Sharp | R-21AT | R-15AT Operation-Manual NL

A40097, SEEG R15AT O/M
I
E
MANUALE D’ISTRUZIONI - Questo manuale contiene informazioni importanti, che dovete leggere prima
di usare il forno.
Avvertenza:
La mancata osservanza di queste istruzioni sull'uso e sulla manutenzione del forno, o l'alterazione del forno che
ne permetta l'uso a sportello aperto, possono costituire un grave pericolo per la vostra salute.
Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva
93/68/EEC.
MANUAL DE INSTRUCCIONES - Este manual contiene información muy importante que debe leerse
antes de utilizar el horno.
Advertencia:
Pueden presentarse serios riesgos para su salud si no respeta estas instrucciones de uso y mantenimiento, o si
el horno se modifica de forma que pueda ponerse en funcionamiento con la puerta abierta.
Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/
68/CEE.
R-15AT 1000W(IEC 60705)
cover
1
03.7.24, 11:53 AM
Seite1/D-1
Page18/F-1
Bladzijde35/NL-1
Het niet naleven van de gebruiks- en onder- houdsvoorschriften evenals elke ingreep die het mogelijk maakt dat het
toestel in niet-gesloten toestand in werking kan gesteld worden, kan leiden tot ernstige gezondheidsletsels.
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.
NEDERLANDS
GEBRUIKSAANWIJZING - Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die u dient te lezen
alvorens u de oven in gebruik neemt.
Waarschuwing:
ITALIANO
Des risques sérieux pour la santé peuvent être encourus si ces instructions d'utilisation et d'entretien en sont pas
respectées ou si le four est modifié de sorte qu'il soit possible de le faire fonctionner lorsque la porte est ouverte.
Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la
directive 93/68/CEE.
Pagina52/I-1
NL
MODE D´EMPLOI - Ce mode d´emploi du four contient des informations importantes, que vous devez
lire avant d´utiliser votre four à micro–ondes.
Avertissement:
ESPAÑOL
F
Die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Serviceanweisungen sowie jeglicher Eingriff, der das Betreiben des
Gerätes in geöffnetem Zustand (z.B. geöffnetes Gehäuse) erlaubt, führt zu erheblichen Gesundheitsschäden.
Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/
EWG. SERVICEABWICKLUNG FÜR DEUTSCHLAND, siehe Seite 87.
Página69/E-1
D
BEDIENUNGSANLEITUNG - Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, welche Sie vor
Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt sorgfältig durchlesen sollten.
Achtung:
FRANÇAIS
DEUTSCH
PROFESSIONELLES MIKROWELLENGERÄT
FOUR A MICRO-ONDES COMMERCIAL
KOMMERCIËLE MAGNETRONOVEN
FORNO A MICROONDE COMMERCIALE
HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL
A40097, SEEG R15AT O/M
BEZEICHNUNG DER BAUTEILE/LES ORGANES
D
6
7
8
5
4 3
9
2
1
GERÄT
1
2
1
2
3
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14 10
13
F
FOUR
11
12
13
14
Bedienfeld
Öffnungen für Türsicherheitsverriegelung
Garraumlampe
Keramikboden (nicht entfernbar)
Türscharniere
Tür
Türgriff
Türsicherheitsverriegelung
Türdichtungen und
Dichtungsoberflächen
Innenraum-Abdeckungsplatte
Belüftungsabdeckung
und-öffnungen
Netzkabel
Lufteintrittsöffnungen
Außenseite
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tableau de commande
Ouvertures des verrous de la porte
Eclairage du four
Sole en céramique
(non amovible)
Charnières
Porte
Poignée d'ouverture de la porte
Loquets de sécurité
Joint de porte et surface de contact du joint
Face de la cavité
Ouïes d'aération et couvercle
Cordon d'alimentation
Entrées d'air
Carrosserie extérieure
ELEKTRONISCHES BE- TABLEAU DE COMMANDE
DIENFELD
TABLEAU DE COMMANDE ET TÉ6
1
ON DEF NO. X2 CHECK
2 3 4
5
7
ANZEIGE UND SYMBOLE
Vergewissern Sie sich nach dem Einschalten anhand der Symbole, dass
das Gerät wie vorgesehen arbeitet.
1
8
1
9
10
11
12
13
14
16
MOINS
Vérifiez les témoins après que le four
a confirmé son fonctionnement normal.
Garbetrieb-Anzeige
Zeigt an, dass gegart wird.
2 Anzeige für SCHNELLES AUFTAUEN
3 Speichernummern-Anzeige
4 Anzeige für doppelte Menge
5 Kontrollbetrieb-Anzeige
6 Digitalanzeige
BEDIENUNGSTASTEN
7 DOPPELTE-MENGE-Taste
8 EXPRESS AUFTAU-Taste
9 NUMMERN-Tasten
10 ZEITWAHL-Taste
11 STOP/LÖSCHEN-Taste
12 LEISTUNGSSTUFEN-Taste
13 START-Taste
14 EINSTELL-Taste
15 KONTROLL-Taste
16 SIGNAL-Taste
15
Témoin de cuisson
Il s'éclaire pendant la cuisson.
2 Témoin DÉCONGÉLATION
RAPIDE
3 Numéro de mémoire
4 Témoin de quantité double
5 Témoin de mode de
vérification
6 Affichage numérique
TOUCHES D'OPÉRATION
7 Touche QUANTITÉ DOUBLE
8 Touche DÉCONGÉLATION
RAPIDE
9 Touche NUMÉROTÉE
10 Touche SÉLECTION DE DURÉE
11 Touche ARRÊT/ANNULATION
12 Touche SÉLECTION DE PUISSANCE
13 Touche MARCHE
14 Touche RÉGLAGE
15 Touche VÉRIFICATION
16 Touche SIGNAL
2
cover
3
03.7.31, 2:49 PM
A40097, SEEG R15AT O/M
NAMEN VAN ONDERDELEN/NOME DELLE PARTI/NOMBRE DE LAS PIEZAS
NL
I
E
OVEN
FORNO
HORNO
1
2
1
2
1
2
3
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bedieningspaneel
Openingen voor
deurvergrendeling
Ovenlamp
Keramische vloerplaat (kan
niet verwijderd worden)
Deurscharnieren
Deur
Deur open-hendel
Veiligheidsdeurgrendels
Deurafdichtingen en
pasvlakken
Voorplaat van ovenruimte
Ventilatie-afdekking
Netsnoer
Luchtinlaatopeningen
Behuizing
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
AUTO-TOUCH
BEDIENINGSPANEEL
DISPLAY EN INDICATORS
Controleer of de indicators van de
gewenste ovenfunctie(s) oplichten
nadat u de oven heeft gestart.
1 Kookindicator
Deze indicator toont dat het koken is gestart.
2 SNELONTDOOI-indicator
3 Geheugennummerindicator
4 Dubbele hoeveelheid-indicator
5 Controlefunktie-indicator
6 Digitale display
BEDIENINGSTOETSEN
7 DUBBELE HOEVEELHEID-toets
8 SNELONTDOOI-toets
9 NUMMER-toetsen
10 TIJD INSTELLEN-toets
11 STOPPEN/WISSEN-toets
12 VERMOGEN INSTELLEN-toets
13 START-toets
14 INSTEL-toets
15 CONTROLE-toets
16 BEDIENINGSTOON-toets
Pannello comandi
Aperture di bloccaggio
sportello
Luce forno
Piano di ceramica
(Non asportabile)
Cerniere sportello
Sportello
Manico di apertura sportello
Ganci di sicurezza sportello
Sigilli sportello e superfici di
sigillo
Piastra frontale del vano forno
Copertura di ventilazione
dell'aria
Cavo di alimentazione
Aperture di aspirazione
dell'aria
Mobile esterno
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PANEL DE CONTROL DE
TOQUE AUTOMATICO
PANNELLO COMANDI
DISPLAY E INDICATORI
Controllate gli indicatori dopo
l'avviamento del forno, per avere la
conferma che funzioni nel modo
desiderato.
1
Panel de control
Orificios de cierre de la puerta
Lámpara del horno
Piso de cerámica
(No desmontable)
Bisagras de la puerta
Puerta
Asa de abertura de la puerta
Pestillos de la puerta de
seguridad
Sellos de la puerta y
superficies de sellado
Placa frontal hueca
Cubierta de ventilación de aire
Cable de alimentación
Aberturas de entrada de aire
Exterior de la caja
Indicatore di cottura
Indica che la cottura è in
progresso.
