
30 Aansluiting AC-stroomkabel
13
Beschrijving van de panelen (AT-30R)
1
2
3
Part Balance
4
Pedal Bass
Reverb Org/Symph Orch
Solo
Lower Organ
Rotary Sound
5
Lower Symphonic
Lower Orchestral
Others
Utility Display/Exit
Power
Organ
1
Organ
2
String
Electric
1
Pipe
Organ
Lower
1
Lower
2
Others
Pipe
1
Theater
1
Lower
3
Strings
Synth
Strings
Piano
A.Guitar
Harpsi
Accordion
Harp
Harmonica
Brass
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Transpose
Value
Upper
Accomp
Rhythm
Bass Org/Symph Orch
To
Lower
Octave
Up
Others
Alternate
Choir
Others
Alternate
Others
Alternate Chorus
Lower
6
Lower
Hold
7
8
Leading
Bass
Lower
Rhythm
Big Band
Swing
Country
Oldies
Ballad
Acoustic
World
Latin 1
Latin 2
Showtime
Pops
Waltz
March
Disk
Chord Arranger
Intelli On/Off
Pedal
Bass
9
One Touch
Program
Set
Rhythm
Select
Upper
Sustain
Sync
Start
Standard
Manual
Drums
10
Advanced Variation
To
To
Variation Original
Tempo
Arrangement
Fill In
11
12
13
1
[Power]-schakelaar ( → p. 17)
2
Part Balance [▲] [▼]-knop ( → p. 32, p. 53)
3
Pedal Bass Voice-keuzeknoppen ( → p. 28)
Pedal Bass Part
[To Lower]-knop ( → p. 55)
[Octave Up]-knop ( → p. 28)
4
Lower Voice-keuzeknoppen ( → p. 24, p. 24)
Lower Organ part
Lower Symphonic part
Lower Orchestral part
[Alternate]-knop
[Chorus]-knop ( → p. 52)
Intro/
Ending
Start/
Stop
15
16
14
7
Sustain ( → p. 53)
[Pedal Bass]-knop
[Lower]-knop
[Upper]-knop
8
Rhythm-keuzeknoppen ( → p. 37)
Rhythm Select [-] [+]-knoppen ( → p. 37)
9
[One Touch Program]-knop ( → p. 44)
10 [Manual Drums]-knop ( → p. 35)
11 Tempo [
][
]-knop ( → p. 41)
12 Arrangement ( → p. 40)
[Advanced]-knop
[Variation]-knop
5
[Others]-knop ( → p. 30)
[Effect]-knop ( → p. 100)
[Oct Shift]-knop ( → p. 33)
[Transpose]-knop ( → p. 56)
[Utility]-knop ( → p. 102-p. 107)
[Display/Exit]-knop ( → p. 20)
Menu [
][
]-knoppen
Part [
][
]-knoppen
Value [-] [+]-knoppen
13
Fill In ( → p. 40)
[To Variation]-knop
[To Original]-knop
14 [Intro/Ending]-knop ( → p. 38)
15 [Sync Start]-knop ( → p. 38)
16 [Start/Stop]-knop ( → p. 38)
6
[Lower Hold]-knop ( → p. 43)
[Chord Intelli]-knop ( → p. 42)
[Leading Bass]-knop ( → p. 43)
Arranger [On/Off]-knop ( → p. 41)
14
Beschrijving van de panelen (AT-30R)
17
20
Upper Symphonic
Upper Organ
Rotary Sound
Rhythm /Song Name
Upper Orchestral
Composer
Solo
All Song Play
Full
2
Full
3
Jazz
1
Strings
Synth
Strings
Piano
Guitar
Brass
Trumpet
Pipe
1
Pipe
2
Theater
1
Harmony Intelligence
Others
Choir
Alternate
Others
Vibes
Accordion
Harmonica
Alternate
Others
Flute
Alternate Chorus
Others
Function
Rename
Demo
Marimba
Load
Select
Sax
Chord
Beat
23
22
Measure
Full
1
Tempo
21
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Alternate
Reset
Stop
Play
19
18
24
Write
Manual
1
2
3
4
17 Display ( → p. 20)
18 Beat Indicator ( → p. 41)
19 [Harmony Intelligence]-knop ( → p. 49)
20 Upper voice-keuzeknoppen ( → p. 24, p. 24)
Upper Organ part
Upper Symphonic part
Upper Orchestral part
[Alternate]-knop
[Chorus]-knop ( → p. 52)
21 Solo voice-keuzeknoppen ( → p. 29)
Solo part
[Alternate]-knop
5
6
7
8
22 Composer
[All Song Play/Demo]-knop ( → p. 21)
Select [-] [+]-knoppen
[Load]-knop ( → p. 65, p. 66, p. 83)
[Function]-knop ( → p. 91-p. 99)
[Save]-knop ( → p. 64, p. 80)
[Registration]-knop ( → p. 61-p. 68)
Track-knoppen ( → p. 70, p. 74)
[Reset]-knop
[Stop]-knop
[Play]-knop ( → p. 73, p. 85)
[Rec]-knop ( → p. 71, p. 72, p. 75)
[Bwd]-knop
[Fwd]-knop
23 Disk Drive ( → p. 46)
24 Registration-knoppen
[Write]-knop ( → p. 59)
[Manual]-knop ( → p. 61)
Registration [1] - [8]-knoppen ( → p. 59)
15
Beschijving van de panelen (AT-30R)
25 26 27
Max
25 [Master Volume]-regelaar ( → p. 17)
Bright
26 [Brilliance]-regelaar ( → p. 58)
On/Off
27 Rotary Sound ( → p. 51)
Fast/
Slow
Min
Mellow
Master Brilliance
Volume
Rotary
Sound
[On/Off]-knop
[Fast/Slow]-knop
■ Links onder het klavier ( → p. 108)
28
29
Min
Max
Echo
Phones
Min
Max
Volume
In
MIDI
Output
L (mono)
PC-1
Mac
Out
32
31
Mic
Computer
PC-2
MIDI
30
33
R
In
34
35
28 Phones jack
32 Computer-connector
29 Mic Echo-knop
33 Computer-schakelaar
30 Mic Volume-knop
34 MIDI Out / In-connectors
31 Mic In jack
35 Output L(mono) /R jacks
16
Voor u begint
Het deksel openen/sluiten
fig.01-04
fig.01-02
1. Om het deksel te openen, neemt u het vast met
beide handen en duwt u het naar achteren.
2. Om het deksel te sluiten, trekt u het langzaam
naar voren, tot het stopt.
* Let op dat uw vingers niet geklemd geraken wanneer u het
deksel opent of sluit. Toezicht door een volwassene is aan te
* Gebruik en kel en alleen de bijgeleverde stroomkabel.
* Wanneer u het instrument gedurende lange tijd niet gaat
gebruiken, trek dan de stekker uit het stopcontact.
raden wanneer kleine kinderen het instrument bespelen.
Het toestel aan- en uitzetten
* Sluit steeds het deksel voordat u het orgel verplaatst. Dit om
* Als de aansluitingen voltooid zijn, zet dan de verschillende
ongevallen te voorkomen.
* Zorg dat er niets (bv. een partituur) op het klavier ligt wanneer
u het deksel sluit.
apparaten aan of uit in de opgegeven volgorde. Door apparaten
in de verkeerde volgorde aan of uit te zetten, riskeert u defecten
en/of schade aan luidsprekers en andere toestellen.
De partituurhouder
■ Het toestel aanzetten
fig.01-03
1. Controleer het volgende alvorens het toestel
aan te zetten.
¥ Is de stroomkabel correct aangesloten op de AC-ingang?
¥ Is de stroomkabel correct aangesloten op een
AC-stopcontact?
¥ Staat de [Master Volume]-schuifregelaar/ -knop (links
van het Lower-klavier) op de Min (minimum)-positie?
1. Plaats de partituurhouder met de staafjes in de
overeenkomstige gaatjes.
De stroomkabel aansluiten
* De onderstaande figuur is van de AT-30R. Bij de AT-20R is de
volumeregelaar een draaiknop en bevindt de aansluiting voor de
AC-stroomkabel zich op het achterpaneel.
fig.01-05
1. Ga eerst na of de [Power]-schakelaar op de
linkerkant van het paneel op OFF staat (niet
ingedrukt).
2. Sluit de bijgeleverde stroomkabel aan op de AC
Inlet-connector, en stop het andere uiteinde in
een AC-stopcontact.
Max
Min
Master
Volume
17
Voor u begint
2. Druk op de [Power]-schakelaar.
fig.01-06
Power
Gebruik v/e hoofdtelefoon
De AT-20R/30R is voorzien van een Phones jack. Zo kan u
spelen zonder iemand te storen, zelfs Ôs nachts.
* Dit toestel is uitgerust met een beveilingingscircuit. Na het
fig.01-08
opstarten duurt het enkele seconden voordat de normale werking
van het instrument begint.
3. De [Master Volume]-regelaar links van het
Lower-klavier is een globale regelaar voor het
volume van het hele instrument.
Zet de Expressiepedaal in de centrale positie. Zet nu de
[Master Volume]-regelaar op een geschikt niveau. Nu dit
ingesteld is, kan u de Expressiepedaal gebruiken om het
volume met uw voet te regelen terwijl u op de
AT-20R/30R speelt. Het volume zal toenemen wanneer u
de Expressiepedaal indrukt, en het zal afnemen wanneer
de pedaal weer gelost wordt.
(AT-20R)
Master
Volume
Min
Max
fig.01-07
(AT-30R)
Max
Het volume
neemt af
Het volume
neemt toe
Het volume
neemt af
1. Sluit de hoofdtelefoon aan op de Phones jack
aan de onderkant van het toestel.
Het geluid van de ingebouwde luidsprekers stopt.
Nu hoort u alleen nog geluid via de hoofdtelefoon.
fig.01-09
Phones
2. Regel het volume van de hoofdtelefoon met de
[Master Volume]-regelaar en de Expressiepedaal.
* U kan ook een stereo-hoofdtelefoon aansluiten.
■ Enkele opmerkingen
Min
Master
Volume
Het volume
neemt toe
¥ Om schade aan de kabel te voorkomen, houdt u de hoofdtelefoon best enkel met de beugel of met de plug vast.
¥ Hoofdtelefoons kunnen schade oplopen als het volume te
■ Het toestel uitzetten
1. Zet, voor u het toestel uitschakelt, de [Master
Volume]-regelaar op Min (minimum).
2. Druk op de [Power]-schakelaar om het toestel
uit te schakelen.
hoog is wanneer ze ingeplugd worden.
Zet het volume van de AT-20R/30R lager voordat u een
hoofdtelefoon inplugt.
¥ Om gehoorbeschadiging, gehoorverlies of schade aan de
hoofdtelefoon te voorkomen, mag u de hoofdtelefoon niet
gebruiken bij een extreem hoog volume.
Gebruik de hoofdtelefoon bij een matig volumeniveau.
18
Voor u begint
Gebruik v/e microfoon
■ Het zitbankje
(enkel AT-30R)
Het zitvlak van het bankje kan u openen om er bijvoorbeeld
partituren in op te bergen.
De AT-30R is uitgerust met een Mic jack.
Als u een microfoon aansluit op de Mic In jack, kan u
fig.01-13
bijvoorbeeld meezingen terwijl u speelt, of meezingen met
Opgepast
muziekdata (apart verkocht als SMF music data).
Let op dat uw vingers niet geklemd geraken
fig.01-10
wanneer u het zitbankje opent of sluit.
fig.01-14
••
•••
•••
•••
1. Sluit de microfoon aan op de Mic In jack aan de
onderkant van het toestel.
2. Regel het volume van de microfoon met de
[Mic Volume]-knop.
3. Regel de echo voor de microfoon met de
[Mic Echo]-knop.
* De microfoon dient afzonderlijk aangekocht te worden. Wanneer
u zich een microfoon aanschaft, raadpleeg dan de verkoper waar
u de AT-30R kocht.
■ Enkele opmerkingen
¥ Teneinde anderen niet te storen, dient u steeds op het
volumeniveau te letten wanneer u Ôs avonds laat of
Ôs morgens vroeg speelt.
¥ Zet het volume lager wanneer u een microfoon aansluit op
de AT-30R. Als de volumeregelaar te hoog staat wanneer
de microfoon ingeplugd wordt, kunnen de luidsprekers
ruis voortbrengen.
¥ Afhankelijk van de positie van de microfoon(s) t.o.v. de
luidsprekers kan er feedback optreden. dit kan u
verhelpen door:
- de microfoon(s) anders te richten.
- de microfoon(s) verder van de luidsprekers te plaatsen.
- het volume te verlagen.
19
Voor u begint
Alle fabrieksinstellingen
herstellen
De basisschermen oproepen
(Display-/Exit-knop)
De instellingen opgeslagen in de AT-20R/30R kunnen
De display van dit instrument biedt heelwat informatie. De
teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. Deze functie
AT-20R/30R heeft twee types van display: de Rhythm-
heet ÒFactory Reset.Ó
display en de Composer-display. U kan wisselen tussen deze
1. Zorg dat er geen floppy disk in de disk drive zit
voordat u de procedure uitvoert.
2. Schakel het toestel uit.
3. Houd de [One Touch Program]-knop ingedrukt
en druk op de [Power]-schakelaar om het toestel weer aan te zetten.
displays door op de [Display/Exit]-knop te drukken.
fig.01-17
Others
Utility Display/Exit
Rhythm /Song Name
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Tempo
Measure
Chord
Beat
Transpose
Value
fig.01-15
Power
One Touch
Program
Set
■ Rhythm-display
fig.01-18
Ritme
De volgende display verschijnt.
fig.01-16
Tempo
* Het inladen van de fabrieksinstellingen wist alle Registrations
uit die momenteel in het geheugen van de AT-20R/30R zitten.
Om de registrations die u momenteel gebruikt, op te slaan, zie p.
Akkoord
■ Composer-display
fig.01-19
Maatnummer
Naam v/d song
62.
* Zelfs als u de Factory Reset-handeling uitvoert, zal de Rhythm
[Disk]-knop niet naar de fabrieksinstellingen terugkeren.
Als u de Rhythm [Disk]-knop wil terugzetten op de fabrieksinstellingen, zie p. 47.
Tempo
Akkoord
* Wanneer u het instrument voor de allereerste keer gebruikt, of
wanneer het een tweetal weken niet gebruikt is geweest, zal het
bij het opstarten eveneens terugkeren naar de fabrieksinstellingen.
Wanneer u een performance song van een floppy disk
hebt gekozen:
fig.01-20
Naam v/d song
Tempo
20
Song Nr.
Akkoord
Spelen op de AT-20R/30R
De Demo Songs beluisteren
De AT-20R/30R bevat 3 Demo songs. Hieronder wordt uitgelegd hoe u de demo songs
afspeelt, met al hun klanken, ritmes en automatische begeleidingen die op de
AT-20R/30R beschikbaar zijn.
fig.02-01
3
2
Composer
All Song Play
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Function
Rename
Demo
Stop
5
1.
Load
Select
Play
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
4
Zorg dat er geen floppy disk in de disk drive zit.
Als er een floppy disk in de disk drive zit, druk dan op de Eject-knop (p. 46) en verwijder
de floppy disk.
2.
Druk op de [All Song Play/Demo]-knop (de indicator licht op).
Alle track indicators lichten op.
fig.02-02
3.
Kies een demo song met de [-] en [+] Composer-keuzeknoppen.
4.
Druk op [Play].
Wanneer de gekozen demo song ten einde is, zal de volgende demo song beginnen
spelen.
5.
Om de weergave te stoppen in het midden van de song, drukt u op
[Stop].
De indicator van de [All Song Play/Demo]-knop gaat uit.
21
Spelen op de AT-20R/30R
● Indien het volgende scherm verschijnt
Als de performance song in het toestel niet opgeslagen is op floppy disk, zal de volgende
boodschap verschijnen, en zal het niet mogelijk zijn om de demo songs weer te geven.
fig.02-03
Als u het niet erg vindt om deze song uit te wissen, druk dan op de [Rec]-knop. Als u
deze song echter wil bewaren, druk dan op de [Reset]-knop om de procedure te annuleren, en bewaar daarna de song op een floppy disk.
MEMO
NOTE
NOTE
22
Als u de muziekdata wil opslaan op een floppy disk, zieÒPerformance Songs opslaan op floppy
disk (Save-knop)Ó (p. 80).
Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofd gebruik van dit materiaal voor andere doeleinden dan
het beluisteren in persoonlijke, huislijke kring is een inbreuk op de toepasbare wetgeving.
De data voor de demo song die wordt weergegeven, worden niet via de MIDI Out-connector
uitgestuurd.
Spelen op de AT-20R/30R
Stemmen kiezen
De AT-20R/30R kan het geluid van verscheidene instrumenten voortbrengen. Deze geluiden noemen we ÒStemmen.Ó Stemmen kiezen is erg eenvoudig.
■ Stemmen en Parts
De AT-20R/30R heeft twee klavieren en ŽŽn Bass Pedalboard, zoals u in de figuur ziet.
Van boven naar onder heten deze ÒUpper-klavierÓ, ÒLower-klavierÓ en ÒBass PedalboardÓ.
fig.02-04
Upper-klavier
Lower-klavier
Bass Pedalboard
Het Upper- en Lower-klavier van de AT-30R hebben elk drie parts: ÒOrganÓ, ÒSymphonicÓ en ÒOrchestralÓ. Bij de AT-20R zijn dit er slechts twee. U kan voor elke part ŽŽn stem
kiezen, wat betekent dat u bij elk klavier tot drie (twee voor de AT-20R) stemmen over
elkaar kan leggen (ÒlayerenÓ) en ze tegelijkertijd kan spelen.
De stem van de ÒSoloÓ-part kan gelayerd worden op het Upperklavier.
Het Bass Pedalboard heeft de part: ÒPedal Bass.Ó
Klavier
Stemtype
Parts
Upper-klavier
Upper
Upper Organ
Upper Symphonic (enkel AT-30R)
Upper Orchestral
Solo
Solo
Lower-klavier
Lower
Lower Organ
Lower Symphonic (enkel AT-30R)
Lower Orchestral
Bass Pedalboard
Pedal Bass
Pedal Bass
23
Spelen op de AT-20R/30R
■ Functies van de Upper/Lower/Pedal Bass-keuzeknoppen (AT-20R)
fig.02-05
Upper Organ
Full
1
Jazz
1
Pipe
1
Lower Organ
Lower
1
Pipe
1
Lower
2
Upper Orchestral
Strings
Piano
Choir
Guitar
Brass
Solo
Trumpet
Sax
Flute
Lower Orchestral
Strings
Piano
Choir
Guitar
Brass
Telkens als u op een stemknop (voice-knop) drukt, gaat de indicator aan of uit. Stemmen
waarvan de knopindicator brandt, kunnen gespeeld worden.
NOTE
Als er geen enkele stemknop brandt, zal het instrument geen geluid voortbrengen.
■ De Upper- en Lower-stemmen kiezen (AT-20R)
Kies de gewenste stem met de ÒOrgan-Ó of ÒOrchestralÓ-knoppen van elk klavier
(Upper/Lower).
Wanneer u het orgel aanzet, speelt het Upper-klavier ÒFull Organ 1Ó en het Lowerklavier speelt ÒLower Organ1.Ó
Voorbeeld: Kies “Jazz Organ1” voor de Upper Organ part en “Grand
Piano” voor de Upper Orchestral.
1.
Druk bij Upper Organ op [Jazz 1] (de indicator licht op).
De naam van de gekozen stem (voice) verschijnt enkele seconden in de display.
fig.02-06
Wanneer u nu op het Upper-klavier speelt, klinkt het ÒJazz Organ1Ó.
2.
Druk bij Upper Orchestral op [Piano] (de indicator licht op).
Wanneer u nu op het Upper-klavier speelt, klinken de twee stemmen ÒJazz Organ1Ó en
ÒGrand PianoÓ tegelijkertijd (door elkaar gemixt).
24
Spelen op de AT-20R/30R
■ Functies van de Upper/Lower/Pedal Bass-keuzeknoppen (AT-30R)
fig.02-05
Upper Symphonic
Upper Organ
Rotary Sound
Full
1
Full
2
Full
3
Jazz
1
Strings
Synth
Strings
Pipe
1
Pipe
2
Theater
1
Others
Choir
Others
Harmony Intelligence
Alternate
Lower Organ
Rotary Sound
Alternate
Lower Symphonic
Lower
1
Lower
2
Lower
3
Strings
Synth
Strings
Pipe
1
Theater
1
Others
Choir
Others
Alternate
Alternate
Upper Orchestral
Piano
Guitar
Vibes
Accordion
Marimba
Harmonica
Brass
Others
Alternate Chorus
Lower Orchestral
Piano
A.Guitar
Harpsi
Accordion
Harp
Harmonica
Brass
Others
Alternate Chorus
Telkens als u op een stemknop (voice-knop) drukt, gaat de indicator aan of uit. Stemmen
waarvan de knopindicator brandt, kunnen gespeeld worden.
NOTE
Als er geen enkele stemknop brandt, zal het instrument geen geluid voortbrengen.
Aan elke voice-knop zijn twee stemmen van dezelfde familie toegewezen. Op knoppen
met stemmen uit twee verschillende families zijn de namen van beide stemmen vermeld.
Met de [Alternate]-knop wisselt u tussen deze twee stemmen.
Als de [Alternate]-knop niet brandt, dan is de stem vermeld op de knop geselecteerd.
Als de [Alternate]-knop brandt, dan is er ofwel een andere stem van dezelfde famile geselecteerd, ofwel de stem die op de onderste helft van de knop vermeld is.
25
Spelen op de AT-20R/30R
■ De Upper- en Lower-stemmen kiezen (AT-30R)
Kies de gewenste stem met de ÒOrgan-Ó, ÒSymphonic-Ó of ÒOrchestralÓ-knoppen van
elk klavier (Upper/Lower).
Wanneer u het orgel aanzet, speelt het Upper-klavier ÒFull Organ 1Ó en het Lowerklavier speelt ÒLower Organ1.Ó
Voorbeeld: Kies “Full Organ 5” voor de Upper Organ part, “Strings 1”
voor de Upper Symphonic en “Grand Piano” voor de Upper
Orchestral.
1.
Druk bij Upper Organ op [Full 2] (de indicator licht op).
De naam van de gekozen stem verschijnt enkele seconden in de display.
fig.02-06
Wanneer u nu op het Upper-klavier speelt, klinkt de ÒFull Organ 2Ó.
2.
Druk bij Upper Organ op [Alternate] (de indicator licht op).
Wanneer u op het Upper-klavier speelt, klinkt de ÒFull Organ 5Ó.
Telkens wanneer u op de [Alternate]-knop drukt, wisselt u tussen de twee stemmen die
aan de knop zijn toegewezen.
3.
Druk bij Upper Symphonic op [Strings] (de indicator licht op).
Wanneer u nu op het Upper-klavier speelt, klinken de twee stemmen ÒFull Organ 5Ó en
ÒStrings 1Ó tegelijkertijd (door elkaar gemixt).
4.
Druk bij Upper Orchestral op [Piano] (de indicator licht op).
Wanneer u op het Upper-klavier speelt, wordt ÒGrand PianoÓ toegevoegd, zodat u een
mengeling van drie verschillende stemmen krijgt.
26
Spelen op de AT-20R/30R
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
De orgelstemmen Full Organ 1 tot Full Organ 6 zijn eigenlijk voorgeprogrammeerde combinaties van verschillende orgelfragmenten die
als volgt samengesteld zijn:
Full Organ 1 - 80 0000 004
Full Organ 2 - 88 8000 008
Full Organ 3 - 80 8808 008
Full Organ 4 - 80 0800 000
Full Organ 5 - 85 3111 246
Full Organ 6 - 88 8888 888
Voorbeeld: een combinatie “85 3111 246” betekent dat de volgende levels ingesteld zijn:
16Õ staat op 8 (maximum)
8Õ staat op 5
5 1/3Õ staat op 3
4Õ staat op 1
2 2/3Õ staat op 1
2Õ staat op 1
1 3/5Õ staat op 2
1 1/3Õ staat op 4
1Õ staat op 6
Zo zijn ook de ÒJazzÓ-orgelstemmen eigenlijk combinaties van verschillende Jazz-orgelfragmenten en percussieklanken. Ze zijn als volgt samengesteld:
Jazz Organ 1 - 88 8000 000 met als 3e boventoon een percussiegeluid
Jazz Organ 2 - 88 8800 000 met als 3e boventoon een percussiegeluid
Jazz Organ 3 - 80 0800 000 met als 2e boventoon een percussiegeluid
Jazz Organ 4 - 88 8000 000 met als 2e boventoon een percussiegeluid
Jazz Organ 5 - 88 8800 000 met als 2e boventoon een percussiegeluid
Jazz Organ 6 - 88 8630 000 met als 3e boventoon een percussiegeluid
De ÒPipeÓ organ- en ÒTheaterÓ organ-stemmen zijn eveneens voorgeprogrammeerde
combinaties van klassieke pijp- en theaterorgelklanken, zoals we ze kennen op onze beroemde Rodgers-orgels.
