MIKROKOMPONENTINĖ
GARSO SISTEMA
MP3-CD / CD-R / RW DISKŲ
ATKŪRIMAS
MM-ZJ6
Instrukcija vartotojui
2
Perspėjimai dėl saugumo technikos
LAZERINIS 1 KLASĖS GAMINYS
LAZERINIS 1 KLASĖS GAMINYS
PERSPĖJIMAS
ELEKTROS SROVĖS
NUPURTYMO PAVOJUS.
NEATIDARYTI!
ĮSPĖJIMAS:
SIEKIANT IŠVENGTI NUPURTYMO ELEKTROS SROVE,
NENUIMKITE UŽPAKALINIO DANGČIO. KORPUSO
VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS TURĖTŲ TAISYTI
VARTOTOJAS. DĖL TECHNINIO APTARNAVIMO
KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ.
Šis kompaktinių diskų grotuvas klasifikuotas kaip LAZERINIS 1
KLASĖS GAMINYS.
Šioje ,,Instrukcijoje“ neaprašytas valdymo elementų naudojimas,
reguliavimo bei procedūrų vykdymas, gali sukelti pavojingą apšvitinimą
lazeriu.
PERSPĖJIMAS NEMATOMAS LAZERINIS SPINDULIAVIMAS.
NUIMDAMI KORPUSĄ IR BLOKUOJANČIŲ KONTAKTŲ
ATJUNGIMO METU STENKITĖS NEPATEKTI PO LAZERIO
SPINDULIU.
PERSPĖJIMAS: siekdami sumažinti gaisro arba nupurtymo elektros
srove riziką, neleiskite, kad šis įrengimas patektų po
lietumi arba į didelio drėgnumo sąlygas.
ATSARGIAI: SIEKDAMI IŠVENGTI NUPURTYMO ELEKTROS
SROVE, ŠAKUTĘ Į ROZETĘ ĮKIŠKITE IKI GALO TAIP,
KAD PLAČIOJI ŠAKUTĖS PLOKŠTELĖ SUTAPTŲ SU
PLAČIĄJA ROZETĖS ANGA.
Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio viduje yra aukštos įtampos veikiamų detalių, prie kurių prisilietus gali nupurtyti
elektros srovė.
Šis simbolis rodo, kad gaminio dokumentacijoje yra svarbi jo naudojimo arba aptarnavimo instrukcija.
3
Dėkojame jums, kad įsigijote šią ,,Samsung“
kompanijos pagamintą mikrokomponentinę sistemą.
Turinys
Prašome surasti laiko perskaityti šią instrukciją, nes ji
jums padės lengvai suderinti jūsų sistemą ir iki galo
panaudoti visas sistemos galimybes.
Perspėjimai dėl saugumo technikos ......................................................................................................................2
Jūsų mikrokomponentinės sistemos suderinimas .................................................................................................4
Priekinio panelio vaizdas........................................................................................................................................4
Nuotolinio valdymo pultas ..................................................................................................................................... 5
Užpakalinio panelio vaizdas ..................................................................................................................................6
Kur pastatyti jūsų mikrokomponentinę sistemą .....................................................................................................7
Jūsų sistemos prijungimas prie kintamosios srovės tinklo..................................................................................... 7
Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą ........................................................................................................7
Prijungimas prie išorinio signalo šaltinio.................................................................................................................8
Garsiakalbių prijungimas .......................................................................................................................................8
AM (VB) / IB antenos prijungimas.......................................................................................................................... 9
FM antenos prijungimas........................................................................................................................................ 9
Laikrodžio nustatymas .........................................................................................................................................10
Kompaktinių diskų grotuvas
Kompaktinio disko / MP3-CD disko atkūrimas..................................................................................................... 10
Apie CD-R / RW diskų atkūrimą .......................................................................................................................... 11
Takelio pasirinkimas ............................................................................................................................................ 11
Albumo ir rinkmenos MP3-CD diske pasirinkimas ...............................................................................................11
Atkūrimo atsitiktine tvarka funkcija ...................................................................................................................... 11
Konkretaus muzikos fragmento paieška kompaktiniame diske............................................................................12
10 takelių praleidimo vienu kartu funkcija ............................................................................................................12
Paskutinio atkurto takelio pakartojimo funkcija ....................................................................................................12
Vieno arba visų kompaktinio disko takelių pakartojimo funkcija...........................................................................13
Fragmento tarp A ir B taškų pakartojimas ........................................................................................................... 13
Atkūrimo tvarkos programavimas ........................................................................................................................13
Kontrolė ir užprogramuotų takelių pakeitimas...................................................................................................... 14
Imtuvinis derintuvas
Radijo stočių paieška ir jų suderinimo atsiminimas sistemos atmintyje .............................................................. 14
Atmintyje išsaugotos radijo stoties pasirinkimas ................................................................................................. 15
Priėmimo kokybės gerinimas............................................................................................................................... 15
Kasečių dėklas
Kasetės klausymas.............................................................................................................................................. 16
Kompaktinio disko įrašymas ................................................................................................................................16
Radijo stočių laidų įrašymas ................................................................................................................................16
Kasetės atkūrimo režimo pasirinkimas ................................................................................................................17
Juostos skaitiklis ................................................................................................................................................. 17
Kitos funkcijos
Laikmačio funkcija ...............................................................................................................................................18
Laikmačio veikimo atšaukimas ............................................................................................................................18
Funkcija ,,Power Sound“ ..................................................................................................................................... 19
Funkcija ,,Vienodintuvas (Equaliser) / S. Bass“ (Žemų dažnių stiprintuvas) .......................................................19
Laikmatis ,,Miegas“ ............................................................................................................................................. 20
Laikinas garso išjungimas (Mute).........................................................................................................................20
Ausinių prijungimas.............................................................................................................................................. 20
Mikrofono funkcija............................................................................................................................................... 20
Naudojimo rekomendacijos
Saugumo technika .............................................................................................................................................. 21
Jūsų mikrokomponentinės sistemos priežiūra .....................................................................................................21
Kaip elgtis su kompaktiniais diskais .................................................................................................................... 22
Kaip elgtis su garso kasetėmis ............................................................................................................................22
Prieš kreipiantis į garantinio aptarnavimo centrą .................................................................................................22
Techninės charakteristikos.................................................................................................................................. 23
Simboliai
Paspausti
Pastumti
Svarbu
Pastaba
4
Priekinio panelio vaizdas
11
1
12
2
3
13
4
5
6
7
8
14
.
15
16
9
10
1. MYGTUKAS KASETĖS ,,ATKŪRIMAS“
2. MYGTUKAS ,,LAUKIMAS / ĮJUNGIMAS“
3. MYGTUKAS KOMPAKTINIO DISKO ,,ATKŪRIMAS /
PAUZĖ“
4. MYGTUKAS KOMPAKTINIAM DISKUI ARBA KASETEI
,,PAKARTOJIMAS (A ↔ B)“
5. MYGTUKAS ,,TUNER / BAND“ (IMTUVINIS DERINTUVAS
/ DIAPAZONAS)
6. MYGTUKAS ,,AUX“ (PAPILDOMA ĮEIGA)
7. ATSUKIMO ATGAL MYGTUKAS
8. MYGTUKAS ,,ĮRAŠAS / PAUZĖ“
9. MYGTUKAS ,,STOP / SUDERINIMO TIES RADIJO
STOTIES DAŽNIU REŽIMAS“
17
10. ATSUKIMO PIRMYN MYGTUKAS
11. ,,PASPAUSKITE, KAD ATIDARYTUMĖTE“
(KOMPAKTINIŲ DISKŲ SKYRIAUS DANGTELIO
ATIDARYMAS / UŽDARYMAS)
12. ,,POWER SOUND“ SISTEMOS MYGTUKAS
13. VIENODINTUVAS / SUPER BASS SISTEMA
14. MYGTUKAS ,,TAPE SPEED“ (JUOSTOS GREITIS)
15. GARSUMO REGULIATORIUS
16. LIZDAS AUSINĖMS
17. ,,PASPAUSKITE, KAD ATIDARYTUMĖTE“ (KASETĖS
DĖKLO DANGTELIO ATIDARYMAS / UŽDARYMAS)
5
Nuotolinio valdymo pultas
1
25
24
MUTE
23
2
TUNER
3
4
5
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
22
BAND
19
18
6
CD/MP3-CD
7
8
VOLUME
REPEAT
9
10
17
TUNING /
ALBUM
/
21
20
TUNING
MODE
+10
16
15
TAPE
11
12
1. PROGRAMA / SUDERINIMAS
2. MYGTUKAS ,,LAUKIMAS / ĮJUNGIMAS“
3. MYGTUKAS ,,TUNER / BAND“ (IMTUVINIS
DERINTUVAS / DIAPAZONAS)
4. MYGTUKAS ,,AUX“ (PAPILDOMA ĮEIGA)
5. LAIKMAČIO MYGTUKAS ,,MIEGAS“
6. MYGTUKAS ,,PERSUKIMO REŽIMAS“
7. MYGTUKAS KOMPAKTINIAM DISKUI ,,PRALEISTI
ARBA IEŠKOTI“
8. KOMPAKTINIO DISKO MYGTUKAS ,,STOP“
9. MYGTUKAS ,,KOMPAKTINIO DISKO PAKARTOJIMAS“
10. GARSUMO REGULIAVIMO MYGTUKAI
11. KASETĖS ATSUKIMAS ATGAL
12. KASETĖS MYGTUKAS ,,STOP“
13. KASETĖS MYGTUKAS ,,ATKŪRIMAS“
14
13
14. KASETĖS ATSUKIMAS PIRMYN
15. NUSTATYMAS AUKŠTYN ARBA ŽEMYN PAGAL
DIAPAZONĄ / ALBUMO PASIRINKIMAS
16. MYGTUKAS ,,SUDERINIMO TIES RADIJO STOTIES
BANGOMIS REŽIMAS“ / MYGTUKAS
KOMPAKTINIAM DISKUI ,,+10“
17. KOMPAKTINIO DISKO MYGTUKAS ,,ATKŪRIMAS /
PAUZĖ“
18. MYGTUKAS ,,ATKŪRIMAS ATSITIKTINE TVARKA’
19. JUOSTOS SKAITIKLIO NUSTATYMAS TIES NULINE
PADALA
20. MYGTUKAS ,,TAPE SPEED“ (JUOSTOS GREITIS)
21. MYGTUKAS ,,PAKARTOJIMAS (A ↔ B)“ / ,,FM MONO
/ STEREO“
22. LAIKMAČIO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
23. LAIKINO GARSO IŠJUNGIMO MYGTUKAS
24. MYGTUKAS ,,VIENODINTUVAS / SUPER BASS
SISTEMA“
25. MYGTUKAS ,,LAIKMATIS / LAIKRODIS“
6
Užpakalinio panelio vaizdas
3
1
2
4
5
1. JUNGTIS FM ANTENOS PRIJUNGIMUI
2. GNYBTAI, SKIRTI AM ANTENOS PRIJUNGIMUI
3. LIZDAS MIKROFONUI
4. PAPILDOMA ĮEIGA
5. GNYBTAI GARSIAKALBIŲ PRIJUNGIMUI
7
Kur pastatyti jūsų mikrokomponentinę
sistemą
Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo
pultą
Tam, kad visiškai išnaudotumėte jūsų naujos
mikrokomponentinės sistemos pranašumus, ją pastatydami ir
prijungdami laikykitės šių instrukcijų.