2 Indicatore SCONGELAMENTO
RAPIDO
3 Indicatore di numero memoria
4 Indicatore di quantità doppia
5 Indicatore di modo verifica
6 Display digitale
PULSANTI DI FUNZIONAMENTO
7 Tasto QUANTITÀ DOPPIA
8 Tasto SCONGELAMENTO
RAPIDO
9 Tasti NUMERO
10 Tasto SELEZIONE TEMPO
11 Tasto ARRESTO/CANCELLAZIONE
12. Tasto SELEZIONE POTENZA
13 Tasto AVVIO
14 Tasto IMPOSTAZIONE
15 Tasto CONTROLLO
16 Tasto SEGNALE
VISUALIZADOR E INDICADORES
Compruebe los indicadores después de
poner el horno en funcionamiento para
asegurarse de que su operación va ya a
ser la deseada.
1 Indicador de cocción
Este indicador muestra que el
horno está cocinando.
2 Indicador de DESCONGELACIÓN RÁPIDA
3 Indicador del número de la
memoria
4 Indicador de cantidad doble
5 Indicador del modo de
comprobación
6 Visualizador digital
TECLAS DE MANEJO
7 Tecla de DOBLE CANTIDAD
8 Tecla de DESCONGELACIÓN
RÁPIDA
9 Teclas NUMÉRICAS
10 Tecla de SELECCIÓN DE
TIEMPO
11 Tecla de PARADA/
CANCELACIÓN
12 Tecla de SELECCIÓN DE
POTENCIA
13 Tecla de INICIO
14 Tecla de FIJACIÓN
15 Tecla de COMPROBACIÓN
16 Tecla de SEÑAL
3
cover
4
03.7.17, 7:00 PM
A40097, SEEG R15AT O/M (NL)
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIE: ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.
Voorkomen van brand
Voorkomen van persoonlijk letsel
1. Laat de magnetronoven tijdens gebruik niet
onbeheerd achter. Te hoge niveaus of te lange
kooktijden kunnen het voedsel mogelijk
oververhitten met brand tot gevolg.
2. Deze oven kan niet in een muur of kast worden ingebouwd.
3. Steek de stekker van het netsnoer in een
gemakkelijk toegangbaar stopcontact zodat u de
stekker in een noodgeval snel uit het stopcontact
kunt trekken.
4. Sluit de oven alleen aan op een stopcontact met
230 V wisselstroom met een minimale 16 A zekering
of een minimale 16 A circuitonderbreker.
5. Voor dit apparaat moet een afzonderlijk stroomcircuit
worden gebruikt dat alleen voor dit apparaat is bestemd.
6. Plaats de oven niet in de buurt van
verwarmingselementen, zoals bijvoorbeeld naast
een kachel of dichtbij een gasfornuis.
7. Plaats de oven niet in een zeer vochtige of natte ruimte.
8. Plaats of gebruik de oven niet buitenshuis.
9. Als er rook is, moet u de oven uitschakelen of
losmaken van het stopcontact en dan de deur
gesloten houden zodat eventuele vlammen doven.
10. Gebruik alleen bakjes, schalen en dergelijke
die geschikt zijn voor magnetronovens. Zie
"GIDS" op blz. NL-15. Zorg dat de gebruikte
bakjes, schalen en dergelijke geschikt zijn voor
gebruik in magnetronovens.
11. Bij het verwarmen van eten in plastic of papieren
bakjes moet u regelmatig in de oven kijken om
te controleren of de bakjes geen vlam vatten.
12. Reinig de keramische vloerplaat en de
ovenruimte na gebruik. Deze onderdelen dienen
droog en vetvrij te zijn. Vet kan mogelijk
oververhitten, gaan roken en vlam vatten.
13. Plaats geen ontvlambare materialen in de buurt
van de oven of de ventilatie-openingen.
14. Blokkeer de ventilatie-openingen niet.
15. Verwijder alle metalen draadjes, verzegelingen,
enz. van het voedsel en de verpakking. Vonken
van metalen voorwerpen kunnen mogelijk brand
veroorzaken.
16. Gebruik de magnetronoven niet voor bakken met
olie of het verwarmen van frituurvet. De temperatuur
kan namelijk niet worden geregeld en de olie kan
mogelijk vlam vatten.
17. Gebruik alleen popcorn dat in een voor
magnetronovens geschikt materiaal is verpakt.
18. Bewaar geen voedsel of andere voorwerpen in de
magnetronoven.
19. Controleer of de instellingen van de magnetronoven
juist zijn nadat u de oven heeft gestart.
20. Om oververhitting en brand te voorkomen, moet u
goed opletten wanneer u eten met een hoog suikerof vetgehalte, zoals bijvoorbeeld worstenbroodjes,
gebak of kerstpudding, kookt of opwarmt.
21. Volg alle aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
en in het bijgeleverde kookboek op.
WAARSCHUWING:
1. Gebruik de oven niet indien deze is beschadigd of niet normaal
funktioneert. Kontroleer alvorens gebruik het volgende:
(a) Kontroleer dat de deur goed sluit en niet krom
is of anderzijds beschadigd.
(b) Kontroleer dat de scharnieren en
veiligheidsdeurgrendels niet gebroken zijn of
los zitten.
(c) Kontroleer dat de deurafdichtingen en
pasvlakken; niet zijn beschadigd.
(d) Kontroleer dat er geen deuken in de ovenruimte
of in de dew zijn.
(e) Kontroleer dat het netsnoer en de stekker
niet zijn beschadigd.
2. Als de deur of de afdichtingen beschadigd zijn,
mag u de oven niet gebruiken totdat deze door een
vakman is gerepareerd.
3. De oven nooit zelf repareren en geen onderdelen van de
oven aanpassen of vervangen. Niemand, behalve een
gekwalificeerde technicus, dient onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij een
afdekking die bescherming biedt tegen blootstelling aan
microgolven, wordt verwijderd. Dit kan gevaarlijk zijn.
4. Gebruik de oven niet met de deur geopend. Breng
geen veranderingen in de veiligheidsdeurgrendels aan.
5. Gebruik de oven niet indien er een voorwerp tussen
de deurafdichtingen en pasvlakken is.
6. Zorg dat er geen vet of vuil is op de aangrenzende
oppervlakken. Volg de aanwijzingen bij "ONDERHOUD
EN REINIGEN" op blz. NL-14 goed op.
7. Personen met een PACEMAKER dienen een dokter
of de fabrikant van de pacemaker te raadplegen
aangaande speciale voorzorgsmaatregelen bij
gebruik van een magnetronoven.
Voorkomen van een elektrische schok
1. De behuizing mag nooit worden geopend of verwijderd.
2. Zorg dat er geen vloeistoffen of andere voorwerpen
in de openingen van de deurvergrendelingen of
ventilatie-openingen komen. Schakel de oven
onmiddelijk uit, trek de stekker uit het stopcontact
en raadpleeg erkend SHARP onderhoudspersoneel
indien er iets in deze openingen terecht is gekomen.
3. Dompel het netsnoer en de stekker niet in water of
andere vloeistoffen onder.
4. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel,
buffet e.d. hangen.
5. Houd het netsnoer uit de buurt van warme oppervlakken,
vermijd vooral het achterpaneel van de oven.
6. Vervang niet zelf de ovenlamp en laat de lamp ook
niet door ondeskundige, niet door SHARP erkende
elektriciëns vervangen. Raadpleeg uw handelaar
of erkend SHARP onderhoudspersoneel indien de
ovenlamp niet meer functioneert.
7. Indien het netsnoer van dit toestel is beschadigd,
dient het door een speciaal snoer te worden
vervangen. Laat het vervangen van het snoer aan
erkend SHARP onderhoudspersoneel over.
35/NL- 1
SEEG R15AT NL 35-37
35
03.7.24, 1:09 PM
A40097, SEEG R15AT O/M (NL)
Voorkomen van brandwonden
1. WAARSCHUWING:
De inhoud van babyflesjes en babyvoedselglaasjes
moet geroerd of geschud worden en de temperatuur
moet ook gecontroleerd worden voordat deze worden
gedronken of gegeten, om verbranding te voorkomen.