De Upper- en Lower-klavieren hebben elk drie parts; Organ, Symphonic en Orchestral.
Uit elke part kan u ŽŽn stem kiezen, zodat u tot 3 stemmen kan mixen. De stemmen voor
het Lower-klavier kiest u op dezelfde manier als voor het Upper-klavier.
Net zoals de orgelstemmen van het Upper-klavier zijn de orgelstemmen van het Lowerklavier ook voorgeprogrammeerde combinaties van verschillende orgelfragmenten:
Lower Organ 1 - 00 8000 000
Lower Organ 2 - 00 8400 000
Lower Organ 3 - 00 8503 000
Lower Organ 4 - 00 8000 005
Lower Organ 5 - 00 8640 000
Lower Organ 6 - 00 8402 001
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
27
Spelen op de AT-20R/30R
■ De Pedal Bass Voice kiezen
Wanneer u het toestel aanzet, produceert de Pedal Bass voice losse noten met de ÒOrgan
Bass 1Ó-stem. De Bass voice voor het Pedalboard kiest u als volgt.
fig.02-07
1
AT-20R
AT-30R
Pedal Bass
Pedal Bass
Organ
1
Organ
1
Organ
2
Pipe
Organ
String
Electric
1
Others
Others
To
Lower
Octave
Up
To Lower
1
1.
2
Druk op de Pedal [Organ 1]-knop (AT-20R). De indicator licht op.
of
Druk op de Pedal [String]-knop (AT-30R). De indicator licht op.
De naam van de gekozen stem verschijnt enkele seconden in de display.
fig.02-08
AT-20R
AT-30R
Waneer u nu op het Pedalboard speelt, hoort u ÒOrgan 1 BassÓ (AT-20R) of ÒString BassÓ
(AT-30R).
2.
Druk op de Pedal Organ [Octave Up]-knop (indicator licht op)
(enkel AT-30R).
Speel nogmaals op het Pedalboard. U merkt dat wanneer de [Octave Up]-knop brandt,
de gekozen Bass voice een octaaf hoger klinkt.
28
MEMO
U kan de instellingen aanpassen zodat u meerdere noten kan spelen op het Pedalboard (p. 103)
NOTE
Als u op [To Lower] drukt (indicator licht op; p. 55), dan kan de Bass voice op het Lower-klavier
gespeeld worden, en niet meer op het Pedalboard.
Spelen op de AT-20R/30R
■ De Solo Voice kiezen
Het Solo-gedeelte van het Upper-klavier is monofoon, d.w.z. de Solo-stem zal enkel de
hoogste noot weergeven die op het Upper-klavier gespeeld wordt. Zo kan u volle
akkoorden spelen en de gekozen Solo-stem de hoogste (solo)noten laten spelen.
fig.02-11
1
1
Solo
Solo
AT-30R
AT-20R
Trumpet
Sax
Flute
Others
Trumpet
Sax
Flute
Others
Alternate
2
1.
Druk op de Solo [Trumpet]-knop (indicator licht op).
De naam van de gekozen stem (voice) verschijnt enkele seconden in de display.
fig.02-12
Speel op het Upper-klavier. De gekozen stem geeft de hoogst gespeelde noot weer.
2.
MEMO
Wanneer u op de [Alternate]-knop drukt, wisselt u af tussen de twee
stemmen die aan de knop zijn toegewezen. (enkel AT-30R)
Het is mogelijk om een Solo -stem anders te laten klinken.
Normaal weerklinkt voor de Solo-stem de hoogste noot die u op het Upper-klavier speelt, maar u
kan instellingen maken zodat de laatst gespeelde noot weerklinkt voor de Solo-stem. U kan ook
instellen dat de Solo-stem alle noten van het klavier weergeeft waaraan de Solo-stem is
toegewezen. Voor details, zie ÒSolo Mode (Bepalen hoe de Solo Voice klinkt)Ó (p. 103).
29
Spelen op de AT-20R/30R
■ Een stem kiezen met de [Others]-knop
U merkt dat er een [Others]-knop is voor elk van de ÒOrganÓ-, ÒSymphonicÓ- en ÒOrchestralÓ-gedeelten van de Upper- en Lower-stemmen, voor ÒSoloÓ voice en voor de
ÒPedal BassÓ-gedeelten van de Pedal Bass voice. Door middel van de [Others]-knoppen
kan u kiezen uit alle interne stemmen van de AT-20R/30R.
Enkel voor AT-30R: Zoals bij de andere voice-knoppen, kan u aan de [Others]-knoppen
twee stemmen toewijzen. Met [Alternate] wisselt u af tussen deze twee stemmen.
NOTE
U kan niet dezelfde stem toewijzen aan de twee beschikbare locaties onder elke [Others]knoppen. Gelieve twee verschillende stemmen te kiezen en toe te wijzen.
fig.02-09
1
Others
4
AT-30R
Utility Display / Exit
AT-20R
Upper Organ
Rotary Sound
Effect
Menu
Full
1
Upper Organ
Full
2
Full
3
Jazz
1
Full
1
Oct Shift
Part
Transpose
Value
Pipe
1
Pipe
2
Theater
1
Harmony Intelligence
Others
Pipe
1
Alternate
5
1.
Jazz
1
3 2, 6
Druk op de [Others]-knop links van de display.
Alle [Others]-knoppen (en [Alternate]-knoppen van de AT-30R) beginnen te knipperen.
2.
Druk op de [Others]-knop van het gedeelte (Part) waaraan u een
stem wil toewijzen.
De indicator van de gekozen [Others]-knop knippert, en de indicators van de overige
[Others]-knoppen stoppen met knipperen en gaan uit.
3.
Druk op [Alternate] om de indicator aan of uit te zetten.
(enkel AT-30R)
De toestand van de [Alternate]-indicator: aan of uit, bepaalt aan welke van de twee beschikbare locaties een nieuw gekozen stem wordt toegewezen.
Deze stap is niet nodig voor de Pedal Bass Part.
4.
Kies een voice group met de [
] en [
] Part-knoppen.
Het voice-nummer van elke stem wordt voorafgegaan door een letter uit het alfabet
AÐV (voor de AT-20R: AÐT) die de voice group aanduidt; bv. ÒG11 Strings1.Ó
30
Spelen op de AT-20R/30R
5.
Kies de gewenste stem met de [-] en [+] Value-knoppen.
De naam van de gekozen stem verschijnt in de display.
fig.02-10
6.
Druk nogmaals op de [Others]-knop voor de part waaraan u de
gekozen stem wil toewijzen.
De gekozen stem wordt nu opgeslagen en wordt behouden, ook wanneer u het instrument uitschakelt.
MEMO
Als u deze of gelijk welke andere procedure wil onderbreken, drukt u op [Display/Exit].
MEMO
Meer informatie over de stemmen die u kan toewijzen aan een [Others]-knop, vindt u in de
ÒVoice ListÓ (zie p. 115).
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
❍ Snelle manier om stemmen te kiezen voor de [Others]-knoppen
In plaats van de algemene [Others]-knoppen links van de display te gebruiken, kan u
ook een snellere methode volgen om stemmen te kiezen voor de [Others]-knoppen.
1.
Druk op de [Others]-knop voor de Part waarvoor u een stem wil
kiezen.
De naam van de stem verschijnt in de display.
fig.02-10 (P.29)
2.
Terwijl de naam van de stem in de display staat, kiest u de
gewenste stem met de Value [-] [+]-knoppen.
De indicator van de gekozen [Others]-knop knippert.
3.
Druk nogmaals op de [Others]-knop voor de part waarvan u de
klank wil instellen, om de stem te bevestigen.
De indicator van de [Others]-knop stopt met knipperen en blijft branden.
NOTE
Wanneer u op de [Others]-knop drukt, verschijnt de naam van de stem in de display, maar het
basisscherm zal opnieuw verschijnen als u enkele seconden wacht alvorens op Value [-] [+] te
drukken.
Om de klank die aan de [Others]-knop is toegewezen, te wijzigen, drukt u op de [Others]-knop
en kiest u snel de gewenste stem met de Value [-] [+] -knoppen terwijl de voice name nog in de
display staat.
31
Spelen op de AT-20R/30R
De Volumebalans regelen (Part Balance-knoppen)
Bij de AT-20R/30R kan u de volumebalans voor elke Part individueel regelen.
fig.02-13
Part Balance
Reverb Org/Symph Orch
Solo
Upper
Accomp
Rhythm
Bass Org/Symph Orch
Lower
De volgende knoppen worden gebruikt om het volume van meerdere Parts te regelen.
Accomp Rhythm-knop:
Automatische Begeleiding (behalve de bas)
Weergave van performance data van een ander toestel dan de Atelier, Rhythm performance, Manual Drums
Bass-knop:
Pedal Bass Voice, Baspartij van de Automatische Begeleiding
Lower Org/Symph-knop: (enkel AT-30R)
Lower Organ part, Lower Symphonic part
Upper Org/Symph-knop: (enkel AT-30R)
Upper Organ part, Upper Symphonic part
1.
De volumeniveaus van elke part regelt u met de overeenkomstige
[ ▲ ] en [ ▼ ]-knoppen.
Wanneer u op de up-knop ( ▲ ) drukt, neemt het volume toe; wanneer u op de downknop ( ▼ ) drukt, neemt het volume af.
U kan het volume instellen op een waarde van 0 tot 12.
Wanneer u op Part Balance [ ▲ ][ ▼ ] drukt, verschijnt het volume van elke part in de
display.
fig.02-14
NOTE
32
Wanneer de volumewaarde in de display 0 is, zal de betreffende part geen geluid produceren.
Spelen op de AT-20R/30R
De toonhoogte transponeren per octaaf (Oct Shift-knop)
Octave Shift is een functie waarmee u de toonhoogte van wat u speelt, met ŽŽn of twee
octaven kan verschuiven.
U kan een Octave shift toepassen op de volgende 6 (of 8) Parts:
Alle Upper en Lower Parts (Organ/Symphonic (enkel AT-30R)/Orchestral)
De Bass Parts (Pedal Bass)
De Solo Part
fig.02-15
Others
1, 4
1.
Utility Display/Exit
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Transpose
Value
2
3
Druk op de [Oct Shift]-knop.
De indicator van de [Oct Shift]-knop begint te knipperen.
2.
Kies met de [ ] en [ ] Part-knoppen een performance Part
waarop u een Octave Shift wil toepassen.
fig.02-16
3.
Met de [-] en [+] Value-knoppen bepaalt u hoe ver u de toonhoogte
verschuift.
Deze waarde kan u instellen binnen het bereik van +/- 2 octaven.
4.
Druk op de [Oct Shift]-knop.
Het basisscherm verschijnt opnieuw
Wanneer u alle parts instelt op waarde 0, gaat de indicator van de [Oct Shift]-knop uit.
Wanneer er een part op een andere waarde dan 0 staat, licht de indicator van de
[Oct Shift]-knop op.
NOTE
Wanneer u op bepaalde stemmen Octave Shift toepast, kan het gebeuren dat hun toonhoogte het
aanbevolen nootbereik overschrijdt, en dat ze niet klinken zoals verwacht. Let dus op wanneer u
Octave Shift gebruikt.
33
Spelen op de AT-20R/30R
Spelen met een Human Voice
(enkel AT-30R)
De AT-30R bevat verschillende soorten human voices. Dit zijn klanken die sterk gelijken
op het menselijk stemgeluid in bepaalde zangstijlen.
■ Een Human Voice kiezen
1.
Druk op de [Others] links van de display.
De indicators van alle [Others]-knoppen en [Alternate]-knoppen knipperen.
2.
Druk op de [Others]-knop van de part waaraan u een van de human
voice-types wil toewijzen.
De indicator van de gekozen [Others]-knop knippert, en de indicators van de overige
[Others]- en [Alternate]-knoppen gaan uit.
3.
Druk op [Alternate] om de knopindicator aan of uit te zetten.
Hiermee bepaalt u of u de voice toewijst aan de ON- of de OFF-status van de [Alternate]knop.
4.
Met de [ ] en [ ] Part-knoppen kiest u de klankgroep voor de
voice-nummer, voorafgegaan door “J”.
Human voice-nummers worden voorafgegaan door ÒJ.Ó
5.
Kies met de Value [-] [+]-knoppen de gewenste human voice.
In de display verschijnt de naam van de gekozen voice.
fig.02-17
MEMO
NOTE
6.
34
Voor de verschillende human voices, zie de ÒVoice ListÓ.
Omdat bij ÒJazz ScatÓ het geluid varieert over vijf levels afhankelijk van de toetsaanslag, zal het
geluid niet veranderen indien in het Utility menu ÒInitial TouchÓ (p. 102) op ÒOFFÓ staat.
Druk nogmaals op de [Others]-knop van de part waaraan u een
human voice wil toewijzen.
MEMO
Om deze procedure halverwege af te breken, drukt u op [Display/Exit] .
MEMO
Wanneer u een klank kiest voor de [Others]-knop, kan u een simpelere procedure volgen. Voor
details, zie Ò❍ Snelle manier om stemmen te kiezen voor de [Others]-knoppenÓ (p. 31).
Spelen op de AT-20R/30R
Drums en geluidseffecten spelen op het klavier
■ Drums spelen op het volledige Lower-klavier (Manual Drums)
Op het Lower-klavier kan u verscheidene drumklanken spelen (drum set). In dit geval
worden de Lower-stemmen niet meer weergegeven.
fig.02-18
AT-20R
AT-30R
Lower
Manual Drums
1.
Manual
Drums
Druk op de [Manual Drums]-knop (de indicator licht op).
Speel op het Lower-klavier en luister naar de verschillende drumklanken.
Telkens als u op de [Manual Drums]-knop drukt, gaat de indicator aan of uit.
Wanneer u het toestel aanzet, wordt de STANDARD drum set ingesteld.
MEMO
In de ÒDrum Set ListÓ (zie p. 115) ziet u welk drumgeluid of geluidseffect er door welke noot
gespeeld wordt.
35
Spelen op de AT-20R/30R
■ Het type van Drum Set kiezen
U kan kiezen uit 8 types van drum set en 1 type van geluidseffect. Wanneer u een andere
drum set kiest, dan verandert het geluid voor elke noot op het klavier.
Wanneer u het toestel aanzet, wordt de STANDARD drum set gekozen.
Probeer eens een andere Drum Set of de Sound Effect set te kiezen.
MEMO
In de ÒDrum Set ListÓ (zie p. 115) ziet u welk drumgeluid of geluidseffect er door welke noot
gespeeld wordt.
fig.02-19
Others
Manual
Drums
Utility Display/Exit
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Transpose
Value
1, 3
2
1.
2.
Druk op de [Manual Drums]-knop (de indicator licht op).
Wanneer de naam van de Drum Set op het scherm staat, kies dan
een Drum Set of Sound Effect Set met de [-] of [+] Value-knop.
De [Manual Drums]-knopindicator begint te knipperen.
fig.02-20
U kan kiezen uit 8 verschillende Drum Sets en ŽŽn set Sound Effects, nl:
STANDARD, ROOM, POWER, ELECTRONIC, TR-808, JAZZ, BRUSH, ORCHESTRA,
SOUND EFFECTS
3.
Druk opnieuw op de [Manual Drums]-knop.
De indicator van de [Manual Drums]-knop blijft branden, en de gekozen Drum Set
wordt ingesteld.
36
MEMO
Om deze of een andere procedure halverwege af te breken, drukt u op [Display/Exit].
MEMO
U kan de Drum Set ook kiezen vanuit het Utility-menu. Zie ÒManual Drums SetÓ (p. 105).
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
De AT-20R/30R biedt de mogelijkheid om te spelen met ritmische begeleiding.
Een ritme kiezen
De AT-20R bevat 32 types van ritmes en automatische begeleidingen (Music Styles). Ze
zijn ingedeeld in 10 groepen. De AT-30R bevat 52 Music Styles, ingedeeld in 12 groepen.
fig.03-01
AT-30R
AT-20R
Rhythm
Country
Oldies
Ballad
Acoustic
Big Band
Swing
Country
Oldies
Ballad
Acoustic
World
Latin 1
Latin 2
Pop
Waltz
March
Disk
Latin 1
Latin 2
Showtime
Pops
Waltz
March
Disk
Arranger
Rhythm
Select
Rhythm
Select
On / Off Advanced
1.
Rhythm
Big Band
Swing
1, 3
2
1, 3
2
Druk op een Rhythm-knop om een Rhythm-groep te kiezen.
De indicator licht op en het eerste ritme in de groep wordt gekozen.
De naam van dat ritme verschijnt in de display.
fig.03-02
2.
Om een ander ritme te kiezen binnen dezelfde groep, gebruikt u de
[-] en [+] Rhythm Select-knoppen.
De indicator van de Rhythm-knop knippert.
3.
Druk nogmaals op de Rhythm-knop (de indicator blijft branden).
De de indicator van de Rhythm-knop gaat over van knipperen naar branden.
Het ritme staat nu ingesteld.
❍ De ritmes van de [Disk]-knop gebruiken
De [Disk]-knop van de AT-20R bevat 2 preset-ritmes. Bij de AT-30R zijn dit er 4. Deze
ritmes kan u herschrijven door disk styles in de AT-20R/30R in te laden.
Styles die reeds in het geheugen van de [Disk]-knop zitten, kiest u op dezelfde manier
als die waarop u ritmes van een andere Rhythm-groep kiest.
MEMO
Als u een disk style onder de [Disk]-knop wil opslaan, zie ÒDisk Rhythms inladen in het interne
geheugenÓ (p. 47).
37
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Ritmes spelen - Het ritme starten en stoppen
Er zijn twee manieren om het ritme te starten:
1. Manueel: druk op een knop,
2. Automatisch: speel een noot op het Lower-klavier of Pedalboard (Syncro Start).
U kan het ritme laten beginnen na een Intro, of laten eindigen na een Ending.
fig.03-03
AT-20R
AT-30R
Arranger
Start/Stop
Fill In
Tempo
Sync
Start
Sync Start
On / Off Advanced
To Variation To Original
Intro /
Ending
Advanced Variation
To
Variation
Arrangement
To
Original
Break
Intro/
Ending
Fill In
Standard
■ Starten met een druk op de knop
❍ Starten met een Intro
1.
Druk op de [Intro/Ending]-knop.
De Intro wordt gespeeld en het ritme begint.
Terwijl de Intro speelt, brandt de indicator van de [Intro/Ending]-knop, tot de Intro
afgelopen is, waarna de knopindicator uitgaat.
❍ De Intro kort en simpel maken
1.
Druk op [To Variation] of op [To Original].
2.
Druk op [Start/Stop].
Er wordt een korte Intro gespeeld en het ritme begint.
❍ Starten zonder Intro
1.
Druk op [Start/Stop].
Het ritme start zonder dat er een Intro wordt gespeeld.
■ Het ritme automatisch laten starten wanneer u op het Lowerklavier of op het Pedalboard speelt – Sync Start
NOTE
Als de Arranger-functie aan staat (de indicator van de Arranger [On/Off]-knop brandt), kan u
het ritme niet starten door op het Pedalboard te spelen.
❍ Starten met een toegevoegde Intro
1.
38
Druk op [Sync Start] zodat de indicator oplicht.
Start/
Stop
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
2.
Druk op [Intro/Ending].
De indicator van de [Intro/Ending]-knop knippert.
3.
Speel op het Lower-klavier of op het Pedalboard.
De Intro wordt gespeeld en het ritme begint.
Terwijl de Intro speelt, brandt de indicator van de [Intro/Ending]-knop, tot de Intro
afgelopen is, waarna de indicator uitgaat.
❍ De Intro kort en simpel maken
1.
Druk op [Sync Start] zodat de indicator oplicht.
2.
Druk op [To Variation] of op [To Original].
De indicator van de [Start/Stop]-knop knippert.
Door op [To Variation] of [To Original] te drukken, verandert u ook het ritmepatroon.
3.
Speel op het Lower-klavier of op het Pedalboard.
Er wordt een korte intro gespeeld en het ritme begint.
❍ Starten zonder Intro
1.
Druk op [Sync Start] (de indicator licht op).
2.
Speel op het Lower-klavier of op het Pedalboard.
Het ritme start zonder dat er een intro wordt gespeeld.
■ Het ritme stoppen
❍ Stoppen met een Ending
1.
Druk op [Intro/Ending].
Er wordt een Ending gespeeld en het ritme stopt.
Terwijl de Ending speelt, knippert de indicator van de [Intro/Ending]-knop, tot de
Ending afgelopen is, waarna de indicator uitgaat.
❍ De Ending kort en simpel maken
1.
Druk op [To Variation] of [To Original], en daarna op [Start/Stop].
Er wordt een korte Ending gespeeld en het ritme stopt.
❍ Stoppen zonder Ending
1.
Druk op [Start/Stop].
Het ritme stopt zonder dat er een Ending wordt gespeeld.
39
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Variatie toevoegen aan het ritme
U kan variatie aanbrengen in het ritme door het arrangement te veranderen of door van
ritmepatroon te wisselen.
fig.03-04(P.25)
AT-20R
Arranger
Sync Start
On / Off Advanced
Start/Stop
Fill In
Tempo
Intro /
Ending
To Variation To Original
Standard
AT-30R
Sync
Start
Advanced Variation
To
To
Variation Original
Arrangement
Fill In
Intro/
Ending
Start/
Stop
Knop
Functie
Arrangement [Advanced]-knop
Basic Arrangement (indicator uit) / Full Arrangement (indicator aan)
Arrangement [Variation]-knop
Original Rhythm (indicator uit) / Variation
Rhythm (indicator aan) (enkel AT-30R)
Fill In [To Variation]-knop
Na de fill-in wordt het Variation-ritmepatroon
gespeeld.
Fill In [To Original]-knop
Na de fill-in wordt het Original-ritmepatroon
gespeeld.
Wat is een Fill In?
Een fill-in is een korte frase die ingevoegd wordt bij een pauze in de melodie of op een
punt waar het karakter van de song verandert (bv. tussen strofes en refreinen).
MEMO
40
De functies van de [Start/Stop]-knop, de [To Variation]-knop, de [To Original]-knop en de
[Advanced]-knop kunnen toegewezen worden aan de voetschakelaars aan weerszijden van de
expressiepedaal (p. 103).
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Ritme en automatische begeleiding spelen
De Arranger-functie van de AT-20R/30R kan aan elk ritme een automatische
begeleiding toevoegen. Op basis van het gekozen ritme voegt de Arranger-functie automatisch een begeleiding toe die past bij het akkoord dat u op het Lower-klavier speelt.
fig.03-05)
AT-30R
AT-20R
Arranger
Lower
Hold
Leading
Bass
On / Off Advanced
Chord Arranger
Intelli On/Off
1.
Druk op de Arranger [On/Off]-knop (de indicator licht op.)
Indicator brandt (On)
Indicator is uit (Off)
NOTE
Ritme en automatische begeleiding
Ritme (enkel drums)
Als de Arranger[On/Off]-knop op ON staat en er is geen Pedal bass voice gekozen, dan zal de
automatische begeleiding het basgeluid spelen.
Het tempo wijzigen (Tempo-knop)
U kan het tempo van het ritme of de automatische begeleiding wijzigen.
fig.03-06(P.40)
Rhythm /Song Name
Measure
Standard
Tempo
Tempo
1.
Beat
Met de [ ] en [ ] Tempo-knoppen wijzigt u het tempo van het
ritme of de automatische begeleiding.
Tempo [
Tempo [
MEMO
Chord
]-knop
]-knop
Het tempo wordt trager
Het tempo wordt sneller
Als u tegelijkertijd op de Tempo [
] en [
] -knoppen drukt, dan keert u terug naar het
standaardtempo (preset) van het gekozen ritme.
De waarde van het momenteel ingestelde tempo (20~250 beats per minuut) kan u
aflezen in de display.
U kan het tempo ook controleren door naar de Beat indicator te kijken. De indicator
knippert rood op de eerste tel van de maat, en groen op de andere tellen.
41
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Akkoorden spelen met Easy Fingering
(enkel AT-30R)
ÒChord IntelligenceÓ is een functie die vanzelf de correcte begeleidingsakkoorden speelt
op het moment dat u een toets van een akkoord indrukt op het Lower-klavier, tijdens de
automatische begeleiding.
Om bv. een C-akkoord te spelen op het Lower-klavier, moet u meestal de drie toetsen C,
E en G indrukken; maar met Chord Intelligence hoeft u slechts de C-toets in te drukken
om een begeleiding in C te spelen.
fig.03-08
Lower
Hold
Leading
Bass
Chord Arranger
Intelli On/Off
1.
Druk op [Chord Intelli] (de indicator licht op).
U kan nu de Chord Intelligence-functie gebruiken.
