Sharp | CD-SW440NH | CD-SW440NH Operation-Manual SE

SVENSKA
Inledning
Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den
visar hur man handhar denna SHARP produkt.
CD-SW440NH mini komponent system bestående av CD-SW440NH (huvudenhet), CP-S440NH (högtalarsystem) och
CP-SW440NH (subwoofer).
Speciell anmärkning
Leverans av den här produkten överlåter ingen licens inte heller innebär det någon rätt att distribuera innehållet skapat
med denna produkt i inkomstgenererade gruppsändningar (terrestra, satellite, kabel och/eller andra distributionskanaler),
inkomstgenererande strömningsanvändningar (via Internet, intranet och/eller andra nätverk), andra inkomstgenererande
distributionssystem (pay-audio eller audio-on-demand användningar eller liknande) eller på inkomst genererande fysiska
media (compact discs, digitala optiska lagringsmedia, halvledarchips, hårddiskar, minneskort och liknande). För en sådan
användning krävs en oberoende licens. För information, besök http://mp3licensing.com
MPEG Layer-3 audiokodningsteknologi licenserad från Fraunhofer IIS och Thomson.
Tillbehör
Bekräfta att endast följande tillbehör ingår.
Adapter A x 1
Adapter B x 1
Adapter 9 x 1
Adapter 10 x 1
AM-ramantenn x 1
FM-antenn x 1
Batteri av ”AAA” storlek
(UM/SUM-4, R3, HP-16
eller liknande) x 2
CDUSB
Fjärrkontroll x 1
INNEHÅLL
Sida
Sida
Allmän information
Bandavspelning
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Reglage och indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4
Lyssning till kassettband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Radio
Förberedelse för användning
Lyssning till radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Systemanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 6
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Utmärkande egenskaper
Användning av radiodatasystemet (RDS) . . . . . . 17 - 19
Inställning av klockan (Endast fjärrkontroll) . . . . . . . . . 20
Timer och automatisk avstängning
(Endast fjärrkontroll) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 21
Förbättring av ditt system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Grundförfarande
Allmän reglering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
iPod
Lyssning till iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9
Uppspelning av vanlig CD eller MP3/WMA-skiva
Att lyssna på CD eller MP3/WMA-skiva . . . . . . . . 10 - 12
MP3-/WMA-mappläge (endast för
MP3-/WMA-filer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 13
Hänvisningar
Problemlösningsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 23
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
USB
Lyssna till USB massminne/MP3 spelare . . . . . . . 13 - 14
Avancerad USB uppspelning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
V-1
Försiktighetsåtgärder
Varning:
Apparaten får inte användas med annan spänning än den
angivna. Att använda apparaten med högre spänning än
angiven är farligt och kan orsaka brand eller annan olycka
medförande skador. SHARP kan inte påtaga sig något
ansvar för skada som orsakats genom användning av fel
spänning.
Allmänt
● Se till så att utrustningen är placerad på ett väl
ventilerat ställe och att det är minst 10 cm fritt utrymme
längs sidorna, ovanför och baktill om utrustningen.
10 cm 10 cm
10 cm
M I N I C O M P O N E N T S YS T E M
CD-SW440
Volymkontroll
FUNCTION
VOL
PUSH
OPEN
AUDIO IN
PHONES
Golv
Tabell
10 cm
● Placera inte subwoofersystemet på samma yta som
huvudenheten för att undvika avbrott i ljudet under
uppspelning.
● Använd enheten på ett fast, jämnt underlag utan
vibrationer.
● Placera högtalarna minst 30 cm från eventuell CRT-TV
för att undvika färgvariationer på TV-skärmen. Om
variationerna är kvar, flytta högtalarna längre bort från
TV:n. En LCD-TV utsätts inte för sådana variationer.
● Håll apparaten borta från direkt solljus, starka
magnetfält, mycket damm, fuktighet och elektroniska/
elektriska apparater (hemdatorer, telefax, etc.), som
orsakar elektriska störningar.
● Ställ ingenting ovanpå enheten.
● Apparaten får inte utsättas för väta, temperaturer över
60˚C eller för mycket låga temperaturer.
● Om ditt system inte fungerar riktigt, dra nätsladden ur
nätuttaget. Stick in nätsladden igen och slå till
strömmen.
● Vid åskväder, koppla från enheten för säkerhets skull.
● Fatta tag i stickkontakten när den ska dras ut ur
nätuttaget. Att dra i sladden kan skada den.
● AC-stickproppen används som
frånkopplingsanordning och ska alltid vara klart
driftsduglig.
● Ta inte bort det yttre locket med risk för elektriska
stötar. Kontakta närmaste SHARP service center
för åtgärder.
● Luftventilationen får inte hindras genom att täcka
lufthålen med föremål såsom tidningar, borddukar,
gardiner, etc.
● Inga öppna flamkällor såsom brinnande stearinljus får
placeras på enheten.
● Miljöhänsyn bör beaktas när batterier avlägsnas.
● Denna enhet bör endast användas vid temperaturer
mellan 5˚C - 35˚C.
● Enheten är utformad för användning i måttlig
klimatmiljö.
Ljudnivån vid viss volyminställning beror på högtalarens
effekt, placering och flera andra faktorer. Det är tillrådligt
att undvika att utsätta sig för höga volymnivåer. Vrid inte
på volymen till full nivå då apparaten sätts på. Lyssna på
musik på måttliga nivåer. För mycket lyssning i hörlurar
med hög volym kan orsaka hörselskador.
V-2
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
1
2
3
4
5
6
7
1
9
Reglage och indikatorer
Frampanel
1
2
M IN I C O M PO N EN T SYS TEM
CD-SW440
3
4
9
FUNCTION
5
10
11
ON/STAND-BY
VOL
12
13
PUSH
OPEN
AUDIO IN
6
7
8
14
PHONES
Sida
1. Dockningsstation för iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Skivsläde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. Fjärrsensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4. Timerindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5. Till/Beredskapsknapp . . . . . . . . . . . . . . 7, 8, 10, 20
6. Uttag för Audio In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7. Uttag för Hörlurar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8. USB-uttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
9. Volymkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
10. Knappen FUNCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 10, 13
11. Knappen Skiva /USB /iPod Uppspelning
eller Paus / Kassett Uppspelning / Inställning
uppåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10, 13
12. Knappen Skiva / USB / Kassett Stopp /
Inställning Neråt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10, 13
13. Skivsläde Öppna/Stäng knapp . . . . . . . . . . . . . 10
14. Kassettfack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skärmvisning
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10
16 17
Sida
1. MP3/WMA folderindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. MP3/WMA titelindikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3. MP3-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. WMA-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5. RDS indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6. TA-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7. PTYI-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8. TP-indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9. Frånslagsindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
10. Engångstimer-spelningsindikator . . . . . . . . . . . 21
11. MP3/WMA totalindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
12. Dagstimer-spelningsindikator . . . . . . . . . . . . . . 21
13. FM stereomodindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
14. FM Stereomottagningsindikator . . . . . . . . . . . . 16
15. Minnesindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
16. Indikator för extra bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
17. Repeterad skiv-/
USB-uppspelningsindikator . . . . . . . . . . . . . . . . 10
18. Skiv-/USB-pausindikator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
19. Skiv-/USB-uppspelningsindikator . . . . . . . . . . . 10
12 1314
11
18
19
15
V-3
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
Reglage och indikatorer (fortsättning)
Fjärrkontroll
1
Sida
1. Fjärrkontrollsändare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Till/Beredskapsknapp . . . . . . . . . . . . . . 7, 8, 10, 20
3. Direktsökningsknappar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. Knappen Spelläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. Knappen iPod-display (TV OUT). . . . . . . . . . . . . . 9
6. Skiva/USB Stoppknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 13
7. Knappen Skiva / USB-Display . . . . . . . . . . . 12, 13
8. Bas-/Diskantknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
9. Knappen Volym Upp eller Ner . . . . . . . . . . . . . . . 7
10. Minne knapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 20
11. Nollställning/Avbländningsknapp . . . . . . . . . 7, 11
12. Mappknapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13
13. Knapp för Tuneruppvridning,
iPod Markör Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13, 16
14. Skiva Spår Nedåt eller Snabbspolning Bakåt,
Tid Nedåt knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 13, 20
15. Inmatningsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9
16. Knapp för Tunernedvridning,
iPod Markör Ner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13, 16
17. Knappen Demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
18. Knappen iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
19. Skivknapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
20. Knappen USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
21. Knappen Audio In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
22. RDS ASPM knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
23. RDS DISPLAY knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
24. Knappen Öppna / Stäng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
25. Knappen iPodmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9
26. Uppspelnings- / pausknapp för iPod . . . . . . . . 8, 9
27. Knappen Skiva / USB Uppspelning /
Paus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 13
28. Knappen X-Bass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
29. Knappen Equalizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
30. Klock/timerknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
31. Sleepknapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
32. Tuner Förinställning Uppåt-knapp . . . . . . . . . . . 16
33. CD Spår Uppåt- eller Snabbspolning
Framåt-, Tid Upp-knapp. . . . . . . . . . . . . . 10, 13, 20
34. Tuner Förinställning Neråt-knapp . . . . . . . . . . . 16
35. Kassettknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
36. Bandspelningsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
37. Bandstoppsknapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
38. Kanalväljar (frekvensband) knapp . . . . . . . . . . . 16
39. RDS PTY knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
24
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
26
27
28
29
30
31
32
CD
USB
33
34
TAPE
35
36
37
38
22
23
39
Subwoofer
1. Subwoofer
2. Basreflexgång
3. Subwooferbelysningskabel
4. Högtalarledning
Fronthögtalaresystem
1. Högtonshögtalare
2. Baselement
3. Basreflexgång
1
4. Högtalarledning
5. Högtalarbelysnings2
kabel
1
2
3
4
4
V-4
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
3
5
1
2
3
4
5
6
7
1
9
Systemanslutningar
Se till att koppla ur strömsladden innan några anslutningar görs.