2. Voorkom
brandwonden
en
gebruik
ovenhandschoenen of aanzetbare stelen voor
pannen wanneer u het voedsel uit de oven haalt.
3. Voorkom brandwonden door hete stoom en overkoken
en houd open bakjes, popcornschalen, kookzakken
en dergelijk uit de buurt van uw gezicht en handen.
4. Voorkom brandwonden en test de temperatuur
van het voedsel en roer even door alvorens het
voedsel te serveren. Let vooral op alvorens het
voedsel aan babies, kinderen of ouderen te geven.
De temperatuur van de container komt niet overeen met
de temperatuur van het voedsel of de vloeistof. Controleer
altijd de temperatuur van het voedsel of de vloeistof.
1. Breng op geen enkele manier een verandering in
de oven aan.
2. Verplaats de oven niet terwijl deze werkt.
3. Deze oven dient uitsluitend voor het bereiden van
voedsel en mag derhalve alleen voor voedsel
worden gebruikt. Gebruik de oven niet voor
laboratoriumdoeleinden.
Voorkomen van problemen of beschadiging.
1. Schakel de oven niet in wanneer deze leeg is. De
oven wordt mogelijk beschadigd.
2. Ter voorkomen van beschadiging van de
keramische vloerplaat door oververhitting dient u
bij gebruik van bruineringsschalen of zelfverwarmende materialen altijd een hittebestendig
isolatiemateriaal zoals een porseleinen bord, onder
de schaal of het materiaal te plaatsen. Stel nooit
een langere tijd in dan de voor het gerecht
voorgeschreven kooktijd.
3. Gebruik geen metalen voorwerpen.
Microgolven reflecteren hier namelijk op waardoor
vonken worden opgewekt. Plaats geen blikjes in
de oven.
4. Plaats tijdens gebruik geen enkel voorwerp op de
behuizing van de oven.
OPMERKING
1. Raadpleeg een erkend electriciën indien u twijfels
aangaande het aansluiten van de oven heeft.
2. Noch de fabrikant noch de handelaar zijn
aansprakelijk voor schade aan de oven of
persoonlijk letsel indien de oven niet op de
voorgeschreven manier is aangesloten.
3. Condens of vocht kan mogelijk op de ovenwanden
of rond de deurafdichtingen en pasvlakken worden
gevormd. Dit is normaal en duidt niet op een defect
of het lekken van microgolven.
36/NL- 2
SEEG R15AT NL 35-37
36
03.7.31, 3:05 PM
FRANÇAIS
Overige waarschuwingen
NEDERLANDS
1. WAARSCHUWING:
Laat kinderen de oven alleen zonder toezicht
gekregen zodat ze weten hoe de oven veilig
gebruiken als ze voldoende instructies hebben
gekregen, zodat ze weten hoe de oven veilig gebruikt
dient te worden en de gevaren begrijpen die gepaard
gaan met het oneigenlijk gebruik ervan.
2. Kinderen dienen alleen de oven onder toezicht van een
volwassene te gebruiken. Let op dat kinderen niet aan de
deur of oven gaan hangen. De oven is geen speelgoed. Let
er goed op dat kleine kinderen niet met de oven spelen.
3. Zorg dat uw kinderen ook van de veiligheidsmaatregelen
op de hoogte zijn. Vertel wat wel en niet gebruikt kan
worden en gevaarlijk is. Benadruk dat verpakking van
bepaalde gerechten (bijvoorbeeld voor het knapperig
maken van voedsel) zeer heet kan worden.
DEUTSCH
Let op kleine kinderen
ITALIANO
WAARSCHUWING:
1. Vloeistoffen en andere etenswaren moeten niet
in afgesloten bakjes worden opgewarmd,
aangezien ze kunnen ontploffen.
2. Bij het verhitten van dranken in de magnetron
kunnen deze soms later nog overlopen als gevolg
van het kookproces. Houd hiermee terdege
rekening wanneer u de bakjes e.d. vastpakt.
3. Gebruik nooit verzegelde containers of bakjes.
Verwijder zegels en deksels alvorens gebruik.
Verzegelde bakjes en dergelijke kunnen zelfs nadat
de oven is uitgeschakeld ontploffen indien de druk
in het bakje te hoog is opgelopen.
4. Let op bij het bereiden van vloeistoffen met de
magnetron. Gebruik altijd flessen of containers met
een wijde hals zodat bellen kunnen ontsnappen.
Kook nooit in flessen met een dunne hals, zoals
baby-zuigflessen, daar de vloeistof plotseling
uit de fles zou kunnen spuiten met mogelijk
brandwonden tot gevolg.
Voorkom dat kokende vloeistof uit de fles spat:
1. Gebruik geen te lange kooktijd (zie blz. NL-16).
2. Roer door de vloeistof alvorens het verwarmen/opwarmen.
3. Steek voor het opwarmen een glazen staaf of
dergelijk voorwerp (geen metaal) in de vloeistof.
4. Laat de vloeistof na het koken ten minste 20
seconden in de oven staan zodat wordt
voorkomen dat de vloeistof later uit de fles spuit.
5. Kook nooit hele eieren in hun schaal in de
magnetron. Ook hardgekookte eieren moeten niet
in magnetronovens worden opgewarmd, aangezien
ze kunnen ontploffen, zelfs nadat de magnetronoven
is uitgezet. Bij opwarmen van eieren die niet zijn
geslagen of op een andere manier zijn verwerkt,
dient u ter voorkomen van het ontploffing van het
ei het eigeel en het eiwit door te prikken. Pel eieren
en snijd hard gekookte eieren in plakjes alvorens
deze in de magnetronoven te verwarmen.
6. Prik ter voorkomen van het ontploffen van voedsel
de schil of het vel van aardappelen, worstjes, fruit
en dergelijke door alvorens deze te koken.
5. Bij het openen van de deur ontsnapt er hitte en
stoom. Doe daarom bij het openen van de ovendeur
een stap achteruit.
6. Voorkom brandwonden en snij gevuld en gebakken
voedsel door zodat stoom en hitte kan ontsnappen.
7. Houd kinderen uit de buurt van de oven zodat zij
zich niet aan een hete oven kunnen branden.
8. Het achterpaneel van de oven wordt heet. Raak het niet aan.
ESPAÑOL
Voorkomen van een explosie en
spatten van kokend voedsel
A40097, SEEG R15AT O/M (NL)
INSTALLATIE
1) Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de
ovenruimte. Verwijder al het blauwe
beschermmateriaal van de buitenkant van de oven.
2) Controleer de oven regelmatig op beschadiging.
3) Plaats de oven op een vlak en waterpas oppervlak
dat sterk genoeg is om het gewicht te houden plus
het gewicht van het zwaarste item dat eventueel
wordt gekookt.
4) Zorg ervoor dat er zich minstens 15 cm ruimte
boven het apparaat bevindt.
6) De oven kan aan een buffet of standaard worden
bevestigd. Voor dit doeleinde is er een schroefgat
in de onderkant van de oven aangebracht. Nadat u
de juiste plaats voor de oven heeft bepaald, boort
u een gat door het buffet voor een 5 mm
zelftappende schroef. Het gat moet 20 mm vanaf
de linkerkant van de behuizing zijn en 180 mm
vanaf de voorrand van de ovenruimte-voorplaat.
15 cm
5) Steek de stekker van de oven in een standaard
geaard stopcontact.
TOEBEHOREN
Controleer of de volgende accessoires zijn bijgeleverd:
Handleidingen en overige
• Gebruiksaanwijzing
• Sticker met menu's
Schrijf de kooktijden en namen van schotels op deze sticker en plak hem op het bedieningspaneel.
• Blad met waarschuwingsinformatie (SPECIALE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN: Onderdeelcode
TCAUHA276WRRZ)
OPMERKING:
• Stel uw handelaar of erkend SHARP onderhoudspersoneel bij het nabestellen van accessoires op de hoogte
van de naam van het onderdeel en de modelnaam.
• De modelnaam is gedrukt op de voorkaft van deze gebruiksaanwijzing.
37/NL- 3
SEEG R15AT NL 35-37
37
03.7.16, 11:54 AM
A40097, SEEG R15AT O/M (NL)
ALVORENS IN GEBRUIK TE NEMEN
De oven wordt bediend met behulp van de toetsen op het bedieningspaneel. Telkens wanneer u op een toets
drukt, hoort u een bedieningstoon.