Als u chord intelligence wil uitschakelen, druk dan opnieuw op de [Chord Intelli]-knop
(de indicator gaat uit).
MEMO
\
42
Meer informatie over de vingerzetting van de akkoorden vindt u in de ÒChord ListÓ (zie p. 115).
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Leading Bass-functie
(enkel AT-30R)
Wanneer u automatische begeleiding gebruikt en de [To Lower]-knop van de Pedal Bass
Part staat op ON, dan speelt de Bas normaal gezien de grondnoot (tonica) van het
akkoord dat u op het Lower-klavier speelt.
Als de Leading Bass-functie aan staat, dan wordt de laagste noot van het akkoord dat u
speelt op het Lower-klavier, gebruikt als basnoot (de onderste noot van het akkoord).
Dit laat dus toe dat de basnoot een andere noot is dan de grondnoot (tonica) van het
gespeelde akkoord en de basnoot zal veranderen wanneer u omgekeerde akkoorden
speelt. Zo kan u een dalende baslijn spelen op een akkoordenschema zoals in de song
ÒA Whiter Shade Of PaleÓ:
C (C basnoot) / E min (B basnoot) / A min (A basnoot) / C (G basnoot) /
F (F basnoot) / A min (E basnoot) / D min (D basnoot) / F (C basnoot) enz.
fig.03-09
Lower
Hold
Leading
Bass
Chord Arranger
Intelli On/Off
1.
Druk op de [Leading Bass]-knop (de indicator licht op).
De laagste noot van het akkoord dat u op het Lower-klavier speelt wordt gebruikt als
basnoot.
Als u de Leading Bass-functie wil uitschakelen, druk dan opnieuw op de [Leading Bass]knop zodat de indicator uitgaat.
MEMO
U kan de functie van de Leading Bass-knop toewijzen aan een van de voetschakelaars aan
weerszijden van de Expressiepedaal (p. 103).
Lower Hold-functie — Noten van het Lowerklavier aanhouden (enkel AT-30R)
Wanneer de [Lower Hold]-knop op ON staat (indicator van de Lower Voice [Hold]knop licht op), zal de noot (noten) gespeeld op het Lower-klavier blijven klinken tot u de
volgende noot (noten) speelt Ð zelfs als u de toetsen loslaat.
fig.03-11
Lower
Hold
Leading
Bass
Chord Arranger
Intelli On/Off
1.
Druk op de [Lower Hold]-knop (controleer of de indicator oplicht).
De noten gespeeld op het lower-klavier, blijven klinken.
Als de [Lower Hold]-knop brandt, zal de noot aanhouden wanneer u een toets aanslaat.
Als u op [Lower Hold] drukt zodat de indicator uitgaat, stoppen de aangehouden noten.
43
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Een simpele manier om de automatische
begeleiding in te stellen — One Touch Program
Naast het ritme kan u ook een automatische begeleiding laten spelen.
De AT-20R/30R is voorzien van een handige [One Touch Program]-knop. Wanneer u op
deze knop drukt, wordt de Arranger-functie geactiveerd en de klanken die het best passen bij het geselecteerde ritme/automatische begeleiding, worden gekozen.
Door op [One Touch Program] te drukken, kan u de volgende instellingen maken.
❍ Wanneer het ritme gestopt is
¥ [Sync Start]-knop brandt, [Intro/Ending]-knop knippert (Wachtend op Sync Start)
¥ Arranger [On/Off]-knop brandt (automatische begeleiding speelt)
¥ Paneelinstellingen die geschikt zijn voor het ritme
1.
Kies een ritme (p. 37).
2.
Druk op [One Touch Program].
Er worden automatisch paneelinstellingen gekozen die passen bij het gekozen ritme en
de automatische begeleiding.
3.
Speel een akkoord op het Lower-klavier.
Op het moment dat u op het klavier speelt, begint de Intro. Ook het ritme en de automatische begeleiding beginnen te spelen.
NOTE
44
Terwijl de Intro of Ending gespeeld wordt, spelen de stemmen van het Lower-klavier niet.
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
■ Paneelinstellingen oproepen die bij het ritme passen
Voor elk ritme (Music Style) van de AT-20R/30R zijn er 2 types van beschikbare paneelinstellingen, die geschikt zijn voor gebruik met dat ritme (Music Style). Deze kunnen
opgeslagen worden onder de Registration-knoppen [1] Ð [2].
NOTE
Als u deze procedure uitvoert, dan verliest u de registraties die tevoren onder de Registrationknoppen [1] Ð [2] zaten. Als u ze wil behouden, volg dan de procedure op p. 64 om ze op een
floppy disk te bewaren.
fig.03-12
AT-20R
One Touch
Program
Write
Set
Manual
2
1
3
4
Registration
2
3
AT-30R
One Touch
Program
Write
Set
2
1.
2.
1
2
3
4
3
Kies een ritme (p. 37).
Houd de Registration [Write]-knop ingedrukt en druk op de
[One Touch Program]-knop.
De paneelinstellingen die bij het ritme passen, worden nu opgeslagen onder de
Registration-knoppen [1] Ð [2].
3.
Om de opgeslagen paneelinstellingen te kiezen en te gebruiken,
drukt u op een van de Registration-knoppen [1] – [2].
45
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Een ritme (Music Style) van een disk gebruiken
De AT-20R bevat 32 interne ritmes (Music Styles). De AT-30R bevat er 52. Bijkomende
ritmes (Music Styles) vindt u op de bijgeleverde Music Style disk. Een ritme (Music
Style) van een Music Style disk kiest u als volgt.
■ Een floppy disk inbrengen en uitwerpen
NOTE
1.
Als u de disk drive voor de eerste maal gebruikt, lees dan de belangrijke opmerkingen op p. 5 .
Houd de floppy disk met het etiket naar boven en duw ze in de disk
drive tot ze op haar plaats klikt.
De disk drive bevindt zich rechts op het toestel, boven het klavier.
fig.03-13
Indicator
Eject button
Floppy Disk
NOTE
2.
Probeer nooit een floppy disk uit de drive te verwijderen terwijl de drive actief is (de indicator
brandt); dit kan zowel de disk als de drive beschadigen.
Druk op de Eject-knop.
De floppy disk komt een stukje uit de gleuf. Neem voorzichtig het uiteinde van de
floppy disk vast en haal ze eruit.
■ De Disk Rhythms spelen
1.
Druk op de Rhythm [Disk]-knop (controleer of de indicator oplicht)
2.
Plaats de Music Style disk in de disk drive.
3.
NOTE
4.
Kies met de [-] [+] Composer Select-knoppen een ritme van de
Music Style disk.
De indicator van de [Start/Stop]-knop knippert terwijl het ritme wordt ingeladen.
Nadat het laden voltooid is, kan u het gekozen ritme spelen.
Druk op [Start/Stop] of op [Intro/Ending].
Het gekozen ritme wordt gespeeld.
46
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
■ Disk Rhythms inladen in het interne geheugen
De [Disk]-knop bevat reeds 2 (AT-20R) of 4 (AT-30R) ritmes, maar deze kan u vervangen
door ritmes van een Music Style disk. Ritmes die u van een disk inlaadt in het interne
geheugen, gaan niet verloren wanneer u het toestel uitschakelt. Het is handig als u de
Disk Rhythms die u vaak gebruikt, in het interne geheugen inlaadt.
fig.03-14
Composer
Rhythm
Big Band
Swing
Country
Oldies
Ballad
Acoustic
World
Latin 1
Latin 2
Showtime
Pops
Waltz
March
Disk
All Song Play
Load
Select
Function
Rename
Demo
Save
Registration
Clear
R
1
2
Track
3
4
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Rhythm
Select
Reset
Play
Stop
5 1, 4, 6, 7
3
1.
Druk op de Rhythm [Disk]-knop (de indicator licht op).
2.
Plaats de Music Style disk in de disk drive.
3.
Kies met de [-] en [+] Composer Select-knoppen een Disk Rhythm
(de indicator begint te knipperen).
fig.03-15
MEMO
4.
Druk op [Start/Stop]. U hoort het ritme.
Druk, nadat u het Disk Rhythm gekozen hebt, nogmaals op de
Rhythm [Disk]-knop.
Er verschijnt een scherm zoals het onderstaande.
fig.03-16
5.
Met de [-] en [+] Rhythm Select-knoppen bepaalt u waar u het
gekozen ritme wil opslaan.
47
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
6.
Druk op de Rhythm [Disk]-knop om de bestemming van het ritme te
bevestigen.
fig.03-17
Om deze procedure te annuleren, drukt u op [Display/Exit].
7.
Druk opnieuw op de Rhythm [Disk]-knop om het inladen van het
ritme in het interne geheugen te starten.
Terwijl het ritme wordt ingeladen in het interne geheugen, verschijnt het volgende
scherm.
fig.03-18
Wanneer het ritme in het geheugen zit, verschijnt het basisscherm opnieuw.
NOTE
Verwijder nooit de disk of zet het toestel nooit uit terwijl de Rhythm data van de
disk in de AT-20R/30R worden ingeladen. Als u dit toch doet, zullen de Rhythm
data niet in de AT-20R/30R worden ingeladen, en kunnen er defecten optreden.
Nadat u het ritme dat onder de [Disk]-knop zat opgeslagen, hebt teruggezet op de
fabrieksinstellingen (zie volgend hoofdstuk), herlaadt u het ritme van de disk.
■ Het ritme van de [Disk]-knop terugzetten op de fabrieksinstellingen
Het ritme dat werd ingeladen van de Music Style disk naar de [Disk]-knop, verdwijnt
niet wanneer u het toestel uitzet of wanneer u een Factory Reset uitvoert. Als u het ritme
van de [Disk]-knop wil terugzetten op de fabrieksinstellingen, volg dan de onderstaande procedure.
1.
2.
Druk op de [Power]-knop om het toestel uit te schakelen.
Houd de Rhythm [Disk]-knop ingedrukt en druk op de [Power]schakelaar.
Het ritme dat onder de Rhythm [Disk]-knop zat opgslagen, keert terug naar de
fabrieksinstellingen.
48
MEMO
Om de andere instellingen dan die van de [Disk]-knop te ÔresettenÕ, gebruikt u de Factory Resethandeling (p. 20).
MEMO
Houd de Rhythm [World]-knop ingedrukt, en druk op de [Power]-knop. Het ritme dat onder de
Rhythm [World]-knop zat opgeslagen keert terug naar de fabrieksinstellingen. (enkel AT-30R).
Effecten toevoegen aan een stem (voice)
Met de AT-20R/30R kan u verscheidene effecten toevoegen aan elke stem (voice), en kan
u verschillende speeltechnieken gebruiken om uw performance expressiever te maken.
Harmonie toevoegen aan een melodie — Harmony Intelligence
Harmony Intelligence is een functie die harmonie toevoegt aan een enkele noot die
gespeeld wordt op het Upper-klavier, waarbij de harmonie afhangt van het akkoord dat
op het Lower-klavier wordt gespeeld. Daarbij worden ook automatisch de geschikte
stemmen gekozen voor het harmony-type.
1.
Druk op [Harmony Intelligence] (de indicator licht op).
Telkens als u op [Harmony Intelligence] drukt, wisselt de indicator tussen ON (aan) en
OFF (uit).
fig.04-01
AT-30R
AT-20R
Solo
Others
Utility Display/Exit
Trumpet
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Transpose
Value
Upper Organ
Others
Utility Display/Exit
Sax
Flute
Harmony Intelligence
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Transpose
Value
Rotary Sound
Full
1
Full
2
Full
3
Jazz
1
Pipe
1
Pipe
2
Theater
1
Others
Harmony Intelligence
Alternate
Het Harmony Intelligence-type wijzigen
De AT-20R heeft 4 verschillende types van Harmony Intelligence. De AT-30R heeft er 6.
Wanneer u op [Harmony Intelligence] drukt, worden de meest geschikte stemmen
automatisch gekozen.
De manier waarop de noten klinken, hangt af van het Harmony-type.
1.
2.
Druk op [Harmony Intelligence] (de indicator licht op).
Wanneer de naam van de voice (stem) in de display verschijnt, kiest
u de Harmony Intelligence met de Value [-] [+]-knoppen.
De indicator van de [Harmony Intelligence]-knop knippert.
3.
Druk nogmaals op [Harmony Intelligence].
De indicator van de [Harmony Intelligence]-knop licht op, en de Harmony Intelligence
wordt bevestigd.
MEMO
U mag de gekozen Solo voice en/of de Upper voice veranderen volgens uw eigen keuze.
49
Effecten toevoegen aan een stem (voice)
Hoe worden de gespeelde noten weergegeven door de verschillende Harmony
Intelligence-types?
Type
Hoe worden de gespeelde noten weergegeven?
Traditional
Type A
Solo & Upper
Strings
Type A
Solo & Upper
Harp
Type B
Ñ
Broadway
Type A
Solo & Upper
Octave 1
Type A
Solo & Upper
Octave 2
Type A
Solo & Upper
(enkel AT-30R)
(enkel AT-30R)
❍ Hoe worden de noten weergegeven door de verschillende Harmony
Intelligence-types
Type A (Solo & Upper)
Type B
fig.04-02
Solo-stem
Upper-stem
Harmony
(Upper-stem)
Gespeelde noten
50
Harmony
(Upper-stem)
Gespeelde noten
MEMO
Het aantal noten van de harmonie hangt af van het Harmony Intelligence-type.
MEMO
U kan de Harmony Intelligence kiezen in het Utility-menu (p. 105).
Effecten toevoegen aan een stem (voice)
Rotary-effect
Rotary is een effect dat het geluid van roterende luidsprekers simuleert. U hebt de keuze
uit twee instellingen: Fast en Slow.
Het Rotary-effect kan worden toegepast op de volgende klanken.
¥ Stemmen toegewezen aan de knoppen van de bovenste rij van ÒUpper OrganÓ en
ÒLower Organ.Ó
MEMO
Op sommige klanken kan het Rotary-effect niet worden toegepast. Meer details vindt u in de
ÒVoice ListÓ (zie p. 115).
fig.04-05
AT-20R
Rotary Sound
On / Off
Lower Organ
Lower
1
Upper Organ
Full
1
Lower
2
Jazz
1
Fast/Slow
Pipe
1
Pipe
1
AT-30R
Lower Organ
On/Off
Rotary Sound
Upper Organ
Rotary Sound
Lower
1
Lower
2
Lower
3
Full
1
Full
2
Full
3
Jazz
1
Pipe
1
Theater
1
Others
Pipe
1
Pipe
2
Theater
1
Others
Fast/
Slow
Rotary
Sound
Alternate
1.
2.
Harmony Intelligence
Alternate
Kies de stem waarop u het Rotary-effect wil toepassen.
Druk op de Rotary Sound [On/Off]-knop (controleer of de indicator
brandt).
Het Rotary-effect wordt toegepast op de stem.
3.
Met de Rotary Sound [Fast/Slow]-knop wisselt u tussen Rotary Fast
(LED brandt) en Rotary Slow (LED uit).
LED brandt (Fast)
LED uit (Slow)
Het verkregen effect is dat van snel ronddraaiende
luidsprekers.
Effect van langzaam ronddraaiende luidsprekers.
51
Effecten toevoegen aan een stem (voice)
MEMO
U kan de functie van de Rotary Sound [Fast/Slow]-knop toewijzen aan een van de voetschakelaars aan weerszijden van de Expressiepedaal (p. 103).
De expressiepedaal van de AT-20R heeft enkel aan de rechterzijde een voetschakelaar.
Chorus-effect
(enkel AT-30R)
Chorus is een effect dat een geluid veel ruimer laat klinken, zodat ŽŽn instrument klinkt
alsof het er meerdere zijn. Het Chorus-effect kan gebruikt worden op de 2 gedeelten
(Parts): Upper Orchestral en Lower Orchestral. (Er is een Chorus-knop voor elk
gedeelte). Daarenboven worden de instellingen die u voor elke individuele stem kiest
(ON en OFF), onthouden.
fig.04-06
Lower Orchestral
Piano
A.Guitar
Harpsi
Accordion
Harp
Harmonica
Brass
Others
Alternate Chorus
1.
2.
Upper Orchestral
Piano
Guitar
Vibes
Accordion
Marimba
Harmonica
Brass
Others
Alternate Chorus
Kies in het Upper Orchestral- en Lower Orchestral-gedeelte de stem
waaraan u het Chorus-effect wil toevoegen.
Druk op de [Chorus]-knop die overeenstemt met het gedeelte (Part)
van de gekozen stem (controleer of de indicator oplicht).
Het Chorus-effect wordt toegepast op de stem.
52
MEMO
Op sommige stemmen kan het Chorus-effect niet toegepast worden. Meer details vindt u in de
ÒVoice ListÓ (zie p. 115).
MEMO
Deze instellingen blijven in het geheugen, ook wanneer het toestel uitgeschakeld is.
Effecten toevoegen aan een stem (voice)
Reverb-effect
Reverb is een effect dat een gevoel van ruimtelijkheid aan het geluid geeft, waardoor het
net lijkt alsof u in een grote of kleine concertzaal speelt, in een grote of een kleine kamer,
een kleine club, enz.
fig.04-07
Part Balance
Reverb Org/Symph Orch
Solo
Upper
Accomp
Rhythm
Bass Org/Symph Orch
Lower
1.
Druk op de Reverb [ ▲ ] of [ ▼ ]-knoppen uiterst links in het Part
Balance-gedeelte om de globale hoeveelheid Reverb te regelen.
Wanneer u op de up-knop [ ▲ ] drukt, wordt er Reverb toegevoegd. Als u op de downknop [ ▼ ] drukt, neemt het Reverb level af.
MEMO
U kan ook het gewenste Reverb-type en het niveau voor elke individuele Part kiezen. Voor
details, zie ÒHet Reverb-type kiezenÓ (p. 100) en ÒDe Reverb-diepte wijzigenÓ (p. 101).
Sustain-effect
(AT-20R)
Met Sustain bepaalt u of een stem aanhoudt of wegsterft nadat de toetsen gelost zijn. Het
Sustain-effect kan tegelijkertijd op de Upper- (behalve de Solo Part), Lower- en Pedal
Bass voices worden toegepast.
1.
2.
3.
4.
5.
Druk op de [Effect]-knop.
Kies de “Sustain” met de [
] en [
Kies de gewenste part met de [
] Menu-knoppen.
] en [
] Part-knoppen.
Met de [-] en [+] Value-knoppen wisselt u tussen ON en OFF.
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op [Effect] of
[Display/Exit].
Het basisscherm verschijnt opnieuw.
MEMO
De lengte van de Sustain kan voor elk klavier apart gewijzigd worden (p. 101).
53
Effecten toevoegen aan een stem (voice)
Sustain-effect
(AT-30R)
Met Sustain bepaalt u of een stem aanhoudt of wegsterft nadat de toetsen gelost zijn. Het
Sustain-effect kan tegelijkertijd op de Upper- (behalve de Solo Part), Lower- en Pedal
Bass voices worden toegepast.
fig.04-08
Pedal
Bass
Lower
Upper
Sustain
1.
MEMO
54
Druk op de Sustain-knop voor het klavier waarop u Sustain wil toepassen (indicator licht op).
De lengte van de Sustain kan voor elk klavier apart gewijzigd worden (p. 101).
Gebruik van de Play-functies
De Bass Voice spelen op het Lower-klavier
— [To Lower]-knop
Door middel van de [To Lower]-knop kan u de Pedal Bass voice laten klinken door de
grondnoot (zie p. 117) van een akkoord te spelen op het Lower-klavier in het gedeelte
dat de Lower voice speelt.
NOTE
Als er geen enkel deel van het Lower-klavier de Lower voice speelt (de [Manual Drums]-knop
staat op ON), dan weerklinkt de Pedal Bass voice niet.
fig.05-08
AT-20R
Pedal Bass
Organ
1
Others
To Lower
AT-30R
Pedal Bass
Organ
1
Organ
2
Pipe
Organ
String
Electric
1
Others
To
Lower
1.
Kies een Pedal Bass voice (p. 28).
2.
Druk op de [To Lower]-knop (de indicator licht op).
Octave
Up
Wanneer u een akkoord speelt in het gedeelte van het Lower-klavier dat de Lower voice
speelt, dan zal u ook de Pedal Bass voice horen en deze zal de grondnoot spelen.
Als u nu C/E/G speelt op het Lower-klavier, dan speelt de C (laagste noot) ook de Pedal
Bass voice. Op deze manier wordt de Pedal Bass voice gespeeld door de grondnoot van
het akkoord dat u speelt op het Lower-klavier.
Voor de AT-20R: Als de Leading Bass-functie toegewezen is aan de Footswitch (p. 99),
dan wordt de Pedal Bass voice gespeeld door de laagste noot die u op het Lower-klavier
speelt.
Voor de AT-30R: Als de indicator van de [Leading Bass]-knop brandt (ON), dan wordt
de Pedal Bass voice gespeeld door de laagste noot die u op het Lower-klavier speelt.
NOTE
Als [To Lower] op ON staat, dan zal u de Pedal Bass voice niet horen wanneer u op het
Pedalboard speelt.
55
Gebruik van de Play-functies
Transponeren (Transpose-knop)
Deze functie laat u toe om het klavier naar een andere toonaard te transponeren in
stapjes van een halve toon. Zo kan u bijvoorbeeld in de vertrouwde C majeur-toonaard
spelen en uw muziek laten weerklinken in een toonaard naar uw keuze.
fig.06-01
Others
Utility Display/Exit
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Transpose
Value
1, 3
2
1.
Druk op de [Transpose]-knop (de indicator knippert).
2.
Stel de transpositiewaarde in met de [-] en [+] Value-knoppen.
Telkens als u op de [-] of [+] Value-knop drukt, verschuift de toonaard een halve toon.
De aanvaardbare waarden gaan van A b tot G (in stapjes van een halve toon).
fig.06-03
MEMO
3.
Door tegelijkertijd op de Value [+] [-]-knoppen te drukken, keert u terug naar de standaardinstelling van C.
Druk op [Transpose] om terug te keren naar het basisscherm.
Als de transpose-functie op een andere toonaard dan C staat, dan brandt de indicator
van de Transpose-knop. Als de toonaard niet getransponeerd is (d.w.z. de toonaard is
C), dan is de indicator van de [Transpose]-knop uit.
MEMO
MEMO
56
De transpositie-instelling wordt opgeslagen in de Registration. Voor details over de Registration-instellingen, zie ÒInstellingen die behouden blijven na het uitschakelenÓ (p. 116).
De timing waarmee de transpositie-instellingen die in eenRegistration zitten, worden
opgeroepen, kan u wijzigen. Voor details, zie ÒRegistration Transpose Update (Transpose
Setting Recall Timing)Ó (p. 106)
Gebruik van de Play-functies
Het globale volume regelen met een
expressiepedaal
U kan het globale volume regelen met een expressiepedaal. Wanneer u de expressiepedaal indrukt, neemt het volume toe. Het volume neemt af als u de pedaal in de andere
richting beweegt.
fig.06-03
Het volume
neemt af
Het volume
neemt toe
MEMO
U kan ook bepalen of de expressiepedaal het volume wel of niet aanstuurt tijdens de opname van
muziekdata (p. 92).
MEMO
Zo kan u ook bepalen of u de expressiepedaal het volume wel of niet aanstuurt tijdens de
weergave van opgenomen muziekdata (p. 93).
NOTE
Het volume van een song file die niet werd gecre‘erd op een Atelier (SMF Song Files), kan niet
aangestuurd worden met de expressiepedaal.
Decay toevoegen aan het geluid (Demperpedaal)
Wanneer u de Damper-(Sustain) pedaal indrukt, wordt er een decay-effect aan de stemmen toegevoegd.
Als u de demperpedaal blijft indrukken, worden de noten aangehouden, zelfs als u de
toetsen loslaat.
Normaal wordt het decay-effect toegepast op de voices van het Lower-klavier.
fig.06-04
MEMO
NOTE
MEMO
U kan het decay-effect ook toepassen op de noten van het Upper-klavier (p. 104).
Decay kan niet toegepast worden op de Solo voices.
Decay kan niet toegepast worden op Pedal Bass voices gespeeld op het Lower-klavier (wanneer
de indicators van de [To Lower]- of [Bass Split]-knoppen branden).
57
Gebruik van de Play-functies
De helderheid van het geluid regelen
(enkel AT-30R)
Met de Brilliance-slider regelt u de helderheid van het geluid.
Voor een helderder geluid duwt u de slider naar voren. Voor een zachter geluid, trekt u
de slider naar achteren (naar u toe).
fig.06-06
Bright
Mellow
Brilliance
NOTE
Deze instelling wordt niet opgeslagen in de Registration.
Gebruik van de voetschakelaar(s)
De AT-30R is voorzien van 2 voetschakelaars, 1 aan elke kant van de expressiepedaal.
De expressiepedaal van de AT-20R heeft enkel een rechter voetschakelaar.