Į nuotolinio valdymo pultą elementus įdėkite arba juos pakeiskite,
kai:
· ką tik nusipirkote šią mikrokomponentinę sistemą;
· pamatėte, kad nuotolinio valdymo pultas nebeveikia taip, kaip turėtų
— Sistemą pastatykite ant plokščio stabilaus paviršiaus.
— Šios sistemos niekada nestatykite ant kilimo.
— Šios sistemos niekada nestatykite ne patalpoje.
— Ventiliacijai išlaikykite apie 15 centimetrų atstumą nuo šoninių ir
užpakalinės sistemos sienelių ir kitų daiktų.
— Įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos tam, kad būtų galima lengvai
atidarinėti kompaktinių diskų skyrelį.
— Norėdami išgauti gerą stereofoninį skambesį, garsiakalbius pastatykite
laikydamiesi atstumo nuo abiejų šoninių sistemos sienelių.
— Garsiakalbius nukreipkite į klausymosi zoną.
— Norėdami išgauti optimalią skambesio kokybę, abu garsiakalbius
išdėstykite vienodame aukštyje nuo grindų.
— Keisdami elementus naudokite naujų elementų komplektą, niekada
kartu nenaudokite šarminių (Alkaline) ir magnio elementų.
1
Uždėkite pirštą ant simboliu
pažymėtos vietos ant elementų
skyrelio dangtelio (apatinėje pulto dalyje) ir pastumkite dangtelį
rodykle nurodyta kryptimi.
2
Laikydamiesi poliariškumo įdėkite du AAA, LR03 tipo arba
ekvivalenčius elementus:
+ ant elemento suderinkite su ant pulto esančia žymele ,,+“
- ant elemento suderinkite su ant pulto esančia žymele ,,-“
3
Įstatykite dangtelį į vietą ir stumkite atgal, kol jis spragtels ir atsistos į
vietą.
— Jei jūs ilgą laiką nesinaudosite nuotolinio valdymo pultu, išimkite iš jo
elementus ir taip išvengsite korozijos.
.
Jūsų sistemos prijungimas prie kintamosios
srovės tinklo
Tinklo laido šakutė turi būti jungiama prie tinkamos kintamosios
srovės tinklo rozetės.
— Prieš savo sistemos laidą įjungdami į kintamosios srovės tinklo rozetę,
* privalote patikrinti ant užpakalinio sistemos panelio esančio įtampos
perjungiklio padėtį (NE VISUOSE MODELIUOSE). Jei jo padėtis
neatitinka jūsų kintamosios srovės tinklo įtampos, jūs galite labai
pakenkti sistemai.
1 Tinklo laido šakutę įkiškite į tinkančią tinklo rozetę.
2 Paspauskite mygtuką STANDBY / ON (Laukimas / Įjungimas) tam, kad
įjungtumėte savo mikrokomponentinę sistemą.
8
Prijungimas prie išorinio signalo šaltinio
Sistemoje esanti papildoma įeiga gali būti naudojama tam, kad
klausydami signalą iš kitų šaltinių, pasinaudotumėte jūsų
mikrokomponentinės sistemos sukuriamo garso kokybės
privalumais.
Pavyzdžiai: · televizorius
· vaizdo diskų leistuvas· HI-FI stereo
sistemos vaizdo magnetofonas
 Tam, kad būtų galima prijungti išorinį signalo šaltinį, jis turi
turėti audioišeigą. Be to, jums prireiks sujungiančio kabelio
su RCA (,,tulpės“) tipo jungtimis.
1
Nustatykite sistemą laukimo režimu, po to atjunkite sistemą ir išorinį
garso šaltinį nuo kintamosios srovės tinklo.
2
Garso signalo priėmimui skirtą kabelį prijunkite prie lizdų, išdėstytų
ant užpakalinio mikrokomponentinės sistemos panelio.
Prijunkite...
Garsiakalbių prijungimas
Garsiakalbių prijungimui skirti gnybtai (su raudonais ir juodais
liežuvėliais) išdėstyti ant užpakalinio jūsų sistemos panelio.
Ant sistemos korpuso yra keturi gnybtai:
· Du kairiajam garsiakalbiui (pažymėti raide L)
· Du dešiniajam garsiakalbiui (pažymėti raide R)
Kad išgautumėte gerą garso kokybę, sujunkite:
· Raudoną laidą su gnybtu ,,+“
· Juodą laidą su gnybtu ,,-“
Kairysis garsiakalbis
Dešinysis garsiakalbis
Prie lizdo, pažymėto...
Raudoną kištuką.....................................R (dešinysis kanalas)
Baltą kištuką............................................L (kairysis kanalas)
— Norėdami išgauti optimalią garso kokybę, nesukeiskite vietomis
dešiniojo ir kairiojo kanalų.
3
Vėl prijunkite sistemą prie tinklo ir paspauskite mygtuką Laukimas /
Įjungimas (
) tam, kad ją įjungtumėte.
4
Paspausdami mygtuką AUX (Papildoma įeiga), pasirinkite įeigą iš
išorinio garso šaltinio.
Rezultatas: vaizduoklis rodo pranešimą AUX.
5
6
Įjunkite išorinį garso šaltinį.
4
Sureguliuokite garsą ir žemų bei aukštų dažnių balansą taip, kaip
jums reikia, naudodami:
· garso reguliuotuvą,
· vienodintuvą.
Pavyzdys: Naudodami stereoskambėjimo privalumus jūs galite žiūrėti
filmą, tarsi būtumėte kino teatre (su sąlyga, kad originalus
garso takelis įrašytas stereo režimu).
Nurodymai, kur statyti garsiakalbius
— Pastatymas netoli šildymo įrangos, po tiesioginiais saulės
spinduliais arba vietose, kur didelis drėgnumas gali
pabloginti garsiakalbių eksploatacines charakteristikas.
— Norėdami išvengti garsiakalbių kritimo, nekabinkite jų ant
sienos, nestatykite ant stovo viršaus arba ant kito
nestabilaus paviršiaus, nes krisdami garsiakalbiai gali
traumuoti arba sugesti.
— Garsiakalbių nestatykite arti televizoriaus arba kompiuterio
monitoriaus. Garsiakalbį pastačius šalia televizoriaus arba
kompiuterio monitoriaus, vaizdo ekrane kokybė gali
pablogėti.
3
6
.
4
9
AM (VB) / IB antenos prijungimas
AM antena (ilgosiomis ir vidutinėmis bangomis transliuojamų radijo stočių priėmimui) gali būti:
· Pastatyta ant stabilaus paviršiaus.