TV
AM-ramantenn
Till videoingångsuttaget
Installation av AMramantennen
< Montering >
< Fastsättning på väggen >
vägg
Videokabel
(ingår inte)
subwooferbelysningskabel
subwoofer
Kylfläkt
skruvar
(ingår inte)
Vänster
högtalarbelysningskabel
FM antenn
Höger
högtalarbelysningskabel
Höger högtalare
Vänster
högtalare
Röd
Svart
Vägguttag (Växelström 220 - 240 V ~ 50/60 Hz)
Kylfläkt:
Huvudenheten är utrustad med en kylfläkt som är monterad på baksidan för ökad kylning. Placera inga hinder framför
fläktens öppning eftersom detta äventyrar korrekt ventilation.
Anslutning av antenn
Anslutning av högtalare
Medföljande FM-antenn:
Anslut FM-antennledningen till FM 75 OHMS kontakten
och rikta FM-antennledningen mot starkast mottagna
signal.
Yttre FM-antenn:
Använd en FM-utomhusantenn (75 ohm koaxialkabel) för
bättre mottagning. Om du använder en yttre FM-antenn,
koppla loss den medföljande FM antennkabeln.
Medföljande AM-ramantenn:
Anslut AM-ramantennen till AM- och GND-uttagen. Ställ in
AM-ramantennen för optimal mottagning. Placera AMramantennen på en hylla, etc., eller fäst till en ramställning
eller väggen med skruvar (medföljer inte).
Anmärkning:
Ställa antennen på enheten eller nära nätströmssladden
kan orsaka störningar i pickupen. Ställ antennen på
avstånd från enheten för bättre mottagning.
Högtalarbelysningsanslutning
● Anslut svart ledning till minus (–)
och röd ledning till plus (+).
● Gör inga misstag då du
ansluter höger och vänster
högtalare. Höger högtalare är
på höger sida med ansiktet mot
enheten.
● Låt inte de obelagda
högtalarledningarna vidröra
Fel
varandra.
● Kontrollera att föremål inte hamnar eller placeras i
basreflexgångarna.
● Stå eller sitt inte på högtalarna. Du kan komma till
skada.
● Ta aldrig fel på FRONT SPEAKERS- och
SUBWOOFER-uttagen. Enheten eller högtalarna kan
vara skadade.
● Om du använder andra högtalare med en impedans
som är lägre än den specificerade, kan enheten
skadas.
Fronthögtalare: 4 ohm, Subwoofer: 8 ohm.
Anslut högtalarbelysningskabeln till uttagen SPEAKERS
LIGHT-UP för högtalarbelysning. För att stänga av
belysningen, håll nere knappen CLEAR/DIMMER på
fjärrkontrollen i 2 sekunder eller mer.
V-5
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
Systemanslutningar (fortsättning)
Fjärrkontroll (fortsättning)
Demonstrationsläge
● När enheten först ansluts till nätet aktiveras
demonstrationsläget. Du kommer att se ord rulla förbi
och subwoofern och fronthögtalarna tänds upp i
blinkande läge.
● För att avbryta demonstrationsläget, tryck på knappen
DEMO (fjärrkontroll) i standbyläget. Enheten går till
läget för låg strömförbrukning. Subwooferns och
fronthögtalarens belysning stängs av.
● För att återgå till demonstrationsläget, tryck på
knappen DEMO igen.
Ansluta iPod till TV
iPod med foto och video kan ses genom anslutning till TV/
monitor.
Om TV/monitor har en videoingång, anslut den till VIDEO
OUT-uttaget på enhetens baksida.
Anmärkning:
Se till att ställa in iPod-enheten, så att det är antingen
NTSC eller PAL och att det är samma som TV-signalen.
Var god se Apples hemsida för vidare information.
Varning:
● Byt ut båda batterierna mot nya på en gång.
● Blanda inte gamla och nya batterier.
● Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under
en längre tid. Detta förhindrar skador på grund av
batteriläckage.
● Använd inte laddningsbara batterier (nickel kadmium
batteri, etc.).
● Att sätta i batterierna åt fel håll kan orsaka funktionsfel.
● Batterierna (förpackade batterier eller installerade
batterier) får inte utsättas för stark värme som solsken,
eld elller liknande.
Anmärkningar för användning:
● Byt batterierna om användningsavståndet minskar
eller om användningen blir ojämn. Köp 2 ”AAA” storlek
batterier (UM/SUM-4, R3, HP-16 eller liknande).
● Rengör regelbundet sändaren på fjärren och sensorn
på enheten med en mjuk duk.
● Om sensorns utsätts för starkt ljus kan dess funktion
störas. Avskärma ljuset eller vänd enheten från ljuset
om detta inträffar.
● Håll fjärrkontrollen borta från fukt, värme, stötar och
vibrationer.
Nätanslutning
Test av fjärrkontrollen
Efter kontroll att alla anslutningar gjorts korrekt, stick in
enhetens nätströmsladd i vägguttaget. Om du kopplar i
enheten först, går enheten in i beredskapsläget.
Anmärkning:
Dra stickkontakten ur nätuttaget om apparaten inte ska
användas under längre tid.
Kontrollera fjärrkontrollen efter alla anslutningar
kontrollerats.
Rikta fjärrkontrollen rakt mot sensorn på enheten.
Fjärrkontrollens användningsområde visas nedan:
Fjärrsensor
M I NI CO M P O NE NT S Y S T E M
CD-SW440
FUNCTION
ON/STAND-BY
Fjärrkontroll
VOL
0,2 m - 6 m
Batteriinstallation
PUSH
OPEN
AUDIO IN
1 Öppna batterilocket.
PHONES
2 Sätt i batterierna åt rätt håll som anges i batterifacket.
När batterierna läggs i eller tas ur, skjut dom mot
batterikontakterna (–).
3 Stäng locket.
1
2
3
4
5
6
7
1
9
V-6
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
Allmän reglering
Baskontroll
1 Tryck på knappen BASS/TREBLE för att välja ”BASS”.
2 Inom 5 sekunder, tryck ner knappen VOLUME (+ eller
MINI COMPONENT SYSTEM
CD-SW440
ON/STAND-BY
–) för att justera basen.
FUNCTION
ON/STAND-BY
Diskantkontroll
VOL
1 Tryck på knappen BASS/TREBLE för att välja
”TREBLE”.
2 Inom 5 sekunder, trycker du ner VOLUME (+ eller –) knappen för att justera diskanten.
Ekvalisator
När EQUALIZER MODE knappen tryckts visas aktuell
lägessättning. För ändra till annat läge, tryck EQUALIZER
MODE knappen flera gånger tills önskat ljudläge syns.
CD
USB
FLAT
No
equalization.
Ingen
equalizereffekt.
GAME
Förrock
spel.
For
music.
Förclassical
klassisk
musik.
music.
CLASSIC For
För slå på strömmen
Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till strömmen.
Efter användning:
Tryck ON/STAND-BY
beredskapsläget.
knappen
för
att
gå
Sången
Vocals
are förstärks.
enhanced.
Förjazz.
jazz.
For
Automatisk ström till-funktion
För att sänka ljusheten på displayen, håll ner knappen
CLEAR/DIMMER på fjärrkontrollen i 2 sekunder eller mer.
Volymens automatiska intoning
Om du stänger av och slår åter på enheten när volymen är
inställd på 27 eller mer, startar volymen från 16 och tonas
in till den senaste använda nivån.
Subwoofern och fronthögtalarens
belysningskontroll
Subwoofern och fronthögtalaren tänds upp enligt nivån
hos den uppspelade musikkällan. För att sätta på/ stänga
av ljuset, håll nere knappen CLEAR/DIMMER på
fjärrkontrollen i mer än 2 sekunder eller mer.
Volymkontroll
Vrid volymratten mot VOL +/– (på huvudenheten) eller
tryck på knappen VOLUME +/– (på fjärrkontrollen) för att
höja eller sänka volymen.
Då du trycker ner någon av dessa knappar i stand-by-läge,
sätts enheten på.
●
/
på huvudenheten: Enheten sätts på och
uppspelning av den senaste funktionen startar (iPod,
CD, TUNER, USB, TAPE, AUDIO IN).
● Knappen iPod på fjärrkontrollen: Enheten sätts på och
funktionen iPod aktiveras.
● CD på fjärrkontrollen: Enheten sätts på och funktionen
CD aktiveras.
● Knappen TUNER på fjärrkontrollen: Enheten sätts på
och funktionen TUNER aktiveras.
● USB på fjärrkontrollen: Enheten sätts på och
funktionen USB aktiveras.
● Knappen TAPE på fjärrkontrollen: Enheten sätts på
och funktionen TAPE aktiveras.
● AUDIO IN på fjärrkontrollen: Enheten slås till och
AUDIO IN-funktionen aktiveras.
Automatisk avstängningsfunktion
I stoppläget vid skiv-, USB-eller kassettanvändning, går
huvudenheten in i beredskapsläget efter 15 minuters
inaktivitet.
X-Bas-kontroll
När strömmen först vrids på går enheten till extrabasläget
som förstärker basfrekvenserna, och ”X-BASS” syns. För
att annullera extra basläget tryck X-BASS knappen på
fjärrkontrollen.
V-7
CD-SW440N_04 SE
Förpop
popmusik.
For
music.
JAZZ
till
Display Ljushetskontroll
04/1/28
POPS
VOCAL
Lyssning till iPod
Stödda iPod-modeller:
● iPod nano (mjukvara 1.2 eller högre)
● iPod mini (mjukvara 1.2 eller högre)
● iPod (5:e Generationens) (mjukvara 1.3 eller högre)
(Klickhjulsmodell utrustad med dockningsanslutare)
● iPod (4:e Generationens) (mjukvara 3.0.2 eller högre)
(Klickhjulsmodell utrustad med dockningsanslutare)
● iPod nano (2:e Generationens) (mjukvara 1.0.0 eller
högre)
● iPod nano (3:e Generationens) (mjukvara 1.0.3 eller
högre)
● iPod nano (4:e Generationens) (mjukvara 1.0.3 eller
högre)
● iPod classic (mjukvara 1.0.3 eller högre)
● iPod touch (mjukvara 1.1 eller högre)
● iPod touch (2:e Generationens) (mjukvara 2.1 eller
högre)
Sätta i iPod-adapter
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till
strömmen.