In de fabrieksinstellingen zijn de volgende functies toegewezen aan de linker en rechter
voetschakelaar.
fig.06-07
Rechter voetschakelaar Afwisselen tussen Fast / Slow, voor
het Rotary-effect
Linker voetschakelaar Glide-effect (een effect dat de toonhoogte eventjes een halve toon verlaagt
en ze dan weer naar het normale niveau
laat stijgen) (enkel AT-30R)
1.
Duw de rechter voetschakelaar naar rechts.
Als Rotary aan staat (p. 51), dan wisselt het Rotary-effect af tussen ÒFastÓ en ÒSlowÓ,
telkens als u de voetschakelaar naar rechts duwt.
2.
Duw de linker voetschakelaar naar links (enkel AT-30R).
Terwijl de voetschakelaar ingedrukt is, zakt de toonhoogte tijdelijk. Wanneer u de
schakelaar loslaat, keert de toonhoogte geleidelijk terug naar het normale niveau.
58
MEMO
U kan de functies van de linker en de rechter voetschakelaar wijzigen. Zie ÒLeft/Right Foot
Switch AssignmentÓ (p. 103).
MEMO
U kan bepalen op welk klavier het effect wordt toegepast wanneer u de voetschakelaar bedient.
Zie ÒGlide DestinationÓ (p. 104).
NOTE
Als in het Utility-menu het item Registration Shift op ON staat, dan wisselt u met de rechter
voetschakelaar af tussen de Registration-knoppen (p. 103).
Gebruik van de Registration-knoppen
Met de AT-20R/30R kan u klank- en paneelinstellingen opslaan onder de Registrationknoppen. Er zijn 8 Registration-knoppen (op de AT-20R zijn er slechts 4), en onder elk
van hen kan u een set paneelinstellingen opslaan, zodat u in totaal 8 (bij de AT-20R, vier)
verschillende paneelinstellingen kan registreren. Elke set paneelinstellingen die
opgeslagen zit onder een Registration-knop, noemen we een ÒRegistration.Ó
Dit is een handige manier om tijdens het spelen een groot aantal paneelinstellingen te
wijzigen, of om een complexe paneelinstelling op te roepen.
fig.07-01
AT-20R
Write
Manual
1
2
3
4
Registration
AT-30R
Write
MEMO
Manual
1
2
3
4
5
6
7
8
Instellingen die opgeslagen zijn onder de Registration-knoppen [1]Ð[8] (bij de AT-20R, [1]-[4])
worden ook onthouden nadat het toestel is uitgeschakeld. Als u de instellingen van de Registration-knoppen wil terugzetten op de fabrieksinstellingen, voer dan deÒFactory ResetÓhandeling uit (p. 20).
Registrations opslaan
1.
2.
Maak de paneelinstellingen die u wenst op te slaan.
Houd de [Write]-knop ingedrukt en druk op een van de Registrationknoppen [1] – [8] (of [1] – [4]).
De paneelinstellingen worden opgeslagen in de gekozen Registration-knop.
MEMO
EŽn enkele floppy disk kan tot 99 sets data bevatten, waarbij de instellingen van de Registrationknoppen [1] Ð [8] (of [1] Ð [4]) beschouwd worden als ŽŽn set (p. 60).
MEMO
Voor details over de instellingen die opgeslagen zijn in een Registration, zie ÒInstellingen die
opgeslagen worden in de Registration-knoppenÓ (p. 116).
59
Gebruik van de Registration-knoppen
Een Registration oproepen
■ Hoe roept u een Registration op?
❍ Stemmen (voices) en andere paneelinstellingen oproepen
1.
Druk op een Registration-knop [1]–[8] (of [1] – [4]).
❍ Naast de paneelinstellingen, ook instellingen voor Ritme en
Automatische Begeleiding oproepen
1.
Houd een Registration-knop [1]–[8] (of [1] – [4]) enkele seconden
ingedrukt.
■ De timing voor het oproepen van Registrations veranderen
Instellingen voor Rhythm play en Automatische Begeleiding worden opgeroepen wanneer u een Registration-knop [1]Ð[8] (of [1] Ð [4]) gedurende enkele seconden blijft indrukken, maar dit kan u wijzigen zodat de instellingen onmiddellijk worden
opgeroepen wanneer u op de knop drukt.
1.
2.
Druk op de [Utility]-knop links van de display.
Kies de “Arranger Update” met de [
] en [
] Menu-knoppen.
fig.07-02
3.
Met de [-] en [+] Value-knoppen kiest u tussen “DELAYED” en
“INSTANT”
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op [Utility] of [Display/Exit].
DELAYED Wanneer u een Registration-knop [1]Ð[8] (of [1] Ð [4]) gedurende enkele
seconden ingedrukt houdt, worden naast de paneelinstellingen ook de instellingen voor ritme en automatische begeleiding opgeroepen. Als u een
Registration-knop [1]Ð[8] (of [1] Ð [4]) indrukt en onmiddellijk weer lost,
worden enkel de instellingen opgeroepen die geen verband houden met ritme of automatische begeleiding.
INSTANT
MEMO
60
De instellingen voor ritme en automatische begeleiding worden direct
opgeroepen wanneer u op een Registration-knop [1]Ð[8] (of [1] Ð [4]) drukt.
U kan de timing van het oproepen van de transpose-instelling wijzigenwanneer u op een Registration-knop [1]Ð[8] (of [1] Ð [4]) drukt. Voor meer informatie, zie p. 106.
Gebruik van de Registration-knoppen
Automatisch registreren wanneer u van
paneelinstelling verandert
Wanneer de [Manual]-knop op ON staat (indicator brandt), worden alle paneelinstellingen die u maakt, automatisch opgeslagen in de [Manual]-knop,zodat de voordien
opgeslagen Registration wordt bijgewerkt. Als u overgaat naar een preset Registration
[1]Ð [8] (of [1] Ð [4]), kan u naar de vorige paneelinstellingen terugkeren door op de
[Manual]-knop te drukken.
fig.07-03
AT-20R
Write
Manual
2
1
3
4
Registration
AT-30R
NOTE
1
Manual
Write
2
3
4
5
6
7
8
De instellingen van de [Manual]-knop keren terug naar de fabrieksinstellingen wanneer u het
toestel uitschakelt.
Een naam geven aan een Registration Set
Wanneer u Registration sets opslaat, worden er standaardnamen zoals ÒREGIST-01 Ð
99Ó, maar u kan ook zelf een naam toewijzen die u later kan helpen om de inhoud van
de Registration set te identificeren.
fig.07-03
3, 5
2
Composer
All Song Play
Load
Select
Rename
Demo
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Function
Stop
Play
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
4
61
Gebruik van de Registration-knoppen
1.
Zorg dat de disk drive een disk bevat die geformatteerd (p. 77) is
door de AT-20R/30R.
2.
Druk op de [Registration]-knop (de indicator licht op).
3.
Druk tegelijkertijd op de [Load]- en de [Function]-knop.
4.
Verplaats de cursor met de [-] en [+] Composer Select-knoppen, en
kies een karakter met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen.
fig.07-05
U kan kiezen uit de onderstaande reeks karakters.
spatie ! Ò # % & Ô ( ) * + , - . / : ; = ? ^ _ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
XYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Met de [Reset]-knop kan u een karakter wissen en met de [Rec]-knop voegt u een spatie
in.
5.
Wanneer u klaar bent met de naam, drukt u nogmaals tegelijkertijd
op [Load] en [Function].
De Registration set in het interne geheugen van de AT-20R/30R heeft nu een naam.
fig.07-06
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op de [Registration]-knop of op
[Display/Exit].
NOTE
62
Opslaan tijdens het toewijzen van een naam is niet mogelijk.
Gebruik van de Registration-knoppen
■ Enkel de naam van een Registration kopiëren
Onderstaande procedure legt uit hoe u enkel de naam van een Registration kan kopi‘ren
zonder de performance data te kopi‘ren.
1.
2.
3.
Plaats de floppy disk met de Registration die u wil kopiëren in de
disk drive.
Druk op de [Registration]-knop zodat de indicator oplicht.
Kies met de Composer Select [-] en [+]-knoppen de Registration
waarvan u de naam wil kopiëren.
4.
Druk tegelijkertijd op [Load] en [Function].
5.
Druk op [Load].
fig.07-08
Enkel de naam van de Registration wordt opgeroepen.
fig.07-09
6.
Druk tegelijkertijd op [Load] en [Function].
63
Gebruik van de Registration-knoppen
Registration Sets opslaan op Floppy Disk (Save-knop)
EŽn enkele floppy disk kan tot 99 sets data bevatten, waarbij de instellingen van de Registration-knoppen [1] Ð [8] (of [1] Ð [4]) beschouwd worden als ŽŽn set. We raden aan dat
u complexe paneelinstellingen of Registrations die u wenst te behouden, opslaat op disk.
Als u Registrations die u cre‘ert op een AT-20R/30R, opslaat op een floppy disk, dan
kan u ze later weer oproepen of op een andere AT-20R/30R gebruiken.
1.
2.
3.
Zorg dat er in de disk drive een disk zit die geformatteerd is door de
AT-20R/30R.
Als de indicator van de [Registration]-knop niet brandt, druk dan op
de [Registration]-knop (de indicator licht op).
Kies met de [-] en [+] Composer Select-knoppen het nummer
waaronder u wil opslaan.
Nummers die nog niet gebruikt zijn voor het opslaan, worden voorgesteld als Ò- - -.Ó
fig.07-10
Om de handeling te annuleren, drukt u op de [Registration]-knop.
4.
Druk op [Save] om het opslaan uit te voeren.
Wanneer de Registration set opgeslagen is op de floppy disk, verandert de aanduiding
Ò- - -Ó in ÒUSE.Ó
fig.07-11
Wanneer het opslaan voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
Als u een naam hebt toegewezen, dan wordt de Registration set onder die naam
opgeslagen op floppy disk.
● Indien het volgende scherm verschijnt
Als u op [Save] drukt voor een Registration-nummer dat met ÒUSEÓ is aangeduid, dan
verschijnt de volgende boodschap.
fig.07-12
❍ Als u de inhoud van de Registration data wil updaten
1.
Druk op [Rec].
De Registration wordt herschreven.
64
Gebruik van de Registration-knoppen
❍ Als u de data wil bewaren zonder de Registration set die reeds op
de disk staat
1.
Druk op [Reset] om de procedure te annuleren.
Het herschrijven van de Registration wordt geannuleerd.
2.
3.
Kies met de [-] en [+] Composer Select-knoppen een nummer waarbij “- - -” bovenaan rechts in de display verschijnt.
Druk op [Save] om de Registration set op te slaan.
Wanneer de data opgeslagen zijn, verschijnt de basisdisplay opnieuw.
Wanneer de Registration set op de floppy disk is opgeslagen, verandert de aanduiding
Ò- - -Ó in ÒUSE.Ó
Eerder opgeslagen Registration Sets in de
AT-20R/30R inladen (Load-knop)
Deze paragraaf legt uit hoe u een eerder opgeslagen Registration set van de floppy disk
inlaadt in het geheugen van de AT-20R/30R.
Registrations kan u op twee manieren kiezen.
• Een set Registrations inladen
U kan een ÒsetÓ (een verzameling instellingen voor de Registration-knoppen [1] Ð [8]
(of [1] Ð [4])) inladen van een floppy disk.
• Een individuele Registration inladen
U kan instellingen van een individuele Registration-knop [1] Ð [8] (of [1] Ð [4]) inladen.
NOTE
Hou er rekening mee dat de Registrations die voordien in het interne geheugen zaten, verloren
zullen gaan wanneer u Registrations van een disk inlaadt. Het is een goed idee om belangrijke
Registrations op floppy disk op te slaan (zie p. 64).
■ Een set Registrations inladen
Registration sets die opgeslagen zijn op floppy disk, kan u opnieuw inladen.
1.
2.
3.
Plaats de floppy disk in de disk drive.
Druk op de [Registration]-knop (de indicator licht op).
Kies met de [-] en [+] Composer Select-knoppen de Registration set
die u wil inladen.
fig.07-13
Druk op de [Registration]-knop om de procedure te annuleren.
4.
Druk op [Load]om het inladen uit te voeren.
Wanneer het inladen votooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
65
Gebruik van de Registration-knoppen
■ Een Individuele Registration inladen
U kan gelijk welke individuele Registration inladen naar gelijk welke Registration-knop.
1.
Plaats de floppy disk met de Registration in de disk drive.
2.
Druk op de [Registration]-knop (de indicator licht op).
3.
4.
5.
Kies met de [-] en [+] Composer Select-knoppen de Registration set
die u wenst in te laden.
Druk op de [Function]-knop.
Kies met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen het nummer van de Registrationknop die u wenst in te laden.
fig.07-14
6.
7.
Druk op [Rec].
Kies met de [Bwd]- of [Fwd]-knop de opslagbestemming voor de
Registration.
fig.07-15
8.
Druk op [Rec].
De volgende display verschijnt.
fig.07-16
Druk op de [Reset]-knop om de procedure te annuleren.
9.
Druk nogmaals op [Rec].
Wanneer de Registration ingeladen is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
66
Gebruik van de Registration-knoppen
Een eerder opgeslagen Registration set wissen
Deze paragraaf legt uit hoe u een Registration set die opgeslagen werd op floppy disk,
uitwist.
1.
Plaats de floppy disk in de disk drive.
2.
Druk op de [Registration]-knop (de indicator licht op).
3.
4.
Kies met de Composer Select [-] en [+]-knoppen de Registration set
die u wil uitwissen.
Druk tegelijkertijd op [Function] en [Save].
De volgende display verschijnt.
fig.07-17
Druk op de [Reset]-knop om de procedure te annuleren.
5.
Als u zeker bent dat u de data wil wissen, druk dan op [Rec].
Wanneer de Registration uitgewist is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
Wanneer er een Registration set uitgewist is, verandert de aanduiding ÒUSEÓ opnieuw
in Ò- - -.Ó Als u de uitgewiste Registration set een naam had gegeven, dan verandert die
naam terug in ÒREGIST-XX.Ó
fig.07-18
67
Gebruik van de Registration-knoppen
Gebruik van Registrations gemaakt op een
ouder model (enkel AT-30R)
Registrations die gemaakt zijn op een ouder model van de Atelier-serie (AT-90/80/30),
kan u ook op de nieuwere modellen van de Atelier-serie gebruiken. Wanneer een Registration die werd gemaakt op een ouder model, in een nieuwer model wordt ingeladen,
wordt ze omgezet naar een Registration voor het nieuwere model. Door een ritme dat
op een ouder model werd gebruikt, in te laden van de bijgeleverde Music Style disk naar
de [Disk]-knop van dit instrument, kan u de Registration reproduceren.
1.
2.
3.
4.
5.
Plaats de floppy disk met de Registrations gemaakt op een ouder
model van de Atelier-serie.
Druk op de [Registration]-knop (de indicator licht op).
Kies de gewenste Registration met de Composer Select [-] en [+]knoppen.
Druk op [Load].
Selecteer met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen het model waarop de
Registration werd gemaakt.
fig.07-19
6.
Duk op [Rec] om het model waarop de Registration werd gemaakt,
te bevestigen.
Als het ritme dat door de Registration gebruikt wordt, aangetroffen wordt in het interne
geheugen van de AT-30R, dan wordt de Registration ingeladen in het interne geheugen.
Wanneer het inladen voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
NOTE
68
Indien de ritmes van de [Disk]-knop of de [World]-knop herschreven werden, kan het soms
gebeuren dat de Registration niet correct kan worden ingeladen.
Gebruik van de Registration-knoppen
Als het ritme dat door de Registration gebruikt wordt, niet in het interne geheugen
wordt gevonden, dan verschijnt het nummer van de bijgeleverde Music Style disk die
dat ritme bevat (zie onderstaand scherm). Noteer het nummer van de Music Style disk.
fig.07-20
Het nummer van de Registration-knop die het ritme gebruikt
dat niet gevonden wordt in het interne geheugen van de AT-30R
Nummer van de bijgeleverde Music Style disk
7.
Druk op [Rec].
Als een andere Registration-knop ook een ritme gebruikt dat niet in het interne geheugen gevonden wordt, noteer dan het nummer van het ritme van de disk, en druk op
[Rec].
Nadat u van al deze punten kennis hebt genomen, worden ritmes die niet in het interne
geheugen worden gevonden, vervangen door gelijkaardige ritmes, en de Registration
wordt weggeschreven in het geheugen.
Wanneer het inladen votooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
❍ Ee rtitme dat door een ouder model gebruikt wordt, inladen van de
Music Style Disk naar de [Disk]-knop
Als u een ritme dat door een ouder model van de ATELIER-serie gebruikt wordt, wil gebruiken met een Registration die u hebt ingeladen, laad dan het ritme van de Music Style
disk in in de [Disk]-knop.
8.
9.
Verwijder de floppy disk uit de disk drive, en plaats de Music Style
disk erin.
Laad het ritme waarvan u in stap 6 het nummer noteerde in in de
[Disk]-knop (p. 47).
69
Uw performance opnemen en weergeven
Met de Composer van de AT-20R/30R kan u wat u op het instrument speelt (in digitale
vorm) opnemen.
fig.08-01
Composer
All Song Play
Load
Select
Function
Rename
Demo
Save
Clear
R
1
2
Track
3
4
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Reset
Play
Stop
Registration
Wat is een Track (spoor)?
De Composer werkt zoals een bandrecorder met de mogelijkheid om zeven aparte tracks
op te nemen. U kan op elke track verschillende soorten performance data opnemen:
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Upper
Solo
Control
MEMO
Rhythm performances, Manual Drums
Automatische Begeleiding (behalve Bas)
Pedal Bass voice, Baspartij van de Automatische Begeleiding
Lower voice
Upper voice
Solo voice
Paneelbediening, bediening van de expressiepedaal
Meer informatie over de toewijzing van tracks wanneer u commerci‘le SMF data afspeelt, zie p.
74.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Tijdens de opname slaat de control track de bedieningen als volgt op.
❍ Paneelbediening
(Voice-keuze, Tempoveranderingen, Rotary fast/slow enz.)
Nieuw opgenomen performance data worden toegevoegd zonder de eerder opgenomen
data uit te wissen. Als u alle opgenomen data wil uitwissen en nieuwe performance data
wil opnemen, gebruik dan de edit-functie ÒEraseÓ om de data te verwijderen (p. 97).
❍ Bediening van de expressiepedaal
Dit hangt af van de expressiefunctie in het Function-menu. Hoe expressiebedieningen
worden opgenomen, hangt af van de instelling van het ÒExp. SourceÓ-item ÒRecordingÓ
in het Function-menu.
PEDAL
De bedieningen van de expressiepedaal worden opgenomen.
Als er reeds expressiedata opgenomen zijn, worden de eerder opgenomen data uitgewist wanneer de nieuwe data opgenomen worden.
COMPOSER
De bedieningen van de expressiepedaal worden niet opgenomen.
Als er reeds expressiedata opgenomen zijn, blijven de eerder opgenomen data behouden.
Voor details, zie ÒHoe werkt de Expressie-pedaal ? (Exp. Source)Ó (p. 92).
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
70
Uw performance opnemen en weergeven
Performances opnemen (Rec-knop)
fig.08-02
Composer
All Song Play
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Function
Rename
Demo
1.
Load
Select
Stop
Play
4
3
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
2
Kies de nodige paneelinstellingen om de performance op te nemen.
Indien er een floppy disk in de disk drive zit, druk dan op de Eject-knop (p. 46) en verwijder de floppy disk.
2.
Druk op [Rec] om naar recording standby mode te gaan.
De indicator van de [Rec]-knop licht op. De [Play]-knop en alle track indicators
knipperen.
3.
Druk op [Play] om de opname te starten.
Wanneer u op [Play] drukt, speelt de metronoom twee aftelmaten (count-in) voordat de
opname begint.
Als u een ritme en automatische begeleiding wil gebruiken bij de opname, druk dan op
[Start/Stop] in plaats van op [Play] om de opname te starten. Indien de [Sync]-knop
brandt (d.w.z. indien Sync Start aan staat), zal de opname starten zodra u op het Lowerklavier speelt.
4.
Druk op [Stop] wanneer uw opname compleet is.
De Track indicator waar er een performance song is opgenomen gaat over van knipperen naar constant branden.
Als u op [Reset] drukt in plaats van op [Stop], dan keert het toestel terug naar het begin
van de zopas opgenomen song.
MEMO
Wanneer u op [Intro/Ending] (of [Start/Stop]) drukt terwijl u een Rhythm performance of
automatische begeleiding opneemt, dan stoppen de Rhythm performance en de automatische
begeleiding. De opname zelf gaat echter verder. Druk op [Stop] om de opname te stoppen.
MEMO
De Play- en Stop-functies kunnen beide toegewezen worden aan de voetschakelaar(s) aan de
rechterkant (AT-20R) / aan weerskanten (AT-30R) van de expressiepedaal. Telkens als u de
schakelaar bedient, wisselt u af tussen Play en Stop (p. 103).
MEMO
Indien u wenst kan u de aftelmaten van de metronoom uitschakelen (p. 91).
71
Uw performance opnemen en weergeven
NOTE
Indien u op [Rec] drukt wanneer er een song van de floppy disk geselecteerd is, dan wordt de
geselecteerde song volledig ingeladen in de AT-30R en gaat de Composer naar de recording
standby mode.
Als u een nieuwe song wil opnemen, kies dan eerst ÒNEW SONGÓ met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen, voordat u op [Rec] drukt. Of u kan ook de disk uit de floppy disk drive verwijderen, voordat u op [Rec] drukt.
fig.08-03
● Indien het volgende scherm verschijnt
fig.08-04
Wanneer het geheugen van het instrument bijna vol is.
fig.08-05
Wanneer de opname automatisch wordt geannuleerd omdat het geheugen vol is.
Elke partij afzonderlijk opnemen
Terwijl u de opgenomen performance beluistert, kan u elke Part in sequence opnemen.
Met deze methode worden alle parts een voor een opgenomen: eerst de Rhythm part,
dan de bass part, enz. Indien er eerder opgenomen performances zijn,kan u die beluisteren terwijl u bijkomende parts opneemt.
1.
2.
Kies de nodige paneelinstellingen om de performance op te nemen.
Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen kiest u bij welke maat u wil beginnen
opnemen.
Als u van bij het begin van de song wil beginnen opnemen, druk dan op [Reset].
3.
Druk op [Rec] om naar recording standby mode te gaan.
De indicator van de [Rec]-knop licht op, en de [Play]-knop en de track-knoppen van de
niet-opgenomen tracks knipperen.
De knopindicators van reeds opgenomen tracks lichten op.
4.
Druk op [Play] om de opname te starten.
Wanneer u op [Play] drukt, tikt de metronoom twee aftelmaten (count-in) voordat de
opname begint. Neem de Part op op een nieuwe track terwijl u de eerder opgenomen
performance song beluistert.
5.
Druk op [Stop] wanneer uw opname compleet is.
De indicators van de track-knoppen die performance data bevatten, lichten op.
72
Uw performance opnemen en weergeven
Een Performance Song weergeven (Play-knop)
fig.08-06
Composer
All Song Play
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
1
Function
Rename
Demo
1.
Load
Select
Stop
Play
3
2
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Druk op [Reset] om terug te keren naar het begin van de eerste
maat.
De plaats van waar de weergave zal starten, keert terug naar het begin van maat 1.
Wanneer u een performance song vanaf een specifiek punt wil afspelen, kies dan de
gewenste maat met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen.
2.
Druk op [Play] om de weergave te starten.
Wanneer de weergave het einde van de performance bereikt, stopt ze automatisch.
3.
Met [Stop] kan u de weergave op gelijk welk moment stoppen.
Als u op [Reset] drukt in plaats van op [Stop], dan keert het toestel terug naar het begin
van de data.
MEMO
MEMO
MEMO
NOTE
NOTE
Als u op [Play] drukt terwijl u [Stop] ingedrukt houdt, dan speelt de metronoom twee aftelmaten voordat de weergave begint.
De Play- en Stop-functies kunnen beide toegewezen worden aan de voetschakelaar(s) aan de
rechterkant (AT-20R) / aan weerskanten (AT-30R) van de expressiepedaal. Telkens als u de
schakelaar bedient, wisselt u af tussen Play en Stop (p. 103).
U kan bepalen of de expressiepedaal wel of geen effect heeft op de weergave en op wat u speelt
terwijl er Atelier music data worden weergegeven (p. 93).
Als u het ritme of de automatische begeleiding gebruikt, onmiddellijk na het inladen en afspelen
van een andere song dan een Atelier performance song, bv. SMFÕs, enz., klinkt de weergave
misschien niet goed (de stemmen kunnen veranderd zijn, enz). Om dit te voorkomen, drukt u
voor de weergave op [Reset].
Wanneer er een andere song dan een Atelier performance song (bv. een SMF Song File)
ingeladen en afgespeeld wordt, heeft de expressiepedaal geen effect op het weergavevolume.