· Pritvirtinta prie sienos (iš pradžių turite nuimti antenos stovą).
Lizdai antenos prijungimui išdėstyti ant užpakalinio sistemos panelio ir pažymėti užrašu ,,AM“.
— Norėdami išvengti pašalinio triukšmo, įsitikinkite, kad nuo garsiakalbių einantys laidai neguli šalia antenos laidų.
Šiuos laidus vieną nuo kito visada laikykite ne mažiau 5 cm atstumu.
6
FM antenos prijungimas
Kaip prijungti DAUGIAAŠIO TIPO anteną.
· Prijunkite 75Ω anteną prie gnybtų, skirtų FM antenos prijungimui.
· Įstatykite į sistemos komplektą įeinantį antenos kištuką, į „FM“ pažymėtą, ant užpakalinio sistemos panelio esantį, daugiaašį lizdą (75Ω).
· Laikykitės 14 puslapyje pateiktų instrukcijų, kad nustatytumėte radijo stotį ir geriausią antenos kryptį.
· Esant blogai priėmimo kokybei, jums gali prireikti įrengti lauko anteną.
Kad tai padarytumėte, lauko FM anteną 75 daugiaašiu kabeliu (parduodamas atskirai) prijunkite prie ant užpakalinio sistemos panelio esančio
lizdo, skirto FM antenai.
FM-ANTENA
(parduodama su sistema)
75Ω DAUGIAAŠIS KABELIS
(parduodamas atskirai)
6
FM-ANTENA (parduodama su sistema);
75Ω DAUGIAAŠIS KABELIS (parduodamas atskirai)
6
10
Laikrodžio nustatymas
Kompaktinio disko atkūrimas
Jūsų sistemoje yra įmontuotas laikrodis, kuris leidžia automatiškai
įjungti ir išjungti sistemą. Jūs turite nustatyti laikrodį:
Šiuo grotuvu galima klausytis garso kompaktinių diskų, CD-R, CDRW ir MP3-CD diskų.
Neklausykite netaisyklingos formos (širdelės, aštuonkampio ir t.t.
formų) kompaktinių diskų, nes tai gali sugadinti grotuvą.
· Kai jūs ką tik nusipirkote mikrokomponentinę sistemą;
· Po maitinimo sutrikimo kintamosios srovės tinkle
· Po to, kai atjungėte sistemą nuo tinklo rozetės
—
· Kiekvieno žingsnio įvykdymo metu turite keletą sekundžių reikiamų
reikšmių nustatymui. Jei sugaišite daugiau laiko, visą procedūrą
jums teks pradėti iš naujo.
1
Mygtuko Laukimas / Įjungimas (
sistemą.
2
Du kartus paspauskite mygtuką TIMER / CLOCK (Laikmatis /
Laikrodis).
Rezultatas: bus rodomas pranešimas CLOCK (Laikrodis).
3
4
Paspausdami mygtuką CD ( /II) (Kompaktinio disko atkūrimas /
Pauzė), pasirinkite funkciją CD (Kompaktinis diskas).
2
Paspauskite viršutinį sistemos dangtelį toje vietoje, kur užrašyta
PUSH OPEN (paspauskite, kad atidarytumėte), ir atidarykite
kompaktinių diskų skyrelį ( ) .
Rezultatas: atsidaro kompaktinių diskų skyrelis.
3
4
Įdėkite diską į skyrelį taip, kad disko pusė su etikete būtų viršuje.
5
Paspauskite mygtuką CD ( /II) .
· Jūsų grotuvui reikia kelių sekundžių visų MP3-CD diske esančių
takelių nuskaitymui.
· Vaizduoklyje dainos pavadinimas anglų kalba bus rodomas tik tuo
atveju, jei jis tiesiogiai įrašytas iš asmeninio kompiuterio arba jei
pirkto MP3-CD disko turinys išrūšiuotas pagal dainų pavadinimus
(esančius diske įrašytame kataloge) (vaizduoklis negali atvaizduoti
jokių kitų kalbų, išskyrus anglų kalbą, raidžių).
· Priklausomai nuo konkretaus MP3-CD disko charakteristikos,
dainų pavadinimai anglų kalba vaizduoklyje gali būti nerodomi.
6
Norėdami trumpam sustabdyti atkūrimą, paspauskite mygtuką
CD ( /II) .
— Norėdami atnaujinti disko atkūrimą, dar kartą paspauskite
mygtuką CD ( /II).
7
Perklausę diską, paspauskite mygtuką STOP (  ).
) paspaudimu įjunkite
Paspauskite mygtuką PROGRAM / SET (Programa / Nustatymas).
Rezultatas: vaizduoklyje mirksi laikrodžio skaitmenys.
Tam, kad...
1
Paspauskite mygtuką...
Pasuktumėte laikrodį pirmyn..................................
Pasuktumėte laikrodį atgal.....................................
5
6
7
Kai vaizduoklis rodo reikiamą valandą, paspauskite mygtuką
PROGRAM / SET.
Rezultatas: vaizduoklyje mirksi minučių skaitmenys.
Tam, kad...
Paspauskite mygtuką...
Pasuktumėte minutes pirmyn.........................
Pasuktumėte minutes atgal............................
Kai nustatysite tikslų laiką, paspauskite mygtuką PROGRAM /
SET.
Rezultatas: laikrodis pradeda eiti ir rodo laiką net tada, kai
sistema yra laukimo režime (Standby).
Spauskite viršutinį sistemos dangtelį toje vietoje, kur užrašyta PUSH
OPEN, tol, kol jis spragtelėjęs atsistos į vietą, ir taip uždarykite
kompaktinio disko skyrelį.
· Vieną kartą paspaudę mygtuką TIMER / CLOCK, jūs galite į
vaizduoklį iššaukti einamąjį laiką net tada, kai naudojatės kita
sistemos funkcija.
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
2,4
MUTE
CD/MP3-CD
1
TUNER
BAND
AUX
2
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
VOLUME
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
TUNING
MODE
4,6
+10
3,5,7
CD/MP3-CD
TUNING /
ALBUM
/
REPEAT
TAPE
4,6
.
1, 5, 6
7
11
Apie CD-R / RW diskų atkūrimą
— CD-R (su vienkartiniu įrašu) ir CD-RW (perrašomi) tipo diskai, vartotojo
įrašyti muzikinių garso kompaktinių diskų formatu, gali būti atkurti tik
tuo atveju, jei jų įrašas yra ,,užbaigtas“ (nors jų atkūrimo šiuo grotuvu
tikimybė priklauso ir nuo jų charakteristikos arba įrašymo sąlygų).
— CD-RW diskų atspindėjimo geba mažesnė už įprastų diskų
atspindėjimo gebą, todėl įdėjus diską, informacijos apie disko turinį
nuskaitymui prireiks daugiau laiko.
Takelio kompaktiniame diske pasirinkimas
MP3-CD diska albūma un ieraksta izvēle
Albumo ir takelio MP3-CD diske pasirinkimas
Kai kompaktinių diskų grotuvo veikimas yra sustabdytas arba disko
atkūrimo metu, MP3-CD diske jūs galite pasirinkti takelį arba
albumą, kurį norite klausyti.
1
Paspausdami ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką TUNING /
ALBUM (Nustatymas / Albumas), jūs galite pasirinkti persikėlimo tarp
albumų režimą.
Rezultatas: atsiranda pranešimas ALBUM (Albumas).
2
Norėdami pasirinkti norimą albumą, spauskite mygtukus
,
.
Persikėlimas tarp albumų
Kai kompaktinių diskų grotuvo veikimas sustabdytas arba disko
atkūrimo metu, kompaktiniame diske jūs galite pasirinkti takelį
(muzikos kūrinį), kurį norite klausyti.
Persikėlimas tarp takelių
Paspauskite mygtuką...
Kad atkūrimą pradėtumėte
nuo pradžios...
Tolesnio takelio………………………..…
Šiuo momentu klausomo takelio…….....
Prieš klausomą takelį esančio takelio....
Jūsų pasirinkto takelio............…….……
vieną kartą
vieną kartą
du kartus
arba
reikiamą kartų
 Persikėlimui tarp takelių
 Paspauskite mygtuką
arba
.
Rezultatas: atsiranda pranešimas TRACK (Takelis), ir jūs pereinate
prie tolesnio takelio.
CD/MP3-CD
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
2
1,2
TUNING
/
CD/MP3-CD
2
TUNING /
ALBUM
VOLUME
REPEAT
MODE
+10
VOLUME
TUNING /
ALBUM
/
REPEAT
TAPE
TUNING
MODE
+10
Atkūrimas atsitiktine tvarka
Kompaktiniame diske įrašytus takelius kiekvieną kartą galite
klausytis vis kita tvarka, nes takeliai atsitiktiniu eiliškumu bus
pasirenkami automatiškai.