•
•
Wanneer u de oven de eerste maal op een
stopcontact aansluit, wordt
op het
digitale display getoond.
De toetsen werken alleen wanneer de ovendeur
dicht is.
•
•
De programma of controlefunctie komt te
vervallen wanneer er langer dan 3 minuten geen
toetsbediening wordt uitgevoerd.
verschijnt op het display nadat de
tijdteller tot nul heeft afgeteld. De aanduiding
verdwijnt wanneer u de ovendeur opent of op de
STOP/WISSEN-toets
drukt.
U kunt kiezen uit twee verschillende
bedieningstonen of u schakelt de bedieningstoon
uit.
•
Om een bedieningstoon in te stellen, drukt u binnen
2 seconden tweemaal op de INSTEL-toets
en daarna houdt u de BEDIENINGSTOON-toets
ingedrukt totdat u de gewenste toon hoort.
DEUTSCH
•
•
Als u de ovendeur tijdens geheugen-koken opent,
komt het programma te vervallen.
Als u een programma tijdens koken wilt annuleren,
drukt u tweemaal op de STOP/WISSEN-toets
.
Als u tijdens het instellen van een programma een
fout ongedaan wilt maken, drukt u eenmaal op de
.
STOP/WISSEN-toets
FRANÇAIS
BEDIENINGSTOON INSTELLING
DE OVEN STOPPEN
Als u de oven tijdens koken wilt stoppen, drukt u
of
eenmaal op de STOP/WISSEN-toets
u opent de ovendeur (behalve bij geheugenkoken).
Om de oven opnieuw te starten, maakt u de
ovendeur dicht en drukt dan binnen 1 minuut op
de START-toets
.
•
•
ESPAÑOL
ITALIANO
NEDERLANDS
•
38/NL- 4
SEEG R15AT NL 38-47
38
03.7.16, 0:14 PM
A40097, SEEG R15AT O/M (NL)
GEBRUIK VAN DE MAGNETRONOVEN
Inleiding: Microgolven worden door water, suiker
en vetmoleculen in het voedsel geabsorbeerd
waardoor de moleculen gaan trillen en tegen elkaar
wrijven. Deze wrijving veroorzaakt warmte, ongeveer op dezelfde wijze als wanneer u uw handen
warm maakt door deze tegen elkaar te wrijven.
Het buitenste gedeelte van het voedsel wordt
verwarmd door de microgolfenergie en de andere
gedeelten via geleiding van de warmte. Het is
belangrijk dat u het voedsel regelmatig omdraait,
verplaatst of erin roert, zodat een gelijkmatige
verdeling van de warmte wordt verkregen. Wanneer
wordt voorgeschreven dat u het voedsel even moet
laten staan, moet u dit niet verzuimen omdat het
voedsel anders niet door en door wordt gekookt of
ontdooid. Dit is vooral van belang bij het koken of
ontdooien van erg vast voedsel zoals vlees met
beenderen.
OPMERKINGEN:
• Microgolven gaan door alle niet metalen schalen
en andere voorwerpen en verwarmen enkel het
voedsel dat erin is.
• Microgolven worden door metaal weerkaatst.
• De oven is bekleed met een metaallaag en heeft
een uiterst fijn metaalrooster in de deur om
lekkage van microgolven te voorkomen.
• Metalen schalen e.d. zijn niet geschikt voor
gebruik in de oven.
GEHEUGEN-KOKEN
INFORMATIE OMTRENT GEHEUGEN-KOKEN
•
Deze oven heeft 20 geheugens (1 - 20) waarin u
kookprogramma's kunt vastleggen.
De geheugens 1 - 0 zijn voorgeprogrammeerd
zoals aangegeven in de tabel hiernaast. Indien
gewenst, kunt u de inhoud van deze
voorgeprogrammeerde geheugens wijzigen.
In ieder geheugen is een tijdcontante van 1,7
vastgelegd voor het bereiden van een dubbele
hoeveelheid. Deze tijdconstante kan voor ieder
geheugen afzonderlijk worden gewijzigd.
De informatie vastgelegd in de geheugens blijft
ook bewaard wanneer de stroom uitvalt. De
geheugens hoeven in dat geval dus niet opnieuw
te worden geprogrammeerd. Voor deze
geheugen-ondersteuningsfunctie zijn geen
batterijen nodig.
Als u informatie in de geheugens 11 - 20 wilt
vastleggen of deze geheugens wilt controleren,
of als u met de geheugens 11 - 20 wilt koken,
druk dan binnen 1 seconde tweemaal op de
gewenste NUMMER-toets.
•
•
•
•
Geheugen nr.
Kooktijd
Vermogen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10 sec.
20 sec.
30 sec.
45 sec.
1 min.
1 min. 15 sec.
1 min. 30 sec.
2 min.
2 min. 30 sec.
3 min.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Zie "Controleren van het geheugen" op blz. NL-9 voor
het controleren van de vastgelegde programma's.
Zie "Geheugen-invoer" op blz. NL-6 voor het wijzigen
van de vastgelegde programma's.
KOKEN MET DE GEHEUGENFUNCTIE
Voorbeeld: U wilt koken met behulp van geheugen nr. 1, dat geprogrammeerd is voor 10 seconden op 100%.
Stap
1
Procedure
Druk op de NUMMER-toets
Bedieningsvolgorde
Display
.
NO.
Na ongeveer 1 sec.
ON
39/NL- 5
SEEG R15AT NL 38-47
39
03.7.16, 0:14 PM
A40097, SEEG R15AT O/M (NL)
KOKEN VAN EEN DUBBELE HOEVEELHEID MET DE GEHEUGENFUNCTIE
Voorbeeld: Als u een dubbele hoeveelheid met geheugen nr. 1 wilt koken.
Stap
1
Procedure
Bedieningsvolgorde
Display
Druk op de DUBBELE HOEVEELHEID-toets.
NO. X2
NO. knippert op het display.
2
Druk op de NUMMER-toets
.
NO. X2
U kunt ieder geheugenprogramma naar wens wijzigen.
Maximaal aantal kookfasen:
Geheugen nr. 1 - 10
Max. 3 fasen
Geheugen nr. 11 - 20
Max. 2 fasen
Microgolfvermogen
0~100%
Kooktijd
Max. 30 minuten voor iedere fase.
Totale kooktijd is maximaal 30 minuten.
Aanbevolen vermogenniveaus
Gebruik de juiste NUMMER-toets nadat u op de VERMOGEN INSTELLEN-toets
heeft gedrukt.
In de onderstaande tabel ziet u het doorsnee vermogenniveau voor de diverse soorten voedsel en gerechten.
NUMMER-toetsen
Microgolfvermogen
Display
Voedsel/gerechten
VERMOGEN INSTELLEN
100%
P-HI
9
90%
P-90
8
80%
P-80
7
70%
P-70
6
60%
P-60
5
50%
P-50
4
40%
P-40
3
30%
P-30
2
20%
P-20
1
10%
P-10
Eten warm houden
0
0%
P- 0
Geen vermogen
Dranken, fruit,
groenten,
rijst/macaroni/spaghetti
soep
Zeegerechten,
gebak, muffins, schijfjes,
stoofschotel, lasagne
Ontdooien,
boter smelten
P = Power (vermogen)
40/NL- 6
SEEG R15AT NL 38-47
40
03.7.17, 4:47 PM
FRANÇAIS
GEHEUGEN-INVOER
NEDERLANDS
Opmerkingen: 1. Als de geheugentijd de maximumtijd voor het koken van een dubbele hoeveelheid overschrijdt,
zal het display "EE9" aangeven en wordt er gestopt. U kunt het geheugen alleen voor 1 portie
gebruiken. Zie hieronder voor de maximumtijd.
2. Bij de dubbele hoeveelheid instelling wordt de beste kooktijd ingesteld voor het koken van
een dubbele hoeveelheid; dit wil niet zeggen dat de kooktijd dubbel zo lang is.
3. Bij gebruik van het GEHEUGEN-kooksysteem hoeft niet op de START-toets
te
worden gedrukt. De geheugenfunctie kan niet gebruikt worden om de oven te starten
wanneer een van de programma's op het display wordt aangegeven.
ITALIANO
X2
ESPAÑOL
ON
DEUTSCH
Na ongeveer 1 sec.