73
Uw performance opnemen en weergeven
Een specifieke track uitzetten — Track Mute
De knopindicators van de tracks waarop performances zijn opgenomen, branden. Door
de incicators van deze track-knoppen uit te zetten,kan u tijdelijk het geluid uitschakelen.
Dit noemen we ÒTrack Mute.Ó
Voorbeeld: Het geluid uitzetten voor de Upper Part
fig.08-07
1.
R
1
2
Track
3
4
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Upper
Solo
Control
Druk op een track-knop waarvan de indicator brandt, zodat die
uitgaat.
De track waarvan de indicator werd uitgezet, geeft geen geluid meer.
2.
Druk nogmaals op de track-knop (de indicator licht op).
De uitgeschakelde part keert terug naar zijn normale toestand en is weer hoorbaar.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
■ Toewijzing van tracks wanneer u commerciële SMF-data afspeelt
¥ Wanneer u afspeelt zonder de SMF-data in te laden (p. 83, p. 85)
Knop
Kanaal
[R]
10
[1]
1
[2]
2
[3]
3
[4]
4
[Solo]
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
¥ Wanneer u eerst de SMF-data inlaadt en ze daarna afspeelt
Knop
Kanaal
[R]
10
[1]
Andere Performance data dan 2 en 10
[2]
2
[3]
Niets (U kan Performance data van de ATELIER-serie opnemen)
[4]
Niets (U kan Performance data van de ATELIER-serie opnemen)
[Solo]
Niets (U kan Performance data van de ATELIER-serie opnemen)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
74
Uw performance opnemen en weergeven
Een opname overdoen
Als u tijdens de opname een fout hebt gemaakt in uw performance, dan kan u een deel
van de muziekdata in de track opnieuw opnemen.
NOTE
Als u de opname wil overdoen met andere instellingen voor de voices, tempo, part balance, wis
dan de opgenomen song uit (p. 72) en doe de opname nogmaals over. Indien de Control track
nog steeds data bevat van voor u de opname overdeed, dan kunnen het volume of de klanken
veranderen tijdens de weergave.
fig.08-08
3
Composer
All Song Play
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
2.
Function
Rename
Demo
1.
Load
Select
Stop
Play
5
4
Save
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
2
Registration
1
Met [Reset] of met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen gaat u naar de maat
van waar u de opname wil overdoen.
Druk op [Rec] om naar de recording standby mode te gaan.
De indicator van de [Rec]-knop licht op, en de indicators van de [Play]-knop en de trackknoppen van niet-opgenomen tracks knipperen. De track-knoppen van reeds opgenomen tracks lichten op.
3.
Druk op de Track-knop waarop u de opname wil overdoen (indicator
knippert).
De song data van de opgegeven Track (met uitzondering van de Control Track) worden
uitgewist wanneer er nieuwe song data worden opgenomen.
Wanneer de indicator van een Track niet constant brandt, dan zijn er geen song data
opgenomen op die Track.
4.
Duk op [Play] om de opname te starten.
Wanneer u op [Play] drukt, speelt de metronoom twee aftelmaten (count-in) voordat de
opname begint.
5.
Druk op [Stop] wanneer uw opname voltooid is.
De knopindicators van tracks die werden heropgenomen, knipperen niet meer, maar
branden constant.
NOTE
Als u de bestaande xpressiepedaaldata wil behouden, en enkel de paneelbedieningen wil opnemen, kan u instellen dan de bediening van de expressiepedaal niet wordt opgenomen (p. 92).
75
Uw performance opnemen en weergeven
MEMO
U kan punch-in recording (p. 87) gebruiken om enkel het gedeelte dat u bepaalt opnieuw op te
nemen.
Een Performance Song uitwissen (Clear)
Als u uw opname wil te niet doen en van voor af aan wil herbeginnen,dient u de eerder
opgenomen data uit te wissen.
fig.08-09
1
Composer
All Song Play
Load
Select
Rename
Demo
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Function
Stop
Play
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
2
1.
Druk tegelijkertijd op [Function] en [Save].
Er verschijnt een boodschap die u vraagt om uw keuze te bevestigen.
fig.08-10
Druk op [Reset] om de procedure te annuleren.
2.
76
Als u zeker bent dat u de song wil uitwissen, druk dan op [Rec].
Uw performance opnemen en weergeven
Disks formatteren
Voordat u een floppy disk (nieuw of gebruikt) op de AT-20R/30R kan gebruiken, dient
u ze eerst te formatteren (klaarmaken).
Floppy disks moeten ÒgeformatteerdÓ (ge•nitialiseerd) worden voordat de AT-20R/30R
ze kan gebruiken om data op te slaan. ÒFormatterenÓ betekent dat alle data op de disk
uitgewist worden en dat het format van de floppy disk ingesteld wordt op het format
van het toestel. De AT-20R/30R kan geen floppy disks gebruiken die een format hebben
dat afwijkt van zijn eigen format.
NOTE
Wanneer u een disk formatteert, worden alle data die erop stonden uitgewist. Kijk goed na of er
op reeds gebruikte disks geen waardevolle data staan.
fig.08-11
3
4, 6
Composer
All Song Play
Load
Select
Rename
Demo
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Function
Stop
Play
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
5, 7, 8
1.
Zorg dat het write protect-nokje van de floppy disk in de “Write”positie staat (opslaan mogelijk).
fig.08-12
Write Protect-nokje
Write
(nieuwe data opslaan is mogelijk)
Protect
(nieuwe data opslaan is onmogelijk)
2.
Schuif de disk, met het label naar boven, in de disk drive tot ze op
haar plaats klikt.
De disk drive bevindt zich rechts boven het klavier van de AT-20R/30R.
NOTE
Stop NOOIT een floppy disk in de gleuf tussen de behuizing en het deksel.
77
Uw performance opnemen en weergeven
3.
Druk op [Function].
4.
Kies “Disk Utility” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
5.
Druk op [Rec].
6.
Kies “Format Disk” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
7.
Druk op [Rec].
fig.08-13
Er verschijnt een boodschap die u vraagt om te bevestigen.
fig.08-14
Druk op [Reset] om de procedure te annuleren.
8.
Druk nogmaals op [Rec] om het formatteren uit te voeren.
Tijdens het formatteren verschijnt de volgende display.
fig.08-15
Wanneer het formatteren voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
NOTE
78
Probeer nooit de floppy disk te verwijderen alvorens het formatteren voltooid is.
Uw performance opnemen en weergeven
De naam van een Performance Song veranderen
(Rename)
Aan een performance song die u opneemt, wordt er automatisch een naam toegewezen.
U kan deze naam echter veranderen in iets met meer betekenis.
fig.08-16
1, 3
Composer
All Song Play
Load
Select
Rename
Demo
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Function
Stop
Play
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
2
1.
2.
Druk tegelijkertijd op [Load] en [Function].
Verplaats de cursor met de [-] en [+] Composer Select-knoppen, en
kies een karakter met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen.
U kan de naam vormen met de onderstaande karakters:
space ! Ò # % & Ô ( ) * + , - . / : ; = ? ^ _ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
XYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Om een karakter uit te wissen, drukt u op [Reset]. Met [Rec] voegt u een spatie in.
3.
Om de nieuwe naam te bevestigen, drukt u opnieuw tegelijkertijd op
[Load] en [Function].
De nieuwe naam wordt nu ingevoegd.
fig.08-17
NOTE
Opslaan is niet mogelijk tijdens de Rename-procedure.
NOTE
De naam van een op disk opgeslagen performance song kan u niet rechtstreeks veranderen of
bewerken. De song moet eerst in het instrument worden ingeladen (p. 83), vervolgens moet u
hem bewerken en daarna weer opslaan op disk.
79
Uw performance opnemen en weergeven
Performance Songs opslaan op floppy disk
(Save-knop)
De opgenomen performance data verdwijnen wanneer u de AT-20R/30R uitschakelt.
Als u die performance data wil behouden, moet u ze opslaan op een floppy disk.
Als de performance data nog nooit op een floppy disk werden opgeslagen, verschijnt er
een Ò Ó-symbool in de display. Wanneer de performance data op een floppy disk is
opgeslagen, wordt dit symbool niet meer afgebeeld.
fig.08-20
fig.08-19
2, 4
Composer
All Song Play
Load
Select
Function
Rename
Demo
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Stop
Play
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
3
1.
Plaats een op de AT-20R/30R geformatteerde disk (p. 77) in de disk
drive.
2.
Druk op [Save] om de performance op te slaan.
3.
Kies het format met de [Bwd] / [Fwd]-knop.
U kan kiezen tussen de formats ÒORIGINALÓ en ÒSMFÓ.
ORIGINAL
SMF
fig.08-21
80
Data opslaan in Atelier format
Data opslaan in SMF format
Uw performance opnemen en weergeven
4.
Druk op [Save] om het format-type te bevestigen.
Tijdens het opslaan van performance data op de floppy disk, verschijnt de volgende
display.
fig.08-22
NOTE
MEMO
Muziekdata die werden opgeslagen in Atelier format, kunnen niet correct worden weergegeven
op andere instrumenten dan die van de Atelier-serie.
Meer details over het SMF format vindt u in ÒOpslaan in SMF FormatÓ (p. 82).
● Indien het volgende scherm verschijnt
Indien de floppy disk reeds performance data met dezelfde naam bevat, verschijnt de
volgende display.
fig.08-23
❍ Indien u de inhoud van de performance data wil updaten
1.
Druk op [Rec].
❍ Indien u de data wil opslaan zonder de performance data die
reeds op de floppy disk staan, uit te wissen, dient u de song te
hernoemen
1.
Druk op [Reset] om het opslaan te annuleren.
2.
Wijzig de naam (p. 79), en voer de Save-procedure opnieuw uit.
81
Uw performance opnemen en weergeven
■ Opslaan in SMF Format
Met de AT-20R/30R kan u data opslaan in SMF format. Performance data die u hebt opgenomen met de organ sound generator van de Atelier, kan u makkelijk editen op een
externe sequencer.
Anderzijds, aangezien de klankgenerator van het Atelier-orgel aangestuurd kan worden
via MIDI In, kan u data die werden opgeslagen in SMF format, afspelen op uw externe
sequencer. U kan de Atelier dus bespelen via MIDI.
MEMO
1.
SMF (Standard MIDI File) is een data format dat werd gecre‘erd als standaard voor de uitwisseling van muziekdata tussen apparaten van verschillende fabrikanten.
Plaats een door de AT-20R/30R geformatteerde floppy disk (p. 77) in
de floppy disk drive.
2.
Druk op [Save].
3.
Kies met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen “SMF” als het format.
4.
Druk op [Save] om het format-type te bevestigen.
fig.08-24
De data worden opgeslagen in SMF format.
Performance data die in SMF format werden opgeslagen, worden aangeduid met een
Ò Ó-symbool.
fig.08-27-2
82
NOTE
Het opslaan van performance data in SMF format (SMF) neemt meer tijd in beslag dan het
opslaan in Atelier format (ORIGINAL).
NOTE
Performance data die opgeslagen zijn door de AT-20R/30R worden niet correct weergegeven op
andere apparaten dan die van de Atelier-serie.
Uw performance opnemen en weergeven
Performance Songs inladen in de AT-20R/30R
Om een performance song die opgeslagen is op floppy disk, te editen (p. 95) of opnieuw
op te nemen, moet u eerst de song inladen in het instrument.
fig.08-25
2
3
Composer
All Song Play
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
2.
3.
Function
Rename
Demo
1.
Load
Select
Stop
Play
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Plaats de correcte floppy disk in de disk drive.
Kies met de [-] of [+] Composer Select-knoppen de performance
song die u wil inladen.
Druk op [Load] om het inladen uit te voeren.
● Indien het volgende scherm verschijnt
De onderstaande boodschap verschijnt wanneer de performance song in het toestel nog
niet op floppy disk is opgeslagen.
fig.08-10
❍ Als u de performance song wil wissen
1.
Druk op [Rec].
❍ Als u de performance song wil opslaan op een floppy disk
1.
Druk op [Reset] om de procedure te annuleren.
2.
Sla de song op op een floppy disk (p. 80).
83
Uw performance opnemen en weergeven
MEMO
NOTE
Als u een andere sonfg dan Atelier performance songs (SMF song files, enz.) inlaadt, dan wordt
de Rhythm (drum) Part automatisch in de Rhythm track ingeladen en worden de andere Parts
ingeladen in de Accomp en Bass tracks.
Als het inladen geannuleerd wordt omdat het geheugen vol is, dan verschijnt de volgende
boodschap in de display.
fig.08-05
■ Een nieuwe opname bovenop SMF Format muziekdata leggen
U kan muziekdata in SMF format inladen in de AT-20R/30R en die afspelen terwijl u zelf
een partij inspeelt als bijkomende laag.
1.
2.
3.
Plaats een floppy disk met muziekdata in SMF format in de floppy
disk drive.
Kies met de Composer select [-] [+]-knoppen de muziekdata die u in
de AT-20R/30R wil inladen.
Druk op [Load].
De geselecteerde muziekdata worden ingeladen.
Wanneer er SMF format muziekdata in de AT-20R/30R worden ingeladen, worden die
in de volgende tracks opgeslagen (p. 74).
Rhythm
De Rhythm performance (Kan. 10)
Bass
De Bass performance (Kan. 2)
Accomp AnderePerformance data dan het ritme en de bas (niet Kan.2 of Kan.10)
4.
5.
6.
Maak de paneelinstellingen die u wenst op te nemen.
Met de [Bwd]- en de [Fwd]-knop gaat u naar de maat waar u wil
beginnen opnemen.
Druk op [Rec] om naar de record-ready mode te gaan.
De indicator van de [Rec]-knop licht op, en die van de [Play]-knop knippert.
7.
Druk op [Play] om de opname te starten.
Terwijl u opneemt worden de muziekdata die u in de AT-20R/30R had ingeladen,
afgespeeld.
8.
MEMO
NOTE
84
Druk op [Stop] om de opname te stoppen.
De opgenomen performance data kunnen opgeslagen worden op floppy disk (p. 80).
In de handel verkochte music files kunnen ook in de AT-20R/30R ingeladen worden, maar om
wille van de bescherming van het auteursrecht kan u ze niet opslaan in SMF format.
Uw performance opnemen en weergeven
Performance Songs van floppy disk weergeven
Naast het weergeven van de muziek die u op het instrument hebt opgenomen en hebt
opgeslagen op een floppy disk, kan u met de AT-20R/30R ook nog een hele reeks song
files, die in de handel verkrijgbaar zijn, weergeven.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
SMF Song Files
Het Standard MIDI File (SMF) format werd ontworpen om uitwisseling van performance data tussen verschillende apparaten mogelijk te maken. Behalve de eerder genoemde song files kan de AT-20R/30R ook gelijk welke Standard MIDI File die
compatibel is met het GM- of GS-formaat, weergeven.
MEMO
Als u SMF muziekdata wenst aan te kopen, contacteer dan de dealer waar u de AT-20R/30R
kocht.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
fig.08-26
3
2
Composer
All Song Play
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Function
Rename
Demo
1.
Load
Select
Stop
Play
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Plaats de correcte floppy disk in de disk drive.
Wanneer de performance song die van de disk wordt ingeladen, een Standard MIDI File
is, dan verschijnt er een Ò
Ó achter de naam van de file.
fig.08-27
2.
MEMO
3.
Wanneer u al de performance songs in volgorde wil afspelen, druk
dan op de [All Song Play/Demo]-knop.
Als u slechts ŽŽn song wil afspelen, kies dan de gewenste song met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen en druk op [Play].
Druk op [Stop] om de weergave te stoppen.
85
Uw performance opnemen en weergeven
Performance Songs van de disk uitwissen
Volg de onderstaande stappen om een performance song die opgeslagen is op een
floppy disk, uit te wissen.
1.
Plaats de floppy disk in de disk drive.
2.
Druk op [Function].
3.
Kies “Disk Utility” met de [-] of [+] Composer Select-knoppen.
4.
Druk op [Rec].
5.
Kies “Delete Song” met de [-] of [+] Composer Select-knoppen.
6.
Druk op [Rec].
fig.08-13
fig.08-29
Om de procedure te annuleren, drukt u op [Reset].
7.
8.
Selecteer de uit te wissen performance song met de [Bwd]/[Fwd]knoppen.
Druk op [Rec].
U krijgt het volgende te zien:
fig.08-30
9.
Om door te gaan met het uitwissen, drukt u nogmaals op [Rec].
Om de procedure te annuleren, drukt u op [Reset].
Wanneer het uitwissen voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
86
Uw performance opnemen en weergeven
Een deel van uw opname overdoen
— Punch-in Recording
Nadat u een performance hebt opgenomen,is het mogelijk om een welbepaald deel van
de opname over te doen. Bij deze methode luistert u naar de opgenomen performance
en neemt u enkel het gewenste deel opnieuw op. Deze opnamemethode noemen we
ÒPunch-in Recording.Ó
Om Punch-in Recording te gebruiken, kan u...
¥ Het item ÒPunch In/OutÓ van het Funtion-menu aanzetten en het gedeelte dat u
opnieuw wil opnemen, afbakenen.
↓
¥ Met de Composer de opgenomen performance afspelen, en enkel een bepaald gedeelte
opnieuw opnemen.
❍ Specifieer het gedeelte dat u opnieuw wil opnemen
1.
Druk op [Function].
2.
Kies “Punch In/Out” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
3.
Druk op [Rec].
4.
Kies “ON” met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen.
fig.08-31
fig.08-32
ON
OFF
5.
6.
Punch-in Recording
Gewone opname
Druk op [Rec].
Kies “from” (de eerste maat die u opnieuw wil opnemen) met de
[Bwd] / [Fwd]-knoppen.
fig.08-33
87
Uw performance opnemen en weergeven
7.
8.
Druk op [Rec].
Kies “for” (het aantal maten dat u opnieuw wil opnemen) met de
[Bwd] / [Fwd]-knoppen.
fig.08-34
9.
Druk op [Function] of op [Display/Exit].
❍ Opname overdoen terwijl u de song beluistert
10.
11.
12.
Druk op [Rec] om naar recording standby mode te gaan.
Druk op de Track-knop van het spoor dat u opnieuw wil opnemen
(de indicator knippert).
Druk op [Play].
Wanneer u op [Play] drukt, tikt de metronoom twee aftelmaten voordat de opname
begint.
Wanneer u de eerste maat van het afgebakende gedeelte bereikt, begint de opname. Op
het einde van het afgebakende gedeelte stopt de opname en gaat de weergave verder.
¥ Tijdens de opname of weergave van de song brandt de indicator van de [Rec]-knop als
volgt.
Tijdens de weergave v/d performance
De indicator van de [Rec]-knop knippert.
Tijdens de her-opname
De indicator van de [Rec]-knop brandt
constant.
NOTE
13.
Wanneer de opname voor het afgebakende gedeelte afgelopen is en de weergave hernomen is,
gaat de indicator van de [Rec]-knop opnieuw knipperen.
Druk op [Stop] om de song te stoppen.
De indicator van de track-knop waarop de performance werd opgenomen, licht op.
MEMO
88
Wanneer Punch-in Recording eindigt, keert het item ÒPunch In/OutÓ van het Function-menu
terug naar OFF (gewone opname). Als u nogmaals gebruik wil maken van punch-in recording,
dient u de ÒPunch In/OutÓ-instelling opnieuw te maken.
Uw performance opnemen en weergeven
Meerdere lagen over elkaar opnemen in een
bepaald gedeelte — Loop Recording
U kan meermaals over een bepaald gedeelte opnemen om meervoudige performances
op te bouwen. Deze opnamemethode noemen we ÒLoop Recording.Ó
Deze methode is handig wanneer u de verschillende drumgeluiden van de Rhythm part
individueel wil opnemen.
NOTE
ÒLoop RecordingÓ kan enkel gebruikt worden voor het opnemen van de Rhythm part.
fig.08-35
2
Composer
All Song Play
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
2.
Function
Rename
Demo
1.
Load
Select
Stop
Play
4
3
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Druk op [Manual Drums] om een Drum Set of Sound Effect Set
(p. 35) te kiezen.
Druk op [Rec] en [Rhythm] om naar de recording standby mode te
gaan.
De indicators van de [Rec]-knop en de [Rhythm]-knop knipperen.
3.
Druk op [Play].
Wanneer u op [Play] drukt, speelt de metronoom twee aftelmaten voordat de opname
begint.
Wanneer de opname het einde van de maat bereikt, keert ze terug naar het begin van de
maat, zodat u verder kan opnemen en bijkomende noten kan inspelen.
MEMO
4.
Het aantal maten waarover Loop Recording plaatsvindt, kan u instellen. Zie ÒHet aantal maten
bepalen voor Loop RecordingÓ (p. 90).
Druk op [Stop] om de opname te stoppen.
89
Uw performance opnemen en weergeven
❍ Het aantal maten bepalen voor Loop Recording
Met de fabrieksinstellingen gebeurt Loop Recording over ŽŽn maat. In het Functionmenu kan u het aantal maten waarover de Loop Recording zal plaatsvinden, instellen.
1.
Druk op de [Function]-knop.
2.
Kies “Loop Recording” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
fig.08-36
Aantal maten voor Loop Recording
3.
4.
Kies het aantal maten voor de Loop Recording met de [Bwd]- en
[Fwd]-knoppen.
Druk op [Function] of [Display/Exit].
Het aantal maten voor Loop Recording is nu ingesteld.
Volg de procedure voor Loop Recording om te beginnen met opnemen.
90
Instellingen voor de Composer (Function-knop)
Count-in Recording
Volume van de Metronoom
Deze instelling (ON/OFF) bepaalt of de metronoom al dan
Volg de onderstaande stappen om het volume van de
niet twee aftelmaten tikt nadat u bij een opname op [Play]
metronoom te regelen.
hebt gedrukt. (De aftelling helpt u om in het tempo te komen,
1. Druk op [Function].
voordat u begint te spelen.)
1. Druk op [Function].
2. Kies “Count-In Rec” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen
2. Kies “Metronome Vol.” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
FIG.09-03
FIG.09-01
3. Kies het gewenste volumeniveau (1–10) met de
[Bwd]/[Fwd]-knoppen.
3. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen zet u deze instelling aan en uit.
ON U hoort twee aftelmaten voor de opname
OFF U hoort geen aftelmaten voor de opname
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
De instelling van de
Metronoom wijzigen
Hoe hoger de waarde, hoe luider de metronoom klinkt.
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
Het metronoomgeluid
veranderen
U kan kiezen uit 4 verschillende metronoomgeluiden.
1. Druk op [Function].
Deze instelling bepaalt of de metronoom al dan niet hoorbaar
2. Kies “Metronome Sound” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
is.
FIG.09-04
1. Druk op [Function].
2. Kies “Metronome” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
3. Kies het metronoomgeluid met de [Bwd] /
[Fwd]-knoppen.
FIG.09-02
3. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen kiest u OFF, REC,
of ON.
OFF
REC
ON
Geen metronoomgeluid
Enkel metronoomgeluid tijdens opname
Altijd metronoomgeluid
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
CLICK&BELL
ELECTRONIC
VOICE ENG.
VOICE JPN.
Conventioneel metronoomgeluid
Electronisch metronoomgeluid
Menselijke stem (Engels)
Menselijke stem (Japans)
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs als u het
toestel uitschakelt.
91
Instellingen voor de Composer (Functie-knop)
De maatsoort instellen
Deze instelling bepaalt welke maatsoort er gebruikt wordt bij
de opname van performance songs.
Teller
Noemer
1 of hoger (noemer x 2-1)
2, 4, 8, 16
1. Druk op [Function].
2. Kies “Beat” met de [-] en [+] Composer Selectknoppen.
FIG.09-05
Hoe werkt de Expressiepedaal ? (Exp. Source)
Bepaal hoe de expressiepedaal zal functioneren wanneer uw
performance wordt opgenomen en wanneer ATELIER song
files worden weergegeven.
■ Functie tijdens de opname
Hiermee bepaalt u of de bedieningen van de expressiepedaal wel of niet worden opgenomen terwijl uw performance wordt opgenomen.
1. Druk op [Function].
2. Kies “Exp. Source” met de [-] of [+] Composer
Select-knoppen.
FIG.09-06
3. Stel met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen de numerieke
waarde van de teller in.
4. Om de noemer in te stellen, verplaatst u met
[Rec] de cursor van de teller naar de noemer.
Druk nogmaals op [Rec] als u naar de teller wil terugkeren.
5. Stel met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen de numerieke
waarde van de noemer in.
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
3. Druk op [Rec].
4. Kies “Recording” met de [-] of [+] Composer
Select-knoppen.
5. Bepaal de functie van de pedaal met de [Bwd]/
[Fwd]-knoppen.
FIG.09-07
* Wanneer u Rhythm performances of Automatische Begeleiding
opneemt, wordt de maatsoort automatisch ingesteld.