1 Paspauskite mygtuką SHUFFLE (Atkūrimas atsitiktine tvarka).
· Paspaudus šį mygtuką kompaktinio disko atkūrimo metu arba MP3CD disko atkūrimo atsitiktine tvarka metu (SHUFFLE kompaktiniam
diskui arba RANDOM MP3-CD diskui), arba sustabdžius tokį
atkūrimą, bet kuris iš diske įrašytų takelių gali būti atkurtas dar
kartą.
2
3
Disko atkūrimo atsitiktine tvarka metu jūs galite:
· Paspaudę mygtuką
arba
, pereiti prie tolesnio takelio
(pasirenkamo atsitiktinai).
· Paspaudę mygtuką
arba
ir laikydami jį nuspaustą daugiau
nei sekundę, klausomame takelyje greitai surasti reikiamą vietą.
Norėdami nutraukti disko klausymąsi atsitiktine tvarka, paspauskite
mygtuką  (Stop) arba dar kartą paspauskite mygtuką SHUFFLE.
Kompaktinio disko atkūrimo atsitiktine tvarka metu kompaktinio
disko pakartojimo ir sinchroniško kompaktinio disko įrašo funkcijos
neveikia.
SHUFFLE
REV.MODE
1,3COUNTER RESET
CD/MP3-CD
3
2
VOLUME
2
TUNING /
ALBUM
/
TUNING
12
Kas yra Mp3?
10 takelių praleidimo vienu kartu funkcija
MP3 reiškia MPEG1 Layer 3, pasaulinis garso signalo suspaudimo
technologijų standartas. Šiame standarte naudojama skaitmeninė
duomenų suspaudimo technologija, užtikrinanti pradinių garso duomenų
suspaudimą iki 12-os kartų beveik nenukenčiant garso kokybei.
Kompaktinio disko atkūrimo metu trumpais spustelėjimais
spaudykite mygtuką ,,+10”. Prasidės takelio su artimiausiu dideliu
numeriu, besidalinančiu iš 10, atkūrimas.
Pavyzdys: Jei 15 takelio atkūrimo metu jūs norite pasirinkti 43 takelį,
tris kartus paspauskite mygtuką ,,+10”, o po to tris kartus
paspauskite mygtuką
.
Suderinamumas su failais
· Šis grotuvas leidžia atkurti tik MP3 (MPEG1 Layer3) formato failus su
plėtiniu *.mp3.
· Taip pat jis gali atkurti MP2 formato failus (MPEG1 Layer2), turinčius
plėtinį *.mp2.
15
20
30
40
41
SHUFFLE
COUNTER RESET
42
43
Kiek MP3 formato failų galima įrašyti į CD-R arba
CD-RW diską?
Maksimali vieno CD-R arba CD-RW disko talpa yra 740 MB.
Paprastai vieno MP3 formato failo dydis lygus apytiksliai 4 MB, vadinasi, į
vieną diską galima įrašyti apytiksliai 170 failų.
Disko albumų ir takelių atkūrimo
eiliškumas
+10
+10
+10
REV.MODE
· Disko turinys pateiktas Windows Explorer.
· Disko albumų ir takelių atkūrimo tvarka parodyta strėlytėmis.
· Katalogai, kuriuose yra failai tik su *.jpg, *.wav arba *.doc
plėtiniais, kurie nėra palaikomų formatų garso failai, atkūrimo
metu praleidžiami.
CD/MP3-CD
TUNING /
ALBUM
VOLUME
/
TUNING
MODE
REPEAT
Diskasukis
CD-ROM (E)
+10
+10
Albumas 01
Praleidžiamas
TAPE
Albumas 02
Albumas 04
Paskutinio atkurto takelio pakartojimo funkcija
Albumas 03
(Ši funkcija veikia tik MP3-CD diskų atkūrimo metu)
Albumas 05
Praleidžiamas
Albumas 06
Albumas 07
Jei po to, kai grotuvas buvo išjungtas arba jo darbas buvo
sustabdytas, vėl pasirinktas MP3-CD disko atkūrimas, ši funkcija
leidžia atnaujinti atkūrimą nuo pradžios to takelio, kurį jūs klausėte
paskutinį.
· MP3-CD disko atkūrimo metu paspauskite mygtuką PROGRAM /
SET (Programa / Suderinimas). Kiekvieną kartą, kai jūs paspaudžiate
šį mygtuką, paeiliui įsijungia (LAST ON) ir išsijungia (LAST OFF)
paskutinio klausyto takelio atkūrimo įsiminimo funkcija.
Konkrečios vietos kompaktiniame diske
pasirinkimas
MUTE
Kompaktinio disko perklausos metu jūs galite takelyje greitai
surasti muzikos epizodą.
Kad takelyje surastumėte
reikiamą vietą...
Paspauskite ir laikykite...
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
BAND
Arčiau jo pabaigos........................Mygtuką
nors vieną sekundę
Arčiau jo pradžios.........................Mygtuką
nors vieną sekundę
Prieš naudojantis šia funkcija, rekomenduojame sumažinti
garso garsumą.
SHUFFLE
REV.MODE
COUNTER RESET
CD/MP3-CD
VOLUME
TUNING /
ALBUM
CD/MP3-CD
13
Vieno arba visų kompaktinio disko takelių
pakartojimas
—
Paspauskite ant priekinio panelio esantį
mygtuką REPEAT
(Pakartojimas) vieną arba kelis
kartus, kol...
Kad pakartotumėte...
Neribotai ilgai šiuo metu............. Vaizduoklyje pasirodys pranešimas
REPEAT 1 (1 takelio pakartojimas)
klausomą takelį
Diską........................................... Vaizduoklyje pasirodys pranešimas
REPEAT ALL (visų takelių
pakartojimas)
2
(Ši funkcija veikia tik kompaktinio disko atkūrimo metu)
Jūs galite pasirinkti:
· Tvarką, kuria klausysitės disko takelius
· Takelius, kurių jūs nenorite klausyti
Jūs galite neribotai ilgai kartoti:
· Konkretų kompaktinio disko takelį
· Visus kompaktiniame diske esančius
takelius
1
Atkūrimo tvarkos programavimas
Jei norite sustabdyti kompaktinio disko pakartojimą, paspauskite
mygtuką STOP (ў).
1
Jei reikia, mygtuko STOP (— ) paspaudimu sustabdykite grotuvo
veikimą.
2
Paspauskite mygtuką PROGRAM / SET (Programa / Nustatymas).
Rezultatas: vaizduoklyje atsiras tokia informacija:
3
Mygtuko PRALEISTI paspaudimu pasirinkite reikiamą takelį:
·
kad takeliais persikeltumėte atgal
·
kad takeliais persikeltumėte pirmyn
4
Paspauskite mygtuką PROGRAM / SET tam, kad patvirtintumėte
pasirinkimą.
Rezultatas: vaizduoklyje atsiranda tokia informacija:
5
Norėdami pasirinkti kitus takelius, pakartokite 3 ir 4 Žingsnius.
— Jūs galite užprogramuoti iki 24 takelių.
CD/MP3-CD
2
VOLUME
TUNING /
ALBUM
/
TUNING
MODE
REPEAT
1
+10
Pakartojimo tarp A ir B taškų funkcija
(Ši funkcija neveikia atkuriant MP3-CD diskus)
Ši funkcija gali būti naudojama kartu su CD Repeat (Pakartojimas)
funkcija.
6
Baigę programuoti atkūrimo tvarką, paspauskite mygtuką CD ( /II)
tam, kad pradėtumėte klausytis pasirinktus takelius ta tvarka, kuria
jie buvo užprogramuoti.
7
Norėdami atšaukti takelių pasirinkimą, atkūrimo metu du kartus
paspauskite mygtuką STOP (— ).
Kai jūs pasirenkate kompaktinio disko (kasetės) pakartojimo tarp A
ir B taškų funkciją, klausymo metu jūsų pasirinkti fragmentai
pakartojami 3 kartus.
1
2
3
4
MUTE
Paspauskite mygtuką CD ( /II) (Kompaktinio disko atkūrimas /
Pauzė) arba mygtuką TAPE (Kasetė).
Rezultatas: prasideda kompaktinio disko arba kasetės atkūrimas.
TUNER
Paspauskite mygtuką REPEAT A ↔ B (Pakartojimas A ↔ B).
Rezultatas: vaizduoklyje rodomas pranešimas START (Pradėti).
· Vaizduoklyje pradeda mirksėti indikatorius A ↔
· Įsimenamas laiko momentas A.
AUX
SLEEP
TIMER ON/OFF
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
SHUFFLE
COUNTER RESET
2,4
REV.MODE
Paspauskite mygtuką REPEAT A ↔ B
Rezultatas: vaizduoklyje atsiranda pranešimas END (Pabaigti)
· Įsimenamas laiko momentas B.
· Jūsų pasirinktas fragmentas pakartojamas 3 kartus.
Kad baigtumėte atkūrimą pakartojimo režimu, paspauskite mygtuką
REPEAT A ↔ B.