2 Sätt i iPod-adaptern i iPod-dockan och anslut din
iPod.
iPod (undersida)
iPod
Dockningsanslutare
iPod-adapter
Varning:
Var god uppdatera din iPod-enhet till senaste
mjukvaruversionen från Apples hemsida innan du
använder den.
iPod-docka
iPod-anslutare
iPod-adapteranslutning
Välj den iPod-adapter som passar din iPod. Din iPod
kommer att passa väl in i rätt adapter. Om din iPod inte
nämns nedan, kan en iPod-adapter ha inkluderats med din
iPod-enhet.
Markeringen visar
vilken iPod som
passar
iPodAdapter Nr.
9
9
9
10
10
A
A
A
A
B
B
B
iPod-uppspelning
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till
strömmen.
9
2 Tryck ner knappen iPod på fjärrkontrollen eller
iPod-beskrivning
Kapacitet
5G iPod (med video)
U2 iPod med video
iPod classic
5G iPod med video
iPod classic
iPod mini
4G iPod & U2 iPod
iPod foto & färg-U2-iPod
iPod med färgdisplay
4G iPod
iPod foto
iPod med färgdisplay
30GB
30GB
80GB, 120GB
60GB & 80GB
160GB
4GB & 6GB
20GB
20GB & 30GB
20GB
40GB
40GB & 60GB
60GB
knappen FUNCTION upprepade gånger på
huvudenheten för att välja funktionen iPod.
3 Sätt i iPod-enheten i huvudenhetens iPod-docka.
4 Tryck in knappen / för att starta uppspelning.
Anmärkningar:
● Då din iPod väl anslutits till enheten börjar den ladda.
● iPod-enheten kan inte laddas medan huvudenheten är
i standbyläge eller i läget USB.
● Se till att ställa in iPod-enheten, så att det är antingen
NTSC eller PAL och att det är samma som TVsignalen. Var god se Apples hemsida för vidare
information.
M IN I C O M P O N E N T S Y S T E M
CD-SW440
ON/STAND-BY
FUNCTION
ON/STAND-BY
VOL
Anmärkningar:
● iPod nano 2G, iPod nano 3G, iPod classic och iPod
touch fungerar inte med de iPod-adaptorer som listas
ovan. Använd vänligen den adaptor som tillhandahålls
med din iPod-enhet.
● iPhone stöds inte av detta system.
● Du kan använda en ljudkabel för att ansluta din iPod till
AUDIO IN-uttaget om:
1. din iPod-adapter inte passar i iPod-dockan på
huvudenheten.
2. du har en iPod som inte har en iPod-adapter.
3. du har en iPod som inte har en 30-stifts iPodanslutning.
CD
USB
TAPE
V-8
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
1
2
3
4
5
6
7
1
9
Lyssning till iPod (fortsättning)
Funktionen iPod-uppspelningsavkänning:
Då uppspelningsknappen på iPod-enheten trycks ner,
växlar enheten automatiskt till funktionen iPod och låter
denna funktion gå före den föregående valda.
Avlägsna iPod-adapter
Sätt in skruvmejselns spets (”–”-typ, liten) i iPodens
adaptoruttag som visas och lyft uppåt för att avlägsna.
Varning:
● Koppla ur alla tillbehör till din iPod innan du sätter i den
i iPod-dockan.
● Stoppknappen ( ) på huvudenheten är funktionslös
under iPod-användning.
Olika iPod-funktioner
För att koppla ur iPoden
Avlägsna helt enkelt iPoden från iPod-dockan. Det är
säkert att göra detta till och med under uppspelning.
Navigera genom iPod-menyerna
1 Tryck på knappen MENU för att visa menyn på iPodenheten. Tryck på den igen för att gå tillbaka till
föregående meny.
2 Använd knappen TUNING (
eller
) på
fjärrkontrollen för att välja en post på menyn och tryck
sedan på knappen ENTER.
Anmärkning:
Då du navigerar genom iPod-menyerna med
fjärrkontrollen, använd inte någon av knapparna på iPodenheten. Volymnivån justeras med tryck på knappen VOL
(+ eller –) på huvudenheten eller fjärrkontrollen. Justering
av volymen på iPod-enheten har ingen effekt.
iPod-användning:
De funktioner som beskrivs nedan beror på vilken
generation din iPod tillhör.
System på-användning:
Då huvudenheten sätts på, sätts iPod-enheten
automatiskt på då den är dockad i enheten (inklusive
TIMER-funktionen/exklusive funktionen USB).
System av (standby-användning):
Då huvudenheten är satt i standbyläge, sätts den dockade
iPod-enheten automatiskt i standbyläge.
Funktion
Huvudenhet
Fjärrkontroll
Handhavande
Spelning
Tryck ner i pausläget.
Paus
Tryck ned under
avspelning.
Spår upp/
ner
____
Tryck ner i
uppspelningsläget
eller pausläget.
Om du trycker in
knappen i pausläge,
trycker du på / för
att starta önskat spår.
Snabbspolning
framåt/
bakåt
____
Tryck och håll nere
under avspelning.
Skärmvisning
____
Släpp knappen för
återuppta avspelning.
iPod bakgrundsljus
PÅ.
Tryck in i mer än 2
sekunder för att växla
video-ut-display
mellan iPod och TV.
Repetera
____
Tryck ner för att
aktivera
repeteringsläget.
Blanda
____
Tryck och håll nere för
att aktivera blandläget.
sekunder.
”TV DISP” visas på displayen.
2 Tryck på knappen ENTER för att starta uppspelning.
iPodmeny
____
Tryck för att visa iPod
menyn under iPodfunktion.
Anmärkningar:
● Om inställningen för TV Ut redan är På på videomenyn
visas videon automatiskt på TV-skärmen när knappen
ENTER trycks in.
● För att återgå till att se på video på iPodens skärm
trycker du på knappen MENU för att gå in i
videomenyn. Tryck in knappen DISPLAY (TV OUT) i
mer än 2 sekunder tills ”iPodDISP” visas.
● Under uppspelning av video från iPod gör inte ett tryck
på knappen DISPLAY (TV OUT) att video-ut-visningen
byter mellan iPod och TV.
iPodbekräftelse
____
Tryck för att bekräfta
valet.
iPodmarkör
Upp/Ned
____
Tryck för att välja iPod
menyn.
Se video på en TV som är kopplad till
en iPod
1 Tryck in knappen DISPLAY (TV OUT) i mer än 2
V-9
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
Att lyssna på CD eller MP3/WMA-skiva
Skivuppspelning
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att sätta på strömmen.
2 Tryck ner knappen CD på fjärrkontrollen eller knappen
M I N I C O M P O N E N T SY S T E M
CD-SW440
ON/STAND-BY
FUNCTION upprepade gånger på huvudenheten för att välja
funktionen CD.
3 Tryck OPEN/CLOSE knappen för att öppna skivsläden.
4 Placera skivan i skivsläden med etiketten uppät.
FUNCTION
ON/STAND-BY
VOL
FUNCTION
ON/STAND-BY
VOL
CD
USB
PUSH
OPEN
5 Tryck OPEN/CLOSE knappen för att stänga skivsläden.
6 Tryck in knappen / (CD / ) för att starta uppspelning.
AUDIO IN
PHONES
Detta system kan spela upp vanliga CD, CD-R/RW i CD-format
och CD-R/RW med MP3- eller WMA-filer, men inte spela in på
dessa. Vissa audio CD-R och CD-RW skivor är inte spelbara pga.
skivans beskaffenhet eller komponenten som användes för
inspelning.
MP3:
MP3 är ett slags komprimering. Det är en akronym som
betyder MPEG Audio Layer 3. MP3 är en audiokodtyp som
behandlas genom höggradig komprimering från den
ursprungliga audiokällan med ringa förlust av
ljudkvaliteten.
● Detta system stöder MPEG 1 Layer 3 och VBR-filer.
● Under VBR filavspelning är tiden i skärmen olik faktisk
avspelningstid.
● Bitrate som är stödd av MP3 är 32 ~ 320 kbps.
WMA:
WMA-filer är avancerade systemformat-filer som innehåller
ljudformat-filer som har komprimerats med Windows Media
Audio kod. WMA har utvecklats av Microsoft som
ljudformat-filer för Windows Media Player.
● ”MP3”- och ”WMA”-indikatorn tänds när enheten läser av en
MP3- resp. WMA-CD.
● Bitrate som är stödd av WMA är 64 ~ 160 kbps.
Efter att det sista spåret spelats upp, stoppar enheten
automatiskt.
Varning:
● Placera inte två skivor i samma skivsläde.
● Spela inte upp skivor med speciella former (hjärtformade,
åttkantiga, etc). Detta kan orsaka felaktig funktion.
● Snurra inte på skivsläden under gång.
● Om strömmen bryts medan släden är öppen, vänta tills den
åter går till.
● Uppträder störningar i TV- eller radiomottagning under CDspelning ska avståndet mellan apparaterna ökas.
● Var noga med placera 8 cm skivan i mitten på skivsläden.
● På grund av strukturen av skivinfoirmationen tar det längre tid
att läsa MP3/WMA skiva än normal CD (cirka 20 till 90
sekunder).
Anmärkningar för CD eller MP3/WMA-skiva:
● När slutet på sista spåret nås under snabbt framåt visas
”END” på skärmen och CD spelning pauserar. När början på
första spåret nås under snabbt omslag går enheten till
avspelningsläget (endast för CD).
● Omskrivningsbara multisessionsskivor som inte är stängda,
kan fortfarande spelas.
Olika skivfunktioner
Funktion
CD-SW440N_04 SE
Fjärrkontroll
Handhavande
Spelning
Tryck medan stannad.
Stopp
Tryck ned under
avspelning.
Paus
Tryck ned under
avspelning. Tryck / för
återuppta avspelning från
pausläget.
Tryck under avspelning
eller medan stannad.
Om du trycker knappen
medan stannad, tryck
/
för starta önskat
spår.
Tryck och håll nere under
avspelning.
Släpp knappen för
återuppta avspelning.
Spår upp/
ner
____
Snabbspolning
framåt/
bakåt
____
V-10
04/1/28
Huvudenhet
1
2
3
4
5
6
7
1
9
Att lyssna på CD eller MP3/WMA-skiva (fortsättning)
Slumpmässig spelning
Spåren på skivan kan spelas upp i slumpvis ordning
automatiskt.