* De maatsoort van reeds eerder opgenomen songs kan u niet
PEDAL
De bewegingen van de expressiepedaal
worden opgenomen. De vorige opname
wordt uitgewist wanneer er nieuwe
songs worden opgenomen.
COMPOSER
De bewegingen van de expressiepedaal
worden niet opgenomen.
De vorige data blijven behouden, en
worden dus niet uitgewist.
meer wijzigen.
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
92
Instellingen voor de Composer (Function-knop)
■ Functie tijdens de weergave
Hiermee bepaalt u of de expressiepedaal al dan niet werkt
Individuele kanalen van
Performance Data uitzetten
terwijl er ATELIER song files worden weergegeven.
1. Druk op [Function].
2. Kies “Exp. Source” met de [-] of [+] Composer
Select-knoppen.
Bij performance data of SMF data (apart verkocht) kan u
individuele kanalen uitzetten (Channel Mute).
* Het is niet mogelijk om de performance die u op de AT-20R/30R
speelt uit te zetten (behalve het ritme en de automatische
FIG.09-06
begeleiding).
1. Druk op [Function].
3. Druk op [Rec].
2. Kies “Ch.Mute” met de Composer Select [-] [+]knoppen.
4. Kies “Playback” met de [-] of [+] Composer
Select-knoppen.
3. Kies met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen het kanaal
dat u wil uitzetten.
5. Bepaal de functie van de pedaal met de [Bwd]/
[Fwd]-knoppen.
Van links naar rechts zijn dit ÒKan. 1, Kan. 2, ... Kan. 15
en Kan. 16Ó.
FIG.09-09
FIG.09-08
PEDAL
COMPOSER
De expressiepedaal werkt. De opname
van de expressiepedaal binnen de song
wordt genegeerd.
De expressiepedaal werkt niet. De opname van de expressiepedaal binnen de
song heeft effect.
4. Druk op [Rec].
FIG.09-10
Het nummer verandert in een ÒÐÓ, wat erop wijst dat het
overeenkomstige kanaal uitgeschakeld is.
PEDAL+COMP De expressiepedaal werkt. De opname
van de expressiepedaal binnen de song
heeft eveneens effect.
5. Als u nogmaals op [Rec] drukt, wordt het kanaal
weer ingeschakeld.
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
* Channel mute wordt uitgeschakeld wanneer u de volgende
handelingen uitvoert.
- Andere performance data kiezen met de Composer Select [-] en
[+]-knoppen.
- Op [All Song Play/Demo] drukken om performance data af te
spelen.
93
Instellingen voor de Composer (Functie-knop)
Songteksten op het scherm
tonen of verbergen
In sommige music files is de songtekst opgenomen en deze
teksten kan u op het scherm bekijken. U kan deze lyricsfunctie in- en uitschakelen.
1. Druk op [Function].
2. Kies “Lyric” met de [-] en [+] Composer Selectknoppen.
FIG.09-11
3. Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen schakelt u de
lyric display in (tekst wordt getoond) of uit
(tekst niet getoond).
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
* Wanneer u tijdens de weergave van music files die teksten
bevatten, op een voice select-knop drukt, verandert de display en
worden de teksten niet meer getoond. Om de teksten opnieuw te
zien, drukt u nogmaals op [Play].
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer u het
toestel uitschakelt.
94
Edit-menu (Song Files editen)
Song files die u opneemt, kan u editen (bewerken) door
fig.10-03
middel van vijf verschillende functies.
De volgende edit-functies zijn voorzien.
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
Delete measure
(p. 95)
Delete Track
(p. 96)
Erase
(p. 97)
Copy
(p. 98)
Quantize
(p. 99)
5. Druk op [Rec].
6. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen stelt u “from” in
(de eerste maat die u wil verwijderen).
fig.10-04
* Eenmaal dat u data hebt bewerkt, kunnen ze niet meer naar hun
originele toestand worden teruggebracht. Als voorzorg tegen
ongelukjes raden we aan dat u uw song opslaat op een floppy
disk voordat u hem bewerkt.
Een deel van de opgenomen
song verwijderen (Delete
Measure (Bar))
Met deze functie verwijdert u bepaalde maten van de song
uit alle tracks. Wanneer er een deel van de song file
verwijderd wordt, schuift het volgende deel naar voren op
7. Druk op [Rec].
8. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen stelt u “for” in (het
aantal maten dat u wil verwijderen).
fig.10-05
Als u vanaf een bepaalde maat tot de laatste maat wil verwijderen, stel dan Òfor: ALLÓ in.
om de leegte op te vullen.
9. Om de delete-handeling uit te voeren, drukt u
opnieuw op [Rec].
Voorbeeld: We verwijderen de maten 5Ð8
Het volgende scherm verschijnt.
fig.10-06
fig.10-01
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Druk op [Function].
2. Kies “Edit Menu” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
10.Druk op [Rec] om de maten te verwijderen.
Wanneer de opname verwijderd is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
fig.10-02
3. Druk op [Rec].
4. Kies “Delete Measure” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
95
Edit-menu (Song Files editen)
De opname van een Track
verwijderen (Delete Track)
6. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen kiest u de track
die u wil verwijderen.
ig.10-08
Met deze functie kan u de opname verwijderen van een track
die u bepaalt.
Wat is een Track (spoor)?
De AT-20R/30R heeft zeven tracks. Op deze tracks worden
de volgende performance data opgenomen.
Rhythm
Rhythm performance, Manual Drums
Accomp
Automatische Begeleiding (behalve Bas en
Rhythm performance), SMF data (behalve Bas
en Rhythm performance)
Bass
Pedal Bass voice, Baspartij van de Automatische Begeleiding, Baspartij van de SMF data
Lower
Lower voice
Upper
Upper voice
Solo
Solo voice
Control
Paneelbedieningen, bediening van de expressiepedaal, Part Balance Volume
* SMF data (behalve data die werden opgeslagen door de
ATELIER-serie) slaan de Rhythm track op in kanaal 10, en de
overige muziekdata in de Accomp en Bass tracks (p. 74).
1. Druk op [Function].
2. Kies “Edit Menu” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
3. Druk op [Rec].
4. Kies “Delete Track” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
fig.10-07
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
5. Druk op [Rec].
fig.10-08
96
Instellingen: RHYTHM, ACCOMP, BASS, LOWER,
UPPER, SOLO, CONTROL
7. Druk op [Rec].
De volgende display verschijnt.
fig.10-09
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
8. Druk opnieuw op [Rec] om de Delete Trackfunctie uit te voeren.
Wanneer de opname verwijderd is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
Edit-menu (Song Files editen)
Een opname wissen (Erase)
U kan in een bepaald fragment een bepaald onderdeel van de
performance wissen, zonder dat de song daardoor korter
wordt. Dit noemen we de ÒEraseÓ-functie.
Als alternatief voor de methode waarbij u alle performance
data in een bepaald gedeelte uitwist, kan u de volgende
onderdelen van de performance wissen.
ALL
Alle opgenomen data
NOTE
Noten gespeeld op het klavier
CONTROL
Paneelbediening, Part Balance Volume
EXPRESSION
Bediening van de expressiepedaal
VOICE
Voice-instellingen
TEMPO
Tempo-instellingen
Instellingen
ALL, NOTE, CONTROL, EXPRESSION,
VOICE, TEMPO
7. Druk op [Rec].
8. Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen kiest u de track
waarop u de opname wil wissen.
Als u EXPRESSION en TEMPO koos als de te wissen data,
dan kan u geen Part kiezen omdat de opname van de Ôexpression controlÕ gemeenschappelijk is voor alle parts.
fig.10-13
Instellingen: ALL, RHYTHM, ACCOMP, BASS, LOWER,
UPPER, SOLO
Als u ÒALLÓ kiest, wordt de opname van alle parts uitgewist.
Voorbeeld: We wissen de maten 5Ð8
9. Druk op [Rec].
fig.10-10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
lege maten
1. Druk op [Function].
2. Kies “Edit Menu” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
3. Druk op [Rec].
10.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “from” in
(eerste maat die gewist wordt).
11.Druk op [Rec].
12.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “for” in
(het aantal maten dat gewist wordt).
Als u tot en met de laatste maat wil wissen, stel dan
Òfor: ALLÓ in.
13.Druk op [Rec].
Het volgende scherm verschijnt.
fig.10-14
4. Kies “Erase Event” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
fig.10-11
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
5. Druk op [Rec].
14.Druk opnieuw op [Rec] om de Erase-functie uit
te voeren.
Wanneer het wissen voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
6. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen selecteert u de te
wissen data.
fig.10-12
97
Edit-menu (Song Files editen)
Copy Recording (Copy)
fig.10-18
Met deze functie kan u een deel van een opgenomen song
kopi‘ren naar een andere maat in dezelfde track.
* Als er op de kopieerbestemming reeds een opname aanwezig is,
9. Druk op [Rec].
dan wordt die uitgewist.
10.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “for” in
(het aantal maten dat gekopieerd wordt).
Voorbeeld: U wil de maten 5Ð7 kopi‘ren naar maat 8
fig.10-15
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
fig.10-19
8
9
10
1. Druk op [Function].
2. Kies “Edit Menu” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
3. Druk op [Rec].
Om tot en met de laatste maat te kopi‘ren, stelt u
Òfor: ALLÓ in.
11.Druk op [Rec].
12.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “to” in
(maat van de kopieerbestemming).
fig.10-20
4. Kies “Copy” met de [-] en [+] Composer Selectknoppen.
fig.10-16
Als u ÒENDÓ kiest, worden de data gekopieerd na het
einde van de laatste maat.
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
5. Druk op [Rec].
6. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen selecteert u de
track waarvan u de opname wil kopiëren.
13.Druk op [Rec].
14.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “time” in
(het aantal keren dat u de data wil kopiëren).
fig.10-21
fig.10-17
15.Druk op [Rec].
Instellingen: ALL, RHYTHM, ACCOMP, BASS, LOWER,
Het volgende scherm verschijnt.
fig.10-22
UPPER, SOLO, CONTROL
Als u ÒALLÓ kiest, wordt de opname van alle tracks
gekopieerd.
7. Druk op [Rec].
8. Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “from” in
(eerste maat die gekopieerd wordt).
98
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
16.Om de Copy-functie uit te voeren, drukt u nogmaals op [Rec].
Wanneer het kopi‘ren voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
Edit-menu (Song Files editen)
Onnauwkeurigheden in de
timing corrigeren (Quantize)
11.Druk op [Rec].
Quantize is een functie die de timing van noten corrigeert
12.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “Res” in
(de timing waarop de noten moeten worden
gezet).
volgens een opgegeven resolutie.
fig.10-25
Voorbeeld: zelfs als u met een timing van kwartnoten wil
spelen, is het mogelijk dat de noten een fractie vroeger of
later vallen dan de precieze kwartnootintervallen. In zulke
gevallen kan u kwantiseren op kwartnoot-timing (1/4) om
de timing van de noten op precieze kwartnootintervallen te
zetten.
ÒResÓ (timing waarop de noten worden gezet) kan u de
volgende waarden instellen.
fig.10-26fig.10-27
1. Druk op [Function].
2. Kies “Edit Menu” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
Halve noot
Kwartnoot
fig.10-28fig.10-29
3. Druk op [Rec].
Kwartnoot triool
4. Kies “Quantize” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
8e noot
fig.10-30fig.10-31
fig.10-23
8e noot triool
16e noot
fig.10-32fig.10-33
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
5. Druk op [Rec].
6. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen kiest u de track
waarvan u de opname wil kwantiseren.
fig.10-24
16e noot triool
32e noot
13.Druk op [Rec].
De volgende display verschijnt.
fig.10-34
Instellingen: ALL, RHYTHM, ACCOMP, BASS, LOWER,
UPPER, SOLO
Als u ÒALLÓ kiest, worden de opnamen van alle tracks
gekwantiseerd.
7. Druk op [Rec].
8. Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “from” in
(startmaat voor de kwantisering).
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
14.Om de Quantize-functie uit te voeren, drukt u
nogmaals op [Rec].
Wanneer de kwantisering voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
9. Druk op [Rec].
10.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “for” in
(het aantal maten dat u wil kwantiseren).
Om tot en met de laatste maat te kwantiseren, stelt u
Òfor: ALLÓ in.
99
De Effecten instellen
Het Reverb-type kiezen
U kan de Reverb- en Sustain-effecten naar wens instellen,
door hun parameterwaarden aan te passen. Deze waarden
kan u wijzigen in de volgende 3 menuÕs:
U kan kiezen uit de volgende acht Reverb-types:
fig.11-04
Reverb Type (p. 100)
Reverb Depth (p. 101)
Sustain Effect (p. 101) (niet bij AT-30R)
Sustain Length (p. 101)
fig.11-01
Others
Utility Display/Exit
Effect
Menu
Oct Shift
Part
1, 5
Transpose
Value
2
3
4
1. Druk op [Effect].
2. Kies het gewenste menu met de [
Menu-knoppen.
] en [
]
3. Wanneer u “Reverb Depth” of “Sustain Length”
regelt, kies dan de gewenste Part met de [
]
en [
] Part-knoppen.
4. Stel de gewenste waarde in met de [-] en [+]
Value-knoppen.
5. Om terug te keren naar het basisscherm, drukt
u op [Effect] of [Display/Exit].
Het basisscherm verschijnt opnieuw.
100
Display
Beschrijving
ROOM 1
Galm van een kleine kamer
ROOM 2
Galm van een kleine club
ROOM 3
Galm van een grote kamer
HALL 1
Galm van een grote concertzaal
HALL 2
Galm van een kleine concertzaal
PLATE
Een heldere, metaalachtige galm
DELAY
Een echo-achtig geluid dat meermaals
herhaald wordt
PAN DELAY
Gelijkaardig aan het vorige, maar het
geluid wordt geÕpandÕ tussen de linkeren rechterluidspreker
* De delay time (delay interval) is niet regelbaar wanneer u
ÒPAN DELAYÓ kiest.
De Effecten instellen
De Reverb-diepte wijzigen
De Sustain-lengte wijzigen
De diepte van de Reverb kan u instellen (0Ð10) voor de
De lengte van de Sustain (SHORT, MIDDLE (Medium) of
volgende 16 Parts. U kan voor elke Part een aparte instelling
LONG) kan voor het Upper- en Lower-klavier en het Bass
maken.
Pedalboard onafhankelijk ingesteld worden. U kan dus een
fig.11-05
aparte instelling maken voor elk klavier.
fig.11-06
Part
Accomp (Automatische Begeleiding behalve
Bas), Rhythm, M.Drums, A.Bass (Baspartij van
Klavier
Upper, Lower, Pedal
de Automatische Begeleiding), P.Bass, L.Organ,
Instellingen
SHORT, MIDDLE, LONG
L.Symph (enkel AT-30R), L.Orch, U.Organ,
U.Symph (enkel AT-30R), U.Orch, Solo
Instellingen
0 Ð 10
AUTO (Accomp, Rhythm, A.Bass)
Voor de drie Parts van de Accomp, Rhythm en Accompaniment Bass hebt u de mogelijkheid om de ÒAUTOÓinstelling te kiezen. Parts waarvoor ÒAUTOÓ gekozen is,
worden ingesteld op de Reverb Depth die het meest geschikt
is voor het momenteel geselecteerde ritme.
Sustain-effect
Sustain geeft u de mogelijkheid om een Sustain-effect of een
decay aan elke stem toe te voegen nadat u de toetsen lost.
Klavier
Upper, Lower, Pedal
ON
Het Sustain-effect wordt toegepast op de
stemmen
OFF
Het Sustain-effect wordt niet toegepast op de
stemmen
101
Andere instellingen (Utility-knop)
U kan de instellingen voor de volgende 19 items (menuÕs)
aanpassen.
Initial Touch
Initial Touch ON/OFF
1. Druk op [Utility].
2. Kies het gewenste menu met de [
Menu-knoppen.
] en [
]
Solo Mode
Bepalen hoe de Solo voice klinkt
3. Voor “Initial Touch” of “Tx MIDI Channel” kiest
u het klavier of de part met de [
] en [
]
Part-knoppen.
Voor “PC Number” selecteert u de instellingen
met de [
] en [
] Part-knoppen.
Registration Shift
Met de rechter voetschakelaar een registration kiezen
4. Stel de gewenste waarde in met de [-] en [+]
Value-knoppen.
Pedal Bass Mode
Hoe u met de Pedal Bass voice kan spelen
Left Foot Switch Assignment (enkel AT-30R)
Een functie kiezen voor de linker voetschakelaar
Right Foot Switch Assignment
Een functie kiezen voor de rechter voetschakelaar
Damper (Sustain) Pedal Assignment
Bepalen welk klavier er be•nvloed wordt wanneer u de
Damper (Sustain)-pedaal indrukt
Glide Destination
Deze instelling bepaalt op welk klavier het Glide-effect wordt
toegepast.
Manual Drums Set
Het Manual Drums-type kiezen
Harmony Intelligence Type
Het Harmony Intelligence-type kiezen
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of [Display/Exit].
Initial Touch
(Initial Touch ON/OFF)
Initial Touch is een functie die de kracht van de toetsaanslag
recht evenredig omzet naar een volumeniveau. Dit kan voor
het Upper- en Lower-klavier onafhankelijk aan- en uitgezet
worden.
fig.12-03
Chord Intelligence (enkel AT-20R)
Chord Intelligence ON/OFF
Chord Hold
Chord Hold ON/OFF
Registration Arranger Update
Registration recall timing
Registration Transpose Update
Transpose setting recall timing
Tx MIDI Channel
MIDI output-kanaal
MIDI-IN Mode
Send PC Switch
Verzending van PC-nummers bepalen
PC Number
PC-nummers specifi‘ren
Master Tune
De basistoonhoogte regelen
LCD Contrast
Het contrast van de display regelen
102
Part
Upper, Lower
ON
Hoe harder u de toets aanslaat, des te hoger is het
volume. Sommige voices veranderen de klank
afhankelijk van de sterkte van de toetsaanslag.
OFF
Het volume blijft constant, ongeacht de sterkte
van de aanslag.
Andere instellingen (Utility-knop)
Pedal Bass Mode (Hoe u op
het Bass Pedalboard kan
spelen)
U kan de baspedalen instellen om ofwel meerdere noten
Registration Shift (Met de
rechter voetschakelaar de
Registration-knoppen
doorlopen)
tegelijkertijd te spelen, of om alleen enkelvoudige noten te
Met de rechter voetschakelaar kan u de registrations in
spelen.
volgorde oproepen.
fig.12-06
fig.12-07
MONOPHONIC
Alleen enkelvoudige noten.
POLYPHONIC
Meerdere noten tegelijkertijd mogelijk.
ON
Schakelaar dient enkel om registrations op te
roepen
OFF
Andere functies dan het oproepen van registrations zijn ook beschikbaar
Solo Mode (Bepalen hoe de
Solo Voice klinkt)
Wanneer de Solo voice aan het Upper-klavier is toegewezen,
kan u bepalen hoe de Solo voice zal klinken wanneer er meer
dan ŽŽn toets ingedrukt wordt.
Als Registration Shift aan staat, dan worden telkens als u de
rechter voetschakelaar indrukt, de registrations in deze
volgorde gekozen: 1 ➔ 2 ➔ 3 ➔ ... ➔ 12 ➔ 1 ➔ .. enz.
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer het
toestel uitgeschakeld wordt.
fig.12-05
Left/Right Foot Switch
Assignment
U kan een van de volgende functies kiezen en ze toewijzen
TOP NOTE
De Solo voice geeft de hoogste noot
weer die voor de Solo part gespeeld
aan de voetschakelaar aan de rechter- of linkerzijde van de
expressiepedaal.
wordt.
LAST NOTE
POLYPHONIC
De Solo voice geeft de laatst gespeelde
¥ Linker voetschakelaar (enkel AT-30R)
noot van de Solo part weer.
fig.12-08
De Solo voice geeft alle noten weer die
voor de Solo part gespeeld worden.
¥ Rechter voetschakelaar
fig.12-09
103
Andere instellingen (Utility-knop)
Functie
Beschrijving
Damper Pedal Assignment
ROTARY FAST/SLOW
Kies ÒFASTÓ of ÒSLOWÓ voor de Rotary-snelheid.
Hiermee bepaalt u op welk klavier het effect van de Damper
GLIDE
Terwijl de voetschakelaar ingedrukt is, zakt de toonhoogte
tijdelijk, en keert geleidelijk terug naar het normale niveau
wanneer u de voetschakelaar loslaat.
fig.12-10
BREAK
Hiermee stopt u het ritme gedurende ŽŽn maat
LEADING BASS
De Leading Bass-functie (p. 43) werkt enkel wanneer u de
voetschakelaar blijft indrukken.
RHYTHM START/STOP
Hiermee start / stopt u het ritme.
COMPOSER PLAY/STOP
Dezelfde functie als de Composer [Play]- en [Stop]-knop.
Telkens als u de voetschakelaar indrukt, start of stopt de
weergave van de performance data.
INTRO/ENDING
Hiermee speelt u een Intro of Ending.
FILL IN TO VARIATION
Na het invoegen van een Fill-In, gaat de weergave over naar
het variation-patroon.
FILL IN TO ORIGINAL
Na het invoegen van een Fill-In, gaat de weergave over naar
het original-patroon.
(Sustain)-pedaal wordt toegepast.
UPPER
Het effect wordt toegepast op de voices die u
op het Upper-klavier speelt.
LOWER
Het effect wordt toegepast op de voices die u
op het Lower-klavier speelt.
Als de voice een percussieve klank is (zoals een Piano), dan
wordt de tone aangehouden, maar hij vervaagt net zoals bij
een akoestische piano. Is de voice een niet-percussieve klank
(zoals een String voice), dan blijft de tone aangehouden
zolang de pedaal ingedrukt is.
Glide Destination
U kan bepalen op welk klavier het Glide effect wordt
toegepast.
fig.12-12
DAMPER OF UPPER
De noten die u op het Upper-klavier speelt, worden enkel
aangehouden zolang u de voetschakelaar ingedrukt houdt.
ADVANCED/BASIC
Hiermee laat u het ritmepatroon wisselen tussen het basisarrangement (BASIC) en een meer complex arrangement
(ADVANCED).
UPPER
op het Upper-klavier speelt.
LOWER
ÒONÓ staat, dan dient de rechter voetschakelaar enkel om de
Registrations te doorlopen, en dan wordt de ÒRight Foot Switch
AssignmentÓ-instelling genegeerd.
104
Het effect wordt toegepast op de voices die u
op het Lower-klavier speelt.
PEDAL
* Als de ÒRegistration ShiftÓ-instelling van het Utility-menu op
Het effect wordt toegepast op de voices die u
Het effect wordt toegepast op de voices die u
op het Pedalboard speelt.
Andere instellingen (Utility-knop)
Manual Drums Set
begeleiding in C te spelen.
fig.12-29
Met deze instelling kan u kiezen uit de volgende 8 Drum Sets
of ŽŽn Sound Effects Set.
fig.12-14
Instellingen
STANDARD, ROOM, POWER,
ELECTRONIC, TR-808, JAZZ, BRUSH,
ORCHESTRA, SOUND EFFECTS
➔ De klanken die toegewezen zijn aan de toetsen, verschillen
naargelang van welke Manual Drum Set er gekozen is. Voor
details, zie ÒDrum Set ListÓ.
➔ U kan Manual Drum Set kiezen door middel van de [Manual
Drums]-knop en de [-] [+] Value-knoppen (p. 36).
ON
Chord Intelligence-functie staat aan
OFF
Chord Intelligence-functie staat uit
* Meer informatie over de vingerzetting vindt u in de ÒChord
ListÓ (zie p. 115).
Chord Hold
(Chord Hold ON/OFF)
De Chord Hold-functie kan u aan en uit zetten. Wanneer
Chord Hold aan staat, blijft de Automatische Begeleiding
verder spelen, ook als u uw hand van het klavier haalt om
een ander akkoord te spelen.
fig.12-18
Harmony Intelligence Type
(Het Harmony Intelligencetype kiezen)
ON
De Automatische Begeleiding bepaald door het
akkoord dat u op het Lower-klavier speelt, wordt
Met deze instelling kiest u het type van de Harmony Intelligence.
aangehouden (zelfs als u de toetsen loslaat).
OFF
Wanneer u de ingedrukte toetsen op het Lowerklavier loslaat, stopt de Automatische
Begeleiding. Enkel de Rhythm (drum) performance gaat verder.
Instellingen
TRADITIONAL, STRINGS (enkel AT-30R),
HARP, BROADWAY (enkel AT-30R),
OCTAVE1, OCTAVE2
Chord Intelligence (Chord
Intelligence ON/OFF)
Registration Arranger Update
(Arranger Settings Recall Timing)
U kan bepalen hoe de instellingen voor de Rhythm performances en de Automatische Begeleiding opgeroepen worden
wanneer u op een Registration-knop [1] Ð [8] (of [1] Ð [4])
drukt.