A40097, SEEG R15AT O/M (NL)
Programmeren van de kooktijd en het vermogenniveau in een geheugen
Voorbeeld: Instellen van 4 minuten koken op 60% vermogen voor de 1ste fase en 2 minuten koken op 30%
vermogen voor de 2de fase, voor geheugen 1.
Stap
1
Bedieningsvolgorde
Procedure
Druk binnen 2 seconden tweemaal op
de INSTEL-toets.
Display
X2
NO.
NO. knippert op het display.
2
Druk op de NUMMER-toets
.
NO.
3
Druk op de TIJD INSTELLEN-toets.
4
Stel de gewenste kooktijd voor de 1ste
fase in. (4 minuten)
5
Druk op de VERMOGEN INSTELLENtoets.
6
Stel het gewenste vermogenniveau
voor de 1ste fase in. (60%)
7
Druk op de TIJD INSTELLEN-toets.
8
Stel de gewenste kooktijd voor de 2ste
fase in. (2 minuten)
9
Druk op de VERMOGEN INSTELLENtoets.
10
Stel het gewenste vermogenniveau
voor de 2ste fase in. (30%)
11
Druk tweemaal op de INSTEL-toets
om de procedure af te sluiten.
X2
P = Power (vermogen)
Opmerkingen: 1. Als de kooktijd de maximale tijdsduur overschrijdt, verschijnt de aanduiding "EE9" op het
display. Zie blz. NL-14.
2. Als de geprogrammeerde tijd de maximale tijdsduur overschrijdt bij dubbele hoeveelheid,
kunt u de dubbele hoeveelheid functie niet voor het geheugen gebruiken. U kunt dan alleen
de normale hoeveelheid bereiden.
3. Voor de 100% vermogeninstelling hoeft niet op de VERMOGEN INSTELLEN-toets
te worden gedrukt.
4. Bij stap 1 hoort u alleen de bedieningstoon bij de tweede druk op de INSTEL-toets
.
41/NL- 7
SEEG R15AT NL 38-47
41
03.7.16, 0:14 PM
A40097, SEEG R15AT O/M (NL)
Wijzigen van de tijdconstante voor dubbele hoeveelheid
De tijdconstante voor dubbele hoeveelheid is ingesteld op 1,7 maal de kooktijd voor enkele hoeveelheid. U kunt
deze instelling naar wens wijzigen.
Voorbeeld: Wijzigen van de tijdconstante in geheugen 1 naar 1,67.
Stap
1
Procedure
Bedieningsvolgorde
Druk binnen 2 seconden tweemaal op
de INSTEL-toets.
Display
X2
NO.
NO. knippert op het display.
2
Druk op de DUBBELE HOEVEELHEID-toets.
NO. X2
Druk op de NUMMER-toets
.
DEUTSCH
3
NO. X2
4
Druk op de TIJD INSTELLEN-toets.
X2
FRANÇAIS
Stel de tijdconstante in. (1,67)
X2
6
Druk tweemaal op de INSTEL-toets
om de procedure af te sluiten.
X2
.
ESPAÑOL
ITALIANO
Opmerkingen: 1. Als u de tijdconstante wijzigt, geldt dit alleen voor het gekozen geheugen.
2. De tijdconstante kan worden ingesteld tussen "0.00" en "9.99".
3. Bij stap 1 hoort u alleen de bedieningstoon bij de tweede druk op de INSTEL-toets
NEDERLANDS
5
42/NL- 8
SEEG R15AT NL 38-47
42
03.7.16, 0:14 PM
A40097, SEEG R15AT O/M (NL)
CONTROLEREN VAN HET GEHEUGEN
U kunt de informatie controleren die in het geheugen is geprogrammeerd.
Controleren van de kooktijd en het vermogenniveau
Voorbeeld: Stel dat u wilt weten wat er in geheugen 1 is geprogrammeerd (geheugen 1 is geprogrammeerd voor
4 minuten koken op 60% vermogen voor de 1ste fase en 2 minuten koken op 30% vermogen voor
de 2de fase).
Stap
1
Procedure
Bedieningsvolgorde
Display
Druk op de CONTROLE-toets.
NO.
CHECK
NO. knippert op het display.
2
Druk op de NUMMER-toets
.
NO.
CHECK
Na ongeveer 1 sec.
CHECK
CHECK
CHECK
CHECK
Wordt herhaald
P = Power (vermogen)
Opmerkingen: 1. Om de geheugencontrolefunctie te laten vervallen, drukt u op de CONTROLE-toets
.
2. Wanneer
wordt aangegeven na indrukken van de NUMMER-toets, is het
geheugen niet ingesteld.
3. Om de tijdconstante voor dubbele hoeveelheid te controleren, drukt u in stap 2 op de
en dan op de gewenste NUMMER-toets.
DUBBELE HOEVEELHEID-toets
43/NL- 9
SEEG R15AT NL 38-47
43
03.7.17, 4:47 PM
A40097, SEEG R15AT O/M (NL)
HANDMATIG KOKEN
U kunt 3 kookfasen programmeren en kiezen uit 11 vooraf ingestelde vermogenniveaus. Zie blz. NL6 voor nadere bijzonderheden. De maximale kooktijd die u voor iedere fase kunt instellen is 30
minuten. De totale kooktijd is eveneens maximaal 30 minuten.
OPMERKINGEN OMTRENT HANDMATIG KOKEN
3. Tijdens het koken zal de oven stoppen wanneer de
deur wordt geopend. Om het koken opnieuw te
starten, sluit u de deur en drukt dan op de STARTtoets
. Als de START-toets
niet
binnen 1 minuut na het sluiten van de deur is
ingedrukt, komt het programma te vervallen.
HANDMATIG KOKEN
Voorbeeld: Stel dat u 2 minuten en 30 seconden op 50% vermogen wilt koken.
Druk op de TIJD INSTELLEN-toets.
2
Stel de gewenste kooktijd in.
(2 minuten 30 seconden)
3
Druk op de VERMOGEN INSTELLENtoets.
4
Stel het gewenste vermogenniveau in.
(50%)
5
Druk op de START-toets.
Display
FRANÇAIS
1
Bedieningsvolgorde
NEDERLANDS
Procedure
ITALIANO
Stap
DEUTSCH
1. Voor de 100% vermogeninstelling hoeft niet op de
VERMOGEN INSTELLEN-toets
te worden
gedrukt.
2. Als de ingestelde tijd de maximumtijd overschrijdt,
zal het display "EE 9" aangeven. Druk op de
STOPPEN/WISSEN-toets
en voer een
geschikte tijd in.
ESPAÑOL
ON
P = Power (vermogen)
44/NL- 10
SEEG R15AT NL 38-47
44
03.7.17, 4:48 PM
A40097, SEEG R15AT O/M (NL)
PROGRAMMEREN VAN KOOKFASEN
Gebruik deze functie om drie verschillende, opeenvolgende kookfasen te programmeren.
Voorbeeld: Stel dat u 5 minuten op 70% vermogen en dan 3 minuten op 100% vermogen wilt koken.
Stap
Procedure
1
Druk op de TIJD INSTELLEN-toets.
2
Stel de gewenste kooktijd in voor de
1ste fase. (5 minuten)
3
Druk op de VERMOGEN INSTELLENtoets.
4
Stel het gewenste vermogenniveau in
voor de 1ste fase. (70%)
5
Druk op de TIJD INSTELLEN-toets.
6
Stel de gewenste kooktijd in voor de
2de fase. (3 minuten)
7
Druk op de START-toets.
Display
Bedieningsvolgorde
ON
P = Power (vermogen)
Opmerking: Herhaal na stap 6 de stappen 1 - 4 als u nog een derde kookfase wilt programmeren.
45/NL- 11
SEEG R15AT NL 38-47
45
03.7.16, 0:14 PM
A40097, SEEG R15AT O/M (NL)
OVERIGE HANDIGE FUNCTIES
SNELONTDOOIFUNCTIE
De snelontdooifunctie wordt gebruikt voor het ontdooien van vlees en gevogelte. Zie de ontdooitabel voor
de aanbevolen ontdooitijden.
Voorbeeld: Stel dat u voedsel voor 7 minuten en 30 seconden wilt ontdooien.