Att slumpvis spela upp alla spår:
Tryck och håll nere knappen PLAY MODE på
fjärrkontrollen tills ”RANDOM” visas. Tryck på knappen
/ (CD / ).
CD
USB
För att annullera slumpmässig spelning:
Tryck och håll nere knappen PLAY MODE tills ”NORMAL”
visas och ”R” försvinner.
Spårsnabbsökning
Önskade spår på aktuell skiva kan spelas upp med
Direktsökningsknapparna.
Använd snabbsökningsknapparna på fjärrkontrollen
för välja önskat spår medan vald skiva spelas.
● Med snabbsökknapparna kan välja upp till nummer 9.
● När nummer 10 eller högre väljs, använd ”10+”.
A. Till exempel, för välja 13
1 Tryck ner knappen ”10+” en
gång.
2 Tryck på knappen ”1”.
Valt spårnummer
3 Tryck på knappen ”3”.
B. Till exempel, för välja 130
1 Tryck ner knappen ”10+” två gånger.
2 Tryck på knappen ”1”.
3 Tryck på knappen ”3”.
4 Tryck på knappen ”0”.
Anmärkningar:
● Spårnummer högre än antalet spår kan inte väljas.
● Under slumpmässig spelning är snabbsökning inte
möjlig.
Avbryta avspelning:
Tryck på knappen (CD
).
Anmärkningar:
● Om du trycker ner knappen
under slumpvis
uppspelning, kan du gå till det av slumpvisfunktionen
nästa valda spåret. Men du kan inte gå till föregående
spår med knappen. Början på spelande spår söks upp.
● Enheten väljer och spelar spåren automatiskt under
slumpmässig spelning. (Spårordningen är valfri.)
Varning:
Efter att du utfört repeterad uppspelning, se till så att du
trycker ner knappen (CD ). Annars fortsätter skivan att
spelas upp oupphörligt.
Programmerad uppspelning (CD)
1 Medan i stoppläget, tryck MEMORY knappen på
fjärrkontrollen för att gå till läget spara programmering.
2 Tryck på knapparna
eller
på fjärrkontrollen för
att välja önskat spår.
Repeterad spelning
Repeterad spelning kan spela ett spår, alla spår eller en
programmerad sekvens fortlöpande.
För att repetera ett spår:
Tryck på knappen PLAY MODE upprepat tills ”1-REPEAT”
visas. Tryck på knappen / (CD / ).
Valt spårnummer
3 Tryck på knappen MEMORY för arr spara spårnumret.
För att repetera alla spår:
Tryck på knappen PLAY MODE upprepat tills ”ALL
REPEAT” visas. Tryck på knappen / (CD / ).
Repetera önskade spår:
Gör stegen 1 - 5 i avsnittet ”Programmerad spelning” på
sidorna 11 - 12 och tryck sedan på knappen PLAY MODE
upprepade gånger tills ”ALL REPEAT” visas.
Annullering av repeterad spelning:
Tryck på knappen PLAY MODE upprepat tills ”NORMAL”
visas och ”
” försvinner.
4 Repetera stegen 2 - 3 för andra spår. Upp till 32 spår
kan programmeras. Om du vill kontrollera de
programmerade spåren, tryck på knappen MEMORY
upprepat. Om du gör misstag kan de programmerade
spåren raderas med trycka CLEAR/DIMMER knappen.
5 Tryck in knappen
uppspelning.
V-11
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
/
(CD
/
) för att starta
Att lyssna på CD eller MP3/WMAskiva (fortsättning)
MP3-/WMA-mappläge (endast för
MP3-/WMA-filer)
Programmerad uppspelning (MP3/WMA)
1 Medan i stoppläget, tryck MEMORY knappen för gå till
läget spara programmering.
2 Tryck på knappen TUNING (
eller
fjärrkontrollen för att välja önskad mapp.
) på
För att spela upp MP3/WMA (Windows Media Audio) fil
Det finns många musikplatser på Internet från vilka du kan
ladda ner MP3/WMA (Windows Media Audio) musikfiler.
Följ instruktionerna på webbplatsen om hur ladda ner
musikfilerna. Du kan sedan spela upp dessa nedladdade
musikfiler genom att först bränna ner dem på en CD-R-/
RW-skiva.
● Dina nerladdade sånger/filer är enbart för personligt
bruk. All annan användning av sångerna utan ägarens
tillstånd är olaglig.
Om mappuppspelningsordning
Tryck sedan på knappen
eller
fjärrkontrollen för att välja önskade spår.
på
3 Tryck på knappen MEMORY för att spara mapp- och
spårnummer.
4 Upprepa stegen 2 – 3 för fler mappar/spår. Upp till 32
spår kan programmeras.
5 Tryck in knappen
/
(CD
/
Om MP3/WMA filerna är inspelade i flera mappar, får varje
mapp automatiskt ett nummer.
Dessa mappar kan väljas med FOLDER knappen på
fjärrkontrollen. Om det inte finns några stödda filformat i
den valda mappen, hoppas mappen över och nästa mapp
väljs.
Exempel: Hur ställa in mappnummer om MP3/WMA
formatfiler är inspelade som visas i figuren nedan.
1 ROOT mappen ställs in som mapp 1.
2 Vad beträffar mappar i ROOT mappen (Mapp A och
Mapp B), mappen som spelats in tidigare på skivan
ställs in som mapp 2 och mapp 3.
) för att starta
3 När det gäller mapp inuti Mapp A (Mapp C och Mapp
uppspelning.
För annullera programmerad spelning:
I programmerat stoppläge, tryck ner knappen
(CD ).
Skärmen visar nu ”MEM CLEAR” och allt programmerat
innehåll kommer att raderas.
Lägga spår till programmet:
Om program tidigare har memorerats visas ”MEMORY”
indikatorn. Följ sedan stegen 1 - 3 för lägga till spår. De
nya spåren memoreras efter det sista spåret i det
föregående programmet.
Anmärkningar:
● När skiva med tas ut annulleras programmet
automatiskt.
● Om du trycker ON/STAND-BY knappen för att gå till
beredskapsläget eller ändrar funktionen från CD till en
annan raderas de programmerade musikvalen.
● Under programmerad spelning är slumpmässig
spelning inte möjlig.
D), kommer mapp inspelad tidigare på skivan att bli
mapp 4 och mapp 5.
4 Mapp E som är i Mapp D ställs in som mapp 6.
● Mapp- och filordningsinformationen som är inspelad på
skivan beror på skrivmjukvaran. Det kan hända att
denna enhet inte
återspelar filerna enligt din
förväntade uppspelningsordning.
● För CD MP3/WMA gäller, att 255 stycken mappar och
filer inklusive mapparna som ej har spelbara filer kan
läsas.
Mappläget på/av kan skötas med FOLDER knappen på
fjärrkontrollen. Filer som spelas upp i mappläge på skiljer
sig från de som spelas upp under mappläge av.
ROOT
(FOLDER 1)
FOLDER A
(FOLDER 2)
FOLDER B
(FOLDER 3)
V-12
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
FOLDER C
(FOLDER 4)
FILE 3
FILE 4
FILE 5
FOLDER D
(FOLDER 5)
FILE 6
FILE 7
FILE 8
FOLDER E
(FOLDER 6)
FILE 1
FILE 2
FILE 9
FILE 10
1
2
3
4
5
6
7
1
9
MP3-/WMA-mappläge (endast för
MP3-/WMA-filer) (fortsättning)
Lyssna till USB massminne/MP3
spelare
TIMER
FUNCTION
ON/STAND-BY
CD
USB
VOL
PUSH
OPEN
AUDIO IN
PHONES
Förfaringssätt för att spela upp MP3/
WMA-skiva med mappläge på
För att spela upp CD-R/RW.
1 Tryck ner knappen CD, och sätt i en MP3-/WMA-skiva.
CD
USB
Efter att skivan har lagts i, visas skivans info.
MP3-indikator
WMA-indikator
Skivnamn
TOTALindikator
TAPE
Totalt antal filer
Totalt antal
mappar
2 Tryck på knappen FOLDER, och tryck på knappen
TUNING ( eller ) på fjärrkontrollen för att välja den
önskade mappen som ska spelas upp. (Mappläge på)
FOLDERindikator
Uppspelning med USB-/MP3-spelare
med Mappläge av
Första
spårnumret i
mappen
FOLDER
nummer
Anmärkning:
Denna USB-masslagringsenhet eller MP3-spelare är ej
kompatibel med MTP- och AAC-filsystem.
1 Tryck ner knappen USB på fjärrkontrollen eller
knappen FUNCTION upprepade gånger på
huvudenheten för att välja funktionen USB. Anslut USB
minnet som har MP3/WMA filformat på enheten. När
USB-minnet är anslutet till huvudenheten, visas
anordningens information.
3 Välj önskad fil för uppspelning genom att trycka på
knappen
eller
.
4 Tryck på knappen
/ (CD
/ ). Uppspelningen
startar och filnamnet visas.
● Titel, Artist och Albumnamn visas om dessa finns
inspelade på skivan.
● Om du spelar upp i mappläget, tryck på knappen
TUNING (
eller
) på fjärrkontrollen, och
mappen kan väljas även om du befinner dig i
uppspelnings-/pausläget.
Den
fortsätter
i
uppspelnings/pausläge på det första valda spåret
av den valda mappen.
● Displayens innehåll kan ändras genom att trycka
DISPLAY knappen.
Filnamnsdisplay
Albumdisplay
2 Välj önskad fil för uppspelning genom att trycka på
knappen
Anmärkning:
För att pausa uppspelning:
Tryck på knappen / (USB
Titeldisplay
Anmärkning:
Om ”NO SUPPORT” visas, betyder det att ”Copyrightskyddad WMA fil” eller ”Ej stödd uppspelningsfil” är vald.
V-13
CD-SW440N_04 SE
.
/ (USB / ). Uppspelningen
startar och filnamnet visas.
● Titel, Artist och Album namn visas om de är
inspelade i USB minnet.
● Displayens innehåll kan ändras genom att trycka
DISPLAY knappen.
Artistdisplay
04/1/28
eller
3 Tryck på knappen
/ ).