ÒChord IntelligenceÓ is een functie die de correcte begelei-
fig.12-19
dingsakkoorden speelt zodra u tijdens de automatische
begeleiding een noot van een akkoord speelt op het Lowerklavier.
Om een C-akkoord te spelen op het Lower-klavier, moet u
meestal de 3 toetsen C, E en G indrukken; maar met Chord
Intelligence hoeft u slechts de C-toets in te drukken om een
DELAYED
De instellingen voor Rhythm performances en
Automatische Begeleiding worden
105
Andere instellingen (Utility-knop)
opgeroepen wanneer u een Registration-knop
zover dit nodig is. (Voor details, zie p. 109)
[1] Ð [8] (of [1] Ð [4]) enkele seconden ingedrukt
fig.12-22
houdt. Als u snel op de Registration-knop
drukt, worden enkel de paneelinstellingen
(voice, enz.) die geen verband houden met
Rhythm en Automatische Begeleiding
aangepast.
INSTANT
Part
Upper, Lower, Pedal, Control
Kanaal
1-16
Instellingen in verband met Rhythm performances en Automatische Begeleiding worden
samen met alle andere paneelinstellingen
opgeroepen zodra u op een knop [1] Ð [8] (of
[1] Ð [4]) drukt.
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer het
toestel uitgeschakeld wordt.
Registration Transpose Update
* De CONTROL part verzendt data van de expressiepedaal en
PC-nummers.
* Het is onmogelijk om meer dan ŽŽn part (Upper, Lower en
Pedals) op hetzelfde kanaal in te stellen.
* MIDI-boodschappen voor de Solo part worden enkel verzonden
wanneer de Solo [To Lower]-knop op ON staat.
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer het
toestel uitgeschakeld wordt.
(Transpose Setting Recall Timing)
U kan bepalen hoe de transpose-instelling wordt opgeroepen
MIDI IN Mode
wanneer u op een Registration-knop [1] Ð [8] (of [1] Ð [4])
drukt.
Dit instrument bevat twee klankgenerators: ŽŽn voor de
fig.12-21
weergave van SMF-data en ŽŽn voor keyboard performance.
Normaal sturen de data die via MIDI In binnenkomen, enkel
de klankgenerator voor de weergave van SMF data aan.
Door de MIDI IN Mode-instelling te wijzigen, kan u echter
DELAYED
Transpose-instellingen worden opgeroepen
wanneer u een Registration-knop [1] Ð [8] (of
[1] Ð [4]) enkele seconden ingedrukt houdt.
INSTANT
ook de klankgenerator voor het klavier aansturen via MIDI
In.
fig.12-23
Transpose-instellingen worden samen met alle
andere paneelinstellingen opgeroepen zodra u
op een Registration-knop [1] Ð [8] (of [1] Ð [4])
drukt.
MODE 1
GS-klankgenerator
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer u het
toestel uitschakelt.
Het instrument wordt aangestuurd als een
MODE 2
De kanalen 1Ð8 en kanaal 10 worden naar de
GS-klankgenerator gestuurd, en kanaal 9 en de
Tx MIDI Channel
(MIDI Output-kanaal)
Wanneer u via de MIDI-connectors of de computer connector
van de AT-20R/30R muziekdata verzendt naar externe
apparaten, kan u voor elk klavier (Upper, Lower en Pedal)
het kanaal bepalen waarop uw muziek in de vorm van MIDIboodschappen wordt verzonden. (Waarde: 1Ð16)
U kan deze Tx (Transmit) MIDI-instellingen wijzigen voor
106
kanalen 11Ð16 worden naar de klankgenerator
van het klavier gestuurd.
Andere instellingen (Utility-knop)
Ch
MODE 1
MODE 2
1Ð8
GS
GS
9
GS
Manual Drums
10
GS
GS
11
GS
Niets
12
GS
Lower
13
GS
Upper
14
GS
Pedal Bass
15
GS
Niets
De basistoonhoogte van een instrument is meestal de
16
GS
Solo, Control
toonhoogte van de middelste A-noot. Met de ÒMaster TuneÓ-
Instelling Bank MSB (Bank Select MSB)
0-127
Bank LSB (Bank Select LSB)
0-127
PC Num (PC Number)
1-128
Kies de instellingen met de [
] en [
] Part-knoppen.
Master Tune
parameter kan u deze basistoonhoogte gelijkzetten met de
* Er zijn beperkingen wat betreft de types van MIDI-
toonhoogte van gelijk welk ander instrument dat
boodschappen die de klankgenerator van het klavier kan
samenspeelt met de AT-20R/30R.
ontvangen. Voor details, zie ÒMidi ImplementationÓ (apart
fig.12-27
verkocht).
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer u het
toestel uitschakelt.
Send PC Switch (Verzending
Instellingen
415.3Hz Ð 466.2Hz (0.1 Hz units)
van PC-nummers bepalen)
➔ Door tegelijkertijd op de [+] en [-] Value-knoppen te drukken,
De verzending van PC (Program Change)-nummers kan u
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer u het
aan of uit zetten.
kan u de fabrieksinstelling (440.0 Hz) weer oproepen.
toestel uitschakelt.
fig.12-24
LCD Contrast
Hiermee regelt u het contrast van de display.
ON
PC-nummers worden verzonden
OFF
PC-nummers worden niet verzonden
fig.12-28
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer u het
toestel uitschakelt.
Mogelijke instellingen
PC Number (PC-nummers
specifiëren)
1Ð10 (bij hogere waarden wordt
de display donkerder)
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer u het
toestel uitschakelt.
U kan bepalen welk Program Change-nummer er vanuit
MIDI Out wordt verzonden wanneer u een Registration
kiest.
fig.12-26
107
Externe apparaten aansluiten
De aansluitingen maken
Als u een extern instrument op de AT-20R/30R wil
aansluiten, dan moet u dit hoofdstuk beslist lezen.
Als u de AT-20R/30R door middel van kabels met andere
Namen en Functies van
Jacks en Connectors
apparatuur wil verbinden, volg dan de onderstaande
1
defecten en/of schade aan luidsprekers en andere apparaten.
stappen om de aansluitingen te maken. Als u apparaten in de
verkeerde volgorde aan- of uitzet, loopt u het risico op
MIDI Out/In-connectors
Op deze connectors kan u externe MIDI-instrumenten
1. Zet het volume van alle apparaten dicht.
aansluiten om performance-informatie uit te wisselen.
2
Output L (mono)/R Jacks
U kan een geweldige sound verkrijgen als u luidsprekers of
2. Schakel de AT-20R/30R en andere aangesloten
apparatuur uit.
een cassetterecorder aansluiten om uw performances op te
3. Sluit de AT-20R/30R en de andere apparaten
aan met de kabels.
nemen.
4. Zet de aangesloten apparatuur aan.
3
5. Zet de AT-20R/30R aan.
andere audio-apparatuur aansluit op deze jacks. U kan ook
Computer-connector
Op deze connector kan u een computer aansluiten om
performance-informatie uit te wisselen.
6. Regel het volume.
4
● Volg na gebruik de onderstaande stappen om het toestel
Computer-schakelaar
Zet deze schakelaar op Mac, PC-1 of PC-2, naargelang van
het type computer dat aangesloten is.
U kan ook wisselen tussen de aansluitingen op de MIDI
uit te schakelen.
1. Zet het volume van alle apparaten dicht.
Out/In-connectors en de Computer-connector.
2. Zet de AT-20R/30R uit.
5
3. Zet de aangesloten apparatuur uit.
6
7
8
Pedaalconnector (AT-20R)
Phones Jack (AT-30R)
Mic In Jack (enkel AT-30R)
Mic Echo-knop (enkel AT-30R)
Mic Volume-knop (enkel AT-30R)
■ Audio-apparatuur aansluiten
U kan een cassetterecorder of een ander audio-apparaat
aansluiten en opnemen op de AT-20R/30R speelt. Sluit met
AT-20R
Pedal
Output
L (mono)
Computer
R
PC-2
MIDI
MIDI
mixer aan op een van de output jacks van de AT-20R/30R.
Out
5
2
3
een audiokabel de input jack van het audiosysteem of de
PC-1
Mac
4
In
1
Gebruik een audiokabel met een standaardplug. Raadpleeg
bij de aankoop van een audiokabel de handelaar waar u de
AT-20R/30R kocht.
fig.13-01ÅiOutputÅj
5
AT-30R
7
Min
Max
Echo
Phones
Min
108
Max
Volume
In
MIDI
Output
L (mono)
PC-1
Mac
Out
3
6
Mic
Computer
PC-2
MIDI
8
4
In
1
2
R
Externe apparaten aansluiten
■ Een computer aansluiten
De AT-20R/30R is voorzien van een Computer-connector.
Door deze aan te sluiten op de seri‘le poort van uw
computer, kan u muziekdata verzenden en ontvangen.
Aangezien de AT-20R/30R muziekdata kan opslaan in SMF
❍ Aansluiting op een IBM PC
Sluit met een computerkabel (apart verkocht) de Computerconnector van de AT-20R/30R aan op de COM1 of COM2
seri‘le poort van de IBM PC. Zet de Computer-schakelaar op
ÒPC-2.Ó
format, kan u met uw computer deze muziekdata editen.
1. Zet de AT-20R/30R en de computer uit.
2. Sluit met een computerkabel (apart verkocht)
de Computer-connector van de AT-20R/30R aan
op een seriële poort van de computer.
3. Zet de Computer-schakelaar onderaan op het
toestel in de stand die overeenstemt met het
type van computer dat u gebruikt.
➔ Kijk even bij het ÒVoorbeeld van een aansluitingÓ.
4. Zet de computer aan.
5. Zet de AT-20R/30R aan.
Computer
PC-2
MIDI
PC-1
Mac
Als u MIDI gebruikt
● Wat is MIDI ?
MIDI staat voor ÒMusical Instrument Digital InterfaceÓ en is
een uniforme standaard voor de uitwisseling van performance data en andere informatie tussen electronische instru-
6. Maak de instellingen voor de baud rate (transmissiesnelheid) van de computer en de software.
menten en computers.
➔ Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie van uw
uitwisselen met externe apparaten. Met deze connectors kan
computer.
De AT-20R/30R is uitgerust met MIDI-connectors en een
Computer-connector om performance-informatie te kunnen
u de AT-20R/30R aansluiten op een extern apparaat voor
7. Maak ook de instellingen voor het
MIDI-zendkanaal (p. 106).
Voorbeeld van een aansluiting:
nog meer veelzijdigheid.
● MIDI-connectors
De AT-20R/30R heeft twee soorten MIDI-connectors.
Wanneer u deze verbindt met de MIDI-connectors van een
❍ Aansluiting op een Apple Macintosh computer
MIDI-instrument, wordt het mogelijk om de twee instru-
Sluit met een computerkabel (apart verkocht) de Computer-
menten elkaar te laten aansturen.
connector van de AT-20R/30R aan op de modempoort (of
U kan bijvoorbeeld geluid van het andere instrument
printerpoort) van de Apple Macintosh. Zet de Computer-
uitsturen of van tone veranderen op het andere instrument.
schakelaar op ÒMac.Ó
U dient ook het MIDI-zendkanaal juist in te stellen.
Gebruik ÒPatchBayÓ op de Apple Macintosh om het
interface-type (de kloksnelheid voor de MIDI interface) in te
❍ MIDI Out-connector
stellen op Ò1 MHz.Ó
Enkel de noten die u op het klavier speelt, bewegingen van
de Demperpedaal, Expression data en data die erop wijzen
dat er op een Registration-knop [1]Ð[8] (of [1] Ð [4]) werd
Computer
PC-2
MIDI
PC-1
Mac
gedrukt, worden naar de externe MIDI-connector gestuurd.
109
Externe apparaten aansluiten
❍ MIDI In-connector
Voorbeeld voor de aansluiting:
Performance-boodschappen van een extern MIDI-apparaat
worden hier ontvangen.
Deze binnenkomende boodschappen kunnen het ontvangende MIDI-instrument opdragen om bepaalde klanken te
spelen of om van tone te veranderen.
❍ Het MIDI-apparaat aansluiten
AT-20R
Pedal
Output
L (mono)
Computer
R
PC-2
MIDI
De AT-20R/30R bevat twee klankgenerators: ŽŽn klank-
MIDI
PC-1
Mac
Out
generator voor zijn eigen klavieren en ŽŽn GS-klankgenerator
In
( p. 118). Normaal gezien worden muziekdata die afkomstig
zijn van een extern apparaat en binnenkomen via de MIDI In
MIDI
connector, naar de GS-klankgenerator gestuurd, maar u kan
de ÒMIDI IN ModeÓ-parameter (p. 106) ook instellen zodat
Out
de klankgenerator van het klavier aangestuurd wordt.
■ De AT-20R/30R aansluiten op
een MIDI-instrument
In
Klankmodule
AT-30R
1. Schakel de AT-20R/30R uit.
Min
Max
Echo
2. Zet de Computer-schakelaar onderaan op de
AT-20R/30R op “MIDI.”
Phones
Max
In
Mic
Computer
PC-2
MIDI
Min
Volume
MIDI
Output
L (mono)
PC-1
Mac
Out
R
In
Computer
PC-2
MIDI
PC-1
Mac
MIDI
Out
* Wanneer de AT-20R/30R opgestart wordt, verandert deze
In
Klankmodule
instelling niet tot het toestel opnieuw opgestart wordt, zelfs niet
wanneer u de Computer-schakelaar verzet.
3. Sluit met een MIDI-kabel (apart verkocht) de
MIDI-connector van het externe instrument aan
op de MIDI-connector van de AT-20R/30R.
984
* Een aparte publicatie getiteld "MIDI Implementation" is
eveneens verkrijgbaar. Hierin vindt u alle details over de manier
waarop MIDI in dit toestel is ge•mplementeerd. Indien u deze
4. Zet het externe MIDI-apparaat en de AT-20R/30R
aan.
publicatie zou nodig hebben (wanneer u bijvoorbeeld met byte-
5. U dient ook de juiste instellingen te maken voor
het MIDI-zendkanaal en voor de Local Control
(on/off).
Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler te contac-
110
level programming bezig bent), gelieve dan het dichtstbijzijnde
teren.
Problemen oplossen
Wanneer u op de [Power]-schakelaar drukt, start
het toestel niet op.
Het Rotary-effect wordt niet toegepast.
❍ De stroomkabel is niet correct aangesloten (p. 17).
❍ Op sommige klanken kan het Rotary-effect niet toegepast
worden (zie Voice List).
U hoort geen geluid.
Het Chorus-effect wordt niet toegepast.
❍ De [Master Volume]-slider staat te laag (p. 18).
❍ Er is een hoofdtelefoon aangesloten (p. 18).
Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit, hoort u het geluid
enkel door de hoofdtelefoon.
❍ Op sommige klanken kan het Chorus-effect niet toegepast
worden (zie Voice List).
❍ Het volume van de Part Balance-knoppen staat te laag
(p. 32).
❍ Het volume staat te laag op de Expressiepedaal (p. 57).
❍ Er is geen voice (stem) geselecteerd (p. 23).
Voices waarvan de knopindicator brandt, kunnen
gespeeld worden.
❍ U hebt Manual Drums gekozen voor het Lower-klavier,
en u slaat een toets aan waaraan geen drumklank of
Sound Effect is toegewezen (p. 35 ).
U hoort geen geluid (wanneer er een MIDIinstrument is aangesloten).
❍ De aangesloten externe apparaten staan niet aan (p. 108).
❍ De Computer-schakelaar onderaan het toestel staat niet op
ÒMIDIÓ (p. 110).
De demperpedaal werkt niet
❍ De demperpedaal heeft enkel effect op het Lower-klavier
en niet op het Bass Pedalboard.
U kan de instellingen wijzigen zodat de demperpedaal
effect heeft op het Upper-klavier (p. 104).
❍ De demperpedaal heeft geen effect op de Solo voice.
De Expressiepedaal werkt niet
❍ De Expressiepedaal werkt niet tijdens de weergave van
performance data (SMF music data) van uit een ander
toestel, dat niet tot de Atelier-serie behoort.
❍ De functie van de Expressiepedaal tijdens de opname (p.
92) of de functie tijdens de weergave (p. 93) staat ingesteld
op ÒCOMPOSER.Ó
U kan de functie van de rechter voetschakelaar niet
gebruiken
❍ Indien het item ÒRegistration ShiftÓ (Registration veranderen) in het Utility-menu op ON staat (p. 103), dan dient
de rechter voetschakelaar enkel om van Registration te
veranderen.
Wanneer u de toetsen van het Lower-klavier loslaat
terwijl de Automatische Begeleiding en het ritme
spelen, blijft enkel de Rhythm performance spelen.
❍ Chord Hold staat op OFF (p. 105).
De Automatic Begeleiding speelt zolang u een akkoord
speelt. Als Chord Hold op ON staat, dan blijft de Automatische Begeleiding doorspelen met het ritme, zelfs als u de
toetsen van het Lower-klavier loslaat.
Wanneer u de toetsen van het Lower-klavier
loslaat, blijven de noten doorklinken.
❍ De [Lower Hold]-knop staat op ON (p. 43).
U drukt slechts één toets in, maar er klinken
meerdere noten.
❍ Harmony Intelligence staat op ON (p. 49).
❍ Chord Intelligence staat op ON (p. 42).
De Automatische Begeleiding klinkt vreemd
❍ De toetsen van een akkoord werden niet gelijktijdig
ingedrukt.
❍ Chord Intelligence staat op OFF (p. 42), en het akkoord
wordt niet correct gespeeld.
❍ Wanneer er performance data van een ander toestel dan
de AT-20R/30R samen met de Automatische Begeleiding
afgespeeld worden, dan is het mogelijk dat de Automatische Begeleiding niet correct wordt weergegeven.
Het ritme klinkt vreemd
❍ Wanneer er performance data van een ander toestel dan
de AT-20R/30R samen met de Automatische Begeleiding
afgespeeld worden, dan is het mogelijk dat de Rhythm
performance niet correct wordt weergegeven.
De toonhoogte klopt niet.
❍ Transpose is actief (p. 56).
❍ De stemming is incorrect (p. 107).
❍ Er staat een octave shift (p. 33) ingesteld, en u slaat toetsen
buiten het bereik aan. Dit wijst niet op een defect.
Wanneer de Human Voice “Jazz Scat” geselecteerd
is, heeft de toetsaanslag geen effect op het geluid
❍ Het item ÒInitial TouchÓ in het Utility-menu staat op OFF
(p. 102).
111
Problemen oplossen
Performance data worden niet weergegeven
❍ Terwijl het Function-menu in de display staat (met uitzondering van Channel Mute), is er geen weergave mogelijk.
Als u performance data wil weergeven, druk dan
opnieuw op [Function] om het Function-menu (p. 91) te
verlaten.
❍ De [Master Volume]-knop, die het globale volume regelt,
staat veel te hoog (p. 18).
Sommige toetsen (van bepaalde klaviergedeelten)
klinken raar
❍ U hebt dezelfde voice, met hetzelfde bereik, toegewezen
aan meerdere parts.
Opnemen is niet mogelijk
❍ Punch-in recording is geselecteerd (p. 87).
❍ Als u een eerder opgenomen track wil wissen en opnieuw
opnemen, druk dan op de track-knop van de gewenste
track zodat de indicator knippert voor u begint met
opnemen (p. 75).
❍ Terwijl het Function-menu in de display staat (met uitzondering van Channel Mute), is er geen opname mogelijk.
Als u performance data wil opnemen, druk dan opnieuw
op [Function] om het Function-menu (p. 91) te verlaten.
De teksten (Lyrics) verschijnen niet correct in de
display
❍ Bij sommige music files kunnen te teksten niet correct
worden getoond.
❍ Als u op een knop drukt terwijl de teksten in de display
verschijnen, dan verdwijnen de teksten weer. Om ze weer
op te roepen, drukt u op [Play].
De opgenomen performance is verdwenen
❍ Gelijk welke opgenomen performance verdwijnt wanneer
het toestel wordt uitgeschakeld. Een performance kan niet
worden hersteld eens dat ze verloren is. Sla ze dus op op
een floppy disk voordat u het toestel uitschakelt (p. 80).
U hoort de basnoot van de Automatische
Begeleiding niet
❍ Wanneer er een voice geselecteerd is voor de Pedal Bass
part, dan is er geen bas bij de Automatische Begeleiding.
Het ritme verandert niet wanneer u op de Registration-knoppen [1]–[8] (of [1]–[4]) drukt
❍ De instelling waarbij Registrations worden opgeroepen
(Registration Arranger Update) staat op ÒDELAYEDÓ
(p. 105).
Het volume verandert tijdens de weergaven van
performance data
❍ Wanneer er herhaaldelijk wordt opgenomen terwijl u het
Part Balance volume verandert, dan blijven de voordien
opgenomen Part Balance data in de Control track zitten.
Als u de volumeveranderingen weg wil, gebruik dan de
Erase-functie (p. 97) om de Part Balance data uit te wissen.
U hoort een bas, hoewel u niet op het Bass Pedalboard speelt
❍ De [To Lower]-knop (p. 55) staat op ON.
Wanneer de [To Lower]-knop op ON staat, dan wordt de
bas door het Lower-klavier gespeeld.
Wanneer u met het Upper- en het Lower-klavier
hetzelfde geluid speelt, is het volume anders
❍ Op ŽŽn van de klavieren staat ÒInitial TouchÓ aan (p. 102).
U hoort het Lower-klavier niet
❍ Het Lower-klavier produceert geen geluid terwijl er een
Intro of Ending wordt gespeeld.
Het geluid wordt niet correct weergegeven
Wanneer u een ritme start met een Intro, wordt het
ritme niet gespeeld
❍ Sommige ritmes hebben geen rhythm sounds in de intro.
MIDI-boodschappen ontvangen door MIDI In
worden niet weergegeven
❍ De Computer-schakelaar staat niet op ÒMIDIÓ(p. 110).
❍ De Computer-schakelaar werd op ÒMIDIÓ gezet nadat het
toestel werd opgestart.
Zet het toestel uit en start het opnieuw op.
Het geluid is vervormd / kraakt
❍ Het Part Balance-volume van de parts is te hoog (p. 32).
❍ Het Reverb-volume werd vehoogd terwijl het volume van
elke Part Balance-knop reeds verhoogd was.
Verlaag ofwel het Reverb-volume, of regel de Part Balance
van elke part (p. 32).
112
❍ Als u hetzelfde type van geluid ÔlayertÕ, of wanneer u een
octave-shifted orgelgeluid speelt, dan kan de timing
waarmee u een noot speelt of de faseverhouding tussen de
klanken het geluid be•nvloeden, maar dit is geen defect.
U kan de demo songs niet afspelen
❍ Er zit een floppy disk in de disk drive.
Om de demo song te kunnen afspelen, dient u de floppy
disk uit de disk drive te verwijderen (p. 46).
U kan geen ritmes van een Music Style disk kiezen
❍ De Rhythm [Disk]-knop is niet geselecteerd (p. 46).
Boodschappen in de display
■ E.00
fig.E.00
Betekenis:
¥ Ter bescherming van het auteursrecht, kan deze music file
niet bewaard worden als SMF format.
¥ Wanneer u de file wil bewaren als Atelier format, kan u
enkel op een originele disk opslaan.
■ E.01
■ E.11
fig.E.11
Betekenis:
¥ Er is onvoldoende ruimte op de floppy disk om de data te
kunnen opslaan. Bewaar de data op een andere floppy disk
of verwijder de muziekdata van de disk.
■ E.12
fig.E.12
fig.E.01
Betekenis:
¥ U kan de muziekdata enkel weergeven. U kan ze niet
opslaan op een floppy disk of in het interne geheugen.
Betekenis:
¥ De floppy disk die in de disk drive zit, kan niet gelezen
worden.
Formatteer de floppy disk.
■ E.02
■ E.13
fig.E.02
fig.E.13
Betekenis:
¥ Het protect-nokje van de floppy disk staat in de Protectpositie.
Zet het in de Write-positie en herhaal de procedure.
Betekenis:
¥ De floppy disk werd uit de disk drive gehaald terwijl het
laden of wegschrijven bezig was. Plaats de floppy disk in
de drive en herhaal de procedure.
■ E.03
■ E.14
fig.E.03
fig.E.14
Betekenis:
¥ Deze floppy disk kan de format niet opslaan of kan geen
data opslaan. Plaats een andere disk in de drive en herhaal
de procedure.
Betekenis:
¥ Deze floppy disk is beschadigd en kan niet gebruikt
worden. Plaats een andere disk in de drive en herhaal de
procedure.
■ E.05
■ E.15
fig.E.05
fig.E.15
Betekenis:
¥ U kan geen nieuwe song opslaan op deze floppy disk.
Betekenis:
¥ Deze song kan niet gelezen worden.
■ E.10
■ E.16
fig.E.10
Betekenis:
¥ Er zit geen floppy disk in de disk drive. Plaats een disk
correct in de drive, en herhaal de procedure.
fig.E.16
Betekenis:
¥ De floppy disk kan niet snel genoeg gelezen worden. Druk
op [Reset] en dan op [Play] om de song af te spelen.