Stap
1
Bedieningsvolgorde
Procedure
Display
Druk op de SNELONTDOOI-toets.
DEF
2
Stel de gewenste ontdooitijd in.
DEF
DEF
Druk na het sluiten van de ovendeur
binnen 1 minuut op de START-toets.
ON DEF
Opmerking: 1. Als u de ovendeur niet openmaakt wanneer u de pieptonen hoort, gaat het ontdooiproces door
en telt de oven af tot nul.
2. Als de ingestelde tijd de maximumtijd overschrijdt (30 minuten), zal het display "EE 9" aangeven.
en voer een geschikte tijd in.
Druk op de STOPPEN/WISSEN-toets
TABEL VOOR SNELONTDOOIFUNCTIE
De snelontdooifunctie is speciaal bedoeld voor kleinere hoeveelheden voedsel. Gebruik de volgende soorten
voedsel voor deze functie:
1. Biefstuk
2. Lamskoteletten
3. Varkenskoteletten
4. Kippenpootjes
5. Visfilet
De oven is voorgeprogrammeerd met een tijd en vermogenniveau zodat het bovenstaande voedsel gemakkelijk
ontdooid kan worden.
VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT VAN DE SNELONTDOOIFUNCTIE
-Laat het voedsel na het ontdooien ongeveer 10 - 30 minuten staan zodat alle delen van het voedsel ongeveer
dezelfde temperatuur hebben.
-Controleer het voedsel nadat u dit een tijdje heeft laten staan. Als het voedsel niet volledig ontdooid is, moet
u dit op 20% vermogen nog wat langer ontdooien.
-Gebruik voedsel dat ongeveer overal een gelijke dikte heeft zodat een goed resultaat wordt verkregen. Als de
dikte van het voedsel sterk varieert, kan het nodig zijn dat u delen van het voedsel met kleine stukjes
aluminiumfolie afdekt om te sterk ontdooien te voorkomen.
-Zie de tabel voor handmatig ontdooien voor voedsel dat niet in de onderstaande tabel staat.
-Bij het invriezen van kippenpootjes, biefstuk, koteletten en vis, moet u deze afzonderlijk in platte lagen invriezen of
diepvriesplastic gebruiken om de lagen te scheiden. Dit om een gelijkmatige ontdooiing van het voedsel te verkrijgen.
VOEDSEL 200 gram 400 gram 600 gram
Biekstuk
Varkens- en
lamskoteletten
Kippenpootjes
Visfilet
2' - 3' 5' - 5'30" 7' - 8'
METHODE
1. Plaats het voedsel met de dunnere gedeelten in het midden.
Niet op elkaar leggen. Als delen aan elkaar vastzitten, deze zo
snel mogelijk scheiden.
2. Indien nodig, dunnere gedeelten met aluminiumolie afdekken.
3. Draai om en plaats opnieuw wanneer u de pieptonen hoort.
Na het draaien de ontdooide gedeelten met dunne, vlakke
stroken aluminiumfolie bedekken. Na het ontdooien 10 - 30
minuten laten staan.
46/NL- 12
SEEG R15AT NL 38-47
46
03.7.24, 1:13 PM
FRANÇAIS
5
Halverwege tijdens het ontdooiproces knippert de CHECK aanduiding en maakt de oven 4 pieptonen.
Maak de ovendeur open. Draai het voedsel om en dek warme delen
af. Sluit de ovendeur.
NEDERLANDS
4
ITALIANO
ON DEF
DEUTSCH
Druk op de START-toets.
ESPAÑOL
3
A40097, SEEG R15AT O/M (NL)
CONTROLEREN VAN DE TELLERSTANDEN
Zet de tellers op "0" terug voordat u de oven in gebruik neemt (zie TERUGSTELLEN VAN DE TELLERS
hieronder), zodat u naderhand kunt controleren hoevaak en voor hoelang de oven gebruikt is.
Voorbeeld: Volg de onderstaande aanwijzingen om de totale tijdsduur dat de oven is gebruikt te controleren en
het aantal keren dat ieder programma is gebruikt. In het onderstaande voorbeeld is de totale
tijdsduur "8268" en geheugen 1 is "513" maal gebruikt.
Stap
1
Display
Bedieningsvolgorde
Procedure
Druk tweemaal op de CONTROLEtoets.
X2
CHECK
CHECK knippert op het display
(Totale gebruikstijd)
2
Om het gebruik van geheugen 1 te
controleren, druk u op de NUMMER-toets
.
NO.
CHECK
Na ongeveer 1 sec.
CHECK
(Aantal keren dat geheugen 1
is gebruikt)
Opmerkingen: 1. Druk op de CONTROLE-toets
om de teller-controlefunctie te laten vervallen. De
maximale stand voor iedere teller is 9999. Hierna komt de teller weer op 0 te staan.
2. Om de tijden van handmatig koken te controleren, drukt u in stap 2 op de TIJD INSTELLENtoets
in plaats van op de NUMMER-toets.
Om de tijden van de snelontdooïfunctie te controleren, drukt u in stap 2 op de SNELONTDOOItoets
in plaats van op de NUMMER-toets.
TERUGSTELLEN VAN DE TELLERS
Iedere teller kan op nul worden teruggesteld.
Voorbeeld: Terugstellen van de teller van geheugen 1.
Stap
1
Procedure
Bedieningsvolgorde
Druk tweemaal op de CONTROLEtoets.
Display
X2
CHECK
CHECK knippert op het display
(Totale gebruikstijd)
2
Druk op de NUMMER-toets
.
NO.
CHECK
Na ongeveer 1 sec.
CHECK
(Aantal keren dat geheugen 1
is gebruikt)
3
Druk op de INSTEL-toets.
CHECK
om de teller-terugstelfunctie te laten vervallen.
Opmerkingen: 1. Druk op de CONTROLE-toets
2. Om de teller voor handmatig koken terug te stellen, drukt u in stap 2 op de TIJD INSTELLENtoets
in plaats van op de NUMMER-toets.
Om de teller voor de snelontdooïfunctie terug te stellen, drukt u in stap 2 op de SNELONTDOOItoets
in plaats van op de NUMMER-toets.
3. Om de totale gebruikstijd terug te stellen, slaat u stap 2 over.
47/NL- 13
SEEG R15AT NL 38-47
47
03.7.16, 0:14 PM
A31352,
SEEG
R21AT
O/M
A40097,
SEEG
R15AT
O/M
(NL)
BETEKENIS VAN DE FOUTMELDING
Als de ERROR foutmelding verschijnt, volgt u dan de onderstaande aanwijzing.
FOUTMELDING
EE9
De tijd die u hebt ingesteld overschrijdt de maximumtijd. Druk op de
STOPPEN/WISSEN-toets
en voer een geschikte tijd in.
ONDERHOUD EN REINIGEN
REINIG DE OVEN REGELMATIG EN VERWIJDER EVENTUELE ETENSRESTEN - Houd de oven schoon om slijtage
van het oppervlak te voorkomen. Dit om een lange levensduur te verkrijgen en een gevaarlijke situatie te voorkomen.
De buitenkant van de oven kan eenvoudig gereinigd
worden met een milde oplossing van zeep en water.
Veeg zeepresten met een vochtig doekje weg en
droog vervolgens met een zachte doek.
LET OP:
GEBRUIK DE OVEN NIET WANNEER DE
VENTILATIE-AFDEKKING NIET IS AANGEBRACHT.
Bedieningspaneel
U dient bij reinigen van het bedieningspaneel de nodige
voorzichtigheid in acht te nemen. Open de deur voordat u
met reinigen begint zodat de toetsen uitgeschakeld worden.
Gebruik een met water bevochtigde doek om het
bedieningspaneel voorzichtig af te nemen totdat het schoon
is. Gebruik niet te veel water. Gebruik beslist geen chemische
middelen of schuurmiddelen. Dit kan het paneel namelijk
beschadigen en gebruik van de toetsen onmogelijk maken.
LET OP:
VERWIJDER DE KERAMISCHE VLOERPLAAT
NIET UIT DE OVEN.
3) Zorg ervoor dat de zeepoplossing of het water niet
door de gaatjes in de wanden dringt daar dit de
oven kan beschadigen.
4) Gebruik voor de binnenkant van de oven geen
spray-type reinigers.