Lyssna till USB massminne/MP3 spelare (fortsättning)
Uppspelning med USB-/MP3-spelare
med Mappläge på
1 Tryck ner knappen USB på fjärrkontrollen eller
knappen FUNCTION upprepade gånger på
huvudenheten för att välja funktionen USB. Anslut USB
minnet som har MP3/WMA filformat på enheten. När
USB-minnet är anslutet till huvudenheten, visas
anordningens information.
2 Tryck på knappen FOLDER, och tryck på knappen
TUNING ( eller ) på fjärrkontrollen för att välja den
önskade mappen som ska spelas upp. För att starta
uppspelning med mappläge på, gå till steg 4. För att
ändra uppspelningsmapp, tryck på knappen TUNING
( eller ) på fjärrkontrollen för att välja en annan
mapp.
3 Välj önskad fil för uppspelning genom att trycka på
knappen
eller
.
4 Tryck på knappen
/ (USB / ). Uppspelningen
startar och filnamnet visas.
● Titel, Artist och Album namn visas om de är
inspelade i USB minnet.
● Displayens innehåll kan ändras genom att trycka
DISPLAY knappen.
Att ta bort USB minne
1 Tryck
(USB
) för stanna avspelning.
2 Koppla från USB-minnet från USB-kontakten.
Anmärkningar:
● SHARP kan inte anses ansvarig för förlust av data
medan USB minnet är anslutet till audiosystemet.
● Filer komprimerade i MP3- och/eller WMA-format kan
spelas upp när den är ansluten till USB-kontakten.
● Detta USB minnesformat stöder FAT 16 eller FAT 32.
● SHARP kan inte garantera att alla USB minnen
fungerar på detta audiosystem.
● USB-kabel rekommenderas att inte användas till detta
ljudsystem för anslutning till USB-minnesenhet.
Användning av USB-kabel påverkar kapaciteten hos
detta ljudsystem.
● Detta USB-minne kan inte användas via USB-huben.
● USB-kontakten i denna enhet är inte avsedd för en PCanslutning men används för musikströmning med ett
USB-minne.
● Extern HDD-lagringsenhet kan inte spelas upp via
USB-uttaget.
● Om data i USB minnet är för stor, kan det ta längre tid
för att läsa data.
● Denna produkt kan spela upp WMA- och MP3-filer.
Den känner automatiskt av den uppspelade filtypen.
Om en ospelbar fil spelas upp på denna produkt,
indikeras ”NO SUPPORT” och filen hoppas
automatiskt över. Detta tar några sekunder. Om
onormala indikationer visas på displayen på grund av
ospecificerad fil, stäng av enheten och sätt sedan på
den igen.
● Denna produkt kan användas med USBmasslagringsenheter och MP3-spelare. Det kan
däremot uppstå vissa felaktigheter på grund av olika
oförutsedda anledningar kopplade till vissa enheter.
Om detta skulle hända, stäng av enheten och sätt
sedan på den igen.
● USB -porten kopplas direkt till USB- minneskortet.
Ingen sladd får användas.
Avancerad USB uppspelning
Följande funktioner är samma som CD-funktioner:
Sida
Spårsnabbsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Repeterad spelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Slumpmässig spelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Programmerad spelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Anmärkning:
Om USB-minnet inte är anslutet, visas ”NO MEDIA” på
displayen.
Anmärkningar:
● Den här enheten stöder enbart ”MPEG-1 Audio Layer3”-format. (Samplingsfrekvens är 32, 44,1, 48kHz)
● Uppspelningsordning för MP3-filer kan variera
beroende på skrivmjukvaran som använts vid
filnedladdningen.
● Bithastighet som är stödd av MP3 är 32 ~ 320 kbps,
WMA är 64 ~ 160 kbps.
● För MP3/WMA filer vänligen lägg till filtillägget ”.MP3”
”.WMA”. Filer kan inte spelas upp utan MP3-/WMAfiltillägg.
● Spellista är inte stödd på denna enhet.
● Denna enhet kan visa Mappnamn eller Filnamn upp till
32 tecken.
● Maximalt antal MP3-/WMA-filer är 1024. Maximalt antal
mappar är 255 inklusive rotkatalog.
● Uppspelningsdisplaytiden kanske inte visas korrekt när
du spelar upp en variabel bithastighets-fil.
● Den ID3TAG-information som stöds är endast TITLE,
ARTIST och ALBUM. Titel, artistnamn och albumnamn
kan du få att visas genom att trycka på knappen
DISPLAY under uppspelning eller i pausläge.
● WMA meta taggar stöder också titel-, artist- och
albumnamn som spelats in i WMA filer.
Upphovsrättsskyddade WMA-filer kan inte spelas upp.
V-14
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
1
2
3
4
5
6
7
1
9
Lyssning till kassettband
Anmärkning:
Funktionen kassettinspelning finns inte tillgänglig på
denna enhet.
Olika bandfunktioner
Funktion
Före avspelning:
● För avspelning, använd normal eller
tystgående band för bästa ljud. (Metall
eller CrO2 band rekommenderas inte.)
● Använd inte C-120 eller band av låg
kvalitet som kan orsaka felfunktion.
Huvudenhet
Tryck medan
stannad.
Stopp
Tryck på knappen
under uppspelning,
snabbspolning
framåt eller
snabbspolning
bakåt.
Tryck under
avspelning eller
medan stannad.
Snabbspol- ____
ning framåt/
Snabbspolning bakåt
CD-SW440
ON/STAND-BY
FUNCTION
Handhavande
Bandspelning
● Före bandet läggs i kassettfacket, sträck
det med en kulspetspenna eller blyerts.
MINI COMPONENT SYSTEM
Fjärrkontroll
ON/STAND-BY
VOL
Varning:
● För ta ur kassetten, tryck
(TAPE ) knappen och
öppna sedan facket.
● Om strömavbrott sker under bandspelning förblir
bandhuvudet i kontakt med bandet och kassettlocket
öppnas inte. Vänta i så fall tills strömmen kopplas till.
PUSH
OPEN
AUDIO IN
CD
USB
TAPE
TAPE
Bandspelning
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till
strömmen.
2 Tryck på knappen FUNCTION på huvudenheten
upprepade gånger eller knappen TAPE
fjärrkontrollen för att välja funktionen TAPE.
3 Öppna kassettluckan
VOL
VOL
genom att trycka på ytan
markerad ” PUSH
OPEN”.
på
AUDIO IN
AUDIO IN
PHONES
PHONES
PUSH
OPEN
PUSH
OPEN
4 Sätt
i en kassett
kassettfacket.
i
ENT SYSTEM
CD-SW440
MINI COMPON
FUNCTION
ON/STAND-BY
VOL
OPEN/
CLOSE
AUDIO IN
PHONES
5 Tryck
/ (TAPE
) för att starta avspelning.
V-15
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
Lyssning till radio
Förinställa en station
Du kan memorera 40 AM och FM stationer i minnet och
återkalla dem med knapptryck. (Förinställning)
MINI COMPONENT SYSTEM
CD-SW440
ON/STAND-BY
1 Utför stegen 1 - 3 i ”Stationsinställning”.
FUNCTION
ON/STAND-BY
2 Tryck på knappen MEMORY.
VOL
3 Inom 30 sekunder, trycker du på knappen PRESET (
eller
) för att välja förinställt kanalnummer.
Programmera stationerna i minnet i ordningsföljd från
kanal 1.
CD
USB
4 Inom 30 sekunder, tryck på knappen MEMORY för att
memorera stationen i minnet. Om ”MEMORY” och
indikatorerna för förinställda nummer slocknar innan
stationen programmerats, repetera förfarandet från
steg 2.
TAPE
5 Repetera stegen 1 - 4 för ställa in andra stationer eller
ändra förinställd station. När en ny station sparas,
raderas stationen som tidigare hade sparats i det
kanalnumret.
Stationsinställning
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till
strömmen.
Anmärkning:
Hjälpfunktionen skyddar memorerade stationer i några
timmer vid strömavbrott eller när strömsladden kopplas
från.
2 Tryck på knappen FUNCTION på huvudenheten eller
knappen TUNER (BAND) på fjärrkontrollen upprepade
gånger för att välja önskat frekvensband (FM stereo,
FM mono eller AM).
3 Tryck ner knappen TUNING ( eller ) för att ställa in
önskad station.
Manuell stationsinställning:
Tryck ner knappen TUNING ( eller ) upprepade
gånger för att ställa in önskad station.
Automatisk stationsinställning:
När TUNING ( eller ) knappen trycks längre än 0,5
sekunder börjar sökning automatiskt och kanalväljaren
stannar vid först mottagbara sändningsstation.
Anmärkningar:
● Vid radiostörningar stannar sökinställning automatiskt.
● Sökinställning hoppar över svaga signalstationer.
● För att avbryta sökinställning, tryck på knappen
TUNING ( eller ) igen.
● När en RDS-station (Radio Data System) ställs in,
kommer frekvensen att visas först, och därefter
kommer RDS-indikatorn att lysa upp. Efter detta
kommer kanalens namn att visas.
● Automatisk stationsinställning kan göras för RDS
stationer ”ASPM”. Hänvisa till sidan 17.
Återkalla en förinställd station
Tryck PRESET ( eller
välja önskad station.
För söka upp förinställda stationer
Memorerade stationer i minnet kan sökas upp automatiskt.
(Förinställd minnessökning)
1 Tryck ner knappen PRESET (
eller ) i mer än 0,5
sekunder. Förinställt nummer blinkar och förinställda
stationer ställs in i följd, 5 sekunder vardera.
2 Tryck PRESET (
) knappen igen när önskad
För radera hela förinställda minnet
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för gå till
beredskapsläget.
2 Medan knappen FUNCTION trycks ned, trycker du på
V-16
CD-SW440N_04 SE
eller
station sökts upp.
För motta FM stereosändning:
● Tryck på knappen FUNCTION på huvudenheten eller
knappen TUNER (BAND) på fjärrkontrollen upprepade
gånger för att välja läget stereo och indikatorn ”ST”
visas då. ”
” syns vid FM-sändning i stereo.
● Om FM mottagning är svag, tryck TUNER (BAND)
knappen så ”ST” indikatorn slocknar. Mottagningen
ändras till mono och ljudet blir klarare.