TIMER/CLOCK
BAND
CD/MP3-CD
3
REPEAT
VOLUME
1,7
3
6
TUNING /
ALBUM
/
TUNING
MODE
+10
.
2,3,4
1
1
14
Kontrolė arba atkūrimo tvarkos pakeitimas
Radijo stočių paieška ir jų suderinimo
atsiminimas sistemos atmintyje
Jūs bet kuriuo metu galite kontroliuoti arba pakeisti nustatytą
atkūrimo tvarką.
Sistemos atmintyje jūs galite išsaugoti suderinimą:
· 15 FM diapazono radijo stočių
· 8 MW (VB) diapazono radijo stočių
· 7 LW (IB) diapazono radijo stočių
— Jūs turite būti užprogramavę nors vieną takelį.
1
Jei jūs jau pradėjote klausytis pasirinktus takelius, vieną kartą
paspauskite mygtuką STOP (— ).
2
Du kartus paspauskite mygtuką PROGRAM / SET (Programa /
Nustatymas).
Rezultatas: vaizduoklyje atsiranda tokia informacija:
1
2
3
—
Kiekvieną kartą paspaudus PROGRAM / SET mygtuką,
vaizduoklyje rodomas tolesnio užprogramuoto takelio numeris.
3
Paspauskite PROGRAM / SET mygtuką vieną arba keletą kartų, kol
vaizduoklyje pasirodys numeris takelio, kurį jūs norite pakeisti.
4
Paspauskite mygtuką
takelį.
5
6
Paspauskite mygtuką PROGRAM / SET.
arba
4
5
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
BAND
PROGRAM/SET
2,3,5
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
1CD/MP3-CD
VOLUME
FM
AM (VB)
LW (Parinktis)
Dažnių moduliacija
Vidutinės bangos
Ilgosios bangos
6
4
Radijo stoties
paieškai...
Spauskite TUNING MODE
(Suderinimo režimas) mygtuką...
Rankiniu būdu…………......Vieną arbą kelis kartus, kol
vaizduoklis neparodys pranešimo
MANUAL (Rankinis derinimas).
Automatiškai..……………...Vieną arbą kelis kartus, kol
vaizduoklis neparodys pranešimo
AUTO (Automatinis derinimas).
MUTE
4
Dar kartą paspausdami mygtuką TUNER / BAND, pasirinkite reikiamą
dažnių diapazoną.
Rezultatas: vaizduoklyje pasirodo atitinkamo diapazono pavadinimas:
tam, kad pasirinktumėte kitą
— Jūs galite pakeisti vieno arba kelių iš pradžių pasirinktų takelių
atkūrimo tvarką.
AUX
) paspaudimu įjunkite sistemą.
Paspausdami mygtuką TUNER / BAND (Imtuvinio derintuvo
diapazonas), pasirinkite imtuvinio derintuvo funkciją.
·
·
·
Paspauskite mygtuką CD ( /II) tam, kad pradėtumėte klausytis
pasirinktus takelius.
Rezultatas: atkuriamas pirmasis iš jūsų pasirinktų takelių.
TUNER
Mygtuko Laukimas / Įjungimas (
7
Paspausdami ant priekinio panelio esančius mygtukus
arba
,
atitinkamai dažnio nustatymo sumažinimui arba padidinimui, pasirinkite
stotį, kurią jūs norite išsaugoti atmintyje:
· Tam, kad paieškos rankiniu režimu metu greičiau keistumėte dažnius,
paspauskite ir laikykite nuspaudę ant priekinio panelio esantį mygtuką
arba
.
· Automatinės paieškos metu imtuvinis derintuvas gali sustoti ties dažniu,
kuriame nėra radijo stoties. Jei taip atsitiks, naudokite paieškos rankiniu
būdu režimą.
Garsą sureguliuokite taip:
· Pasukite ant priekinio panelio esančią rankenėlę VOL +, - (Garsumas)
arba
· Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto esančius mygtukus VOLUME
+ arba - .
Ant nuotolinio valdymo pulto esančio mygtuko MO / ST (Mono / Stereo)
paspaudimu pasirinkite FM diapazono režimą režimą ,,Mono“ arba
,,Stereo“.
6
TUNING /
ALBUM
1
.
2,3
4
5
TUNER
6
5
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
PROGRAM/SET
7REP. A
BAND
AUX
B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
15
Radijo stočių paieška ir jų suderinimo
atsiminimas sistemos atmintyje (tęsinys)
8
9
Jei nenorite išsaugoti surastos stoties suderinimo, grįžkite prie 4
žingsnio tam, kad ieškotumėte kitos radijo stoties.
Priešingu atveju:
a Paspauskite mygtuką PROGRAM / SET (Programa /
Nustatymas).
Rezultatas: vaizduoklis keletą sekundžių rodo programos
numerį.
b Paspauskite mygtuką TUNING (Suderinimas) arba tam, kad
atmintyje išsaugotai programai priskirtumėte numerį tarp 1 ir 15.
c Paspauskite mygtuką PROGRAM / SET tam, kad išsaugotumėte
suderinimą ties radijo stoties dažniu.
Rezultatas: vaizduoklis daugiau neberodo programos numerio, o
suderinimas ties radijo stoties dažniu yra
išsaugotas.
Tam, kad atmintyje išsaugotumėte suderinimus ties kitais radijo
stočių dažniais, pakartokite žingsnius nuo 3 iki 6.
Atmintyje išsaugotos radijo stoties
pasirinkimas
Jūs galite klausytis radijo stoties, transliuojančios sistemos
atmintyje įrašytu dažniu, tokiu būdu:
1
2
TIMER/CLOCK
BAND
TIMER ON/OFF
8
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
) paspaudimu įjunkite sistemą.
Ant priekinio panelio esančio mygtuko TUNER / BAND (Imtuvinio
derintuvo diapazonas) paspaudimu pasirinkite imtuvinio derintuvo
funkciją.
3
Mygtuko TUNER / BAND paspaudimu pasirinkite reikiamą dažnių
diapazoną.
4
Radijo stotį pasirinkite tokiu būdu:
Kad klausytumėtės...
Spauskite...
Radijo stoties, kurios
a Mygtuką TUNING MODE
dažnių diapazonas
(Suderinimo režimas), kol vaizduoklis
įrašytas į sistemos atmintį........... neparodys pranešimo ,,PRESET“
(nustatyta stotis).
b Mygtukus TUNING ir
reikiamos stoties pasirinkimui.
— Funkcija PROGRAM gali būti naudojama tam, kad esančiam
programos numeriui priskirtumėte naują radijo stoties dažnį.
TUNER
Mygtuko Laukimas / Įjungimas (
— Norėdami išeiti iš stočių, kurių dažniai išsaugoti sistemos atmintyje,
pasirinkimo režimo, dar kartą paspauskite mygtuką TUNING MODE.
MUTE
1 TUNER
CD/MP3-CD
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
BAND
2,3AUX
TUNING /
ALBUM
VOLUME
/
8
TUNING
MODE
REPEAT
8
+10
CD/MP3-CD
TAPE
TUNING /
ALBUM
VOLUME
/
REPEAT
4
TUNING
MODE
+10
+10
4
.
4
8
8
Priėmimo kokybės gerinimas
Radijo stoties priėmimo kokybę galite pagerinti tokiu būdu:
· FM arba AM (VB) antenos pasukimu (krypties pakeitimu).
· Priėmimo kokybės patikrinimu esant skirtingai FM arba AM (VB)
antenų krypčiai prieš tvirtinant antenas nuolatinėje vietoje.
—
Jei konkrečios stoties priėmimo metu FM diapazone priėmimo
kokybė yra bloga, paspauskite mygtuką MO / ST (Mono / Stereo)
tam, kad perjungtumėte iš ,,Stereo“ į ,,Mono“ režimą. Tai pagerins
garso kokybę.
MUTE
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
BAND
16
Kasetės klausymas
1
Mygtuko Laukimas / Įjungimas (
sistemą.
2
Paspausdami ant priekinio sistemos panelio esantį mygtuką TAPE
(Kasetė), pasirinkite kasetės klausymo funkciją.
3
Paspaudę dangtelio kampą toje vietoje, kur parašyta PUSH EJECT
(paspauskite, kad atidarytumėte), kol neišgirsite spragtelėjimo, o po
to nuleidę dangtelį, atidarykite kasečių skyrelį.
4
Kasetę su įrašu įdėkite taip, kad atviras kasetės kraštas būtų
nukreiptas į apačią.
5
Skyrių uždarykite dangtelio paspaudimu, kol jis spragtelėjęs
neatsistos į vietą.
6
Paspauskite mygtuką TAPE ( ) (Kasetės atkūrimas)
A pusė....................................Paspauskite mygtuką TAPE
( ) viena kartą
B pusė....................................Paspauskite mygtuką TAPE (
kartus
Rezultatas: pradedamas kasetės atkūrimas.
7
+10%SPEED
9
6
5
) du
Radijo stočių laidų įrašymas
NORMAL
Jūs galite išsirinkti ir įrašyti radijo stoties transliuojamą laidą.