Deur
De deur aan beide kanten, de deurafdichting alsmede
de dichtingsoppervlakken regelmatig met een vochtige
doek reinigen om verontreinigingen te verwijderen.
Gebruik geen schuurmiddelen.
FRANÇAIS
Buitenkant van de oven
1) De oven is gemakkelijk schoon te houden door spatten
e.d. elke dag weg te vegen met een zachte, vochtige
doek of spons. Bij hardnekkiger vuil, veeg weg met
een doek bevochtigd met een milde zeepoplossing
totdat alle vlekken verdwenen zijn. Opeengehoopte
spatten kunnen oververhitten en rook afgeven of
gaan branden, of vonken veroorzaken.
2) Houd de keramische vloerplaat altijd goed schoon.
Als er vet of olie in de ovenruimte is, kan
oververhitting, rookvorming of zelfs brand ontstaan
wanneer de oven de volgende keer wordt gebruikt.
NEDERLANDS
GEBRUIK GEEN IN DE HANDEL VERKRIJGBARE
OVENREINIGERS,
OPLOSMIDDELEN
OF
SCHUURMIDDELEN EN SCHUURSPONSJES OP WELK
GEDEELTE VAN DE MAGNETRONOVEN DAN OOK.
SPAT GEEN WATER OP DE OVEN. DIT KAN EEN
ELEKTRISCHE SCHOK VEROORZAKEN, LEKKAGE VAN
ELEKTRICITEIT OF BESCHADIGING VAN HET APPARAAT.
GEBRUIK GEEN WATERSTRAAL OM DE OVEN TE
REINIGEN.
DEUTSCH
Binnenkant van de oven
LET OP!
ITALIANO
IN GEVAL VAN STORINGEN
Controleer het volgende alvorens de reparateur te bellen:
1. Voeding
Ga na dat de stekker stevig in het stopcontact zit.
Ga na dat de zekering/circuitonderbreker in orde is.
2. Bij openen van de deur:
Gaat de ovenlamp branden?
3. Plaats een kopje met 150 ml water in de oven en sluit de deur goed.
Druk op de volgende toetsen.
A. Gaat de ovenlamp branden?
JA _____ NEE _____
B. Werkt de ventilator?
(Ga dit na door uw hand over de ventilatie-openingen te leggen.)
C. Hoort u na 1 minuut de pieptoon?
JA _____ NEE _____
D. Dooft de kookindicator?
JA _____ NEE _____
E. Is het water hierna warm?
JA _____ NEE _____
Als van een van bovenstaande vragen het antwoord "NEE" is, controleer dan eerst de netstekker en de zekering.
Als deze beide in goede staat verkeren, neem dan contact op met uw dealer of een erkende SHARP
onderhoudswerkplaats en deel hen het resultaat mee van uw controles.
48/NL- 14
SEEG R15AT NL 48-51
48
03.7.31, 3:08 PM
ESPAÑOL
JA _____ NEE _____
A31352,
SEEG
R21AT
O/M
A40097,
SEEG
R15AT
O/M
(NL)
GIDS
MEER INFORMATIE OVER DE
MAGNETRON
Microgolven brengen de watermoleculen in
levensmiddelen aan het trillen. Door de ontstaande
wrijving ontstaat warmte, die er voor zorgt dat de
gerechten worden ontdooid, verhit of gegaard.
Levensmiddelen
Microgolven worden
geabsorbeerd
Metaal
mag over het algemeen niet worden toegepast, omdat
microgolven metaal niet kunnen doordringen en op die
manier de gerechten niet kunnen bereiken. Er zijn
echter uitzonderingen: Smalle strookjes aluminiumfolie
kunnen worden gebruikt voor het bedekken van
gedeelten, zodat deze niet te snel ontdooien of gaar
worden (bijv. de vleugels bij een kip).
Metaal
DE GESCHIKTE SCHALEN
Glas, glas-keramiek en porselein
Vuurvaste glazen glas-keramiek of porselein schalen
zijn zeer geschikt. Ze mogen echter geen metaal
bevatten ( bijv. kristal) of van een metalen laag voorzien
zijn (bijv. gouden rand, kobaltblauw).
Glas, porselein, keramiek
kunststof, papier enz.
Microgolven worden
doorgelaten
Microgolven worden
gereflecteerd
Kleine metalen pennen en aluminium schalen (bijv. bij
panklare gerechten) kunnen worden gebruikt. Ze
moeten echter in verhouding tot het gerecht klein zijn,
bijv. aluminium schalen moeten tenminste 2/3 tot 3/4
met voedsel gevuld zijn. Het verdient aanbeveling het
voedsel in serviesgoed te plaatsen dat geschikt is voor
de magnetron.
Keramiek
is over het algemeen goed geschikt. Keramiek moet
geglazuurd zijn, omdat er bij ongeglazuurde keramiek
vocht in het serviesgoed kan dringen. Vocht verhit het
materiaal en kan ertoe leiden dat het barst.
Als er aluminium schalen of ander metalen serviesgoed
wordt toegepast, moet er een minimale afstand van
ca. 2,0 cm ten opzichte van de wanden van de
gaarruimte worden aangehouden, omdat deze anders
door mogelijke vonken kunnen worden beschadigd.
Kunststof en papier
Hittebestendig, voor de magnetron geschikt kunststof
of papieren serviesgoed is geschikt voor het ontdooien,
verhitten en garen. Houdt u a.u.b. rekening met de
gegevens van de fabrikant.
Geen serviesgoed met metaallaagje, metalen
onderdelen of ingesloten metaal, zoals bijv. met
schroeven, banden of grepen toepassen.
Magnetronfolie
of hittebestendige folie is goed geschikt voor het
bedekken of omwikkelen. Houdt u a.u.b. rekening met
de gegevens van de fabrikant.
Braadzakken
kunnen eveneens in de magnetron worden toegepast.
De metalen clips zijn echter niet geschikt voor het
afsluiten ervan, daar de braadzakfolie kan smelten.
Gebruikt u touwtjes om de zakken af te sluiten en
steekt u meerdere keren met een vork in de zak.
Niet hittebestendige folie, zoals bijv. keukenfolie, is
slechts in beperkte mate geschikt voor het gebruik in
de magnetron. Ze dient uitsluitend voor korte
verhittingsprocedures te worden gebruikt en mag niet
met het levensmiddel in contact komen.
DEUGDELIJKHEIDSTEST VOOR
SERVIESGOED
Als u niet zeker weet, of uw serviesgoed geschikt is voor
de magnetron, voert u de volgende test uit:
Plaats het serviesgoed in het toestel. Plaats een glas
gevuld met 150 ml water op of naast het serviesgoed.
Het toestel één tot twee minuten op 100% vermogen
laten lopen. Als het serviesgoed koel of handwarm blijft,
is het geschikt. Deze test niet met kunststof serviesgoed
uitvoeren. Het zou kunnen smelten.
49/NL- 15
SEEG R15AT NL 48-51
49
03.7.16, 1:13 PM
A31352,
SEEG
R21AT
O/M
A40097,
SEEG
R15AT
O/M
(NL)
INFORMATIE OVER VERMOGENNIVEAU
100%-70% vermogen:
Een hoog vermogen is geschikt voor het opwarmen of opnieuw klaarmaken van voedsel. Dit vermogen wordt
tevens gebruikt voor het snel aan de kook brengen van bijvoorbeeld water en daarna een lager vermogen om het
voedsel te koken (bijvoorbeeld rijst of pasta).
60%-40% vermogen:
Voor langere kooktijden en compact voedsel.
30%-20% vermogen:
Voor geleidelijk koken en delicate gerechten. Tevens voor het doorkoken of voor het koken van rijst en pasta.
Over het algemeen wordt het aanbevolen om het voedsel voor het koken of opwarmen af te dekken. Daarbij kunt
u wat water over het voedsel sprenkelen (zout water of bouillon is tevens bruikbaar).
De stoom houdt het voedsel namelijk vochtig en versnelt tevens het koken.
DEUTSCH
10% vermogen:
Een laag vermogen wordt voornamelijk voor ontdooien gebruikt. Gebruik dit vermogen echter ook voor het koken
van zeer delicate gerechten, bijvoorbeeld gerechten met kaassaus.