113
Boodschappen in de display
■ E.30
fig.E.30
Betekenis:
¥ De Rhythm data zijn te omvangrijk en kunnen niet
ingeladen worden.
¥ De performance data zijn te omvangrijk en kunnen niet
ingeladen worden.
¥ Aangezien het interne geheugen vol is, is opnemen of
editen niet mogelijk.
■ Andere
fig.ot-01
Betekenis:
¥ De interne instellingen (Registrations, enz.) zijn verloren
gegaan, omdat het instrument een 2-tal weken niet werd
aangezet. Het basisscherm verschijnt nadat alle fabrieksinstellingen automatisch zijn ingesteld.
fig.ot-02
■ E.40
fig.E.40
Betekenis:
¥ De AT-20R/30R waarschuwt u dat het geheugen bijna vol
is, en dat er dus niet veel meer kan worden ingelezen.
Betekenis:
¥ De AT-20R/30R kan de overvloedige MIDI-data van het
externe MIDI-toestel niet aan. Verminder de hoeveelheid
MIDI-data die u naar de AT-20R/30R stuurt.
■ E.41
fig.E.41
Betekenis:
¥ Er werd een MIDI-kabel of computerkabel losgekoppeld.
Sluit hem correct weer aan.
fig.ot-03
Betekenis:
¥ Om de procedure uit te voeren, moet u eerst de performance data in de AT-20R/30R uitwissen. Deze boodschap
vraagt u om te bevestigen dat dit OK is. Om de data uit te
wissen, drukt u op [Rec].
Wanneer u de data niet wil uitwissen, druk dan op [Reset]
en bewaar de data op disk.
fig.ot-04
■ E.43
fig.E.43
Betekenis:
¥ De Computer-schakelaar staat in de verkeerde positie of
de computer is verkeerd ingesteld. Zet de AT-20R/30R
uit, zet de Computer-schakelaar in de juiste positie en
stel de computer correct in. Zet daarna de AT-20R/30R
weer aan.
■ E.51
Betekenis:
¥ Deze Registration is reeds in gebruik. Om de vorige Registration data in dit geheigen te overschrijven, drukt u op
[Rec]. Als u besluit om de vorige Registration data in dit
geheugen te behouden en uw instellingen op een
ongebruikte geheugenplaats op te slaan, druk dan op
[Reset], kies dan met [Select] een nummer waarvoor ÒÑÓ
verschijnt, en sla de data op.
fig.ot-05
fig.E.51
Betekenis:
¥ Er is iets mis met het systeem. Herhaal de procedure van
in het begin.
114
Betekenis:
¥ Er zijn reeds performance data met dezelfde naam
aanwezig op de disk.
Om de bestaande data te vervangen door de nieuwe versie,
drukt u op [Rec]. Om ze op te slaan al een aparte, nieuwe
file, drukt u eerst op [Reset]. Verander daarna de naam en
bewaar de data op disk.
Voice List, Drum Set List, Style list, Chord List, ...
AT-20R
AT-30R
❍ Voice List: zie Engelstalige handleiding p. 103
❍ Voice List: zie Engelstalige handleiding p. 111
❍ Drum Set List: zie Engelstalige handleiding p. 104, 105
❍ Drum Set List: zie Engelstalige handleiding p. 112, 113
❍ Style List: zie Engelstalige handleiding p. 106
❍ Style List: zie Engelstalige handleiding p. 114
❍ Chord List: zie Engelstalige handleiding p. 107, 108
❍ Chord List: zie Engelstalige handleiding p. 115, 116
❍ MIDI Implementation Chart: zie Engelstalige handleiding
p. 112
❍ MIDI Implementation Chart: zie Engelstalige handleiding
p. 120
115
Instellingen die behouden blijven na het uitschakelen
Instellingen die opgeslagen
worden bij het uitschakelen
[Harmony Intelligence]-knop (ON/OFF)
Paneelinstellingen
Rhythm type
De [Chorus]-knop (ON/OFF) (enkel AT-30R)
Function-menu
Metronoomgeluid
Lyric ON/OFF
Utility-menu
Rotary [Fast/Slow]-knop (ON/OFF)
Sustain-knoppen (ON/OFF) (enkel AT-30R)
[Intro/Ending]-knop (ON/OFF)
[Sync Start]-knop (ON/OFF)
[Advanced]-knop (ON/OFF)
[Variation]-knop (ON/OFF) (enkel AT-30R)
[Chord Intelli]-knop (ON/OFF) (enkel AT-30R)
[Leading Bass]-knop (ON/OFF) (enkel AT-30R)
Registration Shift
Instellingen van de Part Balance [▲] [▼]-knoppen (Part
Registration Arranger Update
Balance Volume)
Registration Transpose Update
Rotary [ON/OFF]-knop (ON/OFF)
Expression Curve (enkel AT-20R)
Arranger [ON/OFF]-knop (ON/OFF)
TX MIDI Channel (enkel het MIDI Output-kanaal van de
[Lower Hold]-knop (ON/OFF) (enkel AT-30R)
Control track)
Transpose-instelling
MIDI In Mode
Tempo-instelling
Send PC Switch
Master Tune
LCD Contrast
Instellingen die opgeslagen
worden in de Registrationknoppen
Paneelinstellingen
Registration Name
Geselecteerde ritmes voor elke Rhythm group-knop
Utility-menu
Effect-menu
Reverb Type
Sustain (enkel AT-20R)
Sustain Length
Utility-menu
Initial Touch ON/OFF
Pedal Bass Mode
Solo Mode
Left Foot Switch Assignment (enkel AT-30R)
Right Foot Switch Assignment
Damper Pedal Assignment
Manual Drums Set
Registration Shift
Harmony Intelligence Type
Registration Arranger Update
Chord Intelligence (ON/OFF) (enkel AT-20R)
Registration Transpose Update
Bass Split Point (enkel AT-30R)
Chord Hold (ON/OFF)
Instellingen die in individuele
Registration-knoppen worden
opgeslagen
Paneelinstellingen
[To Lower]-knop (ON/OFF)
[Manual Drums]-knop (ON/OFF)
De Voices die aan de part zijn toegewezen
De Reverb-diepte voor elke part
De Chorus-instellingen (ON/OFF) voor de voices van
elke part (enkel AT-30R)
De voices toegewezen aan de [Others]-knoppen van elke
part
116
Tx MIDI Channel (Upper, Lower, Pedal, Solo)
PC Number (Bank Select)
Glossarium
Akkoord
akkoord waarbij andere noten de laagste toonhoogte hebben,
Twee of meer noten met verschillende toonhoogte die gelijk-
noemen we Òinversies.Ó
tijdig klinken. Akkoorden bestaande uit drie noten noemen
we ÒdrieklankenÓ. Dit is het meest elementaire type van
akkoord.
Mute
Een geluid of klank uitschakelen. De AT-20R/30R beschikt
over een Track Mute-functie waarmee u de knopindicator
Arrangement
van een track waarop muziekdata zijn opgenomen, kan
Dit verwijst naar de wijzigingen die aangebracht zijn in een
uitzetten, zodat die track tijdelijk uitgeschakeld is.
originele tune, door een nieuwe begeleiding toe te voegen of
door andere instrumenten te gebruiken.
Paneelinstellingen
Instellingen zoals de klankkeuze, tempo, Rotary fast/slow.
Automatische Begeleiding
Automatische Begeleiding is een automatische begeleiding
wanneer u een akkoord speelt met slechts enkele toetsen van
het lower section of the keyboard.
Basisakkoord
Dit verwijst naar de meest gebruikte types van akkoorden.
Meestal zijn dit de volgende zes types: majeurakkoorden,
mineurakkoorden, majeur zevende akkoorden, mineur
zevende ( b 5) akkoorden, dominante zevende akkoorden en
verminderde zevende akkoorden.
Chorus
Een effect dat het geluid veel ruimer en rijker doet klinken.
Ending
Dit is het laatste deel van de begeleiding. Wanneer u de
Automatische Begeleiding stopt, speelt de AT-20R/30R een
Ending die bij het ritme past.
Glide
Een effect dat tijdelijk de toonhoogte verlaagt en ze dan
geleidelijk weer naar het normale niveau brengt.
Registration
Een data-eenheid die de configuratie van het instrument
bevat, zoals de klankkeuze en de paneelinstellingen.
Reverb
Een effect dat de weergalmingen van een kamer of een
concertzaal simuleert.
Rotary
Een effect dat de klankmodulatie van een roterende
luidspreker simuleert. Het Rotary-effect produceert twee
types van modulatie: fast en slow.
Split
Een functie waarmee u het klavier in twee of meer gedeelten
kan opsplitsen, en waarbij u aan elk gedeelte een andere
klank kan toewijzen. De grens tussen twee gedeelten noemen
we ÒSplit Point.Ó
Sustain
Een effect dat een decay toevoegt aan elke noot. Bij de
AT-20R/30R kan sustain toegepast worden op de voices van
de upper part, de lower part en de pedal part.
Grondnoot
De grondnoot is de basis van een akkoord. Alle akkoorden
zijn gebaseerd op een grondnoot, welke voorgesteld wordt
door een hoofdletter in de naam van het akkoord.
Voice
De AT-20R/30R kan de klanken van verschillende instrumenten produceren. Deze klanken noemen we ÒVoicesÓ
(stemmen).
Intro
Dit is het inleidende gedeelte van een performance met
Automatische Begeleiding. De AT-20R/30R speelt een intro
die perfect bij het ritme van de Automatische Begeleiding
past.
Inversie
Wanneer de laagste noot van een akkoord de grondnoot is,
dan staat het akkoord in zijn Òbasisvorm.Ó Vormen van een
117
Glossarium
De klankgenerator van de
ATELIER-serie
De ATELIER-serie is uitgerust met GM-/ GS-klankgenerators.
General GM System
Het General MIDI system is een reeks aanbevelingen die
tracht om een manier aan te reiken om de beperkingen van
merkgebonden ontwerpen te overstijgen en om de MIDIcapaciteiten van geluidsproducerende apparaten te standaardiseren. Geluidsproducerende apparaten en muziekdata die
voldoen aan de General MIDI-standaard, dragen het General
MIDI-logo. Muziekdata die het General MIDI-logo dragen,
kunnen worden afgespeeld met gelijk welk General MIDI
geluidsproducerend toestel, wat in wezen hetzelfde
muzikale resultaat oplevert.
GS format
Het GS Format is een set specificaties van Roland om de
prestaties van geluidsproducerende apparaten te standaardiseren. Naast ondersteuning voor alles wat bepaald wordt
door het General MIDI System, biedt het uitermate compatibele GS Format ook nog een uitgebreid aantal klanken,
zorgt het voor het editen van klanken en geeft het
gedetailleerde informatie over een brede waaier aan extraÕs,
waaronder effecten zoals reverb en chorus.
Ontworpen met het oog op de toekomst, kan het GS Format
moeiteloos nieuwe klanken incorporeren en nieuwe
hardware-toepassingen ondersteunen wanneer die hun
intrede doen.
Aangezien het progressief compatibel is met het General
MIDI System, is RolandÕs GS Format in staat om een
betrouwbare weergave van GM Scores te geven met dezelfde
kwaliteit als die waarmee het GS Music Data afspeelt. (Dit
zijn music data die gecre‘erd werden met het GS Format in
gedachten).
Dit product ondersteunt zowel het General MIDI system als
het GS format, en kan gebruikt worden om muziekdata die
een van deze logoÕs dragen, af te spelen.
118
Technische Specificaties AT-20R
AT-20R:Music Atelier
Klavier
Upper 49 toetsen; Lower 61 toetsen;
Pedalboard 13 noten
Voices (108 Voices)
Upper Organ:
Full, Jazz, Pipe enz.
Upper Orchestral:
Arranger-functie
Arranger On/Off, Start/Stop, Intro/Ending, Sync Start,
Fill In (Variation/Original), Advanced/Basic, One Touch
Program
Aantal Registration-geheugens
4
Composer
Tracks:
7
Nootcapaciteit :
ongev. 40,000 noten
Strings, Piano, Brass, Choir, Guitar enz.
Lengte v/d song:
max. 999 maten
Lower Organ:
Tempo:
Kwartnoten = 20 tot 250
Lower, Pipe enz.
Resolutie:
120 ticks per kwartnoot
Lower Orchestral:
Opname:
Realtime
Strings, Piano, Brass, Choir, Guitar enz.
Solo:
Trumpet, Sax, Flute enz.
Pedal Bass:
Organ1 enz.
*
Elk van deze 108 voices (behalve de presets) kan u
aan gelijk welke [Others]-knop toewijzen.
Ritmes (32 Ritmes, Variation/Original)
Big Band/Swing, Country, Oldies, Ballad, Acoustic,
Latin1, Latin2, Pop, Waltz/March, Disk enz.
*
Bijkomende Music Styles vindt u op de Music Style
Disks (MSA-serie; apart verkocht).
Aantal voices voor de begeleiding/
SMF play
226 Voices
Aantal Manual Drums sets
8 Sets
Aantal Sound Effects sets
1 Set
Effects
Opslagmedium: 3.5 inch micro floppy
disk
Disk format:
720 K bytes (2DD), 1.44 M bytes (2HD)
Songs:
max. 56 (2DD), max. 99 (2HD)
Uitgangsvermogen
25 W x 2
Luidsprekers
Body:
full-range: 20 cm x 2
Display
16 karakters, 2 regels (LCD langs achter verlicht)
Disk drive
3.5 inch micro floppy disk drive (2DD/2HD)
Pedalen
Demperpedaal
Expressiepedaal
Rechter voetschakelaar (toewijsbaar)
Rotary Sound, Reverb, Sustain, Glide
Harmony Intelligence
Traditional, Harp, Octave 1, Octave 2
Connectors
Phones jack (Stereo)
AC-ingang
Pedal jack
MIDI-connectors (In/Out)
Audio output jacks (L(MONO)/R)
119
Technische Specificaties AT-20R
Computer-connector
Stroombron
AC 117 V, AC 230 V or AC 240 V
Stroomverbruik
80 W (AC 117 V)
65 W (AC 230 V)
65 W (AC 240 V)
Afwerking
Traditional Walnut
Afmetingen
Console (Inclusief partituurhouder) :
1146 (B) x 567 (D) x 471 (H) mm
45-1/8 (B) x 22-3/8 (D) x 18-9/16 (H) inches
Onderstel (Inclusief Pedalboard) :
1152 (B) x 515 (D) x 748 (H) mm
45-3/8 (B) x 20-5/16 (D) x 29-1/2 (H) inches
Totaal (Inclusief partituurhouder en Pedalboard) :
1152 (B) x 567 (D) x 1219 (H) mm
45-3/8 (B) x 22-3/8 (D) x 47-1 (H) inches
Zitbankje:
600 (B) x 300 (D) x 600 (H) mm
23-5/8 (B) x 11-13/16 (D) x 23-5/8 (H) inches
Gewicht
Console:
39.3 kg / 86 lbs 11 oz
Onderstel:
24.0 kg / 52 lbs 15 oz
Totaal:
63.3 kg / 139 lbs 9 oz
Zitbankje:
6.3 kg / 13 lbs 15 oz
Accessoires
Zitbankje
Handleiding
3.5 inch micro floppy disk (2HD) (Blanco Disk)
Music style disk
Stroomkabel
962a
* In het belang van de productverbetering kunnen de
specificaties en/of het uiterlijk van dit toestel
zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd
worden.
120
Technische Specificaties AT-30R
AT-30R:Music Atelier
Effecten
Rotary Sound, Chorus, Reverb, Sustain, Glide
Klavier
Upper 49 toetsen; Lower 61 toetsen;
Pedalboard 13 noten
Voices (150 Voices)
Upper Organ:
Full, Jazz, Pipe, Theater enz.
Harmony Intelligence
Traditional, Strings, Harp, Broadway, Octave1, Octave2
Arranger-functie
Arranger On/Off, Start/Stop, Intro/Ending, Sync Start,
Fill In (Variation/Original), Leading Bass, Advanced/
Basic, Chord Intelligence, One Touch Program
Upper Symphonic:
Strings, Synth Strings, Choir enz.
Upper Orchestral:
Piano, A.Guitar, E.Guitar, Brass, Harpsi, Harp, Vibes,
Marimba, Mandolin, Banjo, Accordion, Harmonica enz.
Lower Organ:
Full, Lower, Pipe, Theater enz.
Aantal Registration-geheugens
8
Composer
Tracks:
7
Nootcapaciteit :
ongev. 40,000 noten
Lengte v/d song:
max. 999 maten
Lower Symphonic:
Tempo:
Kwartnoten = 20 tot 250
Strings, Synth Strings, Choir enz.
Resolutie:
120 ticks per kwartnoot
Lower Orchestral:
Opname:
Realtime
Piano, A.Guitar, Brass, Vibes, Marimba, Accordion,
Harmonica enz.
Solo:
Opslagmedium: 3.5 inch micro floppy
disk
Trumpet, Sax, Flute enz.
Disk format:
Pedal Bass:
720 K bytes (2DD), 1.44 M bytes (2HD)
Organ, Pipe, String, Electric enz.
Songs:
*
max. 56 (2DD), max. 99 (2HD)
Gelijk welke twee voices van de 150 (behalve de
presets) kunnen aan elke [Others]-knop worden
toegewezen. (1 voor de Pedal Bass [Others]-knop).
Ritmes (52 Ritmes, Variation/Original)
Big Band/Swing, Country, Oldies, Ballad, Acoustic,
World, Latin1, Latin2, Showtime, Pops, Waltz/March,
Disk enz.
*
Bijkomende Music Styles vindt u op de Music Style
Disks (MSA-serie; apart verkocht).
Uitgangsvermogen
40 W x 2
Luidsprekers
Body:
full-range (Klein):
8 cm x 2
3-3/16 inches x 2
Onderstel:
Aantal voices voor de begeleiding/
SMF play
226 Voices
Aantal Manual Drums sets
8 Sets
Aantal Sound Effects sets
full-range (Groot):
25 cm x 2
6-5/16 inches x 2
Display
16 karakters, 2 regels (LCD langs achter verlicht)
Disk drive
3.5 inch micro floppy disk drive (2DD/2HD)
1 Set
121
Technische Specificaties AT-30R
Pedalen
Accessoires
Demperpedaal
Zitbankje
Expressiepedaal
Handleiding
Twee voetschakelaars (toewijsbaar)
3.5 inch micro floppy disk (2HD) (Blanco Disk)
Music Style Disk
Connectors
World Style Setup Disk
Phones jack (Stereo)
Stroomkabel
AC-ingang
Pedal jack
MIDI-connectors (In/Out)
Audio output jacks (L(MONO)/R)
Mic jack
Computer-connector
Stroombron
AC 117 V, AC 230 V or AC 240 V
Stroomverbruik
127 W (AC 117 V)
97 W (AC 230 V)
94 W (AC 240 V)
Afwerking
Traditional Walnut
Afmetingen
Console (Inclusief partituurhouder) :
1168 (B) x 570 (D) x 471 (H) mm
45-1 (B) x 22-1/2 (D) x 18-9/16 (H) inches
Onderstel (Inclusief Pedalboard) :
1152 (B) x 515 (D) x 748 (H) mm
45-3/8 (B) x 20-5/16 (D) x 29-1/2 (H) inches
Totaal (Inclusief partituurhouder en Pedalboard) :
1168 (B) x 570 (D) x 1219 (H) mm
45-1 (B) x 22-1/2 (D) x 47-1 (H) inches
Zitbankje:
602 (B) x 312 (D) x 600 (H) mm
23-3/4 (B) x 12-5/16 (D) x 23-5/8 (H) inches
Gewicht
Console:
43.5 kg / 95 lbs 15 oz
Onderstel:
32.5 kg / 71 lbs 11 oz
Totaal:
76.0 kg / 167 lbs 9 oz
Zitbankje:
6.5 kg / 14 lbs 6 oz
122
962a
* In het belang van de productverbetering kunnen de
specificaties en/of het uiterlijk van dit toestel
zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd
worden.
Index
A
I
Akkoord .....................................................................41Ð42
Arrangement ...................................................................40
Arranger ....................................................................41, 44
Automatische Begeleiding ......................................41, 44
Initial Touch ..................................................................102
Inladen
Disk Rhythm ..............................................................47
Performance Song .....................................................83
Registration ................................................................65
Intro ..........................................................................38, 104
B
Basistoonhoogte ...........................................................107
Basisscherm .....................................................................20
Bass Pedalboard .............................................................23
Bass To Lower .................................................................55
Beat Indicator ..................................................................41
Break ..............................................................................104
C
Chord Hold ...................................................................105
Chorus-effect ...................................................................52
Composer ..................................................................70, 91
Composer-display ..........................................................20
Computer ......................................................................109
Count-In ...........................................................................71
Count-In Recording .......................................................91
K
Kopi‘ren
Maat ............................................................................98
Naam van Registration ............................................63
L
LCD Contrast ................................................................107
Leading Bass ...........................................................43, 104
Loop Recording ..............................................................89
Lower-klavier ..................................................................23
Lower-stem ................................................................24Ð25
M
Echo ..................................................................................19
Eject-knop ........................................................................46
Ending ......................................................................39, 104
Expressiepedaal ..............................................................57
Functie ........................................................................92
Maatsoort .........................................................................92
Manual Drum Set ...................................................36, 105
Manual Drums ................................................................35
Master Tuning ...............................................................107
Metronoom ......................................................................91
Geluid .........................................................................91
Volume .......................................................................91
Microfoon ........................................................................19
MIDI ...............................................................................109
MIDI IN Mode ..............................................................106
MIDI Output-kanaal ....................................................106
Music Style Disk .............................................................46
Muting
Kanaal .........................................................................93
F
N
Fabrieksinstellingen .......................................................20
Factory Reset ...................................................................20
Fill In
Fill In To Original .............................................40, 104
Fill In To Variation ...........................................40, 104
Floppy Disk .....................................................................46
Formatteren ...............................................................77
Voetschakelaar ........................................................58, 103
Format ........................................................................77, 78
Naam
Performance Song .....................................................79
D
Demperpedaal ........................................................57, 104
Demo Song ......................................................................21
Disk Drive .......................................................................46
Drum Set ..........................................................................35
E
O
Glide ...............................................................................104
Octave Shift .....................................................................33
One Touch Program .......................................................44
Opnemen .............................................................71Ð72, 75
Opslaan
Performance Song .....................................................80
Registration ................................................................64
SMF .............................................................................80
SMF Format ...............................................................82
H
P
Harmony Intelligence ............................................49, 105
Helderheid van het geluid ............................................58
Hoofdtelefoon .................................................................18
Human Voice ..................................................................34
Paneelinstelling ...............................................................45
Part ...................................................................................23
PC-nummer ...................................................................107
Pedaal ...............................................................................57
Pedal Bass Voice .................................................24, 25, 28
G
123
Index
Hoe u op het Bass Pedalboard kan spelen ..........103
Punch-in Recording .......................................................87
Q
Quantize ..........................................................................99
R
Registration .....................................................................59
Bewaren .....................................................................64
Gemaakt op een ouder model ................................68
Inladen .......................................................................65
Naam geven ..............................................................61
Naam kopi‘ren .........................................................63
Oproepen ...................................................................60
Opslaan ......................................................................59
Timing ......................................................................105
Wissen ........................................................................67
Reverb-effect ...................................................................53
Reverb-diepte ..........................................................101
Reverb-type .............................................................100
Ritme ................................................................................37
Arrangement .............................................................40
Ending ........................................................................39
Fill In ...........................................................................40
Intro ............................................................................38
Starten en Stoppen ............................................38, 104
Rhythm-display ..............................................................20
Rotary-effect ....................................................................51
S
SMF
Toewijzing van tracks (sporen) ..............................74
SMF Format ...............................................................84Ð85
Opslaan ......................................................................82
SMF Song File .................................................................85
Solo Voice ........................................................................29
Bepalen hoe de Solo Voice klinkt .........................103
Songteksten (Lyrics) .......................................................94
Sound Effects ..................................................................35
Sustain-effect .............................................................53, 54
Sustain-lengte ..........................................................101
Sync Start ...................................................................38, 44
T
Tempo ..............................................................................41
Track .................................................................................70
Track Mute ......................................................................74
Transponeren ..................................................................56
U
Upper-klavier ..................................................................23
Upper-stem ...............................................................24Ð25
V
Verwijderen
Maat ............................................................................95
124
Track ...........................................................................96
Volume
Master ...................................................................18, 57
Metronoom ................................................................91
Microfoon ...................................................................19
Volumebalans .................................................................32
W
Weergeven
Demo Song .................................................................21
Performance Song .....................................................73
Performance Song op Floppy Disk ........................85
Wissen
Deel van de Performance Data ...............................97
Performance Song .....................................................76
Performance Song op Floppy Disk ........................86
Registration ................................................................67