· Jums nereikia reguliuoti garso, nes jis neįtakoja įrašo kokybės.
1
Mygtuko Laukimas / Įjungimas (
sistemos maitinimą.
2
3
Į kasečių dėklą įdėkite kasetę be įrašo.
Paspauskite mygtuką...
Persuktumėte juostą atgal..................
/
Persuktumėte juostą pirmyn...............
/
— Kasetės sukimasis automatiškai sustoja, pasiekęs kasetės
pradžią arba pabaigą.
Norėdami sustabdyti atkūrimą arba ieškoti, paspauskite
mygtuką STOP (ў).
1
.
9
4
) paspaudimu įjunkite
Paspausdami mygtuką TUNER / BAND (Imtuvinio derintuvo
diapazonas), pasirinkite funkciją TUNER (Imtuvinis derintuvas).
Spausdami ant priekinio panelio esančius mygtukus
arba ant nuotolinio valdymo pulto esančius mygtukus
pasirinkite radijo stotį, kurios laidą norite įrašyti.
Paspauskite mygtuką REC / PAUSE (Įrašas / Pauzė).
Rezultatas: vaizduoklyje pasirodo pranešimas REC (Įrašas),
prasideda įrašinėjimas.
6
Norėdami sustabdyti įrašinėjimą paspauskite mygtuką STOP (— ).
1
8
3,5
.
4
Kompaktinio disko įrašas
4
Tiesioginis įrašas
5
Tiesioginio įrašo režimas jums leidžia pradėti įrašą nuo bet
kurio kompaktiniame diske įrašyto takelio.
· Jums nereikia reguliuoti garso, nes jis neįtakoja įrašo kokybės.
1
Mygtuko Laukimas / Įjungimas (
sistemos maitinimą.
) paspaudimu įjunkite
2
3
4
Į kasečių dėklą įdėkite kasetę be įrašo.
Įdėkite kompaktinį diską.
Paspauskite mygtuką CD ( /II) .
· Kompaktinio disko takelio pasirinkimo mygtukais (
pasirinkite reikiamą takelį (dainą).
,
5
Paspauskite mygtuką REC / PAUSE (Įrašas / Pauzė).
Rezultatas: prasidės įrašymas.
6
Norėdami sustabdyti įrašą, spauskite mygtuką STOP (ў).
)
/
/
5
7
8
2,6
8
.
4
4
-10% SPEED → +10% SPEED → NORMAL
(-10%GREIČIO → +10%GREIČIO → ĮPRASTAS GREITIS)
Kai kasetės grojimas sustabdytas, pagal poreikį pasirinkite
šias funkcijas:
Tam, kad...
1
4
Kad sureguliuotumėte juostos judėjimo greitį kasetės atkūrimo
metu, paspauskite mygtuką TAPE SPEED (Juostos greitis).
Spaudant mygtuką greitis keisis taip:
-10%SPEED
8
) paspaudimu įjunkite
6
17
Kasetės atkūrimo režimo pasirinkimas
Juostos skaitiklis
Jūsų mikrokomponentinė sistema palaiko tris atkūrimo
režimus, kurie jums leidžia automatiškai klausytis abiejų
kasetės pusių.
Spaudinėkite mygtuką REV. MODE (Persukimo režimas), kol
vaizduoklis parodys reikiamo režimo simbolį.
Kasetės atkūrimo metu vaizduoklyje rodomas juostos skaitiklis, o
tai kiekvieno įrašo pradžioje jums leidžia pažymėti jo rodmenis ir
kasetės atkūrimą pradėti nuo to įrašo, kurį norite perklausyti.
Mikrokomponentinė sistema
atkurs...
Kai vaizduoklis rodo...
.............………....……………Vieną pasirinktos kasetės pusę, o
po to sustos
....……………………………Vieną kasetės pusę Kitą kasetės
pusę, o po to sustos
..……………………………Abi kasetės puses neribotai ilgai (abi
kasetės pusės atkuriamos viena po
kitos tol, kol nepaspausite mygtuko
STOP.
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
TUNING /
ALBUM
/
REPEAT
Juostos skaitiklis vaizduoklyje rodomas tik kasetės atkūrimo metu.
Prieš pradėdami įrašinėti kasetę, kurios skaitiklio parodymus norite
pažymėti kiekvieno įrašo pradžioje, mygtuko COUNTER RESET (juostos
skaitiklio nustatymas iš naujo) paspaudimu nustatykite skaitiklį ties nuliu.
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
CD/MP3-CD
VOLUME
TUNING /
ALBUM
/
REPEAT
TUNING
MODE
+10
CD/MP3-CD
VOLUME
—
TUNING
MODE
+10
18
Laikmačio funkcija
Sistemoje esantis laikmatis jums leidžia pasirinktu laiku įjungti
ir išjungti sistemą.
Pavyzdys: jūs norite, kad kas rytą jus pažadintų muzika.
— Jei jūs nebenorite, kad sistema automatiškai įsijungtų ir išsijungtų,
jūs turite atjungti laikmatį.
MUTE
— · Prieš programuodami laikmatį įsitikinkite, kad sistemos
laikrodis rodo tikslų laiką.
· Kiekviename žingsnyje reikalaujamų veiksmų atlikimui jūs
turite keletą sekundžių. Jei užtruksite ilgiau, jums teks viską
pradėti iš naujo.
1
Mygtuko Laukimas / Įjungimas (
sistemą.
2
Spaudykite mygtuką Timer / Clock (Laikmatis / Laikrodis) tol, kol
vaizduoklis neparodys pranešimo
TIMER (Laikmatis).
3
Paspauskite mygtuką Program / Set (Programa / Nustatymas).
Rezultatas: Keletą sekundžių vaizduoklis rodys pranešimą ON
TIME (Įjungimo laikas), po to bus rodomas jau
nustatytas sistemos įjungimo laikas; jūs galite
nustatyti naują sistemos įjungimo laiką.
4
5
1,9 TIMER/CLOCK2 TIMER ON/OFF
TUNER
BAND
AUX
) paspaudimu įjunkite
Nustatykite išjungimo pagal laikmatį laiką.
a Mygtuko arba paspaudimu nustatykite laikrodžio rodmenis.
b Paspauskite mygtuką Program / Set.
Rezultatas: minučių skaitmenys pradeda mirksėti.
c Mygtuko
arba paspaudimu nustatykite minučių reikšmę.
d Paspauskite mygtuką Program / Set.
Rezultatas: vaizduoklis rodo pranešimą VOL 10 (Garsumas 10),
kur 10 atitinka jau nustatytą garso lygį.
6
Mygtuko
arba
paspaudimu sureguliuokite garsą ir
paspauskite mygtuką Program / Set.
Rezultatas: vaizduoklis rodo pranešimą, kviečiantį pasirinkti
muzikos šaltinį.
7
Mygtuko arba paspaudimu pasirinkite muzikos šaltinį, kuris
gros pagal laikmatį įsijungus sistemai.
REP. A B
MO/ST
EQ/S.BASS
3,4,5,6,7,8
TAPE SPEED
SHUFFLE
COUNTER RESET
SLEEP
REV.MODE
CD/MP3-CD
TUNING /
ALBUM
VOLUME
4,5,6,7 /
TUNING
MODE
REPEAT
Nustatykite įjungimo pagal laikmatį laiką.
a Mygtuko arba paspaudimu nustatykite laikrodžio rodmenis.
b Paspauskite mygtuką Program / Set.
Rezultatas: minučių skaitmenys pradeda mirksėti.
c Mygtuko
arba
paspaudimu nustatykite minučių reikšmę.
d Paspauskite mygtuką Program / Set.
Rezultatas: Keletą sekundžių vaizduoklis rodys pranešimą OFF
TIME (Išjungimo laikas), po to bus rodomas jau nustatytas
sistemos išjungimo laikas; jūs galite nustatyti naują sistemos
išjungimo laiką.
Jei jūs pasirinkote...
PROGRAM/SET
+10
4,5,6,7
TAPE
Laikmačio veikimo atšaukimas
Po to, kai jūs nustatėte laikmatį, jis pradeda veikti automatiškai, ką
rodo vaizduoklyje rodomas laikmačio indikatorius. Jei jūs
nebenorite naudotis laikmačiu, jūs turite jį išjungti.
— Laikmatį jūs galite atjungti bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to, ar
sistema įjungta, ar nustatytas laukimo režimas).
Jūs taip pat turite...
TAPE (kasetė)...................................Į dėklą įdėti kasetę su įrašu.
TUNER (radijas)................................Mygtuko arba
paspaudimu
pasirinkti diapazoną FM arba
AM (VB / IB).
Paspausti Program / Set
mygtuką.
Mygtuko
arba
paspaudimu pasirinkti
iš anksto nustatytą radijo stotį.
CD (kompaktinis diskas)....................Įdėti kompaktinį diską.
Paspauskite mygtuką TIMER ON /
OFF (Laikmačio
Įjungimas / Išjungimas)
Tam, kad.....