400 gram
600 gram
Opmerking
ca. 5'30"
ca. 7'
ca. 5'30"
ca. 5'20"
ca. 2'
ca. 1'50"
ca. 5'30"
ca. 5'20"
ca. 10'
ca. 10'30"
ca. 10'
ca. 9'
ca. 3'
ca. 2'50"
ca. 9'
ca. 7'
ca. 15'
ca. 15'
ca. 15'
—
ca. 4'
—
ca. 14'
ca. 9'30"
Draaien na de halve
ontdooitijd. Ca. 15 minuten
laten staan.
ONTDOOIEN Vlees
Gevogelte
Vis
Fruit
*Cake (geen fruit of kaas)
*Roomtaart
Garnalen
**Koud vlees
-18°C
-18°C
-18°C
-18°C
-18°C
-18°C
-18°C
-18°C
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
OPWARMEN Heldere soep
Cremesoep
Casseroles
Bijgerechten, pasta
Bijgerechten, rijst
Bijgerechten, aardappelen
Bijgerechten, groenten
Gebakken bonen
Goulash, Ragout
*Vlees (150 g)
*Worstjes (50 g)
5±2°C
5±2°C
5±2°C
5±2°C
5±2°C
5±2°C
5±2°C
5±2°C
5±2°C
5±2°C
5±2°C
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ca. 1'20"
ca. 1'30"
ca. 1'30"
ca. 1'30"
ca. 1'30"
ca. 1'30"
ca. 1'30"
ca. 1'30"
ca. 1'45"
ca. 1'10".
ca. 25-30 sec.
ca. 2'40"
ca. 3'
ca. 3'
ca. 2'30"
ca. 2'30"
ca. 2'30"
ca. 2'30"
ca. 2'30"
ca. 2'45"
ca. 2'
40 sec.
ca. 3'50"
ca. 4'
ca. 4'20"
ca. 3'30"
ca. 3'30"
ca. 3'40"
ca. 3'30"
ca. 3'40"
ca. 3'20"
—
50 sec.
Afdekken
met
magnetronplastic of
deksel. Na opwarmen
goed doorroeren.
Bijgerechten, aardappelen 20±2°C
Bijgerechten, groenten 20±2°C
100%
100%
ca. 3'30"
ca. 3'30"-4'
ca. 6'30"
ca. 7'
ca. 8'
ca. 8'
Gebruik deksel van
casseroles. Roeren na
de helft van de totale
kooktijd.
ESPAÑOL
KOKEN
* Hoeveelheden zijn per stuk (1, 2 of 3) en niet in gram.
** Verwijder ontdooide delen. Ca. 15 minuten laten staan.
50/NL- 16
SEEG R15AT NL 48-51
50
—
NEDERLANDS
200 gram
ITALIANO
BasisMicrotemperatuur golfvermogen
Menu
FRANÇAIS
KOOKTABEL EN RECEPTEN
03.7.16, 1:13 PM
A31352,
SEEG
R21AT
O/M
A40097,
SEEG
R15AT
O/M
(NL)
BasisMicrotemperatuur golfvermogen
Menu
SPECIALITEITEN
Deens banket
* Donuts/Berliner bollen
* Boucheés a la reine
* Hamburger
* Kaasburger
Geroosterd brood met bacon
(40 gram)
Roereieren met bacon
(140 gram)
1 Stuk
2 Stuk
–
ca. 14 sec.
ca. 27 sec.
ca. 1'50"
ca. 3'
–
20±2°C
20±2°C
20±2°C
5±2°C
5±2°C
20±2°C
100%
100%
100%
100%
50%
100%
ca. 10 sec.
ca. 9 sec.
ca. 20 sec.
ca. 1'
ca. 1'50"
15 sec.
5±2°C
100%
50 sec.
–
* Hoeveelheden zijn per stuk (1, 2 of 3) en niet in gram.
Recepten
Roereieren
Meng twee eieren met peper, zout en melk. Kook ca. 1
minuut 30 seconden en roer drie keer tijdens het koken.
Toast Hawaiï
Rooster het brood en besmeer met boter. Leg een
plak ham, schijfje ananas en kaas op een bord en kook
ca. 40 seconden. Leg na het koken op het geroosterde
brood.
Bacon
Leg twee dunne plakjes bacon tussen papieren doekjes
en kook ca. 45 seconden.
Warme chocolademelk met slagroom
Giet 150 ml melk in een grote kop. Voeg 30 gram
zwarte chocolade (in plakjes) toe. Roer en kook ca. 1
minuut 20 seconden. Roer tijdens het koken nogmaals
door. Doe wat slagroom en chocoladepoeder op de
chocolademelk en serveer.
Alle recepten worden gekookt met 100% vermogenniveau.
51/NL- 17
SEEG R15AT NL 48-51
51
03.7.16, 1:13 PM
A40097, SEEG R15AT O/M
D
TECHNISCHE DATEN
F
FICHE TECHNIQUE
NL
SPECIFICATIES
I
DATI TECNICI
E
ESPECIFICACIONES
Netzspannung:
Sicherung/Sicherungsautomat:
Leistungsaufnahme:
Leistungsabgabe:
Mikrowellenfrequenz:
Außenabmessungen:
Garraumabmessungen:
Garrauminhalt:
Gar-Gleichmäßigkeit:
Gewicht:
230 V, 50 Hz, Einphasenstrom
16 A, träge
1.55 kW
1000 W (IEC 60705)
2450 MHz
520 mm(B) x 309 mm(H) x 424 mm(T)
351 mm(B) x 211 mm(H) x 372 mm(T)
28 Liter
Drehantennen-System
Ca. 18 kg
Alimentation électrique:
Fusible/disjoncteur de protection:
Consommation électrique:
Puissance de sortie:
Fréquence micro-ondes:
Dimensions extérieures:
Dimensions de la cavité:
Volume de la cavité:
Uniformisation de la cuisson:
Poids:
230 V, 50 Hz, monophasé
Fusible temporisé 16 A
1.55 kW
1000 W (IEC 60705)
2450 MHz
520 mm(L) x 309 mm(H) x 424 mm(P)
351 mm(L) x 211 mm(H) x 372 mm(P)
28 litres
Antenne tournante
18 kg environ
Netspanning:
Zekering/circuitonderbreker:
Vereist vermogen:
Uitgangsvermogen:
Microgolffrequentie:
Afmetingen buitenkant:
Afmetingen binnenkant:
Capaciteit oven:
Kooksysteem:
Gewicht:
230 V, 50 Hz, enkele fase
16 A, tijdsvertraging
1.55 kW
1000 W (IEC 60705)
2450 MHz
520 mm(B) x 309 mm(H) x 424 mm(D)
351 mm(B) x 211 mm(H) x 372 mm(D)
28 l
Roterende antenne
Ca. 18 kg
Tensione di corrente alternata:
Fusibile linea distribuzione/interruttore automatico:
Potenza richiesta:
Potenza emessa:
Frequenza microonde:
Dimensioni esterne:
Dimensioni cavità:
Capacità forno:
Uniformità di cottura:
Peso:
230 V, 50 Hz, monofase
16 A, a intervallo di tempo
1.55 kW
1000 W (IEC 60705)
2450 MHz
520 mm(L) x 309 mm(A) x 424 mm(P)
351 mm(L) x 211 mm(A) x 372 mm(P)
28 litri
Sistema ad antenna rotante
18 kg circa
Tensión alterna:
Fusible/disyuntor de fase:
Energia eléctrica de CA:
Potencia de salida:
Frecuencia de microondas:
Dimensiones exteriores:
Dimensiones de la cavidad:
Capacidad del horno:
Uniformidad de cocción:
Peso:
230 V, 50 Hz, monofásica
16 A, retardo de tiempo
1.55 kW
1000 W (IEC 60705)
2450 MHz
520 mm(An.) x 309 mm(Al.) x 424 mm(Prof.)
351 mm(An.) x 211 mm(Al.) x 372 mm(Prof.)
28 litros
Sistema de antena rotativa
18 kg aproximadamente
86
cover
5
03.7.17, 7:03 PM
A40097, SEEG R15AT O/M
SHARP CORPORATION
SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH.
Sonninstrasse 3, 20097 Hamburg
Federal Repubic of Germany
cover
7
TINSZA101WRRZ-H31
Gedruckt in Thailand
Imprimé au Thaïlande
Gedrukt in Thailand
Stampato in Tailandia
Impreso en Tailandia
03.7.17, 7:00 PM
Download PDF