04/1/28
) i mindre än 0,5 sekunder för att
knappen ON/STAND-BY tills ”TUNER CLEAR” syns.
ON/STAND-BY
1
2
3
4
5
6
7
1
9
Användning av radiodatasystemet (RDS)
RDS är en sändningsservice som ett växande antal FM
stationer erbjuder. Dessa FM stationer sänder ytterligare
signaler tillsammans med vanliga programsignaler. De
sänder stationsnamnen och information om programtypen
som sport, musik, etc.
När RDS station ställts in visas ”RDS” och stationsnamnet.
”TP” (Traffic Programme) syns på skärmen när mottagen
sändning innehåller trafikinformation och ”TA” (Traffic
Announcement) syns medan trafikinformation sänds.
”PTYI” (Dynamisk PTY indikator) syns medan dynamisk
PTY station mottas.
Användning av automatiska
stationsprogamminnet (ASPM)
Medan i ASPM läget söker kanalväljaren automatiskt upp
nya RDS stattioner. Upp till 40 stationer kan memoreras.
Om du redan har memorerat några stationer i minnet blir
antalet nya stationer som kan memoreras mindre.
1 Tryck ner knappen TUNER på fjärrkontrollen eller
knappen FUNCTION upprepade gånger
huvudenheten för att välja funktionen TUNER.
på
2 Tryck och håll nere knappen RDS ASPM på
fjärrkontrollen.
1 När ”ASPM” har blinkat i cirka 4 sekunder startar
avsökning (87,50 - 108,00 MHz).
2 När en RDS station sökts upp syns ”RDS” en kort
stund och stationen memoreras i minnet.
Du kan kontrollera RDS genom att enbart använda
knapparna på fjärrkontrollen.
Information som erbjuds av RDS
Var gång RDS DISPLAY knappen trycks, ändras
skärmen som följer:
CD
USB
Stationsnamn (PS)
Frekvens
3 Efter avsökning visas antalet stationer
memorerade i minnet i 4 sekunder, och sedan syns
”END” i 4 sekunder.
För att stoppa ASPM-användningen innan den är
slutförd:
Tryck ner knappen RDS ASPM under sökningen efter
stationer.
Stationer redan memorerade i minnet kvarstår där.
Anmärkningar:
● Om samma station sänder på olika frekvenser
memoreras den starkaste frekvensen i minnet.
● Varje station med samma frekvens som den i minnet
lagrade, lagras inte.
● Om 40 stationer redan har memorerats i minnet avbryts
sökningen. Om du vill göra om ASPM-utförandet,
radera förvalsminnet.
● Om ingen station programmerats i minnet syns ”END” i
cirka 4 sekunder.
● Om RDS signalerna är svaga memoreras inte
stationsnamnen i minnet.
● Samma stationsnamn kan memoreras i olika kanaler.
● Inom vissa områden eller under vissa tider är
stationsnamnen tillfälligtvis olika.
Programtyp (PTY)
Radiotext (RT)
När du ställer in annan station än en RDS station eller en
RDS station med svag signal ändras skärmen i följande
ordning:
NO PS
NO PTY
FM 98.80 MHz
NO RT
V-17
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
Användning av radiodatasystemet (RDS) (fortsättning)
Anmärkningar för RDS-mottagning
För återkalla stationerna i minnet
Om något av följande inträffar betyder detta inte att
enheten är defekt:
● Då ”PS”, ”NO PS” och stationsnamn syns växelvis och
apparaten inte fungerar riktigt.
● Då viss station inte sänder riktigt eller gör testsändning
fungerar inte RDS-funktionen riktigt.
● När du mottar RDS station med för svag signal visas
inte information som stationsnamnet.
● ”NO PS”, ”NO PTY” eller ”NO RT” blinkar i cirka 5
sekunder och frekvensen visas därefter.
Anmärkningar för radiotext:
● Radiotextens första 8 tecken visas klart och tydligt i 4
sekunder och rullas sedan över fönstret.
● Om du ställer in RDS station som inte sänder radiotext
visas ”NO RT” när du växlar till radiotextläget.
● ”RT” visas medan radiotextdata mottas eller när
textinnehållet ändras.
För ange programtyper och välja stationer (PTY
sökning):
Du kan söka stationer med ange programtypen (nyheter,
sport, trafikprogram, etc. hänvisa till sidan 19) från
stationerna i minnet.
1 Tryck ner knappen TUNER på fjärrkontrollen eller
knappen FUNCTION upprepade gånger
huvudenheten för att välja funktionen TUNER.
på
2 Tryck på RDS PTY knappen på fjärrkontrollen.
”SELECT” och ”PTY TI” syns växelvis i cirka 6
sekunder.
3 Inom 6 sekunder, tryck
eller
knappen för välja
programtypen.
Var gång knappen trycks växlar programtypen. Om
knappen hålls nere i mer än 0,5 sekunder växlar
programtypen kontinuerligt.
4 Medan vald programtyp blinkar, tryck (inom 6
sekunder) RDS PTY.
När vald programtyp har lyst i 2 sekunder syns
”SEARCH” och sökning börjar.
Anmärkningar:
● Om displayen har slutat blinka, börja igen från steg 2.
Om enheten hittar en önskad programtyp, tänds
motsvarande kanalnummer i ungefär 8 sekunder, och
därefter förblir stationsnamnet tänt.
● Om du vill lyssna till samma programmerade typ från
annan station, tryck RDS PTY knappen medan
kanalnumret eller stationsnamnet blinkar. Enheten
söker nästa station.
● Om ingen station hittas syns ”NOT FOUND” i 4
sekunder.
Om du väljer trafikprogrammet:
Om du väljer trafikprogrammet (TP) i steg 3 syns ”TP”.
(Detta betyder inte att du kan lyssna till trafikprogrammet
vid detta tillfälle.)
När trafikinformation sänds syns ”TA”.
V-18
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
1
2
3
4
5
6
7
1
9
Användning av radiodatasystemet (RDS) (fortsättning)
Beskrivningar av PTY (Programme Type) koder, TP
(Traffic Programme) och TA (Traffic Announcement).
Du kan söka och motta följande PTY, TP och TA signaler.
TRAVEL
Specialrapporter och program om resor
till nära och fjärran platser, paketresor
samt resetips och möjligheter. Används
inte för Meddelanden om problem,
fördröjningar eller vägarbeten som
påverkar omedelbara resor där TP/TA
bör användas.
NEWS
Korta sammandrag av fakta, evenemang
och offentliga opinionsyttringar,
reportage och aktualiteter.
AFFAIRS
Lokalprogram som följer upp
riksnyheterna och i allmänhet med olika
presentationsformat eller idévinkling,
inklusive debatt eller analys.
LEISURE
Program om fritidsaktiviteter där
lyssnaren kan delta. Exempel:
Trädgårdsskötsel, fiske, antikviteter,
matlagning, mat & vin, etc.
INFO
Program som syftar till att meddela
allmänna råd.
JAZZ
Flerstämmig, synkoperad musik som
utmärks av improvisation.
SPORT
Program om olika sportsaktiviteter.
COUNTRY
EDUCATE
Program som främst syftar till
grundläggande utbildning.
DRAMA
Alla radiopjäser och programserier.
Sånger som kommer från eller följer
musiktraditionen från de amerikanska
sydstaterna. Utmärks av en rakfram
melodi och lyrik.
CULTURE
Program om nationell eller regional
kultur, inklusive språk, teater, etc.
NATION M
SCIENCE
Program om naturvetenskap och
teknologi.
Aktuell nationell eller regional
populärmusik på landets egna språk i
motsats till internationell ”pop” som
vanligtvis kommer från Amerika eller
England och är på engelska.
VARIED
Används huvudsakligen för
samtalsprogram vanligtvis av typ lätt
underhållning utanför andra kategorier.
Exempel: frågesport, panelprogram,
kändisintervjuer.
OLDIES
Musik från populärmusikens så kallade
”Golden Age”.
FOLK M
Musik som har sina rötter i landets
musikkultur och vanligtvis spelad på
akustiska instrument. Lyriken och
berättelsen kan handla och historiska
händelser eller personer.
POP M
Allmänt populär kommersiell musik som
ofta är på de senaste topplistorna.
ROCK M
Samtida modern musik vanligtvis av och
med unga musiker.
DOCUMENT
Faktaprogram som presenteras i
undersökningsformat.
EASY M
Aktuell samtidsmusik av typ ”lättlyssnat”
i motsats till pop, rock eller klassisk, eller
mera speciella musikarter som jazz,
folksånger, Country & Western. Musik i
denna kategori har ofta men inte alltid
sångvokalister och är vanligtvis kort.
TEST
Sändning när
nödfallssändingsutrustning eller
mottagare testas.
ALARM !
Nödfallsmeddelanden som görs under
speciella omständigheter för varna om
händelser som orsakar allmän fara.
NONE
Ingen programtyp (endast motta).
TP
Sändningar med trafikmeddelanden.
TA
Trafikmeddelanden sänds.
LIGHT M
Klassisk musik för allmän njutning hellre
än för kännare. Exempel i denna kategori
är instrumentalmusik, samt vokalist eller
körsång.
CLASSICS
Framföranden av större orkesterverk,
symfonier, kammarmusik, etc., inklusive
opera galaföreställningar.
OTHER M
Musikarter som inte faller inom de andra
kategorierna. Rhythm & Blues och
Reggae är typiska exempel för dessa.
WEATHER
Väderleksrapporter och utsikter samt
meterologisk information.
FINANCE
Aktiebörsrapporter, handel,
affärstransaktioner, etc.
CHILDREN
För program som riktar sig till unga
åhörare, främst för underhållning och
allmänt intresse hellre än utbildning.
SOCIAL
Program om personer och ting som kan
påverka dom individuellt eller i grupper.
Exempel: sociologi, historia, geografi,
psykologi och samhälle.
RELIGION
Alla aspekter av tro och trosvisshet, som
berör en Gud eller Gudar, existensvillkor
och levnadsregler.
PHONE IN
Engagerar allmänheten att framföra
åsikter antingen på telefon eller på
offentlig plats.