Atjungtumėte laikmatį.......................Vieną kartą
Rezultatas: neberodomas
simbolis .
Vėl įjungtumėte laikmatį...................Du kartus
Rezultatas: vaizduoklis vėl
rodo simbolį
.
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
8
Mygtuko Program / Set paspaudimu patvirtinkite laikmačio
nustatymus.
BAND
AUX
PROGRAM/SET
9
REP. A B
MO/ST
Mygtuko On / Standby paspaudimu sistemą perjunkite į laukimo
režimą.
Rezultatas: apačioje, kairėje nuo laiko rodmenų, vaizduoklyje
pasirodys simbolis
, reiškiantis, kad laikmatis nustatytas. Sistema
automatiškai įsijungs ir išsijungs nustatytu laiku.
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
— Jei įsijungimo ir išsijungimo laikas pagal laikmatį sutampa,
vaizduoklyje pasirodo žodis ERROR (Klaida).
— Vietoj ant nuotolinio valdymo pulto esančių mygtukų
/
galite naudoti ant priekinio sistemos panelio esančius
mygtukus
/
.
jūs
19
Funkcija ,,Power Sound“
Funkcija Vienodintuvas (Equaliser) / S. Bass
Jūsų sistema aprūpinta POWER SOUND (Galingas garsas)
funkcija, kuri sustiprina žemus ir aukštus dažnius tam, kad jūs
galėtumėte mėgautis galingu ir realistišku erdviniu skambesiu.
Jūsų sistemoje yra įdiegta žemų dažnių sustiprinimo S. Bass
sistema ir vienodintuvas su išankstiniais suderinimais, kuris
jums leidžia pasirinkti labiausiai tinkamą žemų ir aukštų dažnių
balansą, atitinkantį muziką, kurią jūs klausotės.
Šios funkcijos valdomos mygtuku EQ / S. BASS.
Šios funkcijos skambesį paverčia galingesniu ir tikroviškesniu.
1
2
Paspauskite mygtuką POWER SOUND.
Rezultatas: · Keletui sekundžių vaizduoklyje pasirodys
pranešimas P. SOUND.
· Garsas tampa galingesnis ir sodresnis
Norėdami atšaukti šią funkciją, dar kartą paspauskite mygtuką
POWER SOUND.
Rezultatas: · Keletui sekundžių vaizduoklyje pasirodys
pranešimas OFF (Išj.).
Spaudykite ant priekinio panelio esantį mygtuką EQ / S. BASS arba
ant nuotolinio valdymo pulto esantį mygtuką EQ / S. BASS tol, kol
pasirinksite reikiamą variantą.
Pasirinkite...
Kad gautumėte...
Įprastą dažnių balansą (linijinį)...............................PASS
Balansą, tinkantį pop muzikai.................................POP
Balansą, tinkantį roko muzikai................................ROCK
Balansą, tinkantį klasikinei muzikai........................CLASSIC
Balansą įjungiant S. Bass sistemą.........................S. BASS
.
.
MUTE
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
BAND
CD/MP3-CD
VOLUME
TUNING /
ALBUM
/
REPEAT
TUNING
MODE
+10
20
Ausinių prijungimas
Laikmatis ,,Miegas“
Jūs galite nustatyti sistemą, kad ji automatiškai išsijungtų.
Pavyzdys: jūs norite užmigti klausydami muziką.
1
2
Ant nuotolinio valdymo pulto paspauskite mygtuką SLEEP
(Miegas).
Rezultatas: Vaizduoklis rodo tokį pranešimą:
(išsijungimas po 90 minučių).
Vieną arba kelis kartus paspauskite mygtuką SLEEP tam, kad
nurodytumėte, kiek laiko sistema turi veikti iki to laiko, kai ji
automatiškai išsijungs.
90 MIN
OFF
60 MIN
15 MIN
Prie savo mikrokomponentinės sistemos jūs galite prijungti
ausines, todėl jūs galite klausytis muzikos arba radijo laidų,
netrukdydami kitiems kambaryje esantiems žmonėms.
Ausinės turi turėti 3,5 mm diametro jungtį arba atitinkamą
adapterį.
Ausines įjunkite į Phones (Ausinės) lizdą, esantį ant užpakalinio
sistemos panelio (dešiniajame viršutiniame kampe).
Rezultatas: Garsiakalbiai nebeatkuria garso.
— Ilgalaikis klausymasis ausinėmis dideliu garsu gali pakenkti
jūsų klausai.
45 MIN
30 MIN
— Jūs bet kuriuo metu galite:
· Paspaudę mygtuką SLEEP, patikrinti laiką, likusį iki sistemos
išsijungimo.
· Pakartoję 1 ir 2 žingsnius, pakeisti likusį laiką.
.
3 Norėdami atšaukti automatiško išsijungimo funkciją, paspauskite
SLEEP mygtuką vieną arba keletą kartų, kol vaizduoklis
neparodys pranešimo OFF (Išjungta) ir nedings žodis SLEEP.
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
1,2,3
SHUFFLE
COUNTER RESET
BAND
REV.MODE
CD/MP3-CD
Mikrofono funkcija
Mikrofonas leidžia vartotojui miksuoti savo balsą tam, kad būtų
galima dainuoti grojant fonogramai.
Pasirengimas
Mikrofoną su 3,5 mm diametro jungtimi įjunkite į mikrofono prijungimui
skirtą lizdą.
Laikinas garso išjungimas (Mute)
1
2
Paspauskite mygtuką MUTE (laikinas garso išjungimas).
Tam, kad vėl įjungtumėte garsą, vėl paspauskite mygtuką MUTE
arba mygtukus VOLUME +, - (Garsumas).
MUTE
TUNER
TIMER/CLOCK
TIMER ON/OFF
AUX
PROGRAM/SET
REP. A B
MO/ST
SLEEP
EQ/S.BASS
TAPE SPEED
REV.MODE
SHUFFLE
COUNTER RESET
BAND
MIC
Jūs galite laikinai atjungti jūsų sistemos garsą.
Pavyzdys: jūs norite atsiliepti į telefono skambutį.
21
Jūsų mikrokomponentinės sistemos valymas
Saugumo technika
Žemiau esantys paveikslėliai iliustruoja saugos taisykles, kurių
reikia laikytis eksploatuojant ar transportuojant
mikrokomponentinę sistemą.
Norėdami, kad jūsų mikrokomponentinė sistema gerai veiktų,
jūs turite nuolat valyti šias sistemos dalis:
· Išorinį gaubtą
· Kompaktinių diskų grotuvą
· Kasečių dėklus (galvutes, prispaudžiančius velenėlius ir
pagrindinį veleną)
Visada atjunkite sistemą nuo tinklo rozetės:
· Prieš ją valydami
· Jei ja nesinaudosite ilgesnį laiką
.
Išorinis gaubtas
Reguliariai valykite išorinį sistemos gaubtą, tam naudokite
minkštą pašluostę ir silpną ploviklio tirpalą. Nenaudokite
abrazyvinių miltelių, skysčių ar valiklių aerozolinėse pakuotėse.
Neleiskite jokiems skysčiams patekti į sistemos vidų.
Veikimo aplinkos
Sąlygos:
Veikimo temperatūra 5C ~ 35C
Drėgnumas: 10~75%
Venkite tiesioginių saulės spindulių
ar kitų šilumos šaltinių poveikio. Tai
gali sąlygoti sistemos perkaitimą ir
pertraukti įprastą jos veikimą.
Kompaktinių diskų grotuvas
1 Prieš atkuriant kompaktinį diską, nuvalykite jį specialia
kompaktinių diskų valymui skirta priemone. Nesinaudokite
priemonėmis, skirtomis vinilinių plokštelių valymui. Atidžiai
valykite kompaktinį diską nuo centro link kraštų.
2 Reguliariai valykite kompaktinių diskų grotuvą specialiu
valančiu disku (jį galite įsigyti pas vietinį platintoją).
Kasečių dėklai
Tam, kad atvertumėte dėklą, paspauskite PUSH EJECT(
1 pažymėtoje
vietoje.
2 Vatos tamponu ir specialiu valymo skysčiu nuvalykite:
· Galvutes (1)
· Prispaudžiančius velenėlius (2)
· Pagrindinį veleną (3)
Nestatykite ant gaminio indų su
vandeniu ar vazonėlių su augalais.
Vanduo, patekęs į gaminio vidų,
gali pažeisti gaminį arba būti
nukratymo elektra priežastis.
Tokiais atvejais nedelsdami
atjunkite gaminį nuo elektros
tinklo.
)
Perkūnijos metu ištraukite
maitinimo laidą iš rozetės.
Elektros įtampos šuoliai, atsiradę
dėl žaibo, gali pakenkti gaminiui.
3
VOLUME
UP
DOWN
1
Jei gaminiu nesinaudosite ilgesnį
laiką, maitinimo elementus
išimkite iš nuotolinio valdymo
pulto.
Išbėgęs iš elementų elektrolitas
gali smarkiai pakenkti pultui.
Naudodamiesi ausinėmis
nenustatykite pernelyg didelio
garso.
Nuolatinis labai garsios muzikos
klausymasis ausinėmis gali
pakenkti jūsų klausai.
Nedėkite sunkių daiktų ant
maitinimo laido. Pažeistas
maitinimo laidas gali sugadinti
įrenginį (kyla gaisro pavojus) ar
nupurtyti elektra.
Nenuiminėkite nuo įrenginio jokių
dangtelių ar gaubtų. Įrenginio
viduje yra komponentų, maitinamų
aukštos įtampos elektros srove,
kuri gali nupurtyti.
2
· Jei ilgesnį laiką nesinaudosite nuotolinio valdymo pultu,
išimkite iš jo maitinimo elementus, kad išvengtumėte
korozijos.
· Nors jūsų sistema ypač atspari nusidėvėjimui, nenaudokite
jos itin dulkėtoje aplinkoje, saugokite nuo smūgių, aukštos
temperatūros poveikio (nelaikykite šalia šildymo prietaisų,
tiesioginiuose saulės spinduliuose ir t.t.)
· Jei sistema, veikimo metu, skleidžia nemalonų kvapą,
atjunkite ją nuo elektros tinklo rozetės ir kreipkitės į
aptarnavimo centrą.
22
Kaip elgtis su kompaktiniais diskais
Prieš kreipiantis į garantinio aptarnavimo
centrą
· Su kompaktiniais diskais elkitės atsargiai. Visada laikykite juos už
kraštų taip, kad ant blizgančio paviršiaus nepaliktumėte pirštų
atspaudų.
· Baigę disko atkūrimą, visados įdėkite jį atgal į dėžutę.
· Neklijuokite popieriaus ar lipnios juostos ant diskų, taip pat nieko ant jų
nerašykite.
· Juos valydami, naudokite specialias servetėles.
· Laikykite savo kompaktinius diskus švarioje vietoje, kurios nepasiekia
tiesioginiai saulės spinduliai ir nepasireiškia aukštos temperatūros
poveikis.
· Visada naudokite tik simboliu * pažymėtus kompaktinius diskus
.
Visada prireikia tam tikro laiko, kol susipažįstama su nauja
aparatūra. Jei jums iškilo kuri iš žemiau išvardintų problemų,
pamėginkite įgyvendinti siūlomą sprendimą. Jis gali sutaupyti jums
laiko ir padėti išvengti bereikalingo priežiūros specialisto iškvietimo.
Problema
Sistema neveikia
COMPACT
DIGITAL AUDIO
BENDRA
Nėra garso
KOMPAKTINIS DISKAS /
MP3-CD DISKAS
KASETĖS
RADIJAS
— Garsas buvo sumažintas iki nulio.
— Nebuvo parinkta reikiama sistemos funkcija
(Imtuvinis derintuvas, Kompaktinis-diskas, Kasetė
arba Papildomas Šaltinis)
— Jūs prie sistemos prijungėte ausines.
— Buvo atjungti laidai, einantys į akustines sistemas.
— Paspaudėte mygtuką MUTE (Laikinas garso
atjungimas)
Neveikia laikmatis
— Laikmatis buvo išjungtas paspaudus mygtuką Timer
On / Off (Laikmačio Įjungimas / Išjungimas)
Jei sistema įprastai
neveikia, net atlikus
aukščiau nurodytus
veiksmus
— Paspauskite ant priekinio sistemos panelio esantį
mygtuką P. SOUND ir laikykite jį nuspaustą 5
sekundes (sistema turi būti įjungta į elektros tinklą ir
veikti laukimo režimu). Po to sistemos veikimas grįš į
pradinę padėtį.
Neprasideda
kompaktinio disko
atkūrimas
— Neparinkta funkcija CD (kompaktinis diskas)
— Diskas buvo įdėtas „aukštyn kojomis“, arba gali būti
išteptas ar subraižytas.
— Lazerinio skaitytuvo lęšis apdulkėjo ar užsiteršė.
— Sistema pastatyta ne ant lygaus horizontalaus
paviršiaus.
— Sistemos viduje susikondensavo drėgmė; palikite
grotuvą šiltoje vėdinamoje patalpoje ne trumpiau nei
valandai. .
Neprasideda MP3CD disko atkūrimas
— Kompiuteriu patikrinkite, ar diske įrašytų rinkmenų
plėtinys yra *.mp3.
Negroja kasečių
— Nebuvo parinkta funkcija Tape (Juosta)
— Kasetė nebuvo taisyklingai įdėta į dėklą.
— Dėklas nebuvo uždarytas.
— Juosta arba neištempta arba nutrūkusi.
Susilpnėjo garsas
Kasetė nesisuka
tinkamai.
Per stipri garso
detonacija
— Nuskaitymo galvutės užsiteršė.
Blogai priimamas
signalas arba radijo
stoties signalas
nepriimamas
— Nebuvo parinkta funkcija TUNER (Imtuvinis
derintuvas)
— Neteisingai parinktas radijo stoties dažnis.
— Antena buvo atjungta arba jos kryptis netinkama.
Sukiokite ją tol, kol rasite tinkamiausią kryptį.
— Gyvenate pastate, kuris blokuoja radijo bangas;
naudokite išorinę anteną.
Kaip elgtis su garso kasetėmis
· Tikrinkite, ar juosta kasetėje gerai įtempta.
· Norėdami apsisaugoti nuo atsitiktinio įrašo, kurį jūs norite išsaugoti,
ištrynimo, pašalinkite ant viršutinio kasetės krašto esančius įrašo
apsaugos lapelius. Norėdami perrašyti kasetę su nuimtais lapeliais ,
tiesiog užklijuokite ertmę lipnia juosta.
· Baigę kasetės atkūrimą, visada įdėkite kasetę atgal į dėžutę.
· Laikykite savo kasetes švarioje vietoje, kurios nepasiekia tiesioginiai
saulės spinduliai, ar neveikia aukšta temperatūra.
· Venkite 120 minučių trukmės kasečių naudojimo, nes jų naudojimas
sukelia juostą įtempiančio mechanizmo perkrovas.
Patikrinimai / Paaiškinimai
— Maitinimo laidas netvirtai įkištas į rozetę, arba
rozetėje nėra įtampos.
—NV pulto elementus reikia pakeisti naujais. Arba jie
buvo įdėti nesilaikant poliškumo.
—Nebuvo paspaustas mygtukas Laukimas /
Įjungimas.
— Prispaudžiantys velenėliai arba pagrindinis velenas
užsiteršė.
— Juosta nusidėvėjusi.
Jei negalite išspręsti problemos, perskaitę aukščiau esančias instrukcijas, ant
popieriaus lapo užrašykite:
— Modelio numerį ir gaminio numerį, paprastai ši informacija nurodoma ant galinio
sistemos panelio
— Garantinę informaciją
— Tikslų problemos aprašymą.
Tada kreipkitės į vietinį SAMSUNG platintoją arba SAMSUNG aptarnavimo centrą.
23
Techninės charakteristikos
Kompanija SAMSUNG visada siekia tobulinti savo gaminius. Kaip techninės charakteristikos, taip ir ši Vartotojo
instrukcija gali būti pakeista iš anksto neįspėjus.
ILGOSIOS BANGOS
Naudingas jautrumas
60 dB
VIDUTINĖS BANGOS (AM)
Signalo / triukšmo santykis
Naudingas jautrumas
Pilnas harmonikų koeficientas
40 dB
56 dB
2%
FM
Signalo / triukšmo santykis
Naudingas jautrumas
Pilnas harmonikų koeficientas
54 dB
16 dB
0,5%
KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROTUVAS
Dažnių diapazonas
Signalo / triukšmo santykis
Iškraipymai
Pereinamasis nuslopimas tarp kanalų
Diskų dydžiai
20 Hz - 20 kHz
80 dB (kai dažnis 1 kHz) su filtru
0,1 % (kai dažnis 1 kHz)
75 db
Diametras: 120 arba 80 mm. Storis: 1,2 mm
KASEČIŲ DĖKLAS
Dažnių diapazonas
Signalo / triukšmo santykis
Pereinamasis nuslopimas tarp kanalų
Trynimo efektas
125Hz ~ 8kHz
40dB
30dB
50dB
STIPRINTUVAS
Išėjimo galia (kai apkrovimas 6W)
Pereinantys nuslopimai tarp kanalų
Signalo / triukšmo santykis
Pagrindiniai garsiakalbiai: 2x20 W RMS (pilnasis harmonikų
koeficientas: 10%)
40dB
70dB
BENDROS CHARAKTERISTIKOS
Gabaritai
145 (P) x 226 (A) x 282 (G) mm
ŠIS GAMINYS PAGAMINTAS KOMPANIJOS:
The translation was made by:
© 20
2005
GRADE@one.lv
Tinkamas naudoti pagal paskirtį
įprastomis sąlygomis
Rekomenduojamas periodas: 7 metai
Download PDF