V-19
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
Inställning av klockan (Endast
fjärrkontroll)
Timer och automatisk avstängning
(Endast fjärrkontroll)
CD
USB
TAPE
I detta exempel är klockan satt enligt 24-timmars (0:00)
systemet.
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till
strömmen.
Timeravspelning:
Enheten slås till och spelar önskad källa (CD, TUNER,
USB, iPod, AUDIO IN, TAPE) vid förinställd tid.
Denna enhet har 2 timertyper: ONCE TIMER och
DAILY TIMER.
Engångstimer:
Engångstimeruppspelning går igång en gång enbart vid
en förinställd tid.
Dagstimer:
Daglig timeruppspelning går igång vid samma förinställda
tid varje dag. Till exempel, ställ in timern för vakna upp
varje morgon.
Använda engångtimer och dagstimer gemensamt:
Till exempel, använd engångstimern för att lyssna på ett
radioprogram, och använd dagliga timern för att vakna
upp.
1 Ställa in dagstimern (sidorna 20 - 21).
2 Ställa in engångstimern (sidorna 20 - 21).
2 Tryck på knappen CLOCK/TIMER.
3 Inom 10 sekunder, tryck ner knappen MEMORY.
Tryck på knappen
eller
för att välja 24timmars eller 12-timmars visning och tryck sedan på
knappen MEMORY.
24-timmars systemet syns.
”0:00”
(0:00 - 23:59)
12-timmars systemet syns.
”AM 12:00”
(AM 12:00 - PM 11:59)
12-timmars systemet syns.
”AM 0:00”
(AM 0:00 - PM 11:59)
4 För att justera timmen, tryck på knappen
eller
och tryck sedan på knappen MEMORY. Tryck
eller
för öka tiden med 1 timme. Håll den nere för öka
fortlöpande.
1 minut eller mer
Dagstimer
Start
Stopp
Engångstimer
Start
Stopp
Timeravspelning
Före inställning av timern:
● Kontrollera så att klockan är inställd till rätt tid. Om
inte inställd kan du inte använda timerfunktionen.
● För timeravspelning: Anslut USB eller ladda skivor
eller docka iPod som ska spelas.
5 För att justera minuterna, tryck på knappen
eller
och tryck sedan på knappen MEMORY. Tryck på
knappen
eller
en gång för öka tiden med 1
minut.
För att bekräfta tidvisningen:
Tryck på knappen CLOCK/TIMER. Tiden visas i ungefär 5
sekunder.
Anmärkning:
”CLOCK” syns eller tiden visas när nätströmmen
återställts efter strömavbrott eller enheten kopplats ur.
Om felaktig, justera om klockan som följer.
För återställa klockan:
Gör ”Inställning av klockan” från steg 1. Om ”CLOCK” inte
syns i steg 2 hoppas steg 3 över (för välja 24-timmars eller
12-timmarsskärm).
För ändra 24-timmar eller 12-timmarsystemet:
1 Nollställ
allt
programmerat
innehåll.
[Se
”Fabriksåterställning, rensa allt minne” på sid. 23 för
närmare detaljer.]
1 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till
strömmen.
2 Tryck och håll nere knappen CLOCK/TIMER.
3 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
4
5
6
7
8
2 Gör ”Inställning av klockan” från steg 1 och framåt.
9
V-20
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
för att välja ”ONCE SET” eller ”DAILY SET”, och tryck
sedan på knappen MEMORY. Ställ in klockan till
korrekt tid om ”ONCE SET” eller ”DAILY SET” inte
syns.
Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”TIMER SET”, och tryck sedan på knappen
MEMORY.
För att justera timmen, tryck på knappen
eller
och tryck sedan på knappen MEMORY.
För att justera minuterna, tryck på knappen
eller
och tryck sedan på knappen MEMORY.
Ställ in sluttiden som i stegen 5 och 6 ovan.
För att välja timeruppspelningskälla (CD, TUNER,
USB, iPod, TAPE eller AUDIO IN), tryck på knappen
eller
. Tryck på knappen MEMORY.
Då du väljer tuner, välj en station genom att trycka ner
knappen
eller
, och tryck sedan ner knappen
MEMORY. Om station inte har programmerats visas
”NO PRESET” och timerinställningen annulleras.
Justera ljudnivån med VOLUME-kontrollen, och tryck
sedan ner knappen MEMORY. Vrid inte upp nivån för
högt.
1
2
3
4
5
6
7
1
9
Timer och automatisk avstängning (Endast fjärrkontroll) (fortsättning)
10 Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till
beredskapsläget. ”TIMER”-indikatorn
enheten är klar för timeruppspelning.
tänds
och
Återanvända memorerad timerinställning:
Timerinställningen memoreras när inmatad. För använda
samma inställning, gör följande förfarande.
1 Slå till strömmen och tryck och håll nere knappen
CLOCK/TIMER.
2 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”ONCE SET” eller ”DAILY SET”, och tryck
sedan på knappen MEMORY.
MINI COMPONENT SYSTEM
CD-SW440
3 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
FUNCTION
eller
för att välja ”TIMER ON”, och tryck sedan på knappen
MEMORY.
ON/STAND-BY
VOL
4 Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till
PUSH
OPEN
AUDIO IN
beredskapsläget.
11 Då den förinställda tiden nås, börjar uppspelningen.
Nivån ökar stegvis tills den förinställda nås. Indikatorn
” ” kommer att blinka under timeruppspelning.
Indikatorn ”DAILY” kommer att blinka under
timeruppspelning.
12 När timerns sluttid nås, går systemet automatiskt till
beredskapsläget.
Engångstimer:
Timern annulleras.
Dagstimer:
Timern startar samma tid varje dag. Den fortsätter till
den dagliga timerinställningen stängs av. Annullera
dagstimern när den inte används.
Automatisk avstängning
Radion, CD:n, iPoden och USB:n kan alla stängas av
automatiskt.
1 Spela önskad ljudkälla.
2 Tryck på SLEEP-knappen.
3 Inom 10 sekunder, tryck på knappen SLEEP
upprepade gånger för att välja tid.
10
20
30 ....... 80
90
4 ”SLEEP” visas.
5 Enheten går automatiskt till beredskapsläget efter
förinställd tid gått ut. Nivån vrids ner 1 minut före
automatisk avstängning.
Anmärkningar:
● Vid timeruppspelning med annan enhet ansluten till
USB- eller AUDIO IN-uttaget, välj ”USB” eller ”AUDIO
IN” i steg 8.
● Denna enhet sätts på eller går automatiskt till
beredskapsläget. Men, den anslutna enheten sätts inte
på eller stängs av. För att stoppa timeruppspelningen,
följ steget ”Avbryta timerinställningen” på denna
sida.
1 Medan ”SLEEP” visas, tryck SLEEP.
Kontrollera timerinställningen:
1 Slå till strömmen och tryck och håll nere knappen
CLOCK/TIMER.
1 Medan ”SLEEP” visas, tryck SLEEP.
2 Inom 10 sekunder, tryck på knappen SLEEP
Bekräfta återstående avstängningstid:
Hur automatisk avstängning annulleras:
Tryck ON/STAND-BY medan ”SLEEP” anges. Annullera
automatisk avstängning utan att ställa systemet till
beredskapsläget som följer.
upprepade gånger för att välja ”SLEEP 00”.
2 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”ONCE SET” eller ”DAILY SET”, och tryck
sedan på knappen MEMORY.
För att använda timer och avstängning
samtidigt
3 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”TIMER CALL”, och tryck sedan på
knappen MEMORY.
Avbryta timerinställningen:
1 Slå till strömmen och tryck och håll nere knappen
CLOCK/TIMER.
2 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”ONCE SET” eller ”DAILY SET”, och tryck
sedan på knappen MEMORY.
3 Inom 10 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja ”TIMER OFF”, och tryck sedan på knappen
MEMORY. Timer annulleras (inställningsinnehållet
annulleras inte).
Automatisk avstängning och timeravspelning:
Till exempel, du kan somna in med att lyssna till radion och
vakna upp till CD nästa morgon.
1 Ställ in avstängningstiden (hänvisa till ovan, stegen 1 5).
2 Då timern för automatisk avstängning är inställd, ställ
in timeruppspelningen (stegen 2 - 9, sida 20).
Avstängningsinställning
Timeravspelningsinställning
90 minuters
Avstängningsspelning
stannar automatiskt
V-21
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
Sluttid
Önskad tid
Timeravspelnings
startid
Förbättring av ditt system
Anslutningssladden ingår inte. Köp
anskaffbar sladd som visas nedan.
Problemlösningsdiagram
en
i
handeln
Portabel
ljudspelare,
etc.
Många möjliga problem kan du själv lösa utan behöva
anlita servicetekniker.
Om felaktigheter finns i denna produkt, kontrollera följande
före du kontaktar auktoriserd SHARP återförsäljare eller
serviceverkstad.
Allmänt
Ljudkabel
(ingår inte)
Symtom
● Klockan är inte
inställd till rätt tid.
Möjlig orsak
● Strömavbrott?
Nollställ klockan. (Se sid. 20)
M I N I C O M P O N E N T S Y S TEM
CD-SW440
● Enheten svarar inte ● Sätt enheten till
när knapp trycks.
beredskapsläget och slå
sedan till strömmen igen.
● Om enheten fortfarande
fungerar felaktigt, nollställ
den. (Se sid. 23)
AUDIO IN
FUNCTION
ON/STAND-BY
PHONES
VOL
PUSH
OPEN
● Inget ljud hörs.
AUDIO IN
PHONES
● Är ljudnivån satt till ”0”?
● Är hörlurarna anslutna?
● Är högtalarsladdarna
frånslutna?
CD spelare
Lyssna på uppspelat ljud från portabel
ljudspelare, etc.
Symtom
1 Använd anslutningssladd för att ansluta den portabla
ljudspelaren etc. till AUDIO IN-uttaget. När
videokomponent används, anslut audioutgången till
denna och videoutgången till TV:n.
2 Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till
strömmen.
3 Tryck ner knappen AUDIO IN på fjärrkontrollen eller
knappen FUNCTION upprepade gånger
huvudenheten för att välja funktionen AUDIO IN.
på
● Är enheten nära plats med
● Avspelningsljud
kraftiga vibrationer?
hoppas över eller
avbryts mitt i spåret. ● Är skivan mycket smutsig?
● Har fuktkondens bildats inuti
enheten?
Fjärrkontroll
4 Spela anslutna komponenter. Om volymnivån för den
anslutna enheten är för hög kan ljudstörningar inträffa.
Om detta skulle inträffa sänker du volymen för den
anslutna enheten. Om volymnivån är för låg ökar du
volymen för den anslutna enheten.
Symtom
● Fjärrkontrollen
fungerar inte.
Anmärkning:
Förhindra störningar genom att placera enheten på
avstånd från TV:n.
Hörlurar
● Vrid inte upp volymen till full styrka vid påslagning och
lyssna på musik på måttliga nivåer. För mycket
lyssning i hörlurar med hög volym kan orsaka
hörselskador.
● Minska nivån innan hörlurarna kopplas till eller från.
● Se till att hörlurarna har en anslutningsplugg på 3,5 mm
och en impedans på 16 till 50 ohm. Rekommenderad
impedans är 32 ohm.
● När hörlurarna sticks in kopplas högtalarna automatiskt
bort. Justera ljudnivån med VOLUME ratten.
CD-SW440N_04 SE
Möjlig orsak
● Är enhetens strömplugg
instucken?
● Är batteripolariteten rätt?
● Är batterierna slut?
● Är avståndet eller vinkeln
rätt?
● Mottar fjärrkontrollsensorn
starkt ljus?
Kassettdäck
Symtom
Möjlig orsak
● Ljudöverhoppning. ● Finns slak?
● Diskanten hörs inte. ● Är bandet sträckt?
● Är drivaxlar, spännrullar
● Ljudvariation.
eller huvuden smutsuga?
● Bandet kan inte tas
ur.
V-22
04/1/28
Möjlig orsak
● Är skivan inlagd upp och
● Avspelning startar
ner?
inte.
● Uppspelning avbryts ● Motsvarar skivan
standardkraven?
i mitten eller görs
● Är skivan krökt eller repad?
inte riktigt.
● Vid strömavbrott under
avspel-ning förblir
huvudena i kontakt med
bandet. Öppna inte facket
med våld.
1
2
3
4
5
6
7
1
9
Problemlösningsdiagram (fortsättning)
USB
Om problem uppstår
Symtom
● Enheten hittas inte.
Möjlig orsak
● Finns det några MP3-/WMAfiler tillgängliga?
● Är enheten riktigt ansluten?
● Är det en MTP-enhet?
● Innehåller enheten endast
AAC-filer?
● Avspelning startar
inte.
● Är det en upphovsrättsskyddad
WMA-fil?
● Är det en felaktig MP3-fil?
● Fel tidsdisplay.
● Fel filnamnsdisplay.
● Spelas Variabel Bithastighetfil upp?
● Är Filnamnet skrivet med
Kinesiska eller Japanska
tecken?
När produkten utsätts för starka yttre störningar (mekaniska
stötar, kraftig statisk elektricitet, onormal spänning från blixtar,
etc.) eller används fel fungerar den inte.
Om dessa problem inträffar, gör följande:
1 Ställ enheten till beredskapsläget och slå på strömmen igen.
2 Om enheten inte återställts i det föregående utförandet,
koppla ur och återanslut enheten igen och sätt sedan på den.
Anmärkning:
Om ingendera förfarande ovan återställer enheten radera hela
minnet genom nollställa det.
Fabriksåterställning, nollställa hela minnet
1 Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till beredskapsläget.
2 Medan knappen OPEN/CLOSE trycks ned, trycker du på
iPod
knappen ON/STAND-BY tills ”ALL CLEAR” syns.
Symtom
● Inget ljud kommer.
Ingen bild visas på
TV:n/monitorn.
●
●
●
●
●
● Laddning av iPod sker
ej.
●
●
●
●
Möjlig orsak
iPoden spelar inte.
iPoden är inte riktigt ansluten
till enheten.
Är enhetens strömplugg
instucken?
Videokabeln är inte riktigt
ansluten.
TV:ns/monitorns ingångsval
är inte riktigt inställt.
Fel iPod-adapter används.
iPoden får inte full kontakt
med iPod-anslutaren.
Huvudenheten är i
standbyläge.
3:e Generationens iPod
används.
ON/STAND-BY
Varning:
Detta förfarande raderar alla data memorerade i minnet, inklusive
klocka, timerinställningar, förinställningar och CD program.
Skötsel av CD-skivor
Kanalväljare
Symtom
● Ovanliga störningar
hörs fortlöpande från
radion.
Möjlig orsak
● Är enheten placerad nära TV
eller dator?
● Är FM antennen eller AM
ramantennen riktigt placerade?
Flytta anntennen bort från
nätkabeln om de är nära
varandra.
CD skivor är ganska skadebeständiga, men felspårning kan
inträffa på grund av smuts som samlats på skivytan. Följ
nedanstående anvisningar för bästa njutning av din CD
skivsamling och spelare.
● Skriv inget på någon av skivans sidor, särskilt inte på sidan
utan etikett där signalerna avläses. Gör inga markeringar på
denna sida.
● Håll skivorna borta från solljus, värme och väta.
● Håll alltid i skivans kanter. Fingeravtryck, smuts eller
vattendroppar på skivan kan orsaka brus eller felspårning.
Rengör en smutsig skiva eller en som inte avspelas ordentligt
med en mjuk, torr duk och torka av från skivans mitt ut mot
kanterna.
NEJ
JA
Rätt
Fuktkondens
Plötsliga temperaturförändringar, förvaring eller användning i
mycket fuktig klimatmijö kan orsaka fuktkondens på insidan av
höljet (CD-pickup, etc.) eller på fjärrkontrollens sändare.
Fuktkondens kan orsaka felfunktion i enheten. Om detta inträffar,
lämna strömmen på utan skiva inuti enheten tills normal
uppspelning är möjlig (cirka 1 timme). Torka av fuktkondens på
sändaren med mjuk duk före enheten används.
Före transport av enheten
Avlägsna iPoden, USB-minnesenheten och skivan från enheten.
Se till att ingen CD finns i skivsläden. Därefter, sätt enheten i
standbyläge. Om du bär enheten med iPod eller USBminnesenhet lämnad dockad eller med skivor kvar inuti kan
enheten skadas.
Underhåll
Rengöring av höljet
Torka enheten regelbundet med en mjuk duk och utspädd
tvållösning, och torka sedan av med en torr duk.
Varning:
● Använd inte kemikalier för rengöring (bensin, thinner, etc.).
Det kan skada höljet.
● Använd inte olja inuti enheten. Detta kan orsaka felaktig
funktion.
V-23
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
Tekniska data
Som ett led i fortlöpande tekniska förbättringar förbehåller
sig SHARP rätten att göra ändringar i utformning och
tekniska data utan tidigare anmälan. Angivna tekniska
data för prestanda är nominella värden för serietillverkade
enheter. Det kan finnas vissa avvikelser från dessa värden
för individuella enheter.
USB
USBvärdgränssnitt
● Överensstämmer med USB
1.1 (Full Hastighet)/2.0
Masslagringsklass.
● Stöder Bulk endast och CBI
protokoll.
Stöd fil
● MPEG 1 Layer 3
● WMA (Ej DRM)
Bithastighetstöd
● MP3 (32 ~ 320 kbps)
● WMA (64 ~ 160 kbps)
Annat
● Maximalt antal MP3-/WMAfiler är 1024.
● Maximalt antal mappar är 255
INKLUSIVE rotkatalog.
● Den ID3TAG-information som
stöds är endast TITLE,
ARTIST och ALBUM.
● Stöder för ID3TAG version 1
och version 2.
Filsystemstöd
● Stöder USB-enheter med
Microsoft Windows/DOS/FAT
12/ FAT 16/ FAT 32.
● 2 kbyte blocklängd för sektor.
Allmänt
Strömkälla
Växelström 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Effektförbrukning Ström till: 110 W
Ström beredskap: 0,4 W (*)
Mått
Bredd: 240 mm
Höjd: 315,5 mm
Djup: 283,2 mm
Vikt
6,3 kg
(*) Detta
effektförbrukningsvärde
erhålls
när
demonstrationsläget annulleras i beredskapsläget.
Hänvisa till sidan 6 för annullerra demonstrationsläget.
Förstärkare
Uteffekt
Utgångskontakter
Ingångskontakter
PMPO: 800 W
Fronthögtalare:
MPO: 200 W
RMS: 200 W (100 W + 100 W)
(10% T.H.D.)
RMS: 126 W (63 W + 63 W)
(1% T.H.D.)
Subwoofer:
MPO: 200 W
RMS: 150 W (10% T.H.D.)
RMS: 130 W (1% T.H.D.)
Högtalare: 4 ohm
Hörlurar: 16 - 50 ohm
(rekommenderas: 32 ohm)
Videoutgång: 1 Vp-p
Audio In (ljudsignal):
250 mV/47 k ohm
CD spelare
Typ
Signalavläsning
Enkelskivsmångspels-CD-spelare
Kontaktlös, 3-strålig
halvledarlaserpickup
Multi-bit D/A-konverterare
D/A
konverterfilter
Frekvensomfång 20 - 20 000 Hz
Dynamikområde 90 dB (1 kHz)
Kassettdäck
Frekvensomfång
Störavstånd
Svaj
Kassetthastighet
Huvuden
50 - 14 000 Hz (normalband)
50 dB (uppspelning)
0,35% (WRMS)
4,76 cm/sek. (1 - 7/8 ips.)
Uppspelning
Kanalväljare
Frekvensomfång
Högtalare
Fronthögtalare
Typ
Maximal ineffekt
Märkineffekt
Impedans
Mått
Vikt
Subwoofer
Typ
Maximal ineffekt
Märkineffekt
Impedans
Mått
Vikt
V-24
04/1/28
CD-SW440N_04 SE
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 522 - 1 620 kHz
2-vägstyp högtalarsystem
5 cm högtonshögtalare
13 cm baselement
200 W
100 W
4 ohm
Bredd: 180 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 204 mm
2,7 kg/styck
Subwoofersystem:
16 cm baselement
300 W
150 W
8 ohm
Bredd: 230 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 305 mm
4,4 kg
1
2
3
4
5
6
7
1
9
Download PDF